Panasonic DMCTZ71EP, DMCTZ70EP Operating instructions

Panasonic DMCTZ71EP, DMCTZ70EP Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-TZ70
DMC-TZ71
Lugege käesolev juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Hoidke
juhend tuleviku tarvis alles.
Leiate detailsemad juhised kaamera kasutamiseks komplekti
kuuluvale CD-ROMile salvestatud “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendist (PDF)”.
Veebisait: http://www.panasonic.com
Veebisait: http://www.panasonic.com
Mudelinumbri järelliide “EB” tähistab Ühendkuningriigi mudelit.
EB
SQT0623
M0115KZ0
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege käesolev kasutusjuhend
hoolikalt läbi ja hoidke tuleviku tarvis alles. Teadke, et digikaamera tegelikud
juhtseadised, osad, menüüelemendid jms võivad pisut erineda käesoleva juhendi
joonistel kujutatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekantud materjali
salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide
salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustusohu vähendamiseks:
• Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku
eest.
• Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
• Ärge eemaldage katteid.
• Ärge seadet ise remontige. Laske hooldustööd teha pädeval
hooldustehnikul.
Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab olema
kergesti ligipääsetav.
■ Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
2
SQT0623 (EST)
Põhjal
Asukoht
■ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
• Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Asendage ainult tootja
soovitatud tüüpi akuga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole, et saada
infot akude nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
• Ärge kuumutage! Hoidke leegist eemal!
• Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte
suletud uste ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Ärge võtke lahti, kuumutage üle
60°C ega tuhastage.
■ Info toiteadapteri (kuulub komplekti) kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustusohu vähendamiseks:
• Ärge paigutage seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega
muusse umbsesse kohta. Tagage seadmele hea ventilatsioon.
• Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud. Kui toiteadapter on
ühendatud elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud.
(EST) SQT0623
3
■ Ohutusnõuded
• Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu USB-juhet
(DMW-USBC1: lisavarustus).
• Kasutage alati Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
• Kasutage HDMI-logoga kiiret HDMI-mikrojuhet. HDMI standarditele
mittevastavaid juhtmeid ei saa kasutada.
Kiire HDMI-mikrojuhe (D- ja A-tüüpi pistikutega, kuni 2 m pikkune)
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetilistest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti
ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi
kahjustada või fotosid moonutada.
• Elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja heli.
• Kui kaamera ei tööta nõuetekohaselt elektromagnetiliste seadmete lähedal,
siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti toiteadapter
(kuulub komplekti). Sisestage siis uuesti aku või ühendage toiteadapter ja
lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatja ega kõrgepingeliini lähedal.
• Raadiosaatja või kõrgepingeliini lähedal salvestades võivad pilt ja heli olla
moonutatud.
4
SQT0623 (EST)
Vastavusdeklaratsioon
Panasonic Corporation deklareerib käesolevaga, et see toode
vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele
sätetele.
Saate järgmisest serverist laadida alla meie raadio- ja
telekommunikatsioonivaldkonna lõppseadmete
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia: http://www.doc.panasonic.de
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
See toode on ettenähtud kasutamiseks tavatarbijale.
(Kategooria 3)
Toode on ettenähtud ühendumiseks 2,4 GHz raadiokohtvõrgu
pääsupunktiga.
Need sümbolid viitavad elektroonikaromude
ja vanade akude eraldi kokku kogumise
nõudele.
Detailsem info “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendis (PDF)”.
(EST) SQT0623
5
Sisukord
Ohutusinfo....................................... 2
Enne kasutamist...................... 7
Komplekti kuuluvad tarvikud.. 8
Põhiosade nimetused ja
funktsioonid........................... 10
Aku või SD-mälukaardi
(lisavarustus) sisestamine ja
eemaldamine..........................13
Aku laadimine........................ 14
Kella seadmine.. .................... 16
Menüü kasutamine................ 17
Kaamera käeshoidmine........ 18
Pildinäidiku kasutamine
salvestamiseks......................18
Automaatsätetel pildistamine
[Intelligent Auto ehk intel.
autom.] režiim.........................19
Video salvestamine............ ... 22
Juhtrõnga/juhtketta
kasutamine..............................24
Eelistatud funktsioonide
[Fn1] / [Fn2] nupule
registreerimine........................26
6
SQT0623 (EST)
Kompositsiooni
kindlaksmääramine pildistamisel
[Composition Guide ehk
kompositsioonijuhend]..............26
Piltide vaatamine..................... 27
Piltide kustutamine................ 27
Mida saab teha Wi-Fi®
funktsiooni/NFCfunktsiooniga?.......................28
Kaamera kasutamine
nutitelefoniga ühendatult......29
PDF-vormingus
kasutusjuhendi lugemine......33
Salvestatud fotode ja videote
arvutisse salvestamine .........34
Fotode ja videote
kopimine................................. 35
Rikkeotsing ............................. 36
Tehnilised andmed................. 38
Enne kasutamist
■ Kaamera käsitsemine
● Kaitske kaamerat liigse vibratsiooni, jõu ja surve eest.
● Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist kohtades, kus on palju tolmu või liiva, ja
kohtades, kus kaamerale võib sattuda vett.
● Kaamerale ei tohi sattuda pestitsiide ega lenduvaid aineid (kaamera pinna
kahjustumise ja pinnakatte mahakoorumise oht).
■ Kondensaat (kui objektiiv, LCD-ekraan või pildinäidik muutub uduseks)
● Kondensaat tekib ümbritseva õhu temperatuuri või niiskuse kiirel muutumisel.
Vältige selliseid tingimusi, kuna need võivad põhjustada objektiivi, LCD-ekraani
või pildinäidiku määrdumist, hallitust ja kaamera kahjustumist.
● Kui kondensaat tekib, siis lülitage kaamera välja ja oodake enne selle uuesti
kasutamist umbes 2 h. Kui kaamera temperatuur ühtlustub ümbritseva õhu
temperatuuriga, siis kaob kondensaat iseenesest.
■ Kaamera eest hoolitsemine
● Enne kaamera puhastamist eemaldage aku või ühendage toitepistik
pistikupesast lahti.
● Ärge LCD-ekraanile liiga tugevasti vajutage.
● Ärge objektiivile liiga tugevasti vajutage.
● Hoolitsege, et kummi- ja plasttooted ei ole pikka aega kaameraga
kokkupuutes.
● Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid nagu bensiin, vedeldi, alkohol,
köögidetergent jms, kuna need võivad kahjustada kaamera korpust ja
põhjustada katte mahakoorumist.
● Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on päikese poole suunatud, kuna
päikesekiired võivad põhjustada talitlushäireid.
● Ärge komplekti kuuluvaid juhtmeid pikendage.
● Mälukaardi või sisemälu kasutamise ajal (toiminguks nagu pildi kirjutamine,
lugemine ja kustutamine või vormindamine) ärge lülitage kaamerat välja,
eemaldage akut või mälukaarti ega ühendage toiteadapterit (kuulub komplekti) lahti.
● Sisemälus või mälukaardil olevad andmed võivad kahjustuda või kustuda
elektromagnetvälja, staatilise elektri ning kaamera või kaardi rikke tõttu.
Soovitame salvestada olulised andmed arvutisse jne.
● Ärge vormindage mälukaarti arvutil ega muul seadmel. Nõuetekohase
talitluse tagamiseks vormindage seda ainult kaameral.
(EST) SQT0623
7
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et kaasas on kõik näidatud tarvikud.
Osade numbrid on õiged 2015. a jaanuari seisuga. Neid võidakse muuta.
Aku
DMW-BCM13E
• Laadige aku enne
kasutamist.
Toiteadapter
VSK0775
Randmerihm
VFC4297
USB-juhe
K1HY08YY0031
CD-ROM
SFM0064
• Tarkvara:
Kasutage seda tarkvara
arvutisse installimiseks.
• Lisafunktsioonide
kasutusjuhend
• SD-, SDHC- ja SDXC-mälukaarte nimetatud selles juhendis lihtsalt
mälukaardiks.
• Mälukaart on lisavarustus. Saate salvestada/esitada pilte sisemällu/-mälust,
kui te ei kasuta mälukaarti.
• Ühilduvad mälukaardid (lisavarustus)
Kasutada saab järgmisi SD-standardil põhinevaid mälukaarte (Panasonicu
kaubamärk on soovitav).
SD-mälukaart (8 MB kuni 2 GB) / SDHC-mälukaart (4 GB kuni 32 GB) /
SDXC-mälukaart (48 GB, 64 GB)
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige müüja või
hoolduskeskusega. (Tarvikud on ka eraldi müügil.)
• Kõrvaldage kogu pakend nõuetekohaselt.
• Hoidke väikseid osi ohutus kohas lastele kättesaamatult.
• Juhendi joonised ja ekraanikuvad võivad tegelikust tootest erineda.
• Komplekti kuuluval CD-ROMil ei ole SILKYPIX Developer Studio SE-d.
Laadige see tarkvara kasutamiseks veebisaidilt alla ja installige oma
arvutisse. (→ 35)
8
SQT0623 (EST)
■ Lisatarvikud
Aku
DMW-BCM13
USB-juhe
DMW-USBC1
AV-juhe
DMW-AVC1
• Kõik lisatarvikud ei pruugi olla kõikides riikides saadaval.
Müügi- ja tugiteenuste info
Klienditeeninduskeskus
• Ühendkuningriigi klientidele: 0844 844 3899
• Iirimaa klientidele: 01289 8333
• Esmaspäev-reede 9:00 kuni 17:00 (v.a riigipühadel).
• Täiendava tootetoe saamiseks külastage meie veebisaiti:
www.panasonic.co.uk
Panasonic U.K. otsemüük
• Tellige tarvikuid ja kulumaterjale oma toote jaoks lihtsalt ja mugavalt,
helistades meie klienditeeninduskeskusesse: esmaspäev-reede 9:00 kuni
17:00 (v.a riigipühadel).
• Või Internetist meie tarvikute tellimise rakenduse kaudu aadressilt
www.pas-europe.com.
• Kasutada saab enamikku levinud krediit- ja deebetkaarte.
• Kõikide päringute, tehingute ja tarnetega tegeleb vahetult Panasonic U.K.
• See ei saaks olla lihtsam!
• Lisaks saab Interneti kaudu osta ka paljusid muid tooteid.
Sirvige meie veebisaiti lisainfo saamiseks.
(EST) SQT0623
9
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
11 25
(pealtvaade)
15
16
17 18 19 20 21
27
26
(altvaade)
22
23 24
33
28
29
32
31
30
34
10
SQT0623 (EST)
1 Välklamp
2 Taimeritähis/Automaatteravdamise
abilamp
3 Juhtrõngas
4 Läätseraam
5 Objektiiv
• Ärge puudutage läätse kaitsetõket.
6 Pildinäidik (LVF)
7 Silmasobituse reguleerketas
• Reguleerib pildinäidiku fookust.
8 Silmaandur
• Kuva lülitub automaatselt
pildinäidikusse silma või mõne
eseme pildinäidikule lähenemisel.
9 [LVF] nupp/[Fn2] nupp
• Kasutage seda kuva lülitamiseks
pildinäidiku ja LCD-ekraani vahel.
10 Laadimistähis (punane)/
Wi-Fi® ühenduse tähis (sinine)
• Tähise värv varieerub
funktsioonist sõltuvalt.
11 Rihma aas
• Soovitame kasutada komplekti
kuuluvat randmerihma kaamera
mahapillamise vältimiseks.
12 Ekraan
13 [HDMI] pesa
• Ärge ühendage muid juhtmeid
peale HDMI-mikrojuhtme. See
põhjustaks talitlushäirete ohtu.
14 [AV OUT/DIGITAL] pesa
• Seda pesa kasutatakse ka aku
laadimiseks.
15 Kõlar
16 Mikrofonid
17 Režiimiketas
• Kasutage seda salvestusrežiimi
valimiseks.
18 Päästik
19 Suumihoob
20 Videonupp
21 Kaamera toitenupp [ON/OFF]
22 Statiivipesa
• Ärge kinnitage kaamerat statiivile
kruvi pikkusega 5,5 mm või rohkem.
See kahjustaks kaamerat.
• Kui te ei hoia kaamerat suumi
kasutamisel käes (nt taimeriga,
[Time Lapse Shot ehk ajanihkega
võtte] või kaugsalvestamisel), siis
võib kaamera kaldu vajuda, kui
läätseraam liigub välja. Kindlustage
seetõttu kaamera kohale statiivi või
muu sobiva abivahendi abil.
• Kaamerat ei pruugi olla võimalik
kinnitada nõuetekohaselt teatud
tüüpi statiividele.
23 Mälukaardi-/akupesa kate
24 Vabastushoob
25 [Wi-Fi] antenn
26 NFC-antenn
27[Wi-Fi] nupp
28Esitusnupp
• Kasutage seda salvestus- või
esitusrežiimi valimiseks.
29 [MENU/SET] nupp
30 [Q.MENU/ : ] / [ ]:nupp
• Kasutage seda kiirmenüü
kuvamiseks ja piltide kustutamiseks.
31 [DISP.] nupp
• Kasutage seda kuva muutmiseks.
32 Juhtketas
• Keerake ketast seadistatavate
elementide valimiseks ja sätete
muutmiseks.
33 [Fn1] nupp
34 Kursornupp
(EST) SQT0623
11
Põhiosade nimetused ja funktsioonid
[MENU/SET] nupp / kursornupp
[MENU/SET] nupp
• Kasutage seda nuppu menüüde kuvamiseks, sätete sisestamiseks jne.
Kursornupp
• Seda nuppu kasutatakse menüükuvadel kursori liigutamiseks ja
muude funktsioonide jaoks.
.
• Juhendis tähistavad kasutatavat nuppu
Salvestamise ajal saab teha järgmisi toiminguid.
[
] nupp ( )
• Säri kompensatsioon
- Korrigeerib säritust tagavalguse esinemisel või kui subjekt on liiga tume või hele.
[ ] nupp ( )
• Välklamp
[
] (Ajamirežiimi ∗1) nupp ( )
• Sarivõte∗2
- Päästiku lõpuni alla vajutatuna hoidmise ajal salvestab kaamera fotod sarivõttena.
• Automaatne särikahvel ∗2
- Salvestab järjest 3 fotot säritust automaatselt muutes. Pärast säri korrigeerimist
seadistatakse reguleeritud väärtus standardina.
• Taimer∗2
- Taimeri 2 s seadistamine aitab tõhusalt vältida värinat päästiku vajutamisel.
∗1 Võimaldab muuta päästiku vajutamisel tehtavat toimingut.
∗2 Sätte tühistamiseks valige [ ] või [ ].
[ ] nupp ( )
• Makrovõtte salvestamine
- Kui soovite subjekti suurendada, siis võimaldab [AF Macro ehk autom.teravd. makro]
([
]) valimine pildistada normaalsest fookuskaugusest (kuni 3 cm maksimaalse lainurga
sättel) veel lähemalt.
• Käsitsi teravdamine
- Käsitsi teravdamine on mugav, kui soovite pildistamiseks teravdamispunkti lukustada või kui
automaatset teravdamist kasutades on raske teravdada.
12
SQT0623 (EST)
Aku või SD-mälukaardi (lisavarustus)
sisestamine ja eemaldamine
Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
Lükake vabastushoob ( ) asendisse
[OPEN] ja avage mälukaardi-/akupesa
kate.
Sisestage aku ja mälukaart õigetpidi.
• Aku: sisestage kindlalt lõpuni ja kontrollige, et
aku on hoovaga ( ).kohale lukustatud.
• Mälukaart: sisestage kindlalt lõpuni, kuni kostab
klõps. Ärge puudutage kontakte
kaardi tagaküljel!
Sulgege kate.
Lükake vabastushoob asendisse [LOCK].
■ Eemaldamine
• Mälukaardi eemaldamine:
Vajutage kaardile, kuni kostab klõps,
ja tõmmake siis kaart välja.
• Aku eemaldamine:
Liigutage hooba noole
suunas.
Hoob
Vajutage
Tõmmake välja.
● Kasutage alati Panasonicu originaalakusid (DMW-BCM13E).
● Muude akude kasutamisel ei saa me tagada digikaamera talitluskvaliteeti.
● Allaneelamise vältimiseks hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult.
● Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
(EST) SQT0623
13
Aku laadimine
• Selle seadmega saab kasutada akut DMW-BCM13E.
• Kaamera tarnimisel on aku laadimata. Laadige aku enne kasutamist.
• Soovitame laadida akut vahemikku 10-30°C jääval ümbritseva õhu
temperatuuril.
Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
Sisestage aku kaamerasse ning ühendage kaamera
toiteadapteriga (kuulub komplekti) ( ) või arvutiga (
).
Elektrivõrgu pistikupessa
USB-juhe (kuulub
komplekti)
Arvuti
Valmistumine:
Lülitage arvuti sisse.
Aku laadimiseks ühendage USB-juhe (kuulub komplekti)
[AV OUT/DIGITAL] pessa.
Juhtme valesse pessa ühendamine põhjustab talitlushäirete ohtu.
[AV OUT/DIGITAL] pesa
• See pesa paikneb põhjal, kui kaamera
on püstasendis.
• Sisestage USB-juhe nii, et selle tähis [
] on suunatud kaameral
tähise [ ] poole.
• Kontrollige alati kontaktide suunda ning hoidke pistikut sisestamiseks/
eemaldamiseks otse. (Kontaktid võivad deformeeruda juhtme valepidi
sisestamisel. See põhjustaks talitlushäireid.) Ärge sisestage valesse pessa.
See võib kaamerat kahjustada.
14
SQT0623 (EST)
■ Laadimistähis (punane)
Põleb: laadimine on pooleli.
Ei põle: laadimine on lõppenud.
(Laadimise lõppedes ühendage kaamera
elektrivõrgu pistikupesast või arvuti küljest lahti.)
Vilgub: laadimisviga
(Probleemi lahendamise juhiste saamiseks
vt “Rikkeotsing” ( → 36).)
■ Märkused laadimisaja kohta
Toiteadapteri (kuulub komplekti) kasutamisel
Laadimisaeg
Umbes 170 min
● Digikaameral on laetav liitium-ioonaku. Aku kasutusaeg lüheneb väga kõrgel
ja madalal temperatuuril.
● Aku soojeneb kasutamisel ja laadimisel. Ka kaamera soojeneb kasutamisel.
See ei ole talitlushäire.
● Ärge eemaldage ega kriimustage aku katet.
● Ärge jätke metallesemeid (nagu klambrid) toitepistiku kontaktide ega
akude lähedale.
● Hoidke akut suhteliselt stabiilse temperatuuriga jahedas ja kuivas kohas:
soovitav temperatuur 15-25°C, soovitav niiskus 40-60% suhteline õhuniiskus.
● Ärge paigutage täislaetud akut kauaks ajaks hoiule. Soovitame akut kord
aastas laadida, kui paigutate selle pikaks ajaks hoiule. Pärast kogu akulaengu
ärakasutamist eemaldage aku kaamerast ja paigutage uuesti hoiule.
● Kui püüate laadida juba täislaetud akut, siis süttib laadimistähis umbes 15 s
põlema.
●Järgige toiteadapteri (kuulub komplekti) kasutamisel allolevaid juhiseid, kuna
sobimatu ühendus põhjustab talitlushäirete ohtu.
Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu USB-juhet
(DMW-USBC1: lisavarustus).
● Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat toiteadapterit.
● Ärge kasutage komplekti kuuluvat toiteadapterit ja USB-juhet muude
seadmetega.
(EST) SQT0623
15
Kella seadmine
Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
Ühendage seade toiteadapteri (kuulub komplekti) küljest lahti.
Vajutage kaamera toitenuppu [ON/OFF] (
Vajutage [MENU/SET] (
).
).
Vajutage
elementide (aasta, kuu, päev,
tunnid, minutid, kuvamisjärjestus või
ajakuvamisvorming) valimiseks ja vajutage
▲▼ seadmiseks.
• Tühistamine → Vajutage [Q.MENU/
].
Vajutage seadmiseks [MENU/SET].
Kontrollige üle ja vajutage [MENU/SET].
• Tühistamine → Vajutage [Q.MENU/
].
Kui ilmub [Please set the home area ehk seadistage
kodukoht], siis vajutage [MENU/SET].
Vajutage kodukoha seadistamiseks
[MENU/SET].
■ Ajasätete muutmine
ja vajutage
Valige [Setup ehk seadistusmenüüst] [Clock Set ehk kella seadmine] ning tehke
toimingud
ja .
Leiate järgmiselt lehelt menüü kasutamise juhised.
16
SQT0623 (EST)
Menüü kasutamine
Menüüd on kasutatavad järgmisi toiminguid tehes.
Vajutage menüü avamiseks [MENU/SET].
Menüütüübi valimiseks vajutage
või keerake juhtketast ja vajutage
[MENU/SET].
Menüüelemendi valimiseks vajutage
või keerake juhtketast ja vajutage
[MENU/SET].
• Elemendist sõltuvalt ei pruugi selle säte
ilmuda või see võib ilmuda muudmoodi.
Sätte valimiseks vajutage
või
keerake juhtketast ja vajutage
[MENU/SET]
Vajutage korduvalt [Q.MENU/
ilmub uuesti eelmine kuva.
], kuni
• Salvestusrežiimis saab menüüst väljuda ka päästikut
pooleldi alla vajutades.
■ Menüütüübid
• [Rec ehk salvestusmenüü]• [Motion Picture ehk videomenüü] • [Setup ehk seadistusmenüü]
• [Wi-Fi menüü]
• [Playback Mode ehk esitusrežiimi menüü] • [Playback ehk esitusmenüü]
(EST) SQT0623
17
Kaamera käeshoidmine
Välklamp/automaatteravdamise
Ärge katke kinni välklampi ega abilampi.
abilamp
Ärge lähedalt lambivalgusesse vaadake.
● Kaameravärina vältimiseks hoidke seda mõlema käega,
nii et käsivarred on keha lähedal,
ja seiske kergelt harkis jalgadega.
● Ärge objektiivi puudutage.
Randmerihm
Pildinäidiku kasutamine salvestamiseks
Pildinäidikut kasutades saab koguni heledalt valgustatud kohas kontrollida
vaadet subjektile.
■ Ekraani ja pildinäidiku vahel lülitumine
Vajutage [LVF] ([Fn2]).
Silmasobituse reguleerketas
Silmaandur
Automaatne lülitumine
pildinäidiku ja ekraani
vahel*
Pildinäidikukuva
Ekraanikuva
∗ Pildinäidiku ja ekraani vahel automaatselt lülitumiseks lülitab silmaandur kuva
automaatselt pildinäidikusse silma või mõne eseme pildinäidikule lähenemisel.
■ Info silmasobituse kohta
Keerake silmasobituse reguleerketast, kuni näete selgelt pildinäidikus kuvatud tärke.
18
SQT0623 (EST)
Automaatsätetel pildistamine
[Intelligent Auto ehk intel. autom.] režiim
Seda režiimi on soovitav kasutada algajatel ja neil, kes soovivad, et pildistada
oleks lihtne, kuna kaamera optimeerib sätted subjektile ja salvestuskeskkonnale
vastavaks.
Keerake režiimiketas tähisele [
intel. autom.] režiim).
] ([Intelligent Auto ehk
Keerake režiimiketas täpselt
soovitud režiimi tähisele.
Pildistage.
Vajutage pooleldi alla
(vajutage kergelt
teravdamiseks).
Vajutage lõpuni
alla foto
salvestamiseks.
■ Automaatne võttetuvastus
Subjektile suunamisel hindab kaamera võtet ning määrab automaatselt
kindlaks optimaalsed sätted.
[i-Portrait ehk i-portree]
[i-Baby ehk i-imik]
[i-Night Portrait ehk i-ööportree]
(Ainult [
] valimisel.)
[i-Scenery ehk i-maastik]
[i-Night Scenery ehk i-öömaastik]
[i-Sunset ehk i-päikeseloojang]
[iHandheld Night Shot ehk i-öövõte kaamerat käes hoides]
[i-Macro ehk i-makro]
[i-Food ehk i-toit]
Kui võte ei vasta ühelegi eespool näidatule.
(EST) SQT0623
19
Automaatsätetel pildistamine – [Intelligent Auto ehk intel. autom.] režiim
■ Salvestusrežiimid
[Intelligent Auto ehk intel. autom.] režiim
Pildistamiseks automaatsätetel.
Menüüs saab lülituda [Intelligent Auto Plus ehk intel. autom. pluss] režiimi
heleduse ja värvi reguleerimiseks.
[Program AE ehk automaatsärituse] režiim
Pildistamiseks automaatsetel säriaja ja ava väärtuse sätetel.
[Aperture-Priority ehk ava prioriteediga] režiim
Määrake kindlaks säriaeg ja pildistage.
[Shutter-Priority ehk säriaja prioriteediga] režiim
Määrake kindlaks säriaeg ja pildistage.
[Manual Exposure ehk käsitsi särituse] režiim
Määrake kindlaks ava väärtus ja säriaeg ning pildistage.
[Custom ehk kohandatud] režiim
Pildistage eelnevalt registreeritud sätetel.
[Panorama Shot ehk panoraamvõtte] režiim
Salvestage panoraampilte.
[Scene Mode ehk võtterežiim]
See režiim võimaldab pildistada salvestatavale võttele vastavalt.
[Creative Control ehk loomingulise kontrolli] režiim
Pildistage eelistatud pildiefekti valides ja kasutades.
■ Suumi tüübid
Suumi kasutades saab muuta pildile jäädvustatavat ala.
Laiema vaate
jäädvustamiseks
(lainurk)
Subjekti suurendamiseks
(telefoto)
• Optiline suum
[Rec ehk salvestusmenüüs] [Picture Size ehk pildi suuruse] ilma tähiseta
[ ] sätetel saab suurendada kuni 30x.
• Optiline lisasuum
[Rec ehk salvestusmenüüs] [Picture Size ehk pildi suuruse] tähisega [
sätetel saab suurendada kuni 58,6x.
20
SQT0623 (EST)
]
• [i.Zoom ehk i-suum]
Suurendage algsest suurendusest kuni 2x rohkem pildikvaliteedi piiratud
halvenemisega.
Seadistage [Rec ehk salvestusmenüüs] [i.Zoom ehk i-suum] sättele
[ON ehk sees].
• [Digital Zoom ehk digisuum]
Suurendage optilisest/optilisest lisasuumist 4x rohkem. [Digital Zoom ehk
digisuumi] koos [i.Zoom ehk i-suumiga] kasutamisel saab suurendada
ainult kuni 2x rohkem. (DMC-TZ70)
Suurendage 2x rohkem kui optilise/optilise lisasuumiga, kui [i.Zoom
ehk i-suum] on sättel [OFF ehk väljas]. [i.Zoom ehk i-suumi] sättele [ON ehk
sees] seadistamisel lülitub [Digital Zoom ehk digisuum] välja. (DMC-TZ71)
Teadke, et digisuumiga suurendamisel pildikvaliteet halveneb.
Seadke [Rec ehk salvestusmenüüs] [Digital Zoom ehk digisuum] sättele
[ON ehk sees].
• [Step Zoom ehk astmeline suum]
Igal juhtrõnga/juhtketta keeramise korral seiskub suum ühe eelseadistatud
fookuskauguse asendis.
■ Pildistamist mugavaks muutev menüü
• [Picture Size ehk pildi suurus]
Hinnanguline salvestusmaht (fotode arv)
[Picture Size ehk pildi suurus]
Sisemälu
12M
5M
0.3M
16
29
450
1540
2620
40310
Mälukaart (32 GB)
6260
10620
162960
Mälukaart (64 GB)
12670
21490
247150
Mälukaart (8 GB)
(Kui [Aspect Ratio ehk kuvasuhe] on sättel [
] ja [Quality ehk kvaliteet]
on sättel [ ])
• [Time Lapse Shot ehk ajanihkega võte]
Saate eelseadistada andmed nagu salvestamise algusaeg ja ajanihe
automaatselt pildistamiseks. See on mugav konstantse intervalliga maastike
pildistamiseks, loomade/taimede järkjärguliste muutuste jälgimiseks jne.
[Playback ehk esitusmenüüs] [Time Lapse Video ehk ajanihkega video]
kasutamisel saab luua video.
● Detailse info saamiseks vt “Lisafunktsioonide kasutusjuhendit (PDF)”.
(EST) SQT0623
21
Video salvestamine
Saate salvestada videot koos audioga (stereo).
Salvestada saab igale salvestusrežiimile vastavaid videoid.
Vajutage salvestamise alustamiseks
videonuppu ( ).
● Ärge videot salvestades mikrofone (
katke.
● Videot salvestades saab ka suumida.
) kinni
• Suumimine on tavalisest aeglasem.
• Teatud juhtudel võib kaamera salvestada
suumihoova või juhtrõnga/juhtketta tööheli.
● Video salvestamise ajal saab salvestada ka fotosid.
Vajutage salvestamise lõpetamiseks uuesti videonuppu (
).
● Info salvestusaja kohta
• Videot saab salvestada järjest [MP4] vormingus kuni 29 min 59 s või umbes
4 GB. (Kuna sättel [MP4] [FHD/25p] salvestades on failid suuremad,
siis saab selliseid videoid salvestada korraga alla 29 min 59 s.)
• [AVCHD] videot saab salvestada järjest kuni 29 min 59 s.
● Järgmistel juhtudel ei saa videot salvestada:
• [Panorama Shot ehk panoraamvõtte] režiim
• [3D Photo Mode ehk 3D-foto režiim] ([Scene Mode ehk võtterežiim])
• [Soft Focus ehk pehme fookus]/[Star Filter ehk tähefilter] ([Creative Control
ehk loomingulise kontrolli] režiim)
• [Time Lapse Shot ehk ajanihkega võte]
22
SQT0623 (EST)
■ Info video salvestamise vormingu kohta
Selle kaameraga saab videoid salvestada AVCHD- või MP4-vormingus.
Video salvestusvorming on muudetav [Motion Picture ehk videomenüüs]
[Rec Format ehk salvestusvormingu] sättega.
■ Info salvestuskvaliteedi sätte kohta
Video salvestuskvaliteet on muudetav [Motion Picture ehk videomenüüs]
[Rec Quality ehk salvestuskvaliteedi] sättega.
∗ AVCHD Progressive
[AVCHD] [Rec Format ehk salvestusvorming]
Element
[FHD/50p]∗
[FHD/50i]
[HD/50p]
Pildi suurus
1920×1080
1920×1080
1280×720
Kaadrit sekundis
50p
50i
50p
Bitikiirus
Umbes 28 Mbit/s
Umbes 17 Mbit/s
Umbes 17 Mbit/s
[MP4] [Rec Format ehk salvestusvorming]
Element
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
Pildi suurus
1920×1080
1280×720
640×480
Kaadrit sekundis
25p
25p
25p
Bitikiirus
Umbes 20 Mbit/s
Umbes 10 Mbit/s
Umbes 4 Mbit/s
• Sisemällu saab videot salvestada ainult sättel [MP4] [VGA].
■ Info videoikooni kohta
[Rec Format
ehk salvestusvorming]
Pildi suurus
50 i
fps
● Kõrgel ümbritseva õhu temperatuuril või video järjest salvestamisel
võib poole salvestamise pealt ilmuda [
] ning salvestamine võib
lõppeda kaamera kaitsmiseks.
● Kui enne videonupu vajutamist kasutatakse optilist lisasuumi, siis selle säte
tühistatakse ning jäädvustatav ala muutub oluliselt.
(EST) SQT0623
23
Juhtrõnga/juhtketta kasutamine
Juhtrõnga/juhtkettaga saab sageli kasutatud toiminguid/sätteid kiiresti
teha/valida.
Juhtrõngas
Juhtketas
Juhtrõnga/juhtkettaga seadistatavad elemendid varieeruvad salvestusrežiimist
sõltuvalt. Järgmised on eelmääratud sätted.
Salvestusrežiim
Juhtrõngas∗1
Säte
Juhtketas
Astmeline suum(→21)
Programminihe
Ava väärtuse reguleerimine
Säriaja reguleerimine
Ava väärtuse reguleerimine Säriaja reguleerimine∗2
Pildiefekti muutmine
Võtterežiimi muutmine
Pildiefekti muutmine
∗1 Käsitsi teravdamisel on juhtrõngale määratud teravdamistoiming.
∗2 Vajutage ava väärtuse ja säriaja reguleerimise vahel lülitumiseks.
24
SQT0623 (EST)
■ Juhtrõngale/juhtkettale määratud sätete muutmine
Tehke nii juhtrõngale/juhtkettale määratud sätete muutmiseks:
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Setup ehk seadistusmenüü], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Ring/Dial Set ehk rõnga/ketta sead.], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [ ] (juhtrõngas) või [ ] (juhtketas), ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
sätte valimiseks ja vajutage [MENU/SET].
Määrata saab järgmisi sätteid:
• [Default Control ehk vaikesätted]
• [Exposure Comp. ehk säri komp.]
• [White Balance ehk värvustasakaal]
• [Zoom ehk suum]
• [Step Zoom ehk astm. suum]
• [Aspect Ratio ehk kuvasuhe] • [Sensitivity ehk tundlikkus]
• [Not Set ehk seadistamata]
(ainult juhtrõngas)
Vajutage mitu korda [Q.MENU/
].
● Määratud funktsioonisäte kehtib kõikides salvestusrežiimides. Ent määratud
funktsioon ei pruugi toimida mõne salvestusrežiimiga kombineeritult.
■ Kiirmenüü kasutamine
Salvestades saab lihtsalt kutsuda välja ja seadistada teatud menüüelemente.
Vajutage [Q.MENU/ ].
Vajutage
menüüelementide valimiseks.
• Kuvatud menüüelemendid ja seadistatavad elemendid varieeruvad
salvestusrežiimist sõltuvalt.
Keerake juhtrõngast või juhtketast sätte muutmiseks.
Vajutage [MENU/SET].
(EST) SQT0623
25
Eelistatud funktsioonide registreerimine
[Fn1] / [Fn2] nupule
Kiiremaks kasutamiseks saab [Rec ehk salvestusmenüüst], [Setup ehk seadistusmenüüst]
või muudest menüüdest registreerida sageli kasutatud funktsioone [Fn1] või [Fn2] nupule.
• Kaamera ostmisel on [Fn1] nupule (vt altpoolt) määratud [Composition Guide ehk kompositsioonijuhend]
ja [Fn2] nupule ( → 18) [LVF/Monitor Switch ehk pildinäidiku ja ekraani vahel lülitumine].
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Setup ehk seadistusmenüü], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Fn Button Set ehk funkts. nupu sead.], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida funktsiooninupp, millele soovite
funktsiooni määrata, ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
määratava funktsiooni valimiseks ja vajutage
[MENU/SET].
‘Kompositsiooni kindlaksmääramine pildistamisel
– [Composition Guide ehk kompositsioonijuhend]
[Composition Guide ehk kompositsioonijuhendi] abijooned aitavad lihtsalt
jäädvustada muljetavaldavaid ja hästi tasakaalustatud pilte.
Vajutage [Fn1].
• Kui olete muutnud [Fn] nupu sätet, siis valige [Setup ehk seadistusmenüüst]
[Composition Guide ehk kompositsioonijuhend] ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
kuvatavate abijoonte valimiseks ja vajutage
[MENU/SET].
• [DISP.] vajutamisel kuvatakse järjest selgitusi ja kompositsiooni näiteid.
■ Abijooned (näited)
[Rule of Thirds Offset
ehk kolmandike nihke reegel]
26
SQT0623 (EST)
[Diagonal lines ehk
diagonaaljooned]
[Radiation ehk kiirgus]
Piltide vaatamine
Vajutage esitusnuppu (
).
• Väljalülitatud kaamera saab esitusnuppu
vajutatuna hoides esitusrežiimis sisse
lülitada.
Vajutage
või keerake juhtketast kuvatava pildi valimiseks.
Kausta-/failinumber
Pildi number/
Piltide koguarv
Asukohainfoga
• Video esitamiseks valige videoikooniga pilt ja vajutage
.
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
Vajutage [ ] ( ) kuvatud pildi
kustutamiseks.
Vajutage , et valida [Yes ehk jah],
ja vajutage [MENU/SET] ( ).
(EST) SQT0623
27
Mida saab teha Wi-Fi® funktsiooni/
NFC-funktsiooniga?
■ Kaamera kasutamine nutitelefoni/tahvliga ühendatult
“Panasonic Image App” rakendust nutitelefoni/tahvlisse installides saab
kaamerat kaugjuhtida ning kasutada nutitelefoni/tahvlit salvestamiseks ja
esitamiseks. Lisaks saab kopida kaamerast pilte nutitelefoni/tahvlisse.
Edaspidi öeldakse “nutitelefon” nii nutitelefonide kui tahvlite kohta, kui neid ei
ole vaja eristada.
• Nutitelefoni kaudu pildistamine (kaugsalvestus) ( →31)
• Kaamerast piltide esitamine nutitelefonil (→ 31)
• Kaamerast piltide salvestamine nutitelefoni (→ 31)
• Kaamerast piltide lihtsalt edastamine NFC-funktsiooni abil Wi-Fi ühendust luues
• Kaamera piltidele asukohainfo lisamine
■ Täiendavad tegevused
• Piltide teleril vaatamine
• Juhtmeta printimine
• Piltide saatmine Wi-Fi ühilduvasse seadmesse
• Piltide saatmine sotsiaalvõrgustikesse jne “LUMIX CLUBi” kaudu:
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
• Piltide automaatselt edastamine – [Smart Transfer ehk nutikas edastus]
● Detailse info saamiseks vt “Lisafunktsioonide kasutusjuhendit (PDF)”.
28
SQT0623 (EST)
Kaamera kasutamine nutitelefoni/tahvliga
ühendatult
Tehke 3 toimingut kaamera nutitelefoniga ühendamiseks ja juhtimiseks.
SAMM 1. Nutitelefoni ettevalmistamine:
Installige “Panasonic Image App” rakendus.∗1
∗1 Edaspidi “Image App”.
“Image App” on Panasonicu tarnitav rakendus.
• Toetatud opsüsteemid:
iOS: iOS 6.0 või värskem∗2
Android™: Android 2.3.3 või värskem∗3
∗2 iPhone 3GS’i tugi puudub.
∗3 Kaameraga sättel [Wi-Fi Direct] ühendumiseks on vajalik Android OS 4.0 või värskem ja
seade peab olema Wi-Fi Direct™-iga ühilduv.
Ühendage nutitelefon võrku.
<iOS’iga seadme (iPhone, iPod touch, iPad) kasutamisel>
Valige “App StoreSM”.
<Androidiga seadme kasutamisel>
Valige “Google PlayTM Store”.
Sisestage rakenduse otsimiseks “Panasonic Image App”
või “LUMIX”.
Valige ja installige “Panasonic Image App”
.
• Kasutage värskeimat versiooni.
• Toetatud opsüsteemid on õiged 2015. a jaanuari seisuga. Toetatud opsüsteemid võivad
muutuda. Sellest ei teatata.
• Toetatud opsüsteemist ja “Image App” rakenduse versioonist sõltuvalt võib esineda
erinevusi juhendis antud kuvadest ja infost.
• Kasutatava nutitelefoni tüübist sõltuvalt ei pruugi olla võimalik teenust nõuetekohaselt
kasutada.
• Detailse kasutusinfo jms saamiseks lugege spikrit “Image App” rakenduse menüüst.
• "Image App” rakenduse värskeim info järgmiselt tugisaidilt:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(See sait on ainult ingliskeelne.)
(EST) SQT0623
29
Kaamera kasutamine nutitelefoni/tahvliga ühendatult
SAMM 2.
Nutitelefoniga ühendumine
Kaameral saab lihtsalt luua Wi-Fi ühenduse ilma nutitelefonil parooli
sisestamata.
Vajutage [Wi-Fi].
Ilmub info (SSID), mis on vajalik nutitelefoni otse kaameraga
ühendamiseks.
Seadistage nutitelefonil Wi-Fi.
<iOS’iga seadme (iPhone, iPod touch, iPad) kasutamisel>
Lülitage nutitelefoni seadistusmenüüs sisse Wi-Fi
funktsioon.
Valige kaamera ekraanil kuvatud SSID.
Pöörduge tagasi kodukuvale ja käivitage “Image App”.
<Androidiga seadme kasutamisel>
Käivitage “Image App”.
Valige [ ].
Valige kaameral kuvatud SSID.
Kui kaamera ekraanile ilmub ühendumise kinnituskuva, siis
vajutage
, et valida [Yes ehk jah], ja vajutage [MENU/SET].
• Kinnituskuva ei ilmu uuesti ühendumisel.
Kaamera ostmisel on [Wi-Fi Password ehk Wi-Fi parool] sättel [OFF ehk
väljas]. Sättel [OFF ehk väljas] võib kõrvaline isik Wi-Fi sidet pealt kuulata
ja edastatud andmeid varastada.
• Turvalisuse parandamiseks seadistage [Wi-Fi Password ehk Wi-Fi parool]
sättele [ON ehk sees]. Detailne info (→ 32).
30
SQT0623 (EST)
SAMM 3.
Kaamera juhtimine nutitelefoniga
Nutitelefoni kaudu pildistamine (kaugsalvestus)
Suum on kasutatav ja päästik vajutatav nagu kaugjuhtimispuldiga.
Valige [
] “Image App” rakenduse kuval.
Pildistage.
• Jäädvustatud kujutised salvestatakse kaamerasse.
• Suumi kasutades võib kaamera läätseraami välja liikumisel kaldu vajuda.
Kindlustage kaamera kohale statiivi või muud abivahendit kasutades.
Kaamerast piltide esitamine nutitelefonil
Valige [
] “Image App” rakenduse kuval.
• Kaameraga jäädvustatud kujutisi kuvatakse nutitelefonil.
Kaamerast piltide nutitelefoni salvestamine
Valige [
] “Image App” rakenduse kuval.
• Kaameraga jäädvustatud kujutisi kuvatakse
nutitelefonil.
Hoidke sõrme pildil ja pukseerige see
salvestamiseks nutitelefoni.
• Pilt salvestatakse nutitelefoni.
• RAW-vormingus fotosid ja AVCHD-videoid ei saa
salvestada.
• 3D-fotod (MPO) salvestatakse 2D-fotodena (JPEG).
(EST) SQT0623
31
Kaamera kasutamine nutitelefoni/tahvliga ühendatult
Ühenduse katkestamine
Vajutage [Q.MENU/
].
• Ilmub kinnituskuva. Valige [Yes ehk jah] ja vajutage [MENU/SET].
Sulgege nutitelefonil “Image App”.
• Rakenduse sulgemise juhiste saamiseks lugege oma seadme
kasutusjuhendit.
■ Kaamera uuesti nutitelefoniga ühendamine
Pärast nutitelefoni kaameraga ühendamist saab selle uuesti ühendada,
alustades SAMMUST 2 (→ 30).
■ [Wi-Fi Password ehk Wi-Fi parooli] sättele [ON ehk sees] seadistamine
Saate Wi-Fi ühendust kasutades turvalisust tõsta.
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Wi-Fi menüü] ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Wi-Fi Setup ehk Wi-Fi seadistus], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [Wi-Fi Password ehk Wi-Fi parool], ja vajutage [MENU/SET].
Vajutage
, et valida [ON ehk sees], ja vajutage [MENU/SET].
• Wi-Fi ühenduse loomisel on nüüd deblokeeritud parooli autentimine
käsitsi sisestades või QR-koodiga.
● Leiate “Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)” juhised kaamera
nutitelefoniga ühendamiseks, kui [Wi-Fi Password ehk Wi-Fi parool]
on sättel [ON ehk sees].
32
SQT0623 (EST)
PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemine
Leiate detailsemad juhised kaamera kasutamiseks komplekti kuuluvale
CD-ROMile salvestatud “Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)”.
■ Windowsile
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendiga
CD-ROM (kuulub komplekti).
• Ilmub menüükuva. Kui menüükuva ei ilmu, siis valige selle kuvamiseks:
[Computer] [SFMXXXX] [Launcher.exe].
(“XXXX” erineb mudelist sõltuvalt.)
Klõpsake [Operating Instructions].
• Ilmub kasutusjuhendite (PDF) loend.
Klõpsake kasutusjuhendi sellel keelel, mille soovite avada.
• Avaneb “Lisafunktsioonide kasutusjuhend (PDF)”. “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendi” saab salvestada arvutisse.
● Vajate Adobe Readerit PDF-vormingus kasutusjuhendi lugemiseks ja
printimiseks. Saate järgmiselt veebisaidilt laadida alla ja installida teie
opsüsteemiga kasutatava Adobe Readeri versiooni. (Jaanuari 2015 seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
■ Mac’ile
Lülitage arvuti sisse ja sisestage kasutusjuhendiga
CD-ROM (kuulub komplekti).
Avage CD-ROMilt kaust “Manual”.
Tehke topeltklõps valikul [INDEX.pdf].
• Ilmub kasutusjuhendite (PDF) loend.
Klõpsake kasutusjuhendi sellel keelel, mille soovite avada.
• Avaneb “Lisafunktsioonide kasutusjuhend (PDF)”. “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendi” saab salvestada arvutisse.
(EST) SQT0623
33
Salvestatud fotode ja videote arvutisse
salvestamine
Komplekti kuuluval CD-ROMil on järgmine tarkvara.
Installige tarkvara kasutamiseks arvutisse.
Leiate detailset infot töökeskkonna ja kasutamise kohta “Lisafunktsioonide
kasutusjuhendist (PDF)” või tarkvara manuaalist.
• PHOTOfunSTUDIO / LoiLoScope ei ole Mac’iga ühilduv.
PHOTOfunSTUDIO
9.6 PE
Pildid saab hõivata arvutisse vaatamiseks, organiseerimiseks,
printimiseks jne. Lisaks saab fotosid korrigeerida ja videoid
monteerida.
• Ühilduvad opsüsteemid: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
LoiLoScope (30päevane
täisprooviversioon)
Saate videoid lihtsalt monteerida. Sellega installitakse ainult otsetee
prooviversiooni allalaadimissaidile.
Detailse info saamiseks LoiLoScope’i kasutamise kohta laadige
järgmiselt saidilt alla selle manuaal: http://loilo.tv/product/20
• Ühilduvad opsüsteemid: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
Komplekti kuuluva tarkvara installimine
Ettevalmistused:
• Kontrollige arvuti tehnilisi andmeid ja töökeskkonda tarkvara jaoks sobivuse seisukohast.
• Sulgege enne CD-ROMi (kuulub komplekti) sisestamist kõik töötavad rakendused.
■ Windowsile
Sisestage komplekti kuuluva tarkvaraga CD-ROM.
• Ilmub menüükuva. Kui menüükuva ei ilmu, siis valige selle kuvamiseks:
[Computer] [SFMXXXX] [Launcher.exe]. (“XXXX” erineb mudelist
sõltuvalt.)
Klõpsake [Applications].
Klõpsake [Recommended Installation].
• Jätkake installimist ekraanile ilmuvaid juhiseid järgides.
● Installitakse teie arvutiga ühilduv tarkvara.
34
SQT0623 (EST)
SILKYPIX Developer Studio SE allalaadimine
See tarkvara võimaldab hõivata ja korrigeerida RAW-failivormingus fotosid.
Korrigeeritud fotod saab salvestada JPEG- või TIFF-failina, mida saab kuvada
arvutil jne. Laadige SILKYPIX Developer Studio SE järgmiselt saidilt alla ja
installige kasutamiseks arvutisse. (Seda tarkvara ei ole komplekti kuuluval
CD-ROMil.) http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Ühilduvad opsüsteemid: Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista
Mac OS X (10.5 - 10.10)
• Leiate SILKYPIX Developer Studio SE kasutusjuhised selle spikrist või
Ichikawa Soft Laboratory tugisaidilt.
● Tarkvara allalaadimiseks peab arvuti olema ühendatud Internetti.
● Ühendusest sõltuvalt võib tarkvara allalaadimiseks kuluda pisut aega.
Fotode ja videote kopimine
Lülitage kaamera ja arvuti sisse ning ühendage omavahel
USB-juhtmega (kuulub komplekti).
• Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu USB-juhet
(DMW-USBC1: lisavarustus). Muude juhtmete kasutamine võib
põhjustada talitlushäireid.
Vajutage kaameral
, et valida [PC ehk arvuti], ja vajutage
[MENU/SET].
Kopige pildid arvutisse.
● Windowsile
Kasutage “PHOTOfunSTUDIO” tarkvara.
● Mac’ile
Kopige pildifailid “DCIM” kaustast (v.a AVCHD-videod).
Katkestage ühendus ja ühendage USB-juhe lahti.
(EST) SQT0623
35
Rikkeotsing
Juhinduge esmalt alltoodust.
• Kui probleem ei lahene, siis võib olla abi [Setup ehk seadistusmenüüs]
[Reset ehk lähtestamise] täitmisest.
• Lisainfo “Lisafunktsioonide kasutusjuhendis (PDF)”. Lugege seda koos
alloleva infoga.
Laadimistähis vilgub.
● Püüate laadida väga kõrgel või madalal temperatuuril.
→ Ühendage USB-juhe (kuulub komplekti) uuesti vahemikku 10-30°C jääval
temperatuuril (ka aku temperatuur peaks olema sama) ja proovige akut uuesti
laadida.
● Laadida ei saa, kui arvuti toitega varustamise suutlikkus ei ole piisav.
Salvestatud pildi parempoolne alaosa on tume või värv on ebaloomulik.
● Katsite sõrmega välklambi kinni.
→ Hoidke kaamerat käes nõuetekohaselt (→ 18).
Luminofoor- ja LED-lambi valguses võivad ilmuda triibud või virvendus.
● See on iseloomulik kaamera pildianduritena kasutatud MOS-anduritele.
See ei ole talitlushäire.
Kaamerat ei saa ühendada Wi-Fi kaudu Mac’i/Windowsiga arvutiga.
→ Kontrollige, et sisestate sisselogimisnime ja parooli õigesti.
→ Kui Mac’i või Windowsiga arvuti süsteemiaeg erineb oluliselt kaamera kellaajast, siis ei
saa mõne opsüsteemi puhul kaamerat arvutiga ühendada. Kontrollige, et kaamera
kellaaeg ja maailmaaeg vastavad Windowsiga arvuti või Mac’i kellaajale, kuupäevale ja
ajavööndile. Kui erinevused on suured, siis seadistage samad sätted.
36
SQT0623 (EST)
Windows 8-ga arvutiga ei õnnestu ühenduda. Kaamera ei tuvasta kasutajanime ja
parooli.
● Opsüsteemi versioonist sõltuvalt, nagu näiteks Windows 8-l, on kaht tüüpi
kasutajakontosid (lokaalne konto/Microsofti konto).
→ Seadistage kindlasti lokaalne konto ja kasutage lokaalse konto kasutajanime ja parooli.
Arvuti ei tuvasta Wi-Fi ühendust.
● Wi-Fi ühendus kasutab vaikimisi töörühma vaikenime “WORKGROUP”. Kui olete
töörühma nime muutnud, siis ühendust ei tuvastata.
→ Et muuta töörühma nimi arvutil seadistatule vastavaks, valige [Wi-Fi Setup ehk Wi-Fi
seadistus] [PC Connection ehk arvutiühendus] [Change Workgroup Name ehk muuda
töörühma nime].
Detailse info saamiseks vt “Lisafunktsioonide kasutusjuhendit (PDF)”.
(EST) SQT0623
37
Tehnilised andmed
Digikaamera: Ohutusinfo
Toiteallikas
Energiatarve
Kaamera
efektiivpikslid
Pildiandur
Objektiiv
Pildistabilisaator
5 V alalispinge
1,7 W (LCD-ekraaniga salvestamisel)
1,1 W (LCD-ekraaniga esitamisel)
12 100 000 pikslit
1/2,3" MOS-andur,
pikslite koguarv 12 800 000 pikslit
Põhivärvide filter
Optiline 30x suum f=4,3 mm kuni 129,0 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent:
24 mm kuni 720 mm) /
Maksimaalne lainurk: F3,3 kuni F8,0
Maksimaalne telefoto: F6,4 kuni F8,0
Optiline meetod
Fookuskaugus
Fookuskaugus
Automaatteravdamine
Autom.teravd.
makro / Intelligentne
automaatrežiim /
Video / Käsitsi
teravdamine
Võtterežiim
38
SQT0623 (EST)
50 cm (maksimaalne lainurk) /
200 cm (maksimaalne telefoto) kuni
3 cm (maksimaalne lainurk) /
200 cm (maksimaalne telefoto) kuni
Eespool antud fookuskaugused võivad varieeruda
valitud võtterežiimist sõltuvalt.
Katikusüsteem
Katikusüsteem
Säriaeg
4 kuni 1/2000 s
[Starry Sky ehk tähistaeva] režiim: 15 s, 30 s, 60 s
Umbes 10 lx (i-hämarafunktsiooni kasutamisel on
säriaeg 1/25 s)
Programme AE (P) / Ava prioriteediga AE (A) /
Säriaja prioriteediga AE (S) / Käsitsi säritus (M)
[Multi Metering ehk multimeetod] / [Center Weighted ehk
keskelekaalutud] / [Spot ehk kohtmeetod]
Minimaalne
valgustatus
Säritus (AE =
automaatsäritus)
Mõõtmismeetod
Ekraan
3,0" TFT LCD (3:2) (umbes 1 040 000 punkti)
Pildinäidik
Mikrofonid
0,2" värviline LCD (4:3)
(umbes 1 160 000 punkti ekvivalent)
(silmasobitusega -4 kuni +4 dioptrit)
Stereo
Kõlar
Mono
Salvestatavad
andmekandjad
Sisemälu (umbes 86 MB)
SD- / SDHC- / SDXC-mälukaart
Salvestatava faili
vorming
Fotod
Videod
Audio
tihendusvorming
RAW / JPEG (põhineb kaamera failisüsteemi
disainireeglil, põhineb Exif 2.3 standardil /
DPOF-ühilduv) / MPO
AVCHD / MP4
AVCHD: Dolby® Digital (2 kanalit)
MP4: AAC (2 kanalit)
(EST) SQT0623
39
Tehnilised andmed
Liidesed
Digitaalne
Analoogvideo
USB 2.0 (kiire)
Arvutist ei saa USB-juhet kasutades andmeid
kaamerasse kirjutada.
NTSC / PAL komposiit (menüüst lülitatav)
Audio
Audio väljundliin (mono)
Ühenduspesa
HDMI: D-tüüpi pistikuga mikro-HDMI
AV OUT/DIGITAL: Eriotstarbeline pesa (8-kontaktiline)
Mõõdud
Umbes 110,7 mm (L) x 64,6 mm (K) x 34,4 mm (S)
(v.a eenduv osa)
Kaal
Töötemperatuur
Koos mälukaardi ja akuga: umbes 243 g
Ilma mälukaardi ja akuta: umbes 217 g
0-40°C
Tööniiskus
10-80% suhteline õhuniiskus
40
SQT0623 (EST)
Wi-Fi
Ühilduvuse
standard
Kasutatav sagedus
(tsentraalsagedus)
IEEE 802.11b/g/n
(standardne raadiokohtvõrgu protokoll)
2412 MHz kuni 2462 MHz (kanalid 1-11)
Krüpteerimismeetod W-Fi ühilduv WPA™ / WPA2™
Pääsumeetod
Infrastruktuurirežiim
NFC
Ühilduvuse
standard
ISO / IEC 18092 NFC-F (passiivne režiim)
Toiteadapter
(Panasonic VSK0775): Ohutusinfo
Sisend
Väljund
~ 110 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
5 V, 800 mA
Aku (liitium-ioon)
(Panasonic DMW-BCM13E): Ohutusinfo
Pinge / mahtuvus
3.6 V / 1250 mAh
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma teatamata.
(EST) SQT0623
41
• SDXC-logo on SD-3C LLC kaubamärk.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing
LLC USAs ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
• HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi kaubamärk.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD Progressive” logo on Panasonic
Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.
• Toodetud firmalt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D
sümbol on firma Dolby Laboratories kaubamärgid.
• Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USAs ja/või muudes
riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
• Mac ja Mac OS on Apple Inc’i USAs ja muudes riikides registreeritud
kaubamärgid.
• QuickTime ja QuickTime-logo on litsentsi alusel kasutatavad Apple Inc’i
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• iPad, iPhone ja iPod touch on Apple Inc’i USAs ja muudes riikides
registreeritud kaubamärgid.
• App Store on Apple Inc’i teenusemärk.
• Android ja Google Play on Google Inc’i kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo on Wi-Fi Alliance®’i sertifitseerimismärk.
• Wi-Fi Protected Setup™ tuvastusmärk on Wi-Fi Alliance®’i
sertifitseerimismärk.
• “Wi-Fi®” ja “Wi-Fi Direct®” on Wi-Fi Alliance®’i registreeritud kaubamärgid.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” ja “WPA2™” on Wi-Fi Alliance®’i
kaubamärgid.
• DLNA, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED on Digital Living Network Alliance’i
kauba-, teenuse- või sertifitseerimismärgid.
• QR-kood on DENSO WAVE INCORPORATED’i registreeritud kaubamärk.
• Tootes on kasutusel “DynaFont” DynaComware Corporationilt. DynaFont on
DynaComware Taiwan Inc’i registreeritud kaubamärk.
• Muud selles juhendis nimetatud nimed, firmanimed ja tootenimed on
vastavate firmade kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
42
SQT0623 (EST)
(EST) SQT0623
43
EU
Tootja:
Euroopasse importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Veebisait: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2015
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement