Panasonic | KXTU456 | Operating instructions | Panasonic KXTU456 Инструкции за работа

Panasonic KXTU456 Инструкции за работа
Кратко ръководство
Лесен за употреба мобилен телефон
Модел:
KX-TU456 EX
KX-TU466 EX
Благодарим ви, че избрахте този продукт на
Panasonic.
Преди да използвате този продукт, моля прочетете
внимателно това ръководство и го запазете за
бъдещи справки.
За подробна информация относно функциите на
вашия телефон вижте инструкцията за употреба,
която може да бъде изтеглена от страницата за
поддръжка на този продукт на адреса по-долу.
http://www.panasonic.eu
Предоставени принадлежности
– AC адаптер (Модел: TPA-97H050055VW01): 1 брой
– Акумулаторна батерия (Модел: 514047AR): 1 брой
– Слушалки с микрофон (Модел: JYK-E112): 1 брой
– Зарядно устройство: 1 брой (само при KX-TU466)
Органи за управление
A
B
K
E
Q
R
C
F
D
G
H
L
U
S
I
J
T
M
N
O
P
LED лампа
Обектив на камерата
LED индикации за състоянието
Увеличаване/намаляване на силата на звука
Промяна на размера на шрифта
Дисплей
2
Органи за управление
Повикване/Приемане на повикване/Ляв функционален бутон (Избор на показаната над него функция)
Бутон за навигиране
" ( ): Активиране на главното меню
" ( ): Разглеждане на списъка на контактите.
Бутони за набиране с едно докосване
Гласова поща
Международно повикване
Слушалка
Захранване/Край на повикване/Десен функционален бутон (Избор на показаната над него функция)
Бутон Камера
Включване/изключване на тих режим (натиснете
и задръжте 2 секунди)
Микрофон
Контакти за зареждане (само при KX-TU466)
Приоритетно повикване; страница 22
Говорител
Включване/изключване на LED лампата
(изключва се автоматично след около 2 минути)
Жак за слушалки с микрофон (Headset)
USB конектор (Micro-B тип)
3
Въведение
Инсталиране
Поставяне на SIM картата, microSD картата и батерията
1 Свалете капака на телефона.
2 Поставете SIM картата
със златистите контактни
пластини надолу.
CK
LO
N
PE
O
K
LOC
1
LO
CK
N
PE
O
5 Поставете батерията (), притиснете я надолу в телефона () и
след това поставете капака ().
1
EN
OP
K
2
LOC
4 Поставете microSD картата със
златистите контактни пластини
надолу, затворете капака на
microSD картата (), след това
внимателно плъзнете капака ().
2
EN
OP
3 Отворете капака на microSD
картата, като го плъзнете ()
и след това го повдигнете ().
3
1
2
Важно:
" Когато изваждате батерията, най-напред се уверете,
че телефонът е изключен.
4
Въведение
" За да избегнете загуба на данни или повреда,
не повреждайте, пазете от късо съединение и
боравете внимателно със златистите контактни
пластини на SIM картата и microSD картата.
Забележки:
" Използвайте само батерията за този модел.
" Избършете контактите на батерията ( , ),
SIM картата и microSD картата със суха кърпа.
" Не докосвайте контактите на батерията ( , )
или контактите на телефона.
Зареждане на батерията
AC адаптер или USB връзка
Индикация за батерията
Забележки:
" Когато зареждането започне, телефонът издава
звуков сигнал*1 и индикацията за батерията светва.
" Когато батерията се зареди напълно, индикацията
за батерията изгасва.
" Нормално е по време на зареждане телефонът
или AC адаптерът леко да се загреят.
*1 Фабричните мелодии в този продукт са използвани
с разрешение на © 2014 Copyrights Vision Inc.
5
Въведение
Дисплей
Символи
Сила на сигнала
R: Роуминг
E
G
E: Телефонът е
свързан към EDGE
мрежа.
G: Телефонът е
свързан към GPRS
мрежа.
Ниво на батерията
– : Високо
– : Средно
– : Ниско
–
: Трябва да се
зареди.
Активиран е Тих
режим (страница 3)
Изключено звънене.
Получено е ново SMS
съобщение.
Получено е ново
MMS съобщение.
Получено е ново
гласово съобщение.*1
Активирана аларма.
Свързани слушалки
с микрофон (опция).
– Включена
Bluetooth функция.
– Свързано е
друго Bluetooth
устройство.
Включена вибрация.
*1 Само за абонати на услугата Гласова поща
Функционални бутони
6
Набиране на
спешен номер.
Изтриване на
цифра/символ.
Връщане на
предишния екран.
Активиране на
менюто за опции.
Активиране на
избора.
Приемане на
2-ро повикване.
Въведение
Включване/изключване
Натиснете
за около 2 секунди.
" Телефонът издава звуков сигнал.*1
*1 Фабричните мелодии в този продукт са използвани
с разрешение на © 2014 Copyrights Vision Inc.
Първоначални настройки
1
: Изберете желания език.
2
: Изберете желаната часова зона.
3 Въведете текущия ден, месец и година.
4 Въведете текущия час.
Забележки:
" Ако изберете език, който не разбирате:
Натиснете .
: Изберете
.
2 пъти
2 пъти
: Изберете желания език.
Размер на шрифта на дисплея
Натискайте
или
, за да настроите размера.
7
Важна информация
За вашата безопасност
Преди да използвате продукта, прочетете този раздел внимателно,
за да се гарантира правилна и безопасна работа. Ако не ги прочетете
внимателно, това може да доведе до сериозно нараняване, смърт/
материални щети, повреда ии незаконно използване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свързване към електрозахранване
" Използвайте само посочения източник на електрозахранване.
" Не претоварвайте електрическите контакти и удължителите.
Това може да доведе до риск от пожар или токов удар.
" Вкарайте AC адаптера докрай в контакта. Неспазването на това
може да предизвика токов удар и/или прегряване, и пожар.
" Редовно отстранявайте прах и др. от AC адаптера, като го изключите от контакта и го забършете със суха кърпа. Натрупаният прах
може да влоши изолацията при влага и др., и да предизвика пожар.
" Изключете уреда от контакта и извадете батерията от телефона
при поява на дим, необичайна миризма или необичаен звук. Тези
състояния могат да доведат до пожар или токов удар. Проверете
дали дименето е спряло, и се обърнете към сервизен център.
" Изключете от електрическия контакт и никога не докосвайте
вътрешността на продукта, ако корпусът му е счупен.
" Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Има опасност от токов удар.
" AC адаптерът трябва да се използва само на закрито.
" Не използвайте предоставения AC адаптер с други устройства.
Инсталиране
" Този продукт не е водоустойчив. За да предотвратите опасността
от пожар или токов удар, не излагайте продукта на дъжд или
какъвто и да е вид влага.
" Пазете принадлежностите, включително SIM картата и microSD
картата, далеч от обсега на деца, за да се избегне поглъщане.
" Този продукт излъчва радиовълни и може да смущава други
електронни устройства.
8
Важна информация
" Не дърпайте, не прегъвайте и не слагайте AC адаптера под
тежки предмети.
" За да не повредите този продукт, избягвайте силни удари или
невнимателна употреба.
" За да избегнете повреда, не модифицирайте SIM картата или
microSD картата, и не докосвайте златистите им контакти.
Батерия
" Използвайте само посочената батерия.
" Съществува опасност от експлозия, ако батерията се замени
с неправилен тип. Изхвърляйте използваните батерии в
съответствие с указанията.
" Не отваряйте, не пробивайте, не мачкайте и не изпускайте
батерията. Не използвайте повредена батерия. Има риск от
пожар, експлозия, прегряване и изтичане на електролит.
" Незабавно преустановете използването на батерията и я
дръжте далеч от огън, ако от нея идва странен мирис или изтече
електролит, който може да причини пожар и изгаряния.
" Не докосвайте освободения електролит, ако батерията е
протекла. Това може да доведе до изгаряния или нараняване на
очите или кожата. Електролитът е токсичен и може да предизвика
увреждания. При контакт, незабавно измийте засегнатия участък
с вода и потърсете медицинска помощ.
" Внимавайте, когато боравите с батерията. Не допускайте
електропроводими материали, като пръстени, гривни или ключове,
да докосват батерията, иначе може да възникне късо съединение,
което да предизвика прегряване и съответно изгаряния.
" Не използвайте и не зареждайте влажна батерия. Съществува
риск от пожар, експлозия, прегряване и изтичане на електролит.
" Зареждайте батерията, предоставена или предназначена за
работа само с този продукт, в съответствие с указанията и
ограниченията, посочени в това ръководство.
" Използвайте само съвместимо зарядно устройство за зареждане
на батерията. Не модифицирайте зарядното. Неспазването на
това може да предизвика надуване или експлозия на батерията.
" Не поставяйте електропроводници, като монети или фиби, върху
контактите за зареждане. Това може да доведе до прегряване.
9
Важна информация
Предпазни мерки при употреба
" Изключвайте уреда от електрическия контакт преди почистване.
Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.
" Не разглобявайте уреда.
" Не позволявайте течности, като вода, или чужди материали, като
метални парчета, или запалими материали да отидат в държача
на SIM картата. Има риск от пожар, токов удар или повреда.
" Не оставяйте уреда близо до топлинни източници (като печки,
радиатори и др.), на пряка слънчева светлина или в автомобил,
паркиран на слънце. Той не трябва да се оставя на места, където
температурата е под 0 °C или над 40 °C.
" Препоръчваме ви да не използвате телефона в самолет.
Изключете телефона, преди да се качите в самолета. Изключете
алармата, така че телефонът да не се включва автоматично.
Използването на телефона в самолет може да е опасно за самолета, да наруши безжичната комуникация и може да е незаконно.
" Не използвайте този уред на места, където се зарежда гориво.
Спазвайте ограниченията за използването на радиоапаратура в
складове за гориво, химически заводи или при взривни работи.
" Изключително важно е шофьорите да упражняват подходящ
контрол върху автомобилите, които управляват. Не използвайте
телефона, докато шофирате; открийте безопасно място и спрете.
Не говорете на микрофона на устройството за свободни ръце,
ако това ще отвлече вниманието ви от пътя. Запознайте се с
ограниченията за телефони там, където шофирате и ги спазвайте.
" Радиочестотните сигнали може да влияят на електрониката в
моторните превозни средства (система за впръскване на гориво,
система на въздушните възглавници и др.), която е неправилно
инсталирана или няма подходяща защита. За повече информация
се обърнете към производителя на автомобила или оборудването.
" Слушането на много силен звук от слушалките (за ушите, за поставяне на главата или с микрофон), може да причини загуба на слуха.
" За да избегнете възможно увреждане на слуха, не слушайте
силен звук дълго време.
10
Важна информация
" Не доближавайте LED лампата близо до очите на хората и не
я насочвайте към шофьорите, управляващи моторни превозни
средства. Съществува риск от нараняване или злополука.
Медицински изделия
" Консултирайте се с производителя на лични медицински
изделия, като пейсмейкъри или слухови апарати, за да
разберете дали са подходящо екранирани за външна RF
(радиочестотна) енергия.
" Wireless Technology Research (WTR) препоръчва минимално разстояние от 15.3 cm между безжично устройство и имплантирано
медицинско изделие, като например пейсмейкър или имплантиран
сърдечен дефибрилатор, за да се избегнат евентуални смущения
на медицинското изделие. Ако подозирате, че телефонът ви причинява смущения в пейсмейкър или друго медицинско изделие,
изключете незабавно телефона и се свържете с производителя
на пейсмейкъра или другото медицинско изделие.
" Изключвайте телефона в болници и здравни заведения, ако
евентуални ограничения, обявени в района, ви инструктират да
направите това. В болничните и здравните комплекси може да
има оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.
Слухови апарати
" Телефонът е съвместим със слухови апарати и оценката му
отговаря на оценка M4/T4 по метода на тестване ANSI C63.19.
Повечето слухови апарати на пазара трябва да са съвместими
с този продукт, но съвместимостта не се гарантира. Моля
консултирайте се с лекаря си или с производителя на слуховия
апарат, преди да използвате слухов апарат с този продукт.
ВНИМАНИЕ
Инсталиране
" AC адаптерът служи като главен прекъсвач. Проверете дали в
близост до продукта има променливотоков контакт и дали е
леснодостъпен.
11
Важна информация
" За да се предотвратите евентуална загуба на данни,
препоръчваме да направите писмени копия на всички важни
данни, съхранявани на вашия телефон или SIM картата.
Работна среда
" Не поставяйте телефона в близост до магнитни карти и др.
Възможно е магнитните данни на банковите карти, телефонните
карти, дискетите и др. да бъдат изтрити.
" Не поставяйте магнитни предмети до телефона. Силното
магнитно поле му влияе.
Важни указания за безопасност
Когато използвате своя продукт, винаги трябва да спазвате
основните предпазни мерки, за да се намали риска от пожар,
токов удар и нараняване, включително следното:
1. Не използвайте този продукт в близост до вода, например близо
до вана, мивка, кухненска мивка, леген за пране, басейн и др.
2. Не използвайте телефона по време на гръмотевична буря, когато
го зареждате. Има известен риск от токов удар, поради мълния.
3. Не използвайте телефона в близост до теча, за да съобщите за
изтичане на газ.
4. Използвайте само захранващ кабел и батерия, указани тук.
Не хвърляйте батерията в огън. Може да експлодира. Вижте
местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.
5. Не боядисвайте и не лепете стикери на телефона. Това може да
влоши работата му.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
За най-високо качество
Околна среда
" Пазете уреда от замърсявания, дим, прах, висока температура,
влага и вибрации.
" За да предпазите уреда от повреда, зареждайте батерията само
при температура от 5 °C до 35 °C.
12
Важна информация
" Телефонът може да не е в състояние да определи местоположението си, когато е в сграда, под преграда или на други места,
където GPS сигналът е слаб.
Рутинна поддръжка
" Бършете външната повърхност на уреда и/или контактите
за зареждане със суха и мека кърпа.
" Не използвайте ацетон, бензин, спирт, разтворители и абразиви.
Друга информация
Забележка за GPS функцията
" Следните функции автоматично изпращат информация за GPS
местоположението:
– Приоритетно повикване (страница 22)
– Изпращане на местоположението чрез SMS съобщение
(По външна заявка) (страница 19)
Когато друго лице, различно от потребителя, персонализира тези
функции, първо трябва да получи разрешение от потребителя.
За изхвърлянето, преотстъпването или връщането на уреда
" Този уред и SIM картата може да съдържат важна лична/
конфиденциална информация. Ако го изхвърляте, връщате или
предавате на друго лице, препоръчваме ви да изтриете цялата
информация от паметта, например списъка на контактите,
регистъра на повикванията, SMS/MMS съобщенията и др.
Изхвърляне на старо оборудване и батерии (Само за Европейския
съюз и страните със системи за рециклиране на отпадъци)
ВНИМАНИЕ: Съществува опасност от експлозия, ако батерията се
замени с неправилен тип. Изхвърляйте използваните батерии в
съответствие с указанията.
1
2
13
Важна информация
Левият символ () показва разделно събиране на изхвърленото
електрическо и електронно оборудване. Десният символ ()
показва разделно събиране на изхвърлените батерии. По-подробна
информация ще намерите в "Инструкция за употреба (PDF формат)".
Забележка относно изваждането на батерията
Свалете капака на телефона (), вдигнете
батерията () и я извадете ().
A
C
B
Търговски марки
" Логото на microSDHC е търговска марка на SD-3C, LLC.
" Думата и логотипите Bluetooth® са регистрирани търговски марки
на Bluetooth SIG, Inc. и са използвани от Panasonic Corporation
под лиценз.
" Всички други търговски марки са притежание на съответните им
собственици.
Забележка
" Телефонът поддържа microSD и microSDHC карти памет.
В този документ, терминът “microSD карта” е използван като
общо название на всички поддържани типове карти.
Информация за екопроектиране
Информация за екопроектиране съгласно Регламент (ЕО)
№ 1275/2008 на Комисията, изменен с Регламент (ЕС) № 801/2013.
От 1 януари 2015.
Моля посетете следния уеб сайт: http://www.ptc.panasonic.eu/erp
Кликнете върху [Downloads]
. Energy related products information (Public)
Консумацията на мощност в мрежови режим на готовност и
съответните насоки са посочени на уеб сайта по-горе.
14
Важна информация
SAR (Специфична погълната мощност)
Този модел отговаря на международните указания и изискванията
на ЕС за излагане на въздействието на радиовълни.
Вашето безжично устройство е радиопредавател и приемник. То
е проектирано така, че да не надвишава лимитите за излагане на
въздействието на радиовълни, препоръчани от международните
указания. Тези указания са разработени от независимата научна
организация ICNIRP и включват граници на безопасност,
гарантиращи защитата на всички хора, независимо от тяхната
възраст и здравословно състояние. Тези указания също така са в
основата на международни регулации и стандарти за излагане на
въздействието на радиовълни.
Указанията използват мерна единица, наречена Специфична
погълната мощност, или SAR (Specific Absorption Rate).
Ограничението на SAR за безжични устройства е 2 W/kg.
Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване до
главата е: 0.216 W/kg
Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване до
тялото е: 1.767 W/kg*1
Тъй като SAR се измерва при най-високата мощност на радиопредаване, реалните стойности на SAR по време на работа на това
устройство обикновено са по-ниски. Това е така, защото мощността
на радиопредаване се регулира автоматично до минималното ниво,
необходимо за комуникация в мрежата.
ICNIRP (http://www.icnirp.org)
*1 Това устройство е тествано за работа при типично носене до
тялото, при което задната част на телефона се намира на
разстояние 0.5 cm от тялото.
Спецификации
" Стандарт:
Dual band GSM 900/1800 MHz
Bluetooth версия 3.0, Клас 2
USB версия 1.1
" Дисплей:
TFT цветен, 2.4-инчов
(QVGA: 240 x 320 пиксела)
15
Важна информация
" Камера:
KX-TU456: 0.3 MP
KX-TU466: 2.0 MP
" Честотен диапазон:
GSM 900: 880-915 MHz/
925-960 MHz
GSM 1800: 1710-1785 MHz/
1805-1880 MHz
Bluetooth: 2.402-2.48 GHz
" Мощност на
радиопредаване:
GSM 900: 2 W (макс.),
GSM 1800: 1 W (макс.)
Bluetooth: 2.5 mW (макс.)
" Електрозахранване:
100–240 V AC, 50/60 Hz
" Консумация на енергия
(при зареждане):
В режим на готовност:
– KX-TU456: 0.3 W
– KX-TU466: 0.4 W
Максимална: 4.0 W
" Условия на работа/
зареждане:
Работа: 0 °C – 40 °C,
20 % – 80 % относителна
влажност на въздуха (сух)
Зареждане: 5 °C – 35 °C
" Батерия: Li-Ion 3.7 V/
1,000 mAh
" Характеристики на
батерията (предоставена):
Разговор: Прибл. 5.0 часа*1
Режим на готовност: Прибл.
600 часа*1, *2
" Антена: Вътрешна
" Тип на SIM картата: 1.8 V/3 V
" Тип на картата памет:
microSD, microSDHC до
32GB (не е предоставена)
" Удароустойчивост:
Този продукт е преминал
тест на падане, съгласно
“MIL-STD-810G.516”.
*1 Времето на работа зависи от конкретната среда, възрастта
на батерията и условията на използване. Стойностите са
измерени съгласно GSMA TS.09.
*2 Индикаторът за входящо повикване и индикаторът за
съобщения мигат, когато има неприето повикване или е
получено ново съобщение. Времето на работа в режим на
готовност намалява, ако оставите индикатор да мига дълго.
16
Основни операции
Повикване
1 Въведете телефонния номер (макс. 40 цифри).
2 Натиснете
за набиране на въведения номер.
Забележки:
" За превключване към “свободни ръце”:
: “"Своб.ръце" вкл.”
.
" За международно повикване, натиснете и задръжте
, докато се изобрази “+” (предшестващ кода за
международно избиране).
" За въвеждане на пауза (3 секунди), натиснете и
задръжте
, докато се изобрази “p”.
Край на повикването (разговора)
1 За край на повикването, натиснете
.
Приемане на повикване
Когато се получава повикване, индикаторът за
входящо повикване мига бързо.
1 Натиснете
, за да приемете повикването.
Забележки:
" За да отхвърлите повикването, натиснете
.
17
Основни операции
Въвеждане на текст
С всеки бутон за набиране се въвеждат по няколко
различни символа. Символите на всеки бутон се
изобразяват при натискането му.
– Натиснете
за местене на курсора наляво или
надясно.
– Натиснете и задръжте
нагоре или надолу.
за местене на курсора
– Натиснете
за изтриване на символа вляво от
курсора.
– За въвеждане на интервал, натиснете
или
изберете “ ” в списъка на символите.
– Натискайте
(Aa) за промяна на режима на
въвеждане: малки букви (abc/αβγ), автоматично
избиране на главни/малки букви (Abc/Αβγ), главни
букви (ABC/ΑΒΓ) и цифри (123).
– За да изберете символ:
: Изберете желания символ.
– За да промените езика на въвеждане:
: “Език въвеждане”
:
Изберете желания език на въвеждане.
18
Основни операции
Изпращане на местоположението чрез
SMS съобщение (По външна заявка)
Налично при: само KX-TU466
Този телефон отговаря автоматично с информация за
местоположението си, когато получи SMS съобщение,
започващо с “#GPS#”, от определени контакти.
Преди да ползвате тази функция, трябва да активирате
“Позициониране” и “По външна заявка”, и да
регистрирате телефонни номера (максимум 5 номера)
в оторизирания списък за автоматичен отговор.
SMS съобщението отговаря със следната информация:
– URL адрес на местоположението
– Географска ширина и дължина
– Дата и час на мястото, където се намира телефонът.
Как да изпратите местоположението на телефона
с SMS съобщение
1 Изпратете SMS съобщение със заявка, започващо
2
с “#GPS#”, от телефонен номер, регистриран в
оторизирания списък за автоматичен отговор.
Този телефон автоматично изпраща информация
за местоположението си чрез SMS съобщение,
когато получи SMS съобщение със заявка за
местоположението.
Забележки:
" “GPS” трябва да бъде изписано с главни букви.
19
Основни операции
Регистриране на телефонен номер в оторизирания
списък за автоматичен отговор
1 Натиснете .
2
: Изберете .
3
: “GPS”
4
: “Изпр. Позиция”
5
: “По външна заявка”
6
: “Изпращане до”
7
: Изберете желания елемент от списъка.
8
: “Ръчно въвеждане”
Добавяне
1
2
: “Добави от списък”
: Изберете желания контакт.
Редактиране Изберете “Edit”.
9 Въведете името (страница 18).
10
: “Запаметяване”
11 Въведете телефонния номер.
Телефонен указател
Можете да запаметявате контакти в телефона
(до 200 контакта) или SIM картата.
20
Основни операции
Можете да персонализирате тона на звънене и
снимката, присвоени на всеки от контактите.
Създаване на контакти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Натиснете
.
: Изберете
.
: “Доб. нов контакт”
: “Име”
Въведете името (страница 18).
: “Запаметяване”
: “Телеф. номер 1”
Въведете телефонния номер.
: Ако е необходимо, изберете икона.
Ако желаете да персонализирате тона на
звънене и снимката.
Тон на
звънене
1
2
: “Общ”
Снимка
1
2
: “Снимка повик.”
3
10 Натиснете
: Изберете тон на звънене.
: Изберете желаното място в паметта (основна директория).
: Изберете желаната папка
и/или файл.
, за да потвърдите настройката.
21
Основни операции
11
: “Запаметяване”
Приоритетно повикване
Тази функция позволява да потърсите помощ от
регистриран човек, като му изпратите SMS съобщение
и му се обадите посредством бутона
(на гърба на
телефона).
Забележки:
" Ако активирате “Позициониране” и “С Приор.
повикв.”, телефонът изпраща също и информация
за местоположението си чрез SMS (стр. 19), когато
отчете местоположението си. (само при KX-TU466)
" Запаметете телефонни номера (максимум до 5 на
брой) в желания ред на приоритет.
може да бъде активиран, дори когато
" Бутонът
телефонът е затворен.
Процедура на приоритетното повикване
1 В режим на готовност, натиснете и задръжте
2
3
бутона
3 секунди или го натиснете 3 пъти.
Телефонът ще изпрати запаметеното SMS
съобщение (страница 24).
Телефонът ще набере първия телефонен номер в
списъка. Функцията за свободни ръце се активира.
Ако повикваният
отговори
22
" Можете да започнете
разговор.
Основни операции
– Отсрещната
страна е заета
– Отхвърля
повикването
– Не отговоря в
продължение
на 20 секунди
" Телефонът автоматично
набира следващия номер.
" Телефонът продължава
да изпраща SMS
съобщения и да набира
номерата в списъка,
максимум до два пъти.
Важно:
" Ако отговори телефонен секретар или гласова
поща:
Когато записът приключи, телефонът автоматично
набира следващия номер.
Забележка:
" Можете да прекратите серията на приоритетното
набиране, като натиснете
при набирането.
Запаметяване на номер за приоритетно повикване
1 Натиснете .
: Изберете
.
2
: “Настр.повикв.”
3
: “Приор. повикв.”
4
: “Номер повикв.”
5
: Изберете желаната позиция в списъка с
номера.
23
Основни операции
6 Въведете телефонния номер.
Ръчно
1
: “Ръчно въвеждане”
2 Въведете името (страница 18).
3
: “Запаметяване”
4 Въведете телефонния номер.
Списък
контакти
: “Добави от списък”
: Изберете желания контакт.
Забележка:
" Не е препоръчително да запаметявате номера на
обществени институции, като полиция, пожарна,
спасителни служби и др.
Запаметяване на SMS съобщение
1 Натиснете .
: Изберете
.
2
: “Настр.повикв.”
3
: “Приор. повикв.”
4
: “Съобщение”
5 Въведете съобщението (страница 18).
6
: “Запаметяване”
24
Полезна информация
Решаване на проблеми
Съобщения на дисплея
Съобщение на дисплея Причина/решение
Грешка SIM
За предотвратяване
на възможно
увреждане на слуха,
не слушайте дълго
време при високи
звукови нива.
За подробности се обърнете към
вашия мобилен оператор или
доставчик на услуга.
Това съобщение се изобразява,
когато се опитвате да увеличите
силата на звука в слушалките до
определено ниво. Натиснете
,
за да продължите да регулирате
силата на звука.
Общи проблеми
Проблем
Причина/решение
Телефонът не
работи.
" Уверете се, че SIM картата
и батерията са поставени
правилно (страница 4).
" Заредете батерията (стр. 5).
Батерията е заредена " Почистете полюсите ( , )
напълно, но:
на батерията и контактите за
–
зареждане със суха кърпа,
още мига, или
и заредете батерията отново.
– времето на работа
" Време е да смените батерията
е много кратко.
(страница 4).
25
Полезна информация
Проблем
Причина/решение
Чува се шум,
звукът прекъсва
или заглъхва.
" Използвате телефона в зона със
силни електромагнитни смущения.
Отдалечете се от възможните
източници на смущения.
" Слаб сигнал от GSM мрежата.
Проверете индикацията и се
преместете там, където се
индикират повече ленти. (стр. 6).
Телефонът не звъни.
" Звъненето е изключено.
Настройте силата на звънене.
" Активиран е Нощен режим.
Обща информация
" Този телефон е конструиран за работа в GSM мрежа - Dual band
GSM 900/1800 MHz.
" Това оборудване е конструирано за използване в Германия,
Италия, Испания, Франция, Холандия, Чехия, Полша, Унгария,
Хърватия, Словения, Сърбия, Босна, Румъния, България,
Словакия, Естония, Латвия, Литва.
" В случай на проблем, на първа инстанция се обърнете към
доставчика на оборудването.
Декларация за съответствие:
" Panasonic Corporation декларира, че това радио оборудване
(KX-TU456/KX-TU466) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС е наличен
на следния интернет адрес:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
За контакт с оторизиран представител:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Германия
26
Полезна информация
Описание на графичните символи
върху оборудването
Символ Обяснение
Символ Обяснение
Променлив ток (A.C.)
Оборудване от Клас
(оборудване, при което
защитата от електрически
ток се основава на двойна
изолация или подсилена
изолация)
Постоянен ток (D.C.)
“ВКЛЮЧВАНЕ”
(захранване)
Защитно заземяване
“ИЗКЛЮЧВАНЕ”
(захранване)
Заземяване, общ символ
Готовност (захранване)
Маса
“ВКЛЮЧВАНЕ”/“ИЗКЛЮЧВАНЕ” (захранване,
натискане-натискане)
Само за употреба на
закрито
Внимание! Опасност от
електрически ток!
Допълнителни принадлежности/
консумативи
За повече информация относно предлагането, моля обърнете се
към търговския център, от който сте закупили продукта, или към
търговски представител на Panasonic.
Принадлежности
Модел
Акумулаторна батерия
514047AR
" Литиево-йонна (Li-Ion) батерия.
Слушалки с микрофон
JYK-E112
27
Полезна информация
3а бъдещи справки
Препоръчваме ви да попълните и запазите долната информация,
която ще ви е необходима при евентуални гаранционни ремонти.
Сериен номер
Дата на покупката
(намира се върху опаковката или в гнездото за батерията)
Име и адрес на търговския представител
Прикрепете тук документа, удостоверяващ покупката.
28
Полезна информация
Отдел „Продажби“
Belgique/België
Panasonic Belgium is a branch of
Panasonic Marketing Europe GmbH
France
Panasonic France, une Succursale
de Panasonic Marketing Europe GmbH
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden
VAT BE0867.862.661 RPM/RPR Brussels
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex, France
Service Consommateurs:
08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
Service après-vente:
01 70 48 91 73 (numéro non surtaxé)
Deutschland
Panasonic Deutschland eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Italia
of
Panasonic Italia - branch
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15
22525 Hamburg
www.panasonic.de
Viale dell’Innovazione
3-20126 Milano
servizio clienti: 02-67 07 25 56
www.panasonic.it
España
Panasonic España, Sucursal de
Panasonic Marketing Europe GmbH
WTC Almeda Park
08940 Cornella de Llobregat, Barcelona
Número del teléfono de atención al cliente:
902 15 30 60
www.panasonic.es
Nederland
Panasonic Netherlands
Europalaan 28E
5232 BC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 6 402 802
Reparaties:
www.panasonic.nl
29
Полезна информация
Magyarország
Panasonic Marketing Europe GmbH.
South-East Europe Fióktelep
Romania
Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden,
Germania, Sucursala Bucureşti, Romania
1117 Budapest, Neumann János utca 1.
Tel.:
+36 80 201 006
E-mail: Customer.Budapest@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.hu
B-dul Preciziei, Nr. 24, West Gate Park,
Clădirea H3, Etaj 2, Sector 6,
Bucureşti, 062204, Romania
Telefon:
+40 21 316 31 61
Fax:
+40 21 316 04 46
E-mail: suport.clienti@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.ro
Česká republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Polska - Dystrybucja w Polsce
Panasonic Marketing Europe GmbH, Oddział
w Polsce (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Thámova 289/13 (Palác Karlín)
186 00 Praha 8
Telefon:
+420 236 032 511
Centrální fax:
+420 236 032 411
Zákaznická linka: +420 236 032 911
E-mail: panasonic.praha@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.cz
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
Slovenská republika
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava, Slovenská republika
Telefón:
+421 2 2062 2211
Fax:
+421 2 2062 2311
Zákaznická linka: +421 2 2062 2911
E-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic.sk
30
Produkt Panasonic
Produkt objęty jest E-Gwarancją Panasonic.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji oraz informacje o produkcie
są dostępne na stronie www.panasonic.com/pl
lub pod numerem telefonu:
801 003 532 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
22 295 37 27 - numer dla połączeń z sieci stacjonarnej
oraz komórkowej
Бележки
31
© Panasonic Corporation 2018
PNQE1117XA
PP1018YK2049
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising