Gardena | Trimmer THS 400 | User manual | Gardena Trimmer THS 400 User manual

Gardena Trimmer THS 400 User manual
®
GARDENA
Elektro-Teleskop-Heckenschere THS 400
Electric Telescopic Hedge Trimmer THS 400
Taille-haies électrique télescopique THS 400
Elektrische telescoop-heggenschaar THS 400
Elektrisk Teleskopisk Häcksax THS 400
Tagliasiepi telescopica elettrica THS 400
Recortasetos telescópico eléctrico THS 400
Tesoura telescópica eléctrica de sebes
THS 400
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instrucciones
Instruções de manejo
Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Gerät :
Please comply with the following safety instructions on the casing :
Veuillez observer les instructions de sécurité figurant sur l’appareil :
Houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften op het apparaat :
Följ bruksanvisningen noga :
Attenzione ai simboli di sicurezza riportati sull’attrezzo :
Observen las indicaciones de seguridad en el aparato :
Por favor siga atentamente as instruções de segurança fornecidas no aparelho :
6
Achtung! Vor Inbetriebnahme
Gebrauchsanweisung lesen!
Warning! Read instruction
handbook!
Attention ! Merci de lire attentivement le mode d’emploi avant
d’utiliser cet appareil.
Let op! Voor ingebruikname
de gebruiksaanwijzing lezen!
Varning! Läs igenom bruksanvisningen före användning.
Attenzione ! Prima di mettere in
funzione la tagliasiepi, leggere
le istruzioni per l’uso !
¡Atención! Antes de la puesta
en marcha, lea el manual de
instrucciones.
Atenção! Leia atentamente este
manual de instruções antes
de usar o aparelho.
Vor Regen und Nässe schützen!
Do not use in rain or wet
conditions!
Protégez l’appareil de la pluie
et de l’humidité !
Niet aan vocht blootstellen!
Använd inte maskinen i regn
eller fuktig miljö!
Proteggere l’attrezzo da pioggia
e umidità !
¡Proteja el aparato de la lluvia
y la humedad!
Proteja o aparelho da chuva
e da humidade!
Bei Beschädigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung
sofort Netzstecker ziehen!
If cable is damaged pull the
plug from the mains before
examining!
Retirez immédiatement la fiche
de la prise de courant si le câble
électrique a été endommagé !
Bij beschadiging aan of doorsnijden van de kabel stekker onmiddellijk uit stopcontact halen.
Dra ut stickkontakten omedelbart om du upptäcker skada
på strömkabeln.
Qualora il cavo di alimentazione
venga danneggiato o tagliato,
staccare immediatamente la
spina !
En caso de corte del cable
de conexión, desenchufar
inmediatamente de la base.
Desligue imediatamente a ficha
da tomada de corrente principal
se o cabo de ligação se encontrar danificado ou cortado.
S
GARDENA Elektrisk Teleskopisk Häcksax THS 400
1. Tekniska data
Märkeffekt
Nätspänning
Frekvens
Slagantal
Klipplängd
Teleskopets utskjutningsområde
Vikt
W
Va
Hz
per min.
cm
cm
kg
350
230
50 / 60
2400
40
0 - 31
4,3
Ljudeffektnivå L pA 1)
Ljudnivå L WA
Vibrationer a vhw 1)
dB (A)
dB (A)
ms - 2
81
94
< 2,5
1) Mätningsmetod enl. EN 774
2. Viktig information
Läs igenom bruksanvisningen
noggrant och följ anvisningarna.
ningarna hantera och använda
apparat och reglage korrekt.
Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvis-
A
Spara bruksanvisningen.
idrottsplatser, vid gator i lantoch skogsbruk.
Obs! På grund av risk
för kroppsliga skador
får apparaten inte användas
för att klippa gräskanter eller
för kompostering.
Av säkerhetsskäl ska
barn under 16 år och personer som ej har läst bruks-
anvisningen ej använda
Häcksaxen.
3. Avsedd användning
GARDENA Elektrisk Teleskopisk
Häcksax THS 400 är avsedd för
privat bruk.
Häcksaxarna är ej avsedda för
yrkesbruk och ska ej användas
på allmänna platser, parker,
Läs noga igenom bruksanvisningen och dess säkerhetsföreskrifter. Bruksanvisningen innehåller även råd om service,
förvaring och reparation.
A
4. Montering / Inställning av arbetsposition (fig. A - G)
4.1 Montering av styrhandtaget (fig. A)
3-punktsstyrhandtaget 1 sätts
på maskinen och fästs med 2
skruvar. (Skruvarna sitter fast
i handtagets borrhål.)
4.2 Möjliga grundinställningar
för arbetspositioner (fig. B - E)
Teleskopisk Häcksaxen har tre
grundinställningar. Dessa markeras på fräsbandet och tuben
med positionerna ! till § :
! För klippning av häckar
från sidan när man måste
stå en bit ifrån, exempelvis
pga. blomrabatter (fig. B / B 1).
Obs !
Teleskoptuben är inskjuten.
" För klippning av extremt
låga häckar eller av t.ex.
marktäckande växter i upprätt
kroppsställning (fig. C / C 1).
Obs ! Dra ut teleskoptuben i
förhållande till kroppsstorleken.
§ För klippning av höga
häckar på upp till ca 2,50 m
höjd från marken utan stege
eller ställning (fig. D / D 1).
Obs ! Dra ut teleskoptuben i
förhållande till kroppsstorleken.
Teleskopisk Häcksax blir
lättare att hantera om den hålls
i närheten av kroppen (fig. D).
4.3 Inställning av en
arbetsposition
Varning ! Vid inställning
av arbetsposition skall
kontakten för nätanslutning
vara utdragen ! Risk för skador !
A
Låt knivskyddet sitta kvar hela
tiden !
Rör aldrig kniven med händerna för att vrida fräsbandet eller
för teleskopi.
Obs! Kniven kan ställas in i totalt
8 arbetspositioner (i 12°-raster
från 0°/vågrätt till 84° uppåt).
25
S
De 5 mellanlägena till de 3 beskrivna arbetspositionerna kan
ställas in på samma sätt.
De beskrivna positionerna !
"§ är rekommendationer för
att uppnå en enklare hantering.
Viktigt ! Se alltid till att kniven
kommer i rätt läge. Risk för
skador !
Välj en av grundpositionerna !
" eller § enligt beskrivning i
kapitel 4.2 och med hjälp av fig. E
och ställ in Teleskopisk Häcksaxen enligt följande (fig. D / F / G):
1. (Fig. F) Ställ in längden på
teleskoptuben genom att trycka
på justeringsknappen 6 och
hålla denna nedtryckt, medan
du drar ut teleskoptuben till
den längd som är lämplig för
arbetsställningen (fig. F).
Teleskoptuben kan dras ut
310 mm.
2. (Fig. G 1) Tryck på den ovala
mönstrade knappen 7 och
håll den nedtryckt, medan skärhuvudet A axialt vrids till en
av arbetspositionerna !"§,
exempelvis till position § för
klippning av höga häckar (pil
och positionsnumrering skall
överensstämma – se fig. D 1).
Obs! Skärhuvudet kan axialt
ställas in i totalt 7 positioner
i 30°-raster från 0° till 180°.
3. (Fig. G 2) Ställ in knivens
skärvinkel genom att trycka
på den runda omställningsknappen 9 och hålla den nedtryckt, medan du placerar
kniven 8 i vald arbetsposition.
(Vårt exempel: Position §.
Pil och positionsnumrering
skall överensstämma – se
fig. D 1).
Obs! Alla 3 förinställda arbetspositioner kan ställas in på
detta sätt.
Om de valda positionsnumren
överensstämmer (i exempel
enligt fig. D 1) är arbetspositionen korrekt inställd.
Saxens rörelse stoppas om en
hand släpper strömbrytaren.
Extra god säkerhet uppnås med
saxbromsen som stoppar saxens
rörelse inom 0,5 sekund (lagstadgat) efter det att en strömbrytare släppts.
Den överskjutande delen av
saxskenan förhindrar rekyl
om saxen stöter emot ett fast
föremål.
Kabelhållare /
Förlängningskabel ( fig. I)
Förlängningskabeln läggs in
i kabelhållaren 5 i en slinga.
Därefter kopplas den ihop med
häcksaxens stickkontakt. På
detta vis hålls kabeln utanför
arbetsområdet.
Säkerhetskoppling
Säkerhetskopplingen skyddar
motorn mot mekaniska skador
som kan uppkomma om saxen
blockeras. Vid blockering måste
häcksaxens stickkontakt dras
ut innan föremålet som blockerar
bladen kan avlägsnas.
Sätt inte säkerhetsdetaljerna ur funktion
genom att t.ex. spärra, förbikoppla eller ta bort dem.
A
Använd aldrig Häcksaxen
om den inte är i komplett eller
korrekt utförande.
För att undvika oavsiktlig start,
håll aldrig om strömbrytarna 2
när du bär häcksaxen.
6. Underhåll, förvaring och service
6.1 Underhåll och förvaring
Reparationer får endast genomföras av GARDENAs
serviceställen eller av experter
som GARDENA auktoriserat.
Obs! Före varje arbete,
kontroll, rengöring och
reparation dra alltid ut stickkontakten.
A
Bladen bör rengöras efter varje
användning. Smörj in dem med
en tunn spraybar olja.
26
Förvara Häcksaxen på en torr
och frostfri plats. Tillse att
saxen är oåtkomlig för barn.
Varning ! Säkerhetskopplingen är starkt fjäderbelastad. Skyddskåpan får
därför ej avlägsnas.
A
Rengör inte häcksaxen under
rinnande vatten eller med en
vattenstråle; framför allt inte
under högtryck.
6.2 Förvaring (fig. K / L)
Gör så här för att uppnå en
säker förvaring, för att skydda
knivarna samt för att uppnå
en säker transport:
1. Sätt på det medföljande
knivskyddet 0 på Teleskopisk
Häcksaxens kniv 8 (fig. K).
2. För teleskoptuben / extrahandtaget företrädesvis till position
§ (pil och positionsnumrering
skall överensstämma) enligt
fig. L.
3. Tryck på justeringsknappen 6
och håll den nedtryckt medan
du skjuter in teleskoptuben
fram till anslaget (fig. F).
4. Tryck på den runda omställningsknappen 9 och håll den
nedtryckt, medan du med andra handen fäller ned kniven 8
Kontrollera regelbundet
att skärverktygen inte är
skadade. Vid skador reparera
dem omedelbart fackmässigt.
A
Om något fel uppstår på maskinen, kontakta GARDENA Service,
eller sänd in maskinen tillsammans med en kort beskrivning
av felet och, om garanti åberopas,
komplett ifyllt garantikort (se sidan
44/46) till GARDEN MOTOR AB,
Malmö.
Tillverkaren är inte ansvarig
för skada som orsakats av produkten om skadan beror på
att produkten har reparerats
felaktigt eller om, vid reparation
eller utbyte, andra än Original
GARDENA reservdelar har
använts. Samma sak gäller
för kompletteringsdelar och
tillbehör.
Tillbehör
Knivskyddet
Kabelhållare
7. Säkerhetsföreskrifter
A
5. Användning (fig. H / I)
Häcksaxen har av säkerhetsskäl
tvåhandsbrytare för att förhindra
oavsiktlig start. För att starta
häcksaxen måste strömbrytarna
manövreras med båda händerna
(fig. H):
1. Ta tag med ena handen i
3-punktsstyrhandtaget 1
och manövrera en av de tre
strömbrytarna 2.
2. Tryck sedan in strömbrytaren
4 i det bakre handtaget 3.
Häcksaxen kommer nu att
starta.
S
till parkeringsposition P
(fig. L) – pil och P skall överensstämma.
Kontrollera maskinen
före användning
Se regelbundet över maskinen.
Använd inte häcksaxen om
blad eller säkerhetsdetaljer är
utslitna eller skadade. Sätt
inte säkerhetsdetaljerna ur
funktion genom att spärra,
förbikoppla eller ta bort dem.
Kontrollera klippområdet
innan Du börjar. Plocka bort
främmande föremål.
Om ett föremål fastnar i
Häcksaxen, stäng av den och
ta loss det som fastnat.
A
Användning / ansvar
Maskinen kan orsaka allvarlig
skada.
Häcksaxen ska endast användas för de ändamål och
på sådant sätt som beskrivs
i bruksanvisningen.
Överbelasta inte häcksaxen.
För bästa och säkraste användning får inte angiven kapacitet
overskridas.
Tillse att de inte finns andra
personer (speciellt barn) eller
djur inom arbetsområdet.
Använd inte löst hängande
kläder, smycken e. dyl. som
kan fastna i maskinen. Använd
halkfria och handskar och
skyddsglasögon. Använd långbyxor som skydd mot benen.
Tillse att Du står stadigt.
Speciellt i trappa.
Stå stadigt! Tillse att förlängningskabeln inte kommer i
närheten av skärbladen. Var
speciellt uppmärksam när Du
går baklänges så att Du inte
snubblar.
Försök undvika att löv och
kvistar kommer in i motorn.
Använd inte häcksaxen i närheten av brännbara vätskor
eller gaser.
Om saxen blockeras under
arbetet stäng av motorn, och
drag ut stickkontakten innan
föremålet kan avlägsnas.
Arbeta endast vid god sikt.
Håll styrhandtaget torrt och
fritt från fett och smuts.
A
Arbeta koncentrerat och ansvarsfullt. Du är ansvarig för
säkerheten på arbetsplatsen.
Håll ordning på arbetsplatsen.
Oordning kan leda till olyckor.
Lämna aldrig häcksaxen på
arbetsområdet. Vid avbrott i
arbetet, dra ut stickkontakten
och ställ häcksaxen på ett
säkert ställe.
Avbryta arbetet
Om du avbryter arbetet för att
gå till ett annat arbetsområde
skall Häcksaxen stängas av
och nätkontakten dras ut.
Använd knivskyddet vid transport och förvaring.
A
Miljöskydd
Håll god uppsikt på arbetsområdet och se upp för främmande faror som Du kanske
inte hör p.g.a. maskinljudet.
Använd inte häcksaxen när det
regnar, i fuktig eller våt miljö.
Använd inte häcksaxen i närheten av simbassäng eller
damm.
A
Elektrisk säkerhet
Kontrollera även om strömkabel eller förlängningskabel
är skadad eller åldrad. Kabeln
får endast bytas av behörig
elektriker. Kontakta GARDENA
Service.
Saxen får endast användas
med oskadad kabel. Om
kabeln kapats under arbetets
gång måste dess stickkontakt
omedelbart dras ut.
Kontakten på förlängningskabeln skall vara vattensäker.
Förlängningskabeln skall vara
godkänd för utomhusbruk.
27
S
För elektriska, portabla utomhusmaskiner rekommenderas
att Du använder en jordfelsbrytare med märkfelström ≤ 30 mA.
I Schweiz är det obligatoriskt
att använda en jordfelsbrytare.
Bär aldrig häcksaxen i elkabeln.
Dra inte ur stickproppen genom
att dra i elkabeln.
Skydda kabeln mot värme,
olja och skarpa kanter.
EU Tillverkarintyg
Undertecknad firma
GARDENA Kress + Kastner GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D - 89079 Ulm
intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s riktlinjer, EU:s säkerhetsstandard
och produktspecifikation.
Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.
Produktbeskrivning:
Teleskopisk Häcksax
Typ:
THS 400
Art.nr.:
2586
28
EU direktiv:
Maskindirektiv 98 / 37/ EC
Elektromagnetisk kompatibilitet
89 / 336 / EC
Lågspänningsdirektiv 73 / 23 / EC
Direktiv 93 / 68 / EC
Harmoniserad
Europeisk standard:
EN 774
EN 50144 -1 och 2 -15
CE-Märkningsår:
1997
Ulm, 2000.03.10.
Thomas Heinl
Technical Director
S
Garanti
GARDENA lämnar 1 års garanti
för denna produkt. Garantin gäller
från inköpsdatum. Garantin omfattar väsentliga fel på produkten
som beror på fabrikations- eller
materialfel och som påtalats oss
före garantitidens utgång.
Garantin innebär utbyte mot en
produkt med perfekt funktion eller
gratis reparation av den insända
produkten om följande villkor är
uppfyllda:
.Produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen. Köparen eller någon
annan får inte ha försökt
reparera produkten.
.Produkten sänds fraktfritt
och väl emballerad direkt till
GARDENA Service tillsammans med komplett ifylld
garantisedel.
Tillverkarens garanti gäller ej
särskilda överenskommelser
mellan återförsäljare och köpare.
Garantin gäller inte delar som
utsätts för slitage (t.ex. saxblad).
I
Garanzia
Questo prodotto GARDENA
gode di un periodo di garanzia
di 1 anno (a partire dalla data di
acquisto) relativamente a tutti i
difetti sostanziali imputabili a vizi
di fabbricazione o di materiale
impiegato. Il prodotto in garanzia
potrà essere, a nostra discrezione, o sostituito con uno in perfetto stato di funzionamento o
riparato gratuitamente qualora
vengano osservate le seguenti
condizioni:
.il prodotto sia stato adoperato
in modo corretto e conforme
alle istruzioni e nessun tentativo di riparazione sia stato
eseguito dall’acquirente o da
terzi;
44
.il prodotto sia stato spedito
con affrancatura sufficiente
direttamente a un centro assistenza GARDENA allegando
lo scontrino fiscale e il certificato di garanzia compilato in
tutte le sue parti.
L’intervento in garanzia non estende in nessun caso il periodo iniziale di 1 anno.
La presente garanzia del produttore non inficia eventuali rivalse
nei confronti del negoziante /
rivenditore.
Le parti soggette a usura
(ad es. le lame) non rientrano
nella garanzia.
E
Garantía
Para este producto GARDENA
concede una garantía de 1 año
(a partir de la fecha de compra).
Esta garantía se refiere a todos
los defectos esenciales del
producto que tengan de origen
defectos de materiales o de fabricación. La garantía se efectúa
mediante intercambio por un artículo en perfectas condiciones
o mediante la reparación gratuita
de la pieza enviada, según
nuestro criterio, sólo en el caso
de que se hayan cumplido los
siguientes requisitos:
.El aparato fue manipulado
correctamente y según la
indicaciones del manual de
instrucciones. Ni el cliente ni
terceros intentaron repararlo.
.El aparato fue enviado directamente al Servicio Técnico de
GARDENA, adjuntando la
tarjeta de garantía o la factura
de compra.
Esta garantía del fabricante
no afectará la existente entre el
distribuidor / vendedor.
Las piezas de desgaste (p.ej.
cuchillas) están excluidos de la
garantía.
P
Garantia
A GARDENA garante este produto durante 1 ano (a contar da
data de aquisição). Esta garantia
cobre essencialmente todos
os defeitos do aparelho que se
provem ser devido ao material
ou falhas de fabrico. Dentro da
garantia nós trocaremos ou
repararemos o aparelho gratuitamente se as seguintes condições
tiverem sido cumpridas:
.O aparelho foi utilizado de
uma forma correcta e segundo
os conselhos do manual de instruções. Nunca o proprietário,
nem um terceiro, estranho aos
serviços GARDENA, tentou
reparar o aparelho.
.O aparelho é enviado directamente, com despesas de
transporte pagas, para um
serviço técnico GARDENA ou
agente autorizado, acompanhado do cartão de garantia,
completamente preenchido e
assinado e / ou, a factura da
compra.
Esta garantia do fabricante
não afecta as existentes queixas
de garantia contra o agente /
vendedor.
Esta garantia não se extende a
peças de utilização (desgastes)
normal (por ex: lâminas).
D
Im Reklamationsfall die
Garantiekarte ausschneiden
und mit dem Gerät einsenden.
G
In case of claim cut out the
warranty card and send it
together with the unit to the
GARDENA Service Centre.
F
En cas de réclamation, découpez la carte de garantie
et retournez-la avec l’appareil
au Service Après-Vente de
GARDENA France.
N
In geval van reclamatie de
garantiekaart uitknippen en
tezamen met het apparaat
opsturen.
S
Klipp ut garantikortet och sänd
det tillsammans med produkten
till GARDENA Service.
I
In caso di reclamo ritagliare il
certificato di garanzia e spedirlo
insieme al prodotto.
E
En el caso de reclamación,
rogamos enviar la presente
Tarjeta de Garantía con el
aparato.
P
Em caso de reclamação destaque a carta de garantia e envie-a
junto com o aparelho.
45
Garantiekarte
Warranty Card
Carte de garantie
Garantiekaart
Garantikort
Certificato di garanzia
Tarjeta de garantía
Carta de garantia
GARDENA Elektro-Teleskop-Heckenschere THS 400
GARDENA Electric Telescopic Hedge Trimmer THS 400
Taille-haies électrique télescopique THS 400 GARDENA
GARDENA elektrische telescoop-heggenschaar THS 400
GARDENA Elektrisk Teleskopisk Häcksax THS 400
GARDENA Tagliasiepi telescopica elettrica THS 400
Recortasetos telescópico eléctrico GARDENA THS 400
Tesoura telescópica eléctrica de sebes GARDENA THS 400
Art.-Nr. 2586
Art. no. 2586
réf. 2586
Art.nr. 2586
Art.nr. 2586
art. 2586
art. nº 2586
art. nº 2586
Wurde gekauft am:
Purchase date:
Acheté le (date et lieu d’achat) :
Werd gekocht op:
Inköpsdatum:
Data di acquisto:
Se vendió el:
Comprado em:
Händlerstempel:
Dealer’s stamp / Receipt:
Cachet du revendeur :
Stempel van de handelaar:
Återförsäljarens stämpel:
Timbro del rivenditore:
Sello del comerciante:
Carimbo do vendedor:
Beanstandung:
Reasons for complaint:
Défaut constaté :
Klacht:
Reklamation:
Difetto riscontrato:
Reclamación:
Motivo de reclamação:
✃
46
Deutschland
GARDENA
Kress + Kastner GmbH
GARDENA Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen: (07 31) 490 - 123
Reparaturen: (07 31) 490 - 290
Argentina
Unitán s.a.i.c.a.
Paseo Colón 221 – P. 10°
1399 Buenos Aires
Australia
NYLEX Corporation Ltd.
25 - 29 Nepean Highway
P.O. Box 68
Mentone, Victoria 3194
Austria
GARDENA Österreich
Gesellschaft m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Belgium
MARKT (Belgium) NV/ SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Canada
Continental Industries
100, Summerlea Road
Brampton, Ontario
Canada L6T 4X3
Chile
Comercial Maquinex
Nueva Panamericana Sur,
Nº 1050
San Bernardo
Santiago de Chile
Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Czech Republic
GARDENA spol. s.r.o.
Brn`énská 634
66442 Brno - Mod`ŕice
Denmark
GARDENA Danmark A / S
Bejlerholm 10
9400 Nørresundby
Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa
France
GARDENA France
Service Après-Vente
BP 50080
95948 ROISSY CDG Cedex
Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27- 28 Blezard Business Park
Brenkley Way
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne
NE13 6DS
Greece
Agrokip
G. Psomadopoulos & Co.
20, Lykourgou str.
Kallithea
Athens
Hungary
GARDENA Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest
Iceland
Heimilistaeki hf
Saetun 8
P.O. Box 5340
125 Reykjavik
Italy
GARDENA Italia S.r.l.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Japan
KAKUDAI Mfg. Co. Ltd.
1- 4 - 4, Itachibori Nishi-ku
Osaka 550
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Netherlands
MARKT (Holland) BV
Postbus 219
1380 AE Weesp
New Zealand
NYLEX
New Zealand Limited
Head Office
22, Ormiston Road
Private Bag
South Auckland Mail Centre
Auckland
Norway
Or Donizk Ayne yne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising