Philips | Cooktop SBC SC940 | User manual | Philips Cooktop SBC SC940 User manual

Philips Cooktop SBC SC940 User manual
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 1
Instructions for use
English 4
Bedtime Magic Room Projector
Instructions pour l’utilisation
Français 9
Modo de empleo
Español 14
Bedienungsanleitung
Deutsch 19
Gebruiksaanwijzing
Nederlands 24
Istruzioni per l’uso
Italiano 29
Instruções de uso
Português 34
39
Bruksanvisning
Svenska 44
Vejledning
Dansk 49
Bruksanvisning
Norsk 54
Käyttöohje
Suomi 59
SBC
SC940
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 2
2
☎
Helpline -
www.p4c.philips.com
België & Luxemburg/
Belgien & Luxemburg/
Belgique & Luxembourg
(Belgium & Luxembourg)
Tel: 070 222303
Norge (Norway)
Phone: 2274 8250
Danmark (Denmark)
Tlf: 808 82814
Portugal
Phone: 35 11 416 3333
Deutschland (Germany)
Phone: 0180 53 56 767
Schweiz/ Suisse/ Svizzera
(Switzerland)
Tel.: 0844 800 544
España (Spain)
Phone: 902 11 33 84
France
Phone: 08 25 88 97 89
(Greece)
Phone: 00800 3122 1280
Ireland
Phone: 35 317 640000
Italia (Italy)
Phone: 199118899
Nederland (Netherlands)
Phone: 0900 8406
Österreich (Austria)
Phone: 0810 001203
Suomi (Finland)
puh. 09 615 80 250
Sverige
Phone: 08 598 522 50
UK (United Kingdom)
Phone: 0870 9009070
USA (United States of
America
Phone: 1-800-5310039
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 3
3
1
5
s
2
3
6
7
4
8
9
0
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 44
44
SVENSKA
Din rumsprojektor
Magic Theater
SBC SC940
Philips strävar ständigt efter att komma med vettiga pålitliga produkter som
kan vara till hjälp för nyblivna föräldrar. Produkter vars tillförlitlighet och
funktionskvalitet ger dem trygghet. Med rumsprojektorn Magic Theater kan
barnet somna lättare med hjälp av lugnande ljud och lämpliga bilder. Med
olika figurer, färger och ljud som är meningsfulla för olika åldrar stimuleras
barnets hörsel- och synutveckling. Du kan också göra egna bilder för att få
godnattsagan att komma till liv!
En regelbunden läggdagsritual hjälper barnet att gå ner i varv efter en
energifylld dag och gör det lättare att slappna av och somna.
Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda rumsprojektorn
Magic Theater. Spar denna bruksanvisning och förpackningen. Där finns viktig
information.
Philips Baby Care,Taking care together
Produktöversikt.
Illustrationer på pärmens
insida.
1 Bildhjul
Innehåller bilden
2 Objektiv
3 Fokusring
För att ställa in den visade bildens fokus
4 MOTOR ON/OFF
För att koppla på och av roteringsfunktionen.
5 Bildhållare
6 SOUND-väljare
- För att koppla på/ av ljudet.
- För att välja ljud.
7 Batterifack
7 Lampfack
9 ON/OFF/timer-knapp
- För att koppla på/ av projektorn.
- För att välja önskad visningstid.
10 Projektorfot
Ställa i ordning rumsprojektorn Magic Theater
Lägga i batterierna
Rumsprojektorn Magic Theater använder fyra AA-batterier (medföljer inte).
Du kan också använda laddningsbara AA-batterier, men laddningen räcker
inte lika länge.
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 45
SVENSKA
45
1 Öppna batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4
varv. Använd en slant.
+
2 Lägg i fyra AA-batterier åt det håll som anges av + och – inuti
batterifacket.
++
+
+
3 Sätt tillbaka batterilocket.
4 Stäng batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4
varv. Använd en slant.
Använda din rumsprojektor Magic Theater
s
Placering av rumsprojektorn Magic Theater
• Rumsprojektorn Magic Theater kan visas både på en vägg och ett tak, och
kan ställas i vilken vinkel som helst.
• Du får bäst bildkvalitet om projektorn står 1,5 till 5 meter från
väggen/taket.
• Kvaliteten på bilden blir bäst i ett mörkt rum.
s
Lägga i bilderna
De medföljande bilderna är avsedda för olika åldrar. Ditt barn kommer att få
mest nöje av bilderna om du väljer en som passar barnets ålder.
1 Ta ut bildhållaren (5) ur projektorn.
2 Ta ut bildhjulet ur bildhållaren och ta ut den tryckta skivan (bilden) ur
bildhjulet (1).
3 Lägg i den valda bilden i bildhjulet. Se till att bilden kommer under
tungorna på kanten av bildhjulet.
4 Sätt tillbaka bildhjulet i bildhållaren (5).
5 Lägg tillbaka bildhållaren i projektorn med den lilla knoppen framåt.
Skjut in hållaren tills den knäpps fast.
XP SBC SC940 17-02-2003 13:09 Pagina 46
SVENSKA
Välja ljud
s
46
• Ställ in ljudväljaren SOUND (6) till önskad ljudsymbol:
s - inget ljud;
- lugnande hjärtslag;
- rinnande vatten;
- lugn vaggsång.
Ställa timern
• Ställ ON/OFF/timer-knappen (9) på önskad speltid.
> Ljudet börjar.
Ställa in fokus
• Vrid fokusringen (3) för att ställa in bildens fokus.
Vrida den visade bilden
Du kan visa både stillbilder och roterande bilder. I allmänhet lugnas barn bäst
av bilder som rör sig, men om ditt barn föredrar en stillbild, kan du välja det.
• Ställ knappen MOTOR ON/OFF (4) på ON (på).
> När projektorn är påkopplad roterar bilden sakta.
Göra egna bilder
Du kan göra godnattsagan ännu mer fängslande genom att rita egna bilder
och visa dem på väggen eller i taket.
Använd permanenta märkpennor för att rita på de medföljande tomma
bilderna.
Lägg in din egen bild enligt beskrivningen under ‘Lägga in bilder’.
Om de tomma bilderna tar slut kan du använda oanvända OH-ark.
XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 47
SVENSKA
47
Underhåll
Byta lampan
1 Öppna lampfacket (8) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4 varv.
Använd en slant.
2 Ta ut lampan.
3 Ta bort isoleringsröret från den gamla lampan och sätt det på den nya.
4 Sätt i den nya lampan i lampfacket.
5 Sätt tillbaka locket till lampfacket.
6 Stäng lampfacket (8) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4 varv.
Använd en slant.
Byta batterierna
1 Öppna batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket moturs. Ca 1/4
varv. Använd en slant.
2 Lägg i fyra AA-batterier åt det håll som anges av + och – inuti batterifacket.
3 Sätt tillbaka batterilocket.
4 Stäng batterifacket (7) genom att vrida skåran i locket medurs. Ca 1/4 varv.
Använd en slant.
XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 48
48
SVENSKA
Viktig information
– Använd bara batterier av samma typ.
– Gör av med batterierna på ett sätt som är skonsamt för naturen.
– Blanda inte gamla och nya batterier.
– Blanda inte olika typer av batterier, dvs alkaliska, standard och
laddningsbara.
– Ta ut batterierna om projektorn inte ska användas under en längre tid.
Om de läcker kan de skada produkten.
– Ladda inte om ej laddningsbara batterier.
– Uttjänta batterier måste tas ur produkten.
– Kortslut inte batterikontakterna.
– Lägg i alla batterier åt rätt håll enligt markeringarna + och – på enheten.
– Blanda inte gamla och nya batterier och inte brunstensbatterier och
alkaliska batterier etc.
– Ta ut batterierna om enheten inte ska användas under en längre tid.
– Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.
Denna produkt är avsedd för att visa bilder på väggen för små barn.
Produkten får endast skötas av föräldrar eller av barn över 3 år!
Tekniska specifikationer
Strömmatning:
4 st. AA (eller likvärdiga) Vi rekommenderar batterierna Philips eXtreme Life
eller Philips Powerlife.
Lampa:
Krypton glödlampa, 3,6 V, 0,3 A, sockel P13,5s.
Speltid:
5, 8 eller 10 minuter.
XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 64
✎
XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 65
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
XP SBC SC940 17-02-2003 13:10 Pagina 66
Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis
Certificat de garantie Garantieschein
Certificado de garantia Certificato di garanzia
))>
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus
1
year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia
Type:
! 3 år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
SBC SC940
Serial nr: _______________________________________________________
Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum Fecha de compra - Date d’acquisito - Data da adquirição - G& & Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä
Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des
Händlers
Naam, adres en handtekening v.d.
handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
www.philips.com
This document is printed on chlorine
free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China
&^5&, 3 ^ #
&^. ^ &
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising