Philips | Range SC468 | User manual | Philips Range SC468 User manual

Philips Range SC468 User manual
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 1
baby monitor
Instructions for use
English 4
Instructions pour l’utilisation
Français 10
Modo de empleo
Español 16
Bedienungsanleitung
Deutsch 22
Gebruiksaanwijzing
Nederlands 28
Istruzioni per l’uso
Italiano 34
Instruções de uso
Português 40
46
Bruksanvisning
Svenska 52
Vejledning
Dansk 58
Bruksanvisning
Norsk 64
Käyttöohje
Suomi 70
SBC
SC468
XP SBC SC 468 book 24-09-2003 13:26 Pagina 2
2
☎
Helpline www.p4c.philips.com
België/Belgien/Belgique
070 222 303
Nederland
0900-8406
Danmark
808 82814
Norge
47-22-748 000
Deutschland
0180 535 6767
Österreich
0810 001 203
España
902 113 384
Portugal
351 21 416 3333
France
0825 889789
Schweiz/ Suisse/ Svizzera
0844 800 544
0 0800 3122 1280
Suomi
09 6158 0250
Ireland
0176 40292
Sverige
08 5985 2250
Italia
199 11 88 99
UK (United Kingdom)
0870 900 9070
SBC SC468/00/84
BE ✔ DK ✔ GR ✔ ES ✔ FR ✔
IRE
IT ✔ LU ✔ NL ✔ AT ✔
PT ✔ FI ✔ SE ✔ UK
NO✔
DE ✔ CH ✔
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 3
3
A
POWE R
3
4
5
2
6
SENSITIVITY +
EN
1
5
3
4
-
OP
7
8
9
A) Baby Unit
B
LEVEL
15
10
16
11
19
12
SYSTEM CHECK
17
13
DC 9V
CHARGE
18
20
14
21
B) Parent Unit
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 52
52
SVENSKA
Din babymonitor
SBC SC468
Philips strävar efter att tillverka omsorgsfulla, pålitliga produkter som nyblivna
föräldrar verkligen behöver. Produkter vars pålitlighet och kvalitet inger
förtroende.
Produktillustration på
innerfliken:
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Babyenhet
nattlampa
DC-strömuttag
strömknapp
strömindikator
kanalvalknapp
mikrofon
AC-strömadapter
känslighetskontroll mikrofon
lock batterifack
B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Föräldraenhet
Föräldraenhet
kanalvalknapp
systemkontrollampa
laddningsställ
AC-strömadapter
strömlampa
volymkontroll - on/off-brytare
högtalare
laddningslampa
lock batterifack
DC-strömuttag
alarmbrytare systemkontroll
Viktig information
•
•
•
•
•
•
Läs denna broschyr noggrant innan du använder babymonitorn och förvara
den för framtida referens. Denna babymonitor är avsedd som ett
hjälpmedel. Den är inte någon ersättning för ansvarsfull och ordentlig tillsyn
från en vuxen och bör inte användas som sådan.
Se till att babyenheten och adaptersladden alltid är utom räckhåll för
barnet, minst en meter bort.
Placera aldrig babyenheten i babyns säng eller hage!
Täck aldrig babymonitorn (med en handduk, filt etc.).
Rengör babymonitorn med en fuktig trasa.
Använd aldrig babymonitorn i närheten av vatten.
Radioutrustning för trådlösa ljudtillämpningar är inte skyddad från
störningar från annan radioutrustning.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 53
SVENSKA
53
Att iordningställa din babymonitor
1 Placera babyenheten minst en meter från babyn.
Placera aldrig babyenheten i barnets säng eller hage.
CHANNEL
A B C D
2 Sätt kanalvalknapparna på samma kanal på båda enheterma.
DC 9V
3 Anslut strömadaptern till uttaget på babyenheten.
4 Koppla strömadaptern till nätströmtillförseln.
5 Flytta dig från babyenheten med föräldraenheten.
Om enheterna befinner sig för nära varandra kan en hög ljudsignal höras.
6 Anslut den andra strömadaptern till föräldraenhetens laddningsställ.
DC 9V
7 Koppla den andra strömadaptern till nätströmtillförseln.
LEVE L
8 Sätt föräldraenheten i laddningsstället.
> Den röda laddningslampan tänds.
SYSTEM CHECK
9 Lämna föräldraenheten i laddningsstället i minst 14 timmar för att ladda
CHARGE
batterierna helt.
När batterierna är fulladdade kan föräldraenheten användas sladdlöst i upp
till 12 timmar..
10 Sätt föräldraenheten i laddningsstället när strömlampan på
föräldraenheten blinkar grön (vilket anger att batterierna nästan är
tomma).
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 54
SVENSKA
Användning av babymonitorn
Lyssna på din baby
1 Tryck på strömknappen på babyenheten för att sätta på den.
> Strömindikatorn tänds (grön).
POWE R
2 Ställ in mikrofonkänsligheten på babyenheten på önskad nivå (använd din
egen röst som referenspunkt).
-
5
3
4
SENSITIVITY
+
EN
54
OP
3 Sätt på föräldraenheten och ställ in på önskad volym med
ON
VOLUME
OFF
VOLUME ON/ OFF-knappen.
Den digitala SYSTEM CHECK-lampan lyser kontinuerligt (grönt när
föräldraenheten och babyenheten står i kontakt med varandra.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 55
SVENSKA
55
Förklaring av funktionerna
Att undvika störningar
CHANNEL
A B C D
Om störningar förekommer eller om mottagningen är dålig, koppla om
båda enheterna till en annan kanal.
Se alltid till att att kanalvalknapparna på båda enheterna är inställda i samma
läge.
Tyst övervakning av babyn
ON
VOLUME
OFF
Ställ in volymen på föräldraenheten på lägsta nivå med hjälp av VOLUME
ON/OFF-knappen (stäng inte av).
> lamporna för ljudnivån anger ljuden från babyn visuellt.
Ju mer ljud som kommer från babyn, desto fler lampor som tänds.
Kontroll att enheterna står i förbindelse
LEVEL
SYSTEM CHEC
K
Kontrollera att den digitala SYSTEM CHECK –lampan på föräldraenheten
lyser kontinuerligt (grönt) för att bekräfta att förbindelsen mellan de båda
enheterna är pålitlig.
Om lampan blinkar (grön), flytta föräldraenheten närmare babyenheten.
Lampan blinkar om enheterna är utom varandras område längre än
30 sekunder eller om störningar föreligger.
Påsättning av systemets kontrollalarm
Du kan sätta på systemets kontrollalarm på föräldraenheten som piper om
enheterna inte står i förbindelse. Föräldraenheten levereras med
kontrollalarmet avstängt.
1 Öppna locket på föräldraenhetens batterifack.
2 Sätt brytaren inuti facket i ON-läge (").
3 Stäng locket på batterifacket.
SYSTEM CHECK-lampan kan fortfarande blinka även om systemets
kontrollalarm är avstängt.
Påsättning av nattlampan
POWER
Tryck på babyenhetens nattlampa för att sätta på och stänga av den.
> Stäng av nattlampan vid användning av babyenheten på batterier för att
spara energi.
Användningsområde 200 m utomhus
Babymonitorn har ett användningsområde på upp till 200 meter under
idealiska utomhusomständigheter.
Detta innebär att enheterna kan se varandra utan några hinder emellan.
Väggar, tak, stora föremål och t.o.m. glas har inflytande på räckvidden.
Ju fler hinder mellan enheterna, desto kortare räckvidd.
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 56
56
SVENSKA
Användning av batterier
Sladdlös användning av babyenheten
4
3
5
SENSITIVITY +
1 Avlägsna locket på batterifacket med ett mynt.
EN
-
OP
2 Sätt i fyra 1,5V, LR6 (AA)-batterier och observera + och – inside the
5
3
4
-
SENSITIVITY
+
3
markeringarna inuti batterifacket.
Batterier medföljer ej; vi rekommenderar ej uppladdningsbara Philips
Alkaline-batterier.
Sätt tillbaka locket och dra åt med ett mynt.
> Om strömindikatorn blinkar (rött), sätt i nya batterier.
Enheten fungerar upp till 30 timmar på batterier.
Byte av batteripaketet på föräldraenheten
1 Öppna locket på föräldraenhetens batterifack.
2 Frånkoppla och avlägsna det gamla batteripaketet från strömkontakten.
3 Anslut noggrant det nya batteripaketet till strömkontakten och placera
inuti batterifacket.
4 Stäng locket på batterifacket.Ta bort batteripaketet från föräldraenheten
om den inte används under en längre tid.
Kasta batterierna
Kasta de förbrukade batterierna på ett miljövänligt sätt.
Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier.
Avlägsna batterierna i babyenheten om babymonitorn inte kommer att
användas under en längre tid.
Tekniska specifikationer
Strömtillförsel:
Användningsområde:
Användningstemperatur:
Digital pilotsignal:
Överföringsfrekvenser:
•
•
•
•
•
Batteripaket; uppladdningsbart NiMH för föräldraenhet (medföljer).
Extra batterier 4 x 1,5V; AA alkalin för babyenhet (medföljer ej).
AC-strömadapter 230V AC, 50 Hz (två medföljer): - Utspänning 9V DC, 200mA.
Använd endast AC-strömadaptern som medföljer.
Upp till 250 meter under optimala förhållanden
(väggar, golv etc. kan begränsa detta avstånd).
• 10°C till 40°C.
• Kontinuerlig kommunikationslänk (dold signal hjälper att minska störningar och
garanterar en kontinuerlig länk mellan båda enheterna så att du bara hör ljuden
från din baby).
SBC SC468/00:
från 40,695 till 40,675 MHz
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 57
SVENSKA
Problemlösning
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Strömindikatorn
lyser inte
Föräldraenhet: enheten är inte påsatt.
Vrid VOLUME ON/OFF-knappen
nedåt.
Batterierna är nästan slut.
Ladda batterierna.
Babyenhet: enheten är inte påsatt.
Tryck på strömknappen.
Strömadaptern är inte ansluten eller
batterierna är tomma..
Anslut strömadaptern eller byt
batterierna.
Hög signal
Enheterna står för nära varandra.
Flytta föräldraenheten från
babyenheten.Vrid VOLUME ON/OFFknappen på föräldraenheten uppåt.
Föräldraenhetens
batterier laddas inte
upp
Batteriets livslängd är slut.
Anslut laddningsstället till elnätet.
Byt batteripaketet.
Inget ljud
Volymen på föräldraenheten är för
lågt inställd.
Vrid VOLUME ON/OFF-knappen
nedåt.
Strömindikatorn
blinkar
Batterierna är tomma eller nästan
tomma.
Föräldraenhet:- ladda batteripaketet.
Babyenhet:- byt batterierna eller
anslut till elnätet.
Störningar eller dålig
mottagning
Mobil- eller trådlösa telefoner är för
nära babymonitorn.
Flytta telefonerna bort från
enheterna.
Signaler från en
annan baby monitor
Båda systemen använder samma
frekvens.
Växla kanaler.
Kontrollampan
blinkar (grön) /
Kontrollalarm
Enheterna är utom räckhåll eller det
finns störningar från en annan
FM-källa.
Flytta enheterna närmare varandra
för att återställa länken.
Avlägsna den andra FM-källan.
Babyenheten är ej påslagen.
Tryck på strömknappen.
Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories, att denna SBC
SC468 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
57
XP SBC SC 468 book 18-09-2003 13:10 Pagina 78
Guarantuee certificate
Garantiebewijs
Certificado de garantia
Garantibevis
1
Type:
Certificat de garantie
Certificado de garantia
++
Garantibevis
Garantieschein
Certificato di garanzia
Garanticertifikat
Takuutodistus
year warranty
année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia
0 år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia
SBC SC468
Serial nr: _____________________________________________________________
Date of purchase - Date de la vente - Verkaufsdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra - Date d’acquisito Data da adquirição - G - Inköpsdatum - Anskaffelsesdato - Kjøpedato - Oatopäivä -
Dealer’s name, address and signature
Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore
9 , 0 ! 9 9. 9 Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja
6 month guarantee on rechargeable batteries
6 mois de garantie sur les piles rechargeables
6 meses de garantía para las pilas recargables
6 Monate Garantie auf wiederaufladbare Batterien
6 maanden garantie op oplaadbare batterijen
Garanzia di 6 mesi sulle batterie ricaricabili
Pilhas recarregáveis com 6 meses de garantia
E0 6 9 9 6 månaders garanti på laddningsbara batterier
6 måneders garanti på genopladelige batterier
6 måneders garanti på de oppladbare batteriene
Ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu
www.philips.com
This document is printed on chlorine free produced paper
Data subject to change without notice
Printed in China
0682
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising