Philips Bottle Warmer SCF250 User manual

Philips Bottle Warmer SCF250 User manual
SCF250
2
3
4
ENGLISH 6
POLSKI 12
ROMÂNĂ 18
РУССКИЙ 24
ČEŠTINA 31
MAGYAR 36
SLOVENSKY 42
УКРАЇНСЬКА 48
HRVATSKI 54
EESTI 59
LATVIEŠU 65
LIETUVIŠKAI 71
SLOVENŠČINA 76
БЪЛГАРСКИ 81
SRPSKI 87
SCF250
92
6
ENGLISH
Functional Overview - Product illustration on inside flap
1
2
3
4
5
6
7
8
Bottle and jar lifter
Hand grips
Mains plug
Click-step control knob
Indicator lamp
Ring with water cup
Container
Cable reservoir
Important Safeguards
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Read and save these instructions
Never use the unit without water in it.
Do not touch hot surfaces. Use handles or grips.
Do not move an appliance containing hot liquids.
Do not immerse appliance, cord or plugs in water or other liquid.
Close supervision is necessary when the unit is used nearchildren.
Do not let cord hang over edge of table or counter.
Do not place on hot surfaces or in a heated oven.
Test food on inside of hand before serving to ensure it is at a safe
temperature for your baby.
Use only containers that have been approved for boiling.
Only use the Baby Bottle Warmer when the ambient
temperature is between +7 c and +37c.
Installation
For use at home
Before connecting the Baby Bottle Warmer to the mains, check to
ensure that the mains outlet is 230V AC.
1 Place the Baby Bottle Warmer out of the reach of children and
on a dry, non-slip, horizontal surface.
2 Turn the click-step control knob 4 to the left to the "." (OFF)
position.
The indicator lamp lights green.
ENGLISH
7
3 Unreel the required cable length from the cable reservoir 8 and
plug into the mains outlet.
Operation
Warming of baby bottles
1 Turn the click-step control knob 4 to the left to the "." (OFF)
position.
2 Connect the bottle warmer to the mains socket.
The indicator lamp lights green.
3 Fill the beaker with 10 or 20ml water by using the water cup of
the ring 6.The content is depending on the bottle filling and
start temperature (see Heating Overview on page 100).
4 Place the bottle in the middle of the beaker and put the ring 6
on top of it.
5 Use the click-step control knob 4 to set the correct setting
(see Heating Overview on page 100).
The indicator lamp lights red.
When the right temperature is reached the indicator lamp will light
green.
6 Remove the bottle from the container and turn the control knob
to the "." (OFF) position.
7 Shake the bottle a little to distribute the heat evenly before you
allow your baby to drink.
8 Check that the contents of the bottle are the correct
temperature by pouring a few drops on the back of your hand.
Notes!
- The ring ensures that the hot steam heats up the bottle extremely
fast to the right temperature.Warming the bottle without the ring,
might result in a wrong temperature, therefore never use the bottle
warmer without the ring.
8
ENGLISH
-
The dimensions of the bottle or the material of the bottle (glass in
stead of plastic) may influence selecting the correct knob setting.
Therefore always control the end temperature and adjust the
setting of the knob.
Warning!
When you leave the bottle in the bottle warmer after it is heated up,
the temperature might increase a few degrees.
Warming baby food jars
1 Turn the click-step control knob 4 to the left to the "." (OFF)
position.
2 Connect the bottle warmer to the mains socket.
The indicator lamp lights green.
3 Remove the label and lid from the jar.
4 Fill the beaker with 20ml water by using the water cup of the
ring.
5 Place the jar in the middle of the container and put the ring on
top of it.
6 Set the click-step control knob to the n symbol.
The indicator lamp lights red.
When the right temperature is reached the indicator lamp will light
green.
7 Remove the jar from the container and turn the control knob to
the left to the "." (OFF) position.
8 Stir the contents of the jar to distribute the heat.
9 Always check that the contents of the jar are at the correct
temperature by testing some on the back of your hand or via
your mouth.
10 If the temperature is much too low, fill the beaker again with
10ml.Turn the click-step control knob 4 to the right until the
indicator lamp lights up red to start the heating up again.
ENGLISH
9
Note!
The ring ensures that the hot steam heats up the jar extremely fast to
the right temperature.Warming the jar without the ring, might result in
a wrong temperature, therefore never use the bottle warmer without
the ring.
Keeping warm
With the Baby Bottle Warmer you can also keep the bottles and jars
warm for a short time.
To do this set the control knob to the v symbol. Do not add water.
The thermostat ensures that the set temperature is maintained.
For microbiological and hygienic reasons baby food should never be
kept warm for longer than one hour.
Note!
Never hold the Baby Bottle Warmer in your hands when in use.
Maintenance
Cleaning
Disconnect the Baby Bottle Warmer from the mains socket and allow it
to cool down. Clean the container and the outside of the Baby Bottle
Warmer with a damp cloth.
Notes:
- Never immerse the Baby Bottle Warmer in water.
- Do not use cleaning or scouring agents.
Warning:
If a fault occurs, consult a Philips' service centre. Under no
circumstances should you try to repair the Bottle Warmer yourself; do
not dismantle. Servicing should be performed by qualified service
personnel only.
10
ENGLISH
Technical Specifications
Power supply (mains):
220-240V AC
Power consumption (mains):
250 Watts
Operational ambient temperature:
between +7cC and +37cC
Protection:
PTC temperature controlled heating
system
Problem solving
Problem
Solution
Temperature too low.
Turn the click-step control knob 4 to
the right until the indicator lamp lights
up red to start the heating up again.
Check ring filling and start
temperature.
Temperature too high.
Lower the adjustment setting.
Check ring filling and start
temperature.
The jar has not heated correctly.
Stir the contents from time to time
while heating. Check that the click-step
control knob is in the n position
Unit does not warm up.
Wait 15 minutes between consecutive
uses to allow the safety cut-out to
reset.
The indicator light switches on and off This is normal; it may turn on or off
while keeping warm.
while heating.
Indicator light does not seem to light.
Shield indicator from ambient light to
improve visibility.
The bottom of the tank is spotted.
Hard water deposits are normal and
may increase if your water is very
hard; remove the deposits periodically
with white vinegar (see maintenance).
ENGLISH
11
Guarantee & service
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
Centre in your country (you will find its phone number in the
worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in
your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
12
POLSKI
Wykaz części urządzenia - Rysunek na zagiętej stronie
1
2
3
4
5
6
7
8
Podnośnik na butelki i słoiki
Uchwyty
Wtyczka przewodu sieciowego
Skokowe pokrętło regulacji temperatury
Lampka sygnalizacyjna
Pierścień z naczyniem na wodę
Pojemnik
Schowek na przewód sieciowy
Zasady bezpieczeństwa
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Nigdy nie używaj urządzenia bez wody w środku.
Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Korzystaj z uchwytów.
Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest wypełnione gorącym płynem.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie ani w
innympłynie.
Należy ściśle nadzorować pracę urządzenia, jeśli w pobliżu
przebywajądzieci.
Uważaj, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub blatu.
Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanych powierzchniach ani w
nagrzanym piekarniku.
Przed podaniem pokarmu sprawdź na wewnętrznej stronie dłoni,
czy ma onodpowiednią temperaturę dla dziecka.
Używaj wyłącznie pojemników, w których można gotować.
Korzystaj z podgrzewacza do butelek jedynie wtedy, gdy
temperatura otoczenia wynosi od +7cC do +37cC.
Instalacja
Używanie w domu
Przed podłączeniem podgrzewacza do butelek upewnij się, czy napięcie
w sieci elektrycznej wynosi 230 V.
1 Ustaw podgrzewacz do butelek w miejscu niedostępnym dla
dzieci na suchej, nieśliskiej i poziomej powierzchni.
POLSKI
13
2 Przekręć pokrętło regulacji temperatury 4 w lewo do pozycji
"." (wyłączonej).
Wskaźnik zacznie świecić na zielono.
3 Wysuń przewód ze schowka na przewód 8 na żądaną długość i
podłącz go do gniazdka elektrycznego.
Obsługa
Podgrzewanie butelek
1 Przekręć pokrętło regulacji temperatury 4 w lewo do pozycji
"." (wyłączonej).
2 Podłącz podgrzewacz do butelek do gniazda elektrycznego.
Wskaźnik zacznie świecić na zielono.
3 Nalej 10 lub 20 ml wody do pojemnika za pomocą naczynia na
wodę dołączonego do pierścienia 6. Ilość wody zależy od ilości
pokarmu w butelce oraz od jego początkowej temperatury (patrz
„Wykaz temperatur podgrzewania” na stronie 100).
4 Umieść butelkę w pojemniku i nałóż na nią pierścień 6.
5 Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą pokrętła regulacji
temperatury 4 (patrz „Wykaz temperatur podgrzewania” na
stronie 100).
Wskaźnik zacznie świecić na czerwono.
Gdy pokarm osiągnie odpowiednią temperaturę, wskaźnik zacznie
świecić na zielono.
6 Wyjmij butelkę z pojemnika i ustaw pokrętło regulacji
temperatury w pozycji "." (wyłączonej).
7 Przed podaniem pokarmu dziecku lekko wstrząśnij butelką, aby
równomiernie rozprowadzić ciepło.
8 Zawsze sprawdź, czy zawartość butelki ma odpowiednią
temperaturę, wylewając kilka kropel na zewnętrzną stronę dłoni.
14 POLSKI
Uwagi!
- Pierścień gwarantuje bardzo szybkie podgrzewanie parą zawartości
butelki do odpowiedniej temperatury. Zawsze używaj
podgrzewacza do butelek wraz z pierścieniem, aby uzyskać
odpowiednią temperaturę.
- Rozmiar butelki oraz materiał, z którego została wykonana (szkło
zamiast plastiku), mogą mieć wpływ na wybór odpowiedniego
ustawienia. Zawsze sprawdź temperaturę podgrzanego pokarmu i
stosownie wyreguluj ustawienie pokrętła.
Ostrzeżenie!
Temperatura płynu lub pokarmu może wzrosnąć o kilka stopni, jeśli
zostawisz butelkę w podgrzewaczu po zakończeniu podgrzewania.
Podgrzewanie słoików z pokarmem dla dzieci
1 Przekręć pokrętło regulacji temperatury 4 w lewo do pozycji
"." (wyłączonej).
2 Podłącz podgrzewacz do butelek do gniazda elektrycznego.
Wskaźnik zacznie świecić na zielono.
3 Odklej etykietę i zdejmij pokrywkę ze słoika.
4 Nalej 20 ml wody do pojemnika, korzystając z naczynia na wodę
dołączonego do pierścienia.
5 Umieść słoik w pojemniku i nałóż na niego pierścień 6.
6 Ustaw pokrętło regulacji temperatury na symbol n
Wskaźnik zacznie świecić na czerwono.
Gdy pokarm osiągnie odpowiednią temperaturę, wskaźnik zacznie
świecić na zielono.
7 Wyjmij słoik z pojemnika i przekręć pokrętło regulacji
temperatury w lewo do pozycji "." (wyłączonej).
8 Wymieszaj zawartość słoika, aby równomiernie rozprowadzić
ciepło.
POLSKI
15
9 Zawsze sprawdź, czy zawartość słoika ma odpowiednią
temperaturę, testując próbkę pokarmu w ustach lub na
zewnętrznej stronie dłoni.
10 Jeśli temperatura jest o wiele za niska, ponownie nalej 10 ml
wody do pojemnika. Przekręć pokrętło regulacji temperatury 4
w prawo, aż wskaźnik zacznie świecić na czerwono, aby jeszcze
raz rozpocząć podgrzewanie.
Uwaga!
Pierścień gwarantuje bardzo szybkie podgrzewanie parą zawartości
słoika do odpowiedniej temperatury. Zawsze używaj podgrzewacza do
butelek wraz z pierścieniem, aby uzyskać odpowiednią temperaturę.
Utrzymywanie stałej temperatury
Podgrzewacz do butelek pozwala na utrzymywanie stałej temperatury
zawartości butelek i słoików przez krótki czas.
Aby skorzystać z tej funkcji, ustaw pokrętło regulacji temperatury w
pozycji v. Nie dolewaj wody.Termostat będzie utrzymywał ustawioną
temperaturę. Ze względów higienicznych i mikrobiologicznych
podgrzany pokarm dla dziecka nie powinien być przechowywany ciepły
dłużej niż przez godzinę.
Uwaga!
Nigdy nie trzymaj działającego podgrzewacza do butelek w rękach.
Konserwacja
Czyszczenie
Odłącz podgrzewacz do butelek od gniazdka elektrycznego i poczekaj,
aż wystygnie.Wyczyść pojemnik i zewnętrzną obudowę podgrzewacza
za pomocą wilgotnej szmatki.
16
POLSKI
Uwagi:
- Nigdy nie zanurzaj podgrzewacza do butelek w wodzie.
- Nie używaj żadnych środków do czyszczenia ani szorowania.
Ostrzeżenie:
W przypadku awarii skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Philips.
Pod żadnym pozorem nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia
ani go rozbierać. Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu.
Dane techíczne
Zasilanie (sieciowe):
220–240 V
Pobór mocy (zasilanie sieciowe):
250 W
Temperatura otoczenia podczas pracy: od +7cC do +37cC
Zabezpieczenie:
System grzejny reagujący na
temperaturę (PTC)
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Zbyt niska temperatura.
Przekręć pokrętło regulacji
temperatury 4 w prawo, aż wskaźnik
zacznie świecić na czerwono, aby
jeszcze raz rozpocząć podgrzewanie.
Sprawdź poziom wody w pojemniku i
temperaturę początkową
podgrzewanej zawartości.
Zbyt wysoka temperatura.
Zmniejsz ustawienie.
Sprawdź poziom wody w pojemniku i
temperaturę początkową
podgrzewanej zawartości.
Pokarm w słoiku nie jest odpowiednio Od czasu do czasu zamieszaj
podgrzany.
zawartość podczas podgrzewania.
Sprawdź, czy pokrętło regulacji
temperatury znajduje się w pozycji n.
POLSKI 17
Problem
Rozwiązanie
Urządzenie nie podgrzewa.
Odczekaj 15 minut przed ponownym
użyciem urządzenia, aby wyłącznik
bezpieczeństwa mógł się zresetować.
Wskaźnik zapala się i gaśnie podczas
utrzymywania stałej temperatury.
Jest to zjawisko normalne; wskaźnik
zapala się i gaśnie podczas
podgrzewania.
Nie widać, czy wskaźnik świeci.
Osłoń wskaźnik, aby lepiej widzieć jego
światło.
Na dole zbiornika są plamy.
Pojawianie się osadów z twardej wody
jest zjawiskiem normalnym, które
może się nasilić, jeśli woda jest bardzo
twarda. Co jakiś czas usuwaj osad za
pomocą octu (patrz „Konserwacja”).
Gwarancja i serwis
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą
stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce
gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o
pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub
do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
18
ROMÂNĂ
Trecere în revistă a produsului - Ilustraţia produsului se
află pe partea interioară
1
2
3
4
5
6
7
8
Dispozitiv de ridicare a biberonului şi a recipientului
Mânere
Ştecher de alimentare
Buton de control în trepte
Led indicator
Inel cu ceaşcă de apă
Container
Compartiment stocare cablu
Măsuri de precauţie importante
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Citiţi şi păstraţi aceste instrucţiuni
Nu utilizaţi niciodată aparatul fără apă .
Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi. Utilizaţi mânerele.
Nu mutaţi aparatul când conţine lichide fierbinţi.
Nu introduceţi aparatul, cablul sau ştecherul în apă sau în alte
lichide.
Supravegheaţi cu atenţie aparatul când acesta este utilizat în
apropierea copiilor.
Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei.
Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe încinse sau într-un cuptor
încălzit.
Testaţi pe mână hrana înainte de a o servi, pentru a vă asigura că
are o temperatură adecvată pentru copil.
Utilizaţi numai recipiente aprobate pentru fierbere.
Utilizaţi aparatul de încălzit biberoane numai atunci când
temperatura ambiantă este cuprinsă între +7c şi +37c.
Instalare
Pentru utilizare acasă
Înainte de a conecta la priză aparatul de încălzit biberoane, verificaţi
dacă priza este de 230 V CA.
1 Amplasaţi aparatul de încălzit biberoane în afara zonelor de acces
ale copiilor, pe o suprafaţă uscată, nealunecoasă şi orizontală.
ROMÂNĂ 19
2 Rotiţi butonul de control în trepte 4 la poziţia "." (Oprit).
Ledul indicator se va aprinde având culoarea verde.
3 Desfăşuraţi lungimea de cablu necesară din compartimentul
acestuia 8 şi conectaţi cablul în priză.
Funcţionare
Încălzirea biberoanelor
1 Rotiţi butonul de control în trepte 4 la poziţia "." (Oprit).
2 Introduceţi aparatul de încălzit biberoane în priză.
Ledul indicator se va aprinde având culoarea verde.
3 Umpleţi containerul cu 10 - 20 ml de apă utilizând ceaşca inelului
6. Conţinutul depinde de gradul de umplere a biberonului şi de
temperatura iniţială (consultaţi secţiunea Sumar încălzire de la
pagina 100).
4 Introduceţi biberonul în mijlocul containerului şi plasaţi inelul 6
deasupra lui.
5 Utilizaţi butonul de control în trepte 4 pentru a selecta setarea
corectă (consultaţi secţiunea Sumar încălzire de la pagina 100).
Ledul indicator se va aprinde cu culoarea roşie.
Când s-a atins temperatura corectă, ledul indicator devine verde.
6 Scoateţi biberonul din container şi răsuciţi butonul de control în
poziţia "." (Oprit).
7 Scuturaţi puţin biberonul pentru a omogeniza temperatura înainte
de a-i da copilului să bea.
8 Verificaţi dacă temperatura conţinutului biberonului este corectă
picurând câţiva stropi pe dosul mâinii dvs.
Note
- Inelul asigură încălzirea extrem de rapidă a biberonului la
temperatura corectă cu ajutorul aburului. Dacă încălziţi biberonul
fără inel se poate obţine o temperatură incorectă, aşadar nu utilizaţi
niciodată încălzitorul fără inel.
20
-
ROMÂNĂ
Dimensiunile sau materialul biberonului (sticlă în loc de plastic) pot
influenţa selectarea setării corecte a butonului de control.
Controlaţi întotdeauna temperatura finală a biberonului şi ajustaţi
setarea butonului de control.
Avertisment
Când lăsaţi biberonul în încălzitor după ce s-a încălzit, temperatura
poate creşte cu câteva grade.
Încălzirea recipientelor cu mâncare pentru bebeluşi
1 Rotiţi butonul de control în trepte 4 la poziţia "." (Oprit).
2 Introduceţi aparatul de încălzit biberoane în priză.
Ledul indicator se va aprinde având culoarea verde.
3 Îndepărtaţi eticheta şi capacul de pe recipient.
4 Umpleţi containerul cu 20 ml de apă utilizând ceaşca inelului.
5 Introduceţi recipientul în mijlocul containerului şi puneţi inelul
deasupra lui.
6 Setaţi butonul de control în trepte la simbolul n.
Ledul indicator se va aprinde cu culoarea roşie.
Când s-a atins temperatura corectă, ledul indicator devine verde.
7 Scoateţi recipientul din container şi răsuciţi butonul de control la
stânga, în poziţia "." (Oprit).
8 Agitaţi conţinutul recipientului pentru a distribui uniform căldura.
9 Verificaţi întotdeauna dacă temperatura conţinutului recipientului
este corectă, testând o cantitate mică pe dosul mâinii dvs. sau
gustând.
10 Dacă temperatura este mult prea scăzută, umpleţi din nou
containerul cu 10ml. Pentru a încălzi din nou, rotiţi la dreapta
butonul de control 4 până când ledul indicator se aprinde cu
culoarea roşie.
ROMÂNĂ 21
Notă
Inelul asigură încălzirea extrem de rapidă a recipientului la temperatura
corectă cu ajutorul aburului. Dacă încălziţi recipientul fără inel se poate
obţine o temperatură incorectă, aşadar nu utilizaţi niciodată încălzitorul
fără inel.
Păstrarea temperaturii
Aparatul vă permite şi păstrarea la cald pentru perioade scurte a
biberoanelor şi recipientelor.
Pentru aceasta, rotiţi butonul de control la simbolul v. Nu adăugaţi apă.
Termostatul asigură menţinerea temperaturii setate. Din motive igienice
şi de siguranţă microbiologică, mâncarea pentru copii nu trebuie
menţinută niciodată la cald mai mult de o oră.
Notă
Nu ţineţi niciodată încălzitorul în mâini în timp ce funcţionează.
Întreţinere
Curăţarea
Scoateţi aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească. Curăţaţi containerul
şi partea exterioară a aparatului cu o cârpă umezită.
Note:
- Nu scufundaţi niciodată aparatul de încălzit recipiente în apă.
- Nu utilizaţi agenţi de curăţare sau abrazivi.
Avertisment:
Dacă apar defecţiuni, apelaţi la un centru de service Philips. În nici un
caz nu încercaţi să reparaţi singur aparatul de încălzit recipiente. Nu
demontaţi aparatul. Reparaţiile trebuie efectuate numai de personalul
calificat.
22
ROMÂNĂ
Specificatii technice
Sursă electrică (priză):
220-240V CA
Consum electric (priză):
250 Waţi
Temperatură ambiantă de funcţionare: între +7cC şi +37cC
Protecţie:
Sistem de încălzire controlat cu PTC
Rezolvarea problemelor
Problemă
Soluţie
Temperatura este prea scăzută.
Pentru a începe din nou încălzirea, rotiţi
la dreapta butonul de control 4 până
când ledul indicator se aprinde cu
culoarea roşie.
Verificaţi nivelul de umplere a inelului şi
temperatura iniţială.
Temperatura este prea ridicată.
Scădeţi temperatura setată.
Verificaţi nivelul de umplere a inelului şi
temperatura iniţială.
Recipientul nu s-a încălzit corect.
În timpul încălzirii, amestecaţi din când
în când conţinutul.Verificaţi dacă
butonul de control în trepte se află în
poziţia n
Aparatul nu încălzeşte.
Aşteptaţi 15 minute între două utilizări
consecutive pentru a permite resetarea
dispozitivului de întrerupere de siguranţă.
Ledul indicator se aprinde şi se stinge Acest lucru este normal; ledul se poate
în timpul menţinerii temperaturii.
aprinde sau stinge în timpul încălzirii.
Ledul indicator nu se aprinde.
Umbriţi indicatorul pentru a-i spori
vizibilitatea.
Partea de jos a containerului este
pătată.
Depunerile datorate apei dure sunt
normale şi pot creşte dacă apa utilizată
este deosebit de dură; îndepărtaţi
periodic depunerile cu oţet alb
(consultaţi secţiunea despre întreţinere).
ROMÂNĂ 23
Garanţie şi service
Pentru informaţii suplimentare sau în cazul apariţiei altor probleme, vă
rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi
centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs. (veţi găsi numărul
de telefon în broşura de garanţie internaţională). Dacă în ţara dvs. nu
există un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips sau
Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
24
РУССКИЙ
Обзор - Иллюстрация прибора на внутренней стороне
крышки
1
2
3
4
5
6
7
8
Держатель рожка и бутылочки
Ручки
Вилка сетевого шнура
Ступенчатый переключатель режимов нагрева
Индикатор
Опорное кольцо со стаканчиком для воды
Контейнер
Отсек для кабеля
Меры предосторожности
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и
сохраните его для дальнейшего использования
Никогда не включайте устройство, если в контейнере нет
воды.
Не касайтесь горячей поверхности. Пользуйтесь только
ручками.
Не перемещайте прибор, если в нем содержится горячая
жидкость.
Запрещается погружать прибор, вилку или сетевой шнур в
воду или другиежидкости.
Будьте внимательны, если пользуетесь прибором в
присутствиидетей.
Не допускайте свисания шнура с края стола.
Запрещается ставить прибор на горячую поверхность или в
духовку.
Прежде чем кормить ребенка, пробуйте пищу на ладони,
чтобы убедиться в том, что она безопасной для ребенка
температуры.
Пользуйтесь емкостями, предназначенными для кипячения.
Используйте подогреватель детского питания только при
окружающей температуре воздуха от +7cC до +37cC.
РУССКИЙ 25
Установка
Для домашнего использования
Перед подключением подогревателя детского питания к
электросети убедитесь, что напряжение сети составляет 230 В
переменного тока.
1 Храните подогреватель детского питания в недоступном для
детей месте на сухой, не скользкой горизонтальной
поверхности.
2 Установите ступенчатый переключатель режимов нагрева 4
в положение, помеченное "." (Выкл.).
Индикатор загорится зеленым цветом
3 Отмотайте кабель необходимой длины из отсека для кабеля
8 и подключите его к розетке электросети.
Порядок работы
Подогрев детского питания в бутылочках
1 Установите ступенчатый переключатель режимов нагрева 4
в положение, помеченное "." (Выкл.).
2 Подключите подогреватель детского питания к розетке
электросети.
Индикатор загорится зеленым цветом
3
3 Налейте в контейнер 10 - 20 мл воды с помощью стаканчика
для воды и опорного кольца 6. Количество воды зависит от
степени наполнения бутылочки и начальной температуры
питания (см. главу Нагрев на стр 100).
4 Поместите бутылочку в контейнер и наденьте сверху
опорное кольцо 6.
5 Установите ступенчатый переключатель режимов нагрева 4
в необходимое положение (см. главу Нагрев на стр 100).
Индикатор загорится красным цветом.
26 РУССКИЙ
При достижении необходимой температуры индикатор снова
загорится зеленым.
6 Достаньте бутылочку из контейнера и установите
переключатель режимов в положение, отмеченное "."
(Выкл.).
7 Перед началом кормления ребёнка немного встряхните
бутылочку для равномерного распределения нагрева.
8 Проверяйте правильность температуры содержимого
бутылочки. Для этого можно капнуть несколько капель
питания на тыльную сторону ладони.
Примечания.
- Опорное кольцо обеспечивает исключительно быстрый нагрев
бутылочки горячим паром до нужной температуры. Подогрев
бутылочки без использования опорного кольца может
привести к неправильной температуре нагрева, поэтому не
используйте подогреватель детского питания со снятым
опорным кольцом.
- Размеры бутылочки и материал, из которого она изготовлена
(например, стекло вместо пластика) могут влиять на выбор
положения переключателя режимов нагрева. Поэтому всегда
проверяйте окончательную температуру и регулируйте нагрев с
помощью переключателя режимов нагрева.
Предупреждение
Если после нагрева оставить бутылочку в приборе, температура
питания может увеличится на несколько градусов.
Подогрев банок с детским питанием
1 Установите ступенчатый переключатель режимов нагрева 4
в положение, помеченное "." (Выкл.).
2 Подключите подогреватель детского питания к розетке
электросети.
Индикатор загорится зеленым цветом
РУССКИЙ 27
3 Снимите с банки этикетку и крышку.
4 Налейте в контейнер 20 мл воды с помощью стаканчика для
воды и опорного кольца.
5 Поместите банку в контейнер и наденьте сверху опорное
кольцо 6.
6 Установите ступенчатый переключатель режимов нагрева в
положение, отмеченное символом n.
Индикатор загорится красным цветом.
При достижении необходимой температуры индикатор снова
загорится зеленым.
7 Достаньте банку из контейнера и установите ступенчатый
переключатель режимов нагрева положение отмеченное "."
(Выкл.).
8 Для распределения тепла помешивайте содержимое банки
9 Примечание. Проверяйте правильность температуры
содержимого банки. Для этого можно капнуть несколько
капель питания на тыльную сторону ладони или попробовать
губами.
10 Если питание подогрето недостаточно, долейте в контейнер
10 мл воды. Поверните ступенчатый переключатель режимов
нагрева 4 вправо, пока индикатор не загорится красным и не
начнется повторный нагрев.
Примечание.
Опорное кольцо обеспечивает исключительно быстрый нагрев
банки горячим паром до нужной температуры. Подогрев банки без
использования опорного кольца может привести к неправильной
температуре нагрева, поэтому не используйте подогреватель
детского питания со снятым опорным кольцом.
28 РУССКИЙ
Поддержание температуры
С помощью Подогревателя детского питания можно некоторое
время поддерживать необходимую температуру детского питания
в банках и бутылочках.
Для этого необходимо установить переключатель в положение
отмеченное символом v. Не доливайте воду. Наличие термостата
гарантирует поддержание установленной температуры. По
микробиологическим и гигиеническим причинам не следует
оставлять питание теплым более одного часа.
Примечание.
Не трясите подогреватель детского питания во время
использования.
Уход за прибором
Очистка прибора
Отключите подогреватель детского питания от электросети и
дайте ему остыть. Очистите контейнер и наружную поверхность
Подогревателя детского питания влажной тканью.
Примечания.
- Запрещается погружать подогреватель детского питания в
воду.
- Не используйте для очистки прибора абразивные или
химические чистящие средства.
Предупреждение.
При поломке прибора обращайтесь в сервисный центр Philips. Ни
при каких обстоятельствах не пытайтесь производить ремонт
Подогревателя детского питания самостоятельно; не снимайте
корпус. Сервисное обслуживание должно производится только
квалифицированным персоналом.
РУССКИЙ 29
Технические характеристики
Питание (сеть):
220-240 В переменного тока
Энергопотребление (от электросети)
250 Ватт
Температура окружающего воздуха при от +7cC до +37cC
эксплуатации:
Защита:
Система управления нагревом
(PTC)
Устранение неисправностей
Неисправность
Способы решения
Питание недостаточно теплое.
Поверните ступенчатый
переключатель режимов нагрева 4
вправо, пока индикатор не загорится
красным и не начнется повторный
нагрев.
Проверьте установку опорного
кольца и начальную температуру.
Питание слишком горячее.
Установите более высокую
температуру нагрева.
Проверьте установку опорного
кольца и начальную температуру.
Банка была неправильно нагрета.
В процессе нагрева время от
времени помешивайте содержимое
банки. Убедитесь, что ступенчатый
переключатель режимов нагрева
установлен в положение,
отмеченное символом n.
Прибор не нагревается.
Перед следующим использованием
подождите 15 минут, чтобы
предохранитель перегрева вернулся
к исходным значениям.
При поддержании температуры
питания индикатор включается и
выключается.
Это нормально для этого режима.
30 РУССКИЙ
Неисправность
Способы решения
Кажется, что индикатор не горит.
Прикройте индикатор от внешнего
освещения для улучшения
видимости.
Дно резервуара покрыто пятнами.
Накипь от жесткой воды это
нормальное явление и может
усиливаться, если вода очень
жесткая. Периодически очищайте
прибор от накипи с помощью
белого уксуса (см. руководство).
Гарантия и обслуживание
Для получения дополнительной информации или в случае
возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или
обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране
(номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если
подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную
торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей
компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
ČEŠTINA 31
Přehled funkcí - Vyobrazení výrobku na vnitřní chlopni
1
2
3
4
5
6
7
8
Zvedák lahví a sklenic
Místa pro uchopení
Síťová zástrčka
Polohový ovládací knoflík
Kontrolka
Kroužek s šálkem na vodu
Nádoba
Prostor na kabel
Důležité bezpečnostní pokyny
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte
Nikdy nepoužívejte jednotku bez vody.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo místa
pro uchopení.
Nepřesunujte přístroj, který obsahuje horké tekutiny.
Přístroj, šňůru ani zástrčku nesmíte ponořit do vody nebo jiné
kapaliny.
Pokud používáte jednotku v blízkosti dětí, je nutné dbátzvýšené
opatrnosti.
Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu.
Nepokládejte přístroj na horké povrchy nebo do vyhřáté trouby.
Před podáváním vyzkoušejte stravu v dlani, abyste měli jistotu,že
je její teplota pro dítě bezpečná.
Používejte pouze nádoby schválené jako varné nádoby.
Ohřívač kojeneckých lahví používejte pouze při okolní teplotě v
rozmezí +7 c a +37 c.
Instalace
Pro použití v domácnosti
Než zapojíte ohřívač kojeneckých lahví do sítě, zkontrolujte, zda
hodnota zásuvky odpovídá střídavému proudu 230 V.
1 Umístěte ohřívač kojeneckých lahví mimo dosah dětí a na suchou,
vodorovnou plochu, která neklouže.
32 ČEŠTINA
2 Otočte polohový ovládací knoflík 4 doleva do polohy se
symbolem "." (VYPNUTO).
Kontrolka se rozsvítí zeleně.
3 Odviňte požadovanou délku kabelu z prostoru na kabel 8 a
zapojte jej do zásuvky.
Provoz
Ohřívání kojeneckých lahví
1 Otočte polohový ovládací knoflík 4 doleva do polohy se
symbolem "." (VYPNUTO).
2 Zapojte ohřívač lahví do zásuvky.
Kontrolka se rozsvítí zeleně.
3 Naplňte kádinku 10 nebo 20 ml vody pomocí šálku na vodu s
kroužkem 6. Objem závisí na naplnění láhve a počáteční teplotě
(viz Přehled ohřívání na straně 100).
4 Umístěte láhev doprostřed kádinky a navrch umístěte kroužek 6.
5 Pomocí polohového ovládacího knoflíku 4 proveďte odpovídající
nastavení (viz Přehled ohřívání na straně 100).
Kontrolka se rozsvítí červeně.
Po dosažení správné teploty se kontrolka rozsvítí zeleně.
6 Vyjměte láhev z nádoby a otočte ovládací knoflík do polohy se
symbolem "." (VYPNUTO).
7 Láhev lehce protřepejte, aby se teplo rovnoměrně rozprostřelo,
až poté dejte dítěti napít.
8 Zkontrolujte správnou teplotu obsahu v láhvi potřísněním hřbetu
ruky několika kapkami.
Poznámky!
- Kroužek zajišťuje, že horká pára ohřeje láhev mimořádně rychle na
správnou teplotu. Ohřívání láhve bez kroužku může vést k nesprávné
teplotě, proto nikdy nepoužívejte ohřívač lahví bez kroužku.
ČEŠTINA 33
-
Rozměry láhve nebo materiál láhve (sklo namísto plastu) mohou
ovlivnit výběr správného nastavení knoflíku. Proto vždy kontrolujte
výslednou teplotu a upravte nastavení knoflíku.
Výstraha!
Jestliže necháte láhev v ohřívači lahví i po ohřátí, teplota se může o
několik stupňů zvýšit.
Ohřívání sklenic s dětskou stravou
1 Otočte polohový ovládací knoflík 4 doleva do polohy se
symbolem "." (VYPNUTO).
2 Zapojte ohřívač lahví do zásuvky.
Kontrolka se rozsvítí zeleně.
3 Odstraňte ze sklenice etiketu a víčko.
4 Naplňte kádinku 20 ml vody pomocí šálku na vodu s kroužkem.
5 Umístěte sklenici doprostřed nádoby a navrch umístěte kroužek.
6 Nastavte polohový ovládací knoflík na symbol n.
Kontrolka se rozsvítí červeně.
Po dosažení správné teploty se kontrolka rozsvítí zeleně.
7 Vyjměte sklenici z nádoby a otočte ovládací knoflík doleva do
polohy se symbolem "." (VYPNUTO).
8 Promíchejte obsah sklenice, aby se teplo rozprostřelo.
9 Vždy zkontrolujte správnou teplotu obsahu sklenice na hřbetu
ruky nebo v ústech.
10 Je-li teplota příliš nízká, naplňte kádinku opět 10 ml vody. Otočte
polohový ovládací knoflík 4 doprava, dokud se kontrolka
nerozsvítí červeně a nezačne ohřívání.
Poznámka!
Kroužek zajišťuje, že horká pára ohřeje sklenici mimořádně rychle na
správnou teplotu. Ohřívání sklenice bez kroužku může vést k nesprávné
teplotě, proto nikdy nepoužívejte ohřívač lahví bez kroužku.
34 ČEŠTINA
Udržování teploty
Pomocí ohřívače kojeneckých lahví můžete rovněž láhve a sklenice
udržovat krátkou dobu teplé.
Této funkce dosáhnete nastavením ovládacího knoflíku do polohy se
symbolem v. Nepřidávejte vodu.Termostat zajistí udržování stanovené
teploty. Z mikrobiologických a hygienických důvodů by dětská strava
nikdy neměla být udržována teplá déle než jednu hodinu.
Poznámka!
Během používání nikdy nedržte ohřívač kojeneckých lahví v rukách.
Údržba
Čištění
Odpojte ohřívač kojeneckých lahví ze zásuvky a nechte jej vyhladnout.
Očistěte nádobu a vnější povrch ohřívače kojeneckých lahví vlhkým
hadříkem.
Poznámky:
- Nikdy neponořujte ohřívač kojeneckých lahví do vody.
- Nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.
Výstraha:
Pokud dojde k poruše, obraťte se na servisní středisko společnosti
Philips. Za žádných okolností se nepokoušejte opravit ohřívač lahví sami;
nedemontujte jej. Servisní zásah smí provádět pouze odborně
kvalifikovaní pracovníci.
Technické specifikace
Napájení (síť):
220 - 240 V AC
Příkon (síť):
250 W
Provozní okolní teplota:
mezi +7 cC a +37 cC
Ochrana:
Systém regulace teploty PTC
ČEŠTINA 35
Řešení problémů
Problém
Řešení
Příliš nízká teplota.
Otočte polohový ovládací knoflík 4
doprava, dokud se kontrolka nerozsvítí
červeně a opět nezačne ohřívání.
Zkontrolujte naplnění kroužku a
počáteční teplotu.
Příliš vysoká teplota.
Snižte nastavenou teplotu.
Zkontrolujte naplnění kroužku a
počáteční teplotu.
Sklenice není správně ohřátá.
Během ohřívání občas promíchejte
obsah. Zkontrolujte, zda se polohový
ovládací knoflík nachází v poloze n.
Jednotka neohřívá.
Vyčkejte 15 minut mezi po sobě
jdoucími použitími, aby se znovu
nastavil bezpečnostní vypínač.
Při udržování teploty se kontrolka
zapíná a vypíná.
To je normální stav. Během ohřívání se
může kontrolka zapínat nebo vypínat.
Kontrolka pravděpodobně nesvítí.
Zakryjte kontrolku před okolním
světlem a její světlo by mělo být vidět
lépe.
Dno nádrže je skvrnité.
Usazeniny z tvrdé vody jsou normální
a mohou se hromadit, pokud je voda
velmi tvrdá. Odstraňujte usazeniny
pravidelně bílým octem (viz údržba).
Záruka a servis
Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou
informaci, navštivte webovou stránku www.philips.com, nebo
kontaktujte Informační středisko firmy Philips. Adresu, telefonní čísla a
další spojení na Informační servis najdete v letáčku s celosvětovou
zárukou. Pokud není Informační středisko ve vaší zemi, můžete
kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
36
MAGYAR
A működés áttekintése - A termék illusztrációja a belső
oldalon található
1
2
3
4
5
6
7
8
Üveg kiemelő
Markolat
Hálózati csatlakozódugó
Forgatható kezelőgomb
Jelzőlámpa
Gyűrűvel ellátott vizesbögre
Tartály
Kábeltartó
Fontos óvintézkedések
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót
Semmilyen körülmények között ne használja az egységet víz
nélkül.
Ne érintse a forró felületeket. Használja a fogantyúkat vagy a
markolatot.
Ne mozgassa a forró folyadékot tartalmazó készüléket.
Ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozókat vízbe vagy
egyéb folyadékba.
Kizárólag felügyelettel használja gyermekek közelében a
készüléket.
Ne hagyja a kábelt az asztal vagy pult szélén.
Ne helyezze forró felületre vagy felforrósított sütőbe.
Ellenőrizze az étel hőmérsékletét a kézfeje segítségével, mielőtta
kisbabának adná.
Kizárólag olyan tartályt használjon, amely melegítésre alkalmas.
A cumisüveg-melegítőt csak +7 cC és +37 cC közötti környezeti
hőmérséklet esetén használja.
Használatbavétel
Otthoni használat
Mielőtt csatlakoztatná a cumisüveg-melegítőt a hálózatra, győződjön
meg róla, hogy a hálózati feszültség 230 V AC legyen.
MAGYAR
37
1 A cumisüveg-melegítőt gyermekektől biztonságos távolságban
helyezze el, száraz, nem csúszós, vízszintes felületre.
2 Fordítsa a kezelőgombot 4 balra, a (KI) „szimbólum” állásba.
Ekkor a jelzőlámpa színe zöldre vált.
3 A szükséges kábelhosszt tekerje le a kábeltartóról (8), és
csatlakoztassa a fali konnektorba.
Üzemeltetés
Cumisüveg melegítése
1 Fordítsa a kezelőgombot 4 balra, a (KI) "." állásba.
2 Csatlakoztassa az üvegmelegítőt a hálózati csatlakozóhoz.
Ekkor a jelzőlámpa színe zöldre vált.
3 A gyűrű 6 vizesbögréje segítségével 10-20 ml vízzel töltse fel a
csőröspoharat.Az összetétel az üveg tartalmától és a kezdeti
hőmérséklettől függ. (Lásd a 100. oldalon található Melegítés
áttekintése című részt).
4 Helyezze az üveget a csőröspohár közepébe, majd rakja a gyűrűt
6 a tetejére.
5 A kezelőgomb 4 segítségével állíthatja be a megfelelő
üzemmódot. (Lásd a 100. oldalon található Melegítés áttekintése
című részt).
Ekkor a jelzőlámpa színe pirosra vált.
A megfelelő hőmérséklet elérésekor a jelzőlámpa színe ismét zöldre
vált.
6 Vegye ki a cumisüveget a tartályból, és fordítsa a kapcsolót a (KI)
"." állásba.
7 Etetés előtt kissé rázza meg a cumisüveget, hogy egyenletes
hőmérséklet-elosztást biztosítson.
8 Etetés előtt cseppentsen pár cseppet a cumisüveg tartalmából a
kézfejére, hogy ellenőrizze a hőmérsékletét.
38 MAGYAR
Megjegyzések:
- A gyűrű használata biztosítja, hogy a forró gőz rendkívül gyorsan a
megfelelő hőmérsékletre melegíti fel az üveg tartalmát. Ha az
üveget a gyűrű nélkül melegíti, előfordulhat, hogy annak
hőmérséklete nem lesz megfelelő. Ezért az üvegmelegítőt soha nem
használja a gyűrű nélkül.
- Az üveg mérete vagy anyaga (nem műanyag) is befolyásolhatja a
gomb helyzetének kiválasztását, ezért mindig ellenőrizze a végső
hőmérsékletet és módosítsa a kezelőgomb állását.
Figyelmeztetés!
Ha az üveget a felmelegítés után is az üvegmelegítőben hagyja, a
hőmérséklete néhány fokkal tovább emelkedhet.
Bébiételes üvegek melegítése
1 Fordítsa a kezelőgombot 4 balra, a (KI) "." állásba.
2 Csatlakoztassa az üvegmelegítőt a hálózati csatlakozóhoz.
Ekkor a jelzőlámpa színe zöldre vált.
3 Távolítsa el a címkét az edényről, és vegye le az edény fedelét.
4 Töltse fel a csőröspoharat 20 ml vízzel a gyűrűvel ellátott
vizesbögre segítségével.
5 Helyezze az üveget a tartály közepére, majd rakja a gyűrűt 6 a
tetejére.
6 A kezelőgombot az n szimbólum állásába fordítsa.
Ekkor a jelzőlámpa színe pirosra vált.
A megfelelő hőmérséklet elérésekor a jelzőlámpa színe ismét zöldre vált.
7 Vegye ki az üveget a tartályból, és fordítsa balra a kapcsolót a (KI)
"." állásba.
8 Az egyenletes hőmérséklet-elosztás érdekében keverje össze az
üveg tartalmát.
9 Etetés előtt mindig tegyen egy kevéskét az ételből kézfejére vagy
kóstolja azt meg, hogy ellenőrizze a hőmérsékletét.
MAGYAR
39
10 Ha a hőmérséklet nem megfelelő, töltse fel ismét a csőröspoharat
10 ml vízzel. Fordítsa jobbra a kezelőgombot 4 amíg a jelzőlámpa
piros színre nem vált. Ez jelzi az újbóli melegítés kezdetét.
Megjegyzés:
A gyűrű használata biztosítja, hogy a forró gőz rendkívül gyorsan a
megfelelő hőmérsékletre melegíti fel az üveg tartalmát. Ha az üveget a
gyűrű nélkül melegíti, előfordulhat, hogy annak hőmérséklete nem lesz
megfelelő. Ezért az üvegmelegítőt ne használja a gyűrű nélkül.
Melegentartás
A cumisüveg-melegítővel a cumisüveget és az edényt egy rövid ideig
melegen tarthatja.
Ehhez állítsa a kezelőgombot a v állásba. Ne használjon vizet.
A termosztát biztosítani fogja az étel melegen tartását. Mikrobiológiai és
higiéniai okok miatt az ételt ne tartsa melegen egy óránál tovább.
Megjegyzés:
Használat közben ne tartsa a cumisüveg-melegítőt a kezében.
Karbantartás
Tisztítás
Húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati csatlakozóból
(vagy a szivargyújtóból), és hagyja lehűlni. Nedves ruhával tisztítsa meg a
tartályt és a cumisüveg-melegítő külsejét.
Megjegyzés:
- Ne merítse vízbe a cumisüveg-melegítőt.
- Ne használjon súroló vagy folyékony tisztítószereket.
Figyelmeztetés
Amennyiben meghibásodást tapasztal, forduljon a Philips szakszervizhez.
Semmiféleképpen ne kísérelje meg az üvegmelegítő javítását és ne
szerelje azt szét. A javítást kizárólag szakember végezheti.
40
MAGYAR
Műszaki adatok
Tápellátás (hálózati):
220-240V AC
Energiafogyasztás (hálózati):
250 watt
Üzemelési környezeti hőmérséklet:
+7 cC és +37 cC között
Védelem:
PTC hőmérsékletvezérelt fűtőrendszer
Megoldások a felmerülő problémákra
Probléma
Megoldás
Túl alacsony a hőmérséklet.
Amíg a jelzőlámpa piros színt nem
mutat, forgassa a kezelőgombot 4
jobbra . Ekkor újra kezdheti a
melegítést.
Ellenőrizze a gyűrűt és a kezdeti
hőmérsékletet.
Túl magas a hőmérséklet.
Állítsa alacsonyabbra kezelőgombot.
Ellenőrizze a gyűrűt és a kezdeti
hőmérsékletet.
Az edény hőmérséklete nem
megfelelő.
Keverje meg az ételt időnként a
melegítés alatt. Ellenőrizze, hogy a
kezelőgomb n állásban van-e.
Az egység nem melegíthető fel.
Az egymás utáni használatok között
várjon 15 percet, hogy az automatikus
kikapcsolás után a készülék
újrainduljon.
A jelzőlámpa be- és kikapcsol a
melegentartás alatt.
Ez természetes jelenség; melegentartás
alatt a jelzőlámpa be- és kikapcsol.
A jelzőlámpa nem világít.
A jobb láthatóság kedvéért árnyékolja
a környezeti fénytől a jelzőlámpát.
Foltok láthatók a tartály alján.
A kemény víz hatására bekövetkező
vízkövesedés normális jelenség, és
tovább folytatódhat. Időnként távolítsa
el borecet segítségével, lásd a
karbantartásról szóló fejezetet.
MAGYAR 41
Jótállás és szerviz
Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel,
látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az
adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a
világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik
vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips
háztartási eszközök és szépségápolási termékek üzletágának
vevőszolgálatához.
42
SLOVENSKY
Prehľad použitia výrobku - Ilustrácia na vnútornej strane
obalu
1
2
3
4
5
6
7
8
Mechanizmus na vyberanie fliaš a pohárov
Rukoväte
Sieťová zástrčka
Prepínací ovládač
Indikátor
Krúžok s hrnčekom na vodu
Nádoba
Priestor na odkladanie kábla
Dôležité bezpečnostné opatrenia
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Prečítajte a odložte si tieto pokyny
Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak v ňom nie je voda.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rúčky alebo rukoväte.
Nehýbte zariadením, ktoré obsahuje horúce kvapaliny.
Zariadenie, kábel alebo zástrčky neponárajte do vody ani do inej
kvapaliny.
Ak sú v blízkosti zariadenia detí, postarajte sa o prísny dozor.
Kábel nenechajte visieť cez okraj stola alebo pultu.
Zariadenie nesmiete položiť na horúce povrchy alebo do
ohrievanej rúry.
Skôr, ako stravu dáte dieťaťu, vyskúšajte jeho teplotu vnútornou
stranou zápästia, aby ste sa uistili, že je bezpečná pre Vaše dieťa.
Používajte iba nádoby, ktoré boli schválené na varenie.
Ohrievač detských fliaš používajte len ak je teplota prostredia od
+7°C do +37°C.
Inštalácia
Na použitie v domácnosti
Pred pripojením ohrievača detských fliaš do siete sa uistite, že napätie v
sieti je 230 V.
1 Ohrievač detských fliaš umiestnite mimo dosahu detí na suchom,
nešmykľavom a vodorovnom povrchu.
SLOVENSKY 43
2 Prepínací ovládač 4 otočte doľava do polohy "." (VYPNUTÉ).
Rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo.
3 Z priestoru na odkladanie 8 odmotajte potrebnú dĺžku kábla a
pripojte ho do siete.
Použitie
Ohrievanie detských fliaš
1 Prepínací ovládač 4 otočte doľava do polohy "." (VYPNUTÉ).
2 Ohrievač fliaš pripojte do siete.
Rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo.
3 Pomocou hrnčeka zaveseného na krúžku 6 nalejte do nádoby
10 alebo 20 ml vody. Objem vody závisí od obsahu fľašky a jej
teploty (pozrite si Prehľad ohrievania na strane 100).
4 Fľašku umiestnite do stredu nádoby a na vrch položte krúžok 6.
5 Prepínací ovládač 4 nastavte do správnej polohy (pozrite si
Prehľad ohrievania na strane 100).
Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo.
Keď sa dosiahne správna teplota, začne svietiť zelené kontrolné svetlo.
6 Fľašku vyberte z nádoby a prepínací ovládač otočte do polohy
"." (VYPNUTÉ).
7 Trochu zamykajte fľaškou, aby ste predtým, ako umožníte vášmu
dieťaťu piť, rovnomerne rozviedli teplo.
8 či má obsah fľaše správnu teplotu, skontrolujete tak, že si pár
kvapiek z fľaše nalejete na chrbát ruky.
Poznámky!
- Krúžok zaručuje, že horúca para zahreje fľašku na správnu teplotu
extrémne rýchlo. Keby ste fľašku ohrievali bez krúžka, nedosiahli by
ste správnu teplotu. Preto nikdy nepoužívajte ohrievač fiaš bez
krúžku.
44
-
SLOVENSKY
Rozmery fľašky a materiál, z ktorého je vyrobená (sklo namiesto
plastu) môže ovplyvniť výber správneho nastavenia ovládača. Preto
vždy overte nastavenú teplotu a upravte polohu ovládača.
Varovanie!
Ak po ohriatí necháte fľašku v ohrievači, jej teplota sa môže o niekoľko
stupňov zvýšiť.
Ohrievanie pohárov s detskou stravou
1 Prepínací ovládač 4 otočte doľava do polohy "." (VYPNUTÉ).
2 Ohrievač fliaš pripojte do siete.
Rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo.
3 Z pohára odstráňte etiketu a viečko.
4 Pomocou hrnčeka zaveseného na krúžku 6 nalejte do nádoby
20 ml vody.
5 Fľašku umiestnite do stredu nádoby a na vrch položte krúžok 6.
6 Prepínací ovládač nastavte do polohy n.
Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo.
Keď sa dosiahne správna teplota, začne svietiť zelené kontrolné svetlo.
7 Pohár vyberte z nádoby a prepínací ovládač otočte do polohy
"." (VYPNUTÉ).
8 Premiešajte obsah pohára, aby bola jeho teplota rovnaká v celom
objeme.
9 Či má obsah pohára správnu teplotu zistíte tak, že si pár kvapiek
stravy z pohára nalejete na chrbát ruky alebo ju ochutnáte.
10 Ak je teplota príliš nízka, do nádoby nalejte 10 ml vody. Prepínací
ovládačom 4 otočte doprava tak, aby začalo svietiť červené
kontrolné svetlo a ohrievač znova začal hriať.
SLOVENSKY 45
Poznámka!
Krúžok zaručuje, že horúca para zahreje fľašku na správnu teplotu
extrémne rýchlo. Keby ste pohár ohrievali bez krúžka, nedosiahli by ste
správnu teplotu. Preto nikdy nepoužívajte ohrievač fiaš bez krúžku.
Udržiavanie teploty
Pomocou ohrievača detských fliaš môžete tiež krátkodobo udržiavať
teplotu fliaš a pohárov.
Aby ste udržali teplotu, nastavte prepínací ovládač na symbol v.
Neprilievajte vodu.Termostat zaručuje, že sa udrží nastavená teplota.
Z hygienických dôvodov, kvôli nebezpečenstvu množenia
mikroorganizmov, stravu nikdy nesmiete uchovávať zohriatu dlhšie ako
jednu hodinu.
Poznámka!
Ohrievač detských fliaš nikdy počas používania nedržte v rukách.
Údržba
Čistenie
Ohrievač detských fliaš odpojte zo siete a nechajte ho ochladiť. Nádobu
ohrievača a jej vonkajší povrch očistite navlhčenou tkaninou.
Poznámky:
- Ohrievač detských fliaš nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie ohrievača nepoužívajte čistiace prostriedky ani
prostriedky na drhnutie.
Varovanie:
Ak sa vyskytne závada, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Philips.
Ohrievač fliaš za žiadnych okolností sami neopravujte; nerozoberajte.
Servis môže vykonávať len kvalifikovaný personál servisu.
46 SLOVENSKY
Technické údaje
Napájanie (sieť):
Striedavý prúd, 220-240 V
Príkon (sieť):
250 wattov
Teplota prostredia počas použitia:
medzi +7°C a +37°C
Ochrana:
Teplotne ovládaný ohrevný systém
PTC
Riešenie problémov
Problém
Riešenie
Príliš nízka teplota.
Prepínacím ovládačom 4 otočte doprava
tak, aby začalo svietiť červené kontrolné
svetlo a ohrievač znova začal hriať.
Skontrolujte náplň krúžka a začiatočnú
teplotu.
Príliš vysoká teplota.
Znížte nastavenie.
Skontrolujte náplň krúžka a začiatočnú
teplotu.
Obsah pohára nie je riadne
zohriaty.
Počas ohrievania z času na čas premiešajte
obsah. Skontrolujte, či je ovládač v polohe
n
Zariadenie nehreje.
Pred *alším použitím ohrievača počkajte
15 minút, aby ste umožnili vynulovanie
bezpečnostnej poistky.
Počas udržiavania teploty sa
kontrolné svetlo zapne a vypne
Je to bežný jav; pri ohrievaní sa kontrolné
svetlo občas môže zapnúť a vypnúť.
Nesvieti kontrolné svetlo.
Zatieňte kontrolné svetlo pred svetlom z
okolia, aby ste zlepšili viditeľnosť.
Dno nádrže je fľakaté.
Usadeniny z tvrdej vody sú bežné a v
prípade veľmi tvrdej vody pribúdajú
rýchlo; vodný kameň pravidelne
odstraňujte bielym octom (pozrite si
údržbu).
SLOVENSKY 47
Záruka a servis
Ak potrebujete informácie, alebo máte problém, prosíme vás, aby ste
navštívili webovú stránku spoločnosti Philips - www.philips.com, alebo
sa obrátili na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej
krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo
platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum
nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips, alebo
kontaktujte Oddelenie služieb Philips - divízia domáce spotrebiče a
osobná starostlivosť.
48
УКРАЇНСЬКА
Опис функцій - Зображення виробу на внутрішньому
клапані
1
2
3
4
5
6
7
8
Підйомник для пляшечок та посуду
Заглибини для пальців
Штепсель
Регулятор з покроковою фіксацією
Індикаторна лампа
Кільце із кришкою для води
Контейнер
Відділення для шнура
Важливі засоби безпеки
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Прочитайте і зберігайте ці інструкції
Ніколи не використовуйте пристрій без води.
Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або
заглибини для пальців.
Не переносіть пристрій, якщо у ньому міститься гаряча рідина.
Не занурюйте пристрій, шнур або штепсель у воду або іншу
рідину.
Не використовуйте пристрій поблизу дітей без ретельного
нагляду.
Шнур не повинен звисати над краєм столу чи іншої поверхні.
Не ставте пристрій на гарячі поверхні або в розігріту пічку.
Перед тим, як дати дитині їсти, перевіряйте температуру їжі
навнутрішній стороні долоні.
Використовуйте лише посуд, який можна кип'ятити.
Використовуйте підігрівач пляшечок з дитячим харчуванням
лише за температури навколишнього середовища від +7cC до
+37cC.
Встановлення
Для використання вдома
Перед тим, як під'єднати підігрівач для пляшечок з дитячим
харчуванням до мережі, перевірте, чи напруга в мережі змінного
струму становить 230 В.
УКРАЇНСЬКА 49
1 Поставте підігрівач на суху, неслизьку горизонтальну
поверхню в недоступному для дітей місці.
2 Поверніть регулятор з покроковою фіксацією вліво 4 до
положення "." (ВИМК.).
Індикаторна лампа загоряється зеленим кольором.
3 Розмотайте шнур зі спеціального відділення 8 до потрібної
довжини і вставте штепсель у розетку.
Використання пристрою
Підігрівання пляшечок з дитячим харчуванням
1 Поверніть регулятор з покроковою фіксацією вліво 4 до
положення "." (ВИМК.).
2 Під'єднайте підігрівач для пляшечок до розетки.
Індикаторна лампа загоряється зеленим кольором.
3 Налийте у чашу 10 або 20 мл води, використовуючи кришку
для води з кільця 6. Вміст залежить від наповненості
пляшечки і початкової температури (див. розділ "Огляд
нагрівання" на стор.100).
4 Поставте пляшечку посередині чаші і закрийте кільцем 6.
5 За допомогою регулятора з покроковою фіксацією 4
встановіть потрібне налаштування (див. розділ "Огляд
нагрівання" на стор.100).
Індикаторна лампа загоряється червоним кольором.
Коли вода нагріється до потрібної температури, індикаторна лампа
загориться зеленим кольором.
6 Вийміть пляшечку з контейнера і поверніть регулятор з
покроковою фіксацією до положення "." (ВИМК.).
7 Перед тим, як дати пляшечку дитині, легенько потрусіть нею,
щоб рівномірно розподілити тепло.
8 Перевірте температуру вмісту пляшечки, крапнувши кілька
крапель на зовнішню сторону долоні.
50 УКРАЇНСЬКА
Примітки!
- Кільце допомагає гарячій парі швидко нагріти пляшечку до
потрібної температури. Якщо підігрівати пляшечку без кільця,
вона може погано нагрітися, тому ніколи не використовуйте
підігрівач пляшечок без кільця.
- Розміри пляшечки або матеріал, з якого її виготовлено (скло
замість пластика), можуть впливати на вибір налаштування
регулятора. Тому завжди перевіряйте кінцеву температуру і
регулюйте налаштування.
Попередження!
Коли Ви залишаєте підігріту пляшечку в пристрої, її температура
може збільшитися на кілька градусів.
Підігрівання баночок з дитячим харчуванням
1 Поверніть регулятор з покроковою фіксацією вліво 4 до
положення "." (ВИМК.).
2 Під'єднайте підігрівач для пляшечок до розетки.
Індикаторна лампа загоряється зеленим кольором.
3 Зніміть із баночки кришку та етикетку.
4 Налийте у чашу 20∆мл води, використовуючи кришку для
води з кільця.
5 Поставте баночку посередині контейнера і закрийте кільцем.
6 Встановіть регулятор з покроковою фіксацією на n "баночка".
Індикаторна лампа загоряється червоним кольором.
Коли вода нагріється до потрібної температури, індикаторна лампа
загориться зеленим кольором.
7 Вийміть баночку з контейнера і поверніть регулятор з
покроковою фіксацією вліво до положення "." (ВИМК.).
8 Перемішайте вміст баночки, щоб розподілити тепло.
9 Завжди перевіряйте температуру вмісту баночки, приклавши
часточку їжі до зовнішньої сторони долоні або попробувавши
її на смак.
УКРАЇНСЬКА 51
10 Якщо температури є занизькою, налийте у чашу знову 10мл
води. Поверніть регулятор з покроковою фіксацією 4 вправо,
доки індикаторна лампа не загориться червоним кольором, і
пристрій знову не почне підігрівати їжу.
Примітка!
Кільце допомагає гарячій парі швидко нагріти баночку до потрібної
температури. Якщо підігрівати баночку без кільця, вона може
погано нагрітися, тому ніколи не використовуйте підігрівач
пляшечок без кільця.
Зберігання тепла
За допомогою підігрівача для пляшечок з дитячим харчуванням
можна також протягом недовгого часу зберігати пляшечки і
баночки теплими.
Для цього встановіть регулятор з покроковою фіксацією у положення
v. Не додавайте води. Термостат забезпечує підтримання
встановленої температури. З міркувань мікробіології та гігієни
дитяче харчування ніколи не можна зберігати теплим довше
години.
Примітка!
Ніколи не тримайте підігрівач для пляшечок з дитячим харчуванням
у руках під час використання.
Догляд
Чищення
Від'єднайте підігрівач для пляшечок з дитячим харчуванням від
мережі і дайте йому охолонути. Чистіть контейнер пристрою і його
зовнішню частину вологою ганчіркою.
Примітки:
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду.
- Не використовуйте засобів для чищення або абразивних засобів.
52
УКРАЇНСЬКА
Попередження:
У разі виникнення несправностей зверніться в сервісний центр
Philips. У жодному випадку не намагайтеся ремонтувати пристрій
самостійно; не демонтуйте пристрій. Обслуговування пристрою
можуть здійснювати лише кваліфіковані особи.
Технічні характеристики
Живлення (електромережа):
220-240∆В, змінний струм
Потужність (електромережа):
250∆Вт
Температура зовнішнього
середовища (експлуатація):
від +7cC до +37cC
Захист:
Система нагрівання з контролем
температури PTC
Усунення несправностей
Проблема
Вирішення
Надто низька температура.
Поверніть регулятор з покроковою
фіксацією 4 вправо, доки
індикаторна лампа не загориться
червоним кольором, і пристрій не
почне знову нагрівати їжу.
Перевірте кільце і початкову
температуру.
Надто висока температура.
Зменшіть налаштування
температури.
Перевірте кільце і початкову
температуру.
Баночка підігрілася нерівномірно.
Під час нагрівання час від часу
помішуйте їжу. Регулятор з
покроковою фіксацією повинен
знаходитися в положенні n.
УКРАЇНСЬКА 53
Проблема
Вирішення
Пристрій не нагрівається.
Між вимкненням і наступним
увімкненням пристрою повинно
пройти щонайменше 15 хвилин, щоб
вимкнулася система захисту від
перенавантаження.
Індикаторна лампа засвічується і
згасає в процесі підтримання тепла.
Це нормально; під час підігрівання
до потрібної температури вона
може засвічуватися та згасати.
Індикаторна лампа не загоряється.
Для покращення видимості
індикатора прикрийте його від
яскравого освітлення.
Дно резервуара забруднене.
Відкладення жорсткої води є
нормальним явищем і може
збільшитися, якщо Ви
використовуєте дуже жорстку воду;
час від часу видаляйте відкладення
за допомогою оцту (див. інформацію
про догляд).
Гарантія та обслуговування
Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема,
відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com, або
зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у
Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо
у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до
місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії
Philips Domestic Appliаnces аnd Personаl Cаre BV.
54
HRVATSKI
Pregled funkcija - Slika proizvoda na unutarnjim
koricama
1
2
3
4
5
6
7
8
Mehanizam za podizanje bočica i staklenki
Udubljenja za hvatanje
Mrežni utikač
Regulator
Indikator
Prsten s posudom za vodu
Spremište
Spremište kabela
Važne sigurnosne upute
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Pročitajte i spremite ove upute
Nikada ne koristite jedinicu ako u njoj nema vode.
Ne dodirujte vruće površine. Koristite ručke ili udubljenja za
hvatanje.
Ne pomičite aparat koji sadrži vruće tekućine.
Ne uranjajte aparat, kabel ili utikače u vodu ili drugetekućine.
Potreban je nadzor kada se jedinica koristi u blizinidjece.
Kabel ne smije visjeti preko ruba stola ili radne površine.
Ne stavljajte ga na vruće površine ili u zagrijanu pećnicu.
Prije serviranja hranu isprobajte na dlanu kako biste se uvjerili da
je odgovarajuće temperature za vašu bebu.
Koristite samo spremišta koja su sigurna za prokuhavanje.
Grijač bočica za bebe koristite samo kad je okolna temperatura
između +7cC i +37cC.
Postavljanje
Za uporabu kod kuće
Prije priključivanja grijača bočica na mrežno napajanje, provjerite je li
mrežni napon 230 V izmjenične struje.
1 Grijač bočica stavite izvan dohvata djece i na suhu, vodoravnu
površinu koja nije skliska.
HRVATSKI 55
2 Okrenite regulator 4 ulijevo na položaj "." (ISKLJUČENO).
Indikator će zasvijetliti zeleno.
3 Odmotajte dovoljno kabela iz spremišta 8 i uključite kabel u
utičnicu.
Rad
Grijanje bočica
1 Okrenite regulator 4 ulijevo na položaj "." (ISKLJUČENO).
2 Uključite grijač bočica u utičnicu.
Indikator će zasvijetliti zeleno.
3 U vrč ulijte 10 ili 20 ml vode pomoću šalice za vodu u prstenu 6.
Sadržaj ovisi o punjenju bočice i početnoj temperaturi (pogledajte
Pregled zagrijavanja na stranici 100).
4 Bočicu stavite u sredinu vrča i na nju stavite prsten 6.
5 Koristite regulator 4 za postavljanje odgovarajuće postavke
(pogledajte Pregled zagrijavanja na stranici 100).
Indikator će zasvijetliti crveno.
Kada se dosegne odgovarajuća temperatura, indikator će zasvijetliti
zeleno.
6 Izvadite bočicu iz spremišta i okrenite regulator na položaj "."
(ISKLJUČENO).
7 Prije no što dozvolite djetetu da pije, lagano protresite bočicu
kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila.
8 Provjerite je li temperatura sadržaja bočice odgovarajuća tako što
ćete izliti nekoliko kapi na dlan.
Napomene!
- Prsten osigurava da vruća para zagrijava bočicu iznimno brzo do
odgovarajuće temperature. Zagrijavanje bočice bez prstena može
rezultirati neodgovarajućom temperaturom pa stoga nikada ne
koristite grijač bočica bez prstena.
56 HRVATSKI
-
Dimenzije ili materijal bočice (staklo umjesto plastike) može utjecati
na odabir ispravne postavke regulatora. Prema tome, uvijek
kontrolirajte krajnju temperaturu i podesite postavku regulatora.
Upozorenje!
Kada ostavite bočicu u grijaču bočica nakon zagrijavanja, temperatura se
može povećati za nekoliko stupnjeva.
Zagrijavanje staklenki s dječjom hranom
1 Okrenite regulator 4 ulijevo na položaj "." (ISKLJUČENO).
2 Uključite grijač bočica u utičnicu.
Indikator će zasvijetliti zeleno.
3 Skinite naljepnicu i poklopac staklenke.
4 U vrč ulijte 20 ml vode pomoću šalice za vodu na prstenu.
5 Staklenku stavite u sredinu spremišta i na nju stavite prsten.
6 Postavite regulator na simbol staklenke n.
Indikator će zasvijetliti crveno.
Kada se dosegne odgovarajuća temperatura, indikator će zasvijetliti zeleno.
7 Izvadite staklenku iz spremišta i okrenite regulator ulijevo na
položaj "." (ISKLJUČENO).
8 Promiješajte sadržaj staklenke kako biste rasporedili toplinu.
9 Uvijek provjerite je li temperatura sadržaja staklenke
odgovarajuća tako što ćete malo hrane staviti na dlan ili u usta.
10 Ako je temperatura preniska, u vrč ponovo ulijte 10 ml. Okrenite
regulator 4 udesno dok indikator ne zasvijetli crveno, a aparat
ponovno počne zagrijavati.
Napomena!
Prsten osigurava da vruća para zagrijava staklenku iznimno brzo do
odgovarajuće temperature. Zagrijavanje staklenke bez prstena može
rezultirati neodgovarajućom temperaturom pa stoga nikada ne koristite
grijač bočica bez prstena.
HRVATSKI
57
Održavanje odgovarajuće temperature
Pomoću grijača bočica bočice i staklenke možete kratko vrijeme držati
na toplom.
Kako biste to napravili, regulator postavite na simbol v. Nemojte
dodavati vodu.Termostat osigurava održavanje postavljene temperature.
Zbog mikrobioloških i higijenskih razloga dječja hrana se ne smije
održavati toplom dulje od jednog sata.
Napomena!
Grijač bočica nikada ne držite u rukama za vrijeme korištenja.
Održavanje
Čišćenje
Isključite grijač bočica iz mrežnog napajanja i pustite da se ohladi.
Vlažnom krpom očistite spremište i vanjsku površinu grijača bočica.
Napomene:
- Nemojte nikada uranjati grijač bočica u vodu.
- Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva za čišćenje.
Upozorenje:
Ako dođe do kvara, obratite se Philips servisu. Ni pod kojim uvjetima
ne pokušavajte sami popraviti grijač bočica; ne rastavljajte ga. Servisiranje
treba obavljati isključivo kvalificirano osoblje.
Tehničke specifikacije
Napajanje (električna mreža):
220-240 V AC
Potrošnja energije (električna mreža):
250 W
Radna temperatura okoline:
između +7cC i +37cC
Zaštita:
Sustav zagrijavanja s PTC sustavom
58 HRVATSKI
Rješavanje problema
Problem
Rješenje
Temperatura je preniska.
Okrenite regulator 4 udesno dok
indikator ne zasvijetli crveno i
ponovno počnite zagrijavanje.
Provjerite punjenje prstena i početnu
temperaturu.
Temperatura je previsoka.
Postavite nižu temperaturu.
Provjerite punjenje prstena i početnu
temperaturu.
Staklenka se nije dobro zagrijala.
Povremeno promiješajte sadržaj
tijekom zagrijavanja. Provjerite je li
regulator u položaju staklenke n.
Jedinica se ne zagrijava.
Pričekajte 15 minuta između
uzastopnih korištenja kako bi se
sigurnosni osigurač ponovno podesio.
Indikator se uključuje i isključuje
tijekom održavanja odgovarajuće
temperature.
To je normalno; može se uključivati ili
isključivati tijekom zagrijavanja.
Indikator ne svijetli.
Zaklonite indikator od svjetla kako
biste poboljšali vidljivost.
Na dnu spremišta se nalaze nakupine
kamenca.
Nakupine kamenca su normalne i
mogu se pojačati ako je voda vrlo
tvrda; povremeno ih očistite pomoću
octa (pogledajte održavanje).
Jamstvo i servis
Ako vam je potrebna informacija ili imate problem s nekim od uređaja,
posjetite web-stranicu www.philips.com ili kontaktirajte Philips centar
za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u jamstvenom listu). Ako u
vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom
prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
EESTI 59
Ülevaade funktsioonidest - toote joonised on toodud
sisemisel pöördel.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pudeli ja purgi tõstur
Käepide
Toitepistik
Klõpsuga astmeline reguleerimisnupp
Märgutuli
Rõngas mõõtenõuga
Nõu
Kaablihoidik
Tähtis ettevaatusabinõu
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Lugege see juhend läbi ja hoidke alles
Kunagi ärge kasutage seadet ilma veeta.
Ärge katsuge kuumi pindu. Kasutage käepidemeid või haaratseid.
Ärge liigutage kuuma veega seadet.
Ärge kastke seadet, toitejuhet või pistikut vette või teistesse
vedelikesse.
Kui seadet kasutatakse laste läheduses, siis on vaja pidevat
järelvalvet.
Ärge jätke juhet rippuma üle laua või leti ääre.
Ärge pange seadet kuumadele pindadele või kuuma ahju.
Enne kui annate toitu beebile, katsetage selle õiget temperatuuri
käe siseküljega.
Kasutage ainult keetmiseks heakskiidetud nõusid.
Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendajat) võite kasutada
ainult siis, kui ümbritsev temperatuur on vahemikus 7c °C kuni
+37c °C.
Paigaldus
Kodukasutus
Enne „Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendaja)” sisselülitamist
kontrollige, kas elektrivõrgu pinge on 230 V.
60 EESTI
1 Asetage „Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendaja)” laste
käeulatusest kaugemale kuivale, karedale ja horisontaalsele
pinnale.
2 Pöörake klõpsuga astmelist reguleerimisnuppu 4 vasakule
asendisse "." [OFF (väljas)].
Märgutuli hakkab roheliselt põlema.
3 Kerige kaablihoidikust 8 vajaliku pikkusega toitekaabel ja
sisestage pistik seinakontakti.
Kasutamine
Beebipudelite soojendamine
1 Pöörake klõpsuga astmelist reguleerimisnuppu 4 vasakule
asendisse "." [OFF (väljas)].
2 Ühendage pudelisoojendaja elektrivõrgu pesaga.
Märgutuli hakkab roheliselt põlema.
3 Kasutades rõnga mõõtenõu, valage nõusse 10 ml või 20 ml vett.
Veehulga kogus sõltub pudeli mahust ja lähtetemperatuurist (vt
lk 100 „Soojendamisjuhend”).
4 Pange pudel nõu keskele ja paigutage rõngas 6 selle peale.
5 Keerake klõpsuga astmelist reguleerimisnuppu 4 nõutud
seadistusele (vt lk 100 „Soojendusjuhend)”.
Märgutuli hakkab punaselt põlema.
Kui soovitud temperatuur on saavutatud, siis märgutuli hakkab roheliselt
põlema.
6 Võtke pudel nõust välja ja keerake reguleerimisnupp asendisse
"." [OFF (väljas)].
7 Enne kui lubate beebil jooma hakata, raputage pudelit, et soojus
ühtlustuks.
8 Alati kontrollige, kas pudeli sisu on õige temperatuuriga, selleks
valage pudelist mõned tilgad oma käeseljale.
EESTI
61
Märkused:
- Rõngas kindlustab, et kuum aur soojendab pudeli eriti kiiresti vajaliku
temperatuurini. Ilma rõngata soojendades võib temperatuur valeks
jääda, seepärast ärge kunagi kasutage pudelisoojendajat ilma
rõngata.
- Pudeli mõõtmed või pudeli materjal (klaas plastiku asemel) võib
mõjutada reguleerimisnupu õiget seadistamist. Seepärast kontrollige
alati lõpptemperatuuri ja täpsustage reguleerimisnupu seadistust.
Hoiatus!
Kui te jätate pudeli pudelisoojendajasse pärast sisu soojendamist, võib
temperatuur mõne kraadi võrra tõusta.
Beebitoidu purkide soojendamine
1 Pöörake klõpsuga astmelist reguleerimisnuppu 4 vasakule
asendisse "." [OFF (väljas)].
2 Ühendage pudelisoojendaja elektrivõrgu pesaga.
Märgutuli hakkab roheliselt põlema.
3 Eemaldage purgilt silt ja kaas.
4 Valage nõusse 20 ml vett, kasutades rõnga mõõtenõu.
5 Pange purk nõu keskele ja paigutage rõngas 6 selle peale.
6 Pöörake klõpsuga astmeline reguleerimisnupp asendisse n
(purk)”.
Märgutuli hakkab punaselt põlema.
Kui soovitud temperatuur on saavutatud, siis märgutuli hakkab roheliselt
põlema.
7 Võtke purk nõust välja ja keerake reguleerimisnupp asendisse
"." [OFF (väljas)].
8 Segage purgi sisu, et soojus ühtlustuks.
9 Märkus:Alati kontrollige, kas purgi sisu on õige temperatuuriga,
katsetades toidu temperatuuri käeseljaga.
62 EESTI
10 Kui temperatuur on siiski madalaks jäänud, siis valage nõusse
uuesti 10 ml vett. Pöörake klõpsuga astmeline reguleerimisnupp
4 kuni märgutuli hakkab punaselt põlema ja uuesti soojendama.
Märkus:
Rõngas kindlustab, et kuum aur soojendab purgi eriti kiiresti vajaliku
temperatuurini. Ilma rõngata soojendades võib temperatuur valeks
jääda, seepärast ärge kunagi kasutage pudelisoojendajat ilma rõngata.
Soojana hoidmine
Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendajat) võite kasutada pudelite
ja purkide lühiaegselt soojana hoidmiseks.
Selleks keerake reguleerimisnupp sümbolile v. Ärge nõusse vett juurde
valage.Termostaat kindlustab seatud temperatuuri hoidmise.
Mikrobioloogilistel ja hügieenilistel põhjustel ei tohi beebitoitu üle ühe
tunni soojendada.
Märkus:
Kunagi ärge hoidke kasutamise ajal seadet „Baby Bottle Warmer
(beebipudeli soojendajat)” oma käes.
Hooldus
Puhastamine
Võtke „Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendaja)” pistik
seinakontaktist välja ja laske tal maha jahtuda. Puhastage „Baby Bottle
Warmer (beebipudeli soojendaja)” nõu ja välispinnad niiske lapiga.
Märkused:
- Kunagi ärge kaske „Baby Bottle Warmer (beebipudeli soojendajat)”
vette.
- Ärge kasutage puhastus- või küürimisvahendeid.
Hoiatus:
Kui peaks juhtuma rike, siis pöörduge firma Philips hoolduskeskusesse.
Mitte mingil juhtumil ärge proovige Bottle Warmerit (pudelisoojendajat)
EESTI
63
ise parandada ja lahti võtta. Seadet võivad hooldada ainult kvalifitseeritud
teenindajad.
Tehniline spetsifikatsioon
Pingeallikas (elektrivõrk)
220–240 V vahelduvvool
Võimsustarve (elektrivõrgust)
250 W
Ümbritseva temperatuuri vahemik
kasutamisel
+7c °C kuni +37c °C
Kaitse:
PTC temperatuuriga juhitav
soojendussüsteem
Probleemide lahendamine
Häire
Kõrvaldamine
Temperatuur on liiga madal
Pöörake klõpsuga astmelist
reguleerimisnuppu 4 paremale, kuni
märgutuli hakkab punaselt põlema ja
seade hakkab uuesti toitu soojendama.
Kontrollige rõnga mahtu ja
lähtetemperatuuri.
Temperatuur on liiga kõrge
Vähendage reguleerimisnupuga
seadistust
Kontrollige rõnga mahtu ja
lähtetemperatuuri.
Purk ei ole korralikult soojenenud
Segage soojendamise ajal aeg-ajalt
purgi sisu. Kontrollige, kas klõpsuga
astmeline reguleerimisnupp on asendis
n (purk)”
Seade ei lähe soojaks.
Tehke järjestikuliste kasutuskordade
vahele 15-minutine paus, et väljalülitav
ohutuslüliti taastuks.
Soojendamise ajal märgutuli kustub ja
süttib aeg-ajalt uuesti
See on normaalne. Seade lülitub
soojendamisrežiimis aeg-ajalt sissevälja.
64 EESTI
Häire
Kõrvaldamine
Märgutuli ei põle.
Nähtavuse parandamiseks varjestage
märgutuli ümbritseva valguse eest.
Nõu põhi on laiguliseks muutunud.
Kareda vee jäägid on tavaline nähtus ja
väga kareda vee puhul laigud võivad
suureneda. Eemaldage katlakivi
korrapäraselt valge äädikaga
(vt „Hooldus”).
Garantii ja hooldus
Infopäringud ja küsimused on võimalik esitada Philipsi veebisaidi
www.philips.com kaudu või kohalikku Philipsi hoolduskeskusse
pöördudes (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole
hoolduskeskust, pöörduge Philips toodete kohaliku müüja poole või
võtke ühendus Philips kodumasinate teeninduskeskusega.
LATVIEŠU 65
Funkciju pārskats - Produktu ilustrācijas uz iekšējā vāka
1
2
3
4
5
6
7
8
Pudeles un burkas filtrs
Padziļinājumi turēšanai
Elektrības kontaktdakša
Pozīcijas vadības slēdzis
Indikatora lampiņa
Riņķis ar ūdens kausu
Konteineris
Vada tvertne
Svarīgi Brīdinājumi
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas.
Nekad nelietojiet iekārtu, ja tajā nav ūdens.
Nepieskarieties karstām virsmām. Lietojiet rokturus vai izciļņus.
Nepārvietojiet karstu šķidrumu saturošu ierīci.
Neiegremdējiet ierīci, tās vadu vai kontaktdakšu ūdenī vai jebkādā
citāšķidrumā.
Cieši uzmaniet ierīci, ja to nepieciešams lietot bērnutuvumā.
Neļaujiet vadam karāties pār galda vai letes malai.
Nenovietot uz karstas virsmas vai sakarsētā cepeškrāsnī.
Pirms pasniegšanas uz plaukstu pārbaudiet vai pārtika irbērnam
drošā temperatūrā.
Izmantojiet tikai karsēšanai piemērotus traukus.
Lietojiet Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju tikai, kad apkārtēja
temperatūra ir no +7cC līdz +37cC.
Uzstādīšana
Lietošanai mājās
Pirms pieslēgt Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju pie elektrības, pārbaudiet, ka
elektrības izeja nodrošina 230V AC.
1 Novietojiet Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju bērniem neaizsniedzamā
vietā un uz sausas, neslīdošas, horizontālas virsmas.
66 LATVIEŠU
2 Pagrieziet pozīcijas vadības slēdzi 4 (skat. zīm.) uz kreiso pusi līdz
pozīcijai "." (Izslēgts).
Indikatora lampiņa iedegas zaļā krāsā.
3 Attiniet nepieciešamo vada garumu no vada tvertnes 8 (skat. zīm.)
un pievienojiet elektrībai.
Ekspluatācija
Zīdaiņu pudelītes sildīšana
1 Pagrieziet pozīcijas vadības slēdzi 4 (skat. zīm.) uz kreiso pusi līdz
pozīcijai "." (Izslēgts).
2 Pievienojiet pudelītes sildītāju elektrībai.
Indikatora lampiņa iedegās zaļā krāsā.
3 Iepildiet mērglāzē 10 vai 20ml ūdens, izmantojot ūdens kausu no
riņķa 4 (skat. zīm.). Daudzums ir atkarīgs no pudelītes pildījuma
un temperatūras (skatiet Sildīšanas pārskats 100. lpp.)
4 Ievietojiet pudelīti mērglāzes vidū un uzlieciet uz tās riņķi 6
(skat. zīm.).
5 Izmantojiet pozīcijas vadības slēdzi 4 (skat. zīm.), lai uzstādītu
nepieciešamo režīmu (skatiet Sildīšanas pārskats 100.lpp.)
Indikatora lampiņa iedegās sarkanā krāsā.
Kad nepieciešamā temperatūra sasniegta, indikatora lampiņa iedegsies
zaļā krāsā.
6 Noņemiet pudeli no konteinera un pagrieziet vadības slēdzi
pozīcijā "." (Izslēgts).
7 Nedaudz sakratiet pudeli, lai vienmērīgi samaisītu šķidrumu, pirms
jūs ļaujat zīdainim dzert.
8 Vienmēr pārbaudiet, ka pudelītes saturs ir pareizajā temperatūrā,
uzpilinot pāris piles uz savas rokas aizmugures.
LATVIEŠU 67
Piezīmes!
- Riņķis nodrošina to, ka karsts tvaiks uzkarsē pudelīti līdz
nepieciešamajai temperatūrai ļoti ātri. Nekad nelietojiet pudelītes
sildītāju bez riņķa, jo tas var izraisīt pudelītes uzsildīšanu līdz
nepareizai temperatūrai.
- Pudelītes izmērus vai materiālu (stikls plastmasas vietā) var ietekmēt
vadības slēdža pozīcija.Vienmēr pārliecinieties vai uzstādīta pareiza
beigu temperatūra un noregulējiet vadības slēdzi.
Brīdinājums!
Ja Jūs atstājat pudelīti pudelītes sildītājā pēc tam, kad tā uzkarsēta, tās
temperatūra var palielināties par dažiem grādiem.
Zīdaiņu ēdiena sildīšana burkās
1 Pagrieziet pozīcijas vadības slēdzi 4 (skat. zīm.) uz kreiso pusi līdz
pozīcijai "." (Izslēgts).
2 Pievienojiet pudelītes sildītāju elektrībai.
Indikatora lampiņa iedegās zaļā krāsā.
3 Noņemiet etiķeti un vāku no burkas.
4 Piepildiet mērglāzi ar 20ml ūdens izmantojot riņķa ūdens kausu.
5 Ievietojiet burku konteinera vidū un uzlieciet uz tās riņķi.
6 Uzstādiet pozīcijas vadības slēdzi uz simbolu n.
Indikatora lampiņa iedegās sarkanā krāsā.
Kad nepieciešamā temperatūra sasniegta, indikatora lampiņa iedegsies
zaļā krāsā.
7 Izņemietņemiet burku no konteinera un pagrieziet pozīcijas
vadības slēdzi uz kreiso pusi līdz pozīcijai "." (Izslēgts).
8 Apmaisiet burkas saturu, lai siltums izplatītos vienmērīgi.
9 Vienmēr pārbaudiet, ka burkas saturs ir pareizajā temperatūrā,
pārbaudi veiciet uz Jūsu rokas vai to nogaršojot.
68 LATVIEŠU
10 Ja temperatūra ir daudz par zemu, vēlreiz piepildiet mērglāzi ar
10ml ūdens. Lai atkārtotu sildīšanu grieziet pozīcijas vadības slēdzi
4 (skat. zīm.) uz labo pusi līdz indikatora lampiņa iedegās sarkana.
Piezīme!
Riņķis nodrošina to, ka karsts tvaiks uzkarsē burku līdz nepieciešamajai
temperatūrai ļoti ātri. Nekad nelietojiet pudelītes sildītāju bez riņķa, jo
tas var izraisīt pudelītes uzsildīšanu līdz nepareizai temperatūrai.
Turot siltu
Izmantojot Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju Jūs varat arī īslaicīgi saglabāt
pudelītes un burkas siltas.
Lai to izdarītu pagrieziet vadības slēdzi uz simbolu v. Nepievienojiet
ūdeni.Termostats nodrošina, lai uzstādītā temperatūra tiktu saglabāta.
Mikrobioloģisku un higiēnisku iemeslu dēļ bērnu pārtiku nevajadzētu
sildīt vairāk kā vienu stundu.
Piezīme!
Nekad neturiet Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju rokās, kad tas darbojās.
Uzturēšana
Tīrīšana
Atvienojiet Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju no elektrības (vai cigaretes
piesmēķēšanas ligzdas) un ļaujiet tam atdzist.Tīriet konteineri un Zīdaiņu
Pudelītes Sildītāju ārpusi ar mitru drānu.
Piezīmes:
- Nekad neiegremdējiet Zīdaiņu Pudelītes Sildītāju ūdenī.
- Nelietojiet tīrīšanas vai mazgāšanas līdzekļus.
Brīdinājums:
Defekta gadījumā sazinieties ar Philips' servisa centru. Nekādā gadījumā
nemēģiniet pašrocīgi labot Pudelītes Sildītāju; neizjauciet to. Apkopi
drīkst veikt tikai kvalificēts servisa personāls.
LATVIEŠU 69
Tehniskā Specifikācija
Elektrības pievads (elektrības):
220-240V AC
Elektrības patēriņš (elektrības):
250 W
Darbības temperatūras režīms
no +7cC līdz +37cC
Aizsardzība:
PTC temperatūras kontrolēta
sildīšanas sistēma.
Problēmu novēršana
Problēma
Atrisinājums
Pārāk zema temperatūra
Lai veiktu atkārtotu sildīšanu, pagrieziet
pozīcijas vadības slēdzi 4 (skat. zīm.)
uz labo pusi līdz indikatora lampiņa
iedegās sarkanā krāsā.
Pārbaudiet riņķa uzpildījumu un
sākuma temperatūru.
Pārāk augsta temperatūra.
Zemāks noregulēšanas uzstādījums.
Pārbaudiet riņķa uzpildījumu un
temperatūru.
Burka nesildās pareizi.
Sildot, apmaisiet saturu laiku pa laikam.
Pārbaudiet, ka pozīcijas vadības slēdzis
ir pozīcijā n.
Ierīce neuzsilst.
Uzgaidiet 15 minūtes līdz atkārtotai
lietošanai.
Indikatora lampiņa ieslēdzas un
izslēdzas, kamēr uztur siltumu.
Tas ir normāli; tā var izslēgties vai
ieslēgties, kamēr notiek sildīšana.
Indikatora lampiņa neiedegas.
Aizsedziet indikatora lampiņu no
dienasgaismas, lai uzlabotu tās
redzamību.
Tvertnes apakšējā daļa ir pārklāta ar
plankumiem.
Cietā ūdens nogulsnes ir normāla
parādība, kas arī var palielināties, ja
jums ir ļoti ciets ūdens; regulāri
noņemiet nogulsnes ar galda etiķi
(skatiet Uzturēšana).
70 LATVIEŠU
Garantija un apkalpošana
Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips
tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu
centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas
brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību
Philips preču tirgotājiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas
ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.
LIETUVIŠKAI 71
Funkcijų apžvalga. Gaminio iliustracija – vidiniame
atvarte
1
2
3
4
5
6
7
8
Buteliuko ir indo kėliklis
Paėmimo vietos
Maitinimo kištukas
Reguliatorius
Indikatoriaus lemputė
Laikiklis su puodeliu vandeniui
Konteineris
Kabelio talpa
Svarbios atsargumo priemonės
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją.
Nenaudokite prietaiso, kai jame nėra vandens.
Nelieskite karštų paviršių. Prietaisą kelkite tik už rankenų ar
paėmimui skirtų vietų.
Nekilnokite prietaiso, kai jame yra karštų skysčių.
Nemerkite prietaiso, laido ar kištukų į vandenį ar kitus skysčius.
Reikia būti ypač atidiems, jei naudojant prietaisą šalia yra vaikų.
Nepalikite laido nukarusio nuo stalo ar kito baldo krašto.
Nedėkite jo ant karštų paviršių ar į orkaitę.
Prieš duodami maistą kūdikiui, delnu patikrinkite, ar jo
temperatūra saugi.
Naudokite tik tokius konteinerius, kuriuose galima virti.
Kūdikio buteliuko šildytuvą galima naudoti, tik kai aplinkos
temperatūra yra nuo +7 cC iki +37 cC.
Montavimas
Skirtas naudoti namuose
Prieš jungdami kūdikio buteliuko šildytuvą į tinklą, patikrinkite, ar tinklo
įtampa yra 230 V (kintamoji srovė).
1 Kūdikio buteliuko šildytuvą laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ant sauso, neslidaus, horizontalaus paviršiaus.
72 LIETUVIŠKAI
2 Reguliatorių 4 pasukite kairėn, į padėtį "." (Išjungta).
Užsidega žalia indikatoriaus lemputė.
3 Iš 8 kabelio talpos ištraukite reikiamo ilgio kabelį ir įkiškite jį į
elektros tinklo lizdą.
Naudojimas
Kūdikio buteliukų šildymas
1 Reguliatorių 4 pasukite kairėn, į padėtį "." (Išjungta).
2 Įjunkite buteliuko šildytuvą į elektros lizdą.
Užsidega žalia indikatoriaus lemputė.
3 Laikiklio 6 puodeliu vandeniui įpilkite į stiklinę 10–20 ml
vandens. Kiekis priklauso nuo buteliuko turinio ir pradinės
temperatūros (žr. Šildymo apžvalga 100 psl.).
4 Įdėkite buteliuką į stiklinę ir uždėkite ant jos laikiklį 6.
5 Reguliatorių 4 pasukite į reikiamo nustatymo padėtį (žr. Šildymo
apžvalga 100 psl.).
Užsidega raudona indikatoriaus lemputė.
Pasiekus reikiamą temperatūrą, užsidegs žalia indikatoriaus lemputė.
6 Išimkite buteliuką iš šildytuvo ir pasukite reguliatorių į padėtį "."
(Išjungta).
7 Prieš duodami kūdikiui gerti pieną, truputį papurtykite buteliuką,
kad šiluma tolygiai pasiskirstytų.
8 Užlašindami kelis lašus sau ant rankos patikrinkite, ar buteliuko
turinys yra reikiamos temperatūros.
Pastabos!
- Laikiklis užtikrina, kad karšti garai ypač greitai sušildys buteliuką iki
reikiamos temperatūros. Šildant buteliuką be laikiklio, temperatūra
gali būti netinkama, todėl jokiu būdu nenaudokite buteliuko
šildytuvo be laikiklio.
LIETUVIŠKAI
-
73
Tinkamam reguliatoriaus nustatymui turi įtakos buteliuko matmenys
ar medžiaga (stiklas ar plastmasė).Todėl visada patikrinkite galutinę
temperatūrą ir koreguokite reguliatoriaus nustatymą.
Įspėjimas!
Palikus sušildytą buteliuką šildytuve, temperatūra gali keliais laipsniais
padidėti.
Indų su kūdikio maistu šildymas
1 Reguliatorių 4 pasukite kairėn, į padėtį "." (Išjungta).
2 Įjunkite buteliuko šildytuvą į elektros lizdą.
Užsidega žalia indikatoriaus lemputė.
3 Nuimkite indo etiketę ir dangtį.
4 Laikiklio puodeliu vandeniui įpilkite į stiklinę 20 ml vandens.
5 Įdėkite indą į konteinerį ir uždėkite laikiklį.
6 Reguliatorių pasukite į padėtį n.
Užsidega raudona indikatoriaus lemputė.
Pasiekus reikiamą temperatūrą, užsidegs žalia indikatoriaus lemputė.
7 Išimkite indą iš šildytuvo ir pasukite reguliatorių į padėtį "."
(Išjungta).
8 Pakratykite indą, kad šiluma tolygiai pasiskirstytų.
9 Užlašindami kelis lašus sau ant rankos ar paragaudami
patikrinkite, ar indo turinys yra reikiamos temperatūros.
10 Jei temperatūra daug mažesnė nei reikia, dar kartą įpilkite į
stiklinę 10 ml vandens. Sukite reguliatorių 4 dešinėn, kol užsidegs
raudona indikatoriaus lemputė ir šildymas prasidės iš naujo.
Pastaba!
Laikiklis užtikrina, kad karšti garai ypač greitai sušildys indą iki reikiamos
temperatūros. Šildant indą be laikiklio, temperatūra gali būti netinkama,
todėl jokiu būdu nenaudokite buteliuko šildytuvo be laikiklio.
74 LIETUVIŠKAI
Šilumos išsaugojimas
Kūdikio buteliuko šildytuvu taip pat galite kurį laiką išsaugoti buteliukų ar
indų šilumą.
Tam nustatykite reguliatorių į padėtį v.Vandens nepilkite.Termostatas
užtikrina nustatytos temperatūros išsaugojimą. Dėl mikrobiologinių ir
higienos priežasčių kūdikio maisto negalima laikyti šilto ilgiau nei valandą.
Pastaba!
Naudodami nelaikykite kūdikio buteliuko šildytuvo rankose.
Priežiūra
Valymas
Atjunkite kūdikio buteliuko šildytuvą nuo maitinimo tinklo ir palaukite,
kol jis atvės. Nuvalykite konteinerį ir kūdikio buteliuko šildytuvo išorę
drėgna šluoste.
Pastabos:
- Jokiu būdu nemerkite kūdikio buteliuko šildytuvo į vandenį.
- Nenaudokite valymo ar šveitimo medžiagų.
Įspėjimas:
Įvykus gedimui, kreipkitės į „Philips“ aptarnavimo centrą. Jokiomis
aplinkybėmis nemėginkite remontuoti buteliuko šildytuvo patys;
neardykite jo. Aptarnavimo darbus leidžiama atlikti tik kvalifikuotam
aptarnavimo personalui.
Techninės specifikacijos
Maitinimas (iš tinklo):
220–240 V AC
Energijos sąnaudos (tinklas):
250 vatų
Darbinė aplinkos temperatūra:
nuo +7 cC iki +37 cC
Apsauga:
Šildymo sistema su PTC temperatūros
kontrole
LIETUVIŠKAI
75
Trikčių šalinimas
Triktis
Sprendimas
Per žema temperatūra.
Sukite reguliatorių 4 dešinėn, kol
užsidegs raudona indikatoriaus
lemputė ir šildymas prasidės iš naujo.
Patikrinkite žiedą ir pradinę
temperatūrą.
Per aukšta temperatūra.
Sumažinkite temperatūros nustatymą.
Patikrinkite žiedą ir pradinę
temperatūrą.
Indas sušildomas netinkamai.
Šildymo metu vis pakratykite indo
turinį. Patikrinkite, ar reguliatorius
nustatytas į padėtį n.
Prietaisas nekaista.
Prieš pakartotinai naudodami prietaisą
palaukite 15 minučių, kad atsistatytų
apsauginis išjungiklis.
Saugant šilumą indikatoriaus lemputė
užsidega ir užgęsta.
Tai normalu; šildymo metu ji gali
užsidegti ar užgesti.
Atrodo, kad indikatoriaus lemputė
nešviečia.
Uždenkite aplinkinę šviesą, kad geriau
matytųsi lemputė.
Rezervuaro apačioje atsirado dėmių.
Kieto vandens nuosėdos – normalus
reiškinys. Jų gali daugėti, jei jūsų vanduo
labai kietas; reguliariai šalinkite
nuosėdas baltuoju actu (žr. priežiūros
nurodymus).
Garantija ir aptarnavimas
Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“
tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“
klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje
galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų
aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“
buitinės technikos aptarnavimo skyrių.
76
SLOVENŠČINA
Funkcijski pregled - prikaz aparata na notranji strani
1
2
3
4
5
6
7
8
Ročica za dvig stekleničke in kozarca
Ročaj
Omrežni vtikač
Gumb stopenjskega regulatorja
Indikator
Obroč s posodo za vodo
Posoda
Prostor za kabel
Pomembni varnostni napotki
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Preberite in shranite ta navodila
Ne uporabljajte tega dela aparata, če v njem ni vode.
Ne dotikajte se vročih površin. Uporabljajte ročaje ali držala.
Ne premikajte aparata, če se v njem nahaja vroča tekočina.
Aparata, kabla ali vtikačev ne namakajte v vodo ali katerokoli
drugotekočino.
Če se aparat uporablja v bližiniotrok, je potreben strog nadzor.
Kabel naj ne visi preko roba mize ali delovne površine.
Aparata ne postavljajte na vroče podlage ali v pečico.
Temperaturo hrane preverite na notranji strani roke, preden jo
postrežete, da se prepričate, da jevarna za vašega otroka.
Uporabljajte samo posode, ki so primerne za vrenje.
Grelnik otroških stekleničk uporabljajte samo, ko je temperatura
okolja med +7 cC in +37 cC.
Namestitev
Za domačo uporabo
Preden priklopite grelnik otroških stekleničk na električno omrežje,
preverite, ali je na omrežni vtičnici napetost 230 V AC.
1 Grelnik otroških stekleničk postavite izven dosega otrok, na suho,
nedrsečo in vodoravno podlago.
SLOVENŠČINA
77
2 Za izklop obrnite gumb stopenjskega regulatorja 4 v levo na
položaj "." (OFF).
Indikator sveti zeleno.
3 Odvijte potrebno dolžino kabla iz prostora za kabel (8) in ga
vključite v omrežno vtičnico.
Delovanje
Segrevanje otroških stekleničk
1 Za izklop obrnite gumb stopenjskega regulatorja 4 v levo na
položaj "." (OFF).
2 Grelnik stekleničk vključite v omrežno vtičnico.
Indikator sveti zeleno.
3 Čašo napolnite z 10 do 20 ml vode s pomočjo posode za vodo
obroča 6.Vsebina je odvisna od polnjenja stekleničke in začetne
temperature (oglejte si "Pregled segrevanja" na strani 100).
4 Stekleničko postavite na sredino čaše in na vrh dajte obroč 6.
5 Za ustrezno nastavitev uporabite gumb stopenjskega regulatorja
4 (oglejte si "Pregled segrevanja" na strani 100).
Indikator sveti rdeče.
Ko je dosežena ustrezna temperatura, indikator sveti zeleno.
6 Vzemite stekleničko iz posode in za izklop obrnite gumb
stopenjskega regulatorja na položaj "." (OFF).
7 Steklenico malo pretresite, da se nekoliko shladi, preden dovolite
otroku piti.
8 Preverite, ali je vsebina stekleničke ustrezne temperature tako, da
si na zunanjo stran roke nakapljate nekaj kapljic.
Opombe!
- Obroč omogoča, da vroča para steklenično izredno hitro segreje na
ustrezno temperaturo. Segrevanje brez obroča lahko povzroči
neustrezno temperaturo, zato grelnika stekleničk ne uporabljajte
brez obroča.
78 SLOVENŠČINA
-
Dimenzije ali material stekleničke (steklo namesto plastike) lahko
vplivajo na izbiro ustrezne nastavitve gumba. Zato vedno preverite
končno temperaturo in prilagodite nastavitve gumba.
Opozorilo!
Če stekleničko po segrevanju pustite v grelniku, lahko temperatura
naraste za nekaj stopinj.
Segrevanje kozarcev s hrano za dojenčke
1 Za izklop obrnite gumb stopenjskega regulatorja 4 v levo na
položaj "." (OFF).
2 Grelnik stekleničk vključite v omrežno vtičnico.
Indikator sveti zeleno.
3 S kozarca odstranite nalepko in pokrovček.
4 S pomočjo posode za vodo obroča napolnite čašo z 20 ml vode.
5 Kozarec postavite na sredino posode in dajte na vrh obroč 6.
6 Obrnite gumb stopenjskega regulatorja na simbol n.
Indikator sveti rdeče.
Ko je dosežena ustrezna temperatura, indikator sveti zeleno.
7 Vzemite kozarec iz posode in za izklop obrnite gumb
stopenjskega regulatorja v levo na položaj "." (OFF).
8 Vsebino kozarca premešajte, da porazdelite temperaturo.
9 Na zunanji strani roke ali z usti preverite, ali je vsebina kozarca
ustrezne temperature.
10 Če je temperatura prenizka, čašo ponovno napolnite z 10 ml
vode. Za ponovno segrevanje obrnite gumb stopenjskega
regulatorja 4 v desno, da indikator zasveti rdeče.
Opomba!
Obroč omogoča, da vroča para izredno hitro segreje kozarec na ustrezno
temperaturo. Segrevanje brez obroča lahko povzroči neustrezno
temperaturo, zato grelnika stekleničk ne uporabljajte brez obroča.
SLOVENŠČINA
79
Ohranjanje toplote
Z grelnikom otroških stekleničk lahko za krajši čas ohranite stekleničke
in kozarce tople.
V ta namen nastavite gumb stopenjskega regulatorja na simbol v.
Ne dodajajte vode.Termostat zagotavlja, da se bo nastavljena
temperatura ohranila. Iz mikrobioloških in higienskih razlogov
temperature otroške hrane ne vzdržujte več kot eno uro.
Opomba!
Grelnika otroških stekleničk med uporabo nikoli ne držite v roki.
Vzdrževanje
Čiščenje
Odklopite grelnik otroških stekleničk iz omrežne vtičnice in počakajte,
da se ohladi. Posodo in zunanjost grelnika otroških stekleničk obrišite z
vlažno krpo.
Opomba:
- Grelnika otroških stekleničk ne namakajte v vodo.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev.
Opozorilo:
Če pride do napake, se obrnite na Philipsov pooblaščeni servis. Nikakor
ne poskušajte sami popraviti grelnika otroških stekleničk; ne razstavljajte
ga. Servisne posege lahko izvaja samo usposobljeno osebje.
Tehnični podatki
Napajanje (električno omrežje):
220 – 240 V AC
Poraba energije (električno omrežje):
250 W
Delovna temperatura prostora:
med +7 cC in +37 cC
Zaščita:
Temperaturni mehanizem PTC
80 SLOVENŠČINA
Odpravljanje težav
Težava
Rešitev
Temperatura je prenizka.
Za ponovno segrevanje obrnite gumb
stopenjskega regulatorja 4 v desno,
da indikator zasveti rdeče.
Preverite vsebino obroča in začetno
temperaturo.
Temperatura je previsoka.
Znižajte nastavitve.
Preverite vsebino obroča in začetno
temperaturo.
Kozarec se ni pravilno ogrel.
Med segrevanjem vsebino občasno
premešajte. Preverite, če je gumb
stopenjskega regulatorja nastavljen na
položaj n
Aparat ne segreva.
Počakajte 15 minut med zaporednima
uporabama, da se varnostna varovalka
ponastavi.
Indikator se med ohranjanjem
temperature vklaplja in izklaplja.
To je normalno, med segrevanjem se
lahko vklaplja ali izklaplja.
Indikator ne sveti.
Zakrijte indikator pred svetlobo v
prostoru, da izboljšate vidljivost.
Dno zbiralnika je umazano.
Pojav vodnega kamna je normalen in
se lahko poveča, če je voda zelo trda.
Vodni kamen občasno odstranite z
belim kisom (oglejte si vzdrževanje).
Garancija in servis
Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na
naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za
pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se
obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za
male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.
БЪЛГАРСКИ 81
Кратка функционална характеристика - илюстрацията
с изделието на вътрешната страница
1 Държач за бутилка или буркан
2 Захвати
3 Мрежов щепсел
4 Многостепенен регулиращ ключ
5 Светлинен индикатор
6 Пръстен с чаша за вода
7 Контейнер
8 Отделение за кабела
Важни бележки относно безопасността
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Прочетете и запазете тези указания
Не използвайте уреда без вода.
Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте
ръкохватки или захватите.
Не местете уреда, ако в него има гореща течност.
Не потапяйте уреда, кабела и щепсела във вода или друга
течност.
Необходимо е да осигурите постоянен надзор, когато уредът
се използва в близост додеца.
Внимавайте кабелът да не виси през ръба на масата.
Не поставяйте върху гореща повърхност или в загрята фурна.
Преди сервиране опитайте храната върху дланта си, за да се
убедите, че температурата ебезопасна за бебето.
Използвайте само съдове, които са изрично предназначени за
варене.
Използвайте подгревателя за бебешка бутилка само при
температура между +7cC и +37cC.
Инсталиране
За използване у дома
Преди да включите подгревателя за бебешка бутилка към
електрическата мрежа, трябва да сте сигурни, че контактът е за
230V AC.
82 БЪЛГАРСКИ
1 Поставете подгревателя за бебешка бутилка далече от
достъпа на деца и върху суха, грапава и хоризонтална
повърхност.
2 Завъртете многостепенния регулиращ ключ 4 наляво до
положение "." (ИЗКЛ.).
Светлинният индикатор светва в зелено.
3 Развийте необходимата дължина на кабела от отделението му
8 и го включете в контакта.
Работа
Подгряване на бебешки бутилки.
1 Завъртете многостепенния регулиращ ключ 4 наляво до
положение "." (ИЗКЛ.).
2 Включете подгревателя в контакта.
Светлинният индикатор светва в зелено.
3 Налейте 10 или 20 мл вода в разграфената кана с помощта на
чашата за вода с пръстена 6. Количеството зависи от
съдържанието на бутилката и началната температура (вж.
"Подгряване" на стр. 100).
4 Поставете бутилката в средата на разграфената кана и
поставете над нея пръстена 6.
5 С многостепенния превключвател 4 задайте необходимата
настройка (вж. "Подгряване" на стр. 100).
Светлинният индикатор светва в червено.
При достигане на зададената температура индикаторът ще светне
в зелено.
6 Извадете бутилката от контейнера и завъртете
превключвателя в положение "." (ИЗКЛ.).
7 Разклатете леко бутилката, за да се разпредели равномерно
топлината, преди да дадете на бебето да пие.
БЪЛГАРСКИ
83
8 Винаги проверявайте дали съдържанието на бутилката е с
необходимата температура, като капнете няколко капки върху
ръката си.
Забележки!
- Пръстенът осигурява изключително бързо загряване на
бутилката до зададената температура с помощта на горещата
пара. Подгряването на бутилки без пръстена може да доведе
до невярна температура, затова не ползвайте подгревателя без
пръстена.
- Размерите на бутилката и материалът, от който е направена
(стъкло или пластмаса), могат да окажат влияние на избора на
необходимото положение на регулиращия ключ.
Предупреждение!
Когато оставите бутилката в подгревателя, след като тя вече е
подгрята, температурата може да се повиши с няколко градуса.
Подгряване на буркани с бебешка храна
1 Завъртете многостепенния регулиращ ключ 4 наляво до
положение "." (ИЗКЛ.).
2 Включете подгревателя в контакта.
Светлинният индикатор светва в зелено.
3 Махнете етикета и отворете капака на буркана.
4 Налейте 20 мл вода в разграфената кана с помощта на чашата
за вода с пръстена.
5 Поставете буркана в средата на контейнера и поставете над
нея пръстена.
6 Завъртете многостепенния превключвател на символа n.
Светлинният индикатор светва в червено.
При достигане на зададената температура индикаторът ще светне
в зелено.
84 БЪЛГАРСКИ
7 Извадете буркана от контейнера и завъртете многостепенния
регулиращ ключ наляво до положение "." (ИЗКЛ.).
8 Разбъркайте съдържанието на буркана, за да разпределите
топлината.
9 Забележка: Винаги проверявайте дали съдържанието на
буркана е с необходимата температура, като изсипете малко
от него върху ръката си или с уста.
10 Ако температурата е много ниска, напълнете отново
разграфената кана с 10 мл. Завъртете многостепенния
регулиращ ключ надясно, докато светлинният индикатор
светне в червено и започне отново загряване.
Забележка!
Пръстенът осигурява изключително бързо загряване на буркана до
зададената температура с помощта на горещата пара.
Подгряването на буркани без пръстена може да доведе до
невярна температура, затова не ползвайте подгревателя без
пръстена.
Поддържане на топлината
С подгревателя за бебешка бутилка можете също да поддържате
за кратко бутилките и бурканите топли.
За тази цел настройте превключвателя в положение v.
Не добавяйте вода. Термостатът осигурява поддържането на
зададената температура. По микробиологични и хигиенни
съображения бебешките храни не трябва да се държат затоплени
за повече от един час.
Забележка!
При употреба не дръжте подгревателя за бебешка бутилка в
ръцете си.
БЪЛГАРСКИ
85
Поддръжка
Почистване
Изключете подгревателя за бебешка бутилка от контакта и го
оставете да изстине. Почистете контейнера и външната
повърхност на подгревателя за бебешка бутилка с мокра кърпа.
Забележки:
- Никога не потапяйте подгревателя за бебешка бутилка във
вода.
- Не използвайте почистващи и стържещи препарати.
Предупреждение:
При повреда се обръщайте към сервизен център на Philips.
В никакъв случай не се опитвайте сами да поправяте подгревателя
за бутилка; не го разглобявайте. Сервизното обслужване да се
извършва само от квалифициран сервизен персонал.
Технически показатели
Захранване (ел. мрежа):
220-240V AC
Консумирана мощност (ел. мрежа):
250 вата
Работна температура на околната
среда:
между +7cC и +37cC
Защита:
Нагревател с регулиране на
температурата (PTC)
Разрешаване на проблеми
Проблем
Решение
Температурата е по-ниска от
необходимото.
Завъртете многостепенния регулиращ
ключ 4 надясно, докато светлинният
индикатор светне в червено и започне
отново загряване.
Проверете уплътнението на пръстена и
началната температура.
86 БЪЛГАРСКИ
Проблем
Решение
Твърде висока температура.
Намалете настройката.
Проверете уплътнението на пръстена и
началната температура.
Бурканът не се е загрял добре.
По време на подгряването
разбърквайте от време на време
съдържанието. Проверете дали
многостепенният превключвател е в
положение n.
Уредът изобщо не загрява.
Изчакайте 15 минути между две
последователни ползвания, за да може
термичният предпазител да се върне в
нормалното си положение.
Светлинният индикатор светва
и изгасва при поддържане на
топлината.
Това е нормално - той може да светва и
угасва при нагряване.
Не се забелязва светлинният
индикатор да светва.
Закрийте индикатора от околната
светлина, за да го виждате по-добре.
Дъното на резервоара е
нашарено с точки.
Твърдите отложения от водата са
обичайни и може да се увеличат, ако
водата ви е много твърда; периодично
отстранявайте накипа с бял оцет (вж.
поддръжка).
Гаранция и сервизно обслужване
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете
Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се
обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във
вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в
международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма
Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния
търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно
обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV].
SRPSKI 87
Prikaz delova - ilustracija proizvoda na unutrašnjoj strani
1
2
3
4
5
6
7
8
Mehanizam za podizanje bočica i staklenki
Udubljenja za prihvatanje
Utikač
Regulator
Indikator
Prsten sa šoljicom za vodu
Spremnik
Pregrada za kabl
Važna bezbednosna uputstva
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
Pročitajte i sačuvajte ova uputstva
Proizvod nikada ne koristite ako u njemu nema vode.
Ne dodirujte vrele površine. Koristite drške ili udubljenja za
prihvatanje.
Ne pomerajte aparat ako se u njemu nalazi vrela tečnost.
Aparat, kabl i utikače ne uranjajte u vodu ili neku drugutečnost.
Ako aparat koristite u blizini dece, potreban je stalannadzor.
Kabl ne ostavljajte da visi preko ivice stola ili radne površine.
Aparat ne stavljajte na vrele površine ili u zagrejanu pećnicu.
Hranu pre posluživanja isprobajte na svom dlanu da biste proverili
da li je temperatura prikladnaza vašu bebu.
Koristite samo posude koje podnose visoke temperature.
Grejač flašica za bebe koristite samo ako je sobna temperatura
između +7 c i +37c.
Instalacija
Za kućnu upotrebu
Pre nego što grejač za flašice priključite na električnu mrežu, proverite
da li mrežni napon iznosi 230 V naizmenične struje.
1 Grejač za flašice držite van dohvata dece i na suvoj horizontalnoj
ravni koja nije klizava.
2 Regulator 4 okrenite nalevo do položaja za isključivanje ".".
Indikator svetli zeleno.
88
SRPSKI
3 Iz pregrade 8 izvucite dovoljno kabla i uključite ga u električnu
utičnicu.
Rukovanje
Grejanje flašica
1 Regulator 4 okrenite nalevo do položaja za isključivanje ".".
2 Grejač flašica uključite u zidnu utičnicu.
Indikator svetli zeleno.
3 Napunite posudu sa 10 ili 20 ml vode koristeći šoljicu za vodu sa
prstena 6. Sadržaj zavisi od sadržaja flašice i početne
temperature (pogledajte Pregled grejanja na strani 100).
4 Flašicu stavite u sredinu posude i na nju stavite prsten 6.
5 Regulator 4 postavite na željenu opciju (pogledajte Pregled
grejanja na strani 100).
Indikator svetli crveno.
Kada se dosegne odgovarajuća temperatura, indikator počinje da svetli
zeleno.
6 Izvadite flašicu iz spremnika i regulator okrenite u položaj za
isključivanje ".".
7 Pre nego što flašicu date detetu, protresite je da bi se toplota
jednakomerno rasporedila.
8 Uvek proverite temperaturu sadržaja flašice tako da par kapi
iscedite na svoj dlan.
Napomene!
- Prsten obezbeđuje da vrela para izuzetno brzo zagreje flašicu na
željenu temperaturu. Grejanje flašice bez prstena može rezultirati
pogrešnom temperaturom, stoga grejač flašica uvek koristite sa
prstenom.
- Dimenzije ili materijal od kojeg je sačinjena flašica (staklo ili plastika)
mogu da utiču na izbor položaja regulatora. Zato uvek proverite
temperaturu sadržaja i prilagodite položaj regulatora.
SRPSKI 89
Upozorenje!
Ako flašicu ostavite u grejaču i nakon zagrevanja, temperatura može da
se povisi za par stepeni.
Grejanje teglica sa dečijom hranom
1 Regulator 4 okrenite nalevo do položaja za isključivanje ".".
2 Grejač flašica uključite u zidnu utičnicu.
Indikator svetli zeleno.
3 Sa teglice skinite etiketu i poklopac.
4 Posudu pomoću šoljice za vodu na prstenu napunite sa 20 ml
vode.
5 Teglicu stavite u sredinu posude i na nju stavite prsten.
6 Regulator okrenite na simbol teglice.
Indikator svetli crveno.
Kada se dosegne odgovarajuća temperatura, indikator n počinje da
svetli zeleno.
7 Izvadite teglicu iz posude i regulator okrenite nalevo u položaj za
isključivanje ".".
8 Promešajte sadržaj teglice da bi se temperatura ravnomerno
rasporedila.
9 Uvek proverite temperaturu sadržaja teglice tako da malo hrane
stavite na svoj dlan ili je sami probajte.
10 Ako je temperatura mnogo preniska, posudu ponovo napunite sa
10 ml vode. Regulator 4 okrenite nadesno dok indikator ponovo
ne zasvetli crveno, što označava početak grejanja.
Napomena!
Prsten obezbeđuje da vrela para izuzetno brzo zagreje teglicu na
željenu temperaturu. Grejanje teglice bez prstena može rezultirati
pogrešnom temperaturom, stoga grejač uvek koristite sa prstenom.
90
SRPSKI
Održavanje temperature
Grejač za flašice možete koristiti i za kratkotrajno održavanje
temperature sadržaja flašica i teglica.
Regulator okrenite na simbol v. Ne dodajte vodu.Termostat
obezbeđuje održavanje podešene temperature. Iz mikrobioloških i
higijenskih razloga hrana za decu ne sme da bude zagrejana duže od
jednog sata.
Napomena!
Tokom upotrebe grejač nikada nemojte držati u rukama.
Održavanje
Čišćenje
Isključite grejač za flašice iz električne mreže i ostavite ga da se ohladi.
Spremnik i spoljašnje delove grejača očistite vlažnom tkaninom.
Napomene:
- Grejač za flašice nikada ne uranjajte u vodu.
- Ne koristite deterdžente ni abrazivna sredstva za čišćenje.
Upozorenje:
Ako dođe do kvara, obratite se Philips servisnom centru. Nikako ne
pokušavajte sami opraviti grejač za flašice; ne rastavljajte ga. Servisiranje
treba izvršiti isključivo za to kvalifikovano osoblje.
Tehničke specifikacije
Napajanje (električna mreža):
220-240 V naizmenične struje
Potrošnja energije (električna mreža):
250 W
Radna temperatura okoline:
između +7cC i +37cC
Zaštita:
PTC sistem za grejanje sa kontrolom
temperature
SRPSKI 91
Rešavanje problema
Problem
Rešenje
Temperatura je preniska.
Regulator 4 okrenite nadesno dok
indikator ne počne da svetli crveno,
što označava početak grejanja.
Proverite sadržaj šoljice ispod prstena i
početnu temperaturu.
Temperatura je previsoka.
Podesite na nižu temperaturu.
Proverite sadržaj šoljice ispod prstena i
početnu temperaturu.
Teglica nije ispravno zagrejana.
Tokom grejanja povremeno promešajte
sadržaj. Proverite da li se regulator n
nalazi u položaju za teglice
Jedinica se ne zagreva.
Pre sledeće upotrebe pričekajte
15 minuta da se bezbednosno
isključivanje resetuje.
Indikator se prilikom održavanja
temperature uključuje i isključuje.
To je normalno; indikator za vreme
grejanja može da se uključi i isključi.
Izgleda kao da indikator ne svetli.
Zaklonite indikator od sobnog svetla
da biste poboljšali vidljivost.
Dno spremnika je zamrljano.
Nakupine kamenca su normalna
pojava i mogu da se povećaju ako je
vaša voda veoma tvrda; redovito ih
uklanjajte pomoću sirćeta (pogledajte
odeljak o održavanju).
Garancija i servis
Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips
web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips
korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na
međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji
predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
92
93
8
6
6
4
94
4
n
95
4
v
96
4
n
97
98
99
100
101
u
www.philips.com
4222 002 64051
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement