Melissa Microwave Oven 251-008 User manual

Melissa Microwave Oven 251-008 User manual
251-008
DK
MINIOVN..................................................................................................................... 2
SE
MINIUGN..........................................................................................................4
NO
MINIOVN..........................................................................................................6
FI
MINIUUNI.........................................................................................................8
UK
MINI OVEN.....................................................................................................10
DE
MINI-OFEN.....................................................................................................12
PL
MINIPIEKARNIK.............................................................................................15
www.adexi.eu
DK
INTRODUKTION
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
1. Ovnlåge
2. Håndtag
3. Øverste varmelegeme (ikke
synligt på billedet)
4. Bageplade
5. Rist
6. Nederste varmelegeme
7. Krummebakke
8. Display
9. Betjeningspanel
a. Knappen Function (funktion)
b. Knappen Temp (temperatur)
c. Knappen Time (tid)
d. Indstillingsknap
e. Knappen Select/Start/Stop
(vælg/start/stop)
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
• Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig
for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under
Reklamationsbestemmelser).
• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke
anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
• Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
• Sørg for, at der ikke trænger væske ind i apparatet.
• Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige
hænder.
• Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Børn bør altid
holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
• Apparatet bliver varmt under brug. Flyt aldrig apparatet, mens det er varmt. Rør
kun ved håndtaget på ovnlågen og betjeningsknapperne, så længe apparatet er
varmt, og vær meget forsigtig ved håndtering af varme fade, tilbehørsdele eller
fødevarer – brug grydelapper!
• Undgå at ridse glasset i ovnlågen, og stil aldrig genstande på ovnlågen, når den
står åben.
• Stik aldrig genstande ind i apparatets ventilationsåbninger eller andre åbninger.
• Brug ikke apparatet, hvis der er rester af rengøringsmiddel inden i det.
Placering af apparatet
•
•
•
•
•
Apparatet skal stå på et stabilt, plant underlag, og der skal være et frirum
på mindst 10 cm fra apparatets sider (inkl. bagside og overside) for at sikre
tilstrækkelig ventilation. Apparatet er ikke beregnet til indbygning.
Kontrollér, at ventilationsåbningerne i kabinettet ikke tildækkes. Hvis de
tildækkes, mens apparatet er i brug, er der risiko for, at det overophedes.
Apparatet vil herefter ikke kunne bruges, før det er kølet ned igen.
Anbring ikke apparatet eller ledningen i nærheden af varme områder som f.eks.
gasblus og elektriske kogeplader.
Apparatet bør ikke placeres på bordplader af ubehandlet træ, da disse kan tage
skade af det.
Apparatets fødder kan afgive en smule farve. Hvis det sker, kan farven fjernes
med en klud fugtet med lidt almindeligt rengøringsmiddel eller husholdningssprit.
KLARGØRING AF APPARATET
Hvert enkelt apparat er kontrolleret på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du
efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Kontrollér, om det har fået synlige skader (f.eks. i form af buler eller lign.), om
ovnlågen (1) lukker ordentligt, og om hængslerne er i orden.
• Hvis det ser ud til, at apparatet er blevet beskadiget, skal du kontakte den butik,
hvor du har købt apparatet, og vente med at tage det i brug, til det er blevet
efterset af autoriserede fagfolk.
• Før ibrugtagning skal du kontrollere, at du har fjernet al emballage og alle
transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
• Vask og aftør bagepladen (4) og risten (5) inden brug.
Varmelegemerne er blevet smurt ind i olie ved fabrikationen og vil derfor afgive
en smule røg i starten. Det er ganske ufarligt og vil ophøre efter få minutter. For at
maden ikke skal tage smag efter denne røg, anbefaler vi dog, at du gør følgende,
inden du tager apparatet i brug første gang:
• Stil ovnlågen på klem.
• Indstil.apparatet.til.over-.og.undervarme,.indstil.temperaturen.på.235.°C,.og.
indstil tilberedningstiden til 15 minutter (se afsnittet "Betjening af apparatet"
nedenfor). Start apparatet.
• Apparatet slukkes automatisk efter et kvarter.
Røgen vil nu være forsvundet helt, og du kan bruge apparatet til tilberedning af
fødevarer.
Ledning og stik
•
•
•
•
•
•
Sørg for, at ledningen til apparatet er rullet helt ud.
Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten, og hold den væk fra varme
genstande og åben ild.
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning
eller en eventuel forlængerledning.
Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring, og når apparatet ikke er i brug.
Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag
fat om selve stikket.
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke
apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet
beskadiget på anden måde.
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og
om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere
apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der
falder ind under reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i
apparatet, bortfalder reklamationsretten.
Indstilling af ur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brandfare!
For at reducere risikoen for, at der opstår ild i ovnrummet, skal du være særligt
opmærksom på følgende punkter:
• Tildæk ikke krummebakken eller apparatets varmelegemer eller sider med
stanniol.
• Brug ikke stålsvampe til rengøring af apparatet, da stumper af svampene kan
brække af og øge risikoen for elektrisk stød.
• Fødevarerne må ikke berøre apparatets varmelegemer.
• Brug kun fade, forme og andet husgeråd, der er egnet til tilberedning i ovn,
f.eks. ting, der er lavet af glas, ildfast keramik eller metal.
• Brug ikke ovnrummet til opbevaring af andet end det medfølgende tilbehør.
• Tilbered ikke maden i for lang tid eller ved for høj temperatur, og efterlad ikke
apparatet uden opsyn, hvis det er varmt, og du har anbragt bagepapir eller
andre brændbare materialer i apparatet.
• Hvis materialer inde i apparatet skulle bryde i brand, skal du lade ovnlågen være
lukket. Sluk omgående for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
Når strømmen til apparatet tændes, lyder der ét bip, og displayet (8) viser "0:00".
Tryk på knappen "Time"; timetallet begynder at blinke.
Indstil timetallet ved at dreje på indstillingsknappen.
Tryk på knappen "Time"; minuttallet begynder at blinke.
Indstil minuttallet ved at dreje på indstillingsknappen.
Tryk på knappen "Time" for at afslutte indstillingen af uret.
De to prikker mellem tallene begynder at blinke, hvilket betyder, at uret går.
BETJENING AF APPARATET
Grundlæggende betjening
1. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
2. Indstil eventuelt uret som beskrevet under "Indstilling af ur" ovenfor.
3. Kontrollér, at krummebakken (7) er isat korrekt.
4. Anbring maden i apparatet (medmindre apparatet skal forvarmes).
5. Luk ovnlågen.
6. Vælg tilberedningsfunktion ved at trykke på knappen "Function" (a) og dreje
indstillingsknappen, indtil symbolet for den ønskede funktion vises (se skemaet
nedenfor).
7. Indstil henholdsvis temperatur og/eller tid som beskrevet i de enkelte afsnit
nedenfor.
8. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" (e) for at starte apparatet.
o De relevante symboler begynder at blinke, og displayet viser den
tilbageværende tilberedningstid (efter eventuel foropvarmning).
9. Tilberedningen kan til enhver tid afbrydes midlertidigt ved at trykke på
knappen "Select/Start/Stop" (praktisk, hvis maden f.eks. skal vendes under
tilberedningen).
o Når tilberedningen er afbrudt midlertidigt, blinker den tilbageværende
tilberedningstid.
o Tilberedningen genoptages ved at trykke på knappen "Select/Start/Stop"
igen.
10. Når tilberedningstiden er gået, afbrydes apparatet automatisk. Der lyder 3 bip,
og displayet går tilbage til urvisning.
11. Hvis du holder knappen "Select/Start/Stop" inde under indstilling, nulstilles
programmeringen, og displayet går tilbage ti urvisning.
o Minimum er 1 minut, og maksimum er 2 timer.
3. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" for at starte apparatet.
Funktionssymboler på displayet
Pizzaprogram
1. Tryk på knappen "Function", og drej indstillingsknappen, indtil symbolet for
pizzaprogrammet vises (se skemaet ovenfor).
2. Tryk på knappen "Temp", og drej indstillingsknappen til den ønskede temperatur.
o Standardindstillingen er 235 ºC; temperaturen kan indstilles på mellem 70 og
235 ºC.
3. Tryk på knappen "Time", og drej indstillingsknappen til den ønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 minut, og maksimum er 2 timer.
4. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" for at starte apparatet.
o Symbolet og temperaturen begynder at blinke som tegn på, at apparatet
foropvarmes. Når den indstillede temperatur nås, lyder der 2 bip, og tiden
begynder at tælle ned.
Symbol Funktion
Overvarme
Undervarme
Over- og undervarme
BØRNESIKRING
Varmluftfunktion
Børnesikringen forhindrer, at små børn bruger apparatet. Apparatet kan ikke
betjenes, så længe børnesikringen er aktiv. Børnesikringen aktiveres ved at holde
knappen "Select/Start/Stop" inde i 3 sekunder. Der lyder ét bip, og displayet viser
et låsesymbol. Børnesikringen deaktiveres igen ved at holde knappen "Select/Start/
Stop" inde i 3 sekunder, hvorefter låsesymbolet forsvinder fra displayet.
Optøningsfunktion
RENGØRING
Pizzaprogram
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på følgende punkter:
• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af inden rengøring.
• Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt
opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er meget snavset.
• Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende
eller slibende rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da det kan
ødelægge apparatets udvendige overflader.
• Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne.
• Tag krummebakken ud, børst den fri for krummer, og vask den i varmt vand tilsat
opvaskemiddel.
• Bagepladen og risten kan ligeledes vaskes i varmt vand tilsat opvaskemiddel.
Tilberedning med overvarme
1.. Tryk.på.knappen."Function",.og.drej.indstillingsknappen,.indtil.symbolet.for.
overvarme.vises.(se.skemaet.ovenfor)..Temperaturen.er.fast.ca..235.ºC.og.kan.
ikke.reguleres.
2.. Tryk.på.knappen."Time",.og.drej.indstillingsknappen.til.den.ønskede.
tilberedningstid.
......o...Minimum.er.1.minut,.og.maksimum.er.2.timer.
3.. Tryk.på.knappen."Select/Start/Stop".for.at.starte.apparatet.
Rengøring af varmelegemerne i ovnrummet
•
Tilberedning med undervarme
•
•
•
1. Tryk på knappen "Function", og drej indstillingsknappen, indtil symbolet for
undervarme vises (se skemaet ovenfor).
2. Tryk på knappen "Temp" (b), og drej indstillingsknappen til den ønskede
temperatur.
o temperaturen kan indstilles på mellem 70 og 235 ºC.
3. Tryk på knappen "Time", og drej indstillingsknappen til den ønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 minut, og maksimum er 2 timer.
4. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" for at starte apparatet.
o Symbolet og temperaturen begynder at blinke som tegn på, at apparatet
foropvarmes. Når den indstillede temperatur nås, lyder der 2 bip, og tiden
begynder at tælle ned.
Start med at rengøre ovnrummet og selve varmelegemerne med en klud vredet
hårdt op i vand tilsat opvaskemiddel.
Indstil derefter grillen på højeste effekt for at brænde fedt og snavs af.
Sluk apparatet, når varmelegemerne ikke ryger længere, og lad det køle helt af.
Tør ovnrummet af igen for at fjerne de brændte rester.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.
I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt
forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
Tilberedning med over- og undervarme
1. Tryk på knappen "Function", og drej indstillingsknappen, indtil symbolet for
over- og undervarme vises (se skemaet ovenfor). Temperaturen er fast ca. 235
ºC og kan ikke reguleres.
2. Tryk på knappen "Time", og drej indstillingsknappen til det ønskede program.
o Du kan vælge et programnummer mellem 1 og 6, hvor 1 svarer til 3 minutter,
og 6 svarer til 8 minutter.
3. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" for at starte apparatet.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt
anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.
Varmluftstilberedning
1. Tryk på knappen "Function", og drej indstillingsknappen, indtil symbolet for
varmluftfunktion vises (se skemaet ovenfor).
2. Tryk på knappen "Temp", og drej indstillingsknappen til den ønskede temperatur.
o Standardindstillingen er 175 ºC; temperaturen kan indstilles på mellem 70 og
235 ºC.
3. Tryk på knappen "Time", og drej indstillingsknappen til den ønskede
tilberedningstid.
o Minimum er 1 minut, og maksimum er 2 timer.
4. Tryk på knappen "Select/Start/Stop" for at starte apparatet.
o Symbolet og temperaturen begynder at blinke som tegn på, at apparatet
foropvarmes. Når den indstillede temperatur nås, lyder der 2 bip, og tiden
begynder at tælle ned.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder
vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i
denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice",
hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.
På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at
kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.
Bemærk! Varmluftsovne er mere effektive end almindelige ovne. Hvis du bruger
varmluftsfunktion, er tilberedningstiden sandsynligvis kortere, end den ville være i en
almindelig ovn.
IMPORTØR
Adexi Group
Optøningsfunktion
Vi tager forbehold for trykfejl.
1. Tryk på knappen "Function", og drej indstillingsknappen, indtil symbolet for
optøningsfunktion vises (se skemaet ovenfor). Temperaturen er fast ca. 70 ºC og
kan ikke reguleres.
2. Tryk på knappen "Time", og drej indstillingsknappen til den ønskede
tilberedningstid.
SE
INLEDNING
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom
denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda den som referens senare.
1. Ugnslucka
2. Handtag
3. Övre värmeelement (ej synligt
på bilden)
4. Bakplåt
5. Galler
6. Nedre värmeelement
7. Smulbricka
8. Display
9. Knappsats
a. Knappen ”Function”
(funktion)
b. Knappen ”Temp”
(temperatur)
c. Knappen ”Time” (timer)
d. Inställningsknapp
e. Knappen ”Select/Start/ Stop” (välj/start/stopp)
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
• Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och skador
på apparaten.
• Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
• Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.
• Varken apparaten, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan
vätska.
• Se till att inget vatten rinner ner i apparaten.
• Rör aldrig apparaten, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
• Håll apparaten under ständig uppsikt när den används och håll ett öga på barn
som är i närheten.
• Ugnen blir mycket varm under användning. Flytta aldrig apparaten när den
är varm. När ugnen är varm bör du inte röra vid andra delar än handtaget på
ugnsluckan och reglagen. Var mycket försiktig när du hanterar varma kärl,
ugnstillbehör eller mat – använd en grythandske!
• Se till att inte repa glaset på ugnsluckan och placera eller häng aldrig föremål på
ugnsluckan när den är öppen.
• För aldrig in något i ventilationsöppningar och andra öppningar.
• Använd inte apparaten om det finns rester av rengöringsmedel i den.
Placering av apparaten
•
•
•
•
•
Apparaten ska placeras på en jämn yta så att det är minst 10 cm till närmaste
yta (inklusive bak- och ovansidan). Då säkerställs tillräcklig ventilation.
Apparaten lämpar sig inte för inbyggnad.
Se till att ventilationshålen i höljet inte täcks över. Om de är täckta när apparaten
används finns det risk för överhettning. Do not use the appliance until it has
cooled down.
Placera inte apparaten eller sladden nära varma områden som gasplattor eller
elektriska spisplattor.
Placera inte apparaten på obehandlade träytor, eftersom dessa kan ta skada.
Fötterna kan färga av sig. I sådant fall ska du torka med en fuktig trasa och ett
vanligt rengöringsmedel eller sprit.
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
Varje enskild apparat kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, efter
uppackning, kontrollera att apparaten inte skadats under transporten.
• Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om
luckan (1) går att stänga, samt om gångjärnen är i ordning.
• Om apparaten verkar skadad ska du kontakta inköpsstället. Använd inte
apparaten förrän den kontrollerats av en auktoriserad specialist.
• Innan användning bör du se till att allt förpackningsmaterial tagits bort, både på
in- och utsidan.
• Rengör och torka av bakplåten (4) och gallret (5) före första användningstillfället.
Sladd och stickkontakt
•
•
•
•
•
•
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Låt aldrig sladden hänga över kanten på ett bord eller en köksbänk och se till att
den inte kommer i kontakt med varma föremål eller öppen eld.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell
förlängningssladd.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget vid rengöring eller när apparaten inte
används. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget.
Håll i stickkontakten i stället.
Kontrollera regelbundet att sladden och stickkontakten inte är skadade. Om så
är fallet får apparaten inte användas. Den bör heller inte användas om den har
tappats i golvet eller skadats på annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid behov reparera dem. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av
garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin
ogiltig.
Värmeelementen smordes under tillverkningen och ryker därför en aning när ugnen
används för första gången. Detta är helt ofarligt och slutar efter några minuter. För
att undvika att maten tar smak av denna rök rekommenderar vi dock att du vidtar
följande åtgärd innan apparaten används för första gången:
• Låt ugnsluckan stå på glänt.
• Välj.över-.eller.undervärme,.sätt.temperaturen.på.235.°C.och.ställ.in.tiden.på.15.
minuter (Se ”Använda apparaten” nedan). Starta apparaten.
• Apparaten startar automatiskt efter 15 minuter.
Röken bör nu ha försvunnit helt och du kan använda apparaten för att tillaga mat.
Ställa in klockan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brandrisk!
Observera följande punkter för att minska risken för brand i ugnsutrymmet:
• Täck inte över smulbrickan, värmeelementen eller sidorna med aluminiumfolie.
• Använd inte stålborste att rengöra med eftersom det kan lossna stålfragment
från den, vilket ökar risken för elstötar.
• Maten får inte komma i kontakt med värmeelementen.
• Använd endast kärl, formar och köksredskap som är avsedda för användning i
ugn, till exempel glas, eldfast keramik eller metallföremål.
• Använd inte ugnsutrymmet för förvaring av något annat än de medföljande
tillbehören.
• Tillaga inte maten för länge eller med för hög temperatur. Lämna inte apparaten
oövervakad om den är varm och bakpapper eller annat brännbart material har
använts i.
• Om material i apparaten börjar brinna ska du låta luckan vara stängd. Stäng av
apparaten omedelbart och dra ut kontakten ur vägguttaget.
När apparaten är strömansluten ljuder en signal och displayen (8) visar "0:00".
Tryck på knappen "Time". Siffran för timmar börjar blinka.
Ställ in timmarna genom att vrida på inställningsknappen.
Tryck på knappen "Time". Siffran för minuter börjar blinka.
Ställ in minuterna genom att vrida på inställningsknappen.
Tryck på knappen "Time" för att slutföra inställningen.
De två punkterna mellan siffrorna börjar blinka vilket innebär att klockan är
igång.
ANVÄNDA APPARATEN
Grundläggande användning
1. Anslut apparaten och sätt på strömmen.
2. Ställ in klockan på det sätt som beskrivs i ”Ställa in klockan” ovan.
3. Kontrollera att smulbrickan (7) sitter som den ska.
4. Placera maten i ugnen (om inte ugnen ska förvärmas).
5. Stäng ugnsluckan.
6. Välj funktion genom att trycka på knappen ”Function” (a) och vrida på
inställningsknappen tills symbolen för önskad funktion visas (se tabellen nedan).
7. Ställ in temperaturen och/eller tiden enligt beskrivningen nedan.
8. Tryck på knappen ”Select/Start/Stop” (e) för att börja tillagningen.
o De aktuella symbolerna börjar blinka och displayen visar hur lång tillagningstid
som återstår (efter eventuell förvärmning).
9. Tillagningen kan avbrytas tillfälligt när som helst genom att du trycker på
knappen ”Select/Start/Stop” (praktiskt om maten behöver vändas).
o När tillagningstiden avbryts tillfälligt blinkar den återstående tillagningstiden
på displayen.
o Tillagningen återupptas om du trycker på knappen ”Select/Start/Stop” igen.
10. När tillagningstiden förflutit stannar mikrovågsugnen automatiskt. Ugnen piper 3
gånger och displayen återgår till att visa klockan.
11. Om du håller knappen ”Select/Start/Stop” intryckt under inställning nollställs
programmeringen och displayen återgår till att visa klockan.
Funktionssymboler på displayen
o Symbolen och temperaturen börjar blinka för att visa att ugnen värms upp.
När den inställda temperaturen har uppnåtts hörs två pip och tiden börjar
räkna ner.
Symbol Funktion
BARNSÄKERHETSLÅS
Barnsäkerhetslåset förhindrar att små barn använder apparaten. Apparaten kan inte
användas när barnsäkerhetslåset är aktiverat. Om du vill aktivera barnsäkerhetslåset
håller du knappen "Select/Start/Stop" intryckt i 3 sekunder. Ett pip hörs och en
låssymbol visas på displayen. Om du vill avaktivera barnsäkerhetslåset håller du
knappen "Select/Start/Stop" intryckt i 3 sekunder. Symbolen försvinner därefter från
displayen.
Övervärme
Undervärme
Över- och undervärme
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt apparaten svalna före rengöring.
• Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa. Lite
rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
• Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom de kan skada
apparatens utsida.
• Se till att inget vatten rinner ner i ventilationshålen.
• Ta bort smulbrickan, borsta bort smulorna och tvätta den med varmt vatten och
diskmedel.
• Bakplåten och gallret kan också rengöras med vatten och diskmedel.
Varmluft
Upptiningsfunktion
Pizzaprogram
Rengöring av värmeelementen inuti ugnen
•
Tillagning med övervärme
1.. Tryck.på.knappen.”Function”.och.vrid.på.inställningsknappen.tills.symbolen.för.
övervärme.visas.(se.tabellen.ovan)..Temperaturen.går.inte.att.justera.
2.. Tryck.på.knappen.”Time”.och.vrid.inställningsknappen.till.önskad.tillagningstid.
......o...Minsta.val.är.1.minut.och.maximalt.val.är.2.timmar.
3.. Tryck.på.knappen.”Select/Start/Stop”.för.att.börja.tillagningen.
•
•
•
Börja med att rengöra ugnsutrymmet och värmeelementen med en noggrant
urvriden trasa som har blötts i vatten med rengöringsmedel.
Ställ sedan in grillen på den högsta inställningen för att bränna bort fett och spill.
Stäng av ugnen när värmeelementet inte längre ryker och låt det svalna helt.
Torka ur ugnsutrymmet en gång till för att ta bort brända rester.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Tillagning med undervärme
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: 1. Tryck på “Function” och vrid på ratten tills du ser symbolen för undervärme (se
diagram ovan).
2. Tryck på “Temp” (b) och vrid ratten till önskad temperatur.
o Du kan ställa in temperaturen mellan 70 och 235ºC.
3. Tryck på “Time” och vrid ratten till önskad tillagningstid.
o Minsta tid är 1 minut och max. tid är 2 timmar.
4. Tryck på “Select/Start/Stop” för att starta apparaten.
o Symbolen och temperaturen börjar blinka för att indikera att apparaten
förvärms. När den inställda temperaturen har uppnåtts hör du 2 ljudsignaler
och timern börjar räkna ner.
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar
kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan
utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I
en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.
Tillagning med över- och undervärme
1. Tryck på knappen ”Function” och vrid på inställningsknappen tills symbolen för
över- och undervärme visas (se tabellen ovan). Temperaturen går inte att justera.
2. Tryck på knappen ”Time” och vrid inställningsknappen till önskat program.
o Du kan välja ett programnummer mellan 1 och 6 där 1 motsvarar 3 minuter
och 6 motsvarar 8 minuter.
3. Tryck på knappen ”Select/Start/Stop” för att börja tillagningen.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon
form av skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Tillagning med varmluft
1. Tryck på knappen ”Function” och vrid på inställningsknappen tills symbolen för
varmluft visas (se tabellen ovan).
2. Tryck på knappen ”Temp” och vrid inställningsknappen till önskad temperatur.
o Standardinställningen är 175 ºC. Du kan välja temperatur mellan 70 och
235 ºC.
3. Tryck på knappen ”Time” och vrid inställningsknappen till önskad tillagningstid.
o Minsta val är 1 minut och maximalt val är 2 timmar.
4. Tryck på knappen ”Select/Start/Stop” för att börja tillagningen.
o Symbolen och temperaturen börjar blinka för att visa att ugnen värms upp.
När den inställda temperaturen har uppnåtts hörs två pip och tiden börjar
räkna ner.
På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och
designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR
Om du har några frågor angående apparatens användning och du inte kan hitta
svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Kundservice" och klicka på "Vanliga frågor" för att läsa frågor som
ställs ofta.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska
frågor, reparationer och reservdelar.
Försiktigt! Varmluftsugnar är effektivare än vanliga ugnar. När du använder
varmluftsfunktionen är det mycket troligt att tillagningstiden blir kortare än med en
vanlig ugn.
IMPORTÖR
Adexi Group
Upptiningsfunktion
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
1. Tryck på knappen ”Function” och vrid på inställningsknappen tills symbolen för
upptining visas (se tabellen ovan). Temperaturen går inte att justera.
2. Tryck på knappen ”Time” och vrid inställningsknappen till önskad tillagningstid.
o Minsta val är 1 minut och maximalt val är 2 timmar.
3. Tryck på knappen ”Select/Start/Stop” för att börja tillagningen.
Pizzaprogram
1. Tryck på knappen ”Function” och vrid på inställningsknappen tills symbolen för
pizzaprogrammet visas (se tabellen ovan).
2. Tryck på knappen ”Temp” och vrid inställningsknappen till önskad temperatur.
o Standardinställningen är 235 ºC. Du kan välja temperatur mellan 70 och
235 ºC.
3. Tryck på knappen ”Time” och vrid inställningsknappen till önskad tillagningstid.
o Minsta val är 1 minut och maximalt val är 2 timmar.
4. Tryck på knappen ”Select/Start/Stop” för att börja tillagningen.
NO
INNLEDNING
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye
gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til
sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du
kan slå opp i den ved senere anledninger.
1. Ovnsdør
2. Håndtak
3. Øvre varmeelement (ikke synlig
på bildet)
4. Bakebrett
5. Rist
6. Nedre varmeelement
7. Smulebrett
8. Display
9. Betjeningspanel
a. "Function"-knapp (funksjon)
b. "Temp"-knapp (temperatur)
c. "Time"-knapp (timer)
d. Innstillingsbryter
e. “Select/Start/Stop”-knapp
(velg/start/stopp)
SIKKERHETSREGLER
Generell informasjon
• Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
• Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet for. Produsenten
er ikke ansvarlig for skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også
garantibetingelsene.)
• Apparatet er kun beregnet på bruk i private husholdninger. Ovnen er ikke egnet
til utendørs eller kommersiell bruk.
• Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.
• Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form for
væske.
• Sørg for at det ikke trenger væske inn i apparatet.
• Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige hender.
• Hold apparatet under konstant oppsyn når det er i bruk. Hold øye med barn i
nærheten.
• Ovnen blir svært varm under bruk. Ikke flytt den mens den er varm. Når ovnen
er varm, må kun ovnens dørhåndtak og brytere berøres. Vær svært forsiktig ved
håndtering av varme fat, tilbehør og mat – bruk grytekluter!
• Pass på at du ikke riper opp glasset i ovnsdøren, og plasser aldri gjenstander på
ovnsdøren når den er åpen.
• Putt aldri noe inn i ventilasjonsåpningen eller andre åpninger.
• Ikke bruk apparatet hvis det ligger rester av rengjøringsmidler i det.
Plassering av apparatet
•
•
•
•
•
Apparatet bør plasseres på et stødig, flatt underlag, med klaring på minst 10 cm
fra sidene (inkludert bak og over) for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Apparatet
egner seg ikke for innbygging.
Kontroller at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Hvis åpningene tildekkes
mens apparatet er i bruk, er det fare for at apparatet overopphetes. Ikke bruk
ovnen før den er avkjølt.
Ikke plasser apparatet eller ledningen i nærheten av varme områder, for
eksempel gassplater eller elektriske kokeplater.
Ovnen skal ikke plasseres på ubehandlede treflater, da den kan skade disse.
Føttene på ovnen kan etterlate seg en farget flekk. Hvis dette skjer, kan du fjerne
flekken med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel eller sprit.
SLIK KLARGJØR DU APPARATET
Hvert eneste apparat blir kontrollert på fabrikken, men av hensyn til sikkerheten bør
du kontrollere at apparatet ikke er blitt skadet under transport når du pakker det ut
hjemme.
• Kontroller om det finnes synlige skader (f.eks. bulker e.l.), om døren (1) går helt
igjen, og om hengslene er i orden.
• Hvis det ser ut som apparatet er skadet, skal du kontakte butikken der du kjøpte
det. Ikke bruk apparatet før det er kontrollert av en autorisert fagperson.
• Kontroller at du har fjernet all emballasje innvendig og utvendig før bruk.
• Vask og tørk grillen (5) og bakebrettet (4) før bruk.
Ledning og støpsel
•
•
•
•
•
•
Under produksjon er varmeelementene smurt med olje, og disse vil derfor avgi
litt røyk første gang ovnen er i bruk. Dette er helt trygt og stopper etter noen få
minutter. For at røyken ikke skal sette smak på maten, anbefaler vi at du følger
fremgangsmåten nedenfor før du bruker apparatet for første gang:
• La ovnsdøren stå på gløtt.
• Velg.over-.eller.undervarme,.still.temperaturen.til.235.°C.og.still.
tilberedningstiden til 15 minutter (Se “Slik bruker du apparatet” nedenfor). Start
apparatet.
• Apparatet starter automatisk etter 15 minutter.
Røyken vil nå være helt borte, og du kan begynne å bruke apparatet til matlaging.
Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
La ikke ledningen bli hengende over kanten på bordet/benken, og hold den unna
varme gjenstander og flammer.
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev.
skjøteledning.
Ta støpselet ut av stikkontakten ved rengjøring eller når apparatet ikke er i bruk.
Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak
i støpselet.
Kontroller regelmessig at ledningen og støpslet ikke er skadet. Ikke bruk
apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet eller
er skadet på annen måte.
Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes
og repareres av en autorisert reparatør. Prøv aldri å reparere apparatet på egen
hånd. Kontakt butikken der du kjøpte apparatet dersom garantireparasjoner
trengs. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke
gjelder.
Slik stiller du klokken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Brannfare!
Vær oppmerksom på følgende, så reduserer du risikoen for at det oppstår brann i
ovnsrommet:
• Ikke dekk til smulebrettet, varmeelementene eller sidene med aluminiumsfolie.
• Ikke bruk stålbørster til rengjøring, da det er mulig at stålfragmenter løsner og
dermed øker risikoen for elektrisk støt.
• Mat må ikke komme i kontakt med varmeelementene.
• Bruk kun fat, former og annet kjøkkenutstyr som kan brukes i ovn, som for
eksempel glass, ildfast keramikk eller metall.
• Bruk ikke ovnsrommet til å oppbevare annet enn tilbehøret som følger med.
• Ikke stek maten for lenge eller ved for høy temperatur. Ikke la ovnen stå uten
tilsyn hvis den er varm og det samtidig brukes bakepapir eller andre brennbare
materialer.
• Hvis noe i apparatet tar fyr, må døren holdes lukket. Slå straks av ovnen og ta
støpselet ut av stikkontakten.
Når apparatet er tilkoblet, høres en pipetone og displayet (8) viser "0:00".
Trykk på "Time"-knappen. Timetallet begynner å blinke.
Still timen ved å vri på innstillingsbryteren.
Trykk på "Time"-knappen. Minuttallet begynner å blinke.
Still minuttene ved å vri på innstillingsbryteren.
Trykk på "Time"-knappen for å fullføre innstillingen.
Kolonet mellom tallene begynner å blinke. Det betyr at klokken virker.
SLIK BRUKER DU APPARATET
Enkel betjening
1. Sett i støpselet og slå på strømmen.
2. Still inn starttiden som beskrevet i avsnittet "Slik stiller du klokken" ovenfor.
3. Sjekk at smulebrettet (7) står riktig.
4. Sett maten i ovnen (med mindre ovnen må varmes opp på forhånd).
5. Lukk ovnsdøren.
6. Velg funksjon ved å trykke på "Function"-knappen (a) og vri innstillingsbryteren
til symbolet for den ønskede funksjonen vises (se tabellen nedenfor).
7. Still temperaturen og/eller timeren som beskrevet nedenfor.
8. Trykk på "Select/Start/Stop"-knappen (e) for å starte tilberedningen.
o De relevante symbolene begynner å blinke, og displayet viser gjenstående
tilberedningstid (etter eventuell forvarming).
9. Tilberedningen kan når som helst avbrytes midlertidig ved at du trykker på
"Select/Start/Stop"-knappen (praktisk hvis maten må snus).
o Når tilberedningen avbrytes midlertidig, vil tiden som gjenstår blinke i
displayet.
o Tilberedningen fortsettes ved å trykke på "Select/Start/Stop"-knappen igjen.
10. Når tilberedningstiden er omme, slås ovnen automatisk av. Ovnen piper tre
ganger, og displayet viser igjen klokken.
11. Dersom "Select/Start/Stop"-knappen holdes nede ved innstilling, blir
programmeringen tilbakestilt og displayet går tilbake til å vise klokken.
Funksjonssymboler på displayet
o Symbolet og temperaturen blinker for å indikere at ovnen forvarmer. Når den
innstilte temperaturen er nådd, lyder to pip og timeren begynner å telle ned.
Symbol Funksjon
BARNESIKRING
Barnesikringen hindrer små barn i å bruke apparatet. Apparatet kan ikke betjenes
så lenge barnesikringen er slått på. Hvis du vil aktivere barnesikringen, må du trykke
på og holde "Select/Start/Stop"-knappen inne i tre sekunder. En pipetone høres,
og et låssymbol vises på displayet. Hvis du vil deaktivere barnesikringen igjen, må
du trykke på og holde "Select/Start/Stop"-knappen inne i tre sekunder. Symbolet
forsvinner da fra displayet.
Overvarme
Undervarme
SLIK RENGJØR DU MASKINEN
Over- og undervarme
Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av apparatet:
• Ta støpselet ut av kontakten i veggen, og la apparatet bli kaldt før rengjøring.
• Apparatet rengjøres ved å tørke det med en fuktig klut. Bruk litt
rengjøringsmiddel hvis apparatet er svært skittent.
• Bruk aldri skuresvamp, stålull eller andre former for sterke eller slipende
rengjøringsmidler til å rengjøre apparatet. Slike midler kan ripe opp og ødelegge
apparatets overflate.
• Pass på at det ikke kommer vann i luftekanalene.
• Ta ut smulebrettet, børst smulene av og vask det i varmt vann med
rengjøringsmiddel.
• Bakebrettet og grillen kan også vaskes i vann med rengjøringsmiddel.
Varmluft
Tiningsfunksjon
Pizzaprogram
Slik rengjør du varmeelementet i ovnen
•
Tilberedning med overvarme
Start med å rengjøre ovnsrommet og varmeelementene med en godt oppvridd
klut som har vært dyppet i vann med rengjøringsmiddel.
Sett deretter grillen på det høyeste nivået for å brenne vekk fett og søl.
Slå av ovnen straks varmeelementet ikke lenger avgir røyk, og la den avkjøles
helt.
Tørk av ovnsrommet en gang til for å fjerne brente rester.
1.. Trykk.på."Function"-knappen.og.vri.innstillingsbryteren.til.symbolet.for.
overvarme.vises.(se.tabellen.ovenfor)..Det.er.en.fast,.ikke-justerbar.temperatur.
2.. Trykk.på."Time"-knappen.og.vri.innstillingsbryteren.til.ønsket.tilberedningstid.
......o...Minimum.er.1.minutt,.og.maks.tid.er.2.timer.
3.. Trykk.på."Select/Start/Stop"-knappen.for.å.starte.tilberedningen.
•
•
Tilberedning med undervarme
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:
•
MILJØINFORMASJON
1. Trykk på ”Function” og drei bryteren til symbolet for undervarme vises (se
skjemaet ovenfor).
2. Trykk på ”Temp” (b) og drei bryteren til ønsket temperatur.
o Du kan stille temperaturen mellom 70 og 235 ºC.
3. Trykk på ”Time” og drei bryteren til ønsket tilberedningstid.
o Minimumstiden er 1 minutt og maksimumstiden er 2 timer.
4. Trykk på ”Select/Start/Stop” for å starte ovnen.
o Symbolet og temperaturen begynner å blinke for å angi at ovnen forvarmer.
Når den innstilte temperaturen er nådd, avgir ovnen to pipesignaler og
timeren starter nedtellingen.
Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall,
i og med at elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres separat..
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for
riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og
elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte
resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland er det i enkelte tilfeller
mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren,
distributøren eller lokale myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva
du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.
Tilberedning med over- og undervarme
GARANTIVILKÅR
1. Trykk på "Function"-knappen og vri innstillingsbryteren til symbolet for over- og
undervarme vises (se tabellen ovenfor). Det er en fast, ikke-justerbar temperatur.
2. Trykk på "Time"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket program.
o Et programtall mellom 1 og 6 kan velges, hvor 1 betyr 3 minutter og 6 betyr
8 minutter.
3. Trykk på "Select/Start/Stop"-knappen for å starte tilberedningen.
Garantien gjelder ikke
• dersom instruksjonene over ikke følges
• dersom apparatet har blitt endret
• dersom apparatet er brukt på feil måte, har vært hardhendt behandlet eller på en
eller annen måte er blitt skadet
• hvis det har oppstått feil som en følge av feil i strømforsyningen
Tilberedning med varmluft
Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon og utforming, derfor
forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.
1. Trykk på "Function"-knappen og vri innstillingsbryteren til symbolet for varmluft
vises (se tabellen ovenfor).
2. Trykk på "Temp"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket temperatur.
o Standardinnstillingen er 175 ºC, temperaturen kan velges mellom 70 og
235 ºC.
3. Trykk på "Time"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket tilberedningstid.
o Minimumstid er 1 minutt, og maksimumstid er 2 timer.
4. Trykk på "Select/Start/Stop"-knappen for å starte tilberedningen.
o Symbolet og temperaturen blinker for å indikere at ovnen forvarmer. Når den
innstilte temperaturen er nådd, lyder to pip og timeren begynner å telle ned.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i
denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service" og klikk på "Question & Answer" for å se ofte
stilte spørsmål.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske
problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Forsiktig! Konveksjonsovner fungerer mer effektivt enn vanlige ovner. Hvis du bruker
konveksjonsfunksjonen, blir tilberedningstiden sannsynligvis kortere enn ved bruk
av en vanlig ovn.
Adexi Group
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
Tiningsfunksjon
1. Trykk på "Function"-knappen og vri innstillingsbryteren til symbolet for
tiningsfunksjonen vises (se tabellen ovenfor). Det er en fast, ikke-justerbar
temperatur.
2. Trykk på "Time"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket tilberedningstid.
o Minimumstiden er 1 minutt, og maksimumstiden er 2 timer.
3. Trykk på "Select/Start/Stop"-knappen for å starte tilberedningen.
Pizzaprogram
1. Trykk på "Function"-knappen og vri innstillingsbryteren til symbolet for
pizzaprogram vises (se tabellen ovenfor).
2. Trykk på "Temp"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket temperatur.
o Standardinnstillingen er 235 ºC, temperaturen kan velges mellom 70 og
235 ºC.
3. Trykk på "Time"-knappen og vri innstillingsbryteren til ønsket tilberedningstid.
o Minimumstiden er 1 minutt, og maksimumstiden er 2 timer.
4. Trykk på "Select/Start/Stop"-knappen for å starte tilberedningen.
FI
JOHDANTO
a. Toimintopainike (function)
b. Lämpötilapainike (temperature)
c. Ajastinpainike (time)
d. Asetuspainike
e. Valinta-/käynnistyspysäytyspainike (select/start/stop)
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat
parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri
toimintoihin myöhemminkin.
/
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
• Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen
vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai
vaaratilanteista (katso myös kohta Takuuehdot).
• Vain kotitalouskäyttöön. Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
• Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
Laite tulee maadoittaa.
• Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Varmista, ettei laitteen sisäosiin pääse nestettä.
• Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
• Valvo aina laitteen käyttöä. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
• Uuni tulee käytössä erittäin kuumaksi. Älä siirrä uunia sen ollessa kuuma. Kun
uuni on kuuma, kosketa ainoastaan uunin luukun kahvaan ja säätimiin. Ole
erittäin varovainen käsitellessäsi kuumia astioita, lisävarusteita tai ruokaa – käytä
pannulappuja!
• Varo naarmuttamasta uuninluukun lasia äläkä aseta mitään luukun päälle, kun se
on auki.
• Älä aseta mitään ilmanvaihtoaukkoihin tai muihin aukkoihin.
• Älä käytä uunia, jos sen sisällä on puhdistusainejäämiä.
LAITTEEN VALMISTELU
Kaikki laitteet on tarkistettu tehtaalla
ennen toimitusta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, tarkista kuitenkin
turvallisuussyistä huolellisesti, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
• Tarkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja), ja että luukku (1)
sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa.
• Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit sen. Älä käytä
laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on tarkistanut sen kunnon.
• Tarkista ennen laitteen käyttämistä, että olet poistanut kaikki pakkausmateriaalit
sekä laitteen sisä- että ulkopuolelta.
• Pese ja kuivaa uunipelti (4) ja ritilä (5) ennen käyttöä.
Lämmitysvastukset on öljytty valmistuksen yhteydessä, ja siksi ne savuavat hieman
uunin ensimmäisellä käyttökerralla. Savuaminen on täysin turvallista ja lakkaa
muutaman minuutin kuluttua. Jottei savun maku kuitenkaan tarttuisi ruokaan,
suosittelemme seuraavia toimenpiteitä ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa:
• Jätä uuninluukku raolleen.
• Valitse.ylä-.tai.alavastus,.aseta.lämpötilaksi.235.°C.ja.kypsennysajaksi.15.
minuuttia (katso osio Laitteen käyttö). Käynnistä laite.
• Laite käynnistyy automaattisesti 15 minuutin kuluttua.
Nyt savu on täysin haihtunut, ja voit käyttää laitetta ruoan valmistukseen.
Laitteen sijoittaminen
•
•
•
•
•
Sijoita uuni vaakasuoralle, kestävälle alustalle ja jätä sen sivuille (myös taakse
ja yläpuolelle) vähintään 10 cm tyhjää tilaa, jotta uunin ilmanvaihto toimii hyvin.
Laite ei sovellu upotusasennukseen.
Tarkista, että kotelon tuuletusaukkoja ei ole peitetty. Jos ilma ei pääse
virtaamaan vapaasti tuuletusaukoista laitteen käytön aikana, laite saattaa
ylikuumentua. Älä käytä laitetta ennen kuin se on jäähtynyt.
Älä sijoita laitetta tai virtajohtoa kuumaan paikkaan, kuten keittolevyjen tai
kaasulieden polttimien lähelle.
Uunia ei saa sijoittaa käsittelemättömälle puupinnalle, sillä se voi vaurioittaa
pintaa.
Uunin jaloista voi jäädä värillisiä jälkiä. Jos näin käy, poista jäljet kostealla liinalla
ja tavallisella puhdistusaineella tai alkoholilla.
Kellonajan asettaminen
1. Uunin kytkeytyessä päälle kuulet äänimerkin ja näyttöön (8) ilmestyy teksti
”0:00”.
2. Paina ajastinpainiketta. Tunnin numero alkaa vilkkua.
3. Aseta tunnit kääntämällä asetuspainiketta.
4. Paina ajastinpainiketta. Minuutin numero alkaa vilkkua.
5. Aseta minuutit kääntämällä asetuspainiketta.
6. Vahvista asetus painamalla ajastinpainiketta.
7. Lukujen välillä oleva kaksoispiste alkaa vilkkua kellon toiminnan osoittamiseksi.
Johto ja pistoke
•
•
•
•
•
•
Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
Älä anna virtajohdon riippua pöydän/tason reunojen yli ja pidä se poissa
kuumien esineiden ja avotulen luota.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.
Irrota virtapistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun sitä ei käytetä.
Älä vedä johdosta irrottaessasi pistokkeen pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut, äläkä käytä
laitetta, jos se on pudotettu tai muuten vahingoittunut.
Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta ja korjauta ne tarvittaessa
valtuutetulla korjaajalla. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa,
ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta
korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Peruskäyttö
1. Kytke pistoke.
2. Aseta kello edellä olevan Kellonajan asettaminen -osion ohjeiden mukaisesti.
3. Tarkista, että murualusta (7) on asianmukaisesti paikallaan.
4. Aseta ruoka uuniin (jos uunia ei tarvitse esilämmittää).
5. Sulje uunin luukku.
6. Valitse toiminto painamalla toimintopainiketta (a) ja kääntämällä asetuspainiketta,
kunnes näkyviin tulee haluamasi toiminnon symboli (katso alla oleva taulukko).
7. Aseta lämpötila ja/tai aika seuraavien ohjeiden mukaisesti.
8. Käynnistä kypsennys painamalla valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta (e).
o Toiminnon symbolit alkavat vilkkua, ja näytössä näkyy jäljellä oleva
kypsennysaika (esilämmityksen jälkeen, jos sitä käytetään).
9. Voit keskeyttää kypsennyksen väliaikaisesti milloin tahansa painamalla
valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta (tämä on käytännöllistä, jos ruoka on
käännettävä).
o Jos kypsennys keskeytetään väliaikaisesti, näytössä vilkkuu jäljellä oleva
kypsennysaika.
o Kypsennys käynnistyy uudelleen painamalla valinta-/käynnistys-/
pysäytyspainiketta uudelleen.
10. Uunista katkeaa virta automaattisesti, kun asetettu kypsennysaika on kulunut.
Uunista kuuluu kolme merkkiääntä, ja näyttöön palaa kellonaika.
11. Jos valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta pidetään painettuna asetuksen
aikana, ohjelmointi nollautuu ja näyttöön palaa kellonaika.
Palovaara!
Noudata seuraavia ohjeita, jotta uuni ei syty palamaan:
• Älä peitä murualustaa, kuumennusvastuksia tai uunin sivuja foliolla.
• Älä puhdista uunia teräsvillalla, sillä siitä voi irrota metallinkappaleita, jotka voivat
lisätä sähköiskun vaaraa.
• Ruoka ei saa koskettaa kuumennusvastuksia.
• Käytä ainoastaan uunikäyttöön tarkoitettuja astioita, vuokia ja keittiövälineitä,
esimerkiksi lasia, tulenkestävää keramiikkaa tai metallia.
• Älä säilytä uunissa mitään muuta kuin mukana toimitettavia lisävarusteita.
• Älä kypsennä ruokaa liian pitkään tai liian kuumassa lämpötilassa. Älä jätä uunia
valvomatta, jos se on kuuma tai sen sisällä on leivinpaperia tai muuta herkästi
syttyvää materiaalia.
• Jos uunin sisällä olevat materiaalit syttyvät tuleen, pidä ovi suljettuna. Kytke virta
pois välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Luukku
2. Kädensija
3. Ylempi kuumennusvastus (ei
näy kuvassa)
4. Uunipelti
5. Ritilä
6. Alempi kuumennusvastus
7. Murualusta
8. Näyttö
9. Ohjauspaneeli
Näytön toimintosymbolit
3. Paina ajastinpainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
kypsennysajan.
o Pienin asetus on 1 minuutti ja suurin 2 tuntia.
4. Käynnistä kypsennys painamalla valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta.
o Symboli ja lämpötila alkavat vilkkua uunin esilämmityksen merkiksi. Kun
asetettu lämpötila on saavutettu, kuulet kaksi merkkiääntä ja asetettu aika
alkaa kulua.
Symboll Toiminto
Ylävastus
LAPSILUKITUS
Lapsilukitus estää pieniä lapsia käyttämästä laitetta. Kun lapsilukitus on päällä,
laitetta ei voi käyttää. Lapsilukitus otetaan käyttöön pitämällä valinta-/käynnistys-/
pysäytyspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Kuulet äänimerkin, ja näyttöön
ilmestyy lukituksen symboli. Lapsilukitus poistetaan käytöstä pitämällä valinta/käynnistys-/pysäytyspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Symboli häviää
näytöstä.
Alavastus
Ylä- ja alavastus
Kiertoilma
PUHDISTUS
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen
puhdistusta.
• Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen
voi lisätä hieman pesuainetta.
• Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja
liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen
ulkopintaa.
• Huolehdi, ettei tuuletusaukkoihin pääse vettä.
• Poista murualusta, puhdista se muruista ja pese lämpimässä vedessä
puhdistusaineella.
• Myös uunipellin ja ritilän voi pestä vedessä pesuaineella.
Sulatus
Pizzaohjelma
Kypsennys ylävastuksella
1.. Paina.toimintopainiketta.ja.käännä.asetuspainiketta,.kunnes.ylävastuksen.
symboli.tulee.näkyviin.(katso.yllä.oleva.taulukko)..Tällöin.käytössä.on.asetettu.
lämpötila,.jota.ei.voi.säätää.
2.. Paina.ajastinpainiketta.ja.käännä.asetuspainiketta.valitaksesi.haluamasi.
kypsennysajan.
......o...Pienin.asetus.on.1.minuutti.ja.suurin.2.tuntia.
3.. Käynnistä.kypsennys.painamalla.valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta.
Uunin sisäpuolella olevien kuumennusvastusten puhdistaminen
•
•
•
•
Kypsennys alavastuksella
1. Paina Function-painiketta ja käännä valitsinta, kunnes näet alalämmön symbolin
(katso yllä olevaa kaaviota).
2. Paina Temp-painiketta (b) ja käännä valitsin haluttuun lämpötilaan.
o Voit säätää lämpötilan 70 ºC:n ja 235 ºC:n välille.
3. Paina Time-painiketta ja käännä valitsin haluttuun paistoaikaan.
o Pienin asetus on 1 minuutti ja suurin 2 tuntia.
4. Käynnistä laite painamalla Select/Start/Stop-painiketta.
o Symboli ja lämpötila alkavat vilkkua laitteen esilämmityksen merkiksi. Kun
asetettu lämpötila on saavutettu, kuulet 2 äänimerkkiä ja ajastin alkaa laskea.
Aloita pyyhkimällä uunin sisäosa ja kuumennusvastukset kuivaksi puristetulla,
puhdistusaineveteen kastetulla liinalla.
Aseta grilli sitten täydelle teholle, jotta rasva ja roiskeet palavat pois.
Kytke uunin virta pois päältä heti, kun kuumennusvastus lakkaa savuamasta.
Anna laitteen jäähtyä kunnolla.
Pyyhi uunin sisäosa vielä kerran, jotta uuniin ei jää palamisjäämiä.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt
laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on
ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
Kypsennys ylä- ja alavastuksella
1. Paina toimintopainiketta ja käännä asetuspainiketta, kunnes ylä- ja alavastuksen
symboli tulee näkyviin (katso yllä oleva taulukko). Tällöin käytössä on asetettu
lämpötila, jota ei voi säätää.
2. Paina ajastinpainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
ohjelman.
o Voit valita ohjelmanumeron 1–6, jossa 1 vastaa 3 minuuttia ja 6 vastaa 8
minuuttia.
3. Käynnistä kypsennys painamalla valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on kärsinyt muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kiertoilmakypsennys
1. Paina toimintopainiketta ja käännä asetuspainiketta, kunnes
kiertoilmakypsennyksen symboli tulee näkyviin (katso yllä oleva taulukko).
2. Paina lämpötilapainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
lämpötilan.
o Perusasetuksena on 175 ºC, mutta voit valita lämpötilaksi 70–235 ºC.
3. Paina ajastinpainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
kypsennysajan.
o Pienin asetus on 1 minuutti ja suurin 2 tuntia.
4. Käynnistä kypsennys painamalla valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta.
o Symboli ja lämpötila alkavat vilkkua uunin esilämmityksen merkiksi. Kun
asetettu lämpötila on saavutettu, kuulet kaksi merkkiääntä ja asetettu aika
alkaa kulua.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä
käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon kohdasta
"Question & Answer".
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä
teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
Maahantuoja:
Varoitus! Kiertoilmauunit paistavat tavallisia uuneja tehokkaammin. Jos käytät
kiertoilmatoimintoa, paistoaika on todennäköisesti lyhyempi kuin tavallista uunia
käytettäessä.
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
Sulatus
1. Paina toimintopainiketta ja käännä asetuspainiketta, kunnes sulatuksen symboli
tulee näkyviin (katso yllä oleva taulukko). Tällöin käytössä on asetettu lämpötila,
jota ei voi säätää.
2. Paina ajastinpainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
kypsennysajan.
o Pienin asetus on 1 minuutti ja suurin 2 tuntia.
3. Käynnistä kypsennys painamalla valinta-/käynnistys-/pysäytyspainiketta.
Pizzaohjelma
1. Paina toimintopainiketta ja käännä asetuspainiketta, kunnes pizzaohjelman
symboli tulee näkyviin (katso yllä oleva taulukko).
2. Paina lämpötilapainiketta ja käännä asetuspainiketta valitaksesi haluamasi
lämpötilan.
o Perusasetuksena on 235 ºC, mutta voit valita lämpötilaksi 70–235 ºC.
UK
INTRODUCTION
a. “Function” button (function)
b. “Temp” button (temperature)
c. “Time” button (time)
d. Set button
e. “Select/Start/Stop” button (select/start/stop)
To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully
before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We
also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can
remind yourself of the functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
General
• Incorrect use of this appliance may cause personal injury and damage.
• Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any
injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
• For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
• For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.
• The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.
• Make sure that no liquid gets into the appliance.
• Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
• Keep the appliance under constant supervision while in use. and keep an eye on
children.
• The oven will become very hot during use. Never move whilst hot. When the
oven is hot, only touch the oven door handle and the controls, and be very
careful when handling hot dishes, oven accessories or foods – use oven gloves!
• Make sure you do not scratch the glass in the oven door, and never place
objects on the oven door when it is open.
• Never insert anything into the ventilation slots or other openings.
• Do not use the appliance if there are cleaning agent residues inside it.
PREPARING THE APPLIANCE
Each individual appliance is checked at the factory, but
for safety’s sake, after unpacking it, you should check carefully that it has not been
damaged during transport.
• Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar),
if the door (1) closes properly, and if the hinges are in order.
• If the appliance appears to have been damaged, contact the shop where you
bought it, and do not use it until it has been checked by an authorised specialist.
• Before use, check that you have removed all packaging inside and out.
• Wash and wipe the baking tray (4) and the grille (5) before use.
Positioning the appliance
•
•
•
•
•
The heating elements were oiled during manufacture and these will therefore smoke
slightly when the oven is first used. This is entirely safe and will stop after a few
minutes. However, so that the food does not taste of this smoke, we recommend
that you take the following action before using the appliance for the first time:
• Leave the oven door ajar.
• Select.upper.or.lower.heat,.set.the.temperature.at.235.°C.and.set.the.cooking.
time for 15 minutes (See “Operating the Appliance” below). Start appliance.
• The appliance will start automatically after 15 minutes.
The smoke will now have completely disappeared, and you can use the
appliance to cook food.
The appliance should be placed on a solid flat surface, with clearance of at least
10 cm from the sides (including rear and top) to ensure sufficient ventilation. The
appliance is not suitable for built-in fitting.
Check that the vent holes in the cabinet are not covered. If they are covered
while the appliance is in use, there is a risk of overheating. Do not use the
appliance until it has cooled down.
Do not place the appliance or the cord near hot areas, for example gas rings and
electric hotplates.
Do not place on untreated wooden surfaces, as it may damage them.
The feet can leave a colour stain. If this happens, remove with a damp cloth and
ordinary detergent or spirit.
Setting the clock
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cord and plug
•
•
•
•
•
•
Ensure that the cord is fully extended.
Do not allow the cord to hang over the edge of a table/counter, and keep it away
from hot objects and naked flames.
Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.
Remove the plug from the socket when cleaning, or when not in use. Avoid
pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
Check regularly that neither cord nor plug is damaged and do not use if they are,
or if the appliance has been dropped or damaged in any other way.
If the appliance, cord or plug have been damaged, have them inspected and
if necessary repaired by an authorised repair engineer. Never try to repair the
appliance yourself. Please contact the store where you bought the appliance for
repairs under guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance
will invalidate the guarantee.
When power is connected, a beep is heard and the display (8) will show "0:00".
Press the "Time" button; the hour number will start to flash.
Set the hours by turning the set button.
Press the "Time" button; the minute number will start to flash.
Set the minutes by turning the set button.
Press the "Time" button to complete the setting.
The two dots between the figures will start to flash, which means the clock is
functioning.
OPERATING THE APPLIANCE
Basic operation
1. Plug in and switch on the power.
2. Set the clock as described in “Setting the clock” above.
3. Check that the crumb tray (7) is correctly positioned.
4. Place the food in the oven (unless the oven has to preheat).
5. Close the oven door.
6. Select function by pressing the “Function” button (a) and turning the set button
until the symbol for the required function is shown (see the table below).
7. Set temperature and/or time as described below.
8. Press the “Select/Start/Stop” button (e) to commence cooking.
o The relevant symbols will start to flash and the display will show the
remaining cooking time (after preheating where appropriate).
9. Cooking can be temporarily interrupted at any time by pressing the “Select/
Start/Stop” button (practical if the food needs turning).
o When cooking is temporarily interrupted, the remaining cooking time will
flash on the display.
o Cooking is recommenced by pressing the “Select/Start/Stop” button again.
10. Once the cooking time set has elapsed, the oven will switch off automatically.
The oven will beep 3 times and the display will return to showing the clock.
11. If the “Select/Start/Stop” button is held down during setting, the programming is
reset and the display returns to showing the clock.
Fire hazard!
To reduce the risk of fire occurring in the oven compartment, please note the
following points:
• Do not cover the crumb tray, the heating elements or sides with tin foil.
• Do not use steel scourers for cleaning, since it is possible for steel fragments to
break off, increasing the risk of electric shock.
• Food must not touch the heating elements.
• Only use dishes, tins and other kitchen utensils that are intended for use in
ovens, e.g. glass, fireproof ceramic or metal items.
• Do not use the oven compartment for storing anything other than the
accompanying accessories.
• Do not cook food for too long or at too high a temperature. Do not leave
unattended if hot and baking parchment or other flammable materials have been
used.
• If materials in the appliance catch fire, leave the door closed. Switch off
immediately, and remove the plug from the wall socket.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1. Oven door
2. Handle
3. Upper heating element (not
visible in the picture)
4. Baking tray
5. Grid
6. Lower heating element
7. Crumb tray
8. Display
9. Control panel
10
Function symbols on the display
4. Press the “Select/Start/Stop” button to commence cooking.
o The symbol and the temperature begin to flash indicating that the oven is
preheating. When the set temperature is reached, two beeps sound and the
time begins to count down.
Symbol Function
Heat from above
CHILD SAFETY LOCK
Heat from below
The child safety lock prevents small children from using the appliance. The
appliance cannot be operated as long as the child safety lock is active. To activate
the child safety lock, press and hold the "Select/Start/Stop" button for 3 seconds.
One beep will be heard, and the display shows a lock symbol. To deactivate the
child safety lock again, press and hold the "Select/Start/Stop" button for 3 seconds.
The symbol will then disappear from the display.
Heat from above and below
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay attention to the following points:
• Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down
before cleaning.
• Clean the appliance by wiping it with a damp cloth. A little detergent can be
added if the appliance is heavily soiled.
• Never use a scouring pad, steel wool or any form of strong solvents or abrasive
cleaning agents to clean the appliance, as those may damage the outside
surfaces of the appliance.
• Make sure that no water gets into the vent holes.
• Remove the crumb tray, dust it free of crumbs and wash it in warm water with
detergent.
• The baking tray and grille can also be washed in water and detergent.
Convection heat
Defrost function
Pizza programme
Cooking with heat from above
Cleaning of the heating elements inside the oven
1.. Press.the.“Function”.button.and.turn.the.set.button.until.the.symbol.for.
heat.from.above.is.displayed.(see.the.table.above)..It.is.a.set.non-adjustable.
temperature.
2.. Press.the.“Time”.button.and.turn.the.set.button.to.the.required.cooking.time.
......o...Minimum.selection.is.1.minute.and.maximum.selection.is.2.hours.
3.. Press.the.“Select/Start/Stop”.button.to.commence.cooking.
•
•
•
•
Start by cleaning the oven compartment and the heating elements with a tightly
wrung cloth that has been soaked in water with detergent.
Then set the grill at highest setting in order to burn off grease and spillage.
Turn off the oven once the heating element is no longer smoking, and leave it to
cool off completely.
Wipe the oven compartment once more to remove burned remnants.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT
Cooking with heat from below
1. Press “Function” and turn the dial until you see the symbol for bottom heat (see
diagram above).
2. Press “Temp” (b) and turn the dial to the desired temperature.
o You can set the temperature between 70 and 235ºC.
3. Press “Time” and turn the dial to the desired cooking time.
o The minimum time is 1 minute and the maximum is 2 hours.
4. Press “Select/Start/Stop” to start the appliance.
o The symbol and the temperature begin flashing to indicate that the appliance
is being preheated. Once the set temperature has been reached, you will
hear 2 beeps and the timer starts counting down.
Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of along with ordinary household
waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct
collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.
Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations
free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new
equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further
information on what you should do with electrical and electronic waste.
Cooking with heat from above and below
1. Press the “Function” button and turn the set button until the symbol for heat
from above and below is displayed (see the table above). It is a set nonadjustable temperature.
2. Press the “Time” button and turn the set button to the required programme.
o A programme number between 1 and 6 can be selected, where 1
corresponds to 3 minutes and 6 corresponds to 8 minutes.
3. Press the “Select/Start/Stop” button to commence cooking.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
• If faults have arisen because of faults in your electricity supply.
Convection cooking
Due to the constant development of our products in terms of function and design,
we reserve the right to make changes to the product without warning.
1. Press the “Function” button and turn the set button until the symbol for
convection heat is displayed (see the table above).
2. Press the “Temp” button and turn the set button to the required temperature.
o Standard setting is 175 ºC, temperature may be selected between 70 and
235 ºC.
3. Press the “Time” button and turn the set button to the required cooking time.
o Minimum selection is 1 minute and maximum selection is 2 hours.
4. Press the “Select/Start/Stop” button to commence cooking.
o The symbol and the temperature begin to flash indicating that the oven is
preheating. When the set temperature is reached, two beeps sound and the
time begins to count down.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer
in this user guide, please try our website at www.adexi.eu.
Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to view the
most frequently asked questions.
You can also see contact details if you need to contact us for technical issues,
repairs, accessories and spare parts.
Caution! Convection ovens are more efficient than normal ovens. If you use the
convection function, the cooking time will most likely be shorter than in a normal
oven.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors.
Defrost function
1. Press the “Function” button and turn the set button until the symbol for
defrosting is displayed (see the table above). It is a set non-adjustable
temperature.
2. Press the “Time” button and turn the set button to the required cooking time.
o Minimum selection is 1 minute and maximum selection is 2 hours.
3. Press the “Select/Start/Stop” button to commence cooking.
Pizza programme
1. Press the “Function” button and turn the set button until the symbol for the
pizza programme is displayed (see the table above).
2. Press the “Temp” button and turn the set button to the required temperature.
o Standard setting is 235 ºC, temperature may be selected between 70 and
235 ºC.
3. Press the “Time” button and turn the set button to the required cooking time.
o Minimum selection is 1 minute and maximum selection is 2 hours.
11
DE
EINLEITUNG
DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung
sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Heben
Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können.
1. Tür
2. Griff
3. Oberes Heizelement (nicht
sichtbar)
4. Backblech
5. Rost
6. Unteres Heizelement
7. Krümelschublade
8. Display
9. Bedienfeld
a. “Function” Taste (Funktion)
b. “Temp” Taste (Temperatur)
c. “Time” Taste (Zeit)
d. Einstelltaste
e. “Select/Start/Stop” Taste (Auswahl/Start/Stopp)
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
• Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden
verursachen.
• Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten
Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den
unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts
verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den
gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
• Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.
• Gerät, Kabel oder Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten
eingetaucht werden.
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
• Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
• Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt und
achten Sie auf Kinder.
• Der Ofen wird während des Betriebes sehr heiß. Niemals in heißem Zustand
bewegen. Berühren Sie nur den Türgriff und die Bedienelemente des
Ofens, wenn er heiß ist und seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Teller,
Ofenzubehör oder Lebensmittel handhaben – verwenden Sie Ofenhandschuhe!
• Achten Sie darauf, das Glas in der Ofentür nicht zu zerkratzen, und stellen Sie
keine Gegenstände auf die offene Ofentür.
• Schieben Sie niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder in andere
Öffnungen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich noch Reinigungsmittelreste darin
befinden.
Aufstellen des Geräts
VOR DEM GEBRAUCH
•
Jedes Gerät wird werkseitig kontrolliert. Sicherheitshalber sollten Sie sich
jedoch nach dem Auspacken vergewissern, dass beim Transport keine Schäden
entstanden sind.
• Überprüfen Sie, ob sichtbare Schäden (z.B. in Form von Dellen) vorliegen, ob die
Tür (1) gut schließt und ob die Scharniere in Ordnung sind.
• Falls Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, setzen Sie sich bitte mit
dem Händler in Verbindung. Das Gerät darf erst nach Überprüfung durch eine
Fachwerkstatt in Betrieb genommen werden.
• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass Sie die gesamte Außen- und
Innenverpackung entfernt haben.
• Waschen und trocknen Sie das Backblech (4) und den Rost (5) vor dem
Gebrauch.
•
•
•
•
Das Gerät muss auf einer stabilen waagerechten Fläche stehen, wobei seitlich
(einschließlich Rück- und Oberseite) mindestens 10 cm Luft ist, um eine
ausreichende Zirkulation zu gewährleisten. Das Gerät eignet sich nicht für den
Einbau.
Vergewissern Sie sich, dass die Ventilationsöffnungen des Gehäuses nicht
zugedeckt sind. Werden sie blockiert, während das Gerät in Gebrauch ist,
besteht die Gefahr einer Überhitzung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät erst,
wenn es abgekühlt ist.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Gasflammen
oder elektrische Kochplatten. Das Kabel darf ebenfalls nicht in der Nähe von
Wärmequellen verlegt werden.
Stellen Sie das Gerät nicht auf unbehandelte Holzoberflächen, da es diese
beschädigen kann.
Die Füße können Farbflecken hinterlassen. In diesem Fall können Sie die
Flecken mit einem feuchten Tuch und einem handelsüblichen Reinigungsmittel
oder Spiritus entfernen.
Die Heizelemente sind werkseitig eingeölt worden und geben deshalb anfangs
etwas Rauch ab. Dies ist völlig ungefährlich und hört nach wenigen Minuten auf. Um
jedoch zu vermeiden, dass das Essen nach diesem Rauch schmeckt, empfehlen wir
Ihnen, vor der ersten Benutzung Folgendes zu tun:
• Lassen Sie die Ofentür offen.
• Wählen.Sie.Ober-.und.Unterhitze,.stellen.Sie.die.Temperatur.auf.235.°C.ein,.und.
stellen Sie die Zubereitungszeit auf 15 Minuten ein (Siehe nachfolgend unter
„Bedienung des Geräts“). Starten Sie das Gerät.
• Das Gerät startet automatisch nach 15 Minuten.
Kabel und Stecker
•
•
•
•
•
•
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz ausgerollt ist.
Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches/einer Küchentheke
hängen, und lassen Sie es nicht in die Nähe von heißen Gegenständen oder
offenem Feuer kommen.
Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel
stolpern können.
Ziehen Sie vor dem Reinigen oder wenn das Gerät nicht in Betrieb ist den
Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und
verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn das Gerät
fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind, müssen sie überprüft und ggf.
von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu
reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden
Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen
am Gerät erlischt die Garantie.
Der Rauch ist dann vollständig verschwunden, und Sie können das Gerät für die
Essenszubereitung verwenden.
Einstellen der Uhr
1. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, ertönt ein Piepsen und das Display (8) zeigt
"0:00" an.
2. Drücken Sie die „Time“-Taste; die Stundenzahl beginnt zu blinken.
3. Stellen Sie die Stunden durch Drehen des Einstellschalters ein.
4. Drücken Sie die „Time“-Taste; die Minutenzahl beginnt zu blinken.
5. Stellen Sie die Minuten durch Drehen des Einstellschalters ein.
6. Drücken Sie die „Time“-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.
7. Die beiden Punkte zwischen den Zahlen beginnen zu blinken, was bedeutet,
dass die Uhr funktioniert.
Feuergefahr!
BEDIENUNG DES GERÄTS
Um das Brandrisiko zu reduzieren, beachten Sie bitte Folgendes:
• Bedecken Sie die Krümelschublade, die Heizelemente oder die Seiten nicht mit
Alufolie.
• Verwenden Sie keine Stahlschwämme zum Reinigen, da sonst Stahlfragmenten
abbrechen und die Gefahr von Stromschlägen erhöhen können.
• Lebensmittel dürfen die Heizelemente nicht berühren.
• Verwenden Sie ausschließlich Geschirr, Dosen und andere Küchenutensilien, die
für den Gebrauch in Öfen vorgesehen sind, z. B. Glas, hitzefeste Keramik oder
Metallgegenstände.
• Im Garraum des Ofens dürfen nur die mitgelieferten Zubehörteile aufbewahrt
werden.
• Garen Sie Lebensmittel nicht zu lange und nicht bei zu hohen Temperaturen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es heiß ist und Backpapier
oder andere entflammbare Materialien verwendet werden.
• Falls Materialien im Gerät in Brand geraten, lassen Sie die Tür geschlossen.
Schalten Sie das Gerät sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Grundsätzlicher Gebrauch
1. Das Gerät einstecken und einschalten.
2. Stellen Sie die Uhr wie oben unter „Einstellen der Uhr“ beschrieben ein.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Krümelschublade (7) richtig eingeschoben ist.
4. Geben Sie das Gargut in den Ofen (sofern der Ofen nicht vorgeheizt werden
muss).
5. Schließen Sie die Ofentür.
6. Wählen Sie die Funktion durch Drücken der „Function“-Taste (a) und durch
Drehen des Einstellschalters, bis das Symbol für die gewünschte Funktion
angezeigt wird (siehe nachfolgende Tabelle).
7. Stellen Sie die Temperatur und/oder Zeit wie nachfolgend beschrieben ein.
8. Drücken Sie die „Select/Start/Stop“-Taste (e), um mit der Zubereitung zu
beginnen.
o Die entsprechenden Symbole beginnen zu blinken, und das Display zeigt die
verbleibende Zubereitungszeit an (nach dem Vorheizen, falls zutreffend).
9. Durch Drücken der „Select/Start/Stopp“-Taste können Sie den Garvorgang
(beispielsweise zum Umdrehen des Essens) jederzeit kurzzeitig unterbrechen.
12
o Wenn das Garen vorübergehend unterbrochen wird, blinkt die verbleibende
Garzeit im Display.
o Die Zubereitung wird fortgesetzt, indem die „Select/Start/Stop“-Taste
nochmals gedrückt wird.
10. Nach Ablauf der Zubereitungszeit schaltet sich der Mikrowellenherd automatisch
aus. Der Herd piept 3 Mal, und das Display zeigt wieder die Uhr an.
11. Wenn die „Select/Start/Stop“-Taste während des Einstellens gedrückt gehalten
wird, wird die Programmierung zurückgesetzt und das Display zeigt wieder die
Uhr an.
Auftaufunktion
1. Drücken Sie die „Function“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter, bis das
Symbol für Auftauen angezeigt wird (siehe obige Tabelle). Es handelt sich dabei
um eine voreingestellte Temperatur.
2. Drücken Sie die "Time“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf die
gewünschte Zubereitungszeit.
o Der Mindestzeitraum beträgt 1 Minute und der maximale Zeitraum beträgt 2
Stunden.
3. Drücken Sie die „Select/Start/Stop“-Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.
Funktionssymbole im Display
Pizza-Programm
1. Drücken Sie die „Function“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter, bis das
Symbol für Pizza angezeigt wird (siehe obige Tabelle).
2. Drücken Sie die "Temp“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf die
gewünschte Temperatur.
o Die Standardeinstellung ist 235 °C, die Temperatur kann zwischen 70 und
235 °C gewählt werden.
3. Drücken Sie die "Time“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf die
gewünschte Zubereitungszeit.
o Der Mindestzeitraum beträgt 1 Minute und der maximale Zeitraum beträgt 2
Stunden.
4. Drücken Sie die „Select/Start/Stop“-Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.
o Das Symbol und die Temperatur beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass
der Ofen vorheizt. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, sind zwei
Signaltöne zu hören, und die Zeit beginnt abzulaufen.
Symbol Funktion
Hitze von oben
Hitze von unten
Hitze von oben und unten
Heißluft
KINDERSICHERUNG
Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder das Gerät benutzen können. Das
Gerät kann nicht benutzt werden, solange die Kindersicherung aktiv ist. Die
Kindersicherung wird aktiviert, indem Sie die „Select/Start/Stop“-Taste 3 Sekunden
lang drücken. Ein Piepton ertönt, und im Display wird ein Schloss-Symbol
angezeigt. Die Kindersicherung wird wieder deaktiviert, indem Sie die „Select/Start/
Stop“-Taste 3 Sekunden lang drücken. Das Symbol verschwindet dann aus dem
Display.
Auftaufunktion
Pizza-Programm
REINIGUNG
Zubereitung mit Oberhitze
Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten:
• Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist
und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde.
• Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab. Wenn es stark verschmutzt
ist, kann ein wenig Reinigungsmittel zugegeben werden.
• Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle oder starke
Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen, da
diese Oberflächen des Geräts beschädigen können.
• Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringt.
• Entfernen Sie die Krümelschublade, reinigen Sie sie von Krümeln und waschen
Sie sie mit warmem Wasser und Spülmittel aus.
• Das Backblech und der Grill können ebenfalls in Wasser und Spülmittel
gewaschen werden.
1.. Drücken.Sie.die.„Function“-Taste.und.drehen.Sie.den.Einstellschalter,.bis.das.
Symbol.für.Hitze.von.oben.angezeigt.wird.(siehe.obige.Tabelle)..Es.handelt.sich.
dabei.um.eine.voreingestellte.Temperatur.
2.. Drücken.Sie.die."Time“-Taste.und.drehen.Sie.den.Einstellschalter.auf.die.
gewünschte.Zubereitungszeit.
......o...Der.Mindestzeitraum.beträgt.1.Minute.und.der.maximale.Zeitraum.beträgt.2.
...........Stunden.
3.. Drücken.Sie.die.„Select/Start/Stop“-Taste,.um.mit.der.Zubereitung.zu.beginnen.
Zubereitung mit Unterhitze
1. Drücken Sie „Function“ und drehen Sie den Schalter, bis das Symbol für
Unterhitze (siehe vorstehende Abbildung) sichtbar wird.
2. Drücken Sie „Temp“(b) und drehen Sie den Schalter zur gewünschten
Temperatur.
o Sie können die Temperatur zwischen 70 und 235° C einstellen.
3. Drücken Sie „Time“ und drehen Sie den Schalter zur gewünschten Garzeit.
o Der Mindestzeitraum beträgt 1 Minute und der maximale Zeitraum beträgt 2
Stunden.
4. Drücken Sie „Select/Start/Stop“, um das Gerät zu starten.
o Das Symbol und die Temperatur beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass
das Gerät vorheizt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht wurde, sind 2
Pieptöne zu hören, und der Timer beginnt den Countdown.
Reinigen der Heizelemente im Innern des Ofens
•
•
•
•
Beginnen Sie, indem Sie den Garraum und die Heizelemente mit einem
in Wasser mit Reinigungsmittel eingetauchten, gut ausgewrungenen Tuch
auswischen.
Schalten Sie dann den Grill auf die höchste Stufe ein, um Fett und Spritzer
wegzubrennen.
Schalten Sie den Ofen ab, sobald das Heizelement nicht mehr raucht, und
lassen Sie ihn vollständig abkühlen.
Wischen Sie den Garraum nochmals aus, um verbrannte Reste zu entfernen.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES
PRODUKTS
Zubereitung mit Ober- und Unterhitze
1. Drücken Sie die „Function“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter, bis das
Symbol für Hitze von oben und unten angezeigt wird (siehe obige Tabelle). Es
handelt sich dabei um eine voreingestellte Temperatur.
2. Drücken Sie die "Time“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf das
gewünschte Programm.
o Es kann eine Programmnummer zwischen 1 und 6 ausgewählt werden,
wobei 1 einer Zeit von 3 Minuten und 6 einer Zeit von 8 Minuten entspricht.
3. Drücken Sie die „Select/Start/Stop“-Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll
entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert entsorgt werden
muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße
Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre
gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In
einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem
sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät
gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden
Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll
erfahren möchten.
Heißluftgaren
1. Drücken Sie die „Function“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter, bis das
Symbol für Heißluft angezeigt wird (siehe obige Tabelle).
2. Drücken Sie die "Temp“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf die
gewünschte Temperatur.
o Die Standardeinstellung ist 175 °C, die Temperatur kann zwischen 70 und
235 °C gewählt werden.
3. Drücken Sie die "Time“-Taste und drehen Sie den Einstellschalter auf die
gewünschte Zubereitungszeit.
o Der Mindestzeitraum beträgt 1 Minute und der maximale Zeitraum beträgt 2
Stunden.
4. Drücken Sie die „Select/Start/Stop“-Taste, um mit der Zubereitung zu beginnen.
o Das Symbol und die Temperatur beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass
der Ofen vorheizt. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, sind zwei
Signaltöne zu hören, und die Zeit beginnt abzulaufen.
Vorsicht! Umluftöfen sind leistungsfähiger als normale Öfen. Wenn Sie die
Heißluftfunktion verwenden, ist die Garzeit wahrscheinlich kürzer als bei einem
normalen Ofen.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• wenn unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig
beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.
13
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne
Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in
dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website
(www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question &
Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich
technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen
möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
14
PL
WSTĘP
GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA
Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw
dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Szczególną uwagę należy
zwrócić na zasady bezpieczeństwa. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie
konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji
urządzenia.
1. Drzwiczki kuchenki
2. Uchwyt
3. Górny element grzewczy (nie
pokazany na rysunku)
4. Tacka do pieczenia
5. Ruszt
6. Dolny element grzejny
7. Tacka na okruchy
8. Wyświetlacz
9. Panel sterowania
a. Przycisk „Function”
(program)
b. Przycisk „Temp”
(temperatura)
c. Przycisk „Time” (czas)
d. Przycisk ustawienia
e. Przycisk „Select/Start/
Stop” (wybieranie/rozpoczęcie/zatrzymanie)
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Informacje ogólne
• Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz
uszkodzenie urządzenia.
• Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z
niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także
część „Warunki gwarancji”).
• Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
• Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i
częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
• Urządzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani
jakimkolwiek innym płynie.
• Należy uważać, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
• Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki mokrymi ani wilgotnymi
rękami.
• Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru i uważać na dzieci.
• Podczas używania kuchenka nagrzewa się do bardzo wysokiej temperatury.
Nie przesuwać, gdy urządzenie jest gorące. Kiedy piekarnik jest gorący, można
dotykać wyłącznie uchwytu drzwiczek i przycisków kontrolnych; należy również
zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania gorących naczyń,
akcesoriów lub potraw – należy używać rękawic kuchennych!
• Należy uważać, aby nie zarysować szyby w drzwiczkach kuchenki oraz aby nie
opierać przedmiotów o otwarte drzwiczki kuchenki.
• Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych,
ani innych otworów urządzenia.
• Nie wolno używać kuchenki, jeżeli wewnątrz znajdują się pozostałości środków
czyszczących.
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
Każde urządzenie jest testowane w fabryce, jednak ze względów bezpieczeństwa
po jego rozpakowaniu zalecamy dokładne sprawdzenie, czy nie uległo uszkodzeniu
podczas transportu.
• Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych widocznych śladów uszkodzenia
(np. w postaci wgnieceń lub tym podobnych), czy drzwiczki (1) zamykają się
prawidłowo oraz czy zawiasy są w porządku.
• Jeżeli urządzenie uległo uszkodzeniu, należy skontaktować się ze sklepem,
w którym dokonano zakupu. Nie należy uruchamiać go przed sprawdzeniem
przez autoryzowanego serwisanta.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy opakowania
zewnętrznego i znajdujące się wewnątrz urządzenia zostały usunięte.
• Przed użyciem umyć i wytrzeć tackę do pieczenia (4) i ruszt (5).
Umiejscowienie urządzenia
•
•
•
•
•
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni z zachowaniem
co najmniej 10 cm odstępu po bokach (łącznie z tylną i górną ścianką) w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Urządzenie nie nadaje się do zabudowy.
Sprawdzić, czy otwory wentylacyjne w obudowie nie są zasłonięte. Jeżeli są
one zasłonięte podczas pracy urządzenia, może dojść do przegrzania. Nie
korzystać z urządzenia, dopóki nie ostygnie.
Nie należy umieszczać urządzenia ani jego przewodu zasilającego w pobliżu
nagrzanych powierzchni, na przykład palników gazowych i elektrycznych płytek
grzejnych.
Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach z surowego drewna, gdyż może to
spowodować ich uszkodzenie.
Stopki mogą pozostawić kolorowe plamy. Jeśli się to zdarzy, należy je usunąć
wilgotną szmatką nasączoną zwykłym detergentem lub spirytusem.
Ponieważ elementy grzejne zostały naoliwione przez producenta, przy pierwszym
użyciu może wystąpić niewielkie dymienie. Jest to zupełnie bezpieczne i ustąpi
po kilku minutach. Niemniej jednak, aby potrawy nie przesiąkły dymem, zaleca się
wykonanie następujących czynności przed pierwszym użyciem kuchenki:
• Uchylić drzwiczki kuchenki.
• Wybrać dolne lub górne grzanie, ustawić temperaturê 235 °C i ustawić czas
pieczenia na 15 minut (Patrz poniższy rozdział „Obsługa urządzenia”). Włączyć
urządzenie.
• Urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach.
Do tego czasu dym zniknie i z piekarnika będzie można korzystać do
przygotowywania potraw.
Przewód sieciowy i wtyczka
•
•
•
•
•
•
Sprawdź, czy przewód nie jest pozwijany.
Przewód sieciowy nie może zwisać z krawędzi stołu lub blatu. Należy
umieszczać go z dala od rozgrzanych przedmiotów i źródeł otwartego ognia.
Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający
albo przedłużacz.
Wyjąć wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub jeżeli urządzenie nie jest
używane. Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód,
lecz trzymać za wtyczkę.
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli
są one uszkodzone lub urządzenie zostało upuszczone albo w jakikolwiek
sposób uszkodzone, urządzenia nie wolno używać.
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy oddać je
do kontroli i, w razie konieczności, naprawy przez autoryzowanego technika.
Nie wolno wykonywać napraw samodzielnie. Informacje na temat napraw
gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało
zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
Ustawianie zegara
1. Przy włączaniu zasilania słychać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu (8)
pojawia się napis „0:00”.
2. Nacisnąć przycisk „Time” - cyfra oznaczająca godzinę zacznie migać.
3. Ustawić godzinę, przekręcając przycisk ustawiania.
4. Nacisnąć przycisk „Time” - cyfra oznaczająca minuty zacznie migać.
5. Ustawić minuty, przekręcając przycisk ustawiania.
6. Aby zakończyć ustawianie, nacisnąć przycisk „Time”.
7. Dwukropek między cyframi zacznie migać, co oznacza, że zegar działa.
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Obsługa podstawowa
1. Włóż wtyczkę do gniazdka i włącz zasilanie.
2. Ustawić zegar w sposób opisany w powyższym rozdziale „Ustawianie zegara”.
3. Sprawdzić, czy tacka na okruchy (7) jest prawidłowo ustawiona.
4. Umieścić żywność w piekarniku (chyba, że konieczne jest jego wcześniejsze
nagrzanie).
5. Zamknąć drzwiczki kuchenki.
6. Wybrać program, naciskając przycisk „Function” (a) i przekręcając przycisk
ustawiania, aż pojawi się symbol wybranej funkcji (patrz poniższa tabela).
7. Ustawić temperaturę oraz/lub czas w sposób opisany poniżej.
8. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop” (e), aby rozpocząć pieczenie.
o Odpowiednie symbole zaczną migać, a na wyświetlaczu pojawi się
pozostały czas pieczenia (po nagrzaniu wstępnym piekarnika w
przypadkach, gdy jest to wymagane).
9. Pieczenie można na chwilę przerwać w dowolnym momencie, naciskając
przycisk „Select/Start/Stop” (jest to przydatne, gdy przygotowywaną potrawę
trzeba odwrócić).
Niebezpieczeństwo pożaru!
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy przestrzegać następujących zaleceń:
• Nie należy przykrywać tacy na okruchy, elementów grzejnych urządzenia ani
jego boków folią aluminiową.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać skrobaczek metalowych,
ponieważ oderwane metalowe cząstki mogą zwiększyć ryzyko porażenia
prądem.
• Żywność nie może stykać się z elementami grzejnymi.
• Należy używać wyłącznie naczyń, pudełek i innych przyrządów kuchennych,
które są przeznaczone do stosowania w piekarnikach, na przykład ze szkła,
żaroodpornej ceramiki lub metalu.
• Nie należy używać komory kuchenki do przechowywania innych artykułów niż
akcesoria dostarczone wraz z kuchenką.
• Nie należy piec potraw zbyt długo ani w zbyt wysokiej temperaturze. Nie należy
zostawiać nagrzanego urządzenia bez nadzoru, jeżeli zastosowany został
papier pergaminowy do pieczenia lub innego typu materiały łatwopalne.
• W przypadku pojawienia się ognia wewnątrz kuchenki, nie należy otwierać
drzwiczek. Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z kontaktu.
15
o Jeżeli pieczenie zostanie wstrzymane na chwilę, na wyświetlaczu pojawi się
pozostały czas pieczenia.
o Pieczenie zostanie ponownie rozpoczęte po ponownym naciśnięciu
przycisku „Select/Start/Stop”.
10. Po upływie ustawionego czasu kuchenka zostanie automatycznie wyłączona.
Urządzenie wyemituje 3 sygnałów dźwiękowych, a na wyświetlaczu znów
pojawi się zegar.
11. Jeżeli podczas ustawiania przycisk „Select/Start/Stop” zostanie wciśnięty
i przytrzymany, programowanie zostanie zresetowane, a na wyświetlaczu
ponownie pojawi się zegar.
Funkcja rozmrażania
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić przycisk ustawiania, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol rozmrażania (patrz tabela powyżej). Jest to
ustawianie, w którym nie można regulować temperatury.
2. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądany czas pieczenia.
o Minimalny czas ustawienia to 1 sekunda, a maksymalny - 2 godziny.
3. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby rozpocząć pieczenie.
Program pizzy
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić przycisk ustawiania, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol programu do pieczenia pizzy (patrz tabela
powyżej).
2. Nacisnąć przycisk „Temp” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądaną temperaturę.
o Standardowe ustawienie to 235 ° C; można wybrać temperaturę między
70 a 235 ° C.
3. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądany czas pieczenia.
o Minimalny czas ustawienia to 1 sekunda, a maksymalny - 2 godziny.
4. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby rozpocząć pieczenie.
o Symbol i oznaczenie temperatury zaczną migać, aby wskazać, że piekarnik
nagrzewa się. Po nagrzaniu się urządzenia do ustawionej temperatury,
słychać będzie dwa sygnały dźwiękowe i rozpocznie się liczenie czasu.
Symbole na wyświetlaczu
Symbol Funkcja
Grzałka górna
Grzałka dolna
Grzałka górna i dolna
BLOKADA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED DOSTĘPEM DZIECI
Termoobieg
Blokada ta zapobiega korzystaniu z kuchenki mikrofalowej przez małe dzieci.
Przy włączonej blokadzie kuchenki nie da się uruchomić. Aby włączyć blokadę
zabezpieczającą przed dostępem dzieci, nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy
przycisk „Select/Start/Stop”. Będzie słychać jeden sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawi się symbol blokady. Aby wyłączyć blokadę, ponownie nacisnąć
i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk „Select/Start/Stop”. Symbol zniknie z
wyświetlacza.
Funkcja rozmrażania
Program pizzy
CZYSZCZENIE
Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia:
• Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż urządzenie
ostygnie.
• Czyścić urządzenie wilgotną szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo
zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
• Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować myjek do szorowania, myjek
metalowych ani żadnych rozpuszczalników czy silnie działających środków
czyszczących, gdyż może to spowodować uszkodzenie zewnętrznych
powierzchni urządzenia.
• Należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.
• Wyjąć tacę na okruchy, usunąć z niej okruchy i umyć w ciepłej wodzie z
detergentem.
• Tackę do pieczenia i ruszt także można myć w wodzie z detergentem.
Pieczenie przy pomocy górnej grzałki
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić przycisk ustawiania, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol grzania górnego (patrz tabela powyżej). Jest to
ustawianie, w którym nie można regulować temperatury.
2. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądany czas pieczenia.
o Minimalny czas ustawienia to 1 sekunda, a maksymalny - 2 godziny.
3. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby rozpocząć pieczenie.
Pieczenie przy pomocy dolnej grzałki
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić tarczę, aż na wyświetlaczu pojawi się
symbol niskiej temperatury (patrz tabela powyżej).
2. Nacisnąć przycisk „Temp” (b) i przekręcić tarczę tak, aby wskazywał żądaną
temperaturę.
o Temperaturę można ustawić na od 70 do 235° C.
3. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić tarczę tak, aby wskazywał żądany czas
gotowania.
o Minimalny czas to 1 minuta, a maksymalny - 2 godziny.
4. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby włączyć urządzenie.
o Symbol i oznaczenie temperatury zaczną migać, aby wskazać, że urządzenie
nagrzewa się. Osiągnięcie wyznaczonej temperatury sygnalizowane jest 2
sygnałami dźwiękowymi a następnie zostaje włączone odmierzanie czasu.
Czyszczenie elementów grzewczych znajdujących się we wnętrzu piekarnika
•
•
•
•
Rozpocząć od oczyszczenia wnętrza piekarnika i elementów grzewczych
za pomocą mocno odciśniętej szmatki, wcześniej namoczonej w wodzie z
detergentem.
Następnie ustawić grill w najwyższym ustawieniu, aby wypalić wszelkie tłuszcze
i pozostałości produktów żywnościowych.
Po tym, jak element grzewczy przestanie dymić, wyłączyć piekarnik i
pozostawić go do całkowitego ostudzenia.
Jeszcze raz przetrzeć wnętrze kuchenki w celu usunięcia spalonych resztek.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Pieczenie przy pomocy grzałki dolnej i górnej
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić przycisk ustawiania, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol grzania dolnego i górnego (patrz tabela
powyżej). Jest to ustawianie, w którym nie można regulować temperatury.
2. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądany program.
o Można wybrać spośród programów od 1 do 6, gdzie 1 odpowiada 3
minutom, a 6 - 8 minutom.
3. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby rozpocząć pieczenie.
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W
niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u
którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać
więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.
Gotowanie z termoobiegiem
1. Nacisnąć przycisk „Function” i przekręcić przycisk ustawiania, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol termoobiegu (patrz tabela powyżej).
2. Nacisnąć przycisk „Temp” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądaną temperaturę.
o Standardowe ustawienie to 175 ° C; można wybrać temperaturę między
70 a 235 ° C.
3. Nacisnąć przycisk „Time” i przekręcić przycisk ustawiania tak, aby wskazywał
żądany czas pieczenia.
o Minimalny czas ustawienia to 1 sekunda, a maksymalny - 2 godziny.
4. Nacisnąć przycisk „Select/Start/Stop”, aby rozpocząć pieczenie.
o Symbol i oznaczenie temperatury zaczną migać, aby wskazać, że piekarnik
nagrzewa się. Po nagrzaniu się urządzenia do ustawionej temperatury,
słychać będzie dwa sygnały dźwiękowe i rozpocznie się liczenie czasu.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
• jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
• jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
• jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub
zostało uszkodzone,
• jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.
Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich
funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez uprzedzenia.
Uwaga! Kuchenki z funkcją termoobiegu są znacznie bardziej wydaje niż normalne
kuchenki. Przy zastosowaniu funkcji termoobiegu czas pieczenia jest znacznie
krótszy niż w przypadku zwykłego piekarnika.
16
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które
odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu „Consumer Service” i kliknij „Question & Answer”, aby zobaczyć
najczęściej zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania
z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami
zamiennymi.
IMPORTER
Adexi Group
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement