Melissa Vacuum Cleaner 240-003 User manual

Melissa Vacuum Cleaner 240-003 User manual
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 1
240-003
DK
SE
FI
NO
UK
DE
PL
RU
Støvsuger..................................................................2
Dammsugare ............................................................6
Pölynimuri ..............................................................10
Støvsuger ................................................................14
Vacuum Cleaner ....................................................18
Staubsauger............................................................22
Odkurzacz ..............................................................27
пылесос ..................................................................31
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 2
DK
INTRODUKTION
•
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
støvsuger, beder vi dig gennemlæse denne
brugsanvisning, før du tager støvsugeren i brug.
Vi anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug
for at genopfriske støvsugerens funktioner.
•
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
• Støvsugeren, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand eller lignende.
• Rør aldrig ved støvsugeren, ledningen eller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
• Forlad ikke støvsugeren, når den er tændt.
Børn skal være under opsyn, når de bruger
støvsugeren.
• Sluk støvsugeren, og tag stikket ud af
stikkontakten, når støvsugeren ikke er i brug,
og før du skifter støvpose, motorfilter eller
luftfilter.
• Undlad at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket. Tag fat om stikket ved
oprulning af ledningen, så stikket ikke slår
ind mod støvsugeren. Hold ledningen og
støvsugeren væk fra varmekilder, varme
genstande og åben ild.
• Brug aldrig støvsugeren, hvis selve
støvsugeren, ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis støvsugeren ikke
fungerer korrekt. Brug aldrig støvsugeren
uden støvpose, luftfilter eller motorfilter
monteret.
• Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller
anbefalet af producenten.
• Støvsugeren er kun til brug inden døre i
hjemmet. Benyt ikke støvsugeren på våde
overflader. Vær særligt forsigtig ved
støvsugning af trapper.
• Brug ikke støvsugeren til at opsuge
tændstikker, varm aske, cigaretskod, hårde
og skarpe genstande, våde eller fugtige
emner, brændbare materialer (benzin,
opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.
2
Støvsugerens indsugning og udblæsning må
ikke tildækkes. Sørg for at holde
beklædning, hår og kropsdele på afstand af
støvsugerens indsugning og bevægelige
dele.
Forsøg aldrig at reparere støvsugeren selv.
Hvis støvsugeren, ledningen eller stikket skal
repareres, skal støvsugeren indleveres til en
autoriseret reparatør. Kontakt købsstedet,
hvis der er tale om en reparation, der falder
ind under garantien.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 3
OVERSIGT OVER STØVSUGERENS DELE
1. Håndtag
2. Luftspjæld
3. Teleskoprør
4. Slange
5. Låsemekanisme
6. Slangetilkobling
7. Bærehåndtag
8. Lodret parkeringsholder
9. Magasin til specialmundstykker
10. Greb til åbning af støvposebeholder
11. Udblæsningsgitter
12. Greb til afmontering af
udblæsningsgitter
13. Tænd/sluk-knap
14. Sugestyrkeregulering
15. Knap til automatisk ledningsoprul
16. Poseskiftindikator
17. Vandret parkeringsholder
18. Gulvmundstykke
19. Børsteomskifterknap
20. Møbelmundstykke
21. Fugemundstykke
22. Børstemundstykke
13.
9.
1.
2.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
KLARGØRING AF STØVSUGEREN
• Montér slangen på støvsugeren ved at sætte
den drejelige slangetilkobling (6) i
støvsugeren, så der lyder et klik. Hvis du vil
afmontere slangen, skal du trykke knappen
på siden af slangetilkoblingen ind og tage
den ud af støvsugeren.
• Montér teleskoprøret (3) i den anden ende af
støvsugerslangen, og montér et
gulvmundstykke (18) i bunden af
teleskoprøret.
• Du kan justere længden af teleskoprøret ved
at skubbe låsemekanismen (5) nedad og
trække i rørets nederste del, indtil længden
er passende. Ved parkering skal røret
forkortes så meget som muligt.
• Støvsugerens tre specialmundstykker (20,
21, 22) opbevares i magasinet (9). Afmontér
gulvmundstykket, og montér det ønskede
specialmundstykke i bunden af
teleskoprøret.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
22.
19.
4.
10.
3
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 4
BRUG
• Træk ledningen ud af støvsugeren.
Ledningen må ikke trækkes længere ud end
til det røde mærke. Sæt stikket i
stikkontakten, og tænd for strømmen.
• Tryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte
og stoppe støvsugeren.
• Under brug kan sugestyrken reguleres ved at
åbne og lukke luftspjældet (2) på håndtaget
(1). Sugestyrken kan også justeres
elektronisk ved hjælp af
sugestyrkereguleringen (14).
• Mundstykkerne bruges til følgende opgaver:
Gulvmundstykke (18):
Gulve, tæpper
UDSKIFTNING AF STØVPOSE
• Hvis støvsugerens sugestyrke formindskes,
kan det skyldes, at posen skal udskiftes. Løft
gulvmundstykket fra gulvet, indstil
sugestyrkereguleringen (14) på maksimum,
tænd for støvsugeren på tænd/sluk-knappen
(13), og hold øje med poseskiftindikatoren
(16). Hvis den viser rødt, skal posen
udskiftes.
• Afmonter støvsugerslangen. Træk i grebet til
åbning af støvposebeholderen (10), og åbn
støvsugeren.
• Tag fat i pappladen i toppen af
støvsugerposen, og tag forsigtigt posen ud
af støvsugeren.
• Læg posen i skraldespanden. Pas på, at der
ikke går hul på den. Buk ikke posen.
• Sæt en ny støvpose i støvsugeren.
Støvsugeren må aldrig bruges uden
støvpose.
• Luk støvsugeren igen.
• Posen bør altid udskiftes efter opsugning af
større mængder (meget) småt materiale,
f.eks. fint sand, cement, mel eller lignende.
Møbelmundstykke (20):
Møbler, gardiner, forhæng m.v.
Fugemundstykke (21):
Radiatorer, hjørner, paneler m.v.
Børstemundstykke (22):
Hylder, bøger, lampeskærme m.v.
•
•
•
Gulvmundstykket (18) har to indstillinger. Ved
rengøring af hårde overflader (parketgulve,
fliser etc.) skal mundstykkets børster være
fremme. Ved rengøring af tæpper og måtter
skal børsterne være trukket ind i
mundstykket. Tryk på
børsteomskifterknappen (19) for at skifte
mellem de to indstillinger.
Hvis poseskiftindikatoren (16) viser rødt ved
brug af støvsugeren, eller hvis sugestyrken
nedsættes væsentligt, skal støvposen
udskiftes. Hvis indikatoren stadig viser rødt,
når posen er udskiftet, kan det skyldes en af
følgende årsager:
• Slangen eller mundstykket er
blokeret/tilstoppet.
• Motorfilteret eller luftfilteret er
beskidt.
Undersøg, hvad det er, der får indikatoren til
at vise rødt, og løs problemet. Støvsugeren
må ikke bruges, hvis indikatoren viser rødt
Det kan medføre uoprettelig motorskade.
RENGØRING AF MOTORFILTER
• Motorfilteret sidder i støvposebeholderen.
Det beskytter motoren mod støv og bør
rengøres mindst to gange om året, når det er
snavset, eller hvis sugestyrken mindskes.
• Træk filterholderen op af støvsugeren.
• Åbn filterholderen, og tag filteret ud. Skyl
filteret i lunkent vand, og lad det tørre helt.
Brug ikke en hårtørrer eller lignende til at
tørre filteret.
• Sæt filteret tilbage i filterholderen, og sæt
filterholderen tilbage i støvsugeren.
• Vigtigt! Brug aldrig støvsugeren uden
motorfilteret.
UDSKIFTNING AF LUFTFILTER
• Luftfilteret filtrerer støvsugerens
udblæsningsluft. Filteret er af typen HEPA og
filtrerer op til 99,97 % af den luft, der
strømmer gennem støvsugeren.
• Filteret sidder under udblæsningsgitteret
(11). For at skifte filteret skal du trykke
grebet til afmontering af udblæsningsgitteret
(12) sammen og løfte blæsningsgitteret op.
• Tag det brugte filter ud, og udskift det med
et nyt. Montér udblæsningsgitteret igen.
• Vi anbefaler, at du udskifter luftfilteret efter 4
til 6 måneders brug, når det er snavset, eller
hvis støvsugerens sugestyrke formindskes.
4
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 5
GARANTIBESTEMMELSER
TRANSPORT OG OPBEVARING
• Du kan løfte og bære støvsugeren i
bærehåndtaget (7). Træk eller løft aldrig
støvsugeren i ledningen.
• Før støvsugeren sættes på plads, skal
ledningen rulles op. Sluk på stikkontakten,
tag stikket ud, og tryk på
ledningsoprulningsknappen (15), indtil
ledningen er helt oprullet.
• For at spare plads kan støvsugeren
opbevares stående på endedækslet.
Teleskoprøret kan hænges på støvsugeren
ved at sætte parkeringsbeslaget i den
lodrette parkeringsholder (8).
Garantien gælder ikke:
•
•
•
•
hvis ovennævnte ikke iagttages
hvis der har været foretaget et uautoriseret
indgreb i apparatet
hvis apparatet har været misligholdt, været
udsat for en voldsom behandling eller lidt
anden form for overlast
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af
fejl på ledningsnettet.
Grundet konstant udvikling af vore produkter på
funktions- og designsiden forbeholder vi os ret til
ændringer af produktet uden forudgående varsel.
RENGØRING
IMPORTØR
Rengør støvsugeren ved at tørre den af med en
fugtig klud.
Du må ikke bruge nogen former for stærke,
opløsende eller slibende rengøringsmidler.
Adexi Group
MILJØ
Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE)
indeholder materialer, komponenter og
stoffer, der kan være
farlige og skadelige for menneskers sundhed og
for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående
’overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand
symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk
udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret
indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne
på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra
husholdningerne. Nærmere information skal
indhentes
hos kommunens tekniske forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke
bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk
udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere
skal benytte de kommunale indsamlingsordninger
for at mindske den miljømæssige belastning i
forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk
og elektronisk udstyr og øge mulighederne for
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald
af elektrisk og elektronisk udstyr.
5
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 6
SE
•
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av dammsugaren är det lämpligt att du
läser igenom denna bruksanvisning innan
du tar apparaten i bruk. Vi rekommenderar
att du sparar bruksanvisningen för framtida
behov, så att du vid ett senare tillfälle kan
repetera.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Dammsugaren, sladden eller stickkontakten
får inte läggas i vatten eller någon annan
vätska.
• Vidrör aldrig dammsugaren, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
• Lämna inte dammsugaren utan tillsyn när
den är igång. Barn bör hållas under uppsikt
när de använder dammsugaren.
• Stäng av dammsugaren när den inte
används och innan du byter dammpåse,
motorfilter och luftfilter.
• Undvik att dra i sladden när kontakten ska
dras ut ur vägguttaget. Håll istället i
stickkontakten. Håll i kontakten när du drar
in sladden, så att den inte slår mot
dammsugaren. Håll apparaten och sladden
borta från värmekällor, varma föremål och
öppna lågor.
• Använd aldrig dammsugaren om den,
sladden eller kontakten är skadad eller om
den inte fungerar som den ska. Använd
aldrig dammsugaren om inte
dammsugarpåse, luftfilter eller motorfilter
monterats.
• Använd endast tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
• Apparaten är endast avsedd för
inomhusbruk. Dammsug inte våta ytor. Var
särskilt försiktig när du dammsuger trappor.
• Använd inte dammsugaren för att suga upp
tändstickor, het aska, cigarettfimpar, hårda
och vassa föremål, våta eller fuktiga föremål,
lättantändliga material (bensin och
lösningsmedel etc.) eller ångor från dessa.
• Täck inte över apparatens sug- eller
utblåskanaler. Se till att varken kläder, hår
eller kroppsdelar kommer i närheten av
munstycket och dammsugarens rörliga delar.
6
Försök aldrig att reparera apparaten själv.
Om apparaten, sladden eller stickkontakten
behöver repareras skall den lämnas till en
godkänd reparationsverkstad. Kontakta din
återförsäljare om reparationen faller under
garantivillkoren.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 7
BESKRIVNING AV
DAMMSUGARENS DELAR
1. Handtag
2. Luftkanal
3. Teleskoprör
4. Slang
5. Låsmekanism
6. Slangkoppling
7. Bärhandtag
8. Fäste för vertikal förvaring
9. Förvaringsutrymme för specialmunstycken
10. Handtag för att öppna facket för
dammsugarpåsen
11. Utloppsgaller
12. Handtag för att avlägsna
utloppsgallret
13. Start/stopp-knapp
14. Sugkraftsreglering
15. Knapp för automatisk
sladdupprullning
16. Indikator för påsbyte
17. Fäste för vertikal förvaring
18. Golvmunstycke
19. Knapp för byte av borste
20. Möbelmunstycke
21. Smalt munstycke
22. Borstmunstycke
13.
9.
1.
2.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
HOPSÄTTNING AV
DAMMSUGAREN:
• Koppla slangen till dammsugaren genom att
trycka in den vridbara slangkopplingen (6) i
dammsugaren tills du hör ett klick. För att ta
bort slangen trycker du på knappen vid
sidan om slangkopplingen och drar ut den.
• Koppla ihop teleskopröret (3) i den andra
änden av slangen och fäst golvmunstycket
(18) i änden på röret.
• Det går att justera längden på teleskopröret
genom att trycka ned låsmekanismen (5) och
dra den nedre delen av röret till önskad
längd. Förkorta röret så mycket som möjligt
vid förvaring.
• Dammsugarens tre specialmunstycken (20,
21, 22) förvaras i förvaringsutrymmet (9). Ta
bort golvmunstycket och sätt dit det
specialmunstycke du vill ha i änden på
teleskopröret.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
22.
19.
4.
10.
7
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 8
ANVÄNDNING
• Dra ut sladden ur dammsugaren. Sladden får
inte dras ut förbi den röda markeringen.
Anslut apparaten och sätt på strömmen.
• Tryck på på/av-knappen (13) för att starta
eller stänga av dammsugaren.
• Vid användning kan sugkraften ändras
genom att öppna eller stänga luftventilen (2)
på handtaget (1). Sugkraften kan också
justeras elektroniskt genom att använda
knappen för sugkraftsreglering (14).
• Munstyckena används enligt följande:
BYTA DAMMSUGARPÅSEN
• Om dammsugarens sugkraft försämras kan
det bero på att påsen behöver bytas. Lyft
golvmunstycket (18 eller 20) från golvet och
ställ in sugkraftsregleringen (14) på MAX och
starta dammsugaren med på/av-knappen
(13). Håll ett öga på indikeringen för påsbyte
(16). Om den visar rött måste påsen bytas.
• Avlägsna slangen. Tryck ned handtaget för
öppning av påsbehållaren (10) och öppna
dammsugaren.
• Ta tag i fiberplattan i toppen av påsen och
lyft försiktigt ut den från dammsugaren.
• Släng påsen i soporna. Försäkra dig om att
det inte är några hål i den. Vik inte påsen.
• Sätt in en ny dammsugarpåse i
dammsugaren. Dammsugaren får inte
användas utan dammsugarpåse.
• Stäng dammsugaren igen.
• Byt alltid påse efter att du sugit upp stora
mängder av (mycket) finfördelat material,
exempelvis finkornig sand, cement, mjöl etc.
Golvmunstycke (18):
Golv, heltäckningsmattor, lösa mattor
Möbelmunstycke (20):
Möbler, gardiner, draperier etc.
Smalt munstycke (21):
Element, hörn, lister etc.
Borstmunstycke (22):
Hyllor, böcker, lampskärmar etc.
•
•
•
RENGÖRA MOTORFILTRET
• Motorfiltret sitter i facket för
dammsugarpåsen. Det skyddar motorn från
damm och bör rengöras åtminstone två
gånger om året, när det är smutsigt eller om
sugkraften försämras.
• Dra upp filterhållaren ur dammsugaren.
• Öppna filterhållaren och avlägsna filtret.
Skölj av filtret med ljummet vatten och låt
det torka helt. Använd inte hårtork eller
liknande för att torka filtret.
• Sätt tillbaka filtret i hållaren och sätt tillbaka
filterhållaren i dammsugaren.
• OBS! Använd aldrig dammsugaren utan ett
motorfilter.
Golvmunstycket (18) har två
inställningsmöjligheter. Munstyckets borstar
bör dras ut vid rengöring av hårda ytor
(parkettgolv, klinkers etc.). När du
dammsuger mattor skall borstarna vara
indragna i munstycket. Tryck på knappen
(19) för att byta inställning på borstarna.
Om indikeringen för påsbyte (16) visar rött
när du dammsuger eller om sugkraften är
märkbart försämrad behöver påsen bytas.
Om indikeringen fortfarande visar rött efter
att påsen har bytts ut kan det bero på
följande orsaker:
• Slangen eller munstycket är
blockerat/igentäppt.
• Motor- eller luftfilter är smutsigt.
Undersök orsaken till att lampan visar rött
och rätta till problemet. Om indikeringen
visar rött skall inte dammsugaren användas.
Detta kan orsaka skador på motorn som inte
går att reparera.
BYTA LUFTFILTRET
• Luftfiltret filtrerar luften som blåser ut från
dammsugaren. Filtret är ett HEPA-filter som
filtrerar upp till 99,97 % av den luft som
genomströmmar dammsugaren.
• Filtret sitter under gallret för utloppsluft (11).
Byt filter genom att trycka samman
handtaget för borttagning av utloppsgallret
(12) och lyfta utloppsgallret.
• Avlägsna det använda filtret och byt ut det
mot ett nytt. Sätt tillbaka utloppsgallret.
• Vi rekommenderar byte av luftfiltret efter 4 till
6 månaders användning, när det blivit
smutsigt eller om dammsugarens sugkraft
försämras.
8
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 9
GARANTIVILLKOR
TRANSPORT OCH FÖRVARING
• Du kan lyfta och bära dammsugaren med
hjälp av bärhandtaget (7). Dra eller lyft aldrig
dammsugaren i sladden.
• Rulla alltid in sladden innan du ställer undan
dammsugaren. Stäng av strömmen, dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och tryck på
knappen för automatisk sladdupprullning
(15) till sladden är helt inrullad.
• För att spara utrymme kan dammsugaren
förvaras stående upprätt på ändkåpan.
Teleskopröret kan hängas på dammsugaren
genom att sätta förvaringsfästet i hållaren för
vertikal förvaring (8).
Garantin gäller inte:
• om ovanstående instruktioner inte följs
• om utrustningen har modifierats
• om apparaten har använts på ett felaktigt
sätt, utsatts för vårdslös behandling eller fått
någon form av skada.
• om fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av våra
produkter både på funktions- och designsidan
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.
RENGÖRING
IMPORTÖR
Gör rent dammsugaren genom att torka av den
med en fuktig trasa.
Använd inte någon som helst form av starkt
lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
Adexi Group
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter kräver att
varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt
insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata
hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I
vissa medlemsländer kan du i vissa fall returnera
den använda utrustningen till återförsäljaren, om
du köper ny utrustning. Kontakta din
återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter.
9
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 10
FI
OHJEET
PÖLYNIMURIN OSAT
1. Kahva
2. Ilmaventtiili
3. Teleskooppivarsi
4. Letku
5. Lukitusmekanismi
6. Letkun liitin
7. Kantokahva
8. Pystysuora parkkipidike
9. Erikoissuulakkeiden säilytyslokero
10. Pölypussilokeron avauskahva
11. Ilmanpoistoaukon ritilä
12. Kädensija ritilän poistamista varten
13. Käynnistys-/sammutuspainike
(Start/Stop)
14. Imutehon säädin
15. Johdon kelauspainike
16. Pussinvaihtoilmaisin
17. Pystysuora parkkipidike
18. Lattiasuulake
19. Harjanvaihtopainike
20. Huonekalusuulake
21. Kulmasuulake
22. Harjasuulake
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen pölynimurin
ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan
hyödyn. Suosittelemme myös, että säilytät nämä
ohjeet. Näin voit perehtyä pölynimurin eri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVAOHJEET
• Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai
pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
• Älä koske pölynimuriin, virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
• Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun
sen virta on kytkettynä päälle. Lasten tulisi
käyttää pölynimuria vain aikuisen
valvonnassa.
• Pölynimurin virta tulee katkaista, kun laite ei
ole käytössä tai kun vaihdetaan pölypussia,
moottorin suodatinta tai ilmansuodatinta.
• Älä vedä johdosta, kun irrotat pistoketta
pistorasiasta, vaan ota kiinni pistokkeesta.
Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa,
jotta pistoke ei kolhisi pölynimuria. Suojaa
virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta
esineiltä ja avotulelta.
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on
vioittunut tai jos laite ei toimi oikein. Älä
koskaan käytä pölynimuria ilman pölypussia,
ilmansuodatinta tai moottorin suodatinta.
• Käytä vain valmistajan valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita.
• Laite on tarkoitettu vain sisätiloissa
käytettäväksi. Älä imuroi märkiä pintoja.
Noudata erityistä varovaisuutta
imuroidessasi portaita.
• Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa
tuhkaa, tupakantumppeja, kovia ja teräviä
esineitä, märkiä tai kosteita aineita,
tulenarkoja aineita (bensiiniä, liuottimia jne.)
tai tällaisista aineista vapautuvaa höyryä.
• Älä peitä laitteen imu- tai ilmanpoistoaukkoa.
Pidä vaatteet, hiukset ja ruumiinosat poissa
pölynimurin suuttimesta ja liikkuvista osista.
• Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite,
virtajohto tai virtapistoke on korjattava, vie
laite korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos takuu korvaa korjauksen.
13.
9.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
10
22.
19.
10.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 11
•
1.
2.
•
3.
4.
Käytön aikana imutehoa voi säätää
avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1) olevaa
ilmaventtiiliä (2). Tehoa voi säätää myös
elektronisesti tehonsäätimellä (14).
Suulakkeet on tarkoitettu seuraaviin
käyttökohteisiin:
Lattiasuulake (18):
Lattiat ja matot. Lisäsuulake koville
14.
Huonekalusuulake (20):
Huonekalut, verhot jne.
6.
Kulmasuulake (21):
Lämpöpatterit, kulmat, jalkalistat jne.
5.
Harjasuulake (22):
Hyllyt, kirjat, lampunvarjostimet jne.
11.
12.
•
17.
8.
PÖLYNIMURIN
VALMISTELEMINEN
• Kiinnitä pölynimurin letku työntämällä
pyörivää letkun liitintä (6) pölynimuriin,
kunnes kuuluu naksahdus. Voit irrottaa
letkun painamalla letkun liittimen sivussa
olevaa painiketta ja vetämällä liittimen ulos.
• Liitä letkun toiseen päähän teleskooppivarsi
(3) ja kiinnitä varren päähän lattiasuulake
(18).
• Voit säätää teleskooppivarren pituutta
painamalla lukitusmekanismia (5) alas ja
vetämällä varren alaosan sopivan pituiseksi.
Kun kiinnität varren parkkipidikkeeseen,
lyhennä se pienimpään mittaansa.
• Pölynimurin kolme erikoissuulaketta (20, 21,
22) säilytetään säilytyslokerossa (9). Irrota
lattiasuulake ja aseta tarvittava
erikoissuulake teleskooppivarren päähän.
•
•
KÄYTTÖ
• Vedä virtajohto ulos pölynimurista.
Virtajohtoa ei saa vetää ulos punaista
merkkiä pitemmälle. Laita pistoke
pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
• Voit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin
painamalla käynnistys-/sammutuspainiketta
(13).
11
Lattiasuulakkeessa (18) on kaksi asetusta.
Kovia pintoja (esimerkiksi parketti- ja
laattapinnoitteita) imuroitaessa suulakkeen
harjaosan tulisi olla ulkona. Mattoja
imuroitaessa harjaosan tulisi olla vedettynä
suulakkeen sisään. Voit vaihtaa näiden
kahden asetuksen välillä painamalla
harjanvaihtopainiketta (19).
Jos pussinvaihtoilmaisin (16) on punainen
imuroinnin aikana tai jos imuteho on
heikentynyt huomattavasti, pölypussi on
vaihdettava. Jos ilmaisin on punainen vielä
pussin vaihtamisen jälkeenkin, syy voi olla
jompikumpi seuraavista:
• letkussa tai suuttimessa on tukos
• moottorin suodatin tai ilmansuodatin
on likainen.
Selvitä ilmaisimen päälläolon syy ja ratkaise
ongelma. Pölynimuria ei saa käyttää, jos
ilmaisinvalo palaa. Muussa tapauksessa
moottori voi vioittua korjaamattomaan
kuntoon.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 12
PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN
• Pölynimurin heikentynyt imuteho voi johtua
siitä, että pölypussi on täyttynyt ja se on
vaihdettava. Nosta lattiasuulake lattialta,
säädä imutehon säädin (14) suurimpaan
asentoonsa (MAX), kytke pölynimuriin virta
käynnistys-/sammutuspainikkeesta (13) ja
tarkkaile pussinvaihtoilmaisinta (16). Jos
ilmaisimen merkkivalo on punainen, pussi on
vaihdettava.
• Irrota letku. Vedä pölypussilokeron
avauskahvasta (10) ja avaa pölynimuri.
• Tartu pölypussin yläosan kartonkilevyyn ja
ota pussi varovasti imurista.
• Pane pussi roskiin. Varmista, että pussissa ei
ole reikiä. Älä taita sitä.
• Aseta uusi pölypussi imuriin. Pölynimuria ei
saa koskaan käyttää ilman pölypussia.
• Sulje pölynimuri uudelleen.
• Vaihda pussi aina imuroituasi suuria määriä
hienojakoisia aineita, kuten hienoa hiekkaa,
sementtiä tai jauhoja.
•
•
KULJETUS JA SÄILYTYS
• Voit nostaa tai kantaa pölynimuria
kantokahvasta (7). Älä koskaan vedä tai
nosta pölynimuria virtajohdosta.
• Kelaa virtajohto sisään ennen pölynimurin
siirtämistä säilytyspaikkaan. Katkaise virta,
irrota pistoke ja paina
johdonkelauspainiketta (15), kunnes johto on
kelautunut kokonaan sisään.
• Tilan säästämiseksi pölynimuria voi säilyttää
pystyasennossa päätykantensa päällä.
Teleskooppivarren voi ripustaa pölynimuriin
asettamalla parkkikiinnittimen pystysuoraan
parkkipidikkeeseen (8).
PUHDISTUS
MOOTTORIN SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN
• Moottorin suodatin on pölypussilokerossa.
Se suojaa moottoria pölyltä. Suodatin tulee
puhdistaa vähintään kahdesti vuodessa ja
aina, kun se on likainen tai kun imuteho on
heikentynyt.
• Vedä suodattimen pidike ulos pölynimurista.
•
•
•
Poista käytetty suodatin ja vaihda tilalle uusi.
Aseta ilmanpoistoaukon ritilä takaisin
paikalleen.
Suosittelemme vaihtamaan
ilmansuodattimen 4–6 kuukauden käytön
jälkeen ja aina, kun se on likainen tai
pölynimurin imuteho heikkenee.
Puhdista pölynimuri pyyhkimällä sitä kostealla
liinalla.
Älä käytä mitään vahvaa puhdistusainetta,
liuotinta tai hankausainetta.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Avaa suodattimen pidike ja poista suodatin.
Huuhtele suodatin haaleassa vedessä ja
anna sen kuivua kokonaan. Älä kuivaa
suodatinta hiustenkuivaimella tai muilla
vastaavilla laitteilla.
Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä ja
aseta pidike takaisin pölynimuriin.
Tärkeää: Älä koskaan käytä pölynimuria
ilman moottorin suodatinta.
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EUalueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa
käytetyt laitteet maksutta erityisiin
kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja
tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
ILMANSUODATTIMEN
VAIHTAMINEN
• Ilmansuodatin suodattaa pölynimurin
poistoilman. HEPA tyyppinen suodatin
suodattaa 99,97 % pölynimurin läpi
virtaavasta ilmasta.
• Suodatin on ilmanpoistoaukon ritilän (11)
alla. Vaihda suodatin painamalla ritilän
poistamiseen tarkoitettua kädensijaa (12) ja
irrottamalla ritilä.
12
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 13
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
•
•
•
•
edellä olevia ohjeita ei noudateta
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti, tai se on
kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat häiriöistä
sähköverkossa.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tuotetta ilman
etukäteisilmoitusta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
13
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 14
NO
INNLEDNING
•
For å få mest mulig glede av den nye støvsugeren
din ber vi deg lese nøye gjennom
bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved
senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
• Støvsugeren, ledningen eller støpselet må
aldri legges i vann eller annen form for
væske.
• Ikke ta på støvsugeren, ledningen eller
støpselet med våte eller fuktige hender.
• Gå aldri fra støvsugeren mens den står på.
Barn må være under oppsyn når de bruker
støvsugeren.
• Slå av støvsugeren når den ikke er i bruk, og
før du skifter støvpose, motorfilter eller
luftfilter.
• Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet
ut av kontakten, men ta i stedet tak i
støpselet. Hold i støpselet når ledningen
rulles inn i maskinen, slik at det ikke slår mot
støvsugeren. Hold ledningen og støvsugeren
unna varmekilder, varme gjenstander og
åpen ild.
• Ikke bruk støvsugeren hvis ledningen eller
støpselet er skadet, eller hvis støvsugeren
ikke fungerer som den skal. Bruk aldri
støvsugeren uten at støvpose, luftfilter og
motorfilter er satt i.
• Bruk bare tilbehør som er produsert eller
anbefalt av produsenten.
• Støvsugeren er kun beregnet til innendørs
bruk. Ikke bruk støvsugeren på våte flater.
Vær spesielt forsiktig ved støvsuging av
trapper.
• Ikke bruk støvsugeren til å suge opp
fyrstikker, varm aske, sigarettstumper, harde
og skarpe gjenstander, våte eller fuktige
stoffer, brennbare materialer (bensin,
løsemidler osv.) eller damp fra slike.
• Innsugings- og utblåsingsåpningen må ikke
tildekkes. Pass på at du holder klær, hår og
kroppsdeler unna munnstykket og
bevegelige deler på støvsugeren.
14
Prøv aldri å reparere apparatet selv. Hvis
støvsugeren, ledningen eller støpselet
trenger reparasjon, skal den leveres til et
godkjent servicesenter. Ta kontakt med
forhandleren hvis reparasjonen faller inn
under garantien.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 15
OVERSIKT OVER STØVSUGERENS DELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
Håndtak
Luftventil
Teleskoprør
Slange
Låsemekanisme
Slangetilkobling
Bærehåndtak
Vertikal parkeringsholder
Oppbevaringsrom for spesialmunnstykker
Håndtak for å åpne støvposebeholderen
Utblåsingsrist
Håndtak for fjerning av utblåsingsrist
På/av-knapp
Reguleringsknapp for sugeeffekt
Knapp for automatisk ledningsvinde
Indikator for full pose
Vertikal parkeringsholder
Kombimunnstykke
Knapp for børsteskift
Møbelmunnstykke
Fugemunnstykke
Turbomunnstykke
13.
9.
2.
4.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
KLARGJØRE STØVSUGEREN
• Sett den dreibare slangetilkoblingen (6) inn i
støvsugeren til du hører et klikk. Når du skal
fjerne slangen, trykker du på knappen på
siden av slangetilkoblingen og trekker den
ut.
• Fest teleskoprøret (3) i den andre enden av
slangen, og sett kombimunnstykket (18) på
enden av røret.
• Teleskoprørets lengde kan reguleres ved å
trykke inn låsemekanismen (5) og trekke i
rørets underdel til du har passende lengde.
Når støvsugeren settes bort, skal røret være
så kort som mulig.
• Støvsugerens 3 spesialmunnstykker (20, 21
og 22) oppbevares i oppbevaringsrommet
(9). Ta av kombimunnstykket og sett det
aktuelle spesialmunnstykket på enden av
teleskoprøret.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
22.
19.
10.
15
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 16
BRUK
• Dra ledningen ut av støvsugeren. Ledningen
må ikke dras lenger ut enn til det røde
merket. Sett i kontakten og slå på
strømmen.
• Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke
på av/på-knappen (13).
• Mens støvsugeren er i bruk, kan
sugeeffekten reguleres ved å åpne og lukke
luftventilen (2) på håndtaket (1). Den kan
også reguleres elektronisk ved hjelp av
reguleringsknappen (14).
• De ulike munnstykkene brukes til:
SKIFTE STØVPOSE
• Hvis støvsugerens sugeeffekt blir dårligere,
kan det skyldes at støvposen er full og må
skiftes. Løft kombimunnstykket opp fra
gulvet, still reguleringsknappen for
sugeeffekt (14) på MAX, slå på støvsugeren
med på/av-knappen (13) og hold et øye med
indikatoren for full pose (16). Hvis den lyser
rødt, må posen skiftes.
• Fjern slangen. Dra i håndtaket for å åpne
støvposebeholderen (10) og åpne
støvsugeren.
• Trekk utløserknappen bakover og løft
støvposeholderen ut av støvsugeren.
• Ta tak i pappstykket øverst på støvposen, og
trekk posen forsiktig ut av støvsugeren.
• Kast posen i søppelet. Se etter at det ikke er
hull i posen. Støvposen skal ikke brettes.
• Sett inn en ny støvpose i støvsugeren.
Støvsugeren må aldri brukes uten støvpose.
• Sett støvposeholderen med den nye
støvposen tilbake på plass i støvsugeren.
Trykk støvposeholderen ned til den er på
plass og utløserknappen vipper tilbake over
holderen.
• Lukk støvsugeren.
• Når du har støvsugd store mengder (svært)
fint materiale, f.eks. finkornet sand, sement,
mel e.l., skal posen alltid skiftes.
Kombimunnstykke (18):
Gulv, gulvtepper og ryer
Møbelmunnstykke (20):
Møbler, gardiner, forheng osv.
Fugemunnstykke (21):
Radiatorer, hjørner, lister osv.
Børstemunnstykke (22):
Hyller, bøker, lampeskjermer osv.
•
•
•
Kombimunnstykket (18) har to
innstillingsmuligheter. Ved støvsuging av
harde overflater (parkettgulv, fliser osv.) bør
børstene på munnstykket forlenges. Når du
støvsuger tepper og matter, skal børstene
trekkes inn i munnstykket. Trykk på knappen
for børsteskift (19) for å veksle mellom de to
innstillingene.
Hvis indikatoren for full pose (16) lyser rødt
eller sugeeffekten blir merkbart dårligere,
skal støvposen skiftes ut. Hvis indikatoren
fortsatt lyser rødt når du har skiftet pose,
kan det skyldes følgende:
• slangen eller munnstykket er
blokkert/tilstoppet.
• motor- eller luftfilteret er skittent.
Finn årsaken til at indikatoren lyser rødt, og
finn en løsning på problemet. Støvsugeren
må ikke brukes hvis indikatoren lyser rødt.
Det kan føre til varig skade på motoren.
RENGJØRE MOTORFILTER
• Motorfilteret er plassert i
støvposebeholderen. Den beskytter motoren
mot støv og bør bli rengjort minst to ganger i
året når det er skittent, eller hvis
sugeeffekten er dårlig.
• Dra filterholderen ut av støvsugeren.
• Åpne filterholderen og fjern det brukte
filteret. Skyll filteret i lunkent vann, og la det
tørke helt. Ikke bruk en hårtørker eller
lignende for å tørker filteret.
• Sett filteret på plass i holderen og sett
filterholderen på plass i støvsugeren.
• Viktig! Støvsugeren må aldri brukes uten
motorfilter.
16
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 17
SKIFTE LUFTFILTER
• Luftfilteret filtrerer luften som kommer ut av
støvsugeren. Filteret er av typen HEPA og
filtrerer inntil 99,97 % av luftstrømmen som
går gjennom støvsugeren.
• Filteret er plassert under utblåsingsristen
(11). Når filteret skal skiftes, må håndtaket
presses sammen for å løfte ut
utblåsingsristen (12).
• Fjern det brukte filteret og skift med et nytt.
Sett utblåsingsristen på plass.
• Vi anbefaler at du skifter luftfilter etter 4 til 6
måneders bruk, når det er skittent eller når
støvsugerens sugeeffekt blir dårligere.
returnere brukt utstyr til forhandleren der det ble
kjøpt hvis du samtidig kjøper nytt utstry. Ta
kontakt med forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter for ytterligere informasjon
om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk
avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
• hvis instruksjonene over ikke følges
• hvis det er foretatt uautorisert inngrep i
apparatet.
• hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt
for hard håndtering eller blitt skadet på en
eller annen måte
• hvis det har oppstått feil på grunn av feil i
strømforsyningen
TRANSPORT OG OPPBEVARING
• Støvsugeren kan løftes og bæres ved hjelp
av bærehåndtaket (7). Ikke trekk og løft
støvsugeren etter ledningen.
• Før støvsugeren settes bort skal ledningen
rulles inn. Trekk støpselet ut av stikkontakten
og trykk på knappen for ledningsvinde (15) til
hele ledningen er trukket inn i støvsugeren.
• For å spare plass kan støvsugeren
oppbevares vertikalt med enden ned.
Teleskoprøret kan hektes på støvsugeren
ved å sette parkeringsfestet i den vertikale
parkeringsholderen (8).
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi
oss retten til å endre produktet uten forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
RENGJØRING
Støvsugeren rengjøres ved å tørke den med en
fuktig klut.
Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler
eller løsemidler.
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV DETTE PRODUKTET
Vennligst merk at dette Adexi-produktet er merket
med dette symbolet:
Det betyr at dette produktet ikke må avhendes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da
elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes
separat.
I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av
elektrisk og elektronisk avfall. Private
husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til
spesielle resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I
enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller
17
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 18
UK
INTRODUCTION
KEY TO THE VACUUM CLEANER'S PARTS
1. Handle
2. Air valve
3. Telescopic tube
4. Hose
5. Locking mechanism
6. Hose connector
7. Carrying handle
8. Vertical parking holder
9. Storage compartment for special
nozzles
10. Handle for opening dust bag
container
11. Exhaust grille
12. Handle for removal of exhaust grille
13. Start/stop button
14. Suction force regulation
15. Button for automatic cord rewind
16. Bag change indicator
17. Vertical parking holder
18. Floor nozzle
19. Brush change button
20. Furniture nozzle
21. Joint nozzle
22. Brush nozzle
To get the best out of your new vacuum cleaner,
please read through these instructions carefully
before using it for the first time. We also
recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself
of the functions of the vacuum cleaner.
SAFETY MEASURES
• The vacuum cleaner, cord or plug must not
be placed in water or any other liquid.
• Never touch the vacuum cleaner, cord or
plug with wet or damp hands.
• Never leave the appliance unattended when
it is switched on. Children should be
supervised when they use the vacuum
cleaner.
• Switch the vacuum cleaner off when it is not
in use, and before you change the dust bag,
motor filter or air filter.
• Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the plug.
Hold on to the plug when rewinding the
cord, so that it does not strike the vacuum
cleaner. Keep the cord and appliance away
from heat sources, hot objects and naked
flames.
• Never use the appliance if it, the cord or plug
is damaged or if the appliance is not
functioning correctly. Never use the vacuum
cleaner without a dust bag, air filter or motor
filter fitted.
• Only use accessories manufactured or
recommended by the manufacturer.
• The appliance is only for use indoors. Do not
use the appliance on wet surfaces. Take
particular care when vacuuming stairs.
• Do not use the appliance to clean up
matches, hot ashes, cigarette butts, hard
and sharp objects, wet or damp substances,
combustible materials (petrol, solvents, etc.)
or vapour from these.
• Do not cover the appliance’s suction or
exhaust port. Ensure that you keep clothing,
hair and body parts away from the nozzle
and moving parts of the vacuum cleaner.
• Never try to repair the appliance yourself. If
the appliance, cord or plug needs to be
repaired, it should be taken to an authorised
service centre. Contact your retailer if the
repairs fall under the terms of the warranty.
13.
9.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
18
22.
19.
10.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 19
•
1.
2.
•
3.
While in use, the suction force can be
regulated by opening and closing the air
valve (2) on the handle (1). It can also be
adjusted electronically using the suction
force regulation button (14).
The nozzles are to be used as follows:
4.
Floor nozzle (18):
Floors, carpets and rugs
14.
Furniture nozzle (20):
Furniture, curtains, drapes, etc.
6.
Joint nozzle (21):
Radiators, corners, skirtings, etc.
5.
Brush nozzle (22):
Shelves, books, lampshades, etc.
11.
12.
•
17.
8.
PREPARING THE VACUUM
CLEANER
• Fit the hose on the vacuum cleaner by
inserting the rotating hose connection (6)
into the vacuum cleaner until you hear a
click. To remove the hose, press the button
at the side of the hose connection and pull it
out.
• Fit the telescopic tube (3) into the other end
of the hose, and fit the floor nozzle (18) to
the end of the tube.
• You can adjust the length of the telescopic
tube by pushing the locking mechanism (5)
down and pulling in the bottom section of
the tube to a suitable length. When parking,
shorten the tube as far as possible.
• The vacuum cleaner’s three special nozzles
(20, 21, 22) are kept in the storage
compartment (9). Remove the floor nozzle
and fit the special nozzle required to the end
of the telescopic tube.
•
•
USE
• Pull the cord out of the vacuum cleaner. The
cord may not be pulled out further than the
red mark. Plug in and switch the current on.
• Press the on/off button (13) to start and stop
the vacuum cleaner.
19
The floor nozzle (18) has two settings. When
cleaning hard surfaces (parquet flooring,
flooring tiles, etc.), the nozzle brushes
should be extended. When cleaning carpets
and mats, the brushes should be retracted
into the nozzle. Press the brush change
button (19) to switch between the two
settings.
If the bag change indicator (16) is red when
using the vacuum cleaner, or if the suction
force is significantly reduced, the dust bag
must be changed. If the indicator is still red
after the bag has been replaced, it may be
due to one of the following reasons:
• The hose or nozzle is
blocked/clogged.
• The motor filter or air filter is dirty.
Investigate what is causing the indicator to
show red and deal with the problem. The
vacuum cleaner must not be used if the
indicator is red. This may cause irreparable
motor failure.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 20
CHANGING THE DUST BAG
• If the vacuum’s suction force is reduced, this
may be because the bag needs changing.
Raise the floor nozzle off the floor, set the
suction force regulation (14) to MAX, switch
on the vacuum cleaner using the on/off
button (13), and keep an eye on the bag
change indicator (16). If it is red, the bag
must be changed.
• Remove the hose. Pull the handle for
opening the dust bag container (10), and
open the vacuum cleaner.
• Grasp the millboard at the top of the dust
bag and carefully remove the bag from the
vacuum cleaner.
• Throw the bag in the bin. Make sure that
there are no holes in it. Do not fold it.
• Insert a new dust bag in the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner must never be used
without a dust bag.
• Close the vacuum cleaner again.
• Always replace the bag after sweeping up
large quantities of (very) fine material such as
fine sand, cement, flour, etc.
•
We recommend replacing the air filter after 4
to 6 months’ use, when it becomes dirty, or
if the vacuum cleaner’s suction force is
reduced.
TRANSPORT AND STORAGE
• You can lift and carry the vacuum cleaner
using the carrying handle (7). Never pull or
lift the vacuum cleaner by the cord.
• Before putting the vacuum away, rewind the
cord. Switch off the socket, unplug, and
press the cord rewind button (15) until the
cord is fully rewound.
• To save space, the vacuum can be stored
upright on its end cover. The telescopic tube
can be hung on the vacuum cleaner by
inserting the parking fixture into the vertical
parking holder (8).
CLEANING
Clean the vacuum cleaner by wiping it with a
damp cloth.
You must not use any form of strong, solvent or
abrasive cleaning agent.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
CLEANING THE MOTOR FILTER
• The motor filter can be found in the dust bag
container. It protects the motor from dust
and should be cleaned at least twice a year,
when it is dirty, or if suction force is reduced.
• Pull the filter holder up out of the vacuum
cleaner.
• Open the filter holder, and remove the filter.
Rinse the filter in tepid water, and allow it to
dry completely. Do not use a hair dryer or
similar to dry the filter.
• Return the filter to the holder, and replace
the filter holder in the vacuum cleaner.
• Important! Never use the vacuum cleaner
without a motor filter.
Please note that this Adexi product is marked
with this symbol:
This means that this product must not be
disposed of together with ordinary household
waste, as electrical and electronic waste must be
disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU
can take used equipment to special recycling
stations free of charge. In some member states
you can in certain cases return the used
equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new
equipment. Contact your retailer, distributor or the
municipal authorities for further information on
what you should do with electrical and electronic
waste.
CHANGING THE AIR FILTER
• The air filter filters the exhaust air from the
vacuum cleaner. The filter is a HEPA type
and filters up to 99.97 % of the air that flows
through the vacuum cleaner.
• The filter can be found under the exhaust
grille (11). To change the filter, press together
the handle for removing the exhaust grille
(12) and lift the exhaust grille up.
• Remove the used filter and replace it with a
new one. Replace the exhaust grille.
20
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 21
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the equipment has been interfered with
• if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
• if faults have arisen as a result of faults in
your electricity supply.
Due to the constant development of our products
in terms of function and design, we reserve the
right to make changes to the product without
prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
21
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 22
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
•
Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in
Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung
sorgfältig durchlesen. Bewahren Sie die Anleitung
bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen
des Staubsaugers informieren zu können.
•
SICHERHEITSHINWEISE
• Der Staubsauger oder das Kabel dürfen
nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten
eingetaucht werden.
• Berühren Sie den Staubsauger, den Stecker
oder das Kabel niemals mit nassen oder
feuchten Händen.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt. Kinder sind zu
beaufsichtigen, wenn sie den Staubsauger
benutzen.
• Schalten Sie den Staubsauger aus, wenn er
nicht in Gebrauch ist und bevor Sie den
Staubbeutel, den Motorfilter oder den
Luftfilter austauschen.
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie
stattdessen am Stecker. Halten Sie den
Stecker beim Aufrollen des Kabels fest,
damit er nicht an den Staubsauger schlägt.
Lassen Sie das Kabel und das Gerät nicht in
die Nähe von Wärmequellen, heißen
Gegenständen oder offenem Feuer kommen.
• Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das
Kabel oder der Stecker beschädigt ist, oder
wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß
funktioniert. Verwenden Sie den
Staubsauger niemals ohne Staubbeutel,
Luftfilter oder Motorfilter.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller
angefertigtes oder empfohlenes Zubehör.
• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen
Oberflächen. Beim Absaugen von Treppen
ist besondere Vorsicht geboten.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche,
Zigarettenstummeln, harten und scharfen
Gegenständen, nassen oder feuchten
Stoffen, entzündlichen Stoffen (Benzin,
Lösungsmittel usw.) oder deren Dämpfen.
22
Decken Sie niemals die Ansaug- oder
Ausblasöffnungen des Geräts zu. Sorgen Sie
dafür, dass Bekleidung, Haare und
Körperteile nicht in die Nähe der Düse oder
von beweglichen Teilen des Staubsaugers
kommen.
Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu
reparieren. Falls das Gerät, das Kabel oder
der Stecker repariert werden müssen, muss
dies in einem autorisierten Servicecenter
erfolgen. Wenn die Reparatur unter die
Garantiebedingungen fällt, nehmen Sie bitte
mit Ihrem Händler Kontakt.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 23
BESCHREIBUNG
1. Handgriff
2. Luftventil
3. Teleskoprohr
4. Schlauch
5. Verriegelungsmechanismus
6. Schlauchanschluss
7. Tragegriff
8. Senkrechte Parkhalterung
9. Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen
10. Handgriff zum Öffnen des
Staubbeutelfachs
11. Abluftgitter
12. Handgriff zum Entfernen des
Abluftgitters
13. Ein/Aus Schalter
14. Saugstärkeregler
15. Taste für die automatische
Kabelaufrollung
16. Beutelwechselanzeige
17. Senkrechte Parkhalterung
18. Bodendüse
19. Bürstenwechseltaste
20. Möbeldüse
21. Fugendüse
22. Bürstendüse
13.
9.
1.
2.
4.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
VORBEREITUNG DES
STAUBSAUGERS
• Stecken Sie den Schlauch in den
Staubsauger, indem Sie den drehbaren
Schlauchanschluss (6) in den Staubsauger
einschieben, bis ein Klicken ertönt. Zu
Abnehmen des Schlauchs drücken Sie die
Taste an der Seite des Schlauchanschlusses
und ziehen Sie ihn heraus.
• Bringen Sie das Teleskoprohr (3) am anderen
Ende des Schlauchs an, und bringen Sie die
Bodendüse (18) am Ende des Rohrs an.
• Sie können die Länge des Teleskoprohrs
einstellen, indem Sie den
Verriegelungsmechanismus (5) nach unten
schieben und am unteren Teil des Rohrs
ziehen, bis die gewünschte Länge erreicht
ist. Beim Parken sollten Sie das Rohr so
stark wie möglich verkürzen.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
22.
19.
10.
23
IM_240003
•
14/12/05
13:01
Side 24
Die drei Spezialdüsen des Staubsaugers (20,
21, 22) werden in dem Aufbewahrungsfach
(9) aufbewahrt. Entfernen Sie die Bodendüse
und bringen Sie die erforderliche
Spezialdüse am Ende des Teleskoprohrs an.
•
ANWENDUNG
• Ziehen Sie das Kabel aus dem Staubsauger.
Das Kabel darf nur bis zu der roten
Markierung herausgezogen werden. Stecken
Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
• Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (13), um
den Staubsauger zu starten und zu stoppen.
• Während des Gebrauchs kann die Saugkraft
durch Öffnen und Schließen des Luftventils
(2) am Handgriff (1) geregelt werden. Sie
kann auch elektronisch durch Betätigung
des Saugstärkereglers (14) eingestellt
werden.
• Die Düsen sind wie folgt zu gebrauchen:
•
WECHSELN DES STAUBBEUTELS
• Wenn die Saugstärke des Staubsaugers
nachlässt, kann dies bedeuten, dass der
Beutel gewechselt werden muss. Nehmen
Sie die Bodendüse vom Boden, stellen Sie
den Saugstärkeregler (14) auf MAX, schalten
Sie den Staubsauger mit dem Ein/AusSchalter (13) ein und behalten Sie die
Beutelwechselanzeige (16) im Auge. Falls Sie
rot ist, muss der Beutel gewechselt werden.
• Entfernen Sie den Schlauch. Ziehen Sie den
Handgriff zum Öffnen des Staubbeutelfachs
(10) und öffnen Sie den Staubsauger.
• Fassen Sie den Staubbeutel am Karton an
und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem
Staubsauger.
• Werfen Sie den Beutel in den Müll.
Vergewissern Sie sich, dass er keine Löcher
hat. Falten Sie ihn nicht.
• Bringen Sie einen neuen Staubbeutel im
Staubsauger an. Der Staubsauger darf
niemals ohne Staubbeutel verwendet
werden.
• Schließen Sie den Staubsauger wieder.
• Tauschen Sie den Beutel jedesmal aus,
wenn Sie große Mengen von sehr feinen
Materialien wie Feinsand, Zement, Mehl usw.
aufgesaugt haben.
Bodendüse (18)
Böden, Teppichböden und Teppiche
Möbeldüse (20)
Möbel, Vorhänge, Jalousien usw.
Fugendüse (21)
Heizkörper, Ecken, Leisten usw.
Bürstendüse (22)
Regale, Bücher, Lampenschirme usw.
•
Wenn die Beutelwechselanzeige (16) beim
Gebrauch des Staubsaugers rot ist, oder
wenn die Saugstärke deutlich nachlässt,
muss der Staubbeutel gewechselt werden.
Wenn die Anzeige auch nach dem
Austauschen des Beutels rot bleibt, kann
das folgende Gründe haben:
• Der Schlauch oder die Düse ist
blockiert/verstopft.
• Der Motorfilter oder der Luftfilter ist
schmutzig.
Finden Sie heraus, weswegen die Anzeige
rot ist und beheben Sie das Problem. Der
Staubsauger darf nicht benutzt werden,
wenn die Anzeige rot ist. Dies kann zu
irreparablen Motorschäden führen.
Die Bodendüse (18) verfügt über zwei
Einstellungen. Beim Reinigen von harten
Oberflächen (Parkettböden, Fliesen usw.)
sollten die Düsenbürsten ausgefahren
werden. Beim Reinigen von Teppichen und
Fußmatten sollten die Bürsten wieder in die
Düse eingefahren werden. Betätigen Sie die
Bürstenwechseltaste (19), um zwischen den
beiden Einstellungen zu wechseln.
24
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 25
REINIGEN DES MOTORFILTERS
• Der Motorfilter befindet sich im
Staubbeutelfach. Er schützt den Motor vor
Staub und sollte mindestens zweimal pro
Jahr gereinigt werden, wenn er verschmutzt
ist oder die Saugstärke nachlässt.
• Ziehen Sie die Filterhalterung nach oben aus
dem Staubsauger.
• Öffnen Sie die Filterhalterung und entfernen
Sie den Filter. Spülen Sie den Filter in
lauwarmem Wasser aus und lassen Sie ihn
vollständig trocknen. Verwenden Sie niemals
einen Haarföhn oder ähnliches, um den Filter
zu trocknen.
• Bringen Sie den Filter wieder in der
Halterung an und setzen Sie die
Filterhalterung wieder in den Staubsauger
ein.
• Achtung! Benutzen Sie den Staubsauger
niemals ohne einen Motorfilter.
•
Um Platz zu sparen, kann der Staubsauger
aufrecht auf seiner Endabdeckung stehend
aufbewahrt werden. Das Teleskoprohr kann
an den Staubsauger gehängt werden, indem
die Parkvorrichtung in die vertikale
Parkhalterung (8) geschoben wird.
REINIGUNG
Reinigen Sie den Staubsauger durch
Abwischen mit einem feuchten Tuch.
Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe,
lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde
Reinigungsmittel.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG
UND DAS RECYCLING DIESES
PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen
mit normalem Haushaltsmüll entsorgt werden
darf, da Elektro- und Elektronikmüll gesondert
entsorgt werden muss.
WECHSELN DES LUFTFILTERS
• Der Luftfilter filtert die Abluft des
Staubsaugers. Der Filter ist vom Typ HEPA
und filtert bis zu 99,97% der Luft, die durch
den Staubsauger fließt.
• Der Filter befindet sich unter dem
Abluftgitter (11). Zum Wechseln des Filters
drücken Sie den Handgriff zum Entfernen
des Abluftgitters (12) zusammen und heben
Sie das Abluftgitter.
• Entfernen Sie den gebrauchten Filter und
ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Setzen
Sie das Abluftgitter wieder ein.
• Wir empfehlen Ihnen, den Luftfilter nach 4
bis 6 Monaten Gebrauch, wenn er
verschmutzt ist oder wenn die Saugstärke
nachlässt, auszutauschen.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder
Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln,
die Verwertung, die Handhabung und das
Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen.
Private Haushalte innerhalb der EU können ihre
gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in
bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei
dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder
abgegeben werden, sofern man ein neues Gerät
kauft Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler,
Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden
Kontakt auf, um weitere Einzelheiten über den
Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu
erfahren
TRANSPORT UND
AUFBEWAHRUNG
• Sie können den Staubsauger am Tragegriff
(7) anheben und tragen. Ziehen oder heben
Sie den Staubsauger niemals mithilfe des
Kabels.
• Rollen Sie vor dem Abstellen des
Staubsaugers stets das Kabel auf. Schalten
Sie den Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus
und drücken Sie auf die Taste für die
Kabelaufrollung (15), bis das Kabel
vollständig aufgerollt ist.
25
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 26
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden;
• falls unbefugte Eingriffe ins Gerät
vorgenommen werden,
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt,
Gewalt ausgesetzt oder ihm anderweitig
Schaden zugefügt worden ist;
• bei Fehlern, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Entwicklung von Funktion
und Design unserer Produkte behalten wir uns
das Recht zur Änderung des Produkts ohne
vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
26
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 27
PL
WPROWADZENIE
Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie
korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y przed
pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie
przeczytaç poni˝sze instrukcje. Zaleca si´
zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, na
wypadek koniecznoÊci u˝ycia jej w póêniejszym
czasie.
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE
BEZPIECZE¡STWA
• Odkurzacza, kabla lub wtyczki nie wolno
umieszczaç w wodzie ani innej cieczy.
• Nigdy nie dotykaç odkurzacza, kabla lub
wtyczki mokrymi lub wilgotnymi r´kami.
• Nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonego
urzàdzenia bez nadzoru. Korzystajàce z
odkurzacza dzieci powinny znajdowaç si´
pod sta∏à kontrolà.
• Odkurzacz nale˝y wy∏àczyç, je˝eli nie jest on
u˝ywany oraz przed wymianà worka, filtru
silnika lub filtru powietrza.
• Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie
nale˝y ciàgnàç za przewód. Wyjàç jà
trzymajàc jà za wtyczk´. Podczas nawijania
przewodu nale˝y go trzymaç z wtyczk´, aby
nie uderzy∏a ona w odkurzacz. Urzàdzenia i
przewodu nie nale˝y nara˝aç na dzia∏anie
êróde∏ ciep∏a, goràcych przedmiotów lub
ognia.
• W ˝adnym wypadku nie wolno u˝ywaç
urzàdzenia, je˝eli ono, kabel lub wtyczka sà
uszkodzone lub je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a
prawid∏owo. Nigdy nie wolno u˝ywaç
odkurzacza bez za∏o˝onego worka, filtru
powietrza lub filtru silnika.
• Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów
wyprodukowanych lub zalecanych przez
producenta.
• Z urzàdzenia mo˝na korzystaç tylko w
pomieszczeniach. Nie korzystaç z
urzàdzenia na mokrej powierzchni. Podczas
odkurzania schodów nale˝y zachowaç
szczególnà ostro˝noÊç.
• Urzàdzenia nie wolno u˝ywaç do zbierania
zapa∏ek, goràcego popio∏u, niedopa∏ków,
twardych i ostrych przedmiotów, mokrych
lub wilgotnych substancji, materia∏ów
∏atwopalnych (benzyny, rozpuszczalników
itp.) lub ich oparów.
27
Nie wolno zakrywaç otworu wlotowego lub
wylotowego urzàdzenia. Odzie˝, w∏osy i
cz´Êci cia∏a nale˝y trzymaç z dala od
nasadki i ruchomych cz´Êci odkurzacza.
Nigdy nie naprawiaj urzàdzenia
samodzielnie. Je˝eli odkurzacz, przewód lub
wtyczka wymagajà naprawy, powinna ona
zostaç przeprowadzona przez autoryzowane
centrum serwisowe. Skontaktuj si´ ze
sprzedawcà, je˝eli pojawià si´ usterki obj´te
warunkami gwarancji.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 28
CZ¢CI ODKURZACZA
1. Uchwyt
2. Zawór powietrza
3. Rura teleskopowa
4. Wà˝
5. Mechanizm blokowania
6. Z∏àcze w´˝a
7. Uchwyt do przenoszenia
8. Wieszak
9. Pojemnik na specjalne nasadki
10. Uchwyt otwierania pojemnika na
worek
11. Kratka wylotowa
12. Uchwyt do zdejmowania kratki
wylotowej
13. Przycisk Start/Stop
14. Regulacja si∏y zasysania
15. Przycisk automatycznego zwijania
przewodu zasilajàcego
16. Wskaênik wymiany worka
17. Wieszak
18. Nasadka do pod∏óg
19. Przycisk zmiany szczotki
20. Nasadka do czyszczenia mebli
21. Nasadka szczelinowa
22. Nasadka ze szczotkà
13.
9.
1.
2.
4.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA
• Zamocuj wà˝ odkurzacza wk∏adajàc
obrotowe z∏àcze w´˝a (6) do odkurzacza do
zatrzaÊni´cia. Aby wyjàç wà˝, nale˝y
nacisnàç przycisk z boku z∏àcza w´˝a i
wyciàgnàç go.
• Do drugiego koƒca w´˝a zamocuj rur´
teleskopowà (3), a nasadk´ do pod∏óg (18)
zamocuje na jej koƒcu.
• D∏ugoÊç rury teleskopowej mo˝na regulowaç
naciskajàc mechanizm blokujàcy (5) w dó∏ i
wyciàgajàc dolnà cz´Êç rury na ˝àdanà
d∏ugoÊç. Przechowujàc odkurzacz nale˝y jak
najbardziej skróciç rur´.
• Trzy specjalne nasadki odkurzacza (20, 21,
22) znajdujà si´ w pojemniku (9). Z koƒca
rury teleskopowej mo˝na zdjàç nasadk´ do
pod∏óg i za∏o˝yç w to miejsce ˝àdanà
specjalnà nasadk´.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
22.
19.
10.
28
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 29
U˚YTKOWANIE
• Wyciàgnij przewód z odkurzacza. Przewodu
nie wolno wyciàgaç poza czerwone
oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka i
w∏àcz zasilanie.
• NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia (13),
aby uruchomiç lub zatrzymaç odkurzacz.
• Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na
wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc
zawór powietrza (2) w uchwycie (1). Mo˝na
jà równie˝ wyregulowaç elektronicznie za
pomocà przycisku regulacji si∏y zasysania
(14).
• Nasadek nale˝y u˝ywaç w nast´pujàcy
sposób:
•
WYMIANA WORKA
• Je˝eli si∏a zasysania odkurzacza jest
zmniejszona, mo˝e to oznaczaç koniecznoÊç
wymiany worka. UnieÊ nasadk´ do pod∏óg
nad pod∏og´, ustaw regulacj´ si∏y zasysania
(14) na MAX, w∏àcz odkurzacz przyciskiem
w∏àczania/wy∏àczania (13) i sprawdê
wskaênik wymiany worka (16). Je˝eli jest on
czerwony, nale˝y wymieniç worek.
• Od∏àcz wà˝. Pociàgnij za uchwyt otwierajàcy
pojemnik na worek (10) i otwórz odkurzacz.
• Chwyç za tektur´ u góry worka i ostro˝nie
wyjmij worek z odkurzacza.
• Wyrzuç worek do Êmietnika. Sprawdê, czy
nie ma w nim dziur. Nie zginaj go.
• W∏ó˝ nowy worek do odkurzacza.
Odkurzacza nie wolno u˝ywaç bez worka.
• Zamknij odkurzacz.
• Worek nale˝y zawsze wymieniç po
oczyszczeniu du˝ych iloÊci (bardzo)
drobnego materia∏u, takiego jak drobny
piasek, cement, màka itp.
Nasadka do pod∏óg (18)
Pod∏ogi, dywany i dywaniki
Nasadka do mebli (20)
Meble, zas∏ony, firanki itp.
Nasadka szczelinowa (21)
Kaloryfery, rogi, listwy przypod∏ogowe itp.
Nasadka ze szczotkà (22)
Pó∏ki, ksià˝ki, aba˝ury itp.
•
•
Sprawdê przyczyn´ Êwiecenia si´ lampki i
usuƒ jà. Odkurzacza nie wolno u˝ywaç przy
w∏àczonym wskaêniku. Mo˝e to
spowodowaç nienaprawialne uszkodzenie
silnika.
Nasadka do pod∏óg (18) ma dwa ustawienia.
Podczas czyszczenia twardych powierzchni
(parkietu, p∏ytek itp.) nale˝y wysunàç
szczotk´ nasadki. Podczas czyszczenia
dywanów lub dywaników nale˝y wsunàç
szczotk´ nasadki. Zmiana tych ustawieƒ
nast´pujà po naciÊni´ciu przycisku zamiany
szczotki (19). Szczotek dodatkowej nasadki
do twardych pod∏óg (20) nie mo˝na
schowaç.
Wskaênik wymiany worka (16) b´dzie
czerwony podczas korzystania z odkurzacza
lub w przypadku znacznego zmniejszenia
si∏y zasysania, nale˝y wtedy wymieniç
worek. Je˝eli wskaênik b´dzie nadal
w∏àczony po wymianie worka, mo˝e to byç
zwiàzane z jednà z nast´pujàcych przyczyn:
• Wà˝ lub nasadka sà
zablokowane/zapchane.
• Filtr silnika lub filtr powietrza sà
zabrudzone.
CZYSZCZENIE FILTRU SILNIKA
• Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na
worek. Chroni on silnik przed kurzem i
nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa razy w
roku, gdy jest brudny lub gdy si∏a zasysania
jest zmniejszona.
• Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij go z
odkurzacza.
• Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr. Przep∏ucz
filtr w letniej wodzie i zostaw go do
ca∏kowitego wyschni´cia. Do suszenia filtru
nie nale˝y u˝ywaç suszarki do w∏osów lub
podobnego urzàdzenia.
• W∏ó˝ filtr do oprawki i zamocuj oprawk´ w
odkurzaczu.
• Wa˝ne! Odkurzacza nie wolno u˝ywaç bez
filtru silnika.
29
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 30
mogà nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty sprz´t do
specjalnych zak∏adów utylizacji odpadów. W
niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na
zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia
nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej informacji na
temat post´powania ze zu˝ytym sprz´tem
elektrycznym i elektronicznym, nale˝y zwróciç si´
do sprzedawcy, dystrybutora lub w∏adz miejskich.
WYMIANA FILTRU POWIETRZA
• Filtr powietrza filtruje powietrze wylotowe
odkurzacza. Filtr jest typu HEPA i
odfiltrowuje do 99,97 % powietrza, które
przep∏ywa przez odkurzacz.
• Filtr znajduje si´ pod kratkà wylotowà (11).
Aby wymieniç filtr, nale˝y nacisnàç w dó∏
uchwyt umo˝liwiajàcy wyj´cie kratki
wylotowej (12) i wyjàç kratk´ wylotowà.
• Wyjmij zu˝yty filtr i zastàp go nowym. Za∏ó˝
z powrotem kratk´ wylotowà.
• Zalecamy wymian´ filtru powietrza po 4 do 6
miesi´cy u˝ytkowania, gdy b´dzie on brudny
lub, gdy zmniejszy si´ si∏a zasysania
odkurzacza.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obejmuje nast´pujàcych
przypadków:
• je˝eli powy˝sze zalecenia nie by∏y
przestrzegane
• je˝eli urzàdzenie poddano modyfikacji bez
upowa˝nienia
• je˝eli korzystano z urzàdzenia w sposób
niezgodny z jego przeznaczeniem,
nieostro˝nie lub uszkodzono je w jakikolwiek
sposób
• je˝eli uszkodzenia powsta∏y na skutek
wadliwego dzia∏ania sieci elektrycznej.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
• Odkurzacz mo˝na podnieÊç i przenieÊç za
pomocà uchwytu do przenoszenia (7).
Odkurzacza nie wolno ciàgnàç ani podnosiç
za kabel.
• Przed od∏o˝eniem odkurzacza nale˝y zwinàç
kabel. Wy∏àcz odkurzacz, wyjmij przewód z
gniazdka oraz naciÊnij i przytrzymaj przycisk
automatycznego zwijania przewodu (15) do
chwili ca∏kowitego nawini´cia przewodu.
• Odkurzacz mo˝na przechowywaç w pozycji
pionowej na pokrywie tylnej, co umo˝liwia
zaoszcz´dzenie miejsca. Rur´ teleskopowà
mo˝na zawiesiç na odkurzaczu po w∏o˝eniu
uchwytu do wieszaka (8).
W zwiàzku z ciàg∏ym udoskonalaniem naszych
produktów w zakresie ich dzia∏ania i wzornictwa,
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w produktach bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
CZYSZCZENIE
Odkurzacz nale˝y czyÊciç wilgotnà szmatkà.
Nie wolno korzystaç z jakichkolwiek silnych
rozpuszczalników bàdê Êrodków czyszczàcych,
które mogà zarysowaç powierzchni´.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I
RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi
oznaczony jest nast´pujàcym symbolem:
Oznacza to, ˝e tego produktu nie nale˝y
wyrzucaç razem z normalnymi odpadami
gospodarstwa domowego, poniewa˝ zu˝yty
sprz´t elektroniczny nale˝y wyrzucaç osobno.
Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego), ka˝de
Paƒstwo Cz∏onkowskie zapewni w∏aÊciwà zbiórk´,
odzysk, przetwarzanie i recykling zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego.
Prywatne gospodarstwa domowe na obszarze UE
30
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 31
RU
ВВЕДЕНИЕ
•
Для использования всех возможностей
нового пылесоса внимательно
прочитайте настоящую инструкцию
перед его первым использованием.
Кроме того, рекомендуется сохранить
эту инструкцию, чтобы позднее можно
было снова получить сведения о
функциях этого пылесоса.
•
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не помещайте пылесос, шнур питания и
вилку в воду или другую жидкость.
• Не дотрагивайтесь до пылесоса, шнура
питания или вилки мокрыми или
влажными руками.
• Не оставляйте включенный прибор без
присмотра. Дети могут пользоваться
пылесосом только под наблюдением
взрослых.
• Выключайте пылесос, если он не
используется, а также перед сменой
мешка для сбора пыли, заменой фильтра
двигателя или воздушного фильтра.
• Вынимая вилку из розетки, не тяните за
шнур, а возьмитесь за вилку. При
сматывании шнура придерживайте его за
вилку, иначе она может ударить по
пылесосу. Шнур питания и сам пылесос
следует располагать на безопасном
расстоянии от источников тепла, горячих
предметов и открытого пламени.
• Не пользуйтесь пылесосом, если он не
работает надлежащим образом, а также
если его шнур питания или вилка
повреждены. Не используйте пылесос, не
установив в него мешок для сбора пыли,
воздушный фильтр или фильтр
двигателя.
• Используйте только фирменные
принадлежности, которые изготовлены
производителем пылесоса или
рекомендованы им к применению.
• Данный прибор предназначен только для
домашнего использования. Не
используйте его на влажных
поверхностях. При работе с пылесосом на
лестнице следует соблюдать особую
осторожность.
•
31
Не используйте пылесос для сбора
спичек, горячего пепла, окурков, твердых
и острых предметов, мокрых или влажных
веществ, а также горючих материалов
(бензин, растворители и т. п.) и
выделяемых ими испарений.
Не допускайте закрытия всасывающего
или выпускного отверстия пылесоса. Не
допускайте соприкосновения насадки
пылесоса или других его
принадлежностей с одеждой, волосами
или частями тела.
Самостоятельный ремонт устройства
запрещается. Если шнур, вилка или сам
пылесос неисправны, их ремонт должен
осуществляться в авторизованном
сервисном центре. Сообщите продавцу о
возникновении гарантийного случая.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 32
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПЫЛЕСОСА
1. Ручка
2. Воздушный клапан
3. Телескопическая трубка
4. Шланг
5. Фиксатор
6. Соединитель шланга
7. Ручка-держатель
8. Вертикальный держатель для хранения
9. Отсек для хранения специальных
насадок
10. Ручка открытия контейнера мешка
для сбора пыли
11. Выпускная решетка
12. Ручка для снятия выпускной решетки
13. Кнопка запуска/останова
14. Регулятор силы всасывания
15. Кнопка устройства автоматического
сматывания шнура
16. Индикатор замены мешка для сбора пыли
17. Вертикальный держатель для хранения
18. Насадка для чистки пола
19. Кнопка изменения положения щетки
20. Мебельная насадка
21. Составная насадка
22. Щетка
1.
2.
4.
3.
14.
6.
5.
11.
12.
17.
8.
13.
9.
20.
16.
15.
7.
21.
18.
32
22.
19.
10.
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 33
ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ
• Подсоедините шланг к пылесосу, вставив
вращающийся соединитель (6) шланга в
пылесос до щелчка. Чтобы отсоединить
шланг, нажмите кнопку, расположенную
на боковой стороне соединителя шланга,
и вытяните шланг из соединителя.
• Подсоедините телескопическую трубку
(3) к противоположному концу шланга и
установите на другой конец трубки
насадку для чистки пола (18).
• Длину телескопической трубки можно
регулировать. Для этого нажмите
фиксатор (5) вниз и вытяните нижнюю
секцию трубки до соответствующей
длины. При подготовке к хранению
максимально укоротите трубку.
• 2 специальные насадки (20, 21 и 22)
пылесоса находятся в отсеке для
хранения (9). Отсоедините от
телескопической трубки насадку для
чистки пола и установите на ее место
соответствующую специальную насадку.
•
•
•
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• Вытяните шнур из пылесоса. Шнур
необходимо вытягивать до красной
отметки, но не более. Вставьте вилку и
включите питание.
• Для пуска и остановки пылесоса
нажимайте кнопку включения и
выключения (13).
• Во время использования пылесоса можно
регулировать силу всасывания, открывая
и закрывая воздушный клапан (2) на
ручке (1). Силу всасывания также можно
регулировать электронным способом с
помощью кнопки регулировки силы
всасывания (14).
• Насадки следует использовать
описанным ниже способом.
Насадка для чистки пола (18) имеет два
рабочих положения. При выполнении
чистки твердых поверхностей (паркет,
половая плитка и т. д.) щетку необходимо
выдвинуть. Чистку ковров и мягких
напольных покрытий необходимо
выполнять с убранной в насадку щеткой.
Для регулировки положения щетки
нажимайте кнопку (19).
Если индикатор замены мешка для сбора
пыли (16) при использовании пылесоса
станет красным или значительно
уменьшится сила всасывания, значит,
мешок необходимо заменить.
Отображение индикатора красным
цветом поле замены мешка может быть
вызвано одной из следующих причин.
• Шланг или насадка
заблокированы или засорены.
• Фильтр двигателя или воздушный
фильтр загрязнены
Установите причину отображения
индикатора красным цветом и устраните
проблему. Пылесос нельзя использовать,
если индикатор красный. Это может стать
причиной неустранимой неполадки
двигателя.
СМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ
• Уменьшение силы всасывания может
свидетельствовать о том, что требуется
сменить мешок для сбора пыли.
Поднимите с пола насадку для чистки
пола, установите регулятор силы
всасывания (14) в положение MAX
(максимально), включите пылесос с
помощью кнопки включения и
выключения (13) и проверьте индикатор
замены мешка для сбора пыли (16). Если
индикатор красный, необходимо заменить
мешок для сбора пыли.
• Снимите шланг. Потяните ручку для
открытия контейнера мешка для сбора
пыли (10) и откройте пылесос.
• Поверните кнопку отсоединения назад и
извлеките из пылесоса держатель мешка
для сбора пыли.
• Возьмитесь за картонные элементы,
расположенные в верхней части мешка
для сбора пыли, и аккуратно извлеките
мешок из пылесоса.
• Выбросьте мешок в мусорное ведро.
Убедитесь, что в мешке нет дыр. Не
сворачивайте и не складывайте его.
Насадка для чистки пола (18):
полы, ковры и мягкие напольные покрытия
Насадка для чистки мебели (20): мебель,
занавески, шторы и т. д.
Составная насадка (21):
батареи отопления, углы, плинтусы и т. д.
Щетка (22):
полки, книги, абажуры и т.д.
33
IM_240003
•
•
•
•
14/12/05
13:01
Side 34
Установите в пылесос новый мешок для
сбора пыли. Пылесос нельзя
использовать, если в нем отсутствует
мешок для сбора пыли.
Вставьте держатель с установленным в
него новым мешком для сбора пыли
обратно в пылесос. Нажимайте на
держатель мешка для сбора пыли, пока
он не встанет на место, а кнопка
отсоединения не защелкнется над
держателем.
Закройте пылесос.
Обязательно замените мешок после
уборки большого количества
мелкозернистого материала, например
мелкого песка, цемента, муки и т. п.
•
•
•
Это фильтр расположен под выпускной
решеткой (11). Чтобы заменить фильтр,
одновременно нажмите на ручку для
снятия выпускной решетки (12) и
приподнимите решетку.
Извлеките использованный фильтр и
установите на его место новый. Замените
выпускную решетку.
Замену воздушного фильтра
рекомендуется осуществлять после 4-6
месяцев использования пылесоса, а
также когда фильтр становится грязным
или уменьшается сила всасывания.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
• Ручка-держатель (7) предназначена для
переноски пылесоса. Не тяните и не
поднимайте пылесос за шнур.
• Прежде чем поместить пылесос на
хранение, смотайте шнур. Выключите
пылесос, выньте вилку из розетки и
нажмите кнопку сматывания шнура (15),
чтобы полностью его убрать.
• Чтобы сэкономить пространство, пылесос
можно хранить в вертикальном
положении, установив его на заднюю
поверхность. Телескопическую трубку
можно установить в специальное
крепление, предварительно
установленное в вертикальный
держатель (8) для хранения.
ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ
• Фильтр двигателя находится в
контейнере мешка для сбора пыли. Он
защищает двигатель от попадания пыли.
Его следует чистить по крайней мере
дважды в год или в случае уменьшения
силы всасывания.
• Извлеките держатель фильтра из
пылесоса.
• Откройте держатель и извлеките фильтр.
Промойте фильтр в теплой воде и
подождите, пока он полностью высохнет.
Не используйте для сушки фильтра фен и
подобные приборы.
• Вставьте фильтр обратно в держатель и
установите держатель в пылесос.
• Важно! Использование пылесоса без
фильтра двигателя запрещено.
ОЧИСТКА
Очищая пылесос, протирайте его
поверхность влажной тканью.
При этом запрещается использовать любые
виды растворителей, агрессивные или
абразивные чистящие средства.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
• Воздушный фильтр используется для
очистки воздуха, выходящего из
пылесоса. В пылесосе используется
фильтр типа HEPA, который очищает до
99,97 % воздуха, проходящего через
пылесос.
СОВЕТЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Неработающий электроприбор следует
утилизировать в соответствии с
действующими местными правилами, а также
с наименьшим ущербом для окружающей
среды. В большинстве случаев такое изделие
можно сдать на местную станцию
переработки.
34
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 35
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия теряет свою силу в следующих
случаях:
•
•
•
•
если не соблюдались изложенные выше
инструкции;
устройство было вскрыто;
если прибор использовался
ненадлежащим образом, небрежно или
был поврежден в результате какого-либо
воздействия;
если неполадки прибора возникли
вследствие неисправности электросети.
В связи с постоянным совершенствованием
функциональности и дизайна нашей
продукции мы оставляем за собой право
вносить изменения в изделие без
предварительного уведомления.
ИМПОРТЕР
Группа Adexi
35
IM_240003
14/12/05
13:01
Side 36
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement