Melissa Vacuum Cleaner 240-005 User manual

Melissa Vacuum Cleaner 240-005 User manual
240-005
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
Støvsuger med fjernbetjening ............................................. 2
Dammsugare med fjärrkontroll ............................................ 4
Støvsuger med fjernstyring ................................................. 6
Pölynimuri, jossa kauko-ohjain ............................................ 8
Vacuum cleaner with remote control.................................. 10
Staubsauger mit Fernbedienung ........................................ 12
Wysokiej jakoÊci odkurzacz ze zdalnym sterowaniem ......... 14
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi
anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller
lignende.
• Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller
fugtige hænder.
• Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen
eller stikket skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret
reparatør. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der
falder ind under garantien.
Brug af apparatet
• Apparatet er kun til brug inden døre i hjemmet.
• Brug aldrig apparatet, hvis selve apparatet, ledningen eller stikket er
beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt.
• Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.
• Benyt ikke apparatet på våde overflader.
• Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen
for at falde.
• Brug ikke apparatet til at opsuge tændstikker, varm aske,
cigaretskod, hårde og skarpe genstande, våde eller fugtige emner,
brændbare materialer (benzin, opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra
disse.
• Brug ikke apparatet til fint byggestøv – fra f.eks. gipsplader, murestøv
og lign.
• Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes.
• Sørg for at holde beklædning, hår og kropsdele på afstand af
apparatets indsugning og bevægelige dele.
• Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i
brug, og før du skifter støvpose eller rengør eller udskifter filtrene.
• Forlad ikke apparatet, når det er tændt.
• Børn skal være under opsyn, når de bruger apparatet.
1. Slange
2. Håndtag med batterirum
3. Kontrolpanel
4. Slangekobling
5. Kombinationsmundstykke
6. Gulvmundstykke
7. Børsteomskifterknap
8. Låsemekanisme
9. Holder til kombinationsmundstykke
10. Teleskoprør
11. Bærehåndtag
12. Knap til automatisk ledningsoprul
13. Tænd/sluk-knap
14. Infrarød modtager
15. Indikator for fuld støvpose
16. Greb til støvposedæksel
17. Bærehåndtag
18. Parkeringsholder
19. Parkeringsholder
20. Ledning og stik
Batterier
• Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
• Udskift altid begge batterier på én gang.
• Bland aldrig forskellige batterityper (f.eks. brunstensbatterier og
alkaliske batterier), gamle og nye batterier eller batterier af forskellige
fabrikater.
BRUG
1. Sæt 2 stk. batterier str. AAA i batterirummet på håndtaget (2).
Kontrollér, at polerne vender korrekt! Sæt batteridækslet på
batterirummet.
o Hvis du ikke isætter batterier, fungerer kontrolpanelet (3) ikke, og du
kan ikke regulere apparatets sugestyrke.
o Udskift batterierne, når kontrolpanelet ikke længere fungerer.
2. Monter slangen (1) på apparatet ved at sætte slangekoblingen (4) i
indsugningsdysen på apparatet, så den klikker på plads.
o Hvis du vil afmontere slangen, skal du trykke knapperne på siden af
slangekoblingen ind og tage den ud af apparatet.
3. Monter teleskoprøret (10) i den anden ende af apparatslangen, og
monter et mundstykke i bunden af teleskoprøret.
o Se afsnittet Mundstykker for en beskrivelse af, hvad de forskellige
mundstykker er beregnet til.
4. Du kan justere længden af teleskoprøret ved at trykke
låsemekanismen (8) nedad og trække i eller skubbe på rørets
nederste del, indtil længden er passende (se billedet).
o Ved parkering skal røret forkortes så meget som muligt.
5. Træk ledningen (20) ud af apparatet. Ledningen må ikke trækkes
længere ud end til det røde mærke på ledningen.
6. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
7. Tryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte og stoppe apparatet.
8. Under brug kan sugestyrken reguleres
ved hjælp af knapperne på kontrolpanelet
foran håndtaget.
o Tryk på plusknappen (c) eller
minusknappen (b) for at øge eller mindske
sugestyrken.
o Tryk på knappen MAX (a) for at
maksimere sugestyrken.
o Tryk på afbryderknappen (d) for at
afbryde apparatet midlertidigt. Den
røde diode i den infrarøde modtager
(14) tændes, når apparatet er afbrudt.
Apparatet kan tændes igen med et
tryk på en af de tre øvrige knapper på
kontrolpanelet.
Ledning og stik
• Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten,
men tag fat om selve stikket.
• Tag fat om stikket ved oprulning af ledningen, så stikket ikke slår ind
mod apparatet.
• Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder, varme genstande
og åben ild.
2
UDSKIFTNING AF LUFTFILTER
Det bageste luftfilter, som sidder bag
udblæsningsgitteret, filtrerer apparatets
udblæsningsluft. Apparatet må ikke bruges,
hvis luftfilteret ikke er monteret.
• Afmonter udblæsningsgitteret ved at
trykke udløserknappen fremad og vippe
udblæsningsgitteret op.
• Udskift eller rengør filterpuden.
• Monter udblæsningsgitteret, så det låses
på plads med et klik.
Mundstykker
Apparatet leveres med et gulvmundstykke og et
kombinationsmundstykke.
Mundstykke
Anvendelse
Gulvmundstykke (6)
Alle typer gulve med og uden tæpper
Kombinationsmundstykke (5) Radiatorer, hjørner og kroge, fodpaneler,
møbler, persienner, lampeskærme, hylder
og bogreoler.
•
•
Gulvmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af hårde
overflader (trægulve, stengulve, fliser osv.) skal mundstykkets børster
være fremme. Ved rengøring af tæpper og måtter skal børsterne være
trukket ind i mundstykket. Tryk på børsteomskifterknappen (7) for at
skifte mellem de to indstillinger.
Kombinationsmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af
radiatorer, hjørner, kroge og fodpaneler skal mundstykkets børster
være fremme. Ved rengøring af møbler, persienner, lampeskærme,
hylder og bogreoler skal børsterne være foldet ind i mundstykket.
Vi anbefaler, at du udskifter luftfilteret efter 4 til
6 måneders brug, når det er snavset, eller hvis
apparatets sugestyrke formindskes.
Tip:
• Hvis du under støvsugningen med gulvmundstykket får brug for
at holde pause for at flytte møbler eller lignende, kan du sætte
parkeringsbeslaget på bagsiden af mundstykket i parkeringsholderen
(19) på apparatets bagende.
• Indikatoren for fuld støvpose (15) er normalt blå. Hvis den skifter
til rød ved brug af apparatet, eller hvis sugestyrken nedsættes
væsentligt, skal støvposen udskiftes (se nedenfor). Hvis indikatoren
stadig er rød, når posen er udskiftet, kan det skyldes en af følgende
årsager:
o Slangen eller mundstykket er tilstoppet.
o Luftfilteret er beskidt.
• Undersøg, hvad det er, der får indikatoren til at være rød, og løs
problemet. Apparatet må ikke bruges, hvis indikatoren er rød. Det kan
medføre uoprettelig motorskade.
TRANSPORT OG OPBEVARING
• Du kan løfte og bære apparatet i et af de to bærehåndtag (11 og 17).
Træk eller løft aldrig apparatet i ledningen.
• Før apparatet sættes på plads, skal ledningen rulles op. Sluk på
stikkontakten, tag stikket ud, og tryk på knappen til automatisk
ledningsoprul (12), indtil ledningen er helt oprullet.
• Kombinationsmundstykket kan opbevares i holderen på apparatets
overside (se billedet) eller på holderen (9) på teleskoprøret.
• Gulvmundstykket kan parkeres i parkeringsholderen (18) på
apparatets underside, når apparatet skal opbevares.
UDSKIFTNING AF STØVPOSE
Hvis apparatets sugestyrke formindskes, kan
det skyldes, at posen skal udskiftes.
• Løft mundstykket fra gulvet.
• Tænd for apparatet, og hold øje med
indikatoren for fuld støvpose. Hvis den
skifter til rød, skal posen udskiftes.
• Sluk for apparatet igen.
• Afmonter slangen.
• Åbn dækslet til støvposen ved at trykke
grebet til støvposedækslet (16) ind, og vip
dækslet opad, indtil det låses på plads.
• Tag forsigtigt plastskinnerne med
støvposen op af apparatets underdel (se
billedet).
• Afmonter støvposen fra plastskinnerne.
• Læg posen i skraldespanden. Pas på, at
der ikke går hul på den. Buk ikke posen.
• Sæt en ny støvpose i skinnerne, og
sæt skinnerne i apparatets underdel.
Kontrollér, at posen sidder ordentlig fast
og vender rigtigt. Du må aldrig bruge
apparatet, når der ikke er en støvpose i.
• Luk dækslet, og sørg for, at det låses på
plads med et klik.
RENGØRING
• Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.
• Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler.
• Filterpuden fra motorfilteret og luftfilteret rengøres ved at skylle den i
varmt vand og lade den tørre. Sæt ikke et vådt filter i apparatet.
• Udskift filtrene, når de er slidt eller ikke kan rengøres mere.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE
PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på
særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde
returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om,
hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
RENGØRING/UDSKIFTNING AF
MOTORFILTER
Motorfilteret er det filter, som sidder bag
støvposen. Apparatet må ikke bruges, hvis
motorfilteret ikke er monteret.
• Åbn støvposedækslet ved at trykke grebet
ind.
• Fjern støvposen.
• Træk filterholderen op (se billedet), og
udskift filterpuden, eller rengør den som
beskrevet under Rengøring.
• Monter filterholderen igen.
• Husk at montere støvposen igen.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom
behandling eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden,
forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
Vi anbefaler, at du rengør filteret mindst to
gange om året, eller når det er snavset.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
3
SE
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du
läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första
gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för
framtida bruk.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
• Varken dammsugaren, sladden eller stickkontakten får placeras i
vatten eller annan vätska.
• Rör aldrig maskinen, sladden eller stickkontakten med våta eller
fuktiga händer.
• Försök aldrig reparera apparaten själv. Om apparaten, sladden
eller kontakten behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad
serviceverkstad. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av
garantin.
Använd
• Maskinen är avsedd att användas inomhus och enbart för privat bruk.
• Använd aldrig dammsugaren om den, sladden eller kontakten är
skadade eller om den inte fungerar korrekt.
• Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av
tillverkaren.
• Använd den inte på våta ytor.
• Var extra försiktig när du dammsuger trappor med hänsyn till
fallrisken.
• Använd inte dammsugaren för att suga upp tändstickor, het aska,
cigarettfimpar, hårda eller vassa föremål, våta eller fuktiga föremål,
lättantändliga material (bensin och lösningsmedel etc.) eller ångor
från dessa.
• Använd inte dammsugaren för att suga upp fint byggdamm, från
gipsplattor, tegel, mm.
• Täck inte över dammsugarens sug- eller utblåskanaler.
• Se till att varken kläder, hår eller kroppsdelar kommer i närheten av
munstycket och apparatens rörliga delar.
• Stäng av dammsugaren när den inte används och innan du byter
dammpåse eller rengör eller byter filter.
• Lämna inte dammsugaren utan tillsyn när den är igång.
• Barn bör hållas under uppsikt när den används.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Batterier
• Ta ut batteriet om apparaten inte ska användas under en längre tid.
• Byt alltid båda batterierna samtidigt.
• Blanda aldrig olika typer av batterier (t.ex. manganbatterier och
alkaliska batterier), gamla och nya batterier eller batterier av olika
fabrikat.
Slang
Handtag med batterifack
Knappsats
Slangkoppling
Kombimunstycke
Golvmunstycke
Knapp för byte av borste
Låsmekanism
Hållare för kombimunstycke
Teleskoprör
Bärhandtag
Knapp för automatisk sladdupprullning
On/off-knapp
Infraröd mottagare
Indikator för påsbyte
Handtag på dammsugarpåsens lock
Bärhandtag
Förvaringshållare
Förvaringshållare
Sladd och stickkontakt
ANVÄNDNING
1. Sätt i 2 AAA-batterier i handtagets batterifack (2). Kontrollera att
batterierna sitter åt rätt håll! Sätt tillbaka batteriluckan.
o Om du inte sätter i batterier kommer knappsatsen (3) inte att
fungera och det går då inte att justera dammsugarens sugkraft.
o Sätt i nya batterier när knappsatsen slutar att fungera.
2. Koppla slangen (1) till dammsugaren genom att trycka in
slangkopplingen (4) i sugmunstycket tills du hör ett klick.
o För att ta bort slangen trycker du på knappen vid sidan om
slangkopplingen och drar ut den.
3. Koppla ihop teleskopröret (10) i den andra änden av slangen och fäst
ett munstycke i änden på röret.
o Se avsnittet om munstycken för en beskrivning av hur du använder
de olika munstyckena.
4. Det går att justera längden på teleskopröret genom att trycka ned
låsmekanismen (8) och dra ut eller skjuta in den nedre delen av röret
till önskad längd (se bild).
o Förkorta röret så mycket som möjligt vid förvaring.
5. Dra ut sladden (20) ur apparaten. Sladden får inte dras ut förbi den
röda markeringen.
6. Anslut apparaten och slå på strömmen.
7. Tryck på on/off-knappen (13) för att starta eller stänga av apparaten.
8. Vid användning kan sugkraften justeras
med knappsatsens knappar på
handtagets framsida.
o Tryck på plusknappen (c) eller
minusknappen (b) för att öka eller minska
sugkraften.
o Tryck på MAX-knappen (a) för att
maximera sugkraften.
o Tryck på strömbrytaren (d) för att stänga
av dammsugaren tillfälligt. Den röda
LED-indikatorn i den infraröda mottagaren
(14) tänds när dammsugaren står i
standby-läge. Dammsugaren kan sättas
på igen genom att någon av de andra tre
knapparna på knappsatsen trycks ned.
Sladd och stickkontakt
• Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget.
Håll i stickkontakten i stället.
• Håll i kontakten när du drar in sladden, så att den inte slår mot
apparaten.
• Undvik att ha sladden och dammsugaren i närheten av värmekällor,
heta föremål och öppna lågor.
4
Munstycken
Dammsugaren levereras med ett golvmunstycke och ett
kombimunstycke.
Vi rekommenderar att luftfiltret byts ut efter 4 till 6 månaders användning,
när det har blivit smutsigt eller om dammsugarens sugkraft har
försämrats.
Munstycke
Golvmunstycke (6)
Kombimunstycke (5)
TRANSPORT OCH FÖRVARING
• Du kan lyfta och bära apparaten genom
att använda ett av de två bärhandtagen
(11 och 17). Dra eller lyft aldrig apparaten i
sladden.
• Rulla alltid in sladden innan du ställer
undan apparaten. Stäng av strömmen,
dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och tryck på knappen för automatisk
sladdupprullning (12) tills sladden är helt
inrullad.
• Kombimunstycket kan förvaras i hållaren
på apparatens ovansida (se bild) eller i
hållaren (9) på teleskopröret.
• Golvmunstycket kan sättas fast i
förvaringshållaren (18) på apparatens
undersida när apparaten ställs undan.
•
•
Använd
Alla typer av golv, med eller utan matta
Element, vrår och vinklar, golvlister, möbler,
persienner, lampskärmar, hyllor och
bokhyllor.
Golvmunstycket har två inställningsmöjligheter. Munstyckets borstar
bör dras ut vid rengöring av hårda ytor (stengolv, klinkers osv.). När
du dammsuger mattor skall borstarna vara indragna i munstycket.
Tryck på knappen (7) för att byta inställning på borstarna.
Kombimunstycket har två inställningsmöjligheter. Munstyckets
borstar bör dras ut vid rengöring av element, vrår och vinklar och
golvlister. När du dammsuger möbler, persienner, lampskärmar, hyllor
och bokhyllor ska borstarna vara indragna i munstycket.
Tips:
• Om du behöver göra ett kort uppehåll, för att flytta på möbler
eller dylikt när du dammsuger med golvmunstycket, kan du sätta
förvaringsfästet på baksidan av munstycket i förvaringshållaren (19)
på dammsugarens baksida.
• Indikeringen för påsbyte (15) är normalt blå. Om indikeringen visar
rött när du dammsuger eller om sugkraften är märkbart försämrad
behöver påsen bytas (se nedan). Om indikeringen fortfarande visar
rött efter att påsen har bytts ut kan det bero på följande orsaker:
o Slangen eller munstycket är igentäppt.
o Luftfiltret är smutsigt.
• Undersök vad orsaken är till att indikatorn lyser rött och rätta till
problemet. Om indikatorn visar rött skall apparaten inte användas.
Det kan orsaka skador på motorn som inte går att reparera.
RENGÖRING
• Rengör apparaten genom att torka av den
med en fuktig trasa.
• Använd aldrig någon form av
lösningsmedel eller starka eller slipande
rengöringsmedel.
• Rengör filterkuddarna från motorfiltret och
luftfiltret genom att skölja dem i varmt vatten och låta dem torka. Sätt
aldrig i ett blött filter i apparaten.
• Byt ut filtren då de är utslitna eller inte längre kan rengöras.
IINFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA
APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:
BYTA DAMMPÅSEN
Om dammsugarens sugkraft försämras kan det bero på att påsen
behöver bytas.
• Lyft upp munstycket från golvet.
• Starta dammsugaren och håll ett öga på
indikatorn för påsbyte. Om den visar rött
måste påsen bytas.
• Stäng av apparaten igen.
• Ta bort slangen.
• Öppna dammsugarpåsens lock genom att
trycka in lockets handtag (16) och trycka
upp locket tills det låses fast på plats.
• Ta försiktigt ur plastskenorna som håller
dammpåsen längst fram i dammsugaren
(se bild).
• Ta bort dammpåsen från plastskenorna.
• Släng påsen i soporna. Försäkra dig om
att det inte är några hål i den. Vik inte
påsen.
• Sätt fast en ny dammpåse på
skenorna och sätt in dem längst fram i
dammsugaren. Se till att påsen sätts i
korrekt och att rätt sida är vänd uppåt.
Använd aldrig apparaten utan att en
dammpåse sitter i.
• Stäng locket och se till att det sätts på
plats med ett klickljud.
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska produkter måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer
kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren
när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller
lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats,
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon annan typ av skada,
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
RENGÖRA/BYTA MOTORFILTRET
Motorfiltret är det filter som sitter bakom dammpåsen. Dammsugaren får
inte användas om den inte har ett motorfilter på plats.
• Öppna dammsugarpåsens lock genom att trycka in handtaget.
• Ta bort dammpåsen.
• Tryck upp filterhållaren (se bild) och sätt i en ny filterkudde eller
rengör den enligt beskrivningen under avsnittet Rengöring.
• Sätt tillbaka filterhållaren.
• Kom ihåg att sätta tillbaka dammpåsen.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella tryckfel.
Vi rekommenderar att filtret rengörs minst två gånger per år, eller när det
har blivit smutsigt.
BYTA LUFTFILTRET
Det bakre luftfiltret, som sitter bakom utloppsgallret, filtrerar luften som
blåser ut från dammsugaren. Dammsugaren får inte användas om den
inte har ett luftfilter på plats.
• Ta bort utloppsgallret genom att trycka spärrknappen framåt och dra
upp utloppsgallret.
• Rengör eller sätt i en ny filterkudde.
• Stäng utloppsgallret så att det låses fast med ett klickljud.
5
NO
INTRODUKSJON
For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg
lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Vi
anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i
den ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Generelt
• Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen
form for væske.
• Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med våte eller fuktige
hender.
• Prøv aldri å reparere maskinen selv. Hvis maskinen, ledningen
eller kontakten trenger reparasjon, bør de tas med til et godkjent
servicesenter. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved
garantireparasjoner.
MASKINENS HOVEDDELER
1. Slange
2. Håndtak med batterirom
3. Betjeningspanel
4. Slangetilkobling
5. Kombimunnstykke
6. Gulvmunnstykke
7. Knapp for børsteskift
8. Låsemekanisme
9. Beholder for kombimunnstykket
10. Teleskoprør
11. Bærehåndtak
12. Knapp for automatisk ledningsvinde
13. På/av-bryter
14. Infrarød mottaker
15. Indikator for full pose
16. Håndtak på støvsugerposedekslet
17. Bærehåndtak
18. Parkeringsholder
19. Parkeringsholder
20. Ledning og støpsel
Bruk
• Apparatet skal kun brukes innendørs i private husholdninger.
• Ikke bruk støvsugeren hvis ledningen eller støpselet er skadet, eller
hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal.
• Bruk bare tilbehør som er produsert eller anbefalt av produsenten.
• Ikke bruk det på våte flater.
• Vær spesielt forsiktig ved støvsuging av trapper, på grunn av faren for
å falle.
• Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, varm aske,
sigarettstumper, harde eller skarpe gjenstander, våte eller fuktige
stoffer, brennbare materialer (bensin, løsemidler osv.) eller damp fra
slike.
• Ikke bruk apparatet til å støvsuge fint støv fra byggematerialer som
gipsplater, murstein osv.
• Innsugings- og utblåsingsåpningen må ikke dekkes til.
• Pass på at du holder klær, hår og kroppsdeler unna munnstykket og
bevegelige deler på apparatet.
• Slå av støvsugeren og dra ut støpselet når den ikke er i bruk, før du
skifter støvpose eller før du rengjør eller skifter ut luftfilteret.
• Gå aldri fra støvsugeren mens den står på.
• Ha alltid oppsyn med barn som bruker sweeperen.
BRUKE APPARATET
1. Sett to AAA-batterier i batterirommet i håndtaket (2). Kontroller at
batteriene ligger riktig vei. Skift batteriromdeksel.
o Hvis du ikke setter i batterier, fungerer ikke betjeningspanelet (3), og
du kan ikke justere sugestyrken på apparatet.
o Skift batterier når betjeningspanelet ikke lenger fungerer.
2. Fest slangen (1) til apparatet ved å skyve slangetilkoblingen (4) i
slangeåpningen (7) til den klikker på plass.
o Når du skal fjerne slangen, trykker du på knappene på siden av
slangetilkoblingen og trekker den ut.
3. Fest teleskoprøret (10) til den andre enden av slangen, og fest et
munnstykke til enden av røret.
o Se beskrivelsen av de forskjellige munnstykkenes bruksområder i
munnstykker-delen.
4. Du kan regulere lengden på teleskoprøret ved å trykke inn
låsemekanismen (8) og trekke eller skyve i rørets underdel til lengden
blir riktig (se bilde).
o Når støvsugeren settes bort, skal røret være så kort som mulig.
5. Dra ledningen (20) ut av apparatet. Ledningen må ikke dras lenger ut
enn til det røde merket på ledningen.
6. Plugg i støpselet og slå på strømmen.
7. Apparatet startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen (13).
8. Når apparatet er i bruk, kan sugestyrken
justeres ved hjelp av knappene på
betjeningspanelet foran på håndtaket.
o Trykk på plussknappen (c) eller
minusknappen (b) for å øke eller redusere
sugestyrken.Trykk på MAX-knappen (a) for
å stille inn maksimal sugestyrke.
o Trykk på bryterknappen (d) for å slå av
apparatet midlertidig. Det røde LED-lyset
i den infrarød mottakeren (14) slår seg
på når apparatet står i reservemodus.
Apparatet kan slås på igjen ved å trykke
på en av de tre andre knappene på
betjeningspanelet.
Batterier
• Ta ut batteriet hvis apparatet ikke skal brukes i en lengre periode.
• Skift alltid ut begge batterier samtidig.
• Bruk aldri forskjellige batterityper (for eksempel
mangandioksidbatterier og alkaliske batterier), gamle eller nye
batterier eller forskjellige batterimerker samtidig.
Ledning og støpsel
• Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i
stedet godt tak i støpselet.
• Hold i støpselet når du vinder inn ledningen, slik at det ikke slår mot
apparatet.
• Hold ledningen og støvsugeren unna varmekilder, varme gjenstander
og åpen ild.
6
FRAKT OG OPPBEVARING
• Du kan løfte og bære apparatet ved hjelp
av et av bærehåndtakene (11 og 17). Ikke
trekk eller løft apparatet etter ledningen.
• Før apparatet settes bort skal ledningen
rulles inn. Trekk støpselet ut av
stikkontakten og trykk på knappen
for automatisk kabelvinde (12) til hele
ledningen er rullet opp.
• Kombimunnstykket kan lagres i holderen
på apparatets overside (se bilde) eller i
holderen (9) på teleskoprøret.
• Gulvmunnstykket kan parkeres i
parkeringsholderen (18) under apparatet
når apparatet settes bort.
Munnstykker
Apparatet leveres med ett gulvmunnstykke og et kombimunnstykke.
Munnstykke
Gulvmunnstykke (6)
Kombimunnstykke (5)
•
•
Bruk
Alle typer gulv, med eller uten teppe
Radiatorer, kroker og sprekker, gulvlister,
møbler, persienner, lampeskjermer, hyller.
Gulvmunnstykket har to innstillingsmuligheter. Ved støvsuging av
harde overflater (steingulv, fliser osv.) bør børstene på munnstykket
forlenges. Når du støvsuger tepper og matter, skal børstene trekkes
inn i munnstykket. Trykk på knappen for børsteskift (7) for å veksle
mellom de to innstillingene.
Kombimunnstykket har to innstillingsmuligheter. Ved rengjøring av
radiatorer, kroker, sprekker og gulvlister bør børstene på munnstykket
forlenges. Ved rengjøring av møbler, persienner, lampeskjermer og
hyller bør børstene trekkes inn i munnstykket.
RENGJØRE MASKINEN
• Apparatet rengjøres ved å tørke det med
en fuktig klut.
• Ikke bruk sterke eller slipende
rengjøringsmidler eller løsemidler.
• Rengjør filtersvampene i motorfilteret og
luftfilteret ved å skylle dem i varmt vann
og tørke dem. Sett aldri et vått filter i
apparatet.
• Skift filtrene straks de blir slitt eller ikke kan rengjøres lenger.
Tips:
• Hvis du må stanse et øyeblikk og flytte på møbler e.l. mens du
støvsuger med gulvmunnstykket, kan du sette parkeringsfestet på
baksiden av munnstykket inn i parkeringsholderen (19) på bakdelen
av apparatet.
• Indikatoren for full pose (15) er vanligvis blå. Hvis indikatoren for full
pose begynner å lyse rødt mens du støvsuger, eller hvis sugeeffekten
blir merkbart dårligere, må støvposen skiftes ut (se under). Hvis
indikatoren fortsatt lyser rødt når du har skiftet pose, kan det skyldes
følgende:
o Slangen eller munnstykket er tilstoppet.
o Luftfilteret er skittent.
• Finn årsaken til at indikatoren lyser rødt, og utbedre problemet.
Apparatet må ikke brukes hvis indikatoren lyser rødt. Det kan føre til
varig skade på motoren.
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING AV
PRODUKTET
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall må alltid avhendes
separat.
SKIFTE STØVPOSE
Hvis apparatets sugestyrke blir dårligere, kan
det skyldes at støvposen er full og må
skiftes.
• Løft munnstykket opp fra gulvet.
• Slå på apparatet og følg med på
indikatoren for full pose. Hvis den lyser
rødt, må posen skiftes.
• Slå av apparatet igjen.
• Fjern slangen.
• Åpne støvposedekslet ved å trykke inn
håndtaket (16) og skyve dekslet oppover
til det låses på plass.
• Fjern forsiktig plastskinnene som holder
støvposen fra bunnen av apparatet (se
bilde).
• Ta støvposen ut av plastskinnene.
• Kast posen i søpla. Se etter at det ikke er
hull i posen. Støvposen skal ikke brettes.
• Træ en ny støvpose på skinnene, og stikk
skinnene i undersiden av apparatet. Sjekk
at posen er montert ordentlig og med
riktig side opp. Ikke bruk apparatet hvis
den ikke har støvpose montert.
• Lukk dekslet og pass på at det klikker på
plass.
I henhold til WEEE-direktivet, må alle medlemsland sørge for riktig
innsamling, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall.
Private husstander i EU kan kostnadsfritt levere brukt utstyr til egne
gjenvinningsstasjoner. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt
utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Ta
kontakt med din forhandler, distributøren eller de lokale myndighetene
hvis du vil ha mer informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og
elektronisk avfall.
GARANTIBETINGELSER
Garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:
• hvis instruksjonene over ikke følges
• hvis apparatet har blitt endret
• hvis apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller
blitt skadet på en eller annen måte
• hvis det har oppstått feil på grunn av feil i strømforsyningen
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten
forvarsel.
IMPORTØR
Adexi Group
RENGJØRING/UTSKIFTING AV MOTORFILTERET
Motorfilteret er filteret som sitter bak støvposen. Apparatet må ikke
brukes hvis det ikke er montert noe motorfilter.
• Åpne støvposedekslet ved å skyve inn håndtaket.
• Fjern støvposen.
• Dra filterholderen opp (se bilde) og skift ut filtersvampen, eller rengjør
den som forklart under Rengjøring.
• Skift ut filterholderen.
• Husk å sette støvposen tilbake på plass.
Vi er ikke ansvarlige for trykkfeil.
Vi anbefaler at du rengjør filteret minst to ganger i året eller når det er
skittent.
SKIFTING AV LUFTFILTER
Luftfilteret på baksiden bakenfor utblåsingsristen filtrerer luften som
kommer ut av apparatet. Apparatet må ikke brukes hvis det ikke er
montert noe luftfilter.
• Ta ut utblåsingsristen ved å trykke utløserknappen frem og
utblåsingsristen opp.
• Skift ut eller rengjør filtersvampen.
• Monter utblåsingsristen slik at den låses på plass med et klikk.
Vi anbefaler at du rengjør luftfilteret etter 4–6 måneders bruk, når det er
skittent eller når apparatets sugeeffekt blir dårligere.
7
FI
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi.
Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä
laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.
LAITTEEN PÄÄOSAT
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
• Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun
nesteeseen.
• Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai
kosteilla käsillä.
• Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite, johto tai virtapistoke on
korjattava, vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Käyttö
• Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sisätiloihin.
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei
toimi oikein.
• Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.
• Älä imuroi sillä märkiä pintoja.
• Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita, koska niissä
on olemassa kaatumisvaara.
• Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja,
kovia tai teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita, tulenarkoja
aineita (bensiiniä, liuottimia jne.) tai tällaisista aineista vapautuvaa
höyryä.
• Älä imuroi laitteella hienojakoista rakennuspölyä kipsilevyistä, tiilistä
tai muista vastaavista.
• Älä peitä laitteen imu- tai ilmanpoistoaukkoa.
• Pidä vaatteet, hiukset ja ruumiinosat poissa laitteen suuttimesta ja
liikkuvista osista.
• Sammuta pölynimuri ja irrota pistoke pistorasiasta ennen pölypussin
vaihtamista, ennen suodattimien puhdistamista tai vaihtamista ja kun
laitetta ei käytetä.
• Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä.
• Lasten tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
1. Letku
2. Kahva, jossa paristokotelo
3. Ohjauspaneeli
4. Letkun liitin
5. Yhdistelmäsuulake
6. Lattiasuulake
7. Harjanvaihtopainike
8. Lukitusmekanismi
9. Yhdistelmäsuulakkeen pidike
10. Teleskooppivarsi
11. Kantokahva
12. Johdonkelauspainike
13. Virtakytkin
14. Infrapunavastaanotin
15. Pussinvaihtoilmaisin
16. Pölypussin kannen kahva
17. Kantokahva
18. Parkkipidike
19. Parkkipidike
20. Johto ja pistoke
Paristot
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
• Vaihda aina molemmat paristot samalla kertaa.
• Älä koskaan käytä erityyppisiä paristoja (esim. mangaanidioksidi- ja
alkaliparistoja) tai vanhoja ja uusia paristoja yhtä aikaa.
KÄYTTÖ
1. Pane kahvan paristokoteloon (2) kaksi AAA-paristoa. Tarkista, että
paristot ovat oikein päin! Laita kotelon kansi paikalleen.
o Ilman paristoja ohjauspaneeli (3) ei toimi etkä pysty säätämään
laitteen imutehoa.
o Vaihda paristot, kun ohjauspaneeli lakkaa toimimasta.
2. Kiinnitä letku (1) laitteeseen työntämällä letkun liitintä (4)
imusuulakkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.
o Voit irrottaa letkun painamalla letkun liittimen sivussa olevia
painikkeita ja vetämällä liittimen ulos.
3. Liitä teleskooppivarsi (10) letkun toiseen päähän ja kiinnitä suulake
varren päähän.
o Katso ohjeet eri suulakkeiden käyttötarkoituksista osiosta
”Suulakkeet”.
4. Voit säätää teleskooppivarren pituutta painamalla lukitusmekanismia
(8) alas ja vetämällä tai työntämällä varren alaosan sopivan pituiseksi
(katso kuva).
o Kun käytät parkkipidikettä, lyhennä varsi lyhimpään mittaansa.
5. Vedä virtajohto (20) ulos laitteesta. Virtajohtoa ei saa vetää ulos
punaista merkkiä pidemmälle.
6. Kytke pistoke pistorasiaan..
7. Laite käynnistetään ja sammutetaan painamalla virtakytkintä (13).
8. Imutehoa voidaan säätää kahvan etupuolella olevan ohjauspaneelin
painikkeista.
o Imuteho suurenee plus-painikkeesta (c)
ja pienenee miinus-painikkeesta (b).
o Imuteho menee täysille MAXpainikkeesta (a).
o Virran saa katkaistua väliaikaisesti
katkaisupainikkeesta (d).
Infrapunavastaanottimen (14) punainen
merkkivalo syttyy, kun laite on
valmiustilassa. Virta kytkeytyy takaisin,
kun painetaan jotain ohjauspaneelin
kolmesta painikkeesta.
Johto ja pistoke
• Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota
sen sijaan kiinni pistokkeesta.
• Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa, jotta pistoke ei kolhi
laitetta.
• Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja
avotulelta.
8
KULJETUS JA SÄILYTYS
• Voit nostaa ja kantaa laitetta kahden
kantokahvan avulla (11 ja 17). Älä koskaan
vedä tai nosta laitetta virtajohdosta.
• Kelaa virtajohto sisään ennen
laitteen siirtämistä säilytyspaikkaan.
Sammuta imuri, irrota pistoke ja paina
johdonkelauspainiketta (12), kunnes johto
on kelautunut kokonaan sisään.
• Yhdistelmäsuulaketta voidaan säilyttää
laitteen päällä olevassa pidikkeessä (katso
kuva) tai teleskooppivarren pidikkeessä
(9).
• Kun laite ei ole käytössä, lattiasuulaketta
voidaan säilyttää laitteen alla olevassa
parkkipidikkeessä (18).
Suulakkeet
Laitteen mukana tulee yksi lattiasuulake ja yksi yhdistelmäsuulake.
Suulake
Lattiasuulake (6)
Yhdistelmäsuulake (5)
•
•
Käyttö
Lattiapinnat ja matot.
Patterit, ahtaat paikat, jalkalistat,
huonekalut, kaihtimet, lampunvarjostimet,
hyllyt ja kaapit.
Lattiasuulakkeessa on kaksi asetusta: Kovia pintoja (esimerkiksi
laatoitusta, puu- tai kivilattiaa) imuroitaessa suulakkeen harjaosan
tulee vedettynä ulos. Mattoja imuroitaessa harjaosan tulee olla
vedettynä suulakkeen sisään. Voit vaihtaa näiden kahden asetuksen
välillä painamalla harjanvaihtopainiketta (7).
Yhdistelmäsuulakkeessa on kaksi asetusta: Pattereita, ahtaita
paikkoja ja jalkalistoja imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla
vedettynä ulos. Huonekaluja, kaihtimia, lampunvarjostimia, hyllyjä
ja kaappeja imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla vedettynä
sisään.
PUHDISTUS
• Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla
liinalla.
• Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa
puhdistus- tai hankausainetta.
• Puhdista moottorin suodattimen ja
ilmansuodattimen suodatintyynyt
huuhtelemalla ne kuumalla vedellä ja
antamalla niiden kuivua. Laitteeseen ei
koskaan saa laittaa märkää suodatinta.
• Vaihda suodattimet, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei voi enää
puhdistaa.
Vinkki:
• Jos kesken imuroinnin on pysähdyttävä esimerkiksi siirtelemään
huonekaluja, voit asettaa suulakkeen takana olevan parkkikiinnittimen
kiinni laitteen takana olevaan parkkipidikkeeseen (19).
• Pussinvaihtoilmaisin (15) on yleensä sininen. Jos ilmaisin muuttuu
punaiseksi imurin ollessa käytössä tai jos imuvoima heikkenee
huomattavasti, pölypussi on vaihdettava (katso alta). Jos ilmaisin on
punainen vielä pussin vaihtamisen jälkeenkin, syy voi olla jompikumpi
seuraavista:
o Letkussa tai suuttimessa on tukos.
o Ilmansuodatin on likainen.
• Selvitä, miksi ilmaisin on edelleen punainen, ja poista ongelma.
Pölynimuria ei saa käyttää, jos ilmaisin on punainen. Muutoin moottori
saattaa vaurioitua korjauskelvottomaksi.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan
sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti.
PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN
Pölynimurin heikentynyt imuteho voi johtua
siitä, että pölypussi on täyttynyt ja se on
vaihdettava.
• Nosta suulake lattiasta.
• Kytke laitteeseen virta ja katso
pussinvaihtoilmaisinta. Jos ilmaisin on
punainen, pussi on vaihdettava.
• Katkaise laitteen virta uudelleen.
• Irrota letku.
• Avaa pölypussin kansi painamalla
pölypussin kannen kahvaa (16) sisään ja
työntämällä kantta ylöspäin, kunnes se
lukkiutuu paikalleen.
• Irrota varovasti muovikiskot, jotka pitelevät
pölypussia laitteen pohjassa (katso kuva).
• Irrota pölypussi muovikiskoilta.
• Pane pussi roskiin. Varmista, että pussissa
ei ole reikiä. Älä taita sitä.
• Liu’uta kiskoille uusi pölypussi ja asenna
kiskot takaisin laitteen pohjaan. Tarkista,
että pussi on oikein asennettu ja että se
on oikein päin. Älä koskaan käytä laitetta
ilman pölypussia.
• Sulje kansi ja varmista, että se napsahtaa
kiinni.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen
jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen
keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin.
Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan
uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, jakelijaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä
vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
MOOTTORIN SUODATTIMEN PUHDISTAMINEN/VAIHTAMINEN
Moottorin suodatin on pölypussin takana. Laitetta ei saa käyttää ilman
moottorin suodatinta.
• Avaa pölypussin kansi painamalla kahvaa sisään päin.
• Poista pölypussi.
• Vedä suodattimenpidike ylös (katso kuva) ja vaihda suodatintyyny
uuteen tai puhdista se kohdan ”Puhdistus” ohjeiden mukaisesti.
• Aseta suodattimenpidike takaisin laitteeseen.
• Muista asettaa pölypussi takaisin paikalleen.
Suosittelemme, että suodatin vaihdetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ja aina, kun se on likainen.
ILMANSUODATTIMEN VAIHTAMINEN
Ilmanpoistoaukon ritilän takana on ilmansuodatin, joka suodattaa laitteen
poistoilman. Laitetta ei saa käyttää ilman ilmansuodatinta.
• Irrota ilmanpoistoaukon ritilä painamalla vapautuspainiketta ja
napsauttamalla ritilä ylös.
• Puhdista tai vaihda suodatintyyny.
• Sulje ilmanpoistoaukon ritilä niin, että se napsahtaa paikalleen.
Suosittelemme vaihtamaan ilmansuodattimen 4–6 kuukauden käytön
jälkeen ja aina, kun se on likainen tai pölynimurin imuteho heikkenee.
9
UK
INTRODUCTION
To get the best out of your new appliance, please read this user guide
carefully before using it for the first time. We also recommend that you
keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself
of the functions of your apparatus.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS
SAFETY MEASURES
General
• The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other
liquid.
• Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
• Never try to repair the appliance yourself. If the apparatus, cable or
plug needs to be repaired, it should be taken to an authorised service
centre. Please contact the store where you bought the appliance for
repairs under guarantee.
Use
• The appliance is for indoor domestic use only.
• Never use the appliance if it, the cord or plug is damaged or if the
appliance is not functioning correctly.
• Only use accessories manufactured or recommended by the
manufacturer.
• Do not use it on wet surfaces.
• Take particular care when vacuuming stairs, due to the risk of falling.
• Do not use the appliance to vacuum up matches, hot ashes, cigarette
butts, hard or sharp objects, wet or damp substances, combustible
materials (petrol, solvents, etc.) or vapour from these.
• Do not use the appliance to vacuum up fine building dust – from
plasterboard, bricks, etc.
• Do not cover the appliance’s suction or exhaust port.
• Ensure that you keep clothing, hair and body parts away from the
nozzle and moving parts of the appliance.
• Switch the appliance off and unplug it when it is not in use, and
before you change the dust bag or clean or replace the filters.
• Never leave the appliance unattended when it is switched on.
• Children should be supervised when using it.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Batteries
• Remove the batteries if the appliance is not to be used for a
prolonged period.
• Always replace both batteries at the same time.
• Never mix different types of battery (e.g. manganese dioxide batteries
and alkaline batteries), old and new batteries or different makes of
battery.
Hose
Handle with battery compartment
Control panel
Hose connector
Combination nozzle
Floor nozzle
Brush change button
Locking mechanism
Holder for combination nozzle
Telescopic tube
Carrying handle
Button for automatic cord rewind
On/off button
Infrared receiver
Bag change indicator
Dust bag cover handle
Carrying handle
Parking holder
Parking holder
Cord and plug
USE
1. Insert 2 AAA batteries into the battery compartment in the handle
(2). Check that the batteries are in the right way round! Replace the
battery compartment cover.
o If you do not insert any batteries, the control panel (3) will not
function, and you will be unable to adjust the suction strength of the
appliance.
o Replace the batteries when the control panel no longer functions.
2. Attach the hose (1) to the appliance by fitting the hose connector (4)
into the suction nozzle until it clicks into place.
o To remove the hose, press the buttons on the side of the hose
connector and pull it out.
3. Fit the telescopic tube (10) into the other end of the hose, and attach
a nozzle to the end of the tube.
o See the Nozzles section for a description of the intended purposes
of the various nozzles.
4. You can adjust the length of the telescopic tube by pushing the
locking mechanism (8) down and pulling or pushing on the bottom
section of the tube until it reaches a suitable length (see picture).
o When parking, shorten the tube as far as possible.
5. Pull the cord (20) out of the appliance. The cord must not be pulled
out any further than the red mark on the cord.
6. Plug in and switch the power on.
7. Press the on/off button (13) to start and
stop the appliance.
8. During use the suction strength can be
adjusted using the buttons on the control
panel on the front of the handle.
o Press the plus button (c) or the minus
button (b) to increase or decrease suction
strength.
o Press the MAX button (a) to maximise
suction strength.
o Press the switch button (d) to switch the
appliance off temporarily. The red LED in
the infrared receiver (14) comes on when
the appliance is in standby mode. The
appliance can be switched on again by
pressing one of the three other buttons on
the control panel.
Cord and plug
• Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
• Keep hold of the plug when rewinding the cord, so that it does not
strike the appliance.
• Keep the cord and appliance away from heat sources, hot objects
and naked flames.
10
Nozzles
The appliance comes with one floor nozzle and one combination nozzle.
Nozzle
Floor nozzle (6)
Combination nozzle (5)
•
•
We recommend replacing the air filter after 4 to 6 months’ use, when it
becomes dirty, or if the appliance’s suction
strength is reduced.
Use
All types of flooring, with or without carpet
Radiators, nooks and crannies, skirting
boards, furniture, blinds, lampshades,
shelves and bookcases.
TRANSPORT AND STORAGE
• You can lift and carry the appliance using
one of two carrying handles (11 and 17).
Never pull or lift the appliance by the cord.
• Before putting the appliance away, rewind
the cord. Switch off at the socket, unplug,
and press the automatic cord rewind
button (12) until the cord is fully rewound.
• The combination nozzle can be stored
in the holder on top of the appliance
(see picture) or in the holder (9) on the
telescopic tube.
• The floor nozzle can be parked in the
parking holder (18) underneath the
appliance when the appliance is put away.
The floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces
(wooden or stone floors, tiles, etc.), the nozzle brushes should be
extended. When cleaning carpets and rugs, the brushes should be
retracted into the nozzle. Press the brush change button (7) to switch
between the two settings.
The combination nozzle has two settings. When cleaning radiators,
nooks and crannies and skirting boards, the nozzle brushes should
be extended. When cleaning furniture, blinds, lampshades, shelves
and bookcases, the brushes should be retracted into the nozzle.
Tip:
• If, while vacuuming with the floor nozzle, you need to stop briefly to
move furniture or similar items, you can insert the parking fixture on
the back of the nozzle into the parking holder (19) on the back end of
the appliance.
• The bag change indicator (15) will normally be blue. If it changes to
red when the appliance is being used, or if the suction strength is
significantly reduced, the dust bag must be changed (see below). If
the indicator remains red after the bag has been replaced, it may be
due to one of the following reasons:
o The hose or nozzle is clogged.
o The air filter is dirty.
• Investigate what is causing the indicator to remain red and deal with
the problem. The appliance must not be used if the indicator is red.
This may cause irreparable damage to the motor.
CLEANING
• Clean the appliance by wiping it with a
damp cloth.
• You must not use any form of solvent, or
strong or abrasive cleaning agent.
• Clean the filter pads from the motor filter
and air filter by rinsing them in hot water and leaving them to dry.
Never insert a wet filter into the appliance.
• Replace the filters once they become worn or can no longer be
cleaned.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
CHANGING THE DUST BAG
If the appliance’s suction strength is reduced,
this may be because the bag needs
changing.
• Lift the nozzle up off the floor.
• Switch the appliance on, and keep an eye
on the bag change indicator. If it is red, the
bag must be changed.
• Switch the appliance off again.
• Detach the hose.
• Open the dust bag cover by pressing
the handle (16) in, and flipping the cover
upwards until it locks into place.
• Carefully remove the plastic rails holding
the dust bag from the base of the
appliance (see picture).
• Remove the dust bag from the plastic
rails.
• Throw the bag in the bin. Make sure that
there are no holes in it. Do not fold it.
• Slide a new dust bag onto the rails,
and insert the rails in the base of the
appliance. Check that the bag is fitted
correctly and that it is the right way up.
Never use the appliance unless it has a
dust bag fitted.
• Close the cover and ensure it clicks into place.
This means that this product must not be disposed of together with
ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be
disposed of separately.
CLEANING/REPLACING THE MOTOR FILTER
The motor filter is the filter behind the dust bag. The appliance must not
be used if there is no motor filter fitted.
• Open the dust bag cover by pressing the handle in.
• Remove the dust bag.
• Pull the filter holder up (see picture), and replace the filter pad, or
clean it as described under Cleaning.
• Replace the filter holder.
• Remember to replace the dust bag.
We cannot be held responsible for any printing errors.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure
correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and
electronic waste. Private households in the EU can take used equipment
to special recycling stations free of charge. In some member states you
can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from
whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact
your retailer, distributor or the municipal authorities for further information
on what you should do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment,
or has suffered any other form of damage
• if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.
Due to the constant development of our products in terms of function
and design, we reserve the right to make changes to the product without
prior warning.
IMPORTER
Adexi Group
We recommend cleaning the filter at least twice a year, or whenever it is
dirty.
CHANGING THE AIR FILTER
The air filter at the back, which can be found behind the exhaust grille,
filters the appliance’s exhaust air. The appliance must not be used if there
is no air filter fitted.
• Remove the exhaust grille by pressing the release button forward and
flipping the exhaust grille up.
• Replace or clean the filter pad.
• Fit the exhaust grille so it locks into place with a click.
11
DE
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie
diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem,
die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des
Geräts jederzeit nachlesen.
ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
• Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder
sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden.
• Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder
feuchten Händen.
• Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Falls Gerät,
Kabel oder Stecker repariert werden müssen, hat dies in einem
autorisierten Servicecenter zu erfolgen. Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
Verwendung
• Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
• Bei defektem Kabel oder defektem bzw. nicht ordnungsgemäß
funktionierenden Gerät darf das Gerät nicht in Betrieb genommen
werden.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Saugen Sie nicht auf nassen Oberflächen.
• Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen besonders vorsichtig, um
Stürze zu vermeiden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern,
heißer Asche, Zigarettenstummeln, harten oder scharfen
Gegenständen, nassen oder feuchten Stoffen, entzündlichen Stoffen
(Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren Dämpfen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von feinem
Baustellenstaub von Gipsplatten, Ziegeln usw.
• Die Ansaug- und Ausblasöffnungen müssen immer frei sein.
• Sorgen Sie dafür, dass Bekleidung, Haare und Körperteile nicht in die
Nähe der Düse oder von beweglichen Teilen des Geräts kommen.
• Schalten Sie das Gerät ab und stecken Sie es aus, wenn es nicht in
Gebrauch ist und bevor Sie den Staubbeutel wechseln oder die Filter
reinigen oder ersetzen.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
• Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Schlauch
Griff mit Batteriefach
Bedienfeld
Schlauchanschluss
Kombi-Düse
Bodendüse
Bürstenwechseltaste
Verriegelungsmechanismus
Halterung für die Kombi-Düse
Teleskoprohr
Tragegriff
Taste für die automatische Kabelaufrollung
An/Aus Schalter
Infrarotempfänger
Beutelwechselanzeige
Griff an der Staubbeutelklappe
Tragegriff
Parkhalterung
Parkhalterung
Kabel und Stecker
ANWENDUNG
1. Legen Sie 2 AAA Batterien in das Batteriefach im Griff (2) ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt wurden!
Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.
o Wenn Sie keine Batterien einlegen, funktioniert das Bedienfeld (3)
nicht, und Sie können die Saugstärke des Geräts nicht einstellen.
o Ersetzen Sie die Batterien, wenn das Bedienfeld nicht mehr
funktioniert.
2. Bringen Sie den Schlauch (1) am Gerät an, indem Sie den
Schlauchanschluss (4) in die Saugdüse einschieben, bis er einrastet.
o Um den Schlauch zu entfernen, müssen Sie auf die Tasten an der
Seite des Schlauchanschlusses drücken und ihn herausziehen.
3. Schieben Sie das Teleskoprohr (10) in das andere Ende des
Schlauchs, und bringen Sie eine Düse am Ende des Rohrs an.
o In dem Abschnitt über Düsen finden Sie eine Beschreibung des
Verwendungszwecks der verschiedenen Düsen.
4. Sie können die Länge des Teleskoprohrs einstellen, indem Sie den
Verriegelungsmechanismus (8) nach unten schieben und am unteren
Teil des Rohrs ziehen oder schieben, bis es die gewünschte Länge
hat (siehe Abbildung).
o Beim Parken sollten Sie das Rohr so stark wie möglich verkürzen.
5. Ziehen Sie das Kabel (20) aus dem Gerät. Das Kabel darf nur bis zu
der roten Markierung am Kabel herausgezogen werden.
6. Stecken Sie das Gerät ein und schalten
Sie es an.
7. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (13), um
das Gerät zu starten und zu stoppen.
8. Während des Gebrauchs kann die
Saugstärke mit den Tasten im Bedienfeld
an der Vorderseite des Griffs eingestellt
werden.
o Durch Drücken der Plus-Taste (c)
oder der Minus-Taste (b) können Sie die
Saugstärke erhöhen oder reduzieren.
o Drücken Sie die MAX-Taste (a), um auf
maximale Saugstärke zu schalten.
o Mit der Umschalttaste (d) können Sie
das Gerät vorübergehend abschalten. Die
rote LED-Anzeige des Infrarotempfängers
(14) leuchtet auf, wenn sich das Gerät im
Standby-Modus befindet. Das Gerät kann
durch Drücken einer der drei anderen
Tasten im Bedienfeld wieder eingeschaltet
werden.
Batterien
• Wenn das Gerät über längere Zeit nicht benutzt werden soll, müssen
die Batterien herausgenommen werden.
• Ersetzen Sie stets beide Batterien gleichzeitig.
• Verwenden Sie nie gleichzeitig verschiedene Batterietypen (z. B.
Mangan-Dioxid-Batterien und Alkaline-Batterien) oder alte und neue
Batterien oder Batterien verschiedener Hersteller.
Kabel und Stecker
• Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
• Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels fest, damit er nicht
an das Gerät schlägt.
• Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen,
heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt und betrieben
werden.
12
WECHSELN DES LUFTFILTERS
Der Luftfilter, der sich an der Rückseite hinter
dem Abluftgitter befindet, filtert die Abluft des
Geräts. Das Gerät darf nicht ohne Luftfilter
verwendet werden.
• Entfernen Sie den Abluftfilter, indem Sie
die Entriegelungstaste nach vorn schieben
und das Abluftgitter nach oben klappen.
• Ersetzen oder reinigen Sie das
Filterkissen.
• Bringen Sie das Abluftgitter so an, dass es
einrastet.
Düsen
Das Gerät wird mit einer Bodendüse und einer Kombi-Düse geliefert.
Düse
Bodendüse (6)
Kombi-Düse (5)
•
•
Verwendung
Alle Arten von Böden, mit oder ohne Teppich
Heizkörper, Ecken und Fugen, Fußleisten, Möbel,
Jalousien, Lampenschirme, Regale und
Bücherschränke.
Die Bodendüse verfügt über zwei Einstellungen. Beim Reinigen von
harten Oberflächen (Holz- oder Steinböden, Kacheln, usw.) sollte die
Düsenbürste ausgefahren sein. Beim Reinigen von Teppichböden und
Teppichen sollten die Bürsten wieder in die Düse eingefahren werden.
Betätigen Sie die Bürstenwechseltaste (7), um zwischen den beiden
Einstellungen zu wechseln.
Die Kombi-Düse verfügt über zwei Einstellungen. Beim Reinigen von
Heizkörpern, Ecken, Fugen und Fußleisten sollte die Düsenbüste
ausgefahren sein. Beim Reinigen von Möbeln, Jalousien,
Lampenschirmen, Regalen und Bücherschränken sollten die Bürsten
in die Düse eingezogen werden.
Wir empfehlen Ihnen, den Luftfilter nach 4 bis
6 Monaten Gebrauch, wenn er verschmutzt
ist oder wenn die Saugstärke nachlässt,
auszutauschen.
TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
• Sie können das Gerät mit den beiden
Tragegriffen (11 und 17) anheben und
tragen. Ziehen oder heben Sie das Gerät
niemals mithilfe des Kabels.
• Rollen Sie vor dem Abstellen des Geräts
stets das Kabel auf. Schalten Sie den
Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus und
drücken Sie auf die Taste für die Kabelaufrollung (12), bis das Kabel
vollständig aufgerollt ist.
• Die Kombi-Düse kann in der Halterung an der Oberseite des
Geräts (siehe Abbildung) oder in der Halterung (9) am Teleskoprohr
aufbewahrt werden.
• Die Bodendüse kann in der Parkhalterung (18) unter dem Gerät
angebracht werden, wenn es abgestellt wird.
Tipp:
• Wenn Sie beim Saugen mit der Bodendüse kurz anhalten müssen,
um Möbel oder andere Gegenstände zu verschieben, können Sie die
Parkvorrichtung an der Rückseite der Düse in die Parkhalterung (19)
an der Rückseite des Geräts einschieben.
• Die Beutelwechselanzeige (15) ist normalerweise blau. Wenn Sie
auf Rot wechselt, während das Gerät benutzt wird, oder falls die
Saugstärke deutlich reduziert wird, muss der Staubbeutel gewechselt
werden (siehe unten). Sollte nach dem Wechsel noch immer Rot
angezeigt werden, kann das folgende Gründe haben:
o Rohr/Schlauch oder Düse sind verstopft.
o Der Filter ist verschmutzt.
• Untersuchen Sie, was die Ursache sein kann und beheben Sie das
Problem. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn die Anzeige
rot ist. Dadurch kann der Motor zerstört werden.
REINIGUNG
• Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
• Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder starke bzw. schmirgelnde
Reinigungsmittel.
• Reinigen Sie die Filterkissen des Motorschutzfilters und des
Luftfilters, indem Sie sie in heißem Wasser ausspülen und trocknen
lassen. Niemals einen feuchten Filter in das Gerät einsetzen.
• Ersetzen Sie die Filter, wenn sie abgenutzt sind oder nicht mehr
gereinigt werden können.
WECHSELN DES STAUBBEUTELS
Wenn die Saugstärke des Geräts nachlässt,
kann dies bedeuten, dass der Beutel
gewechselt werden muss.
• Heben Sie die Düse vom Boden.
• Schalten Sie das Gerät ein
und beobachten Sie dabei die
Beutelwechselanzeige. Falls diese rot ist,
muss der Beutel gewechselt werden.
• Schalten Sie das Gerät wieder aus.
• Nehmen Sie den Schlauch ab.
• Öffnen Sie die Staubbeutelabdeckung,
indem Sie den Griff (16) eindrücken und
die Abdeckung nach oben klappen, bis sie
einrastet.
• Entfernen Sie vorsichtig die
Kunststoffführungen, die den Staubbeutel
an der Unterseite des Geräts festhalten
(siehe Bild).
• Nehmen Sie den Staubbeutel aus den
Kunststoffführungen.
• Werfen Sie den Beutel in den Müll.
Vergewissern Sie sich, dass er keine
Löcher hat. Falten Sie ihn nicht.
• Schieben Sie einen neuen Staubbeutel in die Führungen, und
schieben Sie die Führungen in die Unterseite des Geräts ein.
Vergewissern Sie sich, dass der Beutel richtig sitzt und mit der
richtigen Seite nach oben zeigt. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn
sich ein Staubbeutel darin befindet.
• Schließen Sie die Abdeckung und sorgen Sie dafür, dass sie
einrastet.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING
DIESES PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll entsorgt werden darf, da Elektro- und Elektronikmüll
gesondert entsorgt werden muss.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das
ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das
Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte
innerhalb der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können
gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei
dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern
man ein neues Gerät kauft. Bitte nehmen Sie mit Ihrem Einzelhändler,
Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, um weitere
Einzelheiten über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder
anderweitig beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden
sind.
REINIGEN BZW. AUSWECHSELN DES MOTORSCHUTZFILTERS
Hierbei handelt es sich um den Filter, der zum Schutz des Motors
hinter dem Beutel sitzt. Das Gerät darf nicht ohne Motorschutzfilter
verwendet werden.
• Öffnen Sie die Staubbeutelabdeckung, indem Sie den Griff
eindrücken.
• Nehmen Sie den Staubbeutel heraus.
• Ziehen Sie die Filterhalterung nach oben (siehe Abbildung), und
ersetzten Sie das Filterkissen oder reinigen Sie es wie unter Reinigen
beschrieben.
• Setzen Sie die Filterhalterung wieder ein.
• Denken Sie daran, den Staubbeutel wieder einzusetzen.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design
unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts
ohne vorherige Ankündigung vor.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
Wir empfehlen Ihnen, den Filter mindestens zweimal pro Jahr zu reinigen,
bzw. wenn er verschmutzt ist.
13
PL
G¸ÓWNE ELEMENTY SK¸ADOWE URZÑDZENIA
WST¢P
Aby móc skorzystaç z wszystkich funkcji nowego urzàdzenia, nale˝y
najpierw dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi wskazówkami. Radzimy
zachowaç t´ instrukcj´, aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o wróciç do
zawartych w niej informacji na temat funkcji urzàdzenia.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA
Informacje ogólne
• Urzàdzenia oraz jego przewodu i wtyczki nie wolno zanurzaç w
wodzie ani jakimkolwiek innym p∏ynie.
• Nie wolno dotykaç urzàdzenia, kabla lub wtyczki mokrymi lub
wilgotnymi r´kami.
• Nie wolno wykonywaç napraw samodzielnie. Je˝eli urzàdzenie,
kabel lub wtyczka wymagajà naprawy, powinna ona zostaç
przeprowadzona przez autoryzowany punkt serwisowy. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych mo˝na uzyskaç w sklepie, w którym
urzàdzenie zosta∏o zakupione.
U˝ywanie
• Urzàdzenie jest przeznaczone tylko do u˝ytku domowego wewnàtrz
pomieszczeƒ.
• W ˝adnym wypadku nie wolno u˝ywaç urzàdzenia, je˝eli ono,
kabel lub wtyczka sà uszkodzone lub je˝eli urzàdzenie nie dzia∏a
prawid∏owo.
• Mo˝na u˝ywaç tylko akcesoriów wyprodukowanych lub zalecanych
przez producenta.
• Nie wolno korzystaç z urzàdzenia na mokrej powierzchni.
• Ze wzgl´du na ryzyko upadku podczas odkurzania schodów nale˝y
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç.
•
Urzàdzenia nie wolno u˝ywaç do zbierania zapa∏ek, goràcego
popio∏u, niedopa∏ków, twardych lub ostrych przedmiotów, mokrych
lub wilgotnych substancji, materia∏ów ∏atwopalnych (benzyny,
rozpuszczalników itp.) lub ich oparów.
• Nie stosowaç urzàdzenia do odkurzania drobnego py∏u budowlanego
- z p∏yt gipsowych, cegie∏ itp.
• Nie wolno zakrywaç otworu wlotowego lub wylotowego urzàdzenia.
• Odzie˝, w∏osy i cz´Êci cia∏a nale˝y trzymaç z dala od nasadki i
ruchomych cz´Êci urzàdzenia.
• Nale˝y wy∏àczyç odkurzacz oraz wyjàç wtyczk´ z gniazdka sieci
elektrycznej, je˝eli nie jest on u˝ywany, a tak˝e przed wymianà worka
lub czyszczeniem bàdê wymianà filtrów.
• Nie nale˝y pozostawiaç w∏àczonego urzàdzenia bez nadzoru.
• Dzieci korzystajàce z urzàdzenia powinny znajdowaç si´ pod opiekà
doros∏ych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Wà˝
Uchwyt z komorà baterii
Panel sterowania
Z∏àcze w´˝a
Nasadka wieloczynnoÊciowa
Nasadka do pod∏óg
Przycisk zmiany szczotki
Mechanizm blokowania
Uchwyt nasadki wieloczynnoÊciowej
Rura teleskopowa
Uchwyt do przenoszenia
Przycisk automatycznego zwijania przewodu zasilajàcego
Przycisk zasilania
Odbiornik podczerwieni
Wskaênik wymiany worka
Uchwyt pokrywy worka
Uchwyt do przenoszenia
Wieszak
Wieszak
Przewód sieciowy i wtyczka
U˚YTKOWANIE
1. UmieÊciç 2 baterie AAA w komorze baterii w uchwycie (2). Sprawdê,
czy baterie w∏o˝one sà prawid∏owo! Za∏o˝yç pokryw´ komory baterii.
o Je˝eli baterie nie zostanà w∏o˝one, panel sterowania (3) nie b´dzie
dzia∏a∏ i nie b´dzie mo˝liwoÊci regulacji si∏y ssania urzàdzenia.
o Wymieniç baterie, je˝eli panel sterowania nie dzia∏a.
2. Zamocowaç wà˝ do urzàdzenia (1), wk∏adajàc z∏àcze w´˝a (4) do
dyszy ssàcej, a˝ do zatrzaÊni´cia.
o Aby wyjàç wà˝, nale˝y nacisnàç przyciski z boku z∏àcza w´˝a i
wyciàgnàç go.
3. Do drugiego koƒca w´˝a zamocowaç rur´ teleskopowà (10) i
przymocowaç do koƒca rury nasadk´.
o Przeznaczenie poszczególnych nasadek opisane zosta∏o w
rozdziale Nasadki.
4. D∏ugoÊç rury teleskopowej mo˝na regulowaç naciskajàc mechanizm
blokujàcy (8) w dó∏ i wyciàgajàc lub wciskajàc dolnà cz´Êç rury na
˝àdanà d∏ugoÊç (patrz rysunek).
o Przechowujàc odkurzacz nale˝y maksymalnie skróciç rur´.
5. Wyciàgnàç przewód (20) z urzàdzenia. Przewodu nie wolno wyciàgaç
poza czerwone oznakowanie umieszczone na przewodzie.
6. W∏o˝yç wtyczk´ do gniazdka i w∏àczyç zasilanie.
7. Nacisnàç przycisk zasilania (13), aby uruchomiç urzàdzenie lub je
zatrzymaç.
8. W czasie u˝ytkowania si∏a ssania mo˝e
byç regulowana za pomocà przycisków na
panelu sterowania z przodu uchwytu.
o Nacisnàç przycisk plus (c) lub minus (b),
aby zwi´kszyç lub zmniejszyç si∏´ ssania.
o Nacisnàç przycisk MAX (a), aby uzyskaç
maksymalnà si∏´ ssania.
o Nacisnàç prze∏àcznik (d), aby
tymczasowo wy∏àczyç urzàdzenie.
Czerwona dioda odbiornika podczerwieni
(14) zapala si´, kiedy urzàdzenie znajduje
si´ w trybie gotowoÊci. Urzàdzenie mo˝na
w∏àczyç ponownie naciskajàc jeden z
trzech pozosta∏ych przycisków na panelu
sterowania.
Baterie
• Je˝eli urzàdzenie nie b´dzie u˝ywane przez d∏u˝szy czas, nale˝y
wyjàç z niego baterie.
• Nale˝y zawsze wymieniaç obie baterie jednoczeÊnie.
• Nigdy nie mieszaç ró˝nych typów baterii (np. baterii z dwutlenku
manganu i alkalicznych), starych i nowych baterii lub baterii ró˝nych
producentów.
Przewód sieciowy i wtyczka
• Przy wyciàganiu wtyczki z gniazdka nie nale˝y ciàgnàç za przewód,
lecz trzymaç za wtyczk´.
• Podczas nawijania przewodu nale˝y go trzymaç za wtyczk´, aby nie
uderzy∏a ona w urzàdzenie.
• Urzàdzenia i przewodu nie nale˝y nara˝aç na dzia∏anie êróde∏ ciep∏a,
goràcych przedmiotów lub ognia.
14
Nasadki
Do urzàdzenia do∏àczona jest jedna nasadka do pod∏óg i jedna nasadka
wieloczynnoÊciowa.
Nasadka
Nasadka do pod∏óg (6)
Nasadka wieloczynnoÊciowa (5)
•
•
WYMIANA FILTRU POWIETRZA
Filtr powietrza, który znajduje si´ z ty∏u za
kratkà wylotowà filtruje powietrze wychodzàce
z urzàdzenia. Nie wolno u˝ywaç urzàdzenia
bez za∏o˝onego filtru powietrza.
• Usunàç kratk´ wylotowà, naciskajàc do
przodu przycisk, a nast´pnie wychylajàc
kratk´.
• Wymieniç lub wyczyÊciç wk∏ad filtra.
• Za∏o˝yç klatk´ wylotowà, tak by us∏yszeç
zatrzaÊni´cie.
Zastosowanie
Wszystkie rodzaje pod∏óg, z
dywanem lub bez.
Grzejniki, wn´ki i szczeliny,
listwy przypod∏ogowe, meble,
˝aluzje, aba˝ury, pó∏ki i
biblioteczki.
Nasadka do pod∏óg ma dwa ustawienia. Podczas czyszczenia
twardych powierzchni (pod∏óg drewnianych lub kamiennych, terakoty
itp.) wysunàç szczotk´ nasadki. Podczas czyszczenia dywanów lub
chodników nale˝y wsunàç szczotk´ nasadki. Zmiana tych ustawieƒ
nast´pujà po naciÊni´ciu przycisku zamiany szczotki (7).
Nasadka wieloczynnoÊciowa ma dwa ustawienia. W przypadku
czyszczenia grzejników, wn´k, szczelin i listew przypod∏ogowych,
szczotki nasadki powinny byç wysuni´te. Podczas czyszczenia mebli,
˝aluzji, aba˝urów, pó∏ek i biblioteczek nale˝y wsunàç szczotki do
nasadki.
Zalecamy wymian´ filtru powietrza po 4 do
6 miesiàcach u˝ytkowania, gdy b´dzie on
brudny lub, gdy zmniejszy si´ si∏a zasysania
urzàdzenia.
TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE
• Urzàdzenie mo˝na podnieÊç i przenieÊç
za pomocà jednego z dwóch uchwytów
do przenoszenia (11 i 17). Urzàdzenia nie
wolno ciàgnàç ani podnosiç za kabel.
• Przed od∏o˝eniem urzàdzenia nale˝y
zwinàç kabel. Wy∏àcz odkurzacz, wyjmij
wtyczk´ z gniazdka oraz naciÊnij i
przytrzymaj przycisk automatycznego
zwijania przewodu (12) do ca∏kowitego nawini´cia przewodu.
• Nasadka wieloczynnoÊciowa mo˝e byç przechowywana w uchwycie
na górze urzàdzenia (patrz rysunek) lub w uchwycie (9) na rurze
teleskopowej.
• Nasadk´ do pod∏óg mo˝na na czas przechowywania umieÊciç na
wieszaku (18) pod urzàdzeniem, kiedy urzàdzenie jest od∏o˝
Wskazówka:
• Je˝eli w czasie odkurzania przy pomocy nasadki do pod∏óg,
konieczna jest krótka przerwa w celu przesuni´cia mebli lub
podobnych przedmiotów, mo˝na w∏o˝yç uchwyt znajdujàcy si´ z ty∏u
nasadki do wieszaka (19) z ty∏u urzàdzenia.
• Wskaênik wymiany worka (15) jest zazwyczaj niebieski. Je˝eli
podczas pracy zmieni kolor na czerwony lub znacznie zmniejszy si´
si∏a ssania, nale˝y wymieniç worek (patrz ni˝ej). Je˝eli po wymianie
worka wskaênik b´dzie nadal czerwony, mo˝e to byç spowodowane
jednà z nast´pujàcych przyczyn:
o Wà˝ lub nasadka sà zapchane.
o Filtr powietrza jest brudny.
• Sprawdziç, dlaczego wskaênik pozostaje czerwony i usunàç problem.
Nie u˝ywaç urzàdzenia, kiedy wskaênik
jest czerwony. Mog∏oby to doprowadziç do
nienaprawialnego uszkodzenia silnika.
CZYSZCZENIE
• CzyÊciç urzàdzenie wilgotnà szmatkà.
• Nie wolno korzystaç z jakichkolwiek rozpuszczalników bàdê Êrodków
czyszczàcych o silnym dzia∏aniu lub Êciernych.
• OczyÊciç wk∏adki filtrów z filtra silnika i filtra powietrza sp∏ukujàc je
goràcà wodà i pozostawiajàc do wysuszenia. Nigdy nie wk∏adaç do
urzàdzenia mokrych filtrów.
• Zu˝yte lub nienadajàce si´ do wyczyszczenia filtry nale˝y wymieniç
na nowe.
WYMIANA WORKA
Je˝eli si∏a zasysania odkurzacza jest
zmniejszona, mo˝e to oznaczaç koniecznoÊç
wymiany worka.
• PodnieÊç nasadk´ z pod∏ogi.
• W∏àczyç urzàdzenie i zwróciç uwag´ na
wskaênik wymiany worka. Je˝eli jest on
czerwony, nale˝y wymieniç worek.
• Ponownie wy∏àczyç urzàdzenie.
• Od∏àczyç wà˝.
• Otworzyç pokryw´ worka, wciskajàc
uchwyt pokrywy (16) i podnoszàc jà do
góry, a˝ si´ zablokuje.
• Ostro˝nie wyjàç plastikowe prowadnice na
spodzie urzàdzenia przytrzymujàce worek
(patrz ilustracja).
• Zdjàç worek z plastikowych prowadnic.
• Wyrzuç worek do Êmietnika. Sprawdê, czy
nie ma w nim dziur. Nie zginaj go.
• Nasunàç nowy worek na plastikowe
prowadnice i w∏o˝yç prowadnice na
spód urzàdzenia. Sprawdziç, czy worek jest za∏o˝ony prawid∏owo
i odpowiednio ustawiony. Nigdy nie u˝ywaç urzàdzenia bez
za∏o˝onego worka.
* Zamknàç pokryw´ i sprawdziç, czy wskoczy∏a na swoje miejsce.
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU
Prosimy zauwa˝yç, ˝e ten produkt Adexi oznaczony jest nast´pujàcym
symbolem:
Oznacza to, ˝e tego produktu nie nale˝y wyrzucaç razem z normalnymi
odpadami gospodarstwa domowego, poniewa˝ zu˝yty sprz´t
elektroniczny nale˝y wyrzucaç osobno.
Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego), ka˝de Paƒstwo Cz∏onkowskie zapewni w∏aÊciwà
zbiórk´, odzysk, przetwarzanie i recykling zu˝ytego sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego. Prywatne gospodarstwa domowe na obszarze UE
mogà nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty sprz´t do specjalnych zak∏adów
utylizacji odpadów. W niektórych Paƒstwach Cz∏onkowskich mo˝na
zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod
warunkiem zakupienia nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej informacji na
temat post´powania ze zu˝ytym sprz´tem elektrycznym i elektronicznym,
nale˝y zwróciç si´ do sprzedawcy, dystrybutora lub w∏adz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obowiàzuje:
• je˝eli nie przestrzegano niniejszej instrukcji;
• je˝eli urzàdzenie zosta∏o naruszone przez osoby nieupowa˝nione;
• je˝eli urzàdzenie by∏o u˝ytkowane w sposób niew∏aÊciwy, nieostro˝ny
lub zosta∏o uszkodzone;
• je˝eli uszkodzenie powsta∏o na skutek zak∏óceƒ w dzia∏aniu sieci
elektrycznej.
CZYSZCZENIE/WYMIANA FILTRU SILNIKA
Filtr silnika umieszczony jest za workiem. Nie wolno u˝ywaç urzàdzenia
bez za∏o˝onego filtru silnika.
• Otworzyç pokryw´ worka, naciskajàc uchwyt.
• Wyjàç worek.
• Pociàgnàç do góry uchwyt filtra (jak pokazano na ilustracji) i wymieniç
lub wyczyÊciç wk∏ad filtra zgodnie z opisem zamieszczonym w cz´Êci
„Czyszczenie”.
• Zamontowaç uchwyt filtra.
• Pami´taç, aby ponownie za∏o˝yç worek.
Z uwagi na ciàg∏e doskonalenie naszych produktów pod wzgl´dem ich
funkcjonalnoÊci i stylistyki zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w produkcie bez uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi Group
Zalecamy czyszczenie filtru co najmniej dwa razy w roku lub zawsze,
kiedy jest brudny.
Firma nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w druku.
15
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement