Melissa Vacuum Cleaner 240-004 User manual

Melissa Vacuum Cleaner 240-004 User manual
240-004
DK
SE
NO
FI
UK
DE
Poseløs støvsuger ................................................. 2
Dammsugare utan påse ........................................ 4
Poseløs støvsuger ................................................. 6
Pussiton pölynimuri ............................................... 8
Bagless vacuum cleaner ..................................... 10
Beutelloser Staubsauger ..................................... 12
DK
INTRODUKTION
KLARGØRING AF APPARATET
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden
om apparatets funktioner.
•
•
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige
hænder.
Forlad ikke apparatet, når det er tændt. Børn skal være under opsyn, når de
bruger apparatet.
Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, inden
rengøring, og før du tømmer støvbeholderen eller rengør filtrene.
Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag
fat om selve stikket. Tag fat om stikket ved oprulning af ledningen, så stikket
ikke slår ind mod apparatet. Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder,
varme genstande og åben ild.
Ledningen skal rulles mindst 2/3 ud, hvis apparatet skal bruges i længere tid
(mere end 30 minutter), for at forhindre overophedning.
Brug aldrig apparatet, hvis selve apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Brug aldrig apparatet, hvis filtrene eller
støvbeholderen ikke er monteret.
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.
Apparatet er kun til brug inden døre i hjemmet. Benyt ikke apparatet på våde
overflader. Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen
for at falde og for, at apparatet falder ned og går i stykker.
Brug ikke apparatet til at opsuge tændstikker, varm aske, cigaretskod, hårde
og skarpe genstande, våde eller fugtige emner, brændbare materialer (benzin,
opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.
Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes. Sørg for at holde
beklædning, hår og kropsdele på afstand af apparatets indsugning og
bevægelige dele.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller stikket
skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret reparatør. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.
Montér slangen (15) på apparatet ved at sætte den i slangekoblingen (6), så der
lyder et klik. Hvis du vil afmontere slangen, skal du trykke knapperne på siden af
slangen ind og tage den ud af slangekoblingen.
Montér teleskoprøret (18) i den anden ende af slangen, og montér det ønskede
mundstykke (se under Brug) i bunden af teleskoprøret.
Du kan justere længden af teleskoprøret ved at skubbe låsemekanismen (20)
nedad og trække i rørets nederste del, indtil længden er passende.
BRUG
•
•
•
Træk ledningen (1) ud af apparatet. Ledningen må ikke trækkes længere ud end
til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen.
Tryk på tænd/sluk-knappen (5) for at starte og stoppe apparatet.
Under brug kan sugestyrken reguleres ved at åbne og lukke luftspjældet (17) på
håndtaget (16) for enden af slangen.
Sugestyrken kan også justeres elektronisk ved hjælp af knappen til regulering
af sugestyrken (4). Sugestyrken øges, når knappen skubbes mod ”Max”, og
mindskes, når knappen skubbes mod ”Min”.
Mundstykkerne bruges til følgende opgaver:
•
•
Gulve (børster fremme)
Tæpper (børster inde)
Kombinationsmundstykke (14)
Radiatorer, hjørner, paneler m.v. (foldet
sammen)
Møbler, gardiner, forhæng, bøger, rammer
m.v. (foldet ud)
Parketmundstykke (13)
Parketgulve m.v.
•
Gulvmundstykke (11)
Gulvmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af hårde overflader
(stengulve, fliser osv.) skal mundstykkets børster være fremme. Ved rengøring
af tæpper og måtter skal børsterne være trukket ind i mundstykket. Tryk på
børsteomskifterknappen (12) for at skifte mellem de to indstillinger.
STØVBEHOLDER OG FILTRE
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
Apparatet er ikke forsynet med en støvpose. Det opsugede støv/skidt suges ind i
den gennemsigtige støvbeholder (9) i stedet. Når støvet er i denne beholder, bliver
det hvirvlet rundt, så det ikke blokerer for indsugningen. Den indsugede luft renses
ved hjælp af et vaskbart permanent filter i støvbeholderen, et motorbeskyttelsesfilter
og et udblæsningsfilter.
Vigtigt!
• Støvbeholderen må højst fyldes op til mærket ”Max” på siden af beholderen.
• Du må aldrig støvsuge, uden at alle tre filtre er monteret, eller hvis et eller
flere filtre er beskadiget. I så fald kan støvet trænge ind i apparatets indre og
beskadige motoren.
Tømning af støvbeholder og rengøring af permanent filter
Det er let at se på den gennemsigtige støvbeholder, hvornår den skal tømmes.
1. Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Se, om støvbeholderen er fyldt.
3. Træk støvbeholderen ud af apparatet ved at trykke udløserknappen (10) ned og
trække ud i håndtaget på støvbeholderen (se billedet til højre).
1. Ledning og stik
2. Bærehåndtag
3. Knap til automatisk ledningsoprul
4. Knap til regulering af sugestyrke
5. Tænd/sluk-knap
6. Slangekobling
7. Udblæsningsfilter
8. Udløserknap
9. Støvbeholder
10. Udløserknap
11. Gulvmundstykke
12. Børsteomskifterknap
13. Parketmundstykke
14. Kombinationsmundstykke
15. Slange
16. Håndtag
17. Luftspjæld
18. Teleskoprør
19. Holder til kombinationsmundstykke
20. Låsemekanisme
4. Bær støvbeholderen hen til en affaldsspand.
5. Løft overdelen med filteret af underdelen, og tøm beholderen.
6. Støvbeholderen kan evt. tømmes ved at trykke tømningsknappen på håndtaget
ind som vist på billedet. Bunden vipper nu ned, og støvbeholderen tømmes. (Vi
anbefaler, at du gør dette, mens du holder støvbeholderen i en pose).
2
7. Drej det permanente filter mod uret, og tag det af overdelen. (Vi anbefaler, at du
gør dette, mens du holder filteret i en pose).
8. Filteret består af to dele, der begge skal rengøres. Børst delene med en lille
børste, eller vask dem i håndvarmt vand, der ikke er tilsat opvaskemiddel eller
lignende.
9. Lad filterets dele tørre helt, montér filteret på overdelen ved at dreje det med
uret, montér overdelen på underdelen, og sæt støvbeholderen i apparatet igen.
Tryk ind, til der lyder et klik.
TRANSPORT OG OPBEVARING
•
•
Du kan løfte og bære apparatet i bærehåndtaget (2). Træk eller løft aldrig
apparatet i ledningen.
Før apparatet sættes på plads, skal ledningen rulles op. Sluk på stikkontakten,
tag stikket ud, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (3), indtil
ledningen er helt oprullet.
RENGØRING
•
•
Rengøring af motorbeskyttelsesfilter
Motorbeskyttelsesfilteret er den aftagelige filterpude, der er placeret inden i
apparatet over støvbeholderen.
•
1. Træk støvbeholderen ud af apparatet som beskrevet ovenfor.
2. Læg apparatet på siden, og tag filteret ud. Brug evt. en pincet eller lignende,
hvis filteret er svært at få fat i med fingrene.
3. Børst filteret fri for støv, og rengør det med vand tilsat lidt opvaskemiddel.
4. Lad filteret tørre helt, inden du monterer det igen. Pas på, at du ikke kommer til
at beskadige filteret, og sørg for at det dækker hullet over støvbeholderen, da
apparatets motor ellers kan tage skade.
Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.
Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler.
Sørg for at holde samtlige filtre rene (se ovenfor). Udskift filtrene, når de er slidt
eller ikke kan rengøres mere.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.
I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt
forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget et uautoriseret indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder
vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
IMPORTØR
Rengøring af udblæsningsfilter
Udblæsningsfilteret (7) skal også rengøres jævnligt for at bevare sugeeffekten.
1. Tryk på udløserknappen (8) på filterholderen på apparatets overside, og tag
filterholderen af.
2. Tag filterpuden ud af apparatet.
3. Rens eller udskift filteret i filterholderen samt filterpuden. Hvis du bruger vand
til rengøring af filtrene, skal de være helt tørre, inden du sætter dem tilbage i
apparatet.
4. Sæt filterpuden og filterholderen i apparatet. Filterholderen monteres ved at
sætte tappen nederst på filterholderen i hullet i bunden af åbningen og trykke
filterholderen ind, til udløserknappen klikker på plads.
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
3
SE
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET
•
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya utrustning är det lämpligt att
du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
•
•
SÄKERHETSÅTGÄRDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten får placeras i vatten eller annan
vätska.
Rör aldrig maskinen, sladden eller stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Lämna inte apparaten utan tillsyn när den är igång. Barn bör övervakas när de
använder den.
Stäng av dammsugaren och dra ut stickkontakten när den inte används, innan
du tömmer dammfack eller rengör filtren.
Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället. Håll i kontakten när du drar in sladden, så att den inte
slår mot apparaten. Undvik att ha sladden och dammsugaren i närheten av
värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
För att undvika överhettning måste sladden vara utrullad till minst 2/3 om
maskinen ska användas under en lång tid (längre än 30 minuter).
Använd aldrig dammsugaren om den, sladden eller kontakten är skadade
eller om den inte fungerar korrekt. Använd aldrig apparaten om inte filtren och
dammfacket sitter på plats.
Använd bara tillbehör som tillverkats eller rekommenderats av tillverkaren.
Maskinen är avsedd att användas inomhus och enbart för privat bruk. Använd
den inte på våta ytor. Iakttag särskild försiktighet vid dammsugning i trappor, där
det finns risk att du faller eller att apparaten faller och går sönder.
Använd inte dammsugaren för att suga upp tändstickor, het aska, cigarettfimpar,
hårda eller vassa föremål, våta eller fuktiga föremål, lättantändliga material
(bensin och lösningsmedel etc.) eller ångor från dessa.
Täck inte över dammsugarens sug- eller utblåskanaler. Se till att varken kläder,
hår eller kroppsdelar kommer i närheten av munstycket och apparatens rörliga
delar.
Försök aldrig reparera apparaten själv. Om apparaten, sladden eller kontakten
behöver lagas ska den skickas till en auktoriserad serviceverkstad. Kontakta
inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
Koppla slangen (15) till apparaten genom att trycka in den i slangkopplingen
(6) tills du hör ett klick. Du tar bort slangen genom att trycka på knapparna vid
sidan om slangen och sedan dra ut den ur slangkopplingen.
Koppla ihop teleskopröret (18) i den andra änden av slangen och fäst rätt
golvmunstycke (se under Användning) i änden på röret.
Det går att justera längden på teleskopröret genom att trycka ned
låsmekanismen (20) och dra den nedre delen av röret till önskad längd.
ANVÄNDNING
•
Dra ut sladden (1) ur apparaten. Sladden får inte dras ut förbi den röda
markeringen. Anslut apparaten och slå på strömmen.
Tryck på strömbrytaren (5) för att starta eller stänga av apparaten.
Vid användning kan du ändra sugkraften genom att öppna eller stänga
luftventilen (17) på handtaget (16) i änden på slangen.
Sugkraften kan också justeras elektroniskt med knappen som kontrollerar
sugkraften (4). Sugkraften ökar när knappen flyttas mot ”Max” och minskas när
den flyttas mot ”Min”.
Munstyckena används enligt följande:
•
•
•
•
Golvmunstycke (11)
Golv (borstarna ut)
Mattor (borstarna in)
Kombimunstycke (14)
Element, hörn, lister och liknande (indraget)
Möbler, gardiner, draperier, böcker, ramar och
liknande (utdraget)
Munstycke för parkettgolv (13)
Parkettgolv och liknande
•
Golvmunstycket har två inställningsmöjligheter. Munstyckets borstar bör dras ut
vid rengöring av hårda ytor (stengolv, klinkers osv.). När du dammsuger mattor
skall borstarna vara indragna i munstycket. Tryck på knappen (12) för att byta
inställning på borstarna.
DAMMFACK OCH FILTER
Den här apparaten har ingen dammpåse. Dammet/smutsen sugs upp i det
genomskinliga dammfacket (9). När dammet väl hamnat i facket, virvlar det runt så
det inte blockerar suget. Luften som sugs in renas genom ett tvättbart, fast filter i
dammfacket, ett motorskyddsfilter och ett utblåsfilter.
Viktigt!
• Dammfacket får inte fyllas över markeringen “Max” på sidan av facket.
• Använd aldrig dammsugaren om inte alla tre filter sitter på plats eller om något
av dem är skadat. Om du gör det kan damm tränga in i apparatens inre delar
och skada motorn.
Tömma dammfacket och rengöra det fasta filtret
Det är lätt att se när dammfacket behöver tömmas.
1. Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Kontrollera om dammfacket är fullt.
3. Ta bort dammfacket från apparaten genom att trycka på spärrknappen (10) och
dra i dammfackets handtag (se bild till höger).
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Sladd och stickkontakt
2. Bärhandtag
3. Knapp för automatisk sladdupprullning
4. Knapp som kontrollerar sugkraft
5. Strömbrytare
6. Slangkoppling
7. Utblåsfilter
8. Spärrknapp
9. Dammfack
10. Spärrknapp
11. Golvmunstycke
12. Knapp för byte av borste
13. Munstycke för parkettgolv
14. Kombimunstycke
15. Slang
16. Handtag
17. Luftkanal
18. Teleskoprör
19. Hållare för kombimunstycke
20. Låsmekanism
4. Ta dammfacket till en soptunna.
5. Lyft av den övre delen med filtret från den undre delen och töm facket.
6. Töm dammfacket genom att trycka på tömningsknappen på handtaget, enligt
bilden. Botten öppnar sig nu och dammfacket kan tömmas. (Vi rekommenderar
att du gör det här med dammfacket i en påse).
4
7. Vrid det fasta filtret moturs och ta bort det från den övre delen. (Vi
rekommenderar att du gör det här med filtret i en påse).
8. Filtret består av två delar som båda måste rengöras. Borsta delarna med en liten
borste eller tvätta dem i ljummet vatten utan rengöringsmedel eller liknande.
9. Låt filterdelarna torka helt och sätt tillbaka filtret på den övre delen genom att
vrida det medurs. Sätt sedan tillbaka den övre delen på den undre delen och
sätt tillbaka dammfacket i apparaten. Tryck in tills du hör ett klick.
TRANSPORT OCH FÖRVARING
•
•
Du kan lyfta och bära apparaten med hjälp av bärhandtaget (2). Dra eller lyft
aldrig apparaten i sladden.
Rulla alltid in sladden innan du ställer undan apparaten. Stäng av strömmen,
dra ut stickkontakten ur vägguttaget och tryck på knappen för automatisk
sladdupprullning (3) tills sladden är helt inrullad.
RENGÖRING
Rengöring av motorskyddsfiltret
Motorskyddsfiltret är det avtagbara filtret som sitter inne i apparaten ovanför
dammfacket.
1. Dra ut dammfacket ur apparaten på det sätt som beskrivs ovan.
2. Lägg apparaten på sidan och ta bort filtret. Använd en pincett eller liknande om
det är svårt att få tag i filtret.
3. Borsta av allt damm från filtret och tvätta det sedan i vatten och lite
rengöringsmedel.
4. Låt filtret torka helt och sätt sedan tillbaka det. Se till att inte skada filtret och
kontrollera att det täcker hålet ovanför dammfacket eftersom motorn eller andra
delar av apparaten annars kan ta skada.
•
•
•
Rengör apparaten genom att torka av den med en fuktig trasa.
Använd aldrig någon form av lösningsmedel eller starka eller slipande
rengöringsmedel.
Se till att alla filter hålls rena (se ovan). Byt ut filtren då de är utslitna eller inte
längre kan rengöras.
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA APPARAT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall,
eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den
använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information
om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte följs
• apparaten har modifierats,
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon
annan typ av skada,
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Rengöring av utblåsfiltret
Utblåsfiltret (7) bör också rengöras med jämna mellanrum för maximal sugeffekt.
1. Tryck på spärrknappen (8) på filterhållaren uppe på apparaten och ta bort
filterhållaren.
2. Ta bort filterkudden från apparaten.
3. Rengör eller byt ut filterkudden och filtret i filterhållaren. Om du använder vatten
för att rengöra filtren måste de torka helt innan de sätts tillbaka i apparaten.
4. Placera filterkudden och filterhållaren i apparaten. Sätt filterhållaren på plats
genom att placera piggen på undersidan av filterhållaren i hålet nere i öppningen
och trycka in filterhållaren tills spärrknappen hamnar på plats med ett klick.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi
oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
5
NO
INTRODUKTION
KLARGØRING AF APPARATET
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse
denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at
gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden
om apparatets funktioner.
•
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet, ledningen og støpselet må ikke nedsænkes i vand eller lignende.
Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller stikkontakten med våde eller fugtige
hænder.
Forlad ikke apparatet, når det er slått på. Børn skal være under opsyn, når de
bruger apparatet.
Sluk apparatet, og tag støpselet ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, inden
rengøring, og før du tømmer støvbeholderen eller rengør filtrene.
Undlad at trække i ledningen, når du tager støpselet ud af stikkontakten, men
tag fat om selve støpselet. Tag fat om støpselet ved oprulning af ledningen,
så stikket ikke slår ind mod apparatet. Hold ledningen og apparatet væk fra
varmekilder, varme genstande og åben ild.
Ledningen skal rulles mindst 2/3 ud, hvis apparatet skal bruges i længere tid
(mere end 30 minutter), for at forhindre overophedning.
Brug aldrig apparatet, hvis selve apparatet, ledningen eller støpselet er
beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt. Brug aldrig apparatet, hvis
filtrene eller støvbeholderen ikke er monteret.
Brug kun tilbehør, der er fremstillet eller anbefalet af producenten.
Apparatet er kun til brug innendørs i hjemmet. Benyt ikke apparatet på våde
overflader. Vær særligt forsigtig ved støvsugning af trapper på grund af risikoen
for at falde og for, at apparatet falder ned og går i stykker.
Brug ikke apparatet til at opsuge fyrstikker, varm aske, cigaretskod, hårde og
skarpe genstande, våde eller fugtige emner, brændbare materialer (benzin,
opløsningsmidler e.l.) eller dampe fra disse.
Apparatets indsugning og udblæsning må ikke tildækkes. Sørg for at holde
beklædning/[klær], hår og kropsdele på afstand af apparatets indsugning og
bevægelige dele.
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Hvis apparatet, ledningen eller støpselet
skal repareres, skal apparatet indleveres til en autoriseret reparatør. Kontakt
købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien.
Montér slangen (15) på apparatet ved at sætte den i slangekoblingen/
[slangetilkoblingen] (6), så der lyder et klik. Hvis du vil afmontere slangen, skal
du trykke knapperne på siden af slangen ind og tage den ud af slangekoblingen.
Montér teleskoprøret (18) i den anden ende af slangen, og montér det ønskede
mundstykke (se under Brug) i bunden af teleskoprøret.
Du kan justere længden af teleskoprøret ved at skubbe låsemekanismen (20)
nedad og trække i rørets nederste del, indtil længden er passende.
BRUG
•
•
•
Træk ledningen (1) ud af apparatet. Ledningen må ikke trækkes længere ud end
til det røde mærke. Sæt stikket/[støpselet] i stikkontakten, og slå på strømmen.
Tryk på på/av-knappen (5) for at starte og stoppe apparatet.
Under brug kan sugestyrken reguleres ved at åbne og lukke luftspjældet (17) på
håndtaget (16) for enden af slangen.
Sugestyrken kan også justeres elektronisk ved hjælp af knappen til regulering
af sugestyrken (4). Sugestyrken øges, når knappen skubbes mod ”Max”, og
mindskes, når knappen skubbes mod ”Min”.
Mundstykkerne bruges til følgende opgaver:
•
•
Gulve (børster fremme)
Tæpper (børster inde)
Kombinationsmundstykke (14)
Radiatorer, hjørner, paneler m.v. (foldet
sammen)
Møbler, gardiner, forhæng, bøger, rammer
m.v. (foldet ud)
Parketmundstykke (13)
Parketgulve m.v.
•
Gulvmundstykke (11)
Gulvmundstykket har to indstillinger. Ved rengøring af hårde overflader
(stengulve, fliser osv.) skal mundstykkets børster være fremme. Ved rengøring af
tæpper og måtter/[matter] skal børsterne være trukket ind i mundstykket. Tryk
på børsteomskifterknappen (12) for at skifte mellem de to indstillinger.
STØVBEHOLDER OG FILTRE
Apparatet er ikke forsynet med en støvpose. Det opsugede støv/skidt suges ind i
den gennemsigtige støvbeholder (9) i stedet. Når støvet er i denne beholder, bliver
det hvirvlet rundt, så det ikke blokerer for indsugningen. Den indsugede luft renses
ved hjælp af et vaskbart permanent filter i støvbeholderen, et motorbeskyttelsesfilter
og et utblåsingsfilter.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
Vigtigt!
• Støvbeholderen må højst fyldes op til mærket ”Max” på siden af beholderen.
• Du må aldrig støvsuge, uden at alle tre filtre er monteret, eller hvis et eller
flere filtre er beskadiget. I så fald kan støvet trænge ind i apparatets indre og
beskadige motoren.
Tømning af støvbeholder og rengøring af permanent filter
Det er let at se på den gennemsigtige støvbeholder, hvornår den skal tømmes.
1. Sluk/[slå av] apparatet, og træk støpselet ud af stikkontakten.
2. Se, om støvbeholderen er fyldt.
3. Træk støvbeholderen ud af apparatet ved at trykke udløserknappen (10) ned og
trække ud i håndtaget på støvbeholderen (se billedet til højre).
1. Ledning og støpsel
2. Bærehåndtag
3. Knap til automatisk ledningsoprul
4. Knap til regulering af sugestyrke
5. På/av-knapp
6. Slangetilkobling
7. Utblåsingsfilter
8. Udløserknap
9. Støvbeholder
10. Udløserknap
11. Gulvmundstykke
12. Børsteomskifterknap
13. Parketmundstykke
14. Kombinationsmundstykke
15. Slange
16. Håndtag
17. Luftspjæld
18. Teleskoprør
19. Holder til kombinationsmundstykke
20. Låsemekanisme
4. Bær støvbeholderen hen til en søppelbøtte.
5. Løft overdelen med filteret af underdelen, og tøm beholderen.
6. Støvbeholderen kan evt. tømmes ved at trykke tømningsknappen på håndtaget
ind som vist på billedet. Bunden vipper nu ned, og støvbeholderen tømmes. (Vi
anbefaler, at du gør dette, mens du holder støvbeholderen i en pose).
6
4. Sæt filterpuden og filterholderen i apparatet. Filterholderen monteres ved at
sætte tappen nederst på filterholderen i hullet i bunden af åbningen og trykke
filterholderen ind, til udløserknappen klikker på plads.
7. Drej det permanente filter mod uret, og tag det af overdelen. (Vi anbefaler, at du
gør dette, mens du holder støvbeholderen i en pose).
8. Filteret består af to dele, der begge skal rengøres. Børst delene med en lille
børste, eller vask dem i lunkent vand, der ikke er tilsat opvaskemiddel eller
lignende.
9. Lad filterets dele tørre helt, montér filteret på overdelen ved at dreje det med
uret, montér overdelen på underdelen, og sæt støvbeholderen i apparatet igen.
Tryk ind, til der lyder et klik.
TRANSPORT OG OPBEVARING
•
•
Rengøring af motorbeskyttelsesfilter
Motorbeskyttelsesfilteret er den aftagelige filterpude, der er placeret inden i
apparatet over støvbeholderen.
1. Træk støvbeholderen ud af apparatet som beskrevet ovenfor.
2. Læg apparatet på siden, og tag filteret ud. Brug evt. en pinsett eller lignende,
hvis filteret er vanskelig at få fat i med fingrene.
3. Børst filteret fri for støv, og rengør det med vand tilsat lidt opvaskemiddel.
4. Lad filteret tørre helt, inden du monterer det igen. Pas på, at du ikke kommer
til at beskadige/[skade] filteret, og sørg for at det dækker hullet over
støvbeholderen, da apparatets motor ellers kan tage skade.
Du kan løfte og bære apparatet i bærehåndtaget (2). Træk eller løft aldrig
apparatet i ledningen.
Før apparatet sættes på plads, skal ledningen rulles op. Sluk på stikkontakten /
[slå på stikkontakten], tag stikket / [trekk ut støpselet] ud, og tryk på knappen til
automatisk ledningsoprul (3), indtil ledningen er helt oprullet.
RENGØRING
•
•
•
Rengør apparatet ved at tørre det af med en fugtig klud.
Du må ikke bruge nogen former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler.
Sørg for at holde samtlige filtre rene (se ovenfor). Udskift filtrene, når de er slidt
eller ikke kan rengøres mere.
OPLYSNINGER OM AVHENDING OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kastes sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer.
I visse medlemsland kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt
forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke følges
• hvis der har været foretaget et uautoriseret indgreb i apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på strømnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder
vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.
Rengøring af utblåsingsfilter
Utblåsingsfilteret (7) skal også rengøres jævnligt for at bevare sugeeffekten.
1. Tryk på udløserknappen (8) på filterholderen på apparatets overside, og tag
filterholderen af.
2. Tag filterpuden ud af apparatet.
3. Rens eller udskift filteret i filterholderen samt filterpuden. Hvis du bruger vand
til rengøring af filtrene, skal de være helt tørre, inden du sætter dem tilbage i
apparatet.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi tager forbehold for trykfejl.
7
FI
JOHDANTO
LAITTEEN VALMISTELEMINEN
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin
saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä
ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.
•
•
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun sen virta on kytkettynä päälle. Lasten
tulee käyttää laitetta vain aikuisen valvonnassa.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista,
pölysäiliön tyhjentämistä tai ilmansuodattimen puhdistamista ja kun laitetta ei
käytetä.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan
kiinni pistokkeesta. Pidä kiinni pistokkeesta johdon kelautuessa, jotta pistoke
ei kolhi laitetta. Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä ja
avotulelta.
Ylikuumenemisen välttämiseksi johdosta on oltava ulkona ainakin 2/3, jos laitetta
käytetään pitkään (yli 30 min).
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi
oikein. Älä koskaan käytä laitetta, jos suodattimet tai pölysäiliö eivät ole
paikoillaan.
Käytä vain valmistajan valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita.
Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sisätiloihin. Älä imuroi sillä
märkiä pintoja. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita, koska niissä on
olemassa kaatumisvaara ja koska laite saattaa pudota ja rikkoutua.
Älä imuroi laitteella tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja, kovia tai
teräviä esineitä, märkiä tai kosteita aineita, tulenarkoja aineita (bensiiniä,
liuottimia jne.) tai tällaisista aineista vapautuvaa höyryä.
Älä peitä laitteen imu- tai ilmanpoistoaukkoa. Pidä vaatteet, hiukset ja
ruumiinosat poissa laitteen suuttimesta ja liikkuvista osista.
Älä yritä itse korjata laitetta. Jos laite, johto tai virtapistoke on korjattava, vie laite
korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota
yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Liitä letku (15) laitteeseen työntämällä letkun päätä letkun liittimeen (6), kunnes
kuuluu naksahdus. Voit irrottaa letkun painamalla letkun liittimen sivussa olevia
painikkeita ja vetämällä sitten letkun irti liittimestä.
Liitä teleskooppivarsi (18) letkun toiseen päähän ja kiinnitä tarvittava
lattiasuulake (katso kohta Käyttö) varren päähän.
Voit säätää teleskooppivarren pituutta painamalla lukitusmekanismia (20) alas ja
vetämällä varren alaosan sopivan pituiseksi.
KÄYTTÖ
•
Vedä virtajohto (1) ulos laitteesta. Virtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä
pidemmälle. Kytke pistoke pistorasiaan ja laita virta päälle.
Laite käynnistetään ja sammutetaan painamalla virtapainiketta (5).
Laitetta käytettäessä imutehoa voidaan säätää avaamalla ja sulkemalla letkun
päässä olevassa kahvassa (16) sijaitsevaa ilmaventtiiliä (17).
Imutehoa voidaan säätää myös elektronisesti imutehon säätimen (4) avulla.
Imuteho kasvaa, kun painiketta työnnetään Max-merkintää kohti, ja pienenee,
kun painiketta työnnetään Min-merkintää kohti.
Suulakkeet on tarkoitettu seuraaviin käyttökohteisiin:
•
•
•
•
Lattiasuulake (11)
Lattiat (harjaosa ulkona)
Matot (harjaosa sisällä)
Yhdistelmäsuulake (14)
Lämpöpatterit, kulmat, jalkalistat jne. (harjaosa
sisällä)
Huonekalut, verhot, kirjat, kehykset jne. (harjaosa
ulkona)
Lattiasuulake parketille (13)
Parkettilattiat jne.
•
Lattiasuulakkeessa on kaksi asetusta. Kovia pintoja (esimerkiksi kivilattiaa
ja laatoitusta) imuroitaessa suulakkeen harjaosan tulee olla ulkona. Mattoja
imuroitaessa harjaosan tulee olla vedettynä suulakkeen sisään. Voit vaihtaa
näiden kahden asetuksen välillä painamalla harjanvaihtopainiketta (12).
PÖLYSÄILIÖ JA SUODATTIMET
LAITTEEN PÄÄOSAT
Tässä laitteessa ei ole pölypussia. Pölypussin sijaan pöly ja lika imetään
läpinäkyvään pölysäiliöön (9). Säiliöön kertynyt pöly kiertää säiliössä niin, ettei
se estä imutoimintoa. Sisään imetty ilma puhdistetaan pölysäiliössä sijaitsevalla
pestävällä kestosuodattimella, moottorinsuojasuodattimella ja poistoilman
suodattimella.
Tärkeää!
• Pölysäiliö ei saa täyttyä säiliön sivussa olevan Max-merkinnän yli.
• Älä koskaan imuroi, jos kaikki kolme suodatinta eivät ole paikoillaan tai jos
yksikin suodatin on vaurioitunut. Muussa tapauksessa laitteen sisäosiin saattaa
päästä pölyä, joka voi vahingoittaa moottoria.
Pölysäiliön tyhjentäminen ja kestosuodattimen puhdistaminen
Pölysäiliön tyhjennystarve on helppo todeta, sillä säiliö on läpinäkyvä.
1. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Tarkista, onko pölysäiliö täynnä.
3. Irrota pölysäiliö laitteesta painamalla vapautuspainiketta (10) ja vetämällä
pölysäiliön kahvasta (katso oikealla oleva kuva).
1. Johto ja pistoke
2. Kantokahva
3. Johdonkelauspainike
4. Imutehon säädin
5. Virtakytkin
6. Letkun liitin
7. Poistoilman suodatin
8. Vapautuspainike
9. Pölysäiliö
10. Vapautuspainike
11. Lattiasuulake
12. Harjanvaihtopainike
13. Lattiasuulake parketille
14. Yhdistelmäsuulake
15. Letku
16. Kädensija
17. Ilmaventtiili
18. Teleskooppivarsi
19. Yhdistelmäsuulakkeen pidike
20. Lukitusmekanismi
4. Vie pölysäiliö roskasäiliön luo.
5. Nosta yläosa yhdessä suodattimen kanssa irti alaosasta ja tyhjennä säiliö.
6. Pölysäiliö voidaan tyhjentää painamalla kahvan tyhjennyspainiketta
kuvan osoittamalla tavalla. Pohja aukeaa, ja pölysäiliö voidaan tyhjentää.
(Suosittelemme pölysäiliön laittamista pussiin ennen tätä toimenpidettä.)
8
7. Käännä kestosuodatinta vastapäivään ja irrota se yläosasta. (Suosittelemme
suodattimen laittamista pussiin ennen tämän toimenpiteen suorittamista.)
8. Suodatin muodostuu kahdesta osasta, jotka on molemmat puhdistettava. Harjaa
osat puhtaaksi pienellä harjalla tai pese ne haalealla vedellä ilman pesu- tai
puhdistusaineita.
9. Anna suodattimen osien kuivua kunnolla. Aseta suodatin takaisin yläosaan
kääntämällä sitä myötäpäivään, kiinnitä yläosa takaisin alaosaan ja aseta
pölysäiliö takaisin laitteeseen. Paina sisään, kunnes kuuluu naksahdus.
KULJETUS JA SÄILYTYS
•
•
Voit nostaa ja kantaa laitetta kantokahvasta (2). Älä koskaan vedä tai nosta
laitetta virtajohdosta.
Kelaa virtajohto sisään ennen laitteen siirtämistä säilytyspaikkaan. Sammuta
imuri, irrota pistoke ja paina johdonkelauspainiketta (3), kunnes johto on
kelautunut kokonaan sisään.
PUHDISTUS
•
•
•
Moottorinsuojasuodattimen puhdistaminen
Moottorinsuojasuodatin on irrotettava suodatintyyny, joka sijaitsee laitteen sisällä
pölysäiliön yläpuolella.
1. Vedä pölysäiliö ulos laitteesta edellä kuvatulla tavalla.
2. Aseta laite kyljelleen ja irrota suodatin. Käytä pinsettejä tms., jos suodattimesta
on hankalaa saada otetta.
3. Harjaa pöly pois suodattimesta ja pese se sitten vedellä ja pienellä määrällä
puhdistusainetta.
4. Anna suodattimen kuivua kunnolla ja aseta se paikalleen. Varo, ettei suodatin
vaurioidu, ja varmista, että se peittää pölysäiliön aukon. Muutoin moottori ja
muut laitteen osat voivat vaurioitua.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Älä käytä minkäänlaista liuotinta tai vahvaa puhdistus- tai hankausainetta.
Varmista, että kaikki suodattimet ovat puhtaita (katso suodattimien
puhdistusohjeet). Vaihda suodattimet, kun ne ovat kuluneet tai kun niitä ei voi
enää puhdistaa.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto,
käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt
laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä
tapauksissa käytetty laite voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä
saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
•
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
•
laitteeseen on tehty muutoksia
•
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
•
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Maahantuoja:
Poistoilman suodattimen puhdistaminen
Imutehon säilyttämiseksi myös poistoilman suodatin (7) on puhdistettava
säännöllisesti.
1. Paina suodatinpidikkeen vapautuspainiketta (8) laitteen päällä ja irrota
suodatinpidike.
2. Irrota suodatintyyny laitteesta.
3. Puhdista tai vaihda suodatinpidikkeen suodatin sekä suodatintyyny. Jos käytät
suodattimien puhdistukseen vettä, anna niiden kuivua kunnolla, ennen kuin
asetat ne takaisin laitteeseen.
4. Aseta suodatintyyny ja suodatinpidike laitteeseen. Sovita suodatinpidike
paikoilleen asettamalla pidikkeen kannan tappi aukon alaosassa olevaan reikään
ja painamalla suodatinpidikettä, kunnes vapautuspainike napsahtaa paikalleen.
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
9
UK
INTRODUCTION
PREPARING THE APPLIANCE
To get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully
before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions
for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your
appliance.
•
SAFETY MEASURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The appliance, cord or plug must not be placed in water or any other liquid.
Never touch the appliance, cord or plug with wet or damp hands.
Never leave the appliance unattended when it is switched on. Children should
be supervised when using it.
Switch the appliance off and unplug it when it is not in use, before cleaning, and
before you empty the dust container or clean the filters.
Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold
the plug. Keep hold of the plug when rewinding the cord, so that it does not
strike the appliance. Keep the cord and appliance away from heat sources, hot
objects and naked flames.
To prevent overheating, the cord must be at least 2/3 unrolled if the appliance is
to be used for a long period (more than 30 minutes).
Never use the appliance if it, the cord or plug is damaged or if the appliance is
not functioning correctly. Never use the appliance if the filters or dust container
have not been fitted.
Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer.
The appliance is for indoor domestic use only. Do not use it on wet surfaces.
Take particular care when vacuuming stairs, due to the risk of falling, or the
appliance falling and breaking.
Do not use the appliance to vacuum up matches, hot ashes, cigarette butts,
hard or sharp objects, wet or damp substances, combustible materials (petrol,
solvents, etc.) or vapour from these.
Do not cover the appliance’s suction or exhaust port. Ensure that you keep
clothing, hair and body parts away from the nozzle and moving parts of the
appliance.
Never try to repair the appliance yourself. If the appliance, cable or plug needs
to be repaired, it should be taken to an authorised service centre. Please contact
the store where you bought the appliance for repairs under guarantee.
Attach the hose (15) to the appliance by inserting it into the hose connector (6)
until you hear a click. To remove the hose, press the buttons at the side of the
hose and pull it out of the hose connector.
Fit the telescopic tube (18) into the other end of the hose, and fit the required
nozzle (see under Use) to the end of the tube.
You can adjust the length of the telescopic tube by pushing the locking
mechanism (20) down and pulling on the bottom section of the tube until it
reaches a suitable length.
USE
•
•
•
Pull the cord (1) out of the appliance. The cord must not be pulled out any
further than the red mark. Plug in and switch the power on.
Press the on/off button (5) to start and stop the appliance.
While in use, the suction strength can be regulated by opening and closing the
air valve (17) on the handle (16) at the end of the hose.
The suction strength can also be adjusted electronically using the button for
controlling suction strength (4). Suction strength increases when the button is
pushed towards “Max”, and reduced when it is pushed towards “Min”.
The nozzles are to be used as follows:
•
•
Floors (brushes out)
Carpets (brushes in)
Combination nozzle (14)
Radiators, corners, skirtings, etc. (retracted)
Furniture, curtains, drapes, books, frames, etc.
(extended)
Parquet floor nozzle (13)
Parquet flooring, etc.
•
Floor nozzle (11)
The floor nozzle has two settings. When cleaning hard surfaces (stone flooring,
tiles, etc.), the nozzle brushes should be extended. When cleaning carpets and
rugs, the brushes should be retracted into the nozzle. Press the brush change
button (12) to switch between the two settings.
DUST CONTAINER AND FILTERS
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
This appliance is not equipped with a dust bag. The dust/dirt is sucked up into the
transparent dust container (9) instead. Once the dust is in this container, it whirls
around so that it does not block suction. The air sucked in is cleaned by means of
a washable permanent filter in the dust container, a motor protection filter and an
exhaust filter.
Important!
• The dust container must not be filled higher than the “Max” mark on the side of
the container.
• You must never vacuum unless all three filters are fitted, or if one or more of
the filters is damaged. If you do, dust may penetrate into the interior of the
appliance and damage the motor.
Emptying the dust container and cleaning the permanent filter
It is easy to see when the transparent dust container needs emptying.
1. Turn off the appliance and remove the plug from the wall socket.
2. Check whether the dust container is full.
3. Remove the dust container from the appliance by pressing the release button
(10) and pulling the handle of the dust container (see image on the right).
1. Cord and plug
2. Carrying handle
3. Button for automatic cord rewind
4. Button for controlling suction strength
5. On/off button
6. Hose connector
7. Exhaust filter
8. Release button
9. Dust container
10. Release button
11. Floor nozzle
12. Brush change button
13. Parquet floor nozzle
14. Combination nozzle
15. Hose
16. Handle
17. Air valve
18. Telescopic tube
19. Holder for combination nozzle
20. Locking mechanism
4. Take the dust container to a dustbin.
5. Lift the upper section with the filter off the lower section, and empty the
container.
6. The dust container can be emptied by pressing the emptying button on the
handle, as shown in the illustration. The base now flips down, and the dust
container can be emptied. (We recommend that you do this while holding the
dust container in a bag).
10
7. Turn the permanent filter anticlockwise and remove it from the upper section.
(We recommend that you do this while holding the filter in a bag).
8. The filter consists of two sections, both of which must be cleaned. Brush
the sections with a small brush or wash them in lukewarm water without any
detergent or similar.
9. Allow the filter sections to dry completely, replace the filter on the upper section
by turning it clockwise, refit the upper section on the lower section, and insert
the dust container back into the appliance. Press in until you hear a click.
TRANSPORT AND STORAGE
•
•
You can lift and carry the appliance using the carrying handle (2). Never pull or
lift the appliance by the cord.
Before putting the appliance away, rewind the cord. Switch off at the socket,
unplug, and press the automatic cord rewind button (3) until the cord is fully
rewound.
CLEANING
•
•
•
Cleaning the motor protection filter
The motor protection filter is the detachable filter pad located inside the appliance
above the dust container.
1. Pull the dust container out of the appliance as described above.
2. Lay the appliance on its side and remove the filter. Use tweezers or similar if you
find it hard to get hold of the filter.
3. Brush any dust off the filter, and then wash it using water and a little detergent.
4. Allow the filter to dry completely and replace it. Take care not to damage the
filter, and ensure that it covers the hole over the dust container, as otherwise the
motor or other parts of the appliance may become damaged.
Clean the appliance by wiping it with a damp cloth.
You must not use any form of solvent, or strong or abrasive cleaning agent.
Make sure all filters are kept clean (see above). Replace the filters once they
become worn or can no longer be cleaned.
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT
Please note that this Adexi product is marked with this symbol:
This means that this product must not be disposed of together with ordinary
household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct
collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste.
Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations
free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used
equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new
equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further
information on what you should do with electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions are not followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has
suffered any other form of damage
• if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply.
Due to the constant development of our products in terms of function and design,
we reserve the right to make changes to the product without prior warning.
IMPORTER
Cleaning the exhaust filter
This exhaust filter (7) should also be cleaned regularly to maintain suction power.
1. Press the release button (8) on the filter holder on the top of the appliance, and
remove the filter holder.
2. Remove the filter pad from the appliance.
3. Clean or replace the filter in the filter holder as well as the filter pad. If you use
water to clean the filters, they must be completely dry before being replaced in
the appliance.
4. Fit the filter pad and filter holder in the appliance. Fit the filter holder by placing
the pin on the base of the filter holder in the hole at the bottom of the opening
and press the filter holder in until the release button clicks into place.
Adexi Group
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing errors.
11
DE
EINLEITUNG
VOR DEM GEBRAUCH
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung
sorgfältig durchlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin
nachschlagen können.
•
SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät, das Kabel oder der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige
Flüssigkeiten eingetaucht werden.
Berühren Sie Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt. Kinder dürfen das
Gerät nur unter Aufsicht bedienen.
Schalten Sie das Gerät aus und stecken Sie es aus, wenn es nicht in Gebrauch
ist, vor dem Reinigen und bevor Sie den Staubbehälter leeren oder die Filter
reinigen.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen
Sie statt dessen am Stecker. Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels
fest, damit er nicht an das Gerät schlägt. Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der
Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer aufgestellt
und betrieben werden.
Um ein Überhitzen zu vermeiden, muss das Kabel mindestens zu 2/3 abgerollt
sein, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum (mehr als 30 Minuten) benutzt
werden soll.
Bei defektem Kabel oder defektem bzw. nicht ordnungsgemäß funktionierenden
Gerät darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Das Gerät darf nicht
ohne Filter oder Staubbehälter verwendet werden.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien. Saugen Sie nicht auf nassen
Oberflächen. Seien Sie beim Staubsaugen von Treppen besonders vorsichtig,
um Stürze oder Beschädigungen des Geräts durch Herabfallen zu vermeiden.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer
Asche, Zigarettenstummeln, harten oder scharfen Gegenständen, nassen oder
feuchten Stoffen, entzündlichen Stoffen (Benzin, Lösungsmittel usw.) oder deren
Dämpfen.
Die Ansaug- und Ausblasöffnungen müssen immer frei sein. Sorgen Sie dafür,
dass Bekleidung, Haare und Körperteile nicht in die Nähe der Düse oder von
beweglichen Teilen des Geräts kommen.
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur
von einer Fachwerkstatt ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
•
Bringen Sie den Schlauch (15) am Gerät an, indem Sie ihn in den
Schlauchanschluss (6) einschieben, bis ein Klicken zu hören ist. Zu Abnehmen
des Schlauchs drücken Sie die Taste an der Seite des Schlauchs und ziehen Sie
ihn aus dem Schlauchanschluss.
Bringen Sie das Teleskoprohr (18) am anderen Ende des Schlauchs an, und
bringen Sie die erforderliche Düse (siehe unter Anwendung) am Ende des Rohrs
an.
Sie können die Länge des Teleskoprohrs einstellen, indem Sie den
Verriegelungsmechanismus (20) nach unten schieben und am unteren Teil des
Rohrs ziehen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
ANWENDUNG
•
•
•
•
•
Ziehen Sie das Kabel (1) aus dem Gerät. Das Kabel darf nur bis zu der roten
Markierung herausgezogen werden. Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie
es an.
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (5), um das Gerät zu starten und zu stoppen.
Während des Gebrauchs kann die Saugkraft durch Öffnen und Schließen des
Luftventils (17) am Griff (16) am Ende des Schlauchs geregelt werden.
Die Saugstärke kann auch elektronisch mithilfe des Saugstärkereglers (4)
eingestellt werden. Die Saugstärke wird größer, wenn der Regler nach „Max“
geschoben wird und verringert sich, wenn er nach „Min“ geschoben wird.
Die Düsen sind wie folgt zu gebrauchen:
Bodendüse (11)
Böden (Bürste ausgefahren)
Teppiche (Bürste eingezogen)
Kombi-Düse (14)
Heizkörper, Ecken, Leisten usw. (eingezogen)
Möbel, Vorhänge, Jalousien, Bücher, Rahmen usw.
(ausgefahren)
Parkettbodendüse (13)
Parkettboden usw.
•
Die Bodendüse verfügt über zwei Einstellungen. Beim Reinigen von harten
Oberflächen (Steinböden, Fliesen usw.) sollten die Düsenbürsten ausgefahren
werden. Beim Reinigen von Teppichböden und Teppichen sollten die Bürsten
wieder in die Düse eingefahren werden. Betätigen Sie die Bürstenwechseltaste
(12), um zwischen den beiden Einstellungen zu wechseln.
STAUBBEHÄLTER UND FILTER
Dieses Gerät hat keinen Staubbeutel. Der Staub/Schmutz wird statt dessen in
den durchsichtigen Staubbehälter (9) gesaugt. Wenn sich der Staub in diesem
Container befindet, wirbelt er herum, sodass er nicht das Ansaugen blockiert. Die
eingesaugte Luft wird durch einen waschbaren ständigen Filter im Staubbehälter,
einen Motorschutzfilter und eine Ausblasfilter gereinigt.
HAUPTBESTANDTEILE DES GERÄTS
Achtung!
• Der Staubbehälter darf nur bis zur „Max“-Markierung an der Seite des Behälters
gefüllt werden
• Es darf nur staubgesaugt werden, wenn alle drei Filter eingebaut sind und
keiner von ihnen beschädigt ist. Dabei könnte Staub in das Innere des Geräts
eindringen und den Motor beschädigen.
Leeren des Staubbehälters und Reinigen des ständigen Filters
Man kann leicht erkennen, wann der durchsichtige Staubbehälter geleert werden
muss.
1. Schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
2. Prüfen Sie, ober der Staubbehälter voll ist.
3. Nehmen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät, indem Sie die Entriegelungstaste
(10) drücken und am Handgriff des Staubbehälters ziehen (siehe Abbildung
rechts).
1. Kabel und Stecker
2. Tragegriff
3. Taste für die automatische Kabelaufrollung
4. Saugstärkeregler
5. An/Aus Schalter
6. Schlauchanschluss
7. Abluftfilter
8. Entriegelungstaste
9. Staubbehälter
10. Entriegelungstaste
11. Bodendüse
12. Bürstenwechseltaste
13. Parkettbodendüse
14. Kombi-Düse
15. Schlauch
16. Griff
17. Luftventil
18. Teleskoprohr
19. Halterung für die Kombi-Düse
20. Verriegelungsmechanismus
4. Tragen Sie den Staubbehälter zu einem Mülleimer.
5. Heben Sie das Oberteil mit dem Filter vom unteren Teil und entleeren Sie den
Behälter.
12
6. Der Staubbehälter kann entleert werden, indem die Entleertaste am Griff wie in
der Abbildung gezeigt gedrückt wird. Der Boden klappt jetzt nach unten, und
der Staubbehälter kann entleert werden. (Es empfiehlt sich, dies zu tun, während
man den Staubbehälter in einen Beutel hält).
4. Bringen Sie das Filterkissen und die Filterhalterung im Gerät an. Bringen Sie den
Filterhalter an, indem Sie den Stecker am Boden der Filterhalterung in das Loch
am Boden der Öffnung einschieben, und drücken Sie die Filterhalterung hinein,
bis die Verriegelungstaste einrastet.
7. Drehen Sie den ständigen Filter gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie ihn
aus dem Oberteil. (Es empfiehlt sich, dies zu tun, während man den Filter in
einen Beutel hält).
8. Der Filter besteht aus zwei Teilen, die beide gereinigt werden müssen. Bürsten
Sie die Teile mit einer kleinen Bürste ab oder waschen Sie ihn in lauwarmem
Wasser ohne Spülmittel o. Ä.
9. Lassen Sie die Filterteile vollständig trocknen, setzen Sie sie wieder im Oberteil
ein, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, setzen Sie das Oberteil auf den
unteren Teil und setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein. Drücken
Sie, bis ein Klicken zu hören ist.
TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG
•
•
Sie können das Gerät am Tragegriff (2) anheben und tragen. Ziehen oder heben
Sie das Gerät niemals mithilfe des Kabels.
Rollen Sie vor dem Abstellen des Geräts stets das Kabel auf. Schalten Sie
den Stecker ab, ziehen Sie ihn heraus und drücken Sie auf die Taste für die
Kabelaufrollung (3), bis das Kabel vollständig aufgerollt ist.
REINIGUNG
•
•
•
Reinigen des Motorschutzfilters
Bei dem Motorschutzfilter handelt es sich um ein abnehmbares Filterkissen, das
sich im Gerät über dem Staubbehälter befindet.
1. Ziehen Sie den Staubbehälter wie oben beschrieben aus dem Gerät.
2. Legen Sie das Gerät auf die Seite und entfernen Sie den Filter. Verwenden Sie
eine Pinzette o. Ä., falls Sie den Filter nur schwer zu fassen bekommen.
3. Bürsten Sie den Staub vom Filter und waschen Sie ihn danach mit einer
verdünnten Reinigungslösung ab.
4. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen und setzen Sie ihn wieder ein. Achten
Sie darauf, den Filter nicht zu beschädigen, und vergewissern Sie sich, dass er
die Öffnung über dem Staubbehälter abdeckt, da sonst der Motor oder andere
Teile des Geräts beschädigt werden können.
Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel oder starke oder schmirgelnde
Reinigungsmittel.
Achten Sie darauf, dass alle Filter sauber sind (siehe oben). Ersetzen Sie die
Filter, wenn sie abgenutzt sind oder nicht mehr gereinigt werden können.
INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES
PRODUKTS
Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als
Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße
Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektround Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre
gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In
einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem
sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät
gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden
Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll
erfahren möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht,
• falls die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
• falls unbefugte Eingriffe am Gerät vorgenommen wurden;
• falls das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig
beschädigt worden ist.
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.
Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne vorherige
Ankündigung vor.
Reinigen des Abluftfilters
Der Abluftfilter (7) sollte ebenfalls regelmäßig gereinigt werden, um die Saugkraft zu
erhalten.
1. Drücken Sie die Entriegelungstaste (8) an der Filterhalterung an der Oberseite
des Geräts, und entfernen Sie die Filterhalterung.
2. Nehmen Sie das Filterkissen aus dem Gerät.
3. Reinigen oder wechseln Sie den Filter in der Filterhalterung und im Filterkissen.
Wenn Sie Wasser zum Reinigen der Filter verwenden, müssen diese völlig
trocken sein, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt werden.
IMPORTEUR
Adexi Group
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement