Samsung Camcorder Accessories VP-D107 User manual

Samsung Camcorder Accessories VP-D107 User manual
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 101
ENGLISH
CZECH
Digital Video Camcorder
Digitální videokamera
VP-D107(i)
AF
CCD
LCD
Auto Focus
VP-D107(i)
STAR
T/
STOP
SELF
TIMER
Charge Coupled Device
PHOT
SEAR O
CH
PHOT
O
ZERO
MEMORY
A.DUB
DISPLAY
DATE
TIME /
SLOW
X2
AF
CCD
Automatické zaostfiování
LCD
Displej z tekut˘ch
krystalÛ
Liquid Crystal Display
F.ADV
Owner’s Instruction Book
Before operating the unit, please read this
instruction book thoroughly, and retain it for
future reference.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Optick˘ snímací modul
(s nábojovou vazbou)
UÏivatelská pfiíruãka
ELECTRONICS
Pfied pouÏitím videokamery si prosím dÛkladnû
pfieãtûte pokyny v této pfiíruãce a uschovejte ji
pro pozdûj‰í pouÏití.
Tento v˘robek je v souladu se smûrnicemi 89/336
CEE, 73/23 CEE a 93/68 CEE.
AD68-00762K
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 2
ENGLISH
Contents
2
CZECH
Obsah
Notes and Safety Instructions .................................... 6
Poznámky a bezpeãnostní pokyny ...............................6
Getting to Know Your Camcorder ........................... 11
Seznámení s va‰í videokamerou.................................11
Features ................................................................................................................. 11
Accessories Supplied with camcorder .................................................................. 12
Front & Left View ................................................................................................... 13
Left side View ........................................................................................................ 14
Right & Top View ................................................................................................... 15
Rear & Bottom View .............................................................................................. 16
Remote control ...................................................................................................... 17
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes).............................. 18
OSD (On Screen Display in M.REC and M.PLAY modes)................................... 19
Turning the OSD on/off (On Screen Display) ................................................ 19
Vlastnosti ..............................................................................................................11
Dodávané pfiíslu‰enství.........................................................................................12
Pohled zepfiedu a zleva ........................................................................................13
Pohled zleva..........................................................................................................14
Pohled zprava a shora..........................................................................................15
Pohled zezadu a zespoda ....................................................................................16
Dálkov˘ovladaã ...................................................................................................17
OSD (údaje v hledáãku v reÏimech CAMERA a PLAYER) ................................18
OSD (údaje v hledáãku v reÏimech M.REC a M.PLAY) ....................................19
Zapnutí a vypnutí zobrazení údajÛ v hledáãku (OSD) ................................19
Preparation .............................................................. 20
Pfiíprava .................................................................... 20
How to use the Remote Control .......................................................................... 20
Battery Installation for the Remote Control .................................................... 20
Self Record using the Remote Control .......................................................... 20
Lithium Battery Installation ......................................................................................21
Adjusting the Hand Strap ..................................................................................... 22
Hand strap ....................................................................................................... 22
Attaching the Lens Cover ............................................................................... 22
Connecting a Power Source ................................................................................. 23
To use the AC Power adapter and DC Cable ............................................... 23
To select the CAMCORDER mode .................................................................23
Using the Lithium Ion Battery Pack ..................................................................... 24
Charging the Lithium Ion Battery Pack .......................................................... 24
Table of continuous recording time based on model and
battery type .................................................................................................... 25
Battery level display ........................................................................................ 26
Inserting and Ejecting a Cassette ........................................................................ 27
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã ..............................................................................20
VloÏení baterie do dálkového ovladaãe .......................................................20
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe. .................................20
Instalace lithiové baterie........................................................................................21
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku ........................................................................22
PfiídrÏn˘ fiemínek...........................................................................................22
Ramenní popruh ..........................................................................................22
Nasazení krytky objektivu .............................................................................22
Pfiipojení napájecího zdroje ..................................................................................23
PouÏití síÈového adaptéru a DC kabelu .......................................................23
Volba reÏimu CAMCORDER ......................................................................23
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie................................................24
Nabíjení Lithium-Ionové baterie ..................................................................24
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu podle modelu a typu baterie ..........25
Indikátor kapacity baterie..............................................................................26
Vkládání a vyjmutí kazety......................................................................................27
BASIC Recording ..................................................... 28
Základní metody záznamu .........................................28
Making your First Recording ................................................................................. 28
Selecting the OSD LANGUAGE .............................................................................29
Record Search (REC SEARCH) ................................................................... 30
Hints for Stable Image Recording ......................................................................... 31
Recording with the LCD monitor .................................................................... 31
Recording with the Viewfinder ....................................................................... 31
Adjusting the LCD ................................................................................................ 32
Using the VIEWFINDER ...................................................................................... 33
Adjusting the Focus ........................................................................................ 33
Playing back a tape you have recorded on the LCD ........................................... 34
Adjusting the LCD during PLAY ..................................................................... 35
Pofiízení prvního záznamu ...................................................................................28
Nastavení jazyka údajÛ OSD ................................................................................29
Funkce Record Search (REC SEARCH).....................................................30
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu ...........................................31
Záznam s pouÏitím LCD monitoru...............................................................31
Záznam s pouÏitím hledáãku ......................................................................31
Nastavení LCD monitoru .....................................................................................32
PouÏívání hledáãku ...............................................................................................33
Zaostfiování ...................................................................................................33
Pfiehrávání záznamu z kazety na LCD monitoru.................................................34
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání...............................................35
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 3
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Controlling Sound from the Speaker ................................................................... 35
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru .......................................35
Advanced Recording ............................................... 36
Use of various Functions ....................................................................................... 36
Setting menu items ......................................................................................... 36
Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and
M.REC or M.PLAY mode ................................................................................ 37
Availability of functions in each mode ............................................................ 38
CLOCK SET ................................................................................................... 39
WL. REMOTE ................................................................................................. 40
BEEP SOUND (VP-D107i only)....................................................................... 41
SHUTTER SOUND (VP-D107i only) ............................................................. 42
DEMONSTRATION ....................................................................................... 43
PROGRAM AE ............................................................................................... 44
Setting the PROGRAM AE ............................................................................. 45
WHT. BALANCE (WHITE BALANCE) ........................................................... 46
Zooming In and Out ........................................................................................ 47
TELE MACRO...................................................................................................47
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM ..................................................... 48
Digital Zoom ................................................................................................... 48
DIS (Digital Image Stabilizer) ......................................................................... 49
DSE (Digital Special Effects) SELECT .......................................................... 50
Selecting an effect .......................................................................................... 51
REC MODE .................................................................................................... 52
AUDIO MODE ................................................................................................ 53
WIND CUT ..................................................................................................... 54
DATE/TIME .................................................................................................... 55
TV DISPLAY ................................................................................................... 56
Using Quick Menu ................................................................................................ 57
Setting the Quick menu .................................................................................. 58
SHUTTER SPEED & EXPOSURE ............................................................... 59
SLOW SHUTTER(Low Shutter Speed) ............................................................... 60
EASY Mode (for Beginners) .................................................................................. 61
AF/MF (Auto Focus/Manual Focus) ...................................................................... 62
Auto Focusing ................................................................................................. 62
Manual Focusing ............................................................................................. 62
BLC (Back Light Compensation) .......................................................................... 63
Fade In and Out .................................................................................................... 64
To Start Recording .......................................................................................... 64
To Stop Recording (use FADE IN / FADE OUT) ........................................... 64
Audio dubbing ....................................................................................................... 65
Dubbing sound. ................................................................................................ 65
Dubbed Audio Playback ................................................................................. 66
PHOTO Image Recording ..................................................................................... 67
Searching for a PHOTO picture ..................................................................... 67
Pokroãilé metody záznamu........................................36
PouÏití rÛzn˘ch funkcí...........................................................................................36
Nastavení poloÏek nabídky...........................................................................36
Nastavení kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER a M.REC
nebo M.PLAY ..............................................................................................37
Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech .................................................38
CLOCK SET (nastavení hodin)....................................................................39
WL. REMOTE (dálkov˘ ovládaã) ................................................................40
BEEP SOUND (zvukov˘ signál) (pouze model VP-D107i) ........................41
SHUTTER SOUND (zvuk závûrky) (pouze model VP-D107i)....................42
DEMONSTRATION (ukázka).......................................................................43
PROGRAM AE .............................................................................................44
Nastavení Programu AE...............................................................................45
WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) ..................................................................46
Transfokace k objektu a od objektu ............................................................47
Tele MACRO (makro zábûr) ........................................................................47
Transfokace k objektu a od objektu pomocí funkce DIGITAL ZOOM........48
DIGITAL ZOOM (digitální transfokace) ......................................................48
DIS (digitální stabilizátor obrazu) ................................................................49
DSE SELECT (volba speciálních digitálních efektÛ) ...................................50
Volba efektu ..................................................................................................51
REC MODE (reÏim záznamu)......................................................................52
AUDIO MODE (reÏim zvuku) ......................................................................53
WIND CUT (potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem) ..................................54
DATE/TIME (datum/ãas) ..............................................................................55
TV DISPLAY .................................................................................................56
PouÏití funkce Quick Menu (rychlá nabídka) .......................................................57
Nastavení Rychlé nabídky (Quick Menu).....................................................58
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (rychlost závûrky a clona) ..................59
SLOW SHUTTER (nízká rychlost závûrky)..........................................................60
ReÏim EASY (pro zaãáteãníky) ...........................................................................61
AF/MF (automatické ostfiení/ruãní) .....................................................................62
Automatické ostfiení .....................................................................................62
Ruãní ostfiení.................................................................................................62
BLC (kompenzace protisvûtla) ............................................................................63
Funkce Fade In a Fade Out (rozetmívání a zatmívání) ......................................64
Zahájení záznamu ........................................................................................64
Zastavení záznamu (s pouÏitím funkce FADE IN / FADE OUT) ................64
Audio dabing \ ........................................................................................................65
Dabování zvuku ............................................................................................65
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu ............................................66
PHOTO - záznam statického obrazu (fotografie) ................................................67
Vyhledávání snímku v reÏimu PHOTO..........................................................67 3
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 4
ENGLISH
Obsah
NIGHT CAPTURE (0 lux recording) .......................................................................68
POWER NIGHT CAPTURE....................................................................................69
Using the VIDEO LIGHT ........................................................................................70
Various Recording Techniques ............................................................................. 71
Funkce NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ)...................................68
Funkce POWER NIGHT CAPTURE....................................................................69
PouÏití VIDEO REFLEKTORU ............................................................................70
RÛzné metody záznamu.......................................................................................71
Playback .................................................................. 72
Pfiehrávání..................................................................72
Tape Playback ....................................................................................................... 72
Playback on the LCD ...................................................................................... 72
Playback on a TV monitor .............................................................................. 72
Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks ................................ 72
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks ................... 73
Playback .......................................................................................................... 73
Various Functions while in PLAYER mode ........................................................... 74
Playback pause ............................................................................................... 74
Picture search (Forward/Reverse) .................................................................. 74
Slow playback (Forward/Reverse) ................................................................. 74
Frame advance (To play back frame by frame) .......................................... 75
X2 Playback (Forward/Reverse ) ................................................................... 75
Reverse playback .......................................................................................... 75
ZERO MEMORY .................................................................................................. 76
PB DSE (Playback Digital Special Effects) ......................................................... 77
PB ZOOM ............................................................................................................. 78
Pfiehrávání kazety .................................................................................................72
Pfiehrávání na LCD monitoru .......................................................................72
Pfiehrávání na TV monitoru..........................................................................72
Pfiipojení k televizoru vybavenému vstupními konektory Audio/Video .......72
Pfiipojení k televizoru, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video ...............73
Pfiehrávání.....................................................................................................73
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER .........................................................................74
Pauza pfii pfiehrávání ....................................................................................74
Vyhledávání (vpfied/vzad) .............................................................................74
Zpomalené pfiehrávání (vpfied/vzad) ...........................................................74
Pfiehrávání po snímcích ...............................................................................75
Pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí (X2) (vpfied/vzad) ................................75
Pfiehrávání vzad............................................................................................75
Tlaãítko pamûti ZERO MEMORY ........................................................................76
PB DSE (pfiehrávání s digitálními efekty).............................................................77
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu) .....................................................78
Recording in PLAYER mode (VP-D107i only) ................... 79
Záznam v reÏimu PLAYER (pouze model VP-D107i) ..............79
IEEE 1394 Data Transfer ............................................. 80
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394.........80
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections ......................... 80
Connecting to a DV device ............................................................................. 80
Connecting to a PC ......................................................................................... 80
System requirements ...................................................................................... 81
Recording with a DV connection cable (VP-D107i only)................................ 81
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394 (i.Link) — standardní
datové pfiipojení DV...............................................................................................80
Pfiipojení k DV zafiízení .................................................................................80
Pfiipojení k PC ..............................................................................................80
PoÏadavky na systém .................................................................................81
Záznam s propojovacím DV kabelem (pouze model VP-D107i).........................81
USB interface ......................................................... 82
Transferring a Digital Image through a USB Connection .................................... 82
System Requirements ........................................................................................... 82
Installing DVC Media 5.1 Program ........................................................................ 83
Using the “PC camera” function .................................................................... 83
Using the “removable Disk” function ............................................................. 84
Using the “USB streaming” function.............................................................. 84
Connecting to a PC ............................................................................................... 84
Digital Still Camera mode .......................................... 85
MEMORY STICK (Optional Accessory)................................................................. 85
Memory Stick Functions .................................................................................. 85
4
CZECH
Contents
Rozhraní USB ......................................................................82
Pfienos digitálního obrazu prostfiednictvím rozhraní USB ...................................82
PoÏadavky na systém...........................................................................................82
Instalace programu DVC Media 5.1.....................................................................83
PouÏití funkce “PC camera”.........................................................................83
PouÏití funkce “removable Disk” .................................................................84
PouÏití funkce “USB streaming” ..................................................................84
Pfiipojení k PC .......................................................................................................84
ReÏim digitálního fotoaparátu .....................................................85
PamûÈová karta MEMORY STICK (DoplÀkové pfiíslu‰enství) ............................85
Funkce karty Memory Stick..........................................................................85
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 5
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Inserting and ejecting the Memory Card ........................................................ 86
Structure of folders and files on the Memory Card ........................................ 87
Image Format .................................................................................................. 87
Selecting the CAMCORDER mode ...................................................................... 87
MEMORY FILE NUMBER ..................................................................................... 88
Selecting the image quality ................................................................................... 89
Select the image quality ................................................................................ 89
Number of images on the Memory Card ....................................................... 89
Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode ................................ 90
Recording images to a Memory Card .............................................................90
Recording an image from a cassette as a still image .................................. 91
Viewing Still images ............................................................................................... 92
To view a Single image.................................................................................... 92
To view a slide show ........................................................................................ 92
To view the Multi Display ................................................................................. 93
Copying still images from a cassette to Memory Card ......................................... 94
Marking images for printing ................................................................................... 95
Protection from accidental erasure ........................................................................ 96
Deleting Still images .............................................................................................. 97
Formatting the Memory Card ................................................................................ 98
Attention .......................................................................................................... 98
MPEG RECORDING ............................................................................................. 99
Selecting the moving picture sizes ..................................................................... 100
MPEG Playback .................................................................................................. 101
Vkládání a vyjímání pamûÈové karty ............................................................86
Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû ..........................................87
Obrazov˘ formát ...........................................................................................87
Volba reÏimu CAMCORDER................................................................................87
âÍSLOVÁNÍ SOUBORÒ .......................................................................................88
Kvalita fotografie....................................................................................................89
Volba kvality fotografie .................................................................................89
Poãet fotografií na pamûÈové kartû..............................................................89
Záznam statick˘ch fotografií na pamûÈovou kartu v reÏimu M.REC...................90
Záznam fotografií na pamûÈovou kartu........................................................90
Záznam snímku z kazety jako fotografie .....................................................91
ProhlíÏení fotografií ...............................................................................................92
ProhlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ.....................................................................92
ProhlíÏení snímkÛ v sekvenci .......................................................................92
ProhlíÏení nûkolika snímkÛ souãasnû..........................................................93
Kopírování fotografií z kazety na pamûÈovou kartu .............................................94
Oznaãování fotografií pro tisk ...............................................................................95
Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním ...............................................................96
Mazání fotografií....................................................................................................97
Formátování pamûÈové karty................................................................................98
Upozornûní ...................................................................................................98
Záznam MPEG .....................................................................................................99
Nastavení velikosti pohybliv˘ch zábûrÛ..............................................................100
Pfiehrávání MPEG...............................................................................................101
Maintenance ........................................................... 102
ÚdrÏba ....................................................................102
After finishing a recording ................................................................................... 102
Cleaning and Maintaining the Camcorder ........................................................... 103
Cleaning the Video Heads ............................................................................ 103
Using Your Camcorder Abroad ........................................................................... 104
Power sources .............................................................................................. 104
Colour system ............................................................................................... 104
Po ukonãení záznamu ........................................................................................102
âi‰tûní a péãe o videokameru ............................................................................103
âi‰tûní video hlav .......................................................................................103
PouÏívání videokamery v cizinû .........................................................................104
Napájení ......................................................................................................104
Systém barev..............................................................................................104
Troubleshooting...................................................... 105
Vyhledávání závad ..................................................105
Troubleshooting ................................................................................................... 105
Self Diagnosis Display .................................................................................. 105
Moisture Condensation ................................................................................. 105
Self Diagnosis Display in M.REC, M.PLAY mode ...................................... 106
Vyhledávání závad ..............................................................................................105
Vlastní diagnostika .....................................................................................105
Kondenzace vlhkosti...................................................................................105
Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY.......................................106
Specifications...........................................................108
Technické údaje .......................................................108
INDEX..................................................................... 109
REJST¤ÍK ..................................................................109
5
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 6
ENGLISH
CZECH
Notes and Safety Instructions
Notes regarding the rotation of the LCD screen
Please rotate the LCD screen carefully as illustrated.
Over rotation may cause damage to the inside of the hinge that
connects the LCD screen to the Camcorder.
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se úhlu natoãení LCD monitoru
S LCD monitorem otáãejte opatrnû (dle obrázku).
P⁄etoãením se mÛÏe po‰kodit vnitûní závûs, kter˘ spojuje LCD
monitor s kamerou.
1. LCD screen closed.
1
1. LCD monitor je uzav⁄en.
2. Standard recording using
the LCD screen.
■ Open the LCD screen with your
finger.
2
2. Standardní poloha LCD monitoru
p⁄i záznamu.
■
LCD monitor se odklápí
stiskem tlaãítka pro odklopení.
3. Recording when looking at
the LCD screen from the top.
3
3. Záznam p⁄i pohledu na LCD
monitor shora.
4. Recording when looking at
the LCD screen from the front.
4
4. Záznam p⁄i pohledu na LCD
monitor zep⁄edu.
5. Recording with the LCD screen
closed.
5
5. Záznam s uzav⁄en˘m LCD
monitorem.
LCD open knob
6
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 7
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
Notices regarding COPYRIGHT (VP-D107i only)
Television programs, video tapes, DVD titles, films, and other program
materials may be copyrighted.
Unauthorized copying of copyrighted material may be against the law.
Notes regarding moisture condensation
CZECH
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se autorsk˘ch práv (pouze model VP-D107i)
Televizní programy, videokazety, tituly na DVD, filmy a dal‰í materiály
mohou b˘t chránûny autorsk˘m právem.
Neautorizované kopírování tûchto materiálÛ mÛÏe b˘t nezákonné.
Poznámky t˘kající se kondenzace vlhkosti
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the camcorder.
1. Náhlé zv˘‰ení venkovní teploty mÛÏe zpÛsobit vznik kondenzace
vlhkosti uvnitfi videokamery.
for example:
- When you move the camcorder from a cold location to a warm
location (e.g. from outside to inside during winter.)
- When you move the camcorder from a cool location to a hot
location (e.g. from inside to outside during the summer.)
Pfiíklad:
- pokud videokameru pfienesete z chladu do vytopeného prostfiedí
(napfi. v zimû z venku do vytopené místnosti).
- pokud videokameru pfienesete z chladného prostfiedí do místa s
vy‰‰í teplotou (napfi. v létû z místnosti ven).
2. If the
(DEW) protection feature is activated, leave the
camcorder for at least two hours in a dry, warm room with the
cassette compartment opened and the battery pack removed.
2. Je-li aktivována kontrolní funkce
(DEW), ponechte kameru
nejménû dvû hodiny v suché vytopené místnosti s otevfien˘m
kazetov˘m prostorem a vyjmutou baterií.
Notes regarding CAMCORDER
Poznámky t˘kající se videokamery
1. Do not leave the camcorder exposed to high temperature
(above 60°C or 140°F).
For example, in a parked car in the sun or exposed to direct
sunlight.
1. Videokameru nevystavujte vy‰‰ím teplotám (nad 60°C nebo
140°F).
Napfiíklad v automobilu zaparkovaném na slunci nebo na pfiímém
sluneãním svûtle.
2. Do not let the camcorder get wet.
Keep the camcorder away from rain, sea water, and any other form
of moisture. If the camcorder gets wet, it may get damaged.
Sometimes a malfunction due to exposure to liquids cannot be
repaired.
2. NedopusÈte, aby videokamera navlhla.
ChraÀte videokameru pfied de‰tûm, mofiskou vodou a jakoukoliv
formou vlhkosti. Pokud videokamera navlhne, mÛÏe se po‰kodit.
Závady zpÛsobené tekutinami jsou ãasto neopravitelné.
7
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 8
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
CZECH
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se baterie
Notes regarding the battery pack
-
-
-
Make sure that the battery pack is fully
charged before starting to record.
To preserve battery power, keep your
camcorder turned off when you are not
operating it.
If your camcorder is in CAMERA mode, and
it is left in STBY mode without being
operated for more than 5 minutes with a tape
installed, it will automatically turn itself off to
protect against unnecessary battery discharge.
Make sure that the battery pack is fitted firmly into place.
Dropping the battery pack may damage it.
A brand new battery pack is not charged.
Before using the battery pack, you need to charge it completely.
It is a good idea to use the viewfinder rather than the LCD when
making a long recordings, because the LCD uses up more battery
power.
* When the battery reaches the end of its life, please contact your
local dealer. The batteries have to be dealt with as chemical waste.
-
-
*
-
8
To ensure normal recording and a clear picture, clean the video
heads regularly. If a square block-shape distorts playback,
or only a blue screen is displayed, the video heads may be dirty.
If this happens, clean the video heads with a dry type cleaning
cassette.
Do not use a wet-type cleaning cassette. It may damage the video
heads.
Pokud je baterie u konce své Ïivotnosti, obraÈte se na svého
místního obchodního zástupce. S bateriemi je nutno nakládat jako
s chemick˘m odpadem.
Poznámky t˘kající se ãi‰tûní video hlav
Notes regarding the Video Head Cleaning
-
Pfied zahájení záznamu zkontrolujte, zda je
baterie plnû nabita.
- Energii baterie u‰etfiíte, pokud budete
kameru vypínat na dobu, kdy s ní
nepracujete.
- Je-li va‰e kamera v reÏimu CAMERA a
ponecháte-li ji v pohotovostním reÏimu
(STBY) v klidu déle neÏ 5 minut (pfii
vloÏené kazetû), kamera se automaticky
vypne, ãímÏ je baterie chránûna pfied
zbyteãn˘m vybíjením.
Zkontrolujte, zda je baterie na místû správnû pfiipevnûna.
Pádem se mÛÏe po‰kodit.
Novû zakoupená baterie není nabita. Pfied pouÏitím je tfieba ji
úplnû nabít.
Pfii dlouhodobém záznamu se vyplatí pouÏívat místo LCD
monitoru spí‰e hledáãek, protoÏe pfii záznamu s LCD monitorem
je vy‰‰í spotfieba energie.
-
-
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a ãistého obrazu je tfieba video
hlavy pravidelnû ãistit. JestliÏe je reprodukce zkreslená
mozaikov˘mi rastry (zkreslením) nebo se bûhem reprodukce
zobrazí pouze modrá plocha, video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
Pokud k tomu dojde, pouÏijte ãistící kazetu urãenou k ãi‰tûní za
sucha.
NepouÏívejte kazety uãené k ãi‰tûní za vlhka. Mohly by po‰kodit
video hlavy.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 9
ENGLISH
Notes and Safety Instructions
CZECH
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Poznámky t˘kající se objektivu
Note regarding the LENS
-
Do not film with the camera lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD(Charge Coupled Device).
Notes regarding electronic viewfinder
1. Do not position the camcorder such that the viewfinder is pointing
towards the sun.
Direct sunlight can damage the inside of the viewfinder. Be careful
when placing the camcorder under sunlight or near a window
exposed to sunlight.
Notes regarding ‘Record’ or ‘Playback’ using the LCD
1. The LCD display has been manufactured using high precision
technology. However, there may be
tiny dots (red, blue or green in colour)
that appear on the LCD display.
These dots are normal and do not
affect the recorded picture in any
way.
2. When you use the LCD display under
direct sunlight or outdoors,
it maybe difficult to see the picture clearly.
If this occurs, we recommend using the viewfinder.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
Notes regarding the hand strap
-
To ensure a steady picture during filming,
check that the hand strap is properly adjusted.
Do not force your hand into the hand strap as you
could damage it.
-
Objektiv kamery nesmûrujte pfiímo do slunce. Pfiímé sluneãní
svûtlo mÛÏe po‰kodit optick˘ snímací modul (CCD- Charge
Coupled Device).
Poznámky t˘kající se elektronického hledáãku
1. Nepokládejte kameru tak, aby hledáãek smûfioval pfiímo ke slunci.
Pfiímé sluneãní svûtlo by mohlo po‰kodit vnitfiek hledáãku. Buìte
opatrní pfii pokládání kamery na sluneãním svûtlo nebo na okno,
kam dopadá sluneãní svûtlo.
Poznámky t˘kající se "záznamu" nebo
"pfiehrávání" s pouÏitím LCD monitoru
1. LCD monitor byl vyroben s pouÏitím
pfiesn˘ch technologií. Nicménû se
na nûm mohou objevit drobné teãky
(ãervené, modré nebo zelené
barvy). V˘skyt tûchto teãek (bodÛ)
je normální a Ïádn˘m zpÛsobem
neovlivÀuje zaznamenávan˘ obraz.
2. PouÏíváte-li LCD monitor na pfiímém sluneãním svûtle nebo
venku, mÛÏe b˘t zfietelné zobrazení obtíÏné. V tûchto situacích
doporuãujeme pouÏít hledáãek.
3. Pfiímé sluneãní záfiení mÛÏe LCD monitor po‰kodit.
Poznámky t˘kající se pfiídrÏného fiemínku
-
Chcete-li zajistit stabilní záznam obrazu, ovûfite si
zda je pfiídrÏn˘ fiemínek správnû pfiizpÛsoben.
Nevkládejte ruku do pfiídrÏného fiemínku násilím,
mohli byste jej po‰kodit.
9
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 10
ENGLISH
Poznámky a bezpeãnostní pokyny
Precautions regarding the Lithium battery
Opatfiení t˘kající se lithiové baterie
1. The lithium battery maintains the clock function and user settings;
even if the battery pack or AC adapter is removed.
2. The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from time of installation.
3. When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will display “---” when you set the DATE/TIME to ON.
In this case, replace the lithium battery with a new one(type
CR2025).
4. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Warning:
Keep the LITHIUM BATTERY out of reach of children.
Should a battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
SERVICING
Do not attempt to service this CAMCORDER yourself.
Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or
other hazards.
Refer all servicing to qualified service personnel.
REPLACEMENT PARTS
When replacement parts are required, be sure the service technician
has used replacement parts specified by the manufacturer
and having the same characteristics as the original part.
Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other
hazards.
10
CZECH
Notes and Safety Instructions
1. Lithiová baterie napájí pamûÈ uchovávající data uÏivatelského
nastavení a hodiny i v dobû, kdy je napájecí akumulátorová baterie
vyjmuta nebo síÈov˘ adaptér odpojen.
2. Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
3. KdyÏ lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, na indikátoru se
pfii nastavení DATE/TIME = ON zobrazí údaj "---".
V takovém pfiípadû vymûÀte lithiovou baterii za novou (typ
CR2025).
4. V pfiípadû v˘mûny za nevhodnou baterii mÛÏe dojít k explozi.
PÛvodní baterii nahraìte pouze stejn˘m nebo ekvivalentním
typem.
V˘straha: LITHIOVOU BATERII ukládejte mimo dosah dûtí.
V pfiípadû spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
SERVIS
VIDEOKAMERU se nepokou‰ejte sami opravovat.
Pfii otevfiení nebo sejmutí krytu se mÛÏete dostat do styku s
nebezpeãn˘m napûtím nebo dal‰ími riziky.
Ve‰keré opravy svûfite kvalifikovanému servisu.
NÁHRADNÍ DÍLY
V pfiípadû nutnosti pouÏití náhradních dílÛ si ovûfite, zda servisní
technik pouÏil díly, které jsou specifikovány v˘robcem a jejichÏ
vlastnosti jsou totoÏné s originálními díly.
PouÏití neschválen˘ch náhrad mÛÏe zpÛsobit poÏár, úraz elektrick˘m
proudem nebo jiná rizika.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 11
ENGLISH
Getting to Know Your Camcorder
CZECH
Seznámení s va‰í videokamerou
Vlastnosti
Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MULTI OSD LANGUAGE
You can select the desired OSD Language among English, French,
German, Spanish, Italian, Polish and Dutch.
Digital data transfer function with IEEE1394
By incorporating the IEEE 1394 (i.LINK™ : i.LINK is a serial data transfer
protocol and interconnectivity system, used to transmit DV data) high
speed data transport port, both moving and still images can be transferred
to a PC, making it possible to produce or edit various images.
USB interface for digital image data transfer
You can transfer images to a PC using the USB interface without an
add-on card.
PHOTO
The PHOTO function lets you capture an object as a still along with
sound, while in Camera mode.
900x Digital zoom
Allows you to magnify an image up to 900 times its original size.
Colour TFT LCD
A high-resolution colour TFT LCD gives you clean, sharp images as
well as the ability to review your recordings immediately.
Digital Image Stabilizer (DIS)
The DIS compensates for any handshake, reducing unstable images
particularly at high magnification.
Various digital effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give your films a special
look by adding various special effects.
Back Light Compensation (BLC)
The BLC function compensates for the bright background behind a
subject you're recording.
Program AE
The Program AE enables you to alter the shutter speed and aperture to
suit the type of scene/action to be filmed.
NIGHT CAPTURE
The NIGHT CAPTURE function enables you to record a subject in a
dark place.
Digital Still Camera function
■ Using Memory Card, you can easily record and playback standard
still images.
■ You can transfer standard still images on the Memory Card to your
PC using the USB interface.
MPEG Recording
MPEG recording makes it possible to record video onto a Memory Card.
MULTI MEMORY CARD SLOT
Multi Memory Card Slot is able to use the Memory Stick, the MMC and
the SD.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JAZYK ÚDAJÒ OSD
Jako jazyk údajÛ OSD lze pouÏít angliãtinu, francouz‰tinu, nûmãinu,
‰panûl‰tinu, ital‰tinu, pol‰tinu a holand‰tinu.
Funkce pfienosu dat pfies rozhraní IEEE 1394
Zabudováním rychlého portu rozhraní IEEE 1394 (i.LINK™ je protokol
sériového pfienosu dat a propojovací systém pouÏívan˘ k pfiená‰ení DV dat)
mohou b˘t pohyblivé zábûry nebo statické obrázky rychle pfieneseny do PC,
kde je moÏná jejich tvorba a editace.
USB rozhraní pro pfienos digitálních obrázkÛ
Prostfiednictvím portu USB mÛÏete pfiená‰et statické obrázky a krátké
videoklipy do PC bez roz‰ifiující karty.
PHOTO
Funkce PHOTO umoÏÀuje zachytit objekt jako statick˘ obrázek (fotografii) se
zvukem v reÏimu Camera.
900-násobn˘ digitální transfokátor (zoom)
UmoÏÀuje zvût‰it pÛvodní objekt aÏ 900krát.
Barevn˘ TFT LCD monitor
Barevn˘ TFT LCD monitor s vysok˘m rozli‰ením poskytuje zfietelné a ostré
zobrazení a moÏnost okamÏité kontroly va‰eho záznamu.
Digitální stabilizátor obrazu (DIS)
Digitální stabilizátor obrazu kompenzuje jakékoliv chvûní rukou, omezuje
roztfiesení obrazu zvlá‰tû pfii velkém zvût‰ení.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (speciální digitální efekty) umoÏÀují obohacení Va‰ich filmÛ
nejrÛznûj‰ími speciálními efekty.
Kompenzace protisvûtla (BLC)
Funkce kompenzace protisvûtla (BLC) kompenzuje vliv jasného pozadí za
sníman˘m objektem.
Program AE
Program AE vám umoÏÀuje mûnit rychlost závûrky a clonu v závislosti na
charakteru a podmínkách natáãené scény/akce.
Funkce NIGHT CAPTURE
NIGHT CAPTURE umoÏÀuje pofiizování záznamu v tmavém prostfiedí.
Funkce Digitální fotoaparát (Digital Still Camera)
■ Prostfiednictvím karty Memory Stisk mÛÏete snadno pofiizovat a prohlíÏet
standardní statické fotografie.
■ Fotografie uloÏené na kartû Memory Stisk lze prostfiednictvím rozhraní
USB pfiená‰et do PC.
Záznam ve formátu MPEG
Zábûry ve formátu MPEG lze ukládat na pamûÈovou kartu.
UNIVERZÁLNÍ SLOT NA PAMùËOVOU KARTU
Univerzální slot lze pouÏít pro pamûÈové karty typu Memory Stick,
11
MMC a SD.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 12
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Dodávané pfiíslu‰enství
Accessories Supplied with camcorder
Make sure that the following basic accessories are supplied with your
digital video camera.
Basic Accessories
1. Lithium Ion Battery pack
1. Lithium Ion Battery pack
Seznámení s va‰í videokamerou
Pfiesvûdãte se, zda jste k Va‰í digitální videokamefie obdrÏeli
následující základní pfiíslu‰enství:
2. AC Power Adapter
(AA-E8 TYPE)
3. AC cord
2. AC Power Adapter
(AA-E8 TYPE)
3. AC Cord
2. SíÈov˘ adaptér
(typ AA-E8)
4. AUDIO/VIDEO Cable
5. Instruction Book
4. AUDIO/VIDEO Cable
6. Lithium battery
(CR2025)
5. Instruction Book
6. Lithium battery for
Remote Control or Clock.
(TYPE: CR2025)
3. SíÈov˘ kabel
4. AUDIO/VIDEO kabel
5. UÏivatelská pfiíruãka
7. Remote Control
8. USB cable
9. Software CD
7. Remote Control
6. Lithiová baterie pro
dálkov˘ ovladaã nebo
hodiny (typ: CR2025)
7. Dálkov˘ ovladaã
8. USB cable
8. Kabel USB
9. Software CD
10. Lens Cover
Základní pfiíslu‰enství
1. Lithium-Ionová baterie
10. Lens Cover
11. Shoulder strap
9. CD se softwarem
11. Shoulder strap
10. Krytka objektivu
11. Ramenní popruh
Optional Accessories
12. S-VIDEO Cable
13. Scart adapter
14. Memory Stick
12
12. S-VIDEO Cable
13. Scart adapter
14. Memory Stick
DoplÀkové pfiíslu‰enství
12. Kabel S-VIDEO
13. Redukce Scart
14. PamûÈová karta
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 13
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Front & Left View
Pohled zepfiedu a zleva
5. Viewfinder
1. Internal MIC
2. Lens
6. TFT LCD monitor
3. Remote sensor
7. IR(Infrared) Light
4. Video Light
1. Internal MIC
2. Lens
3. Remote sensor
4. Video Light
5. Viewfinder
(see page 33)
6. TFT LCD monitor
7. IR(Infrared) Light
1. Vestavûn˘ mikrofon
5. Hledáãek (viz str. 33)
2. Objektiv
6. TFT (aktivní) LCD monitor
3. Senzor dálkového ovládaãe
7. Infraãervené svûtlo
4. Video reflektor
13
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 14
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Left Side View
Pohled zleva
1. Function buttons
REC SEARCH
FADE
BLC
S.SHOW
MULTI DISP.
EASY
REV
FWD
6. V. LIGHT
2. DISPLAY
3. PB ZOOM/MACRO
4. Mode switch
7. MENU button
8. MENU dial (VOL/MF)
9. ENTER button
5. Speaker
10. DC jack
1. Function buttons
1. Funkãní tlaãítka
PLAYER
-
CAMERA
EASY
PLAYER
: (REW)
(Pfievíjení zpût)
: (FF)
(Pfievíjení vpfied)
: (PLAY/STILL)
: (STOP)
M.PLAY
-
: (REW)
REC SEARCH –
REV (see page 92)
: (FF)
REC SEARCH +
FWD (see page 92)
: (PLAY/STILL) FADE (see page 64) S.SHOW (see page 92)
: (STOP)
14
BLC (see page 63)
2. DISPLAY
3. PB ZOOM/MACRO
(see page 61)
4. Mode switch
(MEMORY CARD/TAPE)
5. Speaker
6. V. LIGHT
7.
8.
9.
10.
MULTI DISP.
MENU button
MENU dial (VOL/MF)
ENTER button
DC jack
2.
3.
4.
5.
6.
CAMERA
EASY
REC SEARCH –
M.PLAY
REV (viz str. 92)
REC SEARCH +
FWD (viz str. 92)
FADE (viz str. 64)
BLC (viz str. 63)
S.SHOW (viz str. 92)
MULTI DISP.
DISPLEJ
PB ZOOM/MACRO
Pfiepínaã reÏimu
Reproduktor
V.LIGHT - Video reflektor
7.
8.
9.
10.
Tlaãítko MENU
Ovladaã MENU (VOL/MF)
Tlaãítko ENTER
Zdífika stejnosmûrného
napájení
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 15
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Right & Top View
Pohled zprava a shora
6. NIGHT CAPTURE switch
1. Zoom lever
2. Focus adjustment knob
7. Slow shutter
3. PHOTO button
8. USB jack
9. DV jack
10. Audio/Video jack
11. S-VIDEO jack
12. Jack Cover
13. External MIC in
14. Hook for handstrap
15. LITHIUM Battery Holder
4. START/STOP button
5. Power switch
1.
Zoom lever
8.
USB jack
1. Páãka transfokátoru
9. Zdífika DV
2.
Focus adjustment knob
9.
DV jack
2. Ovladaã ostfiení
10. Zdífika Audio/Video
3.
PHOTO button
(see page 67)
10. Audio/Video jack
3. Tlaãítko PHOTO
11. S-VIDEO jack
4. Tlaãítko START/STOP
11. Konektor v˘stupu
S-VIDEO
4.
START/STOP button
12. Jack Cover
5. Hlavní vypínaã
5.
Power switch (CAMERA
or PLAYER)
13. External MIC in
6. Pfiepínaã NIGHT CAPTURE
6.
NIGHT CAPTURE switch
14. Hook for handstrap
7. Zpomalení závûrky
7.
Slow shutter
15. LITHIUM Battery Holder
8. Rozhraní USB
12. Víãko konektorÛ
13. Vstup pro externí mikrofon
14. Úchyt pfiídrÏného fiemínku
15. DrÏák lithiové baterie
15
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 16
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Pohled zezadu a zespoda
Rear & Bottom View
3. Memory Card slot
4. Battery Release
1. Charging indicator
2. Hook for shoulder strap
5. Tripod receptacle
Memory Card slot
Slot pro pamûÈovou kartu
1. Charging indicator
2. Hook for shoulder strap
1. Indikátor nabíjení
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
16
4. Páãka pro uvolnûní baterie
5. Otvor pro stativ
5. Tripod receptacle
6. TAPE EJECT
2. Úchyt ramenního popruhu
3. Slot pro pamûÈovou kartu
3. Memory Card slot
4. Battery Release
6. TAPE EJECT
(Usable MEMORY CARDs)
6. Páãka pro vyjmutí kazety
(TAPE EJECT)
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 17
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
Dálkov˘ ovladaã
Remote control
18. DISPLAY
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER
4. ZERO MEMORY
5. PHOTO SEARCH
6. A.DUB
7.
(FF)
8.
(REW)
9.
(PLAY)
17. Zoom
16. X2
15. DATE/TIME
14.
(SLOW)
13. (STILL)
12. (STOP)
11. F. ADV
10. Direction
1. PHOTO
2. START/STOP
3. SELF TIMER (see page 20)
4. ZERO MEMORY
(see page 76)
5. PHOTO Search
6. A.DUB (see page 65)
9.
(PLAY)
10. Direction (
,
(see page 74)
)
11. F. ADV (see page 75)
12.
13.
14.
(STOP)
(STILL)
(SLOW)
7.
(FF)
15. DATE/TIME
8.
(REW)
16. X2 (see page 75)
1. PHOTO
9.
2. START/STOP
10. Direction (smûr) (
(viz str. 74)
3. SELF TIMER (samospou‰È)
(viz str. 20)
,
12.
(STOP)
13.
(STILL) (statick˘ obraz)
5. PHOTO Search
(vyhledávání fotografie)
14.
SLOW (pomalu)
6. A.DUB (dabování zvuku)
(viz str. 65)
7.
(FF)
(rychlé pfievíjení vpfied)
8.
(REW)
(rychlé pûevíjení vzad)
)
11. F.ADV (viz str. 75)
4. ZERO MEMORY (pamûÈ nuly)
(viz str. 76)
17. Zoom
18. Display
(PLAY) (pfiehrávání)
15. DATE/TIME (datum/ãas)
16. X2 (dvojnásobná rychlost)
(viz str. 75)
17. Zoom (zmûna ohniska)
18. Display
17
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 18
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (On Screen Display in CAMERA and PLAYER modes)
OSD (Údaje zobrazované v reÏimech CAMERA a PLAYER)
1. Battery level (see page 26)
1. ÚroveÀ nabití baterie (viz str. 26)
OSD in CAMERA mode
2. Easy mode (see pages 61)
2. ReÏim Easy (pro zaãáteãníky) (viz str. 61)
3. ReÏim DSE (speciální digitální efekty)
3. DSE (Digital Special Effects) mode
23 32 22 21
20
19
(viz str. 50)
(see page 50)
1
4. Program AE (viz str. 44)
4. Program AE (see page 44)
18
2
5. ReÏim vyváÏení bílé (viz str. 46)
5. White Balance mode (see page 46)
3
17
16
6
6. ReÏim BLC (kompenzace protisvûtla)
6. BLC (Back Light Compensation)
28
4
15
5
(viz str. 63)
(see page 63)
14
7
13
7. Ruãní zaostfiování (viz str. 62)
7. Manual focus (see page 62)
P
12
8. Rychlost závûrky a CLONA (viz str. 59)
8. Shutter speed and EXPOSURE
11
31
9. Poloha transfokátoru ZOOM (viz str. 47)
(see page 59)
10
9
10. NIGHT CAPTURE (noãní záznam) (viz str. 68)
9. Zoom position (see page 47)
8
11. DATUM/âAS (viz str. 55)
10. NIGHT CAPTURE (see page 68)
12. USB
11. DATE/TIME (see page 55)
13. WL. REMOTE (viz str. 40)
12. USB
14. WIND CUT (potlaãení hluku zpÛsobeného
13. WL. REMOTE (see page 40)
OSD in PLAYER mode
vûtrem pfii záznamu zvuku) (viz str. 54)
14. WIND CUT (see page 54)
21 20
19
15. ReÏim Audio záznamu (viz str. 53)
15. Audio recording mode (see page 53)
16.
Indikátor Zero Memory (pamûÈ nulové
16. Zero memory indicator (see page 76)
25
polohy) (viz str. 76)
17. Remaining Tape (measured in minutes)
30
27
17. Zb˘vající ãas kazety (v minutách)
29
18. Tape Counter
28
18. Poãítadlo
19. Operating mode
19. Provozní reÏim
20. Record speed mode
26
20. Rychlost záznamu
21. PHOTO mode
21. ReÏim PHOTO
30
22. Self recording and waiting timer
22. Samospou‰È k záznamu i prodlevû (viz str. 20)
(see page 20)
11
24
23. DIS (Digitální stabilizátor obrazu) (viz str. 49)
23. DIS (see page 49)
24. Ovládání hlasitosti (viz str. 35)
24. Volume control (see page 35)
25. Indikace pfiehrávaného audio kanálu
25. Audio playback channel
26. Zdífika DV IN (reÏim pfienosu DV dat) (pouze model VP-D107i)
26. DV IN(DV data transfer mode) (VP-D107i only) (see page 81)
(viz str. 81)
27. DEW (see page 7)
27. Indikátor DEW (kondenzace vlhkosti - viz str. 7)
28. Message Line
28. ¤ádek pro zobrazování hlá‰ení
29. PB DSE (see page 77)
29. PB DSE (indikace pfiehrávání s digitálním efektem (viz str. 77)
30. PB ZOOM/ENTER (see page 78)
30 PB ZOOM/ENTER (pfiehrávání s transfokací) (viz str. 78)
31. POWER NIGHT CAPTURE (see page 69)
31. Indikace POWER NIGHT CAPTURE (viz str. 69)
32. Tele MACRO (see page 47)
32. Tele MACRO (viz str. 47)
18
REC
M-0:00:00
EASY
MIRROR
5 5 min
BLC
TAPE !
1 6 bit
MF
NIGHT CAPTURE
SHUTTER
EXPOSURE
12:00
10.JAN.2004
ZOOM
SHUTTER
EXPOSURE
SOUND [ 2 ]
PB ZOOM
1.2x
MIRROR
M-0:00:00
5 5 min
...C
1 6 bit
DV
12:00
10.JAN.2004
ENTER :
VOL.
[11]
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 19
ENGLISH
CZECH
Getting to Know Your Camcorder
Seznámení s va‰í videokamerou
OSD (On Screen Display in M.REC/M.PLAY modes)
OSD (Údaje zobrazované v reÏimech M.REC/M.PLAY)
A. Folder number-file number (see page 87)
B. Image counter
- Current still image/Total number of
recordable still images.
C. CARD (MEMORY CARD) indicator
D. Image recording and loading indicator
E. Quality
F. ERASE PROTECTION indicator
(see page 96)
G. Print Mark (see page 95)
H. SLIDE SHOW
I. MPEG4 SCREEN SIZE
OSD in M.REC mode
E
D
C
SF 2 2 / 2 4 0
352
B
2 min
I
12:00
10.JAN.2004
A. âíslo sloÏky - souboru (viz str. 87)
B. Poãítadlo obrázkÛ
- Aktuální fotografie/celkov˘ poãet fotografii,
které je moÏno zaznamenat.
C. Indikátor CARD (MEMORY CARD)
D. Indikátor záznamu obrázku a naãítání
E. Kvalita
F. Indikátor ERASE PROTECTION (ochrana proti
neÏádoucímu vymazání) (viz str. 96)
G. Oznaãování pro tisk (viz str. 95)
H. SLIDE SHOW (prohlíÏení statick˘ch snímkÛ)
I. Rozmûr obrazu ve formátu MPEG4
Zapínání a vypínání údajÛ OSD
Zapínání/vypínání OSD
Stisknûte tlaãítko DISPLAY na panelu na levé
OSD in M.PLAY mode
stranû kamery.
- KaÏd˘m stiskem tohoto tlaãítka se funkce OSD
H
F
G
zapíná a vypíná.
- Pokud funkci OSD vypnete:
V reÏimu CAMERA: Údaje STBY a REC,
EASY.Q v hledáãku budou stále zobrazovány, i
kdyÏ je funkce OSD vypnuta (OFF). Stisknuté
funkãní tlaãítko bude zobrazováno po dobu 3
sekund a potom jeho zobrazení zmizí.
V reÏimu PLAYER: Pokud stisknete jakékoli
A
funkãní tlaãítko, symbol funkce bude v hledáãku
zobrazen po dobu 3 sekund a potom zobrazení
zmizí.
● Turning the DATE/TIME on/off
● Zapínání a vypínání DATUMU/âASU
- Funkce zobrazení DATE/TIME není ovlivnûna zapnutím nebo
- The DATE/TIME is not affected when the OSD function is switched
vypnutím funkce OSD.
ON or OFF.
- Chcete-li funkci DATE/TIME zapnout ãi vypnout, musíte vstoupit do
- To turn the DATE/TIME on or off, access the menu and change the
nabídky a reÏim této funkce zmûnit (viz str. 55).
DATE/TIME mode. (see page 55)
- K zapnutí nebo vypnutí funkce DATE/TIME mÛÏete také pouÏít
- You may also use the Quick Menu to turn the DATE/TIME ON or
rychlou nabídku Quick Menu (viz str. 57) — (pouze v reÏimech
OFF. (see page 57) (only in CAMERA/M.REC mode)
CAMERA/M.REC).
19
Turning the OSD on/off (On Screen Display)
Turning OSD on/off
Press the DISPLAY button on the left side panel.
- Each press of the button toggles the OSD
function on and off.
- When you turn the OSD off,
In CAMERA mode: The STBY, REC, EASY.Q
modes are always displayed on the OSD,
even when the OSD is turned OFF and
the key input is displayed for 3 seconds
then turned off.
In PLAYER mode: When you press any
Function button, the function is displayed
on the OSD for 3 seconds before it turns off.
●
●
001
SLIDE
22/240
MEMORY CARD !
12:00
100-0001
10.JAN.2004
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 20
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
How to use the Remote Control
Jak pouÏívat dálkov˘ ovladaã
Battery Installation for the Remote Control
Instalace baterie do dálkového ovladaãe
✤ You need to insert or replace the lithium battery
when :
- You purchase the camcorder.
- The remote control doesn’t work.
✤ Ensure that you insert the lithium cell correctly,
following the + and - markings.
✤ Be careful not to reverse the polarity of the battery.
✤ Lithiovou baterii je tfieba vloÏit nebo vymûnit pokud:
- Právû jste videokameru zakoupili.
-
Self Record using the Remote Control
When you use the Self Timer function on the remote
control, the recording begins automatically in 10 seconds.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
Dálkov˘ ovladaã nefunguje.
✤ Zkontrolujte, zda jste pfii vládání baterie dodrÏeli
správnou polaritu (+ a – ).
✤ Dbejte, abyste pfii vkládání baterie polaritu
nezamûnili.
START/
STOP
Self
Timer
PHOTO
SELF
TIMER
ZERO
MEMORY
PHOTO
SEARCH
A.DUB
DISPLAY
Záznam sebe sama s pouÏitím dálkového ovladaãe
DATE/
TIME
SLOW
X2
Pfii pouÏití funkce Self Timer na dálkovém ovladaãi
zaãne záznam po 10 sekundách automaticky.
F.ADV
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
20
2. Press the SELF TIMER button until the appropriate indicator is
displayed in the LCD.
2. Stisknûte tlaãítko SELF TIMER (samospou‰È) a podrÏte jej, dokud
na LCD monitoru nezobrazí pfiíslu‰n˘ symbol.
3. Press the START/STOP button to start the timer.
- Self Timer starts counting down from 10 with a beep sound.
- In the last one second of the countdown, the beep sound gets
faster, then recording starts automatically.
- If you want to cancel the Self Timer function before recording,
press the SELF TIMER button.
3. Stiskem tlaãítka START/STOP aktivujte samospou‰È.
4. Press START/STOP again when you wish to stop recording.
4. Pokud chcete záznam ukonãit, stisknûte znovu START/STOP.
-
Samospou‰È zahájí odpoãítávání intervalu zvukov˘m signálem.
-
V posledních okamÏicích odpoãítávání se zvukov˘ signál zrychlí,
poté bude zahájen záznam.
-
Pokud chcete záznam se samospou‰tí pfieru‰it, stisknûte tlaãítko
SELF TIMER.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 21
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Instalace lithiové baterie
Lithium Battery Installation
✤ The lithium battery maintains the clock function and preset
contents of the memory; even if the battery pack or AC power
adapter is removed.
✤ The lithium battery for the camcorder lasts about 6 months under
normal operation from the time of installation.
✤ When the lithium battery becomes weak or dead, the date/time
indicator will display “---” when you set the DATE/TIME to ON.
When this occurs, replace the lithium battery with CR2025 type.
1. Open the Jack Cover.
2
3
The lithium battery must be inserted
in the correct direction.
3. Do drÏáku vloÏte lithiovou baterii, s oznaãením
kladného pólu (
) dolÛ.
4. DrÏák baterie zasuÀte zpût do komÛrky, aÏ usly‰íte
cvaknutí.
4. Re-insert the Lithium battery holder into the lithium
battery compartment until you can hear a "CLICK".
Note
1. Otevfiete víãko konektorÛ.
2. Z komÛrky vyjmûte drÏák lithiové baterie.
2. Take out the lithium battery holder from the lithium
battery compartment.
3. Position the Lithium battery in the Lithium battery
holder, with the positive ( ) terminal face down.
✤ Lithiová baterie napájí pamûÈ s uÏivatelsk˘m nastavením a hodiny
i v dobû, kdy je napájecí akumulátor vyjmut nebo síÈov˘ adaptér
odpojen.
✤ Lithiová baterie ve videokamefie vydrÏí za normálního provozu
pfiibliÏnû 6 mûsícÛ od doby instalace.
✤ Pokud lithiová baterie zeslábne nebo se vyãerpá, na indikátoru
datumu/ãasu se po zapnutí DATE/TIME = ON zobrazí "---".
✤ takovém pfiípadû ji vymûÀte (typ CR2025).
4
Warning: Keep the LITHIUM BATTERY out of the reach of
the children.
Should any battery be swallowed, consult a doctor
immediately.
Poznámka
Lithiová baterie musí b˘t vloÏena se
správnou polaritou.
Varování: Lithiovou baterii ukládejte mimo dosah dûtí. V pfiípadû
spolknutí baterie se ihned poraìte s lékafiem.
21
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 22
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
PfiizpÛsobení pfiídrÏného fiemínku
Adjusting the Hand Strap
It is very important to ensure that the Hand strap has been correctly adjusted
before you begin your recording.
The hand strap enables you to :
- Hold the camcorder in a stable, comfortable position.
- Press the Zoom and START/STOP button without having to change the
position of your hand.
Pfied zahájením záznamu je velmi dÛleÏité zkontrolovat správné pfiizpÛsobení
pfiídrÏného fiemínku.
PfiídrÏn˘ fiemínek umoÏÀuje:
- Pohodné drÏení kamery ve stabilní poloze.
- Obsluhu tlaãítek Zoom a START/STOP bez nutnosti zmûny polohy ruky.
Pfiipevnûní pfiídrÏného fiemínku
Hand strap
a. Pull open the Hand
Strap cover and
release the Hand
Strap.
b. Adjust its length
and stick it back
onto the Hand
Strap cover.
c. Close the Hand
Strap cover again.
a
Shoulder Strap
The Shoulder Strap enables you to carry your
camcorder around in complete safety.
1. Insert the end of strap into the Shoulder Strap
hook on the camcorder.
Insert the other end of strap into ring inside
hand strap.
2. Thread each end into the buckle, adjust the
length of the strap and then pull it tight in the
buckle.
b
c
1
2
22
Ramenní popruh
Ramenní popruh umoÏÀuje bezpeãné pfiená‰ení
videokamery.
1. Jeden konec popruhu navléknûte do úchytu na
videokamefie. Druh˘ konec navléknûte do
krouÏku uvnitfi pfiídrÏného fiemínku.
2. Oba konce provléknûte skrz pfiezku, nastavte
délku fiemínku a potom jej v pfiezce tûsnû
utáhnûte.
Nasazení krytky objektivu
Attaching the Lens Cover
1
a. ZataÏením sejmûte
krycí vrstvu a
uvolnûte pfiídrÏn˘
fiemínek.
b. PfiizpÛsobte jeho
délku a pfiitlaãte jej
zpût na such˘ zip
pokr˘vky.
c. Krycí vrstvu
fiemínku opût
uzavfiete.
2
3
4
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 23
ENGLISH
CZECH
Pfiíprava
Preparation
Pfiipojení napájecího zdroje
Connecting a Power Source
There are two types of power source that can be connected to your
camcorder.
- The AC Power Adapter and AC cord : used for indoor recording.
- The Battery Pack : used for outdoor recording.
Videokameru mÛÏete napájet dvûma zpÛsoby:
- SíÈov˘m adaptérem a kabelem: pouÏívá se pfii záznamu v
interiéru.
- Akumulátorovou baterii: pouÏívá se pfii záznamu v exteriérech.
To use the AC Power adapter and DC Cable
1. Connect the AC Power adapter to
the AC cord.
2. Connect the AC cord to a wall
socket.
PouÏití síÈového adaptéru a stejnosmûrného DC napájecího kabelu
Notes
1. Do síÈového adaptéru pfiipojte
síÈov˘ kabel.
2. Vidlici kabelu pfiipojte do zásuvky.
Power Switch
You must use the AC Power adapter
of AA-E8 TYPE.
■ The plug and wall socket type may
differ according to your resident
country.
3. Connect the DC cable to the
DC jack socket of the camcorder.
4. Set the camcorder to each mode by
holding down the tab on the power
switch and turning it to the CAMERA
or PLAYER mode.
To select the CAMCORDER mode
✤ If you want to use this unit as a camcorder,
set the mode switch to TAPE position.
✤ If you want to use this unit as a DSC
(Digital Still Camera), set the mode switch to
MEMORY CARD position.
Poznámka
Je nutno pouÏít síÈov˘ adaptér typu
AA-E8.
■ Vidlice a zásuvka se mohou li‰it
podle zemû va‰eho pobytu.
■
■
3. Stejnosmûrn˘ DC kabel pfiipojte do
zdífiky DC na videokamefie.
4. PfiidrÏením pfiepínaãe napájení a
pfiepnutím do reÏimu CAMERA
nebo PLAYER nastavte provozní
reÏim videokamery.
MEMORY
CARD
Volba reÏimu CAMCORDER
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako
videokameru, pfiepínaã reÏimu nastavte do
polohy TAPE.
✤ JestliÏe chcete pfiístroj pouÏívat jako DSC
(digitální fotoaparát), pfiepínaã reÏimu nastavte
TAPE
do polohy Memory Card.
23
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 24
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
Using the Lithium Ion Battery Pack
✤ The amount of continuous recording time available depends on.
- The type and capacity of the battery pack you are using.
- How often the Zoom function is used.
It is recommended that you have several batteries available.
Charging the Lithium Ion Battery Pack
1. Attach the battery pack to the camcorder.
2. Connect the AC Power adapter to an AC
cord and connect the AC cord to a wall
socket.
3. Connect the DC cable to the DC jack
socket on the camcorder.
4. Turn the Camera power switch to off,
and the charging indicator will start to
flash, showing that the battery is
charging.
■
24
Nabíjení Lithium-Ionové baterie
1. Akumulátorovou baterii pfiipevnûte
ke kamefie.
2. K síÈovému adaptéru pfiipojte síÈov˘
kabel a jeho vidlici zastrãte do zásuvky.
3. Do zdífiky DC na kamefie pfiipojte
DC kabel.
4. Hlavní vypínaã videokamery pfiepnûte
do polohy OFF. Indikátor nabíjení
zaãne blikat a indikuje tak nabíjení
baterie.
Power Switch
Blinking time
Once per second
Charging rate
Less than 50%
Twice per second
Three times per second
Blinking stops and stays on
On for a second and
off for a second
50% ~ 75%
75% ~ 90%
90 ~ 100%
Error - Reset the battery pack and
the DC cable
5. When the battery is fully charged, disconnect the battery
pack and the AC Power adapter from the camcorder. 5
■ Even with the power switched off, the battery
pack will still discharge if it is left connected to the
camcorder.
Notes
■
✤ Celková doba záznamu závisí:
- Na typu a kapacitû pouÏívané akumulátorové baterie.
- Na frekvenci pouÏívání transfokace (funkce zoom).
Doporuãujeme Vám, abyste mûli k dispozici nûkolik baterií.
The battery pack may be charged a little at the time of
purchase.
To prevent reduction in the life and capacity of the battery pack,
always remove it from the camcorder after it is fully charged.
Frekvence blikání
Jednou za sekundu
Dvakrát za sekundu
Tfiikrát za sekundu
Blikání skonãí a indikátor se
trvale rozsvítí
Indikátor jednu sekundu svítí,
druhou sekundu nesvítí
StupeÀ nabití
Ménû neÏ 50 %
50 % ~ 75 %
75 % ~ 90 %
90 % ~ 100 %
Porucha - Odpojte baterii a DC kabel
5. Pokud je baterie plnû nabita, odpojte síÈov˘ adaptér od
kamery.
■ Pokud baterii ponecháte na kamefie, bude se stále
vybíjet (i kdyÏ je spínaã kamery v poloze OFF).
Poznámky
■
■
Baterie mÛÏe b˘t v dobû zakoupení trochu nabita.
Nabitou baterii z videokamery vÏdy vyjmûte, aby
nedocházelo ke zkracování její Ïivotnosti a sniÏování
kapacity.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 25
ENGLISH
CZECH
Preparation
Pfiíprava
Using the Lithium Ion Battery Pack
PouÏívání Lithium-Ionové akumulátorové baterie
Table of continuous recording time based on model and
battery type.
Tabulka doby nepfietrÏitého záznamu odvozené z modelu a typu
baterie
✤ JestliÏe LCD panel sklopíte, monitor se vypne a automaticky
se zapne elektronick˘ hledáãek (EVF).
✤ Údaje o délce nepfietrÏitého záznamu v níÏe uvedené tabulce
jsou pfiibliÏné.
Skuteãná doba záznamu závisí na zpÛsobu pouÏívání kamery.
✤ If you close the LCD screen, it switches off and the viewfinder
switches on automatically.
✤ The continuous recording times given in the table above are
approximations.
Actual recording time depends on usage.
Time
Battery
Charging
time
Continuous recording time
LCD ON
âas
VIEWFINDER ON
SB-LS110
Approx.
2hr
Approx.
1hr 30min
Approx.
2hr
SB-LS220
Approx.
3hr 30min
Approx.
3hr 10min
Approx.
4hr 10min
■
■
■
■
■
The battery pack should be recharged in an environment of
between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
The battery pack should never be charged in a room temperature
that is below 32°F (0°C).
The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used
in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures above
104°F (40°C) for a long period, even when it is fully recharged.
Do not put the battery pack near any heat source (fire or flames,
for example).
Do not disassemble, process, pressure, or heat the Battery Pack.
Do not allow the + and - terminals of the battery pack to be shortcircuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and
overheating.
Doba nepfietrÏitého záznamu
LCD MONITOR
HLEDÁâEK
SB-LS110
cca 2 h
cca 1 h 30 min
cca 2 h
SB-LS220
cca 3 h 30
min
cca 3 h 10 min
cca 4 h 10 min
Poznámky
Notes
■
âas nabíjení
Baterie
■
■
■
■
■
■
Baterie by mûla b˘t nabíjena v prostfiedí s teplotou mezi 0°C
(32 °F) a 40°C (104°F).
Baterie by nikdy nemûla b˘t nabíjena pfii teplotû niωí neÏ 0°C
(32°F).
Îivotnost a kapacita baterie bude pfii dlouhodobém pouÏívání
nebo skladování pfii teplotách pod 0°C (32°F) a nad 40°C (104°F)
sníÏena, i kdyÏ je plnû nabita.
Baterii nepokládejte poblíÏ zdrojÛ tepla (napfiíklad radiátorÛ nebo
ohnû).
Baterii nerozebírejte a nevystavujte teplu ãi tlaku.
ZabraÀte zkratování svorek (+) a (–) baterie. V dÛsledku zkratu by
mohlo dojít k úniku elektrolytu, zahfiívání, pfiehfiátí a vzniku poÏáru.
25
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 26
ENGLISH
Preparation
Pfiíprava
Battery level display
Indikátor kapacity baterie
•
•
The battery level display indicates the amount of power
remaining in the battery pack.
Indikátor kapacity baterie zobrazuje zb˘vající mnoÏství energie
v baterii.
a. Plná kapacita
a. Fully charged
a
b. 20~40% used
b
c. Vybitá z 40 ~ 80 %
c
d. Vybitá z 80 - 95 %
c. 40~80% used
d. 80~95% used
e. Completely used (flickers)
(The camcorder will turn off soon,
change the battery as soon as possible)
✤ Please refer to the table on page 25 for approximate continuous
recording times.
✤ The recording time is affected by environmental temperature and
conditions.
The recording time becomes very short in a cold environment.
The continuous recording times in the operating instructions are
measured using a fully charged battery pack at 77°F(25°C).
As the environmental temperature and conditions may differ when
you actually use the camcorder, the remaining battery time may
not be the same as the approximate continuous recording times
given in these instructions.
Tips for Battery Identification
A charge mark is provided on the battery pack to help
you remember whether it has been charged or not.
Two colours are provided (red and grey)-you may
choose which one indicates charged and which
indicates discharged.
26
CZECH
b. Vybitá z 20 ~ 40 %
e. Zcela vybita (indikátor bliká).
d
e
(Kamera se brzy vypne, baterii vymûÀte co
nejdfiíve).
✤ PfiibliÏnou dobu nepfietrÏitého záznamu prosím zjistûte z tabulky
na stranû 25.
✤ Doba záznamu závisí na teplotû okolí a okolních podmínkách.
Doba záznamu se velmi zkracuje v chladném prostfiedí. Doby
nepfietrÏitého záznamu uvedené v provozních pokynech byly
zmûfieny pfii pouÏití plnû nabité baterie pfii teplotû 25°C (77°F).
ProtoÏe se okolní teplota a podmínky mohou pfii skuteãném
pouÏívání videokamery li‰it, zb˘vající doba funkãnosti baterie se s
pfiibliÏn˘mi údaji o délce nepfietrÏitého záznamu uveden˘mi v
tûchto pokynech nemusí shodovat.
Tipy pro zji‰tûní stavu baterie
Na akumulátorové baterii je umístûna znaãka
dobíjení, která vám pomÛÏe zjistit, zda je
baterie nabita ãi nikoliv.
K dispozici jsou dvû barvy (ãervená a ‰edá) a je
na vás, která z barev bude znamenat nabití a
která vybití.
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 27
ENGLISH
Preparation
CZECH
Pfiíprava
Inserting and Ejecting a Cassette
✤ When inserting a tape or closing a cassette holder, do not apply
excessive force.
This may cause a malfunction.
✤ Do not use any tape other than Mini DV cassettes.
1. Connect a power source and slide the
1
TAPE EJECT switch and open the
cassette door.
- The cassette holding mechanism rises
automatically.
2. Insert a tape into the cassette holder with
the tape window facing outward and
3
the protection tab bottom.
3. Press the area marked PUSH on the
cassette holding mechanism until
it clicks into place.
push
- The cassette is loaded automatically.
4. Close the cassette door.
- Close the door completely until you hear a “click”.
Note
When you have recorded something that you wish to keep, a. SAVE
you can protect it so that it will not be accidentally erased.
a. Protecting a tape :
Push the safety tab on the cassette so that the hole is
uncovered.
b. Removing the tape protection :
If you no longer wish to keep the recording on the
cassette, push the write-protect tab back so that it
b. REC
covers the hole.
• How to store a tape
a. Avoid places with magnets or magnetic interference.
b. Avoid humidity and dust prone places.
c. Keep the tape in an upright position and avoid storing it
in direct sunlight.
d. Avoid dropping or knocking your tapes.
Vkládání a vyjmutí kazety
✤ Vkládání kazety nebo zavírání kazetového prostoru neprovádûjte
nadmûrnou silou.
Mohlo by to zpÛsobit poruchu.
✤ NepouÏívejte jiné kazety neÏ Mini DV.
2
4
1. Pfiipojte napájecí zdroj, posuÀte páãku
TAPE EJECT a otevfiete dvífika kazetového
prostoru.
- Mechanismus drÏáku kazety se
automaticky zvedne.
2. Kazetu vloÏte do drÏáku okénkem smûrem
ven a ochrannou západkou smûrem dolÛ.
3. Stisknûte západku na mechanismu drÏáku
oznaãenou PUSH aÏ drÏák zapadne na
místo.
- Kazeta se zavede automaticky.
4. Uzavfiete dvífika kazetového prostoru.
- Dvífika dÛkladnû uzavfiete, aÏ usly‰íte
"cvaknutí"
Poznámky
Záznamy, které si hodláte ponechat, mÛÏete zajistit pfied
náhodn˘m vymazáním.
a. Ochrana pfied náhodn˘m vymazáním:
Zatlaãte bezpeãnostní západku na kazetû tak, aby byl
otvor odkryt.
b. Odstranûní ochrany pfied náhodn˘m vymazáním:
Pokud si jiÏ záznam nepfiejete dále uchovávat,
zatlaãte západku zpût tak, aby byl otvor zakryt.
• Skladování kazet?
a. Kazety neskladujte v blízkosti magnetÛ nebo
magnetick˘ch polí.
b. Vyhnûte se vlhkému a pra‰nému prostfiedí.
c. Kazety skladujte ve svislé poloze a vyvarujte se
ukládání na pfiímém sluneãním svûtle.
d. Kazety chraÀte pûed pády a otûesy.
27
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 28
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní metody záznamu
Making your First Recording
Pofiízení prvního záznamu
1. Connect a Power source to
the camcorder. (see page 23)
(A battery pack or a AC power
adapter)
■ Insert a cassette.
(see page 27)
1
2
1. K videokamefie pfiipojte napájecí
zdroj (viz str. 23)
(Akumulátorová baterie nebo
síÈov˘ adaptér).
■ VloÏte kazetu (viz str. 27).
2. Sejmûte krytku objektivu.
2. Remove the LENS CAP.
4
3. Set the power switch to
the CAMERA position.
■ Open the LCD monitor.
■ Set the mode switch to
the TAPE position.
Make sure that STBY is displayed.
■ If the protection tab of the cassette is open, STOP and
PROTECTION! will be displayed.
■ Make sure the image you want to record appears in
the LCD monitor or viewfinder.
■ Make sure the battery level indicates that there is enough
remaining power for your expected recording time.
4. To start recording, press the START/STOP button.
■ REC is displayed in the LCD.
To stop recording, press the START/STOP button again.
■ STBY is displayed in the LCD.
28
3
■
■
■
3. Vypínaã kamery nastavte do
polohy CAMERA.
■ Odklopte LCD monitor
■ Pfiepínaã reÏimu pfiepnûte
do polohy TAPE.
Ovûfite si, zda je zobrazen
indikátor pohotovostního
reÏimu (STBY).
Je-li kazeta zaji‰tûna proti náhodnému smazání, zobrazí se
nápisy STOP a PROTECTION!.
Zkontrolujte, zda se zábûr, kter˘ hodláte zaznamenat, objeví
na LCD monitoru nebo v hledáãku.
Zkontrolujte stav baterie, zda-li její energie postaãuje k
pfiedpokládané délce záznamu.
4. Záznam spusÈte stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis REC.
Záznam ukonãíte opûtovn˘m stiskem tlaãítka START/STOP.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis STBY.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 29
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní metody záznamu
Nastavení jazyka údajÛ OSD
Selecting the OSD LANGUAGE
✤ Select the appropriate OSD Language among English, French,
German, Spanish, Iitalian, Polish and Dutch.
✤ The Language Function works in CAMERA, PLAYER, M.REC,
M.PLAY modes.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL
and press the ENTER button.
3. Select LANGUAGE from the sub-menu and
ENTER button.
✤ Zvolte vhodn˘ jazyk údajÛ OSD. K dispozici je angliãtina,
francouz‰tina, nûmãina, ‰panûl‰tina, ital‰tina, pol‰tina a
holand‰tina.
✤ Jazykové funkce jsou dostupné v reÏimech CAMERA, PLAYER,
M.REC a M.PLAY.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMO
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se nabídka.
2. Otáãením MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku LANGUAGE
(jazyk) a stisknûte ENTER.
CAM MODE
INITIAL SET
4. Using the MENU DIAL, select the LANGUAGE
and press the ENTER button.
■ Press the ENTER button to confirm the
OSD LANGUAGE.
5. To exit, press the MENU button.
■ The OSD changes to the selected language.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRATION
CAM MODE
ENGLISH
DEUTSCH
■
“LANGUAGE” is always indicated in ENGLISH.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
■ Údaje OSD se zobrazí ve zvoleném jazyce.
INITIAL SET
LANGUAGE
Note
ENGLISH
4. Pomocí MENU DIAL zvolte LANGUAGE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Vybran˘ jazyk OSD potvrìte stiskem ENTER.
Poznámka
■
PoloÏky “LANGUAGE” jsou vÏdy zobrazeny v
angliãtinû.
ITALIANO
POLSKI
NEDERLANDS
29
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 30
ENGLISH
Basic Recording
Základní metody záznamu
When a cassette is loaded and the camcorder is left in the STBY
mode for more than 5 minutes without being used, it will switch off
automatically.
To use it again, push the START/STOP button or set the Power
switch to OFF and then back to CAMERA.
This Auto Power off feature is designed to save battery power.
Pokud je videokamera se zaloÏenou kazetou ponechána v
pohotovostním reÏimu (STBY) v neãinnosti déle neÏ 5 minut,
automaticky se vypne.
Chcete-li ji uvést opût do provozu, stisknûte tlaãítko START/STOP
nebo vypínaã kamery pfiepnûte do polohy OFF (vypnuto) a pak zpût
do polohy CAMERA.
Funkce automatického vypínání je urãena k úspofie energie baterie.
Record Search (REC SEARCH)
Funkce REC SEARCH (vyhledávání)
✤ You can view a recording using the REC
SEARCH +, -- function in STBY mode.
REC SEARCH -- enables you to play the
recording backwards and
REC SEARCH + enables you to play it
forwards, for as long as you keep each
button pressed down.
✤ If you press the REC SEARCH -- button in
STBY mode, your camcorder will play
in reverse for 3 seconds and return to the
original position automatically.
Note
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in Record
Search mode.
30
CZECH
REC SEARCH
REC SEARCH
✤ V pohotovostním reÏimu (STBY) si mÛÏete si
prohlédnout záznam pomocí funkce
RECORD SEARCH +, –.
Funkce RECORD SEARCH – umoÏÀuje
pfiehrávání záznamu zpût, funkce RECORD
SEARCH+ slouÏí k pfiehrávání záznamu
vpfied, po celou dobu stisku tlaãítka.
✤ JestliÏe v pohotovostním reÏimu (STBY)
stisknete tlaãítko RECORD SEARCH –, va‰e
kamera pfiehraje zpût poslední 3 sekundy
záznamu a automaticky se vrátí do pÛvodní
pozice.
Poznámka
Pfii pfiehrávání v reÏimu Record Search se mohou v obraze objevit
mozaikové rastry (zkreslení).
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 31
ENGLISH
Basic Recording
Hints for Stable Image Recording
■
■
While recording, it is very important to hold the camcorder
correctly.
Fix the LENS cap firmly by clipping it to the hand strap.
(see page 22)
Recording with the LCD monitor
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under or beside the LCD to support
and adjust it.
Do not touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability.
Do not forget to breathe gently.
5. Use the LCD frame as a guide to determine the horizontal plane.
6. Whenever possible, use a tripod.
CZECH
Základní metody záznamu
Rady pro pofiízení stabilního obrazového záznamu
■
■
Pfii záznamu je velmi dÛleÏité správné drÏení kamery.
Krytku objektivu upevnûte klipsem na pfiídrÏn˘ fiemínek (viz str. 22).
Záznam s LCD monitorem
1. Kameru pevnû uchopte pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket si opfiete o bok.
3. Levou ruku dejte pod LCD monitor nebo vedle nûj a
upravte jeho polohu. Pfiesvûdãte se, Ïe se nedot˘káte
vestavûného mikrofonu.
4. K pofiizování zábûrÛ si zvolte pohodlnou, stabilní
polohu. Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì
nebo o stÛl. NezapomeÀte zlehka d˘chat.
5. Rámeãek LCD monitoru pouÏijte jako pomÛcku pfii
stanovení vodorovné roviny.
6. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
Záznam s hledáãkem
Recording with the Viewfinder
1. Hold the camcorder firmly using the hand strap.
2. Place your right elbow against your side.
3. Place your left hand under the camcorder to support it.
Be sure not to touch the built-in microphone.
4. Choose a comfortable, stable position for the shots that
you are taking. You can lean against a wall or on a table
for greater stability.
5. Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
6. Use the viewfinder frame as a guide to determine the
horizontal plane.
7. Whenever possible, use a tripod.
1. Kameru pevnû uchopte pomocí pfiídrÏného fiemínku.
2. Prav˘ loket si opfiete o bok.
3. Levou ruku dejte pod videokameru a podpírejte ji.
Pfiesvûdãte se, Ïe se nedot˘káte vestavûného
mikrofonu.
4. K pofiizování zábûrÛ si zvolte pohodlnou, stabilní
polohu. Pro získání lep‰í stability se mÛÏete opfiít o zeì
nebo o stÛl.
5. Oko pfiiloÏte tûsnû k oãnici hledáãku.
6. Rámeãek hledáãku pouÏijte jako vodítko k urãení
vodorovné roviny.
7. Kdykoliv je to moÏné, pouÏívejte stativ.
31
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 32
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní metody záznamu
Adjusting the LCD
Nastavení LCD monitoru
✤ Your camcorder is equipped with a 3.5 inch colour Liquid Crystal
Display(LCD) screen, which enables you to view what you are
recording or playing back directly.
✤ Depending on the conditions under which you are using the
camcorder (indoors or outdoors for example), you can adjust ;
■ BRIGHT SELECT
■ BRIGHT ADJUST
■ COLOUR ADJUST
✤ Va‰e videokamera je vybavena barevn˘m monitorem z tekut˘ch
krystalÛ (LCD) s úhlopfiíãkou 3,5 palce, kter˘ slouÏí k pfiímému
zobrazení záznamu ãi pfiehrávání.
✤ V závislosti na podmínkách pouÏití videokamery (interiér nebo
exteriér), mÛÏete nastavit tyto parametry:
■ BRIGHT SELECT (volba jasu)
■ BRIGHT ADJUST (nastavení jasu)
■ COLOUR ADJUST (nastavení barev)
1. Set the POWER switch to CAMERA position.
■ In the PLAYER mode, you may only setup
the LCD while the tape is playing.
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy
CAMERA.
■ V reÏimu PLAYER mÛÏete LCD monitor
nastavovat pouze pfii pfiehrávání kazety.
2. Open the LCD screen, and the LCD switches on.
3. Press the MENU button.
CAM MODE
CAM MODE
4. Turn the MENU DIAL so that
VIEWER is highlighted and then
press the ENTER button.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
LCD ADJUST
DATE/TIME
TV DISPLAY
5. Turn the MENU DIAL so that
LCD ADJUST is highlighted.
6. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
CAM MODE
VIEWER SET
7. Turn the MENU DIAL so that it highlights
the menu item you want to adjust (BRIGHT SELECT,
BRIGHT ADJUST, COLOUR ADJUST).
2. Odklopte LCD monitor (ten se
automaticky zapne).
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
4. Ovladaãem MENU DIAL otáãejte
tak, aby do‰lo ke zv˘raznûní
poloÏky VIEWER (hledáãek) a poté
stisknûte ENTER.
5. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
LCD ADJUST.
LCD ADJUST
BRIGHT SELECT . . . . NORMAL
BRIGHT ADJUST . . . . . .[ 1 8 ]
COLOUR ADJUST . . . . . [ 1 8 ]
6. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
7. Otáãením ovladaãe MENU DIAL zv˘raznûte
poloÏku, kterou hodláte nastavit (BRIGHT
SELECT, BRIGHT ADJUST, COLOUR
ADJUST).
32
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 33
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní metody záznamu
8. Press the ENTER button again.
■ You may select NORMAL or SUPER in the BRIGHT SELECT
feature and press the ENTER button to save the setting.
■ Use the MENU DIAL to adjust the value of BRIGHT ADJUST
and COLOUR ADJUST.
■ You can set values for BRIGHT ADJUST between 00 ~ 35 and
COLOUR ADJUST between 00 ~ 35.
8. Znovu stisknûte tlaãítko ENTER.
■ U poloÏky BRIGHT SELECT mÛÏete zvolit nastavení
NORMAL nebo SUPER. Nastavení uloÏte stiskem ENTER.
■ Pomocí ovladaãe MENU DIAL nastavte poloÏky BRIGHT
ADJUST a COLOUR ADJUST.
■ U poloÏky BRIGHT ADJUST lze nastavit hodnoty 00 ~ 35, u
poloÏky COLOUR ADJUST rovnûÏ 00 ~ 35.
9. Press the MENU button to finish the setting.
9. Nastavení ukonãíte stiskem tlaãítka MENU.
Using the VIEWFINDER
✤ In the PLAYER mode, the VIEWFINDER will work when
the LCD is closed.
✤ In the CAMERA mode, the VIEWFINDER will work when
the LCD is closed or rotated counterclockwise 180°.
PouÏívání HLEDÁâKU
✤ V reÏimu PLAYER bude hledáãek pracovat pfii uzavfiení LCD
monitoru.
✤ V reÏimu CAMERA bude hledáãek pracovat pfii uzavfiení nebo
natoãení LCD monitoru o 180°.
Adjusting the Focus
Zaostfiení
Use the focus adjustment knob of the
VIEWFINDER to focus the picture.
(refer to figure )
K zaostfiení pouÏijte ovladaã ostfiení hledáãku
(viz vyobrazení).
33
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 34
ENGLISH
CZECH
Základní metody záznamu
Basic Recording
Playing back a tape you have recorded on the LCD
✤ You can monitor the playback picture on the LCD monitor.
✤ Make sure that the battery pack is in place.
Pfiehrávání natoãeného záznamu na LCD monitoru
✤ Pfii pfiehrávání mÛÏete obraz sledovat na LCD monitoru.
✤ Zkontrolujte, zda je baterie nasazena na kamefie.
1. Hold down the power switch tab and turn it to
the PLAYER position.
1
1. PfiidrÏte západku na hlavním vypínaãi a
pfiepnûte jej do polohy PLAYER.
2. Insert the tape you wish to view. (see page 27)
2
2. VloÏte kazetu, kterou chcete pfiehrát (viz str. 27).
3. Open the LCD screen.
Adjust the angle of the LCD screen and set the
brightness or colour if necessary.
4. Press the
(REW) button to rewind the tape to
the starting point.
■ To stop rewinding, press the
(STOP) button.
■ The camcorder stops automatically after
rewinding is complete.
3. Odklopte LCD monitor.
Sefiiìte jeho úhel a v pfiípadû potfieby nastavte
jas a sytost barev.
4. Stisknûte tlaãítko
(REW) a kazetu pfieviÀte
na místo, od kterého chcete zaãít pfiehrávat.
■ Pfievíjení ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
■ Po pfievinutí na zaãátek kazety se kamera
sama automaticky zastaví.
4
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
playback.
■ You can view the picture you recorded on the LCD.
■ To stop the PLAY operation, press the
(STOP) button.
5. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte pfiehrávání.
■ Na LCD monitoru mÛÏete prohlíÏet své záznamy.
■ Pfiehrávání ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
Poznámky
Notes
■
■
34
You can also view the picture on a TV screen, after connecting the
camcorder to a TV or VCR. (see page 72)
Various functions are available in playback mode. (see page 74)
■
■
Pfiipojíte-li videokameru pfiímo nebo pfies videorekordér k
televizoru, své záznamy mÛÏete pfiehrávat také na jeho obrazovce
(viz str. 72).
V reÏimu pfiehrávání jsou k dispozici rÛzné funkce (viz str. 74).
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 35
ENGLISH
CZECH
Basic Recording
Základní metody záznamu
Adjusting the LCD during PLAY
✤ You can adjust the LCD during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
CAMERA mode. (see page 32)
Nastavení LCD monitoru bûhem pfiehrávání
✤ LCD monitor lze nastavit bûhem pfiehrávání.
✤ Postup nastavení je stejn˘ jako pfii nastavování v reÏimu
CAMERA (viz str. 32).
Controlling Sound from the Speaker
Ovládání hlasitosti zvuku z vestavûného reproduktoru
The Speaker works in PLAYER mode only.
2
■ When you use the LCD screen for playback, you
can hear recorded sound from the built-in Speaker.
- Follow the instructions below to decrease or
mute speaker volume in the PLAYER mode.
- Take the following steps to lower the volume or
mute the sound while playing a tape on the
camcorder.
1. Set the power switch to PLAYER mode.
3-1
2. Press
(PLAY/STILL) to play the tape.
3. When you hear sounds once the tape is in play,
use the MENU DIAL to adjust the volume.
■ A volume level display will appear on the LCD.
Levels may be adjusted from anywhere between
00 to 19 and you will not hear any sound when
the volume is set on 00.
■ If you close the LCD while playing, you will not
<3-2>
hear sound from the speaker.
VOL/MF
0:23:47
Notes
■
■
■
When the cable is connected to the AV jack,
you cannot hear sound from the speaker and
cannot adjust the volume.
VOL.
If a cable is connected to the AV jack,
you can hear sound from the speaker when
AV IN/OUT MODE on MENU is set to AV IN.
(VP-D107i only)
You can hear sound from speaker by removing the connected
cable from the AV jack.
Reproduktor je v ãinnosti pouze v reÏimu PLAYER.
Pokud k pfiehrávání pouÏíváte LCD monitor,
zvukov˘ doprovod mÛÏete poslouchat z
vestavûného reproduktoru
- Pfii regulaci hlasitosti reproduktoru v reÏimu
PLAYER se fiiìte níÏe uveden˘mi pokyny.
- Chcete-li hlasitost sníÏit nebo zcela ztlumit,
postupujte následujícím zpÛsobem:
1. Pfiepínaã POWER nastavte do polohy PLAYER.
2. Stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) spusÈte
pfiehrávání.
3. Jakmile pfii pfiehrávání kazety usly‰íte zvuk,
mÛÏete jeho hlasitost nastavit ovladaãem MENU
DIAL.
■ Na LCD monitoru se zobrazí indikátor
hlasitosti. ÚroveÀ hlasitosti mÛÏe b˘t
nastavena v rozmezí 00 aÏ 19. Pfii nastavení
00 neusly‰íte Ïádn˘ zvuk.
■ JestliÏe LCD monitor bûhem pfiehrávání
zavfiete, vestavûn˘ reproduktor se vypne.
■
5 5 min
Poznámky
■
[11]
12:00
10.JAN.2004
■
■
Pokud je do zdífiky AV pfiipojen kabel, zvuk z
reproduktoru není sly‰et a nelze upravit ani
hlasitost.
Pokud je do zdífiky AV pfiipojen kabel, zvuk z
vestavûného reproduktoru usly‰íte pfii nastavení
reÏimu AV IN/OUT MODE v nabídce MENU na
AV IN (pouze model VP-D107i)
Po odpojení kabelu ze zdífiky AV se opût ozve
zvuk z reproduktoru.
35
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 36
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
PouÏití rÛzn˘ch funkcí
Use of various Functions
● Nastavení poloÏek nabídky
● Setting menu items
Available mode
M
E
N
U
I
N
I
T
I
A
L
C
A
M
E
R
A
SUB MENU
M
.
R
E
C
M.
P
L
A
Y
P
a
g
e
Setting the time
✔
✔
✔
✔
39
WL. REMOTE
Using the Remote Control
✔
✔
✔
✔
40
BEEP SOUND (●)
Play Various Sound Effects
✔
✔
✔
✔
41
✔
✔
✔
✔
SHUTTER SOUND (●) Sound Effect for the photo button
42
LANGUAGE
Selecting the OSD language
✔
DEMO
Demonstration
✔
PROGRAM AE
Selecting the PROGRAM AE Function
✔
WHT. BALANCE
Setting White Balance
✔
D. ZOOM
Selecting Digital Zoom
✔
48
DIS
Selecting the Digital Image Stabilizing
✔
49
REC MODE
Setting the Digital special effect
Selecting the recording speed
✔
✔
✔
✔
29
I
N
I
T
I
A
L
Dostupn˘ reÏim
VEDLEJ·Í
NABÍDKA
FUNKCE
C
A
M
E
R
A
P
L
A
Y
E
R
M
.
R
E
C
M.
P
L
A
Y
S
t
r
a
n
a
CLOCK SET
Nastavení hodin
✔
✔
✔
✔
39
WL. REMOTE
PouÏití dálkového ovladaãe
✔
✔
✔
✔
40
BEEP SOUND (●)
RÛzné zvukové efekty
✔
✔
✔
✔
41
✔
✔
✔
✔
SHUTTER SOUND (●) Zvukov˘ efekt tlaãítka Photo
✔
43
DEMO
Ukázka
✔
44
PROGRAM AE
Nastavení funkce PROGRAM AE
✔
WHT. BALANCE
VyváÏení bílé
✔
D. ZOOM
Digitální transfokace
✔
48
DIS
Elektronick˘ stabilizátor obrazu
✔
49
DSE SELECT
Volba spec. Digit. EfektÛ
✔
REC MODE
Nastavení záznamové rychlosti
✔
46
C
A
M
E
R
A
50
✔
52
✔
67
PHOTO COPY
Copying pictures from TAPE onto the
Memory Card
✔
94
AUDIO MODE
Selecting Sound Quality for recording
✔
53
AUDIO SELECT
Selecting the Audio playback channel
WIND CUT
Minimizing wind noise
PB DSE
AV IN/OUT (●)
A
V
PHOTO SEARCH
Vyhledávání fotografie na kazetû
PHOTO COPY
AUDIO MODE
Kopírování fotografií z kazety na
pamûÈovou kartu
Nastavení kvality zvukového
záznamu
AUDIO SELECT
Volba pfiehrávacího audiokanálu
WIND CUT
Minimalizace hluku zpÛsobeného
vûtrem
✔
29
44
✔
46
50
✔
52
✔
67
✔
94
✔
53
✔
66
✔
54
77
79
66
✔
54
Selecting Digital Special Effect during
the playback
✔
77
PB DSE
Pfiehrávání s digitálními efekty
✔
Selecting Analog A/V in or out
✔
79
AV IN/OUT (●)
Aktivace analogového A/V
✔
✔
✔
43
✔
✔
42
Nastavení jazyka
Searching pictures recorded in TAPE
✔
N
A
B
Í
D
K
A
LANGUAGE
PHOTO SEARCH
( ● ) : This Function works on model VP-D107i only.
36
P
L
A
Y
E
R
CLOCK SET
DSE SELECT
A
V
FUNCTIONS
C
A
M
E
R
A
( ● ) : Tato funkce je dostupná pouze u modelu VP-D107i.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 37
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
Available mode
M
E
N
U
M
E
M
O
R
Y
V
I
E
W
E
R
C
A
M
E
R
A
P
L
A
Y
E
R
M
.
R
E
C
M.
P
L
A
Y
P
a
g
e
SUB MENU
FUNCTIONS
M. PLAY SELECT
Selecting Storage Media (MPEG4,
PHOTO) to playback
PHOTO QUALITY
Selecting Image Quality
MPEG4 SIZE
Selecting Image Resolution
PRINT MARK
Print images recorded on a
Memory Card
✔
PROTECT
Preventing Accidental Erasure
✔
96
FILE NO.
File Naming Options
✔
DELETE
Deleting Files
FORMAT
Formatting the Memory Card
LCD ADJUST
Setting the Brightness and colour
Tones of the LCD
✔
✔
✔
✔
32
DATE/TIME
Setting the Date and Time
✔
✔
✔
✔
55
TV DISPLAY
Selecting OSD on/off of TV
✔
✔
✔
✔
56
✔
✔
N
A
B
Í
D
K
A
Dostupn˘ reÏim
VEDLEJ·Í
NABÍDKA
FUNKCE
✔ 101
M. PLAY SELECT
Volba záznamového média pro
pfiehrávání (MPEG4, PHOTO)
✔
89
PHOTO QUALITY
Nastavení kvality fotografie
✔
100
MPEG4 SIZE
Volba obrazového rozli‰ení
✔
M
E
M
O
R
Y
C
A
M
E
R
A
M.
P
L
A
Y
S
t
r
a
n
a
P
L
A
Y
E
R
M
.
R
E
C
✔
✔
89
✔
100
✔ 101
PRINT MARK
Tisk fotografií uloÏen˘ch na pamûÈové
kartû
✔
95
PROTECT
Zaji‰tûní kazety proti neÏádoucímu
smazání
✔
96
88
FILE NO.
MoÏnosti pojmenování
✔
88
✔
97
DELETE
Mazání souborÛ
✔
97
✔
98
FORMAT
Formátování pamûÈové karty
✔
98
LCD ADJUST
Nastavení jasu a barevného odstínu
LCD monitoru
✔
✔
✔
✔
32
DATE/TIME
Nastavení datumu a ãasu
✔
✔
✔
✔
55
TV DISPLAY
Zobrazení údaÛ OSD na TV
✔
✔
✔
✔
56
95
● Set the camcorder to CAMERA or PLAYER mode and
M.REC or M.PLAY mode
1. Press the MENU button.
The MENU OSD is displayed. The cursor ( HIGHLIGHT )
indicates
the feature you are currently adjusting.
2. Use the MENU DIAL and press the ENTER button on the left side
panel to select and activate the item.
3. You can exit the menu mode by pressing the MENU button.
V
I
E
W
E
R
✔
✔
● Pfiepnutí kamery do reÏimu CAMERA nebo PLAYER
a M.REC nebo M.PLAY
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
Zobrazí se poloÏka MENU OSD. Kurzorem ZV¯RAZNùNÁ
poloÏka oznaãuje vlastnost, kterou právû nastavujete.
2. Ovladaãem MENU DIAL na levém panelu a stiskem ENTER
vyberte a aktivujte poÏadovanou poloÏku.
3. Nabídku mÛÏete opustit stiskem tlaãítka MENU.
37
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 38
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
●
●
Availability of functions in each mode
Requested
Mode
Operating
Digital functions
DIS
Mode
DIS
D.ZOOM
O
PHOTO
✕
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
O
✕
✕
SLOW SHUTTER
Digital
NIGHT
special
CAPTURE
SLOW
SHUTTER effects
*
✕
O
Digital Special Effects
O
O
O
O
NIGHT CAPTURE
O
O
O
O
Dostupnost funkcí v jednotliv˘ch reÏimech
PoÏadovaná
funkce
Provozní reÏim
O
O
DIS
O
O
D.ZOOM
O
✕
O
PHOTO
✕
O
O
SLOW SHUTTER
D.ZOOM
PHOTO
(TAPE)
O
O
O
✕
*
✕
✕
O
NIGHT
SLOW í digitální CAPTURE
SHUTTER efekty)
Speciální digitální efekty
O
O
O
O
NIGHT CAPTURE
O
O
O
O
✕
O : The requested mode will work in this operating mode.
✕ : You can not change the requested mode.
: The operating mode will be released and the requested mode will
work.
* : The operating mode will be released and the requested mode will
work. (operating mode data will be backed up)
(Speciáln
Digitální funkce
DIS
O
O
O
O
✕
O
O
O
✕
O : PoÏadovaná funkce bude v tomto reÏimu k dispozici.
X : PoÏadovan˘ reÏim nelze zmûnit.
: Provozní reÏim se vypne a bude zahájen poÏadovan˘ reÏim.
* : Provozní reÏim se vypne a bude zahájen poÏadovan˘ reÏim
(data provozního reÏimu budou uloÏena).
Poznámky
Notes
■
■
38
When a menu item on the LCD is marked with an X ,
that item cannot be activated.
When you select an item that cannot be changed,
an error message will be displayed.
■
■
Pokud je poloÏka v nabídce na LCD monitoru oznaãena
symbolem X , nelze ji aktivovat.
Pokud zvolíte poloÏku, kterou nelze zmûnit, zobrazí se chybové
hlá‰ení.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 39
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● CLOCK SET
● CLOCK SET (Nastavení hodin)
✤ CLOCK setup works in CAMERA, PLAYER, M.REC and
M.PLAY modes.
✤ The DATE/TIME is automatically recorded onto a tape.
Before recording, please set the DATE/TIME.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Use the MENU DIAL to select CLOCK SET from
the submenu.
4. Press the ENTER button to enter SETTING mode.
■ A blinking item indicates the item to be changed.
The year will blink first.
✤ Funkce nastavení hodin je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Údaje datumu a ãasu se automaticky zaznamenávají na
kazetu. Pfied záznamem nastavte prosím DATE/TIME
(datum/ãas).
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMO
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z vedlej‰í
nabídky poloÏku CLOCK SET.
CAM MODE
INITIAL SET
5. Using the MENU DIAL, change the year setting.
6. Press the ENTER button.
■ The month will blink.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRATION
SET TIME!
ENGLISH
9. You can set the day, hour and minute following
the same procedure for setting the year and month.
10. Press the ENTER button after setting the minutes.
■ The word COMPLETE! will appear, and a few
seconds later, the menu screen will automatically
return to the sub menu.
11. To exit, press the MENU button.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
roku.
6. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Bude blikat údaj mûsíce.
7. Using the MENU DIAL, change the month setting.
8. Press the ENTER button.
■ The day will blink.
4. Stiskem ENTER vstupte do reÏimu SETTING
(nastavení).
■ Blikání poloÏky znamená, Ïe její nastavení
mÛÏe b˘t zmûnûno. Nejdfiíve bude blikat údaj
roku.
7. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zmûÀte nastavení
mûsíce.
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
8. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Bude blikat údaj dne.
12:00
10.JAN.2004
■
9. Den, hodinu a minutu mÛÏete nastavit stejn˘m
zpÛsobem jako rok a mûsíc.
10. Po nastavení minut stisknûte tlaãítko ENTER.
Zobrazí se slovo COMPLETE! (DOKONâENO!) a za nûkolik
sekund se automaticky obnoví vedlej‰í nabídka.
11. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
39
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 40
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● WL. REMOTE
● WL. REMOTE
✤ The WL.REMOTE function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC, M.PLAY modes.
✤ The WL.REMOTE option allows you to enable or disable the
remote control for use with the camcorder.
✤ PoloÏka WL. REMOTE je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ WL. REMOTE umoÏÀuje odblokování nebo zablokování funkcí
dálkového ovladaãe videokamery.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
■
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMO
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Ovladaãem MENU DIAL zvolte ve vedlej‰í
nabídce poloÏku WL.REMOTE.
3. Use the MENU DIAL to select WL.REMOTE from the
submenu.
CAM MODE
4. Press the ENTER button to enable or disable the
remote control.
The setting switches between ON/OFF each time
you press the ENTER button.
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRATION
5. To exit, press the MENU button.
■ If you set the remote to OFF in the menu and try to use it, the
remote icon will the remote control icon will blink for 3 seconds
and disappear on the LCD.
40
ENGLISH
4. Stiskem tlaãítka ENTER aktivujte nebo
deaktivujte funkce dálkového ovladaãe.
Pfii kaÏdém stisku ENTER se nastavení ON/OFF
(zapnuto/vypnuto) mûní.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
■
JestliÏe jste dálkov˘ ovladaã vypnuli (poloha
OFF) a zkusíte jej pouÏít, na LCD monitoru
se na 3 sekundy zobrazí jeho ikona, bude
blikat a poté zmizí.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 41
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● BEEP SOUND (VP-D107i only)
● BEEP SOUND (Zvukov˘ signál) (pouze model VP-D107i))
✤ The BEEP SOUND function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC, M.PLAY modes.
✤ Use the MENU to setup the BEEP SOUND function.
Select whether or not you want to hear a beep sound
whenever you change a setup value.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Funkce BEEP SOUND je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ K nastavení funkce BEEP SOUND pouÏijte MENU.
Zvolte, zda bûhem zmûn nastavení videokamery chcete ãi
nechcete sly‰et zvukov˘ signál.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMO
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z vedlej‰í
nabídky poloÏku BEEP SOUND.
3. Use the MENU DIAL to select BEEP SOUND from
the submenu.
CAM MODE
INITIAL SET
4. Press the ENTER button to enable or disable
CLOCK SET
the BEEP SOUND.
WL.REMOTE
BEEP SOUND
The setting switches between ON/OFF each time
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
you press the ENTER button.
DEMONSTRATION
■ You will hear a Beep Sound when you select the
ON setup.
■ When you press the START/STOP button to start recording,
the BEEP SOUND is automatically set to OFF so you can’t
hear it any longer.
5. To exit, press the MENU button.
ENGLISH
4. Stiskem ovladaãe zvukov˘ signál aktivujte nebo
deaktivujte.
Pfii kaÏdém stisku ovladaãe se mûní nastavení
ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
■ Pfii volbû nastavení ON (zapnuto) usly‰íte
zvukov˘ signál.
■ Po spu‰tûní záznamu stiskem tlaãítka
START/STOP bude funkce BEEP SOUND
automaticky vypnuta (OFF), takÏe zvukov˘
signál jiÏ dále neusly‰íte.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
41
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 42
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● SHUTTER SOUND (VP-D107i only)
● SHUTTER SOUND (zvuk závûrky) (pouze model VP-D107i)
✤ You can hear SHUTTER SOUND only when the PHOTO
function is working.
✤ Determine whether or not you wish to hear a SHUTTER
SOUND when using the DSC feature.
1. Set the mode switch to MEMORY CARD.
2. Set the power switch to CAMERA mode .
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL and
press the ENTER button.
✤ Zvuk závûrky usly‰íte pouze pfii pouÏití funkce PHOTO.
✤ Rozhodnûte se, zda si v dobû kdy kameru vyuÏíváte jako
digitální fotoaparát, pfiejete ãi nepfiejete sly‰et zvuk závûrky.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUT.SOUND
LANGUAGE
DEMO
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
4. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL a stisknûte tlaãítko ENTER.
M.REC MODE
INITIAL SET
5. Use the MENU DIAL to select SHUTTER SOUND
from the submenu.
2. Vypínaã nastavte do polohy CAMERA.
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRATION
ENGLISH
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte z vedlej‰í
nabídky poloÏku SHUTTER SOUND.
6. Press ENTER to switch between ON and OFF.
6. Stiskem ENTER zvolte nastavení ON nebo OFF.
7. To exit, press the MENU button.
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
42
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 43
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● DEMONSTRATION
● DEMONSTRATION (Ukázka)
✤ Ukázka vám automaticky pfiedvede hlavní funkce va‰í kamery,
takÏe je budete moci mnohem snadnûji vyuÏívat.
✤ Funkce DEMONSTRATION mÛÏe b˘t vyuÏita pouze v reÏimu
CAMERA, v dobû kdy ve videokamefie není zaloÏena kazeta.
✤ Pfii spu‰tûné funkci DEMONSTRATION je ukázka uvádûna
stále dokola, dokud nebude DEMO reÏim vyfiazen.
✤ Demonstration automatically shows you the major functions
that are included with your camcorder so that you may use
them more easily.
✤ The DEMONSTRATION function may only be used in the
CAMERA mode without a tape inserted in the camcorder.
✤ The demonstration operates repeatedly until the
DEMONSTRATION mode switched OFF.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight INITIAL.
4. Select DEMONSTRATION from the submenu and
press the ENTER button.
5. To activate the DEMONSTRATION,
set DEMONSTRATION ON.
■ Press the menu button to quit the menu.
■ The demonstration will begin.
6. To end the DEMONSTRATION,
set the DEMONSTRATION to OFF.
Notes
■
■
■
■
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
CLOCK SET
WL. REMOTE
BEEP SOUND
SHUT. SOUND
LANGUAGE
DEMO
CAM MODE
INITIAL SET
CLOCK SET
WL.REMOTE
BEEP SOUND
SHUTTER SOUND
LANGUAGE
DEMONSTRATION
The DEMONSTRATION function only works
without a TAPE installed.
The DEMONSTRATION mode is automatically activated when
the camcorder is left idle for more than 10 minutes after switching
to the CAMERA mode (no tape is inserted in the camcorder).
If you press other buttons (FADE, BLC, PHOTO, EASY) during
the DEMONSTRATION mode, the DEMONSTRATION stops
temporarily and resumes 10 minutes later if you do not operate
any other functions.
While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the DEMONSTRATION
function does not work.
ENGLISH
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
INITIAL.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku
DEMONSTRATION a stisknûte tlaãítko ENTER.
5. ReÏim DEMONSTRATION aktivujte nastavením
DEMONSTRATION = ON.
■ Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
■ Bude zahájena ukázka.
6. Chcete-li ukázku ukonãit, pfiepnûte
DEMONSTRATION = OFF.
Poznámky
■
■
■
■
ReÏim DEMONSTRATION je aktivní pouze
pokud do videokamery není vloÏena kazeta.
ReÏim DEMONSTRATION je aktivován automaticky, pokud je
videokamera ponechána (po pfiepnutí do reÏimu CAMERA) v
neãinnosti po dobu del‰í neÏ 10 minut (bez kazety).
JestliÏe bûhem reÏimu DEMONSTRATION stisknete dal‰í tlaãítka
(FADE, BLC, PHOTO, EASY), ukázka se doãasnû pfieru‰í a
pokud ponecháte videokameru v ne‰innosti, bude pokra‰ovat po
10 minutách.
Pfii aktivaci NIGHT CAPTURE = ON není funkce
DEMONSTRATION k dispozici.
43
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 44
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
● PROGRAM AE
✤ The PROGRAM AE function works in CAMERA mode only.
✤ The PROGRAM AE mode allows you to adjust shutter speeds
and apertures to suit different recording conditions.
✤ They give you creative control over the depth of field.
■ AUTO mode
-
Auto balance between the subject and the background.
To be used in normal conditions.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/250 per
second, depending on the scene.
■ SPORTS mode (
-
)
For recording people or objects moving quickly.
■ PORTRAIT mode (
-
For focusing on the background of the subject, when the
background is out of focus.
The PORTRAIT mode is most effective when used outdoors.
The shutter speed automatically varies from 1/50 to 1/1000 per
second.
■ SPOTLIGHT mode (
-
)
For recording correctly when there is only light on the subject
and not the rest of the picture.
■ SAND/SNOW mode (
-
)
)
For recording when people or objects are darker than the
background because of reflected light from sand or snow.
■ High S. SPEED(High Shutter Speed) mode (
44
)
For recording fast-moving subjects such as players in golf or
tennis games.
● PROGRAM AE
✤ Funkce PROGRAM AE je k dispozici pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce PROGRAM AE umoÏÀuje nastavení rychlosti závûrky
a clony pfii rÛzn˘ch záznamov˘ch podmínkách.
✤ Tato funkce umoÏní tvofiivé ovládání hloubky ostrosti.
■ ReÏim AUTO
- Automatické vyváÏení objektu a pozadí.
- PouÏívá se za normálních podmínek.
- Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/250 sek,
v závislosti na scénû.
■ ReÏim SPORTS ( )
- SlouÏí k záznamu osob nebo rychle se pohybujících objektÛ.
■ ReÏim PORTRAIT (Portrét) ( )
- SlouÏí k zaostfiení na pozadí objektu, které je mimo hloubku
ostrosti.
- Nejúãinnûj‰í pouÏití reÏimu PORTRAIT je v exteriérech.
- Rychlost závûrky se automaticky mûní mezi 1/50 a 1/1000
sekundy.
■ ReÏim SPOTLIGHT (Bodové osvûtlení) ( )
- Je urãen k záznamu za situace, kdy je osvûtlen pouze
sníman˘ objekt a zbytek scény nikoli.
■ ReÏim SAND/SNOW (Písek/sníh) ( )
- Pro záznam v situacích, kdy jsou osoby nebo objekty tmav‰í
neÏ pozadí z dÛvodu svûtla odraÏeného od písku nebo snûhu
(svûtlo dopadající proti kamefie).
■ ReÏim High S.SPEED (rychlá závûrka) ( )
- Je urãen pro záznam rychle se pohybujících objektÛ (napfi.
hráãÛ golfu nebo tenisu).
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 45
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
Nastavení funkce PROGRAM AE
Setting the PROGRAM AE
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
2. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA
and press the ENTER button.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PROGRAM AE.
3. Select PROGRAM AE from the submenu.
4. Press the ENTER button to enter
the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select
the PROGRAM AE mode.
■ Press the ENTER button to
confirm the PROGRAM AE
mode.
CAM MODE
CAM MODE
CAMERA SET
CAMERA SET
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do
vedlej‰í nabídky.
PROGRAM AE
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
AUTO
SPORTS
PORTRAIT
SPOTLIGHT
SAND / SNOW
HIGH S. SPEED
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL
zvolte reÏim PROGRAM AE.
■ Aktivaci potvrìte tlaãítkem
ENTER.
6. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
6. To exit, press the MENU button.
Poznámky
■
■
Notes
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON, the PROGRAM AE
function does not work.
The PROGRAM AE function will not operate in EASY mode.
■
Pfii aktivaci NIGHT CAPTURE = ON není funkce PROGRAM AE k
dispozici.
Funkce PROGRAM AE není k dispozici v reÏimu EASY.
45
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 46
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
● WHT.BALANCE (VyváÏení bílé)
● WHT. BALANCE (WHITE BALANCE)
✤ Funkce WHITE BALANCE je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA nebo
✤ The WHITE BALANCE function works in CAMERA or M.REC mode only.
M.REC.
✤ The WHITE BALANCE is a recording function that preserves the
✤ Funkce WHITE BALANCE je záznamovou funkcí, pfii které jsou barvy
unique image colour of the object in any recording condition.
objektu zachovány pfii jak˘chkoliv podmínkách záznamu.
✤ You may select the appropriate WHITE BALANCE mode to obtain good
✤ Odpovídající reÏim WHITE BALANCE zvolte tak, abyste pofiídili zábûry s
quality colour of the image.
dobr˘m podáním barev.
■ AUTO (
): This mode is generally used to control the WHITE
■ AUTO (
): Tento reÏim je zpravidla pouÏíván k automatickému
BALANCE automatically.
vyváÏení bílé.
■ HOLD (
):This fixes the current WHITE BALANCE value.
■ HOLD (
): V tomto reÏimu bude zachováno aktuální vyváÏení bílé.
■ INDOOR (
): This controls the WHITE BALANCE according to
■ INDOOR (
) (interiér): V tomto reÏimu je vyváÏení bílé nastaveno
the indoor ambience.
podle podmínek pfii záznamu v místnostech:
- Pfii nasvícení halogenov˘mi ãi studiov˘mi reflektory.
- Under halogen or studio/video lighting
- Objekt má jeden dominantní barevn˘ odstín.
- Subject is of one dominant colour
- Pfii zábûrech zblízka.
- Close ups
■ OUTDOOR (
) (Exteriér): V tomto reÏimu je
■ OUTDOOR (
) : This controls the WHITE
CAM MODE
vyváÏení bílé nastaveno podle podmínek pfii záznamu
BALANCE according to the outdoor ambience.
INITIAL
ve venkovním prostfiedí.
PROGRAM AE
CAMERA
- In daylight, especially for close up and where
WHT. BALANCE
A/V
- Pro natáãení za denního svûtla, zejména pfii
MEMORY D.ZOOM
the subject is of one dominant colour.
zábûrech zblízka a pfii záznamu objektÛ s jedním
DIS
VIEWER
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
DSE SELECT
dominantním barevn˘m odstínem.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
2 Stisknûte tlacítko MENU.
press the ENTER button.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
4. Select WHT.BALANCE from the submenu.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku CAMERA a
CAM MODE
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
stisknûte tlaãítko ENTER.
CAMERA SET
6. Using the MENU DIAL, select the WHITE BALANCE
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku WHT.BALANCE.
PROGRAM AE
5. Stiskem tlaÏítka ENTER vstupte do dal‰í vedlej‰í nabídky.
mode.
WHT. BALANCE
D.ZOOM
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim WHITE
■ Press the ENTER button to confirm the
DIS
BALANCE.
DSE SELECT
WHITE BALANCE mode.
■ Volbu reÏimui potvrìte stiskem tlaãítka ENTER.
7. To exit, press the MENU button.
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
Notes
■
■
■
■
■
46
When NIGHT CAPTURE is set to ON, the
WHT.BALANCE function does not work.
The WHT.BALANCE function will not operate in EASY mode.
Turn the digital zoom off (if necessary) to set a more
accurate white balance.
Reset the white balance if lighting conditions change.
During normal outdoor recording, setting to AUTO may
provide better results.
Poznámky
CAM MODE
CAMERA SET
WHT. BALANCE
AUTO
HOLD
INDOOR
OUTDOOR
■
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici pfii aktivaci
NIGHT CAPTURE = ON.
Funkce WHT. BALANCE není k dispozici v reÏimu EASY.
Chcete-li nastavit vyváÏení bílé pfiesnûji, vypnûte digitální
transfokaci (pokud je to moÏné).
■ Pokud se svûtelné podmínky se poté zmûnily, proveìte
nastavení znovu.
■ Za normálních podmínek v exteriérech získáte nejlep‰í
v˘sledky pravdûpodobnû pfii automatickém nastavení
AUTO.
■
■
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 47
ENGLISH
Advanced Recording
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Transfokace k objektu a od objektu
Zooming In and Out
✤ Transfokace (zmûna ohniskové délky objektivu) je zpÛsob záznamu,
✤ Zooming is a recording technique that lets you change the size
kter˘ vám umoÏÀuje mûnit velikost objektu v obrazovém poli. Chceteof the subject in a scene.
li, aby va‰e zábûry vypadaly profesionálnû, nepouÏívejte transfokaci
For more professional looking recordings, do not use the zoom
pfiíli‰ ãasto.
function too often.
✤ Transfokaci lze provádût rÛznou rychlostí.
✤ You can zoom using variable zoom speeds.
✤ Funkci pouÏijte pro rÛzné zábûry. NezapomeÀte prosím, Ïe pfiíli‰
✤ Use these features for different shots. Please note that overãasté pouÏívání transfokace mÛÏe vést k neprofesionálním
use of the zoom feature can lead to unprofessional looking
v˘sledkÛm a ke zkrácení provozní doby kamery pfii napájení z
results and a reduction of battery usage time.
akumulátorové baterie.
1. Move the zoom lever slightly for a gradual zoom, move it further
1. Pfii pomalém pohybu páãky transfokátoru bude zmûna ohniska bude
for a high-speed zoom.
pozvolnûj‰í, pfii vût‰í v˘chylce do krajní polohy bude zmûna ohniska
Your zooming is monitored on the OSD.
rychlej‰í. ÚroveÀ transfokace se zobrazuje mezi údaji OSD.
2. T(Telephoto) side:
1-1
1-2
2. Strana T (Teleobjektiv): Pfiedmûty se jeví blíÏe ke
Subject appears closer.
kamefie.
3. W(Wide angle) side: Subject appears farther
3. Strana W (·irokoúhl˘ objektiv): Pfiedmûty se jeví
away.
dále od kamery.
■ You can record a subject that
■ V poloze WIDE mÛÏete snímat
TELE
is about 10mm (about 0.5
pfiedmûty ze vzdálenosti pfiibliÏnû 10
inch) away from the lens
mm od objektivu.
surface in the WIDE position.
Tele MACRO
Tele MACRO
WIDE
✤ Funkce Tele Macro je k dispozici v
✤ Tele Macro Function works in
reÏimech CAMERA a M. REC.
both CAMERA and M.REC mode.
✤ Efektivní ohnisková vzdálenost v reÏimu MACRO je 50
✤ Effective focal distance in MACRO mode is
~ 100 cm.
50 cm (19.7 inches) ~ 100 cm (39.4 inches).
1. Stisknûte tlaãítko MACRO.
1. Press the MACRO button.
■ Zobrazí se ikona MACRO (
).
■ MACRO Icon (
) will be displayed.
PB ZOOM
MACRO
2. Pokud chcete funkci Tele Macro pfieru‰it, stisknûte
2. If you want to cancel the Tele Macro function,
znovu tlaãítko MACRO.
press the MACRO button again.
Poznámky
Notes
■
■
■
■
■
■
When recording in MACRO Mode, the FOCUS speed
may be slow.
When you operate the ZOOM function in the TELE MACRO
mode, then the recording subject may be out of focus.
Use a tripod to prevent hand shake in the MACRO mode.
Avoid shadows when recording in the MACRO mode.
As the distance to the subject decreases, focusing area
narrows.
When you can not get proper focus, use the Zoom Lever.
■
STBY
0:23:47
■
■
■
■
■
Pfii záznamu v reÏimu MACRO mÛÏe b˘t rychlost
ostfiení sníÏena.
Pfii transfokaci v reÏimu TELE MACRO mÛÏe b˘t
sníman˘ zábûr rozostfien.
Pfii záznamu v reÏimu TELE MACRO pouÏívejte stativ,
aby nedocházelo ke chvûní zábûru.
Pfii záznamu v reÏimu TELE MACRO se vyhnûte stínÛm.
Se sniÏující se vzdáleností objektu se zuÏuje rozsah
ostfiení.
Pokud nelze dosáhnout lep‰ího zaostfiení, pouÏijte
47
páãku transfokátoru.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 48
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Zooming In and Out with DIGITAL ZOOM
✤ Digital Zoom works in CAMERA mode only.
Transfokace k objektu a od objektu pomocí funkce DIGITAL ZOOM
✤ Funkce Digital Zoom je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
Digital Zoom
✤ Zooming more than 20x is achieved digitally.
✤ The picture quality may deteriorate depending on how
much you zoom in on the subject.
✤ We recommend that you use the DIS feature with DIGITAL
ZOOM for picture stability. (see page 49)
Digital Zoom (Digitální transfokace)
✤ Transfokace s 20-násobn˘m a vy‰‰ím pfiiblíÏením se provádí
digitálnû.
✤ Pfii vy‰‰í úrovni transfokace se mÛÏe jakost obrazu zhor‰ovat.
✤ Ke zlep‰ení stability obrazu Vám doporuãujeme pouÏívat
souãasnû s funkcí DIGITAL ZOOM také funkci DIS (Digitální
stabilizátor obrazu) (viz str. 49).
CAM MODE
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
5. Press the ENTER button to setup the 100x, 200x,
400x, 900x digital zoom function or
to turn the feature OFF.
CAM MODE
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku D.ZOOM.
5. Stiskem tlaãítka ENTER zvolte úroveÀ digitální
transfokace 100x, 200x, 400x nebo 900x nebo ji
vypnûte (OFF).
6. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
6. To exit, press the MENU button.
CAM MODE
CAMERA SET
D . ZOOM
OFF
100x
200x
400x
900x
48
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Turn the MENU DIAL to CAMERA and press the
ENTER button.
4. Select D.ZOOM from the submenu.
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 49
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● DIS (Digital Image Stabilizer)
● DIS (Digitální stabilizátor obrazu)
✤ Funkce DIS je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Digitální stabilizátor (DIS) kompenzuje otfiesy kamery pfii
záznamu z ruky (v rámci pfiijateln˘ch mezí).
✤ Tato funkce poskytuje stabilnûj‰í obraz pfii:
■ Natáãení s transfokátorem
■ Natáãení mal˘ch objektÛ z tûsné blízkosti
■ Natáãení bûhem chÛze
■ Natáãení skrz okno vozidla
✤ The DIS function works in CAMERA mode only.
✤ DIS (Digital Image Stabilizer) is a function that compensates for
any shaking or hand movement while holding the camcorder
(within reasonable limits).
✤ It provides more stable pictures when:
■ Recording with the zoom
■ Recording a small object close-up
■ Recording and walking at the same time
■ Recording through the window of a vehicle
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL highlight to CAMERA and
press the ENTER button.
■ The sub menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to activate the DIS function,
press the ENTER button.
■ The DIS menu is changed to ON.
■ If you do not want to use the DIS function,
set the DIS menu to OFF.
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se seznam poloÏek vedlej‰í nabídky.
CAM MODE
4. Ovladaãem MENU DIAL aktivujte funkci DIS a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nabídka DIS se zmûní na ON (zapnuto).
■ JestliÏe nechcete funkci DIS pouÏívat,
vypnûte ji (OFF).
CAMERA SET
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
5. To exit, press the MENU button.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
Poznámky
Notes
■
■
It is recommended that you deactivate the DIS function when
using a tripod.
If you use the DIS function, the picture quality may deteriorate.
■
■
Pfii natáãení se stativem doporuãujeme funkci DIS vypnout.
Pfii pouÏití funkce DIS mÛÏe dojít ke sníÏení kvality obrazu.
49
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 50
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● DSE(Digital Special Effects) SELECT
● DSE SELECT (Volba speciálních digitálních efektÛ)
✤ The DSE function works in CAMERA mode only.
✤ The digital effects enable you to give a creative look to your
recording by adding various special effects.
✤ Select the appropriate digital effect for the type of picture that
you wish to record and the effect you wish to create.
✤ There are 9 DSE modes.
a. ART mode
a
This mode gives the images a coarse effect.
b. MOSAIC mode
This mode gives the images a mosaic effect.
c. SEPIA mode
This mode gives the images a reddish-brown
c
pigment.
d. NEGA mode
This mode reverses the colours of the images,
creating a negative image.
e
e. MIRROR mode
This mode cuts the picture in half, using a
mirror effect.
f. BLK & WHT mode
This mode changes the images to black and
g
white.
g. EMBOSS mode
This mode creates a 3D effect (embossing).
h. CINEMA mode
This mode covers the upper/lower portions of i
the screen to give a cinematic effect.
i. MAKE - UP mode
This mode allows the images to be selected in
red, green, blue or yellow.
50
✤ Digitální efekty (DSE) jsou k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Zábûry obohacené rÛzn˘mi speciálními efekty získají atraktivní
vzhled.
✤ Pro zam˘‰len˘ zábûr urãitého charakteru zvolte vhodn˘ digitální
efekt.
✤ K dispozici je 9 DSE reÏimÛ.
b
d
f
h
a. ReÏim ART
Tento reÏim dává vyniknout hrub˘m obrysÛm
zábûrÛ.
b. ReÏim MOSAIC
Tento reÏim dává zábûrÛm efekt mozaiky.
c. ReÏim SEPIA
Tento reÏim zbarvuje zábûry do
ãervenohnûda.
d. ReÏim NEGA
Tento reÏim pfievrací barvy podobnû jako na
fotografickém negativu.
e. ReÏim MIRROR
V tomto reÏimu jsou obrázky rozpÛleny s
pouÏitím zrcadlového efektu.
f. ReÏim BLK&WHT
âernobíl˘ záznam.
g. ReÏim EMBOSS
Tento reÏim vytváfií trojrozmûrn˘ efekt (3D).
h. ReÏim CINEMA
Pfii tomto reÏimu bude horní a spodní ãást
obrazovky zakryta, ãímÏ se vytváfií ‰irokoúhl˘
kinematografick˘ efekt.
i. ReÏim MAKE-UP
V tomto reÏimu lze zvolit ãervenou, zelenou,
modrou nebo Ïlutou barvu zábûru.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 51
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
Selecting an effect
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
Volba efektu
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
3. Turn the MENU DIAL to highlight CAMERA and
press the ENTER button.
4. Select DSE SELECT from the submenu.
6. Using MENU DIAL, select the DSE mode.
■ Press the ENTER button to confirm the
DSE mode.
7. To exit, press the MENU button.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
CAMERA a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
CAMERA SET
5. Press the ENTER button to enter the submenu.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
PROGRAM AE
WHT. BALANCE
D.ZOOM
DIS
DSE SELECT
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku DSE SELECT.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
6. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim DSE.
■ Stiskem ovladaãe potvrìte reÏim DSE.
CAM MODE
CAMERA SET
DSE SELECT
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
OFF
Notes
■
■
While setting the NIGHT CAPTURE to ON,
the DSE function does not work.
The DSE function will not operate in EASY mode.
ART
MOSAIC
SEPIA
NEGA
MIRROR
BLK&WHT
CAM MODE
CAMERA SET
DSE SELECT
Poznámky
■
■
Pfii aktivaci funkce NIGHT CAPTURE = ON
nejsou funkce DSE dostupné.
Funkce DSE nejsou dostupné v reÏimu EASY.
EMBOSS
CINEMA
MAKE-UP
RED
GREEN
BLUE
YELLOW
51
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 52
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● REC MODE
● REC MODE (Rychlost záznamu)
✤ The REC MODE function works in both CAMERA and PLAYER
(VP-D107i only) modes.
✤ This camcorder records and plays back in SP (standard play)
mode and in LP (long play) mode.
■ SP (standard play): This mode permits 60 minutes of
recording time with a DVM60 tape.
■ LP (long play): This mode permits 90 minutes of recording
time with a DVM60 tape.
1. Set the camcorder to CAMERA or
PLAYER (VP-D107i only) mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select REC MODE from the submenu and
press the ENTER button.
■ The REC MODE toggles between SP and
LP with each press.
5. To exit, press the MENU button.
Notes
■
■
■
52
✤ Funkce REC MODE je dostupná v reÏimu CAMERA i PLAYER
(pouze model VP-D107i).
✤ Tato videokamera zaznamenává i pfiehrává v reÏimu SP
(standardní rychlost) i LP (dlouhohrající reÏim).
■ SP (standardní pfiehrávání): pfiehrávání kazety typu DVM60
trvá v tomto reÏimu 60 minut.
■ LP (dlouhohrající pfiehrávání): pfiehrávání kazety typu
DVM60 trvá v tomto reÏimu 90 minut.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
OUT
AV IN/OUT
CAM MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
We recommend that you use this camcorder to
play back any tapes recorded on this camcorder.
Playing back a tape recorded in other equipments may produce
mosaic shaped distortion.
When you record a tape in SP and LP modes, or LP mode only,
the playback picture may be distorted or the time code
may not be written properly between scenes.
Record using SP mode for best picture and sound quality.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA
nebo PLAYER (pouze model VP-D107i).
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte polocku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloãku REC MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ S kaÏd˘m stiskem se rychlost záznamu REC
MODE pfiepíná mezi SP a LP.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
12
SOUND[1]
■
■
Poznámky
■
Tuto videokameru doporuãujeme pouÏívat k
pfiehrávání kazet, které byly nahrány pfiímo na
ní. Pfii pfiehrávání kazet nahran˘ch na jiném
zafiízení mÛÏe dojít ke vzniku mozaikov˘ch
rastrÛ (zkreslení)
PouÏíváte-li pfii záznamu na jedinou kazetu reÏim SP i LP nebo
pouze reÏim LP, obraz mÛÏe b˘t pfii pfiehrávání zkreslen nebo
nemusí b˘t mezi jednotliv˘mi scénami správnû zaznamenán
ãasov˘ kód.
Nejlep‰í kvalitu obrazu i zvuku získáte v reÏimu SP.
OUT
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 53
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
● AUDIO MODE
● AUDIO MODE (ReÏim zvukového záznamu)
✤ The AUDIO MODE function works in CAMERA and PLAYER
(VP-D107i only) modes.
✤ This camcorder records sound in two ways. (12bit, 16bit)
■ 12bit : You can record two 12bit stereo sound tracks.
The original stereo sound can be recorded onto
the MAIN (SOUND1) track.
Additional stereo sound can be dubbed onto the
SUB (SOUND2) track.
■ 16bit : You can record one high quality stereo sound using
the 16bit recording mode.
Audio dubbing is not possible when using this mode.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
4. Select the AUDIO MODE from the menu and
press the ENTER button.
■ The AUDIO MODE toggles between
12bit-16bit with each push.
5. To exit, press the MENU button.
✤ Funkce AUDIO MODE je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (pouze model VP-D107i).
✤ Tato videokamera zaznamenává zvuk ve dvou rozli‰eních (12
bitÛ, 16 bitÛ).
■ 12-bitov˘ záznam : moÏnost záznamu dvou stereofonních
zvukov˘ch stop s rozli‰ením 12 bitÛ.
PÛvodní zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na hlavní zvukové stopû
MAIN (SOUND 1).
Dal‰í zvukov˘ doprovod mÛÏe b˘t
zaznamenán na vedlej‰í zvukové stopû
SUB (SOUND 2).
■ 16-bitov˘ záznam : moÏnost vysoce kvalitního záznamu
jedné stereofonní zvukové stopy s
rozli‰ením 16 bitÛ.
V tomto reÏimu nelze pouÏít audio
dabing.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
OUT
1. Kameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■
Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
CAM MODE
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
4. Z nabídky zvolte poloÏku AUDIO MODE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■
PoloÏka AUDIO MODE se kaÏd˘m stiskem
pfiepíná mezi rozli‰ením 12 a 16 bitÛ.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
53
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 54
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● WIND CUT
● WIND CUT (Potlaãení hluku zpÛsobeného vûtrem)
✤ The WIND CUT function works in CAMERA and PLAYER
(Audio dubbing) modes.
✤ The WIND CUT function minimizes wind noise or other noise
while recording.
- When the wind cut is on, some low sounds are eliminated
along with the sound of the wind.
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and press the
ENTER button.
4. Select WIND CUT from submenu.
✤ Funkce WIND CUT je k dispozici v reÏimech CAMERA a
PLAYER (dabování zvukového doprovodu).
✤ Funkce WIND CUT minimalizuje pfii záznamu hluk zpÛsoben˘
vûtrem nebo dal‰í typy hlukÛ.
- Pfii zapnuté funkci WIND CUT jsou souãasnû s hlukem vûtru
odfiltrovány i nûkteré hluboké tóny.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
OUT
2 Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
A/V a stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku WIND CUT.
CAM MODE
A / V SET
5. This feature toggles ON/OFF each time you press
the ENTER button.
■
is shown in the display when you turn the
WIND CUT on.
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
SOUND[1]
OUT
6. To exit, press the MENU button.
6. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
Poznámky
Notes
■
■
54
Make sure WIND CUT is set to off when you want the microphone
to be as sensitive as possible.
Use the WIND CUT when recording in windy places such as the
beach or near buildings.
5. Tato funkce se kaÏd˘m stiskem stfiídavû zapíná a
vypíná (ON/OFF).
■ Pfii aktivaci funkce WIND CUT se na monitoru
zobrazí symbol
.
■
■
Pokud chcete vyuÏít citlivost mikrofonu na maximum, funkci WIND
CUT vyfiaìte.
Funkci WIND CUT pouÏijte pfii záznamu v prostfiedí s vy‰‰ím
proudûní vûtru (napfi. na pláÏi ãi poblíÏ budov).
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 55
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● DATE/TIME
✤ The DATE/TIME function works in CAMERA, PLAYER, M.REC
and M.PLAY modes.
✤ The date and time are automatically recorded on a special data
area of the tape.
● DATE/TIME (Datum/âas)
✤ Funkce DATE/TIME je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ Datum a ãas se automaticky zaznamenávají do zvlá‰tní datové
stopy kazety.
1. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER and
press the ENTER button.
3. Turn the MENU DIAL to highlight DATE/TIME.
4. Press the ENTER button to select the sub-menu.
5. Using the MENU DIAL, select the DATE/TIME mode.
■ You can choose to display - the OFF, DATE,
TIME, DATE/TIME
- OFF only
- DATE only
- TIME only
- DATE & TIME
■ To return to the previous menu, highlight the
DATE/TIME in the middle of OSD and
press the ENTER button.
6. To exit, press the MENU button.
CAM MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
CAM MODE
VIEWER SET
Notes
■
■
■
DATE / TIME
The DATE/TIME is not affected by the OSD
DATE
TIME
ON/OFF (DISPLAY) button.
DATE&TIME
The DATE/TIME will read “- - -” in the following
conditions.
- During playback of a blank section of a tape.
- If the tape was recorded before setting the DATE/TIME in the
Camera’s memory.
- When the lithium battery becomes weak or dead.
Before you use the DATE/TIME function, you must set the Clock.
See CLOCK SET on page 39.
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
DATE/TIME.
4. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
5. Pomocí ovladaãe MENU DIAL zvolte reÏim
DATE/TIME.
■ MÛÏete zvolit poloÏky OFF, DATE, TIME,
DATE/TIME.
- OFF (zobrazování Ïasov˘ch údajÛ je
vypnuto)
- DATE (zobrazeno pouze datum)
- TIME (zobrazen pouze ãas)
- DATE & TIME (zobrazen datum i ãas)
■ Do pfiedchozí nabídky se vrátíte zv˘raznûním
poloÏky DATE/TIME uprostfied údajÛ OSD a
stiskem tlaÏítka ENTER.
6. Nabídku opustíte tlaÏítkem MENU.
Poznámky
■
■
Funkce DATE/TIME není ovlivnûna tlaãítkem
OSD ON/OFF (DISPLAY).
■ Bûhem následujících podmínek bude místo
data/ãasu zobrazeno "---".
- Bûhem pfiehrávání ãist˘ch (nenahran˘ch) úsekÛ kazety.
- Bûhem pfiehrávání záznamu pofiízeného pfied nastavením
datumu/ãasu do pamûti kamery.
- Pfii sníÏení kapacity nebo úplném vybití lithiové baterie.
Podmínkou pouÏití funkce DATE/TIME je nastavení hodin (viz
55
odstavec CLOCK SET - nastavení hodin na stranû 39).
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:11 AM
Page 56
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
● TV DISPLAY
● TV DISPLAY (Zobrazení údajÛ na obrazovce televizoru)
✤ The TV DISPLAY function works in CAMERA, PLAYER,
M.REC and M.PLAY modes.
✤ You can select the output path of the OSD (On Screen
Display).
■ OFF: The OSD appears in the LCD screen and Viewfinder
only.
■ ON: The OSD appears in the LCD screen, Viewfinder
and TV.
■ Use the DISPLAY button located at the left side of the
camcorder to turn the OSD ON/OFF displayed on the
LCD/Viewfinder/TV.
✤ Funkce TV DISPLAY je k dispozici v reÏimech CAMERA,
PLAYER, M.REC a M.PLAY.
✤ UmoÏÀuje aktivaci v˘stupního signálu OSD (zobrazení údajÛ
na obrazovce).
■ OFF: (vypnuto) údaje OSD se zobrazí pouze na LCD
monitoru, hledáãku.
■ ON: (zapnuto) údaje OSD se zobrazí na LCD monitoru, v
hledáãku a na obrazovce pfiipojeného televizoru).
■ Zobrazení údajÛ OSD na LCD monitoru/hledáãku/TV
obrazovce zapnete/vypnete tlaãítkem DISPLAY na levé
stranû videokamery.
CAM MODE
1. Set the camcorder to CAMERA, PLAYER,
M.REC and M.PLAY mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
3. Turn the MENU DIAL to highlight VIEWER
and press the ENTER button.
4. Select TV DISPLAY and press the ENTER button.
■ The DISPLAY mode switches between
ON/OFF with each push.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA,
PLAYER, M. REC nebo M.PLAY.
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
VIEWER a stisknûte tlaãítko ENTER.
CAM MODE
VIEWER SET
LCD ADJUST
DATE / TIME
TV DISPLAY
4. Ze seznamu zvolte reÏim TV DISPLAY a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Nastavení DISPLAY ON/OFF
(zapnuto/vypnuto) se pfiepíná kaÏd˘m
stiskem tlaãítka.
5. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
5. To exit, press the MENU button.
56
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:12 AM
Page 57
ENGLISH
CZECH
Pokroãilé metody záznamu
Advanced Recording
PouÏívání Quick Menu (Rychlá nabídka)
Using Quick Menu(Navigation Menu)
✤ Quick menu is available only in CAMERA and M.REC mode.
✤ Quick menu is used to adjust camera functions by using the MENU
DIAL.
This feature is useful for when you want to make simple
adjustments without having to access the menus and submenus.
■ DATE/TIME (see page 55)
- Each time you select DATE/TIME and press the
ENTER button, it will be displayed in the order of
DATE - TIME - DATE/TIME - OFF.
✤ Rychlá nabídka je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA a
M.REC.
✤ Rychlá nabídka slouÏí ke snadné zmûnû nastavení funkcí kamery
pomocí MENU DIAL. Tato funkce je uÏiteãná pokud chcete upravit
jednoduchá nastavení bez nutnosti vyvolávání hlavních a
vedlej‰ích nabídek.
■ DATE/TIME (viz str. 55)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DATE/TIME a stisku
tlaãítka ENTER budou jednotlivé poloÏky
zobrazeny v následujícím pofiadí: DATE TIME - DATE/TIME - OFF.
MIRROR
■ WL.REMOTE (
)
- Each time you select WL.REMOTE and press
the ENTER button, the WL.REMOTE is
switched to either enabled (
) or disabled
(
).
■ DIS(
)
- Each time you select DIS and press the ENTER button,
the DIS icon is displayed or set to OFF.
■ DSE(Digital Special Effect) (see page 50)
- Each time you select DSE and press the ENTER button,
the DSE preset values are applied or set to OFF.
DSE values will not switch between On and Off if they have not
been preset in the menu.
■ PROGRAM AE (see page 44)
- Each time you select PROGRAM AE and press the ENTER
button, you can choose between the preset PROGRAM AE
values and AUTO. You can’t choose between Auto and the
PROGRAM AE values if the values have not been preset in
the regular menu.
12:00
10. J A N . 2 0 0 4
-
■ WL.REMOTE (
)
Pfii kaÏdé volbû poloÏky WL.REMOTE a stisku tlaãítka ENTER
bude tato funkce stfiídavû aktivována (
) nebo
deaktivována (
).
■ DIS (
)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DIS a stisku tlaãítka ENTER bude
ikona DIS stfiídavû zobrazena nebo vyfiazena (OFF).
■ DSE (Speciální digitální efekty) (viz str. 50)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky DSE a stisku tlaãítka ENTER budou
nastavené digitální efekty stfiídavû aktivovány nebo
deaktivovány. Pokud nejsou poloÏky DSE v nabídce pfiítomny,
nelze je aktivovat.
■ PROGRAM AE (viz str. 44)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky PROGRAM AE a stisku tlaãítka
ENTER mÛÏete volit mezi nastavením PROGRAM AE a
AUTO. Pokud nejsou hodnoty v normální nabídce pfiítomny,
nastavení PROGRAM AE a AUTO nelze pfiepínat.
57
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:12 AM
Page 58
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
■ WHT. BALANCE (see page 46)
- Each time you select WHT. BALANCE and press the ENTER
button, you can choose between
preset WHT.BALANCE values and AUTO. As in PROGRAM
AE, you can't choose between
Auto and WHT.BALANCE values it they have not been preset.
■ WHT.BALANCE (viz str. 46)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky WHT.BALANCE (vyváÏení bílé) a
stisku tlaãítka ENTER se stfiídavû pfiepíná pfiednastavená
hodnota a automatické nastavení AUTO. Pokud nejsou
hodnoty pfiítomny, nelze je (stejnû jako u poloÏky PROGRAM
AE) mûnit.
■ FOCUS (Auto Focus/Manual Focus) (see page 62)
- Each time you select FOCUS and press the ENTER button,
the FOCUS is switched to either Manual Focus (MF) or
Auto Focus (
).
■ FOCUS (Auto Focus / Manual Focus) (automatické
ostfiení / ruãní ) (viz str. 62)
- Pfii kaÏdé volbû poloÏky FOCUS a stisku tlaãítka ENTER se
pfiepíná ruãní (MF) a automatické ostfiení (
).
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE
- You can set values for SHUTTER SPEED and EXPOSURE by
selecting (
) icon and pressing the ENTER button.
For more information, see the next page.
■ SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
- Rychlost závûrky a clonu mÛÏete nastavit volbou ikony (
)
a stiskem tlaãítka ENTER. Podrobnûj‰í informace vyhledejte na
následující stránce.
Setting the Quick menu
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
Nastavení Rychlé nabídky (QUICK MENU)
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Turn the MENU DIAL to select a function you
want and then press the ENTER button to
change the values.
2. Ovladaãem MENU DIAL zvolte poÏadovanou
funkci a stiskem ENTER zmûÀte hodnotu
nastavení.
DIS
Notes
Poznámky
STBY
■
■
58
Quick menu function will not operate
in EASY mode.
If you are using the M.FOCUS(MF)
function, you cannot use the Quick
menu.
If you want to use the Quick menu
function, release the M.FOCUS(MF)
mode.
DSE
MIRROR
0:00:00
PROGRAM AE
Funkce QUICK MENU není k dispozici v reÏimu
EASY.
Pokud pouÏíváte funkci M.FOCUS (ruãní
zaostfiování - MF), rychlou nabídku QUICK
MENU nelze pouÏít. Pokud ji
WL.REMOTE
chcete pouÏít, funkci M.FOCUS
DATE/TIME
(MF) vypnûte.
■
WHT. BALANCE
FOCUS
SHUTTTER
EXPOSURE
■
SHUTTER
EXPOSURE
12:00
10.JAN.2004
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:12 AM
Page 59
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
SHUTTER SPEED & EXPOSURE
SHUTTER SPEED & EXPOSURE (Rychlost závûrky a clona)
✤ Rychlost závûrky (SHUTTER SPEED) lze nastavit pouze v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce EXPOSURE je k dispozici v reÏimu CAMERA i M.REC.
✤ Obû funkce lze nastavit pouze pomocí rychlé nabídky Quick menu.
✤ Funkce SHUTTER SPEED & EXPOSURE se automaticky zapíná
a vypíná.
✤ You can set SHUTTER SPEED only in CAMERA mode.
✤ The EXPOSURE function works in both CAMERA and M.REC
modes.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE values can only be set in the
Quick Menu.
✤ SHUTTER SPEED and EXPOSURE are automatically switched
and/or deactivated.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Turn the MENU DIAL until you see icon (
) on, and then
press the ENTER button.
■ You see a screen on which you can select SHUTTER SPEED and
EXPOSURE.
■ Turn the MENU DIAL to select the item you want and then press
the ENTER button.
■ SHUTTER SPEED can be set to 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000, 1/4000 or 1/10000.
■ EXPOSURE can be set between 00 and 29.
3. To exit from the setting screen, select the icon (
) and press
the ENTER button.
Recommended Shutter speeds when recording
✤ Outdoor sports such as golf or tennis : 1/2000 or 1/4000.
✤ Moving cars or trains or other rapidly moving vehicles such as roller
coasters : 1/1000, 1/500 or 1/250
✤ Indoor sports such as basketball : 1/120
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL dokud se nezobrazí ikona (
)a
poté stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Uvidíte zobrazení, na kterém mÛÏete zvolit poloÏky SHUTTER
SPEED a EXPOSURE.
■ Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku, kterou chcete nastavit a
stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Rychlost závûrky (SHUTTER SPEED) lze nastavit v hodnotách
1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 nebo 1/10000
sekundy.
■ Clonu (EXPOSURE) lze nastavit v rozmezí 00 aÏ 29.
3. Chcete-li nabídku nastavení opustit, zvolte ikonu (
) a stisknûte
tlaãítko ENTER.
Doporuãené hodnoty rychlosti závûrky pfii záznamu
✤ Venkovní sporty, napfi. golf nebo tenis : 1/2000 nebo 1/4000.
✤ Jedoucí automobily ãi vlaky nebo jiná rychle se pohybující vozidla
(napfi. horská dráha): 1/1000, 1/500 nebo 1/250
✤ Halové sporty, napfi. ko‰íková: 1/120
Notes
■
■
■
■
■
If you want to use the selected shutter speed and exposure value, you
should begin the recording with the shutter speed and the exposure
adjustment screens displayed on the LCD.
If you manually change the shutter speed and the exposure value when
Auto-exposure option is selected, manual changes are applied first.
The image may not seem as smooth when a high shutter speed is set.
The camcorder returns to the auto shutter setting and auto exposure
setting when you set the NIGHT CAPTURE to ON, or change to the
EASY, SLOW SHUTTER modes.
When recording with a SHUTTER SPEED of 1/1000 or higher, make
sure the sun is not shining into the lens.
Poznámky
■
■
■
■
■
Pokud si pfiejete pouÏít zvolenou rychlost závûrky a clonu, mûli byste
záznam zaãít s hodnotami rychlosti závûrky a clony zobrazen˘mi na
LCD monitoru.
Pokud zmûníte nastavení rychlosti závûrky a clony pfii zvoleném
reÏimu automatického nastavení clony (Auto-exposure) ruãnû, budou
takto provedené zmûny pouÏity primárnû.
Pfii vy‰‰í rychlosti závûrky nemusí b˘t obraz zobrazen plynule.
Pfii aktivaci funkce NIGHT CAPTURE = ON nebo pfiepnutí do reÏimu
EASY, SLOW SHUTTER se videokamera vrátí k automatickému
nastavení závûrky a expozice.
Pfii záznamu s nastavením SHUTTER SPEED = 1/1000 nebo vy‰‰ím
dbejte, aby do objektivu nesvítilo slunce.
59
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:12 AM
Page 60
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
SLOW SHUTTER (Low Shutter Speed)
SLOW SHUTTER (Zpomalení závûrky)
✤ The SLOW SHUTTER function works in CAMERA mode only.
✤ The shutter speed can be controlled, allowing you to record slow
moving objects.
✤ Funkce SLOW SHUTTER je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ Ovládáním rychlosti závûrky lze pofiídit záznam pomalu se
pohybujících objektÛ.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
2. Press the SLOW SHUTTER button.
3. Each time you press the SLOW SHUTTER
button, SHUTTER SPEED is changed to S1/25,
S1/13, S1/6, off.
3. S kaÏd˘m stiskem tlaãítka SLOW SHUTTER se
rychlost závûrky mûní — S1/25, S1/13, S1/6, off.
SLOW SHUTTER
4. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka SLOW
SHUTTER.
4. To exit, press the SLOW SHUTTER button.
Poznámky
Notes
■
■
60
■
When using "SLOW SHUTTER" the image takes on a slow motion
like effect.
The SLOW SHUTTER function will not operate in EASY mode.
■
Pfii pouÏití "SLOW SHUTTER" budou zábûry pfiipomínat
zpomalen˘ film.
Funkce SLOW SHUTTER není k dispozici v reÏimu EASY.
00762K VP-D107 UK+CZ (28~61)
5/11/04 11:12 AM
Page 61
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
ReÏim EASY (Pro zaãáteãníky)
EASY Mode (for Beginners)
✤ ReÏim EASY usnadÀuje pofiizování kvalitních zábûrÛ
zaãáteãníkÛm.
■ ReÏim EASY je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ The EASY mode allows a beginner to easily make good
recordings.
■ The EASY mode only operates in CAMERA mode.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. By pressing the EASY button, all functions on the
camera will be set to off and the recording settings
will be set to the following basic modes:
■ Battery level, recording mode, counter,
DATE/TIME, and DIS (
) will be displayed.
■ The word “EASY.Q” will appear on the LCD at
the same time.
EASY
However, the DATE/TIME will only be seen if it
has been previously set. (see page 55)
3. Press START/STOP to start recording.
■ Recording will begin using the basic automatic
settings.
4. Pressing the EASY button again in the STBY mode
and then turns the EASY mode off.
■ The EASY function will not turn off while you are recording.
■ The camera will return to the settings that were set prior to
activating EASY mode.
EASY
Notes
■
■
In EASY mode, certain functions are not available, such as MENU,
BLC, AF/MF.
- If you want to use these functions, you must first switch the
EASY mode off.
The EASY mode settings are deleted when the battery pack is
uninstalled from the camcorder and therefore, they must be reset
when a battery pack has been replaced.
STBY
0:00:00
5 5 min
12:00
10.JAN.2004
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Pfii stisku tlaãítka EASY budou v‰echny funkce
kamery vypnuty a záznam bude nastaven v
následujících základních reÏimech:
■ Budou zobrazeny údaje: kapacita baterie,
reÏim záznamu, poãítadlo, DATE/TIME a
DIS (
).
■ Na LCD monitoru se souãasnû zobrazí nápis
"EASY.Q"
(Údaj datum/ãas se v‰ak zobrazí jen pokud
byl dfiíve nastaven – viz strana 55).
3. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Bude pofiízen záznam se základním
automatick˘m nastavením.
4. Dal‰ím stiskem tlaãítka EASY se videokamera pfiepne do reÏimu
STBY a reÏim EASY bude ukonãen.
■ Bûhem záznamu nelze funkci EASY vypnout.
■ Kamera se vrátí k nastavení, ve kterém byla pfied aktivací
reÏimu EASY.
Poznámky
■
■
V reÏimu EASY nejsou urãité funkce k dispozici: MENU (nabídka),
BLC (kompenzace protisvûtla), AF/MF (automatické ostfiení/ruãní).
- Pokud chcete tyto funkce vyuÏívat, musíte reÏim EASY nejprve
ukonãit.
Pfii vyjmutí baterie z kamery bude nastavení reÏimu EASY
vyfiazeno a pfii v˘mûnû baterie musí b˘t proto znovu nastaveno. 61
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 62
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
AF/MF (Auto Focus/Manual Focus)
AF/MF (Automatické ostfiení/Ruãní)
✤ The AF/MF function works in CAMERA, M.REC mode only.
✤ In most situations, it is better to use the automatic focus
feature, as it enables you to concentrate on the creative side of
your recording.
✤ Manual focusing may be necessary under certain conditions that
make automatic
a
focusing difficult and/or unreliable.
Auto Focusing
✤ If you are inexperienced in the use of
camcorders, we recommend that you
make use of Auto Focus.
Manual Focusing
✤ In the following situations you may obtain
better results by adjusting the focus
manually.
a. A picture containing several objects, some
close to the camcorder, others further away.
b. A person enveloped in fog or surrounded by
snow.
c. Very shiny or glossy surfaces like a car.
d. People or objects moving constantly or
quickly like an athlete or a crowd.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Turn the MENU DIAL and select the FOCUS
menu.
3 Press the ENTER button.
4. Turn the MENU DIAL up or down until
the object is in focus.
■ Zoom out a little if focusing is difficult.
5. To return to AF(Auto Focus:
), press
the ENTER button again.
62
c
✤ Funkce AF/MF je k dispozici pouze v reÏimech CAMERA/M.REC.
✤ Ve vût‰inû situací je v˘hodnûj‰í pouÏívat automatické ostfiení,
protoÏe vám umoÏní plné soustfiedûní na kreativitu záznamu.
✤ Za jist˘ch podmínek, pfii nichÏ je automatické ostfiení obtíÏné a/nebo
nespolehlivé, bude nutno pouÏít ostfiení ruãní.
Automatické ostfiení
b
✤ JestliÏe nemáte s pouÏíváním videokamer
zku‰enosti, doporuãujeme natáãení s
automatick˘m ostfiením.
Ruãní ostfiení
✤ S ruãním ostfiením lze dosáhnout lep‰ích
v˘sledkÛ v následujících situacích:
d
a. Zábûry s nûkolika objekty, nûkteré v blízkosti
a jiné ve vût‰í vzdálenosti od kamery.
b. Osoby v mlze nebo na snûhu.
c. Velmi jasné nebo lesklé povrchy (napfiíklad
automobil).
d. Trvale nebo rychle se pohybující lidé nebo
objekty (napfi. sportovec nebo dav).
1
2
VOL/MF
3
STBY
0:00:00
5 3 min
M. FOCUS
MF
12:00
10 . J A N . 2 0 0 4
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Ovladaãem MENU DIAL vyberte poloÏku
FOCUS.
3. Stisknûte tlaãítko ENTER.
4. Otáãejte ovladaãem MENU DIAL nahoru ãi
dolÛ, dokud není objekt zcela zaostfien.
■ Pokud je zaostfiení obtíÏné, sniÏte úroveÀ
transfokace.
5. Chcete-li se vrátit k automatickému ostfiení
(
), stisknûte znovu tlaãítko ENTER.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 63
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
BLC (Back Light Compensation)
BLC (Kompenzace protisvûtla)
✤ BLC works in CAMERA/M.REC mode.
* BLC off
✤ Back lighting exists when the subject is
darker than the background:
■ The subject is in front of a window.
■ The person to be recorded is
wearing white or shiny clothes and
is placed against a bright
background; the person’s face is too
dark to distinguish his/her features.
■ The subject is outdoors and the background is overcast.
■ The light sources are too bright.
■ The subject is against a snowy background.
✤ Funkce BLC je k dispozici v reÏimech
CAMERA/M.REC.
✤ K osvûtlení protisvûtlem dochází v
situacích, kdy je objekt tmav‰í neÏ
osvûtlené pozadí:
■ Objekt se nachází pÏed oknem.
■ Natáãená osoba má na sobû bíl˘
nebo leskl˘ odûv, stojí proti jasnému
pozadí a její tváfi je pfiíli‰ tmavá, aby
bylo moÏno rozeznat rysy.
Objekt je venku a obloha je zataÏena (zamraãeno).
Za objektem jsou pfiíl‰ jasné zdroje svûtla.
V pozadí objektu je sníh.
* BLC on
■
■
■
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
1. Set the power switch to CAMERA mode.
2. Press the BLC button.
■ Normal - BLC - Normal
■ BLC enhances the subject.
BLC
2. Stisknûte tlaãítko BLC.
■ Normal - BLC - Normal.
■ Funkce BLC zv˘razÀuje zobrazení objektu.
Poznámky
Notes
■
■
When NIGHT CAPTURE to set to ON, the BLC function does not
work.
The BLC function will not operate in EASY mode.
■
■
Funkce BLC není k dispozici pfii aktivaci reÏimu
NIGHT CAPTURE = ON.
Funkce BLC není k dispozici v reÏimu EASY.
63
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 64
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Fade In and Out
Fade In a Out (rozetmívání a zatmívání)
✤ The FADE function works in CAMERA mode only.
✤ You can give your recordings a professional look by using special
effects such as fade in at the beginning of a sequence or fade out
at the end of a sequence.
To Start Recording
1. Before recording, hold down the FADE
button. The picture and sound gradually
disappear (fade out).
2. Press the START/STOP button and at
the same time release the FADE button.
Recording starts and the picture and
sound gradually appear (fade in).
To Stop Recording
(use FADE IN / FADE OUT)
FADE
➔
➔
FADE
3. When you wish to stop recording, hold
down the FADE button. The picture and
sound gradually disappear (fade out).
4. When the picture has disappeared,
press the START/STOP button to stop
recording.
✤ Funkce FADE je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA.
✤ PouÏitím speciálních efektÛ jako je rozetmívání na zaãátku a
zatmívání na konci sekvence získají Va‰e záznamy profesionální
vzhled.
Hold down the FADE button
➔
➔
a. FADE OUT
STBY
0:00:00
REC
0:00:15
REC
0:00:15
STBY
0:00:20
Zahájení záznamu
1. Pfied zahájením záznamu pfiidrÏte
tlaãítko FADE.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (fade out).
2. Stisknûte tlaãítko START/STOP a
souãasnû uvolnûte tlaãítko FADE. Bude
zahájen záznam a postupnû se objeví
obraz i zvuk (fade in).
Ukonãení záznamu (s pouÏitím funkce
FADE IN / FADE OUT)
3. V okamÏiku poÏadovaného ukonãení
zábûru stisknûte tlaãítko FADE a
pfiidrÏte jej.
Obraz i zvuk postupnû zmizí (fade out).
4. Po úplném vytracení obrazu záznam
tlaãítkem START/STOP ukonãete.
Gradual disappearance
a. FADE OUT
(Approx. 4 seconds)
a. FADE OUT (zatmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
b. FADE IN (rozetmívání)
(PfiibliÏnû 4 sekundy)
b. FADE IN
(Approx. 4 seconds)
64
Gradual appearance
b. FADE IN
Release the FADE button
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 65
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Audio dubbing
Audio dubbing (dabování zvukového doprovodu)
✤ The AUDIO DUBBING function only works in PLAYER Mode.
✤ You can add sound to the original sound on a pre-recorded tape,
recorded in SP mode with 12bit sound.
✤ Use the internal and external microphones or other audio equipment.
✤ The original sound will not be erased.
Dubbing sound
1. Set the camcorder to PLAYER mode.
■ If you want to use an external microphone,
connect the microphone to the external MIC
input jack on the camcorder.
■ When you wish to dub using the External A/V
input, connect the AUDIO/VIDEO cable to the
camcorder by inserting the AUDIO/VIDEO
cable into the AV Jack at the front side of the
camcorder. (VP-D107i only)
- Press the MENU button, turn the
MENU DIAL to highlight A/V and
press the ENTER button.
- Turn the MENU DIAL to highlight
AV IN/OUT and press the ENTER button
to select AV IN.
2. Press the
(PLAY/STILL) button and find the
time frame of the scene to be dubbed.
3. Press the
(PLAY/STILL) button to pause the
scene.
4. Press the A.DUB button on the Remote
Control.
■ A.DUB will be displayed on the LCD.
■ The camcorder is in a ready-to-dub state
for dubbing.
5. Press the
(PLAY/STILL) button to start
dubbing.
■ Press the
(STOP) button to stop the
dubbing.
✤ Funkce AUDIO DUBBING je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ K originálnímu 12-bitovému zvukovému záznamu pofiízenému v reÏimu
SP mÛÏete pfiidat dal‰í zvukov˘ záznam.
✤ PouÏijte vestavûn˘ nebo externí mikrofon nebo jiné audio zafiízení.
✤ Originální zvuk nebude vymazán.
DV
IEEE
1394
USB
A/V
S-VIDEO
MIC
DV
IEEE
1394
USB
Audio (L)
Audio (R)
A/V
S-VIDEO
AV IN
MIC
(VP-D107i only)
Poznámky
Notes
■
You can not use the audio dubbing function while playing a write
protected video tape.
■ When you wish to dub using the External A/V input, you must connect
the AUDIO/VIDEO cable to the audio system from which you wish to
record. (VP-D107i only)
■ You can not dub sound on a pre-recorded tape in LP mode or 16 bit mode.
Dabování zvuku.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
■ Chcete-li pouÏít externí mikrofon, pfiipojte jej
do vstupní zdífiky External MIC.
■ Chcete-li dabovat s pouÏitím externího A/V
vstupu, pfiipojte AUDIO/VIDEO kabel do
vstupu AV na levé stranû kamery
(pouze model VP-D107i).
- Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V a
stisknûte tlaãítko ENTER.
- Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznãte
poloÏku AV IN/OUT a stiskem ENTER
zvolte AV IN.
2. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL) a
vyhledejte úsek scény, která má b˘t dabována.
3. Dal‰ím stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL)
scénu pozastavte.
4. Stisknûte tlaãítko A.DUB na dálkovém ovladaãi.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis A.DUB.
■ Kamera je nyní pfiipravena k dabování
(v pohotovostním stavu).
5. Dabing spusÈte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
■ Dabing ukonãíte tlaãítkem
(STOP).
■
Funkci AUDIO DUBBING nemÛÏete pouÏít pfii pfiehrávání kazety
chránûné proti smazání.
■ Pfii dabování prostfiednictvím externího A/V vstupu musíte kabel
AUDIO/VIDEO pfiipojit k audio systému, z nûhoÏ hodláte nahrávat.
(Pouze model VP-D107i).
■ Dabing nelze uskuteãnit na kazetû se záznamem pofiízen˘m v reÏimu
65
LP nebo 16-bit.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 66
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Dubbed audio Playback
1. Insert the dubbed tape and press MENU button.
Pfiehrávání dabovaného zvukového záznamu
1. Do kamery vloÏte dabovanou kazetu a stisknûte
tlaãítko MENU.
PLAYER MODE
A / V SET
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Use the MENU DIAL to select AUDIO SELECT
from the submenu.
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
12
SOUND[1]
OUT
4. Ovladaãem MENU DIAL zvolte ve vedlej‰í nabídce
poloÏku AUDIO SELECT.
PLAYER MODE
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
A / V SET
AUDIO SELECT
SOUND [ 1 ]
6. Using the MENU DIAL, select the AUDIO playback
SOUND [ 2 ]
MIX [ 1 + 2 ]
channel.
■ Press the ENTER button to confirm the audio
playback channel.
- SOUND1 : play the original sound.
- SOUND2 : play the dubbed sound.
- MIX(1+2) : play back SOUND1 and 2 equally mixed.
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
6. Ovladaãem MENU DIAL zvolte AUDIO kanál pro
pfiehrávání.
■ Volbu audio kanálu potvrìte tlaãítkem ENTER.
- SOUND 1: pfiehrávání originálního zvuku.
- SOUND 2: pfiehrávání dabovaného zvuku.
- MIX(1+2): pfiehrávání obou v˘‰e
zvukov˘ch záznamÛ kanálÛ souãasnû.
7. To exit, press the MENU button.
8. Press the
(PLAY/STILL) button to playback the dubbed tape.
7. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
8. Tlaãítkem
(PLAY/STILL) spusÈte pfiehrávání dabované kazety.
Note
When you playback added sound (SOUND2 or MIX mode), you may
experience loss of sound quality.
66
Poznámka
Pfii pfiehrávání dabovaného zvuku (kanál SOUND 2 nebo reÏim MIX)
mÛÏe dojít ke zhor‰ení zvukové kvality.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 67
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
PHOTO Image Recording
PHOTO - záznam statického obrazu (fotografie)
1. Set the power switch to CAMERA.
2. Press the PHOTO button.
■ The still picture is recorded for about
6~7 seconds.
1. Vypínaã kamery pfiepnûte do polohy CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
■ Statickû snímek se zaznamenává cca po
dobu 6 ~ 7 sekund.
3. After the PHOTO has been recorded, the camcorder
returns to STBY mode.
PHOTO
Vyhledávání snímkÛ v reÏimu PHOTO
Searching for a PHOTO picture
✤ Funkce PHOTO SEARCH je k dispozici pouze v reÏimech
PLAYER.
✤ The PHOTO SEARCH works in PLAYER mode only.
1. Press the MENU button.
■ The MENU list will appear.
2. Turn the MENU DIAL to highlight A/V.
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Select PHOTO SEARCH from the sub-menu and
press the ENTER button.
■ You can also press the PHOTO SEARCH button
on the remote control.
5. Search the PHOTO using the
(FF) and
(REW) buttons.
■ The PHOTO search process appears on the
LCD while you are searching.
■ After completing the search, the camcorder
displays the still image.
6. To exit, press the
(STOP) button.
3. Po uloÏení fotografie se kamera vrátí do
pohotovostního reÏimu (STBY).
1. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se seznam poloÏek nabídky.
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
OUT
AV IN/OUT
3. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PHOTO
SEARCH a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ MÛÏete pouÏít rovnûÏ tlaãítko PHOTO
SEARCH na dálkovém ovladaãi.
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
2. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
A/V.
12
SOUND[1]
OUT
5. K vyhledávání pouÏijte tlaãítka
(FF) a
(REW).
■ PrÛbûh vyhledávání se zobrazuje na LCD
monitoru.
■ Po vyhledání kamera zobrazí poÏadovanou
fotografii.
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka
(STOP).
67
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 68
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
NIGHT CAPTURE (0 lux recording)
ReÏim NIGHT CAPTURE (záznam pfii osvûtlení 0 luxÛ)
✤ Funkce NIGHT CAPTURE je k dispozici v
reÏimu CAMERA/M.REC.
✤ Funkce NIGHT CAPTURE umoÏÀuje záznam
objektÛ za tmy.
POWER
NIGHT CAPTURE
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
OFF
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
ON
✤ The NIGHT CAPTURE function works in
CAMERA/M.REC mode.
✤ The NIGHT CAPTURE function enables you to
record a subject in darkness.
2. Slide the NIGHT CAPTURE switch to ON.
■
(NIGHT CAPTURE indicator) appears on
the LCD monitor.
■ The infrared(invisible rays) light is turned on
automatically.
STBY
0:00:00
6 0 min
NIGHT CAPTURE
3. To cancel the NIGHT CAPTURE function, slide
the NIGHT CAPTURE switch to OFF.
2. Pfiepínaã NIGHT CAPTURE pfiepnûte do polohy
ON.
■ Na LCD monitoru se zobrazí ikona NIGHT
CAPTURE (
).
■ Automaticky se zapne infraãervené
(neviditelné) osvûtlení.
3. Chcete-li funkci NIGHT CAPTURE vypnout,
pfiepnûte pfiepínaã NIGHT CAPTURE do polohy
OFF.
Notes
■
■
■
■
■
The maximum recording distance using the infrared light is
about 3 m (about 10 feet).
If you use the NIGHT CAPTURE function in normal recording
situations (ex. outdoors by day), the recorded picture may be tinted
green.
In the NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not available,
such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
If focusing is difficult with the auto focus mode when using the
NIGHT CAPTURE function, focus manually.
Do not cover the Infrared Light with the hand.
Poznámky
■
■
■
■
■
68
Pfii infraãerveném osvûtlení lze pofiídít záznam ze vzdálenosti
maximálnû 3 m.
Pokud pouÏijete funkci NIGHT CAPTURE za normálních
svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru bûhem dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe mít zelenav˘ nádech.
Pfii aktivaci reÏimu NIGHT CAPTURE nejsou urãité funkce k
dispozici (napfi. vyváÏení bílé, Program AE, DSE, BLC).
Pokud je v reÏimu NIGHT CAPTURE automatické ostfiení
nedostateãné, ostfiete ruãnû.
Infraãervené svûtlo nezakr˘vejte rukou.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 69
ENGLISH
)
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
POWER NIGHT CAPTURE
POWER NIGHT CAPTURE
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function works in CAMERA mode.
✤ The POWER NIGHT CAPTURE function can record a subject
more brightly in darkness than the NIGHT CAPTURE function.
✤ A POWER NIGHT CAPTURE is displayed for three seconds by
LCD if you press a SLOW SHUTTER button in state that a NIGHT
CAPTURE switch is turned on.
✤ When you work in POWER NIGHT CAPTURE mode, POWER
NIGHT CAPTURE icon appears on the LCD continuously.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Zapnûte tlaãítko NIGHT CAPTURE a poté
stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER.
3. Stiskem SLOW SHUTTER nastavte rychlost
závûrky. SLOW SHUTTER umoÏÀuje pofiízení
jasnûj‰ího záznamu.
4. Pfii záznamu s POWER NIGHT CAPTURE budou
zábûry pfiipomínat efekt zpomaleného filmu.
5. Chcete-li funkci POWER NIGHT CAPTURE
zru‰it, stiskem SLOW SHUTTER zvolte "off" a
poté tlaãítko NIGHT CAPTURE vypnûte.
POWER
NIGHT CAPTURE
OFF
Notes
ON
1. Set the camcorder to CAMERA mode.
2. Turn on the NIGHT CAPTURE switch, and then
press the SLOW SHUTTER button.
3. Press the SLOW SHUTTER button to set shutter
speed. The SLOW SHUTTER function enables you
to record a subject more brightly.
4. When using POWER NIGHT CAPTURE the image
takes on a slow motion like effect.
5. To cancel the POWER NIGHT CAPTURE function,
press the SLOW SHUTTER button to set to “off ”
and then turn off the NIGHT CAPTURE switch.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE je k dispozici v reÏimu
CAMERA.
✤ Funkce POWER NIGHT CAPTURE dokáÏe lépe a jasnûji
zaznamenat objekt v tmavém prostfiedí neÏ funkce NIGHT
CAPTURE.
✤ Pokud bûhem aktivace funkce NIGHT CAPTURE stisknete SLOW
SHUTTER, po dobu 3 sekund se na LCD monitoru zobrazí nápis
POWER NIGHT CAPTURE.
✤ Pokud pracujete v reÏimu POWER NIGHT CAPTURE, na LCD
monitoru bude trvale zobrazena ikona POWER NIGHT CAPTURE.
POWER NIGHT CAPTURE
Poznámky
12:00
■
■
■
■
The maximum recording distance using the infrared
light is about 3 m (about 10 feet).
If you use the POWER NIGHT CAPTURE function in normal
recording situations (ex. outdoors by day), the recorded picture
may contain unnatural colours.
In the POWER NIGHT CAPTURE mode, certain functions are not
available, such as White Balance, Program AE, DSE, BLC.
When the subject is too bright, press the SLOW SHUTTER button
(S1/25 ➝ S1/6) to obtain better quality recordings.
10.JAN.2004
■
■
■
■
Pfii infraãerveném osvûtlení lze pofiídít záznam ze
vzdálenosti maximálnû 3 m.
JestliÏe funkci POWER NIGHT CAPTURE pouÏijete za normálních
svûteln˘ch podmínek (napfiíklad v exteriéru bûhem dne),
zaznamenan˘ obraz mÛÏe obsahovat nepfiirozené barvy.
Pfii aktivaci POWER NIGHT CAPTURE nejsou urãité funkce k
dispozici (napfi. vyváÏení bílé barvy, Program AE, DSE, BLC).
Pokud je objekt pfiíli‰ jasn˘, stisknûte tlaãítko SLOW SHUTTER
(S1/25 ➝ S1/6 ) a získáte vy‰‰í kvaitu záznamu.
69
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 70
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Using the VIDEO LIGHT
PouÏití VIDEO REFLEKTORU
✤ VIDEO LIGHT works in CAMERA/M.REC mode only.
✤ Brighten the scene when natural lighting is too dim.
✤ The VIDEO LIGHT works in SP mode only.
- If you turn on the LIGHT in LP mode, the LIGHT indicator and “LP”
will blink on the LCD.
DANGER
■ The VIDEO LIGHT can become extremely hot.
V¯STRAHA
Do not touch it while in operation or soon after turning it off,
otherwise serious injury may result.
■ Do not place the camcorder into the carrying case immediately after
using the VIDEO LIGHT, since it remains extremely hot for some
time.
■ Do not use near flammable or explosive materials.
■ It is recommended that you consult your nearest SAMSUNG dealer
for bulb replacement.
- The life of the bulb is approximately 50 hours.
1. Set the camcorder to the CAMERA mode.
2. Press the V.LIGHT button.
■ The VIDEO LIGHT indicator appears
on the LCD and the light is turned on.
3. If you want to turn off the VIDEO LIGHT,
press the V.LIGHT button again.
■ Video reflektor mÛÏe b˘t rozpálen.
■ Bûhem provozu nebo vzápûtí po vypnutí se jej nedo˘kejte, mohlo by
dojít k váÏnému zranûní.
■ Bezprostfiednû po pouÏití reflektoru neukládejte videokameru do
pouzdra, protoÏe reflektor mÛÏe zÛstat po dlouhou dobu extrémnû
rozpálen.
■ NepouÏívejte jej v blízkosti hofilav˘ch nebo v˘bu‰n˘ch materiálÛ.
■ V pfiípadû v˘mûny Ïárovky se obraÈte na
nejbliωího prodejce SAMSUNG.
- Îivotnost Ïárovky je pfiibliÏnû 50 hodin.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu CAMERA.
2. Stisknûte tlaãítko V.LIGHT.
■ Na LCD monitoru se zobrazí Indikátor VIDEO
LIGHT a reflektor se zapne.
3. Pokud jej hodláte vypnout, stisknûte znovu tlaãítko
V.LIGHT.
V.LIGHT
Notes
■ The light is turned off automatically during ejecting or inserting.
■ Even if the battery indicator does not blink when the battery pack’s
charge is low, the camcorder may turn off automatically when you turn
on the light, or when you start recording with the light turned on.
■ The built-in light is used as a subsidiary light, it may not be enough for
outdoor lighting.
■ The picture quality may deteriorate if you use the VIDEO LIGHT
continuously for more than 20 minutes.
70
✤ Video reflektor je k dispozici pouze v reÏimu CAMERA./M.REC.
✤ SlouÏí k rozjasnûní zábûrÛ v pfiípadech nedostateãné intenzity
pfiirozeného osvûtlení.
✤ Video reflektor je k dispozici pouze v reÏimu SP.
- Pokud jej aktivujete v dlouhohrajícím reÏimu LP, na LCD monitoru
zaãne blikat indikátor LIGHT a nápis LP.
Poznámky
■ Bûhem vyjmutí ãi vloÏení kazety se reflektor automaticky vypne.
■ Pfii zapnutí reflektoru nebo pfii zahájení záznamu s reflektorem jiÏ
aktivovan˘m se mÛÏe videokamera automaticky vypnout, i kdyÏ indikátor
stavu baterie nebliká.
■ Vestavûn˘ reflektor slouÏí jako pfiídavn˘ zdroj svûtla a pro záznam v
exteriérech nemusí b˘t dostateãn˘.
■ Pokud video reflektor pouÏíváte déle neÏ 20 minut, mÛÏe dojít ke sníÏení
kvality obrazu.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 71
ENGLISH
CZECH
Advanced Recording
Pokroãilé metody záznamu
Various Recording Techniques
RÛzné metody záznamu
✤ In some situations different recording techniques may be required
for more dramatic results.
Note
✤ V nûkter˘ch situacích lze pro zv˘‰ení dramatického úãinku zábûrÛ
pouÏít dal‰í metody záznamu.
Poznámka
Please rotate the LCD screen carefully as excessive rotation may
cause damage to the inside of the hinge that connects the LCD screen
to the Camcorder.
LCD monitor otáãejte opatrnû, protoÏe nepfiimûfienou silou by mohlo
dojít k po‰kození závûsu, ve kterém je monitor spojen s kamerou.
1. BûÏn˘ zpÛsob natáãení.
1. General recording.
1
2
2. Zábûr zdola.
2. Downward recording.
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor shora.
Making a recording with a top view of the
LCD screen.
3. Zábûr shora.
3. Upward recording.
3
Making a recording viewing the LCD
screen from below.
4
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zdola.
4. Záznam sebe sama.
4. Self recording.
Making a recording viewing the LCD
screen from the front.
5
Pfii záznamu sledujte scénu pohledem na
LCD monitor zepfiedu.
5. Záznam s hledáãkem
5. Recording with the Viewfinder.
■
In circumstances where it is difficult to
use the LCD monitor, the viewfinder
can be used as a convenient alternative.
■
V situacích, kdy je pouÏití LCD
monitoru obtíÏné, lze jako vhodnou
alternativu pouÏit hledáãek.
71
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 72
ENGLISH
Playback
Tape Playback
CZECH
Pfiehrávání
Pfiehrávání kazety
✤ The playback function works in PLAYER mode only.
✤ Funkce pfiehrávání je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
Playback on the LCD
✤ It is practical to view a tape using the LCD when in a car or
outdoors.
Pfiehrávání na LCD monitoru
✤ Pfiehrávání kazety na LCD monitoru oceníte v autû nebo v
exteriéru.
Playback on a TV monitor
✤ To play back a tape, the television must have a compatible
colour system.
✤ We recommend that you use the AC Power Adapter as the
power source for the camcorder.
Pfiehrávání na obrazovce televizoru
✤ Pfiehrávání je podmínûno kompatibilitou obrazové normy.
✤ Pfii tomto pfiehrávání se doporuãuje videokameru napájet
síÈov˘m adaptérem.
Pfiipojení k televizoru vybavenému vstupními konektory Audio/Video
Connecting to a TV which has Audio/Video input jacks
1. Videokameru pfiipojte k TV pfiijímaãi pomocí AUDIO/VIDEO kabelu.
1. Connect the camcorder and TV with the
■ Îlut˘ konektor: video signál
Video input-Yellow
S-VIDEO input
AUDIO/VIDEO cable.
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L - lev˘ kanál)
Audio input
Camcorder
(left)-White
■ The yellow plug : Video
■ âerven˘ konektor: audio signál (R - prav˘
TV
Audio input
■ The white plug : Audio(L)-mono
(right)-Red
kanál) - pouze pfii STEREO záznamu.
■ The red plug : Audio(R)
Audio/Video
- Pokud kameru pfiipojujete k
- If you connect to a monaural TV or
monofonnímu televizoru nebo
VCR, connect the yellow plug (Video)
videorekordéru, pfiipojte Ïlut˘ konektor do
to the video input of the TV or VCR
S-VIDEO
vstupu Video a bíl˘ konektor do vstupu
and the white plug (Audio L) to the
Audio L
audio input of the TV or VCR.
✤ Lze pouÏít také redukci SCART (doplnûk).
✤ You may use the SCART adapter (optional).
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
2. Set the power switch on the camcorder to PLAYER mode.
3. Zapnûte televizor a pfiepínaã vstupÛ nastavte na vstup VIDEO.
3. Turn on the TV and set the TV/VIDEO selector on the TV to VIDEO.
■ Dal‰í podrobnosti si ovûfite v uÏivatelské pfiíruãce k televizoru
■ Refer to the TV or VCR user’s manual.
nebo k videorekordéru.
4. Play the tape.
4. SpusÈte kazetu.
Notes
Poznámky
DV
IEEE
1394
USB
A/V
S-VIDEO
MIC
■
■
■
72
You may use an S-VIDEO (optional) cable to obtain better quality
pictures if you have a S-VIDEO connector on your TV.
Even if you use an S-VIDEO (optional) cable, you need to connect
an audio cable.
If you connect the cable to the AV Jack, you will not hear sound
from the Camcorder's speakers.
■
■
■
Máte-li na svém televizoru vstup S-VIDEO, mÛÏete pouÏít kabel
S-VIDEO (doplnûk). Získáte tak vy‰‰í kvalitu obrazu.
Kromû kabelu S-VIDEO (doplnûk) musíte zapojit také audio kabel.
Pokud kabel pfiipojíte do zdífiky AV, neusly‰íte zvuk z vestavûného
reproduktoru.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 73
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Connecting to a TV which has no Audio and Video input jacks
Pfiipojení k televizoru, kter˘ není vybaven vstupy Audio a Video
✤ Videokameru mÛÏete k televizoru pfiipojit pfies videorekordér
(VCR).
✤ You can connect your camcorder to a TV through a VCR.
1. Connect the camcorder and VCR with
S-VIDEO
the AUDIO/VIDEO cable.
VCR
■ The yellow plug : Video
■ The white plug : Audio(L) - Mono
■ The red plug : Audio(R)
TV
2. Connect a TV to the VCR.
3. Set the power switch on the camcorder to
ANTENNA
PLAYER mode.
4. Turn on both the TV and VCR.
■ Set the input selector on the VCR to LINE.
■ Select the channel reserved for your VCR on the TV set.
5. Play the tape.
Playback
1.
2.
3.
4.
✤ You can play the recorded tape in PLAYER
mode.
Connect a power source and set the power
switch to PLAYER mode.
Insert the tape you wish to play back.
Using the
(FF) and
(REW) buttons,
find the first position you wish to play back.
Press the
(PLAY/STILL) button.
■ The images you recorded will appear on the TV after a few
seconds.
■ If a tape reaches its end while being played back, the tape will
rewind automatically.
1. K propojení videokamery s videorekordérem
pouÏijte kabel AUDIO/VIDEO.
■ Îlut˘ konektor: video signál
Audio/Video
■ Bíl˘ konektor: audio signál (L - lev˘ kanál
- mono)
■ âerven˘ konektor: audio signál (R S-VIDEO
prav˘ kanál) - pouze u STEREO
CAMCORDER
záznamu
2. Televizor propojte s videorekordérem.
3. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
4. Zapnûte televizor i videorekordér.
■ Pfiepínaã vstupÛ na videorekordéru nastavte do polohy "LINE".
■ Na televizoru zvolte kanál vyhrazen˘ pro videorekordér.
5. Pfiehrajte kazetu.
VIDEO
AUDIO(L)
AUDIO(R)
USB
A/V
S-VIDEO
MIC
Pfiehrávání
✤ Kazetu se záznamem mÛÏete pfiehrávat
v reÏimu PLAYER.
1. K videokamefie pfiipojte napájecí zdroj a
pfiepínaãem nastavte reÏim PLAYER.
2. VloÏte kazetu, kterou hodláte pfiehrát.
3. Tlaãítky
(FF) a
(REW) najdûte
místo, od nûhoÏ chcete záznam spustit.
4. Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
■ Pofiízen˘ záznam se po nûkolika sekundách zobrazí na TV
obrazovce.
■ Pokud pfiehrávaná kazeta dobûhne na konec, automaticky se
pfievine na zaãátek.
Note
■
The playback mode (SP/LP) is selected automatically.
DV
IEEE
1394
Poznámka
■
Rychlost pfiehrávání (SP/LP) se aktivuje automaticky.
73
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 74
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Various Functions while in PLAYER mode
RÛzné funkce v reÏimu PLAYER
✤ Tlaãítka funkcí PLAY/STILL, STOP, FWD A REW jsou k dispozici na
videokamefie i na dálkovém ovladaãi.
✤ Tlaãítka funkcí F.ADV (pfiehrávání po snímcích), X2 (pfiehrávání
dvojnásobnou rychlostí) a SLOW (zpomalené pûehrávání) jsou umístûna
pouze na dálkovém ovladaãi
✤ Ponecháte-li ji videokameru v reÏimech reprodukce STILL (reprodukce
statického obrazu) nebo SLOW (zpomalené pfiehrávání) déle neÏ 5
minut, pfiehrávání se z dÛvodu ochrany pfied opotfiebením pásku a hlav
automaticky zastaví.
✤ The PLAY/STILL, STOP, FF, REW buttons are located on the
camcorder and the Remote Control.
✤ The F.ADV(Frame advance), X2, SLOW buttons are located on
the Remote Control only.
✤ To prevent tape and head-drum wear, your camcorder will
automatically stop if it is left in STILL or SLOW modes for more
than 5 minutes.
Playback pause
✤ Press the
(PLAY/STILL) button
during Playback.
✤ To resume playback, press the
(PLAY/STILL) button.
74
Pauza pfii pfiehrávání
REC SEARCH
FADE
BLC
S.SHOW
MULTI DISP.
EASY
REV
FWD
✤ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání obnovte dal‰ím stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
Picture search (Forward/Reverse)
✤ Press the
(FF) or
(REW) buttons
during Playback or Still mode.
To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Keep pressing
(FF) or
(REW) buttons
during Playback or Still mode. To resume
normal playback, release the button.
Vyhledávání (vpfied/vzad)
Slow playback (Forward/Reverse)
✤ Forward Slow Playback
■ Press the SLOW button on the remote
control during Playback.
■ To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Reverse Slow Playback
_
■ Press the
( ) button during Forward Slow Play back.
■ To resume forward slow playback, press the
(+) button.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
Zpomalené pfiehrávání (vpfied/vzad)
✤ Bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu STILL stisknûte
tlaãítko
(FF) nebo
(REW).
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Bûhem pfiehrávání nebo v reÏimu STILL pfiidrÏte
tlaãítko
(FF) nebo
(REW).
Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte uvolnûním
tohoto tlaãítka.
✤ Zpomalené pfiehrávání vpfied.
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte na dálkovém
ovladaãi tlaãítko SLOW.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem
tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Zpomalené pfiehrávání vzad.
■ Bûhem zpomaleného pÏehrávání vpfied stisknûte tlaãítko
(–).
■ Pfiehrávání sníÏenou rychlostí vpfied obnovíte stiskem
tlaãítka
(+).
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 75
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
Frame advance (To play back frame by frame)
Frame advance (Pfiehrávání po snímcích)
● V reÏimu STILL stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém
ovladaãi. Funkce F.ADV je k dispozici pouze v reÏimu
Still.
● Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání po snímcích vpfied
■ Bûhem reÏimu Still stisknûte tlaãítko F.ADV na
dálkovém ovladaãi.
✤ Pfiehrávání po snímcích vzad
■ Stiskem tlaãítka
(–) na dálkovém ovladaãi
zmûÀte smûr pohybu v reÏimu F.ADV.
■ Poté stisknûte tlaãítko F.ADV na dálkovém
ovladaãi.
X2 (pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied / vzad)
✤ Pfiehrávání X2 vpfied
■ Bûhem pfiehrávání stisknûte tlaãítko X2 na dálkovém
ovladaãi.
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
✤ Pfiehrávání X2 vzad
■ Bûhem pfiehrávání dvojnásobnou rychlostí vpfied stisknûte
tlaãítko
(–).
■ Pfiehrávání normální rychlostí obnovíte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL).
Pfiehrávání vzad
✤ Chcete-li pouÏít pfiehrávání vzad normální rychlostí, stisknûte
bûhem normálního pfiehrávání vpfied tlaãítko
(–).
✤ Pfiehrávání normální rychlostí vpfied obnovte stiskem tlaãítka
(PLAY/STILL) nebo
(+).
● Press the F.ADV button on the Remote Control while
in Still mode.
The F.ADV function works in still mode only.
● To resume normal playback,
press the
(PLAY/STILL) button.
✤ Forward frame advance
■ Press the F.ADV button on the remote control
in Still mode.
✤ Reverse frame advance
■ Press
(_) the button on the remote control
to change the direction in F.ADV mode.
■ Press the F.ADV button on the remote control.
X2 Playback (Forward/Reverse)
✤ Forward X2 Playback
■ Press the X2 button on the Remote Control during Playback.
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
✤ Reverse X2 Playback
■ Press
(_) the button during during Forward X2 Playback
■ To resume normal playback, press the
(PLAY/STILL)
button.
Reverse playback
✤ To playback in reverse at normal speed, press the
(_) button
during normal forward playback.
✤ Press the
(PLAY/STILL) or
(+) button to return to normal
forward playback.
Notes
■
Mosaic shaped distortion may appear on the screen while in some of
the various playback modes.
- Mosaic shaped distortion or noise may be experienced when you
play back tapes recorded in LP which contain various playback
functions.
■ Sound will only be heard during normal SP or LP playback.
Poznámky
■
Bûhem rÛzn˘ch reÏimÛ pfiehrávání se v obraze mÛÏe objevit
mozaikové zkreslení.
- Zkreslení nebo deformace obrazu mozaikov˘mi rastry mÛÏe nastat
v pfiípadû, Ïe rÛzné reÏimy pouÏijete pfii pfiehrávání kazety se
záznamem pofiízen˘m v reÏimu LP.
■ Zvuk usly‰íte pouze pfii pfiehrávání normální rychlostí SP nebo LP.
75
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 76
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
ZERO MEMORY
ZERO MEMORY (Tlaãítko pamûti nuly)
✤ The ZERO MEMORY function works in both CAMERA and
PLAYER modes.
✤ You can mark a point on a tape that you want to return to following
playback.
1. Press the ZERO MEMORY button on the remote control before
the recording or during playback at the point you wish to return.
■ The time code is changed to a tape counter that is set to zero
memory with the M 0:00:00(Zero memory indicator)
■ If you want to cancel the zero memory function, press the
ZERO MEMORY button again.
2. Finding the zero position.
■ When you have finished playback, fast forward or rewind the
tape.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
■ When you have finished recording, press the power switch on
the PLAYER and press the
(REW) button.
- The tape stops automatically when it reaches the zero
position.
3. The tape counter with the M (Zero memory indicator) disappears
from the display and the tape counter is changed to the time code.
✤ Funkce MEMORY je k dispozici v reÏimech CAMERA i PLAYER.
✤ Tímto tlaãítkem mÛÏete na kazetû oznaãit místo, kam se chcete po
pfiehrávání vrátit.
1. Bûhem pfiehrávání stisknûte v místû, na které se chcete pozdûji
vrátit, tlaãítko ZERO MEMORY na dálkovém ovladaãi.
■ Zobrazení ãasového kódu se zmûní na poãítadlo a to se
vynuluje (zobrazí se M 0:00:00). (Indikátor pamûti nuly).
■ Chcete-li tuto funkci zru‰it, stisknûte tlaãítko ZERO MEMORY
znovu.
2. Vyhledávání nulové pozice.
■ Po dokonãení pfiehrávání pfieviÀte kazetu rychl˘m posuvem
vpfied nebo vzad.
- Po dosaÏení nulové pozice se kazeta automaticky zastaví.
■ Po dokonãení záznamu pfiepnûte kameru do reÏimu PLAYER a
stisknûte tlaãítko
(REW).
- Po dosaÏení nulové pozice se kazeta automaticky zastaví.
3. Zobrazení poãítadla se symbolem M (indikátor pamûti nuly) zmizí
a údaj se zmûní na ãasov˘ kód.
Poznámky
■
Notes
■
■
76
In the following situations, ZERO MEMORY mode may be
canceled automatically:
- At the end of the section marked with the ZERO MEMORY
function.
- When the tape is ejected.
- When you remove the battery pack or power supply.
The zero memory may not function correctly where there is a
break between recordings on the tape.
■
ReÏim ZERO MEMORY mÛÏe b˘t v následujících pfiípadech
automaticky zru‰en:
- Na konci úseku oznaãeného funkcí ZERO MEMORY.
- Pfii vyjmutí kazety.
- Pfii vyjmutí akumulátorové baterie nebo odpojení síÈového
adaptéru.
Pokud jsou na kazetû mezi jednotliv˘mi záznamy mezery, funkce
Zero Memory nemusí pracovat správnû.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 77
ENGLISH
CZECH
Playback
Pfiehrávání
PB DSE (Playback Digital Special Effects)
PB DSE (Pfiehrávání s digitálními efekty)
✤ The PB DSE function works in PLAYER mode.
✤ The PB DSE function enables you to apply Digital Special Effects
(DSE) to tape playback or still images.
1. Set the camcorder to the PLAYER mode and then
play back a tape.
2. Press the MENU button and turn the MENU DIAL
to highlight A/V.
✤ Funkce PB DSE je k dispozici pouze v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce PB DSE umoÏÀuje pouÏití speciálních digitálních efektÛ
(DSE) na pfiehrávané zábûry nebo statické snímky (fotografie).
PLAYER MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
OUT
AV IN/OUT
3. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
6. Select PB DSE item (off, mirror, mosaic) from
the sub-menu and press the ENTER button.
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
12
8. To cancel the PB DSE function, set the PB DSE to
off or press the STOP button.
4. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PB DSE a
stisknûte tlaãítko ENTER.
SOUND[1]
OUT
5. Tlaãítkem ENTER vyvolejte vedlej‰í nabídku.
6. Z vedlej‰í nabídky zvolte poloÏku PB DSE (off,
mirror, mosaic) a stisknûte tlaãítko ENTER.
PLAYER MODE
A / V SET
7. To exit, press the MENU button.
2. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V.
3. Stiskem tlaãítka ENTER vyvolejte vedlej‰í
nabídku.
PLAYER MODE
4. Select PB DSE from the sub-menu and press
the ENTER button.
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER a
poté spusÈte pfiehrávání.
PB DSE
7. Nabídku opusÈte tlaãítkem MENU.
OFF
MIRROR
MOSAIC
8. Chcete-li funkce PB DSE pfieru‰it, pfiepnûte
poloÏku PB DSE na "off" nebo stisknûte tlaãítko
STOP.
Notes
■
■
You cannot apply the PB DSE function to pictures which are being
input from an external source.
Once you modify an image using the PB DSE function, it cannot
be imported to your PC from the camcorder’s DV jack.
Poznámky
■
■
Funkce PB DSE nelze pouÏít na obrazová data pfiivedená z
externího vstupu.
Snímek upraven˘ digitálními efekty nelze prostfiednictvím DV
v˘stupu pfienést do poãítaãe.
77
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 78
ENGLISH
Playback
PB ZOOM
✤ The PB ZOOM function works in PLAYER mode.
✤ The PB ZOOM function enables you to magnify playback or still
image.
CZECH
Pfiehrávání
PB ZOOM (pfiehrávání se zvût‰ením obrazu)
✤ Funkce PB ZOOM; je k dispozici v reÏimu PLAYER.
✤ Funkce umoÏÀuje zvût‰ení pfiehrávan˘ch zábûrÛ nebo fotografií.
1. Press the PB ZOOM button in playback mode or in
playback still mode.
2. The image is magnified starting from the center of
image and arrows appear which allow you to move
the image in four directions.
1. Bûhem pfiehrávání nebo bûhem zastavení
stisknûte tlaãítko PB ZOOM.
PB ZOOM
MACRO
2. Obraz bude smûrem od stfiedu zvût‰en a
zobrazí se ãtyfii ‰ipky, jejichÏ prostfiednictvím
bude moÏno obraz posouvat ãtyfimi smûry.
3. You can zoom in from 1.2x to 8.0x by moving the
zoom lever.
3. Posuvem páãky transfokátoru lze obraz zvût‰it v
rozsahu 1,2x aÏ 8,0x.
4. You can move the image in the arrow directions
using the MENU DIAL.
4. Ovladaãem MENU DIAL lze obraz posouvat ve
smûru ‰ipek.
5. You can change the arrow direction(vertical,
horizontal) to move the image by pressing the
ENTER button.
5. Stiskem ovladaãe lze smûr ‰ipky pro pohyb
obrazu zmûnit (svisle, vodorovnû).
6. To cancel the PB ZOOM function,
press the PB ZOOM or STOP button.
VOL/MF
6. Chcete-li funkci PB ZOOM ukonãit, stisknûte
tlaãítko PB ZOOM nebo STOP.
Notes
■
■
78
You cannot apply the PB ZOOM function to pictures which are
being input from an external video source.
The PB ZOOM image cannot be imported to your PC from the
camcorder’s DV jack.
Poznámky
■
■
Funkci PB ZOOM nelze pouÏít na obrazová data pfiivedená z
externího vstupu.
Obraz zvût‰en˘ prostfiednictvím PB ZOOM nelze prostfiednictvím
DV v˘stupu pfienést do poãítaãe.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 79
ENGLISH
CZECH
Recording in PLAYER mode (VP-D107i only) Záznam v reÏimu PLAYER (pouze model VP-D107i)
Recording in PLAYER mode
✤ You can use this camcorder as a recorder.
✤ You can record a tape from VCR or TV.
1. Connect the camcorder and VCR or TV with
S-VIDEO
the AUDIO/VIDEO cable.
VCR
2. Set the power switch of the camcorder to
PLAYER mode.
3. Turn on the VCR or TV.
4. Insert the blank tape with protection tab closed
TV
into the camcorder.
■ If you want to record from a connected VCR,
ANTENNA
insert a recorded VHS tape into the VCR.
5. Press the MENU button, turn the MENU DIAL to
highlight A/V and press the ENTER button.
6. Turn the MENU DIAL to highlight AV IN/OUT
and press the ENTER button to select AV IN.
■ “AV IN” and picture appear on
the LCD monitor.
■ OUT: Releases the INPUT mode
PLAYER MODE
7. Press the START/STOP button to set the camcorder
A / V SET
to REC PAUSE mode.
REC MODE
■ “PAUSE” on the LCD monitor.
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
8. Select the TV program or playback the VHS tape.
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
9. Press START/STOP button to start recording.
WIND CUT
■ If you want to pause recording for a while,
PB DSE
AV IN/OUT
press the START/STOP button again.
10. To stop recording, press the (STOP) button.
Záznam v reÏimu PLAYER
✤ Tuto videokameru mÛÏete pouÏít jako videorekordér.
✤ Na kazetu mÛÏete pofiídit záznam z videorekordéru (VCR) nebo
televizoru.
1. Pomocí kabelu AUDIO/VIDEO propojte
videokameru s videorekordérem nebo televizorem.
AUDIO(R)
2. Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
3. Zapnûte videorekordér nebo televizor.
Audio/Video
4. Do videokamery vloÏte prázdnou kazetu, která
není zaji‰tûna proti náhodnému vymazání.
S-VIDEO
■ Chcete-li nahrávat z pfiipojeného
videorekordéru, vloÏte do videorekordéru
CAMCORDER
nahranou kazetu VHS.
5. Stisknûte tlaãítko MENU, ovladaãem MENU DIAL
zv˘raznûte poloÏku A/V a stisknûte tlaãítko
ENTER.
6. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku AV
IN/OUT a stiskem ENTER zvolte AV IN.
■ Na LCD monitoru se zobrazí "AV IN" a obraz.
■ OUT : Ukonãení reÏimu INPUT
7. Stiskem tlaãítka START/STOP pfiepnûte videokameru
do reÏimu záznamové pauzy (REC PAUSE).
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis "PAUSE"
8. Zvolte TV program nebo zapnûte pfiehrávání na
videorekordéru.
12
SOUND[1]
9. Stiskem START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam pozastavit, stisknûte znovu
IN
tlaãítko START/STOP.
10. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
VIDEO
AUDIO(L)
A/V
S-VIDEO
MIC
Poznámky
Notes
■
When you record the images being played back on analog VCR,
if they are not being played back in normal speed, (for example, more
than double speed or slow playback), only gray image appears on
the camcorder.
■ If you want to see the camcorder picture with a TV, set AV IN/OUT
menu to OUT.
DV
IEEE
1394
USB
■
Pokud pofiizujete záznam nahrávky pfiehrávané na analogovém
videorekordéru, kter˘ nepfiehrává normální rychlostí (pfiehráváte napfi.
dvojnásobnou rychlostí nebo zpomalenû), na videokamefie bude
zobrazen pouze ‰ed˘ obraz.
■ Pokud chcete obraz videokamery sledovat na televizoru, pfiepnûte
nabídku AV IN/OUT na OUT.
79
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 80
ENGLISH
IEEE 1394 Data Transfer
Transferring IEEE1394 (i.LINK)-DV standard data connections
Connecting to a DV device
✤ Connecting with other DV standard products.
■ A standard DV connection is quite simple.
If a product has a DV port, you can transfer data by
connecting to the DV port using the correct cable.
!!! Please be careful since there are two types of DV ports,
(4pin, 6pin). This camcorder has a 4pin terminal.
✤ With a digital connection, video and audio signals are
transmitted in digital format, allowing high quality images
to be transferred.
CZECH
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394 (i.LINK) standardní datové pfiipojení DV
Pfiipojení k DV zafiízení
✤ Propojení s jin˘m standardním zafiízením DV (Digital Video)
■ Standardní propojení DV zafiízení je velmi jednoduché.
Je-li pfiístroj vybaven rozhraním DV, mÛÏete pfiená‰et
data pomocí správného kabelu pfiipojeného k DV rozhraní.
!!! V˘bûru kabelu vûnujte pozornost, protoÏe rozhraní DV
existuje ve dvou typech (ãtyfipólové a ‰estipólové). Tato
videokamera má rozhraní ãtyfipólové.
✤ Pfii propojení rozhraní DV jsou video a audio signály
pfiená‰eny v digitálním formátu, coÏ zaruãuje vysokou kvalitu
pfiená‰eného obrazu.
Connecting to a PC
✤ If you want to transmit data to a PC, you must install a
IEEE 1394 add-on card onto the PC. (not supplied)
✤ The frame rate recorded for video capturing is dependent on
the capacity of the PC.
Pfiipojení k PC
✤ Chcete-li pfiená‰et data do PC, musíte do PC instalovat
pfiídavnou kartu s rozhraním IEEE 1394 (není souãástí
dodávky).
✤ Obrazová frekvence zaznamenávaného video signálu závisí na
rychlosti PC.
Notes
■
■
■
80
When you transmit data from the camcorder to another DV device,
some functions may not work.
If this occurs, please reconnect the DV cable or turn the power
OFF and ON again.
When you transmit data from the camcorder to PC,
PC function button is not available in M.PLAY mode.
Do not use the camcorder and IEEE1394 together as this will
cause IEEE1394 to shut off.
Poznámky
■
■
■
Pfii pfienosu dat z videokamery do jiného DV zafiízení nemusí
nûkteré funkce pracovat. JestliÏe k tomu dojde, odpojte prosím a
znovu pfiipojte DV kabel nebo vypnûte a znovu zapnûte napájení
kamery.
Pokud pfiená‰íte data z videokamery do PC, funkãní PC tlaãítko je
v reÏimu M.PLAY nedostupné.
Videokameru a rozhraní IEEE1394 nepouÏívejte souãasnû, neboÈ
v tomto pfiípadû dojde k vypnutí rozhraní IEEE1394.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 81
ENGLISH
IEEE 1394 Data Transfer
● System requirements
■
■
■
■
CPU : faster Intel® Pentium III™ 450Mhz compatible.
Operating system : Windows® 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
Main memory : more than 64 MB RAM
IEEE1394 add-on card or built in IEEE1394 card
Recording with a DV connection cable (VP-D107i only)
1. Set the power switch to PLAYER mode.
2. Connect the DV cable (not supplied)
from the DV IN/OUT port of the
camcorder to the DV IN/OUT port of the
other DV device.
■ Make sure that DV IN appears on
the screen.
3. Press the START/STOP button to
begin REC PAUSE mode.
■ PAUSE is displayed on the OSD.
4. Start playback on the other DV device while you monitor the
picture.
5. Press the START/STOP button to start recording.
■ If you want to pause recording momentarily, press the
START/STOP button again.
6. To stop recording, press the
(STOP) button.
Notes
■
■
When using this camcorder as a recorder, the pictures that appear
on a monitor may seem uneven, however recorded pictures will not
be affected.
Operation are not guaranteed for all the recommanded computer
environments mentioned above.
CZECH
Pfienos dat prostfiednictvím rozhraní IEEE 1394
● PoÏadavky na systém
■
■
■
■
CPU: kompatibilní s Intel® Pentium III™ 450 MHz nebo rychlej‰í
Operaãní systém: Windows‚ 98SE, ME, XP, Mac OS (9.1~10.2)
PamûÈ RAM: více neÏ 64 MB
Pfiídavná nebo vestavûná karta s rozhraním IEEE 1394
Záznam s propojovacím DV kabelem (pouze model VP-D107i)
DV
IEEE
1394
USB
A/V
S-VIDEO
MIC
1. Videokameru pfiepnûte do reÏimu
PLAYER.
2. Pomocí DV kabelu (není souãástí
dodávky) propojte rozhraní DV
IN/OUT videokamery s rozhraním DV
IN/OUT jiného DV zafiízení.
■ Ovûfite si, zda je na LCD monitoru
zobrazen nápis "DV".
3. Tlaãítkem START/STOP pfiepnûte kameru do reÏimu REC
PAUSE.
■ Na LCD monitoru se zobrazí nápis "PAUSE".
4. Na pfiipojeném DV zafiízení spusÈte pfiehrávání a sledujte obraz na
videokamefie.
5. Stiskem tlaãítka START/STOP spusÈte záznam.
■ Chcete-li záznam doãasnû pfieru‰it, stisknûte znovu tlaãítko
START/STOP.
6. Záznam ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
Poznámky
■
■
Pfii pouÏití videokamery jako videorekordéru se zobrazení na LCD
monitoru mÛÏe jevit jako nestabilní, zaznamenávan˘ obraz v‰ak
nebude ovlivnûn.
Správn˘ prÛbûh ãinnosti není u v‰ech v˘‰e popsan˘ch operaãních
systémÛ zaruãen.
81
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 82
ENGLISH
CZECH
USB interface
Rozhraní USB
● Transferring a Digital Image through a USB Connection
● Pfienos digitálního (statického) obrazu prostfiednictvím
rozhraní USB
✤ You can easily transfer a still image from a MEMORY CARD to
a PC without additional add-on cards via a USB connection.
✤ You can transfer an image to a PC via a USB connection.
✤ If you transfer data to a PC, you need to install the software
(Driver, DVC Media 5.1, Windows Media Player 9.0,
DirectX 9.0a) supplied with the camcorder.
✤ Statick˘ obraz mÛÏete snadno pfiená‰et z kamery, kazety,
pamûti do PC pfies rozhraní USB, bez nutnosti instalace
roz‰ifiující PC karty.
✤ Obrazová data lze pfiená‰et do PC pfies rozhraní USB.
✤ Chcete-li pfiená‰et data do PC, musíte instalovat software
(ovladaã, editaãní software DVC Media 5.1, pfiehrávaã
Windows Media Player 9.0, multimediální roz‰ífiení DirectX
9.0a) dodávan˘ s videokamerou.
PoÏadavky na systém
System Requirements
■
■
■
■
■
■
■
■
CPU : Intel® Pentium III™ 450 processor
compatible or better
Operating system : Windows® 98SE/ME/
2000/XP
RAM : 128 MB or more
CD-ROM: 4x CD-ROM drive
VIDEO : 65,000-colour or better
video display card
Available USB port (V1.1)
Hard Disc : 4GB (8GB recommended)
■
■
■
■
■
■
Poznámky
Notes
■
■
■
■
Intel ® Pentium III™ is a trademark of the Intel Corporation.
Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
All other brands and names are property of their respective
owners.
Operations are not guaranteed for all of the recommended
computer environments mentioned above.
■
■
■
■
82
CPU: kompatibilní s Intel® Pentium III™
450 MHz nebo rychlej‰í
Operaãní systém: Windows®
98/98SE/ME/2000/XP
PamûÈ RAM: 128 MB nebo více
CD-ROM 4 x nebo rychlej‰í
Grafická karta : 65 000 barev nebo lep‰í
Dostupné USB rozhraní (V 1.1)
Pevn˘ disk: minimálnû 4 GB
(doporuãeno 8 GB).
Intel® Pentium III™ je ochrannou známkou spoleãnosti Intel
Corporation.
Windows® je ochrannou známkou spoleãnosti Microsoft®
Corporation.
V‰echny ostatní znaãky a názvy jsou vlastnictvím sv˘ch fiádn˘ch
vlastníkÛ.
Správn˘ prÛbûh ãinnosti není u v‰ech v˘‰e popsan˘ch operaãních
systémÛ zaruãen.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 83
ENGLISH
USB interface
Installing DVC Media 5.1 Program
✤ DVC Media 5.1 User's Manual is included on the accompanying
CD(D:\help\) in adobe's Portable Document Format(PDF)
The user's manual can be viewed using Acrobat Reader software,
which is also included on the CD.
(The Acrobat Reader is a freeware product of AdobeSystems,Inc.)
✤ Do not connect the camcorder to PC before installing the program.
✤ If another camera or scanner is connected, please disconnect it in advance.
✤ This explanation is based on Windows® 98SE OS.
Program installation
3.
1. Insert the software CD into CD-ROM drive.
- Installation selection screen appears on the
monitor.
2. If the installation selection screen does not appear
after inserting the CD click “Run” on the Windows
“Start” menu and execute SETUP.EXE file to begin
installation.
- When CD-ROM drive is set to “D:drive”, type
“D:/setup.exe” and press Enter.
3. Click the icons listed below to install the selected
software.
■ The program automatically checks and installs the driver.
■ DVC Driver: USB removable Disk Driver (Windows® 98SE only)
USB PC CAMERA Driver
USB Streaming Driver
■ DVC Media 5.1
■ DirectX 9.0a
■ Windows Media Player 9.0
■ Editing Software
Using the “PC camera” function
✤ You can use this camcorder as a PC CAMERA.
✤ When you connect to a Web site that can provide video chatting
functions, you can use your camcorder for such functions.
✤ When you use the voice input at video chatting (or net-meeting) function,
connect the external microphone to the soundcard of PC.
✤ Using the camcorder with PC installed Net-meeting program, you can
conduct video conference.
✤ The PC CAMERA's screen size is 160x120 pixels.
✤ If PC is connected with the USB to the camcorder, the buttons which
excepts the POWER SWITCH, MODE SWITCH, ZOOM SWITCH and
NIGHT-CAPTURE SWITCH are not operated.
1. Set the mode switch to Tape, set the power switch to CAMERA.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and
the other end to the USB connector on your computer.
CZECH
Rozhraní USB
Instalace programu DVC Media 5.1
✤ UÏivatelská pfiíruãka k programu DVC Media 5.1 je ve formátu PDF
souãástí pfiiloÏeného CD (D:\help\). Lze ji prohlíÏet prostfiednictvím
programu Acrobat Reader, kter˘ rovnûÏ naleznete na CD. (Acrobat
Reader je bezplatn˘ produkt vyvinut˘ spoleãností Adobe Systems, Inc.)
✤ Pfied instalací programu nepfiipojujte videokameru k PC.
✤ JestliÏe je pfiipojena dal‰í kamera nebo skener, pfiedem je prosím odpojte.
✤ Podkladem pro tyto pokyny byla dokumentace pro operaãní systém
Windows‚98SE.
Instalace programu
1. Do CD-ROM mechaniky vloÏte pfiiloÏené CD se
softwarem.
- Na monitoru se zobrazí instalaãní nabídka.
2. JestliÏe se po vloÏení CD nezobrazí úvodní stránka s
nabídkou instalace, poklepejte na poloÏku "Run" v
nabídce Start OS Windows a spusÈte soubor
SETUP.EXE.
- Pokud má CD-ROM mechanika pfiifiazeno písmeno
"D:\", napi‰te: "D:\setup.exe" a stisknûte klávesu
ENTER.
3. Klepnûte na ikonu odpovídající instalaci zvoleného
softwaru: (Program automaticky zkontroluje a nainstaluje
potfiebn˘ ovladaã pro PC)
■ Ovladaã DVC : v˘mûnn˘ USB ovladaã (pouze Windows® 98SE)
Ovladaã USB PC CAMERA
Datov˘ ovladaã USB Streaming
■ DVC Media 5.1
■ DirectX 9.0a
■ Windows Media Player 9.0
■ Editaãní software
PouÏití funkce “PC camera”
✤ Tuto videokameru lze pouÏít jako webovou kameru (PC CAMERA).
✤ Videokameru lze pouÏít pro tyto funkce po pfiipojení na webové stránky
umoÏÀující obrazov˘ video "chat".
✤ Chcete-li video "chat" nebo (schÛzky v síti Internet) doplnit zvukem,
pfiipojte do zvukové karty PC externí mikrofon.
✤ Pokud videokameru pouÏijte na PC s nainstalovan˘m programem NetMeeting, mÛÏete pofiádat i videokonference.
✤ V reÏimu PC CAMERA se pouÏívá rozli‰ení 160 x 120 pixelÛ.
✤ Pokud je PC s videokamerou propojen prostfiednictvím USB, s v˘jimkou
tlaãítek POWER SWITCH, ZOOM SWITCH a NIGHT-CAPTURE
SWITCH nejsou ostatní tlaãítka k dispozici.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Tape, hlavní vypínaã do polohy
CAMERA.
2. Jeden konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na videokamefie, druh˘ 83
konec do USB konektoru poãítaãe.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 84
ENGLISH
Rozhraní USB
Using the “removable Disk” function
✤ You can easily transfer data from a Memory Card to a PC without
additional add-on cards via a USB connection.
1. Set the mode switch to memory, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and
the other end to the USB connector on your computer.
Using the “USB streaming” function
✤ USB streaming data type is MPEG4.
✤ To use the USB STREAMING, the DVC Media 5.1, DirectX 9.0a and
Windows Media Player 9.0(included in the CD) programs must be
installed in the PC.
✤ You can CAMCORDER video from the PC using USB STREAMING.
Also you can store it to a moving picture of the "asf" file format, or a still
image of the "jpg" file format at PC.
1. Set the mode switch to TAPE, set the power switch to CAMERA or PLAYER.
2. Connect one end of the USB cable to the USB jack on the camcorder and
the other end to the USB connector on your computer.
3. Execute the DVC Media 5.1 program.
If you want the detailed description of USB streaming, refer to the
DVC Media 5.1 User's Manual.
Connecting to a PC
1. Connect a USB cable to the USB port on the PC.
2. Connect the other end of the USB cable into the proper terminal on the
camcorder. (USB jack)
- If a PC is connected to the camcorder with a USB cable only, the Power
Switch, Zoom Switch, mode switch and NIGHT CAPTURE operate.
Disconnecting the USB cable
✤ After completing the data transmission, you must disconnect the cable in
the following way:
1. Select the removable disc icon and click the right mouse button to select [Eject].
2. Select [Confirm] and disconnect the USB cable when the Windows Splash
screen appears.
PouÏití funkce “removable Disk” (v˘mûnn˘ disk)
✤ Prostfiednictvím USB lze data z pamûÈové karty snadno pfiená‰et do PC bez
nutnosti pofiizování pfiídavn˘ch karet.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy MEMORY, hlavní vypínaã do polohy
CAMERA nebo PLAYER.
2. Jeden konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na videokamefie, druh˘ konec
do USB konektoru poãítaãe.
PouÏití funkce “USB streaming”
✤ "USB streaming" vyuÏívá datov˘ formát MPEG4.
✤ PouÏití funkce USB STREAMING je podmínûno instalací programÛ DVC
Media 5.1, DirectX 9.0a a Windows Media Player 9.0 (naleznete je na
pfiiloÏeném CD).
✤ Pomocí funkce USB STREAMING mÛÏete sledovat pohyblivé zábûry z
videokamery na PC.
Pohyblivé zábûry mÛÏete na PC ukládat v souborovém formátu "asf",
fotografie ve formátu "jpg".
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy TAPE, hlavní vypínaã do polohy CAMERA
nebo PLAYER.
2. Jeden konec USB kabelu pfiipojte k USB zásuvce na videokamefie, druh˘ konec
do USB konektoru poãítaãe.
3. SpusÈte program DVC Media 5.1.
Podrobnûj‰í informace o funkci "USB streaming" vyhledejte v uÏivatelské
pfiíruãce k programu DVC Media 5.
Pfiipojení k PC
1. K USB portu na PC pfiipojte USB kabel.
2. Druh˘ konec USB kabelu pfiipojte ke správné zásuvce na videokamefie. (Zdífika
USB)
- Pokud je PC s videokamerou propojen USB kabelem, budou v ãinnosti
pouze tlaãítka Power Switch, Zoom Switch, pfiepínaã reÏimu a NIGHT
CAPTURE.
Odpojení USB kabelu
✤ Po dokonãení pfienosu dat je kabel nutno odpojit následujícím zpÛsobem:
1. Zvolte ikonu v˘mûnného disku a prav˘m tlaãítkem my‰i zvolte [Eject].
2. Zvolte [Confirm] a po zobrazení úvodní obrazovky
Windows kabel odpojte.
USB Cable
Notes
■
84
CZECH
USB interface
If you disconnect the USB cable from the PC or
the camcorder while transferring, the data
transmission will stop and the data may be
damaged.
■ If you connect the USB cable to a PC via a USB
HUB or simultaneously connect the USB cable
along with other USB devices, the camcorder may
not work properly.
- If this occurs, remove all USB devices from
the PC and reconnect the camcorder.
Poznámky
DV
IEEE
1394
USB
A/V
■
S-VIDEO
MIC
■
Pokud odpojíte USB kabel od PC nebo videokamery
bûhem pfienosu, pfienos dat se zastaví a mÛÏe dojít
k jejich poru‰ení.
Pokud pfiipojíte USB kabel pfies rozboãovaã USB
(HUB) nebo jej propojíte spolu s jin˘m USB
zafiízením, videokamera nemusí pracovat správnû.
- V tomto pfiípadû z PC odeberte v‰echna USB
zafiízení a videokameru znovu pfiipojte.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 85
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
MEMORY STICK (Optional Accessory)
✤ The Memory Stick stores and manages still images recorded by
the camera.
Memory Stick Functions
✤ Recording still images and MPEG4 movie
✤ Viewing still images and MPEG4 movie
■ Single
■ Slide show (Still images only)
✤ Multi display
✤ Protecting images against accidental erasure
✤ Deleting images recorded on a Memory Stick
✤ Print marking still images
✤ Formatting a Memory Stick
ReÏim digitálního fotoaparátu
PamûÈová karta MEMORY STICK (DoplÀkové pfiíslu‰enství)
✤ Na kartu Memory Stick se ukládají a archivují digitální fotografie
pofiízené videokamerou.
Funkce karty Memory Stick
✤ Záznam digitálních fotografií a zábûrÛ ve
Terminal
formátu MPEG4.
Protection
✤ ProhlíÏení fotografií a zábûrÛ ve formátu
MPEG4.
tab
■ Jednotlivû.
■ V sekvenci (pouze fotografie).
✤ ProhlíÏení vût‰ího poãtu fotografií souãasnû.
✤ Ochrana fotografií pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Mazání fotografií zaznamenan˘ch na kartû.
✤ Oznaãování fotografií pro tisk.
✤ Formátování karty.
Notes
■
■
■
■
Poznámky
You can use most of the camera’s functions when recording to the
Memory Stick.
“
” appears on the screen while recording to the Memory
Stick.
While recording or loading an image, do not eject or insert the
Memory Stick.
- Inserting or ejecting a Memory Stick while recording or loading
an image can cause data damage.
If you want to save all images on the Memory Stick, set the write
protect tab on the Memory Stick to LOCK.
■
■
■
■
Pfii záznamu na kartu Memory Stick mÛÏete vyuÏít vût‰inu funkcí
videokamery.
Pfii záznamu na kartu se zobrazí symbol
.
Pfii záznamu nebo otevírání fotografie kartu
Memory Stick nevyjímejte ani nevkládejte.
- VloÏením nebo vyjmutím karty Memory Stick bûhem ukládání
nebo otevírání fotografie mÛÏe dojít k po‰kození dat.
JestliÏe chcete v‰echny fotografie zaznamenané na kartû Memory
Stisk uchovat, nastavte na kartû západku ochrany proti vymazání
do polohy LOCK (zámek).
TM
TM
● “Memory Stick” and
are trademarks of Sony Corporation.
● All other product names mentioned herein may be the trademarks
or registered trademarks of their respective companies.
Furthermore, “™”and “®” are not mentioned in each case in this
manual.
TM
● "Memory Stick" a
jsou ochranné známky spoleãnosti Sony
Corporation.
● V‰echny ostatní znaãky a názvy zmínûné v tomto dokumentu jsou
vlastnictvím sv˘ch fiádn˘ch vlastníkÛ. Symboly "™" "®" nejsou v
této pfiíruãce v kaÏdém jednotlivém pfiípadû uvádûny.
TM
85
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 86
ENGLISH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Inserting and ejecting the Memory Card
● Inserting the Memory Card
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Insert the Memory Card in the direction
of the arrow into the Memory Card slot
located on the bottom of the camcorder.
Vkládání a vyjímání karty Memory Stick
● VloÏení karty Memory Stick
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF.
2. Kartu Memory Stick zasuÀte ve smûru ‰ipky
do ‰tûrbiny umístûné na spodní stranû
videokamery.
● Ejecting the Memory Card
1. Turn the Power switch to OFF.
2. Push the Memory Card, then it comes
out of the camcorder automatically.
3. Pull out the Memory Card.
✤ Do not attempt to pull the Memory Card out
without first pushing it in.
Notes
■
■
■
■
■
■
■
■
86
CZECH
Digital Still Camera mode
■
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
● Vyjmutí karty Memory Stick
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF.
2. Na kartu Memory Stick zatlaãte – poté
vyskoãí z kamery automaticky.
3. Kartu vytáhnûte.
✤ Kartu se nepokou‰ejte vytáhnout, aniÏ byste
na ni pfiedtím zatlaãili.
Poznámky
■ Kartu Memory Stick typu Duo nebo RS-MMC je
(Usable MEMORY CARDs)
Memory Stick Duo type or RS-MMC should be
nutno vkládat pomocí prostfiednictvím
inserted by using the ADAPTOR (not supplied).
pfiíslu‰ného adaptéru (není souãástí dodávky).
If you set the camcorder to M.PLAY mode, the last recorded still
■ JestliÏe spínaã kamery nastavíte do polohy M.PLAY, zobrazí se
image appears.
poslední zaznamenaná fotografie.
- Pokud nejsou na kartû uloÏeny Ïádné fotografie, zobrazí se
- If there are no recorded images on the Memory Card,
nápis "NO STORED PHOTO!" nebo "NO STORED MPEG4!" a
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
will
symbol
.
display on the screen.
■ Bûhem záznamu, otevírání a mazání nebo formátování karty
While recording, loading, erasing or formatting, do not turn off the
nevypínejte napájení kamery.
power or change the mode.
Please turn the power off before you insert or eject the Memory Card. ■ Pfied zasunutím nebo vysunutím pamûÈové karty kameru vÏdy
vypnûte. V opaãném pfiípadû mÛÏete dojít ke ztrátû dat na kartû.
You could lose data on the Memory Card.
■ NedopusÈte, aby s kontakty na kartû pfii‰ly do styku kovové souãásti.
Do not allow metal substances to come in contact with the
■ PamûÈové kartu neoh˘bejte a nevystavujte nárazÛm.
terminals of the Memory Card.
■ Po vytaÏení z videokamery dejte prosím kartu dejte do pouzdra Do not bend, drop or apply strong shock to Memory Card.
zabráníte tak jejímu po‰kození statick˘m nábojem.
After pulling the Memory Card out from the camcorder, please
■ Údaje uloÏené na kartû mohou b˘t následkem nesprávného
keep the Memory Card in a soft case to prevent static shock.
pouÏití, elektrostatického náboje, elektrického ru‰ení nebo zásahu
The stored contents may be changed or lost as a result of misuse,
uÏivatele zmûnûny nebo ztraceny.
static electricity, electric noise or repair.
DÛleÏité fotografie ukládejte samostatnû.
Save important images separately.
■ Firma Samsung není odpovûdná za ztrátu dat z dÛvodu
Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
nesprávného pouÏívání karty.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 87
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Structure of folders and files on the Memory Card
✤ The still images that you recorded are saved in
JPEG file format on the Memory Card.
✤ The moving images that you recorded are
saved in MPEG4 file format on the Memory
Card.
✤ Each file has a file number and all files are
assigned to a folder.
■ A file number from DCAM0001 to
DCAM9999 is sequentially assigned to each
recorded image.
■ Each folder is numbered from 100SSDVC
to 999SSDVC and recorded on the
Memory Card.
Struktura sloÏek a souborÛ na pamûÈové kartû
✤ Statické snímky (fotografie) se na pamûÈovou
kartu ukládají ve formátu JPEG.
DCIM
✤ Pohyblivé zábûry se ukládají ve formátu MPEG4.
100 SSDVC
✤ KaÏd˘ soubor má své ãíslo a v‰echny soubory
DCAM 0001
jsou uloÏeny do sloÏky.
DCAM 0002
■ Soubory jsou ãíslovány v rozsahu DCAM0001
...
aÏ DCAM9999 a ãísla postupnû pfiidûlována
.
kaÏdé uloÏené fotografii.
101SSDVC
■ KaÏdá sloÏka je ãíslována od 100SSDVC do
999SSDVC a uloÏena na kartu.
Obrazov˘ formát
✤ Statické snímky (fotografie)
■ Komprimace do formátu JPEG (Joint
File number
Photographic Experts Group).
Folder number
■ Fotografie mají v kaÏdém reÏimu rozli‰ení 640
x 480 pixelÛ (VGA).
■ Velikost fotografie musí b˘t niωí neÏ 1,4 MB.
✤ Pohyblivé zábûry
■ Zábûry jsou komprimovány do formátu MPEG (Moving Picture
Experts Group).
■ Zábûry mají v kaÏdém reÏimu rozli‰ení 352 x 288 pixelÛ, 176 x 144.
000-0000
Image Format
✤ Still image
■ Images are compressed in JPEG (Joint Photographic
Experts Group) format.
■ The number of pixels are 640✕ 480 in each mode.
■ Amount of still images must be under 1.4MB.
✤ Moving Image
■ Images are compressed in MPEG (Moving Picture Experts
Group) format.
■ The number of pixels are 352✕288, 176✕144 in each mode.
Selecting the CAMCORDER mode
✤ You can use this camcorder as a Digital Still Camera (DSC).
✤ You have to set the mode switch to Memory Card position to use
this camcorder as Digital Still Camera.
■ M.REC mode (Memory RECORD mode)
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to CAMERA.
■ M.PLAY mode (Memory PLAYBACK mode)
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
Volba reÏimu CAMCORDER
✤ Videokameru mÛÏete pouÏít jako digitální fotoaparát (DSC).
✤ Chcete-li kameru pouÏít jako digitální fotoaparát, pfiepínaã reÏimu
musíte pfiepnout do polohy pamûÈová karta.
■ ReÏim M.REC (reÏim Memory RECORD)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy CAMERA.
■
ReÏim M.PLAY (reÏim Memory PLAYBACK)
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
87
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 88
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
MEMORY FILE NUMBER
âÍSLOVÁNÍ SOUBORÒ
✤ File numbers will be given to images in order of recording when
still images are stored in the Memory Card.
✤ MEMORY FILE NUMBERS may be set as follows:
■ SERIES: When there are existing files, the new image will be
named as the next number in the sequence.
■ RESET
- When there are no files stored in the Memory Card: The file
numbering starts from 0001
- When there are files stored in the Memory Card: File
numbering will continue after the last file's number
1. Set the mode switch to Memory Card and
the power Switch to the CAMERA mode.
2. Press the MENU button.
■ The menu list will appear.
✤ Fotografie jsou pfii ukládání na pamûÈovou kartu ãíslovány.
✤ Uspofiádání ãísel souborÛ lze nastavit takto:
■ SERIES: Nové fotografie budou ke stávajícím fotografiím
pfiifiazeny s následujícími vzestupn˘mi ãísly.
■ RESET
- Na pamûÈové kartû nejsou dosud uloÏeny Ïádné soubory:
âíslování bude zahájeno odãísla 0001
- Na pamûÈové kartû jsou jiÏ uloÏeny soubory: âíslování bude
pokraãovat nov˘mi ãísly
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy pamûÈová
karta a hlavní vypínaã do polohy CAMERA.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
■ Zobrazí se nabídka.
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MEMORY a stisknûte tlaãítko ENTER.
3. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and
press the ENTER.
M.REC MODE
4. Turn the MENU DIAL to activate the FILE NO. and
press the ENTER.
5. To exit, press the MENU button.
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
Notes
■
■
88
When using a Memory Card that contains image files from another
device, the file numbering will begin after the largest number that is
memorized whether in the camera or the the Memory Card.
File numbering starts from 0001 again when 9999 files have been
saved.
PHOTO
SF
352X288
000
4. Ovladaãem MENU DIAL aktivuje poloÏku FILE
NO. a stisknûte tlaãítko ENTER.
5. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
SERIES
Poznámky
■
■
Pfii pouÏití pamûÈové karty obsahující obrazové
soubory pofiízené na jiném zafiízení bude
ãíslování zahájeno po nejvy‰‰ím uloÏeném ãísle
v kamefie ãi na kartû.
Po uloÏení 9999 souborÛ bude ãíslování
zahájeno znovu od 0001.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 89
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Volba kvality fotografie
Selecting the image quality
✤ You can select the quality of a still images to be recorded.
✤ U ukládan˘ch fotografií lze zvolit kvalitu.
Select the image quality
Nastavení kvality
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do
polohy Memory Card.
INITIAL
CAMERA
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy
M.PLAY SELECT
A/V
MEMORY PHOTO QUALITY
CAMERA.
VIEWER
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
PROTECT
FILE NO.
■ Zobrazí se seznam poloÏek
DELETE
FORMAT
nabídky.
4. Ovladaãem MENU DIAL
zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
M.REC MODE
MEMORY SET
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte
PHOTO QUALITY
do vedlej‰í nabídky.
SUPER FINE
SF
6. Ovladaãem MENU DIAL zvolte ve
FINE
F
NORMAL
N
vedlej‰í nabídce poloÏku PHOTO
QUALITY.
7. Stisknûte tlaãítko ENTER.
8. Ovladaãem MENU DIAL zvolte
kvalitu obrázku.
■ Stiskem ENTER potvrìte zvolenou kvalitu.
■ Pokud vedlej‰í nabídku opustíte beze stisku tlaãítka ENTER,
reÏim kvality zÛstane beze zmûny.
9. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
1. Set the mode switch to MEMORY
CARD.
2. Set the power switch to the
CAMERA mode.
TAPE
3. Press the MENU button.
MEMORY
CARD
■ The menu list will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight
MEMORY.
M.REC MODE
5. Press the ENTER button to enter
MEMORY SET
the sub-menu.
PHOTO
M.PLAY SELECT
6. Turn the MENU DIAL to highlight
PHOTO QUALITY
SF
352X288
MPEG4 SIZE
PHOTO QUALITY in the submenu.
000
PRINT MARK
PROTECT
7. Press the ENTER button.
SERIES
FILE NO.
DELETE
8. Using the MENU DIAL, select the
FORMAT
image quality.
■ Press the ENTER button to
confirm the image quality.
■ If you exit the sub-menu without pressing the ENTER button,
the quality mode is not changed.
9. To exit, press the MENU button.
M.REC MODE
● Number of images on the Memory Card
QUALITY
SUPER FINE
-
● Poãet fotografií na pamûÈové kartû.
8MB
16MB
Approx. 45
Approx. 90
FINE
Approx.85
Approx. 170
NORMAL
Approx. 155
Approx. 310
The actual number that you can record varies depending on the
image size.
KVALITA
SUPER FINE
FINE
NORMAL
-
8 MB
16 MB
pfiibliÏnû 45
pfiibliÏnû 85
pfiibliÏnû 155
pfiibliÏnû 90
pfiibliÏnû 170
pfiibliÏnû 310
Skuteãn˘ poãet fotografií, které lze na kartu zaznamenat,
závisí na rozmûrech fotografie.
89
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 90
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Recording Still images to a Memory Card in M.REC Mode.
✤ Audio cannot be recorded with a still image onto the Memory Card.
Záznam statick˘ch fotografií na pamûÈovou kartu v reÏimu M.REC
✤ Na kartu Memory Stick nelze spolu s fotografií zaznamenat zvuk.
Záznam fotografií na pamûÈovou kartu
Recording images to a Memory Card
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
1. Set the mode switch to MEMORY CARD.
2. Set the power switch to CAMERA.
3. Press the PHOTO button.
■ The still image is recorded to the Memory Card.
■ While the camcorder is recording the still
image, “
” appears on the screen.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy CAMERA.
MEMORY
CARD
TAPE
PHOTO
F
90
22/240
3. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
■ Fotografie se uloÏí na pamûÈovou kartu.
■ Bûhem ukládání se zobrazí symbol "
".
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 91
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
Recording an image from a cassette as a still image.
Záznam snímku z kazety jako fotografie
✤ You can record still image from a cassette onto a Memory
Card.
✤ If you want to recorded multiple still images from a cassette to
a Memory Card, use the COPY function.
✤ Na pamûÈovou kartu mÛÏete uloÏit také fotografii z kazety.
✤ Pokud hodláte uloÏit z kazety na kartu vût‰í poãet fotografii
souãasnû, pouÏijte funkci COPY.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy TAPE.
1. Set the mode switch to TAPE.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Play back the cassette.
TAPE
MEMORY
CARD
3. SpusÈte kazetu.
4. Stisknûte tlaãítko PHOTO.
■ Fotografie se uloÏí na pamûÈovou kartu.
■ Bûhem ukládání se zobrazí symbol "
4. Press the PHOTO button.
■ The still image is recorded to the Memory
Card.
■ While the camcorder is recording the still
image, “
” appears on the screen.
".
PHOTO
F
22/240
91
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 92
ENGLISH
Digital Still Camera mode
Viewing Still images
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
ProhlíÏení fotografií
✤ You can playback and view still images recorded on the Memory
Card.
✤ There are 3 ways to view recorded images.
■ Single : To view an image frame by frame.
■ Slide show : To view all images automatically and in
consecutive order.
■ Multi display : To view 6 images at once.
✤ Statické snímky uloÏené na pamûÈové kartû lze pfiehrávat a
prohlíÏet.
✤ ProhlíÏení lze uskuteãnit tfiemi zpÛsoby:
■ Jednotlivû: postupné prohlíÏení snímku za snímkem.
■ V sekvenci: automatické prohlíÏení v‰ech snímkÛ v pofiadí.
■ Vícenásobné (multi) zobrazení: souãasné zobrazení 6 snímkÛ.
To view a slide show
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
■ The last recorded image appears.
3. Press the
(S.SHOW) button.
■ All images will be played back consecutively for 3~4 seconds
each.
4. To stop the slide show, press the
(S.SHOW) button again.
ProhlíÏení snímkÛ v sekvenci
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
3. Stisknûte tlaãítko
(S.SHOW).
■ V intervalu 3 - 4 sekund budou postupnû pfiehrány v‰echny
snímky.
4. Pfiehrávání sekvence zastavíte dal‰ím stiskem tlaãítka
(S.SHOW).
ProhlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ
To view a Single image
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
1. Set the mode switch to Memory Card.
■ Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
- Pokud na pamûÈové kartû nejsou uloÏeny Ïádné snímky,
■ The last recorded image appears.
zobrazí se nápis "NO STORED PHOTO!" nebo "NO
- If there are no recorded images on the Memory Card,
STORED MPEG4!" a symbol
.
NO STORED PHOTO! or NO STORED MPEG4! and
3. PoÏadovan˘ statick˘ snímek vyhledejte tlaãítky
(FWD) a
will display on the screen.
(REV).
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons, search for the
■ Následující snímek se zobrazí stiskem
desired still image.
tlaãítka
(FWD).
■ To view the next image :
■ Pfiedchozí snímek se zobrazí stiskem
REC SEARCH
FADE
BLC
press the
(FWD) button.
tlaãítka
(REV).
EASY
■ To view the previous image :
■ Stiskem tlaãítka
(FWD) se bûhem
REV
FWD
S.SHOW
MULTI DISP.
press the
(REV) button.
prohlíÏení posledního snímku
■ Pressing
(FWD) when you are on the
pfiesunete na snímek první, stiskem
tlaãítka
(REV) se bûhem prohlíÏení
last image will take you to the first image
prvního snímku pfiesunete na snímek
and pressing
(REV) when you are on the first image will
poslední.
take you to the last image.
■ PfiidrÏením tlaãítek
(FWD) nebo
(REV) lze uskuteãnit
■ Keep pressing
(FWD) or
(REV) to search for an image
rychlé vyhledávání.
quickly.
92
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 93
ENGLISH
CZECH
Digital Still Camera mode
ReÏim digitálního fotoaparátu
To view the Multi Display
ProhlíÏení nûkolika snímkÛ souãasnû
1. Set the mode switch to Memory Card.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
■ The last recorded image appears.
3. To view six stored images on single screen,
press the MULTI DISP. button.
■ A selection mark (
) appears under the
image.
■ Turn the MENU DIAL to select a image.
19
20
21
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
22
23
24
100-0025
[24/24]
4. To return to single playback mode, press the MULTI DISP. button
again.
3. Chcete-li zobrazit ‰est uloÏen˘ch snímkÛ
souãasnû, stisknûte tlaãítko MULTI DISP. .
■ Pod snímkem se objeví symbol v˘bûru
(
).
■ Snímek zvolte ovladaãem MENU DIAL.
4. K prohlíÏení jednotliv˘ch snímkÛ se vrátíte dal‰ím stiskem tlaãítka
MULTI DISP. .
Notes
■
■
To display the previous six images,
press the
(REV).
To display the next six images,
press the
(FWD).
Poznámky
REC SEARCH
FADE
BLC
S.SHOW
MULTI DISP.
EASY
REV
FWD
■
■
·est pfiedcházejících snímkÛ se zobrazí
stiskem tlaãítka
(REV).
·est následujících snímkÛ se zobrazí
stiskem tlaãítka
(FWD).
93
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 94
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Copying still images from a cassette to Memory Card
✤ You can copy still images recorded with PHOTO function on a
cassette onto a Memory Card.
✤ Rewind the TAPE to the point which you wants.
Kopírování fotografií z kazety na pamûÈovou kartu
✤ Pomocí funkce PHOTO lze fotografie z kazety kopírovat na
pamûÈovou kartu.
✤ Kazetu pûeviÀte na poÏadované místo.
1. Set the power switch to the PLAYER mode.
1. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
PLAYER MODE
2. Press the MENU button.
3. Turn the MENU DIAL to highlight A/V and press
the ENTER button.
■ The submenu will appear.
4. Turn the MENU DIAL to highlight PHOTO COPY
and press the ENTER button.
■ All still images that recorded on a cassette will
be copied to a Memory Card.
5. The camcorder automatically performs the photo
search to find still images and copying starts.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
2. Stisknûte tlaãítko MENU.
REC MODE
PHOTO SEARCH
COPY
AUDIO MODE
12
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
OUT
AV IN/OUT
PLAYER MODE
A / V SET
REC MODE
PHOTO SEARCH
PHOTO COPY
AUDIO MODE
AUDIO SELECT
WIND CUT
PB DSE
AV IN/OUT
6. Press
(STOP) button to stop copying.
■ Copying stops when the cassette is finished or Memory Card is
full.
94
12
SOUND[1]
OUT
3. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku A/V
a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se vedlej‰í nabídka.
4. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
PHOTO COPY a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Na pamûÈovou kartu budou zkopírovány
v‰echny fotografie zaznamenané na kazetû.
5. Videokamera fotografie automaticky vyhledá a
zahájí jejich kopírování.
6. Kopírování ukonãíte stiskem tlaãítka
(STOP).
■ Po zkopírování v‰ech fotografií z kazety
nebo po zaplnûní karty se kopírování samo
ukonãí.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 95
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Oznaãování fotografií pro tisk
Marking images for printing
✤ This camcorder supports the DPOF (Digital Print Order Format)
print format.
✤ You can automatically print images recorded on a Memory Card
with a printer supporting DPOF.
✤ There are 2 ways to make a PRINT MARK.
■ THIS FILE : You can set a print mark on the photo image
displayed on the LCD.
■ ALL FILES : To print 1 copy each of all of the stored images.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
■ The last recorded image appears.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons,
search for the still image that you want to mark.
4. Press the MENU button.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and
press the ENTER button.
■ The MEMORY SET submenu will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight PRINT MARK,
press the ENTER button.
7. Use the MENU DIAL to select either THIS FILE
or ALL FILES and press the ENTER button.
8. Use the MENU DIAL to select the quantity and
press the ENTER button.
✤ Tato videokamera podporuje tiskov˘ formát DPOF (Digital Print
Order Format).
✤ Fotografie zaznamenané na pamûÈové kartû mÛÏete tisknout na
tiskárnû podporující formát DPOF.
✤ Oznaãení pro tisk (PRINT MARK) lze uskuteãnit dvûma zpÛsoby:
■ THIS FILE (tento soubor): tiskovou znaãku mÛÏete umístit na
fotografii zobrazenou na LCD monitoru.
■ ALL FILES (v‰echny soubory): po jednom v˘tisku od kaÏdé
uloÏené fotografie.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
PHOTO
SF
352X288
000
SERIES
M.PLAY MODE
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
3. Pomocí tlaãítek
(FWD) a
(REV)
vyhledejte fotografie, které hodláte vytisknout.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MEMORY a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
PRINT MARK a stisknûte tlaãítko ENTER.
7. Ovladaãem MENU DIAL zvolte poloÏku THIS
FILE nebo ALL FILES a stisknûte tlaãítko
ENTER.
8. Ovladaãem nastavte poãet v˘tiskÛ a stisknûte
tlaãítko ENTER.
MEMORY SET
Notes
■
■
Poznámky
PRINT MARK
THIS FILE
ALL FILES
When you setup the PRINT MARK option to ALL
FILES, 999 files from the first file are set to
1 or 0.
The ALL FILES option may require extended
operation time depending on the number of stored images.
NUM:000
NUM:000
■
■
Pokud nastavíte volbu PRINT MARK (oznaãení
pro tisk) pro ALL FILES (v‰echny soubory),
v‰ech 999 souborÛ bude nastaveno na 1 nebo 0.
Provedení volby ALL FILES (v‰echny soubory)
mÛÏe trvat del‰í ãas (v závislosti na mnoÏství
uloÏen˘ch obrázkÛ).
95
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 96
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Ochrana pfied neÏádoucím vymazáním
Protection from accidental erasure
✤ You can protect important images from accidental erasure.
■ If you execute FORMAT, all images including protected images
will be erased.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
■ The last recorded image appears.
■ If there are no recorded images on
the Memory Card, NO STORED PHOTO! or
NO STORED MPEG4! and
will display
on the screen.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons,
search for the still image that you want to protect.
4. Press the MENU button.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and
press the ENTER button.
■ The submenu of MEMORY SET will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight PROTECT and
press the ENTER button.
7. Press the ENTER button to set PROTECT to ON
or OFF.
■ THIS FILE ON : protects the currently selected
file from erasure.
8. To exit the menu, press the MENU button.
96
✤ DÛleÏité snímky mÛÏete chránit pfied náhodn˘m vymazáním.
■ Pokud v‰ak provedete FORMÁTOVÁNÍ, budou vymazány
v‰echny snímky, vãetnû chránûn˘ch.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
PHOTO
SF
352X288
000
SERIES
M.PLAY MODE
MEMORY SET
PROTECT
THIS FILE
ON
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
■ Zobrazí se naposledy uloÏen˘ snímek.
■ JestliÏe na kartû Memory Stick nebudou
uloÏeny Ïádné fotografie, na LCD monitoru
se zobrazí nápis "NO STORED PHOTO!"
nebo "NO STORED MPEG4!" a symbol
.
3. Tlaãítky
(FWD) a
(REV) vyhledejte
snímek, kter˘ hodláte zabezpeãit pfied
náhodn˘m vymazáním.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MEMORY a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
PROTECT a stisknûte tlaãítko ENTER.
7. Stiskem ENTER ochranu zapnûte ãi vypnûte
(ON nebo OFF).
■ THIS FILE (tento soubor): Ochrana právû
zvoleného souboru (snímku).
8. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 97
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Mazání fotografií
Deleting Still images
✤ You can erase the still images recorded on the Memory Card.
✤ If you want to delete protected images, you must first deactivate
the image protection.
✤ An image which has been deleted cannot be recovered.
1. Set the mode switch to Memory Card.
2. Set the power switch to PLAYER.
3. Using the
(FWD) and
(REV) buttons,
search for the still image that you want to delete.
4. Press the MENU button.
5. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and
press the ENTER button.
■ The MEMORY SET submenu will appear.
6. Turn the MENU DIAL to highlight DELETE and
press the ENTER button.
■ Using the MENU DIAL, select either THIS FILE
or ALL FILES and press the ENTER button.
■ THIS FILE : deletes only the file currently
selected.
■ ALL FILES : deletes all files stored in
the Memory Card.
7. A box will appear to verify whether you wish to
delete the image(s).
■ Using the MENU DIAL, select the item.
■ EXECUTE : deletes the selected image(s).
■ CANCEL : does not delete the selected image(s)
and returns to the previous menu.
✤ Fotografie uloÏené na pamûÈové kartû lze mazat.
✤ Chcete-li vymazat i fotografie chránûné proti náhodnému vymazání,
musíte jejich ochranu nejprve deaktivovat.
✤ Smazan˘ soubor nelze obnovit.
M.PLAY MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
M.PLAY MODE
MEMORY SET
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
PHOTO
SF
352X288
000
SERIES
M.PLAY MODE
MEMORY SET
DELETE
THIS FILE
ALL FILES
CANCEL
Note
■
If you try to delete a protected image, “PROTECT!” appears
on the screen.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
3. Tlaãítky
(FWD) a
(REV) vyhledejte
fotografii, kterou hodláte vymazat.
4. Stisknûte tlaãítko MENU.
5. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MEMORY a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Zobrazí se vedlej‰í nabídka MEMORY SET.
6. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
DELETE a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ Ovladaãem zvolte poloÏku THIS FILE (tento
soubor) nebo ALL FILES (v‰echny soubory)
a stisknûte tlaãítko ENTER.
■ THIS FILE : mazání právû zvoleného souboru
■ ALL FILES : mazání v‰ech souborÛ
uloÏen˘ch na pamûÈové kartû.
7. Zobrazí se dialogové okno s Ïádostí o potvrzení
mazání.
■ EXECUTE : mazání zvolené fotografie(í).
■ CANCEL : zru‰ení operace a návrat do
pfiedchozí nabídky.
Poznámka
■
Pokud se pokusíte o vymazání chránûného souboru, zobrazí se
nápis "PROTECT!"
97
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 98
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Formátování pamûÈové karty
Formatting the Memory Card
✤ You can use the MEMORY FORMAT functions to completely
delete all images and options on the Memory Card,
including protected images.
✤ The format function restores the Memory Card to its initial state.
✤ The Memory Card supplied with this camcorder has been
formatted already.
✤ Funkci MEMORY FORMAT lze pouÏít k úplnému vymazání v‰ech
souborÛ a nastavení uloÏen˘ch na pamûÈové kartû, vãetnû fotografií
chránûn˘ch pfied náhodn˘m vymazáním.
✤ Formátováním se obnoví v˘chozí stav karty.
✤ PamûÈová karta dodávaná s touto videokamerou jiÏ byla
naformátována.
Attention
✤ If you execute the MEMORY FORMAT function, all images will
be erased completely and erased images cannot be recovered.
Upozornûní!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Set the mode switch to Memory Card.
Set the power switch to PLAYER mode.
Press the MENU button.
Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY and
press the ENTER button.
■ The sub menu will appear.
Select FORMAT from the list and press the ENTER
button.
“ALL FILES ARE DELETED! FORMAT REALLY?”
appears on the screen.
Using the MENU DIAL, select the item.
■ NO : To return to previous menu
■ YES : To start formatting.
Press the ENTER button.
If you selected the “YES”, “COMPLETE!” is
appeared on the screen when the Memory Card
formatting is finished.
To exit the menu, push the MENU button.
M.PLAY MODE
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy PLAYER.
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
MPEG4 SIZE
4. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
PRINT MARK
PROTECT
MEMORY a stisknûte tlaãítko ENTER.
FILE NO.
DELETE
■ Zobrazí se vedlej‰í nabídka.
FORMAT
5. Zvolte poloÏku FORMAT a stisknûte tlaãítko
ENTER.
M.PLAY MODE
6. Zobrazí se dotaz : "ALL FILES ARE DELETED!
MEMORY SET
FORMAT REALLY?" (V‰echny soubory budou
PHOTO
M.PLAY SELECT
vymazány! Opravdu chcete kartu formátovat?)
PHOTO QUALITY
SF
352X288
MPEG4 SIZE
7. Ovladaãem MENU DIAL vyberte odpovídající
000
PRINT MARK
PROTECT
moÏnost:
SERIES
FILE NO.
■ NO (ne): návrat na pfiedchozí nabídku.
DELETE
FORMAT
■ YES (ano): bude zahájeno formátování.
8. Stisknûte tlaãítko ENTER.
9. Nabídku opustíte tlaãítkem MENU.
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
Note
■
98
✤ Pfii aktivaci funkce MEMORY FORMAT budou nenávratnû
vymazány v‰echny soubory.
If you want to format the Memory Stick on your PC, use only the
“MS Formatter” supplied with the software CD.
- The MS formatter is exclusive program of the Memory Stick.
Poznámka
■
Pokud chcete kartu Memory Stick naformátovat na PC, pouÏijte
pouze program "MS Formatter", kter˘ je souãástí CD se softwarem.
- Program MS Formatter je exkluzivním programem pamûÈové
karty Memory Stick.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 99
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Záznam MPEG
MPEG RECORDING
✤ You can record moving picture images with audio onto
the Memory Card.
✤ Na pamûÈovou kartu lze ukládat pohyblivé zábûry doprovázené
zvukem.
Saving the pictures captured by a camera as
a moving picture file onto MEMORY CARD
1. Check whether MEMORY CARD is inserted into
the camcorder.
If it is not in the camcorder, insert it onto the slot.
2. Set the mode switch to MEMORY CARD position.
3. Set the power switch to CAMERA mode.
4. Press the START/STOP button, the images are
recorded onto the MEMORY CARD in MPEG4.
■ You can record 10 ~ 20 seconds continuously
in once by the recording object.
■ You can record a camera still image onto
Memory Card by pressing the Photo button
instead of the START/STOPbutton.
5. Press the START/STOP button to stop the
recording.
Ukládání pofiízeného obrazu na pamûÈovou kartu ve formÏ
pohyblivÀch zábûrÛ
Notes
■
■
■
■
■
■
■
■
■
MEMORY
CARD
TAPE
1. Ovûfite si, zda je pamûÈová karta vloÏena do
kamery. Pokud ne, zasuÀte ji do slotu.
2. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
3. Vypínaã kamery nastavte do polohy CAMERA.
4. Stisknûte tlaãítko START/STOP. Zachycené
obrázky budou uloÏeny na kartu jako pohyblivé
zábûry ve formátu MPEG4.
■ Délka pofiízen˘ch zábûrÛ mÛÏe b˘t 10 ~ 20
sekund.
■ K ukládání fotografií lze místo tlaãítko
START/STOP pouÏít tlaãítko Photo.
5. Záznam ukonãíte stiskem START/STOP.
Poznámky
■ Pfied pouÏtím funkce MPEG REC si ovûfite, zda je
Before using the MPEG REC function, check
do kamery vloÏena pamûÈová karta.
whether the MEMORY CARD is inserted into the
■ Pohyblivé zábûry lze ukládat ve dvou velikostech:
camcorder.
176 x 144 nebo 352 x 288 pixelÛ.
DCIM
Moving pictures can be made in two sizes,
■ Pofiízené zábûry se na pamûÈovou kartu ukládají
176 ✕ 144 or 352 ✕ 288 (Pixel).
MISC
Moving images that you recorded are saved in
ve formátu *.asf.
SSMOV
*.asf file format on the memory card.
■ Soubory se ukládají do následujícího adresáfie.
100SMDVC
The file that you recorded are saved in a following
■ Pohyblivé zábûry ukládané na pamûÈovou kartu
folder.
mají men‰í velikost a niωí rozli‰ení neÏ zábûry na
The moving picture images on a Memory Card are smaller size
kazetû.
and lower definition than one on Tape.
■ Zvuk je nahráván v monofonní podobû.
The sound is recorded in type of mono.
■ V reÏimu M. REC nebudou dostupné následující funkce:
The following functions are not allowed in M.REC Mode.
- DIS (Digitální stabilizátor obrazu), Digital Zoom, Fade, Program
- DIS (Digital Image Stabilizer), Digital Zoom, Fade, Program AE,
AE, speciální digitální efekty, Slow Shutter (zpomalení závûrky)
Digital Special Effect, Slow Shutter.
■ Bûhem záznamu na pamûÈovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte
While you record in Memory Card, don’t insert or eject the tape
kazetu, protoÏe to mÛÏe zpÛsobit vznik ‰umu.
as it may record noise.
■ Bûhem záznamu pamûÈovou kartu nevyjímejte, mohlo by dojít k
While you record in Memory Card, don’t eject it or it might break
po‰kození uloÏen˘ch dat nebo samotné karty.
99
the data on the Memory Card or Memory Card itself.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 100
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Nastavení velikosti pohybliv˘ch zábûrÛ
Selecting the moving picture sizes
1. Set the mode switch to Memory Card position.
2. Set the power switch to CAMERA mode.
3. Press the MENU button.
1. Pfiepínaã reÏimu nastavte do polohy Memory
Card.
M.REC MODE
INITIAL
CAMERA
A/V
MEMORY
VIEWER
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
2. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy CAMERA.
3. Stisknûte tlaãítko MENU.
4. Turn the MENU DIAL to highlight MEMORY.
5. Press the ENTER button to enter the sub-menu.
4. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MEMORY.
M.REC MODE
MEMORY SET
6. Turn the MENU DIAL to highlight MPEG4 SIZE.
7. Press the ENTER button.
■ The MPEG4 SIZE toggles between
352X288/176X144 with each push.
M.PLAY SELECT
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
PRINT MARK
PROTECT
FILE NO.
DELETE
FORMAT
PHOTO
SF
352X288
000
5. Stiskem tlaãítka ENTER vstupte do vedlej‰í
nabídky.
SERIES
6. Ovladaãem MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku
MPEG4 SIZE.
7. Stisknûte tlaãítko ENTER.
■ S kaÏd˘m stiskem se bude pfiepínat velikost
zábûrÛ MPEG4 mezi 352 x 288 a 176 x 144.
100
100
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 101
ENGLISH
CZECH
ReÏim digitálního fotoaparátu
Digital Still Camera mode
Pfiehrávání MPEG
MPEG Playback
✤ The MPEG Playback function works in M. PLAY mode only.
✤ You can play the moving picture images on the Memory Card.
✤ During the MPEG4 playback, you can hear sound at the PC speaker only.
(You cannot hear it from the speaker onto a camcorder and TV)
1. Set the mode switch to Memory Card position.
2. Set the power switch to PLAYER mode.
3. Press the MENU button and turn the MENU DIAL
to highlight MEMORY.
4. Press the ENTER button to enter sub-menu.
5. Use the MENU DIAL to select MPEG4 from the
sub-menu. (M. PLAY SELECT)
6. To exit the menu, push the MENU button.
7. Using the
(FWD) and
(REV) buttons search
for the moving picture that you want to playback.
8. Press the PLAY/STILL button.
■ The moving pictures recorded onto the
Memory Card are played back.
Notes
■
■
■
■
■
✤ Pfiehrávání MPEG je k dispozici pouze v reÏimu M.PLAY.
✤ UmoÏÀuje sledování pohybliv˘ch zábûrÛ uloÏen˘ch na pamûÈové kartû.
✤ Bûhem pfiehrávání MPEG4 usly‰íte zvuk pouze z reproduktoru PC.
(Zvuk z vestavûného reproduktoru videokamery a z televizoru není k
dispozici).
1. Pfiepínanaã reÏimu nastavte do polohy Memory Card.
2. Vypínaã kamery nastavte do polohy PLAYER.
3. Stisknûte tlaãítko MENU a otáãením ovladaãe
MENU DIAL zv˘raznûte poloÏku MEMORY.
4. Tlaãítkem ENTER vstupte do vedlej‰í nabídky.
TAPE
MEMORY
CARD
5. Pomocí MENU DIAL zvolte z vedlej‰í nabídky
poloÏku MPEG4. (M. PLAY SELECT)
6. Nabídku opustíte stiskem tlaãítka MENU.
M.PLAY MODE
7. Tlaãítky
(FWD) a
(REV) vyhledejte zábûr,
kter˘ hodláte pfiehrát.
INITIAL
M.PLAY SELECT
CAMERA
8.
Stisknûte
tlaãítko
PLAY/STILL.
PHOTO
QUALITY
A/V
MEMORY MPEG4 SIZE
■ Kamera pfiehraje pohyblivé zábûry uloÏené na
VIEWER
PRINT MARK
pamûÈové kartû.
PROTECT
FILE NO
DELETE
FORMAT
There could be any broken or mosaic pictures
while playing the MPEG4 moving picture images,
M.PLAY MODE
but it is not malfunction.
MEMORY SET
Sharp G.726 Audio Codec is automatically installed
M.PLAY SELECT
through Internet when you play the MPEG4 file.
PHOTO QUALITY
MPEG4 SIZE
If sharp G.726 Audio Codec is not properly installed
PRINT MARK
on your PC, it could not play Audio in the MPEG4
PROJECT
FILE NO
file.
DELETE
FORMAT
The moving picture images that you recorded in the
Memory Card might not be allowed to play by the
camcorder of another brands.
■
The MPEG4 file recorded by another camcorder might not be
allowed to play by this camcorder.
- You need Microsoft Windows Media Player Version 9 or higher
version and Sharp G.726 Audio Codec in order to play MPEG4 file
on the Memory Card on your PC. (Microsoft Windows Media
Player Version 9 (Eng) is included in the CD that is supplied.)
- You can download the Microsoft Windows Media Player applied
each languages on Microsoft Website,
“http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/
default.asp”.
Poznámky
■
Pfii pfiehrávání pohybliv˘ch zábûrÛ ve formátu
MPEG4 mÛÏe docházet k rozpadÛm obrazu nebo
vzniku mozaikov˘ch rastrÛ, nejedná se v‰ak o
závadu.
■ Pfii spu‰tûní souboru MPEG4 se z Internetu
MPEG4
automaticky nainstaluje Audio kodek Sharp G.726.
SF
352X288
■ Pokud není Audio Kodek Sharp G.726 na PC
000
správnû ainstalován, pohyblivé zábûry nelze
SERIES
pfiehrávat se zvukem.
■ Pfiehrávání pohybliv˘ch zábûrÛ uloÏen˘ch na
pamûÈové kartû nemusí b˘t na videokamerách
jin˘ch v˘robcÛ moÏné.
Pfiehrání souboru MPEG4 uloÏeného jinou videokamerou nemusí b˘t
na této videokamefie moÏné.
- K pfiehrávání souborÛ MPEG4 z pamûÈové karty na PC budete
potfiebovat pfiehrávaã Microsoft Windows Media Player verze 9
nebo vy‰‰í a Audio kodek Sharp G. 726. (Pfiehrávaã Microsoft
Windows Media Player Verze 9 (angl.) je souãástí pfiiloÏeného
CD).
- Pfiehrávaã Microsoft Windows Media Player ve v‰ech jazykov˘ch
variantách si mÛÏete stáhnout z webového serveru Microsoft:
“http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download
101
101
default.asp”.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 102
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
After finishing a recording
Po skonãení záznamu
✤ At the end of a recording you must remove the power source.
✤ When recording with a Lithium Ion Battery Pack, leaving the pack
on the camcorder can reduce the life span of the battery. Hence, it
should be removed from the camcorder.
1. Slide the TAPE EJECT switch in the direction
of the arrow.
■ Opening the cassette door ejects the tape
automatically.
■ Please wait while the tape is completely
ejected.
✤ Po skonãení záznamu je nutno odpojit napájecí zdroj.
✤ Pokud po ukonãení záznamu ponecháte ve videokamefie LithiumIonovou baterii, mÛÏe dojít ke sníÏení její Ïivotnosti. Z toho dÛvodu
by mûla b˘t z kamery vyjmuta.
1
2
3
4
2. After removing the tape, close the door and
store the camcorder in a dust free
environment.
■ Dust and other foreign materials can cause square-shaped
noise or jerky images.
1. Páãku TAPE EJECT posuÀte ve smûru
‰ipky.
■ Po otevfiení dvífiek kazetového prostoru
se kazeta automaticky vysune.
■ Vyãkejte prosím aÏ do úplného
vysunutí kazety.
2. Po vyjmutí kazety dvífika uzavfiete a
videokameru uloÏte v bezpra‰ném
prostfiedí.
■ Prach a ostatní cizí ãásteãky mohou
zpÛsobit mozaikové zkreslení nebo
nestabilitu obrazu.
3. Set the power switch to the OFF mode.
3. Hlavní vypínaã pfiepnûte do polohy OFF (vypnuto).
4. Disconnect the power source or remove the Lithium Ion Battery
Pack.
■ Press the BATTERY RELEASE button and slide the battery
pack in the direction of the arrow.
102
102
4. Odpojte síÈov˘ adaptér nebo vyjmûte Lithium-Ionovou baterii.
■ Stisknûte a podrÏte tlaãítko BATTERY RELEASE a baterii
vysuÀte ve smûru ‰ipky.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 103
ENGLISH
CZECH
Maintenance
ÚdrÏba
Cleaning and Maintaining the Camcorder
âi‰tûní a péãe o videokameru
Cleaning the Video Heads
To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads
when the playback pictures display square block-shaped noise or
distortion, or a blue screen appears.
âi‰tûní videohlav
Pro zaji‰tûní normálního záznamu a jasného obrazu je nutno
videohlavy ãistit. âi‰tûní provádíme v situacích, kdy obraz obsahuje
ru‰ení mozaikov˘mi obrazci nebo se pfii pfiehrávání zobrazí modrá
plocha.
(blue screen)
1.
2.
3.
4.
Set the power switch to PLAYER mode.
Insert the cleaning tape.
Press the
(PLAY/STILL) button.
Press the
(STOP) button after 10 seconds.
1.
2.
3.
4.
Notes
■
■
Check the quality of the picture using a videocassette.
If the picture quality has not improved, repeat the operation.
If the problem continues, contact your local authorized service
centre.
Clean the video heads with a dry type cassette cleaner.
Videokameru pfiepnûte do reÏimu PLAYER.
Do kamery vloÏte ãistící kazetu.
Stisknûte tlaãítko
(PLAY/STILL).
PfiibliÏnû po 10 sekundách stisknûte tlaãítko
(STOP).
Poznámky
■
■
Pomocí videokazety zkontrolujte kvalitu obrazu.
Pokud se kvalita obrazu nezlep‰í, postup opakujte.
Pokud problém pfietrvává, obraÈte se na místní autorizované
servisní stfiedisko.
K ãi‰tûní videohlav pouÏívejte ãistící kazetu suchého typu.
103
103
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 104
ENGLISH
Maintenance
Using Your Camcorder Abroad
✤ Each country or region has its own electric and colour systems.
✤ Before using your camcorder abroad, check the following items.
Power sources
■
■
You can use your camcorder in any country or area with the
supplied AC Power Adapter within 100V to 240V, 50/60 Hz.
Use a commercially available AC plug Adapter, if necessary,
depending on the design of the local wall outlet.
Colour system
■
ÚdrÏba
PouÏívání videokamery v cizinû
✤ V kaÏdé zemi se pouÏívá urãit˘ typ elektrorozvodné sítû a norma
barevného signálu.
✤ Pfied pouÏitím videokamery v zahraniãí zkontrolujte následující
poloÏky.
Napájení
■ Tuto videokameru s dodan˘m síÈov˘m adaptérem mÛÏete
pouÏívat v jakékoli zemi nebo oblasti s elektrorozvodnou sítí o
napûtí 100 V aÏ 240 V a síÈovou frekvencí 50/60 Hz.
■ Pokud se v místû pobytu pouÏívají zásuvky odli‰ného
provedení, pouÏijte komerãnû dostupn˘ adaptér.
You can view your recording in the viewfinder.
However, to view it on a television or copy it to a videocassette
recorder, the television or VCR must be PAL-compatible and
have the appropriate audio/video jacks.
Otherwise, you may need to use a transcoder.
Systém barev
■ Záznam mÛÏete sledovat v hledáãku.
Pro sledování na TV pfiijímaãi nebo kopírování na kazetov˘
videorekordér, musí b˘t oba pfiístroje kompatibilní se systémem
PAL a musí b˘t opatfieny pfiíslu‰n˘mi vstupními zdífikami audio /
video. V opaãném pfiípadû budete potfiebovat konvertor.
● PAL-compatible Countries/Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great
Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania,
Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden,
Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
● NTSC-compatible Countries/Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico,
Philippines, Taiwan, United States of America, etc.
● Zemû/regiony pouÏívající normu barevného signálu kompatibilní
se systémem PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, Spoleãenství
nezávisl˘ch státÛ (zemû b˘v. SSSR), âeská republika, Dánsko,
Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko, Velká Británie,
Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák, Kuvajt, Libye,
Malaisie, Mauricius, Norsko, Rumunsko, Saudská Arábie, Singapur,
Slovenská Republika, ·panûlsko, ·védsko, ·v˘carsko, S˘rie,
Thajsko, Tunis atd.
Note
You can make recordings with your camcorder and view pictures on
the LCD from anywhere in the world.
104
104
CZECH
● Zemû/regiony pouÏívající normu barevného signálu kompatibilní
se systémem NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Korea, Mexiko,
Filipíny, Tchaj-wan, USA, atd.
Poznámka
S Va‰í videokamerou mÛÏete pofiizovat záznamy a sledovat je na
vestavûném LCD monitoru kdekoliv na svûtû.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 105
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ Before contacting a Samsung authorized service centre,
perform the following simple checks.
They may save you the time and expense of an unnecessary call.
Self Diagnosis Display
Display Blinking
Informs that...
✤ Dfiíve neÏ se se závadou obrátíte na autorizované servisní
stfiedisko firmy Samsung, proveìte následující jednoduché
zkou‰ky.
Mohou Vám u‰etfiit ãas a náklady na zbyteãné telefonní hovory.
Vlastní diagnostika
Action
Displej
slow
the battery pack is almost discharged. Change to a charged one.
TAPE END!
slow
When the remaining time on the tape
is about 2 minutes
Prepare a new one.
TAPE END!
no
the tape reached its end.
Change to a new one.
TAPE!
slow
there is no tape in camcorder.
Insert a tape.
PROTECTION!
slow
the tape is protected from recording.
If you want to record, release
the protection.
PROTECTION!
....D
L
C
R
slow
the camcorder has some mechanical
fault.
1. Eject the tape.
2. Set to OFF.
3. Detach the battery.
4. Reattach the battery.
* If unresolved contact your
local service representative.
....D
moisture condensation has formed in
the camcorder.
see below.
slow
Moisture Condensation
✤ If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm
place, moisture may condense inside the camcorder,
on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the
tape may stick to the head drum and be damaged or the unit
may not operate correctly.
To prevent possible damage under these circumstances, the
camcorder is fitted with a moisture sensor.
✤ If there is moisture inside the camcorder,
(DEW) is
displayed. If this happens, none of the functions except
cassette ejection will work.
Open the cassette compartment and remove the battery.
Leave the camcorder for at least two hours in a dry warm
room.
Blikání
Informace o stavu ...
¤e‰ení
pomalu
Baterie je témûfi vybita.
V˘mûna za nabitou baterii.
TAPE END!
pomalu
Na kazetû zb˘vají pfiibliÏnû 2 minuty.
Pfiipravit novou kazetu.
TAPE END!
Ne
Konec kazety.
Vymûnit kazetu za novou.
TAPE!
pomalu
V kamefie není vloÏena kazeta.
VloÏit kazetu.
pomalu
Kazeta je zaji‰tûna proti vymazání.
Pokud chcete nahrávat,
uvolnûte zaji‰Èovací západku.
pomalu
Kamera má nûjakou mechanickou
závadu.
1. Vyjmout kazetu.
2. Vypnout kameru (OFF).
3. Sejmout baterii.
4. Znovu vloÏit baterii.
L
C
R
* Pokud závada trvá, obraÈte se
na místní servisní stfiedisko.
pomalu
Kondenzace vlhkosti uvnitfi kamery.
viz níÏe
Kondenzace vlhkosti
✤ Pfienesete-li kameru z chladného prostfiedí pfiímo do tepla (do
vytopené místnosti), uvnitfi kamery mÛÏe na povrchu pásku
nebo na ãoãkách objektivu kondenzovat vlhkost. Za tûchto
podmínek se mÛÏe pásek v kazetû pfiilepit na buben hlav a
po‰kodit se nebo kamera nemusí správnû pracovat.
KvÛli ochranû pfied moÏn˘m po‰kozením za tûchto podmínek
je kamera vybavena ãidlem vlhkosti.
✤ JestliÏe je uvnitfi kamery zkondenzovaná vlhkost, zobrazí se
symbol
(DEW). V takovém pfiípadû nebude dostupná
Ïádná funkce mimo vyjímání kazety.
Otevfiete kazetov˘ prostor a vyjmûte baterii.
Videokameru ponechte nejménû dvû hodiny v suché a
vytopené místnosti.
105
105
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 106
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
Vlastní diagnostika v reÏimech M.REC/M.PLAY
Self Diagnosis Display in M.REC/M.PLAY mode
Display
106
106
Blinking
Informs that...
Action
Údaj na displeji
Blikání
Informace o stav.. .
¤e‰ení
MEMORYCARD!
slow
There is no Memory Card in
the camcorder.
Insert a Memory Card.
MEMORY CARD!
pomalu
MEMORY FULL!
slow
There is not enough memory
to record.
Change to a new Memory
Card. Erase recorded image.
MEMORY FULL!
pomalu
NO STORED
PHOTO! or
NO STORED
MPEG4!
slow
There are no images recorded
on the Memory Card.
Record new images.
pomalu
Na pamûÈové kartû nejsou
uloÏeny Ïádné fotografie.
Release the write protect tab
on the Memory Card.
NO STORED
PHOTO! oder
NO STORED
MPEG4!
WRITE
PROTECT!
pomalu
PamûÈová karta je chránûna Uvolnûte ochrannou
proti zápisu.
západku na kartû.
PROTECT!
pomalu
Pokus o vymazání zaji‰tûné
fotografie.
READ ERROR!
pomalu Nelze pfiehrávat.
PamûÈovou kartu naformátujte
nebo vloÏte kartu se
záznamem pofiízen˘m na této
kamefie.
WRITE ERROR!
pomalu Nelze nahrávat.
PamûÈovou kartu naformátujte
nebo ji vymûÀte za novou.
NOT
FORMATTED!
pomalu
PamûÈovou kartu je nutno
naformátovat.
PamûÈovou kartu naformátujte
(viz str. 98).
NOW DELETE...
pomalu
Probíhá funkce FILE
DELETE (mazání souboru).
Vyãkejte do konce mazání.
NOW FORMAT...
pomalu Probíhá formátování karty.
NOW COPY...
pomalu Probíhá kopírování souboru. Vyãkejte do konce
kopírování.
WRITE
PROTECT!
slow
The Memory Card is record
protected.
PROTECT!
slow
When you try to delete to
protected image.
Cancel the protect of image.
READ ERROR!
slow
The camera can not playback.
Format a Memory Card or
insert Memory Card recorded
on this camcorder.
WRITE ERROR!
slow
The camera can not record.
Format a Memory Card or
change to a new Memory Card.
NOT
FORMATTED!
slow
The Memory Card needs to
format.
Format a Memory Card.
(see page 98)
NOW DELETE...
slow
When progressing FILE
DELETE.
Wait until Delete has been
finished.
NOW FORMAT...
slow
When progressing MEMORY
FORMAT.
Wait until formatting has been
finished.
NOW COPY...
slow
When progressing FILE COPY.
Wait until copying has been
finished.
Or press the stop button.
V kamefie není vloÏena
pamûÈová karta.
Nedostatek pamûti pro
záznam.
VloÏte pamûÈovou kartu.
VloÏte novou pamûÈovou kartu
nebo uloÏené snímky vymaÏte.
UloÏte nové obrázky.
Zru‰te ochranu proti
vymazání.
Vyãkejte do konce
formátování.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 107
ENGLISH
CZECH
Troubleshooting
Vyhledávání závad
✤ If these instructions do not solve your problem, contact your
nearest Samsung authorized service centre.
✤ Pokud následující pokyny nepovedou k odstranûní poruchy, spojte se
nejbliωím autorizovan˘m servisním stfiediskem firmy Samsung.
Pfiíznak
Symptom
Explanation/Solution
You cannot switch the Check the battery pack or the AC Power Adapter.
camcorder on.
START/STOP button
does not operate
while recording.
Check the POWER switch is set to CAMERA.
You have reached the end of the cassette.
Check the record protection tab on the cassette.
The camcorder goes
off automatically.
You have left the camcorder set to STBY for more
than 5 minutes without using it.
The battery pack is fully exhausted.
The battery pack is
quickly exhausted.
The atmospheric temperature is too low.
The battery pack has not been charged fully.
The battery pack is completely dead, and cannot be
recharged, Use another battery pack.
When you see a blue
screen during
playback.
The video heads may be dirty.
Clean the head with a cleaning tape.
A vertical strip appears
on the screen when
recording a dark
background.
The contrast between the subject and the background
is too great for the camcorder to operate normally.
Make the background bright to reduce the contrast or
use the BLC function while you are recording brighter.
The image in the
viewfinder is blurred.
The Viewfinder lens has not been adjusted.
Adjust the viewfinder control lever until the indicators
displayed on the viewfinder come into sharp focus.
Auto focus does not
work.
Check the M.FOCUS menu.
Auto focus does not work in the Manual Focus mode.
Play, FF or REW
button does not work.
Check the POWER switch. Set the power switch to PLAYER.
You have reached the beginning or end of the cassette.
When you see a
broken block image
during the RECORD
SEARCH.
This is normal operation and it is not a failure or
defect.
Kameru nelze
zapnout.
Vysvûtlení / ¤e‰ení
Zkontrolujte baterii nebo síÈov˘ adaptér.
Zkontrolujte, zda je hlavní vypínaã kamery v poloze
CAMERA.
Pfii záznamu nefunguje
Dosáhli jste konce kazety.
tlaãítko START/STOP.
Zkontrolujte, zda není kazeta zaji‰tûna proti
náhodnému vymazání.
Kameru jste ponechali po dobu více neÏ 5 minut
Kamera se
neãinnou v reÏimu STBY .
automaticky vypíná.
Baterie je zcela vybita.
Baterie se rychle
vybíjí.
Teplota okolního prostfiedí je pfiíli‰ nízká.
Baterie nebyla úplnû nabita.
Baterie je u konce své Ïivotnosti a nelze ji nabít.
PouÏijte jinou.
Pfii pfiehrávání se
zobrazuje modrá
plocha.
Video hlavy mohou b˘t zneãi‰tûny.
PouÏijte ãistící kazetu.
Pfii záznamu scény s
tmav˘m pozadím se
objevuje svisl˘ pruh.
Kontrast mezi objektem a pozadím je pfiíli‰ velk˘ na
to, aby kamera fungovala normálnû.
Zesvûtlete pozadí sníÏením kontrastu nebo pouÏijte
funkci BLC.
Obrázek v hledáãku je
rozostfien.
Hledáãek nebyl správnû nastaven.
Zaostfiovací páãkou nastavte hledáãek tak, aby byly
obrysy indikátorÛ zobrazen˘ch v hledáãku ostré.
Nefunguje
automatické ostfiení.
Zkontrolujte nabídku M.FOCUS.
V reÏimu Manual Focus není automatické ostfiení
dostupné.
Tlaãítko Play, FF
nebo REW nefungují.
Zkontrolujte polohu vypínaãe POWER. Nastavte jej
do polohy PLAYER.
Dosáhli jste zaãátku nebo konce kazety.
Bûhem vyhledávání
(REC SEARCH) se
obraz ãásteãnû
rozpadá.
Tento jev je zcela normální, nejedná o poruchu ani
závadu.
107
107
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 108
ENGLISH
CZECH
Specifications
Technické údaje
Model name: VP-D107(i)
Model: VP-D107(i)
System
Systém
Video signal
Video recording system
Audio recording system
Usable cassette
Tape speed
Tape recording time
FF/REW time
Image device
Lens
Filter diameter
LCD monitor/Viewfinder
Size/dot number
LCD monitor Method
Viewfinder
Connectors
Video output
S-video output
Audio output
DV input/output
USB output
External mic
PAL
2 rotary heads, Helical scanning system
Rotary heads, PCM system
Digital video tape (6.35mm width): Mini DV cassette
SP: approx. 18.83mm/s LP: approx. 12.57mm/s
SP: 60 minutes (when using DVM 60),
LP: 90 minutes (when using DVM 60)
Approx. 150 sec. (using DVM60 tape)
CCD (Charge Coupled Device)
F1.6 20x(Optical), 900x(Digital) Electronic zoom lens
Ø30
3.5inchs 225k
TFT LCD
Colour LCD
1Vp-p (75Ω terminated)
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (600Ω terminated)
VP-D107i : 4pin special in/out connector,
VP-D107 : out only
Mini-B type connector
Ø3.5 stereo
General
Power source
Power source type
Power consumption
(Recording)
Operating temperature
Storage temperature
External dimension
Weight
Built-in MIC
Remote control
Doba rychlého pfievíjení
Optick˘ snímací modul
Objektiv
PrÛmûr filtru
LCD monitor/hledáãek
Rozmûr/poãet bodÛ
Typ LCD monitoru
Hledáãek
Konektory
V˘stup Video
V˘stup S-Video
V˘stup Audio
Vstup/v˘stup DV
Rozhraní USB
Externí mikrofon
PAL
2 rotaãní hlavy, spirálov˘ systém skenování
Rotaãní hlavy, záznam PCM (pulznû kódová modulace)
Digitální videokazeta Mini DV, ‰ífika pásku 6,35 mm
SP: cca 18,83 mm/s, LP: cca 12,57 mm/s
SP: 60 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
LP: 90 minut (pfii pouÏití kazety DVM 60)
PfiibliÏnû 150 sekund (pfii pouÏití kazety DVM 60)
CCD (Charge Coupled Device)
F 1,6 20x (optick˘), 900x (digitální), elektronicky transfokátor
Ø30
3,5 palce/225000 bodÛ
TFT LCD
barevn˘ LCD
1 V ‰piãka-‰piãka (terminace 75 Ω)
sloÏka Y: 1 V ‰piãka-‰piãka, 75 Ω, sloÏka C: 0,286 V ‰piãka‰piãka, 75 Ω
- 7,5 dBs (terminace 600 Ω)
model VP-D107i : 4-pólov˘ speciální DV konektor
vstup/v˘stup, model VP-D107: pouze v˘stup
Konektor typu Mini-B
Stereo jack Ø 3,5 mm
Obecné údaje
DC 8.4V, Lithium Ion Battery Pack 7.4V
Lithium Ion Battery Pack,
Power supply (100V~240V) 50/60Hz
4.9W(LCD), 3.9W(Viewfinder)
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Length 5.9inches(150mm),
Height 3.44inches(87.5mm), Width 2.16inches(55mm)
500g (Except for Lithium Ion Battery Pack and tape)
Omni-directional stereo condenser microphone
Indoors: greater than 49ft(15m) (straight line),
Outdoors: about 16.4ft(5m) (straight line)
• These technical specifications and design may be changed without notice.
108
108
Video signál
Systém videozáznamu
Systém zvuk. záznamu
PouÏívané kazety
Rychlost posuvu pásku
Doba záznamu
Napájení
Typ napájecího zdroje
Pfiíkon (záznam)
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vnûj‰í rozmûry [mm]
Hmotnost
Vestavûn˘ mikrofon
Dálkov˘ ovladaã
DC 8,4 V , Lithium-Ionová akumulátorová baterie 7,4 V
Lithium-Ionová akumulátorová baterie,
síÈov˘ adaptér (100V-240V) 50/60 Hz
4,9 W (LCD monitor), 3,9 W (hledáãek)
0 ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
- 20˚C ~ 60˚C (- 4˚F ~ 140˚F)
V˘‰ka 3,44" (87,5 mm), délka 5,9" (150 mm),
‰ífika 2,16" (55 mm)
500 g (bez Lithium-Ion baterie a kazety)
V‰esmûrov˘ kondenzátorov˘ stereofonní mikrofon
Dosah: interiér více neÏ 49 stop (15 m) (pfiímá vzdálenost)
Exteriér: pfiibliÏnû 16,4 stop (5 m) (pfiímá vzdálenost)
• Tyto technické údaje a vzhled mohou b˘t pfiedmûtem zmûny bez pfiedchozího
upozornûní.
• Dodavatel si vyhrazuje právo mûnit technické specifikace. Za tiskové chyby neruãíme.
00762K VP-D107 UK+CZ (62~109)
5/11/04 11:12 AM
Page 109
ENGLISH
CZECH
REJST¤ÍK
INDEX
-A-
-M-
-A-
-P-
Accessories ................................ 12
AF/MF ........................................ 62
Audio dubbing ............................ 65
AUDIO MODE ............................ 53
AV IN/OUT ................................ 79
Memory Card ..............................86.
Memory Stick ............................ 85
MPEG RECORDING .................. 99
MPEG SIZE .............................. 100
Akumulátor ...................................24
Audio dabing ...............................65
Automatické ostfiení/ruãní AF/MF ...62
AV IN/OUT....................................79
-B-
OSD .................................... 18, 19
PamûÈová karta Memory Stick ..85, 86
PHOTO kopírování .......................94
PHOTO kvalita..............................89
PHOTO SEARCH .......................67
PROGRAM AE ............................44
Protihlukov˘ filtr (WIND CUT) ......54
Pfiehrávání s efekty DSE ..............77
PfiídrÏn˘ fiemínek ..........................22
Pfiipojení........................................73
Pfiíslu‰enství..................................12
Battery Pack .............................. 24
BEEP SOUND .......................... 41
BLC ............................................ 63
-CCassette .................................... 27
Cleaning .................................. 103
CLOCK SET .............................. 39
Connecting ................................ 73
-DDATE/TIME ................................ 55
DC Cable .................................. 23
Deleting ...................................... 97
DEMONSTRATION .................. 43
DIS ............................................ 49
DSE ............................................ 50
DV ...................................... 80, 81
-EEASY Mode .............................. 61
EXPOSURE .............................. 59
-FFade .......................................... 64
Formatting .................................. 98
Frame advance .......................... 74
Functions buttons ...................... 14
-HHand Strap ................................ 22
-IIEEE1394 .................................. 80
-O-
-Câi‰tûní ........................................103
-P-
-D-
PB DSE ...................................... 77
PHOTO copy .............................. 94
PHOTO quality .......................... 89
PHOTO SEARCH ...................... 67
PROGRAM AE .......................... 44
Protection .................................. 96
Dálkov˘ ovladaã ....................17, 20
DATUM/âAS ...............................55
DEMO reÏim ................................43
Digitální efekty (DSE) ..................50
Digitální stabilizátor obrazu (DIS) .49
DV ........................................80, 81
-QQuick Menu ................................ 57
\
-EEXPOSURE (rychlost závûrky)....59
-R-
-F-
REC MODE .............................. 52
REC Search .............................. 30
Remote control .................... 17, 20
Fade (Rozetmívání a zatmívání)...64
Formátování..................................98
Funkãní tlaãítka ............................14
-S-
-H-
SHUTTER SPEED .................... 58
Sound ........................................ 35
Speaker ...................................... 35
Still images ................................ 92
Hledáãek .................................32, 33
-TTele MACRO .............................. 47
TV DISPLAY .............................. 56
-UUSB ............................................ 82
-VViewfinder ............................ 32, 33
-WWHT. BALANCE ........................ 46
WIND CUT ................................ 54
WL. REMOTE ............................ 30
-L-
-Z-
LCD ...................................... 31, 32
ZERO MEMORY ........................ 76
Zoom .................................... 47, 48
-QQuick Menu (rychlá nabídka) ......57
-RREC SEARCH (vyhledávání) ......30
Reproduktor .................................35
ReÏim AUDIO ..............................53
ReÏim EASY ................................61
ReÏim REC ..................................52
ReÏim REC Search ......................30
-RSHUTTER (Rychlost závûrky) ....58
Statické snímky.............................92
-I-
-T-
IEEE1394......................................80
-K-
Tele MACRO ................................47
TV DISPLAY.................................56
Kazeta ..........................................27
Kompenzace protisvûtla (BLC) ...63
Krokování po snímcích ................74
USB...............................................82
-LLCD monitor ..........................31, 32
-U-VVelikost souboru MPEG.............100
VyváÏení bílé (WHT. BALANCE) .46
-M-
-Z-
Mazání...........................................97
Záznam ve formátu MPEG ..........99
ZERO MEMORY ..........................76
Zoom.......................................47, 48
Zvuk .............................................35
Zvukové znamení (BEEP) ...........41
-NNapájecí DC kabel ........................23
Nastavení hodin (CLOCK SET) ..39
-OOchrana ........................................96
OSD .......................................18, 19
109
109
00762K VP-D107 UK+CZ (01~27)
5/11/04 11:11 AM
Page 100
ENGLISH
CZECH
THIS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:
TATO VIDEOKAMERA JE VYROBENA FIRMOU:
ELECTRONICS
ELECTRONICS
*Samsung Electronics’ Internet Home Page
*Internetová domovská stránka firmy “Samsung Electronics”
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Italia
Spain
United Kingdom
France
Australia
Germany
Sweden
Poland
Spain
Italia
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.it
http://www.samsung.es
http://www.samsungelectronics.co.uk
http://www.samsung.fr
http://www.samsung.com/au
http://www.samsung.de
http://www.samsung.se
http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.es
http://www.samsung.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement