Panasonic A101, A102, A100, Cell Phone A102 User manual

Panasonic A101, A102, A100, Cell Phone A102 User manual
Geadviseerd wordt het toestel niet te gebruiken bij een benzinestation. U dient zich verder te
houden aan de voorschriften m.b.t. het gebruik van hoogfrequent-apparatuur in
brandstofopslagplaatsen, in chemische bedrijven of op plaatsen waar wordt gewerkt met
explosieven. Stel de batterij nooit bloot aan extreem hoge temperaturen (hoger dan 60°C).
De bestuurder van een voertuig dient te allen tijde volledige controle over het voertuig te
hebben. Houd dan ook niet een mobiele telefoon in de hand tijdens het rijden, maar zoek een
veilige plaats langs de weg als u een gesprek wilt voeren. Spreek ook niet via een handsfreemicrofoon als dat u afleidt van het verkeer. Zorg dat u steeds bekend bent met de restricties
met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons in het gebied waarin u rijdt en houd u
daaraan.
Wees voorzichtig met het gebruik van uw mobiele telefoon in de buurt van medische
apparatuur, zoals pacemakers en hoortoestellen.
A100XX2WW3b
English
English
English
Denk eraan om de alarmfunctie uit te schakelen wanneer u een vliegtuig of ziekenhuis
betreedt om te voorkomen dat de telefoon automatisch inschakelt.
English
Dank u voor de aanschaf van deze Panasonic mobiele telefoon. Deze telefoon is bestemd voor gebruik
op GSM netwerken (GSM900, GSM1800 en GSM1900). Het toestel ondersteunt bovendien GPRS voor
packet data-verbindingen. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon gebruikt.
Wij, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., verklaren dat de (EB-A100,
EB-A101, EB-A102) beantwoordt aan de hoofdlijn, alsmede aan de overige relevante bijkomende
bepalingen van norm 1999/5/EC. Zie http://www.panasonicmobile.com voor de betreffende
conformiteitsverklaring.
Deze Panasonic mobiele telefoon is ontworpen, geproduceerd en getest conform de bepalingen van de
hoogfrequent-richtlijnen zoals bekend op het moment van productie, in overeenstemming met de
geldende EU, USA FCC en Australische ACA normen.
Zie onze website voor de meest actuele informatie / richtlijnen en typegoedkeuring voor uw land /
gebruiksregio http://www.panasonicmobile.com.
Lees de volgende informatie aandachtig door zodat u weet hoe u de telefoon op een voor u en uw
omgeving veilige manier kunt gebruiken in overeenstemming met de wettelijke eisen inzake het gebruik
van mobiele telefoons.
Dit toestel mag uitsluitend worden opgeladen met daartoe goedgekeurde laadapparatuur
voor een optimale werking en ter voorkoming van schade aan uw telefoon. Gebruik anders
dan hierin vermeld, valt niet onder de typegoedkeuring van het toestel en kan resulteren in
gevaarlijke situaties. Controleer of de nominale spanning op de wisselstroomadapter
overeenkomt met de spanning van het land waar u naar toe reist. De wisselstroomadapter
(EB-CAD55xx*) treft u aan in de hoofdset. (N.B.: xx staat voor de regio waarvoor de lader
bestemd is, bijv. CN, EU, UK.)
Het gebruik van een andere batterij dan geadviseerd door de fabrikant van het toestel kan
resulteren in gevaarlijke situaties. Indien u een toepassing gebruikt waarbij de
displayverlichting gedurende langere tijd continu brandt, zoals een spelletje of de
internetbrowser, zal de batterij aanzienlijk sneller leeg raken. Voor een optimale gebruiksduur
van de batterij wordt geadviseerd in een dergelijk geval de toetsverlichting uit te schakelen.
Gebruik de telefoon niet zonder dat het batterijklepje op het toestel is bevestigd.
Zet uw mobiele telefoon uit zodra u een vliegtuig betreedt. Het gebruik van mobiele telefoons
in een vliegtuig kan de werking daarvan in gevaar brengen, het GSM netwerk ontregelen en
zelfs in strijd zijn met de wet. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot het tijdelijk
blokkeren of zelfs ontzeggen van mobiele telefoonfaciliteiten aan de overtreder, gerechtelijke
vervolging of beide.
Verbrand de batterij niet en gooi deze niet bij het normale huisvuil. Werp de batterij weg in
overeenstemming met de ter plaatse geldende richtlijnen; deze kan worden gerecycled.
Nederlands
Belangrijke informatie
1
Nederlands
Voor een zo efficiënt mogelijk gebruik dient u de mobiele telefoon op dezelfde wijze in de
hand te houden als u ook een normale telefoon zou vastpakken. Dek het antennegedeelte
niet af terwijl de telefoon aan staat om te voorkomen dat de signaalkwaliteit resp. de werking
van de antenne afneemt.Laat de camera niet liggen in direct invallend zonlicht om te
voorkomen dat de werking van de camera achteruitgaat. Ongeoorloofde wijzigingen resp.
uitbreidingen kunnen resulteren in beschadiging van de telefoon en in strijd zijn met de
geldende wetgevingen. Bij het aanbrengen niet-goedgekeurde wijzigingen of accessoires kan
de garantie komen te vervallen - dit heeft echter geen invloed op uw normale rechten als
consument.
Als uw handset, de bijbehorende batterij of oplaadaccessoires nat zijn, plaats deze dan niet in
verwarmingsapparatuur, zoals een magnetron, een hogedruk-container, een droger of een
soortgelijk apparaat. Dit kan tot gevolg hebben dat de batterij, de handset en/of de
laadapparatuur gaan lekken, warm worden, uitzetten, exploderen en/of in brand vliegen.
Bovendien kunnen het product of de accessoires dampen afgeven waardoor de elektrische
circuits kunnen worden beschadigd en de producten niet meer functioneren. Panasonic kan
niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect is veroorzaakt
door misbruik van het product of de accessoires.
Geadviseerd wordt om indien nodig een kopie of backup te maken van belangrijke informatie
en data die u opslaat in het telefoongeheugen. Om onvoorzien dataverlies vermijden, volg
alle instructies met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen en het onderhoud van uw
telefoon en de bijbehorende batterij. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
enige schade als gevolg van dataverlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe en
indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot daaruit volgende schade, verwachte
besparingen, verlies of opbrengst).
Met uw telefoon kunt u persoonlijke informatie opslaan of communiceren naar anderen.
Geadviseerd wordt om persoonlijke of financiële informatie niet in uw telefoon op te slaan. U
dient de beveiligingsfuncties zoals telefoonblokkering en/of SIM-kaart blokkering van de
telefoon geprogrammeerd op de handset, voor het beveiligen van opgeslagen informatie te
gebruiken. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg
van dataverlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe en indirecte schade (met
inbegrip van maar niet beperkt tot daaruit volgende schade, verwachte besparingen, verlies
of opbrengst).
Met uw telefoon kunt u informatie en data uit externe bronnen downloaden en opslaan. Het is
uw verantwoordelijkheid om hierbij geen auteursrechten of andere van toepassing zijnde
wetten te schenden. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als
gevolg van dataverlies of schending van auteursrechten of eigendomsrechten, met inbegrip
van maar niet beperkt tot directe en indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot
daaruit volgende schade, verwachte besparingen, verlies of opbrengst).
Indien uw telefoon beschikt over een ingebouwde of monteerbare camera, wordt geadviseerd
om deze met de nodige zorg te gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te
zorgen dat u toestemming heeft om mensen of objecten te fotograferen en dat u geen
persoonlijke rechten of rechten van derden schendt wanneer u de camera gebruikt. U moet
de internationale of nationale wetgeving of andere bijzondere restricties naleven met
betrekking tot cameragebruik in specifieke toepassingen en omgevingen. Dit is met inbegrip
van het niet gebruiken van de camera op plaatsen waar het gebruik van foto- en
filmapparatuur verboden is. Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
schade als gevolg van schending van auteursrechten of eigendomsrechten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot directe en indirecte schade.
Deze mobiele telefoon mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door Panasonic
goedgekeurde accessoires voor een optimale werking en ter voorkoming van schade aan het
toestel. Panasonic kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het
gebruik van niet door Panasonic goedgekeurde accessoires.
Deze mobiele telefoon moet worden gebruikt in overeenstemming met internationale of
nationale wetgeving of restricties met betrekking tot het gebruik in bepaalde toepassingen en
omgevingen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik in ziekenhuizen, in
vliegtuigen, tijdens het auto rijden en onder andere beperkende omstandigheden.
De layout en schermafbeeldingen van de display in dit document zijn illustratief en kunnen
afwijken van de werkelijke displays op uw telefoon. Panasonic behoudt het recht om de
informatie in dit document te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Voor het LCD-scherm is gebruik gemaakt van zeer nauwkeurige technologie; onder bepaalde
omstandigheden kunnen de pixels helderder of juist donkerder lijken. Dit is toe te schrijven
aan eigenschappen van de LCD en is geen fabrieksfout.
Engels
Engels
Engels
Engels
2
Nederlands
Bij het indrukken van de toetsen hoort u soms een luide toon. Houd de telefoon daarom niet
te dicht bij uw oor terwijl u een toets indrukt.
Extreme omgevingstemperaturen kunnen de werking van uw telefoon tijdelijk negatief
beïnvloeden. Dit is normaal en wijst niet op een defect. De displaykwaliteit kan afnemen
wanneer de telefoon gedurende langere tijd wordt gebruikt in een omgeving waarin de
temperatuur hoger dan 40°C bedraagt.
Wijzig of demonteer het toestel niet. Dit toestel bevat geen onderdelen die u zelf kunt
vervangen of repareren.
Vermijd contact met vloeistoffen. Mocht het toestel nat worden, verwijder dan direct de batterij
en neem contact op met uw dealer.
English
Stel het toestel niet bloot aan sterke trillingen of schokken. Laat de batterij niet vallen.
Laat het toestel nooit in direct invallend zonlicht resp. op een vochtige, stoffige of hete plaats
liggen. Gooi de batterij nooit in open vuur. Explosiegevaar!
English
Houd metalen voorwerpen die per ongeluk de contacten van de batterij kunnen raken uit de
buurt van het toestel / de batterij. Batterijen kunnen schade aan eigendommen, persoonlijk
letsel of brandwonden veroorzaken wanneer deze in aanraking komen met geleidende
materialen (zoals metalen juwelen en sleutels).
English
English
Laad de batterij steeds op in een goed geventileerde omgeving, waarbij deze niet wordt
blootgesteld aan direct invallend zonlicht, bij een omgevingstemperatuur tussen +5°C en
+35°C. De batterij kan niet worden opgeladen bij omgevingstemperaturen buiten dit
temperatuurbereik.
Wanneer de mobiele telefoon wordt aangesloten op een extern apparaat, dient u eerst de
gebruiksinstructies voor de betreffende apparatuur door de te lezen m.b.t. de juiste
aansluitingen en de in acht te nemen veiligheidsrichtlijnen. Controleer of de telefoon
compatibel is met het product waarop deze wordt aangesloten.
Neem voor informatie over het wegwerpen van verpakkingsmateriaal of oude apparatuur
contact op met de lokale overheid.
3
SAR – A100
Nederlands
Europese Unie – RTTE
DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A100) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt
geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF)
overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel
uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde getolereerde niveaus van RF-energie voor het publiek. De
richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties met behulp van periodieke
en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. In de normen is een ruime veiligheidsmarge
opgenomen om de veiligheid te verzekeren van iedere gebruiker, ongeacht leeftijd of gezondheid.
English
English
Voor de norm voor blootstelling aan deze energie in het geval van mobiele telefoons wordt gebruik
gemaakt van een maateenheid die bekend is onder de naam SAR (Specifiek Absorptieratio, het
geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). De door
de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens is 2,0 W/kg*. Er zijn SAR-tests uitgevoerd waarbij
de normale bedieningsposities zijn gebruikt en de telefoon op het hoogst toegestane vermogen
radiogolven uitzond over alle geteste frequentiebanden. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het
hoogst gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon bij gebruik beduidend
lager zijn dan deze maximumwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de telefoon zodanig is ontworpen
dat deze op verschillende vermogensniveaus werkt zodat, afhankelijk van waar u zich bevindt, uitsluitend
het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om de netwerkzenders te ontvangen en te bereiken. In het
algemeen geldt dat hoe dichter u bij de antenne van een basisstation bent, des te geringer het geleverde
vermogen is.
Voordat een telefoonmodel aan het publiek verkocht kan worden, dient het bewijs te worden overlegd van
conformiteit met de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat als essentiële eis de bescherming van
de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en derden. De SAR-waarde voor dit telefoonmodel, die
tegen het oor werd getest inzake de naleving van de norm, bedroeg 0,743 W/kg. Alhoewel er tussen de
SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende houdingen verschillen kunnen bestaan,
voldoen alle telefoons aan de EU-vereisten voor blootstelling aan radiofrequentie.
English
*De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2,0 watt/kilogram (W/kg)
gemiddeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanmerkelijke veiligheidsmarge ingebouwd om het
publiek extra bescherming te bieden en om rekening te houden met eventuele afwijkingen van de
metingen. SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van nationale vereisten en de netwerkband.
Zie de rubriek productinformatie op http://www.panasonicmobile.com/health.html voor SAR-informatie
in andere regio’s.
English
4
Voor de norm voor blootstelling aan deze energie in het geval van mobiele telefoons wordt gebruik
gemaakt van een maateenheid die bekend is onder de naam SAR (Specifiek Absorptieratio, het
geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). De door
de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens is 2,0 W/kg*. Er zijn SAR-tests uitgevoerd waarbij
de normale bedieningsposities zijn gebruikt en de telefoon op het hoogst toegestane vermogen
radiogolven uitzond over alle geteste frequentiebanden. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het
hoogst gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon bij gebruik beduidend
lager zijn dan deze maximumwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de telefoon zodanig is ontworpen
dat deze op verschillende vermogensniveaus werkt zodat, afhankelijk van waar u zich bevindt, uitsluitend
het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om de netwerkzenders te ontvangen en te bereiken. In het
algemeen geldt dat hoe dichter u bij de antenne van een basisstation bent, des te geringer het geleverde
vermogen is.
Voordat een telefoonmodel aan het publiek verkocht kan worden, dient het bewijs te worden overlegd van
conformiteit met de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat als essentiële eis de bescherming van
de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en derden. De SAR-waarde voor dit telefoonmodel, die
tegen het oor werd getest inzake de naleving van de norm, bedroeg 0,737 W/kg. Alhoewel er tussen de
SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende houdingen verschillen kunnen bestaan,
voldoen alle telefoons aan de EU-vereisten voor blootstelling aan radiofrequentie.
*De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2,0 watt/kilogram (W/kg)
gemiddeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanmerkelijke veiligheidsmarge ingebouwd om het
publiek extra bescherming te bieden en om rekening te houden met eventuele afwijkingen van de
metingen. SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van nationale vereisten en de netwerkband.
English
Zie de rubriek productinformatie op http://www.panasonicmobile.com/health.html voor SAR-informatie
in andere regio’s.
English
Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt
geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF)
overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel
uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde getolereerde niveaus van RF-energie voor het publiek. De
richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties met behulp van periodieke
en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. In de normen is een ruime veiligheidsmarge
opgenomen om de veiligheid te verzekeren van iedere gebruiker, ongeacht leeftijd of gezondheid.
English
DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A101) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
English
Europese Unie – RTTE
Nederlands
SAR – A101
5
SAR – A102
Nederlands
Europese Unie – RTTE
DEZE TELEFOON VAN PANSONIC (MODEL EB-A102) VOLDOET AAN DE EU-NORMEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Bij het ontwerp en de productie is het uitgangspunt
geweest dat het apparaat niet de normen voor blootstelling aan energie van radiofrequenties (RF)
overschrijdt zoals die zijn aanbevolen door de Raad van de Europese Unie. Deze beperkingen maken deel
uit van uitgebreide richtlijnen en vastgestelde getolereerde niveaus van RF-energie voor het publiek. De
richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties met behulp van periodieke
en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. In de normen is een ruime veiligheidsmarge
opgenomen om de veiligheid te verzekeren van iedere gebruiker, ongeacht leeftijd of gezondheid.
English
English
Voor de norm voor blootstelling aan deze energie in het geval van mobiele telefoons wordt gebruik
gemaakt van een maateenheid die bekend is onder de naam SAR (Specifiek Absorptieratio, het
geabsorbeerde vermogen per massa-eenheid van weefsel uitgedrukt in Watt per kilogram (W/kg). De door
de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-grens is 2,0 W/kg*. Er zijn SAR-tests uitgevoerd waarbij
de normale bedieningsposities zijn gebruikt en de telefoon op het hoogst toegestane vermogen
radiogolven uitzond over alle geteste frequentiebanden. Hoewel de SAR is vastgesteld op basis van het
hoogst gecertificeerde vermogen, kan het werkelijke SAR-niveau van de telefoon bij gebruik beduidend
lager zijn dan deze maximumwaarde. Dit heeft te maken met het feit dat de telefoon zodanig is ontworpen
dat deze op verschillende vermogensniveaus werkt zodat, afhankelijk van waar u zich bevindt, uitsluitend
het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om de netwerkzenders te ontvangen en te bereiken. In het
algemeen geldt dat hoe dichter u bij de antenne van een basisstation bent, des te geringer het geleverde
vermogen is.
Voordat een telefoonmodel aan het publiek verkocht kan worden, dient het bewijs te worden overlegd van
conformiteit met de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn bevat als essentiële eis de bescherming van
de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en derden. De SAR-waarde voor dit telefoonmodel, die
tegen het oor werd getest inzake de naleving van de norm, bedroeg 0,699 W/kg. Alhoewel er tussen de
SAR-niveaus van verschillende telefoons en bij verschillende houdingen verschillen kunnen bestaan,
voldoen alle telefoons aan de EU-vereisten voor blootstelling aan radiofrequentie.
English
*De SAR-limiet voor mobiele telefoons die door het publiek worden gebruikt, is 2,0 watt/kilogram (W/kg)
gemiddeld over tien gram weefsel. In de limiet is een aanmerkelijke veiligheidsmarge ingebouwd om het
publiek extra bescherming te bieden en om rekening te houden met eventuele afwijkingen van de
metingen. SAR-waarden kunnen variëren afhankelijk van nationale vereisten en de netwerkband.
Zie de rubriek productinformatie op http://www.panasonicmobile.com/health.html voor SAR-informatie
in andere regio’s.
English
6
Nederlands
Licentie-overeenkomst
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Panasonic
Mobile Communications Co., Ltd.
English
JavaTM
JavaTM en alle handelsmerken en logo's op basis van Java zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de V.S. en
andere landen.
JbedTMME
English
Jbed (JavaTM VM) is het geregistreerde handelsmerk van esmertec, Inc.
T9® Text Input
English
T9® is een handelsmerk van Tegic Communications Inc. T9® Text Input heeft een licentie
onder een of meer van het volgende: VS pat.nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945,928 en 6,011,554; Canada pat.nr. 1,331,057; Groot-Brittanië pat.nr. 2238414B;
Hong Kong standaard pat. nr. HK0940329; Republiek Singapore pat. nr. 51383;
Europees pat. nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en
aanvullende patenten zijn wereldwijd aangevraagd.
Teleca applicatie
WAP: 'Browser RA 2.1'
MMS: 'MMS applicatie, versie 1.3'
JAM (onder KVM Statement): 'JAM, versie RA1.2'
V-enablerTM
English
V-enabler(VSCL) is het handelsmerk van eValley, Inc.
7
Specificaties
Nederlands
Frequentiebanden die worden ondersteund ................ GSM 900 klasse 4
GSM1800 klasse 1
GSM1900 klasse 1
Standby-tijd*.............................................................. 90 tot 300 uur
Gesprekstijd*............................................................. 3 tot 12 uur
Temperatuurbereik
Opladen .......................................................... +5°C ~ +35°C
Opslag ............................................................ -20°C ~ +60°C
Gewicht (A100) ......................................................... 66 g (inclusief batterij)
Gewicht (A101) ......................................................... 69 g (inclusief batterij)
Gewicht (A102) ......................................................... 68 g (inclusief batterij)
Afmetingen (A100)
Lengte............................................................. 77 mm
Breedte ........................................................... 44 mm
Dikte................................................................ 17,8 mm
Afmetingen (A101)
Lengte............................................................. 80 mm
Breedte ........................................................... 44 mm
Dikte................................................................ 19 mm
Afmetingen (A102)
Lengte............................................................. 77 mm
Breedte ........................................................... 44 mm
Dikte................................................................ 18 mm
Volume............................................................ 55 cl
Voedingsspanning .................................................... 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenne..................................................................... vast
Laadtijd**................................................................... Max. 150 min.
SIM type.................................................................... alleen 3 V
Geheugen telefoonboek............................................ 250 vermeldingen + SIM
Animatiethema’s ....................................................... 2
Zelfgecomponeerde melodieën ................................ 5
Spelletjes .................................................................. 2
Achtergrondkleur....................................................... Blauw
Ring tones................................................................. Af fabriek ingesteld: 15
Zelfgecomponeerd: 5
Planner...................................................................... Max. 50 vermeldingen
Alarm......................................................................... 1
Maximale formaat graphics....................................... Hoofd: B112 x H64 pixels
(monochroom)
English
English
English
N.B.: De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
*De max. gespreks- en standby-tijd zijn afhankelijk van de netwerkcondities, het SIM
gebruik en de toestand van de batterij.
**De laadtijd is afhankelijk van het gebruik en de conditie van de batterij.
English
8
Nederlands
Garantie Europese Unie
De EU/EER – garantie wordt verleend in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte en
Zwitserland.
Panasonic GSM Europese Service Garantievoorwaarden
Geachte Klant,
Garantie
De Europese garantie voor GSM wordt in het algemeen verleend voor 12 maanden voor de telefoon en
voor een periode van 3 maanden voor de oplaadbare batterij. Behoudens de hieronder vermelde
voorwaarden, kan de klant met betrekking tot een product dat in een ander land dan het land van aankoop
wordt gebruikt, gedurende respectievelijk 12 en 3 maanden, aanspraak maken op deze garantie als de
garantievoorwaarden hiervan gunstiger zijn dan de plaatselijke garantievoorwaarden in het land van
gebruik.
English
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Panasonic digitale mobiele telefoon. De Panasonic GMS
Europese servicegarantie is uitsluitend geldig tijdens het reizen in andere landen dan het land waarin het
product werd gekocht. Uw plaatselijke garantie is in alle andere gevallen van toepassing. Neem contact
op met het plaatselijke servicecentrum in dit document als uw Panasonic GSM-telefoon tijdens uw verblijf
in het buitenland gerepareerd moet worden.
Indien de koper reparaties wil laten uitvoeren onder de garantie dan dient de koper de garantiekaart
samen met de aankoopbon aan een erkend servicecentrum te tonen.
De garantie dekt gebreken voortvloeiend uit fabricage- of constructiefouten; de garantie is niet van
toepassing op andere gevallen zoals accidentele beschadiging, hoe dan ook ontstaan, normale slijtage,
nalatigheid en niet door ons goedgekeurde instellingen, veranderingen of reparaties.
English
Garantievoorwaarden
Uw enig en exclusief verhaal onder deze garantie is de reparatie, of naar onze keuze, de vervanging van
het product of een defect onderdeel of de defecte onderdelen. De koper kan geen aanspraak maken op
enig ander verhaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot, incidentele of gevolgschade van welke aard
dan ook.
English
English
Dit is een aanvulling op de statutaire rechten of andere consumentenrechten en doet geen afbreuk aan
deze rechten. Deze garantie is van toepassing in de in dit document vermelde landen bij de erkende
reparatiecentra in die landen.
9
Nederland
Nederlands
Panasonic-Centre Nederland
(Servicom bv)
P.O Box 16280
2500 BG
Den-Haag
Nederland
Tel. +31 703314314
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUSSEL
Tel. +32 02/465 33 10
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINZE
Tel. +32 09/386 67 67
Zonweg 60
2516 BM
Den-Haag
Nederland
English
Tel. +31 703314314
België
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
English
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LUIK
Tel. +32 041/23 46 26
English
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
English
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
10
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUSSEL
Tel. +32 02/345 68 56
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Luik
Tel. +32 041/43 29 04
11
Nederlands
English
English
English
English
EU/EER garantie De voorwaarden zijn van toepassing in alle landen behalve in het land van
aankoop.
Als de koper een gebrek constateert dan dient hij onverwijld contact op te nemen met het toepasselijke
verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van de Europese Unie/Europese Economische
Ruimte waar de garantie werd verleend, zoals vermeld in de "Klantenservice gids", of de
dichtstbijzijnde erkende distributeur en de garantie en aankoopbon tonen. De koper wordt hierna
geïnformeerd of:
(i) het verkoopbedrijf of de nationale distributeur de reparatie zal uitvoeren; of
(ii) het verkoopbedrijf of de nationale distributeur voor het vervoer zal zorgen van het apparaat naar
het land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het apparaat oorspronkelijk werd
verkocht; of
(iii) de koper zelf het apparaat naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur moet sturen in het
land van de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar het apparaat oorspronkelijk werd
verkocht.
Als het apparaat een model is dat normaal verkocht wordt door het verkoopbedrijf of de nationale
distributeur in het land waar het door de koper wordt gebruikt, dan dient het apparaat, samen met de
garantiekaart en aankoopbon, voor rekening en risico van de koper te worden geretourneerd naar een
verkoopbedrijf of distributeur die de reparatie zal uitvoeren. In sommige landen zal het gelieerde
verkoopbedrijf of de plaatselijke distributeur dealers of bepaalde servicecentra aanwijzen om de
nodige reparaties uit te voeren.
Als het apparaat een model is dat normaal niet wordt verkocht in het land van gebruik of als de interne
en externe productkenmerken verschillen van de kenmerken van het equivalente model in het land van
gebruik dan kan het verkoopbedrijf of de nationale distributeur de reparaties laten uitvoeren door
reserveonderdelen te bestellen in het land van aankoop of het kan nodig zijn de reparaties te laten
uitvoeren door het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van aankoop.
In beide gevallen moet de koper deze garantiekaart en de aankoopbon overleggen. Eventueel
benodigd transport, zowel van het apparaat als de reserveonderdelen, is voor rekening en risico van
de koper en kan een aanzienlijke vertraging van de reparatie tot gevolg hebben.
Als de consument het apparaat voor reparatie naar het verkoopbedrijf of nationale distributeur in het
land van gebruik retourneert dan wordt de reparatie volgens dezelfde plaatselijke voorwaarden (met
inbegrip van de garantieperiode) die gelden voor hetzelfde model, in het land van gebruik en niet in
het land van aankoop in de Europese Unie/Europese Economische Ruimte uitgevoerd. Als de
consument het apparaat voor reparatie retourneert naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur
in het land van de EU/EER waar het apparaat werd gekocht, dan zal de reparatie overeenkomstig de
heersende plaatselijke voorwaarden in het land van aankoop in de EU/EER worden uitgevoerd.
Sommige productmodellen vereisen een modificatie of aanpassing voor een goede werking en veilig
gebruik in verschillende EU/EER landen, overeenkomstig de plaatselijke spanningsvereisten,
veiligheidsvoorschriften of andere technische normen die door de toepasselijke wetgeving worden
opgelegd of aanbevolen. De kosten van dergelijke modificaties of aanpassingen kunnen aanzienlijk
zijn voor bepaalde productmodellen en het kan moeilijk zijn om aan de plaatselijke spanningsvereisten,
veiligheidsnormen en andere technische normen te voldoen. Wij raden de koper ten sterkste aan om
zich op de hoogte te stellen van deze plaatselijke technische en veiligheidsnormen voor het gebruik
van het apparaat in een ander EU/EER land.
Deze garantie dekt geen kosten verbonden aan de modificaties of aanpassingen van het apparaat
teneinde te voldoen aan de plaatselijke spanningsvereisten en veiligheids- of andere technische
normen. Het verkoopbedrijf of de nationale distributeur kan de vereiste modificaties en aanpassingen
van bepaalde productmodellen voor rekening van de koper uitvoeren. Het is echter vanwege
technische redenen niet mogelijk om alle productmodellen te veranderen of aan te passen aan de
plaatselijke spanningsvereisten en veiligheids- of andere technische normen. Bovendien kan het
veranderen of aanpassen van het apparaat afbreuk doen aan de werking van het apparaat.
Nederlands
Als de koper de vereiste modificaties of aanpassingen aan de plaatselijke spanningsvereisten en
technische of veiligheidsnormen tot volle tevredenheid van het verkoopbedrijf of de nationale
distributeur in het land van gebruik heeft laten uitvoeren dan wordt een aanvullende reparatiegarantie
verstrekt mits de koper de aard van de verandering of aanpassing bekend maakt als deze van
toepassing is op de reparatie. (De koper wordt aangeraden om het aangepaste of veranderde
apparaat niet naar het verkoopbedrijf of de nationale distributeur in het land van aankoop te sturen als
de reparatie betrekking heeft op de modificatie of aanpassing).
Deze garantie is uitsluitend geldig in gebieden die onderworpen zijn aan de wetgeving van de
Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.
Bewaar deze garantie samen met uw aankoopbon.
English
English
English
English
12
It is advised not to use the equipment at a refuelling point. Users are reminded to observe
restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants or where blasting
operations are in progress. Never expose the battery to extreme temperatures (in excess of
60°C).
It is imperative that the driver exercises proper control of the vehicle at all times. Do not hold
a phone while you are driving; find a safe place to stop first. Do not speak into a handsfree
microphone if it will take your mind off the road. Always acquaint yourself thoroughly with
restrictions concerning the use of cellular phones within the area where you are driving and
observe them at all times.
English
English
Do not incinerate or dispose of the battery as ordinary rubbish. The battery must be disposed
of in accordance with local regulations and may be recycled.
English
Thank you for purchasing this Panasonic digital cellular phone. This phone is designed to operate on GSM
networks – GSM900, GSM1800 and GSM1900. It also supports GPRS for packet data connections.
Please ensure the battery is fully charged before use.
We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declare that the (EB-A100,
EB-A101, EB-A102) conforms with the essential and other relevant requirements of the directive 1999/5/
EC. A declaration of conformity to this effect can be found at http://www.panasonicmobile.com.
This Panasonic mobile phone is designed, manufactured and tested to ensure that it complies with the
specifications covering RF exposure guidelines applicable at the time of manufacture, in accordance with
EU, USA FCC and Australian ACA regulations.
Please refer to our website for latest information/standards and compliance in your country/region of use
http://www.panasonicmobile.com.
The following information should be read and understood as it provides details which will enable you to
operate your phone in a manner which is both safe to you and your environment, and conforms to legal
requirements regarding the use of cellular phones.
This equipment should only be charged with approved charging equipment to ensure
optimum performance and avoid damage to your phone. Other usage will invalidate any
approval given to this apparatus and may be dangerous. Ensure the voltage rating of the Fast
Travel Charger is compatible with the area of use when travelling abroad. A Fast Travel
Charger (EB-CAD55xx*) is supplied with the Main Kit. (Note xx identifies the Charger region,
e.g. CN, EU, UK.)
Use of another battery pack than that recommended by the manufacturer may result in a
safety hazard. If you use a feature which keeps the key backlight on continuously for a long
time, such as a game or the browser, battery life will become extremely short. To maintain
longer battery life, set the key backlight to off. Do not use this phone without the battery cover
attached.
Switch off your cellular phone when in an aircraft. The use of cellular phones in an aircraft
may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network and may be
illegal. Failure to observe this instruction may lead to the suspension or denial of cellular
phone services to the offender, or legal action or both.
English
Important Information
Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices,
such as pacemakers and hearing aids.
For most efficient use hold the phone as you would any normal phone. To avoid deterioration
of signal quality or antenna performance, do not touch or “cup” the antenna area while the
phone is switched on. Do not leave the camera facing direct sunlight to avoid impairing
camera performance. Unauthorised modifications or attachments may damage the phone
and violate applicable regulations. The use of an unapproved modification or attachment may
result in the invalidation of your guarantee – this does not affect your statutory rights.
13
English
Remember to disable the alarm function when in an aircraft or a medical facility to prevent the
phone automatically switching itself on.
English
When your handset, the accompanying battery or charging accessories are wet, do not put
those in any type of heating equipment, such as a microwave oven, a high pressure
container, or a drier or similar. It may cause the battery, handset and/or charging equipment to
leak, heat up, expand, explode and/or catch fire. Moreover, the product or accessories may
emit smoke and their electrical circuits may become damaged and cause the products to
malfunction. Panasonic is not responsible for any and all damages, whether direct or indirect,
howsoever caused by any misuse.
It is recommended that you create a copy or backup, as appropriate, for any important
information and data which you store in your phone’s memory. In order to avoid accidental
loss of data, please follow all instructions relating to the care and maintenance of your phone
and its battery. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from
any loss of data, including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not
limited to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).
Your phone may have the capability of storing and communicating personal information. It is
recommended that you take care to ensure that any personal or financial information is stored
separately from your phone. You should use the security features, such as Phone Lock and/or
Sim Lock, provided in the handset as a measure of protection for information held. Panasonic
accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any loss of data including
but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to consequential loss,
anticipated savings, loss of revenue).
Your phone may have the capability of downloading and storing information and data from
external sources. It is your responsibility to ensure that in doing this you are not infringing any
copyright laws or other applicable legislation. Panasonic accepts no liability for any and all
losses howsoever arising from any loss of data or any such infringement of copyright or IPR,
including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to
consequential loss, anticipated savings, loss of revenues).
If your phone has an integral or add-on camera, you are advised to take appropriate care over
the use of it. It is your responsibility to ensure that you have permission to take photographs
of people and objects and that you do not infringe any personal or third party rights when
using the camera. You must comply with any applicable international or national law or other
special restrictions governing camera use in specific applications and environments. This
includes not using the camera in places where the use of photographic and video equipment
may be prohibited. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising
from any infringement of copyright or intellectual property rights, including but not limited to
direct and indirect losses.
This equipment should only be used with Panasonic approved accessories to ensure
optimum performance and avoid damage to your phone.Panasonic is not responsible for
damage caused by using non-Panasonic approved accessories.
This phone must be used in compliance with any applicable international or national law or
any special restrictions governing its use in specified applications and environments. This
includes but is not limited to use in hospitals, aircraft, whilst driving and any other restricted
uses.
The display layouts and screenshots within this document are for illustrative purposes and
may differ from the actual displays on your phone. Panasonic reserves the right to change the
information in this document without prior notice.
The liquid crystal display (LCD) uses high-precision production technology, and in certain
circumstances pixels may appear brighter or darker. This is due to characteristics of the LCD
and is not a manufacturing defect.
English
English
English
Pressing any of the keys may produce a loud tone. Avoid holding the phone close to the ear
while pressing the keys.
English
Extreme temperatures may have a temporary effect on the operation of your phone. This is
normal and does not indicate a fault. The display quality may deteriorate if the phone is used
in environments over 40°C for a long time.
Do not modify or disassemble the equipment. There are no user serviceable parts inside.
14
English
Do not subject the equipment to excessive vibration or shocks. Do not drop the battery.
Avoid contact with liquids. If the equipment becomes wet, immediately remove the battery
and contact your dealer.
Do not leave the equipment in direct sunlight or a humid, dusty or hot area. Never throw a
battery into a fire. It may explode.
Always charge the battery in a well ventilated area, not in direct sunlight, between +5°C and
+35°C. It is not possible to recharge the battery if it is outside this temperature range.
English
Keep metallic items that may accidentally touch the terminals away from the equipment/
battery. Batteries can cause property damage, injury, or burns if terminals are touched with a
conductive material (i.e. metal jewellery, keys, etc.).
When connecting the phone to an external source, read the operating instructions of the
equipment for the correct connection and safety precautions. Ensure the phone is compatible
with the product it is being connected to.
English
English
English
When disposing of any packing materials or old equipment check with your local authorities
for information on recycling.
15
SAR – A100
English
European Union – RTTE
THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A100) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE
TO RADIO WAVES.
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the
limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the
general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety margin
designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
English
The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate or SAR. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg*.
Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its
highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest
certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum
value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the
power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower
the power output.
English
Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive
must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the
safety for the user and any other person. The SAR value for this model phone, when tested for use at the
ear, for compliance against the standard was 0.743 W/kg. While there may be differences between the
SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the EU requirements for RF exposure.
*The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams
of tissue. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public
and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting
requirements and the network band.
For SAR information in other regions please look under product information at
http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
English
16
European Union – RTTE
THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A101) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE
TO RADIO WAVES.
English
SAR – A101
Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive
must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the
safety for the user and any other person. The SAR value for this model phone, when tested for use at the
ear, for compliance against the standard was 0.737 W/kg. While there may be differences between the
SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the EU requirements for RF exposure.
*The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams
of tissue. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public
and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting
requirements and the network band.
English
The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate or SAR. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg*.
Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its
highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest
certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum
value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the
power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower
the power output.
English
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the
limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the
general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety margin
designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
English
English
For SAR information in other regions please look under product information at
http://www.panasonicmobile.com/health.html
17
SAR – A102
English
European Union – RTTE
THIS PANASONIC PHONE (MODEL EB-A102) MEETS THE EU REQUIREMENTS FOR EXPOSURE
TO RADIO WAVES.
Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the
limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union.
These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the
general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through
periodic and thorough evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety margin
designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.
English
The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate or SAR. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg*.
Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its
highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest
certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum
value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the
power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower
the power output.
English
Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive
must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the
safety for the user and any other person. The SAR value for this model phone, when tested for use at the
ear, for compliance against the standard was 0.699 W/kg. While there may be differences between the
SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the EU requirements for RF exposure.
*The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams
of tissue. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public
and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting
requirements and the network band.
For SAR information in other regions please look under product information at
http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
English
18
Licensing
English
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Information in this document is subject to change without notice. No part of these
instructions may be reproduced or transmitted in any form or by any means without
obtaining express permission from Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
JavaTM
English
JavaTM and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
JbedTMME
English
Jbed (JavaTM VM) is the registered trademark of esmertec, Inc.
T9® Text Input
T9® is a trademark of Tegic Communications Inc. T9® Text Input is licensed under one or
more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and
6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and
additional patents are pending worldwide.
English
Teleca Application
WAP: “Browser RA 2.1”
MMS: “MMS Application, Version 1.3”
JAM (under KVM Statement): “JAM, Version RA1.2”
V-enablerTM
English
V-enabler (VSCL) is the trademark of eValley, Inc.
19
Specifications
English
Bands Supported ...................................................... GSM 900 Class 4
GSM1800 Class 1
GSM1900 Class 1
Standby Time* .......................................................... 90 to 300 hours
Talk Time*................................................................. 3 to 12 hours
Temperature Range
Charging ......................................................... +5°C ~ +35°C
Storage ........................................................... -20°C ~ +60°C
Weight (A100) ........................................................... 66 g (including battery)
Weight (A101) ........................................................... 69 g (including battery)
Weight (A102) ........................................................... 68 g (including battery)
Dimensions (A100)
Height ............................................................. 77 mm
Width............................................................... 44 mm
Depth .............................................................. 17.8 mm
Dimensions (A101)
Height ............................................................. 80 mm
Width............................................................... 44 mm
Depth .............................................................. 19 mm
Dimensions (A102)
Height ............................................................. 77 mm
Width............................................................... 44 mm
Depth .............................................................. 18 mm
Volume............................................................ 55 cc
Supply Voltage.......................................................... 3.7 V (780 mAh Li-ion)
Antenna..................................................................... Fixed
Charge Time** .......................................................... Up to 150 min
SIM Type................................................................... 3 V only
Contacts Memory...................................................... 250 entries + SIM
Animation Themes .................................................... 2
User Composed Melodies......................................... 5
Games ...................................................................... 2
Backlight Colour........................................................ Blue
Ring Tones................................................................ Preset: 15
Composed: 5
Scheduler.................................................................. Up to 50 entries
Alarm......................................................................... 1
Maximum Graphics Size ........................................... Main: W112 x H64 pixels
(monochrome)
English
English
English
NOTE: Specifications are subject to change without notice.
*Talk and Standby times depend on network conditions, SIM usage and battery
condition.
**Charging time depends on usage and condition.
English
20
EU Warranty
English
EU/EEA – Wide guarantee is applicable in the EU/EEA and Switzerland.
Panasonic GSM European Service Guarantee Conditions
Dear Customer,
Thank you for buying this Panasonic digital cellular telephone. The Panasonic GSM European Service
Guarantee only applies while travelling in countries other than where the product was purchased. Your
local guarantee is applicable in all other cases. If your Panasonic GSM telephone requires service while
abroad, please contact the local service company shown on this document.
The applicable period of the European wide guarantee for GSM is generally 12 months for the main body
and 3 months for the rechargeable battery. With respect to a product used in a country other than a country
of purchase, notwithstanding what is stated in the conditions below, the customer will benefit, in that
country of use, from these guarantee periods of, respectively, 12 and 3 months, if these conditions are
more favourable to him than the local guarantee conditions applicable in such country of use.
English
The Guarantee
Conditions of Guarantee
When requesting guarantee service the purchaser should present the warranty card together with proof of
purchase, to an authorised service centre.
Your sole and exclusive remedy under this guarantee against us is the repair, or at our option the
replacement, of the product, or any defective part or parts. No other remedy, including, but not limited to,
incidental or consequential damage or loss of whatsoever nature shall be available to the purchaser.
English
The guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply to other events
such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or
repair not authorised by us.
This is in addition to and does not in any way affect any statutory or other rights of consumer purchasers.
This guarantee applies in countries shown on this document at the authorised service centres detailed for
that country.
Service Centres in England
Service Centres in Ireland
Tel. +44 8705 159159
Tel. +353 1 2898333
English
Ireland
English
United Kingdom
21
English
English
English
English
English
EU/EEA – Wide Guarantee: Conditions applicable in any country other than the country of original
purchase.
When the purchaser finds the appliance to be defective, he should promptly contact the proper sales
company or national distributor in the EU/EEA country where this guarantee is claimed, as indicated
in the “Product Service Guide” or the nearest authorised dealer together with this guarantee and proof
of date of purchase. The purchaser will then be informed whether:
(i) the sales company or national distributor will handle the repair service; or
(ii) the sales company or national distributor will arrange for trans-shipment of the appliance to the
EU/EEA country where the appliance was originally marketed; or
(iii) the purchaser may himself send the appliance to the sales company or national distributor in the
EU/EEA country where the appliance was originally marketed.
If the appliance is a product model which is normally supplied by the sales company or national
distributor in the country where it is used by the purchaser, then the appliance, together with this
guarantee card and proof of date of purchase, should be returned at the purchaser’s risk and expense
to such sales company or distributor, which will handle the repair service. In some countries, the
affiliated sales company or national distributor will designate dealers or certain service centres to
execute the repairs involved.
If the appliance is a product model which is not normally supplied in the country where used, or if the
appliance’s internal or external product characteristics are different from those of the equivalent model
in the country where used, the sales company or national distributor may be able to have the guarantee
repair service executed by obtaining spare parts from the country where the appliance was originally
marketed, or it may be necessary to have the guarantee repair service executed the sales company or
national distributor in the country where the appliance was originally marketed.
In either case, the purchaser must furnish this guarantee card and proof of date of purchase. Any
necessary transportation, both of the appliance and of any spare parts, will be at the purchaser’s risk
and expense, and there may be a consequent delay in the repair service.
Where the consumer sends the appliance for repair to the sales company or national distributor in the
country of use of the appliance, the service will be provided on the same local terms and conditions
(including the period of guarantee coverage) as prevail for the same model appliance in the country of
use, and not the country of initial sale in the EU/EEA. Where the consumer sends the appliance for
repair to the sales company or national distributor in the EU/EEA country where the appliance was
originally marketed, the repair service will be provided on the local terms and conditions prevailing in
the country of initial sale in the EU/EEA.
Some product models require adjustment or adaptation for proper performance and safe use in
different EU/EEA countries, in accordance with local voltage requirements and safety or other technical
standards imposed or recommended by applicable regulations. For certain product models, the cost
of such adjustment or adaptation may be substantial and it may be difficult to satisfy local voltage
requirements and safety or other technical standards. It is strongly recommended that the purchaser
investigates these local technical and safety factors before using the appliance in another EU/EEA
country.
This guarantee shall not cover the cost of any adjustments or adaptations to meet local voltage
requirements and safety or other technical standards. The sales company or national distributor may
be in a position to make the necessary adjustments or adaptations to certain product models at the
cost of the purchaser. However, for technical reasons it is not possible to adjust or adapt all product
models to comply with local voltage requirements and safety or other technical standards. Moreover,
where adaptations or adjustments are carried out the performance of the appliance may be affected.
If in the opinion of the sales company or national distributor in the country where the appliance is used
the purchaser has the necessary adjustments or adaptations to local voltage requirements and
technical or safety standards properly made, any subsequent guarantee repair service will be provided
as above indicated, provided the purchaser discloses the nature of the adjustment or adaptation if
relevant to the repair. (It is recommended that the purchaser should not send adapted or adjusted
equipment for repair to the sales company or national distributor in the country where the appliance
was originally marketed if the repair relates in any way to the adaptation or adjustment.)
This guarantee shall only be valid in territories subject to the laws of the European Union and the EEA.
Please keep this guarantee with your receipt.
22
English
PANASONIC GSM MOBILE TELEPHONE
WARRANTY TERMS
1. This warranty is in addition to and does not in any way affect any statutory or other
rights of consumer purchasers. This warranty applies to the United Kingdom, Isle of
Man & Channel Islands only, for users in Eire, please contact your retailer or supplier.
The warranty period is 12 months from date of purchase and is applicable to the
original purchaser only.
English
2. The product is approved for use on GSM mobile telephone system and should only be
used for normal purposes and in accordance with the standard operating instructions.
3. The warranty covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not
apply to damage, however caused, wear and tear, neglect, incorrect adjustment or
repair, or to any items of a limited natural life.
English
4. In the event of failure, please take the following action:
l Refer to the instruction book in order to identify and possibly correct the problem.
l If the problem is due to coverage, reception or billing, please contact your air time
retailer or service provider whose number can be found from your monthly invoice.
l If you cannot resolve the problem, contact the Panasonic Helpline on 08705 159159.
Before you telephone have the following information to hand:
¡ The model and serial number of your telephone, and its phone number
¡ Your full address and post code
¡ A copy of your original invoice, receipt or bill of sale for the purchase of the
telephone.
English
5. If the problem cannot be resolved over the telephone, arrangements will be made to
repair the telephone. Remove the SIM from the telephone and store it in a safe place.
Please pack the telephone suitable for transit. Including in the packing:
l The mobile telephone
l The rechargeable battery
l AC Adaptor
l A copy of your invoice, receipt or bill of sale. (Note; it is the customers responsibility
to provide proof of warranty)
6. Panasonic will use reasonable endeavours to ensure your telephone is returned to you
within a maximum of 5 working days from reporting the fault to the Helpline. Please
note that delays in transit may be encountered for Channel Islands, Northern Ireland,
Isle of Man, Scottish Islands and other islands.
English
7. Your sole and exclusive remedy under this guarantee against us is for the repair, or at
our option the replacement, of the product, or any defective part or parts. No other
remedy, including, but not limited to, incidental or consequential damage or loss of
whatsoever nature shall be available to the purchaser.
8. Rechargeable batteries have a limited natural life, in order to prolong their life they
should only be used and charged as shown in the instruction book. Replacement
batteries may be purchased either from your retailer or the Helpline number shown
overleaf.
23
English
English
Lock code
See over for full terms and conditions
KEEP THIS CARD IN A SAFE PLACE
If faulty, arrangements will be made to repair the telephone and return it to you.
We will use reasonable endeavours to ensure this is within a maximum of 5 workings days.
The Helpline operates
9:00 AM - 5:30 PM Monday - Friday
(excluding Bank Holidays)
08705 159159
Your Panasonic GSM mobile telephone has a warranty for 12 months from date of purchase.
If you feel your phone is faulty and your service provider or air time retailer cannot resolve the problem, please contact
the Panasonic Helpline on:
Telephone number
English
Write your mobile telephone number and lock code here:
English
IMPORTANT
English
24
English
English
English
English
English
Declaration of Conformity – A100
25
Declaration of Conformity – A101
English
English
English
English
English
26
English
English
English
English
English
Declaration of Conformity - A102
27
Informations importantes
English
English
Français
Merci d’avoir acheté ce téléphone cellulaire numérique Panasonic. Ce téléphone a été conçu pour
fonctionner sur les réseaux GSM - GSM900, GSM1800 et GSM1900. Il prend également en charge les
commutations de données par paquets GPRS. Merci de vérifier que la batterie est entièrement chargée
avant d’utiliser l’appareil.
Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. déclare que le téléphone (EB-A100,
EB-A101, EB-A102) est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la
directive 1999/5/EC. Vous trouverez une Déclaration de Conformité à cet effet à l’adresse
http://www.panasonicmobile.com
Ce téléphone mobile Panasonic est conçu, fabriqué et contrôlé pour veiller à répondre aux spécifications
couvrant les directives sur l’exposition RF applicables au moment de la fabrication et conformément aux
règlements de l’UE, du FCC aux Etats-Unis et de l’ACA en Australie.
Veuillez vous reporter à notre site web pour les dernières informations/normes et la conformité dans votre
pays/région d’utilisation http://www.panasonicmobile.com
Il est indispensable de lire et de comprendre les informations ci-dessous. En effet, celles-ci expliquent
comment utiliser votre téléphone en toute sécurité et en respectant l’environnement. Ces informations sont
conformes aux dispositions légales en matière d’utilisation de téléphones cellulaires.
Il est conseillé de procéder au chargement de cet appareil uniquement au moyen d’un
chargeur agréé pour offrir à votre téléphone une performance optimale tout en lui évitant
d’être endommagé. Tout autre usage risque d’entraîner l’invalidation de l’agrément accordé à
cet appareil et de présenter un danger. Lorsque vous voyagez à l’étranger, vérifiez que la
tension nominale du chargeur rapide de voyage est compatible avec celle du pays
d’utilisation. Un chargeur rapide de voyage (EB-CAD55xx*) est fourni avec le kit principal.
(Remarque xx identifie la région du chargeur, par ex. CN, EU, UK.)
L’utilisation d’une batterie autre que celle recommandée par le fabricant peut être
dangereuse. Si vous utilisez une fonction qui exige que le rétroéclairage des touches reste
allumé pendant une longue période, comme un jeu ou le navigateur, la durée de
fonctionnement de la batterie s’en trouvera extrêmement réduite. Pour assurer une longue
durée de fonctionnement de la batterie, désactivez le rétroéclairage. N’utilisez pas ce
téléphone sans fixer le couvercle de batterie.
Éteignez votre téléphone cellulaire lorsque vous vous trouvez dans un avion. L’utilisation de
téléphones cellulaires dans un avion peut s’avérer dangereuse pour le fonctionnement de
l’avion, peut perturber le réseau cellulaire et peut être illégale. Tout individu ne respectant pas
cette consigne peut se voir suspendre ou refuser l’accès aux services de téléphonie cellulaire
et/ou être poursuivi en justice.
N’incinérez pas et ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. La batterie doit être
mise au rebut en respectant la réglementation locale et pourra ainsi être recyclée.
English
Il est recommandé de ne pas utiliser l’appareil dans une station de service. Veillez à respecter
les restrictions sur l’utilisation d’appareils radio dans les dépôts de carburant, les usines
chimiques et les sites d’opérations de minage. N’exposez jamais la batterie à des
températures extrêmes (supérieures à 60°C).
Il est impératif que le conducteur garde constamment le contrôle de son véhicule. Ne
conduisez jamais le téléphone à la main. Arrêtez-vous d’abord dans un endroit sûr. Ne parlez
pas dans un micro mains libres si cela risque de vous faire perdre votre concentration lorsque
vous conduisez. Informez-vous des restrictions applicables à l’utilisation des téléphones
cellulaires dans le pays où vous conduisez et respectez-les en permanence.
Soyez prudents lors de l’utilisation du téléphone à proximité immédiate d’appareils médicaux
personnels tels que les stimulateurs cardiaques et les appareils de correction auditive.
English
Veillez à désactiver l’alarme lorsque vous vous trouvez dans un avion ou en milieu hospitalier.
Cela évitera que le téléphone s’allume automatiquement.
28
29
English
English
Français
English
English
Pour une utilisation optimale, tenez votre téléphone comme un téléphone ordinaire. Pour
éviter la détérioration de la qualité du signal ou de la performance de l’antenne, ne touchez
pas et ne couvrez pas de la main la zone de l’antenne lorsque le téléphone est allumé.
N’exposez pas l’appareil photo aux rayons directs du soleil pour éviter d’en diminuer les
performances. Toute modification ou accessoire non autorisé(e) risque d’endommager le
téléphone et d’enfreindre les règlements applicables. L’utilisation d’une modification ou d’un
accessoire non autorisé(e) peut rendre votre garantie nulle et sans effet - ceci n’affecte pas
vos droits légaux.
Si votre téléphone, sa batterie ou ses accessoires de charge sont humides, ne les mettez
dans aucun type d’équipement chauffant tel un four à micro-ondes, un réservoir à haute
pression, un séchoir ou d’autres appareils semblables. Cela peut provoquer une fuite, une
surchauffe, une expansion, une explosion et/ou un incendie de la batterie, du combiné et/ou
des accessoires de charge. De plus, le produit ou les accessoires peuvent émettre de la
fumée, ce qui risque d’endommager les circuits électriques et entraîner un
dysfonctionnement du produit. Panasonic ne peut être tenu responsable de dommages directs ou indirects - dus à un mauvais emploi de l’appareil.
Nous vous recommandons de créer une copie ou une copie de sauvegarde des informations
et des données importantes que vous enregistrez dans la mémoire de votre téléphone. Afin
d’éviter toute perte accidentelle de données, respectez les instructions concernant l’entretien
de votre téléphone et de sa batterie. Panasonic décline toute responsabilité quant aux pertes
découlant de quelque manière que ce soit d’une perte de données. Ceci inclut, de manière
non exhaustive, les pertes directes et indirectes (y compris, de manière non exhaustive, les
pertes dérivées, les épargnes anticipées, la perte de revenu).
Votre téléphone peut enregistrer et communiquer des informations personnelles. Nous vous
recommandons de veiller à ce que vos informations personnelles ou financières soient
enregistrées séparément de votre téléphone. Vous devez utiliser les dispositifs de sécurité
comme le verrouillage téléphone et/ou le verrouillage de la carte SIM qui sont fournis avec
votre téléphone afin de protéger les informations qui y sont enregistrées. Panasonic décline
toute responsabilité quant aux pertes découlant de quelque manière que ce soit de la perte
de données. Ceci inclut, de manière non exhaustive, les pertes directes et indirectes (y
compris, de manière non exhaustive, les pertes dérivées, les épargnes anticipées, la perte de
revenu).
Votre téléphone peut télécharger et enregistrer des informations et des données de sources
extérieures. Il est de votre responsabilité de vous assurer que, en faisant cela, vous ne
contrevenez pas aux lois sur les droits d’auteur ou à d’autres lois applicables. Panasonic
décline toute responsabilité quant aux pertes découlant de quelque manière que ce soit de la
perte de données ou de l’infraction des droits d’auteur ou des droits de propriété
intellectuelle. Ceci inclut, de manière non exhaustive, les pertes directes et indirectes (y
compris, de manière non exhaustive, les pertes dérivées, les épargnes anticipées, la perte de
revenu).
Si votre téléphone comporte un appareil photo intégré ou ajouté, veillez à en prendre soin
correctement. Il est de votre responsabilité d’obtenir la permission de photographier les
personnes et les objets, et de ne pas contrevenir à vos droits personnels et à ceux de tiers
lors de l’utilisation de l’appareil photo. Vous devez respecter toute loi nationale ou
internationale applicable ou autres restrictions spéciales qui régissent l’utilisation d’appareils
photo dans des applications et environnements spécifiques. Ceci inclut le fait de ne pas
utiliser l’appareil photo où les équipements photographiques et vidéo sont interdits.
Panasonic décline toute responsabilité quant aux pertes découlant de l’infraction des droits
d’auteur ou des droits de propriété intellectuelle. Ceci inclut, de manière non exhaustive, les
pertes directes et indirectes.
Il est conseillé d’utiliser cet appareil uniquement avec des accessoires Panasonic agréés
pour offrir à votre téléphone une performance optimale tout en lui évitant d’être endommagé.
Panasonic décline toute responsabilité quant aux dégâts provoqués par l’utilisation
d’accessoires non agréés par Panasonic.
Vous devez utiliser ce téléphone en respectant les lois nationales ou internationales
applicables ou les restrictions spéciales qui régissent sont utilisation dans des applications et
environnements spécifiques. Ceci inclut, de manière non exhaustive, son utilisation dans les
hopitaux, les avions, au volant et toutes les autres utilisations restreintes.
Les agencements d’écran et les captures d’écran se trouvent dans ce document sont
uniquement à des fins d’illustration et peuvent être différents des écrans de votre téléphone.
Panasonic se réserve le droit de modifier les informations fournies dans ce manuel sans
préavis.
L’afficheur à cristaux liquides (LCD) utilise une technologie de production de haute précision
et, dans certaines conditions, les pixels peuvent être plus ou moins clairs. Cela est dû aux
caractéristiques de l’afficheur LCD et ne constitue pas un défaut de production.
English
Si vous appuyez sur une touche, une tonalité forte peut être émise. Évitez de tenir le
téléphone près de votre oreille lorsque vous appuyez sur les touches.
Des températures extrêmes peuvent avoir un impact temporaire sur le fonctionnement du
téléphone. Ceci est normal et n’indique pas une anomalie. La qualité de l’affichage risque de
se détériorer si le téléphone est utilisé dans des environnements où la température est
supérieure à 40°C pendant une longue période.
Ne modifiez et ne démontez pas l’appareil. Aucune pièce remplaçable par l’utilisateur ne se
trouve à l’intérieur.
English
Ne soumettez pas l’appareil à des vibrations ou des chocs excessifs. Ne laissez pas tomber
la batterie.
Evitez tout contact avec des liquides. Si l’appareil est humide, enlevez immédiatement la
batterie et contactez votre revendeur.
Ne laissez pas l’appareil exposé à la lumière directe du soleil ou dans une zone humide,
poussiéreuse ou chaude. Ne jetez jamais une batterie dans un feu. Elle risque d’exploser.
Français
Gardez les éléments métalliques pouvant toucher accidentellement les bornes de batterie à
l’écart de l’appareil et/ou de la batterie. Les batteries peuvent provoquer des dommages
matériels, des blessures ou des brûlures si les bornes sont touchées par un matériau
conducteur (bijoux métalliques, clés, etc.).
Chargez toujours la batterie dans un endroit bien ventilé, caché de la lumière directe du
soleil, entre +5°C et +35°C. Il est impossible de recharger la batterie si elle se trouve en
dehors de cette gamme de températures.
Avant de brancher le téléphone à une source externe, lisez les instructions pour le
branchement correct et les précautions de sécurité. Assurez-vous que le téléphone est
compatible avec l’équipement auquel il est raccordé.
English
Lors de la mise au rebut de tout matériau d’emballage ou d’un équipement ancien, informezvous auprès des autorités locales des mesures à prendre pour le recyclage.
English
30
SAR – A100
English
European Union – RTTE
CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A100) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E.
POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.
* La valeur limite de SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 2,0 Watts par
kilogramme (W/kg) en moyenne pour dix grammes de tissus du corps humain. Cette norme comporte une
marge de sécurité importante afin d’assurer une protection supplémentaire au public et de tenir compte
de toute variation dans les mesures. Les valeurs de SAR peuvent varier en fonction des exigences
nationales en matière de divulgation et en fonction de la bande de fréquences du réseau.
English
Pour des informations sur le SAR dans d’autres régions veuillez consulter les informations sur les produits
au site web http://www.panasonicmobile.com/health.html
Français
Avant qu’un modèle de téléphone puisse être commercialisé auprès du public, la conformité à la directive
européenne RTTE doit être établie. Une des exigences essentielles de cette directive concerne la
protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toutes les autres personnes. La valeur du SAR
pour ce modèle de téléphone lors des tests d’utilisation à l’oreille pour établir la conformité à la norme est
* 0,743 W/kg. Même s’il peut y avoir des différences entre les niveaux de SAR de téléphones différents en
diverses positions, ces téléphones répondent tous aux exigences de l’UE en matière d’exposition aux
radiofréquences.
English
La norme d’exposition applicable aux téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée Specific
Absorption Rate ou SAR, en français DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La limite de SAR
recommandée par le Conseil de l’Union européenne est 2,0 W/kg*. Les tests de contrôle du SAR sont
effectués en utilisant le téléphone dans des positions standard et en transmettant au plus haut niveau de
puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le SAR est déterminé au plus
haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du SAR du téléphone pendant son fonctionnement peut
se situer bien en dessous de la valeur maximum. La raison en est que le téléphone est conçu pour
fonctionner à des niveaux de puissances multiples de manière à n’utiliser que la puissance requise pour
atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d’une station de base, moins la puissance de sortie
du téléphone est élevée.
English
Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas
dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union
européenne. Ces limites font parties de recommandations complètes et elles établissent les valeurs
admissibles d’exposition du public aux radiofréquences. Les recommandations ont été élaborées par des
organisations scientifiques indépendantes, à l’aide d’évaluations périodiques et approfondies d’études
scientifiques. Les recommandations comprennent une marge de sécurité importante afin d’assurer la
sécurité de toutes les personnes, sans tenir compte de leur âge ou de leur état de santé.
31
SAR – A101
English
European Union – RTTE
CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A101) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E.
POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.
Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas
dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union
européenne. Ces limites font parties de recommandations complètes et elles établissent les valeurs
admissibles d’exposition du public aux radiofréquences. Les recommandations ont été élaborées par des
organisations scientifiques indépendantes, à l’aide d’évaluations périodiques et approfondies d’études
scientifiques. Les recommandations comprennent une marge de sécurité importante afin d’assurer la
sécurité de toutes les personnes, sans tenir compte de leur âge ou de leur état de santé.
English
La norme d’exposition applicable aux téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée Specific
Absorption Rate ou SAR, en français DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La limite de SAR
recommandée par le Conseil de l’Union européenne est 2,0 W/kg*. Les tests de contrôle du SAR sont
effectués en utilisant le téléphone dans des positions standard et en transmettant au plus haut niveau de
puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le SAR est déterminé au plus
haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du SAR du téléphone pendant son fonctionnement peut
se situer bien en dessous de la valeur maximum. La raison en est que le téléphone est conçu pour
fonctionner à des niveaux de puissances multiples de manière à n’utiliser que la puissance requise pour
atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d’une station de base, moins la puissance de sortie
du téléphone est élevée.
Français
Avant qu’un modèle de téléphone puisse être commercialisé auprès du public, la conformité à la directive
européenne RTTE doit être établie. Une des exigences essentielles de cette directive concerne la
protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toutes les autres personnes. La valeur du SAR
pour ce modèle de téléphone lors des tests d’utilisation à l’oreille pour établir la conformité à la norme est
* 0,737 W/kg. Même s’il peut y avoir des différences entre les niveaux de SAR de téléphones différents en
diverses positions, ces téléphones répondent tous aux exigences de l’UE en matière d’exposition aux
radiofréquences.
English
* La valeur limite de SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 2,0 Watts par
kilogramme (W/kg) en moyenne pour dix grammes de tissus du corps humain. Cette norme comporte une
marge de sécurité importante afin d’assurer une protection supplémentaire au public et de tenir compte
de toute variation dans les mesures. Les valeurs de SAR peuvent varier en fonction des exigences
nationales en matière de divulgation et en fonction de la bande de fréquences du réseau.
Pour des informations sur le SAR dans d’autres régions veuillez consulter les informations sur les produits
au site web http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
32
SAR – A102
English
European Union – RTTE
CE TELEPHONE PANASONIC (MODELE EB-A102) EST CONFORME AUX EXIGENCES DE L’U.E.
POUR L’EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.
* La valeur limite de SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 2,0 Watts par
kilogramme (W/kg) en moyenne pour dix grammes de tissus du corps humain. Cette norme comporte une
marge de sécurité importante afin d’assurer une protection supplémentaire au public et de tenir compte
de toute variation dans les mesures. Les valeurs de SAR peuvent varier en fonction des exigences
nationales en matière de divulgation et en fonction de la bande de fréquences du réseau.
English
Pour des informations sur le SAR dans d’autres régions veuillez consulter les informations sur les produits
au site web http://www.panasonicmobile.com/health.html
Français
Avant qu’un modèle de téléphone puisse être commercialisé auprès du public, la conformité à la directive
européenne RTTE doit être établie. Une des exigences essentielles de cette directive concerne la
protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toutes les autres personnes. La valeur du SAR
pour ce modèle de téléphone lors des tests d’utilisation à l’oreille pour établir la conformité à la norme est
* 0,699 W/kg. Même s’il peut y avoir des différences entre les niveaux de SAR de téléphones différents en
diverses positions, ces téléphones répondent tous aux exigences de l’UE en matière d’exposition aux
radiofréquences.
English
La norme d’exposition applicable aux téléphones mobiles utilise une unité de mesure appelée Specific
Absorption Rate ou SAR, en français DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La limite de SAR
recommandée par le Conseil de l’Union européenne est 2,0 W/kg*. Les tests de contrôle du SAR sont
effectués en utilisant le téléphone dans des positions standard et en transmettant au plus haut niveau de
puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le SAR est déterminé au plus
haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du SAR du téléphone pendant son fonctionnement peut
se situer bien en dessous de la valeur maximum. La raison en est que le téléphone est conçu pour
fonctionner à des niveaux de puissances multiples de manière à n’utiliser que la puissance requise pour
atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d’une station de base, moins la puissance de sortie
du téléphone est élevée.
English
Votre téléphone mobile est un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas
dépasser les limites d’exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l’Union
européenne. Ces limites font parties de recommandations complètes et elles établissent les valeurs
admissibles d’exposition du public aux radiofréquences. Les recommandations ont été élaborées par des
organisations scientifiques indépendantes, à l’aide d’évaluations périodiques et approfondies d’études
scientifiques. Les recommandations comprennent une marge de sécurité importante afin d’assurer la
sécurité de toutes les personnes, sans tenir compte de leur âge ou de leur état de santé.
33
Licence
English
Brevet CP8
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans
préavis. Aucune partie de ces instructions ne peut être reproduite ou transmise sous
quelque forme que ce soit ou de quelque façon que ce soit sans avoir obtenu l’autorisation
expresse de Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
JavaTM
English
JavaTM et tous les logos et marques commerciales basés sur Java sont des
marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.
aux Etats-Unis et dans les autres pays.
JbedTMME
Français
Jbed (JavaTM VM) est la marque déposée de esmertec, Inc.
Saisie de texte T9®
English
T9® est une marque commerciale de Tegic Communications Inc. La saisie de texte T9®
est sous licence de l’un ou de plusieurs des brevets suivants : Brevets américains numéros
5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554. Brevet canadien numéros No.
1,331,057. Brevet britannique numéro 2238414B.
Brevet standard de Hong Kong numéro HK0940329. Brevet de la République de
Singapour numéro 51383.
Brevets européens numéros 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE,
GB. Des brevets supplémentaires sont en attente dans le monde entier.
Application Teleca
WAP : « Navigateur RA 2.1 »
MMS : « Application MMS, version 1.3 »
JAM (sous instruction KVM) : « JAM, version RA1.2 »
V-enablerTM
English
V-enabler (VSCL) est la marque de commerce de eValley, Inc.
34
Spécifications
English
Français
English
English
Bandes supportées................................................... GSM 900 Classe 4
GSM1800 Classe 1
GSM1900 Classe 1
Temps d’autonomie*................................................. 90 à 300 heures
Temps de conversation* ........................................... 3 à 12 heures
Plage de températures
En charge ....................................................... +5°C ~ +35°C
Entreposage ................................................... -20°C ~ +60°C
Poids (A100) ............................................................. 66 g (batterie incluse)
Poids (A101) ............................................................. 69 g (batterie incluse)
Poids (A102) ............................................................. 68 g (batterie incluse)
Dimensions (A100)
Hauteur........................................................... 77 mm
Largeur ........................................................... 44 mm
Profondeur...................................................... 17,8 mm
Dimensions (A101)
Hauteur........................................................... 80 mm
Largeur ........................................................... 44 mm
Profondeur...................................................... 19 mm
Dimensions (A102)
Hauteur........................................................... 77 mm
Largeur ........................................................... 44 mm
Profondeur...................................................... 18 mm
Volume ........................................................... 55 cc
Tension d’alimentation.............................................. 3,7 V (780 mAh ion-lithium)
Antenna .................................................................... fixe
Durée de la charge** ................................................ Jusqu’à 150 min
Type SIM .................................................................. 3 V seulement
Mémoire de la liste des contacts .............................. 250 entrées + SIM
Thèmes d’animation ................................................. 2
Mélodies composées par l’utilisateur........................ 5
Jeux .......................................................................... 2
Couleur du rétroéclairage ......................................... Bleu
Tonalités de sonnerie ............................................... Présélectionnées : 15
Composée : 5
Agenda ..................................................................... Jusqu’à 50 entrées
Alarme ...................................................................... 1
Taille maximum des graphiques ............................... Principale : W112 x H64 pixels
(monochrome)
REMARQUE : Les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
*Le temps de conversation et le temps d’autonomie en mode veille sont tributaires des
conditions du réseau, de l’usage SIM et de l’état de la batterie.
English
**La durée de la charge dépend de l’utilisation et de l’état de la batterie.
35
Garantie européenne
English
La garantie UE/EEE est applicable dans l’Union européenne, dans l’E.E.E. et en Suisse.
Conditions de la garantie européenne Panasonic GSM
Cher client,
Merci d’avoir acheté ce téléphone cellulaire portable Panasonic. La garantie de réparation Panasonic
GSM europénne ne s’applique que lors de déplacements dans un pays autre que le pays où le téléphone
a été acheté. Votre garantie locale est applicable dans tous les autres cas. Si votre téléphone Panasonic
GSM doit faire l’objet d’une réparation au cours d’un déplacement à l’étranger, veuillez contacter l’agence
locale dont l’adresse est indiqué dans ce document.
English
Garantie
La garantie de réparation européenne pour les produits GSM est généralement valable pendant 12 mois
pour l’appareil et 3 mois pour la batterie rechargeable. En ce qui concerne un produit utilisé dans un pays
autre que le pays où le téléphone a été acheté, nonobstant ce qui est mentionné ci-après dans les
conditions de la garantie, le client bénéficiera dans ce pays d’utilisation des périodes de garantie de 12 et
3 mois respectivement, si ces conditions sont plus avantageuses pour lui que les conditions de garantie
locales applicables dans le pays d’utilisation en question.
Conditions de la garantie
Lors de la demande d’un service de garantie, l’acheteur doit présenter la carte de garantie et la preuve
d’achat du téléphone à un centre de service après-vente agréé.
Français
La garantie couvre les pannes causées par des vices de fabrication et de conception. La garantie n’est
pas applicable en cas de dégâts accidentels, quelle qu’en soit la cause, d’usure, de négligence, de
réglage, d’adaptation ou de réparation non agréé par nous.
Le seul recours de l’acheteur contre nous selon les termes de cette garantie est la réparation ou, à notre
choix, le remplacement du produit ou de la/des pièce(s) détachée(s) défectueuse(s). L’acheteur ne pourra
bénéficier d’aucun autre recours, y compris entre autres pour des dégâts accidentels ou indirects ou pour
toute perte, quelle qu’en soit la nature.
Ceci s’ajoute aux droits légaux ou autres droits de l’acheteur consommateur et ne les affecte en aucune
manière. Cette garantie est applicable dans les pays indiqués dans ce document dans les centres de
service après-vente répertoriés pour ce pays.
English
English
36
A-NOVO Brive
15 Rue Daniel de Cosnac
BP 561
19107 Brive Cedex
Tél. : 05.55.18.38.81
Fax : 05.55.18.39.06
S.B.E.
Z.I. de la Liane
BP 9
62360 SAINT LEONARD
Tél. : 03.21.10.10.21
Fax : 03.21.80.20.10
Belgique
Centres de service après-vente en Belgique
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26
English
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
English
A-NOVO Beauvais
16 Rue Joseph Cugnot
ZI Bracheux
60000 Beauvais
Tél. : 03.44.89.79.00
Fax : 03.44.05.16.96
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10
Français
CORDON Electronique
BP 460
ZI Taden
22107 DINAN CEDEX
Tél. : 08 92 69 27 92
Fax : 02.96.85.82.21
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
English
CETELEC
ZI de la Delorme
5 Avenue Paul Héroult
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 96 15 77 77
Fax : 04 91 03 20 20
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04
Luxembourg
Centres de service après-vente au Luxembourg
English
France
NOUVELLE CENTRAL RADIO
Rue des Jones 15
L - 1818 Howald
Luxembourg - Grand Duché
Tel. +32 40 40 78
37
Suisse
English
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU / Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 9090
Fax: +41 (0) 41 252 0202
English
Français
English
English
38
39
English
English
Français
English
English
Garantie U.E./E.E.E. Conditions applicables dans tous les pays à l’exception du pays d’achat
d’origine.
Lorsque l’acheteur constate que l’appareil est défectueux, il doit immédiatement prendre contact avec
la société de vente ou le distributeur national du pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’exécution de la
garantie est réclamée comme indiqué dans le « Guide de service après-vente » et présenter cette
garantie et une preuve de la date d’achat. On informera alors l’acheteur :
(i) si c’est la société de vente ou le distributeur national qui se chargera de la réparation ; ou
(ii) si c’est la société de vente ou le distributeur national qui prendra les mesures nécessaires à l’envoi
de l’appareil vers le pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’appareil a été vendu à l’origine ; ou
(iii) si l’acheteur peut lui-même envoyer l’appareil à la société de vente ou au distributeur national du
pays membre de l’U.E./E.E.E. où l’appareil a été vendu à l’origine.
Lorsqu’il s’agit d’un modèle normalement vendu par une société de vente ou un distributeur national
dans le pays où l’acheteur l’utilise, l’appareil accompagné du présent certificat de garantie et de la
preuve de la date d’achat sera renvoyé aux risques et aux frais de l’acheteur à ladite société de vente
ou au dit distributeur, lequel effectuera la réparation. Dans certains pays, la société de vente affiliée
ou le distributeur national désigneront les distributeurs ou certains centres de service après-vente pour
l’exécution des réparations en question.
Lorsque l’appareil en question n’est pas un modèle normalement vendu dans le pays d’utilisation ou
lorsque les caractéristiques internes ou externes du produit sont différentes des caractéristiques du
modèle vendu dans le pays d’utilisation, la société de vente ou le distributeur national pourront être
éventuellement en mesure d’effectuer la réparation en obtenant des pièces détachées dans le pays
où l’appareil concerné a été vendu à l’origine ; il peut néanmoins s’avérer nécessaire de faire effectuer
la réparation par la société de vente ou le distributeur national du pays où l’appareil concerné a été
vendu à l’origine.
Dans les deux cas, l’acheteur devra présenter le présent certificat de garantie ainsi que la preuve de
la date d’achat. Tout transport nécessaire, tant de l’appareil que des pièces détachées, sera effectué
aux frais et aux risques de l’acheteur. Il est dès lors possible que la réparation en subisse un retard.
Lorsque le consommateur envoie l’appareil pour réparation à la société de vente ou au distributeur
national du pays où l’appareil est utilisé, la garantie est exécutée aux conditions locales (y compris la
période de garantie) applicables au même modèle vendu dans le pays d’utilisation et non aux
conditions locales du pays de l’U.E./E.E.E. où l’achat initial a été fait. Lorsque le consommateur envoie
l’appareil pour réparation à la société de vente ou au distributeur national du pays membre de l’U.E./
E.E.E. où l’appareil a été vendu à l’origine, la garantie est exécutée conformément aux conditions
appliquées dans le pays de l’U.E./E.E.E. où l’achat initial a été fait.
Certains modèles nécessitent un réglage ou une adaptation afin d’assurer de meilleurs résultats et une
utilisation en toute sécurité dans les différents pays membres de l’U.E./E.E.E., conformément aux
exigences locales de tension d’alimentation et aux normes de sécurité ou autres normes techniques
imposées ou recommandées par des réglementations en vigueur. Pour certains modèles, le coût de
tels réglages ou de telles adaptations peut être important ; il peut en outre s’avérer difficile de satisfaire
aux exigences locales de tension d’alimentation et aux nomes de sécurité ou autres normes
techniques. Nous conseillons vivement à l’acheteur de rechercher si de tels facteurs techniques et de
sécurité existent avant d’utiliser l’appareil dans un autre pays membre de l’U.E./E.E.E.
Cette garantie ne couvre pas les frais de réglage ou d’adaptation de l’appareil nécessaires pour
satisfaire aux exigences locales de tension d’alimentation et aux normes de sécurité ou autres normes
techniques. Dans certains cas, la société de vente ou le distributeur national peuvent être en mesure
d’exécuter aux frais de l’acheteur les réglages ou adaptations requis pour certains modèles. Pour des
raisons techniques, il est néanmoins impossible de régler ou d’adapter tous les modèles afin de
satisfaire aux exigences locales de tension d’alimentation et aux normes de sécurité ou autres normes
techniques. Le bon fonctionnement de l’appareil peut en outre être affecté par l’exécution de réglages
ou d’adaptations.
English
Lorsque la société de vente ou le distributeur national du pays d’utilisation de l’appareil estiment que
l’acheteur a fait exécuter correctement les réglages ou adaptations aux exigences locales de tension
d’alimentation et aux normes techniques ou de sécurité, la garantie est exécutée comme indiqué cidessus, à condition que l’acheteur mentionne la nature du réglage ou de l’adaptation lorsque cela
affecte la réparation. (Si la réparation à effectuer concerne, de quelque manière que ce soit, le réglage
ou l’adaptation d’un appareil ainsi modifié, il est conseillé à l’acheteur de ne pas envoyer un tel appareil
pour réparation à la société de vente ou au distributeur national du pays où cet appareil a été vendu à
l’origine).
Cette garantie n’est valable que dans les territoires soumis aux lois de l’Union européenne et de
l’E.E.E.
Nous vous prions de conserver ce certificat au même endroit que votre facture.
English
Français
English
English
40
English
English
English
Es ist nicht empfehlenswert, das Gerät an Tankstellen zu verwenden. Bitte beachten Sie
außerdem Verwendungsbeschränkungen von Funkausrüstung im Bereich von
Treibstofflagern, chemischen Fabriken und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt
werden. Setzen Sie den Akku unter keinen Umständen extremen Temperaturen (über 60°C)
aus.
Der Fahrer muss stets die Kontrolle über das Fahrzeug behalten. Verwenden Sie den
Handhörer nicht während der Fahrt; parken Sie das Fahrzeug zunächst. Sprechen Sie nicht
in das Mikrofon einer Freisprecheinrichtung, wenn dies Ihre Aufmerksamkeit von der Straße
ablenkt. Machen Sie sich stets mit den Beschränkungen vertraut, die in der jeweiligen
Gegend für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr gelten und halten Sie
diese Bestimmungen jederzeit ein.
Bitte gehen Sie bei der Verwendung eines Mobiltelefons in unmittelbarer Nähe von
medizinischer Ausrüstung, wie z. B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten, vorsichtig vor.
Deutsch
Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Panasonic Mobiltelefons. Dieses Telefon ist für den Betrieb in
GSM-Netzen ausgelegt – GSM900, GSM1800 und GSM1900. Es unterstützt außerdem GPRS für
paketvermittelte Datenverbindungen. Bitte stellen Sie vor Verwendung des Mobiltelefons sicher, dass der
Akku vollständig aufgeladen ist.
Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. erklärt hiermit, dass das Mobiltelefon
(EB-A100, EB-A101, EB-A102) den Grundlagen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EC entspricht. Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter
http://www.panasonicmobile.com
Dieses Panasonic Mobiltelefon wurde entwickelt, hergestellt und geprüft, um sicherzustellen, dass es den
Spezifikationen im Rahmen der RF-Richtlinien (radio frequency safety) entspricht, die zur Zeit der
Herstellung in Übereinstimmung mit der EU, der USA FCC und den australischen ACA-Bestimmungen
gültig waren.
Auf unserer Website finden Sie die neuesten Informationen bzw. Richtlinien und deren Einhaltung in Ihrem
Land bzw.Ihrer Region http://www.panasonicmobile.com
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen aufmerksam durch und stellen Sie sicher, dass Sie alle
Anweisungen verstehen. Nur so können Sie Ihr Mobiltelefon auf eine Weise benutzen, die die
Verwendung sowohl für Sie als auch für Ihre Umwelt sicher macht und alle rechtlichen Auflagen zur
Verwendung von Mobiltelefonen erfüllt.
Dieses Telefon darf nur mit zugelassener Ladeausrüstung aufgeladen werden, um eine
optimale Leistung zu gewährleisten und Beschädigungen Ihres Telefons zu vermeiden.
Zweckentfremdungen führen zu einem Verlust etwaiger Genehmigungen und können
gefährlich sein. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung des Reise-Schnellladegeräts mit
den entsprechenden länderspezifischen Vorgaben kompatibel ist. Ein Reise-Schnellladegerät
(EB-CAD55xx*) ist im Lieferumfang enthalten. (Hinweis xx kennzeichnet den
Geltungsbereich des Ladegeräts, z. B. CN, EU, UK).
Die Verwendung eines anderen Akkus als dem vom Hersteller empfohlenen kann die
Sicherheit gefährden. Sollten Sie eine Funktion verwenden, durch die die Tasten längere Zeit
ständig beleuchtet sind, wie z. B. ein Spiel oder ein Browser, entlädt sich der Akku deutlich
schneller. Um die Ladung des Akkus länger aufrecht zu erhalten, stellen Sie die
Tastenbeleuchtung aus Verwenden Sie dieses Telefon nur bei geschlossenem Batteriefach.
Schalten Sie Ihr Mobiltelefon beim Aufenthalt in einem Flugzeug aus. Die Verwendung von
Mobiltelefonen im Flugzeug kann die Flugsicherheit gefährden, das Funknetz stören und
unter Umständen gesetzwidrig sein. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zum zeitweisen
oder vollständigen Verwendungsverbot von Mobiltelefonen für die zuwiderhandelnde Person
bzw. zur Einleitung rechtlicher Schritte oder beidem führen.
Akku nicht verbrennen oder im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie den Akku stets unter
Einhaltung der örtlichen Bestimmungen; er kann recycelt werden.
Nederlands
Wichtige Informationen
41
Nederlands
Deaktivieren Sie unbedingt auch die Weckfunktion, wenn Sie sich in einem Flugzeug oder
einer medizinischen Einrichtung befinden, damit sich das Telefon nicht versehentlich
einschaltet.
English
Um beste Ergebnisse zu erzielen, halten Sie das Mobiltelefon so, wie Sie ein normales
Telefon halten würden. Vermeiden Sie bei eingeschaltetem Telefon Berühren oder Bedecken
des Antennenbereichs, um Verschlechterungen der Signalqualität oder der Antennenleistung
zu vermeiden.Auch durch direkte Sonneneinstrahlung kann die Funktion der Kamera
beeinträchtigt werden. Unzulässige Modifikationen oder das Anbringen unzulässigen
Zubehörs kann zur Beschädigung des Mobiltelefons führen und gesetzwidrig sein.
Unzulässige Modifikationen bzw. das Anbringen unzulässigen Zubehörs kann zum Verlust
Ihrer Garantie führen – Ihre gesetzlichen Rechte sind hiervon nicht betroffen.
Wenn das Telefon, der zugehörige Akku oder die Ladegeräte mit Flüssigkeit in Berührung
gekommen sind, dürfen sie nicht in hitzeproduzierende Geräte wie Mikrowellenherde,
Hochdruckbehälter, Trockner oder Ähnliches gelegt werden. Dies könnte zu Auslaufen,
Erhitzen, Ausdehnen, Explodieren oder Entflammen des Akkus, des Telefons und/oder der
Ladegeräte führen. Das Produkt oder das Zubehör kann außerdem Rauch verströmen, und
die elektrischen Schaltungen können beschädigt werden, was zu Störungen der Produkte
führen kann. Panasonic ist nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar zu machen, die
durch falsche Verwendung entstehen.
Es empfiehlt sich, bei Bedarf eine Kopie oder ein Backup aller wichtiger Informationen und
Daten zu erstellen, die Sie in Ihrem Telefon gespeichert haben. Zur Vermeidung von
unbeabsichtigtem Datenverlust befolgen Sie bitte alle Anweisungen zur Pflege und Wartung
Ihres Telefons und seines Akkus. Panasonic übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch
Datenverlust entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte
Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete Einsparungen,
Einkommenseinbußen).
Sie können mit Ihrem Telefon vielleicht persönliche Daten speichern und weitergeben. Es
wird empfohlen, persönliche Daten oder Finanzdaten getrennt vom Telefon abzuspeichern.
Benutzer Sie die Sicherheitsfunktionen Ihres Geräts - wie Telefon- und/oder SIM-Sperre -, um
die dort gespeicherten Informationen zu schützen. Panasonic übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch Datenverlust entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte
oder indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete
Einsparungen, Einkommenseinbußen).
Möglicherweise können Sie mit Ihrem Telefon Informationen und Daten aus externen Quellen
herunterladen und speichern. Dabei liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie
keine Urheberrechte oder andere geltende Gesetze verletzen. Panasonic übernimmt keine
Haftung für Schäden, die durch Datenverlust oder die Verletzung von Urheberrechten oder
geistigen Eigentumsrechten entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder
indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgeschäden, erwartete
Einsparungen, Einkommenseinbußen).
Wenn das Telefon eine integrierte oder zusätzlich angebrachte Kamera aufweist, sollten Sie
bei deren Verwendung vorsichtig sein. Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Einverständnis
zum Fotografieren von Menschen und Objekten haben und beim Einsatz der Kamera keine
Persönlichkeitsrechte oder Rechte von Drittparteien verletzen. Sie müssen geltende
nationale oder internationale Gesetze oder sonstige spezielle Vorschriften einhalten, die sich
auf die Verwendung von Kameras in bestimmten Einsatzbereichen oder Umgebungen
beziehen. Dazu gehört auch, die Kamera nicht an Orten zu verwenden, wo der Gebrauch von
Foto- und Videoausrüstung möglicherweise verboten ist. Panasonic übernimmt keine Haftung
für Schäden, die durch die Verletzung von Urheberrechten oder geistigen Eigentumsrechten
entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden.
Dieses Gerät darf nur mit von Panasonic genehmigtem Zubehör verwendet werden, um
optimale Funktion zu gewährleisten und Schaden am Telefon zu vermeiden. Panasonic ist
nicht für Schäden haftbar zu machen, die durch die Verwendung mit Geräten entstehen, die
nicht von Panasonic genehmigt wurden.
Bei der Verwendung dieses Telefons müssen alle geltenden nationalen oder internationalen
Gesetze oder sonstige spezielle Vorschriften eingehalten werden, die sich auf seinen
Gebrauch in bestimmten Einsatzbereichen oder Umgebungen beziehen. Dazu zählen u. a.,
aber nicht ausschließlich die Verwendung in Krankenhäusern, in Flugzeugen, beim
Autofahren oder unter sonstigen eingeschränkten Bedingungen.
English
Deutsch
English
42
Nederlands
Die Displayanordnungen und Screenshots in diesem Dokument dienen nur zur
Veranschaulichung und können von der tatsächlichen Anzeige auf Ihrem Telefon abweichen.
Panasonic behält sich das Recht vor, Angaben in diesem Dokument ohne Ankündigung zu
ändern.
Die Flüssigkristallanzeige (LCD) arbeitet mit Hochpräzisionstechnik, und in manchen
Situationen können Pixel heller oder dunkler dargestellt werden. Dies liegt an den
Eigenschaften der LCD und ist kein Herstellungsfehler.
Das Drücken einer beliebigen Taste kann zur Ausgabe eines lauten Tons führen. Vermeiden
Sie daher beim Drücken der Tasten, das Telefon dicht an Ihr Ohr zu halten.
Ausrüstung nicht modifizieren oder zerlegen. Sie enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.
Setzen Sie die Ausrüstung keinen übermäßigen Vibrationen oder Stößen aus. Lassen Sie
den Akku nicht fallen.
English
Extreme Temperaturen können die Verwendung Ihres Mobiltelefons zeitweise
beeinträchtigen. Dies ist normal und weist nicht auf einen Fehler hin. Die Anzeigequalität
verschlechtert sich möglicherweise, wenn das Telefonlängere Zeit bei
Umgebungstemperaturen über 40 °C verwendet wird.
Lassen Sie die Ausrüstung nicht an Orten liegen, wo sie direkter Sonnenstrahlung,
Feuchtigkeit, Staub oder Hitze ausgesetzt ist. Verhindern Sie Kontakt des Akkus mit Feuer. Er
könnte explodieren.
Vermeiden Sie den Kontakt der Anschlüsse des Geräts/Akkus mit Gegenständen aus Metall.
Akkus können zu Beschädigungen an Ihrem Eigentum, Verletzungen oder Verbrennungen
führen, wenn die Anschlüsse leitende Gegenstände (z. B. Schmuck, Schlüssel usw.)
berühren.
English
Vermeiden Sie den Kontakt der Ausrüstung mit Flüssigkeit. Sollte das Gerät nass werden,
nehmen Sie den Akku sofort heraus und kontaktieren Sie Ihren Händler.
Beim Anschluss des Telefons an eine externe Quelle beachten Sie bitte die Vorschriften für
den korrekten Anschluss und die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des
Geräts. Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem angeschlossenen Gerät kompatibel ist.
English
Bitte entsorgen Sie Verpackungsmaterial oder alte Ausrüstung gemäß den gesetzlichen
Vorschriften. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.
Deutsch
Laden Sie den Akku stets an einem gut belüfteten Ort bei Temperaturen zwischen +5°C und
+35°C auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Der Akku kann bei Temperaturen
außerhalb des angegebenen Bereichs nicht aufgeladen werden.
43
SAR – A100
Nederlands
Europäische Union – RTTE
DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A100) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER
EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.
English
Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts
gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen HochfrequenzExpositionsgrenzwerte nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind ein Bestandteil umfassender
Richtlinien und geben die zulässigen Mengen von HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung an. Die
Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch die regelmäßige,
gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien erarbeitet und enthalten eine beträchtliche
Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands,
zu garantieren.
Die Expositionsnorm für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als „spezifische Absorbierungsrate“
oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt
2,0 W/kg.* SAR-Tests werden mit standardmäßigen Verwendungspositionen durchgeführt, wobei das
Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet.
Obwohl die SAR mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR
bei Verwendung des Telefons weit unter diesem Höchstwert liegen. Das Telefon ist in der Lage, mit
verschiedenen Leistungspegeln zu arbeiten, so dass nur der jeweils erforderliche Leistungspegel zum
Erreichen des Netzes verwendet wird. Im Allgemeinen gilt: Je näher eine Basisstationsantenne, desto
niedriger die Leistungsabgabe des Telefons.
English
Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss seine Erfüllung der
R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der
Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses
Telefonmodell in Tests mit Verwendung direkt am Ohr, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen, betrug
0,743 W/kg. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten abweichende SAR-Niveaus
aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EU-Anforderungen hinsichtlich HF-Exposition.
Deutsch
* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone zur Verwendung durch die Allgemeinbevölkerung beträgt
2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), mit Durchschnittsbildung über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert
beinhaltet eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und alle
etwaigen Messabweichungen einzubeziehen. SAR-Werte können je nach nationalen
Meldeanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein.
Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den Produktinformationen bei
http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
44
Die Expositionsnorm für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als „spezifische Absorbierungsrate“
oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt
2,0 W/kg.* SAR-Tests werden mit standardmäßigen Verwendungspositionen durchgeführt, wobei das
Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet.
Obwohl die SAR mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR
bei Verwendung des Telefons weit unter diesem Höchstwert liegen. Das Telefon ist in der Lage, mit
verschiedenen Leistungspegeln zu arbeiten, so dass nur der jeweils erforderliche Leistungspegel zum
Erreichen des Netzes verwendet wird. Im Allgemeinen gilt: Je näher eine Basisstationsantenne, desto
niedriger die Leistungsabgabe des Telefons.
Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss seine Erfüllung der
R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der
Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses
Telefonmodell in Tests mit Verwendung direkt am Ohr, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen, betrug
0,737 W/kg. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten abweichende SAR-Niveaus
aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EU-Anforderungen hinsichtlich HF-Exposition.
* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone zur Verwendung durch die Allgemeinbevölkerung beträgt
2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), mit Durchschnittsbildung über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert
beinhaltet eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und alle
etwaigen Messabweichungen einzubeziehen. SAR-Werte können je nach nationalen
Meldeanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein.
English
Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den Produktinformationen bei
http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts
gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen HochfrequenzExpositionsgrenzwerte nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind ein Bestandteil umfassender
Richtlinien und geben die zulässigen Mengen von HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung an. Die
Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch die regelmäßige,
gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien erarbeitet und enthalten eine beträchtliche
Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands,
zu garantieren.
English
DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A101) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER
EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.
Deutsch
Europäische Union – RTTE
Nederlands
SAR – A101
45
SAR – A102
Nederlands
Europäische Union – RTTE
DIESES TELEFON VON PANASONIC (MODELL EB-A102) ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER
EU FÜR BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.
English
Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion und Herstellung des Geräts
gewährleisten, dass es die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen HochfrequenzExpositionsgrenzwerte nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind ein Bestandteil umfassender
Richtlinien und geben die zulässigen Mengen von HF-Energie für die Allgemeinbevölkerung an. Die
Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch die regelmäßige,
gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien erarbeitet und enthalten eine beträchtliche
Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands,
zu garantieren.
Die Expositionsnorm für Mobiltelefone verwendet eine Maßeinheit, die als „spezifische Absorbierungsrate“
oder SAR bezeichnet wird. Der vom Rat der Europäischen Union empfohlene SAR-Grenzwert beträgt
2,0 W/kg.* SAR-Tests werden mit standardmäßigen Verwendungspositionen durchgeführt, wobei das
Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet.
Obwohl die SAR mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel ermittelt wird, kann die tatsächliche SAR
bei Verwendung des Telefons weit unter diesem Höchstwert liegen. Das Telefon ist in der Lage, mit
verschiedenen Leistungspegeln zu arbeiten, so dass nur der jeweils erforderliche Leistungspegel zum
Erreichen des Netzes verwendet wird. Im Allgemeinen gilt: Je näher eine Basisstationsantenne, desto
niedriger die Leistungsabgabe des Telefons.
English
Bevor ein Telefon der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten werden kann, muss seine Erfüllung der
R&TTE-Richtlinie der EU belegt werden. Als wesentliche Anforderung schreibt diese den Schutz der
Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen vor. Der SAR-Wert für dieses
Telefonmodell in Tests mit Verwendung direkt am Ohr, um die Erfüllung der Norm zu überprüfen, betrug
0,699 W/kg. Während einzelne Telefone an verschiedenen Standorten abweichende SAR-Niveaus
aufweisen können, erfüllen alle Geräte die EU-Anforderungen hinsichtlich HF-Exposition.
Deutsch
* Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone zur Verwendung durch die Allgemeinbevölkerung beträgt
2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), mit Durchschnittsbildung über zehn Gramm Körpergewebe. Der Grenzwert
beinhaltet eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und alle
etwaigen Messabweichungen einzubeziehen. SAR-Werte können je nach nationalen
Meldeanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein.
Weitere SAR-Informationen für andere Regionen finden Sie in den Produktinformationen bei
http://www.panasonicmobile.com/health.html
English
46
Nederlands
Lizenzierung
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Die Angaben in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
Nachdruck oder Übertragung dieser Dokumentation in jeglicher Form oder auf jegliche
Weise – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung von
Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
JavaTM
English
JavaTM und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder
eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen
Ländern.
JbedTMME
English
Jbed (JavaTM VM) ist eine eingetragene Marke von esmertec, Inc.
T9® Texteingabe
Deutsch
T9® ist eine Marke von Tegic Communications Inc. Texteingabe mit T9® ist
folgendermaßen registriert: US-Patent-Nr. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928
und 6,011,554; kanadische Patent-Nr. 1,331,057; britische Patent-Nr. 2238414B;
Hong Kong-Standard-Patent-Nr. HK0940329; Republik Singapur-Patent-Nr. 51383;
Europäische Paten-Nr. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
und zusätzliche beantragte Patentanmeldungen.
Teleca Anwendung
WAP: „Browser RA 2.1“
MMS: „MMS-Anwendung, Version 1.3“
JAM (unter KVM-Erklärung): „JAM, Version RA1.2“
V-enablerTM
English
V-enabler (VSCL) ist ein Warenzeichen von eValley, Inc.
47
Spezifikationen
Nederlands
Unterstützte Bandbreiten .......................................... GSM 900 Klasse 4
GSM1800 Klasse 1
GSM1900 Klasse 1
Bereitschaftszeit* ...................................................... 90 bis 300 Stunden
Sprechzeit*................................................................ 3 bis 12 Stunden
Temperaturbereich
Laden.............................................................. +5°C ~ +35°C
Lagerung......................................................... -20°C ~ +60°C
Gewicht (A100) ......................................................... 66 g (einschließlich Akku)
Gewicht (A101) ......................................................... 69 g (einschließlich Akku)
Gewicht (A102) ......................................................... 68 g (einschließlich Akku)
Abmessungen (A100)
Höhe ............................................................... 77 mm
Breite .............................................................. 44 mm
Tiefe................................................................ 17,8 mm
Abmessungen (A101)
Höhe ............................................................... 80 mm
Breite .............................................................. 44 mm
Tiefe................................................................ 19 mm
Abmessungen (A102)
Höhe ............................................................... 77 mm
Breite .............................................................. 44 mm
Tiefe................................................................ 18 mm
Volumen.......................................................... 55 cc
Versorgungsspannung.............................................. 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenne..................................................................... fest
Ladezeit**.................................................................. Bis zu 150 min
SIM-Typ .................................................................... Nur 3 V
Kontaktspeicher ........................................................ 250 Einträge + SIM
Animationsthemen .................................................... 2
Vom Benutzer erstellte Melodien .............................. 5
Spiele ........................................................................ 2
Hintergrundfarbe ....................................................... Blau
Ruftöne ..................................................................... Voreingestellt: 15
(+5 eigene Kompositionen)
Planung..................................................................... Bis zu 50 Einträge
Signal ........................................................................ 1
Maximale Grafikgröße............................................... Hauptanzeige: B 112 x H 64 Pixel
(monochrom)
English
English
Deutsch
HINWEIS: Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden.
*Gesprächs- und Bereitschaftszeit sind von den jeweiligen Netzbedingungen, SIMNutzung und Akkuzustand abhängig.
**Die Ladezeit ist von Telefonnutzung und Akkuzustand abhängig.
English
48
Nederlands
EU-Garantie
Die EU/EWR–Garantie gilt im Gebiet der EU/EWR und in der Schweiz.
Bedingungen für die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Garantieleistungen
Die Garantiefrist der europaweiten GSM-Garantie beträgt normalerweise 12 Monate für das Hauptgerät
und 3 Monate für den wieder aufladbaren Akku. Wenn das Gerät in einem anderen Land als dem
ursprünglichen Verkaufsland benutzt wird, hat der Kunde, ungeachtet der untenstehenden
Bestimmungen, in jenem Land Anspruch auf die Garantiefrist von 12 bzw. 3 Monaten, falls diese
vorteilhafter ist als die Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät benutzt wird.
English
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Digital-Mobiltelefons von Panasonic entschieden haben.
Die europaweite Panasonic GSM Service-Garantie gilt nur während Reisen in anderen Ländern als dort,
wo das Gerät ursprünglich gekauft wurde. In allen anderen Fällen kommen die örtlichen
Garantiebestimmungen zur Anwendung. Sollten Sie im Ausland eine Garantieleistung für Ihr Panasonic
GSM-Telefon beanspruchen, kontaktieren Sie bitte das unter dem jeweiligen Land verzeichnete
Serviceunternehmen.
Garantiebedingungen
Unter diese Garantie fallen Mängel, die auf Herstellungs- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind.
Die Garantiepflicht entfällt bei durch andere Ursachen herbeigeführten Mängeln, wie z.B. zufälliger
Schaden jeder Art, Abnutzung, Fahrlässigkeit sowie nicht von Panasonic autorisierte Veränderungen.
Gemäß dieser Garantie beschränken sich Ihre Ansprüche gegenüber Panasonic auf die Reparatur oder
den Austausch (Entscheidung von Panasonic) des Gerätes oder des defekten Teils bzw. der defekten
Teile. Panasonic übernimmt keine weitere Haftung einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf,
unmittelbare oder mittelbare Schäden jeder Art.
English
Wenn eine Garantieleistung in Anspruch genommen wird, hat der Kunde die vorliegende Garantiekarte
zusammen mit dem datierten Kaufbeleg einem autorisierten Service-Zentrum vorzulegen.
Grundsätzlich sind unsere Service-Unternehmen, die für uns die Reparatur der Geräte mit elektronischen
Speichermedien unserer Kunden übernehmen, verpflichtet, alle auf den Geräten befindlichen Daten zu
löschen.
Aber auch Sie können Vorkehrungen treffen, die verhindern, dass Unbefugte an Ihre Daten gelangen.
Dies gilt insbesondere, wenn Sie Ihr Geräte zur Reparatur geben. Stellen Sie vor der Weitergabe Ihres
Gerätes so weit wie möglich sicher, dass Sie Ihre persönlichen Daten gelöscht oder auf exterene
Speichermedien gesichert haben. Entfernen Sie gegebenenfalls die wechselbaren Speichermedien oder
setzen Sie Geräte auf die Werkseinstellung zurück. Nur so können Sie verhindern, dass Unbefugte von
Ihren Daten Kenntnis erlangen, falls wider Erwarten die Sicherungsvorkehrungen seitens des ServiceUnternehmen aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht voll zur Wirkung kommen.
Einen Rechtsanspruch auf die Rückgabe gespeicherter Daten schließen wir aus.
Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann, soweit technisch und organisatorisch möglich, eine
Datensicherung und Datenerhaltung durchgeführt werden. Eine Gewähr für den Erhalt der Daten wird
nicht übernommen.
49
English
Gerätereparatur und Datenschutz
Deutsch
Diese Garantie besteht zusätzlich zu den gesetzlichen und anderen Rechten des Endverbrauchers und
schränkt diese auf keine Weise ein. Die vorliegende Garantie erstreckt sich auf die darin aufgeführten
Länder und die jeweils darunter angegebenen autorisierten Service-Zentren.
Deutschland
Nederlands
In Deutschland können Sie auch unseren
Abholservice in Anspruch nehmen, um Ihr
defektes Panasonic Gerät reparieren zu lassen.
Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Internet homepage
www.panasonic.de, unter Service, ReparaturServices.
Hotline Tel. 0180 5015142 (12 Cent pro Minute)
Mo. bis Fr. von 8.00 - 20.00 und
Sa. von 12.00 - 17.00
English
Spezialisiert auf T-Mobile Geräte:
Panasonic Service Center
N. Schaaf
Reichenbachstraße 21-23
68309 Mannheim
Tel.: +49 (0) 621 / 727 87-0
English
Spezialisiert auf Vodafone Geräte:
Panasonic Service Center
B&W Service GmbH
Kieler Straße 41
24768 Rendsburg
Tel.: +49 (0) 4331 / 14 11-0
Spezialisiert auf o2 oder e-plus Geräte:
Panasonic Service Center
COM Elektronik Service GmbH
Vahrenwalder Straße 221a
30165 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 / 64 64 16 10
Österreich
Deutsch
Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12
A-4060 Leonding
Tel. +43 (0)732 676 961
Belgien
English
BROOTHAERS
Hoevelei 167
2630 AARTSELAAR
Tel. +32 03/887 06 24
HENROTTE
Rue du Campinaire 154
6240 FARCIENNES
Tel. +32 071/39 62 90
50
PIXEL VIDEOTECH
Rue St Remy 7
4000 LIEGE
Tel. +32 041/23 46 26
DELTA ELECTRONICS
Rue P.d’Alouette 39
5100 NANINNE
Tel. +32 081/40 21 67
ELEKSERVICE FEYS
Houthulstseweg 56
8920 POELKAPELLE
Tel. + 32 057/48 96 37
AVS WAASLAND
Lavendelstraat 113
9100 ST NIKLAAS
Tel. +32 03/777 99 64
A.V.T.C SA
Kleine Winkellaan 54
1853 STROMBEEK-BEVER
Tel. + 32 02/267 40 19
RADIO RESEARCH
Rue des Carmélites 123
1180 BRUXELLES
Tel. +32 02/345 68 56
VIDEO TECHNICAL SERVICE
Av. du Roi Albert 207
1080 BRUXELLES
Tel. +32 02/465 33 10
SERVICE CENTER
Kapellestraat 95
9800 DEINFE
Tel. +32 09/386 67 67
TOP SERVICE
Westerloseweg 10
2440 GEEL
Tel. +32 014/54 67 24
TELECTRO SC
Quai des Ardennes 50
4020 Liège
Tel. +32 041/43 29 04
Schweiz
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
6014 Littau LU / Switzerland
Phone: +41 (0) 41 259 90 90
Fax: +41 (0) 41 252 02 02
51
Nederlands
English
English
Deutsch
English
EU/EWR-Garantie: Gültige Bedingungen für andere Länder als das ursprüngliche Verkaufsland.
Sollte der Käufer ein schadhaftes Gerät erhalten, so ist er aufgefordert, mit der entsprechenden
Verkaufsgesellschaft oder auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem EU/EWR-Land, in dem
diese Garantie in Anspruch genommen wird, Kontakt aufzunehmen und diese Garantie zusammen mit
einem datierten Verkaufsbeleg vorzulegen. Die entsprechenden Angaben können dem „Product
Service Guide“ entnommen oder bei einem autorisierten Händler erfragt werden. Der Käufer wird
daraufhin informiert, ob:
(i) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Reparaturleistung
erbringt, oder
(ii) die Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung die Versendung des
Gerätes in das EU/EWR-Land, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde, übernimmt, oder
(iii) der Käufer selbst das Gerät zu der Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen
Vertretung in das EU/EWR-Land sendet, in dem das Gerät ursprünglich verkauft wurde.
Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das üblicherweise von der
Verkaufsgesellschaft oder der auf Landesebene zuständigen Vertretung in dem Land der Benutzung
geliefert wird, dann sollte das Gerät mit der vorliegenden Garantiekarte und dem Nachweis des
Kaufdatums auf Risiko und auf Kosten des Käufers an diese Verkaufsgesellschaft oder an diese
Vertretung, die dann die Reparaturleistungen übernimmt, gesandt werden. In einigen Ländern wird die
zuständige verbundene Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung
Händler oder autorisierte Servicestellen benennen, die die Reparaturen ausführen.
Sollte es sich bei dem Gerät um ein Produktmodell handeln, das normalerweise nicht in dem
Benutzungsland verkauft wird, oder sollten die inneren oder äußeren technischen Spezifikationen des
Gerätes sich von denen des im Benutzungsland üblichen Modells unterscheiden, so ist die
Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung u.U. in der Lage, die
Garantiereparaturleistung mit Ersatzteilen aus dem ursprünglichen Verkaufsland des Gerätes
durchzuführen. Es kann sich jedoch als notwendig erweisen, die Garantiereparaturleistung durch die
Verkaufsgesellschaft oder die auf Landesebene zuständige Vertretung im ursprünglichen
Verkaufsland durchführen zu lassen.
In beiden Fällen muss der Käufer die vorliegende Garantiekarte und den Nachweis des Kaufdatums
erbringen. Der notwendige Transport sowohl des Gerätes als auch seiner Ersatzteile wird auf Risiko
und auf Kosten des Käufers durchgeführt. Infolgedessen kann es zu einer Verzögerung der
Reparaturleistungen kommen.
In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zur Verkaufsgesellschaft bzw. auf
Landesebene zuständigen Vertretung im Benutzungsland des Geräte sendet, werden die Leistungen
zu den Bedingungen (einschließlich der Garantiefrist) erbracht, die für dasselbe Modell des Gerätes
im Benutzungsland gültig sind, nicht zu den Bedingungen im EU/EWR-Land, in dem das Gerät
ursprünglich gekauft wurde. In Fällen, in denen der Verbraucher das Gerät zur Reparatur zu der
Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen Vertretung in das EU/EWR-Land verschickt,
in dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde, werden die Reparaturleistungen zu den dort gültigen
Bedingungen erbracht.
Einige Produktmodelle bedürfen für eine betriebsgerechte Leistung oder für sicheren Gebrauch in
anderen EU/EWR-Ländern einer Anpassung in Übereinstimmung mit obligatorischen oder
empfohlenen Bestimmungen bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder technischen Normen.
Für bestimmte Produkte können die Kosten einer solchen Anpassung erheblich sein. Es mag sich
auch als schwierig erweisen, den Bestimmungen bez. Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder
technischen Normen Genüge zu leisten. Es wird dem Käufer nachdrücklich empfohlen, sich über diese
örtlichen technischen und sicherheitsbezogenen Faktoren zu erkundigen, bevor er das Gerät in einem
anderen EU/EWR-Land benutzt.
Diese Garantie deckt nicht die Kosten einer Anpassung an örtliche Vorschriften bez.
Betriebsspannung, Betriebssicherheit oder anderen technischen Normen. Die Verkaufsgesellschaft
bzw. auf Landesebene zuständige Vertretung ist u.U. in der Lage, für bestimmte Produktmodelle die
notwendigen Anpassungen auf Kosten des Käufers durchzuführen. Es ist jedoch aus technischen
Gründen nicht möglich, alle Produktmodelle an örtliche Bestimmungen bez. Betriebsspannung,
Betriebssicherheit oder andere technische Normen anzupassen. Darüber hinaus ist nicht
auszuschließen, dass Anpassungen die Leistungen des Gerätes beeinträchtigen.
Nederlands
Wenn der Käufer nach Ansicht der Verkaufsgesellschaft bzw. auf Landesebene zuständigen
Vertretung in dem Land, in dem das Gerät benutzt wird, die Anpassung an örtliche Vorschriften bez.
Betriebsspannung, Betriebssicherheit und anderen technischen Normen ordnungsgemäß
durchgeführt hat, so wird jede nachfolgende Garantiereparaturleistung zu obigen Bedingungen
ausgeführt. Voraussetzung ist jedoch, dass der Käufer die Art der Anpassung klarstellt, sofern sie für
die Reparatur relevant ist. (Der Verkäufer sollte ein angepasstes Gerät nicht zur Reparatur an die
Verkaufsgesellschaft oder auf Landesebene zuständige Vertretung im Land des ursprünglichen
Verkaufs zurücksenden, falls die Reparatur im Zusammenhang mit der Anpassung steht.)
Diese Garantie ist nur gültig in Gebieten, die zur Europäischen Union (EU) bzw. zum Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) gehören.
Bitte bewahren Sie Ihre Kaufquittung als Garantienachweis auf.
English
English
Deutsch
English
52
Si raccomanda di non utilizzare l’apparecchio presso stazioni di rifornimento. Si ricorda di
osservare le limitazioni sull’uso di apparecchi radio presso depositi di carburante, stabilimenti
chimici o aree in cui siano in atto operazioni di detonazione. Non esporre mai la batteria a
temperature estreme (superiori ai 60°C).
Il conducente di un veicolo è obbligato a mantenere sempre il completo controllo del veicolo.
Non utilizzare il telefono durante la guida. Prima di utilizzare il telefono parcheggiare l’auto in
un luogo sicuro. Non parlare nel microfono dell’auricolare se ciò può distrarre dalla guida.
Familiarizzare sempre completamente con le disposizioni relative all’uso dei telefoni cellulari
nell’area in cui si sta guidando e osservarle senza eccezione.
È necessario usare la massima cautela quando si utilizza il telefono in prossimità di dispositivi
personali per uso medico, ad esempio stimolatori cardiaci o apparecchi acustici.
English
English
Deutsch
Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale Panasonic. Questo telefono è progettato per
funzionare con reti GSM – GSM900, GSM1800 e GSM1900. Supporta inoltre la tecnologia GPRS per
trasmissione di dati a pacchetti. Accertarsi che la batteria sia completamente carica prima dell’uso.
La Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. dichiara che l’apparecchio (EB-A100,
EB-A101, EB-A102) è conforme ai requisiti essenziali e ad altri requisiti rilevanti della direttiva 1999/5/EC.
Una dichiarazione di conformità a tale riguardo è disponibile all’indirizzo
http://www.panasonicmobile.com.
Questo telefono cellulare Panasonic è progettato, costruito e testato per garantirne la conformità con le
specifiche inerenti le indicazioni per l’esposizione alle radiofrequenze applicabili al momento della
costruzione, in conformità con le normative UE, USA FCC e ACA australiane.
Visitare il sito web per le più recenti informazioni e/o i regolamenti di conformità vigenti nel proprio paese
o regione di utilizzo. http://www.panasonicmobile.com.
È necessario leggere e comprendere le seguenti informazioni, in quanto forniscono i dettagli essenziali
per utilizzare il telefono in maniera sicura per l’utente e per l’ambiente, oltre che per potersi conformare ai
regolamenti in vigore in materia di telefoni cellulari.
L’apparecchio deve essere caricato solo con il caricabatterie approvato per assicurare il
funzionamento ottimale del telefono ed evitare danni allo stesso. L’utilizzo di un caricabatterie
diverso invalida qualsiasi approvazione conferita all’apparecchio e può inoltre essere
pericoloso. Assicurarsi che la tensione del caricabatterie rapido da viaggio sia compatibile
con l’area di utilizzo quando si viaggia all’estero. Il caricabatterie rapido da viaggio
(EB-CAD55xx*) è fornito in dotazione con il kit principale. Nota xx identifica la regione del
caricabatterie, ad esempio CN, EU, UK.
L’uso di un batterie diverse da quelle raccomandate dal produttore può causare rischi per la
sicurezza. Se si utilizza una funzione che mantiene la luce della tastiera accesa per lungo
tempo, ad esempio la funzione Giochi o Browser, la durata della batteria sarà estremamente
breve. Perché la batteria duri più a lungo, disattivare la luce della tastiera. Non utilizzare
questo telefono senza il coperchio batteria montato.
Durante i viaggi in aereo, è necessario spegnere il telefono cellulare. L’utilizzo di telefoni
cellulari in aereo può mettere a repentaglio il funzionamento del velivolo, disturbare la rete
cellulare ed essere contrario alla legge. La mancata osservanza di queste regole può
causare la sospensione o il rifiuto di erogare i servizi di telefonia cellulare al trasgressore,
un’azione legale o entrambe le misure.
Non incenerire o gettare la batteria come un rifiuto ordinario. La batteria deve essere smaltita
in conformità con il regolamento locale e potrebbe essere riciclata.
Nederlands
Informazioni importanti
Italiano
Ricordare di disattivare la sveglia in aereo o all’interno di una struttura ospedaliera per evitare
l’attivazione automatica del telefono.
53
Nederlands
Per un utilizzo efficiente, tenere in mano l’apparecchio come un normale telefono. Per evitare
il deterioramento della qualità del segnale o delle prestazioni dell’antenna, non toccare
l’antenna né mettere le mani a coppa intorno ad esse quando il telefono è acceso.Non
lasciare la fotocamera esposta direttamente ai raggi solari per evitare di comprometterne il
funzionamento. Modifiche o accessori non autorizzati possono danneggiare il telefono e
violare i regolamenti applicabili. L’adozione di una modifica o l’uso di un accessorio non
approvati può invalidare la garanzia. Ciò non ha effetto sui diritti dell’utente sanciti dalla
legge.
Quando il telefono, la batteria o gli accessori per la ricarica sono bagnati, non utilizzare
nessun tipo di attrezzatura di riscaldamento, come il forno a microonde, un contenitore ad
alta pressione, un essiccatore o strumento simile. In tali casi la batteria, il telefono e/o
l’attrezzatura di ricarica potrebbero subire delle perdite, riscaldarsi, espandersi, esplodere e/o
prendere fuoco. Inoltre, il prodotto o gli accessori potrebbero generare dei fumi e i circuiti
elettrici potrebbero danneggiarsi e causare funzionamenti difettosi. Panasonic non si ritiene
responsabile di qualsiasi e tutti i danni, diretti o indiretto, in qualsiasi modo causati da un uso
improprio.
Si raccomanda di creare una copia o un backup delle informazioni e dei dati importanti
memorizzati nel telefono. Per evitare la perdita accidentale di dati, seguire tutte le istruzioni
relative alla cura e alla manutenzione del telefono e della relativa batteria. Panasonic declina
ogni responsabilità per qualsiasi perdita parziale o totale dovuta a qualunque forma di perdita
di dati, incluse in via non limitativa perdite dirette e indirette (si includono in via non limitativa
perdite conseguenti, risparmi previsti, perdite di guadagno).
Il telefono ha la capacità di memorizzare e trasmettere informazioni personali. Si raccomanda
di assicurarsi che le informazioni personali o finanziarie siano memorizzate separatamente
dal telefono. Utilizzare le funzioni di sicurezza fornite dal telefono, quali le funzioni di blocco
telefono e/o della carta SIM, per proteggere le informazioni ivi contenute. Panasonic declina
ogni responsabilità per qualsiasi perdita parziale o totale dovuta a qualunque forma di perdita
di dati, incluse in via non limitativa perdite dirette e indirette (si includono in via non limitativa
perdite conseguenti, risparmi previsti, perdite di guadagno).
Il telefono ha la capacità di scaricare e memorizzare informazioni e dati da fonti esterne. È
responsabilità dell’utente assicuarsi che nell’esecuzione di tali funzioni non vengano violate le
norme relative al copyright o altre legislazioni vigenti. Panasonic declina ogni responsabilità
in merito a qualsiasi danno risultante da perdite di dati o violazioni del copyright o dei diritti di
proprietà intellettuale IPR, incluse (ma non limitatamente a) perdite dirette e indirette
(comprese, ma non limitatamente a, perdite consequenziali, risparmi anticipati, perdite di
reddito).
Se il telefono è dotato di fotocamera integrata, si consiglia di prestare la dovuta attenzione
nell’utilizzo. È responsabilità dell’utente assicurarsi di avere l’autorizzazione a scattare
fotografie di persone e oggetti e di non violare diritti personali o di terzi quando si utilizza la
fotocamera. Osservare tutte le leggi internazionali o nazionali applicabili o le altre restrizioni
speciali relative all’uso della fotocamera in applicazioni e ambienti specifici. Queste includono
l’utilizzo della fotocamera nei luoghi in cui l’uso di apparecchiature fotografiche e di
videoregistrazione potrebbero essere proibite. Panasonic declina ogni responsabilità in
merito a qualsiasi danno risultante da violazioni del copyright o dei diritti di proprietà
intellettuale, incluse (ma non limitatamente a) perdite dirette e indirette.
L’apparecchio deve essere utilizzato soltanto con accessori omologati Panasonic per
garantire prestazioni ottimali ed evitare danni al telefono. Panasonic non è pertanto
responsabile per i danni causati dall’uso di accessori non omologati Panasonic.
Utilizzare questo telefono nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale vigente o
di qualsiasi normativa pertinente in materia di utilizzo in applicazioni e ambienti specifici.
Questo include in via non limitativa l’utilizzo all’interno di ospedali, aerei, alla guida e in
qualsiasi altra situazione regolata da restrizioni.
Le rappresentazioni del display e le schermate raffigurate nel presente manuale hanno scopo
puramente illustrativo e possono differire dal reale display del telefono. Panasonic si riserva il
diritto di modificare le informazioni contenute in questo manuale senza preavviso.
Il display a cristalli liquidi (LCD) si basa su una tecnologia di produzione ad alta precisione, e
in alcuni casi i pixel potrebbero risultare più chiari o scuri. Ciò è dovuto alle caratteristiche del
display LCD e non è un difetto di produzione.
English
English
Deutsch
Italiano
54
Le temperature estreme possono influire temporaneamente sul funzionamento del telefono.
Ciò è normale e non indica un cattivo funzionamento dell’apparecchio. La qualità del display
può alterarsi se il telefono cellulare viene utilizzato in ambienti con temperature superiori ai
40°C per un lungo periodo di tempo.
Non modificare o smontare l’apparecchio. Al suo interno non vi sono componenti riparabili
dall’utente.
Nederlands
La pressione dei tasti può produrre un segnale acustico molto forte. Non tenere il telefono
vicino all’orecchio mentre si premono i tasti.
English
Non sottoporre l’apparecchio a vibrazioni o scosse eccessive. Non far cadere la batteria.
Evitare il contatto con liquidi. Se l’apparecchio si bagna, rimuovere immediatamente la
batteria e contattare il proprio rivenditore.
Non lasciare l’apparecchio esposto alla luce diretta del sole o in un luogo umido, polveroso o
caldo. Non gettare mai le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
English
Tenere l’apparecchio e la batteria lontani da oggetti metallici che potrebbero inavvertitamente
toccare i terminali. Le batterie possono causare danni materiali, infortuni o ustioni se i
terminali vanno a contatto con materiali conduttori (quali gioielli metallici, chiavi, ecc.).
Caricare sempre la batteria in luoghi ben ventilati, non soggetti alla luce diretta del sole, a
temperature comprese tra +5°C e +35°C. La batteria non può essere ricaricata se la
temperatura non rientra in tale gamma.
Italiano
Deutsch
Quando si collega il telefono a un dispositivo esterno, leggere le istruzioni d’uso
dell’apparecchio per effettuare un collegamento corretto e adottare le precauzioni di
sicurezza necessarie. Assicurarsi che il telefono sia compatibile con il prodotto a cui viene
collegato.
Quando si smaltisce il materiale di imballaggio o un apparecchio usato, contattare le autorità
locali per ottenere informazioni sulle possibilità di riciclaggio.
55
SAR – A100
Nederlands
RTTE - Unione Europea
QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A100) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI
ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo
da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione
europea. Questi limiti fanno parte delle direttive generali che stabiliscono i livelli consentiti di energia RF
per la popolazione. Le direttive, elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la
valutazione periodica e scrupolosa delle ricerche scientifiche, prevedono un sostanziale margine di
sicurezza volto ad assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall’età e dallo stato di
salute.
English
Il livello standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza un’unità di misura nota come Tasso di
Assorbimento Specifico o SAR. Il limite del SAR raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea è
2,0 W/kg*. I test per il SAR sono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard, con il telefono
cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza testata.
Nonostante il SAR sia determinato al livello di energia più alto approvato, il vero livello SAR del telefono
durante l’utilizzo può essere notevolmente inferiore al valore massimo. Questo si spiega col fatto che il
telefono è finalizzato al funzionamento a livelli di energia multipli in modo da utilizzare solamente l’energia
necessaria per raggiungere il network richiesto. In generale, più vicini ci si trova all’antenna di una stazione
base, minore è l’emissione di energia.
English
Prima che il modello di un telefono cellulare sia disponibile per la vendita al pubblico, deve essere
dimostrata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE (Apparati Radio e Terminali di
Telecomunicazioni). Questa direttiva include come requisito essenziale la protezione della salute e della
sicurezza dell’utente e di ogni altra persona. Il valore SAR per questo modello di cellulare, testato per l’uso
a contatto con l’orecchio e in linea con il livello standard era 0,743 W/kg. Nonostante esistano differenze
tra i livelli SAR di telefoni diversi e in posizioni diverse, ognuno di questi è in linea con i requisiti EU relativi
all’esposizione alle radiofrequenze.
* Il limite SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) calcolato su dieci
grammi di massa corporea. Il limite comprende un sostanziale margine di sicurezza per offrire al pubblico
un’ulteriore protezione e per coprire eventuali variazioni di misurazione. I valori SAR possono variare a
seconda dei requisiti nazionali dichiarati e della banda network.
Deutsch
Per informazioni sul SAR in altri paesi, si prega di visitare la sezione relativa alle informazioni sul prodotto
del sito Internet: http://www.panasonicmobile.com/health.html
Italiano
56
Nederlands
SAR – A101
RTTE - Unione Europea
QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A101) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI
ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Prima che il modello di un telefono cellulare sia disponibile per la vendita al pubblico, deve essere
dimostrata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE (Apparati Radio e Terminali di
Telecomunicazioni). Questa direttiva include come requisito essenziale la protezione della salute e della
sicurezza dell’utente e di ogni altra persona. Il valore SAR per questo modello di cellulare, testato per l’uso
a contatto con l’orecchio e in linea con il livello standard era 0,737 W/kg. Nonostante esistano differenze
tra i livelli SAR di telefoni diversi e in posizioni diverse, ognuno di questi è in linea con i requisiti EU relativi
all’esposizione alle radiofrequenze.
English
Il livello standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza un’unità di misura nota come Tasso di
Assorbimento Specifico o SAR. Il limite del SAR raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea è
2,0 W/kg*. I test per il SAR sono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard, con il telefono
cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza testata.
Nonostante il SAR sia determinato al livello di energia più alto approvato, il vero livello SAR del telefono
durante l’utilizzo può essere notevolmente inferiore al valore massimo. Questo si spiega col fatto che il
telefono è finalizzato al funzionamento a livelli di energia multipli in modo da utilizzare solamente l’energia
necessaria per raggiungere il network richiesto. In generale, più vicini ci si trova all’antenna di una stazione
base, minore è l’emissione di energia.
English
Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo
da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione
europea. Questi limiti fanno parte delle direttive generali che stabiliscono i livelli consentiti di energia RF
per la popolazione. Le direttive, elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la
valutazione periodica e scrupolosa delle ricerche scientifiche, prevedono un sostanziale margine di
sicurezza volto ad assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall’età e dallo stato di
salute.
Italiano
Per informazioni sul SAR in altri paesi, si prega di visitare la sezione relativa alle informazioni sul prodotto
del sito Internet: http://www.panasonicmobile.com/health.html
Deutsch
* Il limite SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) calcolato su dieci
grammi di massa corporea. Il limite comprende un sostanziale margine di sicurezza per offrire al pubblico
un’ulteriore protezione e per coprire eventuali variazioni di misurazione. I valori SAR possono variare a
seconda dei requisiti nazionali dichiarati e della banda network.
57
SAR – A102
Nederlands
RTTE - Unione Europea
QUESTO TELEFONO PANASONIC (MODELLO EB-A102) SODDISFA I REQUISITI UE RELATIVI
ALL’ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.
Il Vostro telefono cellulare è un trasmettitore e un ricevitore radio. È stato progettato e costruito in modo
da non superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze (RF) raccomandate dal Consiglio dell’Unione
europea. Questi limiti fanno parte delle direttive generali che stabiliscono i livelli consentiti di energia RF
per la popolazione. Le direttive, elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso la
valutazione periodica e scrupolosa delle ricerche scientifiche, prevedono un sostanziale margine di
sicurezza volto ad assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall’età e dallo stato di
salute.
English
Il livello standard di esposizione per i telefoni cellulari utilizza un’unità di misura nota come Tasso di
Assorbimento Specifico o SAR. Il limite del SAR raccomandato dal Consiglio dell’Unione europea è
2,0 W/kg*. I test per il SAR sono condotti utilizzando posizioni di funzionamento standard, con il telefono
cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza testata.
Nonostante il SAR sia determinato al livello di energia più alto approvato, il vero livello SAR del telefono
durante l’utilizzo può essere notevolmente inferiore al valore massimo. Questo si spiega col fatto che il
telefono è finalizzato al funzionamento a livelli di energia multipli in modo da utilizzare solamente l’energia
necessaria per raggiungere il network richiesto. In generale, più vicini ci si trova all’antenna di una stazione
base, minore è l’emissione di energia.
English
Prima che il modello di un telefono cellulare sia disponibile per la vendita al pubblico, deve essere
dimostrata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE (Apparati Radio e Terminali di
Telecomunicazioni). Questa direttiva include come requisito essenziale la protezione della salute e della
sicurezza dell’utente e di ogni altra persona. Il valore SAR per questo modello di cellulare, testato per l’uso
a contatto con l’orecchio e in linea con il livello standard era 0,699 W/kg. Nonostante esistano differenze
tra i livelli SAR di telefoni diversi e in posizioni diverse, ognuno di questi è in linea con i requisiti EU relativi
all’esposizione alle radiofrequenze.
* Il limite SAR per i telefoni cellulari usati dal pubblico è 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) calcolato su dieci
grammi di massa corporea. Il limite comprende un sostanziale margine di sicurezza per offrire al pubblico
un’ulteriore protezione e per coprire eventuali variazioni di misurazione. I valori SAR possono variare a
seconda dei requisiti nazionali dichiarati e della banda network.
Deutsch
Per informazioni sul SAR in altri paesi, si prega di visitare la sezione relativa alle informazioni sul prodotto
del sito Internet: http://www.panasonicmobile.com/health.html
Italiano
58
Nederlands
Licenza
CP8 Patent
© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza
preavviso. Queste istruzioni non possono essere riprodotte o trasmesse né per intero né
in parte in alcun formato o tramite alcun mezzo senza avere l’espressa autorizzazione di
Panasonic Mobile Communications Co. Ltd.
English
JavaTM
JavaTM e tutti i marchi e logo basati su Java sono marchi o marchi registrati di
Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.
JbedTMME
English
Jbed (JavaTM VM) è il marchio registrato di esmertec, Inc.
T9® Inserimento del testo
Deutsch
T9® è un marchio registrato di Tegic Communications Inc. La scrittura di testo T9®si ottiene
su licenza di uno o più dei seguenti brevetti: Brevetti U.S. N. 5,818,437, 5,953,541,
5,187,480, 5,945,928 e 6,011,554; Brevetto canadese N. 1,331,057; Brevetto Regno Unito
N. 2238414B;
Brevetto Hong Kong Standard N. HK0940329; Brevetto Repubblica di Singapore N. 51383;
Brevetto Europa N. 842.463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; inoltre
altri brevetti sono in attesa di approvazione in tutto il mondo.
Applicazioni Teleca
WAP: “Browser RA 2.1”
MMS: “MMS Application, Version 1.3”
JAM (secondo la Dichiarazione KVM): “JAM, Version RA1.2”
V-enablerTM
Italiano
V-enabler(VSCL) è il marchio di eValley, Inc.
59
Caratteristiche tecniche
Nederlands
Bande supportate...................................................... GSM 900 Classe 4
GSM1800 Classe 1
GSM1900 Classe 1
Tempo di standby* .................................................... Da 90 a 300 ore
Tempo di conversazione* ......................................... Da 3 a 12 ore
Gamma di temperature
Carica ............................................................. +5°C ~ +35°C
Conservazione................................................ -20°C ~ +60°C
Peso (A100) .............................................................. 66 g (compresa batteria)
Peso (A101) .............................................................. 69 g (compresa batteria)
Peso (A102) .............................................................. 68 g (compresa batteria)
Dimensioni (A100)
Altezza ............................................................ 77 mm
Larghezza ....................................................... 44 mm
Profondità ....................................................... 17,8 mm
Dimensioni (A101)
Altezza ............................................................ 80 mm
Larghezza ....................................................... 44 mm
Profondità ....................................................... 19 mm
Dimensioni (A102)
Altezza ............................................................ 77 mm
Larghezza ....................................................... 44 mm
Profondità ....................................................... 18 mm
Volume............................................................ 55 cc
Tensione di alimentazione ........................................ 3,7 V (780 mAh Li-ion)
Antenna..................................................................... fissa
Tempo di carica**...................................................... Fino a 150 min
Tipo di carta SIM....................................................... Solo 3 V
Memoria Rubrica....................................................... 250 voci + SIM
Temi animazioni........................................................ 2
Melodie composte dall’utente ................................... 5
Giochi........................................................................ 2
Colore sfondo............................................................ Blu
Toni suoneria ............................................................ Predefiniti: 15
Composte: 5
Agenda...................................................................... Fino a 50 voci
Sveglia ...................................................................... 1
Dimensione immagine massima ............................... principale: W112 x H64 pixel
(monocromatica)
English
English
Deutsch
NOTA: le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
*Le ore di conversazione e standby dipendono dalle condizioni della rete, dall’utilizzo
della carta SIM e dalle condizioni della batteria.
**Il tempo di ricarica dipende dall’utilizzo del telefono e dalle condizioni della batteria.
Italiano
60
UE/SEE – La garanzia unificata europea è applicabile nei Paesi dell’Unione Europea/Spazio Economico
Europeo (UE/SEE) e in Svizzera.
Le condizioni di garanzia del Servizio Europeo GSM Panasonic
Nederlands
Garanzia europea
Egregio cliente,
La garanzia
Il periodo di garanzia è di 12 mesi (escluse le batterie). Per quanto riguarda la garanzia del telefono in un
paese al di fuori del Paese di acquisto, malgrado quanto riportato nelle condizioni che seguono, il cliente
usufruirà, nel Paese d’uso del telefono, del periodo di 12 mesi, qualora dette condizioni si rilevino più
favorevoli delle condizioni valide nel Paese d’uso.
English
Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare digitale Panasonic. La garanzia del servizio europeo
GSM Panasonic è valida solo quando si viaggia in Paesi al di fuori del Paese di acquisto del prodotto. In
tutti gli altri casi, è valida la garanzia locale. Qualora il telefono cellulare digitale GSM Panasonic richieda
manutenzione all’estero, rivolgersi al centro servizio locale (cfr. sempre in questo documento).
Condizioni di garanzia
La garanzia si applica ai guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica ad altri casi
quali danni accidentali, comunque causati, usura, incuria, adattamento, modifica o riparazioni da noi non
autorizzati.
È concessa all’acquirente ai sensi di questa garanzia solamente la riparazione, o, a nostra discrezione, la
sostituzione, del prodotto, o di qualsiasi parte o parti difettose dello stesso. Sono esclusi altri risarcimenti,
compresi, ma non in via limitativa, danni incidentali o indiretti o smarrimento di qualsiasi tipo.
English
La richiesta di prestazione “IN GARANZIA” dovrà essere documentata presentando, unitamente alla
scheda di garanzia, anche un documento o prova d’acquisto contemporaneamente al prodotto difettoso
al centro di assistenza autorizzato.
Per i Centri Assisitenza in Italia
Servizio Clienti
Tel. +39 02/ 67072556CH
Svizzera
John Lay Electronics AG
Littauerboden 1
Tel. +353 1 2898333
Italiano
Italia
Deutsch
La presente garanzia è supplementare e non condiziona i diritti stabiliti dalla legge o altri diritti
dell’acquirente. Tale garanzia è valida nei Paesi riportati su questo documento, presso i rispettivi centri di
assistenza autorizzati.
61
Nederlands
English
English
Deutsch
Italiano
Garanzia estesa per “EU/EEA”: condizioni applicabili in tutti i paesi al di fuori del Paese d’acquisto.
Non appena si riscontrino difetti nell’apparecchio, l’acquirente deve subito rivolgersi alla filiale di
vendita competente o al distributore nazionale del “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO” per il quale è valida la garanzia, come indicato nella “Product Service
Guide”, o al più vicino rivenditore autorizzato, presentando, unitamente alla presente garanzia, anche
un documento o prova d’acquisto. L’acquirente verrà quindi informato se:
(i) la filiale di vendita o il distributore nazionale effettuerà la riparazione;
(ii) la filiale di vendita o il distributore nazionale provvederà all’inoltro dell’apparecchio nel “Paese della
UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” d’acquisto dell’apparecchio;
(iii) l’acquirente potrà spedire lui stesso l’apparecchio alla filiale di vendita o al distributore nazionale
nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” d’acquisto
dell’apparecchio.
Se l’apparecchio corrisponde ad un modello che è normalmente fornito dalla filiale di vendita o dal
distributore nazionale nel Paese in cui l’apparecchio è utilizzato, l’acquirente, a suo rischio e a sue
spese, dovrà inviare l’apparecchio, accludendo anche il certificato di garanzia e la prova della data di
acquisto, a tale filiale di vendita o distributore, che effettuerà la riparazione. In alcuni Paesi, la filiale di
vendita o il distributore nazionale potrà indicare rivenditori o certi laboratori che eseguiranno le
riparazioni necessarie.
Se l’apparecchio corrisponde ad un modello che non è, di norma, fornito nel Paese dove è utilizzato,
o se le caratteristiche costruttive interne o esterne dell’apparecchio sono diverse da quelle del modello
fornito nel Paese dove è utilizzato, la filiale di vendita o il distributore nazionale può essere in grado di
far eseguire le riparazioni coperte dalla garanzia, ordinando le parti di ricambio al Paese dove
l’apparecchio è stato inizialmente venduto. Altrimenti, può essere necessario far eseguire le riparazioni
coperte dalla garanzia dalla filiale di vendita o dal distributore nazionale nel paese in cui l’apparecchio
è stato inizialmente venduto.
Nell’uno o nell’altro caso, l’acquirente dovrà esibire il certificato di garanzia e la prova della data di
acquisto. Qualunque trasporto dell’apparecchio e delle parti di ricambio, necessario, sarà effettuato a
rischio e a spese dell’acquirente e potranno verificarsi ritardi nell’ottenere la riparazione.
Se l’acquirente invia l’apparecchio per la riparazione alla filiale di vendita o al distributore nazionale nel
Paese dove l’apparecchio è utilizzato, la riparazione verrà eseguita nelle stesse condizioni (compresa
la durata del periodo di garanzia) in vigore per lo stesso modello nel Paese dove l’apparecchio viene
utilizzato e non nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” dove è
avvenuta la vendita. Se l’acquirente invia l’apparecchio per la riparazione alla filiale di vendita o al
distributore nazionale nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” nel
quale l’apparecchio è stato inizialmente venduto, la riparazione verrà eseguita in base alle condizioni
in vigore nel “Paese della UNIONE EUROPEA/SPAZIO ECONOMICO EUROPEO” dove è avvenuta
la vendita.
Alcuni apparecchi necessitano di modifiche o adattamenti per un buon funzionamento e per la
sicurezza di uso quando vengono utilizzati in Paesi diversi della “UNIONE EUROPEA/SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO”, a seconda del voltaggio e dei requisiti tecnici o di sicurezza locali imposti
o raccomandati dalle disposizioni applicabili. Per certi modelli, le spese per tali modifiche o adattamenti
possono essere considerevoli e può essere complicato ottenere la conformità al voltaggio e ai requisiti
tecnici o di sicurezza locali. Si raccomanda vivamente all’acquirente di informarsi su tali requisiti tecnici
e di sicurezza locali, prima di utilizzare l’apparecchio in un altro “Paese della UNIONE EUROPEA/
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.
La garanzia non copre le spese di qualsiasi tipo di modifica e adattamento, necessari per rendere
l’apparecchio conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza locali. Su certi modelli anche la
filiale di vendita o il distributore nazionale può essere in grado di eseguire le modifiche o gli adattamenti
necessari, sempre a spese dell’acquirente. Tuttavia, per ragioni tecniche non è possibile modificare o
adattare qualunque modello per renderlo conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o di sicurezza
locale. Inoltre, quando si eseguono adattamenti o modifiche, il buon funzionamento dell’apparecchio
può risentirne.
62
Nederlands
Italiano
Deutsch
English
English
Se la filiale di vendita o il distributore nazionale nel Paese dove l’apparecchio è utilizzato è del parere
che le modifiche o gli adattamenti necessari per renderlo conforme al voltaggio e ai requisiti tecnici o
di sicurezza locali sono stati eseguiti in modo corretto, ogni ulteriore riparazione coperta da garanzia
sarà eseguita alle condizioni di cui sopra, purché l’acquirente fornisca ogni indicazione sulla natura
della modifica o dell’adattamento, utile per la riparazione (si raccomanda che l’acquirente non invii per
riparazioni alla filiale di vendita o al distributore nazionale nel Paese dove l’apparecchio è stato
inizialmente venduto un apparecchio già adattato o modificato, se la riparazione riguarda in qualunque
modo l’adattamento o la modifica).
Questa garanzia è valida solo nei territori soggetti alle leggi della “UNIONE EUROPEA/SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO”.
N.B.: Si prega di conservare queste norme di garanzia unitamente alla ricevuta di prova dell’acquisto.
63
Nederlands
English
English
Deutsch
Italiano
64
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement