Panasonic A200, Cell Phone EB-A200 User manual

Panasonic A200, Cell Phone EB-A200 User manual

Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.

Pardubice, Czech Republic

A200XX2CP1

Operating Instructions Part 2

ȅįȘȖȓİȢ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȂȑȡȠȢ

2

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɑɚɫɬɶ

2

Kullanım Talimatları Bölüm 2

Printed in Czech Republic

ǼțIJȣʌȫșȘțİ ıIJȘ ǻȘ

µ

ȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȉıİȤȓĮȢ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ

Çek Cumhuriyeti‘nde basılmı ú tır

Before operating this handset, please read these instructions (parts 1 and 2) completely.

All screen images in this manual are simulated.

Some phone colours may not be available in every country.

ȆȡȚȞ șȑıİIJİ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ĮȣIJȩ IJȠ IJȘȜȑijȦȞȠ

, ʌĮȡĮțĮȜȠȪ

µ

İ įȚĮȕȐıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ (µ ȑȡȠȢ 1 țĮȚ µ ȑȡȠȢ 2).

ǵȜİȢ ȠȚ İȚțȩȞİȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ

İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȠ µ ȠȚȦșİȓ .

ȀȐʌȠȚĮ Ȥȡȫ µ ĮIJĮ IJȘȜİijȫȞȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ µ ȘȞ

İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚ

µ

Į ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ ȤȫȡİȢ

.

ɉɪɟɠɞɟ

, ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ , ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ , ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɷɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ( ɑɚɫɬɶ 1 ɢ 2).

ȼɫɟ ɷɤɪɚɧɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ .

ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɜɚɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ

.

Bu telefonu kullanmadan önce lütfen bu talimatların

(bölüm 1 ve 2) tamamını okuyunuz.

Bu kılavuzdaki tüm ekranlar gerçe ÷ ine benzetilmi ú tir.

Bazı telefon renkleri her ülkede mevcut olmayabilir.

English

Important Information

Thank you for purchasing this Panasonic digital cellular phone. This phone is designed to operate on GSM networks – GSM900 and GSM1800. It also supports GPRS for packet data connections. Please ensure the battery is fully charged before use.

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declare that the EB-A200 conforms with the essential and other relevant requirements of the directive 1999/5/EC. A declaration of conformity to this effect can be found at

http://www.panasonicmobile.com

.

This Panasonic mobile phone is designed, manufactured and tested to ensure that it complies with the specifications covering RF exposure guidelines applicable at the time of manufacture, in accordance with EU, USA FCC and

Australian ACA regulations.

Please refer to our website for latest information/standards and compliance in your country/region of use

http://www.panasonicmobile.com

.

The following information should be read and understood as it provides details which will enable you to operate your phone in a manner which is both safe to you and your environment, and conforms to legal requirements regarding the use of cellular phones.

This equipment should only be charged with approved charging equipment to ensure optimum performance and avoid damage to your phone. Other usage will invalidate any approval given to this apparatus and may be dangerous. Ensure the voltage rating of the

Fast Travel Charger is compatible with the area of use when travelling abroad. A Fast Travel Charger (EB-CAX500xx*) is supplied with the

Main Kit. (*

Note:

xx identifies the Charger region, e.g. CN, EU, UK.)

Other recommended equipment for charging is the Car Charger

(EB-CDG60).

Use of another battery pack than that recommended by the manufacturer may result in a safety hazard. If you use a feature which keeps the key backlight on continuously for a long time, such as a game or the browser, battery life will become extremely short.

To maintain longer battery life, set the key backlight to off.

Do not use this phone without the battery cover attached.

Switch off your cellular phone when in an aircraft. The use of cellular phones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network and may be illegal. Failure to observe this instruction may lead to the suspension or denial of cellular phone services to the offender, or legal action or both.

A200XX2

WW

1b 1

2

Do not incinerate or dispose of the battery as ordinary rubbish. The battery must be disposed of in accordance with local regulations and may be recycled.

It is advised not to use the equipment at a refuelling point. Users are reminded to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants or where blasting operations are in progress.

Never expose the battery to extreme temperatures (in excess of

60°C).

It is imperative that the driver exercises proper control of the vehicle at all times. Do not hold a phone while you are driving; find a safe place to stop first. Do not speak into a handsfree microphone if it will take your mind off the road. Always acquaint yourself thoroughly with restrictions concerning the use of cellular phones within the area where you are driving and observe them at all times.

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Remember to disable the alarm function, calendar reminder and auto power on functions when in an aircraft or a medical facility to prevent the phone automatically switching itself on.

For most efficient use hold the phone as you would any normal phone.

To avoid deterioration of signal quality or antenna performance, do not touch or “cup” the antenna area while the phone is switched on. Do not leave the camera facing direct sunlight to avoid impairing camera performance. Unauthorised modifications or attachments may damage the phone and violate applicable regulations. The use of an unapproved modification or attachment may result in the invalidation of your guarantee – this does not affect your statutory rights.

When your handset, the accompanying battery or charging accessories are wet, do not put those in any type of heating equipment, such as a microwave oven, a high pressure container, or a drier or similar. It may cause the battery, handset and/or charging equipment to leak, heat up, expand, explode and/or catch fire.

Moreover, the product or accessories may emit smoke and their electrical circuits may become damaged and cause the products to malfunction. Panasonic is not responsible for any and all damages, whether direct or indirect, howsoever caused by any misuse.

It is recommended that you create a copy or backup, as appropriate, for any important information and data which you store in your phone’s memory. In order to avoid accidental loss of data, please follow all instructions relating to the care and maintenance of your phone and its battery. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any loss of data, including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).

Your phone may have the capability of storing and communicating personal information. It is recommended that you take care to ensure that any personal or financial information is stored separately from your phone. You should use the security features, such as Phone Lock and/or Sim Lock, provided in the handset as a measure of protection for information held. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any loss of data including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).

Your phone may have the capability of downloading and storing information and data from external sources. It is your responsibility to ensure that in doing this you are not infringing any copyright laws or other applicable legislation. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any loss of data or any such infringement of copyright or IPR, including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to consequential loss, anticipated savings, loss of revenues).

If your phone has an integral or add-on camera, you are advised to take appropriate care over the use of it. It is your responsibility to ensure that you have permission to take photographs of people and objects and that you do not infringe any personal or third party rights when using the camera. You must comply with any applicable international or national law or other special restrictions governing camera use in specific applications and environments. This includes not using the camera in places where the use of photographic and video equipment may be prohibited. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any infringement of copyright or intellectual property rights, including but not limited to direct and indirect losses.

3

4

This equipment should only be used with Panasonic approved accessories to ensure optimum performance and avoid damage to your phone.Panasonic is not responsible for damage caused by using non-Panasonic approved accessories.

This phone must be used in compliance with any applicable international or national law or any special restrictions governing its use in specified applications and environments. This includes but is not limited to use in hospitals, aircraft, whilst driving and any other restricted uses.

The display layouts and screenshots within this document are for illustrative purposes and may differ from the actual displays on your phone. Panasonic reserves the right to change the information in this document without prior notice.

The liquid crystal display (LCD) uses high-precision production technology, and in certain circumstances pixels may appear brighter or darker. This is due to characteristics of the LCD and is not a manufacturing defect.

Pressing any of the keys may produce a loud tone. Avoid holding the phone close to the ear while pressing the keys.

Extreme temperatures may have a temporary effect on the operation of your phone. This is normal and does not indicate a fault. The display quality may deteriorate if the phone is used in environments over 40°C for a long time.

Do not modify or disassemble the equipment. There are no user serviceable parts inside.

Do not subject the equipment to excessive vibration or shocks.

Do not drop the battery.

Avoid contact with liquids. If the equipment becomes wet, immediately remove the battery and contact your dealer.

Do not leave the equipment in direct sunlight or a humid, dusty or hot area. Never throw a battery into a fire. It may explode.

Keep metallic items that may accidentally touch the terminals away from the equipment/battery. Batteries can cause property damage, injury, or burns if terminals are touched with a conductive material

(i.e. metal jewellery, keys, etc.).

Always charge the battery in a well ventilated area, not in direct sunlight, between +5°C and +35°C. It is not possible to recharge the battery if it is outside this temperature range.

When connecting the phone to an external source, read the operating instructions of the equipment for the correct connection and safety precautions. Ensure the phone is compatible with the product it is being connected to.

When disposing of any packing materials or old equipment check with your local authorities for information on recycling.

5

SAR

European Union – RTTE

THIS PANASONIC PHONE (

MODEL EB-A200

) MEETS THE EU

REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by The Council of the European Union. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit recommended by The Council of the European Union is 2.0 W/kg*. Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output of the phone.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the

European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this model phone, when tested for use at the ear, for compliance against the standard was

0.484

W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body.

When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the EU requirements for RF exposure.

6

* The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram

(W/kg) averaged over ten grams of tissue. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at

http://www.panasonicmobile.com/health.html

.

7

Licensing

CP8 Patent

Tegic

T

9

®

is a trademark of Tegic Communications Inc.T9

®

Text Input is licenced under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United

Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

OpenWave

TM

OpenWave

TM

is a pioneer in the mobile data transfer industry, supplying voice and data revenue to the mobile communications sector.

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004

Information in this document is subject to change without notice. No part of these instructions may be reproduced or transmitted in any form or by any means without obtaining express permission from Panasonic Mobile

Communications Co., Ltd.

8

Specifications

Bands supported

GSM900 Class 4

GSM1800 Class 1

GPRS Class 4

Temperature Range

Charging

Storage

Weight

Dimensions (mm)

Height × Width × Depth

Supply Voltage

Standby Time

Talk Time

Charge Time (Phone off)

Antenna

SIM Type

Contacts Memory

Memory Storage

+5ºC – +35ºC

–20ºC – +60ºC

77 g approx. (Including battery)

90 × 44 × 18 approx.

3.7 V DC, 730 mAh

65 – 300 hours

2.0 – 9.0 hours

Up to 120 min.

Internal

3 V

200 + SIM

512 KB

Note:

Charge time will be longer when the phone is on. Battery life is affected by the network used and the condition of the battery. Talk and standby time depend on the upon network conditions, SIM, backlight usage and battery condition.

9

EU Warranty

EU/EEA – Wide guarantee is applicable in the EU/EEA and Switzerland.

Panasonic GSM European Service Guarantee Conditions

Dear Customer,

Thank you for buying this Panasonic digital cellular telephone. The Panasonic

GSM European Service Guarantee only applies while travelling in countries other than where the product was purchased. Your local guarantee is applicable in all other cases. If your Panasonic GSM telephone requires service while abroad, please contact the local service company shown on this document.

The Guarantee

The applicable period of the European wide guarantee for GSM is generally

12 months for the main body and 3 months for the rechargeable battery.

With respect to a product used in a country other than a country of purchase, notwithstanding what is stated in the conditions below, the customer will benefit, in that country of use, from these guarantee periods of, respectively, 12 and 3 months, if these conditions are more favourable to him than the local guarantee conditions applicable in such country of use.

Conditions of Guarantee

When requesting guarantee service the purchaser should present the warranty card together with proof of purchase, to an authorised service centre.

The guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply to other events such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us.

Your sole and exclusive remedy under this guarantee against us is the repair, or at our option the replacement, of the product, or any defective part or parts.

No other remedy, including, but not limited to, incidental or consequential damage or loss of whatsoever nature shall be available to the purchaser.

This is in addition to and does not in any way affect any statutory or other rights of consumer purchasers. This guarantee applies in countries shown on this document at the authorised service centres detailed for that country.

United Kingdom

Service Centres in England

Tel. +44 8705 159159

10

Ireland

Service Centres in Ireland

Tel. +353 1 2898333

EU/EEA – Wide Guarantee: Conditions applicable in any country other than the country of original purchase.

When the purchaser finds the appliance to be defective, he should promptly contact the proper sales company or national distributor in the EU/EEA country where this guarantee is claimed, as indicated in the “Product Service

Guide” or the nearest authorised dealer together with this guarantee and proof of date of purchase. The purchaser will then be informed whether:

(i) the sales company or national distributor will handle the repair service; or

(ii) the sales company or national distributor will arrange for trans-shipment of the appliance to the EU/EEA country where the appliance was originally marketed; or

(iii) the purchaser may himself send the appliance to the sales company or national distributor in the EU/EEA country where the appliance was originally marketed.

If the appliance is a product model which is normally supplied by the sales company or national distributor in the country where it is used by the purchaser, then the appliance, together with this guarantee card and proof of date of purchase, should be returned at the purchaser’s risk and expense to such sales company or distributor, which will handle the repair service.

In some countries, the affiliated sales company or national distributor will designate dealers or certain service centres to execute the repairs involved.

If the appliance is a product model which is not normally supplied in the country where used, or if the appliance’s internal or external product characteristics are different from those of the equivalent model in the country where used, the sales company or national distributor may be able to have the guarantee repair service executed by obtaining spare parts from the country where the appliance was originally marketed, or it may be necessary to have the guarantee repair service executed the sales company or national distributor in the country where the appliance was originally marketed.

In either case, the purchaser must furnish this guarantee card and proof of date of purchase. Any necessary transportation, both of the appliance and of any spare parts, will be at the purchaser’s risk and expense, and there may be a consequent delay in the repair service.

Where the consumer sends the appliance for repair to the sales company or national distributor in the country of use of the appliance, the service will be provided on the same local terms and conditions (including the period of guarantee coverage) as prevail for the same model appliance in the country of use, and not the country of initial sale in the EU/EEA. Where the consumer

11

sends the appliance for repair to the sales company or national distributor in the EU/EEA country where the appliance was originally marketed, the repair service will be provided on the local terms and conditions prevailing in the country of initial sale in the EU/EEA.

Some product models require adjustment or adaptation for proper performance and safe use in different EU/EEA countries, in accordance with local voltage requirements and safety or other technical standards imposed or recommended by applicable regulations. For certain product models, the cost of such adjustment or adaptation may be substantial and it may be difficult to satisfy local voltage requirements and safety or other technical standards. It is strongly recommended that the purchaser investigates these local technical and safety factors before using the appliance in another

EU/EEA country.

This guarantee shall not cover the cost of any adjustments or adaptations to meet local voltage requirements and safety or other technical standards.

The sales company or national distributor may be in a position to make the necessary adjustments or adaptations to certain product models at the cost of the purchaser. However, for technical reasons it is not possible to adjust or adapt all product models to comply with local voltage requirements and safety or other technical standards. Moreover, where adaptations or adjustments are carried out the performance of the appliance may be affected.

If in the opinion of the sales company or national distributor in the country where the appliance is used the purchaser has the necessary adjustments or adaptations to local voltage requirements and technical or safety standards properly made, any subsequent guarantee repair service will be provided as above indicated, provided the purchaser discloses the nature of the adjustment or adaptation if relevant to the repair. (It is recommended that the purchaser should not send adapted or adjusted equipment for repair to the sales company or national distributor in the country where the appliance was originally marketed if the repair relates in any way to the adaptation or adjustment.)

This guarantee shall only be valid in territories subject to the laws of the

European Union and the EEA.

Please keep this guarantee with your receipt.

12

Declaration of Conformity

The declaration of conformity for product EB-A200 was not available at the time of printing this manual. It may be obtained from the Panasonic website at

http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/doc.html

.

13

ÅëëçíéêÜ

Ση

µ

αντικές πληροφορίες

Σας ευχαριστού µ ε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου

της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασ µ ένο να λειτουργεί σε δίκτυα

GSM – GSM900 και GSM1800. Επίσης , υποστηρίζει GPRS για συνδέσεις

µ εταφοράς δεδο µ ένων κατά πακέτα . Πριν από τη χρήση , βεβαιωθείτε ότι

η µ παταρία είναι πλήρως φορτισ µ ένη .

Ε µ είς , η Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd.,

δηλώνου µ ε ότι η συσκευή EB-A200 πληρεί τις βασικές και άλλες σχετικές

απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ ΕΚ . Μπορείτε να βρείτε τη σχετική δήλωση

συ µµ όρφωσης στη διεύθυνση

http://www.panasonicmobile.com

.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο της Panasonic έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί

και δοκι µ αστεί µ ε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συ µµ όρφωσή του µ ε τις

προδιαγραφές που διέπουν τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης

σε ραδιοσυχνότητες οι οποίες βρίσκονταν σε ισχύ κατά τη στιγ µ ή της

κατασκευής , σύ µ φωνα µ ε τους κανονισ µ ούς της Ε .

Ε ., της FCC των Η .

Π .

Α .

και της ACA της Αυστραλίας ή όπως αναφέρεται ρητά στο ξεχωριστό

φυλλάδιο υπεύθυνης δήλωσης που συνοδεύει τη συσκευή .

Ανατρέξτε στη δικτυακή τοποθεσία µ ας για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες ,

καθώς και για πληροφορίες περί συ µµ όρφωσης της συσκευής µ ε τα ισχύοντα

πρότυπα στη χώρα / γεωγραφική περιφέρεια όπου χρησι µ οποιείτε τη συσκευή

http://www.panasonicmobile.com

.

Μελετήστε και κατανοήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν , οι οποίες θα σας

επιτρέψουν να χειριστείτε το κινητό τηλέφωνο µ ε τρόπο ασφαλή τόσο για σας όσο και για το περιβάλλον σας και σύ µ φωνα µ ε τις απαιτήσεις της νο µ οθεσίας

αναφορικά µ ε τη χρήση κινητών τηλεφώνων .

Η συσκευή αυτή πρέπει να φορτίζεται µ όνο µ ε εγκεκρι µ ένο φορτιστή ,

για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή

πρόκλησης ζη µ ιάς στο κινητό τηλέφωνο . Κάθε άλλη χρήση θα

καταστήσει άκυρη την τυχόν έγκριση χρήσης της συσκευής και

ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη . Βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή

ταξιδιού (Fast Travel Charger) είναι συ µ βατή µ ε αυτή της χώρας στην

οποία πρόκειται να ταξιδέψετε . Ο φορτιστής ταξιδιδιού (Fast Travel

Charger [EB-CAX500xx*]) παρέχεται µ ε το Κίτ ∆ικτύου . (*

Ση

µ

είωση

:

Το xx υποδηλώνει τη γεωγραφική περιφέρεια λειτουργίας του

φορτιστή , π .

χ . CN ( Κίνα ), EU ( Ευρώπη ), UK ( Ηνω µ ένο Βασίλειο ).)

Άλλος προτεινό µ ενος εξοπλισ µ ός για φόρτιση είναι ο Φορτιστής

Αυτοκινήτου (EB-CDG60).

14

Η τυχόν χρήση µ παταρίας διαφορετικής από εκείνη που συνιστά

ο κατασκευαστής είναι δυνατό να θέσει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο .

Αν χρησι µ οποιείτε µ ία λειτουργία η οποία κρατάει τον φωτισ µ ό

πληκτρων ενεργοποιη µ ένο για µ εγάλο χρονικό διάστη µ α , όπως ένα παιχνίδι ή τον πλοηγό , η διάρκεια ζωής της µ παταρίας θα

µ ειωθεί υπερβολικά . Για να διατηρήσετε µ εγαλύτερη διάρκεια ζωής

της µ παταρίας απενεργοποιήστε τον φωτισ µ ό πλήκτρων . Μην

χρησι µ οποιείτε αυτό το τηλέφωνο χωρίς το κάλυ µµ α της µ παταρίας

τοποθετη µ ένο .

Θέστε το κυψελοειδές τηλέφωνο εκτός λειτουργίας όταν βρίσκεστε

σε αεροπλάνο . Η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του αεροσκάφους

ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους ,

να προκαλέσει διακοπή λειτουργίας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

ενώ ενδέχεται να αντιβαίνει στην ισχύουσα νο µ οθεσία . Σε περίπτωση

µ η τήρησης της οδηγίας αυτής , ο παραβάτης ενδέχεται να εξαιρεθεί

προσωρινά ή οριστικά από την παροχή υπηρεσιών κινητής

τηλεφωνίας , να διωχθεί δικαστικά ή και τα δύο .

Μην αποτεφρώνετε τις µ παταρίες και µ ην τις απορρίπτετε ως κοινά

απορρί µµ ατα . Οι µ παταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύ µ φωνα µ ε

τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισ µ ούς και ενδέχεται να είναι

ανακυκλώσι µ ες .

Συνιστάται να µ η χρησι µ οποιείτε τη συσκευή σε σταθ µ ούς

ανεφοδιασ µ ού καυσί µ ων . Υπενθυ µ ίζεται στους χρήστες να τηρούν

τους περιορισ µ ούς περί χρήσης ραδιοεξοπλισ µ ού σε σταθ µ ούς

αποθήκευσης καυσί µ ων , χη µ ικά εργοστάσια ή σε ση µ εία όπου

εκτελούνται ανατινάξεις . Ποτέ µ ην εκθέτετε την µ παταρία σε ακραίες

θερ µ οκρασίες ( πάνω από τους 60°C).

Ο οδηγός επιβάλλεται να ελέγχει πλήρως το όχη µ ά του σε κάθε

στιγ µ ή . Μην κρατάτε το κινητό ενώ οδηγείτε . Πρώτα βρείτε ένα

ασφαλές ση µ είο για να σταθ µ εύσετε . Μη µ ιλάτε σε µ ικρόφωνο

ανοικτής ακρόασης , εάν θεωρείτε ότι αποσπάται η προσοχή σας από

το δρό µ ο . Πάντα να εξοικειώνεστε πλήρως µ ε τους περιορισ µ ούς που

αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων στην περιοχή που οδηγείτε

και να τους τηρείτε σε κάθε περίπτωση .

Όταν χρησι µ οποιείτε το κινητό σε µ ικρή απόσταση από ατο µ ικές

ιατρικές συσκευές , όπως π .

χ . βη µ ατοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας ,

πρέπει να δίνετε τη δέουσα προσοχή .

Θυ µ ηθείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης , την

υπενθύ µ ιση η µ ερολογίου και τις λειτουργίες αυτό µ ατης ενεργοποίησης όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο ή σε ιατρική εγκατάσταση για να

αποτρέψετε την αυτό µ ατη ενεργοποίηση του τηλεφώνου .

15

16

Για να επιτύχετε τη µ εγαλύτερη δυνατή αποτελεσ µ ατικότητα

στη χρήση , κρατάτε το κινητό σας όπως κάθε κοινό τηλέφωνο .

Για να αποφύγετε την υποβάθ µ ιση της ποιότητας του σή µ ατος ή της απόδοσης της κεραίας , µ ην αγγίζετε και µ ην καλύπτετε την

περιοχή της κεραίας όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία .

Μην αφήνετε την κά µ ερα να αντικρύζει απευθείας το φως του ήλιου για να αποφύγετε τυχόν φθορές στη λειτουργία της κά µ ερας .

Οι τυχόν µ η εξουσιοδοτη µ ένες µ ετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να

προκαλέσουν ζη µ ιά στο κινητό και να παραβιάσουν τους ισχύοντες

κανονισ µ ούς . Επίσης , οι µ η εξουσιοδοτη µ ένες µ ετατροπές ή προσθήκες ενδέχεται να καταστήσουν άκυρη την εγγύησή σας .

.

στόσο , κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα δικαιώ µ ατά σας που απορρέουν

από τη νο µ οθεσία .

Αν η συσκευή σας , η µ παταρία της ή τα αξεσουάρ φόρτισης είναι

βρεγ µ ένα , µ ην τα βάλετε σε εξοπλισ µ ό θέρ µ ανσης οποιουδήποτε

τύπου , όπως φούρνο µ ικροκυ µ άτων , συσκευή υψηλής πίεσης ,

στεγνωτήρα ή κάτι παρό µ οιο . Μπορεί να προκληθεί διαρροή ,

υπερθέρ µ ανση , διαστολή , έκρηξη και / ή πυρκαγιά της µ παταρίας ,

της συσκευής και / ή του εξοπλισ µ ού φόρτισης . Επιπλέον , το προϊόν ή τα αξεσουάρ µ πορεί να βγάλουν καπνό και τα ηλεκτρικά τους

κυκλώ µ ατα ενδέχεται να καταστραφούν µ ε αποτέλεσ µ α τα προϊόντα

να δυσλειτουργούν . Η Panasonic δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε

καταστροφή , ά µ εση ή έ µµ εση , που έχει προκληθεί λόγω κακής

χρήσης µ ε οποιοδήποτε τρόπο .

Συνιστάται η δη µ ιουργία ενός αντιγράφου ασφάλειας των ση µ αντικών

πληροφοριών και δεδο µ ένων που αποθηκεύετε στη µ νή µ η του

τηλεφώνου σας . Προκει µ ένου να αποφευχθεί η συ µ πτω µ ατική

απώλεια δεδο µ ένων , παρακαλείστε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες

που σχετίζονται µ ε τη φροντίδα και συντήρηση του τηλεφώνου σας

και της µ παταρίας του . Η Panasonic δεν αποδέχεται κα µ ία ευθύνη

για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε

απώλεια δεδο µ ένων , η οποία συ µ περιλα µ βάνει αλλά δεν περιορίζεται

στις ά µ εσες και έ µµ εσες απώλειες ( συ µ περιλα µ βάνει , αλλά δεν

περιορίζεται στις παρεπό µ ενες απώλειες , στα ανα µ ενό µ ενα κέρδη ,

στην απώλεια εσόδων ).

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να µ εταδίδει

προσωπικές πληροφορίες . Συνιστάται να προσέχετε να µ ην

αποθηκεύετε πληροφορίες που αφορούν προσωπικά ή οικονο µ ικά

ζητή µ ατα στο τηλέφωνό σας . Θα πρέπει να χρησι µ οποιείτε τις

λειτουργίες ασφαλείας , όπως το Κλείδω µ α του τηλεφώνου και / ή το

Κλείδω µ α κάρτας SIM, που παρέχει η συσκευή , ως µ έτρο προστασίας

των αποθηκευ µ ένων πληροφοριών . Η Panasonic δεν αποδέχεται

κα µ ία ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από

οποιαδήποτε απώλεια δεδο µ ένων , η οποία συ µ περιλα µ βάνει αλλά

δεν περιορίζεται στις ά µ εσες και έ µµ εσες απώλειες ( συ µ περιλα µ βάνει ,

αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπό µ ενες απώλειες , στα ανα µ ενό µ ενα

κέρδη , στην απώλεια εσόδων ).

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να φορτώνει και να αποθηκεύει

πληροφορίες και δεδο µ ένα από εξωτερικές πηγές . Αποτελεί δική σας

ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών δεν

παραβιάζετε τη νο µ οθεσία που αφορά τα πνευ µ ατικά δικαιώ µ ατα ή άλλη ισχύουσα νο µ οθεσία . Η Panasonic δεν αποδέχεται κα µ ία ευθύνη

για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε

απώλεια δεδο µ ένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση των

πνευ µ ατικών δικαιω µ άτων ή της πνευ µ ατικής ιδιοκτησίας , η οποία

συ µ περιλα µ βάνει αλλά δεν περιορίζεται στις ά µ εσες και έ µµ εσες

απώλειες ( συ µ περιλα µ βάνει , αλλά δεν περιορίζεται στις παρεπό µ ενες

απώλειες , στα ανα µ ενό µ ενα κέρδη , στην απώλεια εσόδων ).

Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσω µ ατω µ ένη ή πρόσθετη κά µ ερα σας

συ µ βουλεύου µ ε να προσέξετε ιδιαίτερα τη χρήσης της . Αποτελεί δική

σας ευθύνη να βεβαιώνεστε ότι έχετε την άδεια να φωτογραφίζετε

ανθρώπους και αντικεί µ ενα και ότι δεν παραβιάζετε προσωπικά

δικαιώ µ ατα ή δικαιώ µ ατα τρίτων χρησι µ οποιώντας την κά µ ερα .

Θα πρέπει να συ µµ ορφώνεστε µ ε την ισχύουσα διεθνή ή εθνική

νο µ οθεσία ή τους λοιπούς ειδικούς περιορισ µ ούς που αφορούν τη

χρήση της κά µ ερας σε συγκεκρι µ ένες εφαρ µ ογές και περιβάλλοντα .

Αυτό συ µ περιλα µ βάνει την αποφυγή χρήσης της φωτογραφικής

µ ηχανής σε µ έρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού

εξοπλισ µ ού και εξοπλισ µ ού βίντεο . Η Panasonic δεν αποδέχεται κα µ ία

ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες που προκύπτουν από

οποιαδήποτε απώλεια δεδο µ ένων ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους

παραβίαση των πνευ µ ατικών δικαιω µ άτων ή της πνευ µ ατικής

ιδιοκτησίας , η οποία συ µ περιλα µ βάνει αλλά δεν περιορίζεται στις ά µ εσες και έ µµ εσες απώλειες .

17

18

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησι µ οποιείται µ όνο σε συνδυασ µ ό

µ ε αξεσουάρ εγκεκρι µ ένα από την Panasonic, για τη διασφάλιση της

βέλτιστης απόδοσης και την αποτροπή πρόκλησης ζη µ ιάς στο κινητό

τηλέφωνο . Η Panasonic δε φέρει κα µ ία ευθύνη για τυχόν ζη µ ίες που

οφείλονται στη χρήση αξεσουάρ µ η εγκεκρι µ ένων από την Panasonic.

Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να χρησι µ οποιείται σε συ µµ όρφωση προς

την ισχύουσα διεθνή ή εθνική νο µ οθεσία ή τυχόν ειδικούς κανονισ µ ούς

που αφορούν τη χρήση του τηλεφώνου σε συγκεκρι µ ένες εφαρ µ ογές

και περιβάλλοντα . Αυτό συ µ περιλα µ βάνει , αλλά δεν περιορίζεται στη

χρήση σε νοσοκο µ εία , σε αεροπλάνα , κατά την οδήγηση , καθώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες ισχύουν περιορισ µ οί ως προς τη

χρήση .

Οι ενδείξεις και τα στιγ µ ιότυπα οθόνης που περιλα µ βάνονται σε αυτό

το έγγραφο έχουν επεξηγη µ ατικό σκοπό και ενδέχεται να διαφέρουν

από την πραγ µ ατική οθόνη του τηλεφώνου σας . Η Panasonic

επιφυλάσσεται του δικαιώ µ ατος να τροποποιεί τις πληροφορίες

του εγγράφου αυτού χωρίς προηγού µ ενη ειδοποίηση .

Η οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) χρησι µ οποιεί τεχνολογία

παραγωγής υψηλής ακριβείας και σε ορισ µ ένες περιπτώσεις , τα

εικονοστοιχεία µ πορεί να ε µ φανίζονται φωτεινότερα ή πιο σκούρα .

Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της οθόνης LCD και δεν αποτελεί

ελάττω µ α δυσλειτουργίας .

Αν πιέσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα ενδέχεται να ακουστεί ένας

δυνατός ήχος . Αποφεύγετε να κρατάτε το τηλέφωνο πολύ κοντά στο

αυτί σας , ενώ πατάτε τα πλήκτρα .

Οι ακραίες θερ µ οκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινό

πρόβλη µ α στη λειτουργία του τηλεφώνου σας . Αυτό είναι φυσιολογικό

και δεν υποδηλώνει βλάβη . Εάν χρησι µ οποιήσετε το τηλέφωνο για

µ εγάλο χρονικό διάστη µ α σε θερ µ οκρασίες που υπερβαίνουν τους

40°C, η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να µ ειωθεί .

Μην τροποποιείτε ή µ ην αποσυναρ µ ολογείτε τη συσκευή . ∆εν

περιλα µ βάνονται µ έρη που να µ πορούν να επισκευασθούν από

το χρήστη .

Μην υποβάλλετε τη συσκευή σε υπερβολικούς κραδασ µ ούς ή τραντάγ µ ατα .

Μην αφήσετε να σας πέσει η µ παταρία .

Αποφύγετε την επαφή µ ε υγρά . Σε περίπτωση που η συσκευή έρθει

σε επαφή µ ε υγρό στοιχείο αφαιρέστε α µ έσως τη µ παταρία και

επικοινωνήστε µ ε τον προ µ ηθευτή σας .

Μην αφήνετε τη συσκευή σας σε ά µ εση έκθεση στον ήλιο ή χώρο

µ ε υγρασία , σκόνη ή ζέστη . Ποτέ µ ην πετάτε µ παταρίες στη φωτιά .

Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη .

Κρατήστε µ ακριά από τη συσκευή /µ παταρία τυχόν µ εταλλικά

αντικεί µ ενα που µ πορεί να έρθουν σε επαφή µ ε τη συσκευή / την

µ παταρία . Οι µ παταρίες είναι δυνατό να προκαλέσουν υλικές ζη µ ιές ,

τραυ µ ατισ µ ό ή εγκαύ µ ατα , εάν οι πόλοι τους βραχυκυκλωθούν από

αγώγι µ ο υλικό ( π .

χ . µ εταλλικά κοσ µ ή µ ατα , κλειδιά κ .

λπ .)

Φορτίζετε πάντα τη µ παταρία σε καλά αεριζό µ ενη περιοχή που δεν

είναι ά µ εσα εκτεθει µ ένη στο ηλιακό φως , σε θερ µ οκρασία µ εταξύ +5°C

και +35°C. ∆εν είναι δυνατόν να επαναφορτίσετε τη µ παταρία σε

συνθήκες θερ µ οκρασίας πέρα από αυτό το εύρος τι µ ών .

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο µ ε εξωτερική πηγή , διαβάστε τις οδηγίες

χρήσης του εξοπλισ µ ού για να διασφαλίσετε την ορθότητα της

σύνδεσης και να τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας . Βεβαιωθείτε ότι

το τηλέφωνο είναι συ µ βατό µ ε τη συσκευή µ ε την οποία το συνδέετε .

Όταν απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας ή τον παλιό εξοπλισ µ ό ,

συ µ βουλευτείτε τις αρχές της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά

µ ε την ανακύκλωση .

19

∆ήλωση

SAR

Ευρωπαϊκή Ένωση – Οδηγία περί τερ µ ατικού

ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισ µ ού

(R&TTE)

AYTO

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΣ

PANASONIC

(

ΜΟΝΤΕΛΟ

EB-A200

) ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε .

Ε . ΠΕΡΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ .

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι ένας πο µ πός και δέκτης ραδιοκυ µ άτων . Έχει

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι , ώστε να µ ην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης

σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που συνιστώνται από το Συ µ βούλιο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης . Τα όρια αυτά συνιστούν µ έρος σαφών κατευθυντήριων

αρχών και καθορίζουν τα επιτρεπό µ ενα όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για

το σύνολο του πληθυσ µ ού . Οι κατευθυντήριες αρχές αναπτύχθηκαν από

ανεξάρτητους επιστη µ ονικούς οργανισ µ ούς βάσει τακτικής και αναλυτικής

αξιολόγησης επιστη µ ονικών µ ελετών . Στα όρια συ µ περιλα µ βάνεται ένα

ουσιαστικό περιθώριο ασφαλείας , προκει µ ένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατό µ ων , ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας .

Στις πρότυπες τι µ ές έκθεσης για κινητά τηλέφωνα εφαρ µ όζεται µ ια µ ονάδα

µ έτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Συντελεστής Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR που συνιστά το Συ µ βούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg*.

Έχουν διεξαχθεί διάφορες δοκι µ ές αναφορικά µ ε την τι µ ή έκθεσης SAR βάσει

πρότυπων θέσεων λειτουργίας µ ε το τηλέφωνο να εκπέ µ πει στο υψηλότερο

πιστοποιη µ ένο επίπεδο ισχύος καθ ’ όλη τη ζώνη των υπό δοκι µ ή συχνοτήτων .

Μολονότι η τι µ ή SAR καθορίζεται βάσει του υψηλότερου πιστοποιη µ ένου

επιπέδου ισχύος , η πραγ µ ατική τι µ ή SAR της τηλεφωνικής συσκευής κατά τη

διάρκεια λειτουργίας της µ πορεί να είναι κατά πολύ χα µ ηλότερη από τη µ έγιστη

τι µ ή . Αυτό συ µ βαίνει επειδή το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε

πολλαπλά επίπεδα ισχύος έτσι , ώστε να επιτυγχάνεται χρήση της ελάχιστης

δυνατής ισχύος που απαιτείται για πρόσβαση στο δίκτυο . Σε γενικές γρα µµ ές , όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε µ ια κεραία σταθ µ ού βάσης , τόσο χα µ ηλότερη είναι

η έξοδος ισχύος του τηλεφώνου .

Προτού ένα µ οντέλο κινητού τηλεφώνου τεθεί στη διάθεση του κοινού , πρέπει

να πιστοποιείται η συ µµ όρφωση µ ε την Ευρωπαϊκή Οδηγία περί τερ µ ατικού

ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισ µ ού (R&TTE). Ως θε µ ελιακή

απαίτηση της παρούσας οδηγίας ορίζεται η προστασία της υγείας και της

ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατό µ ου .

20

Η υψηλότερη τι µ ή SAR για αυτό το µ οντέλο , όταν υποβλήθηκε σε δοκι µ ή για

χρήση στο αυτί έτσι , ώστε να συ µµ ορφώνεται µ ε τις πρότυπες τι µ ές , ήταν

0,484

W/kg.

Η συσκευή αυτή πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες περί έκθεσης σε

ραδιοσυχνότητες και στην περίπτωση που χρησι µ οποιείται στην κανονική

θέση χρήσης , δηλαδή δίπλα στο αυτί , και στην περίπτωση που τοποθετείται

σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ . από το σώ µ α . Όταν η λειτουργία του κινητού

σας τηλεφώνου επιτυγχάνεται µ ε τη χρήση θήκης , κλιπ ζώνης ή βάσης , πρέπει

να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν µ έταλλο και ότι βρίσκονται σε απόσταση

τουλάχιστον 1,5 εκ . από το σώ µ α σας .

Μολονότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές ως προς τα επίπεδα SAR µ εταξύ

των διαφόρων τηλεφώνων και των διαφόρων θέσεων χρήσης αυτών , όλα

πληρούν τις απαιτήσεις της Ε .

Ε . περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες .

* Το όριο SAR για κινητά τηλέφωνα που χρησι µ οποιούνται από το κοινό

ανέρχεται σε 2,0 watts/kilogram (W/kg), υπολογιζό µ ενο κατά µ έσο όρο σε δέκα

γρα µµ άρια ιστού . Στο όριο συ µ περιλα µ βάνεται ένα ουσιαστικό περιθώριο

ασφαλείας , προκει µ ένου να διασφαλιστεί η πρόσθετη ασφάλεια του κοινού και

να συνυπολογιστούν τυχόν διακυ µ άνσεις στις µ ετρήσεις . Οι τι µ ές SAR µ πορεί

να διαφέρουν ανάλογα µ ε τις εθνικές απαιτήσεις αναφοράς και τη ζώνη

συχνότητας δικτύου .

Για πληροφορίες σχετικά µ ε τις τι µ ές SAR σε άλλες περιοχές , παρακαλού µ ε

να ανατρέξετε στο θε µ ατικό τίτλο “ Πληροφορίες για το προϊόν ” στη διεύθυνση

http://www.panasonicmobile.com/health.html

.

Απαλλακτική ρήτρα : Το παρόν έγγραφο αποτελεί µ ετάφραση του πρωτότυπου

κει µ ένου που είναι γρα µµ ένο στην αγγλική γλώσσα . Ε µ είς , η Panasonic, δεν

αποδεχό µ αστε κα µ ία ευθύνη ως προς την ακρίβεια της µ ετάφρασης του

παρόντος εγγράφου .

21

Πνευ

µ

ατικά δικαιώ

µ

ατα

∆ίπλω µ α ευρεσιτεχνίας CP8

Tegic

Το

Κει

T9

µ

®

είναι ε µ πορικό σή µ α της Tegic Communications Inc. Η Εισαγωγή ένου T9

®

διαθέτει άδεια σύ µ φωνα µ ε ένα ή περισσότερα από τα εξής :

∆ιπλώ µ ατα ευρεσιτεχνίας των Η .

Π .

Α . 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,

5,945,928 και 6,011,554, του Καναδά 1,331,057, του Ηνω µ ένου Βασιλείου

2238414B και του Χονγκ Κονγκ HK0940329, της Σιγκαπούρης 51383, της

Ευρώπης 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB, ενώ

εκκρε µ εί η έκδοση διπλω µ άτων ευρεσιτεχνίας σε ολόκληρο τον κόσ µ ο .

OpenWave

TM

Η OpenWave

TM

είναι πρωτοπόρος της

βιο µ ηχανίας µ ετάδοσης δεδο µ ένων κινητών ,

παρέχοντας λόγο και έσοδα από τα στοιχεία

στον το µ έα των κινητών επικοινωνιών .

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004

Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς

προηγού µ ενη ειδοποίηση . Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η µ ετάδοση

οποιουδήποτε µ έρους αυτών των οδηγιών χρήσης µ ε οποιαδήποτε µ ορφή ή µ έσο χωρίς ρητή άδεια από την Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

22

Προδιαγραφές

Υποστηριζό µ ενες ζώνες

συχνοτήτων

Εύρος θερ µ οκρασιών

Φόρτιση

Αποθήκευση

Βάρος

GSM900

GPRS

κλάση

GSM1800

κλάση 4

4

κλάση 1

+5ºC – +35ºC

–20ºC – +60ºC

Περίπ . 77 γρα µ.

( συ µ παριλα µ βανο µ ένης της

µ παταρίας )

Περίπ . 90 × 44 × 18

∆ιαστάσεις ( χιλ .)

Ύψος × Πλάτος × Πάχοςς

Τάση τροφοδοσίας ρεύ µ ατος

Χρόνος Ανα µ ονής

Χρόνος Ο µ ιλίας

Χρόνος φόρτισης

( Απενεργοποιη µ ένο το

τηλέφωνο )

Κεραία

Τύπος

Μνή µ η

κάρτας

Επαφών

Χωρητικότητα

SIM

Μνή µ ης

3,7 V DC, 730 mAh

65 – 300 ώρες

2,0 – 9,0 ώρες

Μέχρι 120

Εσωτερική

3 V

200 + SIM

512 KB

λεπτά .

Ση µ είωση :

Ο χρόνος φόρτισης θα είναι µ εγαλύτερος αν το τηλέφωνο είναι

ενεργοποιη µ ένο . Η διάρκεια ζωής της µ παταρίας επηρεάζεται από το δίκτυο που

χρησι µ οποιείται και την κατάσταση της µ παταρίας . Ο χρόνος ο µ ιλίας και ανα µ ονής

εξαρτάται από τις συνθήκες δικτύου , την κάρτα SIM, την χρήση της λειτουργίας φωτισ µ ού

και την κατάσταση της µ παταρίας .

23

Εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΕ

/

ΕΟΧ

Η ευρεία εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

,

τον

Ευρωπαϊκό Οικονο

µ

ικό Χώρο και την Ελβετία

.

Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης

GSM

της

Panasonic

Αγαπητέ πελάτη

,

σας ευχαριστού µ ε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της

Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic

ισχύει µ όνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το

τηλέφωνο . Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις , ισχύει η τοπική σας εγγύηση . Εάν αυτό

το τηλέφωνο GSM της Panasonic χρειαστεί σέρβις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό ,

επικοινωνήστε µ ε το τοπικό τεχνικό τ µ ή µ α που αναφέρεται στο έντυπο αυτό .

Εγγύηση

Η περίοδος ισχύος της ευρείας πανευρωπαϊκής εγγύησης που καλύπτει τις

συσκευές GSM είναι γενικά 12 µ ήνες για την κύρια συσκευή και 3 µ ήνες για την

επαναφορτιζό µ ενη µ παταρία . Σε ό , τι αφορά τηλέφωνο που χρησι µ οποιείται σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία αγοράστηκε , παρ ’ όλα όσα αναφέρονται στους

παρακάτω όρους , ο πελάτης έχει δικαίω µ α , στη συγκεκρι µ ένη χώρα όπου κάνει

χρήση της συσκευής , σε αυτές της περιόδους εγγυήσεως που είναι αντιστοίχως

12 και 3 µ ήνες , αν οι όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι για αυτόν από τους όρους των

τοπικά χορηγού µ ενων όρων εγγυήσεως στην εν λόγω χώρα χρήσης .

Όροι της εγγύησης

Όταν ο αγοραστής ζητά σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης , θα πρέπει να

επιδεικνύει την κάρτα εγγύησης µ αζί µ ε την απόδειξη αγοράς σε ένα

εξουσιοδοτη µ ένο κέντρο σέρβις .

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες λόγω κατασκευής ή σχεδιασ µ ού , ενώ δεν καλύπτει άλλα συ µ βάντα όπως π .

χ . συ µ πτω µ ατική βλάβη , όπως κι αν προκλήθηκε αυτή ,

φυσιολογική φθορά , ζη µ ιές από α µ έλεια , προσαρ µ ογή , µ ετατροπή ή επισκευές

που δεν έχουν εγκριθεί από την Panasonic.

Στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης , η µ οναδική αποκατάσταση την οποία

δικαιούστε είναι η επισκευή ή , κατά την αποκλειστική µ ας κρίση , η αντικατάσταση

της συσκευής ή των τυχόν ελαττω µ ατικών µ ερών αυτής . Κα µ ία άλλη απο -

κατάσταση , όπως µ εταξύ άλλων αποζη µ ίωση για συ µ πτω µ ατική ή παρεπό µ ενη

ζη µ ία ή απώλεια οποιασδήποτε φύσης , δε θα παρέχεται στον αγοραστή .

Η ανωτέρω αποκατάσταση προβλέπεται πέραν των όποιων δικαιω µ άτων

απορρέουν από την ισχύουσα νο µ οθεσία για τους αγοραστές καταναλωτικών

προϊόντων και δεν επηρεάζει µ ε κανένα τρόπο τα δικαιώ µ ατα αυτά . Η εγγύηση

αυτή ισχύει στις χώρες που αναφέρονται στο παρόν , στα εξουσιοδοτη µ ένα

κέντρα σέρβις που αναφέρονται για την εκάστοτε χώρα .

24

25

26

Ελλαδα

I

NTERTECH S.A.

International Technologies

Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό

T αχ . Θυρ .: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Τηλ . Κέντρο : 210.9692.300

Υποκατάστη µ α Βόρειας Ελλάδας :

Κ . Καρα µ ανλή 11, 54638

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ . Κέντρο : 2310.245.840-3

ΕΕ / ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση : Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης , εκτός από τη χώρα στην οποία αγοράστηκε .

Σε περίπτωση που ο αγοραστής βρει τη συσκευή ελαττω µ ατική , πρέπει α µ έσως να

επικοινωνήσει µ ε την υπεύθυνη πωλήτρια εταιρεία ή µ ε τον αρ µ όδιο αντιπρόσωπο στη

χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο µ ικού Χώρου ( ΕΕ / ΕΟΧ )

στην οποία ζητείται η εφαρ µ ογή της εγγύησης αυτής , όπως υποδεικνύεται στον

« Οδηγό σέρβις του προϊόντος » ή στον πλησιέστερο εξουσιοδοτη µ ένο αντιπρόσωπο ,

προσκο µ ίζοντας αυτή την εγγύηση , µ αζί µ ε την απόδειξη η µ ερο µ ηνίας αγοράς της

συσκευής . Τότε ο αγοραστής θα ενη µ ερωθεί για το κατά πόσον :

(i) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρ µ όδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα

διεκπεραιώσει την επισκευή ή

(ii) η πωλήτρια εταιρεία ή ο αρ µ όδιος αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα

διεκπεραιώσει την αποστολή της συσκευής στη χώρα της ΕΕ / ΕΟΧ στην οποία

αγοράστηκε ή

(iii) ο αγοραστής πρέπει να στείλει ο ίδιος τη συσκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον

αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ / ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε .

Αν η συσκευή είναι µ οντέλο που διατίθεται κανονικά από την πωλήτρια εταιρεία ή τον

αντιπρόσωπο στη χώρα όπου τη χρησι µ οποιεί ο αγοραστής , τότε η συσκευή µ αζί µ ε

αυτήν την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη η µ ερο µ ηνίας αγοράς πρέπει , µ ε ευθύνη

και έξοδα του αγοραστή , να αποσταλεί στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο

που θα διεκπεραιώσει την επισκευή . Σε µ ερικές χώρες , η θυγατρική πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο θα υποδείξουν στον πελάτη ορισ µ ένα κέντρα

σέρβις όπου θα γίνει η απαραίτητη επισκευή .

Αν η συσκευή είναι µ οντέλο που δε διατίθεται κανονικά στη χώρα όπου τη

χρησι µ οποιεί ο αγοραστής ή αν τα εξωτερικά ή τα εσωτερικά χαρακτηριστικά της

συσκευής είναι διαφορετικά από εκείνα των ισοδύνα µ ων µ οντέλων που διατίθενται στη

χώρα που χρησι µ οποιείται , τότε η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό

επίπεδο µ πορεί να είναι σε θέση να επισκευάσει τη συσκευή στα πλαίσια της

εγγύησης , προ µ ηθευό µ ενος ανταλλακτικά από τη χώρα όπου αρχικώς επωλήθη

η συσκευή ή µ πορεί να είναι αναγκαίο η επισκευή να γίνει από την πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή επωλήθη αρχικά .

Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις , ο αγοραστής πρέπει να προσκο µ ίσει

αυτήν την κάρτα εγγύησης , µ αζί µ ε απόδειξη η µ ερο µ ηνίας αγοράς της συσκευής . Τα έξοδα και η ευθύνη µ εταφοράς τόσο της συσκευής όσο και των ανταλλακτικών που

τυχόν θα χρειαστούν , βαρύνουν τον αγοραστή και είναι επο µ ένως πιθανόν η επισκευή

να καθυστερήσει .

27

Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον

αντιπρόσωπο της χώρας όπου η συσκευή χρησι µ οποιείται , η επισκευή αυτή θα γίνει

σύ µ φωνα µ ε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα αυτή

( συ µ περιλα µ βανο µ ένης και της χρονικής περιόδου καλύψεως της συσκευής στα πλαίσια

της εγγύησης ) για συσκευές ίδιου µ οντέλου και όχι σύ µ φωνα µ ε τους όρους της χώρας ΕΕ /

ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά η συσκευή . Εάν ο αγοραστής στείλει τη συσκευή για

επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπο της χώρας ΕΕ / ΕΟΧ στην οποία

αγοράστηκε αρχικά η συσκευή , τότε η επισκευή αυτή θα γίνει σύ µ φωνα µ ε τους όρους και

τις προϋποθέσεις που ισχύουν στη χώρα ΕΕ / ΕΟΧ στην οποία αγοράστηκε αρχικά

η συσκευή .

Μερικά µ οντέλα συσκευών απαιτούν ρύθ µ ιση ή προσαρ µ ογή για τη σωστή και ασφαλή

λειτουργία τους σε διάφορες χώρες ΕΕ / ΕΟΧ , σύ µ φωνα µ ε τις τοπικές απαιτήσεις

τάσης τροφοδοσίας ρεύ µ ατος και ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα που

επιβάλλονται ή συνιστώνται από τους ισχύοντες κανονισ µ ούς . Για ορισ µ ένα µ οντέλα

συσκευών , το κόστος αυτών των ρυθ µ ίσεων ή προσαρ µ ογών µ πορεί να είναι

ση µ αντικό και ενδέχεται να είναι δύσκολο να τηρηθούν οι απαιτήσεις τάσης

τροφοδοσίας ρεύ µ ατος και ασφάλειας ή άλλα τεχνικά πρότυπα . Συνιστάται ιδιαιτέρως

στον αγοραστή να ερευνήσει τους κατά τόπους ισχύοντες τεχνικούς κανονισ µ ούς

και µ έτρα ασφαλείας προτού χρησι µ οποιήσει τη συσκευή σε άλλη χώρα ΕΕ / ΕΟΧ .

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθ µ ίσεων ή προσαρ µ ογών για

την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας ρεύ µ ατος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων . Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό

επίπεδο µ πορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες µ ετατροπές ή ρυθ µ ίσεις σε

ορισ µ ένα µ οντέλα , µ ε χρέωση του αγοραστή . Ωστόσο , για τεχνικούς λόγους , δεν είναι

δυνατό να ρυθ µ ιστούν ή να προσαρ µ οστούν όλα τα µ οντέλα συσκευών ώστε να είναι

σύ µ φωνα µ ε τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης τροφοδοσίας ρεύ µ ατος και

ασφαλείας ή άλλα τεχνικά πρότυπα . Επιπλέον , σε περίπτωση εκτέλεσης µ ετατροπών

και προσαρ µ ογών , ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής .

Αν , κατά τη γνώ µ η της πωλήτριας εταιρείας ή του αντιπροσώπου της χώρας στην

οποία χρησι µ οποιείται η συσκευή , ο αγοραστής έχει κάνει σωστά τις αναγκαίες

µ ετατροπές ή προσαρ µ ογές σύ µ φωνα µ ε τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις τάσης

τροφοδοσίας ρεύ µ ατος και ασφαλείας ή µ ε άλλα τεχνικά πρότυπα , όλες οι µ ετέπειτα

επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης θα γίνονται όπως ορίζεται παραπάνω , υπό την

προϋπόθεση ότι ο αγοραστής δεν έχει αποκρύψει τη φύση της µ ετατροπής ή της

προσαρ µ ογής αυτής , σε περίπτωση που αυτή είναι σχετική µ ε την επισκευή .

( Συνιστάται στον αγοραστή , όταν έχει κάνει µ ετατροπές ή προσαρ µ ογές στη συσκευή

του , να µ ην τη στείλει για επισκευή στην πωλήτρια εταιρεία ή τον αντιπρόσωπο της

χώρας στην οποία έγινε αρχικά η αγορά , αν η επισκευή σχετίζεται µ ε οποιονδήποτε

τρόπο µ ε τη µ ετατροπή ή την προσαρ µ ογή .)

Η εγγύηση αυτή ισχύει µ όνο σε περιοχές όπου ισχύει η νο µ οθεσία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονο µ ικού Χώρου .

Φυλάξτε την εγγύηση αυτή µ αζί µ ε την απόδειξη αγοράς .

28

∆ήλωση Συ

µµ

όρφωσης

Αυτή η δήλωση συ µµ όρφωσης για το προϊόν EB-A200 δεν ήταν διαθέσι µ η

κατά την εκτύπωση αυτού του εγχειριδίου . Αυτή µ πορεί να ληφθεί από την

ιστοσελίδα της Panasonic στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/doc.html

.

29

Русский

Важная информация

Благодарим Вас за покупку цифрового сотового телефона Panasonic. Этот телефон предназначен для работы в сетях GSM – GSM900 и GSM1800.

Он также поддерживает GPRS для пакетной передачи данных . Перед использованием убедитесь в том , что батарея полностью заряжена .

Фирма Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. с полной ответственностью заявляет , что телефон EB-A200 соответствует основным требованиям , изложенным в директиве 1999/5/EC. Декларацию o соответствии можно найти на Webсайте

http://www.panasonicmobile.com

.

Данный мобильный телефон Panasonic разработан , изготовлен и испытан в соответствии со следующими спецификациями относительно радиочастотного электромагнитного излучения , действующими на момент изготовления : Правила и нормы Европейского союза , Федеральной комиссии связи США и Ассоциации связи Австралии , или как это указано на отдельном листке , сопровождающем данное изделие .

Посетите наш Webсайт , где представлены последние информация / стандарты и декларации о соответствии для Вашей страны / региона

http://www.panasonicmobile.com

.

Необходимо внимательно прочитать и усвоить представленную ниже информацию , так как она содержит детали , которые позволят Вам использовать свой телефон безопасно как для самого себя , так и для окружающих , а также пользоваться телефоном в соответствии с право выми нормами и требованиями , предъявляемыми к использованию сотовых телефонов .

Данный аппарат должен заряжаться только с помощью утвержденного для него зарядного устройства , чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики аппарата и предотвратить повреждение телефона . Использование другого зарядного устройства делает недействительным все сертификаты , выданные на данный аппарат , и может быть опасным . Когда

Вы находитесь за рубежом , убедитесь в том , что входное напряжение зарядного устройства для быстрой подзарядки батареи во время путешествий соответствует напряжению электросети в стране пребывания . В комплекте с телефоном поставляется зарядное устройство для быстрой подзарядки батареи во время путешествий (EB-CAX500xx*). (*

Примечание

:

xx обозначает регион , для которого предназначено зарядное устройство , например . CN ( Китай ), EU ( Европейский союз ),

UK ( Великобритания ).) Другим рекомендуемым устройством для зарядки является автомобильное зарядное устройство (EB-CDG60).

30

Использование батареи , отличной от той , которая рекомендуется изготовителем , может быть опасным . При использовании функций , которые требуют постоянной подсветки клавиатуры на протяжении длительного времени , такие как игры или WAP, срок службы батареи значительно сокращается . Чтобы увеличить срок службы батареи , отключите подсветку клавиатуры .

Не пользуйтесь телефоном без установленной крышки отсека для батареи .

Выключайте сотовый телефон , когда Вы находитесь на борту самолета . Использование сотового телефона в самолете может помешать пилотированию самолета , нарушить работу сети сотовой связи , а также может быть незаконным . Невыполнение этого требования может привести к приостановке или к полному прекращению предоставления услуг сотовой связи , а также может преследоваться по закону .

Не сжигайте отработавшую свой срок аккумуляторную батарею и не выбрасывайте ее в бак для бытовых отходов . Батарея должна утилизироваться в соответствии с местными правилами , входящие в нее материалы могут использоваться повторно .

Не рекомендуется пользоваться данным оборудованием на автозаправочных станциях . Необходимо соблюдать ограничения относительно использования радиоэлектронного оборудования на складах горючего , химических заводах , а также в местах проведения взрывных работ . Никогда не подвергайте батарею воздействию высоких температур ( выше 60°C).

Когда Вы ведете автомобиль , Вы должны постоянного контролировать его управление . Не держите телефон в руке во время управления автомобилем ; сначала найдите безопасное место и остановитесь . Не говорите в микрофон устройства спикерфона (handsfree), если это отвлекает Ваше внимание от дороги . Обязательно ознакомьтесь с ограничениями , касающимися использования сотовых телефонов для той страны , на территории которой Вы управляете автомобилем , и всегда их соблюдайте .

С осторожностью пользуйтесь сотовым телефоном вблизи персональных медицинских устройств , таких , например , как кардиостимуляторы и слуховые аппараты .

Не забудьте отключить будильник , напоминание и авто включение , находясь в самолете или в медицинском учреждении , чтобы телефон не включился самостоятельно .

31

32

Для наиболее эффективного использования держите телефон так , как Вы держите обычную телефонную трубку . Во избежание ухудшения качества сигнала или ухудшения работы антенны не дотрагивайтесь до антенны и не прикрывайте ее рукой , когда телефон находится во включенном состоянии . Во избежание ухудшения рабочих характеристик камеры , не допускайте воздействия на её лицевую часть прямых солнечных лучей .

Несанкционированные изменения конструкции телефона или подключение дополнительных устройств могут привести к повреждению телефона и к нарушению соответствующих правил и норм . Несанкционированные изменения конструкции телефона или подключение дополнительных устройств могут привести к прекращению действия гарантийных обязательств

– это не является нарушением Ваших законных прав .

Не допускается применение нагревательного оборудования

( микроволновых печей , сосудов высокого давления , сушилок и т .

п .) для сушки телефона , аккумулятора или зарядного устройства , подвергшихся воздействую влаги . Это может привести к утечке электролита , нагреву , короблению , взрыву или возгоранию аккумулятора , телефона и / или зарядного устройства .

Кроме того , телефон или принадлежности могут начать дымиться , а электрические схемы оборудования будут повреждены , что приведет к его отказу . Компания Panasonic не несет ответственности за какие либо убытки , как прямые , так и косвенные , понесенные в результате несоблюдения правил использования телефона .

Рекомендуется сделать копию всей важной информации и данных , хранящихся в памяти Вашего телефона . Во избежание потери данных , соблюдайте все инструкции касающиеся ухода и обслуживания Вашего телефона и его батареи . Компания

Panasonic не несет никакой ответственности за любые убытки , связанные с потерей данных , включая ( но не ограничиваясь ими ) прямые и косвенные убытки ( включая косвенный ущерб , потерю ожидаемой экономии и ожидаемого дохода , но не ограничиваясь этим ).

Ваш телефон имеет возможность сохранять и передавать персональную информацию . Рекомендуется следить за тем , чтобы персональная и финансовая информация хранилась отдельно от Вашего телефона . Для защиты информации , хранящейся в телефоне , необходимо пользоваться имеющимися функциями защиты , такими как блокировка телефона и / или блокировка SIMкарты . Компания Panasonic не несет никакой ответственности за любые убытки , связанные с потерей данных , включая ( но не ограничиваясь ими ) прямые и косвенные убытки

( включая косвенный ущерб , потерю ожидаемой экономии и ожидаемого дохода , но не ограничиваясь этим ).

Ваш телефон позволяет загружать и сохранять данные , полученные из внешних источников . На Вас возлагается ответственность , что , загружая и сохраняя информацию ,

Вы не нарушаете чьи либо авторские права или иные существующие законы . Panasonic не несёт ответственности за любой ущерб , возникший в следствии любой потери данных или иных нарушений авторского права на интеллектуальную собственность , включая ( но не ограничиваясь ими ) прямые и косвенные убытки ( включая косвенный ущерб , потерю ожидаемой экономии и ожидаемого дохода , но не ограничиваясь этим ).

Если Ваш телефон оснащён встроенной или подключаемой камерой , Вам рекомендуется при её использовании принимать соответствующие меры предосторожности . Вы должны получить разрешение на выполнение фотосъемки людей и объектов и не должны при использовании фотокамеры нарушать никакие личные права и права третьих лиц . Вы должны соблюдать международные и национальные законы или другие специаль ные касающимися относительно использования фотокамеры в указанных целях и в указанных местах . Это включает в себя запрет на использование фотокамеры в тех местах , где фотосъемка и видеосъемка запрещены . Компания Panasonic не несет никакой ответственности за любые убытки , связанные с нарушением авторского права или права на интеллектуальную собственность , включая ( но , не ограничиваясь ими ) прямые и косвенные убытки .

33

34

Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик и во избежание повреждений аппарата данный телефон должен использоваться только вместе с принадлежностями , утвержденными компанией Panasonic. Компания Panasonic не несет ответственности за повреждения , вызванные использованием принадлежностей , не утвержденных компанией Panasonic.

Этот телефон должен использоваться в соответствии с международными или национальными законами или специальными ограничениями , касающимися его применения в указанных целях и в указанных местах . Это включает в себя

( но не ограничивается ими ) ограничения при использовании телефона в лечебных учреждениях , в самолетах и во время управления автомобилем и другие ограничения , касающиеся использования телефона .

Конфигурация окон дисплея и воспроизводимых на дисплее изображений , показанные в данном руководстве , носят чисто иллюстративный характер и могут отличаться от тех , которые фактически воспроизводятся в вашем телефоне . Компания

Panasonic оставляет за собой право вносить изменения в представленную в данном документе информацию без предварительного уведомления .

Жидкокристаллический дисплей ( ЖКД ) изготовлен с применением высокоточных технологий . В зависимости от конкретных условий , отдельные точки на дисплее могут выглядеть ярче или темнее . Это явление связано с характеристиками ЖКД и не является дефектом изготовления .

Нажатие любой клавиши может сопровождаться громким тональным сигналом . При нажатии клавиш не держите телефон близко к уху .

Очень высокие и очень низкие температуры могут оказать временное влияние на работу Вашего телефона . Это нормальное явление и не является признаком неисправности . Если Вы пользуетесь телефоном длительное время при температуре выше 40°C, то качество изображения на дисплее может ухудшаться .

Не вносите в конструкцию телефона никаких изменений и не разбирайте его . Внутри телефона нет компонентов , требующих обслуживания пользователем .

Не подвергайте аппарат воздействию сильных вибраций и ударов . Не роняйте аккумуляторную батарею .

Избегайте контакта аппарата с жидкостями . Если в аппарат попала жидкость , немедленно отсоедините питание и свяжитесь с торговой организацией , в которой Вы приобрели аппарат .

Не оставляйте аппарат под прямыми солнечными лучами , а также во влажном , запыленном или нагретом до высокой температуры месте . Запрещается бросать аккумуляторную батарею в огонь . Она может взорваться .

Не допускайте прикосновения металлических предметов к кон тактам телефона / батареи . Прикосновение контактов батареи к электропроводным материалам ( например , металлические украшения , ключи и т . п .) может привести к повреждению оборудования , травмам или ожогам .

Всегда заряжайте батарею в хорошо проветриваемом поме щении . Во время зарядки батареи на нее не должны падать прямые солнечные лучи , а температура в помещении должна быть в пределах от +5°C до +35°C. Невозможно нормально зарядить аккумуляторную батарею , если температура не находится в этих пределах .

При подключении телефона к внешнему оборудованию прочтите руководство по эксплуатации этого оборудования , где описано , как правильно выполнить подключение и соблюсти необходимые меры предосторожности . Убедитесь в том , что телефон совместим с устройством , к которому он подключается .

Утилизация упаковочных материалов и отработавшего свой срок оборудования должна выполняться в соответствии с местными правилами и нормами , касающимися повторного использования материалов .

35

SAR (

Удельная мощность поглощения

)

Международные стандарты ICNIRP

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

ТЕЛЕФОН

PANASONIC

(

МОДЕЛЬ

EB-A200

)

ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО РАДИОЧАСТОТНОГО

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ .

Ваш сотовый телефон является радиопередающим и радиоприемным устройством . Он изготовлен в соответствии с ограничениями на излучение радиочастот ( РЧ ), установленными международными стандартами

Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения

(ICNIRP). Эти ограничения являются составляющей частью стандартов и определяют допустимый для населения уровень РЧ . Эти стандарты были разработаны международными научно исследовательскими орга низациями после переодического и глубокого анализа научных иссле дований . Стандарты подразумевают значительный запас надежности для обеспечения всеобщей безопасности , независимо от возраста и состояния здоровья .

Стандарт излучения для мобильных теелефонов определяется специальным коэффициентом абсорбации (SAR). Допустимый уровень

SAR, установленный международными стандартами , равен 2,0 Вт / кг .*

Испытания на SAR производятся при стандартном рабочем положении , когда телефон работает на официально установленной максимальной мощности во всех испытываемых диапазонах частот . Несмотря на то , что

SAR определяется на официально установленном максимальном уровне мощности , реальное значение его при работающем телефоне может быть гораздо ниже максимального значения . Это происходит вследствие того , что телефон может работать на нескольких уровнях мощности , необходимой для связи с сетью . Чем ближе вы находитесь к базовой станции , тем ниже выход мощности телефона .

Максимальное значение SAR для этой модели телефона при испытаниях у уха в соответствии со стандартами было

0,484

Вт / кг .

Телефон соответствует международным стандартам по излучению РЧ при нормальном использовании у уха , либо если телефон находится на расстоянии не менее 1,5 см от тела . При переноске телефона в чехле , на зажиме ремня или на подвеске эти акссесуары не должны содержать металлов и должны удерживать телефон на расстоянии не менее 1,5 см от тела .

36

Несмотря на то , что у разных телефонов в разных положениях уровень

SAR различен , все они соответствуют международным стандартам по излучению РЧ .

* Допустимый уровень SAR для сотовых телефонов , используемых насе лением , составляет 2,0 ватт / килограмм ( Вт / кг ) в среднем на десять грам мов тканей человеческого тела . Стандарты подразумевают значительный запас надежности для обеспечения дополнительной безопасности насе ления в случае расхождений в измерениях . SAR могут различаться в зависимости от государственных требований и полосы сети .

Информацию по SAR в других регионах Вы можете найти разделе Product

Information ( инфомация о продукции ) на странице

http://www.panasonicmobile.com/health.html

.

Отказ от ответственности : Данный документ является переводом исходного текста на английском языке . Компания „Panasonic“ не несет ответственности за точность перевода данного документа .

37

Лицензирование

Патент CP8

Tegic

T9

®

– это товарный знак компании Tegic Communications Inc. Ввод T9

® текста защищен одним из следующих патентов : Патенты США №№

5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, и 6,011,554; Патент Канады

1,331,057; Патент Великобритании № 2238414B; Патент Гонконга №

HK0940329; Патент республики Сингапур № 51383; Европатент № 0 842

463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; и другие патенты и заявки на выдачу патентов в разных странах мира .

OpenWave TM

OpenWave

TM является пионером в индустрии мобильной передачи данных , обеспечивающим сектору мобильных коммуникаций доходы от передачи голоса и данных .

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004

Представленная в данном документе информация может изменяться без предварительного уведомления . Ни одна из частей данного руководства не может размножаться или передаваться в любой форме и с помощью любого средства без специального разрешения от компании Panasonic

Mobile Communications Co., Ltd.

38

Технические характеристики

Поддерживаемые диапазоны

GSM900 Класс 4

GSM1800 Класс 1

GPRS Класс 4

Диапазон температур

Вес

Зарядка

Хранение

+5ºC – +35ºC

–20ºC – +60ºC

Приблизительно 77 г

( включая батарею )

Размеры ( мм )

Высота × Ширина × Толщина Приблизительно 90 × 44 × 18

Напряжение питания 3,7 тока , 730 мА .

ч .

Продолжительность работы в режиме ожидания

Продолжительность работы в режиме разговора

Время зарядки ( при выключенном телефоне )

65 – 300

2,0 – 9,0

До 120 час час мин .

.

.

Антенна

Тип SIMкарты

Кол во записей в телефонной книжке

Внутренняя память

Внутренняя

3 В

200 + SIM

512 KB

П p имечание :

При включённом телефоне время зарядки увеличивается . На срок службы батареи оказывает влияние используемая сеть и условия эксплуатации батареи . Продолжительность разговора и время работы в режиме ожидания зависит от условий сети , SIMкарты , использования подсветки и состояния батареи .

39

Условия гарантии

Внимание

:

Убедитесь , пожалуйста , в том , что организация , продающая

Вам нашу продукцию , полностью , правильно и четко заполнила гарантийный талон .

Настоящая гарантия выдается изготовителем в дополнение к конституционным и иным правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их .

Настоящая гарантия выдается сроком на один год o т даты приобретения и действует в случае , если продукция будет признана неисправной в связи с материалами или сборкой при соблюдении следующих условий .

1.

Продукция должна быть приобретена только на территории стран

СНГ и использована в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации и с использованием технических стандартов и / или требований безопасности .

2.

Обязанности по настоящей гарантии исполняются на территории стран СНГ уполномоченными организациями и обслуживающими центрами , список которых можно получить у фирмы продавшей

Вам данное изделие .

3.

Настоящая гарантия не действительна в случае , когда повреждение или неисправность вызваны пожаром , молнией или другими природ ными явлениями , механическим повреждением , неправильным использованием , износом , халатным отношением , ремонтом или наладкой , если они произведены лицом , которое не имеет сертификата на оказание таких услуг , а также инсталляцией , адаптацией , модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и / или требований безопасности .

4.

В том случае , если в течение гарантийного срока часть или части продукции были заменены частью или частями , которые не были поставлены или санкционированы изготовителем , а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара , либо товар разбирался или ремонтировался лицом , которое не имеет сертификата на оказание таких услуг , то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии , включая право на возмещение .

5.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса , лампы , батареи и аккумуляторы , антенны , защитные экраны , ремни и прочие детали , обладающие ограниченным сроком службы .

40

Сервисное обслуживание

Внимание !

Гарантийное обслуживание мобильных телефонов Panasonic на территории России и СНГ осуществляется только при наличии правильно оформленного гарантийного талона ( см . рисунок ) и последующей проверки авторизованным сервисным центром .

Россия

Список сервисных центров можно посмотреть на сайте

http://engineering.panasonic.ru

Контакты для справок : +7 (095) 725-0565,

http://www.panasonicmobile.ru

41

42

Türkçe

Önemli Bilgiler

Bu Panasonic dijital cep telefonunu sat ı n ald ı ğ ı n ı z için te ş ekkür ederiz.

Bu telefon, GSM ş ebekelerinde (GSM900 veya GSM1800) çal ı ş acak ş ekilde tasarlanm ı ş t ı r. Ayn ı zamanda, paket verileri ba ğ lant ı lar ı için GPRS deste ğ i de mevcuttur. Kullanmadan önce lütfen pilin tam ş arj olmas ı n ı sa ğ lay ı n ı z.

Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd. olarak biz,

EB-A200’nin, 1999/5/AT yönergesinin temel ve ilgili di ğ er ko ş ullar ı na uygun oldu ğ unu beyan ederiz. Örnek bir uygunluk beyan ı için sitemize bak ı n ı z:

http://www.panasonicmobile.com

.

Bu Panasonic mobil telefon, AB, ABD, FCC ve Avustralya ACA yönetmelikleri uyar ı nca, üretildi ğ i tarihte geçerli olan RF’na maruz kalma kurallar ı na ya da bu ürünle birlikte verilen ayr ı beyan bro ş üründe özgül olarak belirtilmi ş olan kurallara uygun olacak ş ekilde tasarlanm ı ş , üretilmi ş ve test edilmi ş tir.

En son bilgiler/standartlar ve kullan ı lan ülke/bölgedeki yasalara uyum hakk ı nda bilgi için lütfen web sitesine bak ı n

http://www.panasonicmobile.com

.

Telefonunuzu hem kendiniz için, hem de çevreye kar ş ı güvenli ve hücresel telefonlar ı n kullan ı m ı yla ilgili yerel ko ş ullara uygun olacak bir ş ekilde kullanman ı z ı sa ğ layan ayr ı nt ı lar ı içerdi ğ inden dolay ı a ş a ğ ı daki bilgileri dikkatle okuyup anlaman ı z ı tavsiye ederiz.

En iyi performans ı n sa ğ lanmas ı ve telefonunuzun zarar görmesinin

önlenmesi için bu cihaz yaln ı zca onaylanm ı ş ş arj cihazlar ı yla ş arj edilmelidir. Bunun d ı ş ı ndaki kullan ı mlar, bu cihaz için verilen tüm onaylar ı ortadan kald ı r ı r ve tehlikeli olabilir. Yurtd ı ş ı nda seyahat etti ğ inizde, Ş arj Cihaz ı n ı n voltaj de ğ erinin, kullan ı ld ı ğ ı bölgeye uygun oldu ğ undan emin olunuz. Ana Kitle birlikte bir Ş arj Cihaz ı

(EB-CAX500xx*) da sa ğ lanm ı ş t ı r. (*

Not:

xx i ş areti, Ş arj cihaz ı n ı n bölgesini belirtir, örne ğ in CN, EU, UK gibi.) Ş arj için önerilen di ğ er bir ekipman ise, Araba Ş arj Cihaz ı d ı r (EB-CDG60).

Üreticinin önerdiklerinin d ı ş ı nda pil kullanmak, tehlikeli durumlara neden olabilir. Fon ı ş ı ğ ı n ı sürekli olarak aç ı k tutan (örne ğ in oyun veya taray ı c ı gibi) bir özelli ğ i uzun süre boyunca kulland ı ğ ı n ı z takdirde, pilin ömrü

çok k ı sal ı r. Pil ömrünün uzun olmas ı n ı sa ğ lamak için, fon ı ş ı ğ ı n ı kapal ı olarak ayarlay ı n. Pilin kapa ğ ı n ı takmadan bu telefonu kullanmay ı n.

Uçakta cep telefonunuzu kapay ı n. Hücresel telefonlar ı n uçak içinde kullan ı lmas ı uça ğ ı n i ş leyi ş i için tehlikeli olabilir, hücresel ş ebekeye zarar verebilir ve yasalara ayk ı r ı olabilir. Bu talimata uymamak, suçu i ş leyen ki ş iye verilen hücresel telefon hizmetinin ask ı ya al ı nmas ı na ya da kesilmesine, yasal takibat aç ı lmas ı na ya da bunlar ı n tümünün bir arada uygulanmas ı na yol açabilir.

43

44

Bataryay ı yakmay ı n ı z ya da normal çöpe atmay ı n ı z. Batarya yerel yönetmeliklere uygun olarak at ı lmal ı d ı r ve belki geri dönü ş türülebilir.

Telefonunuzu yak ı t dolum noktalar ı nda kullanmaman ı z tavsiye edilir.

Kullan ı c ı lara, yak ı t depolar ı nda, kimyasal fabrikalarda ve patlama i ş lemleri yap ı lmakta olan ocaklarda radyo donan ı m ı n ı n kullan ı m ı ile ilgili s ı n ı rlamalara uymalar ı hat ı rlat ı l ı r. Bataryay ı asla a ş ı r ı s ı caklara maruz b ı rakmay ı n (60°C derecenin üstü).

Sürücünün her zaman arac ı tam kontrolü alt ı nda tutmas ı zorunludur.

Araç sürerken telefonu elinizde tutmay ı n; önce güvenle durulacak bir yer bulun. Yola göstermeniz gereken dikkatin da ğ ı lmas ı na neden oluyorsa, handsfree mikrofonu ile konu ş may ı n. Araç sürdü ğ ünüz bölgede hücresel telefonlar ı n kullan ı m ı n ı s ı n ı rlayan mevzuat ı ö ğ renin ve buna her zaman uyun.

Kalp pili ve i ş itme cihaz ı gibi ki ş isel t ı bb ı araçlar ı n yak ı n ı nda kullan ı rken dikkatli olun.

Telefonun kendili ğ inden otomatik olarak aç ı lmas ı n ı önlemek için uçakta veya sa ğ l ı k kurulu ş lar ı nda bulunurken alarm i ş levini, takvim an ı msat ı c ı s ı n ı ve otomatik aç ı lma i ş levlerini kapatmay ı unutmay ı n.

En verimli kullan ı m için telefonu, normal bir telefonu tuttu ğ unuz gibi tutun. Sinyal kalitesinin ya da anten performans ı n ı n bozulmas ı n ı engellemek için telefon aç ı kken antene dokunmay ı n ya da anteni

“avuç içine” almay ı n. Kameran ı n performans ı n ı dü ş ürmemek için, kameray ı do ğ rudan güne ş ı ş ı klar ı na maruz b ı rakmay ı n.

Onaylanmam ı ş de ğ i ş iklikler ya da ekler yap ı lmas ı telefonunuza hasar verebilir ve geçerli yönetmelikleri çi ğ neyebilir. Onaylanmam ı ş de ğ i ş ikliklerin ya da eklerin kullan ı lmas ı garantinizin bozulmas ı na neden olabilir. Bu sizin yasal haklar ı n ı z ı etkilemez.

Telefonunuz, pili ya da ş arj cihaz ı ı sland ı ysa, herhangi bir parçay ı mikrodalga f ı r ı n, düdüklü tencere ya da kurutucu ve benzeri bir ı s ı tma ekipman ı üzerine koymay ı n ı z. Bu, pilin, telefonun ve/veya ş arj cihaz ı n ı n s ı zd ı rmas ı na, ı s ı nmas ı na, genle ş mesine, patlamas ı na ve/veya alev almas ı na neden olabilir. Dahas ı , ürün ya da aksesuarlardan duman yay ı labilir ve elektronik devreler zarar görerek ürünün

çal ı ş mamas ı na neden olabilir. Panasonic do ğ rudan ya da dolayl ı herhangi bir yanl ı ş kullan ı m nedeniyle olu ş abilecek bir hasardan ve di ğ er hasarlar ı n hiçbirinden sorumlu de ğ ildir.

Telefonunuzun haf ı zas ı nda saklad ı ğ ı n ı z her türlü bilginin ve verinin bir kopyas ı n ı ya da yede ğ ini olu ş turman ı z önerilmektedir. Verilerin kaza sonucu kaybolmas ı n ı önlemek için, telefonunuzun ve pilinin bak ı m ı ve kullan ı m ı yla ilgili tüm talimatlar ı uygulay ı n. Panasonic, her nas ı l meydana gelirse gelsin, yaln ı zca bunlarla s ı n ı rl ı kalmamak üzere do ğ rudan ve dolayl ı hasarlarla (ciddi hasarlar, olas ı tasarruf kayb ı , gelir kayb ı ve di ğ erleri ile) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Telefonunuzda, ki ş isel bilgileri saklama ve iletme özelli ğ i bulunmaktad ı r. Tüm ki ş isel ve mali bilgilerin, telefondan ayr ı bir ş ekilde saklanmas ı n ı sa ğ laman ı z önerilmektedir. Telefon Kilidi ve/veya SIM kilidi gibi, telefonda saklanan bilgilerin korunmas ı n ı sa ğ layacak güvenlik özelliklerini kullanmal ı s ı n ı z. Panasonic, her nas ı l meydana gelirse gelsin, yaln ı zca bunlarla s ı n ı rl ı kalmamak üzere do ğ rudan ve dolayl ı hasarlarla (ciddi hasarlar, olas ı tasarruf kayb ı , gelir kayb ı ve di ğ erleri ile) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Telefonunuzda, harici kaynaklardan al ı nan bilgilerin ve verilerin indirilmesini ve saklanmas ı n ı sa ğ layacak özellikler bulunmaktad ı r.

Bunu yaparken hiçbir telif hakk ı yasas ı n ı n ve yürürlükteki di ğ er yasalar ı n çi ğ nenmemesini sa ğ lamak sizin sorumlulu ğ unuzdad ı r.

Panasonic, her nas ı l meydana gelirse gelsin, yaln ı zca bunlarla s ı n ı rl ı kalmamak üzere do ğ rudan ve dolayl ı hasarlarla ve telif hakk ı ya da

IPR yasas ı n ı n çi ğ nenmesiyle (ciddi hasarlar, olas ı tasarruf kayb ı , gelir kayb ı ve di ğ erleri ile) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Telefonunuzda tümle ş ik veya ekli bir kamera varsa, onun kullan ı m ı yla ilgili gerekli önlemlere uyman ı z önerilir. İ nsan ve e ş yalar ı n resimlerini

çekmek için gerekli izinleri almak ve kameray ı kullan ı rken herhangi bir ki ş isel hakk ı veya üçüncü ki ş ilerin haklar ı n ı çi ğ nememek kendi sorumlulu ğ unuz alt ı ndad ı r. Kameran ı n, belirli uygulamalar ve ortamlarda kullan ı m ı n ı yöneten yürürlükteki her türlü uluslararas ı ve ulusal yasalara ya da di ğ er özel k ı s ı tlamalara uygun biçimde hareket etmelisiniz. Bunlara, foto ğ raf ve video cihazlar ı n ı n kullan ı m ı n ı n yasak oldu ğ u yerlerde kameran ı n kullan ı lmamas ı dahildir. Panasonic, her nas ı l meydana gelirse gelsin, telif hakk ı ya da IPR yasas ı n ı n

çi ğ nenmesiyle ilgili, yaln ı zca bunlarla s ı n ı rl ı kalmamak üzere, do ğ rudan veya dolayl ı hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Bu donan ı m uygun performans ı n sa ğ lanmas ı ve telefonunuzun zarar görmesinin önlenmesi için yaln ı zca Panasonic taraf ı ndan onaylanan aksesuarlarla birlikte kullan ı lmal ı d ı r. Panasonic onayl ı olmayan aksesuarlar ı n kullan ı m ı ndan kaynaklanacak hasarlardan Panasonic sorumlu tutulamaz.

45

46

Bu telefon, belirli uygulamalar ve ortamlarda kullan ı m ı n ı yöneten yürürlükteki her türlü uluslararas ı ve ulusal yasalara ve özel k ı s ı tlamalara uygun biçimde kullan ı lmal ı d ı r. Bu durum, yaln ı zca bunlarla s ı n ı rl ı kalmamak üzere hastanelerde, uçaklarda, sürü ş s ı ras ı nda ve her türlü di ğ er k ı s ı tlanm ı ş alanlarda kullan ı m ı içermektedir.

Bu belgedeki ekran düzenleri ve görüntüleri yaln ı zca gösterim amac ı yla verilmektedir ve telefonunuzda gerçekte gösterilenden farkl ı olabilir. Panasonic, önceden haber vermeden bu belgedeki bilgileri de ğ i ş tirme hakk ı n ı sakl ı tutar.

Likit kristal ekran (LCD) yüksek çözünürlüklü üretim teknolojisi kullanmaktad ı r ve belli baz ı durumlarda pikseller daha parlak ya da daha koyu renkte görünebilir. Bu LCD'nin özelli ğ i olup, bir üretim hatas ı de ğ ildir.

Tu ş lar ı n herhangi birine bas ı lmas ı yüksek bir ses ç ı karabilir. Tu ş lara basarken telefonu kula ğ ı n ı za yak ı n tutmaktan kaç ı n ı n.

A ş ı r ı s ı cakl ı klar, telefonunuzun i ş leyi ş ini geçici olarak etkileyebilir.

Bu normaldir ve bir ar ı za oldu ğ unu göstermez. Telefonu, uzun bir süre

40°C'nin üzerindeki s ı cakl ı klarda kullan ı rsan ı z, görüntü kalitesinde bozulmalar olabilir.

Cihaz ı de ğ i ş tirmeyin ya da sökmeyin. Telefonun içinde kullan ı c ı n ı n bak ı m yapabilece ğ i bir parças ı yoktur.

Cihaz ı a ş ı r ı titre ş ime ya da darbeye maruz b ı rakmay ı n.

Pili yere dü ş ürmeyin.

S ı v ı larla temas etmesinden kaç ı n ı n. Cihaz ı slan ı rsa, hemen bataryay ı

ç ı kart ı n ve bayiinizle görü ş ün.

Cihaz ı direkt güne ş ı ş ı ğ ı alt ı nda ya da nemli, tozlu ya da s ı cak alanlarda b ı rakmay ı n. Asla bataryay ı ate ş e atmay ı n. Patlayabilir.

Bataryan ı n kutuplar ı yla yanl ı ş l ı kla temas edebilecek metal nesneleri cihazdan/bataryadan uzak tutun. Bataryan ı n kutuplar ı na iletken bir malzeme (metal mücevherler, anahtar vs.) dokundu ğ unda, cihazda hasar meydana gelebilir, ki ş isel yaralanmalar ve yan ı klara neden olabilir.

Bataryay ı daima iyi havaland ı r ı lm ı ş , direkt güne ş ı ş ı ğ ı almayan ve s ı cakl ı ğ ı +5°C ile +35°C aras ı nda olan bir yerde ş arj edin.

Bu s ı cakl ı k aral ı ğ ı d ı ş ı nda telefonu yeniden ş arj etmek olanakl ı de ğ ildir.

Telefonu bir d ı ş kayna ğ a ba ğ larken, do ğ ru ba ğ lant ı ve emniyet

önlemleri için donan ı m ı n kullanma talimatlar ı n ı okuyun. Telefonun ba ğ lanaca ğ ı ürünle uyumlu olmas ı na dikkat edin.

Ambalaj malzemelerini ya da eski cihaz ı atarken, geri kazan ı lmas ı konusunda bilgi için yerel yönetimlere dan ı ş ı n.

47

SAR

Uluslararas

ı

– ICNIRP

BU

PANASONIC TELEFON

(

MODEL EB-A200

) RADYO DALGALARINA

MARUZ KALMA HAKKINDA ARANAN Ş ARTLARI KAR Ş ILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo al ı c ı s ı ve vericisidir. Uluslararas ı yönergeler

(ICNIRP) taraf ı ndan önerilen radyo frekans ı na (RF) maruz kalma limitlerini a ş mayacak ş ekilde tasarlanm ı ş ve üretilmi ş tir. Bu limitler, ayr ı nt ı l ı yönetmeliklerin bir parças ı d ı r ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu limitler bilimsel çal ı ş malar ı n düzenli ve dikkatli de ğ erlendirilmesi sonucu ba ğ ı ms ı z bilimsel organizasyonlar taraf ı ndan geli ş tirilmi ş tir. Limitler ya ş ve sa ğ l ı k durumundan ba ğ ı ms ı z olarak tüm insanlar ı n güvenli ğ ini sa ğ layacak güvenlik marjlar ı na sahiptir.

Cep telefonlar ı için ı ş ı ma standart ı Spesifik Emme Oran ı veya SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullan ı r. Uluslararas ı yönergelerde belirtilen SAR limiti

2,0 W/kg'dir.* SAR testleri, test edilmi ş bütün frekans bantlar ı ndaki güç seviyesi, izin verilen en yüksek derecede aktar ı m yapacak ş ekilde standart i ş letim pozisyonlar ı n ı kullanarak yürütülür. SAR izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmesine ra ğ men, telefonun çal ı ş mas ı esnas ı nda as ı l SAR de ğ eri maksimum de ğ erin alt ı nda olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece ş ebekeye ula ş mak için gerekli olan gücü kullanmas ı için, farkl ı güç seviyelerinde çal ı ş mak

üzere tasarlanm ı ş olmas ı d ı r. Genel olarak, baz istasyon antenine ne kadar yak ı nsan ı z güç ç ı k ı ş ı o kadar dü ş üktür.

Kulakta kullan ı lmak üzere yönergelere uygunlu ğ u için test edildi ğ inde, bu telefon modelinin en yüksek SAR de ğ eri,

0,484

W/kg'd ı .

Bu cihaz kulakta, normal kullan ı m pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 cm uzakta kullan ı ld ı ğ ı nda RF maruz kalma yönergelerini kar ş ı lar. Üstte ta ş ı yarak kullanmak için Ta ş ı ma kutusu, kemer klipsi veya tutucusu kullan ı ld ı ğ ı nda, bunlar metal içermemeli ve ürünü vücudun en az 1,5 cm uza ğ ı nda olmal ı d ı r.

Çe ş itli pozisyonlarda çe ş itli telefonlar ı n SAR seviyeleri aras ı nda farkl ı l ı klar olabilir, ancak hepsi RF'ye maruz kalma hakk ı nda uluslararas ı yönergeleri kar ş ı lar.

*Halk taraf ı ndan kullan ı lan cep telefonlar ı n ı n SAR limiti on gram doku ortalamas ı üzerinden 2,0 watts/kilogram (W/kg)'d ı r. Bu limit, toplum için ek koruma sa ğ lamak ve ölçümlerdeki farkl ı l ı klar ı hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marj ı içerir. SAR de ğ erleri ulusal raporlama gereksinimleri ve ş ebeke band ı na göre de ğ i ş iklik gösterebilir.

48

Di ğ er bölgelerdeki SAR bilgisi için lütfen web sitemiz

http://www.panasonicmobile.com/health.html

deki ürün bilgilerine bak ı n.

Not: Bu belge orjinali İ ngilizce olan kaynak metinden çevrilmi ş tir. Biz, Panasonic olarak bu belgenin çevirisinin do ğ rulu ğ u ile ilgili sorumluluk kabul etmiyoruz.

49

Ruhsatlar

CP8 Patenti

Tegic

T9

®

Tegic Communications Inc.'nin ticari markas ı d ı r. T9

®

Metin Giri ş i, a ş a ğ ı dakilerden birinden ya da birden fazlas ı nda ruhsata sahiptir: ABD Patenti

No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 ve 6,011,554; Kanada Patenti

No. 1,331,057; Birle ş ik Krall ı k Patenti No. 2238414B; Hong Kong Standart

Patenti No. No. HK0940329; Singapur Cumhuriyeti Pat No. 51383; Avrupa

Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; ve i ş lemleri süren dünya çap ı ndaki ek patentler.

OpenWave TM

OpenWave

TM

, mobil ileti ş im sektörüne ses ve veri geliri sa ğ layan, mobil veri transferinin

öncülerinden biridir.

© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeden de ğ i ş tirilebilir. Panasonic

Mobile Communications Co., Ltd

' in aç ı k iznini almadan bu talimatlar ı n herhangi bir biçimde ve herhangi bir yolla t ı pk ı bas ı m ı ve iletilmesi yasakt ı r.

50

Teknik Özellikler

Desteklenen Bantlar

GSM900 S ı n ı f 4

GSM1800 S ı n ı f 1

GPRS S ı n ı f 4

S ı cakl ı k Aral ı ğ ı

Ş arj

Depolama

A ğ ı rl ı k

Boyutlar (mm)

Yükseklik × Geni ş lik × Derinlik

Besleme Voltaj

Bekleme Süresi

Konu ş ma Süresi

Ş arj Süresi (Telefon kapal

Anten

SIM Tipi

Ki ş

Haf iler Haf ı ı zas za Deposu ı ı ı )

+5ºC – +35ºC

–20ºC – +60ºC

Yakla

Yakla ş ş ı ı k 77 g (pil dahil) k 90 × 44 × 18

3,7 V DC, 730 mAh

65 – 300 saat

2,0 – 9,0 saat

En çok 120 dakika.

Dahili

3 V

200 + SIM

512 KB

Not:

Ş arj süresi, telefon aç ı kken daha fazla olacakt ı r. Pilin ömrü, kullan ı lan ş ebekeden ve pilin durumundan etkilenir. Konu ş ma ve bekleme süresi, ş ebeke ko ş ullar ı na, SIM'e, fon ı ş ı ğ ı kullan ı m ı na ve pilin durumuna ba ğ l ı d ı r.

51

AB'de Garanti

AB/AEB – Çap

ı

nda Garanti AB/AEB çap

ı

ndaki garanti

AB/AEB ülkeleri ile İ sviçre dahilinde geçerlidir.

Panasonic GSM Avrupa Servis Garantisi

Ş

artlar

ı

Say

ı

n Mü

ş

terimiz,

Bu Panasonic dijital hücresel telefonu sat ı n ald ı ğ ı n ı z için te ş ekkür ederiz.

Panasonic GSM Avrupa Servis Garantisi yaln ı z seyahat s ı ras ı nda ürünün sat ı n al ı nd ı ğ ı ülke haricindeki Avrupa ülkelerinde geçerlidir. Di ğ er tüm hallerde, mahalli garantiniz geçerli olacakt ı r. Panasonic GSM telefonunuzun yurt d ı ş ı nda bulundu ğ unuz zamanlar servise ihtiyac ı olursa, lütfen bu evrakta gösterilen mahalli servis firmalar ı ile temas ediniz.

Garanti

GSM’in Avrupa çap ı ndaki garantisinin uygulama süresi cihaz ı n kendisi için genellikle 12 ay ve ş arj edilebilir bataryas ı için 3 ayd ı r. Ürünün sat ı n al ı nd ı ğ ı ülke d ı ş ı nda kullan ı lmas ı halinde, a ş a ğ ı daki ko ş ullarda belirtilenlere kar ş ı n tüketici, telefonu kulland ı ğ ı ülkenin mahalli garanti ş artlar ı na k ı yasla kendisi için daha avantajl ı ise, bu 12 ve 3 ayl ı k garanti sürelerinden faydalanacakt ı r.

Garanti

Ş

artlar

ı

Yetkili servis merkezlerine garanti kar ş ı l ı ğ ı servis talebinde bulunan mü ş teriler garanti kartlar ı ile ürünün sahibi olduklar ı na dair delil göstermelidirler.

Bu garanti imalat veya dizayndan do ğ abilecek hatalar ı kapsar; her nas ı l olursa olsun, kaza hasar ı , eskime ve y ı pranma, ihmal, ayar hatas ı , modifikasyon veya taraf ı m ı zdan yetki verilmeyen ki ş ilerce yap ı lan tamiratlar ı içermez.

Bu garanti ile size sunulan yegane çözüm, ürünün, veya bozuk parça veya parçalar ı n ı n taraf ı m ı zdan tamir edilmesi, veya opsiyonu bize ait olmak üzere, yenisi ile de ğ i ş tirilmesidir. Tüketiciye bunun haricinde, her ne sebepten olursa olsun, ilk hasardan dolay ı veya sonradan do ğ abilecek hasar veya kay ı plar da dahil, limitsiz olarak, ba ş ka hiç bir çözüm sunulamaz.

Bu sizin yasal ve tüketici haklar ı n ı za bir ilave niteli ğ inde olup onlar ı hiçbir ş ekilde etkilemez. Bu garanti, yaln ı z bu evrakta gösterilen ülkelerdeki, ve detaylar ı belirtilen yetkili servis merkezlerinde geçerlidir.

52

Türkiye

ADANA

GÜNAY LTD. Ş T İ . Tel.: (322) 363 35 35

İ NÖNÜ CD.NO:71 SEYHAN ADANA

ADANA SERV İ S Tel.: (322) 458 39 52

RE Ş ATBEY MAH FUZUL İ CD.GÜLEK S İ T. 75/B SEYHAN/ADANA

ANKARA

TEKOF İ S SERV İ S A.

Ş . (B İ Z ANKARA) Tel.: (312) 472 73 73

ÇET İ N EMEÇ BULV.NO:53 ÖVEÇLER ANKARA

TELESES İ LET İŞİ M Tel.: (312) 232 07 09

GMK BLV.NO:70 MALTEPE/ANKARA

ANTALYA

DIGITAL LTD. Ş T İ . (B İ Z ANTALYA) Tel.: (242) 243 23 70

KI Ş LA MAH.GÜLLÜK CD.NO:10/1 ANTALYA

AYDIN

EGETEKN İ K T İ C.SERV

İ S A.

Ş . Tel.: (256) 214 00 00

KURTULU Ş MAH.KIBRIS CAD.14 SK. NO:2 AYDIN

BOLU

ÖZTÜRKLER Tel.: (374) 215 19 47

ATATÜRK BULV.KOÇAK APT.ALTI NO:5/E BOLU

DÜZCE YILDIZ İ LET İŞİ M Tel.: (380) 525 00 00

BOLU CAD.NO:60 DÜZCE

BURSA

ÖZ ATE Ş İ LET İŞİ M (B İ Z BURSA) Tel.: (224) 225 10 46

Ş EHREKÜSTÜ MH.DURAK CD.NO:7 BURSA

DEN İ ZL İ

I Ş IK ELEKTR İ K LTD. Ş T İ . Tel.: (258) 264 77 76

2.T

İ CAR İ YOL NO:47 DEN İ ZL İ

ED İ RNE

UZUN İ SMA İ L T İ CARET Tel.: (284) 212 61 23

YET İ MLER ÇAR Ş ISI NO:11 ED İ RNE

ELAZI Ğ

AZ İ M T İ CARET Tel.: (424) 218 52 63

İ NÖNÜ CAD.NO:ELAZI Ğ

ERZURUM

ALT İ NAY LTD. Tel.: (442) 234 44 34

YUKAR İ MUMCU CAD. YAKUT İ YE PARK İ ARKAS İ NO:31 ERZURUM

ESK İŞ EH İ R

ÖZ ATE Ş İ LET İŞİ M (B İ Z ESK İŞ EH İ R) Tel.: (222) 221 20 31

SAKARYA CD.NO:15/A ESK İ SEH İ R

HATAY

DERYA GIDA LTD. Ş T İ . Tel.: (326) 614 45 45

ULUCAM İ CD.YILMAZLAR İŞ M.ZEM

İ NKAT İ SKENDERUN

ERTEN ELEKTRON İ K Tel.: (326) 216 26 00

ATATÜRK CD.

Ş AH İ N 3 APT.NO:19 ANTAKYA

53

İ ÇEL

ELEKTROMEKAN İ KİŞ LTD. Ş T İ . Tel.: (324) 238 60 68

İ ST İ KLAL CAD. NO:35 MERS İ N

İ STANBUL

ALTERNAT İ F İ LET İŞİ M Tel.: (216) 483 19 21

BATI MAH.AKASYA SOK.NO:14/E PEND İ K/ İ ST.

EGEKOM ELEK. Tel.: (212) 674 47 41

ABD İ İ PEKÇ İ CD.NO:55/1 BAYRAMPA Ş A

MAH İ R ELEKTRON İ K Tel.: (212) 543 82 42

İ NC İ RL İ OLGUNLAR SOK.NO:11-B BAKIRKÖY/ İ ST.

NET B İ LG İ SAYAR Tel.: (212) 417 10 50

MERKEZ MAH.SAL

İ HPA Ş A CD.NO:49/1 G.O.PA

Ş A

NEVSA ELEKTRON İ K Tel.: (212) 503 19 19

MARE Ş AL FEVZ İ ÇAKMAK CD.2.SOK Şİ R İ NEVLER

Ş ENGÜLLER ACIBADEM Tel.: (216) 428 31 31

ACIBADEM CD.NO:122/2 ACIBADEM/ İ ST.

TESAN İ LET İŞİ M A.

Ş . Tel.: (216) 495 28 38

YEN İ TOPTA Ş I CD.NO:17 ÜSKÜDAR/ İ ST.

URAL İ LET İŞİ M Tel.: (216) 541 95 25

FAHRETT İ N KER İ M GÖKAY CD.NO:33/2 HASANPA Ş A/KADIKÖY

ÇA Ğ LAR ELEKTRON İ K Tel.: (216) 363 71 27

TONAZLU SOK.GÜNEYSU AP. NO:13/3 SUAD İ YE/KADIKÖY

ERKO CEPTEKN İ K LTD.

Ş T İ S İ RKEC İ Tel.: (212) 513 50 97

M İ MAR KEMALETT İ N CD.GENÇTEN İŞ HANI NO:46 S İ RKEC İ / İ ST

ERKO CEPTEKN İ K LTD. Ş T İ . MALTEPE Tel.: (216) 459 43 23

FEYZULLAH CD.ÇAM SOK.NO:21/2 MALTEPE/ İ ST

ÖZD İ L LTD. Ş T İ . Tel.: (216) 344 44 44

SÜTÇÜ CD.NO:143 ÜMRAN İ YE/ İ ST.

BO Ğ AZ İ Ç İ ELEKTRON İ K LTD.

Ş T İ . Tel.: (216) 419 49 56

FAT İ H BULVARI NO:218 SULTANBEYL İ / İ ST.

TELKOM HABERLE Ş ME Tel.: (212) 227 62 72

NÜZHET İ YE CD.NO:83 BE Şİ KTA Ş / İ ST.

Şİ M Ş EK ELEKTRON İ K Tel.: (212) 325 55 23

ÇEL İ KTEPE İ NÖNÜ CD.HANIMEL

İ SOK.NO:1 4.LEVENT/ İ ST.

AY-TEK İ LET İŞİ M LTD. Ş T İ . Tel.: (212) 296 84 48

AB İ DEİ HÜRR İ YET CD.171/A ŞİŞ L İ / İ ST.

TEKNO TEKNOLOJ İ (B İ Z İ ST-ANADOLU) Tel.: (216) 355 09 10

Ş A İ R AR Şİ CD.NO:6 GÖZTEPE/ İ STANBUL

CEPWALK TEKN İ K SERV İ S Tel.: (216) 541 98 38

SÖ Ğ ÜTLÜÇE Ş ME CD.KÜÇÜKKUYUMCULAR CAR Ş ISI NO:9/38 KADIKÖY/ İ ST.

İ ZM İ R

DATAMER BÜRO S İ ST.SERV

İ S A.

Ş . Tel.: (232) 464 15 00

TALATPA Ş A BUL. NO:62 D:5 ALSANCAK İ ZM İ R

DETEL DI Ş T İ C. Tel.: (232) 446 76 46

FEVZ İ PA Ş A BULV.NO:123A ÇANKAYA/ İ ZM İ R

DEVINIM TELEKOM.T

İ C. LTD. Ş T İ . Tel.: (232) 364 49 99

1717 SOK.NO:160/C KAR Ş IYAKA/ İ ZM İ R

KARAKA Ş LTD Ş T İ Tel.: (232) 441 65 00

G.O.PA

Ş A BULV NO:40/C ÇANKAYA/ İ ZM İ R

54

MUTLU TELEKOM Tel.: (232) 445 40 44

Ş A İ R E Ş REF BULV.NO:18 K:1/104 ÇANKAYA

K.MARA

Ş

DE - KA A.

Ş . Tel.: (344) 223 71 70

TRABZON CD.ÖZEL İ DARE İŞ M.ALTI ZEM İ N KAT NO:2 K.MARA

Ş

KARAMAN

ERKIN TELEKOM KARAMAN Tel.: (338) 213 15 80

YUNUS EMRE CD.NO:16 KARAMAN

KAYSER İ

ÜNTEP ELEKTRON İ K PAZARLAMA Tel.: (352) 320 86 56

İ NÖNÜ BLV. NO:156/A KAYSER İ

KIRKLAREL İ

AKADEM İ GENÇL İ K Tel.: (288) 417 91 61

İ STASYON CD.NO:26/2 LÜLEBURGAZ

KOCAEL İ

Ş EN MARMARA Tel.: (262) 322 68 08

ALEMDAR CD.

Ş EN İŞ MER.NO:46 İ ZM İ T

MALATYA

ALKAR OF İ S (B İ NB İ RÇE Şİ T İ LET İŞİ M) Tel.: (422) 323 98 55

ATATÜRK CAD. NO:58 MALATYA

ORDU

HAKTAN İ LET İŞİ M ORDU Tel.: (452) 214 66 32

YEN İ MAH.SANAY

İ C İ LER CD. NO:2 ORDU

SAKARYA

ARABUL OTO ELEK. LTD. Ş T İ . Tel.: (264) 275 75 51

ADNAN MENDERES CD.SEBAT SOK.NO:1 ADAPAZARI

SAMSUN

SAMSUN TELEMARKET LTD. Ş T İ . Tel.: (362) 435 94 25

İ ST İ KLAL CD.NO:53 SAMSUN

Ş ANLIURFA

CO Ş KUN TELEKOM Tel.: (414) 313 46 07

ATATÜRK BULVARI CEVHER İ APT.ALTI NO:39-B Ş ANLIURFA

TOKAT

GERÇEK İ LET İŞİ M LTD. Ş T İ . Tel.: (356) 213 22 33

ESK İ N İ KSAR YOLU KAV Ş A Ğ I İ KBAL S İ T.NO:2/B TOKAT

TRABZON

TEKOB İ Z LTD. Ş T İ . (B İ Z TRABZON) Tel.: (462) 323 12 82

MARA Ş CD.MARA

Ş AP.NO:51/1 TRABZON

VAN

KOMTEL KOMÜN İ KASYON Tel.: (432) 216 90 41

CUM.CAD.DE

Ğ ER İŞ MERKEZ İ NO:4 VAN

55

AB/AEB-Çap

ı

nda Garanti: Bu ko

ş

ullar, ürünün sat

ı

n al

ı

nd

ı ğ ı

ülkenin d

ı ş ı

ndaki ülkelerde geçerlidir.

Sat ı n al ı nan ülke harici her ülkede geçerli ş artlar: Cihazlar ı n ı n bozuldu ğ unu farkeden mü ş teriler, “Ürün Servis K ı lavuzunda” gösterildi ğ i gibi, derhal bu garantinin talep edildi ğ i AB/AEB ülkesindeki sat ı ş firmas ı veya genel distribütörü ile, veya en yak ı n yetkili bayi ile temas kurarak bu garantiyi ve ürünün sat ı n al ı m tarihinin delilini sunmal ı d ı rlar. Mü ş teriye bunun neticesinde:

(i) sat ı ş firmas ı n ı n veya genel distribütörün gerekli tamir hizmetlerini

üstlenece ğ i; veya

(ii) sat ı ş firmas ı n ı n veya genel distribütörün cihaz ı ilk pazarland ı ğ ı AB/AEB

ülkesine gönderece ğ i; veya

(iii) tüketicinin cihaz ı ilk pazarland ı ğ ı AB/AEB ülkesine ya da bu ülkedeki ulusal distribütöre kendisinin gönderebilece ğ i; belirtilecektir.

E ğ er cihaz ı n ı z normal olarak kulland ı ğ ı n ı z ülkedeki bir sat ı ş firmas ı veya genel distribütör taraf ı ndan piyasaya sürülmü ş bir modelse, tamirin servisini

üstlenmesi için cihaz ı n ı z ı bu garanti kart ı ve sat ı n al ı m tarihinin delili ile birlikte, riski ve masraflar ı size ait olmak üzere, o sat ı ş firmas ı veya distribütöre göndermelisiniz. Baz ı ülkelerde, sat ı ş firmas ı veya genel distribütör ba ğ l ı oldu ğ u bayilere veya servis merkezlerine gerekli tamir i ş lemlerini yapma yetkisi verebilir.

E ğ er cihaz ı n ı z normal olarak kulland ı ğ ı n ı z ülkedeki bir sat ı ş firmas ı veya genel distribütör taraf ı ndan piyasaya sürülmü ş bir model de ğ ilse, veya cihaz ı n dahili veya harici özellikleri kullan ı ld ı ğ ı ülkedekilerden farkl ı ise, sat ı ş firmas ı veya genel distribütör gerekli yedek parçalar ı cihaz ı n ilk pazarland ı ğ ı ülkeden temin ederek garantiye ba ğ l ı tamir servis i ş lemlerini ifa edebilir. Ancak garantiye ba ğ l ı tamir servis i ş lemlerinin cihaz ı n ilk pazarland ı ğ ı ülkedeki sat ı ş firmas ı veya genel distribütör taraf ı ndan yap ı lmas ı da gerekebilir.

Her iki halde de, mü ş teri bu garanti kart ı ile sat ı n al ı m tarihinin delilini göstermek zorunlulu ğ undad ı r. Cihaz ı n veya herhangi bir yedek parças ı n ı n nakliyesi gerekti ğ inde, tamir hizmetlerinde gecikmeye yol açabilece ğ i gibi, tüm risk ve masraflar ı da mü ş teriye ait olacakt ı r.

Cihaz ı n tamir edilmek üzere mü ş teri taraf ı ndan kullan ı ld ı ğ ı ülkedeki sat ı ş firmas ı veya genel distribütöre gönderilmesi halinde, servis hizmetleri

(garanti geçerlilik süresi de dahil olmak üzere) cihaz ı n ilk sat ı ş ı n ı n yap ı ld ı ğ ı

AB/AEB ülkesinin de ğ il, cihaz ı n modeline göre, kullan ı ld ı ğ ı ülkenin mahalli garanti ş artlar ı na uygun olarak yap ı lacakt ı r. Cihaz ı n tamir edilmek üzere mü ş teri taraf ı ndan ilk pazarland ı ğ ı AB/AEB ülkesindeki sat ı ş firmas ı veya genel distribütöre gönderilmesi halinde, tamir hizmeti cihaz ı n ilk sat ı ld ı ğ ı

AB/AEB ülkesindeki mahalli garanti ş artlar ı na uygun olarak yap ı lacakt ı r.

Baz ı modellerin farkl ı AB/AEB ülkelerindeki voltaj gereksinimleri, ve di ğ er tüzük ve yönetmeliklerce empoze veya tavsiye edilen güvenlik tedbirleri

56

ve teknik standartlara uygun olarak muntazam ve güvenli çal ı ş malar ı için bir tak ı m ayar veya adaptasyon i ş lemleri görmeleri gereklidir. Baz ı modellerin bu ayar ve adaptasyonlar ı için gereken masraf çok yüksek ve bulunduklar ı

ülkenin voltaj gereksinimlerine, güvenlik tedbirlerine veya teknik standartlar ı na uydurulmalar ı çok zor olabilir. Bu yüzden, mü ş terilerimizin cihazlar ı n ı kullanacaklar ı AB/AEB ülkesindeki teknik ve güvenlik faktörlerini

önceden iyi bir ş ekilde ara ş t ı rmalar ı n ı ciddi olarak tavsiye ederiz.

Mahalli voltaj gereksinimleri, güvenlik tedbirleri veya teknik standartlara uyulmas ı için gereken ayar veya adaptasyon i ş lemlerinin masraflar ı bu garantinin kapsam ı nda de ğ ildir. Baz ı modellerin gerekli ayar veya adaptasyonlar ı , masraf ı mü ş teriye ait olmak üzere, sat ı ş firmas ı veya genel distribütör taraf ı ndan yap ı labilir. Ancak, teknik nedenlerden dolay ı , tüm modellerin mahalli voltaj gereksinimlerine, güvenlik tedbirlerine veya teknik standartlara uygun olarak ayarlanmalar ı veya adapte edilmeleri mümkün de ğ ildir. Buna ilave olarak, ayar veya adaptasyon i ş lemlerinden geçen cihazlar ı n performanslar ı da etkilenebilir.

E ğ er sat ı ş firmas ı veya genel distribütör taraf ı ndan mü ş terinin mahalli voltaj gereksinimleri, güvenlik tedbirleri veya teknik standartlar için gerekli ayar veya adaptasyonlar ı muntazam olarak yapt ı rd ı ğ ı kan ı s ı na var ı l ı rsa, ve e ğ er tamirat ile ilgili olan ayar veya adaptasyon i ş lemleri hakk ı nda gerekli bilgi mü ş teri taraf ı ndan verilirse, garantiye ba ğ l ı tamir hizmetleri yap ı labilir.

(Gerekli tamir i ş leminin yapt ı r ı lan ayar veya adaptasyon ile herhangi bir ili ş kisi oldu ğ u hallerde, ayar veya adapte edilmi ş cihazlar ı n ilk pazarland ı klar ı

ülkedeki sat ı ş firmas ı veya genel distribütörlere gönderilmemesini tavsiye ederiz).

Bu garanti yaln ı z Avrupa Birli ğ i ve AEB ülkeleri yasalar ı n ı n geçerli oldu ğ u bölgelerde geçerlidir.

Bu garantiyi sat ı n al ı m fi ş inizle birlikte muhafaza ediniz.

57

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd k.fm Page 1

V¬¬HJ

•K ƒg“

1

VHV gR

U¬L

lK

VM

•”eV ¢¬M ) lwhkv Hg”¢l¢hz¢m

¬D lsjO¬l¢K qV‘ kj§”d £ƒI Hgjug¢lhJ •‘

. r¬ ¢C

J’ Hqf¨ Ohw¢m "îqhxM Og…¢m

îgn jŒw¢V UlV

H®OVN

VH‰ ¢ju j¬G Ugn

Hgs…V

Hg§hjT.

lm g“ f§h td hPK

”lh jqlK Hgsb j«HL

…¢¬VHg¢m j‘¥¢i a¶K td l‘rv fV¥hx Hgj¶”¬ lK aPK sanaP

MSG gW gjO ¢K H ¢ju

lj¨gfhJ xx

T HgkŒhgm Ugn UlG

j‘t¢V a

lbP±m:

M Hga¬

BJ Hg

jgT td g¥§h«’

ƒH Hg

rhk‘kd g…¢m ggl…hj¢p fhsjl

¢j‘H

‘r‘¬ •‘ Hg

PVHV gljw…p eliboM cino aV”m Hglwkum O¨

R HgOhW f§ gŒh‰ gg

•lVH‰ Y¢V

V‘fh

HgkŒhG gl

HsjO¬HL Hg§‘Hj

HgOhW fi.

‘lK f¢K •¥§«M HgaPK

)*

. ‘¢jL f¢ŒhJ leG H®guhF •‘ H

¥§h«. gOhVœ t‘gj¢m ahPK Hgs…V HgsV¢v lj‘HtŒm

Bjwh tR lv

’ îƒ ¬¢m guh lm H Œlh K Hg

HgkŒhgm.

§hjT f¨V¢Œm

‘lk§h îVah¬HJ HgjuVQ ggj

002A-BE hjT g”d ¢ulG lv af”hJ hBJ P«L Hgf¢hkhJ.

.

Hgluh¢¢V Hg‘H¥F HBg

‘¬UhJ Hg

ptth

tŒm llk‘Pm g§ƒH H

H™qhxM HgO gs…V g

T HgkŒhgm f¶‘

Hg§hjT

Hg‘r

îUbK Hgj‘Ht lK •K ay¢G Hg m’ llh ¢u¬

¨hV¢m.

fi l

£ƒH Hg§

‘r‘¬’ ”lh ¢ju¢K Ugn Hg

•K

K •tqG •¬Hx ‘j…h¬D P¬‘E

Hgf¨hV¢m l¨

lsj td fhgf¨hV¢m g…jVM •¨‘G lK

”m HgljP¬M(.

td jay¢G d j‘wd f§h Hg

®‘V‘fd ‘£¢zm H

Hw…hJ’

Ph¬ H

Phgm H fhsjO¬HL Hg§‘HjT

w//:

V jg“ Hgj fF sg”d

¢sd HglgPR fhg

)06GDC-BE(.

td •YVHQ •OVN îgn îf¨hG •D l‘H b«lm gj qlh

‘Hzp HBj oC lL

Bjw gW gkŒhg

K.

O¬lhJ

jjO

tŒ¬ ¢CeV

ƒD

¬‘¢V £ƒI Hgf

‘ Hg

Hg§‘HjT H hx Hgf¨hV¢m mm g§‘Hj

Hgj«‘¬ fhg m q¬£L •‘ îgn ”gjh HguŒ‘fj¢

SRPG

p.ww

§hjT td gn Hgj¶”¬ gVz

‘Hgllg

Hgj…hw¢G Hg fuQ Hgj¨

ƒHJ Hgwgm. ¢‘¥¬ fhkhs‘k¢“. w

UL k±hL . ”lh •ki ¢¬

¨‘¢V HjwhBJ H

K lVHUhji ggl‘

.

//:ptth

hVI gqlh

osana

‘ƒg“ ‘tŒh‰ gg cinu gljugŒm oita

®k§h j‘qp

ww

D sn

omcin

kJ ggPw‘G Ugn •P¬E Hglug‘lhJ/

HgŒhk‘k¢m H

VtQ jŒ¬¢L

Hg¨hzVM.

t¢§h HsjO¬HL Hg

§h« aPK lujl¬ g ¨ f¥ gjd s¢jL

P¬ ƒHji. ”lh ¢¥F HgPVW U lv Hg¨hrL H

VM

H®‘V‘fd ahPK Hgs¢h

¬HL •¢m l¥l‘Um f¨hV¢hJ Y¢

¬D HsjO¬HL HgOhw¢m Hgjd jjs

O¬HL

”f¢VM. gbPj…h±

¬‘K jV”¢F Y¨ Hg§hjT kŒhG Uk¬ V”‘F hjT Hg

¢A af”m ¢ulG Ugn ja‘ n hT •‘

•¥§«M Hgb

HgkP

¢jL îUh¬M j gn h U lk§

lP¨hJ td h Ulg¢hJ Hgj…¥¢V. B juVQ gW jjO

.

m •‘ hV¢ k¢K HglPg¢m. ‘Vflh

R Hg§ n ‘qv hT. k¨Œm H

V‰h td

HsjO¬HL Hg¥§h« m lK Hg‘rJ •ekhx Hsj

elib

H™kjV

.w

J H®OVN eve

ap

pol gjwk¢v’ rJ H

‘jwk¢ui ‘HOjf

Hglj¨gfhJ

Hgjhg¢m

moc.

em sjO¬HL Hg§hjT.

Œ¢‘¬ Hgl…V‘qm Ugn HsjO¬HL

Hgf¨ VR jwhBJ H®sjVHg¢m. lug‘lhJ

)*xx005XAC-BE(

VHxHJ rhk‘k¢

HgahPK’ leG ”k¬H ‘HBjPh¬

M £ƒI Hgjug¢lhJ îg

M Hg

Hg§hjT HgVrld HgkŒhG lK aV”m

j…d f”htm jµ UK HsjO

fo tn

H®shs¢m ‘Hglj¨gfh

L Hg

§hjT HgkŒhG

G rfG H

‘ 0081MSG

omcinosan

¢¥F aPK £ƒH Hg¥§h« tŒ

‘s¢C¬D

HgsV¢v lk¨Œm

Hgjd ¢‘wn fhsjO¬Hl§h r¬ ¢k fhgsblm. ”lh ¢C g…jVM ¨‘¢g

Hgf¨hV¢m f¬V¥m

Hgl…jh–" Ug

¢lkv HsjO¬HL £ƒH

¢V¥n îYb

Hg¨hzVHJ’ ”lh r¬

¢kwp fu¬L HsjO¬HL Hg¥§h«

06 ¬V¥m lz‘¢m(

•‘ H®lh”K Hgjd j¥VN f§ lVHUh lv t‘gj¢m Hgl r¬ ¢leG

HjOhƒ î¥ lVHUh lk§h ‘tŒh

B jP

ƒH Hg hgum l‘rukh Ugn af”m

Hglul‘G f§h td ‘ oruE

elib

Ӣm

ep

Hgf¨hV¢m fhg”hl

‘kugK kPK aV”m fhkhs‘k¢“ HglP¬‘¬M gj fV¥hx l¨

¬‘gj“/lk¨Œm HBsjO¬HL

¢¥F rVHxM ‘t§

‘gf¢zj“’ ”lh •k§h

009MSG a”VH‰ gaVHz“ £ƒH

CE/5/9991

.dtL

moc.

Hgbsg jL jwl¢L £

H®lV¢”¢m ‘£¢zm HB

lug‘lhJ £hlm

UVfd

A200XX2PP1.boo

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd k.fm Page 2

¥l¢v

K jqv

M jk±¢L m

PƒV

•D jgT jugŒm

Hgj¶e¢V

E td

HglfhaVM’

HgOhw k¢m j¥hI •D

”ï¥VHx ‘rhzd

”lh •ki lK H®£l¢m fl”h

•K jajuG t¢§L

Hguhgd •‘ hx

G’ B h îgn îjbT Hg§hjT

¢CeV ƒg“

Uh¬D’ ‘gj…h¬D ekhx

V

¢m

B jT h ® lg§ jP

‘Hgf¢hkhJ

H·gd •ekhx Hgj‘H¥¬ Ugn ljK îP¬N h‰ UK s‘x khj¥

‘ jqv ¢¬“ Ug¢§h •

HglfhaV Pjn B

B HgPwV’ tŒ¬ Hgf¢hkhJ

‘Y¢V

MIS

Hgf¢hkhJ’ Ugn sf¢G HglehG

T ‘¥§h«

L f§h td g“ jP¬ d Hg

eL ¢lkv ls“

a¶K ƒ fm t

•K jgj« gVY k¬ H

îƒH ”hK lK

ƒg“ zV Hg”§Vf¢m’ aV”m k…d Hg

Hglug‘lhJ

V lsz‘gm UK

‘Hg§hj

Hk…¥hV •‘ wm fi ggfg lgPŒhJ Y¢V Hglujl¬M îgn îgy jgŒhz¢‰h.

n ¬VH¢m jhlm fhgq‘Hf¨ Hgl

îgPhR HgqVV f”G lK Hgf¨hV¢m

lv •D £hjT gOh

‘¢alG ƒg“ ‘B ¢ŒjwV Ugn H®qVH hrm

§h ®¢m lsC‘g¢m rhk‘ u¬ aV”m fhkhs‘k¢“ Y¢

Hg§‘Hzd •

ƒH ‘j

fi U v H®‘rhJ. ‘lK

¢m HgaOw¢m leG •¥§«

lK

Hglkjµ •‘ lgPŒhji ‘Vflh jjgT Hg¬‘H

Hg§hjT.

•‘ jl¬¬ •‘ aOw¢m ‘kŒg§h. ‘lK eL ¢‘wn fj‘Od Hg gaPK H

Hgl¢”V‘‘¢T •‘ Ph‘¢hJ Hgqy¨

l‘H¥§m q‘x HgalS tm Hgjug¢lhJ HgljugŒm fsfG HgP…h± Ugn Hg§h

UK tŒ¬ m. £ h¬t gm ¬‘K UlG Hg§hjT

Hgljfum lgPŒhJ Y¢V lwV– f§

Y¢V lfhaVM •‘ glehG j”‘K ¬Hzlh‰ Ug

‘rT ggj

V Hg¢¬¢K

«M Hg¨f

HgaV”m jPlg

‘ Hg jglS lk¨Œm

OG(.

¢R Hglw

Œm lfhaVM •‘

Hg§hjT ‘/•‘ f¨

›lK hVM td ¥l¢ gi •‘ lgPŒhJ H

¢m’ PsF HgPh¥m’ lK

ObG ¨ŒL jPV¢

sO‘km

H®qVHV Hgkhj¥m

Hg¬ fu¢¬H‰ UK ƒH”VM

”hK lƒ”VM ‘Hgjay¢G fhg¨V¢Œm

§h s¢hVj“’ ‘H®£L u¬¢bJ •

¢m

F •‘ um ‘

¢P”L HgshzR Hgs¢¨VM Ugn r¢h¬M Hgs¢

K l

Hgf¢hkhJ’ Ugn sf¢G H

ƒg“ ‘B ¢ŒjwV Ugn H®qVHV HglfhaVM jk…d

HK •tV

. ”lh ¢V¥n Hjfhc ”h

. ‘j lj‘r h« leG r…G

¬ t¢ g¢“ •K

tŒ¬ ggf¢hkhJ’

UK ¨V

•D l¢VH td

‘Hzd’ B

•‘ lhg¢m

Hglug‘lhJ Hg

HJ Hg

K ƒg“ f¨V¢ fksOm l¨hfŒm •‘ ksOm HPj¢h¨

•¬Okm lK

jg“ Hgj

‘E jsV fhgŒVF lK H®¥§

L Hg

ggP¢g‘

Œ‘¢

ƒg“

‘Hgj

Hgjd jŒ‘

Hglj‘tVM fhg¥§ uG Hg”h

•¬Hx Hg§

•‘ HsjO¬HL • glwhPfm

¢K leG

‘r“ HgŒhk‘k¢m.

¢ju¢K U hjT ju¬¢bJ x ‘±hz…§h g“ P¬

¬D ƒg“ îgn khj¥m UK tŒ¬

HgfPE •‘B l¬OV hV¢m H

¬HL Hg§

HglP…‘±m Ug¢i. £ƒH ‘ lul‘G f§h. ”lh r¬ jC¬D

§hJ g¨f¢m ‘

jkf¢ gK ¢CeV Ugn PŒ

B j¥

fhg

‘kƒ”V lK f¢K

UK •¬H r¬ jjwhU¬ s‘Hx ”h

¬ HsjO

Hgsl

Ugn jO«¢K

•¢m lug‘lhJ aOw¢m

”VM Hg§hjT

•¥§«M HgjsO

•‘ Hgf¨

îgn ƒg“’

î¥VHx •¢m kP‘ H®leG’ ¢¥F ls”i v.

M. ”lh

Hglkh¨R

¢h¬ m td

HgŒ

Ugn U¬L HgjP¬E lK khx

±hzT

HglfhaVM’ ) gPŒhji

L’ ‘lK •legm ƒ

k‘c lK

•K VD

•ekhx r¢h¬M Hgs¢hVM fG ¢¥F

T HgkŒhg

“ •e ”¢«

¥§«M

Hglka‡J H

¢G ‘ ju¨

HgPƒV Uk gF ‘•

•‘ fïP¬N

‘L f

T Ugn Hg

îB •K ƒg“ zp Hg r¬ ¢C¬D

T. HPVW Ugn • m jV

J HgŒ

K jŒ

¬V¥

V •

Hg¨hzVHJ jƒ” qVfh

‘¢¥F j‘Od

H®‘rhJ.

Ugn fhsjO¬HL Hg§‘Hj

BsjO¬HL Hg§hj

HkO…hQ lsj‘N ¥‘¬M H™ahVHJ •‘ jay¢G Hg§hj

Ugn •¬Hz§h.

‘Hkj§h“ Hgg‘H qlhk“’

Hg§hjT. ‘HPVW ”ƒg“ lK HgqV‘

Hg§hjT td •D •¢h‰ lk§L

‘td Phgm juVQ Hg¥§h«

Hgl¥……hJ •‘ lh ahfi ƒg“. tŒ¬ ¢C f¶D lk§

fh™qhtm Hgk¢VHK.

HgaPK •‘

‘lK eL ju¥« £ƒI Hglkj¥hJ

¢P¬E fhg¥§h« •‘ l

HBsjO¬HL.

Hg§hlm HglO«km td ƒH

‘¢‘wn fhBPj…h±

‘Hgf¨hV¢m ‘w¢hkj§lh gj¥kF •D tŒ¬ ggf¢hkhJ lsC‘g¢m rhk‘k¢m j¥hI •D •qVHV kh¥lm UK

HglfhaVM ‘Y¢V

HgPwV’ tŒ¬ Hgf¢hkhJ HgOhwm

Hg§hjT fŒ¬Vji

‘Hgj¶”¬ lK jO«¢K

¢jl¢« £ƒH

HsjO¬HL OwhzW HgPlh¢m ggP…h± Ugn Hglug‘lhJ

•qVHV kh¥lm UK •D tŒ¬ ggf¢hkhJ’ ‘¢alG

)‘kƒ”V lK f¢K H®qVHV Hg fhgl¬OVHJ Hglj‘rum ‘Hg¬OG(.

A200XX2PP1.boo

2

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd

3 lhJ lK

Hglsja…¢hJ

VF

¢V îgn

BjwhG

V¥m

¢l”K

4 ¬

fhgŒ

¬rm’ ‘td ±V‘T lu¢km r¬

‘B ¢u¬ U¢f

G f§h •‘ •¢m r¢‘¬ Ohwm •OVN

‘PŒ‘R

PŒ‘R

‘¢ju¢K

•‘

¢m g¢m g¬‘

¢zhJ lu¢km. lK f¢k§h’

Uk¬ HsjO¬Hl§h.

K 0

§hjT v Hg

DCL

G ƒg“ ‘B ¢ŒjwV Ugn HsjO¬Hli td

.

)‘kƒ”V

Hkj§h“ •¢m

‘Hglug‘

‘¢V

Hk¢K H

Hgjw

¢ŒhJ ‘f

L fhgŒ‘

V Ugn H®qVHV qG •¬Hx ‘j…h¬D

•¢m •¥«Hx gm Hgf¨hV¢m ‘H

‘q

Hglug‘lhJ Hgljqlkm

¥kF gqlhK •t

lu¬HJ gj«H a¢hx ‘qlhK U¬L Hkj§h“ •¢m PŒ‘R aOw jPlg§h ®¢m lsC‘g¢m

¬OG(

¢¬ U M j«

¢u¢h

VHV

•lVH‰ ¨f m P

O«¢K Hgf¢hkhJ

G fï«H lj‘rum ‘Hg jy¢¢V

Œ¨’ ‘r¬ jOjgT UK HgahahJ

”hl¢VH td j¨f g“ HB m j¥hI •D •qVHV kh¥lm UK •D sjO¬HL

¬V¥ h« B ¢ajlG Ugn

HgŒ‘l¢m Hglul‘

Od HgPƒV

gƒH j …v’ whzW aham fhgym Hg m Hg…”V¢m’ ‘¢alG ƒg“ ‘B ¢Œjw khs‘k¢“ tŒ¨ jP”l§h r¢‘¬ lu¢km.

td

Hkj§h“ gPŒ‘R Hg¨fv ‘Hgkso

VD ”ƒ fgG’ rL td HgPh

lVj gj‘q¢p t

HglfhaVM ‘Y¢V HglfhaVM

fƒg“. £ƒH ‘jk…d HgaV”m m rhk‘k¢

V t¢§h H

îgn O jŒk¢m îkjhœ thg¥§

w‘J

OW HglsC‘G UK U¬L

‘¢gm

§hjT. ‘¢u¬ £ƒH

M ¨

HgqV‘

¢V¥v

¢m.

g…jV

¢G Hg

lK fh

§hjT. £ƒH ‘jPj…± aV”m fhkhs‘k¢“ fPŒ§h td m fhgl¬OVHJ Hg

¢u¬ Hga

T •¢qh hJ •‘ •D

jP”L HsjO¬HL Hg lK jd ¢P±

®¢m lsz‘g¢

PŒm fi’ ¢kwp fj‘

HgOhw

H. ‘ l¢V

Hglg”¢ g§h lh”K Hg

Hg”h ¬HL

td H® l¥m •‘ lg

¢hkhJ

¢ŒjwV Ugn H®qVHV h •ekhx HgŒ¢hL

HglsjO¬L g§hj ¢p H aV”m jPl

HsjO

•‘ PŒ‘R

Hglujl¬M

’ îƒ ¢j

•K kƒ”V •K

r¢‘¬ Ohwm •OVN h– g“ fhgjŒh¨ w‘V ®aOhW ‘• d H®lV

•‘ •¢m r‘Hk¢K lul‘G f§

”G lh t

PŒhJ u¢km

O¬HlhJ •

J l ggŒ‘Hk¢K Hg¬‘g f¢zh

V’ tŒ¬ Hgf

“ ‘B ¢alG ƒg

G Ug

Uk¬ kso jk…d Hg

¬HL Hg”hl¢VH

•‘ •¢m gE aVM.

Hg¥§h« lv Hglg

Hgeh g¨fv ‘Hg

U¬L HsjO

¢ajl

¨VT glehG B HgPw

…”V¢m’ ‘

Œ¢h¬M ‘•¢m Hsj

J ‘

§hjT ‘tŒh‰ n ”hl¢VH l¬ f¢Œh j¨

‘•ekhx Hg

td Hli jO¬ td £ƒI Hg‘e¢Œm £‘ H

¢m •‘

OVN

¢al . ‘

§V Ugn Hg j± Hgjd

R Hg m j¥hI •D •qVHV kh¥lm UK •D tŒ¬ ggf¢hk

L Hs jP”

”lh ¢ju¢K HsjO¬HL £ƒH Hg

‘Hg¨hzVHJ

‘g¢S £ƒH lwh¬V OhV¥¢m. ‘¢¥F

¨fv ‘kso

Ugn sf¢G H

îƒH ”hK Hg§hjT

Ug¢“ Hgj¶”¬ lK Hgsl

•‘ PŒ‘

HgŒ‘l¢m Hglul‘G f§h

‘¢alG ƒg“

Hg…‘j‘YVHtd ‘Hg…¢¬¢‘. ‘

Hkj§h“ gPŒ‘R H

HglfhaVM ‘Y¢V Hglfh

¢¥F HsjO¬HL £ƒH

P¬‘E jgT td Hg§hjT.

HgyVQ lK H®a”hG ‘HggŒ¨hJ Hgl¬V¥m

H®wg¢m

Hglg”¢m Hg rhk‘k¢ td £ƒI Hg‘e¢Œm ¬‘K îO¨hV lsfR.

HJ m ƒ

•¥«Hzi’ m juVqi gg

Hgf¨hV

kyl hjT Hg§ O¬HL h‰ Ugn jay hj¢p

¢p.

gl…

Hsj

K sŒ‘¨

±glm‰. ‘£ƒH

( Hglg‘km Ugn

CeV

”G lgP‘±.

s‘HzG’ ‘td Phg

¬‘

HJ •‘ w¬lhJ l…V¨m.

G fhg¥§h« •‘ t“ r‰h •‘

)DCL

Ugn Hgl…hj

lK H

•”eV îaVH

•D Ugn

PVHVM Hga¬¢¬M lCrj lsjO¬L.

r¬ ¢ h«.

g¥§

¥‘¬M Hgaham fa h fh tm Hg gf”sG gqy¨ y¨ Hgq

¨G l jwk¢v.

P¬HJ H

UK

Hg¥§h« B£j«H«

¬ U

¬L Ugn î¥VHx •D ju¬¢ bP§h fluV kjµ r¬ ¢ td Hg lK H®ƒK •ekhx H j±§V ‘ r¬ jCeV ¬V¥hJ Hg

B juVQ lz‘¢m Ugn

‘¥‘

îw

B jŒ jujl¬ aham HguVQ Hgfg‘V¢m

‘HfƒG rwhVN ¥§¬“ ggP¢g‘gm j¥kF juV¢Q Hg¥§h« gg fhgfhzv HgƒD HajV¢J lki Hg¥§h«.

k.fm Page 3 A200XX2PP1.boo

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd yfhV.

¥hJ lz‘¢m jVR n r¬ jP

Hgj‘w¢G

¢p’ îgn ›OVI(.

”hkJ ¬V¥m

G fi.

qlhK wPm

fi Hg

Hgl…hj

Pw‘G Ugn

•‘ ¢”eV lkjµ Hgl‘w

¥§h« g

HVji f¢K 5 ¬V jblS •¨VHT lPg¢m gg v Hg h¬M aPK Hgf¨hV¢m îƒH

¥m PV

£h.

F •‘ PhV V¨

‘Hgjd r¬

•‘ Hgl¥‘£VHJ •‘ jjVH‘– ¬V

îgn Hk…¥hV td l”hK

Hglljg”hJ ‘P¬‘E OshzV •‘ Pj

¥§h« l

Hgsg¨hJ Hg jug¢lhJ jay¢G Hg tR Hg

HV¥v îgn

OhV¥d Ugn rVHxM leG Hgluh¬K

¬D ƒg“ lfhaV •‘

H®a¢hx Hglwk‘Um lK Hglu¬K

HgŒ¬¢lm’ l”hK ¥¢¬ Hgj§‘¢m gm )

HgalS HglfhaV. ‘¢juƒV îU hV¢hJ td îjbT hJ Hgsblm. j¶”¬ •¢qh

K’ tŒ¬ ¢C Hgk¢VH

‘x HgalS Hg « luVqh jjsfF Hgf¨ . tŒ¬ j‘w¢G glh¬M l‘w

Hglƒ”‘V.

•‘ H®¥§«M

¢V.

Hgj¬‘

¬ Hgjufzm

§hjT flw¬V ¢G Hg aPK Hgf¨hV¢m td glwh¬tm

W lK l‘H

Hjfhc HPj¢h¨ qv Hg¥§h«/Hgf¨hV¢m fu¢¬H‰ UK

UK ¨V¢R H

Uk¬ lblsm •¨VHT Hg

HPVW ¬Hzlh

‘53 ¬V¥m lz‘¢m’ ‘fu¢¬H‰ UK q‘x

HgPVHVM j«¢¬ •‘ jŒG UK Hgl¬N lug‘lhJ P‘G îUh¬M

Hgj‘w¢G ‘

HPVW Uk¬ j‘w

Uk¬ HgjOg

‘B jŒƒT Hgf¨hV¢m l¨gŒh

B jjV“ Hg¥§h k.fm Page 4 A200XX2PP1.boo

4

5

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd k.fm Page 5

H®rwn af”m n gd

¬¬

‘™¢qh– •¢m jy¢¢VHJ

V UK H®UlhV •‘

484,0

f¶D PhG lK

HsjO¬HL Hg¥§h«

Hg…u

ObG ‘qui k¨hrhJ HgjV

fhsjO¬HL

H®rw

RAS

îK £ƒH Hglsj‘N fd Hglsj‘¢hJ jŒjVF lK £‘Hzd

HgP¬

RAS

P

RAS.

‘s¨ Ugn ”G YVHL ‘HP¬ gjuVQ ®l‘Hœ j‘N fP¢E ¢ulG Ugn U¬M

« HgP¬

(.

§h g¥l¢v Hgs”hK. £ƒI

H®‘qhc’ jg n li îlh lK

”d B ¢j¥h‘

”m.

)PRINCI

Hgk±

‘¥m Hgaf lkjµ Ug cinosana

”htm td

HOjfhVHJ

‘g”K ls sj¢uhF HglP¬¬M •‘ n luh¬K ”lh ¢¥F •K j‘qv Ugn u¬G lj

1 sL UK Hg¥sL. Uk¬

fyQ

lv Hgl‘Hw…hJ Hg¬‘g¢m g

Hglsl‘– f g¢m

£ƒH Hg§hjT m’

UhL’ ”glh

¬R Ug¢i

P¬¢¬

Uk¬ HsjO¬H

ObG Hgj‘HtR lv H™Vah¬HJ’

‘lhJ Hg

)FR(

2 ‘H¨/”¥L fl

J Ug

Hg¬‘

« ‘îkjh¥i

)FR( j‘N ¨hr

ӴL.* jL j

lsjŒgm lK ObG jŒ¬¢VHJ ¬VHshJ Ugl¢m

¨hrm lw sl‘– fi. •U¬

§‘HjT ‘lOjgT

)FR(.

bsg”d

¢«H

sblm ¥l¢v H®aOhW’

K j”‘K aV”m lm HB n ls

H®¬kn £‘ 5,

.www//:ptth

jV¬¬ Hgbsg”d

CINOSANAP

HgjŒV¢V Hg‘¨k¢m ‘sum l

”d

T Hg lhK gj‘t¢V Plh¢m îqht¢m gg¥l§‘V lCsshJ Ugl¢m hS jsln r¢ tgƒg“ g fi lK rfG H™Vah¬HJ

¢G fhgaf”m. fa”G rw

V £‘ 0,

L jwl¢L Hg¥§h

INCI

¥§h« Hg§hjT £ƒH )¨VH«

– PR

( lK 002A-BE

¬¢‘.

hG. j sjŒf

)FR( Hgl‘wn ”d gbsg

G g¬¢“ ¥§h« îVshG ‘H

V¬¬ H

Pl‘ ¥§h« Hg§hjT Hgl

ggj VQ Hgju ‘N lsj‘¢hJ îahVHJ Hg x lK îVah¬HJ ahlgm ‘¢P¬¬

‘½quJ lK rfG lhK ‘Hsv ¢qlK

0,2 ‘H¨/ fhVI Ugn H®ƒK £‘’ lK n lsj‘N gbsg

glOjg RAS

¨R •OVN ¢V¥n lVH¥um lug rwn Hgl

¥§h« f¶ g‘fm tŒ¨ ggj‘w

P¬¦£h gjV¬¬ Hg

jPj‘D £ƒI Hgju« j¨gfhJ

jV¥lm £ƒH Hglsjk¬.

™k¥g¢«¢m. gjV¬¬ H m ‘P¬M r¢ hG Hg

« f¶rw

¬ H®

§‘HjT HglPl‘g juVQ gg l‘Hw…hJ Hg¬‘g¢m £‘ jP¬¢¬I lK rfG Hg gm îVs

¢V lK HgP

Ph rm Hgl¨

f”e

td

¨hrm •rG.

Phgm îVshG Hg¥§h

RAS

•rG r¬ ¢”‘K rm ‘¢sjO¬L Hg¨h jO¬L Hg§hjT

H®rwn g¨VH« Hg§hjT £ƒH Uk¬ HOj ggym H

sanap

¢VH‰ lK H®

F •B

¢hJ

’ ¢¥

Ugn lshtm gjuVQ g

lsj‘ hlG

td ‘R

UK Hg¥sL.

‘ P

N îVah¬HJ HgjuVQ g

«HL • m Hgjd ¢sjO¬l§h Hg¥l§‘

fkhxH RAS

RAS td lkh

fOw‘W H m tV k¬ fh g¢m lsj H Hg g§ƒ

Hg¬rm gul r¢L

5,1 sL

“ P

‘¬ •¢ d •‘ Uk¬ ‘qui

¬N w¬V Hgl

oc.elibomcino

¥§h« lsj‘ m kW

H™Vah¬HJ Hg¬‘g¢m jT HglPl‘g

laf m ‘¥

®¬kn £‘

’ •‘ PlG

”hk¢ îl

±m

gg§‘H

”jhf

RAS

”lh jL

Hgjay¢G HgŒ¢hs¢m td

.htlaeh/m

jL hV: îk”

lmth

RAS fVM. jL jP¢ HOjfhV

YL lK

RAS

lP… td jalG l‘Hw…hJ Hg

ObG jay¢G Hg§hjT lsj‘¢hJ lK Hg¨h

HBjwhG’ ”glh Hs lsj‘N

‘H¨/”¥L. ¢gfd £ƒH Hg

Ugn H®ƒK fa”G ¨f¢u lshtm P¬¦§h H

* P¬ lK ks¢µ Hg¥sL. ¢jqlK £ƒH HgP¬ £hlah td HgŒ¢hshJ. r¬ jOjgT ggPw‘G Ugn lug‘lhJ P‘G

H®P‘HG lsC‘gm UK l

HglOj

•‘qhc g lj¨gfhJ fhgV wPm H®aOhW.

H™Vah¬HJ jujl¬ Ugn lsj‘¢hJ

¬‘V¢m. jalG £ƒI Hgl‘Hw…hJ P¢« • glsj

¢½ujfV

£‘ ¥«

HgVH

¢jkhsF

¬‘gd

RAS

A200XX2PP1.boo

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd k.fm Page 6

8PC fVHxM

¢h

÷ td Hg‘B¢hJ HgljP¬M’ ‘fVHxM

‘VrL

jŒk¢m

’ ‘fVHxM •‘V‘f¢m VrL

734,818,5

‘fVHxM r¢hs¢m VrL

”lh •K

HgfVjyhG ‘îsfhk

.

‘gk¬H ‘ cigeT rL t‘VM

HxM V : fV hg¢m

0,6 v •kPhx HguhgL

hg¢h ‘£ m skyh sh ‘ xM Hgj

455,11

HgfVH rhL

.cnI snoitacinummoC

‘VrL

÷ td ¥l§‘V¢

÷ td Hgllg”m HgljP¬M’

‘tkgk¬H ‘tVk

VHc HglugŒm td ¥l¢

38315

•‘ •”eV lK •V gaV”m

HklhV“ h ‘Hg¬ rL

B4148322

829,549,5 s¥gm

VrL rL

j¥hV¢m l

‘VrL

td •glhk¢ gf¢hkhJ

G

.

‘G H

G kŒ

HjT HgkŒhgm

M td l¥h HgVHz¬

E j‘tV îl”hk¢m j¬H

gŒ¨hc HjwhBJ Hg§‘

¢V ƒg“ Hg”e¢V lK fVHxHJ HBOj

HgaV”hJ lVOW f§h fl‘¥F blm td £‘kµ ”‘kµ’ ‘fVHxM V

evaWnepO

084,781,5

£d U hgm’ P¢ jT HgkŒ

lK evaWnepO

÷ td ”k¬H’ ‘fVHxM V

69( 364 248 0

9T

®

9T

‘VrL

®

¥hV¢m

÷ H0 h÷ ‘Y

750,133,1

Hgw‘j¢m

V Hg§‘H

MT

¢¬ ‘fV¢¨hk¢ ‘Hgs‘

)8.062729

923049K

VrL

145,359,5

MT

Hgf¢hkhJ Uf ju¬

Hgl”j‘fm ‘ tupnI txeT

Hgublm Hgj

cigeT

hfm •D

HgPw‘G Ugn h‰ îUh¬M ”j

•D a”G lK

Hglw

G •‘ mmoC eliboM cinosanaP

H®a”hG f¬‘K kum. ‘¢lkv lkuh‰ fhj

¢gm lK Hg‘shz fR lK rfG HgaV”m V ls

f¶D ‘s

K îauh

•‘ kŒgi y¢V f¬‘ tL ,.oC snoitacinummoC eliboM cinosanaP ©

¢Œm ggj

ƒI Hgjug¢lhJ td £

£ƒI Hg‘e

.dtL ,.oC snoitacinu lK aV”m

¬M td x Hg‘HV¬M H®¥«H

¢hkhJ Hg‘HV jVO¢W wV¢p

¥«x lK jOqv Hgf

4002 .d

jVHO¢W HBsjO¬HL

A200XX2PP1.boo

6

7

17 PM , 2004 2: er 14 ay, Octob Thursd k.fm Page 7

Hg…zm 1

Hg…zm 4

Hg…zm 4 SRPG

0081MSG

009MSG gshUm lggd •lf¢V td H w¢m

T ¢j‘r

O¬HL Oh

¬lm. ‘

‘Hsj MIS m HglsjO hrm f¨ gn

Phgj§h ‘Hgaf” fhaV(’ 037 f¨hV¢m( m z‘¢

™qhtm î

MIS

+53 ¬V¥m l

+06 ¬V¥m lz‘¢m –

-02

+5 jŒV¢fh‰ )ahlb 77 ¥VHL

003 shUm

0,7 shUm

81 jŒV¢fh

V¢m fh

Hgf¨hV¢m f

1 ¬r¢Œm hrm

× 44 × t‘gJ )j¢hV l

3 t‘gJ

¬HOgd

Pjn 02

002 + f¨

0,2

56

7,3

09

215 ”¢g‘ fh¢J

Hgf¨h m ‘

¢j¶eV UlV

Hgaf” hgm gn P HL U sjO¬

Hg§hjT(

UK HB

G td Phgm jay¢G Hg§hjT’ ”lh

HgaPK

HgjO«¢K

R

HgӤVfhzd

× Hgul

V( ¢lj

× HguVQ

)td Phgm hT

MIS rm

G

HgjO«¢K

‘rT Hgj

rjh‰ •¨‘

‘rJ E ‘ m.

HgjP¬

HgOg…¢ rJ

M Ukh‘¢K HBjwh k‘c f¨h sum ƒH”VM

ƒH”V

¢sjyVR aPK Hgf¨hV¢m

H™qhxM

”G lK ‘

Hg§‘Hzd

‘rJ HgaPK

‘rJ HgjP¬E

‘rJ Hgj‘rT UK HBsjO¬HL

H®fuh¬ )fhglgg

HBVj…hc t‘gj¢m Hgjyƒ¢m fhgj¢hV

Hg‘«K

HgPVHVM af”hJ HgjV¬¬ Hgl¬U‘lm

Hgl‘Hw…hJ

A200XX2PP1.boo

Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech s.r.o.

Pardubice, Czech Republic

A200XX2CP1

Operating Instructions Part 2

ȅįȘȖȓİȢ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ ȂȑȡȠȢ

2

ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɑɚɫɬɶ

2

Kullanım Talimatları Bölüm 2

Printed in Czech Republic

ǼțIJȣʌȫșȘțİ ıIJȘ ǻȘ

µ

ȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȉıİȤȓĮȢ

Ɉɬɩɟɱɚɬɚɧɨ ɜ ɑɟɲɫɤɨɣ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ

Çek Cumhuriyeti‘nde basılmı ú tır

Before operating this handset, please read these instructions (parts 1 and 2) completely.

All screen images in this manual are simulated.

Some phone colours may not be available in every country.

ȆȡȚȞ șȑıİIJİ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ĮȣIJȩ IJȠ IJȘȜȑijȦȞȠ

, ʌĮȡĮțĮȜȠȪ

µ

İ įȚĮȕȐıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ (µ ȑȡȠȢ 1 țĮȚ µ ȑȡȠȢ 2).

ǵȜİȢ ȠȚ İȚțȩȞİȢ IJȘȢ ȠșȩȞȘȢ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ

İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıȠ µ ȠȚȦșİȓ .

ȀȐʌȠȚĮ Ȥȡȫ µ ĮIJĮ IJȘȜİijȫȞȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ µ ȘȞ

İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚ

µ

Į ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ ȤȫȡİȢ

.

ɉɪɟɠɞɟ

, ɱɟɦ ɧɚɱɚɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ , ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ , ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɱɬɢɬɟ ɷɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ( ɑɚɫɬɶ 1 ɢ 2).

ȼɫɟ ɷɤɪɚɧɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɪɚɡɰɚ .

ȼ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɰɜɚɬɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ ɦɨɝɭɬ ɧɟ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ

.

Bu telefonu kullanmadan önce lütfen bu talimatların

(bölüm 1 ve 2) tamamını okuyunuz.

Bu kılavuzdaki tüm ekranlar gerçe ÷ ine benzetilmi ú tir.

Bazı telefon renkleri her ülkede mevcut olmayabilir.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement