Sony PS-LX310BT Operating instructions

Sony PS-LX310BT Operating instructions
4-748-755-71 (2)
Stereo gramofony
Sztereó lemezjátszó
rendszer
Sistem pick-up stereo
Стерео грамофон
PS-LX310BT
Návod k použití
CZ
Kezelési útmutató
HU
Instrucţiuni de utilizare
RO
Инструкции за
експлоатация
BG
VAROVÁNÍ
Napájecí adaptér je určen pro použití v
suchých vnitřních prostorách.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného
ohně (např. hořícím svíčkám).
Za účelem snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte
tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Napájecí adaptér nesmí být zakrytý a musí
být používán při okolní teplotě do 45 °C.
Jednotka není odpojena od elektrické sítě,
dokud je zapojena do zásuvky střídavého
proudu, i když jednotka jako taková je
vypnutá.
Napájecí adaptér se ze sítě odpojuje pomocí
zástrčky, proto ho zapojujte do snadno
přístupné zásuvky.
Pokud si všimnete něčeho neobvyklého,
ihned zástrčku ze zásuvky odpojte.
U modelů s označením CE umístěným
na přístroji
Platnost označení CE je omezena pouze
na země, kde je toto označení ze zákona
povinné, hlavně v zemích EHP (Evropský
hospodářský prostor) a ve Švýcarsku.
Doporučené kabely
UPOZORNĚNÍ: RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM
POUZE PRO POUŽITÍ V
SUCHÝCH PROSTŘEDÍCH
Polarita výstupu stejnosměrného proudu
na napájecím adaptéru

Pro stereo gramofony
Typový štítek se nachází na spodní části
stereo gramofonu.
O napájecím adaptéru
Název modelu napájecího adaptéru
je umístěn na spodní části napájecího
adaptéru.
Kontrola verze firmwaru vašeho
gramofonu
Verzi firmwaru vašeho gramofonu
můžete zkontrolovat na počítači. Pokud
jsou dostupné aktualizace, lze stažením
aktualizací poskytovaných na stránkách
podpory společnosti Sony aktualizovat
firmware.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích, které se řídí
směrnicemi EU.
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo
technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat
na zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgie.
Pro připojení k hostitelským počítačům a/
nebo periferiím je třeba použít řádně stíněné
a uzemněné kabely a konektory.
Napájecí adaptér není konstruován tak, aby
šel opravit, a pokud dojde k jeho poškození
nebo poruše, okamžitě ho přestaňte
používat.
2CZ
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Toto rádiové zařízení je určeno k použití se
schválenými verzemi softwaru, které jsou
uvedeny v prohlášení o shodě EU. Software
nahraný na tomto rádiovém zařízení je
ověřen tak, aby splňoval základní požadavky
směrnice 2014/53/EU.
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské
unii a dalších státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné jej odvézt
do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů pomůžete
ochránit přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního obecního úřadu,
podniku pro likvidaci domovních odpadů
nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se
jeho provozní napětí shoduje s napětím ve
vaší místní elektrické síti.
• Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný
předmět nebo tekutina, odpojte jednotku a
nechte ji před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
• Pokud víte, že zařízení nebudete po delší
dobu používat, vytáhněte zástrčku zařízení
ze zásuvky ve zdi. Při odpojování napájecího
kabelu jej držte za zástrčku.
Nikdy netahejte za kabel.
CZ
ES
Zabalení
Karton a obalový materiál uschovejte. Lze je
použít při přepravě přístroje. Pokud budete
mít k zařízení jakékoli dotazy nebo narazíte
na problémy, na které nenaleznete odpovědi
v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
3CZ
Funkce
PS-LX310BT je stereo gramofon určený pro analogové přehrávání vinylových desek.
Sestavte si svůj gramofon pro jeho první použití.
Tento gramofon není vybaven vestavěnými reproduktory.
Pro poslech zvuku z vinylové desky použijte buď audio kabel pro připojení k audio zařízení,
nebo funkci BLUETOOTH® pro připojení k audio zařízení podporujícímu bezdrátovou
technologii BLUETOOTH, jako například bezdrátové reproduktory nebo bezdrátová sluchátka.
„Připojení pomocí audio kabelu“
(strana 12)
Audio kabel
„Připojování pomocí funkce BLUETOOTH“
(strana 13)
Poznámka
• Ujistěte se, že jste připojili a používáte audio zařízení podporující bezdrátovou technologii BLUETOOTH s
funkcí nastavení hlasitosti. Pokud připojíte gramofon k zařízení, na kterém nelze upravovat hlasitost,
mohou být některé skladby přehrávány velmi hlasitě.
• Zařízení, včetně televizorů, smartphonů a počítačů, nemohou přijímat data odeslaná z gramofonu, pokud
je gramofon připojen k zařízení BLUETOOTH.
• Tento gramofon není analogový přehrávač určený k použití jako DJ gramofon. Manuální zastavení nebo
obrácení směru otáčení vinylové desky bude mít za následek poruchy.
4CZ
Obsah
Bezpečnostní opatření..................... 3
Funkce............................................... 4
Součásti a ovládací prvky................. 6
Začínáme
Kontrola dodaných položek............. 9
Sestavení gramofonu......................10
Připojení gramofonu....................... 12
Poslech vinylové desky
Přehrávání vinylové desky............... 15
Údržba
Čištění hrotu přenosky....................18
Výměna hrotu přenosky..................18
Výměna pohonného řemínku.........19
Čištění těla gramofonu a krytu proti
prachu..............................................19
Doplňující informace
Odstraňování problémů................. 20
Služby opravy.................................. 21
Technické údaje...............................22
Webové stránky zákaznické
podpory...........................................23
Ochranné známky...........................23
Rejstřík.............................................23
5CZ
Součásti a ovládací prvky
Přední/boční část
1
 Hřídelka (strana 10)
 Podložka pro talíř (strana 9, 11)
 Talíř (strana 9, 10)
Při skládání gramofonu nasaďte talíř na
hřídelku. Kolem zadní části vede pohonný
řemínek.
 Kontrolka BLUETOOTH
Pokud je gramofon připojen přes funkci
BLUETOOTH k přehrávacímu zařízení
podporujícímu bezdrátovou technologii
BLUETOOTH, svítí kontrolka modře, pokud je
gramofon v režimu párování, bliká kontrolka
rychle modře a pokud je funkce BLUETOOTH
zakázána, kontrolka nesvítí. Pokud nejsou v
dosahu žádná zařízení, která byla dříve
spárována, pak při stisku tlačítka BLUETOOTH/
PAIRING se zakázanou funkcí
tlačítka
BLUETOOTH se kontrolka rozsvítí oranžově a
gramofon přejde do pohotovostního režimu.
6CZ
 Tlačítko BLUETOOTH/tlačítko
PAIRING
(strana 13)
Povoluje/zakazuje funkci BLUETOOTH.
Stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekund a
jeho následným uvolněním se gramofon
přepne do režimu párování.
 Port micro USB
Tento port je umístěn na vnitřní straně
gramofonu, když je vyjmutý talíř.
Pokud jsou k dispozici aktualizace (strana
2), připojte gramofon k počítači pomocí
kabelu micro USB (není součástí dodávky) a
aktualizujte firmware.
 Kryt proti prachu (strana 9, 11)
 Závěsy krytu proti prachu (strana 9, 11)
 Úložný otvor pro adaptér na 45 ot./min
(strana 9, 15)
Zde můžete adaptér na 45 ot./min uložit, když
jej nepoužíváte.
 Raménko přenosky (strana 15)
 Držák přenosky
 Otočný volič SIZE (strana 15)
 Hrot přenosky (strana 18)
Otočením nastavte odpovídající velikost
vinylové desky, kterou chcete přehrát.
 Opěrka raménka přenosky (strana 16)
Pokud nepřehráváte vinylovou desku, umístěte
raménko přenosky do této opěrky.
Poznámka
Na spodní straně opěrky raménka přenosky
naleznete otvor. Před přenášením gramofonu
protáhněte tímto otvorem provázek a zafixujte
raménko přenosky a opěrku raménka
přenosky.
 Otočný volič SPEED (strana 15)
Otočením nastavte odpovídající rychlost
otáčení podle přehrávané vinylové desky.
Při zakoupení gramofonu byl na hrot přenosky
připevněn ochranný kryt. Při sestavování
gramofonu a při delší době nepoužívání
gramofonu nasaďte tento kryt.
Poznámka
Hrot přenosky je vysoce citlivá součást.
Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo k jeho
poškození.
 Tělo vložky (strana 18)
 Tlačítko START (strana 16)
 Tlačítko STOP (strana 16)
 Tlačítka UP/DOWN (strana 16)
7CZ
Zadní část
 Přepínač OUTPUT SELECT (strana 12)
Pomocí tohoto přepínače přepněte na
příslušný výstupní formát zařízení, které
používáte, když je připojeno audio zařízení,
jako například stereo systém nebo zesilovač.
 Přepínač GAIN SELECT
Při přehrávání nastavte rozdíl hlasitosti
vinylových desek. Pokud byla zvuková stopa
nahrána na vinylovou desku potichu, nastavte
pro správnou hlasitost přehrávání tento
přepínač do polohy HIGH. Pokud byla zvuková
stopa nahrána na vinylovou desku hlasitě,
může dojít ke zkreslení zvuku, pokud se
pokusíte desku přehrát s tímto přepínačem v
poloze HIGH. Změňte nastavení, které bude
vhodné pro danou vinylovou desku.
Nastavení hlasitosti je účinné pro výstup
zvuku, když je přepínač OUTPUT SELECT
nastaven do polohy LINE a hlasitost přehrávání
nastavena na připojení BLUETOOTH. Nastavení
je neúčinné pro výstup zvuku, když je přepínač
OUTPUT SELECT nastaven do polohy PHONO.
  Konektor DC IN 12V
 Tlačítko napájení
ON (zapnuto)/
STANDBY (pohotovostní režim)
Zapíná/vypíná gramofon.
Pokud přehrávání nezačne ani když jste stiskli
tlačítko START, zkontrolujte, že je tlačítko
ON (zapnuto).
napájení v poloze
8CZ
Poznámka k přenášení tohoto výrobku
Při přenášení výrobek bezpečně uchopte za
spodní část, jak je znázorněno na obrázku níže.
Nesprávné uchopení může vést k upuštění a
poškození produktu nebo zranění uživatele.
• Závěsy krytu proti prachu (2)*
Začínáme
Kontrola dodaných
položek
• Napájecí adaptér (1)
• Talíř (s pohonným řemínkem) (1)
• Návod k použití (tento návod)
* Adaptér na 45 ot./min a závěsy krytu proti prachu
jsou připevněny k boční ploše obalového materiálu
gramofonu.
Začínáme
Ujistěte se, že balení obsahuje veškeré
příslušenství uvedené níže. Pokud zjistíte,
že kterýkoliv kus chybí, obraťte se na svého
prodejce nebo přejděte na webové stránky
zákaznické podpory. (Viz strana 23.)
Poznámka
Uschovejte obalový materiál pro případ, že bude
nutné gramofon předat k opravě.
• Podložka pro talíř (1)
• Kryt proti prachu (1)
• Adaptér na 45 ot./min (1)*
Pokud chcete přehrávat vinylovou desku
o průměru 7 palců (17 cm), umístěte na
hřídelku adaptér na 45 ot./min.
Pokud nepoužíváte adaptér na 45 ot./
min, uložte jej do úložného otvoru.
9CZ
Sestavení gramofonu
Poznámka
• Při zakoupení gramofonu je na hrot přenosky
nasazen jeho ochranný kryt. Při sestavování
gramofonu ponechte kryt nasazen.
• Gramofon nezapojujte do zásuvky pomocí
napájecího adaptéru, dokud jeho sestavení
nedokončíte.
• Hrot přenosky je vysoce citlivá součást. Během
manipulace s hrotem přenosky se jej
nedotýkejte. Pokud byste se dotkli prstem hrotu
přenosky nebo kdyby hrot přenosky narazil do
talíře, mohlo by dojít k poškození hrotu
přenosky.
• Při přenášení gramofonu po jeho sestavení:
– nasaďte ochranný kryt hrotu přenosky,
– vyjměte talíř a
– protáhněte provázek skrz otvor v opěrce
raménka přenosky a zafixujte raménko
přenosky a jeho opěrku.
Bezpečnostní opatření při
umístění
• Umístěte zařízení na rovnou plochu.
• Neumisťujte zařízení do blízkosti
elektrických spotřebičů (jako je televizor,
fén nebo zářivkové světlo), protože by
mohlo docházet k hučení nebo šumu.
• Umístěte jednotku na místo, které není
vystaveno zdrojům vibrací, jako jsou
reproduktory, bouchnutí dveří apod.
• Nevystavujte zařízení přímému
slunečnímu svitu, extrémním teplotám a
nadměrnému množství prachu a vlhkosti.
• Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti
od elektronických zařízení, která mohou
vyzařovat rádiové vlny nebo
elektromagnetické záření.
10CZ
Připevnění talíře
1
Položte talíř na hřídelku.
Při pokládání talíře na hřídelku ho
udržujte ve vodorovné poloze.
Talíř
Řemenička
motorku
Hřídelka
Poznámka
Talíř pevně uchopte, aby nehrozilo jeho
upuštění, protože by mohlo dojít k poškození
gramofonu nebo zranění uživatele.
2 Otočte talíř tak, aby skrze
obdélníkový otvor s konci červené
stužky připevněné k talíři byla vidět
řemenička motorku.
Řemenička
motorku
Červená
stužka
3 Odlepte lepicí pásku, zatáhněte za
červenou stužku a přidržte ji a
oviňte pohonný řemínek kolem
řemeničky motorku.
Připevnění krytu proti prachu
1
Zasuňte dodané závěsy krytu proti
prachu do otvorů pro závěsy na
krytu proti prachu.
Otvory pro závěsy
Začínáme
Poznámka
• Dávejte pozor, abyste pohonný řemínek
nepřekroutili. Pokud pohonný řemínek
překroutíte během jeho ovinování kolem
řemeničky motorku, rychlost bude nestabilní
a talíř se zastaví, jakmile se začne otáčet.
Pokud k tomu dojde, znovu oviňte pohonný
řemínek kolem řemeničky motorku.
• Při umisťování pohonného řemínku kolem
talíře nenapínejte řemínek příliš velkou silou.
Došlo by tím k degradaci pohonného
řemínku, což má za následek kolísavou a
příliš vysokou výšku zvuku.
• Pokud se při umisťování pohonného řemínku
kolem talíře stane, že řemínek spadne z
vnitřního kruhu talíře, dočasně talíř vyjměte.
Otočte talíř vzhůru nohama a oviňte
pohonný řemínek kolem obvodu vnitřního
kruhu. Poté opakujte celý postup znovu od
začátku.
• Po ovinutí pohonného řemínku kolem
řemeničky motorku nezapomeňte odstranit
červenou stužku. Červená stužka je určena k
tomu, aby vám pomohla s tímto úkonem.
Ovinutí pohonného řemínku kolem
řemeničky motorku je možné i bez této
stužky. Po připevnění talíře již není červená
stužka potřeba.
Závěsy krytu proti prachu
2 Vyrovnejte připevněné závěsy s
otvory pro závěsy na zadní části
gramofonu a zatlačte do nich kryt
proti prachu.
Tip
Chcete-li kryt proti prachu sejmout, zcela kryt
otevřete, uchopte ho za obě strany v blízkosti
spodní části krytu a jemně ho vytáhněte
směrem vzhůru.
4 Umístěte podložku pro talíř na talíř.
11CZ
Připojení gramofonu
Připojení pomocí audio
kabelu
Poznámka
• Před připojením se ujistěte, že připojované
audio zařízení, jako je stereo systém nebo
zesilovač, je vypnuté.
• Všechna připojení proveďte předtím, než
zapojíte napájecí adaptér do zásuvky.
1
Připojte audio kabel, který vychází
ze zadní části gramofonu, do
vstupního konektoru PHONO, do
vstupního konektoru AUX, nebo do
analogového vstupního konektoru
pro audio zařízení.
Připojte bílou zástrčku kabelu do bílého
konektoru (L) a červenou zástrčku do
červeného konektoru (R).
2 Přepněte přepínač OUTPUT SELECT
na zadní straně gramofonu podle
připojeného konektoru audio
zařízení.
• Pokud je audio zařízení vybaveno
vstupním konektorem PHONO
(připojeno ke vstupnímu konektoru
PHONO)
Přepněte přepínač do polohy PHONO.
Audio signál z kazety MM vystupuje z
audio kabelu, aniž by prošel phono
předzesilovačem zabudovaným do
gramofonu. Pro audio zařízení se
používá se phono předzesilovač.
• Pokud audio zařízení nemá vstupní
konektor PHONO (připojeno ke
vstupnímu konektoru AUX,
vstupnímu konektoru VIDEO atd.)
Přepněte přepínač do polohy LINE.
Audio signál, který prochází phono
předzesilovačem zabudovaným do
gramofonu, je na výstupu z audio
kabelu.
Poznámka
Poznámka
Zástrčku je nutné do konektoru zcela zasunout.
Uvolněný spoj bude mít za následek šum při
přehrávání.
12CZ
• Pokud používáte pouze připojení BLUETOOTH
a nepřipojujete gramofon k ostatním
zařízením pomocí audio kabelu, umístěte
audio kabel tak, aby se jeho kovové špičky
nedotýkaly navzájem ani kovových částí z
regálů nebo jiných zařízení. Poté pro
používání gramofonu nastavte přepínač
OUTPUT SELECT do polohy LINE.
Tip
Přepínač OUTPUT SELECT je při zakoupení
nastaven v poloze LINE.
3 Připojte napájecí adaptér.
Připojování pomocí funkce
BLUETOOTH
Přehrávání vinylových desek si můžete
vychutnat také s využitím funkce
BLUETOOTH tohoto gramofonu, jenž
umožňuje bezdrátové připojení
přehrávacích zařízení (nejsou součástí
balení), která podporují bezdrátovou
technologii BLUETOOTH, jako jsou
BLUETOOTH reproduktory nebo BLUETOOTH
sluchátka.
Otřesy způsobené stisknutím tlačítka
BLUETOOTH/ tlačítka PAIRING během
přehrávání vinylové desky mohou způsobit
přeskočení hrotu přenosky. Doporučujeme
provést připojení BLUETOOTH před
začátkem přehrávání desky.
Začínáme
• Připojení audio kabelu ke vstupnímu
konektoru PHONO a nastavení přepínače
OUTPUT SELECT do polohy LINE může
způsobit velmi hlasitý zvuk, který může
rozbít zesilovač či reproduktor. Při připojování
ke vstupnímu konektoru PHONO vždy
přepněte přepínač do polohy PHONO.
Připojení audio kabelu k analogovému
vstupnímu konektoru, jako je vstupní
konektor AUX, a nastavení přepínače
OUTPUT SELECT do polohy PHONO vytváří
pouze velmi tichý zvuk. Při připojování k
analogovému vstupnímu konektoru vždy
přepněte přepínač do polohy LINE.
Poznámka
Nepřipojujte sluchátka, na nichž nelze nastavovat
hlasitost. Zvukové stopy mohou být přehrávány
velmi hlasitě.
Registrace (párování) zařízení a
gramofonu
Poznámka
Chcete-li se vyhnout šumové interferenci,
umístěte tělo napájecího adaptéru co možná
nejdále od gramofonu.
Při prvním připojení gramofonu k
přehrávacímu zařízení podporujícímu
bezdrátovou technologii BLUETOOTH je
nutné provést spárování s tímto zařízením.
Jelikož gramofon dokáže zaznamenat
informace až o 8 spárovaných zařízeních,
není při dalších připojení zařízení ke
gramofonu již párování nutné.
1
Umístěte přehrávací zařízení podporující
bezdrátovou technologii BLUETOOTH, ke
kterému se chcete připojit, co nejblíže ke
gramofonu.
13CZ
2 Stiskněte a podržte na gramofonu
tlačítko BLUETOOTH/ tlačítko PAIRING
po dobu asi 2 sekund a poté jej uvolněte.
Kontrolka BLUETOOTH bliká rychle modře.
Poznámka
Pokud používáte pouze připojení BLUETOOTH a
nepřipojujete gramofon k ostatním zařízením
pomocí audio kabelu, nastavte pro používání
gramofonu přepínač OUTPUT SELECT na zadní
straně gramofonu do polohy LINE.
Tip
• Poté, co jste spárovali gramofon a zařízení se
můžete připojit ke spárovanému zařízení
jednoduše tím, že krátce stisknete tlačítko
PAIRING pro povolení
BLUETOOTH/ tlačítko
funkce BLUETOOTH na gramofonu. Můžete se
také připojit ke spárovanému zařízení a
přehrávat vinylové desky stisknutím tlačítka
START na přední straně gramofonu, když
kontrolka BLUETOOTH svítí oranžově (v
pohotovostním režimu).
• Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/ tlačítko
PAIRING pro rozpojení připojení BLUETOOTH.
Kontrolka BLUETOOTH zhasne.
• Lze zaznamenat informace o nejvýše 8
zařízeních spárovaných s gramofonem.
Všechny informace o spárovaných zařízeních
můžete vymazat stisknutím a podržením tlačítka
PAIRING po dobu asi 10
BLUETOOTH/ tlačítka
sekund a jeho následným uvolněním.
3 Zapněte režim párování na přehrávacím
zařízení podporujícím bezdrátovou
technologii BLUETOOTH, ke kterému se
chcete připojit.
Výše uvedená ilustrace je příkladem
zařízení, které se připojuje.
Postup, jak zapnout režim párování na
zařízení, ke kterému se chcete připojit,
naleznete v uživatelské příručce
dodávané se zařízením.
Po dokončení párování kontrolka
BLUETOOTH přestane blikat modře a
zůstane svítit.
14CZ
Pokud nelze zaregistrovat (spárovat)
zařízení
• Pokud jsou poblíž přehrávací zařízení,
která podporují bezdrátovou technologii
BLUETOOTH, která mají povolenou funkci
BLUETOOTH, ale některá z nich nechcete
spárovat, zakažte na nich funkci
BLUETOOTH a zkuste párování znovu.
• Během operace párování se může stát, že
se zapne zařízení, které nechcete
spárovat, a toto zařízení se automaticky
připojí ke gramofonu. Pokud k tomu
dojde, nastavte na takovém zařízení, aby
se nezapínalo navázáním BLUETOOTH
připojení, zařízení vypněte a zkuste
párování znovu.
• Gramofon nemůžete být spárován se
smartphony, televizory či počítači.
Gramofon dokáže využít funkce
BLUETOOTH k poslání dat do přehrávacího
zařízení podporujícího bezdrátovou
technologii BLUETOOTH; avšak protože
gramofon nedokáže přijmout data ze
smartphonů, televizorů či počítačů,
nemůže se s nimi spárovat.
Poslech vinylové desky
2 Otočením otočného voliče SPEED
zvolte rychlost otáčení odpovídající
přehrávané vinylové desce.
Přehrávání vinylové
desky
Poznámka
1
Položte vinylovou desku na talíř.
Vinylová deska
Otočný volič SPEED
Tip
Poslech vinylové desky
• Před přehráváním vinylové desky zeslabte
hlasitost připojeného audio zařízení. Hlasitý
skřípavý zvuk vznikající při sestupu raménka
přenosky a při kontaktu hrotu přenosky s
vinylovou deskou by mohl reproduktory či jiné
audio zařízení poškodit. Počkejte, dokud hrot
přenosky zcela nesestoupí na desku, a teprve
poté zvyšte hlasitost.
• Dokonce i nové vinylové desky mohou při
přehrávání vydávat skřípavý zvuk. Pamatujte, že
tento zvuk je charakteristický pro přehrávání
vinylových desek.
Dbejte také na způsob skladování vinylových
desek, neboť prach a nečistoty, které se na
desku nalepí při jejím vytahování z obalu,
mohou způsobit tento zvuk.
Rychlost otáčení je obvykle uvedena na štítku
uprostřed vinylové desky nebo na obalu desky.
3 Otočením otočného voliče SIZE
zvolte velikost (v palcích) vinylové
desky.
Nastavte jej do polohy „12“ pro LP desky
a do polohy „7“ pro EP desky.
Poznámka
Na talíř pokládejte vždy pouze jednu desku.
Přehrávání vinylových desek o průměru
7 palců (17 cm)
Otočný volič SIZE
Pokud chcete přehrávat vinylové desky o
průměru 7 palců (17 cm), umístěte na
hřídelku dodávaný adaptér na 45 ot./min .
Po skončení používání adaptéru na 45 ot./
min, jej uložte do úložného otvoru.
15CZ
4 Odejměte ochranný kryt hrotu
přenosky.
6 Nastavte hlasitost na audio zařízení.
Pro ukončení přehrávání
Stiskněte tlačítko STOP. Raménko přenosky
se vrátí na opěrku raménka přenosky. Talíř
se přestane otáčet.
Pro pozastavení přehrávání
Ochranný kryt
hrotu přenosky
Stisknutím tlačítka UP/DOWN zvedněte hrot
přenosky z vinylové desky. Talíř se bude i
nadále otáčet.
Po dokončení přehrávání
Poznámka
Ochranný kryt hrotu přenosky odejměte
opatrně, aby nedošlo k poškození hrotu
přenosky.
5 Stiskněte tlačítko START.
Přehrávání začne, když raménko
přenosky automaticky sestoupí do své
pozice, která byla nastavena otočným
voličem SIZE, na začátek vinylové desky.
Raménko přenosky se automaticky vrátí na
opěrku raménka přenosky a talíř se
přestane otáčet.
Chcete-li přehrát jinou část vinylové
desky
1
Po provedení kroku 4 stiskněte tlačítko
UP/DOWN a zvedněte raménko
přenosky.
Přesuňte raménko přenosky do požadované
pozice.
2 Stiskněte tlačítko UP/DOWN.
Raménko přenosky sestoupí na vinylovou
desku a zahájí se přehrávání.
Poznámka
• Kryt proti prachu zavírejte pomalu, aby
nevznikly otřesy, které by mohly způsobit
přeskočení hrotu přenosky.
• Během přehrávání se nedotýkejte raménka
přenosky ani otáčející se desky.
• Během přehrávání neměňte nastavení
pomocí přepínačů na zadní straně
gramofonu.
16CZ
Přehrávání prostřednictvím
připojení BLUETOOTH
Při prvním připojení gramofonu k
přehrávacímu zařízení podporujícímu
bezdrátovou technologii BLUETOOTH,
prostřednictvím funkce BLUETOOTH, je
nutné napřed zařízení zaregistrovat
(spárovat). (Viz strana 13.)
1
Pokud je připojení BLUETOOTH úspěšné,
kontrolka BLUETOOTH na gramofonu
svítí modře.
Poslech vinylové desky
Nejprve zapněte přehrávací zařízení
a připravte jej na příjem dat
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH. Poté stiskněte tlačítko
BLUETOOTH/ tlačítko PAIRING na
gramofonu, čímž povolíte funkci
BLUETOOTH.
2 Pro přehrání vinylové desky
postupujte podle kroků 1 až 5 v části
„Přehrávání vinylové desky“.
Tip
Pokud zakážete funkci BLUETOOTH na
přehrávacím zařízení připojeném přes
bezdrátovou technologii BLUETOOTH, kontrolka
BLUETOOTH na gramofonu bude svítit oranžově a
gramofon se přepne do pohotovostního režimu. V
pohotovostním režimu se gramofon automaticky
připojí k přehrávacímu zařízení jakmile je funkce
BLUETOOTH na zařízení opět povolena a gramofon
přehrává desku.
Přepínání přehrávacích zařízení
Chcete-li přepnout na jiné přehrávací
zařízení podporující bezdrátovou
technologii BLUETOOTH, které již bylo s
gramofonem spárované, vypněte právě
hrající přehrávací zařízení a následně
povolte funkci BLUETOOTH na zařízení,
které chcete použít.
Chcete-li přepnout na nové zařízení, které
ještě nebylo s gramofonem spárované,
vypněte právě hrající zařízení a pro
dokončení párování postupujte podle
pokynů uvedených v části „Registrace
(párování) zařízení a gramofonu“.
17CZ
Údržba
3 Podržte tělo vložky () jednou
rukou, uchopte hrot přenosky
druhou rukou a vytáhněte hrot
přenosky z těla vložky ve směru
šipky.
Čištění hrotu přenosky
Hrot přenosky je vysoce citlivá součást.
Zacházejte s ním opatrně, aby nedošlo k
jeho poškození.
Hrot přenosky čistěte komerčním čisticím
prostředkem.

Výměna hrotu přenosky
V závislosti na způsobu používání může
dojít k opotřebení, poškození nebo
značnému znečištění hrotu přenosky. V
takovém případě je nutné hrot přenosky
vyměnit.
Chcete-li získat náhradní hrot přenosky,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte
na webové stránky zákaznické podpory. (Viz
strana 23.)
Poznámka
• Nepoužívejte náhradní hrot přenosky vyrobený
jinou firmou.
• Před výměnou hrotu přenosky nezapomeňte
nasadit ochranný kryt hrotu přenosky, aby
nedošlo k poranění prstů nebo poškození hrotu
přenosky.
Sejmutí hrotu přenosky
1
Vypněte gramofon a připojené
audio zařízení a odpojte napájecí
adaptér ze zásuvky.
2 Nasaďte na hrot přenosky ochranný
kryt hrotu přenosky.
18CZ
Nasazení hrotu přenosky
1
Nasaďte na nový hrot přenosky
ochranný kryt hrotu přenosky.
2 Držte tělo vložky () jednou rukou
a vsuňte západku na novém hrotu
přenosky do otvoru na těle vložky.

3 Zatlačte hrot přenosky ve směru
šipky, dokud nezacvakne.
Výměna pohonného
řemínku
Pohonný řemínek se postupem času
opotřebovává, případně se i přetrhne. V
takovém případě ho nahraďte novým.
Chcete-li získat náhradní pohonný řemínek,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte
na webové stránky zákaznické podpory. (Viz
strana 23.)
1
2 Vyjměte podložku pro talíř.
3 Stáhněte pohonný řemínek z
vyjměte pohonný řemínek.
6 Omotejte nový pohonný řemínek
okolo talíře a dbejte na to, aby
nedošlo k jeho překroucení.
Dokončete sestavení podle pokynů v
části „Sestavení gramofonu“. (Viz strana
10.)
Poznámka
Náhradní pohonné řemínky nejsou vybaveny
červenou indikační stužkou.
Údržba
Vypněte gramofon a připojené
audio zařízení a odpojte napájecí
adaptér ze zásuvky.
5 Převraťte talíř vzhůru nohama a
řemeničky motorku.
Čištění těla gramofonu a
krytu proti prachu
4 Uchopte talíř vložením prstu a palce
do kulatých otvorů a vyjměte ho.
Tělo gramofonu a kryt proti prachu čistěte
jemným suchým hadříkem.
Pokud nelze nečistoty odstranit, použijte
hadřík navlhčený ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte žádná
chemická rozpouštědla, jako například líh,
benzin či ředidlo, protože by došlo k
poškození povrchové úpravy.
19CZ
Je slyšet šum.
Doplňující informace
Odstraňování problémů
Pokud váš gramofon nefunguje správně,
před podáním žádosti o opravu si nejprve
projděte následující pokyny. Pokud vám
nepomohou problém vyřešit, obraťte se na
svého prodejce nebo přejděte na webové
stránky zákaznické podpory. (Viz strana 23.)
• Ujistěte se, že je přepínač OUTPUT SELECT na
zadní části gramofonu přepnut do polohy
LINE. Pokud je přepínač PHONO/LINE
přepnut do polohy PHONO, zatímco je
gramofon připojen k jiným konektorům na
audio zařízení, než jsou vstupní konektory
PHONO, může během přehrávání vznikat
šum. Pokud je přepínač PHONO/LINE
přepnut do polohy LINE, nepřipojujte
gramofon ke vstupním konektorům PHONO
na audio zařízení.
Výška zvuku je příliš vysoká nebo nízká.
Přehrávání vinylové desky
Raménko přenosky přeskakuje nebo
klouže.
• Gramofon není umístěn ve vodorovné
poloze. Umístěte gramofon na rovnou
plochu.
• Vinylová deska je zaprášená nebo
poškrábaná. Očistěte povrch desky
komerčním čisticím prostředkem k čištění
gramofonových desek nebo desku vyměňte.
Potýkáte se s problémy se zvukem.
• Pokud znečištěný hrot přenosky způsobuje
častý šum, vyčistěte ho pomocí komerčního
přípravku pro čištění hrotů přenosek. Pokud
je hrot přenosky opotřebovaný, vyměňte ho.
(Viz strana 18.)
• Pokud je výška zvuku nestabilní, pohonný
řemínek může být opotřebovaný. Vyměňte
pohonný řemínek. (Viz strana 19.)
• Pokud zaprášená vinylová deska způsobuje
častý šum, vyčistěte povrch pomocí komerčního
přípravku pro čištění vinylových desek.
• Hrot přenosky je opotřebovaný. Vyměňte ho
za nový. (Viz strana 18.)
Je slyšet dunivý zvuk nebo
nízkofrekvenční hučení*.
Gramofon je umístěn příliš blízko
reproduktorům. Přesuňte gramofon dále od
reproduktorů.
* Tento jev nazývaný „akustická zpětná vazba“ se
objevuje, pokud jsou vibrace z reproduktorů
přenášeny vzduchem nebo pomocí pevných
předmětů (jako např. poličky, skříně nebo podlahy)
do gramofonu, kde jsou zachyceny hrotem
přenosky, zesíleny a přehrávány pomocí
reproduktorů.
20CZ
• Je zvolena nesprávná rychlost otáčení.
Vyhledejte rychlost otáčení na štítku
uprostřed vinylové desky nebo na obalu
desky a zvolte správnou rychlost otáčení.
Pomocí otočného voliče SPEED zvolte
rychlost „33“ pro desky 33 1/3 ot./min nebo
„45“ pro desky 45 ot./min.
• Pohonný řemínek může být překroucený
nebo opotřebovaný. Rozmotejte pohonný
řemínek. (Viz strana 19.)
Výška zvuku kolísá.
Hrot přenosky je opotřebovaný. Vyměňte ho za
nový. (Viz strana 18.)
Pohonný řemínek je opotřebovaný nebo
poškozený.
Vyměňte pohonný řemínek. (Viz strana 19.)
Chcete-li získat náhradní pohonný řemínek,
obraťte se na svého prodejce nebo přejděte na
webové stránky zákaznické podpory. (Viz
strana 23.)
Talíř se neotáčí.
• Ujistěte se, že je napájecí adaptér řádně
zapojen do zásuvky a do zdířky DC IN 12V na
gramofonu.
• Ujistěte se, že je pohonný řemínek zcela
ovinut okolo řemeničky motorku. (Viz strana
11.)
Přehrávaný zvuk je příliš tichý nebo
zkreslený.
Zkontrolujte, zda nastavení přepínače OUTPUT
SELECT na gramofonu odpovídá typu vstupních
konektorů na audio zařízení použitých k
připojení gramofonu. (Viz strana 12.)
Připojení BLUETOOTH
Nelze spárovat zařízení prostřednictvím
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Nelze připojit gramofon k přehrávacímu
zařízení podporujícímu bezdrátovou
technologii BLUETOOTH, ke kterému
chcete gramofon připojit.
Pokud jsou poblíž přehrávací zařízení, která
podporují bezdrátovou technologii BLUETOOTH
a která mají povolenou funkci BLUETOOTH, ale
k některým z nich se nechcete připojit, zakažte
na nich funkci BLUETOOTH.
Nelze připojit smartphone, televizor, či
počítač.
Gramofon dokáže využít funkce BLUETOOTH k
poslání dat do přehrávacího zařízení
podporujícího bezdrátovou technologii
BLUETOOTH; avšak protože gramofon nedokáže
přijmout data ze smartphonů, televizorů či
počítačů, nemůže se k nim připojit.
Pokud váš gramofon nefunguje správně,
projděte si pokyny v kapitole „Odstraňování
problémů“ a zjistěte, zda je nutné systém
opravit.
Pokud vám pokyny nepomohou problém
vyřešit, obraťte se na svého prodejce nebo
přejděte na webové stránky zákaznické
podpory. (Viz strana 23.)
Doba uchování náhradních dílů:
Společnost Sony bude uchovávat funkční
součásti gramofonu pro opravy (součásti nutné
k zajištění funkčnosti gramofonu) po dobu
nejméně osmi let od ukončení prodeje výrobku
dle pokynů Ministerstva hospodářství,
obchodu a průmyslu v Japonsku, a během této
lhůty bude poskytovat služby opravy. V
závislosti na součásti, kterou je nutné opravit,
však mohou být služby opravy poskytovány i
mimo tuto lhůtu pro uchování. Podrobné
informace naleznete na webových stránkách
zákaznické podpory. (Viz strana 23.)
Předtím, než se obrátíte na prodejce nebo
požádáte o pomoc na webových stránkách
zákaznické podpory (strana 23), si připravte
následující informace:
• Číslo modelu: PS-LX310BT
• Sériové číslo na spodní straně gramofonu:
• Popis závad: Popisujte prosím co možná
nejpodrobněji.
• Datum zakoupení:
• Název prodejce:
Doplňující informace
• Pokud jsou poblíž přehrávací zařízení, která
podporují bezdrátovou technologii
BLUETOOTH, která mají povolenou funkci
BLUETOOTH, ale některá z nich nechcete
spárovat, zakažte na nich funkci BLUETOOTH
a zkuste párování znovu.
• Během operace párování se může stát, že se
zapne zařízení, které nechcete spárovat, a
toto zařízení se automaticky připojí ke
gramofonu. Pokud k tomu dojde, nastavte
na takovém zařízení, aby se nezapínalo
navázáním BLUETOOTH připojení, zařízení
vypněte a zkuste párování znovu.
• Postup zapnutí režimu párování se liší v
závislosti na přehrávacím zařízení
podporujícím bezdrátovou technologii
BLUETOOTH. Podrobnosti naleznete v
uživatelské příručce dodané se zařízením.
Služby opravy
Pokud k poškození nebo opotřebování hrotu
přenosky či pohonného řemínku došlo v
důsledku nesprávného používání, bude oprava
provedena na vaše náklady.
Dosah bezdrátové komunikace
BLUETOOTH je příliš krátký.
Zkuste následující.
• Je-li ke gramofonu a přehrávacímu zařízení
připojeno jiné elektronické zařízení, odpojte je.
• Zapojte gramofon do elektrické zásuvky, do
které není zároveň zapojena mikrovlnná
trouba.
• Umístěte gramofon na stůl, který není
vyroben z kovu.
21CZ
Technické údaje
Motor a talíř
Druh pohonu
Řemínkový pohon
Motor
Stejnosměrný motor
Talíř
Průměr 296 mm (hliníkový tlakový
odlitek)
Rychlosti
33 1/3 ot./min a 45 ot./min, 2 rychlosti
Kolísání otáček
0,1 % (WRMS)
Odstup signálu od šumu
Víc než 50 dB (DIN-B) s dodávanou
vložkou
Raménko přenosky
Typ
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 4.2
Výstup
Specifikace BLUETOOTH třída výkonu 2
Maximální dosah komunikace
Přímá viditelnost přibližně 10 m*1
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz
(2,402 GHz - 2,480 GHz)
Maximální výstupní výkon
≤ 4 dBm
Modulační metoda
FHSS
Kompatibilní BLUETOOTH profily*2
A2DP 1.3
Podporované kodeky*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Rozsah přenosu (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 48 kHz)
Dynamicky vyvážené raménko ve tvaru
písmene J
Efektivní délka raménka
197 mm
*1 Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními,
magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická
elektřina, bezdrátový telefon, citlivost na příjem,
výkon antény, operační systém, softwarová aplikace
atd.
Vložka
*2 Standardní BLUETOOTH profily označují účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
Typ
MM
Tlak hrotu přenosky
3g
Výstupní úroveň
2,5 mV
Obecné
Napájení
Stejnosměrné 12 V 0,8 A (napájecí
adaptér)
Spotřeba energie
1,8 W
Rozměry
430 mm x 108 mm x 367 mm
(šířka/výška/hloubka)
Hmotnost
Přibližně 3,5 kg
Napájecí adaptér
Vstup
Střídavý proud 100-240 V 0,35 A 50/60
Hz
Výstup
Stejnosměrné 12 V 0,8 A (napájecí
adaptér)
22CZ
BLUETOOTH část
*3 Kodek: Formát komprese a konverze zvukových
signálů
*4 Podpásmový kodek
Změny v provedení a technické specifikaci jsou
vyhrazeny bez upozornění.
Webové stránky
zákaznické podpory
Podrobnosti o zakoupení náhradních
součástí, příslušenství a dalších služeb
podpory naleznete na webových stránkách
zákaznické podpory určené pro vaší oblast.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/US
Pro zákazníky v Kanadě:
Rejstřík
adaptér na 45 ot./min.............................9, 15
audio kabel..................................................12
držák přenosky............................................. 7
hřídelka....................................................6, 10
podložka pro talíř..................................6, 9, 11
raménko přenosky........................ 7, 15, 16, 20
řemenička.............................................. 10, 19
rychlost otáčení...........................................15
šum.............................................................20
talíř................................................. 6, 9, 10, 20
tělo vložky................................................ 7, 18
závěsy krytu proti prachu.....................6, 9, 11
http://esupport.sony.com/CA/
http://www.sony-asia.com/support
Ochranné známky
• IBM a PC/AT jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti International Business
Machines Corporation.
• Microsoft, Windows a Windows Media jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech
amerických a/nebo ostatních zemích.
• Mac, Mac OS a macOS jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších státech.
• Qualcomm aptX je produkt společnosti
Qualcomm Technologies International, Ltd.
• Qualcomm je ochranná známka společnosti
Qualcomm Incorporated registrovaná ve
Spojených státech amerických a dalších
zemích, použito se svolením. aptX je
ochranná známka společnosti Qualcomm
Technologies International, Ltd. registrovaná
ve Spojených státech amerických a dalších
zemích, použito se svolením.
• Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované
obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jejich použití společností Sony Corporation
je realizováno na základě licence.
• Všechny ostatní ochranné známky a
registrované ochranné známky jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných držitelů.
V této příručce nejsou uváděny značky ™ a ®.
Doplňující informace
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
23CZ
FIGYELMEZTETÉS
A hálózati adapter kizárólag száraz, beltéri
helyen használandó.
A tűzveszély csökkentése érdekében
ne takarja el a készülék szellőzőnyílását
újsággal, asztalterítővel, függönnyel, stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng hatásának
(például égő gyertya).
A hálózati adapter DC (egyenáramú)
kimenetének polaritása

A Sztereó lemezjátszó rendszer esetén
A névtábla a Sztereó lemezjátszó rendszer
alján található.
Tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket csepegő
vagy fröccsenő víz hatásának, és ne tegyen
a készülékre folyadékkal töltött tárgyat,
például virágvázát.
A hálózati adapterről
Ne helyezze üzembe a készüléket szűk
térben, például könyvespolcon vagy
beépített szekrényben.
A lemezjátszója firmware-nek verzióját
a számítógépen ellenőrizheti. Frissítse a
firmware-t, amint a frissítés elérhetővé vált a
Sony terméktámogatásának weboldalán.
A hálózati adaptert nem szabad lefedni
semmivel, és csak akkor használja, ha a
környezeti hőmérséklet 45 °C alatt van.
Amíg az egység csatlakoztatva van a hálózati
aljzathoz, addig nincs leválasztva a hálózati
tápellátásról, még akkor sem, ha magától
kikapcsolt.
Mivel a hálózati adapter főcsatlakozójával
lehet a hálózati adaptert a hálózatról
leválasztani, ezért könnyen hozzáférhető
hálózati aljzatba csatlakoztassa.
Ha rendellenességet tapasztal, azonnal húzza
ki azt a hálózati aljzatból.
Az egységen CE jelöléssel ellátott
modellek esetén
A CE jelölés érvényessége csak azokra az
országokra korlátozódik, amelyekben azt
a törvény megköveteli, elsősorban az EEA
(Európai Gazdasági Térség) országaiban és
Svájcban.
Ajánlott kábelek
Megfelelően földelt és árnyékolt kábeleket
és csatlakozókat kell használni a gazda
számítógépekkel és/vagy perifériákkal.
2HU
FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
CSAK SZÁRAZ HELYEN
HASZNÁLJA
A hálózati adapter nem javítható, és
használatát azonnal abba kell hagyni, ha a
hálózati adapter sérült vagy hibás.
A hálózati adapter típusának neve a hálózati
adapter alján található.
A lemezjátszó firmware verziójának
ellenőrzése
Az európai vásárlóknak
Megjegyzések a vásárlóknak: az alábbi
információk csak az EU irányelveket
alkalmazó országokban értékesített
berendezésekre vonatkoznak.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy
megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe Limited.
Az EU importőrrel vagy az Európai
termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket
a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgium.
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a
készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege elérhető a következő internetes
címen:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a készüléket bevizsgálták és
megállapították, hogy megfelelnek az EMC
szabályozásban rögzített határértékeknek,
a 3 méternél rövidebb csatlakozókábelek
használata esetén.
Ezt a rádiókészüléket az EU megfelelőségi
nyilatkozatban feltüntetett, jóváhagyott
verziójú szoftverrel való használatra szánják.
A rádiókészülékre töltött szoftver 2014/53/
EU irányelv alapvető követelményeivel való
megfelelését ellenőrizték.
Feleslegessé vált
elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása.
(Használható az Európai
Unió és egyéb országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben.)
Ez, a készüléken vagy annak csomagolásán
található szimbólum jelzi, hogy termék
nem kezelhető háztartási hulladékként –
kérjük, hogy azt elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos további
információkat illetően forduljon a területileg
illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
amelyben a terméket vásárolta.
Óvintézkedések
Biztonság
• A készülék ismételt működésbe hozatala
előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a helyi
elektromos hálózatéval.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék
esik a készülékházra, húzza ki az egységet
és ellenőriztesse egy képzett szakemberrel,
mielőtt a továbbiakban újból használná.
• Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha
azt nem használja huzamosabb ideig. A
tápkábel leválasztásakor a dugójánál fogva
húzza ki.
Soha ne húzza a kábelnél fogva.
HU
Visszacsomagoláskor
Tartsa meg a dobozt és csomagolóanyagokat.
Ideális tartóedényt biztosítanak az egység
szállításához. Ha bármilyen probléma vagy
kérdése merül fel az egységgel kapcsolatban,
amely nincs említve az útmutatóban, vegye fel
a kapcsolatot a Sony forgalmazójával.
3HU
Funkciók
A PS-LX310BT egy Sztereó lemezjátszó rendszer, amelyet vinyllemezek analóg lejátszására
terveztek.
Állítsa össze a lemezjátszóját az első használatához.
A lemezjátszó nem rendelkezik beépített hangszórókkal.
Vinyl lemezek audiótartalmának meghallgatásához használhat audiókábellel csatlakoztatott
audióeszközt vagy használhatja a BLUETOOTH® funkciót, amellyel olyan, a BLUETOOTH
vezeték nélküli technológiát alkalmazni képes eszközhöz csatlakozhat, mint pl. vezeték
nélküli hangszórók vagy vezeték nélküli fejhallgatók.
„Csatlakoztatás audiókábellel”
(12. oldal)
Audiókábel
„Csatlakozás a BLUETOOTH funkcióval”
(13. oldal)
Megjegyzés
• Győződjön meg arról, hogy olyan BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát alkalmazó audióeszközt
használ, amely rendelkezik hangerőszabályzó funkcióval. Ha olyan eszközhöz csatlakoztatja a
lemezjátszóját, amely nem rendelkezik hangerőszabályzó funkcióval, az audiófelvételeket esetenként
csak nagyon magas hangerőn tudja lejátszani.
• Eszközök, beleértve a tévéket, okostelefonokat és számítógépeket, nem fogadhatnak műsorfolyamot a
lemezjátszójáról, ha a lemezjátszó BLUETOOTH eszközhöz van csatlakoztatva.
• A lemezjátszója nem olyan analóg lemezjátszó, amilyeneket DJ-k (lemezlovasok) számára készítenek. Ha
kézzel megállítja vagy megváltoztatja a lemez forgásának irányát, az hibás működést okozhat.
4HU
Tartalomjegyzék
Óvintézkedések................................ 3
Funkciók............................................ 4
Alkatrészek és vezérlők.................... 6
Az első lépések
A mellékelt elemek ellenőrzése....... 9
A lemezjátszó összeállítása............10
A lemezjátszójának
csatlakoztatása................................ 12
Vinyl lemez hallgatása
Vinyl lemez lejátszása..................... 15
Karbantartás
A hangszedő tisztítása....................18
A hangszedő cseréje.......................18
A hajtószíj cseréje............................19
A porvédő fedél és a lemezjátszó
készülékházának tisztítása.............19
További információk
Hibaelhárítás.................................. 20
Szervizszolgáltatások...................... 21
Műszaki adatok...............................22
Ügyfélszolgálati weboldalak...........23
Védjegyek........................................23
Tárgymutató....................................23
5HU
Alkatrészek és vezérlők
Elülső/oldalsó
1
 Tengely (10. oldal)
 A Lemeztányér alátétje (9., 11. oldalak)
 Lemeztányér (9., 10. oldalak)
Helyezze a lemeztányért az tengelyre, amikor
összeállítja a lemezjátszóját. A hátsó oldalon
körbetekert meghajtószíjjal rendelkezik.
 BLUETOOTH jelző
A jelzőfény kéken világít, amikor a lemezjátszó
BLUETOOTH vezeték nélküli technológián
keresztül lejátszani képes eszközhöz
BLUETOOTH funkción keresztül csatlakoztatva
van, gyorsan villogva kéken világít, amikor a
lemezjátszó párosítva módban van, és kialszik,
amikor a BLUETOOTH funkció ki van kapcsolva.
Ha kikapcsolt BLUETOOTH funkció esetén a
PAIRING gomb
BLUETOOTH gomb/
megnyomásakor nincs a közelben olyan
eszköz, amit korábban már párosított, a
jelzőfény narancs színnel világít és a
lemezjátszó készenlét üzemmódba lép.
6HU
 BLUETOOTH gomb/
PAIRING gomb
(13. oldal)
Engedélyezheti/letilthatja a BLUETOOTH
funkciót. Nyomja meg a gombot kb. 2
másodpercig, majd engedje fel, hogy a
lemezjátszója párosítva módba válthasson.
 Micro USB port
Ez a lemezjátszója belsejében található a
lemeztányér eltávolítása után.
Ha frissítések érhetők el (2. oldal), micro
USB kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa
a lemezjátszóját a számítógéphez, és frissítse
a firmware-t.
 Porvédő fedél (9., 11. oldal)
 Porvédőfedél-pántok (9., 11. oldal)
 Tengely-rátét 45 fordulat/perces
lemezekhez (9., 15. oldal)
Lehetősége van a tengely-rátét 45 fordulat/
perces lemezekhez tárolására, amikor nem
használja.
 Lejátszókar (15. oldal)
 SIZE forgókapcsoló gomb (15. oldal)
Forgassa el a lejátszani kívánt lemez
méretéhez való beállításhoz.
 Lejátszókar-tartó (16. oldal)
Helyezze ide a lejátszókart, amikor nem játszik
le vinyllemezt.
Megjegyzés
Egy lyuk található a lejátszókar támaszának
alsó oldalán. Vezesse át a zsinórt a lyukon és
rögzítse a lejátszókart és a lejátszókar
támaszát, mielőtt szállítaná a lemezjátszóját.
 Hangszedőtartó
 Hangszedő (18. oldal)
A hangszedő védőfedelét a vásárlás előtt
rögzítették. Helyezze fel a fedelet, amikor
összeállítja a lemezjátszóját vagy amikor
hosszabb ideig nem használja.
Megjegyzés
A hangszedő precíziós alkatrész. Óvatosan
bánjon vele, a meghibásodás elkerülése
érdekében.
 Hangszedőtartó kagyló (18. oldal)
 START gomb (16. oldal)
 STOP gomb (16. oldal)
 UP/DOWN gomb (16. oldal)
 SPEED forgókapcsoló gomb (15. oldal)
Forgassa el a lejátszani kívánt lemez
fordulatszámához való beállításhoz.
7HU
Hátsó
 OUTPUT SELECT kapcsoló (12. oldal)
Kapcsoljon az eszköz megfelelő kimeneti
formátumára, amikor audióeszköz, mint pl.
sztereó erősítő vagy erősítő van csatlakoztatva.
 GAIN SELECT kapcsoló
Lejátszás esetén állítsa be a vinyl lemez
hangerejének eltérését. Ha a vinyl lemezen
lévő audiófelvételt alacsony hangerőn vették
fel, állítsa ezt HIGH-ra a megfelelő hangerőn
való lejátszáshoz. Ha a vinyl lemezen lévő
felvételt magas hangerőn vették fel, a hang
torzulhat, ha a vinyl lemezt ezt HIGH-ra állítva
játssza le. Változtassa meg a beállításokat a
vinyl lemeznek megfelelően.
A hangerőbeállítás akkor lép érvénybe az
audiókimenetet illetően, amikor az OUTPUT
SELECT kapcsoló LINE-ra van állítva, és a
lejátszás hangja BLUETOOTH kapcsolaton
keresztül hallható. Érvénybe lép olyan
audiókimenetnél, amikor az OUTPUT SELECT
PHONO-ra van állítva.
  DC IN 12V csatlakozó
 Tápellátás
ON/
STANDBY gomb
Kapcsolja be/ki a lemezjátszóját.
Ha a lejátszás nem indul el, a START gomb
megnyomása ellenére sem, ellenőrizze, hogy
ON-ra van-e állítva.
az áramellátás
8HU
Megjegyzés a termék szállításához
Ha a terméket szállítja, győződjön meg arról, hogy
szorosan fogja a termék alját, az alábbi ábrán
látható módon. Ha nem megfelelően tartja, akkor
leejtheti a terméket, ami hibás működést vagy
sérülést okozhat.
• Porvédőfedél-pántok (2)*
Az első lépések
A mellékelt elemek
ellenőrzése
• Lemeztányér (hajtószíjjal) (1)
• Kezelési útmutató (ez a kézikönyv)
* A tengely-rátét 45 fordulat/perces lemezekhez és a
porvédőfedél-pántok a lemezjátszójának
csomagolásának belső oldalához vannak rögzítve.
Megjegyzés
Az első lépések
Győződjön meg arról, hogy az összes, alább
felsorolt kiegészítő mellékelve van. Ha
bármi hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval vagy keresse fel az
ügyféltámogatási weboldalt. (lásd: 23.
oldal.)
• Hálózati adapter (1)
Tartsa meg a csomagolóanyagot arra az esetre, ha
a lemezjátszóját javítás céljából el kell szállítani.
• A lemeztányér alátétje (1)
• Porvédő fedél (1)
• Tengely-rátét 45 fordulat/perces
lemezekhez (1)*
Helyezze a 45 fordulat/perces lemezekhez
való tengelyrátétet a tengelyre a
7 hüvelykes (17 cm) vinyl lemezek (EP
lemez) lejátszásához.
Amikor nem használja a 45 fordulat/
perces lemezekhez való tengelyrátétet,
tartsa a tárolólyukban.
9HU
A lemezjátszó
összeállítása
Megjegyzés
• Amikor megvásárolta a lemezjátszóját, a
hangszedő védőfedele a hangszedőhöz volt
rögzítve. Hagyja a fedelet fent, amikor
összeállítja a lemezjátszóját.
• Ne csatlakoztassa a lemezjátszóját a hálózati
aljzatba a hálózati adapterrel, amíg be nem
fejezte az összeállítást.
• A hangszedő precíziós alkatrész. Ne érintse meg
a hangszedőt a kezelése során. Ha a hangszedőt
az ujjaival megérinti vagy rácsapja a hangszedőt
a lemeztányérra, az károsíthatja a hangszedőt.
• A lemezjátszója mozgatásához a lemezjátszó
összeállítása után,
– csatlakoztassa a hangszedő védőfedelét,
– távolítsa el a lemeztányért és
– vezessen át egy zsinórt a lejátszókar-tartó
lyukán, majd rögzítse a lejátszókart és a
lejátszókar-tartót.
Elhelyezési óvintézkedések
• Helyezze a készüléket vízszintes felületre.
• Ne helyezze el a készüléket olyan
elektromos berendezések közelébe (pl.
televízió, hajszárító, vagy fénycső),
amelyek zümmöghetnek vagy zajt
bocsáthatnak ki.
• Oda helyezze a készüléket, ahol nincs
kitéve pl. hangszórók, ajtóbecsapás, stb.
okozta rezgésnek.
• Tartsa távol a készüléket a közvetlen
napfénytől, a túl magas hőmérséklettől,
portól és nedvességtől.
• Tartsa távol a készüléket az olyan
elektromos eszközöktől, amelyek
rádióhullámokat bocsáthatnak ki vagy
elektromágneses zajt kelthetnek.
10HU
A lemeztányér felhelyezése
1
Helyezze a lemeztányért a tengelyre.
Tartsa a lemeztányért vízszintben,
amikor a tengelyt ráhelyezi.
Lemeztányér
Motor
szíjtárcsája
Tengely
Megjegyzés
Tartsa erősen lenyomva a lemeztányért,
nehogy leessen, mert az személyi sérülést
vagy a lemezjátszója károsodását okozhatja.
2 Fordítsa el a lemeztányért abba a
pozícióba, ahol a négyzet alakú
lyukban láthatja a motortárcsát a
lemeztányérra ragasztott piros
szalagnak a végeivel együtt.
Motor
szíjtárcsája
Piros szalag
3 Húzza le a ragasztószalagot, húzza
és tartsa a piros szalagot, majd
akassza a meghajtószíjat a
motortárcsa köré.
A porvédő fedél felszerelése
1
Helyezze be a mellékelt
porvédőfedél-pántokat a
porvédőfedélen lévő zsanér
illesztékébe.
Csuklós zsebek
Az első lépések
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, nehogy megcsavarodjon a
meghajtószíj. Ha a meghajtószíj a
motortárcsára való felhelyezéskor
megcsavarodott, a sebesség instabillá
válhat, és a lemeztányér megáll, miután
elkezdett forogni. Ha ez történik, újból
helyezze a szalagot a motortárcsa köré.
• Amikor a meghajtószíjat a lemeztányér köré
helyezi, ne húzza meg erősen a
meghajtószíjat. Ez rongálja a meghajtószíjat,
ami miatt a hangmagasság ingadozhat és
túl magassá válik.
• Ha a meghajtószíj leválik a lemeztányér
belső köréről, amikor a meghajtószíjat köré
helyezi, ideiglenesen távolítsa el a
lemeztányért. Fordítsa fel a lemeztányért és
csavarja a meghajtószíjat a belső kör
körkerülete köré. Ezután kezdje az elejéről az
eljárást.
• Győződjön meg arról, hogy eltávolította a
piros szalagot, amikor a meghajtószíjat a
motortárcsa köré helyezi. A piros szalag célja,
hogy segítsen Önnek ebben a munkában. A
meghajtószíj motortárcsa köré helyezése a
piros szalag nélkül is lehetséges. Ha
felhelyezte a lemeztányért, a piros szalagra
már nincs szükség a továbbiakban.
4 Helyezze a lemeztányér alátétjét a
lemeztányérra.
Porvédőfedél-pántok
2 Illessze a csatlakoztatott zsanérokat
a lemezjátszója hátoldalán lévő
zsanér illesztékébe és nyomja be a
porvédő fedélbe.
Tipp
A lemezjátszó porvédő fedelének
eltávolításához teljesen nyissa ki a porvédő
fedelet, a fedél aljának közelében mindkét
oldalt ragadja meg, majd finoman húzza ki
felfelé.
11HU
A lemezjátszójának
csatlakoztatása
Csatlakoztatás audiókábellel
Megjegyzés
• Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatás
előtt kikapcsolta az audióeszközt, mint pl.
sztereó erősítő vagy erősítő.
• Győződjön meg arról, hogy az összes
csatlakoztatást elvégezte, mielőtt csatlakoztatja
a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz.
1
Csatlakoztassa az audiókábelt,
amely a lemezjátszó hátoldalából
jön ki a PHONO bemeneti
csatlakozóba, az AUX bemeneti
csatlakozóba vagy az audióeszköz
analóg bemeneti csatlakozójába.
Csatlakoztassa a fehér dugaszt a fehér (L)
és a piros dugaszt a piros (R)
csatlakozóra.
2 Kapcsolja a lemezjátszó hátoldalán
lévő OUTPUT SELECT kapcsolót a
csatlakozó audióeszköz
csatlakozójának megfelelően.
• Ha az audióeszköz PHONO bemeneti
csatlakozóval rendelkezik (a PHONO
bemeneti csatlakozóhoz van
csatlakoztatva)
Állítsa a kapcsolót a PHONO-ra. Az MM
szalagkazettából érkező audiójel a
kimenet az audiókábelből, anélkül,
hogy az keresztülmenne a lemezjátszó
beépített phono előerősítőjén. Az
audióeszköz phono előerősítője
használatban van.
• Ha az eszköz nem rendelkezik
PHONO bemeneti csatlakozóval (az
AUX bemeneti csatlakozóhoz, VIDEO
bemeneti csatlakozóhoz, stb.,
csatlakoztatva)
Állítsa a kapcsolót a LINE-ra. Az
audiójel, amely áthalad a lemezjátszó
beépített phono előerősítőjén, az
audiókábel kimenete.
Megjegyzés
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a dugaszok
biztosan illeszkednek a csatlakozóba. Laza
csatlakoztatás zajos lejátszást eredményezhet.
12HU
• Ha csak BLUETOOTH kapcsolatot használ és
a lemezjátszó nem csatlakozik audiókábellel
másik eszközhöz, helyezze az audiókábelt
úgy, hogy ne érintkezzenek a fém végei
egymáshoz, fémalkatrészekhez vagy másik
eszközhöz. Ezután, állítsa az OUTPUT SELECT
kapcsolót LINE-re a lemezjátszó
használatához.
Tipp
Az OUTPUT SELECT kapcsoló LINE-ra van állítva
a vásárláskor.
3 Csatlakoztassa a hálózati adaptert.
Csatlakozás a BLUETOOTH
funkcióval
A vinyl lemezek lejátszását úgy is élvezheti,
ha a lemezjátszója BLUETOOTH funkciójával
vezeték nélkül csatlakozik olyan lejátszó
eszközhöz (nem mellékelt), pl. BLUETOOTH
hangszórók vagy BLUETOOTH fejhallgatók,
amely támogatja a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiát.
Ha vinyl lemez lejátszása közben a
BLUETOOTH gomb/ PAIRING gomb
lenyomása közben rázkódás jön létre, ami
miatt a hangszedő ugorhat egyet lejátszás
közben. Azt javasoljuk, hogy a BLUETOOTH
eszközt a vinyl lemez lejátszása előtt
csatlakoztassa.
Az első lépések
• Ha a PHONO bemeneti csatlakozóhoz
csatlakoztat audiókábelt és az OUTPUT
SELECT kapcsolót LINE-re állítja, akkor
nagyon hangos hang jöhet létre, ami
összetörheti az erősítőt vagy a hangszórót.
Mindig állítsa a kapcsolót PHONO-ra, amikor
a PHONO bemeneti csatlakozót
csatlakoztatja.
Az audiókábel analóg bemeneti
csatlakozóhoz való csatlakoztatása, mint pl.
az AUX bemeneti csatlakozó, és az OUTPUT
SELECT kapcsoló PHONO-ra állítása csak
nagyon halk hangot eredményez. Mindig
állítsa a kapcsolót LINE-ra, amikor analóg
bemeneti csatlakozóhoz csatlakozik.
Megjegyzés
Ne csatlakoztasson olyan fejhallgatót, amely nem
rendelkezik hangerőszabályzó funkcióval. Az
audiófelvételeket lehet, hogy csak nagyon magas
hangerőn lehet lejátszani.
Eszközök regisztrálása (párosítva) a
lemezjátszójával
Megjegyzés
A zaj interferencia elkerülése érdekében,
helyezze a hálózati adapter készülékházát
olyan távol a lemezjátszótól, amilyen távol
csak lehet.
Amikor először csatlakoztatja a
lemezjátszóját a lejátszóeszközhöz, amely
támogatja a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiát, először párosítania kell az
eszközzel.
Mivel a lemezjátszó akár 8 különböző
párosított eszköz adatait tudja regisztrálni,
a következő alkalommal nem kell
párosítania az eszközt a lemezjátszóval.
1
Helyezze a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiát támogató lejátszóeszközt,
amelyhez csatlakoztatni akarja, olyan
közel a lemezjátszóhoz, amilyen közel
csak lehet.
13HU
2 Nyomja meg, és tartsa lenyomva a
lemezjátszó BLUETOOTH gombját/
PAIRING gombját legalább 2
másodpercig, majd engedje el.
A BLUETOOTH jelző gyorsan villogni kezd, kék
fénnyel.
Megjegyzés
Ha csak BLUETOOTH kapcsolatot használ, és nem
csatlakozik a lemezjátszója másik, audiókábelt
használó eszközhöz, állítsa a készülék hátulján
lévő OUTPUT SELECT kapcsolót LINE állásba a
lemezjátszó használatához.
Tipp
• Ha már korábban párosította a lemezjátszót az
eszközzel, egyszerűen csatlakozhat a párosított
PAIRING
eszközhöz a BLUETOOTH gomb/
gomb rövid megnyomásával a lemezjátszója
BLUETOOTH funkciójának bekapcsolásához. Ha a
BLUETOOTH jelző narancssárgán világít (készenlét
módban) a lemezjátszó elülső oldalán lévő START
gomb megnyomásával is kapcsolódhat a
párosított eszközhöz és lejátszhat vinyl lemezeket.
PAIRING
• Nyomja meg a BLUETOOTH gombot/
gombot a BLUETOOTH kapcsolat
megszakításához. A BLUETOOTH jelzőfény kialszik.
• A lemezjátszóban akár 8 párosított eszköz
információit regisztrálhatja.
Az összes párosított eszköz adatát törölheti, ha
megnyomja és kb.10 másodpercig lenyomva
PAIRING
tartja a BLUETOOTH gombot/
gombot, majd felengedi.
3 Kapcsolja párosító módba a BLUETOOTH
vezeték nélküli technológiát támogató
lejátszóeszközt, amelyhez csatlakozni akar.
A fenti ábra csak egy példája a
csatlakoztatott eszköznek.
A csatlakoztatni kívánt eszköz párosítási
módjának bekapcsolását illetően, lásd az
eszközhöz mellékelt felhasználói
útmutatót.
A BLUETOOTH jelzőfény abbahagyja a
kéken villogást és világítva marad, amint
a párosítva mód létrejött.
14HU
Ha nem sikerül regisztrálni (párosítani)
eszközöket
• Ha vannak a közelben olyan
lejátszóeszközök, amelyek támogatják a
BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát, és
a BLUETOOTH funkció engedélyezve van,
ám némelyik közülük nem az az eszköz,
amelyikkel párosítani akarja, kapcsolja ki a
BLUETOOTH funkciót és próbálkozzon újból.
• A párosítási művelettel az eszköz, amelyhez
nem szeretne párosítani, lehet, hogy be van
kapcsolva és automatikusan csatlakozik a
lemezjátszáshoz. Ha ez bekövetkezik,
módosítsa az eszköz beállítását, hogy ne
kapcsolja be a BLUETOOTH kapcsolatot,
kapcsolja ki a készüléket, és próbálkozzon
újra a párosítással.
• A lemezjátszóját nem lehet okostelefonnal,
TV-vel vagy számítógéppel párosítani. A
lemezjátszó BLUETOOTH funkció
használatával adatokat küldhet a
lejátszóeszközre, amely támogatja a
BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát;
mivel azonban a lemezjátszó nem tud
adatot fogadni az okostelefonokról, TV-ről,
sem számítógépről, a lemezjátszó nem
párosítható velük.
Vinyl lemez hallgatása
Vinyl lemez lejátszása
2 A SPEED forgókapcsoló gomb
használatával válassza ki a
megfelelő forgási sebességet a vinyl
lemezhez.
Megjegyzés
1
SPEED forgókapcsoló
gomb
Helyezzen egy vinyl lemezt a
lemeztányérra.
Vinyl lemez
Vinyl lemez hallgatása
• Mielőtt lejátszana egy vinyl lemezt, vegye le az
audióeszköz hangerejét. A hangos, recsegő zaj,
amelyet a leereszkedő lejátszókar és a
hangszedő valamint a vinyl lemez érintkezése
okoz, károsíthatja az audióeszköz hangszóróját.
Várja meg, amíg a hangszedő teljesen
leereszkedik, majd állítsa be a hangerőt.
• Akár az új vinyl lemezek is okozhatnak sercegő
hangot lejátszáskor. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy ez a zaj az egyik jellegzetessége a vinyl
lemezek lejátszásának.
Továbbá, vegye figyelembe, hogy a vinyl
lemezek tárolása során a por és a kosz
ráragadhat a lemezekre és amikor kiveszi őket a
tartójukból, zajt okozhatnak.
Tipp
A forgási sebesség általában a vinyl lemez
középső címkéjén vagy a lemezborítón
található.
3 A SIZE forgókapcsoló gomb
használatával válassza ki a vinyl
lemez méretét (hüvelykben).
Állítsa „12”-re LP lemezek, vagy „7”-re EP
lemezek esetében.
Megjegyzés
Egyszerre csak egy vinyl lemezt helyezzen a
lemeztányérra.
7 hüvelykes (17 cm) vinyl lemezek
lejátszása (EP lemezek)
Helyezze a mellékelt Tengely-rátétet 45
fordulat/perces lemezekhez a tengelyre a
7 hüvelykes (17 cm) vinyl lemezek (EP
lemezek) lejátszásához.
Amikor nem használja a Tengely-rátétet 45
fordulat/perces lemezekhez, tartsa a
tárolási lyukban.
SIZE forgókapcsoló
gomb
15HU
4 Távolítsa el a védőfedelet a
hangszedőről.
6 Az audióeszköz használatával állítsa
be a hangerőt.
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a STOP gombot. A lejátszókar
visszatér a lejátszókar-tartóba. A
lemeztányér forgása leáll.
A lejátszás szüneteltetése
Hangszedő
védőburkolat
Nyomja meg az UP/DOWN gombot a
hangszedő felemeléséhez a vinyl lemezről.
A lemeztányér forog tovább.
Ha a lejátszás befejeződött
Megjegyzés
Óvatosan távolítsa el a hangszedő
védőfedelét, nehogy megrongálja a
hangszedőt.
5 Nyomja meg a START gombot.
A lejátszás akkor indul el, amikor a
lejátszókar automatikusan leereszkedik a
pozíciójába, amelyet a SIZE
forgókapcsoló gombbal állítottak be a
lemez elindulásakor.
A lejátszókar automatikusan visszatér a
lejátszókar-tartóba, majd a lemeztányér
forgása leáll.
A vinyl lemez eltérő szakaszainak
lejátszása
1
A 4. lépés végrehajtása után nyomja
meg az UP/DOWN gombot a lejátszókar
felemeléséhez.
Mozgassa a lejátszókart a kívánt helyzetbe.
2 Nyomja meg az UP/DOWN gombot.
A lejátszókar leereszkedik a vinyl lemezre, és
elindul a lejátszás.
Megjegyzés
• A porvédőt lassan zárja le, nehogy fizikai
erőt fejtsen ki rá, ami miatt a hangszedő
átugorhat részeket lejátszás közben.
• Lejátszás közben tartsa távol kezeit a
lejátszókartól és a forgó vinyl lemeztől.
• A lejátszás során ne módosítsa a
beállításokat a lemezjátszója hátoldalán lévő
kapcsolókkal.
16HU
Lejátszás BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül
Ha első alkalommal csatlakoztatja a
lemezjátszóját a BLUETOOTH funkcióval egy
olyan lejátszóeszközhöz, ami támogatja a
BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát,
előre kell regisztrálnia (párosítani) az eszközt.
(lásd: 13. oldal.)
1
Ha a BLUETOOTH csatlakozás sikeres, a
lemezjátszójának BLUETOOTH jelzőfénye
kéken világít.
Ha egy másik lejátszóeszközre akar
kapcsolni, amelyik már párosítva van és
támogatja a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiát, kapcsolja ki azt a
lejátszóeszközt, amelyik éppen lejátszás
közben van, és engedélyezze a BLUETOOTH
funkciót ahhoz az eszközhöz, amelyiket
használni szeretné.
Ha egy új eszközre akar kapcsolni, amelyiket
már párosította, kapcsolja ki azt az eszközt,
amelyik éppen lejátszás közben van, majd
folytassa az „Eszközök regisztrálása
(párosítva) a lemezjátszójával” folyamatait a
párosítás befejezéséhez.
Vinyl lemez hallgatása
Először kapcsolja be a lejátszást és
helyezze készenlétbe adatok
fogadására a BLUETOOTH
kapcsolaton keresztül. Ezután nyomja
meg a BLUETOOTH gombot/
PAIRING gombot a lemezjátszón a
BLUETOOTH funkció
engedélyezéséhez.
Lejátszóeszközre való kapcsolás
2 Végezze el a „Vinyl lemez lejátszása
lépéseket 1-től 5-ig” a vinyl lemez
lejátszásához.
Tipp
Ha kikapcsolja a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológiával csatlakoztatott lejátszóeszköz
BLUETOOTH funkcióját, a lemezjátszójának
BLUETOOTH jelzőfénye narancs színnel világít és a
lemezjátszó készenlét üzemmódba lép. Készenlét
üzemmódban a lemezjátszó automatikusan
csatlakozik a lejátszóeszközhöz, ha a lejátszóeszköz
BLUETOOTH funkciója újra engedélyezve van és a
lemezjátszó üzemel.
17HU
Karbantartás
3 Egyik kezével tartsa meg a
hangszedőtartó kagylót () a
másikkal a hangszedőt, majd húzza
ki a hangszedőt a nyíllal jelzett
irányban a hangszedőtartó
kagylóból való eltávolításhoz.
A hangszedő tisztítása
A hangszedő precíziós alkatrész. Óvatosan
bánjon vele, a meghibásodás elkerülése
érdekében.
Használjon kereskedelmi tisztítószert a
hangszedő tisztításához.

A hangszedő cseréje
A hangszedő elhasználódott, sérült vagy
koszos lehet a tisztítás után a használati
szokásától függően. Ebben az esetben
cserélje ki a hangszedőt.
A hangszedő beszerzését illetően, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazóval vagy keresse
fel az ügyféltámogatási weboldalt. (lásd:
23. oldal.)
Megjegyzés
• Ne használjon másik gyártó által készített
hangszedőt a cseréhez.
• Győződjön meg arról, hogy a hangszedő
védőburkolatát felhelyezte mielőtt kicseréli a
hangszedőt, nehogy megsérüljenek az ujjai és
ne károsodjon a hangszedő.
A hangszedő eltávolítása
1
Kapcsolja ki a lemezjátszót és a
csatlakoztatott audióeszközt és
húzza ki a hálózati adaptert a fali
aljzatból.
2 Rögzítse a hangszedő
védőburkolatot a hangszedőhöz.
18HU
A hangszedő csatlakoztatása
1
Rögzítse a hangszedő
védőburkolatot a tartalék
hangszedőhöz.
2 Tartsa lenyomva a hangszedőtartó
kagylót () az egyik kezével, majd
helyezze be tartalék hangszedőt a
hangszedőtartó kagylón lévő
dugaszlóaljzatba.

3 Nyomja meg a hangszedőt a nyíl
irányában, amíg a helyére nem
kattan.
A hajtószíj cseréje
A hajtószíj idővel elkopik vagy el is
szakadhat. Ebben az esetben, cserélje ki
egy újra.
A tartalék hajtószíj beszerzését illetően,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval
vagy keresse fel az ügyféltámogatási
weboldalt. (lásd: 23. oldal.)
1
2 Húzza ki a lemeztányér alátétjét.
3 Akassza le a hajtószíjat a motor
szíjtárcsájáról.
4 Helyezze az ujját és a hüvelykujját a
lemeztányér kerek lyukjaiba a
lemeztányér megtartásához majd
távolítsa el a lemeztányért.
lefelé, és távolítsa el a hajtószíjat.
6 Csavarjon új hajtószíjat a
lemeztányér köré, közben
mindvégig tartsa
csavarodásmentesen.
Kövesse a „Lemezjátszó összeállítása” c.
fejezetben leírt lépéseket az összeállítás
befejezéséhez. (lásd: 10. oldal.)
Megjegyzés
A tartalék hajtószíjakon nincs piros jelzőszalag
csatolva.
Karbantartás
Kapcsolja ki a lemezjátszót és a
csatlakoztatott audióeszközt és
húzza ki a hálózati adaptert a fali
aljzatból.
5 Fordítsa el a lemeztányért fejjel
A porvédő fedél és a
lemezjátszó
készülékházának
tisztítása
Egy száraz, puha ronggyal törölje meg a
porvédő fedelet és a lemezjátszó
készülékházát.
Ha nehezen lehet letörölni a szennyeződést,
használjon enyhe mosószeres vízzel
átnedvesített rongyot. Ne használjon vegyi
oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy
festékhígítót, ami károsíthatja a kidolgozást.
19HU
Ha zajokat hall.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a lemezjátszója nem megfelelően
működik, először tekintse át az alábbi
javaslatokat, mielőtt javítást igényelne. Ha
nem segítenek a probléma megoldásában,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval
vagy keresse fel az ügyféltámogatási
weboldalt. (lásd: 23. oldal.)
Vinyl lemez lejátszása
A hangmagasság túl magas vagy túl
alacsony.
• A lemezjátszója nem vízszintesen van
elhelyezve. Helyezze a lemezjátszót
vízszintes felületre.
• A vinyl lemez poros vagy karcolódott.
Tisztítsa meg a felületét kereskedelmi
forgalomban kapható tisztítószerrel vagy
cserélje ki a vinyl lemezt.
• Rossz forgási irány van kiválasztva.
Ellenőrizze a vinyl lemez középső címkéjén
vagy a lemezborítón lévő forgási sebességet
és válassza ki az annak megfelelőt. Forgassa
a SPEED forgókapcsoló gombot a „33”-t a
33 1/3 rpm fordulatszámú vagy a „45”-t a
45 rpm fordulatszámú lemezek
kiválasztásához.
• Előfordulhat, hogy a hajtószíj csavarodott
vagy kopott. A hajtószíj kiegyenesítése. (lásd:
19. oldal.)
Ha hangzásbeli problémákat tapasztal.
A hangmagasság ingadozik.
• Ha a szennyeződött hangszedő gyakran
okoz zajt, tisztítsa meg a hangszedőt
kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítószerrel. Ha a hangszedő elkopott,
cserélje ki a hangszedőt. (lásd: 18. oldal.)
• Ha a hangmagasság instabil, előfordulhat,
hogy a szalag elhasználódott. Cserélje ki a
hajtószíjat. (lásd: 19. oldal.)
• Ha a szennyeződött vinyl lemez gyakran
okoz zajt, tisztítsa meg a felületét,
kereskedelmi forgalomban kapható
tisztítószerrel.
• A Hangszedő elhasználódott. Cserélje ki egy
újra. (lásd: 18. oldal.)
A Hangszedő elhasználódott. Cserélje ki egy
újra. (lásd: 18. oldal.)
A lejátszókar ugrik vagy csúszkál.
Ha dobogást vagy alacsony frekvenciájú
hörgő zajokat hall*.
A lemezjátszója túl közel van helyezve a
hangszórókhoz. Helyezze a lemezjátszót
távolabb a hangszóróktól.
* Ez a jelenség az úgynevezett „akusztikus
visszacsatolás” akkor keletkezik, amikor a
levegőben és a szilárd tárgyakon (polcok, szekrény,
vagy a padló) keresztül terjedő vibrációt a
hangszórókból felveszi a hangszedő, felerősödik és
a hangszórókon keresztül újra előállítódik.
20HU
• Győződjön meg arról, hogy a lemezjátszó
hátoldalán lévő OUTPUT SELECT kapcsoló
LINE-ra van állítva. Ha a PHONO/LINE
kapcsoló PHONO-ra van állítva, amikor a
lemezjátszó a PHONO bemeneti
csatlakozóján kívül bármely más bemeneti
csatlakozóhoz van csatlakoztatva az
audióeszközön, akkor lejátszási zajokat
hallhat. Ha a PHONO/LINE kapcsoló LINE-ra
van kapcsolva, ne csatlakoztassa a
lemezjátszót a PHONO bemeneti
csatlakozóba az audióeszközön.
A hajtószíj kopott vagy törött.
Cserélje ki a hajtószíjat. (lásd: 19. oldal.) A
tartalék hajtószíj beszerzését illetően, vegye
fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy keresse
fel az ügyféltámogatási weboldalt. (lásd: 23.
oldal.)
A lemeztányér nem kapcsol.
• Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter
megfelelően csatlakozik-e a hálózati
aljzathoz, és a DC IN 12V csatlakozóban a
lemezjátszón.
• Győződjön meg arról, hogy a hajtószíj
teljesen körülfogja-e a motortárcsát. (lásd:
11. oldal.)
A lejátszási hangerő túl alacsony vagy a
hang torzított.
Győződjön meg arról, hogy az OUTPUT SELECT
kapcsoló kiválasztása a lemezjátszón
megegyezik a lemezjátszóval csatlakoztatott
audióeszközön lévő bemeneti csatlakozó
típusával. (lásd: 12. oldal.)
BLUETOOTH kapcsolatok
Nem tudja párosítani BLUETOOTH vezeték
nélküli technológián keresztül.
Nem csatlakoztathatja a lemezjátszóját ahhoz
a lejátszóeszközhöz, amelyik támogatja a
BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát,
amelyikhez csatlakozni szeretne.
Ha vannak a közelben olyan lejátszóeszközök,
amelyek támogatják a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiát, és a BLUETOOTH funkció
engedélyezve van, ám némelyik közülük nem
az az eszköz, amelyikhez csatlakoztatni akarja,
kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót.
Nem tud kapcsolódni az okostelefonhoz,
TV-hez, vagy a számítógéphez.
A lemezjátszója BLUETOOTH funkció
használatával adatokat küldhet a
lejátszóeszközre, amely támogatja a BLUETOOTH
vezeték nélküli technológiát; mivel azonban, a
lemezjátszója nem tud adatot fogadni az
okostelefonokról, TV-ről sem számítógépről, a
lemezjátszója nem csatlakoztatható velük.
Ha a lemezjátszója nem működik rendesen,
először tekintse át a „Hibaelhárítás” fejezetben
felsoroltakat, hogy meg tudja állapítani, mi
szorul javításra.
Ha a javaslatok nem segítenek a probléma
megoldásában, vegye fel a kapcsolatot a
forgalmazóval vagy keresse fel az
ügyféltámogatási weboldalt. (lásd: 23.
oldal.)
Tartalék alkatrészek megőrzési periódusa:
A Sony legalább 8 éven át biztosít tartalék
alkatrészeket a funkcionális elemekhez
(összetevők, amelyek fenntartják a lemezjátszó
funkcióit) a termék gyártásának befejezése
után, amint azt Japán gazdasági minisztériuma
és az ipari és kereskedelmi minisztériuma
szabályozza, és szervizszolgáltatást biztosít
ezen időszak alatt. A javításra szoruló
alkatrésztől függően azonban a javítási
szolgáltatások ezen időszakon túl is elérhetőek
maradhatnak. További tájékoztatásért keresse
fel az ügyfélszolgálati weboldalt. (lásd: 23.
oldal.)
További információk
• Ha vannak a közelben olyan lejátszóeszközök,
amelyek támogatják a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológiát, és a BLUETOOTH funkció
engedélyezve van, ám némelyik közülük nem az
az eszköz, amelyikkel párosítani akarja, kapcsolja
ki a BLUETOOTH funkciót és próbálkozzon újból.
• A párosítási művelettel az eszköz, amelyhez
nem szeretne párosítani, lehet, hogy be van
kapcsolva és automatikusan csatlakozik a
lemezjátszáshoz. Ha ez bekövetkezik, módosítsa
az eszköz beállítását, hogy ne kapcsolja be a
BLUETOOTH kapcsolatot, kapcsolja ki a
készüléket, és próbálkozzon újra a párosítással.
• A párosítási mód bekapcsolásának folyamata
a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát
támogató lejátszóeszközönként más és más.
A részleteket lásd: az eszközhöz mellékelt
felhasználói útmutatót.
Szervizszolgáltatások
Mielőtt felveszi a kapcsolatot a forgalmazóval
vagy mielőtt felkeresi az ügyféltámogatási
weboldalt (23. oldal), javasoljuk, hogy az
alábbi információk legyenek kéznél:
• Modellszám: PS-LX310BT
• Sorozatszám, amely a lemezjátszó alján
található:
• A hiba lírása: Kérjük, írja le a lehető
legrészletesebben.
• A vásárlás dátuma:
• A forgalmazó neve:
Ha a hangszedő vagy a hajtószíj a nem
megfelelő használat miatt sérült, kopott, akkor
a javítás az Ön költségére történik.
A BLUETOOTH vezeték nélküli
kommunikációs tartomány túl rövid.
Próbálja meg a következőket.
• Ha vannak más elektronikus eszközök, amelyek
a lemezjátszójához és a lejátszóeszközéhez
csatlakoznak, válassza le őket.
• Csatlakoztassa a lemezjátszóját ahhoz a
hálózati aljzathoz, amelyikhez mikrohullámú
eszköz nincs csatlakoztatva.
• Helyezze a lemezjátszót fából vagy fémből
készült asztalra.
21HU
Műszaki adatok
Motor és lemeztányér
A meghajtó rendszer
Szíjhajtás
Motor
Egyenáramú motor
Lemeztányér
296 mm átmérőjű (présöntött
alumínium)
Sebességek
33 1/3 és 45 rpm, 2 sebesség
Wow és flutter
0,1% (WRMS)
Jel/zaj arány
Több mint 50 dB (DIN-B) a mellékelt
patronnal
Lejátszókar
Típus
Dinamikus kiegyenlített J típusú kar
Tényleges kar hossz
197 mm
Patron
Típus
MM
Hangszedő nyomás
3g
Kimeneti szint
2,5 mV
Általános
Tápegység
DC 12 V-os 0,8 A (hálózati adapter)
Energiafogyasztás
1,8 W
Méretek
430 mm x 108 mm x 367 mm
(szélesség/magasság/mélység)
Tömeg
Kb. 3,5 kg
Hálózati adapter
Bemenet
AC 100-240 V 0,35 A 50/60 Hz
Kimenet
DC 12 V-os 0,8 A (hálózati adapter)
22HU
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH Specifikáció 4.2 verzió
Kimenet
BLUETOOTH Specifikáció-2.
Teljesítményosztály
Maximális kommunikációs tartomány
Láthatósági vonal kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,402 GHz-2,480 GHz)
Maximális kimeneti teljesítmény
≤ 4 dBm
Moduláció módszer
FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH profilok*2
A2DP 1.3
Támogatott kodekek*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz-20 000 Hz (mintavételi
frekvencia 48 kHz)
*1 A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint
pl. akadályok az eszközök között, mágneses mezők
mikrohullámú sütő közelében, statikus
elektromosság, vezeték nélküli telefon, a vételi
érzékenység, antenna teljesítménye, operációs
rendszer, szoftver, stb.
*2 normál BLUETOOTH profilok jelzik a BLUETOOTH
szándékát a kommunikációs eszközök között.
*3 Kodek: Audiójel tömörítés és átalakítási forma
*4 Alsáv kodek
A megjelenés és a műszaki adatok előzetes
értesítés nélkül változhatnak.
Ügyfélszolgálati
weboldalak
A beszerzési tartalék alkatrészeket,
tartozékokat és egyéb támogatott
szolgáltatásokat illetően látogasson el a
lakóhelyének megfelelő ügyfélszolgálati
weboldalunkra.
Európai vásárlók számára:
http://www.sony.eu/support
Az Egyesült Államokon belüli ügyfelek
számára:
http://esupport.sony.com/US
Tárgymutató
a lemeztányér alátétje..........................6, 9, 11
audiókábel...................................................12
forgási sebesség..........................................15
hangszedőtartó............................................ 7
hangszedőtartó kagyló............................ 7, 18
lejátszókar..................................... 7, 15, 16, 20
lemeztányér................................... 6, 9, 10, 20
porvédőfedél-pántok...........................6, 9, 11
szíjtárcsa................................................ 10, 19
tengely.....................................................6, 10
tengely-rátét 45 fordulat/perces
lemezekhez..............................................9, 15
zaj................................................................20
Kanadai vásárlók számára:
Az egyéb országokbeli/térségekbeli
vásárlók számára:
http://www.sony-asia.com/support
Védjegyek
• Az IBM és a PC/AT az International Business
Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
• A Microsoft, A Windows és a Windows Media
a Microsoft Corporation védjegyei vagy
regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Mac, a Mac OS és a macOS az Apple Inc.
védjegyei az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies
International, Ltd. terméke.
• A Qualcomm a Qualcomm Incorporated
védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban, amelyet jelen dokumentum
engedéllyel használ. Az aptX a Qualcomm
Technologies International, Ltd. védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban,
amelyet jelen dokumentum engedéllyel
használ.
• A BLUETOOTH® szóvédjegy és logók a
Bluetooth SIG, Inc. által tulajdonolt regisztrált
védjegyek és bármilyen célú felhasználása
az ilyen védjegyeknek a Sony Corporation
licensze alapján lehetséges.
• Minden más védjegy és bejegyzett védjegy
az illető tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. Ebben az útmutatóban
a ™ és ® jelölések nincsenek meghatározva.
További információk
http://esupport.sony.com/CA/
23HU
AVERTISMENT
Adaptorul c.a. este destinat utilizării în
interior, în locuri uscate.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiți orificiul de ventilare al aparatului cu
ziare, fețe de masă, perdele etc.
Nu expuneți aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, evitați stropirea aparatului sau
scurgerea lichidelor pe acesta și nu puneți
pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vaze.
Polaritatea ieșirii c.c. a adaptorului c.a.

Pentru sistemul pick-up stereo
Plăcuța de identificare se află pe partea
inferioară a sistemului pick-up stereo.
Despre adaptorul c.a.
Denumirea modelului adaptorului c.a. se află
pe partea inferioară a acestuia.
Pentru a verifica versiunea firmware a
pick-upului dvs.
Nu instalați aparatul într-un spațiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Puteți verifica versiunea firmware a
pick-upului dvs. pe computer. Actualizați
firmware-ul descărcând actualizările
furnizate pe pagina de asistență Sony atunci
când sunt disponibile actualizări.
Adaptorul c.a. nu trebuie să fie acoperit cu
nimic și trebuie utilizat doar la o temperatură
ambiantă de până la 45 °C.
Pentru clienții din Europa
Unitatea rămâne sub tensiune chiar atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la o priză de rețea.
Întrucât pentru deconectarea adaptorului
de alimentare c.a. de la rețea se folosește
ștecărul principal al acestuia, conectați-l la o
priză de rețea ușor accesibilă.
Dacă observați nereguli în funcționarea
acestuia, deconectați-l imediat de la priza de
rețea.
Pentru modelele cu marcaj CE
amplasat pe unitate
Valabilitatea marcajului CE este limitată
exclusiv la acele ţări unde este impusă
prin lege, în special ţările din SEE (Spaţiul
Economic European) şi Elveţia.
Cabluri recomandate
Pentru conectarea la computere gazdă
și/sau la dispozitive periferice trebuie
folosite cabluri ecranate și împământate
corespunzător.
2RO
ATENȚIE: RISC DE ELECTROCUTARE
A SE UTILIZA DOAR ÎN LOCURI
USCATE
Adaptorul c.a. nu poate fi reparat și trebuie
să se întrerupă imediat utilizarea acestuia
dacă se deteriorează sau se defectează.
Aviz pentru clienți: următoarele
informații sunt aplicabile doar în cazul
echipamentelor vândute în țări care aplică
directivele UE.
Acest produs a fost fabricat de către sau în
numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebări către importatorul UE sau
referitoare la conformitatea produsului
în Europa se trimit către reprezentantul
autorizat al producătorului, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de
conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
Acest echipament a fost testat și s-a
constatat că respectă limitele stabilite în
Directiva EMC pentru folosirea unui cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
Acest echipament radio este destinat
utilizării versiunii (versiunilor) software
aprobată (aprobate) care este (sunt) indicată
(indicate) în declarația UE de conformitate.
Software-ul încărcat pe acest echipament
radio este verificat pentru a respecta
cerințele esențiale din Directiva 2014/53/UE.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (Se aplică pentru
ţările membre ale Uniunii
Europene și pentru alte
ţări cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie considerat un deşeu
menajer. În schimb, produsul trebuie predat
punctelor corespunzătoare de reciclare
a echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă de faptul că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu şi pentru sănătatea umană, care,
în caz contrar, pot fi afectate de către
manipularea şi dezafectarea incorectă.
Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi primăria
dvs. sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
Măsuri de precauție
Cu privire la siguranță
• Înainte de punerea în funcțiune a unității,
asigurați-vă că tensiunea de alimentare a
unității este aceeași cu cea a sursei locale de
alimentare.
• Dacă în carcasă cad obiecte solide sau se
scurg lichide, scoateți unitatea din priză și
duceți-o spre a fi verificată de către personal
calificat, înainte de a o utiliza din nou.
• Dacă intenționați să nu folosiți unitatea
pentru o perioadă îndelungată, scoateți-o
din priza de perete. Pentru a deconecta
cablul, trageți de ștecăr.
Nu trageți niciodată direct de cablu.
RO
Cu privire la reîmpachetare
Păstrați cutia și materialele de ambalare.
Acestea sunt ideale pentru transportarea
unității. Dacă aveți întrebări sau probleme cu
privire la unitatea dvs. care nu sunt cuprinse
în acest manual, consultați cel mai apropiat
distribuitor Sony.
3RO
Caracteristici
PS-LX310BT este un sistem pick-up stereo proiectat pentru redarea analogică a discurilor de
vinil.
Asamblați pick-upul dvs. pentru a-l utiliza pentru prima dată.
Pick-upul dvs. nu are difuzoare încorporate.
Pentru a asculta discurile de vinil utilizați un cablu audio pentru a vă conecta la un dispozitiv
audio sau utilizați funcția BLUETOOTH® pentru a vă conecta la un dispozitiv audio care
integrează tehnologia wireless BLUETOOTH, cum ar fi difuzoare sau căști wireless.
„Conectarea prin intermediul
cablului audio” (pagina 12)
Cablu audio
„Conectarea folosind funcția BLUETOOTH”
(pagina 13)
Notă
• Asigurați-vă că v-ați conectat și că utilizați un dispozitiv audio care integrează tehnologia wireless
BLUETOOTH care are o funcție de reglare a volumului. Este posibil ca piesele audio să fie redate la un
volum foarte mare dacă vă conectați pick-upul la un dispozitiv căruia nu îi puteți regla volumul.
• Dispozitivele, inclusiv televizoarele, smartphone-urile și computerele, nu pot primi fluxuri transmise de
pe pick-up dacă acesta este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH.
• Pick-upul dvs. nu este un player de înregistrare analogic conceput pentru a fi utilizat de DJ (Disk Jockey).
Oprirea sau inversarea manuală a sensului de rotire a discului de vinil va produce defecțiuni.
4RO
Cuprins
Măsuri de precauție......................... 3
Caracteristici..................................... 4
Componente și comenzi.................. 6
Introducere
Verificarea elementelor furnizate.... 9
Asamblarea pick-upului..................10
Conectarea pick-upului................... 12
Ascultarea unui disc de vinil
Redarea unui disc de vinil............... 15
Întreținere
Curățarea acului..............................18
Înlocuirea acului..............................18
Înlocuirea curelei de antrenare.......19
Curățarea capacului antipraf și a
corpului pick-upului........................19
Informații suplimentare
Depanare........................................ 20
Servicii de reparație......................... 21
Specificații.......................................22
Site-uri web de asistență pentru
clienți...............................................23
Mărci comerciale.............................23
Index................................................23
5RO
Componente și comenzi
Frontal/lateral
1
 Ax (pagina 10)
 Suport pentru platan (pagina 9, 11)
 Platan (pagina 9, 10)
Așezați platanul pe ax în momentul asamblării
pick-upului. Acesta are o curea de antrenare
înfășurată pe partea din spate.
 Indicator BLUETOOTH
Indicatorul luminează albastru cât timp
pick-upul este conectat prin funcția
BLUETOOTH la dispozitivul de redare care
integrează tehnologia wireless BLUETOOTH,
clipește rapid în culoarea albastră în timp ce se
află în modul asociere și se stinge atunci când
funcția BLUETOOTH este dezactivată. În cazul
în care în apropiere nu există dispozitive care
să fi fost deja asociate când apăsați butonul
PAIRING cu funcția
BLUETOOTH/butonul
BLUETOOTH dezactivată, indicatorul luminează
portocaliu și pick-upul intră în standby.
6RO
 Buton BLUETOOTH/buton
PAIRING
(pagina 13)
Activează/dezactivează funcția BLUETOOTH.
Apăsați timp de aproximativ 2 secunde și
eliberați pentru a activa modul asociere al
pick-upului.
 Port micro USB
Acesta se află pe partea interioară a
pick-upului atunci când platanul este scos.
Când sunt disponibile actualizări (pagina
2), conectați pick-upul la computer prin
intermediul cablului micro USB (nu este inclus)
și actualizați firmware-ul.
 Capac antipraf (pagina 9, 11)
 Balamale capac antipraf (pagina 9, 11)
 Orificiu pentru depozitarea adaptorului
de 45 rpm (pagina 9, 15)
Puteți păstra adaptorul de 45 rpm atunci când
nu îl folosiți.
 Brațul pick-upului (pagina 15)
 Cap de citire
 Buton rotativ SIZE (pagina 15)
 Ac (pagina 18)
Rotiți pentru a seta dimensiunea
corespunzătoare a discului de vinil care
urmează să fie redat.
 Suport pentru brațul pick-upului
(pagina 16)
Puneți brațul pick-upului aici atunci când nu
redați un disc de vinil.
Notă
Pe partea inferioară a suportului pentru brațul
pick-upului există un orificiu. Treceți un șnur
prin orificiu și fixați brațul pick-upului și
suportul pentru brațul pick-upului înainte de a
transporta pick-upul.
 Buton rotativ SPEED (pagina 15)
La achiziționarea pick-upului, capacul de
protecție pentru ac este atașat. Atașați capacul
la asamblarea pick-upului și atunci când nu
utilizați pick-upul o perioadă lungă de timp.
Notă
Acul este o componentă de înaltă precizie.
Manipulați-l cu grijă pentru a evita
deteriorarea.
 Corp cartuș (pagina 18)
 Buton START (pagina 16)
 Buton STOP (pagina 16)
 Buton UP/DOWN (pagina 16)
Rotiți pentru a seta turația corespunzătoare a
discului de vinil care urmează să fie redat.
7RO
Spate
 Comutator OUTPUT SELECT (pagina 12)
Comutați la formatul de ieșire corespunzător al
dispozitivului pe care îl folosiți atunci când
este conectat un dispozitiv audio, cum ar fi un
sistem stereo sau un amplificator.
 Comutator GAIN SELECT
În timpul redării, reglați diferența de volum a
discurilor de vinil. Dacă piesa audio a fost
înregistrată pe discul de vinil la un volum
redus, setați-l pe HIGH pentru a reda volumul
potrivit. Dacă piesa audio a fost înregistrată pe
discul de vinil la un volum ridicat, este posibil
ca sunetul să fie distorsionat dacă redați discul
de vinil cu acest comutator setat pe HIGH.
Modificați setările pentru a se potrivi discului
de vinil.
Reglarea volumului are efect pentru ieșirea
audio atunci când comutatorul OUTPUT
SELECT este setat pe LINE și volumul redării pe
conexiunile BLUETOOTH. Nu are efect pentru
ieșirea audio atunci când comutatorul OUTPUT
SELECT este setat pe PHONO.
  Mufă DC IN 12V
 Buton alimentare
ON/buton
STANDBY
Porniți/opriți pick-upul.
Dacă redarea nu pornește nici după ce apăsați
butonul START, verificați ca alimentarea să fie
ON.
setată pe
8RO
Notă privind transportul acestui produs
Când transportați acest produs, asigurați-vă că
țineți bine de partea de jos a produsului, așa cum
se arată în imaginea de mai jos. Dacă este ținut
necorespunzător, produsul poate cădea, rezultând
defecțiuni sau răniri.
• Balamale capac antipraf (2)*
Introducere
Verificarea elementelor
furnizate
• Platan (cu curea de antrenare) (1)
• Instrucțiuni de utilizare (acest manual)
* Adaptorul de 45 rpm și balamalele pentru capacul
antipraf sunt atașate pe o suprafață laterală a
materialului de ambalare al pick-upului.
Introducere
Asigurați-vă că aveți toate accesoriile
furnizate enumerate mai jos. În cazul în care
constatați că lipsesc accesorii, contactați
distribuitorul dumneavoastră sau site-ul
web de asistență pentru clienți. (Consultați
pagina 23.)
• Adaptor c.a. (1)
Notă
Păstrați materialele de ambalare pentru cazul în
care aveți nevoie să transportați pick-upul pentru
reparații.
• Suport pentru platan (1)
• Capac antipraf (1)
• Adaptor de 45 rpm (1)*
Puneți adaptorul de 45 rpm pe ax pentru
a reda un disc de vinil de 7 inch (17 cm)
(disc EP).
Când nu folosiți adaptorul de 45 rpm,
păstrați-l în orificiul de depozitare.
9RO
Asamblarea pick-upului
Notă
• La achiziționarea pick-upului, la ac este atașat
un capac de protecție pentru ac. Lăsați capacul
pe poziție în timp ce asamblați pick-upul.
• Nu conectați pick-upul la o priză de curent
folosind adaptorul c.a. înainte de a termina
asamblarea.
• Acul este o componentă de înaltă precizie. Nu
atingeți acul în timp ce îl manipulați. Atingerea
acului cu degetele sau lovirea lui de platan
poate cauza deteriorarea acului.
• Pentru a vă deplasa pick-upul după asamblare,
– atașați capacul de protecție pentru ac,
– scoateți platanul și
– treceți un șnur prin orificiul din suportul
pentru brațul pick-upului și fixați brațul
pick-upului și suportul pentru brațul
pick-upului.
Măsuri de precauție privind
amplasarea
• Așezați unitatea pe o suprafață orizontală.
• Evitați să așezați unitatea în apropierea
aparatelor electrice (cum ar fi un televizor,
un uscător de păr sau o lampă
fluorescentă), deoarece acest lucru poate
produce un bâzâit sau zgomot.
• Așezați unitatea într-un loc unde nu va fi
supusă vibrațiilor, cum ar fi vibrațiile
produse de boxe, de trântirea ușilor etc.
• Evitați expunerea unității la lumina directă
a soarelui, la temperaturi extreme și la
mult praf și umezeală.
• Țineți unitatea la distanță de dispozitivele
electronice care pot emite unde radio sau
zgomot electromagnetic.
10RO
Atașarea platanului
1
Așezați platanul pe ax.
Țineți platanul orizontal în timp ce îl
așezați pe ax.
Platan
Fulie
motor
Ax
Notă
Țineți platanul bine pentru a nu-l scăpa,
întrucât acest lucru poate provoca vătămări
corporale sau deteriorarea pick-upului.
2 Rotiți platanul în poziția în care
puteți vedea fulia motorului prin
orificiul dreptunghiular, cu vârfurile
benzii roșii lipite de platan.
Fulie motor
Bandă roșie
3 Dezlipiți banda adezivă, trageți și
țineți de banda roșie, apoi fixați
cureaua de antrenare în jurul fuliei
motorului.
Atașarea capacului antipraf
1
Introduceți balamalele furnizate ale
capacului antipraf în locașurile
acestora de pe capacul antipraf.
Locașuri pentru balamale
Introducere
Notă
• Aveți grijă să nu lăsați cureaua de antrenare
răsucită. În cazul în care cureaua de
antrenare este răsucită în timp ce este pusă
în jurul fuliei motorului, viteza va deveni
instabilă și platanul se va opri după ce va
începe să se rotească. Dacă se întâmplă
acest lucru, puneți din nou cureaua de
antrenare în jurul fuliei motorului.
• Când puneți cureaua de antrenare în jurul
platanului, nu o întindeți brusc. În caz
contrar, cureaua de antrenare se va degrada,
ceea ce va determina tonalitatea sunetului
să fluctueze sau să fie prea înaltă.
• În cazul în care cureaua de antrenare iese de
pe cercul interior al platanului în timp ce o
puneți în jurul acestuia, scoateți temporar
platanul. Rotiți platanul și înfășurați cureaua
de antrenare în jurul circumferinței cercului
interior. Apoi reluați procedura de la început.
• Asigurați-vă că înlăturați banda roșie după
ce puneți cureaua de antrenare în jurul fuliei
motorului. Banda roșie are scopul să vă ajute
în această operație. Punerea curelei de
antrenare în jurul fuliei motorului se poate
face și fără banda roșie. Banda roșie nu mai
este necesară după ce ați atașat platanul.
4 Puneți suportul pentru platan pe
Balamale capac antipraf
2 Aliniați balamalele atașate cu
locașurile pentru balamale de pe
spatele pick-upului și împingeți cu
putere capacul antipraf.
Sfat
Pentru a scoate capacul antipraf de pe
pick-up, deschideți-l complet, apucați ambele
margini de la baza capacului și apoi scoateți-l
ușor trăgându-l în sus.
platan.
11RO
Conectarea pick-upului
Conectarea prin intermediul
cablului audio
Notă
• Asigurați-vă că opriți dispozitivul audio, cum ar
fi un sistem stereo sau un amplificator, înainte
de conectare.
• Asigurați-vă că faceți toate conexiunile înainte
de a conecta adaptorul c.a. la o priză de curent.
1
Conectați cablul audio, care iese din
partea din spate a pick-upului, la
mufa de intrare PHONO, AUX sau
analogică de pe dispozitivul audio.
Conectați conectorul alb la mufa albă (L)
și conectorul roșu la mufa roșie (R).
2 Schimbați poziția comutatorul
OUTPUT SELECT de pe spatele
pick-upului în funcție de mufa
dispozitivului audio conectat.
• Dacă dispozitivul audio are o mufă
de intrare PHONO (se conectează la
mufa de intrare PHONO)
Treceți comutatorul pe PHONO. Ieșirea
din cablul audio este un semnal audio
de la cartușul MM fără a trece prin
preamplificatorul de doză încorporat în
pick-up. Se utilizează preamplificatorul
de doză al dispozitivul audio.
• Dacă dispozitivul audio nu are o
mufă de intrare PHONO (se
conectează la mufa de intrare AUX,
VIDEO etc.)
Treceți comutatorul pe LINE. Semnalul
audio care trece prin preamplificatorul
de doză încorporat în pick-up este
ieșirea de la cablul audio.
Notă
Notă
Asigurați-vă că introduceți bine în conectorii în
mufe. O conexiune slabă va cauza zgomote în
timpul redării.
12RO
• Dacă utilizați doar conexiunea BLUETOOTH și
nu conectați pick-upul la un alt dispozitiv
folosind cablul audio, poziționați cablul
audio astfel încât capetele de metal ale
acestuia să nu se atingă între ele sau de
nicio parte metalică a suporturilor sau a altor
dispozitive. Apoi, treceți comutatorul
OUTPUT SELECT pe LINE pentru a folosi
pick-upul.
Sfat
La momentul achiziționării, comutatorul
OUTPUT SELECT este trecut pe LINE.
3 Conectați adaptorul c.a.
Conectarea folosind funcția
BLUETOOTH
Vă puteți bucura de redarea discurilor de
vinil folosind funcția BLUETOOTH a
pick-upului pentru a vă conecta fãrã fir la un
dispozitiv de redare (nu este inclus) care
acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH,
cum ar fi boxe sau căști BLUETOOTH.
Șocurile produse la apăsarea butonului
BLUETOOTH/butonului PAIRING în timpul
redării unui disc de vinil pot face acul să
sară. Vă recomandăm să vă conectați la
BLUETOOTH înainte de a reda un disc de
vinil.
Introducere
• Conectarea cablului audio la mufa de intrare
PHONO și trecerea comutatorului OUTPUT
SELECT pe LINE poate produce un sunet
foarte puternic care poate strica
amplificatorul sau sparge boxa. Treceți
întotdeauna comutatorul pe PHONO când vă
conectați la mufa de intrare PHONO.
Conectarea cablului audio la o mufă de
intrare analogică, cum ar fi o mufă de intrare
AUX, și trecerea comutatorului OUTPUT
SELECT pe PHONO produce doar un sunet
foarte slab. Treceți întotdeauna comutatorul
pe LINE când vă conectați la mufa de intrare
analogică.
Notă
Nu conectați căști la care nu puteți regla volumul.
Este posibil ca piesele audio să fie redate la
volume foarte mari.
Înregistrarea (asocierea) dispozitivelor
pe pick-up
Notă
Pentru a evita interferențele de zgomot,
așezați corpul adaptorului c.a. cât mai departe
posibil de pick-up.
Când conectați prima dată pick-upul la un
dispozitiv care acceptă tehnologia wireless
BLUETOOTH, trebuie să îl asociați cu
dispozitivul.
Întrucât pick-upul poate înregistra informații
pentru până la 8 dispozitive asociate, nu
mai trebuie să asociați dispozitivul la
pick-up la următoarele conectări.
1
Puneți dispozitivul de redare care
acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH
la care doriți să vă conectați cât mai
aproape posibil de pick-up.
13RO
2 Apăsați și mențineți apăsat butonul
BLUETOOTH/butonul PAIRING al
pick-upului timp de aproximativ 2
secunde și apoi eliberați-l.
Indicatorul BLUETOOTH începe să clipească
rapid în culoarea albastră.
Notă
Dacă utilizați doar conexiunea BLUETOOTH și nu
conectați pick-upul la un alt dispozitiv folosind
cablul audio, pentru a folosi pick-upul treceți
comutatorul OUTPUT SELECT de pe spatele
acestuia pe LINE.
Sfat
• După ce ați asociat pick-upul și dispozitivul, vă
puteți conecta la dispozitivul asociat prin simpla
apăsare scurtă a butonului BLUETOOTH/butonului
PAIRING pentru a activa funcția BLUETOOTH a
pick-upului. De asemenea, vă puteți conecta la
dispozitivul asociat și puteți reda discuri de vinil
prin apăsarea butonului START de pe partea
frontală a pick-upului atunci când indicatorul
BLUETOOTH luminează portocaliu (în standby).
• Apăsați butonul BLUETOOTH/butonul
PAIRING pentru a dezactiva conexiunea
BLUETOOTH. Indicatorul BLUETOOTH se stinge.
• Puteți înregistra pe pick-up informații pentru
maximum 8 dispozitive asociate.
Puteți șterge toate informațiile pentru dispozitivele
asociate prin apăsarea și menținerea apăsată a
PAIRING timp
butonului BLUETOOTH/butonului
de aproximativ 10 secunde și apoi eliberându-l.
3 Activați modul asociere pe dispozitivul
de redare, care acceptă tehnologia
wireless BLUETOOTH, la care doriți să vă
conectați.
Ilustrația de mai sus prezintă un exemplu
în care un dispozitiv se conectează.
Pentru a afla cum să activați modul
asociere pe dispozitivul la care doriți să vă
conectați, consultați instrucțiunile de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
Indicatorul BLUETOOTH încetează să mai
clipească albastru și rămâne aprins când
asocierea se finalizează.
14RO
Dacă nu puteți înregistra (asocia)
dispozitive
• Dacă există în apropiere dispozitive de
redare care acceptă tehnologia wireless
BLUETOOTH, la care funcția BLUETOOTH
este activată, dar cu unele dintre acestea
nu doriți să realizați asocierea, dezactivați
funcția BLUETOOTH a acestora și încercați
să realizați asocierea din nou.
• În momentul operației de împerechere,
dispozitivul cu care nu doriţi să realizați
împerecherea poate fi pornit și se
conectează pick-up. Dacă se întâmplă
acest lucru, schimbaţi setarea
dispozitivului astfel încât acesta să nu
pornească la conectare prin BLUETOOTH,
opriţi dispozitivul şi încercaţi din nou
împerecherea.
• Nu puteți asocia pick-upul cu
smartphone-uri, televizoare sau
computere. Pick-upul poate folosi funcția
BLUETOOTH pentru a transmite date către
dispozitive de redare care acceptă
tehnologia wireless BLUETOOTH; cu toate
acestea, întrucât pick-upul nu poate primi
date de la smartphone-uri, televizoare
sau computere, nu se poate asocia cu
acestea.
Ascultarea unui disc de
vinil
2 Folosiți butonul rotativ SPEED pentru
a selecta viteza de rotire
corespunzătoare pentru discul de
vinil.
Redarea unui disc de
vinil
Notă
1
Așezați un disc de vinil pe platan.
Disc de vinil
Buton rotativ SPEED
Sfat
De obicei, viteza de rotire este imprimată pe
eticheta din centrul discului de vinil sau pe
coperta discului.
Ascultarea unui disc de vinil
• Înainte de a reda un disc de vinil, reduceți
volumul dispozitivului audio. Zgomotul puternic,
cu pârâituri făcute de brațul pick-upului care
coboară și de acul care intră în contact cu discul
de vinil ar putea deteriora boxele sau
dispozitivul audio. Așteptați până când acul a
coborât complet și apoi reglați volumul.
• Chiar și discurile de vinil noi pot produce un
zgomot cu pârâituri când le redați. Rețineți că
acest zgomot este o caracteristică a redării
discurilor de vinil.
De asemenea, familiarizați-vă cu modul de
păstrare a discurilor de vinil, întrucât praful și
murdăria care se lipesc de discurile de vinil
atunci când acestea sunt scoase din coperte pot
cauza zgomot.
3 Folosiți butonul rotativ SIZE pentru a
selecta dimensiunea (în inchi) a
discului de vinil.
Setați-o la „12” pentru discurile LP sau la
„7” pentru discurile EP.
Notă
Așezați doar câte un singur disc de vinil pe
platan.
Pentru a reda discuri de vinil de 7 inch
(17 cm) (discuri EP)
Buton rotativ SIZE
Puneți adaptorul de 45 rpm pe ax pentru a
reda discuri de vinil de 7 inch (17 cm) (discuri
EP).
Când nu mai folosiți adaptorul de 45 rpm,
păstrați-l în orificiul de depozitare.
15RO
4 Scoateți capacul de protecție pentru
ac.
6 Reglați volumul folosind dispozitivul
audio.
Pentru a opri redarea
Apăsați butonul STOP. Brațul pick-upului
revine pe suportul pentru braț. Rotirea
platanului se oprește.
Pentru a întrerupe redarea
Capac de protecție
pentru ac
Apăsați butonul UP/DOWN pentru a ridica
acul de pe discul de vinil. Platanul continuă
să se rotească.
La terminarea redării
Notă
Scoateți cu grijă capacul de protecție pentru
ac astfel încât să nu deteriorați acul.
5 Apăsați butonul START.
Redarea începe atunci când brațul
pick-upului coboară automat în poziția,
care a fost stabilită cu ajutorul butonului
rotativ SIZE, de la începutul discului de
vinil.
Brațul pick-upului revine automat pe
suportul pentru braț, după care rotirea
platanului se oprește.
Pentru a reda o altă parte a discului de
vinil
1
După executarea pasului 4, apăsați
butonul UP/DOWN pentru a ridica brațul
pick-upului.
Deplasați brațul pick-upului în poziția dorită.
2 Apăsați butonul UP/DOWN.
Brațul pick-upului coboară pe discul de vinil,
apoi începe redarea.
Notă
• Când închideți capacul antipraf, închideți-l
încet pentru a evita exercitarea unei forțe
fizice care să poată face acul să sară.
• În timpul redării, țineți mâinile la distanță de
brațul pick-upului și de discul de vinil care se
rotește.
• În timpul redării, nu modificați setările
folosind comutatoarele de pe spatele
pick-upului.
16RO
Redarea prin intermediul
unei conexiuni BLUETOOTH
Pentru a conecta pentru prima dată
pick-upul la un dispozitiv de redare care
acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH
folosind funcția BLUETOOTH, trebuie mai
întâi să înregistrați (asociați) dispozitivul.
(Consultați pagina 13.)
1
În cazul în care conexiunea BLUETOOTH
se realizează cu succes, indicatorul
BLUETOOTH al pick-upului începe să
lumineze albastru.
2 Executați pașii de la 1 la 5 din
„Redarea unui disc de vinil” pentru a
reda un disc de vinil.
Ascultarea unui disc de vinil
Mai întâi, porniți dispozitivul de
redare și pregătiți-l pentru a primi
date printr-o conexiune BLUETOOTH.
Apoi, apăsați butonul BLUETOOTH/
butonul PAIRING de pe pick-up
pentru a activa funcția BLUETOOTH.
Sfat
Dacă dezactivați funcția BLUETOOTH a
dispozitivului de redare conectat prin tehnologia
wireless BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH al
pick-upului începe să lumineze portocaliu și
pick-upul intră în standby. În standby, pick-upul se
conectează automat la dispozitivul de redare dacă
funcția BLUETOOTH a dispozitivului de redare este
reactivată și pick-upul continuă redarea.
Pentru a comuta între dispozitivele de
redare
Pentru a comuta la un alt dispozitiv de
redare care acceptă tehnologia wireless
BLUETOOTH, care a fost deja asociat, opriți
dispozitivul de redare curent și apoi activați
funcția BLUETOOTH pentru dispozitivul de
redare pe care doriți să îl utilizați.
Pentru a comuta la un nou dispozitiv care
nu a fost asociat, opriți dispozitivul de
redare curent și apoi urmați procedura de la
„Înregistrarea (asocierea) dispozitivelor pe
pick-up” pentru a finaliza asocierea.
17RO
Întreținere
3 Țineți corpul cartușului () cu o
mână, apucați acul cu cealaltă mână
și apoi trageți acul în direcția săgeții
pentru a-l scoate din corpul
cartușului.
Curățarea acului
Acul este o componentă de înaltă precizie.
Manipulați-l cu grijă pentru a evita
deteriorarea.
Pentru curățarea acului, folosiți un produs
de curățare disponibil în comerț.

Înlocuirea acului
Acul se poate uza, deteriora sau murdări
iremediabil în funcție de utilizare. În acest
caz, înlocuiți acul.
Pentru a procura un ac de schimb,
contactați distribuitorul sau site-ul web de
asistență pentru clienți. (Consultați pagina
23.)
Notă
• Nu folosiți un ac de schimb produs de o altă
companie.
• Asigurați-vă că atașați capacul de protecție
pentru ac înainte de a înlocui acul pentru a nu
vă răni vârfurile degetelor sau a deteriora acul.
Pentru a scoate acul
1
Opriți pick-upul și dispozitivul audio
conectat și scoateți adaptorul c.a.
din priza de curent.
2 Atașați capacul de protecție pentru
ac la ac.
18RO
Pentru a atașa acul
1
Atașați capacul de protecție pentru
ac la acul de rezervă.
2 Țineți corpul cartușului () cu o
mână și apoi introduceți clapeta de
pe acul de schimb în locașul de pe
corpul cartușului.

3 Împingeți acul în direcția săgeții
până când se fixează pe poziție cu
un clic.
Înlocuirea curelei de
antrenare
Cureaua de antrenare se va uza sau chiar se
va putea rupe în timp. În acest caz,
înlocuiți-o cu una nouă.
Pentru a procura o curea de antrenare de
schimb, contactați distribuitorul sau site-ul
web de asistență pentru clienți. (Consultați
pagina 23.)
1
2 Scoateți suportul pentru platan.
3 Scoateți cureaua de antrenare de pe
fulia motorului.
4 Puneți un deget și degetul mare în
orificiile rotunde de pe platan
pentru a-l prinde și scoateți-l.
cureaua de antrenare.
6 Înfășurați o nouă curea de antrenare
în jurul platanului, fără a o răsuci.
Urmați pașii de la „Asamblarea pickupului” pentru a finaliza asamblarea.
(Consultați pagina 10.)
Notă
Curelele de antrenare de schimb nu banda
roșie indicatoare atașată.
Întreținere
Opriți pick-upul și dispozitivul audio
conectat și scoateți adaptorul c.a.
din priza de curent.
5 Întoarceți platanul invers și scoateți
Curățarea capacului
antipraf și a corpului
pick-upului
Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a
curăța capacul antipraf și corpul pick-upului.
Când murdăria este dificil de îndepărtat,
folosiți o cârpă umezită cu o soluție slabă
de detergent. Nu folosiți niciun fel de soluții
chimice, cum ar fi alcool, benzină sau
diluant, care deteriorează suprafața.
19RO
Auziți zgomote.
Informații suplimentare
Depanare
Atunci când constatați că pick-upul nu
funcționează corespunzător, analizați mai
întâi următoarele sugestii, înainte de a
solicita o intervenție de reparație. Dacă
acestea nu vă ajută să rezolvați problema,
contactați distribuitorul dumneavoastră sau
site-ul web de asistență pentru clienți.
(Consultați pagina 23.)
Redarea discului de vinil
Brațul pick-upului sare sau patinează.
• Pick-upul nu este așezat orizontal. Așezați
pick-upul pe o suprafață orizontală.
• Discul de vinil este prăfuit sau zgâriat.
Curățați suprafața cu un produs de curățare
pentru discuri disponibil în comerț sau
schimbați discul de vinil.
Întâmpinați probleme legate de sunet.
• Dacă acul murdar produce frecvent zgomote,
curățați acul cu un produs de curățare pentru
ace disponibil în comerț. Dacă acul este uzat,
înlocuiți-l. (Consultați pagina 18.)
• Dacă tonalitatea sunetului nu este constantă,
cureaua de antrenare poate fi uzată. Înlocuiți
cureaua de antrenare. (Consultați pagina 19.)
• Dacă discul de vinil prăfuit produce frecvent
zgomote, curățați suprafața cu un produs de
curățare pentru discuri disponibil în comerț.
• Acul este uzat. Înlocuiți-l cu unul nou.
(Consultați pagina 18.)
Auziți hârâituri sau vâjâit de joasă
frecvență*.
Pick-upul este așezat prea aproape de boxe.
Îndepărtați pick-upul de boxe.
* Acest fenomen, denumit „feedback acustic”, se
produce atunci când vibrațiile de la boxe care
circulă prin aer sau prin obiectele solide (cum ar fi
rafturile, un dulap sau podeaua) sunt preluate de
ac, amplificate și reproduse prin boxe.
20RO
• Asigurați-vă că setați comutatorul OUTPUT
SELECT de pe spatele pick-upului pe LINE. În
cazul în care comutatorul PHONO/LINE este
setat pe PHONO atunci când pick-upul este
conectat la alte mufe de intrare diferite de
mufele de intrare PHONO de pe dispozitivul
audio, este posibil să auziți zgomote în
timpul redării. Atunci când comutatorul
PHONO/LINE este setat pe LINE, nu conectați
pick-upul la mufele de intrare PHONO de pe
dispozitivul audio.
Tonalitatea sunetului este prea înaltă sau
prea joasă.
• S-a selectat o viteză de rotire incorectă.
Verificați viteza de rotire pe eticheta din
centrul discului de vinil sau pe coperta
discului și selectați viteza corectă. Rotiți
butonul rotativ SPEED pentru a selecta „33”
pentru discurile 33 1/3 rpm sau „45” pentru
discurile de 45 rpm.
• Cureaua de antrenare poate fi răsucită sau
uzată. Îndreptați cureaua de antrenare.
(Consultați pagina 19.)
Tonalitatea sunetului fluctuează.
Acul este uzat. Înlocuiți-l cu unul nou.
(Consultați pagina 18.)
Cureaua de antrenare este uzată sau
ruptă.
Înlocuiți cureaua de antrenare. (Consultați
pagina 19.) Pentru a procura o curea de
antrenare de schimb, contactați distribuitorul
sau site-ul web de asistență pentru clienți.
(Consultați pagina 23.)
Platanul nu se rotește.
• Asigurați-vă că adaptorul c.a. este bine
conectat la o priză de curent și la mufa DC IN
12V de pe pick-up.
• Asigurați-vă că, în jurul fuliei motorului,
cureaua de antrenare este fixată complet.
(Consultați pagina 11.)
Sunetul redării are un volum prea mic sau
este distorsionat.
Asigurați-vă că selecția comutatorului OUTPUT
SELECT de pe pick-up corespunde cu tipul
mufelor de intrare de pe dispozitivul audio
utilizat pentru conectarea cu pick-upul.
(Consultați pagina 12.)
Conexiuni BLUETOOTH
Nu puteți realiza asocierea prin tehnologia
wireless BLUETOOTH.
Nu puteți conecta pick-upul la dispozitivul
de redare, care acceptă tehnologia
wireless BLUETOOTH, la care doriți să vă
conectați.
Dacă există în apropiere dispozitive de redare
care acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH,
la care funcția BLUETOOTH este activată, dar la
unele dintre acestea nu doriți să vă conectați,
dezactivați funcția BLUETOOTH a acestora.
Nu vă puteți conecta la smartphone,
televizor sau computer.
Pick-upul dvs. poate folosi funcția BLUETOOTH
pentru a transmite date către dispozitive de redare
care acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH; cu
toate acestea, întrucât pick-upul nu poate primi
date de la smartphone-uri, televizoare sau
computere, nu se poate conecta la acestea.
Raza de comunicare a tehnologiei
wireless BLUETOOTH este scurtă.
Încercați următoarele:
• Dacă există alte dispozitive electronice
conectate la pick-upul dvs. și la dispozitivul
de redare, deconectați-le.
• Conectați pick-upul la o priză de curent la care
nu este conectat un cuptor cu microunde.
• Așezați pick-upul pe o masă care să nu fie
din metal.
Atunci când constatați că pick-upul nu
funcționează corespunzător, analizați mai întâi
sugestiile enumerate în secțiunea „Depanare”,
pentru a afla dacă problema impune o
intervenție de reparație.
Dacă sugestiile nu vă ajută să rezolvați
problema, contactați distribuitorul sau site-ul
web de asistență pentru clienți. (Consultați
pagina 23.)
Perioada de păstrare a componentelor de
schimb:
Sony păstrează componentele funcționale ale
pick-upului pentru reparare (componentele
necesare pentru menținerea funcțiilor
pick-upului) cel puțin opt ani după scoaterea
din fabricație a produsului, conform
prevederilor Ministerului Economiei,
Comerțului și Industriei din Japonia și va
furniza servicii de reparație în această perioadă
de păstrare a componentelor. Totuși, în funcție
de componenta care necesită reparare, este
posibil să se furnizeze servicii de reparație și
după perioada de păstrare a componentelor.
Pentru mai multe informații, contactați site-ul
web de asistență pentru clienți. (Consultați
pagina 23.)
Informații suplimentare
• Dacă există în apropiere dispozitive de
redare care acceptă tehnologia wireless
BLUETOOTH, la care funcția BLUETOOTH este
activată, dar cu unele dintre acestea nu doriți
să realizați asocierea, dezactivați funcția
BLUETOOTH a acestora și încercați să realizați
asocierea din nou.
• În momentul operației de împerechere,
dispozitivul cu care nu doriţi să realizați
împerecherea poate fi pornit și se conectează
pick-up. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbaţi
setarea dispozitivului astfel încât acesta să nu
pornească la conectare prin BLUETOOTH, opriţi
dispozitivul şi încercaţi din nou împerecherea.
• Procedura pentru activarea modului asociere
diferă în funcție de dispozitivul de redare
care acceptă tehnologia wireless BLUETOOTH.
Pentru detalii, consultați instrucțiunile de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivul.
Servicii de reparație
Înainte de a contacta distribuitorul sau site-ul
web de asistență pentru clienți (pagina 23),
se recomandă să aveți la îndemână
următoarele informații:
• Număr model: PS-LX310BT
• Numărul de serie de pe partea de jos a
pick-upului:
• Descrierea defectului (defectelor): Descrieți
cu cât mai multe detalii.
• Data achiziției:
• Numele distribuitorului:
Dacă acul sau cureaua de antrenare se
deteriorează sau se uzează din cauza utilizării
incorecte, serviciile de reparație vor fi furnizate
contra cost.
21RO
Specificații
Motor și platan
Sistem de antrenare
Curea de antrenare
Motor
Motor c.c.
Platan
diam. de 296 mm (turnat din aluminiu)
Viteze
33 1/3 și 45 rpm, 2 viteze
Wow și flutter
0,1% (WRMS)
Raport S/N
Peste 50 dB (DIN-B) cu cartușul
furnizat
Brațul pick-upului
Tip
Braț în formă de J echilibrat dinamic
Lungimea efectivă a brațului
197 mm
Cartuș
Tip
MM
Presiune ac
3g
Nivel ieșire
2,5 mV
Generalități
Alimentare
12 V c.c. 0,8 A (adaptor c.a.)
Consum de energie
1,8 W
Dimensiuni
430 mm x 108 mm x 367 mm
(lățime/înălțime/adâncime)
Greutate
Aprox. 3,5 kg
Adaptor c.a.
Intrare
100-240 V c.a. 0,35 A 50/60 Hz
Ieșire
12 V c.c. 0,8 A (adaptor c.a.)
22RO
Secțiune BLUETOOTH
Sistem de comunicații
Specificație BLUETOOTH versiunea 4.2
Ieșire
Specificație BLUETOOTH Clasa de
putere 2
Rază maximă de comunicare
Rază vizuală de aprox. 10 m*1
Bandă de frecvență
Banda de 2,4 GHz
(2,402 GHz-2,480 GHz)
Putere de ieșire maximă
≤ 4 dBm
Metodă de modulație
FHSS
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2
A2DP 1.3
Codecuri acceptate*3
SBC *4, Qualcomm® aptX™ audio
Gamă de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (frecvență de
eșantionare 48 kHz)
*1 Gama reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar
fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în
jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică,
telefon fără fir, sensibilitate a recepției, performanța
antenei, sistemul de operare, aplicațiile software
etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicațiilor BLUETOOTH între dispozitive.
*3 Codec: Format de compresie și conversie a
semnalului audio
*4 Codec subbandă
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Site-uri web de asistență
pentru clienți
Pentru informații referitoare la
achiziționarea componentelor de schimb, a
accesoriilor și a altor servicii de asistență,
vizitați site-ul web de asistență pentru
clienți dedicat regiunii în care locuiți.
Pentru clienții din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienții din SUA:
http://esupport.sony.com/US
Index
adaptor de 45 rpm...................................9, 15
ax..............................................................6, 10
balamale capac antipraf.......................6, 9, 11
brațul pick-upului......................... 7, 15, 16, 20
cablu audio..................................................12
cap de citire.................................................. 7
corp cartuș............................................... 7, 18
fulie........................................................ 10, 19
platan............................................. 6, 9, 10, 20
suport pentru platan............................6, 9, 11
viteză de rotire.............................................15
zgomot........................................................20
Pentru clienții din Canada:
http://esupport.sony.com/CA/
http://www.sony-asia.com/support
Mărci comerciale
• IBM și PC/AT sunt mărci comerciale
înregistrate ale International Business
Machines Corporation.
• Microsoft, Windows și Windows Media sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation în
Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
• Mac, Mac OS și macOS sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte
țări.
• Qualcomm aptX este un produs al
Qualcomm Technologies International, Ltd.
• Qualcomm este o marcă comercială a
Qualcomm Incorporated, înregistrată în
Statele Unite ale Americii și în alte țări,
utilizată cu acord prealabil. aptX este o
marcă comercială a Qualcomm Technologies
International, Ltd., înregistrată în Statele
Unite ale Americii și în alte țări, utilizată cu
acord prealabil.
• Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt
mărci comerciale înregistrate și aparțin
Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor
mărci de către Sony Corporation se face sub
licență.
• Toate celelalte mărci comerciale și mărcile
comerciale înregistrate sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
detinătorilor respectivi. În acest manual, nu
sunt specificate marcajele ™ și ®.
Informații suplimentare
Pentru clienții din alte țări/regiuni:
23RO
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Адаптерът за променлив ток е за
използване в сухи помещения на закрито.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационния отвор на
устройството с вестници, покривки, завеси
и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открити източници на
пламък (например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар или токов
удар, избягвайте капене и разливане
на течности върху устройството и не
поставяйте върху него предмети, пълни с
течности, като например вази.
Не инсталирайте устройството в
затворени пространства, като например
полица за книги или вграден шкаф.
Адаптерът за променлив ток не трябва
да бъде покриван с нищо и трябва да се
използва само при околна температура
до 45 °C.
Уредът не е изключен от електрическата
мрежа, докато е свързан към
електрически контакт, дори и самият уред
да е изключен.
Тъй като за изключването на адаптера
за променлив ток от електрическата
мрежа се използва основният му
щепсел, включете го в леснодостъпен
електрически контакт.
Ако забележете нещо необичайно във
функционирането му, изключете го
незабавно от променливотоковия контакт.
За модели с CE маркировка,
разположена върху уреда
Валидността на CE маркировката се
ограничава само до държавите, в които се
прилага законово, основно в държавите
от ЕИП (Европейското икономическо
пространство) и Швейцария.
Препоръчителни кабели
2BG
За свързване към хост компютри и/
или периферни устройства трябва да
се използват подходящо защитени и
заземени кабели и конектори.
Адаптерът за променлив ток не може да
се ремонтира и употребата му трябва да
бъде прекратена незабавно, когато се
повреди или ако е дефектен.
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО НА
СУХИ МЕСТА
Поляритет на извода за постоянен ток
на адаптера за променлив ток

За стерео грамофон
Табелката с името е разположена в
долната част на стерео грамофона.
Относно адаптера за променлив ток
Името на модела на адаптера за
променлив ток е разположено в долната
част на адаптера за променлив ток.
За да проверите версията на
фърмуера на вашия грамофон
Можете да проверите версията на
фърмуера на вашия грамофон на
компютъра. Актуализирайте фърмуера,
като изтеглите актуализациите,
предоставени в страницата за поддръжка
на Sony, когато същите са налице.
За клиентите в Европа
Забележка за клиенти: следната
информация е приложима само за
оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания
свързани със съответствието на
продуктите съгласно законодателството
на Европейския съюз, следва да
се отправят към упълномощения
представител на производителя Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия.
Предпазни мерки
С настоящото, Sony Corporation декларира,
че това оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията
за съответствие може да се намери на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е тествано и
е установено, че отговаря на
ограниченията, изложени в Наредбата за
EMC, при използване на свързващ кабел,
не по-дълъг от 3 метра.
Това радио оборудване е предназначено
да се използва с одобрените версии
на софтуера, които са посочени в ЕС
Декларацията за съответствие. Софтуерът,
зареден в това радио оборудване е
проверено, че отговаря на съществените
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Изхвърлянена стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския съюз и други
държави със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху продукта или
върху неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира
като битов отпадък. Вместо това той
трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
Като предадете този продукт на
правилното място, Вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали
при неправилното изхвърляне на този
продукт. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, службата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето
сте закупили продукта.
Относно безопасността
• Преди да използвате устройството,
проверете дали работното му
напрежение съвпада с това на местното
електрозахранване.
• В случай че в корпуса попадне предмет
или течност, изключете устройството от
контакта и го предайте за проверка на
квалифицирани специалисти, преди да го
използвате отново.
• Изключете устройството от контакта,
ако не възнамерявате да го използвате
за продължителен период от време.
За да разкачите кабела, го извадете от
щепсела.
Никога не дърпайте самия кабел.
BG
Относно повторното опаковане
Запазете кашона и материалите за
опаковане. Те са най-добрият пакет за
транспортиране на устройството. Ако
имате въпрос или проблем, свързани с
устройство, които не са разгледани в това
ръководство, моля, консултирайте се с найблизкия търговец на Sony.
3BG
Характеристики
PS-LX310BT е стерео грамофон, предназначен за аналогово възпроизвеждане на плочи.
Сглобете грамофона си, за да го използвате за първи път.
Вашият грамофон няма вградени високоговорители.
За да слушате аудио плочи, използвайте аудио кабел, за да се свържете с аудио
устройство, или използвайте функцията BLUETOOTH®, за да се свържете с аудио
устройство с активирана безжична технология BLUETOOTH, като например безжични
високоговорители или безжични слушалки.
“Свързване чрез аудио кабел”
(страница 12)
Аудио кабел
“Свързване с функцията BLUETOOTH”
(страница 13)
Забележка
• Уверете се, че сте свързали и използвате аудио устройство с активирана безжична технология
BLUETOOTH с функция за регулиране на силата на звука. Аудио записите могат да се
възпроизвеждат при много висока сила на звука, ако свържете грамофона към устройство, от
което не можете да регулирате силата на звука.
• Устройствата, включително телевизори, смартфони и компютри, не могат да получават
предавания, които се изпращат от грамофона, ако той е свързан към BLUETOOTH устройство.
• Грамофонът ви не е аналогов плейър за записи, предназначен за използване от DJ (Disk Jockey).
Спирането на въртенето на плочата или обръщането на посоката на плочата с ръка може да
доведе до неизправности.
4BG
Съдържание
Предпазни мерки........................... 3
Характеристики.............................. 4
Части и бутони за управление...... 6
Първи стъпки
Проверка на доставените
елементи......................................... 9
Сглобяване на грамофона...........10
Свързване на грамофона............. 12
Слушане на плоча
Възпроизвеждане на плоча......... 15
Поддръжка
Почистване на иглата....................18
Замяна на иглата...........................18
Замяна на задвижващия
ремък..............................................19
Почистване на капака срещу прах
и корпуса на грамофона...............19
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности.............................. 20
Ремонтни услуги............................22
Спецификации...............................22
Уебсайтове за поддръжка за
клиенти...........................................23
Търговски марки........................... 24
Индекс............................................ 24
5BG
Части и бутони за управление
Отпред/отстрани
1
 Шпиндел (стр. 10)
 Подложка за платера (стр. 9, 11)
 Платер (стр. 9, 10)
Когато сглобявате грамофона, поставете
платера върху шпиндела. Той има
задвижващ ремък, увит на задната страна.
 BLUETOOTH индикатор
6BG
Индикаторът светва в синьо, когато
грамофонът е свързан към устройство за
възпроизвеждане с активирана безжична
технология BLUETOOTH с функция
BLUETOOTH, мига бързо в синьо, когато
грамофонът е в режим на сдвояване и се
изключва, когато функцията BLUETOOTH е
изключена. Ако наоколо няма устройства,
които вече са сдвоени, когато натиснете
PAIRING с
бутона BLUETOOTH/ бутона
изключена функция BLUETOOTH,
индикаторът светва в оранжево и
грамофонът преминава в режим на
изчакване.
 бутон BLUETOOTH/бутон
PAIRING
(стр. 13)
Активира/деактивира функцията
BLUETOOTH. Натиснете за около 2 секунди и
отпуснете, за да включите режим за
сдвояване на грамофона.
 Микро USB порт
Намира се във вътрешната част на
грамофона, когато платерът е свален.
Когато актуализациите са налице (стр.
2), свържете грамофона към компютъра
чрез микро USB кабел (не е приложен в
комплекта) и актуализирайте фърмуера.
 Капак срещу прах (стр. 9, 11)
 Панти на капака срещу прах
(стр. 9, 11)
 Отвор за съхранение за адаптер за 45
об./мин. (стр. 9, 15)
Можете да съхранявате адаптера за 45 об./
мин, когато не го използвате.
 Рамо (стр. 15)
 Въртящ превключвател SIZE (стр. 15)
Завъртете, за да зададете подходящия
размер на плочата, която ще се
възпроизвежда.
 Стойка за рамото (стр. 16)
Поставете рамото тук, когато не
възпроизвеждате плоча.
Забележка
Има отвор в долната част на стойката на
рамото. Преди носене на грамофона,
прекарайте връзка през отвора и закрепете
рамото и стойката за рамото.
 Глава
 Игла (стр. 18)
Предпазителят на иглата е поставен, когато
сте закупили грамофона. Поставете
покритието при монтажа на грамофона и
когато не използвате грамофона за дълго
време.
Забележка
Иглата е високопрецизен компонент.
Работете с нея внимателно, за да избегнете
повреда.
 Корпус на касетата (стр. 18)
 Бутон START (стр. 16)
 Бутон STOP (стр. 16)
 Бутон UP/DOWN (стр. 16)
 Въртящ превключвател SPEED
(стр. 15)
Завъртете, за да зададете подходящите
обороти на плочата, която ще се
възпроизвежда.
7BG
Отзад
 Превключвател OUTPUT SELECT
(стр. 12)
Превключете към подходящия изходен
формат на устройството, което използвате,
когато е свързано аудио устройство, като
например стерео система или усилвател.
 Превключвател GAIN SELECT
При възпроизвеждане, регулирайте
разликата в силата на звука на плочите. Ако
е направен запис на плоча при настройка
за тих звук, за да се възпроизведе звук с
подходяща сила на звука, променете
настройката на HIGH. Ако е направен запис
на плоча при настройка за силен звук, и ако
е направена настройка за възпроизвеждане
със сила на звука HIGH, звукът може да се
изкриви. Променете настройките, за да
бъдат подходящи за плочата.
Регулирането на силата на звука е
ефективно за аудио изхода, когато
превключвателят OUTPUT SELECT е зададен
на LINE и силата на звука при
възпроизвеждане на BLUETOOTH връзки.
Това е неефективно за аудио изход, когато
превключвателят OUTPUT SELECT е зададен
на PHONO.
  Жак DC IN 12V
8BG
 Бутон за захранване
ON/
STANDBY
Включете/изключете грамофона.
Ако възпроизвеждането не започне, дори
когато натиснете бутона START, проверете
ON.
дали захранването е зададено на
Забележки относно пренасянето на този
продукт
Когато носите този продукт, дръжте здраво
долната част на продукта, както е показано
по-долу. Неправилното придържане може да
доведе до изпускане на продукта, което да
доведе до неизправности и наранявания.
• Панти на капака срещу прах (2)*
Първи стъпки
Проверка на
доставените елементи
• Платер (със задвижващ ремък) (1)
• Инструкции за експлоатация
(настоящото ръководство)
* Адаптерът за 45 об./мин. и пантите на капака
срещу прах са прикрепени отстрани на
опаковката на грамофона.
Първи стъпки
Уверете се, че разполагате с всички
предоставени аксесоари, изброени
по-долу. Ако откриете, че нещо липсва,
се свържете с търговеца си или с
уебсайта за поддръжка за клиенти. (Виж
стр. 23.)
• Адаптер за променлив ток (1)
Забележка
Пазете опаковъчните материали в случай, че е
необходимо да транспортирате грамофона за
ремонт.
• Подложка за платера (1)
• Капак срещу прах (1)
• Адаптер за 45 об./мин. (1)*
Поставете адаптера за 45 об./мин.
върху шпиндела, за възпроизвеждане
на 7 инча (17 см) плочи (EP запис).
Когато не използвате адаптера за
45 об./мин., го съхранявайте в отвора
за съхранение.
9BG
Сглобяване на
грамофона
Забележка
• При покупката на грамофона, на иглата е
поставено защитно покритие. Оставете
покритието, докато сглобявате грамофона.
• Не свързвайте грамофона към електрически
контакт чрез адаптера за променлив ток,
докато не приключите сглобяването.
• Иглата е високопрецизен компонент. Не
докосвайте иглата, когато работите с нея. Ако
докоснете иглата с пръсти или я ударите в
платера, това може да доведе до повреда на
иглата.
• За да преместите грамофона след
сглобяването,
– поставете защитното покритие на иглата,
– извадете платера и
– прекарайте връзка през отвора в стойката
за рамото и закрепете рамото и стойката
за рамото.
Предпазни мерки при
поставянето
• Поставете устройството на равна
повърхност.
• Избягвайте поставянето на
устройството в близост до
електрически уреди (например
телевизор, сешоар или флуоресцентна
лампа), което може да причини
бръмчене или шум.
• Поставете устройството на място,
където няма да бъде обект на
вибрация, например от
високоговорители, затръшване на
врати и др.
• Пазете устройството далеч от директна
слънчева светлина, екстремни
температури и прекомерна
запрашеност и влага.
• Пазете устройството далеч от
електронни устройства, които може да
излъчват радиовълни или
електромагнитен шум.
10BG
Поставяне на платера
1
Поставете платера върху
шпиндела.
Поддържайте платера равен, докато
го поставяте върху шпиндела.
Платер
Ролка на
мотора
Шпиндел
Забележка
Дръжте платера стабилно, за да не го
изпуснете, защото може да причини
нараняване или да повреди грамофона.
2 Завъртете платера в позиция,
където можете да видите ролката
на мотора през правоъгълния
отвор с краищата от червена
лента, залепена на платера.
Ролка на
мотора
Червена
лента
3 Отлепете залепящата се лента,
издърпайте и задръжте червената
лента, след което поставете
задвижващия ремък около
ролката на мотора.
Поставяне на капака срещу
прах
1
Поставете предоставените панти
на капака срещу прах в гнездата
за тях, върху капака срещу прах.
Гнезда за панти
Първи стъпки
Забележка
• Внимавайте да не извиете задвижващия
ремък. Ако задвижващият ремък се извие,
докато го поставяте около ролката на
мотора, скоростта ще стане нестабилна и
платерът ще спре след като започне да се
върти. Ако това се случи, поставете отново
задвижващия ремък около ролката на
мотора.
• Когато поставяте задвижващия ремък
около платера, не разтягайте
задвижващия ремък грубо. По този начин
задвижващият ремък се разпада, което
води до колебание във височината на
тона на звука или го прави много висок.
• Ако задвижващият ремък излезе от
вътрешния кръг на платера, докато го
поставяте около него, отстранете
временно платера. Завъртете платера и
навийте задвижващия ремък около
обиколката на вътрешния кръг. След това
започнете отново от началото на
процедурата.
• Не забравяйте да махнете червената
лента, след като поставите задвижващия
ремък около ролката на мотора.
Червената лента е предназначена да ви
помогне с тази работа. Поставянето на
задвижващия ремък около ролката на
мотора все още е възможно без червената
лента. След като сте поставили платера,
червената лента вече не е необходима.
Панти на капака срещу прах
2 Подравнете поставените панти с
гнездата в задната част на
грамофона и натиснете навътре
капака срещу прах.
Съвет
За да отстраните капака срещу прах от
грамофона, го отворете напълно, хванете и
двете страни близо до долната страна на
капака и след това внимателно го
издърпайте нагоре.
4 Поставете подложката на платера
върху платера.
11BG
Свързване на
грамофона
Свързване чрез аудио
кабел
Забележка
• Изключете аудио устройството, например
стерео система или усилвател, преди
свързването.
• Направете всички връзки, преди да свържете
адаптера за променлив ток към електрически
контакт.
1
Свържете аудио кабела, излизащ
от задната страна на грамофона,
към входния жак PHONO, входния
жак AUX или аналоговия входен
жак за аудио устройството.
Свържете белия щепсел към белия (L)
жак и червения щепсел към червения
(R) жак.
2 Превключете превключвателя
OUTPUT SELECT в задната част на
грамофона според жака на
свързаното аудио устройство.
• Ако аудио устройството има
входен жак PHONO (свързано към
входния жак PHONO)
Задайте превключвателя на PHONO.
Аудио сигналът от MM касетата се
извежда от аудио кабела, без да
минава през фоно предусилвателя,
вграден в грамофона. За
аудиоустройството се използва
фонопредусилвател.
• Ако аудио устройството няма
входен жак PHONO (свързано към
входен жак AUX, входен жак VIDEO
и др.)
Задайте превключвателя на LINE.
Аудио сигналът, който минава през
фоно предусилвателя, вграден в
грамофона, се извежда от аудио
кабела.
Забележка
Забележка
Включете плътно щепселите в жаковете.
Хлабавата връзка ще причини шумове при
възпроизвеждането.
12BG
• Ако използвате само BLUETOOTH връзката
и не свързвате грамофона към друго
устройство посредством аудио кабел,
поставете аудио кабела, така че металните
му краища да не се допират едни с други
или до метални части от стелажи или
други устройства. След това, за да
използвате грамофона, задайте
превключвателя OUTPUT SELECT на LINE.
Съвет
Превключвателят OUTPUT SELECT е зададен
на LINE по време на покупката.
3 Свържете адаптера за променлив
ток.
Свързване с функцията
BLUETOOTH
Можете да възпроизвеждате плочи с
помощта на BLUETOOTH функцията на
грамофона за безжично свързване с
устройство за възпроизвеждане (не е
предоставено), което поддържа
безжична технология BLUETOOTH, като
например BLUETOOTH високоговорители
или BLUETOOTH слушалки.
Силното натискане на бутона
BLUETOOTH/ бутона PAIRING при
възпроизвеждане на плоча може да
доведе до прескачане на иглата.
Препоръчваме да свържете с BLUETOOTH
преди да възпроизведете плоча.
Първи стъпки
• Свързването на аудио кабела към входния
жак PHONO и настройването на
превключвателя OUTPUT SELECT на LINE
може да създаде много силен звук, който
може да повреди усилвателя или
високоговорителя. Винаги настройвайте
превключвателя на PHONO, когато
свързвате към входния жак PHONO.
Свързването на аудио кабела към
аналогов входен жак, като входния жак
AUX и настройването на превключвателя
OUTPUT SELECT на PHONO създава само
много тих звук. Когато свързвате към
аналогов входен жак, винаги
настройвайте превключвателя на LINE.
Забележка
Не свързвайте към слушалки, за които не
можете да регулирате силата на звука. Аудио
записите може да се възпроизвеждат при
много висока сила на звука.
Регистриране (сдвояване) на
устройства към грамофона
Забележка
За да избегнете смущения от шум,
поставете корпуса на адаптера за
променлив ток възможно най-далеч от
грамофона.
Когато свържете за първи път грамофона
към устройство за възпроизвеждане,
което поддържа безжична технология
BLUETOOTH, трябва да го сдвоите с
устройството.
Тъй като грамофонът може да регистрира
информация за до 8 сдвоени устройства,
не е нужно да сдвоявате следващия път,
когато свързвате устройството към
грамофона.
1
Поставете устройството за
възпроизвеждане, което поддържа
безжична технология BLUETOOTH, към
което искате да се свържете,
възможно най-близо до грамофона.
13BG
2 Натиснете и задръжте бутона
BLUETOOTH/ бутона PAIRING на
грамофона за около 2 секунди, след
което го пуснете.
BLUETOOTH индикаторът мига бързо в
синьо.
Забележка
Ако използвате само BLUETOOTH връзката, а не
свързване на грамофона към друго устройство с
помощта на аудио кабел, задайте превключвателя
OUTPUT SELECT в задната страна на грамофона на
LINE, за да използвате грамофона.
Съвет
• След като сте сдвоили грамофона и
устройството, можете да се свържете към
сдвоеното устройство, като натиснете за кратко
PAIRING, за да
бутона BLUETOOTH/ бутона
активирате функцията BLUETOOTH на грамофона.
Можете също така да се свърже към сдвоеното
устройството и да възпроизвеждате плочи, като
натиснете бутона START в предната част на
грамофона, когато BLUETOOTH индикаторът
свети в оранжево (в режим на готовност).
• Натиснете бутона BLUETOOTH/ бутона
PAIRING,
за да изключите BLUETOOTH свързването.
BLUETOOTH индикаторът се изключва.
• Можете да регистрирате информация за
максимум 8 устройства, сдвоени с грамофона.
Можете да изтриете цялата информация за
сдвоени устройства, като натиснете и
задържите бутона BLUETOOTH/ бутона
PAIRING за около 10 секунди, след което го
пуснете.
3 Включете режима за сдвояване за
устройството за възпроизвеждане,
което поддържа безжична технология
BLUETOOTH, към което искате да се
свържете.
Горната илюстрация е пример за
устройство, което се свързва.
14BG
За това как да включите режима за
сдвояване за устройството, към което
искате да се свържете, вижте
указанията за потребителя,
предоставени с устройството.
Индикаторът BLUETOOTH спира да
мига в синьо и остава да свети, когато
сдвояването приключи.
Ако не можете да регистрирате
(сдвоите) устройства
• Ако наблизо има устройства за
възпроизвеждане, които поддържат
безжична технология BLUETOOTH, които
имат активирана функция BLUETOOTH,
но някои от тях не са устройството, с
което искате да сдвоите, забранете
тяхната функция BLUETOOTH и се
опитайте да сдвоите отново.
• При операцията за сдвояване,
устройството, с което не искате да се
сдвоите, може да бъде включено и
автоматично свързано към грамофона. Ако
това се случи, променете настройката на
устройството, така че да не се включва от
BLUETOOTH връзката, изключете
устройството и опитайте отново да сдвоите.
• Не можете да сдвоите грамофона със
смартфони, телевизори или компютри.
Грамофонът може да използва функцията
BLUETOOTH за изпращане на данни до
устройства за възпроизвеждане, които
поддържат безжична технология
BLUETOOTH, но тъй като грамофонът не
може да получава данни от смартфони,
телевизори или компютри, грамофонът
не може да се сдвои с тях.
Слушане на плоча
Възпроизвеждане на
плоча
2 Използвайте въртящия
превключвател SPEED, за да
изберете скоростта на въртене,
подходяща за плочата.
Забележка
1
Поставете плочата върху платера.
Плоча
Въртящ
превключвател SPEED
Слушане на плоча
• Преди да възпроизведете плоча, намалете
звука на аудио устройството. Силният, пукащ
шум от рамото при поставяне и когато иглата
влезе в контакт с плочата може да повреди
високоговорителите или аудио устройството.
Изчакайте иглата да бъде напълно поставена
върху плочата и след това регулирайте звука.
• Дори и новите плочи могат да създадат
пукащ шум при възпроизвеждането. Моля,
имайте предвид, че този шум е характерен за
възпроизвеждането на плочи.
Също така, имайте предвид практиките за
съхранение на плочи, тъй като прахът и
мръсотията, които полепват по плочите,
когато са извадени от калъфите им, могат да
причинят шум.
Съвет
Скоростта на въртете обикновено е
отпечатана на централния етикет на
плочата или на нейния калъф.
3 Използвайте въртящия
превключвател SIZE, за да
изберете размера (в инчове) на
плочата.
Настройте го на “12” за LP записи или
“7” за EP записи.
Забележка
Поставяйте само по една плоча върху
платера към даден момент.
За възпроизвеждане на 7 инча (17 см)
плочи (EP записи)
Поставете предоставения адаптер за 45
об./мин. върху шпиндела, за
възпроизвеждане на 7 инча (17 см) плочи
(EP запис).
Когато приключите с използването на
адаптера за 45 об./мин., го съхранявайте
в отвора за съхранение.
Въртящ превключвател
SIZE
15BG
4 Свалете защитното покритие на
иглата.
6 Регулирайте силата на звука, като
използвате аудио устройството.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете бутона STOP. Рамото се връща
в стойката си. Платерът спира да се
върти.
За да настроите пауза на
възпроизвеждането
Защитно покритие
на иглата
Забележка
Свалете защитното покритие на иглата
внимателно, за да не повредите иглата.
5 Натиснете бутона START.
Възпроизвеждането започва, когато
рамото се постави автоматично в
своята позиция, която е зададена с
помощта на въртящия превключвател
SIZE, в началото на плочата.
Натиснете бутона UP/DOWN, за да
вдигнете иглата от плочата. Платерът
продължава да се върти.
Когато възпроизвеждането
приключи
Рамото се връща в стойката си
автоматично, след което платерът спира
да се върти.
За да възпроизведете друга част от
плочата
1
След като завършите стъпка 4, за да
вдигнете рамото, натиснете бутона
UP/DOWN.
Преместете рамото в желаната от вас
позиция.
2 Натиснете бутона UP/DOWN.
Рамото се поставя до плочата, след което
възпроизвеждането започва.
Забележка
16BG
• Когато затваряте капака срещу прах,
затворете го бавно, за да избегнете
физическа сила, която може да доведе до
прескачане на иглата.
• По време на възпроизвеждане, дръжте
ръцете си далеч от рамото и въртящата се
плоча.
• По време на възпроизвеждане, не
променяйте настройките с
превключвателите в задната част на
грамофона.
Възпроизвеждане чрез
връзка BLUETOOTH
За да свържете грамофона за първи път
към устройство за възпроизвеждане,
което поддържа безжична технология
BLUETOOTH с помощта на функцията
BLUETOOTH, трябва да регистрирате
(сдвоите) устройството предварително.
(Виж стр. 13.)
Първо, включете устройството за
възпроизвеждане и го подгответе
да приема данни чрез BLUETOOTH
връзка. След това натиснете бутона
BLUETOOTH/ бутона PAIRING на
грамофона, за да активирате
функцията BLUETOOTH.
Ако BLUETOOTH връзката е успешна,
BLUETOOTH индикаторът на грамофона
светва в синьо.
За да превключите към друго устройство
за възпроизвеждане, което поддържа
безжична технология BLUETOOTH, което
вече е сдвоено, изключете устройството
за възпроизвеждане, което
възпроизвежда, и след това активирайте
функцията BLUETOOTH за устройството за
възпроизвеждане, което искате да
използвате.
За да превключите към ново устройство,
което не е било сдвоено, изключете
устройството, което възпроизвежда, и
след това следвайте процедурата в
“Регистриране (сдвояване) на устройства
към грамофона”, за да завършите
сдвояването.
Слушане на плоча
1
За да смените устройствата за
възпроизвеждане
2 За да възпроизведете плоча,
изпълнете стъпки от 1 до 5 на
“Възпроизвеждане на плоча”.
Съвет
Ако забраните функцията BLUETOOTH на
устройството за възпроизвеждане, свързано
чрез безжична технология BLUETOOTH,
BLUETOOTH индикаторът на грамофона светва в
оранжево и грамофонът преминава в режим на
готовност. В режим на готовност, ако функцията
BLUETOOTH на устройството за възпроизвеждане
е активирана отново, грамофонът автоматично
се свързва с устройството за възпроизвеждане и
възпроизвежда.
17BG
Поддръжка
3 Хванете корпуса на касетата () с
една ръка, хванете иглата с
другата и след това дръпнете
иглата в посоката на стрелката, за
да я отстраните от корпуса на
касетата.
Почистване на иглата
Иглата е високопрецизен компонент.
Работете с нея внимателно, за да
избегнете повреда.
Използвайте достъпен в търговската
мрежа продукт за почистване на иглата.

Замяна на иглата
В зависимост от използването, иглата
може да се износи, повреди или замърси
до невъзможност за почистване. В такъв
случай заменете иглата.
За да получите резервна игла, се
свържете с търговеца си или с уебсайта
за поддръжка за клиенти. (Виж стр. 23.)
Забележка
• Не използвайте игла за замяна, произведена
от друга фирма.
• Поставете защитното покритие на иглата,
преди да я замените, за да не нараните
пръстите си или да повредите иглата.
За да отстраните иглата
1
Изключете грамофона и
свързаното аудио устройство и
разкачете адаптера за променлив
ток от електрическия контакт.
2 Поставете защитното покритие на
иглата.
18BG
За да закачите иглата
1
Поставете защитното покритие на
резервната игла.
2 Хванете корпуса на касетата () с
една ръка и след това поставете
извода на резервната игла в
гнездото на корпуса на касетата.

3 Натиснете иглата в посоката на
стрелката, докато щракне на
мястото си.
Замяна на
задвижващия ремък
Задвижващият ремък с времето ще се
износи и може дори да се скъса. В такъв
случай го заменете с нов.
За да получите резервен задвижващ
ремък, се свържете с търговеца си или с
уебсайта за поддръжка за клиенти. (Виж
стр. 23.)
1
2 Свалете подложката за платера.
3 Откачете задвижващия ремък от
ролката на мотора.
4 Поставете палеца си и друг пръст
в кръглите отвори на платера, за
да го хванете и отстраните.
задвижващия ремък.
6 Увийте нов задвижващ ремък
около платера, като го
предпазвате от усукване.
Следвайте стъпките в “Сглобяване на
грамофона”, за да завършите
сглобяването. (Виж стр. 10.)
Забележка
Резервните задвижващи ремъци нямат
поставена червената указваща лента.
Поддръжка
Изключете грамофона и
свързаното аудио устройство и
разкачете адаптера за променлив
ток от електрическия контакт.
5 Обърнете платера и отстранете
Почистване на капака
срещу прах и корпуса
на грамофона
Използвайте суха, мека кърпа, за да
почистите капака срещу прах и корпуса
на грамофона.
Когато е трудно да почистите
замърсяването, използвайте кърпа,
навлажнена с лек разтвор на препарат за
почистване. Не използвайте никакъв
разтвор на химикал, например алкохол,
бензин или разредител за боя, който
уврежда покритието.
19BG
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности
Ако установите, че грамофонът не работи
както трябва, преди да заявите ремонт,
първо прегледайте следните
предложения. Ако те не ви помогнат да
решите проблема, свържете се с вашия
търговец или с уебсайта за поддръжка за
клиенти. (Виж стр. 23.)
Възпроизвеждане на плоча
Рамото прескача или се пързаля.
• Грамофонът не е поставен на равна
повърхност. Поставете грамофона на
равна повърхност.
• Плочата е мръсна или надраскана.
Почистете повърхността с предлаган в
търговската мрежа продукт за почистване
или заменете плочата.
Установявате проблеми със звука.
• Ако замърсената игла причинява чести
шумове, я почистете с предлаган в
търговската мрежа продукт за почистване
на игли. Ако иглата е износена я заменете.
(Виж стр. 18.)
• Ако височината на звука е нестабилна,
задвижващият ремък може да е износен.
Заменете задвижващия ремък. (Виж стр.
19.)
• Ако замърсената плоча причинява чести
шумове, почистете нейната повърхност с
предлаган в търговската мрежа продукт
за почистване на плочи.
• Иглата е износена. Заменете я с нова. (Виж
стр. 18.)
Чувате буботене или виещи
нискочестотни шумове*.
Грамофонът е поставен твърде близо до
високоговорителите. Преместете
грамофона далеч от високоговорителите.
20BG
* Това явление, наречено “акустичен резонанс”,
възниква когато вибрациите от
високоговорителите, преминаващи през въздуха
или твърди предмети (например рафтове, шкаф
или под), биват уловени от иглата, усилени и
пресъздадени от високоговорителите.
Чувате шумове.
• Уверете се, че превключвателят OUTPUT
SELECT в задната част на грамофона е
настроен на позиция LINE. Ако
превключвателят PHONO/LINE е поставен
на позиция PHONO, когато грамофонът е
свързан към който и да е друг входен жак,
различен от входните жакове PHONO на
аудио устройството, можете да чуете
шумове при възпроизвеждането. Когато
превключвателят PHONO/LINE е на
позиция LINE, не свързвайте грамофона
към входните жакове PHONO на аудио
устройството.
Височината на звука е твърде висока
или ниска.
• Избрана е грешна скорост на въртене.
Проверете скоростта на въртене на
централния етикет на плочата и изберете
правилната. Завъртете въртящия
превключвател SPEED, за да изберете “33”
за плочи с 33 1/3 об./мин. или “45” за
плочи с 45 об./мин.
• Задвижващият ремък може да е усукан
или износен. Изправете задвижващия
ремък. (Виж стр. 19.)
Височината на звука е колеблива.
Иглата е износена. Заменете я с нова. (Виж
стр. 18.)
Задвижващият ремък е износен или
повреден.
Заменете задвижващия ремък. (Виж стр.
19.) За да получите резервен задвижващ
ремък, се свържете с търговеца си или с
уебсайта за поддръжка за клиенти. (Виж
стр. 23.)
Платерът не се върти.
• Уверете се, че адаптерът за променлив
ток е здраво свързан към електрически
контакт и жака DC IN 12V на грамофона.
• Уверете се, че задвижващият ремък е
напълно закачен около ролката на
мотора. (Виж стр. 11.)
Звукът при възпроизвеждане е твърде
тих или изкривен.
Не можете да свържете своя смартфон,
телевизор или компютър.
Уверете се, че изборът на превключвателя
OUTPUT SELECT на грамофона съответства на
типа на входните жакове на аудио
устройството, използвано за връзка с
грамофона. (Виж стр. 12.)
Вашият грамофон може да използва
функцията BLUETOOTH за изпращане на
данни до устройства за възпроизвеждане,
които поддържат безжична технология
BLUETOOTH, но тъй като грамофонът не
може да получава данни от смартфони,
телевизори или компютри, грамофонът не
може да се свърже към тях.
BLUETOOTH връзки
Не можете да сдвоявате чрез
безжичната технология BLUETOOTH.
Опитайте следното.
• Ако има други електронни устройства,
свързани към грамофона и устройството
за възпроизвеждане, изключете ги.
• Свържете грамофона към електрически
контакт, към който не е свързана
микровълнова печка.
• Поставете грамофона на маса, която не е
изработена от метал.
Допълнителна информация
• Ако наблизо има устройства за
възпроизвеждане, които поддържат
безжична технология BLUETOOTH, които
имат активирана функция BLUETOOTH, но
някои от тях не са устройството, с което
искате да сдвоите, забранете тяхната
функция BLUETOOTH и се опитайте да
сдвоите отново.
• При операцията за сдвояване,
устройството, с което не искате да се
сдвоите, може да бъде включено и
автоматично свързано към грамофона.
Ако това се случи, променете настройката
на устройството, така че да не се включва
от BLUETOOTH връзката, изключете
устройството и опитайте отново да
сдвоите.
• Процедурата за включване режима на
сдвояване се различава в зависимост от
устройството за възпроизвеждане, което
поддържа безжичната технология
BLUETOOTH. За подробности, направете
справка с инструкциите за потребителя,
предоставени с устройството.
Обхватът на безжичната комуникация
BLUETOOTH е малък.
Не можете да свържете грамофона към
устройство за възпроизвеждане, което
поддържа безжична технология
BLUETOOTH, към което искате да се
свържете.
Ако наблизо има устройства за
възпроизвеждане, които поддържат
безжичната технология BLUETOOTH, които
имат активирана функция BLUETOOTH, но
някои от тях не са устройството, към което
искате да се свържете, забранете тяхната
функция BLUETOOTH.
21BG
Ремонтни услуги
Ако установите, че грамофонът не работи
както трябва, първо прегледайте
предложенията, изброени в “Отстраняване
на неизправности”, за да разберете дали
проблемът ви е за ремонт.
Ако предложенията не ви помогнат да
решите проблема, се свържете с търговеца
си или с уебсайта за поддръжка за клиенти.
(Виж стр. 23.)
Период на задържане на резервни части:
Sony поддържа функционионални части за
ремонт (части, нужни за поддръжката на
функциите на грамофона) за поне осем
години след прекъсването на производство
на продукта според инструкциите на
Министерството на икономиката,
търговията и индустрията на Япония и ще
предоставя ремонтни услуги по време на
този период на поддържане. В зависимост
от частите, които имат нужда от ремонт,
обаче ремонтните услуги може да се
предоставят и след този период на
поддържане. За повече информация се
свържете с уебсайта за поддръжка за
клиенти. (Виж стр. 23.)
Преди да се свържете с търговеца си или с
уебсайта за поддръжка за клиенти
(страница 23), препоръчваме да
разполагате със следната информация под
ръка:
• Номер на модел: PS-LX310BT
• Сериен номер в долната част на
грамофона:
• Описание на дефекта(ите): Моля, дайте
възможно най-добро описание.
• Дата на покупката:
• Име на вашия търговец:
Ако иглата или задвижващия ремък са
повредени или износени поради
неправилна употреба, ремонтните услуги
ще бъдат предоставени за ваша сметка.
Спецификации
Мотор и платер
Система за задвижване
Ремъчно задвижване
Мотор
Мотор на постоянен ток
Платер
296 мм в диам. (алуминиева
отливка)
Скорости
33 1/3 и 45 об./мин., 2 скорости
Осцилации и колебания
0,1% (WRMS)
Съотношение С/Ш
Повече от 50 dB (DIN-B) с
предоставената касета
Рамо
Тип
Динамично, балансирано, с J форма
Ефективна дължина на рамото
197 мм
Касета
Тип
MM
Натиск на иглата
3г
Изходно ниво
2,5 mV
Обща информация
Захранване
Постоянен ток 12 V, 0,8 A (Адаптер за
променлив ток)
Консумация на електроенергия
1,8 W
Размери
430 мм x 108 мм x 367 мм
(ширина/височина/дълбочина)
Тегло
Прибл. 3,5 кг
Адаптер за променлив ток
Вход
Променлив ток 100-240 V 0,35 A
50/60 Hz
Изход
Постоянен ток 12 V, 0,8 A (Адаптер за
променлив ток)
22BG
BLUETOOTH раздел
*1 Действителният обхват варира в зависимост от
фактори, като например препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
безжичен телефон, чувствителност на приемане,
производителност на антената, операционна
система, софтуерно приложение и др.
*2 BLUETOOTH стандартните профили показват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
*3 Кодек: Формат на компресия и конверсия на
аудио сигнала
Уебсайтове за
поддръжка за клиенти
За информация относно закупуването на
резервни части, аксесоари и други
помощни услуги, посетете уебсайта за
поддръжка за клиенти, определен за
вашата област на местонахождение.
За клиенти в Европа:
http://www.sony.eu/support
За клиенти в САЩ:
http://esupport.sony.com/US
За клиенти в Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За клиенти в други държави/
региони:
http://www.sony-asia.com/support
Допълнителна информация
Комуникационна система
BLUETOOTH спецификация, версия
4.2
Изход
BLUETOOTH спецификация, клас на
мощност 2
Максимален обхват на комуникация
Поле на видимост прибл. 10 м*1
Честотен обхват
2,4 GHz обхват
(2,402 GHz - 2,480 GHz)
Максимална изходна мощност
≤ 4 dBm
Метод на модулация
FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2
A2DP 1.3
Поддържани кодеци*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Диапазон на предаване (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (честота на
вземане на проби 48 kHz)
*4 Поддиапазонен кодек
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предизвестие.
23BG
24BG
Търговски марки
Индекс
• IBM и PC/AT са регистрирани търговски
марки на International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Media са
или търговски марки, или регистрирани
търговски марки на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.
• Mac, Mac OS и macOS са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави.
• Qualcomm aptX е продукт на Qualcomm
Technologies International, Ltd.
• Qualcomm е търговска марка на
Qualcomm Incorporated, регистрирана в
САЩ и други държави, използвана с
разрешение. aptX е търговска марка на
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
регистрирана в САЩ и други държави,
използвана с разрешение.
• Словната марка Bluetooth® и логотипите
са регистрирани търговски марки,
собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко
използване на тези марки от Sony
Corporation е по лиценз.
• Всички останали търговски марки и
регистрирани търговски марки са
търговски марки и регистрирани
търговски марки на съответните им
притежатели. В това ръководство
символите ™ и ® не са посочени.
aдаптер за 45 об./мин...........................9, 15
аудио кабел................................................12
глава............................................................. 7
корпус на касетата................................. 7, 18
панти на капака срещу прах..............6, 9, 11
платер........................................... 6, 9, 10, 20
Подложка за платера.........................6, 9, 11
рамо............................................. 7, 15, 16, 20
ролка..................................................... 10, 19
скорост на въртене....................................15
шпиндел..................................................6, 10
шум.............................................................20
© 2019 Sony Corporation
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement