Sony HT-CT291, HT-CT290 Owner's manual

Sony HT-CT291, HT-CT290 Owner's manual
Reproduktorová lišta
Návod k obsluze
CS
Panelový reproduktor
Návod na použitie
SK
HT-CT290/HT-CT291
Pro produkt s označením CE
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Abyste předešli poranění, musí být
tento přístroj bezpečně umístěn na
skříni nebo připevněn k podlaze/stěně
v souladu s pokyny k instalaci.
Pouze pro použití ve vnitřních
prostorách.
Zdroje energie
• Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena od elektrické
sítě, i když je vypnutá.
• Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
2CS
Označení CE platí pouze v zemích,
ve kterých je právně vymáháno,
především v zemích EHP (evropský
hospodářský prostor).
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií
a elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace těchto produktů a baterií
pomůžete předejít potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
mohlo dojít při nesprávné likvidaci
produktů. Recyklace materiálů
pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Abyste zajistili, že
s baterií i elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. V případě
všech ostatních typů baterií si prosím
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z produktu.
Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto
produktu nebo baterie získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
které se řídí směrnicemi EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgie. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se
obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních
listech.
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro
EU je k dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zařízení je určeno k použití
spolu se schválenými verzemi softwaru/
firmwaru, které jsou uvedeny v
prohlášení o shodě pro EU. U softwaru/
firmwaru nahraného v tomto rádiovém
zařízení byla ověřena shoda se
základními požadavky Směrnice
2014/53/EU.
Tato reproduktorová lišta slouží
k přehrávání zvuku z připojených
zařízení a k vysílání datového proudu
hudby ze zařízení BLUETOOTH.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Autorská práva a ochranné známky
• Tento systém využívá technologii
Dolby* Digital.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Audio a symbol dvojitého D
jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
• Logotyp BLUETOOTH® a loga jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Názvy HDMI® a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky zmocněného
zástupce HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty jsou
licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
• Tento produkt je chráněn právy na
ochranu duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou
bez příslušné licence společnosti
3CS
Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
• „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
• Ostatní názvy systémů a produktů
jsou většinou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
výrobců. Značky ™ a  nejsou v tomto
dokumentu uváděny.
O tomto návodu
k obsluze
• Pokyny v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na reproduktorové liště, mají-li
stejné nebo podobné popisky jako ty
na dálkovém ovladači.
• Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou se
od reálných produktů lišit.
4CS
Obsah
O tomto návodu k obsluze ....... 4
Popis součástí a ovládacích
prvků .................................... 6
Instalace systému
Základní
připojení
a příprava
Průvodce
spuštěním
 (samostatný
dokument)
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu ......................10
Vodorovné položení
subwooferu ........................ 12
Poslech zvuku
Poslech zvuku z připojených
zařízení ................................ 12
Poslech hudby ze zařízení USB ... 12
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů ..... 14
Nastavení hlasitosti
subwooferu ........................ 16
Další funkce
Používání funkce Control for
HDMI ................................... 18
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync .................... 19
Funkce automatického
pohotovostního režimu ..... 20
Aktivace bezdrátového
přenosu mezi konkrétními
jednotkami (Secure Link) ....20
Další informace
Opatření .................................... 21
Odstraňování problémů ...........22
Formáty souborů, které lze
přehrávat ............................27
Podporované formáty audia ....27
LED kontrolky ........................... 28
Technické údaje ....................... 30
Pásma rádiové frekvence a
maximální výstupní výkon ....31
Komunikace BLUETOOTH ......... 31
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ........................ 16
Nastavení pohotovostního
režimu BLUETOOTH ............ 17
5CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Reproduktorová lišta
Horní a přední panel
 Dotykové tlačítko  (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo
jeho přepnutí do pohotovostního
režimu.
 Dotykové tlačítko  (vstup)
(strana 12)
Slouží k výběru používaného
zařízení.
 Dotykové tlačítko (párování)
(strana 16)
 Dotykové tlačítko +/– (hlasitost)
 Kontrolky vstupů* (strana 12)
 Kontrolka BLUETOOTH (modrá)
• Rychle bliká: Během párování
BLUETOOTH
• Bliká: Probíhá pokus o spojení
BLUETOOTH
• Svítí: Spojení BLUETOOTH bylo
navázáno
6CS
 Kontrolky zvukových efektů*
(strana 14)
 Čidlo dálkového ovládání
* LED kontrolky, které svítí nebo blikají
v závislosti na vybrané funkci nebo
stavu systému.
Podrobnosti o kontrolkách viz
„LED kontrolky“ (strana 28).
Dotyková tlačítka
Dotyková tlačítka fungují, když se jich
lehce dotknete. Netiskněte je příliš silně.
Zadní panel
 Zdířka HDMI OUT TV (ARC)
 Zdířka TV IN OPTICAL
 Port
(USB) (strana 13)
 Napájecí kabel
7CS
Subwoofer
 Kontrolka napájení
• Nesvítí: Systém je vypnutý
• Svítí:
– Červená: Subwoofer je
v pohotovostním režimu
– Zelená: Subwoofer je připojen
k reproduktorové liště bez
použití funkce Secure Link
– Oranžová: Subwoofer je
připojen k reproduktorové liště
s použitím funkce Secure Link
• Bliká:
– Zeleně (rychle): Subwoofer
vyhledává reproduktorovou lištu
pro připojení
– Zelená: Subwoofer se pokouší
připojit k reproduktorové liště
bez použití funkce Secure Link
– Oranžová: Subwoofer
se pokouší připojit
k reproduktorové liště
s použitím funkce Secure Link
– Červená: Subwoofer detekuje
nestandardní situaci.
Viz „Bezdrátový přenos zvuku
do subwooferu“ v části
„Odstraňování problémů“
(strana 25).
 LINK (Secure Link) (strana 20)
8CS
  (napájení)
Zapne subwoofer nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 Napájecí kabel
Pohotovostní režim
Subwoofer automaticky přejde do
pohotovostního režimu a kontrolka
napájení se zobrazí červeně, když je
reproduktorová lišta v pohotovostním
režimu nebo je deaktivován bezdrátový
přenos. Subwoofer se automaticky
zapne při zapnutí reproduktorové lišty
a aktivaci bezdrátového přenosu.
Dálkový ovladač
 INPUT (strana 12)
  (napájení)
Slouží k zapnutí systému
nebo jeho přepnutí do
pohotovostního režimu.
 PLAY MODE (strana 13)
Slouží rovněž k zapnutí nebo
vypnutí funkce zeslabení
(strana 15).
 AUDIO* (strana 15)
Slouží rovněž k zapnutí nebo
vypnutí Funkce Dolby DRC
(strana 15).
 ENTER
Potvrzuje vybranou možnost.
/
Vybírá složku nebo soubor
v zařízení USB.
BACK
Slouží k návratu na předchozí
zobrazení.
Zastaví přehrávání USB.
Slouží rovněž k zapnutí nebo
vypnutí LED kontrolek (strana 28).
  (hlasitost) +*/–
Slouží ke změně hlasitosti.
Při každé úpravě hlasitosti
jednou blikne kontrolka
aktuálního vstupu.
Při nastavení hlasitosti na
maximum nebo minimum
kontrolky USB, TV a BT třikrát
bliknou.
 SW  (hlasitost subwooferu)
+/– (strana 16)
Při každé úpravě hlasitosti
subwooferu jednou blikne
kontrolka aktuálního vstupu.
Při nastavení hlasitosti
subwooferu na maximum nebo
minimum kontrolky USB, TV a BT
třikrát bliknou.
  (ztlumení)
Dočasně vypne zvuk.
Při zapnuté funkci ztlumení
kontrolky USB, TV a BT plynule
blikají.
 * (přehrát/pozastavit)
Pozastaví nebo obnoví
přehrávání.
9CS
 / (předchozí/další/
rychlý posun vzad/rychlý
posun vpřed)
Stisknutím zvolíte předchozí/
další stopu nebo soubor.
Podržením můžete vyhledávat
směrem vzad nebo vpřed.
 NIGHT (strana 14)
Slouží rovněž k zapnutí nebo
vypnutí pohotovostního režimu
BLUETOOTH (strana 17).
 VOICE (strana 15)
Používá se rovněž pro zapnutí
nebo vypnutí funkce Control for
HDMI (strana 18).
 MOVIE/MUSIC (strana 14)
Používá se rovněž pro zapnutí
nebo vypnutí funkce
automatického pohotovostního
režimu (strana 20).
 CLEAR AUDIO+ (strana 14)
Používá se rovněž pro vstup do
režimu Secure Link (strana 20).
* Tlačítka AUDIO,  + a  jsou
opatřena výstupkem. Ten slouží k lepší
orientaci při používání ovladače.
10CS
Instalace systému
Základní připojení
a příprava
Viz Průvodce spuštěním (samostatný
dokument).
Upevnění
reproduktorové lišty
na stěnu
Reproduktorovou lištu můžete upevnit
na stěnu.
Poznámka
• Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do nosných profilů
stěny. Instalujte reproduktorovou lištu
vodorovně, zavěste ji na rovnou zeď
na šrouby osazené v nosnících.
• Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo kvalifikovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát
na bezpečnost.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
1
Připravte si šrouby (nejsou
součástí dodávky), jejichž hlavy
odpovídají otvorům na zadní
straně reproduktorové lišty.
3
365 mm
365 mm
Více než 30 mm
5 mm
Pozice šroubů
4
10 mm
Otvor na zadní straně
reproduktorové lišty
2
Připevněte šrouby do
vyznačených míst.
Hlavy šroubů by měly vyčnívat
o 7,5 mm až 8,5 mm.
Přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ
NA STĚNU (součást dodávky) na
stěnu.
Střed televizoru
7,5 až
8,5 mm
5
Lepicí páska
atd.
ŠABLONA PRO
MONTÁŽ NA STĚNU
1
Vyrovnejte LINII STŘEDU televizoru
() na ŠABLONĚ PRO MONTÁŽ NA
STĚNU se středem televizoru.
2
Vyrovnejte LINII SPODNÍ ČÁSTI
televizoru () na ŠABLONĚ PRO
MONTÁŽ NA STĚNU se spodní částí
televizoru.
3
Přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ NA
STĚNU na stěnu pomocí komerčně
dostupné lepicí pásky apod.
6
Sejměte šablonu pro montáž
na stěnu.
Zavěste reproduktorovou lištu
na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně
reproduktorové lišty se šrouby
a poté zavěste reproduktorovou
lištu na šrouby.
11CS
Instalace systému
4 mm
Vyznačte si polohy šroubů na
LINII ŠROUBŮ () na ŠABLONĚ
PRO MONTÁŽ NA STĚNU.
Pomocí měřítka odměřte
vzdálenost uvedenou níže a pomocí
tužky apod. si ji vyznačte.
Poznámka
• Při přilepování šablony pro montáž na
stěnu vyhlaďte povrch šablony.
• Dbejte na to, aby byl pod zavěšenou
reproduktorovou lištou dostatečný
prostor pro snadný přístup k portu
(USB).
Vodorovné položení
subwooferu
Položte subwoofer na jeho pravou
stranu tak, aby logo „SONY“ bylo
obráceno směrem k vám.
Poslech zvuku
Poslech zvuku
z připojených zařízení
Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT.
Stisknete-li jednou tlačítko INPUT,
blikne kontrolka aktuálního vstupu.
Opětovným stisknutím tlačítka INPUT
vyberete požadované zařízení.
Rozsvítí se kontrolka vybraného
zařízení.
Po každém stisknutí tlačítka INPUT se
zařízení cyklicky změní následovně.
„TV“  „BT“  „USB“
„TV“
• Televizor připojený ke zdířce TV IN OPTICAL
• Televizor kompatibilní s funkcí zpětného
audiokanálu (ARC), který je připojen
prostřednictvím zdířky HDMI OUT TV (ARC)
„BT“
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
(strana 16)
„USB“
Zařízení USB, které je připojeno k portu
(USB) (strana 12)
Připevněte podložky (součást dodávky)
na reproduktor.
Poslech hudby ze
zařízení USB
Můžete přehrávat hudební soubory
uložené na připojeném zařízení USB.
Formáty souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Formáty souborů,
které lze přehrávat“ (strana 27).
12CS
•
(Náhodně): Opakovaně
přehrává všechny skladby ve
složce v náhodném pořadí.
•
(Opakovat všechny):
Opakovaně přehrává všechny
skladby.
Při každém stisknutí tlačítka PLAY
MODE kontrolka USB třikrát blikne.
Poznámka
• Chcete-li zobrazit seznam obsahu
zařízení USB na televizní obrazovce,
ujistěte se, že systém připojíte
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Přepněte televizor na vstup, ke kterému
je připojena reproduktorová lišta.
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Před připojením nahlédněte do
návodu k zařízení USB.
5
Nastavte hlasitost.
• Stisknutím tlačítka  +/– nastavte
hlasitost reproduktorové lišty.
• Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
Ostatní operace
Kontrolka USB během načítání
zařízení USB plynule bliká.
2
3
4
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte „USB“.
Na televizní obrazovce se zobrazí
seznam obsahu zařízení USB.
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný obsah a stiskněte
tlačítko ENTER.
Začne přehrávání vybraného
obsahu.
Opakovaným stisknutím tlačítka
PLAY MODE vyberte požadovaný
režim přehrávání.
• Žádné: Přehrává všechny skladby.
•
(Opakovat jednu): Opakovaně
přehrává jednu skladbu.
•
(Opakovat složku):
Opakovaně přehrává všechny
skladby ve složce.
Činnost
Postup
Zastavení přehrávání
nebo návrat
k předchozímu
zobrazení
Stiskněte tlačítko
BACK
Pozastavení nebo
obnovení přehrávání
Stiskněte tlačítko

Výběr předchozí
nebo další stopy
Stiskněte tlačítko
/
Vyhledávání zpět
nebo vpřed (rychlý
posun vzad/vpřed)
Podržte stisknuté
tlačítko /
Poznámka
• Neodpojujte zařízení USB během
používání. Chcete-li předejít poškození
dat nebo zařízení USB, vypněte před
odpojením zařízení USB systém.
• Pokud připojíte nepodporované zařízení
USB, kontrolka USB opakovaně vydává
dvě bliknutí.
13CS
Poslech zvuku
1
Informace o zařízení USB
na televizní obrazovce
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů
 Doba přehrávání
 Celková doba přehrávání
 Přenosová rychlost
 Stav přehrávání
 Rychlost rychlého posunu vzad /
rychlého posunu vpřed
 Stav opakovaného přehrávání
 Index vybraného souboru / celkový
počet souborů ve složce
Poznámka
• V závislosti na zdroji pro přehrávání se
některé informace nemusí zobrazit.
• V závislosti na režimu přehrávání se
zobrazené informace mohou lišit.
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramované zvukové efekty, které
jsou přizpůsobené různým typům
zdrojů zvuku.
Výběr zvukových efektů
Opakovaně stiskněte během
přehrávání tlačítko MOVIE/MUSIC
nebo tlačítko CLEAR AUDIO+.
CLEAR AUDIO+
Vychutnejte si zvukové pole doporučované
společností Sony. Zvukové pole se
automaticky optimalizuje podle
přehrávaného obsahu a funkce.
Kontrolky MOVIE a MUSIC se rozsvítí
na 2 sekundy a potom zhasnou.
MOVIE
Zvukové efekty jsou optimalizované pro
sledování filmů. Tento režim reprodukuje
mohutný zvuk se širokým prostorovým
záběrem.
Rozsvítí se kontrolka MOVIE.
MUSIC
Zvukové efekty jsou optimalizovány pro
poslech hudby.
Rozsvítí se kontrolka MUSIC.
Používání funkce režimu Noc
(NIGHT).
Tato funkce je užitečná, když sledujete
filmy pozdě v noci. Uslyšíte zřetelně
dialogy i při nízké úrovni hlasitosti.
Stiskněte tlačítko NIGHT.
Kontrolky MOVIE a MUSIC dvakrát
bliknou.
14CS
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
znovu tlačítko NIGHT.
Kontrolka MOVIE dvakrát blikne.
Poznámka
Pokud systém vypnete, tato funkce se
automaticky vypne.
Používání funkce Clear Voice
(VOICE)
Nastavení Dolby DRC
(Dynamic Range Control)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou
hlasitostí. DRC platí pro zdroje
Dolby Digital.
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce
Dolby DRC podržte po dobu 5 sekund
stisknuté tlačítko AUDIO.
Zapnuto
Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou.
Stiskněte tlačítko VOICE.
Kontrolky MOVIE a MUSIC dvakrát
bliknou.
Vypnuto
Zvuk není komprimován.
Kontrolka USB dvakrát blikne.
Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskněte
znovu tlačítko VOICE.
Kontrolka MOVIE dvakrát blikne.
Výběr zvuku multiplexního
vysílání (Dual Mono)
Když systém přijímá multiplexní signál
Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk
multiplexního vysílání.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO.
Kanál se následovně cyklicky mění:
Hlavní  Pomocný  Hlavní/Pomocný
Hlavní
Přehrává pouze hlavní kanál.
Kontrolky MOVIE a MUSIC dvakrát bliknou.
Pomocný
Přehrává pouze pomocný kanál.
Kontrolka MOVIE dvakrát blikne.
Hlavní/Pomocný
Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru
a druhý zvuk vychází z pravého
reproduktoru.
Kontrolka MUSIC dvakrát blikne.
Nastavení funkce zeslabení
Když posloucháte zařízení připojené
do zdířky HDMI OUT TV (ARC) nebo
TV IN OPTICAL, může dojít ke zkreslení.
Tomu lze předejít zeslabením úrovně
vstupu systému.
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce
zeslabení podržte po dobu 5 sekund
stisknuté tlačítko PLAY MODE.
Zapnuto
Zeslabí úroveň vstupu. Toto nastavení sníží
úroveň výstupu.
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou.
Vypnuto
Normální úroveň vstupu.
Kontrolka USB dvakrát blikne.
Tip
Pokud je úroveň zvuku vystupujícího ze
systému nízká, tuto funkci vypněte.
15CS
Nastavení zvuku
Tato funkce zvyšuje srozumitelnost
dialogů.
Nastavení hlasitosti
subwooferu
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Stisknutím tlačítek SW  +/– nastavte
hlasitost subwooferu.
Při každé úpravě hlasitosti subwooferu
jednou blikne kontrolka aktuálního
vstupu.
Poznámka
Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, zvuk ze subwooferu
může být těžko slyšitelný.
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které se zařízení
BLUETOOTH na úvod navzájem
registrují. Jakmile je párování jednou
provedeno, již není potřeba jej
provádět znovu.
1
2
3
16CS
Umístěte zařízení BLUETOOTH do
vzdálenosti maximálně 1 metr od
reproduktorové lišty.
Stiskněte tlačítko
(párování)
na reproduktorové liště.
Systém se přepne do režimu
párování. Kontrolka BLUETOOTH
(modrá) na reproduktorové liště
rychle bliká.
Zapněte funkci BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH,
vyhledejte zařízení a vyberte
„HT-CT290/291“.
Pokud je vyžadováno heslo, zadejte
„0000“.
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak se režim párování může zrušit.
4
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH na reproduktorové
liště rozsvítila modře.
Spojení bylo navázáno.
Poznámka
Poslech hudby ze
spárovaného zařízení
1
2
3
4
Odpojení zařízení BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
• Stiskněte znovu tlačítko
(párování)
na reproduktorové listě.
• Vypněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH.
• Vypněte systém nebo zařízení
BLUETOOTH.
Zapněte funkci BLUETOOTH na
spárovaném zařízení BLUETOOTH.
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte „BT“.
Systém se automaticky znovu
připojí k zařízení BLUETOOTH,
k němuž byl připojen naposled.
Po navázání spojení BLUETOOTH
se rozsvítí modře kontrolka
BLUETOOTH na reproduktorové
liště.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení BLUETOOTH.
Nastavte hlasitost.
• Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH.
• Stisknutím tlačítka  +/– nastavte
hlasitost reproduktorové lišty.
• Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
Poznámka
• Po spojení systému a zařízení
BLUETOOTH můžete ovládat přehrávání
pomocí tlačítek  a /.
Nastavení
pohotovostního režimu
BLUETOOTH
Když má systém k dispozici informace
o párování, můžete systém zapnout
a poslouchat hudbu ze zařízení
BLUETOOTH i v případě, že je systém
v pohotovostním režimu (zapnutý
pohotovostní režim BLUETOOTH).
Pro zapnutí nebo vypnutí
pohotovostního režimu BLUETOOTH
podržte po dobu 5 sekund stisknuté
tlačítko NIGHT.
Zapnuto
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou.
Vypnuto
Kontrolka USB dvakrát blikne.
Poznámka
V pohotovostním režimu BLUETOOTH se
zvýší spotřeba energie.
17CS
Funkce BLUETOOTH
• Heslo se může nazývat „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“.
• Párovat můžete až 10 zařízení
BLUETOOTH. Pokud bude spárováno
11. zařízení BLUETOOTH, nejstarší
spárované zařízení bude nahrazeno
novým zařízením.
• K systému se můžete připojit ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH,
i když je systém v pohotovostním režimu,
pokud je zapnutý pohotovostní režim
BLUETOOTH (strana 17).
• Přehrávání zvuku v tomto zařízení může
být vůči přehrávání v zařízení BLUETOOTH
zpožděno v důsledku charakteristických
vlastností bezdrátové technologie
BLUETOOTH.
Další funkce
Používání funkce
Control for HDMI
Pokud připojíte zařízení, jako je televizor
nebo přehrávač disků Blu-ray Disc
kompatibilní s funkcí Control for HDMI*
pomocí kabelu HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI s Ethernetem, není součástí
dodávky), bude možné zařízení
jednoduše ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
• Funkce vypnutí systému
• Funkce ovládání zvuku systému
• Zpětný audiokanál
• Funkce One-Touch Play
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámka
Tyto funkce mohou pracovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná činnost však není zaručena.
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce
Control for HDMI podržte po dobu
5 sekund stisknuté tlačítko VOICE.
Zapnuto
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou.
Vypnuto
Kontrolka USB dvakrát blikne.
18CS
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Tip
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor vyrobený společností Sony,
funkce Control for HDMI systému se také
automaticky zapne.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru vycházet z reproduktorů
systému. Hlasitost systému lze
nastavovat pomocí dálkového ovladače
televizoru.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali televizor, systém se
automaticky zapne při opětovném
zapnutí televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Poznámka
• Pokud je zvolen jiný vstup než „TV“, bude
zvuk při použití funkce Twin Picture na
televizoru vycházet pouze z televizoru.
Když funkci Twin Picture vypnete, zvuk
bude vycházet ze systému.
• V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Zpětný audiokanál
Pokud je systém připojen ke zdířce
HDMI IN televizoru, která je kompatibilní
s funkcí zpětného audiokanálu,
můžete poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
Poznámka
Není-li váš televizor kompatibilní
s technologií zpětného audiokanálu (ARC),
je nutné připojit digitální optický kabel
(informace naleznete v dodaném
Průvodci spuštěním).
Když spustíte přehrávání obsahu na
zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném
k televizoru, systém a televizor se
automaticky zapnou, vstup systému
se přepne na vstup pro televizor a zvuk
bude vystupovat z reproduktorů
systému.
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkci na
zařízeních, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ sync.
• Funkce Scene Select
Poznámka
Tato funkce je k dispozici výhradně
v produktech Sony. Tato funkce
nefunguje s produkty, které nevyrobila
společnost Sony.
Funkce Scene Select
Tato funkce automaticky přepne
zvukové pole systému podle nastavení
funkce Scene Select nebo Sound Mode
na televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Nastavte zvukové pole na hodnotu
„CLEAR AUDIO+“ (strana 14).
Poznámka
• Pokud při posledním sledování televizoru
vycházel zvuk z reproduktorů televizoru,
systém se nezapne a zvuk a obraz budou
vycházet z televizoru i v případě
přehrávání obsahu na zařízení.
• V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
Poznámky k připojením
HDMI
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud použijete standardní kabel
HDMI, nemusí být správně zobrazen
obsah v rozlišení 1080p.
• Použijte autorizovaný kabel HDMI.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
od společnosti Sony s logem typu
kabelu.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
• Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk
nevychází ze zařízení připojeného přes
kabel HDMI, zkontrolujte nastavení
připojeného zařízení.
19CS
Další funkce
Funkce One-Touch Play
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
• Audiosignály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané ze zdířky
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů výstupních audiosignálů
z přehrávacího zařízení.
• Pokud není připojené zařízení
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být
obraz a zvuk ze zdířky HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se
může ztrácet. V takovém případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
Funkce automatického
pohotovostního režimu
Systém automaticky přejde do
pohotovostního režimu, když ho
přibližně po dobu 20 minut nebudete
používat a zároveň nebude přijímat
žádný vstupní signál.
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce
automatického pohotovostního
režimu podržte stisknuté tlačítko
MOVIE/MUSIC po dobu 5 sekund.
Zapnuto
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou.
Vypnuto
Kontrolka USB dvakrát blikne.
Když se systém přepne do
pohotovostního režimu, všechny
kontrolky LED kromě kontrolky
BLUETOOTH (modrá) pomalu blikají.
20CS
Aktivace bezdrátového
přenosu mezi
konkrétními jednotkami
(Secure Link)
Pomocí funkce Secure Link můžete určit
bezdrátové připojení, které má propojit
reproduktorovou lištu a subwoofer.
Tato funkce pomáhá zamezit rušení při
použití více bezdrátových výrobků.
1
2
Stiskněte tlačítko LINK na zadní
straně subwooferu.
Kontrolka napájení na subwooferu
oranžově bliká.
Podržte stisknuté tlačítko
CLEAR AUDIO+ po dobu 5 sekund.
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou
a poté střídavě blikají kontrolky
MOVIE a MUSIC.
Když je reproduktorová lišta
připojena k subwooferu, kontrolky
přestanou blikat a kontrolka
napájení na subwooferu se
rozsvítí oranžově.
Pokud se spojení nepodaří,
kontrolky se rozsvítí na dobu
5 sekund. Proveďte výše uvedený
postup znovu.
Chcete-li tuto funkci vypnout,
podržte stisknuté tlačítko
CLEAR AUDIO+ po dobu
5 sekund.
Kontrolka USB dvakrát blikne.
Umístění
Další informace
Opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od zásuvky elektrické sítě a nechte jej
před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se napájecího (síťového)
kabelu mokrýma rukama. Mohli byste
utrpět úraz elektrickým proudem.
• Nestoupejte na reproduktorovou lištu
ani na subwoofer. Mohli byste spadnout
a poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
• Než systém začnete používat, ověřte si,
že se požadované provozní napětí
shoduje s napětím v místní síti. Provozní
napětí je uvedeno na továrním štítku
na zadní straně reproduktorové lišty
a subwooferu.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej ze zásuvky elektrické sítě.
Při vytahování napájecího kabelu
uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
• Výměnu napájecího kabelu je třeba
provádět výhradně v kvalifikovaném
servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
21CS
Další informace
Zdroje energie
• Kvůli odvodu tepla je nutné ponechat
kolem systému dostatek prostoru. Pokud
subwoofer umístíte do police, musí zůstat
více než 5 cm prostoru nad ním a více než
5 cm prostoru po jeho stranách. Police by
měla být za subwooferem otevřená do
prostoru. Umístíte-li subwoofer tak, že je
jeho zadní strana u stěny, ponechte mezi
subwooferem a stěnou mezeru více
než 10 cm.
• Před čelní stranou systému musí být
otevřený prostor.
• Umístěte systém na dostatečně
odvětrávané místo, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak životnost
přístroje.
• Neumisťujte systém do míst vystavených
vibracím (například nestabilní
police apod.).
• Neumisťujte subwoofer do police, která
by mohla narušovat bezdrátovou funkci
(například kovová police apod.).
• Neumisťujte systém blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic na zadní stranu
reproduktorové lišty a subwooferu.
Zakrytí větracích otvorů může způsobit
poruchu.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.),
neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo
poškození barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili
o ostré rohy reproduktorové lišty
nebo subwooferu.
Manipulace se subwooferem
Při zvedání subwooferu nevkládejte
ruce do jeho průduchu. Mohlo by dojít
k poškození reproduktorového měniče.
Namísto toho držte subwoofer za spodní
stranu.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se
ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili
ze sítě.
Na blízké televizní obrazovce se
vyskytuje nepravidelné podání
barev
U některých typů televizorů může docházet
k ovlivnění reprodukce barev.
• Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách
jej opět zapněte.
• Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se obraťte
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
22CS
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
než vznesete žádost o opravu, pokuste
se jej vyřešit pomocí tohoto průvodce
řešením problémů. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud požadujete opravu, přineste
s sebou reproduktorovou lištu
i subwoofer, přestože se zdá, že je
problém pouze s jedním z těchto
zařízení.
Všeobecné
Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu.
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
elektrické sítě a po několika
minutách ho znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu (strana 20).
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Zapněte funkci Control for HDMI
(strana 18). Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 18). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení
reproduktorů na televizoru.
Napájení systému se synchronizuje
s nastavením reproduktorů na
televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval
z reproduktorů televizoru, systém
se nezapne ani po zapnutí
televizoru.
Zapněte systém a nastavte vstup
systému na „TV“ (strana 12).
Systém se vypne po vypnutí televizoru.
 Pokud je vstup systému nastaven
na „TV“, systém se automaticky
vypne po vypnutí televizoru.
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Pokud je vstup systému nastaven
na „USB“ nebo „BT“, systém se
automaticky nevypne po vypnutí
televizoru.
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI nebo digitálního optického
kabelu mezi systémem
a televizorem (informace naleznete
v dodaném průvodci spuštěním).
 Pokud je televizor kompatibilní se
zpětným audiokanálem, ujistěte se,
že je systém připojen ke vstupní
zdířce HDMI (ARC) na televizoru
(viz průvodce spuštěním). Pokud
zvuk stále nevychází nebo je
přerušovaný, připojte dodávaný
optický digitální kabel.
 Pokud televizor není kompatibilní
s technologií zpětného
audiokanálu, nebude zvuk
televizoru systémem reprodukován
ani v případě, že je systém připojen
ke vstupní zdířce HDMI na
televizoru. Pokud ze systému
nevystupuje zvuk televizoru,
připojte dodávaný digitální optický
kabel (informace naleznete
v dodávaném průvodci spuštěním).
Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
Ze zařízení připojeného k systému není
slyšet žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stisknutím tlačítka  + zvyšte
hlasitost (strana 9).
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte funkci ztlumení zvuku
(strana 9).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku opakovaným stisknutím
tlačítka INPUT (strana 12).
 Vypněte funkci zeslabení
(strana 15).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
23CS
Další informace
Zvuk
 Přepněte vstup systému na „TV“
(strana 12).
 Zvyšte hlasitost systému nebo
zrušte ztlumení zvuku.
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může dojít ke
ztlumení systému. V tomto stavu
trvale blikají kontrolky USB, TV a BT.
Dojde-li k takovéto situaci, zapněte
nejprve televizor a poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA) na možnost Audio System.
Informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 V závislosti na televizoru a zdrojích
přehrávání nemusí ze systému
vycházet zvuk. Nastavte formát
audia televizoru na možnost „PCM“.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo
je slyšet jen velmi-slabý zvuk.
 Stisknutím tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 9).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka
napájení na subwooferu rozsvítila
zeleně. Pokud ne, další informace
naleznete pod položkou
„Ze subwooferu není slyšet zvuk.“
v části „Bezdrátový přenos zvuku
do subwooferu“ (strana 25).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují malé
množství basových zvuků (např.
televizní vysílání), může být zvuk
ze subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nejde
výstup do subwooferu.
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení
připojeném k systému. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s připojeným
zařízením.
Zařízení USB
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
24CS
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu
(USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
jej a připojte zařízení USB přímo
k reproduktorové liště.
Zařízení BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Zkontrolujte, jestli se kontrolka
BLUETOOTH na reproduktorové
liště rozsvítila modře (strana 6).
 Zkontrolujte, jestli je připojované
zařízení BLUETOOTH zapnuté a jestli
je aktivní funkce BLUETOOTH.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Zkontrolujte, jestli systém není
ovlivněn rušením ze zařízení
bezdrátové sítě LAN, jiného
bezdrátového zařízení s frekvencí
2,4 GHz či z mikrovlnné trouby.
Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
 Párování nemusí být možné, pokud
se kolem reproduktorové lišty
vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH.
V tom případě ostatní zařízení
BLUETOOTH vypněte.
Bezdrátový přenos zvuku
do subwooferu
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Kontrolka napájení na subwooferu
nesvítí.
• Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu.
• Zapněte napájení stisknutím
tlačítka  na subwooferu.
 Kontrolka napájení na subwooferu
bliká pomalu zeleně nebo svítí
červeně.
• Přesuňte subwoofer na místo
poblíž reproduktorové lišty,
aby se kontrolka napájení na
subwooferu rozsvítila zeleně.
• Postupujte podle kroků v části
„Aktivace bezdrátového přenosu
mezi konkrétními jednotkami
(Secure Link)“ (strana 20).
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu bliká červeně,
vypněte stisknutím tlačítka 
na subwooferu napájení
a zkontrolujte, jestli není zakrytý
větrací otvor na subwooferu.
 Subwoofer je určen k přehrávání
zvuku basů. Pokud vstupní zdroj
příliš basových zvuků neobsahuje,
což je případ většiny televizních
programů, zvuk basů nemusí být
slyšitelný.
 Stisknutím tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 16).
Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi reproduktorovou
lištou a subwooferem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Umístěte reproduktorovou lištu
a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové
sítě LAN blízkého routeru Wi-Fi
či počítače na pásmo 5 GHz.
 Přepněte síťové připojení televizoru
nebo přehrávače Blu-ray Disc
z bezdrátového na kabelové.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na
reproduktorové liště (strana 6).
 Odstraňte všechny překážky
mezi dálkovým ovladačem
a reproduktorovou lištou.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Zkontrolujte, jestli používáte
správné tlačítko na dálkovém
ovladači.
25CS
Další informace
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte, jestli se kontrolka
BLUETOOTH na reproduktorové
liště rozsvítila modře (strana 6).
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH
blíže k reproduktorové liště.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná
zařízení BLUETOOTH nebo
mikrovlnná trouba, přesuňte
zařízení dále od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či
počítače na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
 Nainstalujte reproduktorovou lištu
tak, aby nezakrývala čidlo
dálkového ovladače televizoru.
Další
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný materiál
Průvodce spuštěním).
 Zapněte na televizoru funkci
Control for HDMI. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém,
bude chvíli trvat, než bude možné
znovu provádět operace. Vyčkejte
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
 Zkontrolujte, jestli zařízení
připojená k systému podporují
funkci Control for HDMI.
 Zapněte funkci Control for HDMI
u zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control
for HDMI, jsou vymezeny v normě
HDMI CEC následujícím způsobem:
• Záznamová zařízení (rekordér
Blu-ray Disc, rekordér DVD atd.):
nejvýše 3 zařízení
• Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, přehrávač DVD atd.):
nejvýše 3 zařízení
• Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
• Audiosystémy (přijímač/
sluchátka): nejvýše 1 zařízení
(použité tímto systémem)
26CS
Pokud kontrolky všech vstupů
a zvukových efektů rychle blikají
(režim PROTECT).
 Stisknutím tlačítka  systém
vypněte. Poté, co se vypne displej,
odpojte napájecí kabel a následně
zkontrolujte, že nejsou ničím
zakryté větrací otvory
reproduktorové lišty.
Kontrolky žádných vstupů ani
zvukových efektů nesvítí.
 Kontrolky jsou vypnuté. Pro zapnutí
kontrolek podržte po dobu
5 sekund stisknuté tlačítko BACK.
Čidla televizoru nefungují správně.
 Reproduktorová lišta může
blokovat některá čidla (například
čidlo jasu), přijímač dálkového
ovládání televizoru nebo vysílač
pro 3D brýle (infračervený přenos)
3D televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle
nebo bezdrátovou komunikaci.
Přesuňte reproduktorovou lištu do
takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace
o umístění čidel a přijímače
dálkového ovládání naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
Tlačítko  nefunguje.
 Systém může být v ukázkovém
režimu. Chcete-li zrušit ukázkový
režim, proveďte „Resetování“
(strana 27).
Resetování
Pokud systém stále nepracuje správně,
resetujte ho následujícím postupem.
K provedení této operace použijte
dotyková tlačítka na reproduktorové
liště.
1
2
3
Odpojte napájecí kabel.
Znovu zapojte napájecí kabel
a stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
Propojte systém se subwooferem
(strana 20).
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Poznámka
• Některé soubory se v závislosti na
formátu, kódování nebo způsobu
záznamu nemusí přehrát.
• Některé soubory upravované pomocí
počítače se nemusí přehrát.
• Systém nepřehrává soubory kódované
ve formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
• Systém dokáže v zařízeních USB
rozpoznat následující soubory nebo
složky:
– cesty složek k souboru v délce
max. 128 znaků
– 200 složek (včetně kořenové složky)
– až 200 souborů/složek v jedné vrstvě
• Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení
Mass Storage Class (MSC).
Podporované formáty
audia
Systém podporuje následující
formáty audia.
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
27CS
Další informace
4
Podržte současně stisknutá
tlačítka – (snížení hlasitosti)
a  po dobu 5 sekund.
Všechny LED kontrolky třikrát
bliknou a potom se vypnou.
Nastavení nabídky a zvukových polí
atd. se vrátí do počátečního stavu.
Formáty souborů, které
lze přehrávat
LED kontrolky
LED kontrolky lze zapnout nebo vypnout podržením tlačítka BACK ve stisknuté
poloze po dobu 5 sekund.
Při zapnutí této funkce se LED kontrolky v závislosti na vybrané funkci nebo stavu
systému rozsvítí nebo blikají.
Pokud LED kontrolky vypnete, svítí pouze kontrolka BLUETOOTH (modrá) ve
funkci „BT“.
Funkce/stav
Indikace
Vstup (strana 12)
• TV
• BT
• USB
Svítí kontrolka TV
Svítí kontrolky BT a BLUETOOTH (modrá)
Svítí kontrolka USB
Vstup USB (strana 12)
• Načítání
• Nepodporované zařízení USB
Kontrolka USB trvale bliká
Kontrolka USB trvale dvakrát bliká
Zvukový efekt (strana 14)
• MOVIE
• MUSIC
Svítí kontrolka MOVIE
Svítí kontrolka MUSIC
CLEAR AUDIO+ (strana 14)
Kontrolky MOVIE a MUSIC se rozsvítí na 2 sekundy a potom
zhasnou
Maximální/minimální hlasitost,
maximální/minimální hlasitost
subwooferu (strana 16)
Kontrolky USB, TV a BT třikrát bliknou
Zvýšení/snížení hlasitosti,
Zvýšení/snížení hlasitosti
subwooferu
Kontrolka aktuálního vstupu jednou blikne
Ztlumení
Kontrolky USB, TV a BT trvale blikají
Dual mono (strana 15)
• Hlavní
• Pomocný
• Hlavní/Pomocný
Kontrolky MOVIE a MUSIC dvakrát bliknou
Kontrolka MOVIE dvakrát blikne
Kontrolka MUSIC dvakrát blikne
Dolby DRC (strana 15), Zeslabení
(strana 15)
• Zapnuto
• Vypnuto
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou
Kontrolka USB dvakrát blikne
Režim Noc (strana 14),
Clear Voice (strana 15)
• Zapnuto
• Vypnuto
Kontrolky MOVIE a MUSIC dvakrát bliknou
Kontrolka MOVIE dvakrát blikne
PLAY MODE (strana 13)
Kontrolka USB třikrát blikne
Control for HDMI (strana 18),
Pohotovostní režim BLUETOOTH
(strana 17),
Automatický pohotovostní režim
(strana 20)
• Zapnuto
• Vypnuto
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknou
Kontrolka USB dvakrát blikne
28CS
Funkce/stav
Secure Link (strana 20)
• Zapnuto
• Vypnuto
Indikace
Kontrolky USB a TV dvakrát bliknout a poté střídavě blikají
kontrolky MOVIE a MUSIC až do navázání spojení
Kontrolka USB dvakrát blikne
PROTECT (strana 26)
Všechny kontrolky LED kromě kontrolky BLUETOOTH
(modrá) rychle blikají
Přechod do automatického
pohotovostního režimu (strana 20)
Všechny kontrolky LED kromě kontrolky BLUETOOTH
(modrá) pomalu blikají
Resetování (strana 27)
Všechny LED kontrolky třikrát bliknou a potom se vypnou.
Další informace
29CS
1)
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-CT290/SA-CT291)
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
30 W + 30 W (při 4 ohmech, 1 kHz,
1 % celkové harmonické zkreslení)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý: 100 W (na kanál
při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
USB
TV IN OPTICAL
Výstup
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI
Konektor
Typ A (19 kolíků)
USB
(USB) port
Typ A
BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 4.2
Výstup
BLUETOOTH specifikace třídy výkonu 1
Maximální komunikační dosah
V přímém výhledu cca 25 m1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
Přenosový rozsah (A2DP)
20 – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
32, 44,1 a 48 kHz)
30CS
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3) Kodek: Formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Kodek dílčího pásma
Přední levý/pravý reproduktor
Systém reproduktorů
Širokopásmová soustava, akustické
tlumení
Reproduktor
40 mm × 100 mm, kuželový typ × 2
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
Za provozu: 40 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
(úsporný režim)
(Při vypnutí funkce Control for HDMI
a pohotovostního režimu
BLUETOOTH)
Pohotovostní režim: 2,8 W nebo
méně5)
(Při zapnutí funkce Control for HDMI
a pohotovostního režimu
BLUETOOTH)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Hmotnost (cca)
2,3 kg
5) Pokud
není žádné připojení HDMI
a žádná historie párování BLUETOOTH,
systém automaticky přejde do
úsporného režimu.
Subwoofer (SA-WCT290/
SA-WCT291)
Bezdrátový vysílač/
přijímač
Frekvenční pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Pásma rádiové frekvence
a maximální výstupní
výkon
Bezdrátová síť LAN / BLUETOOTH®
Frekvenční pásmo
2400 MHz až 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon
< 6,0 dBm
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil představuje standardní sadu
funkcí produktů s technologií
BLUETOOTH. Informace o verzi
a profilech technologie BLUETOOTH
podporovaných tímto systémem
naleznete v sekci „BLUETOOTH“ v části
„Technické údaje“ (strana 30).
Efektivní dosah komunikace
Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek:
• Pokud se mezi spojovanými zařízeními
BLUETOOTH nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
• V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
• V blízkosti mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu.
• V místech, kde se vytvářejí jiné
elektromagnetické vlny.
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu dat,
šum nebo nemožnost připojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
• Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení bezdrátové sítě LAN.
• Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
využíváte zařízení BLUETOOTH.
31CS
Další informace
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
100 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
Subwoofer, bass reflex
Reproduktor
130 mm, kuželový typ
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
Za provozu: 15 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(svislá instalace)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná instalace)
Hmotnost (cca)
6,3 kg
Komunikace BLUETOOTH
• Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
Účinky na jiná zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto
místech:
• V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde
se mohou vyskytovat hořlavé plyny.
• V blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů.
Poznámka
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však
může být v závislosti na nastavení
a dalších faktorech nedostatečné, takže
je třeba při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy zvážit
případná rizika.
• Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc., a jejich shoda se
specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje
specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace
zařízení BLUETOOTH znemožňuje
připojení, případně má za následek
odlišnou ovládací metodu, zobrazení
či provoz.
32CS
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k tomuto systému, prostředí
komunikace nebo okolních podmínkách
může dojít k výskytu šumu nebo se
přehrávání audia může přerušit.
Pre produkt s označením CE
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami ani inými materiálmi,
aby nedošlo k požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy,
aby ste obmedzili riziko požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu a ohňu.
Toto zariadenie musí byť bezpečne
umiestnené na skrinke alebo pripojené
k podlahe alebo stene v súlade
s pokynmi na inštaláciu, aby sa
predišlo zraneniam.
Iba na používanie v interiéri.
Zdroje napájania
• Hoci je jednotka vypnutá, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke, nie
je odpojená od elektrickej siete.
• Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
2SK
Platnosť označenia CE je obmedzená
len na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia
nepotrebných batérií,
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k
vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby
ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vyberaní
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Tento panelový reproduktor je určený
na prehrávanie zvuku z pripojených
zariadení a streamovanie hudby zo
zariadení BLUETOOTH.
Oznámenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
• Tento systém je vybavený
technológiou Dolby* Digital.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol
dvojitého D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby
Laboratories.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a spoločnosť Sony Corporation
takéto známky používa výhradne na
základe licencie. Ostatné ochranné
známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
• Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc., v USA a iných
krajinách.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa súladu
produktu s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie je spoločnosť
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zariadenie je určené na
používanie so schválenými verziami
softvéru/firmvéru, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení o zhode EÚ. Softvér/firmvér
uložený v tomto rádiovom zariadení
preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky
smernice 2014/53/EÚ.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že pri použití pripájacieho kábla
kratšieho ako 3 metre spĺňa limity
stanovené v smernici
o elektromagnetickej kompatibilite.
Autorské práva a ochranné
známky
3SK
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch alebo iných krajinách.
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu zakázaná.
• „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Ďalšie názvy systémov a produktov
sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov. Označenia ™ a  sa
v tomto dokumente neuvádzajú.
4SK
Informácie o tomto
návode na použitie
• V tomto návode na použitie nájdete
opis ovládacích prvkov na diaľkovom
ovládači. Okrem nich môžete používať
aj ovládacie prvky na panelovom
reproduktore, ak majú rovnaké
alebo podobné názvy ako tlačidlá
na diaľkovom ovládači.
• Niektoré obrázky sú len názornými
kresbami a od skutočných produktov
sa môžu líšiť.
Obsah
Informácie o tomto návode
na použitie ........................... 4
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami .......... 6
Inštalácia systému
Základné
pripojenia
a príprava
Príručka pri
spustení
 (samostatný
dokument)
Montáž panelového
reproduktora na stenu .......10
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora vodorovne .... 12
Počúvanie zvuku
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení ...... 12
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB ............... 12
Nastavenie zvuku
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie Control
for HDMI .............................. 18
Používanie funkcie „BRAVIA“
Sync ..................................... 19
Funkcia automatického
pohotovostného režimu ... 20
Aktivácia bezdrôtového
prenosu medzi
konkrétnymi jednotkami
(funkcia Secure Link) ......... 20
Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia .......... 21
Riešenie problémov .................22
Prehrateľné typy súborov .........27
Podporované formáty zvuku ...27
LED indikátory .......................... 28
Technické údaje ....................... 30
Rádiofrekvenčné pásma and
maximálny výstupný výkon ...31
Komunikácia cez BLUETOOTH ....31
Zvukové efekty ......................... 14
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora ...................... 16
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH ...... 16
Nastavenie pohotovostného
režimu BLUETOOTH ............ 17
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Panelový reproduktor
Horný a predný panel
 Dotykové tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie
systému do pohotovostného
režimu.
 Dotykové tlačidlo  (vstup)
(s. 12)
Výber zariadenia, ktoré chcete
používať.
 Dotykové tlačidlo (párovanie)
(s. 16)
 Dotykové tlačidlo +/– (hlasitosť)
 Indikátory vstupu* (s. 12)
 Indikátor BLUETOOTH (modrý)
• Rýchlo bliká: Počas párovania
cez BLUETOOTH.
• Bliká: Pokúša sa o pripojenie
cez BLUETOOTH.
• Rozsvieti sa: Nadviazalo sa
pripojenie cez BLUETOOTH.
6SK
 Indikátory zvukových efektov*
(s. 14)
 Snímač diaľkového ovládača
* LED indikátory, ktoré sa rozsvietia alebo
blikajú podľa vybratej funkcie alebo
stavu systému.
Podrobnosti o svetelnej signalizácii
nájdete v časti LED indikátory (s. 28).
Dotykové tlačidlá
Dotykové tlačidlá reagujú na ľahký
dotyk. Netreba na ne tlačiť silou.
Zadný panel
 Konektor HDMI OUT TV (ARC)
 Konektor TV IN OPTICAL
 Port
(USB) (s. 13)
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
7SK
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor napájania
• Zhasne: Vyplo sa napájanie.
• Svieti:
– Na červeno: Hlbokotónový
reproduktor je v pohotovostnom
režime.
– Na zeleno: Hlbokotónový
reproduktor je pripojený
k panelovému reproduktoru
bez pripojenia Secure Link.
– Na oranžovo: Hlbokotónový
reproduktor je pripojený
k panelovému reproduktoru
pomocou pripojenia Secure Link.
• Bliká:
– Na zeleno (rýchlo):
Hlbokotónový reproduktor
hľadá panelový reproduktor,
ku ktorému by sa pripojil.
– Na zeleno: Hlbokotónový
reproduktor sa pokúša pripojiť
k panelovému reproduktoru
bez pripojenia Secure Link.
– Na oranžovo: Hlbokotónový
reproduktor sa pokúša pripojiť
k panelovému reproduktoru
pomocou pripojenia Secure Link.
8SK
– Na červeno: Hlbokotónový
reproduktor zaznamenal
niečo neobvyklé. Pozrite
si časť „Bezdrôtový zvuk
hlbokotónového reproduktora“
v kapitole Riešenie problémov
(s. 25).
 LINK (Secure Link) (s. 20)
  (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie
hlbokotónového reproduktora
do pohotovostného režimu.
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
Pohotovostný režim
Hlbokotónový reproduktor
sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu a indikátor
napájania sa rozsvieti na červeno,
keď je panelový reproduktor
v pohotovostnom režime alebo je
deaktivovaný bezdrôtový prenos.
Hlbokotónový reproduktor sa zapne
automaticky, keď je zapnutý panelový
reproduktor a aktivovaný bezdrôtový
prenos.
Diaľkový ovládač
 INPUT (s. 12)
  (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie
systému do pohotovostného
režimu.
 PLAY MODE (s. 13)
Používa sa aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie zoslabenia
zvuku (s. 15).
 AUDIO* (s. 15)
Používa sa aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie Dolby DRC
(s. 15).
 ENTER
Potvrdenie výberu funkcií.
/
Výber priečinka alebo súboru
v USB zariadení.
BACK
Návrat na predchádzajúce
zobrazenie.
Zastavenie prehrávania z USB.
Používa sa aj na zapnutie alebo
vypnutie LED indikátorov (s. 28).
  (hlasitosť) +*/–
Nastavenie hlasitosti.
Pri každom nastavení hlasitosti
jedenkrát blikne indikátor
aktuálne zvoleného vstupu.
Keď hlasitosť nastavíte na
maximum alebo minimum, trikrát
zablikajú indikátory USB, TV a BT.
 SW  (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/–
(s. 16)
Pri každom nastavení hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
jedenkrát blikne indikátor
aktuálne zvoleného vstupu.
Keď hlasitosť hlbokotónového
reproduktora nastavíte na
maximum alebo minimum, trikrát
zablikajú indikátory USB, TV a BT.
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Dočasné vypnutie zvuku.
Keď je zapnutá funkcia stlmenia
zvuku, indikátory USB, TV a BT
blikajú nepretržite.
 * (prehrať/pozastaviť)
Pozastavenie alebo obnovenie
prehrávania.
9SK
 / (predchádzajúce/
nasledujúce/posunúť dozadu/
rýchlo posunúť dopredu)
Stlačením tlačidla vyberiete
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačením a podržaním tlačidla
spustíte hľadanie dozadu alebo
dopredu.
 NIGHT (s. 14)
Používa sa aj na zapnutie alebo
vypnutie pohotovostného režimu
BLUETOOTH (s. 17).
 VOICE (s. 15)
Slúži aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie Control for HDMI
(s. 18).
 MOVIE/MUSIC (s. 14)
Slúži aj na zapnutie alebo
vypnutie funkcie automatického
pohotovostného režimu (s. 20).
 CLEAR AUDIO+ (s. 14)
Slúži aj na spustenie režimu
Secure Link (s. 20).
* Tlačidlá AUDIO,  + a  majú
hmatový bod. Ten slúži ako orientačná
pomôcka pri používaní ovládača.
10SK
Inštalácia systému
Základné pripojenia
a príprava
Pozrite si príručku pri spustení
(samostatný dokument).
Montáž panelového
reproduktora na stenu
Panelový reproduktor môžete
namontovať aj na stenu.
Poznámka
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
balenia), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky pevne do dvoch
úchytiek v nástennom nosníku. Panelový
reproduktor nainštalujte vodorovne,
zaveste ho na skrutky v úchytkách
v rovnej časti steny.
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
značky Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za žiadne nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
1
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou balenia) vhodné
pre otvory na zadnej strane
panelového reproduktora.
3
365 mm
365 mm
Viac ako 30 mm
5 mm
Miesto pre skrutku
4
10 mm
Otvor na zadnej strane
panelového reproduktora
2
Na označené miesta upevnite
skrutky.
Skrutky by mali vyčnievať 7,5 mm až
8,5 mm.
ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU
(súčasť balenia) prilepte na stenu.
Stred televízora
7,5 mm až
8,5 mm
Lepiaca
páska ap.
ŠABLÓNA PRE
MONTÁŽ NA STENU
1
STREDOVÚ LÍNIU () ŠABLÓNY PRE
MONTÁŽ NA STENU zarovnajte so
stredovou líniou televízora.
2
SPODNÝ OKRAJ () ŠABLÓNY PRE
MONTÁŽ NA STENU zarovnajte so
spodným okrajom televízora.
3
ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU
prilepte na stenu bežne dostupnou
lepiacou páskou ap.
5
6
Odstráňte šablónu pre montáž
na stenu.
Na skrutky zaveste panelový
reproduktor.
Otvory na zadnej strane panelového
reproduktora zarovnajte so
skrutkami a potom panelový
reproduktor zaveste na tieto
dve skrutky.
11SK
Inštalácia systému
4 mm
Na SKRUTKOVEJ LÍNII () na
ŠABLÓNE PRE MONTÁŽ NA STENU
označte miesta pre skrutky.
Odmerajte vzdialenosť uvedenú na
obrázku a tužkou urobte značky
pre skrutky.
Poznámka
• Pri lepení na stenu povrch šablóny
zahlaďte.
• Pri vešaní panelového reproduktora na
stenu ponechajte pod reproduktorom
dostatok miesta na ľahký prístup
k portu
(USB).
Inštalácia
hlbokotónového
reproduktora vodorovne
Hlbokotónový reproduktor umiestnite
na pravú stranu tak, aby logo SONY
smerovalo dopredu.
Počúvanie zvuku
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT.
Keď jedenkrát stlačíte tlačidlo INPUT,
zabliká indikátor aktuálne zvoleného
vstupu.
Znova stlačte tlačidlo INPUT a vyberte
želané zariadenie.
Rozsvieti sa indikátor vybratého
zariadenia.
Stláčaním tlačidla INPUT sa v zariadení
budú cyklicky striedať tieto hodnoty:
„TV“  „BT“  „USB“
„TV“
• Televízor zapojený do konektora
TV IN OPTICAL
• Televízor kompatibilný s funkciou (ARC)
zapojený do konektora HDMI OUT TV (ARC)
„BT“
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce profil
A2DP (s. 16)
„USB“
USB zariadenie zapojené do portu
(s. 12)
Na reproduktor nalepte podložky
(súčasť balenia).
(USB)
Počúvanie hudby
zo zariadenia USB
Môžete si prehrávať hudobné súbory
uložené v pripojenom USB zariadení.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy súborov
(s. 27).
12SK
•
(opakovať všetko): Opakovane
sa prehrávajú všetky skladby.
Pri každom stlačení tlačidla PLAY
MODE trikrát zabliká USB indikátor.
Poznámka
• Ak si chcete pozrieť zoznam s obsahom
zariadenia USB v televízore, musíte
systém pripojiť k televízoru káblom HDMI.
• Vstup televízora prepnite na vstup,
ku ktorému je pripojený panelový
reproduktor.
USB zariadenie zapojte do portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
Nastavte hlasitosť.
• Stláčaním tlačidla  +/–
upravte hlasitosť panelového
reproduktora.
• Stláčaním tlačidla SW  +/–
upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Ďalšie operácie
Operácia
Postup
Zastavenie prehrávania Stlačte tlačidlo
alebo návrat na
BACK.
predchádzajúce
zobrazenie
Pozastavenie alebo
Stlačte tlačidlo
obnovenie prehrávania .
Pri čítaní zo zariadenia USB
nepretržite bliká indikátor USB.
2
3
4
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte „USB“.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu USB zariadenia.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo ENTER.
Vybratý obsah sa začne prehrávať.
Opakovaným stláčaním tlačidla
PLAY MODE vyberte režim
prehrávania.
• Žiadny: Prehrávajú sa všetky
skladby.
•
(opakovať jednu): Opakovane
sa prehráva jedna skladba.
•
(opakovať priečinok):
Opakovane sa prehrávajú všetky
skladby v priečinku.
•
(náhodne): Všetky skladby
v priečinku sa prehrávajú
opakovane v náhodnom poradí.
Výber predchádzajúcej Stlačte tlačidlo
alebo nasledujúcej
/.
skladby
Vyhľadávanie dozadu
alebo dopredu
(posunúť dozadu/
rýchlo posunúť
dopredu)
Stlačte
a podržte
tlačidlo
/.
Poznámka
• USB zariadenie počas prevádzky
neodpájajte. Aby ste predišli poškodeniu
dát alebo USB zariadenia, pred
odpojením USB zariadenia vypnite
systém.
• Ak pripojíte nepodporované USB
zariadenie, USB indikátor nepretržite
dvakrát preblikáva.
13SK
Počúvanie zvuku
1
5
Zariadenie USB na televíznej
obrazovke
Nastavenie zvuku
Zvukové efekty
 Čas prehrávania
 Celkový čas prehrávania
 Bitová rýchlosť
 Stav prehrávania
 Rýchlosť posúvania dozadu/rýchleho
posúvania dopredu
 Stav opakovaného prehrávania
 Register vybraných súborov/
všetky súbory v priečinku
Poznámka
• V závislosti od prehrávaného zdroja sa
niektoré informácie nemusia zobraziť.
• V závislosti od režimu prehrávania sa
zobrazené informácie môžu líšiť.
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov, si môžete
ľahko prehrať.
Výber zvukového efektu
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo MOVIE/MUSIC
alebo CLEAR AUDIO+.
CLEAR AUDIO+
Vychutnajte si zvuk so zvukovým poľom
odporúčaným spoločnosťou Sony.
Zvukové pole sa automaticky optimalizuje
podľa obsahu a funkcie prehrávania.
Na 2 sekundy sa rozsvietia indikátory
MOVIE a MUSIC a potom znova zhasnú.
MOVIE
Zvukové efekty sú optimalizované pre filmy.
V tomto režime sa prehráva intenzívny zvuk
s rozsiahlym priestorovým záberom.
Rozsvieti sa indikátor MOVIE.
MUSIC
Zvukové efekty sú optimalizované
na počúvanie hudby.
Rozsvieti sa indikátor MUSIC.
Používanie funkcie nočného
režimu (NIGHT)
Funkcia je užitočná pri sledovaní filmov
neskoro v noci. Dialógy budete počuť
zreteľne aj pri nízkej hlasitosti.
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE
a MUSIC.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
znova stlačte tlačidlo NIGHT.
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
14SK
Poznámka
Funkcia sa vypne automaticky,
keď vypnete systém.
Používanie funkcie
Clear Voice (VOICE)
Táto funkcia zlepšuje zrozumiteľnosť
dialógov.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
znova stlačte tlačidlo VOICE.
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Výber multiplexného
zvukového vysielania
(Dual Mono)
Multiplexný zvuk si môžete vypočuť,
keď systém prijíma multiplexný
vysielací signál typu Dolby Digital.
Opakovane stláčajte tlačidlo AUDIO.
Kanál sa bude cyklicky striedať takto:
hlavný  vedľajší  hlavný/vedľajší
Hlavný
Vysiela iba hlavný kanál.
Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC.
Vedľajší
Vysiela iba vedľajší kanál.
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Hlavný/vedľajší
Hlavný zvuk vychádza z ľavého reproduktora
a vedľajší z pravého reproduktora.
Dvakrát zabliká indikátor MUSIC.
Užitočné pri sledovaní filmov s nízkou
hlasitosťou. Funkcia DRC sa vzťahuje
na zdroje typu Dolby Digital.
Stlačením a podržaním tlačidla AUDIO
5 sekúnd zapnete alebo vypnete
funkciu Dolby DRC.
Zapnuté
Komprimuje zvuk podľa informácií v obsahu.
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Vypnuté
Zvuk sa nekomprimuje.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Nastavenie funkcie
zoslabenia zvuku
Pri počúvaní zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI OUT TV (ARC) alebo
TV IN OPTICAL sa môže ozývať skreslený
zvuk. Dá sa tomu predísť zoslabením
vstupného signálu v systéme.
Funkciu zoslabenia zvuku zapnete
alebo vypnete stlačením a podržaním
tlačidla PLAY MODE 5 sekúnd.
Zapnuté
Zoslabenie hlasitosti vstupného zdroja.
Pri tomto nastavení sa zníži hlasitosť
výstupu.
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Vypnuté
Bežná hlasitosť vstupu.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Tip
Ak je hlasitosť zvuku vychádzajúceho
zo systému nízka, túto funkciu vypnite.
15SK
Nastavenie zvuku
Stlačte tlačidlo VOICE.
Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE
a MUSIC.
Nastavenie funkcie
Dolby DRC (ovládanie
dynamického rozsahu)
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor je určený
na prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Stláčaním tlačidla SW  +/– nastavte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Pri každom nastavení hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
jedenkrát blikne indikátor aktuálne
zvoleného vstupu.
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to napríklad pri
televíznych programoch, basový zvuk
z hlbokotónového reproduktora nemusí
byť počuť.
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby zo
zariadenia BLUETOOTH
Párovanie systému so
zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Už raz
spárované zariadenia sa nemusia
znova párovať.
1
2
3
4
16SK
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite meter od panelového
reproduktora.
Na panelovom reproduktore
stlačte tlačidlo (párovanie).
Systém sa prepne do režimu
párovania. Indikátor BLUETOOTH
(modrý) na panelovom
reproduktore rýchlo bliká.
V zariadení BLUETOOTH zapnite
funkciu BLUETOOTH, vyhľadajte
zariadenia a vyberte názov
„HT-CT290/291“.
Ak sa vyžaduje prístupový kľúč,
zadajte 0000.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa režim párovania môže zrušiť.
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na panelovom
reproduktore svieti na modro.
Spojenie je nadviazané.
Poznámka
• Prístupový kód (Passkey) môže mať rôzne
názvy, napríklad „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ alebo „Password“.
• Spárovať môžete najviac 10 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete 11. zariadenie
BLUETOOTH, zariadenie pripojené
najdlhšie sa nahradí novým zariadením.
Počúvanie hudby zo
spárovaného zariadenia
2
3
4
V spárovanom zariadení
BLUETOOTH zapnite funkciu
BLUETOOTH.
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte „BT“.
Systém sa znova automaticky
pripojí k zariadeniu BLUETOOTH,
ku ktorému bol pripojený
naposledy.
Po pripojení zariadení cez
BLUETOOTH sa rozsvieti modrý
indikátor BLUETOOTH na
panelovom reproduktore.
Spustite prehrávanie v zariadení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitosť.
• Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Stláčaním tlačidla  +/–
upravte hlasitosť panelového
reproduktora.
• Stláčaním tlačidla SW  +/–
upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Poznámka
• Po prepojení systému a zariadení
BLUETOOTH môžete prehrávanie ovládať
stláčaním tlačidiel  a /.
• K systému sa môžete zo spárovaného
zariadenia BLUETOOTH pripojiť, aj keď
je systém v pohotovostnom režime,
ak zapnete pohotovostný režim
BLUETOOTH (s. 17).
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
• Znova stlačte tlačidlo (párovanie)
na panelovom reproduktore.
• Vypnite funkciu BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH.
• Vypnite systém alebo zariadenie
BLUETOOTH.
Nastavenie
pohotovostného
režimu BLUETOOTH
Keď ma systém informácie o párovaní,
môžete ho zapnúť a počúvať hudbu zo
zariadenia BLUETOOTH, a to aj vtedy,
keď je systém v pohotovostnom režime.
Stačí, keď zapnete pohotovostný režim
BLUETOOTH.
Stlačením a podržaním tlačidla NIGHT
5 sekúnd zapnite alebo vypnite
pohotovostný režim BLUETOOTH.
Zapnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Vypnuté
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Poznámka
Počas pohotovostného režimu
BLUETOOTH sa zvyšuje spotreba
energie v pohotovostnom stave.
17SK
Funkcie BLUETOOTH
1
• Prehrávanie zvuku v systéme môže
zaostávať za prehrávaním zo zariadenia
BLUETOOTH vzhľadom na vlastnosti
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH.
Tip
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie
Control for HDMI
Ak pripojíte zariadenie, napríklad
televízor alebo prehrávač diskov Blu-ray
Disc kompatibilný s funkciou Control
for HDMI* pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom, nie je súčasťou balenia),
môžete zariadenie ľahko ovládať
diaľkovým ovládačom televízora.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• funkciu vypnutia systému,
• funkciu ovládania hlasitosti systému,
• funkciu Audio Return Channel,
• funkciu prehrávania jedným dotykom,
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so
zariadeniami od iných výrobcov, než je
Sony, ale ich fungovanie nie je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Funkciu Control for HDMI zapnete
alebo vypnete podržaním tlačidla
VOICE 5 sekúnd.
Zapnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Vypnuté
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Zapnite nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
18SK
Ak funkciu Control for HDMI („BRAVIA“
Sync) zapnete počas používania televízora
značky Sony, automaticky sa zapne aj
funkcia Control for HDMI v systéme.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, automaticky sa
vypne aj systém.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízora zapnete
systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládača
televízora.
Ak pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora vychádzal
z reproduktorov systému, pri ďalšom
zapnutí televízora sa systém
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku v televízore. Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Poznámka
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture v televízore vybratý iný vstup
než „TV“. Keď je funkcia Twin Picture
vypnutá, zvuk sa prenáša zo systému.
• Dostupnosť funkcie na ovládanie
hlasitosti systému závisí od nastavení
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
Funkcia Audio Return
Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, zvuk televízora môžete
počúvať z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (pozrite si priloženú
príručku pri spustení).
Pri prehrávaní obsahu v zariadení
(prehrávač Blu-ray Disc, PlayStation®4
ap.), ktoré je pripojené k televízoru,
systém a televízor sa automaticky
zapnú, vstup systému sa prepne na
vstup pre televízor a zvuk vychádza
z reproduktorov systému.
Poznámka
• Ak zvuk televízora pri predchádzajúcom
sledovaní televízora vychádzal z jeho
reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk
a obraz sa prehrávajú z televízora, a to aj
vtedy, keď sa prehráva obsah zariadenia.
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
Okrem funkcie Control for HDMI
môžete v zariadeniach kompatibilných
s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj
túto funkciu:
• Funkcia Scene Select
Poznámka
Táto funkcia je vlastníctvom spoločnosti
Sony. Nemožno ju používať s produktmi
od iných výrobcov, než je Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select alebo zvukového režimu
v televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Zvukové pole nastavte na „CLEAR
AUDIO+“ (s. 14).
Poznámky k pripojeniu
HDMI
• Používajte vysokorýchlostný kábel
HDMI. Ak použijete štandardný kábel
HDMI, obsah vo formáte 1080p sa
nemusí zobrazovať správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
• Používajte vysokorýchlostný kábel
HDMI od Sony s logom typu kábla.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Ak je obraz nekvalitný alebo zo
zariadenia pripojeného káblom
HDMI nevychádza zvuk, skontrolujte
nastavenie pripojeného zariadenia.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka ap.) vysielané
z konektora HDMI môžu byť potlačené
pripojeným zariadením.
19SK
Ďalšie funkcie
Funkcia prehrávania jedným
dotykom
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie
alebo počtu kanálov výstupných
zvukových signálov z prehrávacieho
zariadenia môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT tohto
systému môže byť skreslený alebo
sa nemusí reprodukovať. V takom
prípade si pozrite technické údaje
pripojeného zariadenia.
Funkcia automatického
pohotovostného režimu
Keď systém 20 minút nepoužijete ani
nebude prijímať žiadny vstupný signál,
automaticky prejde to pohotovostného
režimu.
Funkciu automatického
pohotovostného režimu zapnete
alebo vypnete stlačením a podržaním
tlačidla MOVIE/MUSIC 5 sekúnd.
Zapnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Vypnuté
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Keď systém prejde do pohotovostného
režimu, všetky LED indikátory okrem
indikátora BLUETOOTH (modrý) začnú
pomaly blikať.
Aktivácia bezdrôtového
prenosu medzi
konkrétnymi jednotkami
(funkcia Secure Link)
Pomocou funkcie Secure Link môžete
určiť bezdrôtové pripojenie na
prepojenie panelového reproduktora
s hlbokotónovým reproduktorom.
Táto funkcia môže pomôcť zabrániť
rušeniu v prípade, keď používate
viaceré bezdrôtové zariadenia.
1
2
Stlačte tlačidlo LINK na zadnej
strane hlbokotónového
reproduktora.
Indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
bliká na oranžovo.
Stlačte a podržte tlačidlo
CLEAR AUDIO+ 5 sekúnd.
Dvakrát zablikajú indikátory USB
a TV a potom striedavo blikajú
indikátory MOVIE a MUSIC.
Keď sa panelový reproduktor pripojí
k hlbokotónovému reproduktoru,
indikátory prestanú blikať
a indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
sa rozsvieti na oranžovo.
Ak prepojenie zlyhá, indikátory sa
na 5 sekúnd rozsvietia. Skúste
zopakovať postup vyššie.
Túto funkciu vypnete stlačením
a podržaním tlačidla CLEAR
AUDIO+ 5 sekúnd.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
20SK
Umiestnenie
Ďalšie informácie
Bezpečnostné opatrenia
Bezpečnosť
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na zadnej strane panelového
a hlbokotónového reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho z elektrickej zásuvky v stene
(elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej
šnúry (napájacieho kábla) ťahajte za
zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Povrchu systému sa vtedy
nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
21SK
Ďalšie informácie
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
pevného predmetu alebo kvapaliny do
systému odpojte systém od elektrickej
siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať kvalifikovaným odborníkom.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) mokrými rukami.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
• Na panelový ani na hlbokotónový
reproduktor sa nešplhajte, pretože
môžete spadnúť, poraniť sa alebo
poškodiť systém.
• Na odvod tepla je potrebný dostatočný
priestor okolo systému. Ak umiestnite
hlbokotónový reproduktor do skrinky,
nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru
nad ním aj po stranách. Skrinka za
hlbokotónovým reproduktorom by
mala byť otvorená. Ak hlbokotónový
reproduktor umiestnite zadnou stranou
k stene, nechajte medzi ním a stenou
aspoň 10 cm voľný priestor.
• Prednú stranu systému nechajte
odokrytú.
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém nedávajte na miesta vystavené
vibráciám (napríklad na nestabilnú
skrinku).
• Hlbokotónový reproduktor nedávajte
do skrinky, kde by mohlo dochádzať
k rušeniu z bezdrôtovej siete (napríklad
do skrinky z kovu ap.).
• Systém nedávajte do blízkosti zdrojov
tepla ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu panelového ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Ak sa systém používa s televízorom,
videorekordérom alebo kazetovým
prehrávačom, môže sa objaviť šum
a zhoršená kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém od týchto
zariadení ďalej.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože na
takomto povrchu môže dôjsť ku vzniku
škvŕn alebo zmene farby.
• Dávajte pozor, aby ste sa na rohoch
panelového a hlbokotónového
reproduktora neporanili.
Manipulácia s hlbokotónovým
reproduktorom
Pri dvíhaní nevkladajte ruku do štrbiny
hlbokotónového reproduktora. Mohol by
sa poškodiť jeho prevodník. Pri prenášaní
ho uchopte za spodnú časť.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenie, systém
vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Ak spozorujete nerovnomernosť
farieb na blízkej televíznej
obrazovke
V niektorých typoch televízorov možno
pozorovať nerovnomernosť farieb.
• Ak spozorujete nerovnomernosť farieb:
televízor vypnite a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva:
premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
ako je lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov.
Ak niektorý problém pretrváva,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
22SK
Keď budete požadovať opravu,
prineste panelový reproduktor spolu
s hlbokotónovým reproduktorom,
aj keby sa vám zdalo, že problém
je iba v jednom z nich.
Všeobecné
Systém sa nezapína.
 Skontrolujte, či je riadne pripojená
sieťová šnúra (napájací kábel).
Systém nefunguje, ako má.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
Systém sa automaticky vypína.
 Je zapnutá funkcia automatického
pohotovostného režimu (s. 20).
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Aktivujte funkciu Control for HDMI
(s. 18). Televízor musí podporovať
funkciu Control for HDMI (s. 18).
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
 Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak sa zvuk predtým prenášal
z reproduktorov televízora,
systém sa nezapne ani po
zapnutí televízora.
Zapnite systém a vstup systému
prepnite na „TV“ (s. 12).
Systém sa vypína spolu s televízorom.
 Ak je pre systém nastavený vstup
„TV“, vypína sa automaticky pri
vypnutí televízora.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Ak je pre systém vo vstupe „USB“
alebo „BT“ a vypnete televízor,
systém sa nevypne automaticky.
Zvuk
Zvuk sa prehráva zo systému aj
z televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo
televízora.
Zo zariadenia pripojeného k systému
nepočuť žiadny zvuk alebo len veľmi
slabý zvuk.
 Zvýšte hlasitosť stláčaním
tlačidla  + (s. 9).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku (s. 9).
 Skontrolujte, či je vybratý správny
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidla INPUT (s. 12).
 Vypnite funkciu zoslabenia zvuku
(s. 15).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
a šnúry systému a pripojeného
zariadenia pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny alebo len veľmi
slabý zvuk.
 Stláčaním tlačidla SW  + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 9).
 Skontrolujte, či sa indikátor
napájania na hlbokotónovom
reproduktore rozsvietil na zeleno.
Ak indikátor nesvieti, pozrite si časť
„Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.“ v kapitole
Bezdrôtový zvuk hlbokotónového
reproduktora (s. 25).
23SK
Ďalšie informácie
Systém neprehráva zvuk televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI alebo optického digitálneho
kábla, ktorý je zapojený do systému
a televízora (pozrite si priloženú
príručku pri spustení).
 Ak je televízor kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
systém musí byť zapojený do
konektora HDMI (ARC) na televízore
(pozrite si priloženú príručku
pri spustení). Ak sa zvuk stále
neprenáša alebo je prerušovaný,
pripojte dodaný optický digitálny
kábel.
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
zvuk televízora sa nebude
reprodukovať zo systému ani
vtedy, keď je systém zapojený
do vstupného konektora HDMI
na televízore. Ak chcete zvuk
televízora počúvať zo systému,
pripojte dodaný optický digitálny
kábel (pozrite si priloženú príručku
pri spustení).
 Vstup systému prepnite na „TV“
(s. 12).
 Zvýšte hlasitosť v systéme alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Podľa toho, v akom poradí pripájate
televízor a systém, zvuk systému
sa môže stlmiť. V tomto stave
nepretržite blikajú indikátory USB,
TV a BT. Ak k tomu dôjde, najprv
zapnite televízor a až potom
systém.
 Reproduktory televízora (BRAVIA)
nastavte na zvukový systém (Audio
System). Informácie o nastavení
televízora nájdete v návode na
jeho použitie.
 V závislosti od televízora a zdrojov
prehrávania sa zo systému nemusí
prehrávať zvuk. Zvukový formát
televízora nastavte na „PCM“.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie televízora.
 Hlbokotónový reproduktor je
určený na prehrávanie basového
zvuku. Ak vstupné zdroje obsahujú
veľmi málo komponentov basového
zvuku (napríklad televízne
vysielanie), zvuk z hlbokotónového
reproduktora nemusí byť dobre
počuť.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), takýto obsah sa
z hlbokotónového reproduktora
neprehrá.
Nedá sa dosiahnuť efekt
priestorového zvuku.
 Efektívnosť spracovania
priestorového zvuku môže závisieť
od vstupného signálu a nastavenia
zvukového poľa. Pri niektorých
programoch alebo diskoch môže
byť priestorový efekt nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie dodanom
s pripojeným zariadením.
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nedá rozpoznať.
 Vyskúšajte tento postup:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu
(USB).
 Skontrolujte, či nie je poškodené
zariadenie alebo kábel USB.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
cez rozbočovač USB, odpojte ho
a zariadenie USB pripojte priamo
k panelovému reproduktoru.
24SK
Zariadenie BLUETOOTH
Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na panelovom
reproduktore svieti na modro (s. 6).
 Skontrolujte, či zariadenie
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť,
je zapnuté a či má zapnutú funkciu
BLUETOOTH.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno budete musieť
najskôr zrušiť párovanie so
systémom v zariadení BLUETOOTH.
Nefunguje párovanie.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Skontrolujte, či systém nie je rušený
zariadením v bezdrôtovej sieti LAN,
inými bezdrôtovými zariadeniami
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnnou rúrou. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Párovanie nemusí fungovať, ak sa
v okolí panelového reproduktora
nachádzajú iné zariadenia
BLUETOOTH. V takom prípade
tie ďalšie zariadenia BLUETOOTH
vypnite.
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH
nevychádza zvuk.
 Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na panelovom
reproduktore svieti na modro (s. 6).
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Ak je nablízku zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, napríklad zariadenie
v bezdrôtovej sieti LAN, iné
zariadenia BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ho
ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky
medzi systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Pripojené zariadenie BLUETOOTH
presuňte inam.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi
alebo počítača v okolí prepnite
na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť v pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
Bezdrôtový zvuk
hlbokotónového
reproduktora
Zvuk je trhaný alebo zašumený.
 Ak sa nablízku používa zariadenie,
ktoré vysiela elektromagnetické
vlny, napríklad bezdrôtová sieť LAN
alebo zapnutá mikrovlnná rúra,
systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak je medzi panelovým
a hlbokotónovým reproduktorom
prekážka, presuňte ju alebo
odstráňte.
 Panelový a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo
najbližšie k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi
alebo počítača v okolí prepnite
na pásmo 5 GHz.
 Sieťové pripojenie televízora alebo
prehrávača diskov Blu-ray Disc
prepnite z bezdrôtového na
káblové.
Diaľkový ovládač
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Diaľkový ovládač smerujte na
snímač diaľkového ovládania na
panelovom reproduktore (s. 6).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a panelovým
reproduktorom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Skontrolujte, či na diaľkovom
ovládači stláčate správne tlačidlo.
25SK
Ďalšie informácie
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora
nesvieti.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená.
• Napájanie zapnite stlačením
tlačidla  na hlbokotónovom
reproduktore.
 Indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
pomaly bliká na zeleno alebo
sa rozsvecuje na červeno.
• Hlbokotónový reproduktor
presuňte bližšie k panelovému
reproduktoru tak, aby sa indikátor
napájania na hlbokotónovom
reproduktore rozsvietil na zeleno.
• Postupujte podľa pokynov v časti
Aktivácia bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi jednotkami
(funkcia Secure Link) (s. 20).
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore bliká
na červeno, stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
vypnite napájanie a skontrolujte,
či nie je zakrytý vetrací otvor.
 Hlbokotónový reproduktor slúži
na prehrávanie basového zvuku.
Ak vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk nemusí byť počuť.
 Stlačením tlačidla SW  + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 16).
Nefunguje diaľkový ovládač televízora.
 Panelový reproduktor nainštalujte
tak, aby neprekážal snímaču
diaľkového ovládania na televízore.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si priloženú príručku pri
spustení).
 Zapnite funkciu Control for HDMI na
televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené
k systému podporujú funkciu
Control for HDMI.
 V zariadeniach pripojených
k systému zapnite funkciu Control
for HDMI. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
daného zariadenia.
 Typ a počet zariadení, ktoré sa dajú
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI, sú štandardom HDMI CEC
obmedzené takto:
• Nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
ap.): najviac 3 zariadenia.
• Prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD
prehrávač ap.): najviac
3 zariadenia.
• Zariadenia s ladením
rozhlasových staníc: najviac
4 zariadenia.
• Zvukový systém (prijímač,
slúchadlá): najviac 1 zariadenie
(používané týmto systémom).
26SK
Ak všetky indikátory vstupov
a zvukových efektov rýchlo blikajú
(režim PROTECT).
 Stlačením tlačidla  vypnite
systém. Keď sa displej vypne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory
panelového reproduktora.
Nesvietia žiadne indikátory vstupov ani
zvukových efektov.
 Indikátory sú vypnuté. Indikátory
zapnete stlačením a podržaním
tlačidla BACK 5 sekúnd.
Snímače na televízore nefungujú
správne.
 Panelový reproduktor môže
zakrývať niektoré snímače
(napríklad snímač jasu), prijímač
diaľkového ovládania na televízore
alebo vysielač pre 3D okuliare
(infračervený prenos) na
3D televízore, ktorý podporuje
systém infračervených 3D okuliarov,
prípadne bezdrôtovú komunikáciu.
Panelový reproduktor premiestnite
ďalej od televízora do vzdialenosti,
ktorá umožňuje správne
fungovanie týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača
diaľkového ovládania nájdete
v návode na použitie dodanom
s televízorom.
Nefunguje tlačidlo napájania .
 Systém môže byť v režime ukážky
(demo). Ak chcete zrušiť demo
režim, zariadenie resetujte (s. 27).
Reset
Ak systém stále nefunguje podľa
očakávania, resetujte ho podľa týchto
pokynov:
Použite dotykové tlačidlá na panelovom
reproduktore.
1
2
4
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Pripojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a stlačením tlačidla 
zapnite systém.
Systém prepojte s hlbokotónovým reproduktorom (s. 20).
Podporované
formáty zvuku
Ďalšie informácie
3
Naraz stlačte tlačidlo – (zníženie
hlasitosti) a tlačidlo  a podržte
ich 5 sekúnd.
Všetky LED indikátory trikrát
zablikajú a potom sa vypnú.
Obnovia sa pôvodné nastavenia
ponúk, zvukových polí a ďalšie.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach
USB:
– cesty k priečinkom s dĺžkou najviac
128 znakov,
– 200 priečinkov (vrátane koreňového
priečinka),
– až 200 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
z triedy veľkokapacitných.
Systém podporuje nasledujúce
formáty zvuku:
• Dolby Digital
• LPCM 2ch
Prehrateľné typy
súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Poznámka
• Niektoré súbory sa vzhľadom na ich
formát, kódovanie alebo kvalitu nahrávky
nemusia dať prehrať.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
27SK
LED indikátory
LED indikátory môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením a podržaním tlačidla BACK
5 sekúnd.
Keď zapnete túto funkciu, LED indikátory sa rozsvietia alebo blikajú podľa toho,
ktorú funkciu vyberiete alebo aký je stav systému.
Ak LED indikátory vypnete, rozsvieti sa iba indikátor BLUETOOTH (modrý) vo
funkcii „BT“.
Funkcia/stav
Signalizácia
Vstup (s. 12)
• TV
• BT
• USB
Rozsvieti sa indikátor TV.
Rozsvieti sa indikátor BT a BLUETOOTH (modrý).
Rozsvieti sa indikátor USB.
Vstup USB (s. 12)
• Čítanie
• Nepodporované USB
zariadenie
Zvukový efekt (s. 14)
• MOVIE
• MUSIC
CLEAR AUDIO+ (s. 14)
Nepretržite bliká indikátor USB.
Indikátor USB nepretržite dvakrát preblikáva.
Rozsvieti sa indikátor MOVIE.
Rozsvieti sa indikátor MUSIC.
Na 2 sekundy sa rozsvietia indikátory MOVIE a MUSIC a potom
zhasnú.
Max./min. hlasitosť, max./
Trikrát zablikajú indikátory USB, TV a BT.
min. hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (s. 16)
Zvýšenie/zníženie hlasitosti,
Jedenkrát blikne indikátor aktuálne zvoleného vstupu.
zvýšenie/zníženie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
Stlmenie zvuku
Nepretržite blikajú indikátory USB, TV a BT.
Dual Mono (s. 15)
• Hlavný kanál
• Vedľajší kanál
• Hlavný/vedľajší kanál
Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC.
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Dvakrát zabliká indikátor MUSIC.
Dolby DRC (s. 15), zoslabenie
zvuku (s. 15)
• Zapnuté
• Vypnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Nočný režim (s. 14),
zreteľný hlas (s. 15)
• Zapnuté
• Vypnuté
Dvakrát zablikajú indikátory MOVIE a MUSIC.
Dvakrát zabliká indikátor MOVIE.
Režim prehrávania PLAY
MODE (s. 13)
28SK
Trikrát zabliká indikátor USB.
Funkcia/stav
Signalizácia
Control for HDMI (s. 18),
pohotovostný
režim BLUETOOTH (s. 17),
automatický pohotovostný
režim (s. 20)
• Zapnuté
• Vypnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
Funkcia Secure Link (s. 20)
• Zapnuté
• Vypnuté
Dvakrát zablikajú indikátory USB a TV a potom striedavo blikajú
indikátory MOVIE a MUSIC, kým sa nenadviaže pripojenie.
Dvakrát zabliká indikátor USB.
PROTECT (s. 26)
Všetky LED indikátory okrem indikátora BLUETOOTH (modrý)
rýchlo blikajú.
Vstup do automatického
pohotovostného režimu
(s. 20)
Všetky LED indikátory okrem indikátora BLUETOOTH (modrý)
pomaly blikajú.
Reset (s. 27)
Všetky LED indikátory trikrát zablikajú a potom sa vypnú.
Ďalšie informácie
29SK
Technické údaje
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Panelový reproduktor
(SA-CT290/SA-CT291)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný ľavý + predný pravý
reproduktor:
30 W + 30 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % celkového harmonického
skreslenia)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný ľavý/predný pravý
reproduktor: 100 W (na kanál pri
4 ohmoch, 1 kHz)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, bezšnúrový telefón, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a ďalšie.
2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Kodek podpásma
Predný ľavý/predný pravý
reproduktor
Vstupy
USB
TV IN OPTICAL
Výstup
HDMI OUT TV (ARC)
Systém reproduktorov
Širokopásmový systém reproduktorov,
akustické tlmenie
Reproduktor
40 mm × 100 mm, kužeľovitý typ x 2
Rozhranie HDMI
Všeobecné údaje
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 40 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
(režim úspory energie)
(keď je vypnutá funkcia Control
for HDMI a pohotovostný režim
BLUETOOTH)
Pohotovostný režim: najviac 2,8 W5)
(keď je zapnutá funkcia Control
for HDMI a pohotovostný režim
BLUETOOTH)
Približné rozmery (š/v/h)
900 mm × 52 mm × 86 mm
Hmotnosť (približne)
2,3 kg
Rozhranie USB
Port
(USB)
Typ A
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Čiara priamej viditeľnosti približne
25 m1)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
30SK
5)
Ak nie je aktívne pripojenie HDMI
a žiadna história párovania cez
BLUETOOTH, systém automaticky
prejde do režimu úspory energie.
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT290/SA-WCT291)
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Rádiofrekvenčné pásma
and maximálny výstupný
výkon
Bezdrôtová sieť LAN/BLUETOOTH
Frekvenčné pásmo
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon
< 6,0 dBm
Podporované verzie a profily
BLUETOOTH
Profily predstavujú štandardnú skupinu
funkcií pre rôzne parametre produktov
BLUETOOTH. Informácie o verzii
a profiloch BLUETOOTH, ktoré tento
systém podporuje, nájdete v časti
„Rozhranie BLUETOOTH“ v kapitole
Technické údaje (s. 30).
Efektívny komunikačný rozsah
Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť v týchto prípadoch:
• Keď sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena
alebo iná prekážka.
• Na miestach s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN.
• Ak sa v blízkosti používajú
mikrovlnné rúry.
• Na miestach, kde sa vytvárajú
iné elektromagnetické vlny.
Účinky iných zariadení
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
To môže mať za následok nižšie
prenosové rýchlosti, šum alebo
problémy s pripojením. V takom prípade
vyskúšajte nasledujúce riešenia:
• Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia v bezdrôtovej sieti LAN.
31SK
Ďalšie informácie
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
130 mm, kužeľovitý typ
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 15 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Približné rozmery (š/v/h)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(zvislá inštalácia)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná inštalácia)
Hmotnosť (približne)
6,3 kg
Komunikácia cez
BLUETOOTH
• Vypnite zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN, ak zariadenie BLUETOOTH
používate vo vzdialenosti menšej
ako 10 metrov.
• Tento systém a zariadenie
BLUETOOTH umiestnite čo
najbližšie k sebe.
Účinky na iné zariadenia
Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH na
týchto miestach:
• V nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a všade, kde
sa môžu vyskytovať horľavé plyny.
• V blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych hlásičov.
Poznámka
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie
BLUETOOTH na zaistenie bezpečného
pripojenia počas komunikácie cez
BLUETOOTH. Toto zabezpečenie však
nemusí byť dostatočné. Závisí aj od
obsahu nastavenia a ďalších faktorov,
preto buďte pri komunikácii cez
BLUETOOTH vždy opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie cez BLUETOOTH.
• Komunikácia cez BLUETOOTH nemusí
nutne fungovať so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako tento systém.
32SK
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám technológie BLUETOOTH
stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc. a ich súlad musí byť overený.
Aj v prípade, že zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať
za následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých podmienok
sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok
zvuku.
©2017 Sony Corporation
4-688-252-22(1) (CS/SK)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement