Sony HT-CT390 Owner's manual

Sony HT-CT390 Owner's manual
Reproduktorová lišta
Návod k obsluze
CS
Zvukový panel
Návod na použitie
SK
HT-CT390
Pro produkt s označením CE
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Abyste předešli poranění, musí být
tento přístroj bezpečně umístěn na
skříni nebo připevněn k podlaze/stěně
v souladu s pokyny k instalaci.
Pouze pro použití ve vnitřních
prostorách.
Zdroje energie
• Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena od elektrické
sítě, i když je vypnutá.
• Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
2CS
Označení CE platí pouze v zemích, ve
kterých je právně vymáháno, především
v zemích EHP (evropský hospodářský
prostor).
Pro reproduktorovou lištu
Tovární štítek se nachází na spodní části.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií
a elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto produktů a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci produktů. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Abyste zajistili, že
s baterií i elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. V případě
všech ostatních typů baterií si prosím
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z produktu. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto produktu
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
které se řídí směrnicemi EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů se
zákony Evropské unie se obracejte na
autorizovaného zástupce: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgie. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se
obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních
listech.
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je
k dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zařízení je určeno k použití
spolu se schválenými verzemi softwaru/
firmwaru, které jsou uvedeny v prohlášení
o shodě pro EU. U softwaru/firmwaru
nahraného v tomto rádiovém zařízení
byla ověřena shoda se základními
požadavky Směrnice 2014/53/EU. Verzi
softwaru/firmwaru naleznete v položce
„VER>“ (Verze) v nabídce „SYS>“ (Systém).
Tato reproduktorová lišta slouží k
přehrávání zvuku z připojených zařízení
a k přehrávání z chytrého telefonu
kompatibilního s technologií NFC nebo
ze zařízení BLUETOOTH.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Autorská práva a ochranné
známky
• Tento systém využívá technologie
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Informace o patentech DTS naleznete
na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti DTS
Licensing Limited. DTS, symbol
a DTS společně se symbolem jsou
registrované ochranné známky
a DTS Digital Surround je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. © DTS,
Inc. Všechna práva vyhrazena.
• Logotyp BLUETOOTH® a loga jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Názvy HDMI® a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky zmocněného
zástupce HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
• Symbol N-Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
3CS
• Android™ je ochrannou známkou
společnosti Google LLC.
• Google Play je ochrannou známkou
společnosti Google LLC.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovaná ochranná
známka společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS
a Thomson.
• Windows Media je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation
v USA a/nebo dalších zemích.
• Tento produkt je chráněn právy na
ochranu duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou
bez příslušné licence společnosti
Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
• „ClearAudio+“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou
ochranné známky společnosti Apple
Inc., registrované ve Spojených státech
a dalších zemích.
Označení „Made for Apple“ znamená,
že příslušenství bylo speciálně
navrženo pro připojení s produkty
společnosti Apple s tímto označením a
že byly vývojářem certifikovány za to,
že splňují výkonnostní standardy
produktů společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za jeho
soulad s bezpečnostními a regulačními
normami.
4CS
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní
modely zařízení iPhone/iPod. Než
zařízení iPhone/iPod začnete používat
společně se systémem, aktualizujte
jeho software na nejnovější verzi.
Kompatibilní s modely:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6. generace) / iPod touch
(5. generace)
• Ostatní názvy systémů a produktů jsou
většinou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
výrobců. Značky ™ a  nejsou v tomto
dokumentu uváděny.
O tomto návodu
k obsluze
• Pokyny v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na reproduktorové liště, mají-li
stejné nebo podobné popisky jako ty
na dálkovém ovládání.
• Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou se od
reálných produktů lišit.
• Výchozí nastavení je podtrženo.
• Text uvedený v dvojitých uvozovkách
(„--“) se objevuje na horním
zobrazovacím panelu.
Obsah
Připojení
 Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
O tomto návodu k obsluze ....... 4
Popis součástí a ovládacích
prvků .................................... 6
Poslech
Poslech zvuku z připojených
zařízení ................................. 9
Poslech hudby ze zařízení USB ...10
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů ......11
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ........................ 12
Ovládání systému pomocí
chytrého telefonu
nebo tabletu (Sony | Music
Center) ................................ 14
Aktivace bezdrátového přenosu
mezi konkrétními
jednotkami (Secure Link) ... 20
Nastavení hlasitosti
subwooferu ........................ 21
Další informace
Opatření .................................... 21
Odstraňování problémů ...........22
Typy souborů, které lze
přehrávat ............................27
Podporované formáty audia ....27
Technické údaje ....................... 28
Pásma rádiové frekvence a
maximální výstupní výkon ... 29
O komunikaci BLUETOOTH ...... 29
Nastavení a seřízení
Používání obrazovky nastavení ...15
Další funkce
Používání funkce Control for
HDMI ................................... 17
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync .................... 18
Úspora energie
v pohotovostním režimu .... 19
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu ...................... 19
Vodorovné položení
subwooferu ....................... 20
5CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Reproduktorová lišta
Horní a postranní panel
, slot
 Dotykové tlačítko  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
 Dotykové tlačítko INPUT
Slouží k výběru používaného
zařízení.
 Dotykové tlačítko PAIRING
 Dotykové tlačítko VOL +/(hlasitost)

Během párování
BLUETOOTH
Rychle bliká
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH.
Bliká
Systém se připojil
k zařízení BLUETOOTH.
Svítí
(N-Mark) (strana 13)
Pro aktivaci funkce NFC přidržte
zařízení kompatibilní s funkcí NFC
blízko této značky.
 Port (USB) (strana 10)
Kryt otevřete vsunutím nehtu do
slotu (zespodu).
6CS
 Modrá kontrolka LED
Zobrazuje následovně stav
BLUETOOTH.
 Horní zobrazovací panel
 Čidlo dálkového ovládání
Dotyková tlačítka
Dotyková tlačítka fungují, když se jich
lehce dotknete. Netiskněte je příliš silně.
Zadní panel
 Zdířka HDMI OUT TV (ARC)
 Zdířka TV IN OPTICAL
 Zdířka ANALOG IN
 Napájecí kabel (síťový kabel)
Subwoofer
 Kontrolka napájení
• Nesvítí: Systém je vypnutý.
• Červená: Není připojena
reproduktorová lišta
(pohotovostní režim).
• Zelená: Je připojena
reproduktorová lišta (není
navázáno připojení Secure Link).
• Oranžová: Je navázáno
připojení Secure Link.
 LINK (strana 21)
  (napájení)
Zapne subwoofer nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 Napájecí kabel (síťový kabel)
7CS
Pohotovostní režim
Subwoofer automaticky přejde do
pohotovostního režimu a kontrolka
napájení se zobrazí červeně, když je
reproduktorová lišta v pohotovostním
režimu nebo je deaktivován bezdrátový
přenos. Subwoofer se automaticky
zapne při zapnutí reproduktorové lišty
a aktivaci bezdrátového přenosu.
Dálkový ovladač
8CS
 INPUT (strana 9)
  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
 DIMMER
Mění jas horního zobrazovacího
panelu.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
• Při volbě hodnoty „OFF“ se vypne
horní zobrazovací panel.
Automaticky se zapne, když
stisknete jakékoli tlačítko,
a znovu se vypne, když nebudete
systém používat po několik
sekund. V některých případech se
nicméně horní zobrazovací panel
vypnout nemusí. V tomto případě
bude jas horního zobrazovacího
panelu stejný jako hodnota
„DARK“.
 MENU
Zapne nebo vypne nabídku na
horním zobrazovacím panelu.
/
Slouží k výběru položek nabídky.
ENTER
Potvrdí vybranou možnost.
BACK
Slouží k návratu na předchozí
zobrazení.
Zastaví přehrávání USB.
  (hlasitost) +*/–
Slouží ke změně hlasitosti.
 SW  (hlasitost subwooferu)
+/− (strana 21)
Slouží ke změně hlasitosti
basových zvuků.
  (ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 CLEARAUDIO+
Automaticky vybere vhodné
nastavení zvuku pro zvukový
zdroj.
* Tlačítka  a  + jsou opatřena
výstupkem. Tyto výstupky slouží k lepší
orientaci při použití dálkového ovladače.
Poslech
Poslech zvuku
z připojených zařízení
Poslech
 SOUND FIELD (strana 11)
Vybere zvukový režim.
 VOICE (strana 11)
 * (přehrát/pozastavit)
Pozastaví nebo obnoví
přehrávání.
 NIGHT (strana 11)
 / (předchozí/další/
rychlý posun vzad/rychlý posun
vpřed)
Stisknutím zvolíte předchozí/
další stopu nebo soubor.
Podržením můžete vyhledávat
směrem vzad nebo vpřed.
Opakovaně stiskněte tlačítko INPUT.
Po stisknutí tlačítka INPUT se na horním
zobrazovacím panelu zobrazí aktuální
zařízení. Každým následujícím
stisknutím tlačítka INPUT pak můžete
cyklicky měnit zařízení v následujícím
pořadí.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Zařízení (televizor atd.), které je připojeno do
zdířky IN OPTICAL televizoru, resp. televizor
kompatibilní s funkcí zpětného audiokanálu,
který je připojen do zdířky HDMI OUT TV
(ARC)
„ANALOG”
Zařízení (digitální přehrávač médií atd.),
které je připojeno do zdířky ANALOG IN
„BT”
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
(strana 12)
„USB”
Zařízení USB, které je připojeno k portu
(strana 10)
(USB)
9CS
Poslech hudby ze
zařízení USB
Informace o zařízení USB na
televizní obrazovce
Můžete přehrávat hudební soubory na
připojeném zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů, které
lze přehrávat“ (strana 27).
1
 Doba přehrávání
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Před připojením nahlédněte do
návodu k zařízení USB.
 Celková doba přehrávání
 Přenosová rychlost
 Stav přehrávání
 Rychlost rychlého posunu vzad /
rychlého posunu vpřed
 Stav opakovaného přehrávání
 Index vybraného souboru / celkový
počet souborů ve složce
2
3
4
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte volbu „USB“.
Na televizní obrazovce se zobrazí
seznam obsahu USB.
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný obsah a stiskněte
tlačítko ENTER.
Začne přehrávání vybraného
obsahu.
Nastavte hlasitost.
• Stisknutím tlačítek  +/– nastavte
hlasitost reproduktorové lišty.
• Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
Poznámka
Neodpojujte zařízení USB během
používání. Chcete-li předejít poškození dat
nebo zařízení USB, vypněte systém před
odpojením zařízení USB.
10CS
Poznámky
• V závislosti na přehrávaném zdroji se
některé informace nemusí zobrazit.
• V závislosti na režimu přehrávání se
zobrazené informace mohou lišit.
Používání funkce režimu Noc
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů
Výběr zvukového pole
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND
FIELD, dokud se na horním
zobrazovacím panelu neobjeví
požadované zvukové pole.
„CLEARAUDIO+”
Vychutnejte si zvukové pole doporučované
společností Sony. Zvukové pole se
automaticky optimalizuje podle
přehrávaného obsahu a funkce.
Stisknutím tlačítka NIGHT vyberte
možnost „N.ON“.
Pro deaktivaci režimu Noc vyberte
stisknutím tlačítka NIGHT možnost
„N.OFF“.
Používání funkce Clear Voice
Tato funkce zvyšuje srozumitelnost
dialogů.
Opakovaně stiskněte tlačítko VOICE.
• „UP OFF”: Funkce Clear Voice je
vypnutá.
• „UP 1”: Je zvýšen rozsah dialogů.
• „UP 2”: Je zvýšen rozsah dialogů
a části rozsahu, kterým mají starší lidé
problém porozumět, jsou zesíleny.
„MOVIE”
Zvuky se přehrávají s prostorovými efekty
a jsou realistické a působivé, vhodné pro
sledování filmů.
„MUSIC”
Zvukové efekty jsou optimalizovány pro
poslech hudby.
„SPORTS”
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový zvuk, zvuky jsou realistické.
„GAME”
Zvuk je působivý a realistický, vhodný pro
hraní her.
„STANDARD”
Zvuk odpovídající každému zdroji.
Tip
Můžete také stisknout tlačítko
CLEARAUDIO+ pro výběr možnosti
„CLEARAUDIO+“.
11CS
Nastavení zvuku
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramovaná zvuková pole, která
jsou přizpůsobena různým typům
zdrojů zvuku.
Tato funkce je užitečná, když sledujete
filmy pozdě v noci. Uslyšíte zřetelně
dialogy i při nízké úrovni hlasitosti.
Poznámky
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
• Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč může
být označen jako „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ nebo „Password“.
• Párovat můžete až 9 zařízení BLUETOOTH.
Pokud bude spárováno 10. zařízení
BLUETOOTH, nejstarší spárované zařízení
bude nahrazeno novým zařízením.
Poslech hudby ze
spárovaného zařízení
1
Párování tohoto systému se
zařízením BLUETOOTH
2
Párování je operace, při které se zařízení
BLUETOOTH na úvod navzájem
registrují. Jakmile je párování jednou
provedeno, již není potřeba jej provádět
znovu.
1
2
3
Umístěte zařízení BLUETOOTH do
vzdálenosti maximálně 1 metr od
reproduktorové lišty.
Stiskněte tlačítko
PAIRING na
reproduktorové liště.
Během párování BLUETOOTH začne
rychle blikat modrá kontrolka LED
na reproduktorové liště.
Zapněte funkci BLUETOOTH,
vyhledejte položku „HT-CT390“ na
zařízení BLUETOOTH a vyberte ji.
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak se režim párování může zrušit.
Po navázání spojení BLUETOOTH se
rozsvítí modrá kontrolka LED.
12CS
3
4
Zapněte funkci BLUETOOTH na
spárovaném zařízení.
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte volbu „BT“.
Systém se automaticky znovu
připojí k zařízení BLUETOOTH,
k němuž byl připojen naposled.
Po navázání spojení BLUETOOTH se
rozsvítí modrá kontrolka LED.
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitost.
• Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH.
• Stisknutím tlačítek  +/– nastavte
hlasitost reproduktorové lišty.
• Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
Poznámky
• Po spojení systému a zařízení
BLUETOOTH můžete ovládat přehrávání
pomocí tlačítek  a /.
• K systému se můžete připojit ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH
i tehdy, pokud je systém v pohotovostním
režimu – za předpokladu, že nastavíte
položku „BTSTB“ na „ON“ (strana 16).
• Přehrávání zvuku v tomto systému může
být vůči přehrávání v zařízení BLUETOOTH
zpožděno v důsledku charakteristických
vlastností bezdrátové technologie
BLUETOOTH.
Tip
Můžete zapnout nebo vypnout kodek AAC
ze zařízení BLUETOOTH (strana 16).
Odpojení zařízení BLUETOOTH
1
Podržte vzdálené zařízení
v blízkosti značky N-Mark na
reproduktorové liště, dokud
vzdálené zařízení nezavibruje.
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
připojení jedním dotykem
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
technologie umožňující bezdrátovou
komunikaci na malou vzdálenost mezi
různými zařízeními.
Když přidržíte vzdálené zařízení
kompatibilní s funkcí NFC v blízkosti
značky N-Mark na reproduktorové liště,
systém a vzdálené zařízení se spárují
a automaticky vytvoří připojení
BLUETOOTH.
Kompatibilní vzdálená zařízení
Vzdálená zařízení s vestavěnou
funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější, kromě
Android 3.x)
Poznámky
• Systém dokáže rozpoznat a připojit se
k pouze jednomu zařízení
kompatibilnímu s funkcí NFC najednou.
• V závislosti na vašem vzdáleném zařízení
může být nutné na zařízení předem
provést následující úkony.
– Zapněte funkci NFC. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
vzdáleného zařízení.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce vzdáleného zařízení
a dokončete vytvoření připojení
BLUETOOTH.
Po navázání spojení BLUETOOTH se
rozsvítí modrá kontrolka LED na
reproduktorové liště.
2
3
Spusťte ve vzdáleném zařízení
přehrávání zdroje zvuku.
Podrobnosti o úkonech přehrávání
naleznete v návodu k obsluze
vašeho vzdáleného zařízení.
Nastavte hlasitost.
• Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH.
• Stisknutím tlačítek  +/– nastavte
hlasitost reproduktorové lišty.
• Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
13CS
Funkce BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
• Stiskněte znovu tlačítko
PAIRING
na reproduktorové liště.
• Vypněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH.
• Vypněte systém nebo zařízení
BLUETOOTH.
– Pokud je ve vašem vzdáleném zařízení
operační systém starší verze než
Android 4.1.x, stáhněte si a spusťte
aplikaci „NFC Easy Connect“. „NFC Easy
Connect“ je bezplatná aplikace pro
vzdálená zařízení Android, kterou lze
získat v obchodě Google Play™.
(Aplikace nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.)
Tip
Poznámky
Pokud se párování a připojení BLUETOOTH
nezdaří, postupujte takto.
– Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti značky N-Mark na
reproduktorové liště.
– Pokud používáte na vzdáleném zařízení
některé z běžně dostupných pouzder,
vyjměte zařízení z pouzdra.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“.
• Aplikace Sony | Music Center využívá
funkci BLUETOOTH® systému.
• Design a technické údaje aplikace Sony |
Music Center se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Ukončení přehrávání funkcí
připojení jedním dotykem
Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti značky N-Mark na
reproduktorové liště.
Využití aplikace
Sony | Music Center
1
2
3
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo
tabletu (Sony |
Music Center)
Sony | Music Center je aplikace na ovládání
kompatibilních zvukových zařízení Sony
prostřednictvím mobilního zařízení, jako je
chytrý telefon nebo tablet.
Podrobné informace o aplikaci Sony |
Music Center viz následující adresa URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Aplikace Sony | Music Center vám
umožňuje:
– užívat si doma hudbu bez potíží,
– měnit běžně používaná nastavení,
přepínat vstup systému a regulovat
hlasitost,
– přehrávat pomocí systému hudební
obsah uložený na chytrém telefonu,
– vizuálně obohatit hudbu pomocí
displeje chytrého telefonu.
14CS
4
Stáhněte si do mobilního
zařízení zdarma aplikaci
Sony | Music Center.
Propojte systém a mobilní
zařízení pomocí připojení
BLUETOOTH (strana 12).
Spusťte aplikaci Sony | Music
Center.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce aplikace Sony | Music
Center.
Poznámka
Použijte nejnovější verzi aplikace Sony |
Music Center.
Nastavení a seřízení
Používání obrazovky nastavení
Pomocí nabídky můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
Opakovaným stisknutím tlačítek BACK///ENTER zvolte položku
a stisknutím tlačítka ENTER nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Seznam nabídky
Výchozí nastavení jsou podtržená.
Položky nabídky
Funkce
„LVL >”
(úroveň)
„ATT”
(Nastavení
zeslabení –
analogové)
Při poslechu zařízení připojeného do zdířky ANALOG IN
může dojít ke zkreslení. Tomu můžete předejít zeslabením
úrovně vstupu systému.
• „ON”: Zeslabí úroveň vstupu. Toto nastavení sníží úroveň
výstupu.
• „OFF”: Normální úroveň vstupu.
„DRC”
(ovládání
dynamického
rozsahu)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí
pro zdroje Dolby Digital.
• „ON”: Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
• „OFF”: Zvuk není komprimován.
„SPK >”
„PLACE”
(reproduktor) (umístění
reproduktorů)
• „STDRD”: Toto nastavení vyberte při umístění
reproduktorové lišty do standardní polohy.
• „WALL”: Toto nastavení vyberte v případě upevnění
reproduktorové lišty na stěnu (strana 19).
„AUD >”
(zvuk)
„DUAL”
(duální monofonní
zvuk)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital,
můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
• „M/S”: Bude reprodukován smíchaný zvuk hlavního
i druhého jazyka.
• „MAIN”: Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• „SUB”: Bude reprodukován zvuk druhého jazyka.
„TV AU”
(zvuk televizoru)
• „AUTO”: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen do
zdířky HDMI (ARC) na televizoru pomocí kabelu HDMI.
• „OPT”: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
„EFCT”
(zvukový efekt)
• „ON”: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole.
Doporučujeme používat toto nastavení.
• „OFF”: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
„STRM”
(datový tok)
Zobrazí aktuální informace o datovém toku.
Podporované formáty audia naleznete na straně 27.
15CS
Nastavení a seřízení
3
Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku na horním zobrazovacím panelu.
Položky nabídky
Funkce
„HDMI>”
„CTRL”
(ovládání HDMI)
• „ON”: Funkce Control for HDMI je zapnutá. Zařízení, která
jsou spojena kabelem HDMI, se můžou vzájemně ovládat.
• „OFF”: Vypnuto.
„TVSTB”
(pohotovostní
režim spojený s
televizorem)
Tato funkce je k dispozici při nastavení položky „CTRL“ na
„ON“.
• „AUTO”: Pokud je vstup systému nastaven na hodnotu
„TV“, systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru.
• „ON”: Systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru
nezávisle na použitém vstupu.
• „OFF”: Systém se nevypne po vypnutí televizoru.
„COLOR”
(barvy HDMI)
• „AUTO”: Automaticky detekuje typ externího zařízení
a přepne na odpovídající nastavení barev.
• „YCBCR”: Výstup videosignálů YCBCR.
• „RGB”: Výstup videosignálů RGB.
„BT >”
„BTAAC”
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat kodek AAC
(BLUETOOTH) (pokročilé kódování prostřednictvím připojení BLUETOOTH, či nikoliv.
audia BLUETOOTH) • „ON”: Kodek AAC je povolený.
• „OFF”: Kodek AAC je zakázaný.
Poznámka
Pokud nastavení „BTAAC“ změníte, když je připojeno
zařízení BLUETOOTH, projeví se nastavení kodeku až při
příštím připojení.
„BTSTB”
Když má systém informace o spárování, je v pohotovostním
(pohotovostní
režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.
režim BLUETOOTH) • „ON”: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní.
• „OFF”: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
„INFO”
(informace
o zařízení
BLUETOOTH)
Na horním zobrazovacím panelu se zobrazí název a adresa
nalezeného zařízení BLUETOOTH.
Pokud systém není připojen k zařízení BLUETOOTH, zobrazí
se text „NO DEVICE“.
„WS >”
(bezdrátový
zvuk)
„LINK”
(Secure Link)
• „ON”: Pomocí funkce Secure Link můžete určit bezdrátové
připojení, které má propojit reproduktorovou lištu
a subwoofer (strana 20).
• „OFF”: Vypnuto.
„USB >”
„REPT”
(režim přehrávání)
• „NONE”: Přehrává všechny skladby.
• „ONE”: Opakovaně přehrává jednu skladbu.
• „FLDER”: Opakovaně přehrává všechny skladby ve složce.
• „RANDM”: Opakovaně přehrává všechny skladby ve složce
v náhodném pořadí.
• „ALL”: Opakovaně přehrává všechny skladby.
„SYS >“
(systém)
„ASTBY”
(automatický
pohotovostní
režim)
• „ON”: Zapne funkci automatického pohotovostního
režimu. Když systém přibližně po dobu 20 minut nebudete
používat, automaticky přejde do pohotovostního režimu.
• „OFF”: Vypnuto.
„VER”
(verze)
Na horním zobrazovacím panelu se zobrazí informace
o aktuální verzi firmwaru.
16CS
Tip
Další funkce
Používání funkce Control
for HDMI
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámka
Tyto funkce mohou pracovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná činnost však není zaručena.
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“ na
systému na hodnotu „ON“ (strana 16).
Výchozí nastavení je „ON“.
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Nastavte položku „HDMI>“ – „TVSTB“ na
systému na hodnotu „ON“ nebo „AUTO“
(strana 16). Výchozí nastavení je
„AUTO“.
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru vycházet z reproduktorů
systému. Hlasitost systému lze
nastavovat pomocí dálkového ovladače
televizoru.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali televizor, systém se
automaticky zapne při opětovném
zapnutí televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Poznámky
• Pokud je zvolen jiný vstup než „TV“, bude
zvuk při použití funkce Twin Picture na
televizoru vycházet pouze z televizoru.
Když funkci Twin Picture vypnete, zvuk
bude vycházet ze systému.
• U některých televizorů se úroveň
hlasitosti systému zobrazí na televizní
obrazovce. Může se lišit od úrovně
hlasitosti na horním zobrazovacím
panelu.
17CS
Další funkce
Pokud připojíte zařízení, jako je televizor
nebo přehrávač disků Blu-ray Disc
kompatibilní s funkcí Control for HDMI*
pomocí kabelu HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI s Ethernetem, není součástí
dodávky), bude možné zařízení
jednoduše ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
• Funkce vypnutí systému
• Funkce ovládání zvuku systému
• Zpětný audiokanál
• Funkce One-Touch Play
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor vyrobený společností Sony,
funkce Control for HDMI systému se také
automaticky zapne. Po dokončení
nastavení se na horním zobrazovacím
panelu zobrazí nápis „DONE“.
• V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Zpětný audiokanál
Pokud je systém připojen ke zdířce
HDMI IN televizoru, která je kompatibilní
s funkcí zpětného audiokanálu, můžete
poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
Na systému nastavte položku „AUD >“ –
„TV AU“ na „AUTO“ (strana 15). Výchozí
nastavení je „AUTO“.
Poznámka
Není-li váš televizor kompatibilní
s technologií zpětného audiokanálu,
je nutné připojit digitální optický kabel
(informace naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
Funkce One-Touch Play
Když spustíte přehrávání obsahu na
zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném
k televizoru, systém a televizor se
automaticky zapnou, vstup systému se
přepne na vstup pro televizor a zvuk
bude vystupovat z reproduktorů
systému.
Poznámky
• Pokud při posledním sledování televizoru
vycházel zvuk z reproduktorů televizoru,
systém se nezapne a zvuk a obraz budou
vycházet z televizoru i v případě
přehrávání obsahu na zařízení.
• V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
18CS
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkce na
zařízeních, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ sync.
• Funkce Scene Select
Poznámka
Tato funkce je k dispozici výhradně
v produktech Sony. Tato funkce nefunguje
s produkty, které nevyrobila společnost
Sony.
Funkce Scene Select
Tato funkce automaticky přepne
zvukové pole systému podle nastavení
funkce Scene Select nebo Sound Mode
na televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Nastavte zvukové pole na hodnotu
„CLEARAUDIO+“ (strana 11).
Poznámky k připojení HDMI
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud použijete standardní kabel
HDMI, nemusí být správně zobrazen
obsah v rozlišení 1080p.
• Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
od společnosti Sony s logem typu
kabelu.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
• Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk
nevychází ze zařízení připojeného přes
kabel HDMI, zkontrolujte nastavení
připojeného zařízení.
• Audiosignály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
• Pokud není připojené zařízení
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být
obraz a zvuk ze zdířky HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se
může ztrácet. V takovém případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
– Položka „CTRL“ v „HDMI>“ je
nastavena na „OFF“ (strana 16).
– Položka „BTSTB“ v „BT >“ je nastavena
na „OFF“ (strana 16).
1
Upevněte dodané nástěnné
držáky do otvorů pro upevnění
držáků ve spodní části
reproduktorové lišty pomocí
dodaných šroubů tak, aby byl
povrch každého nástěnného
držáku umístěn tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Upevněte dva nástěnné držáky do
levého a pravého otvoru pro
upevnění držáků ve spodní části
reproduktorové lišty.
Šroub (součást dodávky)
Nástěnný držák
(součást dodávky)
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu
Reproduktorovou lištu můžete upevnit
na stěnu.
Poznámky
• Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do dvou sloupků
nosné lišty. Instalujte reproduktorovou
lištu vodorovně, zavěste ji do šroubů ve
sloupcích v rovné sekci zdi.
• Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát
na bezpečnost.
19CS
Další funkce
Úspora energie
v pohotovostním režimu
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
2
Připravte si šrouby (nejsou
součástí dodávky), které
odpovídají otvorům v držácích.
4 mm
Více než 30 mm
Vodorovné položení
subwooferu
Položte subwoofer na jeho pravou
stranu tak, aby logo „SONY“ bylo
obráceno směrem k vám.
4,6 mm
10 mm
Otvor v držáku
3
Upevněte šrouby do dvou sloupků
ve stěně.
Šrouby by měly vyčnívat o 5 mm až
6 mm.
560 mm
Připevněte dodané podložky.
5 mm až
6 mm
4
Zavěste reproduktorovou lištu na
šrouby.
Zarovnejte otvory v držácích se
šrouby a poté na oba šrouby
zavěste reproduktorovou lištu.
Aktivace bezdrátového
přenosu mezi
konkrétními jednotkami
(Secure Link)
Pomocí funkce Secure Link můžete určit
bezdrátové připojení, které má propojit
reproduktorovou lištu a subwoofer.
Tato funkce pomáhá zabránit rušení,
pokud používáte více bezdrátových
produktů nebo je používají vaši sousedé.
1
2
20CS
Stiskněte tlačítko MENU.
Pomocí tlačítek / vyberte
položku „WS >“ a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
3
4
5
6
7
Pomocí tlačítek / vyberte položku
„ON“ a poté stiskněte tlačítko ENTER.
Když se na horním zobrazovacím
panelu zobrazí nápis „START”,
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nápis “*****”
a reproduktorová lišta vyhledá
zařízení, které lze použít s funkcí Link.
Do 2 minut přejděte na další krok.
Stiskněte tlačítko LINK na
subwooferu.
Kontrolka napájení na subwooferu
oranžově bliká.
Když se na horním zobrazovacím
panelu zobrazí nápis „DONE”,
stiskněte tlačítko ENTER.
Subwoofer je spojen
s reproduktorovou lištou
a kontrolka napájení na subwooferu
změní barvu na oranžovou.
Pokud se objeví nápis „FAIL”,
proveďte kontrolu a ujistěte se, že je
subwoofer zapnutý. Potom
stiskněte tlačítko BACK pro
opakování procesu od kroku 3.
Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka se zavře.
Nastavení hlasitosti
subwooferu
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
Stisknutím tlačítek SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
Další informace
Opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu
mokrýma rukama. Mohli byste utrpět úraz
elektrickým proudem.
• Nestoupejte na reproduktorovou lištu ani
na subwoofer. Mohli byste spadnout
a poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
Zdroje energie
• Než systém začnete používat, ověřte si,
že se požadované provozní napětí
shoduje s místním zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na spodní straně reproduktorové
lišty.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky. Při
vytahování napájecího kabelu uchopte
zástrčku, nikdy ne kabel.
• Výměnu napájecího (síťového) kabelu je
třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
Poznámka
Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, zvuk ze subwooferu
může být těžko slyšitelný.
21CS
Další informace
8
Když se na horním zobrazovacím
panelu zobrazí nápis „LINK”,
stiskněte tlačítko ENTER.
Umístění
• Umístěte systém na místo
s odpovídajícím větráním, abyste
zabránili zahřívání a prodloužili tak
životnost přístroje.
• Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic k zadní straně
reproduktorové lišty a subwooferu. Zakrytí
větracích otvorů může způsobit poruchu.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození
barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy reproduktorové lišty nebo subwooferu.
• Při upevňování reproduktorové lišty na
stěnu se ujistěte, že jsou pod ní alespoň
3 cm volného místa.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste systém vypnuli a odpojili od
elektrické sítě.
Na blízké televizní obrazovce se
objevuje nepravidelné podání
barev
U některých typů televizorů může docházet
k ovlivnění reprodukce barev.
• Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách
jej opět zapněte.
• Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
22CS
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
před podáním žádosti o opravu se jej
pokuste vyřešit pomocí tohoto
průvodce řešením problémů. Pokud
nějaký problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Všeobecné údaje
Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového
kabelu).
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
elektrické sítě a po několika
minutách ho znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu. Nastavte
položku „ASTBY“ v nabídce „SYS >“
na „OFF“ (strana 16).
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
na „ON“ (strana 16). Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 17). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení
reproduktorů na televizoru.
Napájení systému se synchronizuje
s nastavením reproduktorů na
televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval
z reproduktorů televizoru, systém
se nezapne ani po zapnutí
televizoru.
Systém se vypne po vypnutí televizoru.
 Zkontrolujte nastavení položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (strana 16). Pokud
je možnost „TVSTB“ nastavena na
hodnotu „ON“, systém se vypne
automaticky po vypnutí televizoru
nezávisle na vstupu.
Zvuk
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI, optického digitálního kabelu
nebo analogového audiokabelu,
který je připojen k systému
a televizoru (viz dodávaný průvodce
spuštěním).
 Pokud je televizor kompatibilní se
zpětným audiokanálem, ujistěte se,
že je systém připojen ke vstupní
zdířce HDMI na televizoru, která je
kompatibilní s funkcí ARC (viz
průvodce spuštěním). Pokud zvuk
stále nevystupuje nebo pokud je
přerušovaný, připojte dodaný
optický digitální kabel a nastavte
položku „AUD >“ – „TV AU“ na „OPT“
(strana 15).
Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
Reproduktorová lišta nepřehrává ze
zařízení, které je k ní připojené, žádný
nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  +
a zkontrolujte úroveň hlasitosti
(strana 8).
23CS
Další informace
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (strana 16).
Pokud chcete, aby se systém vypnul
po vypnutí televizoru nezávisle na
použitém vstupu, nastavte položku
„TVSTB“ na hodnotu „ON“. Televizor
musí podporovat funkci Control for
HDMI (strana 17). Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Pokud televizor není kompatibilní
s technologií zpětného
audiokanálu, nebude zvuk
televizoru systémem reprodukován
ani v případě, že je systém připojen
ke vstupní zdířce HDMI na
televizoru. Pokud ze systému
nevystupuje zvuk televizoru,
připojte dodávaný optický digitální
kabel (informace naleznete
v dodávaném průvodci spuštěním).
 Pokud ze systému nevystupuje zvuk i
přesto, že je systém propojen
s televizorem prostřednictvím
optického digitálního kabelu,
případně pokud televizor není
vybaven výstupní zdířkou optického
digitálního zvuku, připojte analogový
audiokabel (není součástí dodávky) a
přepněte vstup systému na možnost
„ANALOG“ (strana 9).
 Přepněte vstup systému na „TV“
(strana 9).
 Zvyšte hlasitost systému nebo
zrušte ztlumení zvuku.
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být
systém ztlumený a na horním
zobrazovacím panelu systému se
může zobrazovat nápis „MUTING“.
Dojde-li k takovéto situaci, zapněte
nejprve televizor a poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA) na možnost Audio System.
Informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte funkci ztlumení zvuku
(strana 8).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku opakovaným stisknutím
tlačítka INPUT (strana 9).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je
slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Stisknutím tlačítka SW + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 8).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka
napájení na subwooferu rozsvítila
zeleně. Pokud ne, další informace
naleznete pod položkou “Ze
subwooferu není slyšet zvuk.”
v části „Bezdrátový přenos zvuku do
subwooferu“ (strana 25).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují nízké
množství basových zvuků (např.
televizní vysílání), může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nejde
výstup ze subwooferu.
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení
připojeném k systému. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s připojeným
zařízením.
24CS
Zařízení USB
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu
(USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
jej a připojte zařízení USB přímo
k reproduktorové liště.
Zařízení BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že modrá kontrolka LED
svítí (strana 6).
 Ujistěte se, že je připojované
zařízení BLUETOOTH zapnuté a že je
funkce BLUETOOTH aktivní.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením z bezdrátové sítě LAN,
jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti
systému nachází zařízení, které
generuje elektromagnetické záření,
přesuňte zařízení mimo dosah
systému.
 Párování nemusí být možné, pokud
se kolem reproduktorové lišty
vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH.
V tom případě ostatní zařízení
BLUETOOTH vypněte.
Zvuk není sesynchronizován
s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
Bezdrátový přenos zvuku do
subwooferu
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Kontrolka napájení se nerozsvítí.
• Zkontrolujte správné připojení
napájecího (síťového) kabelu
subwooferu.
• Zapněte napájení stisknutím
tlačítka  na subwooferu.
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi reproduktorovou
lištou a subwooferem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Umístěte reproduktorovou lištu
a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či
osobního počítače na pásmo 5 GHz.
 Přepněte připojení televizoru,
přehrávače disků Blu-ray Disc apod.
z bezdrátové sítě LAN na drátovou
síť LAN.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nepracuje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovladače na
reproduktorové liště (strana 6).
25CS
Další informace
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že modrá kontrolka LED
svítí (strana 6).
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte zařízení dále od
systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Zkuste změnit bezdrátovou
frekvenci routeru Wi-Fi, počítače
atd. na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
 Kontrolka napájení bliká pomalu
zeleně nebo svítí červeně.
• Přesuňte subwoofer na místo
poblíž reproduktorové lišty, aby se
kontrolka napájení rozsvítila zeleně.
• Postupujte podle kroků v části
„Aktivace bezdrátového přenosu
mezi konkrétními jednotkami
(Secure Link)“ (strana 20).
 Pokud kontrolka napájení červeně
bliká, vypněte stisknutím tlačítka 
na subwooferu napájení
a zkontrolujte, jestli není zakrytý
větrací otvor na subwooferu.
 Subwoofer je určen k přehrávání
zvuku basů. Pokud vstupní zdroj
příliš basových zvuků neobsahuje,
což je případ většiny televizních
programů, zvuk basů nemusí být
slyšitelný.
 Stisknutím tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 21).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem
a reproduktorovou lištou.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
 Nainstalujte reproduktorovou lištu
tak, aby nezakrývala čidlo
dálkového ovladače televizoru.
Další
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný průvodce
spuštěním).
 Zapněte na televizoru funkci
Control for HDMI. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém,
bude chvíli trvat, než bude možné
znovu provádět operace. Vyčkejte
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
 Ujistěte se, že zařízení připojená
k systému podporují funkci Control
for HDMI.
 Zapněte funkci Control for HDMI
u zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control for
HDMI, jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
• Záznamová zařízení (rekordér
Blu-ray Disc, rekordér DVD atd.):
nejvýše 3 zařízení
• Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, DVD přehrávač atd.):
nejvýše 3 zařízení
26CS
• Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
• Audiosystémy (přijímač/
sluchátka): nejvýše 1 zařízení
(použité tímto systémem)
Pokud se na horním zobrazovacím
panelu reproduktorové lišty zobrazuje
„PRTCT“.
 Stisknutím tlačítka  vypněte
systém. Poté, co zobrazovací panel
zhasne, odpojte napájecí kabel
a následně zkontrolujte, že nejsou
ničím zakryté větrací otvory
reproduktorové lišty.
Horní zobrazovací panel
reproduktorové lišty nesvítí.
 Stisknutím tlačítka DIMMER změňte
nastavení jasu na hodnotu
„BRIGHT“ nebo „DARK“ v případě,
že je nastaven jas na hodnotu „OFF“
(strana 8).
Čidla televizoru nefungují správně.
 Reproduktorová lišta může
blokovat některá čidla (například
čidlo jasu) a přijímač dálkového
ovladače televizoru nebo „vysílač
pro 3D brýle (infračervený přenos)“
3D televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle
nebo bezdrátovou komunikaci.
Přesuňte reproduktorovou lištu do
takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace
o umístění čidel a přijímače
dálkového ovladače naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
Resetování
Pokud systém stále nefunguje správně,
resetujte ho následujícím postupem.
K provedení této operace použijte
dotyková tlačítka na reproduktorové
liště.
1
2
3
4
Za současného přidržení tlačítka
INPUT se současně dotkněte
tlačítek VOL – a  na dobu
5 sekund.
Na horním zobrazovacím panelu se
zobrazí nápis „RESET“ a nastavení
nabídky a zvukových polí atd. se
vrátí do počátečního stavu.
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
Znovu zapojte napájecí kabel
a stisknutím tlačítka  zapněte
systém.
Propojte systém se subwooferem
(strana 20).
Typy souborů, které lze
přehrávat
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Poznámky
Podporované formáty
audia
Systém podporuje následující formáty
audia.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
27CS
Další informace
• Některé soubory se v závislosti na
formátu souborů, kódování nebo
způsobu záznamu nemusí přehrát.
• Některé soubory upravované pomocí
počítače se nemusí přehrát.
• Systém nepřehrává soubory kódované ve
formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
• Systém dokáže v zařízeních USB
rozpoznat následující soubory nebo
složky:
– až 200 složek
– až 150 souborů/složek v jedné vrstvě
• Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass
Storage Class (MSC).
1)
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-CT390)
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
50 W + 50 W (při 4 ohmech, 1 kHz, 1%
celkové harmonické zkreslení)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý: 100 W (na kanál při
4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Výstup
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI
Zdířka
Typ A (19 pinů)
USB
(USB) port
Typ A
BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 4.2
Výstup
Specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 1
Maximální komunikační dosah
V přímém směru přibl. 25 m1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Rozsah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
28CS
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3) Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Kodek dílčího pásma
5) Pokročilé kódování audia
Přední levý/pravý reproduktor
Systém reproduktorů
Širokopásmová soustava, akustické
tlumení
Reproduktor
60 mm, kuželový typ
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 45 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
(úsporný režim)
(Při nastavení položky „CTRL“
v „HDMI>“ a „BTSTB“ v „BT >“ na „OFF“)
Pohotovostní režim: 2,8 W nebo
méně6)
(Při nastavení položky „CTRL“
v „HDMI>“ nebo „BTSTB“ v „BT >“ na
„ON“)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(bez nástěnných držáků)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(s nástěnnými držáky)
Hmotnost (přibližně)
2,2 kg
6)
Pokud není navázáno spojení HDMI
a pokud není k dispozici historie
párování BLUETOOTH, systém
automaticky přejde do úsporného
režimu, nezávisle na nastavení položky
„CTRL“ v nabídce „HDMI>“ a položky
„BTSTB“ v nabídce „BT >“.
Subwoofer (SA-WCT390)
Bezdrátový vysílač/
přijímač
Frekvenční pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
Pásma rádiové frekvence a
maximální výstupní výkon
Bezdrátová síť LAN / BLUETOOTH®
Frekvenční pásmo
2400 MHz až 2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon
< 6,0 dBm
NFC
Frekvenční pásmo
13,56 MHz
Maximální výstupní výkon
< 60 dBμA/m na vzdálenost 10 m
O komunikaci
BLUETOOTH
• Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek:
– když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna nebo
jiná překážka;
– když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
– když je v blízkosti zapnutá
mikrovlnná trouba;
– když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu
dat, šum nebo nemožnost připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
– Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení bezdrátové sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu
10 metrů využíváte zařízení
BLUETOOTH.
– Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
zdravotních zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto
místech:
29CS
Další informace
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
100 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
Subwoofer, bass reflex
Reproduktor
130 mm, kuželový typ
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 20 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(svislá instalace)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná instalace)
Hmotnost (přibližně)
6,5 kg
– v nemocnicích, ve vlacích,
v letadlech, na čerpacích stanicích
a všude, kde se mohou vyskytovat
hořlavé plyny,
– v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH. Toto
zabezpečení však může být
v závislosti na nastavení a dalších
faktorech nedostatečné, takže je třeba
při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy zvážit
případná rizika.
• Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto přijímači musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc., a jejich
shoda se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že
i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému, na
komunikačním prostředí či okolních
podmínkách se může objevit šum či
výpadky zvuku.
30CS
Pre panelový reproduktor
VAROVANIE
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste
obmedzili riziko požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
obmedzili riziko požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej teplote,
napríklad slnečnému žiareniu a ohňu.
Toto zariadenie musí byť bezpečne
umiestnené na skrinke alebo pripojené k
podlahe alebo stene v súlade s pokynmi
na inštaláciu, aby sa predišlo zraneniam.
Iba na používanie v interiéri.
Zdroje napájania
• Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým je
pripojená k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Pre produkt s označením CE
Platnosť označenia CE je obmedzená
len na tie krajiny, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov. To sa týka hlavne
krajín v Európskom hospodárskom
priestore (EHP).
2SK
Štítok s názvom sa nachádza na spodnej
strane.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Likvidácia
nepotrebných batérií,
elektrických
a elektronických
zariadení (predpisy
platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Symboly chemickej značky
ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu by
mal vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad, miestny
úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt alebo batériu kúpili.
Oznámenie pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom pre otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami
na základe právnych predpisov Európskej
únie je spoločnosť Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgicko. Ak máte otázky týkajúce sa
servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zariadenie je určené na
používanie so schválenými verziami
softvéru/firmvéru, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení o zhode EÚ. Softvér/firmvér
uložený v tomto rádiovom zariadení
preukázateľne spĺňa kľúčové
požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verziu softvéru/firmvéru nájdete cez
položku „VER>“ (Verzia) v časti „SYS>“
(Systém).
Tento zvukový panel je určený na
prehrávanie zvuku z pripojených
zariadení a prehrávanie vysielania
prúdu hudobných údajov zo smartfónu
kompatibilného s funkciou NFC alebo zo
zariadenia BLUETOOTH.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že pri použití pripájacieho kábla kratšieho
ako 3 metre spĺňa limity stanovené v
smernici o elektromagnetickej
kompatibilite.
Autorské práva a ochranné
známky
• Tento systém je vybavený systémami
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D sú
ochrannými známkami spoločnosti
Dolby Laboratories.
** Informácie o patentoch spoločnosti
DTS nájdete na lokalite
http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti
DTS Licensing Limited. DTS,
príslušný symbol a DTS spoločne
so symbolom sú registrovanými
ochrannými známkami a označenie
DTS Digital Surround je ochrannou
známkou spoločnosti DTS, Inc.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Slovné označenie a logá BLUETOOTH®
sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie takýchto
známok spoločnosťou Sony
Corporation je licencované. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
• Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti HDMI Licensing Administrator,
Inc., v USA a iných krajinách.
• Značka N je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA
a iných krajinách.
• Android™ je ochranná značka
spoločnosti Google LLC.
3SK
• Google Play je ochranná značka
spoločnosti Google LLC.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo ochrannou
známkou spoločnosti Microsoft
Corporation v USA alebo iných krajinách.
• Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribúcia takejto technológie
oddelene od tohto produktu zakázaná.
• „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú
ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
Použitie loga Made for Apple
znamená, že príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k produktu alebo produktom Apple
uvedeným na logu a vývojárska
spoločnosť zaručuje, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami.
4SK
Kompatibilné modely zariadenia
iPhone a iPod
Kompatibilné sú nasledujúce modely
zariadení iPhone/iPod. Skôr než
začnete zariadenie iPhone alebo iPod
používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Made for:
– iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/
iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPhone 5c/
iPhone 5
– iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
• Ďalšie názvy systémov a produktov
sú vo všeobecnosti ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných
výrobcov. V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a .
Informácie o tomto
návode na použitie
• Prostredníctvom pokynov uvedených
v tomto návode na použitie sa opisujú
ovládacie prvky na diaľkovom ovládači.
Okrem nich môžete používať aj
ovládacie prvky na panelovom
reproduktore, ak majú rovnaké alebo
podobné názvy ako tlačidlá na
diaľkovom ovládači.
• Tento návod na použitie na ilustračné
účely obsahuje niekoľko obrázkov,
ktoré sa však môžu od skutočných
produktov líšiť.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
• Text uvedený v úvodzovkách („--“) sa
zobrazuje na displeji vrchného panela.
Obsah
Pripojenie  Príručka pri spustení (samostatný dokument)
Informácie o tomto návode na
použitie ................................ 4
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami .......... 6
Počúvanie
Počúvanie zvuku z pripojených
zariadení .............................. 9
Počúvanie hudby zo zariadenia
USB ......................................10
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie zvukových
efektov .................................11
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby z BLUETOOTH
zariadenia ........................... 12
Ovládanie systému pomocou
smartfónu alebo tabletu
(Sony | Music Center) ......... 14
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora vodorovne ... 20
Aktivovanie bezdrôtového
prenosu medzi konkrétnymi
jednotkami (Secure Link) .... 20
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora ....................... 21
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia .............. 21
Riešenie problémov .................22
Prehrateľné typy súborov .........27
Podporované formáty zvuku .... 28
Technické údaje ....................... 28
Rádiofrekvenčné pásma
a maximálny výstupný
výkon ................................. 29
Komunikácia BLUETOOTH ....... 29
Nastavenia a úpravy
Používanie displeja nastavenia .... 15
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie Control for
HDMI ................................... 17
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync .................... 18
Úspora energie
v pohotovostnom režime ... 19
Montáž panelového
reproduktora na stenu ....... 19
5SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Panelový reproduktor
Vrchný a bočný panel
,
  dotykové tlačidlo (napájania)
Slúži na zapnutie systému
alebo jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 dotykové tlačidlo INPUT
slúži na výber zariadenia, ktoré
chcete používať.
 dotykové tlačidlo PAIRING
 dotykové tlačidlo VOL
(hlasitosť) +/–

(značka N-Mark) (str. 13)
Umiestnením zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC
blízko tejto značky aktivujte
funkciu NFC.

port (USB) (str. 10)
Zasuňte necht do zásuvky
(zospodu) a otvorte kryt.
6SK
 modrý indikátor LED
Zobrazuje stav rozhrania
BLUETOOTH nasledujúcim
spôsobom:
Počas párovania
BLUETOOTH
Bliká rýchlo
Systém sa pokúša
pripojiť k zariadeniu
BLUETOOTH
Bliká
Systém nadviazal
Rozsvieti sa
pripojenie so zariadením
BLUETOOTH
 Displej vrchného panela
 Snímač diaľkového ovládania
Informácie o dotykových
tlačidlách
Dotykové tlačidlá fungujú, keď sa ich
zľahka dotknete. Netlačte na ne
nadmernou silou.
Zadný panel
 Konektor HDMI TV OUT (ARC)
 Konektor TV IN OPTICAL
 Konektor ANALOG IN
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor napájania
• Zhasne: Napájanie je vypnuté.
• Červený: Nepripojené
k panelovému reproduktoru
(pohotovostný režim).
• Zelený: Pripojené k panelovému
reproduktoru (prepojenie
Secure Link nie je vytvorené).
• Oranžový: Pripojenie Secure
Link je vytvorené.
 LINK (str. 21)
  (napájanie)
Slúži na zapnutie hlbokotónového
reproduktora alebo jeho
nastavenie do pohotovostného
režimu.
 Sieťová šnúra (napájací kábel)
7SK
Informácie o pohotovostnom
režime
Hlbokotónový reproduktor sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu
a indikátor napájania sa rozsvieti na
červeno, keď je panelový reproduktor
v pohotovostnom režime alebo je
inaktivovaný bezdrôtový prenos.
Hlbokotónový reproduktor sa automaticky
zapne, keď je panelový reproduktor
zapnutý a bezdrôtový prenos je
aktivovaný.
Diaľkový ovládač
8SK
 INPUT (str. 9)
  (napájanie)
Slúži na zapnutie systému alebo
jeho nastavenie do
pohotovostného režimu.
 DIMMER
Slúži na nastavenie jasu displeja
vrchného panela.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
• Keď vyberiete položku „OFF“,
displej vrchného panela sa
vypne. Zapne sa automaticky,
keď stlačíte ktorékoľvek
z tlačidiel, a potom sa znova
vypne, ak sa systém niekoľko
sekúnd nepoužíva. V niektorých
prípadoch sa však displej
vrchného panela nemusí
vypnúť. V takom prípade je jas
displeja vrchného panela rovnaký
ako pri nastavení „DARK“.
 MENU
Ponuka na displeji vrchného
panela sa zapne/vypne.
/
Slúži na výber položiek ponuky.
ENTER
Slúži na prechod na vybraté
položky.
BACK
Slúži na návrat na
predchádzajúce zobrazenie.
Slúži na zastavenie prehrávania
USB.
  (hlasitosť) +*/–
Slúžia na nastavenie hlasitosti.
 Tlačidlo SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/– (str. 21)
Slúži na nastavenie hlasitosti
basového zvuku.
 Tlačidlo  (stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
* Na tlačidlách  a  + sa nachádza
hmatový bod. Pri ovládaní diaľkového
ovládača používajte hmatový bod na
orientáciu.
Počúvanie
Počúvanie zvuku
z pripojených zariadení
Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT.
Keď stlačíte tlačidlo INPUT raz, na
displeji vrchného panela sa zobrazí
aktuálne zariadenie. Každým ďalším
stlačením tlačidla INPUT sa bude
zariadenie cyklicky striedať takto:
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Zariadenie (televízor a pod.) zapojené do
konektora TV IN OPTICAL alebo televízor
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel a zapojený do konektora HDMI TV
OUT (ARC)
„ANALOG“
Zariadenie (prehrávač digitálnych
mediálnych súborov a pod.) zapojené do
konektora ANALOG IN
„BT“
Zariadenie BLUETOOTH podporujúce profil
A2DP (str. 12)
„USB“
Zariadenie USB zapojené do portu
(str. 10)
(USB)
9SK
Počúvanie
 CLEARAUDIO+
Slúži na automatický výber
vhodného nastavenia zvuku pre
daný zdroj zvuku.
 SOUND FIELD (str. 11)
Slúži na výber zvukového režimu.
 VOICE (str. 11)
 * (prehrať/pozastaviť)
Slúži na pozastavenie alebo
obnovenie prehrávania.
 NIGHT (str. 11)
 / (predchádzajúce/
nasledujúce/rýchlo posunúť
dozadu/dopredu)
Stlačením vyberiete
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu alebo súbor.
Stlačte a podržte na hľadanie
dozadu alebo dopredu.
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Informácie o zariadení USB
na televíznej obrazovke.
Môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré
sú uložené v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti „Prehrateľné typy
súborov“ (str. 27).
1
 Čas prehrávania
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Pred pripojením si pozrite návod na
použitie zariadenia USB.
 Celkový čas prehrávania
 Bitová rýchlosť
 Stav prehrávania
 Rýchly posun dozadu/dopredu
 Opakované prehrávanie
 Register vybraných súborov/všetky
súbory v priečinku
2
3
4
Poznámky
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte položku „USB“.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam obsahu USB.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
požadovaný obsah a stlačte
tlačidlo ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
obsahu.
Nastavte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
Poznámka
Počas prevádzky neodpájajte zariadenie
USB. Pred odpojením zariadenia USB
vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu
zariadenia USB.
10SK
• V závislosti od prehrávaného zdroja sa
niektoré informácie nemusia zobraziť.
• V závislosti od režimu prehrávania sa
môžu zobrazené informácie líšiť.
Nastavenie zvuku
Reprodukovanie
zvukových efektov
Táto funkcia je užitočná pri sledovaní
filmov neskoro v noci. Dialógy budete
počuť zreteľne aj pri nízkej úrovni
hlasitosti.
Nastavenie zvuku
Vopred naprogramované zvukové polia,
ktoré sú prispôsobené rozličným
druhom zdrojov zvuku, možno
jednoducho reprodukovať.
Používanie funkcie Nočný
režim
Stlačením tlačidla NIGHT vyberte
položku „N.ON“.
Ak chcete nočný režim vypnúť,
stlačením tlačidla NIGHT vyberte
položku „N.OFF“.
Výber zvukového poľa
Opakovane stláčajte tlačidlo SOUND
FIELD, až kým sa na displeji vrchného
panela nezobrazí zvukové pole, ktoré
vyžadujete.
„CLEARAUDIO+“
Môžete reprodukovať zvuk pomocou
zvukového poľa odporúčaného spoločnosťou
Sony. Zvukové pole sa automaticky
optimalizuje podľa funkcie a obsahu
prehrávania.
„MOVIE“
Zvuky sa prehrávajú s efektmi priestorového
zvuku. Zvuky sú realistické a intenzívne,
vďaka čomu sú vhodné na sledovanie filmov.
Používanie funkcie Clear
Voice
Táto funkcia pomáha jasnejšej
zrozumiteľnosti dialógov.
Opakovane stláčajte tlačidlo VOICE.
• „UP OFF“: Funkcia Clear Voice je
vypnutá.
• „UP 1“: Rozsah dialógu je zlepšený.
• „UP 2“: Rozsah dialógu je zlepšený
a zosilnia sa časti dialógu, ktoré majú
problém rozpoznať starší ľudia.
„MUSIC“
Zvukové efekty sú optimalizované pre
počúvanie hudby.
„SPORTS“
Komentáre sú zreteľné, povzbudzovanie
počuť ako priestorový zvuk a zvuky sú
realistické.
„GAME“
Zvuky sú intenzívne a realistické, vhodné na
hranie hier.
„STANDARD“
Zvuk, ktorý vyhovuje každému zdroju.
Tip
Môžete tiež stlačiť tlačidlo CLEARAUDIO+
a vybrať položku „CLEARAUDIO+“.
11SK
Funkcie BLUETOOTH
Počúvanie hudby
z BLUETOOTH zariadenia
• Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, zariadenie
pripojené najdlhšie sa nahradí novým
zariadením.
Počúvanie hudby zo
spárovaného zariadenia
1
2
Párovanie tohto systému so
zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej sa
zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa po
prvom vykonaní nemusí vykonať znova.
1
2
3
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od panelového
reproduktora.
Stlačte tlačidlo
PAIRING na
panelovom reproduktore.
Modrý indikátor LED panelového
reproduktora počas párovania so
zariadením BLUETOOTH rýchlo bliká.
Zapnite funkciu BLUETOOTH
a v mobilnom zariadení
BLUETOOTH vyhľadajte a vyberte
položku „HT-CT390“.
Tento krok vykonajte do 5 minút,
inak sa režim párovania môže zrušiť.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa modrý indikátor LED rozsvieti.
Poznámky
• Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kód, zadajte hodnotu „0000“.
Prístupový kód sa môže nazývať
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
alebo „Password“.
12SK
3
4
Zapnite funkciu BLUETOOTH
spárovaného zariadenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
INPUT vyberte položku „BT“.
Tento systém sa automaticky znova
pripojí k zariadeniu BLUETOOTH, ku
ktorému bol naposledy pripojený.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa modrý indikátor LED rozsvieti.
Spustite prehrávanie na zariadení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitosť.
• Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
Poznámky
• Po pripojení systému a zariadenia
BLUETOOTH môžete ovládať prehrávanie
stláčaním tlačidiel  a /.
• K systému sa môžete zo spárovaného
zariadenia BLUETOOTH pripojiť aj vtedy,
keď je systém v pohotovostnom režime,
ak nastavíte položku „BTSTB“ na možnosť
„ON“ (str. 16).
• V závislosti od vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH sa prehrávanie
zvuku v systéme môže v porovnaní so
zariadením BLUETOOTH oneskoriť.
Tip
Môžete povoliť alebo zakázať kodek AAC
zo zariadenia BLUETOOTH (str. 16).
Odpojenie zariadenia
BLUETOOTH
1
Podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N na panelovom
reproduktore a počkajte, kým
vzdialené zariadenie nezačne
vibrovať.
Pripojenie vzdialeného
zariadenia pomocou funkcie
jedným dotykom (NFC)
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami.
Podržaním vzdialeného zariadenia
kompatibilného s funkciou NFC
v blízkosti značky N-Mark na panelovom
reproduktore sa automaticky uskutoční
párovanie systému a vzdialeného
zariadenia a vytvorí pripojenie
BLUETOOTH.
Kompatibilné vzdialené zariadenia
Vzdialené zariadenia so zabudovanou
funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo novší, okrem
systému Android 3.x)
Poznámky
• Systém dokáže naraz rozpoznať len jedno
zariadenie kompatibilné s funkciou NFC
a pripojiť sa k nemu.
• V závislosti od vášho vzdialeného
zariadenia môže byť potrebné na
vzdialenom zariadení vopred vykonať
nasledujúce úkony:
– Zapnúť funkciu NFC. Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie vzdialeného zariadenia.
Postupujte podľa pokynov
zobrazených na obrazovke
vzdialeného zariadenia a vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.
Keď sa vytvorí pripojenie
BLUETOOTH, na panelovom
reproduktore sa rozsvieti modrý
indikátor LED.
2
3
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
vo vzdialenom zariadení.
Podrobné informácie o operáciách
prehrávania nájdete v návode na
použitie vzdialeného zariadenia.
Nastavte hlasitosť.
• Nastavte hlasitosť zariadenia
BLUETOOTH.
• Upravte hlasitosť panelového
reproduktora stláčaním tlačidla
 +/–.
• Nastavte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
stláčaním tlačidla SW  +/–.
13SK
Funkcie BLUETOOTH
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto úkonov:
• Znova stlačte tlačidlo
PAIRING na
panelovom reproduktore.
• Vypnite funkciu BLUETOOTH na
zariadení BLUETOOTH.
• Vypnite systém alebo zariadenie
BLUETOOTH.
– Ak sa vo vzdialenom zariadení nachádza
staršia verzia OS než Android 4.1.x,
prevezmite a spustite aplikáciu
„NFC Easy Connect“. NFC Easy Connect
je bezplatná aplikácia pre vzdialené
zariadenia so systémom Android, ktorú
možno získať z obchodu Google Play™.
(V niektorých krajinách alebo regiónoch
môže byť aplikácia nedostupná.)
Tip
Poznámky
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhajú, postupujte takto:
– Znova podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N-Mark na panelovom
reproduktore.
– Ak používate komerčne dostupné puzdro
na vzdialené zariadenie, vyberte
vzdialené zariadenie z puzdra.
– Znova spustite aplikáciu NFC Easy Connect.
• Aplikácia Sony | Music Center využíva
funkciu BLUETOOTH systému.
• Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou
Sony | Music Center , sa líšia v závislosti
od pripojeného zariadenia. Technické
údaje a dizajn aplikácie sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Zastavenie prehrávania pomocou
funkcie jedným dotykom
Znova podržte vzdialené zariadenie
blízko značky N-Mark na panelovom
reproduktore.
Používanie aplikácie Sony |
Music Center
1
2
Ovládanie systému
pomocou
smartfónu alebo
tabletu (Sony |
Music Center)
3
4
Prevezmite bezplatnú aplikáciu
Sony | Music Center do mobilného
zariadenia.
Prepojte systém a mobilné
zariadenie pomocou pripojenia
BLUETOOTH (str. 12).
Spustite aplikáciu Sony | Music
Center.
Pri používaní postupujte podľa
obrazovky aplikácie Sony | Music
Center.
Poznámka
Sony | Music Center je aplikácia na
ovládanie kompatibilných zvukových
zariadení značky Sony pomocou
mobilného zariadenia, ako je smartfón
alebo tablet.
Podrobné informácie o aplikácii Sony |
Music Center nájdete na nasledujúcej
adrese URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Sony | Music Center vám umožňuje:
– bezproblémovo si užívať hudbu doma,
– meniť bežne používané nastavenia,
vybrať vstup systému a nastaviť
hlasitosť,
– počúvať v systéme hudobný obsah
uložený v smartfóne,
– vychutnať si hudbu aj vizuálne na
displeji smartfónu,
14SK
Použite najnovšiu verziu aplikácie Sony |
Music Center.
Nastavenia a úpravy
Používanie displeja nastavenia
V ponuke môžete nastaviť nasledujúce položky.
Nastavenia sa zachovajú aj po odpojení sieťovej šnúry (napájacieho kábla).
1
2
Opakovaným stláčaním tlačidla BACK///ENTER vyberte požadovanú
položku a stlačením tlačidla ENTER zvoľte nastavenie, ktoré požadujete.
Stlačením tlačidla MENU ponuku zavrite.
Zoznam ponúk
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Položky ponuky
Funkcia
„LVL >“
(Úroveň)
„ATT“
(Nastavenie
stlmenia – Analóg)
Pri počúvaní zariadenia zapojeného do konektora ANALOG
IN sa môže vyskytnúť skreslenie. Skresleniu môžete predísť
stlmením úrovne vstupu na systéme.
• „ON“: Slúži na stlmenie úrovne vstupu. Úroveň výstupu sa
pri tomto nastavení zníži.
• „OFF“: Bežná úroveň vstupu.
„DRC“
(Ovládanie
dynamického
rozsahu)
Vhodné pri sledovaní filmov s nízkou hlasitosťou. Funkcia
DRC sa používa so zdrojmi typu Dolby Digital.
• „ON“: Kompresia zvuku podľa informácií v obsahu.
• „OFF“: Zvuk nie je komprimovaný.
„SPK >“
„PLACE“
(Reproduktor) (Umiestnenie
reproduktorov)
• „STDRD“: Toto nastavenie zvoľte, ak nainštalujete
panelový reproduktor v štandardnej polohe.
• „WALL“: Toto nastavenie vyberte, ak namontujete
panelový reproduktor na stenu (str. 19).
„AUD >“
(Zvuk)
„DUAL“
(Dual mono)
Multiplexné zvukové vysielanie možno prehrávať, ak systém
prijíma multiplexný signál vysielania typu Dolby Digital.
• „M/S“: Bude sa reprodukovať zmiešaný zvuk v hlavnom aj
vedľajšom jazyku.
• „MAIN“: Bude sa reprodukovať zvuk v hlavnom jazyku.
• „SUB“: Bude sa reprodukovať zvuk vo vedľajšom jazyku.
„TV AU“
(Zvuk televízora)
• „AUTO“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený ku
konektoru HDMI (ARC) na televízore pomocou kábla HDMI.
• „OPT“: Toto nastavenie vyberte, ak je systém pripojený
k televízoru pomocou optického digitálneho kábla.
„EFCT“
(Zvukový efekt)
• „ON“: Prehráva sa zvuk vybraného zvukového poľa.
Odporúčame použiť toto nastavenie.
• „OFF“: Vstupný zdroj je zmixovaný do 2 kanálov.
„STRM“
(Prenos zvuku)
Zobrazuje informácie o aktuálne prenášanom zvuku.
Informácie o podporovaných formátoch zvuku nájdete na
str. 28.
15SK
Nastavenia a úpravy
3
Stlačením tlačidla MENU sa na displeji vrchného panela zobrazí ponuka.
Položky ponuky
Funkcia
„HDMI>“
„CTRL“
(Ovládanie
rozhrania HDMI)
• „ON“: Funkcia ovládania pripojenia HDMI je povolená.
Zariadenia pripojené pomocou kábla HDMI sa môžu
navzájom ovládať.
• „OFF“: Vypnuté.
„TVSTB“
(Pohotovostný
režim prepojený
s televízorom)
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že položku „CTRL“
nastavíte na možnosť „ON“.
• „AUTO“: Ak je vstup systému nastavený na možnosť „TV“,
systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne.
• „ON“: Systém sa pri vypnutí televízora automaticky vypne
bez ohľadu na vstup.
• „OFF“: Systém sa pri vypnutí televízora nevypne.
„COLOR“
(farba HDMI)
• „AUTO“: Automaticky sa zistí typ externého zariadenia
a prepne sa na zodpovedajúce nastavenie farieb.
• „YCBCR“: Reprodukujú sa videosignály YCBCR.
• „RGB“: Reprodukujú sa videosignály RGB.
„BT >“
„BTAAC“
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
Rozšírené
kódovanie zvuku)
Môžete nastaviť, či sa má v systéme použiť kódovanie AAC
pomocou funkcie BLUETOOTH.
• „ON“: Slúži na povolenie kodeku AAC.
• „OFF“: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
Poznámka
Ak nastavenie „BTAAC“ zmeníte, keď je pripojené
zariadenie BLUETOOTH, nastavenie kodeku sa prejaví až po
ďalšom pripojení.
„BTSTB“
Ak sa v systéme nachádzajú informácie o párovaní, systém
(Pohotovostný
ostane v pohotovostnom režime funkcie BLUETOOTH,
režim BLUETOOTH) aj keď je vypnutý.
• „ON“: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je
zapnutý.
• „OFF“: Pohotovostný režim funkcie BLUETOOTH je vypnutý.
„INFO“
(Informácie o
zariadení
BLUETOOTH)
Na displeji vrchného panela sa zobrazí názov a adresa
nájdeného zariadenia BLUETOOTH.
Ak systém nie je pripojený k zariadeniu BLUETOOTH,
zobrazí sa hlásenie „NO DEVICE“.
„WS >“
(Bezdrôtový
zvuk)
„LINK“
(Secure Link)
• „ON“: Môžete určiť bezdrôtové pripojenie, vďaka ktorému
prepojíte panelový reproduktor s hlbokotónovým
reproduktorom použitím funkcie Secure Link (str. 20).
• „OFF“: Vypnuté.
„USB >“
„REPT“
(Režim
prehrávania)
• „NONE“: Prehrávanie všetkých skladieb.
• „ONE“: Opakované prehrávanie jednej skladby.
• „FLDER“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku.
• „RANDM“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb
v priečinku v náhodnom poradí.
• „ALL“: Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
„SYS >“
(Systém)
„ASTBY“
(Automatický
pohotovostný
režim)
• „ON“: Zapnutie funkcie automatického pohotovostného
režimu. Keď sa systém nepoužíva približne 20 minút,
automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.
• „OFF“: Vypnuté.
„VER“
(Verzia)
Informácie o aktuálnej verzii firmvéru sa zobrazujú na
displeji vrchného panela.
16SK
Tip
Ďalšie funkcie
Používanie funkcie
Control for HDMI
* Funkcia Control for HDMI je štandard
využívaný systémom CEC (Consumer
Electronics Control), ktorý umožňuje
vzájomné ovládanie zariadení HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je spoločnosť Sony,
ale ich fungovanie nie je zaručené.
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
v systéme na možnosť „ON“ (str. 16).
Predvolené je nastavenie „ON“.
Povoľte nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Nastavte položku „HDMI>“ – „TVSTB“
v systéme na možnosť „ON“ alebo
„AUTO“ (str. 16). Predvolené je
nastavenie „AUTO“.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete
aj systém, zvuk televízora sa bude
prehrávať z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládača televízora.
Ak sa pri predchádzajúcom sledovaní
televízie zvuk televízora reprodukoval
z reproduktorov systému, systém sa pri
opätovnom zapnutí televízora
automaticky zapne.
Na ovládanie môžete používať aj
ponuku televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie televízora.
Poznámky
• Zvuk sa reprodukuje z televízora len
vtedy, ak je pri používaní funkcie Twin
Picture vybratý iný vstup ako „TV“. Keď je
funkcia Twin Picture vypnutá, zvuk sa
reprodukuje zo systému.
• Úroveň hlasitosti systému sa zobrazuje na
televíznej obrazovke v závislosti od
televízora. Môže sa líšiť od úrovne
hlasitosti na displeji vrchného panela.
• Dostupnosť funkcie ovládania hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
17SK
Ďalšie funkcie
Ak pripojíte zariadenie, napríklad
televízor alebo rekordér diskov Blu-ray
Disc kompatibilný s funkciou Control
for HDMI*, pomocou kábla HDMI
(vysokorýchlostného kábla HDMI
s podporou siete Ethernet, ktorý nie
je súčasťou balenia), môžete toto
zariadenie ľahko ovládať diaľkovým
ovládačom k televízoru.
S funkciou Control for HDMI možno
používať tieto funkcie:
• funkciu vypnutia systému,
• funkciu ovládania hlasitosti systému,
• funkciu Audio Return Channel,
• funkciu prehrávania jediným dotykom,
Ak povolíte funkciu Control for HDMI
(synchronizácia „BRAVIA“) pri používaní
televízora od spoločnosti Sony, automaticky
sa zapne aj funkcia Control for HDMI systému.
Po dokončení nastavení sa na displeji
vrchného panela zobrazí text „DONE“.
Funkcia Audio Return
Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru
HDMI IN na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return
Channel, môžete počúvať zvuk
televízora z reproduktorov systému bez
pripojenia optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku „AUD >“ –
„TV AU“ na možnosť „AUTO“ (str. 15).
Predvolené je nastavenie „AUTO“.
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (pozrite si dodanú
príručku pri spustení).
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(prehrávača diskov Blu-ray Disc, konzoly
„PlayStation®4“ a pod.) pripojeného
k televízoru sa systém a televízor
automaticky zapnú, vstup systému sa
prepne na vstup pre televízor a zvuk sa
bude reprodukovať z reproduktorov
systému.
Poznámky
• Ak sa zvuk televízora pri predchádzajúcom
sledovaní televízora reprodukoval z jeho
reproduktorov, systém sa nezapne a zvuk
a obraz sa reprodukujú z televízora, aj
keď sa prehráva obsah zariadenia.
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
18SK
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj
nasledujúce funkcie:
• Funkcia Scene Select
Poznámka
Táto funkcia je vlastníctvom spoločnosti
Sony. Túto funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov, než je
spoločnosť Sony.
Funkcia Scene Select
Zvukové pole systému sa automaticky
prepne podľa nastavení funkcie Scene
Select alebo Zvukový režim v televízore.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie televízora.
Nastavte zvukové pole na možnosť
„CLEARAUDIO+“ (str. 11).
Poznámky k pripojeniam HDMI
• Používajte vysokorýchlostný kábel
High Speed HDMI. Ak použijete
štandardný kábel HDMI, obsah vo
formáte 1080p sa nemusí zobrazovať
správne.
• Používajte schválený kábel HDMI.
Používajte kábel Sony High Speed
HDMI s logom typu kábla.
• Neodporúčame používať konverzný
kábel HDMI-DVI.
• Ak je obraz nekvalitný alebo sa zo
zariadenia pripojeného pomocou
kábla HDMI nereprodukuje zvuk,
skontrolujte nastavenie pripojeného
zariadenia.
• Zvukové signály (vzorkovacia
frekvencia, bitová dĺžka a pod.)
vysielané z konektora HDMI môžu byť
potlačené pripojeným zariadením.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie
alebo počtu kanálov zvukových
výstupných signálov z prehrávacieho
zariadenia môže dôjsť k prerušeniu
zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je
kompatibilné s technológiou ochrany
autorských práv (HDCP), obraz alebo
zvuk z konektora HDMI OUT tohto
systému môže byť skreslený alebo
sa nemusí reprodukovať. V takom
prípade skontrolujte špecifikácie
pripojeného zariadenia.
Skontrolujte, či ste vybrali tieto
nastavenia:
– Položka „CTRL“ v časti „HDMI>“ je
nastavená na možnosť „OFF“ (str. 16).
– Položka „BTSTB“ v časti „BT >“ je
nastavená na možnosť „OFF“ (str. 16).
1
Dodané konzoly na montáž na
stenu upevnite do montážnych
otvorov konzoly na spodnej
strane panelového reproduktora
pomocou dodaných skrutiek tak,
aby bol povrch každej konzoly na
montáž na stenu ako na obrázku.
Pripevnite obidve konzoly na
montáž na stenu do ľavého
a pravého montážneho otvoru na
spodnej strane panelového
reproduktora.
Konzola na
montáž na stenu
(je súčasťou
dodávky)
Skrutka (je súčasťou
dodávky)
Montáž panelového
reproduktora na stenu
Panelový reproduktor možno
namontovať na stenu.
Poznámky
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
dodávky), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky pevne do dvoch
úchytiek v nástennom nosníku. Panelový
reproduktor nainštalujte vodorovne,
pričom ho zaveste na skrutky v úchytkách
v súvisle plochej časti steny.
19SK
Ďalšie funkcie
Úspora energie
v pohotovostnom režime
• Inštaláciou poverte predajcov produktov
spoločnosti Sony alebo licencovaných
dodávateľov a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
2
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné pre
otvory v konzolách.
4 mm
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora vodorovne
Hlbokotónový reproduktor umiestnite
na pravú stranu tak, aby logo „SONY“
smerovalo dopredu.
Viac ako 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor v konzole
3
Upevnite skrutky do 2 úchytiek
v stene.
Skrutky by mali vyčnievať 5 mm až
6 mm.
560 mm
Nalepte dodané podložky pod reproduktor.
5 mm až
6 mm
4
Zaveste panelový reproduktor na
skrutky.
Otvory v konzolách zarovnajte so
skrutkami a zaveste panelový
reproduktor na obidve skrutky.
Aktivovanie
bezdrôtového prenosu
medzi konkrétnymi
jednotkami (Secure Link)
Môžete určiť bezdrôtové pripojenie, vďaka
ktorému prepojíte panelový reproduktor
s hlbokotónovým reproduktorom
použitím funkcie Secure Link.
Prostredníctvom tejto funkcie môžete
zabrániť rušeniu v prípade, keď
používate viaceré bezdrôtové
zariadenia alebo keď bezdrôtové
zariadenia používajú vaši susedia.
1
2
20SK
Stlačte tlačidlo MENU.
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „WS >“ a stlačte tlačidlo
ENTER.
3
4
5
6
7
Stláčaním tlačidiel / vyberte
položku „ON“ a stlačte tlačidlo ENTER.
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „START“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazí sa položka „*****“
a panelový reproduktor vyhľadá
zariadenie, ktoré sa môže používať
s funkciou prepojenia. Do 2 minút
prejdite na ďalší krok.
Stlačte tlačidlo LINK na
hlbokotónovom reproduktore.
Indikátor napájania na hlbokotónovom
reproduktore bliká na oranžovo.
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „DONE“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Hlbokotónový reproduktor je prepojený
s panelovým reproduktorom a indikátor
napájania na hlbokotónovom
reproduktore sa rozsvieti na oranžovo.
Ak sa zobrazí hlásenie „FAIL“,
skontrolujte, či je hlbokotónový
reproduktor zapnutý, a stlačte
tlačidlo BACK, aby sa celý proces
zopakoval od kroku č. 3.
Stlačte tlačidlo MENU.
Ponuka sa zatvorí.
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Stláčaním tlačidla SW  +/–
upravte hlasitosť hlbokotónového
reproduktora.
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
• Nedotýkajte sa sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) mokrými rukami.
Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
• Nelezte na panelový ani hlbokotónový
reproduktor, pretože môžete spadnúť,
poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte,
či sa jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na
štítku na spodnej strane panelového
reproduktora.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete). Pri odpájaní
sieťovej šnúry (napájacieho kábla) ťahajte
za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú
šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho
kábla) smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu.
Ak dlhší čas používate systém pri vysokej
hlasitosti, jeho zadná a spodná stena sa
značne zahrejú. Nedotýkajte sa povrchu
systému, aby ste sa nepopálili.
Poznámka
Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového
zvuku, ako je to napríklad pri televíznych
programoch, basový zvuk z hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
21SK
Ďalšie informácie
8
Keď sa na displeji vrchného
panela zobrazí položka „LINK“,
stlačte tlačidlo ENTER.
Umiestnenie
Čistenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím sa predĺži jeho životnosť.
• Systém neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému svetlu, nadmernej
prašnosti alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu panelového ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte
nič, čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže vzniknúť
šum a zhoršiť sa kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo
kazetového prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože
môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo zmene
farby týchto povrchov.
• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na
rohoch panelového a hlbokotónového
reproduktora.
• Pri zavesení panelového reproduktora na
stenu nechajte pod ním priestor najmenej
3 cm.
Systém čistite jemnou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, vypnite
systém a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak sa na televíznej obrazovke
v blízkosti objavuje
nerovnomernosť farieb
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
na určitých typoch televízorov.
• Ak pozorujete nerovnomernosť farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach
ho znova zapnite.
• Ak znova pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
22SK
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému
vyskytne niektorý z týchto problémov,
skôr ako budete požadovať opravu,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Všeobecné
Napájanie sa nezapne.
 Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) bezpečne
pripojená.
Systém nefunguje normálne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) od nástennej elektrickej
zásuvky (elektrickej siete) a po
niekoľkých minútach ju znova
zapojte.
Systém sa automaticky vypína.
 Funkcia automatického
pohotovostného režimu je zapnutá.
Položku „ASTBY“ nastavte v ponuke
„SYS >“ na hodnotu „OFF“ (str. 16).
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
na možnosť „ON“ (str. 16). Televízor
musí podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 17). Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
 Skontrolujte nastavenia
reproduktorov televízora. Napájanie
systému sa synchronizuje
s nastaveniami reproduktorov
televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Ak sa zvuk predtým reprodukoval
z reproduktorov televízora, systém
sa nezapne, ani keď zapnete
televízor.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (str. 16). Ak
chcete, aby sa systém pri vypnutí
televízora vypínal automaticky bez
ohľadu na vstup, nastavte položku
„TVSTB“ na možnosť „ON“. Televízor
musí podporovať funkciu Control
for HDMI (str. 17). Podrobné
informácie nájdete v návode na
použitie televízora.
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI, optického digitálneho kábla
alebo analógového zvukového
kábla pripojeného k prijímaču
a televízoru (pozrite si dodaný
návod na spustenie).
 Keď je váš televízor kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
skontrolujte, či je systém pripojený
k vstupnému konektoru HDMI
kompatibilnému s funkciou ARC
na televízore (pozrite si dodaný
návod na spustenie). Ak naďalej
nedochádza k reprodukcii zvuku
alebo je zvuk prerušovaný, zapojte
dodaný optický digitálny kábel
a v ponuke nastavte položku
„AUD >“ – „TV AU“ na možnosť
„OPT“ (str. 15).
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel,
zvuk televízora sa nebude
reprodukovať zo systému ani vtedy,
keď je systém zapojený do
konektora HDMI na televízore. Na
reprodukciu zvuku televízora zo
systému pripojte dodávaný optický
digitálny kábel (pozrite si dodaný
Návod na spustenie).
 Ak sa zo systému nereprodukuje
zvuk, aj keď je systém a televízor
pripojený optickým digitálnym
káblom, prípadne ak televízor nemá
optický konektor na digitálny
výstup, zapojte analógový zvukový
kábel (nie je súčasťou dodávky)
a prepnite vstup systému na
možnosť „ANALOG“ (str. 9).
 Vstup systému prepnite na možnosť
„TV“ (str. 9).
 Zvýšte hlasitosť systému alebo
zrušte stlmenie zvuku.
23SK
Ďalšie informácie
Systém sa pri vypnutí televízora vypne.
 Skontrolujte nastavenie položky
„HDMI>“ – „TVSTB“ (str. 16). Keď je
položka „TVSTB“ nastavená na
možnosť „ON“, systém sa pri
vypnutí televízora automaticky
vypne bez ohľadu na vstup.
Zvuk
 Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji vrchného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“.
Ak k tomu dôjde, najprv zapnite
televízor a až potom systém.
 Konfigurujte nastavenie
reproduktorov televízora (BRAVIA)
na zvukový systém. Informácie
o nastavení televízora nájdete
v návode na použitie televízora.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku.
V prípade, keď vstupný zdroj
obsahuje veľmi málo komponentov
basového zvuku (napr. televízne
vysielanie), zvuk hlbokotónového
reproduktora nemusí byť počuť.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), nejde o výstup
z hlbokotónového reproduktora.
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Nemožno vytvoriť efekt priestorového
zvuku.
 V závislosti od vstupného signálu
a nastavenia zvukového poľa
nemusí účinne fungovať
spracovanie priestorového zvuku.
V závislosti od programu alebo
disku môže byť efekt priestorového
zvuku nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete
v návodoch na použitie dodaných
s pripojeným zariadením.
Z panelového reproduktora nepočuť
žiadny zvuk alebo počuť len veľmi
slabý zvuk zariadenia pripojeného
k panelovému reproduktoru.
 Stlačte tlačidlo  + a skontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 8).
 Stlačením tlačidla  alebo  +
zrušte funkciu stlmenia zvuku
(str. 8).
 Uistite sa, že je správne vybratý
vstupný zdroj. Mali by ste vyskúšať
aj iné vstupné zdroje opakovaným
stláčaním tlačidla INPUT (str. 9).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
systému a pripojeného zariadenia
pevne zasunuté.
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk alebo počuť len
veľmi slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 8).
 Presvedčte sa, či indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora
svieti na zeleno. Ak indikátor
nesvieti, pozrite si časť
“Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.” v kapitole
„Bezdrôtový zvuk hlbokotónového
reproduktora“ (str. 25).
24SK
Zariadenie USB
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
bezpečne pripojené k portu
(USB).
 Skontrolujte, či zariadenie USB
alebo kábel nie sú poškodené.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
odpojte ho a pripojte zariadenie USB
priamo k panelovému reproduktoru.
Zariadenie BLUETOOTH
Nemožno dokončiť pripojenie
BLUETOOTH.
 Presvedčte sa, že modrý indikátor
LED svieti (str. 6).
 Skontrolujte, či je pripojené
zariadenie BLUETOOTH zapnuté a či
má zapnutú aj funkciu BLUETOOTH.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno bude najprv
potrebné zrušiť spárovanie tohto
systému pomocou zariadenia
BLUETOOTH.
Z pripojeného zariadenia BLUETOOTH
sa nereprodukuje zvuk.
 Presvedčte sa, že modrý indikátor
LED svieti (str. 6).
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Ak sa v blízkosti nachádza
zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenia bezdrôtovej
siete LAN, iné zariadenia
BLUETOOTH alebo mikrovlnná rúra,
premiestnite ho ďalej od systému.
Zvuk a obraz nie sú
zosynchronizované.
 Pri sledovaní filmov možno počuť
zvuk s malým oneskorením
v porovnaní s obrazom.
Bezdrôtový zvuk
hlbokotónového
reproduktora
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny zvuk.
 Indikátor napájania nesvieti.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra
(napájací kábel) hlbokotónového
reproduktora riadne pripojená.
• Napájanie zapnite stlačením
tlačidla  na hlbokotónovom
reproduktore.
 Indikátor napájania pomaly bliká na
zeleno alebo svieti na červeno.
• Hlbokotónový reproduktor
presuňte do blízkosti panelového
reproduktora, aby indikátor
napájania svietil na zeleno.
• Postupujte podľa krokov
uvedených v časti „Aktivovanie
bezdrôtového prenosu medzi
konkrétnymi jednotkami (Secure
Link)“ (str. 20).
 Ak indikátor napájania bliká
načerveno, stlačením tlačidla 
na hlbokotónovom reproduktore
vypnite napájanie a skontrolujte,
či nie je zakrytý vetrací otvor.
25SK
Ďalšie informácie
Spárovanie nemožno vykonať.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k panelovému reproduktoru.
 Skontrolujte, či systém nerušia
zariadenia bezdrôtovej siete LAN,
iné bezdrôtové zariadenia
s frekvenciou 2,4 GHz alebo
mikrovlnná rúra. Ak sa v blízkosti
nachádza zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
premiestnite ho ďalej od systému.
 Párovanie nemusí byť možné, ak sa
v okolí panelového reproduktora
nachádzajú iné zariadenia
BLUETOOTH. V takom prípade vypnite
ostatné zariadenia BLUETOOTH.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením
BLUETOOTH alebo systém
premiestnite ďalej od nich.
 Premiestnite pripojené zariadenie
BLUETOOTH.
 Skúste zmeniť frekvenciu
bezdrôtového vysielania na
smerovači Wi-Fi, počítači a pod.
na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť na pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Hlbokotónový reproduktor slúži na
prehrávanie basového zvuku. Keď
vstupný zdroj neobsahuje veľa
basového zvuku, ako je to v prípade
väčšiny televíznych programov,
basový zvuk sa nemusí
reprodukovať.
 Stlačením tlačidla SW  + zvýšte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 21).
Zvuk je trhaný alebo obsahuje šum.
 Ak sa v blízkosti používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické
vlny, ako napríklad zariadenie
bezdrôtovej siete LAN alebo
mikrovlnná rúra, systém od neho
premiestnite ďalej.
 Ak sa medzi panelovým
a hlbokotónovým reproduktorom
nachádza prekážka, presuňte ju
alebo odstráňte.
 Panelový a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača Wi-Fi alebo
osobného počítača
nachádzajúceho sa v blízkosti
prepnite na pásmo 5 GHz.
 Prepnite televízor, prehrávač diskov
Blu-ray a pod. z bezdrôtovej siete
LAN na káblovú sieť LAN.
Diaľkový ovládač
Diaľkový ovládač nefunguje.
 Diaľkový ovládač smerujte na
snímač diaľkového ovládania na
panelovom reproduktore (str. 6).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a panelovým
reproduktorom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
26SK
Diaľkový ovládač televízora nefunguje.
 Panelový reproduktor nainštalujte
tak, aby neprekážal snímaču
diaľkového ovládania televízora.
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú Príručku pri
spustení).
 Zapnite funkciu Control for HDMI na
televízore. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude
chvíľu trvať, kým budete môcť
vykonať operácie. Počkajte aspoň
15 sekúnd a skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené
k systému podporujú funkciu
Control for HDMI.
 Povoľte funkciu Control for HDMI
v zariadeniach pripojených
k systému. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
zariadenia.
 Typ a počet zariadení, ktoré možno
ovládať pomocou funkcie Control
for HDMI je štandardom, HDMI CEC
obmedzený nasledujúcim
spôsobom:
• nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): najviac 3 zariadenia,
• prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
najviac 3 zariadenia,
• zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: najviac
4 zariadenia,
• zvukový systém (prijímač,
slúchadlá): najviac 1 zariadenie
(používané týmto systémom).
Ak sa na displeji vrchného panela
panelového reproduktora zobrazí
hlásenie „PRTCT“.
 Stlačením tlačidla  vypnite
systém. Keď sa displej vypne,
odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a skontrolujte, či nie sú
zablokované ventilačné otvory
panelového reproduktora.
Displej vrchného panela panelového
reproduktora nesvieti.
 Stlačením tlačidla DIMMER
nastavíte jas na hodnotu „BRIGHT“
alebo „DARK“, ak je nastavená
možnosť „OFF“ (str. 8).
Obnovenie
Ak systém naďalej nefunguje správne,
obnovte jeho nastavenia podľa
nasledujúceho postupu.
Na túto činnosť používajte dotykové
tlačidlá na panelovom reproduktore.
2
3
4
Stlačte a podržte tlačidlo INPUT
a súčasne sa dotknite tlačidiel
VOL – a  na 5 sekúnd.
Na displeji vrchného panela sa
zobrazí hlásenie [RESET] a obnovia
sa pôvodné hodnoty nastavení
ponuky, zvukových polí a pod.
Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel).
Pripojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a stlačením tlačidla 
zapnite systém.
Systém prepojte s hlbokotónovým
reproduktorom (str. 20).
Prehrateľné typy súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania
alebo kvality nahrávky.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Systém neprehráva šifrované súbory,
napríklad vo formátoch DRM a Lossless.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce
súbory alebo priečinky v zariadeniach USB:
– až 200 priečinkov,
– až 150 súborov/priečinkov v jednej
vrstve.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
Mass Storage Class (MSC).
27SK
Ďalšie informácie
Snímače televízora nefungujú správne.
 Panelový reproduktor môže
zakrývať niektoré snímače
(napríklad snímač jasu), prijímač
diaľkového ovládania televízora
alebo „vysielač pre 3D okuliare
(infračervený prenos)“
3D televízora, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov
alebo bezdrôtovú komunikáciu.
Panelový reproduktor premiestnite
ďalej od televízora v rozsahu, ktorý
umožňuje správne fungovanie
týchto častí. Informácie
o umiestnení snímačov a prijímača
diaľkového ovládania nájdete
v návode na použitie dodanom
s televízorom.
1
Podporované formáty
zvuku
Systém podporuje nasledujúce formáty
zvuku:
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Technické údaje
Panelový reproduktor
(SA-CT390)
Zosilňovač
POWER OUTPUT (menovitý)
Predný Ľ + predný P reproduktor:
50 W + 50 W (pri 4 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
POWER OUTPUT (referenčný)
Predný Ľ/predný P reproduktor: 100 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
bezšnúrový telefón, citlivosť príjmu,
výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3) Kodek: kompresia zvukového signálu
a formát konverzie
4)
Kodek podpásma
5) Rozšírené kódovanie zvuku
Predný Ľ/predný P reproduktor
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, akustický záves
Reproduktor
60 mm, kónusový typ
Rozhranie HDMI
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 45 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
(režim úspory energie)
(Keď je položka „CTRL“ v časti „HDMI>“
a položka „BTSTB“ v časti „BT >“
nastavená na hodnotu „OFF“.)
Pohotovostný režim: najviac 2,8 W6)
(Keď je položka „CTRL“ v časti „HDMI>“
alebo položka „BTSTB“ v časti „BT >“
nastavená na hodnotu „ON“.)
Konektor
Typ A (19-kolíkový)
Rozhranie USB
Port
(USB)
Typ A
Rozhranie BLUETOOTH
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonnostná
trieda 1
Maximálny komunikačný rozsah
Viditeľnosť medzi koncovými bodmi
pribl. 25 m1)
28SK
Všeobecné
Približné rozmery (š x v x h)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(bez konzoly na montáž na stenu)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(s konzolou na montáž na stenu)
Hmotnosť (približne)
2,2 kg
6)
Keď neexistuje žiadne pripojenie HDMI
a žiadna história párovania s BLUETOOTH,
systém sa automaticky prepne do režimu
šetrenia energie bez ohľadu na vaše
nastavenia položky „CTRL“ v časti
„HDMI>“ a položky „BTSTB“ v časti „BT >“.
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WCT390)
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulačná metóda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Bezdrôtová sieť LAN/BLUETOOTH
Frekvenčné pásmo
2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon
< 6,0 dBm
NFC
Frekvenčné pásmo
13,56 MHz
Maximálny výstupný výkon
< 60 dBμA/m pri 10 m
Komunikácia BLUETOOTH
• Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa
môže skrátiť za týchto podmienok:
– ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
– v miestach, v ktorých sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– v miestach, v ktorých sa nachádzajú
iné elektromagnetické vlny.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenia
s bezdrôtovou sieťou LAN (IEEE 802.11b/
g) používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Pri používaní
zariadenia BLUETOOTH v blízkosti
zariadenia s podporou bezdrôtovej
siete LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. Výsledkom
toho môže byť nižšia rýchlosť prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť sa
pripojiť. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
29SK
Ďalšie informácie
POWER OUTPUT (referenčný)
100 W (na kanál pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových
reproduktorov, Bass Reflex
Reproduktor
130 mm, kónusový typ
Požiadavky na napájanie
Iba modely pre Taiwan:
120 V, striedavý prúd, 50/60 Hz
Ostatné modely:
220 V – 240 V, striedavý prúd,
50/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 20 W
Pohotovostný režim: najviac 0,5 W
Približné rozmery (š x v x h)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(zvislá inštalácia)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vodorovná inštalácia)
Hmotnosť (približne)
6,5 kg
Rádiofrekvenčné pásma
a maximálny výstupný
výkon
– Používajte tento systém vo
vzdialenosti najmenej 10 metrov od
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
– Vypnite zariadenie bezdrôtovej siete
LAN, ak vo vzdialenosti menšej ako
10 metrov používate zariadenie
BLUETOOTH.
– Nainštalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH na
nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách,
na čerpacích staniciach a na
všetkých miestach, v ktorých sa
môžu vyskytovať horľavé plyny,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú
špecifikáciám funkcie BLUETOOTH,
na zaistenie bezpečného pripojenia
počas komunikácie pomocou
technológie BLUETOOTH. V závislosti
od obsahu nastavení a iných faktorov
však toto zabezpečenie nemusí byť
dostatočné, preto buďte pri
komunikácii pomocou technológie
BLUETOOTH opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH, ktoré majú
rovnaký profil ako tento systém.
30SK
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám zariadenia BLUETOOTH
predpísaným spoločnosťou Bluetooth
SIG, Inc., a ich súlad musí byť overený.
Aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu
nastať prípady, keď vlastnosti či
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
neumožnia pripojenie alebo môžu
mať za následok odlišné metódy
ovládania, zobrazovania alebo
prevádzky.
• V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť šum
alebo sa zvuk môže prerušiť.
©2016 Sony Corporation
4-586-110-12(1) (CS/SK)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement