Sony PS-LX310BT Owner's manual

Sony PS-LX310BT Owner's manual
4-748-755-31 (2)
Sustav stereo gramofona
Stereo gramofon
Stereo gramofonski sistem
PS-LX310BT
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
UPOZORENJE
Adapter za izmjeničnu struju namijenjen je
za upotrebu u suhom, zatvorenom prostoru.
Kako biste smanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(npr. upaljenim svijećama).
OPREZ:OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO NA
SUHIM MJESTIMA
Polaritet izlaza istosmjerne struje adaptera
za izmjeničnu struju

Za sustav stereo gramofona
Pločica s nazivom nalazi se s donje strane
sustava stereo gramofona.
Kako biste smanjili rizik od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju
ili polijevanju i na njega ne stavljajte
predmete napunjene tekućinom, kao što su
vaze.
O adapteru za izmjeničnu struju
Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor
kao što je polica za knjige ili ugrađena
vitrina.
Verziju programskih datoteka gramofona
možete provjeriti na računalu. Ažurirajte
programske datoteke tako da preuzmete
ažuriranja koja se nalaze na stranici za
podršku tvrtke Sony kada postanu dostupna.
Adapter za izmjeničnu struju ne smije biti
prekriven i smije se upotrebljavati samo pri
temperaturi okoline do 45 °C.
Jedinica nije isključena iz električne mreže
ako je ukopčana u strujnu utičnicu, čak i ako
je sama jedinica isključena.
Budući da se glavni utikač adaptera
za izmjeničnu struju upotrebljava za
isključivanje adaptera iz struje, spojite ga u
lako dostupnu strujnu utičnicu.
Ako primijetite neuobičajeno ponašanje
adaptera, odmah isključite glavni utikač iz
strujne utičnice.
Za modele s oznakom CE na jedinici
Naziv modela adaptera za izmjeničnu struju
nalazi se s donje strane adaptera.
Provjera verzije programskih datoteka
gramofona
Za kupce u Europi
Obavijest za korisnike: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani
sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju
se ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija.
Oznaka CE valjana je isključivo u državama
u kojima je zakonski propisana, prvenstveno
u državama članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora) i Švicarskoj.
Preporučeni kabeli
Za spajanje s glavnim računalima i/ili
perifernim jedinicama moraju se
upotrebljavati pravilno zaštićeni i uzemljeni
kabeli i priključnice.
Adapter za izmjeničnu struju nije dostupan
za popravak i treba ga odmah prestati
upotrebljavati kada je oštećen ili neispravan.
2HR
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema s kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je
s ograničenjima navedenima u regulativi o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Ova je radijska oprema namijenjena upotrebi
s odobrenom verzijom odnosno odobrenim
verzijama softvera navedenim u EU-ovoj
izjavi o sukladnosti. Softver radijske opreme
provjeren je u skladu s temeljnim zahtjevima
Direktive 2014/53/EU.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama koje
imaju sustave za odvojeno
prikupljanje otpada)
Simbol na proizvodu ili njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne smije odlagati
kao kućanski otpad. Umjesto toga, mora
se odložiti na odgovarajuće odlagalište
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske
uprave, komunalne službe za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
Mjere opreza
Sigurnost
• Prije uključivanja jedinice provjerite
odgovara li radni napon jedinice naponu
lokalne električne mreže koja je izvor
napajanja.
• Ako u kućište jedinice dospije neki predmet
ili tekućina, isključite jedinicu iz struje i
odnesite je na provjeru u ovlašteni servis
prije nastavka upotrebe.
• Isključite uređaj iz zidne utičnice ako ga
ne namjeravate koristiti dulje vrijeme. Pri
isključivanju kabela iz struje povucite utikač.
Nikada ne vucite kabel.
O ponovnom pakiranju
Zadržite kartonsku kutiju i ostali ambalažni
materijal. Dobro će vam doći za transport
jedinice. Ako imate pitanja ili problema u
vezi s jedinicom koja nisu obrađena u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
3HR
Značajke
PS-LX310BT je sustav stereo gramofona predviđen za analognu reprodukciju gramofonskih
ploča.
Prije prve upotrebe sastavite gramofon.
Gramofon nema ugrađene zvučnike.
Kako biste slušali zvuk s gramofonskih ploča, upotrijebite audio kabel za povezivanje s audio
uređajem ili funkciju BLUETOOTH® za povezivanje s audio uređajem s bežičnom tehnologijom
BLUETOOTH, kao što su bežični zvučnici ili bežične slušalice.
"Povezivanje putem audio kabela"
(str. 12)
Audio kabel
"Povezivanje s funkcijom BLUETOOTH"
(str. 13)
Napomena
• Obavezno povežite i upotrebljavajte uređaj s bežičnom tehnologijom BLUETOOTH koji ima funkciju
prilagodbe jačine zvuka. Pjesme će se možda reproducirati vrlo glasno ako gramofon povežete s
uređajem na kojem ne možete prilagoditi jačinu zvuka.
• Uređaji, uključujući televizore, pametne telefone i računala, ne mogu primati usmjeravanja koja se šalju s
gramofona ako je gramofon povezan s BLUETOOTH uređajem.
• Ovaj gramofon nije analogni uređaj za reprodukciju ploča predviđen da ga koristi DJ (Disk Jockey).
Zaustavljanje ili obrtanje okretanja gramofonske ploče rukom uzrokovat će kvar.
4HR
Sadržaj
Mjere opreza..................................... 3
Značajke........................................... 4
Dijelovi i kontrole.............................. 6
Početak rada
Provjera priložene opreme............... 9
Sastavljanje gramofona..................10
Povezivanje gramofona.................. 12
Slušanje gramofonske ploče
Reprodukcija gramofonske ploče.... 15
Održavanje
Čišćenje gramofonske igle..............18
Zamjena gramofonske igle.............18
Zamjena pogonskog remena..........19
Čišćenje poklopca za zaštitu od
prašine i kućišta gramofona............19
Dodatne informacije
Rješavanje problema...................... 20
Usluge popravka............................. 21
Specifikacije.....................................22
Web-mjesta korisničke podrške......23
Zaštitni znaci...................................23
Kazalo..............................................23
5HR
Dijelovi i kontrole
Prednja/bočna strana
1
 Osovina (str. 10)
 Podložak za tanjur (str. 9, 11)
 Tanjur (str. 9, 10)
Položite tanjur na osovinu tijekom sastavljanja
gramofona. Ima pogonski remen omotan na
stražnjoj strani.
 Indikator BLUETOOTH
Indikator svijetli svjetloplavom bojom dok je
gramofon povezan s uređajem za reprodukciju
s bežičnom tehnologijom BLUETOOTH koji ima
funkciju BLUETOOTH, brzo treperi plavom
bojom dok je gramofon u načinu rada za
uparivanje te se isključuje kada je funkcija
BLUETOOTH onemogućena. Ako u blizini nema
već uparenih uređaja s onemogućenom
funkcijom BLUETOOTH kada pritisnete gumb
PAIRING, indikator
BLUETOOTH / gumb
svijetli narančastom bojom, a gramofon prelazi
u stanje pripravnosti.
6HR
 Gumb BLUETOOTH / gumb
PAIRING
(str. 13)
Omogućuje/onemogućuje funkciju BLUETOOTH.
Pritisnite oko dvije sekunde i otpustite kako biste
uključili način rada za uparivanje gramofona.
 Micro USB ulaz
Nalazi se u gramofonu kad se ukloni tanjur.
Kada ažuriranja postanu dostupna (str. 2),
povežite gramofon s računalom putem mikro
USB kabela (nije priložen) i ažurirajte
programske datoteke.
 Poklopac za zaštitu od prašine (str. 9,
11)
 Šarke poklopca za zaštitu od prašine
(str. 9, 11)
 Utor za pohranu adaptera za 45 o/min
(str. 9, 15)
Adapter za 45 o/min možete spremiti kada ga
ne upotrebljavate.
 Gramofonska ručica (str. 15)
 Okretni prekidač (gumb) SIZE (str. 15)
Okrenite kako biste postavili odgovarajuću
veličinu gramofonske ploče koju reproducirate.
 Stalak za gramofonsku ručicu (str. 16)
Ovdje postavite gramofonsku ručicu kada ne
reproducirate gramofonsku ploču.
Napomena
S donje strane stalka za gramofonsku ručicu
nalazi se otvor. Provucite uzicu kroz otvor i
fiksirajte gramofonsku ručicu i stalak prije
prenošenja gramofona.
 Okretni prekidač (gumb) SPEED (str. 15)
Okrenite kako biste postavili odgovarajući broj
okretaja u minuti gramofonske ploče koju
reproducirate.
 Gramofonska igla (str. 18)
Zaštitni pokrov gramofonske igle bio je
pričvršćen kada ste kupovali gramofon.
Pričvrstite ga prilikom sastavljanja gramofona i
ako gramofon nećete upotrebljavati duže
vrijeme.
Napomena
Gramofonska igla je iznimno precizan sastavni
dio. Pažljivo rukujte njome kako ne bi došlo do
oštećenja.
 Kućište uloška (str. 18)
 Gumb START (str. 16)
 Gumb STOP (str. 16)
 Gumb UP/DOWN (str. 16)
 Umetnica gramofonske igle
7HR
Stražnja strana
 Prekidač OUTPUT SELECT (str. 12)
Prijeđite na odgovarajući izlazni format uređaja
koji upotrebljavate kada je povezan audio
uređaj, npr. stereo sustav ili pojačalo.
 Prekidač GAIN SELECT
Prilikom reprodukcije prilagodite razliku jačine
zvuka gramofonskih ploča. Ako je audio zapis
na gramofonsku ploču snimljen pri većoj jačini
zvuka, tu opciju postavite na HIGH kako biste
ga reproducirali pri odgovarajućoj jačini. Ako je
audio zapis na gramofonsku ploču snimljen pri
manjoj jačini zvuka, zvuk se može izobličiti ako
gramofonsku ploču reproducirate dok je ova
opcija postavljena na HIGH. Promijenite
postavke tako da odgovaraju zapisu na
gramofonskoj ploči.
Prilagodba jačine zvuka vrijedi za audio izlaz
kad je prekidač OUTPUT SELECT postavljen na
LINE, a jačina zvuka reprodukcije na
BLUETOOTH veze. Ne vrijedi za audio izlaz
kada je prekidač OUTPUT SELECT postavljen na
PHONO.
  Priključak DC IN 12 V
 Gumb
(napajanje) ON / gumb
STANDBY
Uključuje/isključuje gramofon.
Ako reprodukcija ne započne čak i kada
pritisnete gumb START, provjerite je li
ON.
napajanje postavljeno na
8HR
Napomena za prenošenje proizvoda
Kada prenosite proizvod, obavezno čvrsto primite
dno proizvoda kako je prikazano u nastavku.
Neprikladno držanje može uzrokovati pad
proizvoda, što može dovesti do kvara ili ozljede.
• Šarke poklopca za zaštitu od prašine (2)*
Početak rada
Provjera priložene
opreme
• Adapter za izmjeničnu struju (1)
• Tanjur (s pogonskim remenom) (1)
• Upute za upotrebu (ovaj priručnik)
* Adapter za 45 o/min i šarke poklopca za zaštitu od
prašine pričvršćene su s bočne strane ambalaže
gramofona.
Početak rada
Provjerite imate li svu dodatnu opremu
navedenu u nastavku. Ako nešto nedostaje,
obratite se dobavljaču ili posjetite webmjesto korisničke podrške. (Pogledajte
stranicu 23.)
Napomena
Spremite ambalažu za slučaj potrebe transporta
gramofona, primjerice za popravak.
• Podložak za tanjur (1)
• Poklopac za zaštitu od prašine (1)
• Adapter za 45 o/min (1)*
Postavite adapter za 45 o/min na osovinu
kako biste reproducirali 7-inčne (17 cm)
gramofonske ploče (singlice).
Kada ne upotrebljavate adapter
za 45 o/min, pohranite ga u utoru
za pohranu.
9HR
Sastavljanje gramofona
Napomena
• Kada kupite gramofon, na gramofonsku iglu
pričvršćen je zaštitni pokrov. Ostavite ga na igli
dok sastavljate gramofon.
• Nemojte priključivati gramofon u strujnu utičnicu
pomoću adaptera za izmjeničnu struju dok ne
završite sa sastavljanjem.
• Gramofonska igla iznimno je precizan sastavni
dio. Nemojte je dodirivati prilikom rukovanja.
Ako je dodirnete prstima ili udarite njome o
tanjur, možete je oštetiti.
• Prilikom premještanja gramofona nakon
sastavljanja
– pričvrstite zaštitni pokrov igle,
– skinite tanjur,
– provucite uzicu kroz otvor na gramofonskoj
ručici i fiksirajte ručicu i stalak za ručicu.
Pričvršćivanje tanjura
1
Položite tanjur na osovinu.
Držite tanjur ravno tijekom polaganja na
osovinu.
Tanjur
Remenica
motora
Osovina
Mjere opreza tijekom
postavljanja
• Jedinicu postavite na ravnu površinu.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice pored
električnih uređaja (kao što su televizor,
sušilo za kosu ili fluorescentna svjetiljka)
koji mogu uzrokovati smetnje ili šum.
• Jedinicu postavite na mjesto gdje neće
biti izložena vibracijama, primjerice od
zvučnika, lupanja vratima itd.
• Jedinicu držite podalje od izravne sunčeve
svjetlosti, ekstremnih temperatura i
prekomjerne prašine i vlage.
• Jedinicu držite podalje od elektroničkih
uređaja koji mogu emitirati radijske valove
ili elektromagnetski šum.
10HR
Napomena
Čvrsto držite tanjur kako ne bi ispao jer to
može prouzročiti ozljede ili oštećenje
gramofona.
2 Okrenite tanjur u položaj u kojem
vidite remenicu motora kroz
pravokutni otvor s vrhovima crvene
vrpce zalijepljenima na tanjuru.
Remenica
motora
Crvena
vrpca
3 Odlijepite ljepljivu vrpcu, povucite
i držite crvenu vrpcu, a zatim
zakvačite pogonski remen oko
remenice motora.
Pričvršćivanje poklopca za
zaštitu od prašine
1
Umetnite priložene šarke poklopca
za zaštitu od prašine u ležajeve šarki
poklopca za zaštitu od prašine.
Ležajevi šarke
Početak rada
Napomena
• Pripazite da se pogonski remen ne uvrne.
Ako se pogonski remen uvrne tijekom
postavljanja oko remenice motora, brzina
neće biti stabilna, a tanjur će se zaustaviti
nakon početka okretanja. Ako dođe do toga,
postavite pogonski remen ponovno oko
remenice motora.
• Prilikom postavljanja oko tanjura nemojte
pogonski remen pretjerano rastezati. Time
se smanjuje kvaliteta pogonskog remena,
što može uzrokovati promjenu visine zvuka
naviše.
• Ako pogonski remen padne s unutarnjeg
kruga tanjura dok ga postavljate, privremeno
uklonite tanjur. Okrenite tanjur i omotajte
pogonski remen oko unutarnjeg kruga.
Zatim postupak ponovite ispočetka.
• Nakon postavljanja pogonskog remena oko
remenice motora obavezno uklonite crvenu
vrpcu. Crvena vrpca osmišljena je kao pomoć
pri radu. Postavljanje pogonskog remena
oko remenice motora moguće je i bez crvene
vrpce. Crvena vrpca nije više potrebna nakon
što postavite tanjur.
4 Postavite podložak za tanjur na
tanjur.
Šarke poklopca za zaštitu od prašine
2 Poravnajte pričvršćene šarke s
ležajevima šarki na stražnjoj strani
gramofona i pritisnite poklopac za
zaštitu od prašine.
Savjet
Da biste uklonili poklopac za zaštitu od prašine
s gramofona, otvorite poklopac za zaštitu od
prašine do kraja, primite obje strane blizu dna
poklopca, a zatim ga pažljivo izvucite prema
gore.
11HR
Povezivanje gramofona
Povezivanje putem audio
kabela
Napomena
• Obavezno isključite audio uređaj, primjerice
stereo sustav ili pojačalo, prije povezivanja.
• Uspostavite sve veze prije priključivanja
adaptera za izmjeničnu struju u strujnu utičnicu.
1
Povežite audio kabel koji izlazi sa
stražnje strane gramofona s ulaznim
priključkom PHONO, ulaznim
priključkom AUX ili analognim
ulaznim priključkom za audio uređaj.
Povežite bijeli utikač s bijelim priključkom
(L) i crveni utikač s crvenim priključkom (R).
2 Uključite prekidač OUTPUT SELECT
sa stražnje strane gramofona u
skladu s povezanim priključkom
audio uređaja.
• Ako audio uređaj ima ulazni
priključak PHONO (povezan s
ulaznim priključkom PHONO)
Postavite prekidač na PHONO. Audio
signal s MM uloška izlaz je s audio
kabela koji prolazi kroz phono
pretpojačalo ugrađeno u gramofon.
Upotrebljava se phono pretpojačalo za
audio uređaj.
• Ako audio uređaj nema ulazni
priključak PHONO (povezan s
ulaznim priključkom AUX, ulaznim
priključkom VIDEO itd.)
Postavite prekidač na LINE. Audio
signal koji prolazi kroz phono
pretpojačalo ugrađeno u gramofon
izlaz je iz audio kabela.
Napomena
Napomena
Pazite da utikači budu čvrsto priključeni. Labav
priključak uzrokovat će šum tijekom
reprodukcije.
12HR
• Ako upotrebljavate samo BLUETOOTH vezu i
niste povezali gramofon s drugim uređajem
pomoću audio kabela, audio kabel postavite
tako da njegovi metalni vrhovi ne dodiruju
jedni druge ni bilo koji metalni dio
gramofona ili drugih uređaja. Zatim za
upotrebu gramofona postavite prekidač
OUTPUT SELECT na LINE.
• Prilikom povezivanja audio kabela s ulaznim
priključkom PHONO i postavljanja prekidača
OUTPUT SELECT na LINE može se začuti vrlo
glasan zvuk koji može oštetiti pojačalo ili
zvučnik. Prilikom povezivanja s ulaznim
priključkom PHONO prekidač obavezno
postavite na PHONO.
Prilikom povezivanja audio kabela s
analognim ulaznim priključkom kao što je
ulazni priključak AUX i postavljanja prekidača
OUTPUT SELECT na PHONO stvara se samo
vrlo tih zvuk. Prilikom povezivanja analognog
ulaznog priključka obavezno prekidač
postavite na LINE.
Savjet
Prekidač OUTPUT SELECT u trenutku kupnje
postavljen je na LINE.
3 Spojite adapter za izmjeničnu struju
Da biste izbjegli smetnje zvuka, postavite
kućište adaptera za izmjeničnu struju što je
moguće dalje od gramofona.
Gramofonske ploče možete reproducirati
pomoću funkcije BLUETOOTH na gramofonu
kako biste se bežično povezali s uređajem
za reprodukciju (nije priložen) koji podržava
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH kao što su
BLUETOOTH zvučnici ili BLUETOOTH
slušalice.
Trešnja prilikom pritiska na gumb
BLUETOOTH / gumb PAIRING tijekom
reprodukcije gramofonske ploče može
uzrokovati preskakanje gramofonske igle.
Preporučujemo da funkciju BLUETOOTH
aktivirate prije reprodukcije gramofonske
ploče.
Početak rada
Napomena
Povezivanje s funkcijom
BLUETOOTH
Napomena
Ne povezujte slušalice kojima niste prilagodili
jačinu zvuka. Audio zapisi mogli bi se reproducirati
pri velikoj jačini zvuka.
Registriranje (uparivanje) uređaja s
gramofonom
Prilikom prvog povezivanja gramofona s
uređajem za reprodukciju koji podržava
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH morate ga
upariti s uređajem.
Budući da gramofon može registrirati
podatke s do osam uparenih uređaja,
prilikom sljedećih ili budućih povezivanja
uređaja s gramofonom ne morate ga
uparivati.
1
Uređaj za reprodukciju koji podržava
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH s kojim
želite povezati gramofon postavite što
bliže gramofonu.
13HR
2 Pritisnite i držite gumb BLUETOOTH /
gumb PAIRING na gramofonu
2 sekunde, a zatim ga otpustite.
Indikator BLUETOOTH brzo treperi plavom
bojom.
Napomena
Ako upotrebljavate samo BLUETOOTH vezu i ne
povezujete gramofon s drugim uređajem pomoću
audio kabela, postavite prekidač OUTPUT SELECT
na stražnjoj strani gramofona na LINE kako biste
mogli koristiti gramofon.
Savjet
• Kada uparite gramofon i uređaj, možete se
jednostavno povezati s uparenim uređajem tako
da kratko pritisnete gumb BLUETOOTH / gumb
PAIRING kako biste omogućili funkciju
BLUETOOTH na gramofonu. Možete se i povezati
s uparenim uređajem te reproducirati
gramofonske ploče tako da pritisnete gumb
START s prednje strane gramofona kad indikator
BLUETOOTH svijetli narančastom bojom
(u stanju pripravnosti).
PAIRING
• Pritisnite gumb BLUETOOTH / gumb
kako biste prekinuli BLUETOOTH vezu. Indikator
BLUETOOTH se isključuje.
• Moguće je registrirati podatke za najviše osam
uređaja uparenih s gramofonom.
Sve podatke za uparene uređaje možete izbrisati
tako da pritisnete i držite gumb BLUETOOTH /
PAIRING 10 sekundi, a zatim ga
gumb
otpustite.
3 Uključite način rada za uparivanje na
uređaju za reprodukciju koji podržava
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH s kojim
se želite povezati.
Na slici iznad prikazan je jedan primjer
uređaja koji se povezuje.
Upute za uključivanje načina rada za
uparivanje za uređaj s kojim se želite
povezati potražite u korisničkom
priručniku koji je isporučen uz uređaj.
Indikator BLUETOOTH prestaje treperiti
plavom bojom i svijetli do dovršetka
uparivanja.
14HR
Ako ne možete registrirati (upariti)
uređaje
• Ako se u blizini nalaze uređaji za
reprodukciju koji podržavaju bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH i omogućena im
je funkcija BLUETOOTH, no nisu uređaji s
kojima se želite upariti, onemogućite im
funkciju BLUETOOTH i pokušajte se
ponovno upariti.
• Tijekom postupka uparivanja uređaj s
kojim se ne želite upariti možda će se
automatski uključiti i povezati s
gramofonom. Ako do toga dođe,
promijenite postavku uređaja tako da ga
BLUETOOTH veza ne uključuje, isključite
uređaj i pokušajte se ponovno upariti.
• Gramofon se ne može upariti s pametnim
telefonima, televizorima ni računalima.
Funkciju BLUETOOTH gramofon može
upotrebljavati za slanje podataka na
uređaje za reprodukciju koji podržavaju
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH, no,
budući da gramofon ne može primati
podatke s pametnih telefona, televizora
ni računala, gramofon se s njima ne može
ni upariti.
Slušanje gramofonske
ploče
2 Pomoću okretnog prekidača
(gumba) SPEED odaberite
odgovarajuću brzinu okretanja
gramofonske ploče.
Reprodukcija
gramofonske ploče
Napomena
1
Postavite gramofonsku ploču na
tanjur.
Gramofonska ploča
Okretni prekidač (gumb)
SPEED
Savjet
Brzina okretanja obično je ispisana na oznaci
na sredini gramofonske ploče ili omotu ploče.
Slušanje gramofonske ploče
• Prije reprodukcije gramofonske ploče smanjite
jačinu zvuka audio uređaja. Visoki, krckajući šum
koji nastaje kad gramofonska ručica padne, a
igla dođe u kontakt s gramofonskom pločom
može oštetiti zvučnike ili audio uređaj. Pričekajte
da se gramofonska igla do kraja spusti, a zatim
prilagodite jačinu zvuka.
• Čak i nove gramofonske ploče mogu proizvesti
krckajući šum prilikom reprodukcije. Taj je šum
karakterističan za reprodukciju gramofonskih
ploča.
Osim toga, obratite pozornost na pohranu
gramofonskih ploča jer prašina i prljavština koje
se zalijepe na gramofonsku ploču kad se izvadi
iz omota mogu uzrokovati šum.
3 Pomoću okretnog prekidača
(gumba) SIZE odaberite veličinu
(u inčima) gramofonske ploče.
Postavite je na "12" za LP ploče ili "7"
za singlice.
Napomena
Na tanjur stavljajte samo po jednu
gramofonsku ploču.
Reprodukcija 7-inčnih (17 cm)
gramofonskih ploča (singlica)
Okretni prekidač (gumb)
SIZE
Postavite priloženi adapter za 45 o/min na
osovinu kako biste reproducirali 7-inčne
(17 cm) gramofonske ploče (singlice).
Kada završite s upotrebom adaptera za
45 o/min, pohranite ga u utoru za pohranu.
15HR
4 Uklonite zaštitni pokrov
gramofonske igle.
6 Jačinu zvuka prilagodite pomoću
audio uređaja.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite gumb STOP. Gramofonska ručica
vraća se na stalak za gramofonsku ručicu.
Tanjur se prestaje okretati.
Pauziranje reprodukcije
Zaštitni pokrov
gramofonske igle
Pritisnite gumb UP/DOWN za podizanje
gramofonske igle s gramofonske ploče.
Tanjur se i dalje okreće.
Kada reprodukcija završi
Napomena
Pažljivo uklonite zaštitni pokrov gramofonske
igle kako je ne biste oštetili.
5 Pritisnite gumb START.
Reprodukcija započinje kad se
gramofonska ručica automatski spusti
na svoje mjesto na početak gramofonske
ploče koje je postavljeno pomoću
okretnog prekidača (gumba).
Gramofonska ručica automatski se vraća na
stalak za gramofonsku ručicu, a zatim se
tanjur prestaje okretati.
Postupak za reprodukciju drugog dijela
gramofonske ploče
1
Nakon što izvršite 4. korak, pritisnite
gumb UP/DOWN kako bi se podignula
gramofonska ručica.
Pomaknite gramofonsku ručicu u željeni
položaj.
2 Pritisnite gumb UP/DOWN.
Gramofonska ručica spušta se na gramofonsku
ploču i započinje reprodukcija.
Napomena
• Kada zatvarate poklopac za zaštitu od
prašine, zatvarajte ga polako kako ne biste
primijenili previše fizičke sile i uzrokovali
preskakanje gramofonske igle.
• Tijekom reprodukcije držite ruke podalje od
gramofonske ručice i gramofonske ploče.
• Tijekom reprodukcije nemojte mijenjati
postavke pomoću prekidača sa stražnje
strane gramofona.
16HR
Reprodukcija putem
BLUETOOTH veze
Kako biste gramofon prvi put povezali s
uređajem za reprodukciju koji podržava
bežičnu tehnologiju BLUETOOTH pomoću
funkcije BLUETOOTH, morate unaprijed
registrirati (upariti) uređaj. (Pogledajte
stranicu 13.)
1
Ako se BLUETOOTH veza uspostavi,
indikator BLUETOOTH svijetlit će plavom
bojom.
2 Izvršite korake od 1. do 5. u odjeljku
"Reprodukcija gramofonske ploče"
kako biste reproducirali gramofonsku
ploču.
Slušanje gramofonske ploče
Najprije uključite uređaj za
reprodukciju i pripremite ga za
primanje podataka putem
BLUETOOTH veze. Zatim pritisnite
gumb BLUETOOTH / gumb PAIRING
na gramofonu kako biste omogućili
funkciju BLUETOOTH.
Savjet
Ako onemogućite funkciju BLUETOOTH na uređaju
za reprodukciju koji je povezan putem bežične
tehnologije BLUETOOTH, indikator BLUETOOTH na
gramofonu svijetli narančastom bojom, a gramofon
prelazi u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti
gramofon se automatski povezuje s uređajem za
reprodukciju ako se funkcija BLUETOOTH na uređaju
za reprodukciju ponovno omogući, a gramofon
reproducira gramofonsku ploču.
Promjena uređaja za reprodukciju
Kako biste promijenili uređaj za reprodukciju
koji podržava bežičnu tehnologiju
BLUETOOTH koji je već uparen, isključite
uređaj za reprodukciju koji reproducira zvuk,
a zatim omogućite funkciju BLUETOOTH na
uređaju za reprodukciju koji želite upotrijebiti.
Kako biste prešli na novi uređaj koji još nije
uparen, isključite uređaj koji reproducira
zvuk, a zatim slijedite postupak u odjeljku
"Registriranje (uparivanje) uređaja s
gramofonom" kako biste završili uparivanje.
17HR
Održavanje
3 Držite kućište uloška () jednom
rukom, primite gramofonsku iglu
drugom i zatim povucite
gramofonsku iglu u smjeru strelice
kako biste je uklonili iz kućišta
uloška.
Čišćenje gramofonske igle
Gramofonska igla iznimno je precizan
sastavni dio. Pažljivo rukujte njome kako ne
bi došlo do oštećenja.
Upotrijebite komercijalno dostupan
proizvod za čišćenje gramofonske igle.

Zamjena gramofonske igle
Gramofonska igla može se istrošiti, oštetiti ili
zaprljati tako da se ne može očistiti, ovisno o
vašoj upotrebi. U tom slučaju zamijenite
gramofonsku iglu.
Da biste nabavili dodatnu gramofonsku iglu,
obratite se dobavljaču ili posjetite web-mjesto
korisničke podrške. (Pogledajte stranicu 23.)
Napomena
• Nemojte upotrebljavati zamjenske gramofonske
igle drugog proizvođača.
• Obavezno pričvrstite zaštitni pokrov
gramofonske igle prije nego što zamijenite
gramofonsku iglu kako ne biste ozlijedili prste ili
oštetili gramofonsku iglu.
Postupak za uklanjanje
gramofonske igle
1
Isključite gramofon i povezani audio
uređaj i isključite adapter za
izmjeničnu struju iz strujne utičnice.
2 Pričvrstite zaštitni pokrov na
gramofonsku iglu.
18HR
Postupak za pričvršćivanje
gramofonske igle
1
Pričvrstite zaštitni pokrov na
dodatnu gramofonsku iglu.
2 Držite kućište uloška () jednom
rukom i zatim umetnite jezičac na
dodatnoj gramofonskoj igli u
umetnicu na kućištu uloška.

3 Gurnite gramofonsku iglu u smjeru
strelice tako da sjedne na svoje
mjesto.
Zamjena pogonskog
remena
Pogonski remen može se istrošiti ili puknuti
nakon nekog vremena. U tom ga slučaju
zamijenite novim.
Da biste nabavili dodatni pogonski remen,
obratite se dobavljaču ili posjetite webmjesto korisničke podrške. (Pogledajte
stranicu 23.)
1
2 Uklonite podložak za tanjur.
3 Otkvačite pogonski remen s
pogonski remen.
6 Namotajte novi pogonski remen oko
tanjura i držite ga kako se ne bi
uvrtao.
Slijedite korake u odjeljku „Sastavljanje
gramofona” da biste završili sastavljanje.
(Pogledajte stranicu 10.)
Napomena
Dodatni pogonski remeni nemaju pričvršćenu
crvenu indikatorsku vrpcu.
remenice motora.
Održavanje
Isključite gramofon i povezani audio
uređaj i isključite adapter za
izmjeničnu struju iz strujne utičnice.
5 Okrenite tanjur naopako i uklonite
Čišćenje poklopca za
zaštitu od prašine i
kućišta gramofona
4 Stavite prst i palac u okrugle otvore
tanjura da biste držali tanjur i
uklonite ga.
Upotrijebite suhu i meku krpu za čišćenje
poklopca za zaštitu od prašine i kućišta
gramofona.
Kada je teško obrisati prljavštinu,
upotrijebite meku krpu malo navlaženu u
otopini blagog deterdženta. Ne
upotrebljavajte kemijske otopine kao što su
alkohol, benzin ili razrjeđivač boje koji će
oštetiti površinu.
19HR
Čujete šum.
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Ako gramofon ne radi ispravno, prvo
pregledajte sljedeće prijedloge prije nego što
zatražite popravak. Ako vam ne pomognu
riješiti problem, obratite se dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 23.)
Reprodukcija gramofonske
ploče
Gramofonska ručica preskače ili se kliže.
• Gramofon nije postavljen na ravnu površinu.
Postavite gramofon na ravnu površinu.
• Gramofonska ploča prašnjava je ili izgrebana.
Očistite površinu komercijalnim proizvodom
za čišćenje gramofonskih ploča ili zamijenite
gramofonsku ploču.
• Provjerite je li prekidač OUTPUT SELECT na
stražnjoj strani gramofona postavljen na
LINE. Ako je prekidač PHONO/LINE postavljen
na PHONO kada je gramofon povezan s bilo
kojim drugim ulaznim priključcima osim
ulaznih priključaka PHONO na audio uređaju,
mogu se čuti šumovi prilikom reprodukcije.
Kada se prekidač PHONO/LINE postavi na
LINE, gramofon nemojte povezivati s ulaznim
priključcima PHONO na audio uređaju.
Razina zvuka previsoka je ili preniska.
• Odabrana je pogrešna brzina okretanja.
Brzinu okretanja provjerite na oznaci na
sredini gramofonske ploče ili omotu ploče i
odaberite odgovarajuću. Okrenite okretni
prekidač (gumb) SPEED da biste odabrali
"33" za ploče s 33 1/3 o/min ili "45" za ploče
s 45 o/min.
• Pogonski remen može biti uvrnut ili istrošen.
Odvrnite pogonski remen. (Pogledajte
stranicu 19.)
Razina zvuka oscilira.
Gramofonska igla je istrošena. Zamijenite je
novom. (Pogledajte stranicu 18.)
Imate probleme sa zvukom.
• Ako prljava gramofonska igla uzrokuje čestu
buku, očistite je komercijalnim proizvodom
za čišćenje gramofonske igle. Ako je
gramofonska igla istrošena, zamijenite je.
(Pogledajte stranicu 18.)
• Ako visina zvuka nije stabilna, možda je
pogonski remen istrošen. Zamijenite
pogonski remen. (Pogledajte stranicu 19.)
• Ako prašnjava gramofonska ploča uzrokuje
čestu buku, očistite površinu komercijalnim
proizvodom za čišćenje gramofonske ploče.
• Gramofonska igla je istrošena. Zamijenite je
novom. (Pogledajte stranicu 18.)
Čujete zvukove tutnjanja ili
niskofrekvencijskog zavijanja*.
Gramofon je postavljen preblizu zvučnicima.
Odmaknite gramofon dalje od zvučnika.
* Ova pojava, pod nazivom "povrat zvuka", javlja se
kada vibracije koje putuju zrakom ili čvrstim
objektima (kao što su police, ormarić ili pod) sa
zvučnika hvata gramofonska igla, pojačava ih i
reproducira putem zvučnika.
20HR
Pogonski remen istrošen je ili puknut.
Zamijenite pogonski remen. (Pogledajte
stranicu 19.) Da biste nabavili dodatni
pogonski remen, obratite se dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 23.)
Tanjur se ne okreće.
• Provjerite jeste li čvrsto priključili adapter za
izmjeničnu struju u strujnu utičnicu i
priključak DC IN 12 V na gramofonu.
• Provjerite je li pogonski remen u potpunosti
zakvačen oko remenice motora. (Pogledajte
stranicu 11.)
Jačina zvuka reprodukcije je preniska ili
izobličena.
Provjerite odgovara li odabir prekidača OUTPUT
SELECT na gramofonu vrsti ulaznih priključaka
na audio uređaju koji su korišteni za povezivanje
s gramofonom. (Pogledajte stranicu 12.)
BLUETOOTH veze
Uparivanje putem bežične tehnologije
BLUETOOTH nije moguće.
Ne možete povezati gramofon s uređajem
za reprodukciju koji podržava bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH s kojim se želite
povezati.
Ako se u blizini nalaze uređaji za reprodukciju koji
podržavaju bežičnu tehnologiju BLUETOOTH i
omogućena im je funkcija BLUETOOTH, no nisu
uređaji s kojima se želite upariti, onemogućite im
funkciju BLUETOOTH.
Nije moguće povezati pametni telefon,
televizor ili računalo.
Funkciju BLUETOOTH gramofon može
upotrebljavati za slanje podataka na uređaje
za reprodukciju koji podržavaju bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH, no, budući da
gramofon ne može primati podatke s
pametnih telefona, televizora ni računala,
gramofon se s njima ne može ni povezati.
Ako gramofon ne radi ispravno, prvo
pregledajte prijedloge navedene u odjeljku
"Rješavanje problema" da biste saznali
zahtijeva li vaš problem popravak.
Ako vam prijedlozi ne pomognu riješiti
problem, obratite se dobavljaču ili posjetite
web-mjesto korisničke podrške. (Pogledajte
stranicu 23.)
Razdoblje nastavljanja proizvodnje rezervnih
dijelova:
Sony nastavlja proizvoditi funkcionalne
sastavne dijelove gramofona za popravak
(sastavne dijelove koji su potrebni za ispravan
rad gramofona) najmanje osam godina po
prestanku proizvodnje proizvoda, sukladno
nalogu Ministarstva gospodarstva, trgovine i
industrije Japana, te je u tom razdoblju
pružanje usluga popravaka dostupno.
Međutim, ovisno o tome koji sastavni dio treba
popraviti, neke usluge popravaka ostaju
dostupne i po prestanku proizvodnje rezervnih
dijelova za dotični model. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 23.)
Dodatne informacije
• Ako se u blizini nalaze uređaji za reprodukciju
koji podržavaju bežičnu tehnologiju
BLUETOOTH i omogućena im je funkcija
BLUETOOTH, no nisu uređaji s kojima se
želite upariti, onemogućite im funkciju
BLUETOOTH i pokušajte se ponovno upariti.
• Tijekom postupka uparivanja uređaj s kojim
se ne želite upariti možda će se automatski
uključiti i povezati s gramofonom. Ako do
toga dođe, promijenite postavku uređaja tako
da ga BLUETOOTH veza ne uključuje, isključite
uređaj i pokušajte se ponovno upariti.
• Postupak za uključivanje načina rada za
uparivanje razlikuje se ovisno o uređaju za
reprodukciju koji podržava bežičnu tehnologiju
BLUETOOTH. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku priloženom uz uređaj.
Usluge popravka
Prije nego što se obratite dobavljaču ili
posjetite web-mjesto korisničke podrške
(str. 23), preporučujemo da pri ruci
pripremite sljedeće podatke:
• Broj modela: PS-LX310BT
• Serijski broj s donje strane gramofona:
• Opis kvara: pružite što detaljniji opis.
• Datum kupnje:
• Naziv prodavača:
Ako je gramofonska igla ili pogonski remen
oštećen ili istrošen zbog nepravilne upotrebe,
vi snosite troškove popravka.
Domet bežične tehnologije BLUETOOTH je
kratak.
Pokušajte sljedeće.
• Ako su neki elektronički uređaji povezani s
gramofonom i uređajem za reprodukciju,
prekinite im vezu.
• Priključite gramofon u strujnu utičnicu u koju
nije priključena mikrovalna pećnica.
• Gramofon postavite na stol koji nije izrađen
od metala.
21HR
Specifikacije
Motor i tanjur
Pogon
Pogonski remen
Motor
Motor na izmjeničnu struju
Tanjur
Promjer 296 mm (lijevani aluminij)
Brzine
33 1/3 i 45 o/min, 2 brzine
Zavijanje i podrhtavanje
0,1 % (WRMS)
Omjer signala i šuma
Više od 50 dB (DIN-B) s priloženim
uloškom
Gramofonska ručica
Vrsta
Dinamički balansirana ručica u obliku
slova L
Efektivna duljina ručice
197 mm
Uložak
Vrsta
MM
Pritisak gramofonske igle
3g
Izlazna razina
2,5 mV
Općenito
Napajanje
DC 12 V 0,8 A (adapter za izmjeničnu
struju)
Potrošnja energije
1,8 W
Dimenzije
430 mm x 108 mm x 367 mm
(širina/visina/dubina)
Masa
Pribl. 3,5 kg
Adapter za izmjeničnu struju
Ulaz
AC 100 – 240 V 0,35 A 50/60 Hz
Izlaz
DC 12 V 0,8 A (adapter za izmjeničnu
struju)
22HR
Odjeljak za BLUETOOTH
Sustav komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzija 4.2
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija klasa
snage 2
Maksimalni komunikacijski raspon
Linija vidljivosti pribl. 10 m*1
Frekvencijski pojas
2,4 GHz (2,402 GHz – 2,480 GHz)
Maksimalna izlazna snaga
≤ 4 dBm
Metoda modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP 1.3
Podržani kodeci*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Raspon prijenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 48 kHz)
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između uređaja,
magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički
elektricitet, bežični telefon, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni Bluetooth profili označavaju svrhu
Bluetooth komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: format kompresije i konverzije audiosignala
*4 Potpojasni kodek
Dizajn i specifikacije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti.
Web-mjesta korisničke
podrške
Podatke o kupnji rezervnih sastavnih
dijelova, dodatne opreme i drugim
uslugama podrške potražite na web-mjestu
korisničke podrške prema državi.
Za kupce u Europi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u SAD-u:
http://esupport.sony.com/US
Kazalo
adapter za 45 o/min................................9, 15
audio kabel..................................................12
brzina okretanja...........................................15
gramofonska ručica...................... 7, 15, 16, 20
kućište uloška.......................................... 7, 18
osovina.....................................................6, 10
podložak za tanjur................................6, 9, 11
remenica................................................ 10, 19
šarke poklopca za zaštitu od prašine.... 6, 9, 11
šum.............................................................20
tanjur.............................................. 6, 9, 10, 20
umetnica gramofonske igle......................... 7
Za kupce u Kanadi:
Za korisnike u drugim državama/
regijama:
http://www.sony-asia.com/support
Zaštitni znaci
• IBM i PC/AT registrirani su zaštitni znaci
tvrtke International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• Mac, Mac OS i macOS zaštitni su znaci tvrtke
Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim
državama.
• Qualcomm aptX proizvod je tvrtke
Qualcomm Technologies International, Ltd.
• Qualcomm je zaštitni znak tvrtke Qualcomm
Incorporated, registriran u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama i upotrebljava
se uz dopuštenje. aptX je zaštitni znak tvrtke
Qualcomm Technologies International, Ltd.
registriran u sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama i upotrebljava
se uz dopuštenje.
• Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH®
registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation licencirana.
• Svi ostali zaštitni znaci i registrirani zaštitni
znaci su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni
znaci svojih vlasnika. U ovome se priručniku
ne upotrebljavaju oznake ™ i ®.
Dodatne informacije
http://esupport.sony.com/CA/
23HR
OPOZORILO
Omrežni napajalnik je namenjen za uporabo
v suhih prostorih.
Zmanjšajte nevarnost požara, tako da
prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s
predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega
ognja (na primer gorečim svečam).
POZOR: TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA
UPORABA IZKLJUČNO V SUHEM
OKOLJU
Polarnost izhoda DC omrežnega napajalnika

Za stereo gramofon
Ploščico s podatki najdete na dnu stereo
gramofona.
O omrežnem napajalniku
Da bi zmanjšali tveganje električnega udara,
naprave ne izpostavljajte tekočinam in nanjo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s
tekočinami, kot so vaze.
Ime modela omrežnega napajalnika najdete
na dnu omrežnega napajalnika.
Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na
primer v knjižno ali vgradno omaro.
Različico vdelane programske opreme
gramofona lahko preverite na računalniku.
Posodobite vdelano programsko opremo
tako, da prenesete posodobitve s Sonyjeve
strani za podporo, ko so na voljo.
Omrežnega napajalnika ne smete prekriti
z ničemer in ga smete uporabljati samo pri
temperaturi do 45 °C.
Preverjanje različice vdelane
programske opreme gramofona
Za uporabnike v Evropi
Če je enota priključena v električno vtičnico,
je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če
je izklopljena.
Ker se glavni vtič omrežnega napajalnika
uporablja za izklop omrežnega napajalnika
iz napajalnega omrežja, ga priključite v lahko
dostopno električno vtičnico.
Če opazite neobičajno delovanje, ga takoj
izključite iz električne vtičnice.
Za modele z oznako CE na enoti
Veljavnost oznake CE je omejena samo
na države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) in v Švici).
Priporočeni kabli
Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/
ali zunanjimi napravami uporabite ustrezno
zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.
Omrežni napajalnik ni namenjen za
popravilo ter ga morate prenehati uporabljati
takoj, ko ugotovite, da je poškodovan ali
okvarjen.
2SL
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na opremo,
prodano v državah, v katerih veljajo
direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza
omejitvam, določenim v predpisih o
elektromagnetni združljivosti, glede uporabe
povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.
Radijska oprema je namenjena uporabi z
odobrenimi različicami programske opreme,
ki so navedene v izjavi EU o skladnosti.
Programska oprema, vključena v to radijsko
opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene
zahteve direktive 2014/53/EU.
Odlaganje odpadne
električne in elektronske
opreme (velja za države EU
in druge evropske države s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži
pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti
ga morate na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete
k preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila nepravilna odstranitev tega
izdelka. Recikliranje materialov prispeva
k ohranjanju naravnih virov. Če želite več
informacij o recikliranju tega izdelka, se
obrnite na lokalno upravo, komunalno
službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili
izdelek.
Previdnostni ukrepi
Varnost
• Pred uporabo enote preverite, ali njena
delovna napetost ustreza lokalnemu viru
napajanja.
• Če v ohišje zaide trden predmet ali tekočina,
odklopite enoto, pred nadaljnjo uporabo pa
jo mora pregledati usposobljeni serviser.
• Če enote ne nameravate uporabljati dalj
časa, jo izključite iz električne vtičnice.
Če želite odklopiti kabel, primite vtič in ga
izvlecite iz vtičnice.
Ne vlecite samega kabla.
Ponovna uporaba embalaže
Shranite škatlo in embalažo. Potrebovali ju
boste pri transportiranju enote. Če imate
kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s
svojo enoto, ki niso zajeta v tem priročniku, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
3SL
Funkcije
PS-LX310BT je stereo gramofon, zasnovan za analogno predvajanje vinilnih plošč.
Sestavite gramofon za prvo uporabo.
Gramofon nima vgrajenih zvočnikov.
Če želite poslušati zvočne vsebine na vinilnih ploščah, uporabite zvočni kabel, da se povežete
z zvočno napravo, ali uporabite funkcijo BLUETOOTH®, da se povežete z zvočno napravo z
brezžično tehnologijo BLUETOOTH, kot so brezžični zvočniki ali brezžične slušalke.
"Priključitev prek zvočnega kabla"
(stran 12)
Zvočni kabel
»Povezovanje s funkcijo BLUETOOTH«
(stran 13)
Opomba
• Prepričajte se, da ste se povezali in uporabljate napravo z brezžično tehnologijo BLUETOOTH, ki ima
funkcijo za prilagoditev glasnosti. Zvočni posnetki so lahko zelo glasni, če gramofon povežete z napravo,
na kateri ne morete prilagoditi glasnosti.
• Naprave, vključno s televizorji, pametnimi telefoni in računalniki, ne morejo pretakati vsebine, poslane z
gramofona, če je gramofon povezan z napravo BLUETOOTH.
• Ta gramofon ni analogni predvajalnik plošč, zasnovan za DJ-je. Ročno zaustavljanje ali obračanje vrtenja
vinilne plošče bo povzročilo okvare.
4SL
Vsebina
Previdnostni ukrepi.......................... 3
Funkcije............................................. 4
Deli in upravljalne funkcije............... 6
Uvod
Pregled priloženih elementov.......... 9
Sestavljanje gramofona..................10
Priključitev gramofona.................... 12
Poslušanje vinilne plošče
Predvajanje vinilne plošče.............. 15
Vzdrževanje
Čiščenje igle.....................................18
Zamenjava igle................................18
Zamenjava pogonskega pasu.........19
Čiščenje protiprašnega pokrova in
ohišja gramofona............................19
Dodatne informacije
Odpravljanje težav......................... 20
Storitve popravil.............................. 21
Tehnični podatki..............................22
Spletna mesta za podporo
uporabnikom...................................23
Blagovne znamke............................23
Stvarno kazalo.................................23
5SL
Deli in upravljalne funkcije
Spredaj/ob strani
1
 Os (stran 10)
 Podloga za pladenj (stran 9, 11)
 Pladenj (stran 9, 10)
Pladenj namestite na os, ko sestavljate
gramofon. Okoli zadnje strani ima navit
pogonski pas.
 Indikator BLUETOOTH
Indikator sveti modro, ko je gramofon povezan
z napravo za predvajanje z brezžično
tehnologijo BLUETOOTH s funkcijo BLUETOOTH,
hitro utripa modro, ko je gramofon v načinu
seznanjanja, in se izklopi, ko je funkcija
BLUETOOTH onemogočena. Če v bližini ni
seznanjenih naprav, ko pritisnete gumb
gumb PAIRING z
BLUETOOTH/
onemogočeno funkcijo BLUETOOTH, indikator
sveti oranžno in gramofon preide v stanje
pripravljenosti.
 Gumb BLUETOOTH/
gumb PAIRING
(stran 13)
Omogoči/onemogoči funkcijo BLUETOOTH.
Držite približno 2 sekundi in spustite, da
vklopite gramofonov način seznanjenja.
 Vrata mikro USB
Nahajajo se v notranjosti gramofona, ko
odstranite pladenj.
Ko so na voljo posodobitve (stran 2),
povežite gramofon z računalnikom prek kabla
mikro USB (ni priložen) in posodobite vdelano
programsko opremo.
 Protiprašni pokrov (stran 9, 11)
 Tečaja protiprašnega pokrova (stran 9, 11)
 Odprtina za shranjevanje adapterja za
45 obratov na minuto (stran 9, 15)
Adapter za 45 obratov na minuto lahko
pospravite, ko ga ne uporabljate.
6SL
 Tonska ročica (stran 15)
 Vrtljivi preklopni gumb SIZE (stran 15)
Zavrtite, da nastavite primerno velikost vinilne
plošče, ki jo boste predvajali.
 Držalo tonske ročice (stran 16)
Tonsko ročico odložite sem, ko ne predvajate
vinilne plošče.
Opomba
Na spodnjem delu držala tonske ročice je
luknja. Skozi luknjo napeljite vrvico in tonsko
ročico in držalo tonske ročice pred
prenašanjem gramofona pritrdite.
 Vrtljivi preklopni gumb SPEED (stran 15)
 Igla (stran 18)
Zaščitna prevleka igle je bila ob nakupu
gramofona nameščena. Namestite prevleko, ko
gramofon sestavljate in ko gramofona dlje časa
ne uporabljate.
Opomba
Igla je visokonatančna komponenta. Z njo
ravnajte skrbno, da se ne poškoduje.
 Ohišje kasete (stran 18)
 Gumb START (stran 16)
 Gumb STOP (stran 16)
 Gumb UP/DOWN (stran 16)
Zavrtite, da nastavite na primerno število
obratov na minuto za vinilno ploščo, ki jo
boste predvajali.
 Glava
7SL
Zadaj
 Stikalo OUTPUT SELECT (stran 12)
Preklopite na ustrezno obliko izhoda naprave,
ki jo uporabljate, ko je zvočna naprava, kot sta
glasbeni sistem ali ojačevalnik, povezana.
 Stikalo GAIN SELECT
Pri predvajanju prilagodite razliko glasnosti
vinilnih plošč. Če je bil zvočni posnetek na
vinilno ploščo posnet pri nižji glasnosti, jo
nastavite na HIGH, da posnetek predvajate pri
primerni glasnosti. Če je bil zvočni posnetek
na vinilno ploščo posnet pri višji glasnosti,
lahko postane zvok popačen, če vinilno ploščo
predvajate pri nastavitvi HIGH. Spremenite
nastavitve, da bodo ustrezale vinilni plošči.
Prilagajanje glasnosti je za zvočni izhod
učinkovito, ko je stikalo OUTPUT SELECT
nastavljeno na LINE, glasnost predvajanja pa
na povezavah BLUETOOTH. Za zvočni izhod je
neučinkovito, ko je stikalo OUTPUT SELECT
nastavljeno na PHONO.
  Vtičnica DC IN 12V
 Gumb
ON/
STANDBY
Izklopite/vklopite gramofon.
Če se predvajanje ne začne, tudi ko pritisnete
gumb START, preverite, ali je gumb za vklop
ON.
nastavljen na
8SL
Opomba glede prenašanja tega izdelka
Ko prenašate ta izdelek, pazite, da ga čvrsto držite
za spodnji del, kot je prikazano spodaj. Če izdelka
ne držite na ustrezen način, vam lahko pade iz rok,
pri čemer se lahko okvari ali vas poškoduje.
• Tečaja protiprašnega pokrova (2)*
Uvod
Pregled priloženih
elementov
• Omrežni napajalnik (1)
• Pladenj (s pogonskim pasom) (1)
Uvod
Preverite, ali imate priloženo vso spodaj
navedeno dodatno opremo. Če ugotovite,
da kaj ni priloženo, se obrnite na prodajalca
ali spletno mesto za podporo strankam.
(Glejte stran 23.)
• Navodila za uporabo (ta priročnik)
* Adapter za 45 obratov na minuto in tečaja
protiprašnega pokrova so pritrjeni ob straneh
embalaže gramofona.
Opomba
Shranite embalažo za primer, da bi morali
gramofon nesti na popravilo.
• Podloga za pladenj (1)
• Protiprašni pokrov (1)
• Adapter za 45 obratov na minuto (1)*
Postavite adapter za 45 obratov na minuto
na os, da predvajate 7-palčno (17 cm)
vinilno ploščo (ploščo EP).
Ko ne uporabljate adapterja za 45 obratov
na minuto, ga shranite v odprtino za
shranjevanje.
9SL
Sestavljanje gramofona
Opomba
• Ko ste kupili gramofon, je bila na iglo nameščena
zaščitna prevleka igle. Prevleke ne snemite, ko
sestavljate gramofon.
• Ne povežite gramofona v električno vtičnico z
omrežnim napajalnikom, dokler sestavljanje ni
končano.
• Igla je visokonatančna komponenta. Pri rokovanju
z iglo se je ne dotikajte. Če se boste igle dotikali s
prsti ali z iglo udarili ob pladenj, jo boste lahko
poškodovali.
• Če želite gramofon premakniti, ko ga sestavite,
– namestite zaščitno prevleko igle,
– odstranite pladenj in
– skozi luknjo v držalu tonske ročice napeljite
vrvico in pritrdite tonsko ročico in držalo
tonske ročice.
Nameščanje pladnja
1
Postavite pladenj na os.
Držite pladenj poravnan, ko ga
postavljate na os.
Pladenj
Jermenica
motorja
Os
Previdnostni ukrepi glede
postavitve
• Postavite enoto na ravno površino.
• Enote ne postavljajte v bližino električnih
naprav (kot so televizija, sušilnik za lase
ali fluorescentna lučka), saj lahko pride do
šumenja ali brnenja.
• Postavite enoto na mesto, kjer ne bo
vibriranja, npr. zaradi zvočnikov, zapiranja
vrat itd.
• Enote ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi, skrajnim temperaturam ter
prekomernemu prahu in vlagi.
• Enoto hranite proč od elektronskih naprav,
ki bi lahko oddajale radijske valove ali
elektromagnetni šum.
10SL
Opomba
Čvrsto držite pladenj, da vam ne pade iz rok,
saj bi lahko poškodovali sebe ali gramofon.
2 Obrnite pladenj v položaj, v katerem
lahko vidite jermenico motorja skozi
pravokotno odprtino s konicami
rdečega traku, prilepljenega na
pladenj.
Jermenica
motorja
Rdeči trak
3 Odlepite lepilni trak, povlecite in
pridržite rdeči trak ter nato spnite
pogonski pas okoli jermenice
motorja.
Nameščanje protiprašnega
pokrova
1
Vstavite priložena tečaja
protiprašnega pokrova v odprtini
tečajev na protiprašnem pokrovu.
Odprtini tečajev
Uvod
Opomba
• Pazite, da se pogonski pas ne obrne. Če je
pogonski pas obrnjen, ko ga nameščate
okoli jermenice motorja, bo hitrost postala
nestabilna in pladenj se bo pri začetku
vrtenja ustavil. V tem primeru ponovno
namestite pogonski pas okoli jermenice
motorja.
• Ko pogonski pas nameščate okoli pladnja, ga
ne raztezajte pregrobo. Na tak način se
kakovost pogonskega pasu zmanjša, zaradi
česar ton zvoka niha in je previsok.
• Če se pogonski pas sname z notranjega
ležišča pladnja, ko ga nameščate okoli njega,
začasno odstranite pladenj. Obrnite pladenj
in navijte pogonski pas okoli notranjega
ležišča. Nato začnite od začetka postopka.
• Ko namestite pogonski pas okoli jermenice
motorja, se prepričajte, da ste odstraniti rdeči
trak. Rdeči trak je namenjen, da vam
pomaga. Pogonski pas lahko namestite okoli
jermenice motorja tudi brez rdečega traku.
Ko namestite pladenj, rdečega traku ne
potrebujete več.
4 Položite podlogo pladnja na pladenj.
Tečaja protiprašnega
pokrova
2 Poravnajte priložena tečaja z
odprtinami tečajev na zadnji strani
gramofona in vstavite protiprašni
pokrov.
Nasveti
Za odstranjevanje protiprašnega pokrova z
gramofona popolnoma odprite protiprašni
pokrov, pokrov primite spodaj na obeh straneh
in ga nežno izvlecite v smeri navzgor.
11SL
Priključitev gramofona
Priključitev prek zvočnega
kabla
Opomba
• Pred priključitvijo izklopite zvočno napravo, kot
je glasbeni sistem ali ojačevalnik.
• Povežite vse priključke, preden povežete
omrežni napajalnik v električno vtičnico.
1
Povežite zvočni kabel z zadnje strani
gramofona na vhodno vtičnico
PHONO, vhodno vtičnico AUX ali
analogno vhodno vtičnico za zvočno
napravo.
Povežite bel vtič na belo (L) vtičnico in
rdeč vtič na rdečo (R) vtičnico.
2 Nastavite stikalo OUTPUT SELECT na
zadnji strani gramofona glede na
vtičnico povezane zvočne naprave.
• Če ima zvočna naprava vhodno
vtičnico PHONO (povezana je na
vhodno vtičnico PHONO)
Nastavite stikalo na PHONO. Zvočni
signal iz glave MM se prenaša prek
zvočnega kabla, ne da bi potoval skozi
predojačevalnik, ki je vgrajen v
gramofon. Uporabljen je
predojačevalnik za zvočno napravo.
• Če zvočna naprava nima vhodne
vtičnice PHONO (povezana je na
vhodno vtičnico AUX, vhodno
vtičnico VIDEO itd.)
Nastavite stikalo na LINE. Zvočni signal,
ki potuje skozi predojačevalnik, vgrajen
v gramofon, se prenaša prek zvočnega
kabla.
Opomba
Opomba
Vtiča namestite v vtičnici tako, da tesno
prilegata. Zaradi slabše povezave lahko pri
predvajanju nastanejo šumi.
12SL
• Če uporabljate samo povezavo BLUETOOTH
in gramofona ne povezujete z drugimi
napravami prek zvočnega kabla, zvočni kabel
pospravite tako, da se njegove kovinske
konice ne dotikajo med seboj ali se dotikajo
kovinskih delov stojal ali drugih naprav. Nato
nastavite stikalo OUTPUT SELECT na LINE, da
uporabite gramofon.
• Če zvočni kabel povežete na vhodno vtičnico
PHONO in stikalo OUTPUT SELECT nastavite
na LINE, se predvaja zelo glasen zvok, ki
lahko pokvari ojačevalnik ali zvočnik. Stikalo
vedno nastavite na PHONO, ko se povezujete
na vhodno vtičnico PHONO.
Če zvočni kabel povežete na analogno
vhodno vtičnico, kakršna je vhodna vtičnica
AUX, in stikalo OUTPUT SELECT nastavite na
PHONO, se predvaja zelo tih zvok. Stikalo
vedno nastavite na LINE, ko se povezujete na
analogno vhodno vtičnico.
Nasveti
Stikalo OUTPUT SELECT je ob nakupu
nastavljeno na LINE.
3 Priključite omrežni napajalnik.
V izogib motnjam šumenja postavite ohišje
omrežnega napajalnika čim bolj proč od
gramofona.
Ob predvajanju vinilnih plošč lahko uživate
tako, da se z gramofonovo funkcijo
BLUETOOTH brezžično povežete z napravo
za predvajanje (ni priložena), ki podpira
brezžično tehnologijo BLUETOOTH, kot so
zvočniki BLUETOOTH ali slušalke
BLUETOOTH.
Tresljaji, ki nastanejo, ko pritisnete gumb
BLUETOOTH/ gumb PAIRING med
predvajanjem vinilne plošče, lahko
povzročijo preskok igle. Priporočamo, da
povezavo BLUETOOTH vzpostavite pred
predvajanjem vinilne plošče.
Uvod
Opomba
Povezovanje s funkcijo
BLUETOOTH
Opomba
Ne priključite slušalk, pri katerih ne morete
prilagajati glasnosti. Zvočni posnetki so lahko zelo
glasni.
Registracija (seznanjanje) naprav z
gramofonom
Ko gramofon prvič povežete z napravo za
predvajanje, ki podpira brezžično
tehnologijo BLUETOOTH, morate gramofon
z napravo seznaniti.
Ker lahko gramofon registrira podatke za do
8 seznanjenih naprav, vam naslednjič ali
pozneje naprave ni treba seznanjati, ko jo
povežete z gramofonom.
1
Postavite napravo za predvajanje, ki
podpira brezžično tehnologijo
BLUETOOTH, s katero se želite povezati,
čim bližje gramofonu.
13SL
2 Pritisnite in držite gumb BLUETOOTH/
gumb PAIRING na gramofonu
približno 2 sekundi in ga nato spustite.
Indikator BLUETOOTH hitro utripa modro.
Opomba
Če uporabljate samo povezavo BLUETOOTH in
gramofona ne povezujete z drugimi napravami
prek zvočnega kabla, nastavite stikalo OUTPUT
SELECT na zadnji strani gramofona na LINE, da
gramofon lahko uporabljate.
Nasveti
• Ko gramofon seznanite z napravo, se lahko s
seznanjeno napravo preprosto povežete tako,
da na kratko pritisnete gumb BLUETOOTH/
gumb PAIRING, da omogočite funkcijo
BLUETOOTH gramofona. S seznanjeno napravo
se lahko povežete in predvajate vinilne plošče
tudi tako, da pritisnete gumb START na sprednji
strani gramofona, ko indikator BLUETOOTH sveti
oranžno (v stanju pripravljenosti).
gumb PAIRING,
• Pritisnite gumb BLUETOOTH/
da izključite povezavo BLUETOOTH. Indikator
BLUETOOTH preneha svetiti.
• Registrirate lahko podatke za največ 8 naprav, ki
so seznanjene z gramofonom.
Izbrišete lahko vse podatke za seznanjene
naprave tako, da pritisnete in držite gumb
gumb PAIRING približno 10
BLUETOOTH/
sekund, nato pa ga spustite.
3 Vklopite način seznanjanja za napravo
za predvajanje, ki podpira brezžično
tehnologijo BLUETOOTH, s katero se
želite povezati.
Zgornja slika je primer naprave, ki se
povezuje.
Za informacije, kako vklopiti način
seznanjanja za napravo, s katero se želite
povezati, glejte navodila za uporabo, ki
so priložena napravi.
Indikator BLUETOOTH preneha utripati
modro in sveti, ko je seznanjanje
končano.
14SL
Če ne morete registrirati (seznaniti)
naprav
• Če so v bližini naprave za predvajanje, ki
podpirajo brezžično tehnologijo
BLUETOOTH, in je njihova funkcija
BLUETOOTH omogočena, vendar
nekaterih izmed njih nočete seznaniti,
izklopite njihovo funkcijo BLUETOOTH in
ponovno poskusite opraviti seznanjanje.
• Pri postopku seznanjanja je lahko
naprava, s katero se ne želite seznaniti,
vklopljena in se z gramofonom
samodejno poveže. V tem primeru
spremenite nastavitve naprave, da se ne
vklopi ob vzpostavljeni povezavi
BLUETOOTH, izklopite napravo in ponovno
poskusite opraviti seznanjanje.
• Gramofona ne morete seznaniti s
pametnimi telefoni, televizorji ali
računalniki. Gramofon lahko funkcijo
BLUETOOTH uporablja za pošiljanje
podatkov v naprave za predvajanje, ki
podpirajo brezžično tehnologijo
BLUETOOTH, vendar ne more prejemati
podatkov iz pametnih telefonov,
televizorjev ali računalnikov, zato se z
njimi ne more povezati.
Poslušanje vinilne
plošče
2 Uporabite vrtljivi preklopni gumb
SPEED, da izberete hitrost vrtenja, ki
je primerna za vinilno ploščo.
Predvajanje vinilne
plošče
Opomba
1
Postavite vinilno ploščo na pladenj.
Vinilna plošča
Vrtljivi preklopni gumb
SPEED
Nasveti
Hitrost vrtenja je običajno natisnjena na
sredinski nalepki vinilne plošče ali ovoja
plošče.
Poslušanje vinilne plošče
• Pred predvajanjem vinilne plošče znižajte
glasnost zvočne naprave. Glasno prasketanje, ki
nastane, ko se tonska ročica spušča in ko se igla
dotakne vinilne plošče, lahko poškoduje
zvočnike ali zvočno napravo. Počakajte, da se
igla povsem spusti, nato pa prilagodite glasnost.
• Tudi nove vinilne plošče lahko prasketajo, ko jih
predvajate. Ta zvok je pri predvajanju vinilnih
plošč značilen.
Poleg tega bodite pozorni na shranjevanje
vinilnih plošč, saj lahko prah in umazanija, ki se
primeta vinilnih plošč, ko jih vzamete iz ovitka,
povzročijo šum.
3 Uporabite vrtljivi preklopni gumb
SIZE, da izberete velikost vinilne
plošče (v palcih).
Nastavite na »12« za plošče LP ali »7« za
plošče EP.
Opomba
Na pladenj postavite samo eno vinilno ploščo
hkrati.
Predvajanje 7-palčnih (17 cm) vinilnih
plošč (plošč EP)
Namestite adapter za 45 obratov na minuto
na os za predvajanje 7-palčnih (17 cm)
vinilnih plošč (plošč EP).
Ko adapterja za 45 obratov na minuto ne
potrebujete več, ga pospravite v odprtino
za shranjevanje.
Vrtljivi preklopni gumb
SIZE
15SL
4 Odstranjevanje zaščitne prevleke igle.
6 Glasnost prilagodite z zvočno
napravo.
Zaustavitev predvajanja
Pritisnite gumb STOP. Tonska ročica se vrne
v držalo tonske ročice. Pladenj se neha
vrteti.
Zaščitna prevleka igle
Opomba
Previdno odstranite zaščitno prevleko igle, da
igle ne poškodujete.
5 Pritisnite gumb START.
Predvajanje se začne, ko se tonska ročica
samodejno spusti v položaj, ki ste ga
nastavili z vrtljivim preklopnim gumbom
SIZE, na začetek vinilne plošče.
Začasna zaustavitev predvajanja
Pritisnite gumb UP/DOWN, da dvignete iglo
z vinilne plošče. Pladenj se še vedno vrti.
Ob koncu predvajanja
Tonska ročica se samodejno vrne v držalo
tonske ročice, nato se pladenj neha vrteti.
Predvajanje drugega dela vinilne plošče
1
Po 4. koraku pritisnite gumb UP/DOWN,
da dvignete tonsko ročico.
Premaknite tonsko ročico v želen položaj.
2 Pritisnite gumb UP/DOWN.
Tonska ročica se spusti do vinilne plošče, nato
se predvajanje začne.
Opomba
• Protiprašni pokrov zapirajte počasi, da ne
boste ustvarili sile, ki bi povzročila preskok
igle.
• Med predvajanjem držite roke proč od
tonske ročice in vrteče se vinilne plošče.
• Med predvajanjem ne spreminjajte
nastavitev s stikali na zadnji strani
gramofona.
16SL
Predvajanje prek povezave
BLUETOOTH
Ko želite gramofon prvič povezati z napravo
za predvajanje, ki podpira brezžično
tehnologijo BLUETOOTH, prek funkcije
BLUETOOTH, morate napravo registrirati
(seznaniti) vnaprej. (Glejte stran 13.)
1
Če je povezava BLUETOOTH uspešna,
indikator BLUETOOTH na gramofonu sveti
modro.
2 Sledite korakom 1 do 5 v poglavju
»Predvajanje vinilne plošče«, če želite
predvajati vinilno ploščo.
Poslušanje vinilne plošče
Najprej vklopite napravo za
predvajanje in jo pripravite, da bo
sprejela podatke prek povezave
BLUETOOTH. Nato pritisnite gumb
BLUETOOTH/ gumb PAIRING na
gramofonu, da omogočite funkcijo
BLUETOOTH.
Nasveti
Če onemogočite funkcijo BLUETOOTH naprave za
predvajanje, ki je povezana prek brezžične
tehnologije BLUETOOTH, indikator BLUETOOTH
gramofona sveti oranžno in gramofon je v stanju
pripravljenosti. V stanju pripravljenosti se gramofon
samodejno poveže z napravo za predvajanje, če je
funkcija BLUETOOTH naprave za predvajanje
ponovno omogočena in gramofon predvaja.
Spreminjanje naprav za predvajanje
Če želite preklopiti na drugo napravo za
predvajanje, ki podpira brezžično tehnologijo
BLUETOOTH in ki je že bila seznanjena,
izklopite napravo za predvajanje, ki trenutno
predvaja, in omogočite funkcijo BLUETOOTH
za napravo za predvajanje, ki jo želite
uporabiti.
Če želite preklopiti na novo napravo, ki še ni
bila seznanjena, izklopite napravo, ki
trenutno predvaja, in sledite navodilom v
poglavju »Registracija (seznanjanje) naprav z
gramofonom«, da dokončate seznanjanje.
17SL
Vzdrževanje
3 Držite ohišje kasete () z eno roko,
primite iglo z drugo in nato
povlecite iglo v smeri puščice, da jo
odstranite z ohišja kasete.
Čiščenje igle
Igla je visokonatančna komponenta. Z njo
ravnajte skrbno, da se ne poškoduje.
Za čiščenje igle uporabljajte čistilo, ki je na
voljo v trgovinah.

Zamenjava igle
Igla se lahko izrabi, poškoduje ali umaže,
tako da je ni mogoče očistiti, odvisno od
uporabe. V takšnem primeru iglo
zamenjajte.
Za pridobitev nadomestne igle se obrnite
na prodajalca ali spletno mesto za podporo
strankam. (Glejte stran 23.)
Opomba
• Ne uporabite nadomestne igle, ki jo je izdelalo
drugo podjetje.
• Pred zamenjavo igle nanjo pritrdite zaščitno
prevleko, da ne poškodujete blazinic svojih
prstov ali igle.
Pritrjevanje igle
1
Pritrdite zaščitno prevleko igle na
nadomestno iglo.
2 Držite ohišje kasete () z eno roko
in vstavite jeziček nadomestne igle
v vtičnico na ohišju kasete.
Odstranjevanje igle
1
2
18SL
Izklopite gramofon in povezano
zvočno napravo ter nato odklopite
omrežni napajalnik z električne
vtičnice.
Pritrdite zaščitno prevleko igle na iglo.

3 Potisnite iglo v smeri puščice, da se
zaskoči na mestu.
Zamenjava pogonskega
pasu
Pogonski pas se lahko sčasoma obrabi ali
celo pretrga. V tem primeru namestite
novega.
Za pridobitev nadomestnega pogonskega
pasu se obrnite na prodajalca ali spletno
mesto za podporo strankam. (Glejte stran 23.)
1
2 Odstranite podlogo pladnja.
3 Odpnite pogonski pas z jermenice
pogonski pas.
6 Ovijte nov pogonski pas okoli
pladnja, pri čemer pazite, da se ne
obrača.
Dokončajte sestavljanje po navodilih v
razdelku »Sestavljanje gramofona«.
(Glejte stran 10.)
Opomba
Nadomestni pogonski pasovi nimajo
pritrjenega rdečega označevalnega traka.
motorja.
Vzdrževanje
Izklopite gramofon in povezano
zvočno napravo ter nato odklopite
omrežni napajalnik z električne
vtičnice.
5 Obrnite pladenj naokoli in odstranite
Čiščenje protiprašnega
pokrova in ohišja
gramofona
4 Vstavite kazalec in palec v okrogli
odprtini pladnja, da pladenj primete
in odstranite.
Protiprašni pokrov in ohišje gramofona
očistite s suho mehko krpo.
Ko umazanije ne morete obrisati, poskusite
s krpo, navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte kemičnih raztopin, npr.
alkohola, bencina ali razredčila, ki lahko
poškodujejo premaz.
19SL
Slišite zvoke.
Dodatne informacije
Odpravljanje težav
Če gramofon ne deluje ustrezno, najprej
preverite naslednje predloge in šele nato
razmislite o popravilu. Če vam niso v pomoč
pri odpravljanju težave, se obrnite na
prodajalca ali spletno mesto za podporo
strankam. (Glejte stran 23.)
Predvajanje vinilne plošče
Tonska ročica preskakuje ali drsi.
• Gramofon ni poravnan. Postavite gramofon
na ravno površino.
• Vinilna plošča je prašna ali opraskana.
Očistite površino s čistilnim izdelkom za
plošče, ki je naprodaj v trgovinah, ali
zamenjajte vinilno ploščo.
Pojavljajo se težave z zvokom.
Ton zvoka je previsok ali prenizek.
• Izbrana je napačna hitrost vrtenja. Na
sredinski nalepki vinilne plošče ali ovoju
plošče preverite hitrost vrtenja in jo ustrezno
izberite. Zavrtite vrtljivi preklopni gumb
SPEED, da izberete »33« za plošče
33 1/3 obratov na minuto ali »45« za plošče
45 obratov na minuto.
• Pogonski pas je morda obrnjen ali izrabljen.
Obrnite pogonski pas. (Glejte stran 19.)
Ton zvoka niha.
Igla je izrabljena. Zamenjajte jo z novo. (Glejte
stran 18.)
• Če zaradi umazane igle pogosto nastajajo
šumi, iglo očistite s komercialnim čistilnim
izdelkom za igle. Če je igla izrabljena, jo
zamenjajte. (Glejte stran 18.)
• Če je ton zvoka nestabilen, je lahko pogonski
pas obrabljen. Zamenjajte pogonski pas.
(Glejte stran 19.)
• Če zaradi prašne vinilne plošče pogosto
nastajajo šumi, očistite njeno površino s
čistilnim izdelkom za plošče, ki je naprodaj v
trgovinah.
• Igla je izrabljena. Zamenjajte jo z novo.
(Glejte stran 18.)
Pogonski pas je izrabljen ali pretrgan.
Slišite šume*, kot je bobnenje ali
nizkofrekvenčno zavijanje.
Zvok predvajanja ima prenizko glasnost
ali je popačen.
Gramofon je postavljen preblizu zvočnikom.
Gramofon odmaknite od zvočnikov.
* Ta pojav, ki se imenuje »akustični odboj«, se pojavi,
ko se vibracije, ki od zvočnikov potujejo po zraku ali
skozi trdne predmete (police, omarico ali tla),
ujamejo v iglo, ojačajo in reproducirajo skozi
zvočnike.
20SL
• Zagotovite, da je stikalo OUTPUT SELECT na
zadnji strani gramofona nastavljeno na LINE.
Če je stikalo PHONO/LINE nastavljeno na
PHONO, ko je gramofon povezan na katere
koli druge vhodne vtičnice, ki niso vhodne
vtičnice PHONO na zvočni napravi, boste
lahko slišali šume. Ko je stikalo PHONO/LINE
nastavljeno na LINE, gramofona ne priključite
na vhodne vtičnice PHONO na zvočni
napravi.
Zamenjajte pogonski pas. (Glejte stran 19.)
Za pridobitev nadomestnega pogonskega pasu
se obrnite na prodajalca ali spletno mesto za
podporo strankam. (Glejte stran 23.)
Pladenj se ne vrti.
• Preverite, ali je omrežni napajalnik čvrsto
priključen v električno vtičnico in priključek
DC IN 12V na gramofonu.
• Zagotovite, da je pogonski pas v celoti
nataknjen okoli jermenice motorja.
(Glejte stran 11.)
Zagotovite, da se izbira preklopa OUTPUT
SELECT na gramofonu ujema s tipom vhodnega
priključka na zvočni napravi, uporabljeni za
povezavo z gramofonom. (Glejte stran 12.)
Povezave BLUETOOTH
Ne morete vzpostaviti povezave prek
brezžične tehnologije BLUETOOTH.
Ne morete se povezati z napravo za
predvajanje, ki podpira brezžično
tehnologijo BLUETOOTH, s katero se želite
povezati.
Če so v bližini naprave za predvajanje, ki
podpirajo brezžično tehnologijo BLUETOOTH, in
je njihova funkcija BLUETOOTH omogočena,
vendar nekaterih izmed njih nočete seznaniti,
izklopite njihovo funkcijo BLUETOOTH.
Ne morete povezati pametnega telefona,
televizorja ali računalnika.
Gramofon lahko funkcijo BLUETOOTH uporablja
za pošiljanje podatkov v naprave za
predvajanje, ki podpirajo brezžično tehnologijo
BLUETOOTH, vendar ne more prejemati
podatkov iz pametnih telefonov, televizorjev
ali računalnikov, zato se z njimi ne more
povezati.
Če gramofon ne deluje ustrezno, najprej
preverite naslednje predloge, navedene v
razdelku »Odpravljanje težav«, da ugotovite, ali
je za vašo težavo potrebno popravilo.
Če vam ti predlogi niso v pomoč pri
odpravljanju težave, se obrnite na prodajalca
ali spletno mesto za podporo strankam. (Glejte
stran 23.)
Obdobje hrambe nadomestnih komponent:
Podjetje Sony bo hranilo funkcionalne
komponente gramofona za popravila
(komponente, potrebne za delovanje
gramofona) najmanj osem let po opustitvi
izdelave izdelka, v skladu z navodilom
Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in
industrijo Japonske ter bo zagotavljalo storitve
popravil med tem obdobjem hrambe. Odvisno
od komponente, za katero je potrebno
popravilo, pa bodo storitve popravil morda
zagotovljene tudi po obdobju hrambe. Več
informacij poiščite na spletnem mestu za
podporo kupcem. (Glejte stran 23.)
Preden se obrnete na prodajalca ali spletno
mesto za podporo strankam (stran 23), je
priporočeno, da pripravite naslednje
informacije:
• Številka modela: PS-LX310BT
• Serijska številka na dnu gramofona:
• Opis okvare ali okvar: Opis naj bo čim bolj
temeljit.
• Datum nakupa:
• Ime prodajalca:
Dodatne informacije
• Če so v bližini naprave za predvajanje, ki
podpirajo brezžično tehnologijo BLUETOOTH,
in je njihova funkcija BLUETOOTH
omogočena, vendar nekaterih izmed njih
nočete seznaniti, izklopite njihovo funkcijo
BLUETOOTH in ponovno poskusite opraviti
seznanjanje.
• Pri postopku seznanjanja je lahko naprava, s
katero se ne želite seznaniti, vklopljena in se
z gramofonom samodejno poveže. V tem
primeru spremenite nastavitve naprave, da
se ne vklopi ob vzpostavljeni povezavi
BLUETOOTH, izklopite napravo in ponovno
poskusite opraviti seznanjanje.
• Postopek za vklop načina seznanjanja se
razlikuje glede na napravo za predvajanje, ki
podpira brezžično tehnologijo BLUETOOTH.
Za več informacij glejte navodila za uporabo,
ki so priložena napravi.
Storitve popravil
Če je igla ali pogonski pas poškodovan ali
izrabljen zaradi nepravilne uporabe, boste
morali sami kriti stroške storitev popravil.
Brezžična komunikacija BLUETOOTH je
kratkega dosega.
Poskusite naslednje.
• Če so z gramofonom in napravo za
predvajanje povezane druge elektronske
naprave, jih odklopite.
• Gramofon priključite v vtičnico, kamor ni
priključena mikrovalovna pečica.
• Gramofon položite na mizo, ki ni kovinska.
21SL
Tehnični podatki
Motor in pladenj
Pogonski sistem
Jermenski pogon
Motor
Motor DC
Pladenj
Premer 296 mm (aluminijasta zlitina)
Hitrosti
33 1/3 in 45 obratov na minuto, 2 hitrosti
Odstopanje zaradi prehitrega/prepočasnega
vrtenja
0,1 % (WRMS)
Razmerje S/N
Več kot 50 dB (DIN-B) s priloženo glavo
Tonska ročica
Vrsta
Dinamično uravnotežena ročica v
obliki črke J
Učinkovita dolžina ročice
197 mm
Kaseta
Vrsta
MM
Pritisk igle
3g
Izhodna raven
2,5 mV
Splošno
Napajanje
12 V DC, 0,8 A (omrežni napajalnik)
Poraba energije
1,8 W
Dimenzije
430 x 108 x 367 mm
(širina/višina/globina)
Teža
Pribl. 3,5 kg
Omrežni napajalnik
Vhod
100–240 V pri izmeničnem toku 0,35 A,
50/60 Hz
Izhod
12 V DC, 0,8 A (omrežni napajalnik)
22SL
BLUETOOTH
Komunikacijski sistem
BLUETOOTH Specification version 4.2
Izhod
BLUETOOTH Specification Power Class 2
Največji obseg za komunikacijo
Vidna linija približno 10 m*1
Frekvenčni pas
Pas 2,4 GHz (2,402–2,480 GHz)
Največja izhodna moč
≤ 4 dBm
Način modulacije
FHSS
Podprta profila BLUETOOTH*2
A2DP 1.3
Podprti zvočni kodeki*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™
Obseg prenosa (A2DP)
20–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
48 kHz)
*1 Na dejanski domet vplivajo dejavniki, kot so fizične
ovire med napravama, magnetna polja okrog
mikrovalovne pečice, statična elektrika, brezžični
telefon, občutljivost sprejema, zmogljivost antene,
operacijski sistem, programska oprema itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komunikacije BLUETOOTH med napravami.
*3 Kodek: oblika zapisa stisnjenega in pretvorjenega
zvočnega signala
*4 Kodiranje podpasov
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez obvestila.
Spletna mesta za
podporo uporabnikom
Informacije o nakupu nadomestnih komponent,
dodatne opreme in drugih storitvah podpore
poiščite na spletnem mestu za podporo
uporabnikom za svoje območje bivanja.
Za uporabnike v Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za uporabnike v ZDA:
http://esupport.sony.com/US
Za uporabnike v Kanadi:
Stvarno kazalo
adapter za 45 obratov na minuto...........9, 15
glava.............................................................. 7
hitrost vrtenja...............................................15
jermenica............................................... 10, 19
ohišje kasete............................................ 7, 18
os..............................................................6, 10
pladenj........................................... 6, 9, 10, 20
podloga za pladenj...............................6, 9, 11
šum.............................................................20
tečaja protiprašnega pokrova..............6, 9, 11
tonska ročica................................. 7, 15, 16, 20
Zvočni kabel.................................................12
http://esupport.sony.com/CA/
http://www.sony-asia.com/support
Blagovne znamke
• IBM in PC/AT sta zaščiteni blagovni znamki
podjetja International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows in Windows Media so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.
• Mac, Mac OS in macOS so blagovne znamke
družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih
državah.
• Qualcomm aptX je izdelek družbe Qualcomm
Technologies International, Ltd.
• Qualcomm je blagovna znamka družbe
Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih
državah in drugih državah, uporabljena z
dovoljenjem. aptX je blagovna znamka družbe
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
registrirana v Združenih državah in drugih
državah, uporabljena z dovoljenjem.
• Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH® so
zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth
SIG, Inc. Družba Sony Corporation te blagovne
znamke uporablja na podlagi licence.
• Vse druge blagovne znamke in zaščitene
blagovne znamke so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaki ™ in ® v tem priročniku nista posebej
navedeni.
Dodatne informacije
Za uporabnike v drugih državah/regijah:
23SL
UPOZORENJE
Adapter za naizmeničnu struju služi za
korišćenje na suvim unutrašnjim lokacijama.
Da biste umanjili rizik od požara, ne
prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog
udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili
prskanju i ne postavljajte na njega predmete
koji sadrže tečnost, na primer, vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput
police za knjige ili ugradnog ormarića.
Adapter za naizmeničnu struju ne sme da
bude pokriven ničim i treba da se koristi na
temperaturi okruženja do 45 °C.
Polaritet jednosmernog ulaza na adapteru
za naizmeničnu struju

Za stereo gramofonski sistem
Pločica sa nazivom se nalazi na donjoj strani
stereo gramofonskog sistema.
O adapteru za naizmeničnu struju
Naziv modela adaptera za naizmeničnu
struju se nalazi na donjoj strani adaptera
za naizmeničnu struju.
Provera verzije firmvera gramofona
Verziju firmvera gramofona možete da
proverite na računaru. Ažurirajte firmver
preuzimanjem ažuriranja sa Sony stranice
za podršku kada budu dostupna.
Za korisnike u Evropi
Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok
je priključena na utičnicu za napajanje
naizmeničnom strujom, čak i kada je sama
jedinica isključena.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Budući da se adapter za napajanje
naizmeničnom strujom iskopčava iz
mrežnog napajanja izvlačenjem iz utičnice,
priključite ga na lako dostupnu utičnicu za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu
jedinice, odmah ga iskopčajte iz utičnice za
napajanje naizmeničnom strujom.
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u
vezi sa usklađenošću proizvoda u Evropi
treba poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Za modele sa CE oznakom na jedinici
Valjanost oznake CE je ograničena samo na
one zemlje u kojima je zakonski primenljiva,
uglavnom u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski
prostor) i Švajcarskoj.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom i/
ili perifernom opremom morate da koristite
propisno zaštićene i uzemljene kablove i
konektore.
Adapter za naizmeničnu struju se ne
popravlja i trebalo bi da prekinete sa
njegovom upotrebom ako se pokvari ili ošteti.
2SR
PAŽNJA:RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
KORISTITE SAMO NA SUVOM
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EU je
dostupan na sledećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u
skladu sa ograničenjima navedenim u EMC
uredbi kada se za povezivanje koristi kabl
kraći od 3 metra.
Ova radio-oprema je namenjena korišćenju
sa odobrenim verzijama softvera, koje su
navedene u izjavi o usklađenosti EU. Softver
učitan u ovu radio-opremu je provereno
usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive
2014/53/EU.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim evropskim
zemljama koje imaju sisteme
za odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da proizvod ne sme
da se tretira kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu
i ljudsko zdravlje do kojih može doći
usled nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete očuvanje
prirodnih resursa. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda obratite
se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Mere opreza
Za bezbednost
• Pre nego što počnete da koristite jedinicu,
proverite da li radni napon jedinice
odgovara vašem lokalnom izvoru napajanja.
• Ako u kućište upadne bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite jedinicu iz mrežnog
napajanja i odnesite je na proveru u
ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
• Izvucite kabl za napajanje jedinice iz zidne
utičnice ako ne nameravate da je koristite
u dužem vremenskom periodu. Prilikom
izvlačenja kabla, uvek ga povucite držeći
utikač.
Nikada ne povlačite sam kabl.
O ponovnom pakovanju
Sačuvajte kutiju i materijale za pakovanje.
Oni predstavljaju idealan kontejner za
transport jedinice. Ako imate bilo kakvo
pitanje ili problem u vezi sa jedinicom koji
nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem Sony prodavcu.
3SR
Funkcije
PS-LX310BT je stereo gramofonski sistem dizajniran za analognu reprodukciju vinilnih ploča.
Sklopite gramofon da biste ga prvi put koristili.
Gramofon nema ugrađene zvučnike.
Da biste slušali audio sadržaj sa vinilnih ploča, povežite audio kabl u audio uređaj ili pomoću
BLUETOOTH® funkcije povežite se sa audio uređajem, kao što su bežični zvučnici ili bežične
slušalice, na kojem je omogućena BLUETOOTH bežična tehnologija.
„Povezivanje pomoću audio kabla“
(stranica 12)
Audio kabl
„Povezivanje sa BLUETOOTH funkcijom“
(stranica 13)
Napomena
• Proverite da li se povezujete i da li koristite audio uređaj na kojem je omogućena BLUETOOTH bežična
tehnologija sa funkcijom podešavanja jačine zvuka. Audio numere mogu se reprodukovati veoma
glasno ako gramofon povežete sa uređajem sa kojeg ne možete da podešavate jačinu zvuka.
• Uređaji, uključujući televizore, pametne telefone i računare, ne mogu da primaju strimove koje šalje
gramofon ako je gramofon povezan sa BLUETOOTH uređajem.
• Ovaj gramofon nije analogni plejer ploča dizajniran za DJ (Disk Jockey) upotrebu. Zaustavljanje ili
obrtanje smera rotacije vinilne ploče rukom će prouzrokovati kvarove.
4SR
Sadržaj
Mere opreza..................................... 3
Funkcije............................................. 4
Delovi i kontrole............................... 6
Početni koraci
Provera sadržaja pakovanja............. 9
Sklapanje gramofona......................10
Povezivanje gramofona.................. 12
Slušanje vinilne ploče
Reprodukovanje vinilne ploče........ 15
Održavanje
Čišćenje igle.....................................18
Zamena igle.....................................18
Zamena pogonskog kaiša...............19
Čišćenje zaštitnog poklopca
i kućišta gramofona........................19
Dodatne informacije
Rešavanje problema...................... 20
Usluge popravke............................. 21
Specifikacije.....................................22
Veb-sajtovi korisničke podrške.......23
Zaštićeni znakovi.............................23
Sadržaj.............................................23
5SR
Delovi i kontrole
Prednja/bočna strana
1
 Osovina (stranica 10)
 Podloga za tanjir (stranica 9, 11)
 Tanjir (stranica 9, 10)
Postavite tanjir na osovinu dok sklapate
gramofon. Na njemu se nalazi pogonski kaiš
savijen oko zadnje strane.
 BLUETOOTH indikator
Indikator svetli plavo dok je gramofon povezan
sa uređajem za reprodukciju na kojem je
omogućena BLUETOOTH bežična tehnologija
sa BLUETOOTH funkcijom, brzo treperi plavo
dok je gramofon u režimu uparivanja, a
isključuje se kada je BLUETOOTH funkcija
onemogućena. Ako nema uređaja u blizini koji
su već bili upareni kada pritisnite dugme
dugme PAIRING dok je
BLUETOOTH /
BLUETOOTH funkcija onemogućena, indikator
svetli narandžasto, a gramofon prelazi u stanje
mirovanja.
6SR
 Dugme BLUETOOTH /
dugme PAIRING
(stranica 13)
Omogućava/onemogućava BLUETOOTH
funkciju. Držite pritisnutim oko 2 sekunde i
otpustite da biste uključili režim uparivanja
gramofona.
 Mikro USB ulaz
Nalazi se sa unutrašnje strane gramofona
kada uklonite tanjir.
Kada ažuriranja budu dostupna (stranica 2),
povežite gramofon sa računarom putem mikro
USB kabla (ne isporučuje se) i ažurirajte firmver.
 Zaštitni poklopac (stranica 9, 11)
 Šarke zaštitnog poklopca
(stranica 9, 11)
 Otvor za skladištenje adaptera za ploče
45 o/min (stranica 9, 15)
Možete da odložite adapter za ploče
od 45 o/min kada ga ne koristite.
 Tonska ručica (stranica 15)
 Kružni prekidač SIZE (stranica 15)
Okrenite ga da biste podesili odgovarajuću
veličinu vinilne ploče za reprodukciju.
 Držač tonske ručice (stranica 16)
Stavite tonsku ručicu ovde dok ne
reprodukujete vinilnu ploču.
Napomena
Sa donje strane držača tonske ručice nalazi se
otvor. Provucite vrpcu kroz otvor i fiksirajte
tonsku ručicu i držač tonske ručice pre
prenošenja gramofona.
 Kružni prekidač SPEED (stranica 15)
 Igla (stranica 18)
Zaštitni poklopac igle bio je pričvršćen kada ste
kupili gramofon. Pričvrstite poklopac prilikom
sklapanja gramofona i kada ne koristite
gramofon duže vreme.
Napomena
Igla je vrlo precizna komponenta. Rukujte
njome pažljivo da biste izbegli oštećenje.
 Zvučnica (stranica 18)
 Dugme START (stranica 16)
 Dugme STOP (stranica 16)
 Dugme UP/DOWN (stranica 16)
Okrenite ga da biste podesili odgovarajući broj
obrtaja u minuti vinilne ploče za reprodukciju.
 Glava zvučnice
7SR
Zadnja strana
 Prekidač OUTPUT SELECT (stranica 12)
Prebacite se na odgovarajući izlazni format
uređaja koji koristite kada je povezan audio
uređaj, kao što je stereo sistem ili pojačalo.
 Prekidač GAIN SELECT
Prilikom reprodukcije, podesite razliku jačine
zvuka vinilnih ploča. Ako je audio numera
snimljena na vinilnu ploču pri maloj jačini
zvuka, podesite ovo na vrednost HIGH da biste
reprodukovali sa odgovarajućom jačinom
zvuka. Ako je audio numera snimljena na
vinilnu ploču pri velikoj jačini zvuka, zvuk
može da postane izobličen ako vinilnu ploču
reprodukujete dok je ova postavka podešena
na vrednost HIGH. Promenite postavke na
odgovarajuće vrednosti za vinilnu ploču.
Podešavanje jačine zvuka utiče na audio izlaz
kada je prekidač OUTPUT SELECT podešen na
vrednost LINE i jačinu zvuka reprodukcije na
BLUETOOTH vezama. Ne utiče na audio izlaz
kada je prekidač OUTPUT SELECT podešen na
vrednost PHONO.
  DC IN, priključak od 12 V
 Dugme za napajanje
ON /
STANDBY
Uključite/isključite gramofon.
Ako se reprodukcija ne pokrene, čak i kada
pritisnete dugme START, proverite da li je
ON.
napajanje podešeno na
8SR
Napomena o nošenju ovog proizvoda
Kada nosite ovaj proizvod, obavezno ga čvrsto
držite za donju stranu, kao što je prikazano na
slici. Ako budete držali proizvod nepravilno, mogli
biste da ga ispustite, što bi moglo da dovede do
kvarova i povreda.
• Šarke zaštitnog poklopca (2)*
Početni koraci
Provera sadržaja
pakovanja
• Adapter za naizmeničnu struju (1)
• Tanjir (sa pogonskim kaišem) (1)
• Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)
* Adapter za ploče 45 o/min i šarke zaštitnog
poklopca su pričvršćeni za bočnu površinu
materijala za pakovanje gramofona.
Početni koraci
Uverite se da imate svu isporučenu dodatnu
opremu navedenu u nastavku. Ako otkrijete
da bilo šta nedostaje, kontaktirajte svog
prodavca ili veb-sajt korisničke podrške.
(Pogledajte stranicu 23.)
Napomena
Sačuvajte materijal za pakovanje za slučaj da
bude potrebno da prenesete gramofon na
popravku.
• Podloga za tanjir (1)
• Zaštitni poklopac (1)
• Adapter za ploče 45 o/min (1)*
Postavite adapter za ploče 45 o/min na
osovinu da biste reprodukovali vinilnu
ploču od 7 inča (17 cm) (EP ploča).
Kada ne koristite adapter za ploče
45 o/min, držite ga u otvoru za
skladištenje.
9SR
Sklapanje gramofona
Napomena
• Kada ste kupili gramofon, zaštitni poklopac igle
bio je pričvršćen za iglu. Ostavite poklopac
pričvršćen prilikom sklapanja gramofona.
• Ne povezujte gramofon na zidnu utičnicu preko
adaptera za naizmeničnu struju dok ne završite
sklapanje.
• Igla je vrlo precizna komponenta. Ne dodirujte
iglu dok rukujete njom. Iglu možete da oštetite
ako je dodirnete prstima ili ako je udarite o
tanjir.
• Da biste premestili gramofon nakon sklapanja,
– Pričvrstite zaštitni poklopac igle,
– uklonite tanjir i
– Provucite vrpcu kroz otvor u držaču tonske
ručice i fiksirajte tonsku ručicu i držač tonske
ručice.
Pričvršćivanje tanjira
1
Postavite tanjir na osovinu.
Držite tanjir vodoravno dok ga
postavljate na osovinu.
Tanjir
Remenica
motora
Osovina
Mere opreza o postavljanju
• Postavite jedinicu na vodoravnu površinu.
• Izbegavajte da postavljate jedinicu u
blizini električnih uređaja (kao što su
televizor, fen za kosu ili fluorescentna
lampa) koji mogu da izazovu brujanje ili
šum.
• Jedinicu postavite na mesto koje neće biti
izloženo vibraciji, kao što su zvučnici,
zatvaranje vrata itd.
• Držite jedinicu dalje od direktne sunčeve
svetlosti, ekstremnih temperatura i
prekomerne prašine i vlage.
• Držite jedinicu dalje od elektronskih
uređaja koji mogu da emituju radio-talase
ili elektromagnetni šum.
10SR
Napomena
Držite tanjir čvrsto da ga ne biste ispustili jer bi
to moglo da izazove lične povrede ili oštećenje
gramofona.
2 Postavite tanjir u položaj u kojem
možete da vidite remenicu motora
kroz četvrtasti otvor sa vrhovima
crvene trake zalepljene na tanjir.
Remenica
motora
Crvena
traka
3 Odlepite lepljivu traku, povucite i
držite crvenu traku, a zatim zakačite
pogonski kaiš oko remenice motora.
Postavljanje zaštitnog
poklopca
1
Umetnite isporučene šarke zaštitnog
poklopca u proreze na zaštitnom
poklopcu.
Prorezi za šarke
Početni koraci
Napomena
• Pazite da ne dozvolite da se pogonski kaiš
ne uvije. Ako je pogonski kaiš uvijen dok ga
postavljate oko remenice motora, brzina će
postati nestabilna, a tanjir će se zaustaviti
nakon što počne da se okreće. Ako se to
desi, postavite ponovo pogonski kaiš oko
remenice motora.
• Kada postavljate pogonski kaiš oko tanjira,
nemojte grubo da rastežete pogonski kaiš.
To bi moglo da oslabi pogonski kaiš,
dovodeći do promenljive i prevelike visine
tona.
• Ako pogonski kaiš spadne sa unutrašnjeg
kruga tanjira dok postavljate pogonski kaiš
oko njega, privremeno uklonite tanjir.
Okrenite tanjir i namotajte pogonski kaiš oko
obima unutrašnjeg kruga. Zatim počnite
ponovo od početka postupka.
• Obavezno uklonite crvenu traku nakon
postavljanja pogonskog kaiša oko remenice
motora. Crvena traka je namenjena da vam
pomogne tokom ovog zadatka. Postavljanje
pogonskog kaiša oko remenice motora
moguće je i bez crvene trake. Crvena traka
više neće biti potrebna kada pričvrstite tanjir.
4 Postavite podlogu za tanjir na tanjir.
Šarke zaštitnog poklopca
2 Poravnajte postavljene šarke sa
prorezima za šarke na zadnjoj strani
gramofona i ugurajte zaštitni
poklopac.
Savet
Da biste skinuli zaštitni poklopac sa
gramofona, otvorite ga do kraja, uhvatite obe
strane blizu dna poklopca, a zatim ga pažljivo
izvucite nagore.
11SR
Povezivanje gramofona
Povezivanje pomoću audio
kabla
Napomena
• Pre povezivanja obavezno isključite audio
uređaj, kao što je stereo sistem ili pojačalo.
• Obavezno povežite sve pre nego što priključite
adapter za naizmeničnu struju u zidnu utičnicu.
1
Povežite audio, kabl koji izlazi iz
zadnjeg dela gramofona, u ulazni
priključak PHONO ili AUX ili analogni
ulazni priključak za audio uređaj.
Povežite beli utikač u beli priključak (L),
a crveni utikač u crveni priključak (R).
2 Prebacite prekidač OUTPUT SELECT
na zadnjoj strani u skladu sa
priključkom povezanog audio
uređaja.
• Ako audio uređaj poseduje ulazni
priključak PHONO (povezan u ulazni
priključak PHONO)
Postavite prekidač u položaj PHONO.
Audio signal iz zvučnice tipa MM
emituje se iz audio kabla bez
prolaženja kroz fono pretpojačalo
ugrađeno u gramofon. Za audio uređaj
koristi se fono pretpojačalo.
• Ako audio uređaj ne poseduje ulazni
priključak PHONO (povezan u ulazni
priključak AUX, VIDEO itd.)
Postavite prekidač u položaj LINE.
Audio signal koji prolazi kroz fono
pretpojačalo ugrađeno u gramofon
emituje se iz audio kabla.
Napomena
Napomena
Uverite se da ste utikače čvrsto umetnuli u
priključke. Labava veza će izazvati šumove u
reprodukciji.
12SR
• Ako koristite samo BLUETOOTH vezu bez
povezivanja gramofona sa drugim uređajem
pomoću audio kabla, postavite audio kabl
tako da metalni vrhovi kabla ne dodiruju
jedan drugi, kao ni bilo koje metalne delove
postolja ili drugih uređaja. Zatim, da biste
koristili gramofon, postavite prekidač
OUTPUT SELECT u položaj LINE.
• Povezivanje audio kabla u ulazni priključak
PHONO i postavljanje prekidača OUTPUT
SELECT u položaj LINE može da proizvede
veoma glasan zvuk koji može da ošteti
pojačalo ili zvučnik. Uvek postavite prekidač
u položaj PHONO prilikom povezivanja sa
ulaznim priključkom PHONO.
Povezivanje audio kabla u analogni ulazni
priključak, kao što je ulazni priključak AUX, i
postavljanje prekidača OUTPUT SELECT u
položaj PHONO proizvodi samo veoma tih
zvuk. Uvek postavite prekidač u položaj LINE
prilikom povezivanja sa analognim
priključkom.
Savet
U trenutku kupovine prekidač OUTPUT SELECT
postavljen je u položaj LINE.
3 Povežite adapter za naizmeničnu
struju.
Da biste izbegli interferenciju šuma, postavite
adapter za naizmeničnu struju što dalje od
gramofona.
Možete da uživate u reprodukciji vinilnih
ploča koristeći BLUETOOTH funkciju
gramofona za bežično povezivanje sa
uređajem za reprodukciju (ne isporučuje se)
koji podržava BLUETOOTH bežičnu
tehnologiju, kao što su BLUETOOTH zvučnici
ili BLUETOOTH slušalice.
Trzaji usled pritiska na dugme BLUETOOTH /
PAIRING tokom reprodukovanja vinilne
ploče može da uzrokuje preskakanje igle.
Preporučujemo povezivanje na BLUETOOTH
pre reprodukovanja vinilne ploče.
Početni koraci
Napomena
Povezivanje sa BLUETOOTH
funkcijom
Napomena
Ne povezujte sa slušalicama kojima ne možete da
podesite jačinu zvuka. Audio numere mogu se
reprodukovati veoma glasno.
Registrovanje (uparivanje) uređaja sa
gramofonom
Kada prvi put povežete gramofon sa
uređajem za reprodukciju koji podržava
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju, morate
da ga uparite sa uređajem.
Pošto gramofon može da registruje
informacije za do osam uparenih uređaja,
ne morate da ih uparujete sledeći ili svaki
naredni put kada povežete uređaj sa
gramofonom.
1
Uređaj za reprodukciju koji podržava
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju sa
kojim želite da se povežete postavite što
bliže gramofonu.
13SR
2 Pritisnite i zadržite dugme BLUETOOTH /
PAIRING na gramofonu oko
2 sekunde, a zatim ga otpustite.
BLUETOOTH indikator brzo treperi plavo.
Napomena
Ako koristite samo BLUETOOTH vezu bez
povezivanja gramofona sa drugim uređajem
pomoću audio kabla, da biste koristili gramofon,
postavite prekidač OUTPUT SELECT na zadnjoj
strani gramofona u položaj LINE.
Savet
• Kada uparite gramofon i uređaj, sa uparenim
uređajem možete jednostavno da se povežete
kratkim pritiskom na dugme BLUETOOTH /
PAIRING da biste omogućili BLUETOOTH
funkciju gramofona. Sa uparenim uređajem
možete da se povežete i da reprodukujete
vinilne ploče i pritiskom na dugme START na
prednjoj strani gramofona kada BLUETOOTH
indikator svetli narandžasto (u stanju mirovanja).
PAIRING da
• Pritisnite dugme BLUETOOTH /
biste prekinuli BLUETOOTH vezu. BLUETOOTH
indikator se isključuje.
• Možete da registrujete informacije za najviše
osam uređaja upareni sa gramofonom.
Sve informacije za uparene uređaje možete da
izbrišete tako što ćete pritisnuti i zadržati
PAIRING na oko
dugme BLUETOOTH /
10 sekundi, a zatim ga otpustiti.
3 Uključite režim za uparivanje za uređaj
za reprodukciju koji podržava
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju, a sa
kojim želite da se povežete.
Gornja ilustracija je jedan primer uređaja
koji se povezuje.
Kako da uključite režim uparivanja na
uređaju sa kojim želite da se povežete
pročitajte u korisničkom uputstvu
isporučenom sa uređajem.
BLUETOOTH indikator prestaje da treperi
plavo i ostaje uključen kada se
uparivanje završi.
14SR
Ako ne možete da registrujete (uparite)
uređaje
• Ako se u blizini nalaze uređaji za
reprodukciju koji podržavaju BLUETOOTH
bežičnu tehnologiju na kojima je
omogućena BLUETOOTH funkcija, ali sa
kojima ne želite da se uparite,
onemogućite BLUETOOTH funkciju na
njima, a zatim ponovo pokušajte sa
uparivanjem.
• Operacija uparivanja može da dovede do
toga da se uređaj sa kojim ne želite da
obavite uparivanje automatski uključi i
poveže sa gramofonom. Ako se to desi,
promenite postavku uređaja tako da se
ne uključi putem BLUETOOTH veze, zatim
isključite uređaj i ponovo pokušajte sa
uparivanjem.
• Gramofon ne možete da uparite sa
pametnim telefonima, televizorima ili
računarima. Gramofon može da koristi
BLUETOOTH funkciju za slanje podataka
na uređaje za reprodukciju koji podržavaju
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju;
međutim, pošto gramofon ne može da
prima podatke sa pametnih telefona,
televizora ili računara, gramofon ne može
da se upari sa njima.
Slušanje vinilne ploče
2 Pomoću kružnog prekidača SPEED
izaberite brzinu okretanja
odgovarajuću za vinilnu ploču.
Reprodukovanje vinilne
ploče
Napomena
1
Kružni prekidač SPEED
Stavite vinilnu ploču na tanjir.
Vinilna ploča
Savet
Slušanje vinilne ploče
• Pre reprodukovanja vinilne ploče, utišajte jačinu
zvuka audio uređaja. Glasan, pucketavi zvuk koji
proizvodi tonska ručica dok se spušta, a igla
počne da dodiruje sa vinilnom pločom može da
ošteti zvučnike ili audio uređaj. Sačekajte da se
igla skroz spusti, a zatim podesite jačinu zvuka.
• Čak i nove vinilne ploče mogu da proizvode
pucketavi zvuk kada ih reprodukujete. Imajte na
umu da je ovaj zvuk karakterističan za
reprodukovanje vinilnih ploča.
Imajte na umu i način skladištenja vinilnih ploča
jer prašina i nečistoće koje se zalepe za vinilne
ploče dok su izvan omota mogu da dovedu do
šuma.
Brzina rotacije je uobičajeno odštampana na
srednjoj etiketi na vinilnoj ploči ili na omotu
ploče.
3 Pomoću kružnog prekidača SIZE
izaberite veličinu (izraženu u inčima)
vinilne ploče.
Podesite na „12“ za LP ploče ili „7“ EP
ploče.
Napomena
U jednom trenutku na tanjir postavite samo
jednu vinilnu ploču.
Reprodukovanje vinilnih ploča od
7 inča (17 cm) (EP ploče)
Kružni prekidač SIZE
Postavite isopručeni adapter za ploče
45 o/min na osovinu da biste reprodukovali
vinilne ploče od 7 inča (17 cm) (EP ploča).
Kada završite sa korišćenjem adaptera za
ploče 45 o/min, držite ga u otvoru za
skladištenje.
15SR
4 Skinite zaštitni poklopac igle.
6 Podesite jačinu zvuka koristeći
audio uređaj.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite dugme STOP. Tonska ručica se
vraća na držač tonske ručice. Tanjir prestaje
da rotira.
Zaštitni poklopac
igle
Napomena
Skidajte zaštitni poklopac igle pažljivo da ne
biste oštetili iglu.
5 Pritisnite dugme START.
Reprodukcija počinje kada se tonska
ručica automatski spusti na svoju
poziciju, koja je podešena pomoću
kružnog prekidača SIZE na početku
reprodukcije vinilne ploče.
Pauziranje reprodukcije
Pritisnite dugme UP/DOWN da biste podigli
iglu sa vinilne ploče. Tanjir nastavlja da se
okreće.
Kada se reprodukcija završi
Tonska ručica se automatski vraća na držač
tonske ručice, a zatim tanjir prestaje da se
okreće.
Reprodukovanje drugog dela vinilne
ploče
1
Kada obavite korak 4, pritisnite dugme
UP/DOWN da biste podigli tonsku
ručicu.
Pomerite tonsku ručicu na željeno mesto.
2 Pritisnite dugme UP/DOWN.
Tonska ručica se spušta na vinilnu ploču, a
zatim započinje reprodukcija.
Napomena
• Kada zatvarate zaštitni poklopac, činite to
polako da biste izbegli stvaranje fizičke sile
koja može da izazove preskakanje igle.
• U toku reprodukcije, držite ruke dalje od
tonske ručice i vinilne ploče koja se okreće.
• Tokom reprodukcije, nemojte da menjate
postavke pomoću prekidača na zadnjoj
strani gramofona.
16SR
Reprodukovanje putem
BLUETOOTH veze
Da biste po prvi put povezali gramofon sa
uređajem za reprodukciju koji podržava
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju koristeći
BLUETOOTH funkciju, morate unapred da
registrujete (uparite) uređaj. (Pogledajte
stranicu 13.)
1
Ako se BLUETOOTH veza uspešno
uspostavi, BLUETOOTH indikator
gramofona počeće da svetli plavo.
2 Obavite korake od 1 do 5 odeljka
Slušanje vinilne ploče
Prvo, uključite uređaj za reprodukciju
i pripremite ga za prijem podataka
preko BLUETOOTH veze. Zatim,
pritisnite dugme BLUETOOTH /
PAIRING na gramofonu da biste
omogućili BLUETOOTH funkciju.
„Reprodukovanje vinilne ploče“ da
biste reprodukovali vinilnu ploču.
Savet
Ako onemogućite BLUETOOTH funkciju na uređaju
za reprodukciju povezanom putem BLUETOOTH
bežične tehnologije, BLUETOOTH indikator počinje
da svetli narandžasto, a gramofon prelazi u stanje
mirovanja. U stanju mirovanja, gramofon se
automatski povezuje sa uređajem za reprodukciju
ako je BLUETOOTH funkcija tog uređaja ponovo
omogućena, a gramofon reprodukuje numeru.
Prebacivanje uređaja za reprodukciju
Da biste se prebacili na drugi uređaj za
reprodukciju koji podržava BLUETOOTH
bežičnu tehnologiju, a koji je već bio uparen,
isključite uređaj za reprodukciju koji
reprodukuje numeru, a zatim omogućite
BLUETOOTH funkciju na uređaju za
reprodukciju koji želite da koristite.
Da biste se prebacili na novi uređaj koji nije
uparen, isključite uređaj koji reprodukuje
numeru, a zatim pratite postupak iz odeljka
„Registrovanje (uparivanje) uređaja sa
gramofonom“ da biste dovršili uparivanje.
17SR
Održavanje
3 Držite zvučnicu () jednom rukom,
uhvatite iglu drugom, a zatim
povucite iglu u smeru strelice da
biste je skinuli sa zvučnice.
Čišćenje igle
Igla je vrlo precizna komponenta. Rukujte
njome pažljivo da biste izbegli oštećenje.
Koristite komercijalni proizvod za čišćenje
da biste čistili iglu.

Zamena igle
Igla može da se pohaba, ošteti ili isprlja bez
mogućnosti čišćenja u zavisnosti od načina
korišćenja. U tom slučaju, zamenite iglu.
Da biste nabavili rezervnu iglu, kontaktirajte
svog prodavca ili veb-sajt korisničke
podrške. (Pogledajte stranicu 23.)
Napomena
• Nemojte da koristite rezervnu iglu drugog
proizvođača.
• Obavezno postavite zaštitni poklopac igle pre
nego što je zamenite da ne biste povredili
vrhove prstiju ili oštetili iglu.
Postavljanje igle
1
Postavite zaštitni poklopac na
rezervnu iglu.
2 Držite zvučnicu () jednom rukom,
a zatim umetnite jezičak na
rezervnoj igli u kućište na zvučnici.
Uklanjanje igle
1
Isključite gramofon i povezani audio
uređaj i iskopčajte adapter za
naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
2 Postavite zaštitni poklopac na iglu.
18SR

3 Gurajte iglu u smeru strelice dok ne
klikne na svoje mesto.
Zamena pogonskog
kaiša
Pogonski kaiš će se pohabati ili može čak i
da pukne tokom vremena. U tom slučaju,
zamenite ga novim.
Da biste nabavili rezervni kaiš, kontaktirajte
svog prodavca ili veb-sajt korisničke
podrške. (Pogledajte stranicu 23.)
1
Isključite gramofon i povezani audio
uređaj i iskopčajte adapter za
naizmeničnu struju iz zidne utičnice.
pogonski kaiš.
6 Omotajte novi pogonski kaiš oko
tanjira i pazite da se ne uvrne.
Pratite korake u odeljku „Sklapanje
gramofona“ da biste završili sklapanje.
(Pogledajte stranicu 10.)
Napomena
Rezervni pogonski kaiši nemaju prikačenu
crvenu traku.
motora.
Čišćenje zaštitnog
poklopca i kućišta
gramofona
4 Stavite prst i palac u okrugle otvore
na tanjiru da biste ga uhvatili i
skinuli.
Održavanje
2 Uklonite podlogu za tanjir.
3 Skinite pogonski kaiš sa remenice
5 Okrenite tanjir obrnuto i skinite
Koristite suvu meku krpu da očistite zaštitni
poklopac i kućište gramofona.
Kada je teško očistiti nečistoću, upotrebite
krpu koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta. Ne koristite nikakav hemijski
rastvarač, kao što je alkohol, benzin ili
razređivač, jer oni mogu da oštete završni
sloj.
19SR
Čujete šumove.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Kada utvrdite da gramofon ne radi pravilno,
najpre pregledajte sledeće predloge pre
nego što razmotrite zahtev za popravku.
Ako vam ovo ne pomogne da rešite
problem, kontaktirajte svog prodavca ili
veb-sajt korisničke podrške. (Pogledajte
stranicu 23.)
Reprodukcija vinilne ploče
Tonska ručica preskače ili se kliza.
• Gramofon nije na ravnoj površini. Postavite
gramofon na vodoravnu površinu.
• Vinilna ploča je prašnjava ili izgrebana.
Očistite površinu komercijalno dostupnim
priborom za čišćenje ploče ili zamenite
vinilnu ploču.
Imate problema sa zvukom.
Visina zvuka je previsoka ili preniska.
• Izabrana je pogrešna brzina rotacije.
Proverite brzinu rotacije na srednjoj etiketi
vinilne ploče ili na omotu ploče i izaberite
pravilnu brzinu. Rotirajte kružni prekidač
SPEED da biste izabrali „33“ za ploče brzine
33 1/3 o/min ili „45“ za ploče brzine
45 o/min.
• Pogonski kaiš je možda uvrnut ili pohaban.
Ispravite pogonski kaiš. (Pogledajte
stranicu 19.)
Visina tona je promenljiva.
Igla je pohabana. Zamenite je novom.
(Pogledajte stranicu 18.)
• Ako prljava igla izaziva česte šumove,
očistite je komercijalno dostupnim
proizvodom za čišćenje igle. Ako je igla
pohabana, zamenite je. (Pogledajte
stranicu 18.)
• Ako je visina zvuka nestabilna, pogonski kaiš
je možda pohaban. Zamenite pogonski kaiš.
(Pogledajte stranicu 19.)
• Ako prašnjava vinilna ploča izaziva česte
šumove, očistite površinu komercijalno
dostupnim proizvodom za čišćenje ploče.
• Igla je pohabana. Zamenite je novom.
(Pogledajte stranicu 18.)
Pogonski kaiš je pohaban ili pokidan.
Čujete brujanje ili niskofrekventne
zavijajuće šumove*.
Zvuk reprodukcije je preslab ili izobličen.
Gramofon je postavljen preblizu zvučnicima.
Udaljite gramofon od zvučnika.
* Ovaj fenomen, nazvan „akustična povratna sprega“,
javlja se kada vibracije koje se sa zvučnika prenose
kroz vazduh ili čvrste objekte (kao što su police,
ormani ili pod) budu uhvaćene iglom, pa se
pojačavaju i reprodukuju kroz zvučnike.
20SR
• Proverite da li je prekidač OUTPUT SELECT na
zadnjoj strani gramofona podešen na LINE.
Ako je prekidač PHONO/LINE podešen na
PHONO kada je gramofon povezan na bilo
koji drugi ulazni priključak osim ulaznog
priključka PHONO na audio uređaju, možda
ćete čuti šum reprodukcije. Ako je prekidač
PHONO/LINE podešen na LINE, nemojte da
povezujete gramofon u ulazne priključke
PHONO na audio uređaju.
Zamenite pogonski kaiš. (Pogledajte
stranicu 19.) Da biste nabavili rezervni kaiš,
kontaktirajte svog prodavca ili veb-sajt
korisničke podrške. (Pogledajte stranicu 23.)
Tanjir se ne okreće.
• Uverite se da je adapter za naizmeničnu
struju čvrsto povezan sa zidnom utičnicom i
priključkom DC IN od 12 V na gramofonu.
• Uverite se da je pogonski kaiš potpuno
zakačen za remenicu motora. (Pogledajte
stranicu 11.)
Uverite se da izbor prekidača OUTPUT SELECT
na gramofonu odgovara tipu ulaznih priključaka
koji su iskorišćeni za povezivanje sa
gramofonom. (Pogledajte stranicu 12.)
BLUETOOTH veze
Ne možete da uparujete putem
BLUETOOTH bežične tehnologije.
Ne možete da povežete gramofon sa
uređajem za reprodukciju koji podržava
BLUETOOTH bežičnu tehnologiju, a sa
kojim želite da se povežete.
Ako se u blizini nalaze uređaji za reprodukciju
koji podržavaju BLUETOOTH bežičnu tehnologiju
na kojima je omogućena BLUETOOTH funkcija, ali
sa kojima ne želite da se povežete, onemogućite
BLUETOOTH funkciju na njima.
Ne možete da povežete pametni telefon,
televizor ili računar.
Gramofon može da koristi BLUETOOTH
funkciju za slanje podataka na uređaje za
reprodukciju koji podržavaju BLUETOOTH
bežičnu tehnologiju; međutim, pošto
gramofon ne može da prima podatke sa
pametnih telefona, televizora ili računara,
gramofon ne može da se poveže sa njima.
Kada utvrdite da gramofon ne radi pravilno,
najpre pregledajte predloge izlistane u odeljku
„Rešavanje problema“ da biste otkrili da li je
za nastali problem potrebna popravka.
Ako vam predlozi ne pomognu da rešite
problem, kontaktirajte svog prodavca ili
veb-sajt korisničke podrške. (Pogledajte
stranicu 23.)
Period obezbeđenja rezervnih komponenti:
Sony zadržava funkcionalne komponente
gramofona za popravku (komponente
neophodne za održavanje funkcija gramofona)
najmanje osam godina nakon prestanka
proizvodnje proizvoda, kao što je naloženo od
strane Ministarstva ekonomije, trgovine i
industrije Japana, i pružaće usluge popravke u
toku tog perioda obezbeđenja. Međutim, u
zavisnosti od komponenti koje zahtevaju
popravku, usluge popravke će možda biti
obezbeđene i van perioda obezbeđenja. Za
više informacija, kontaktirajte veb-sajt za
korisničku podršku. (Pogledajte stranicu 23.)
Pre nego što kontaktirate sa svojim prodavcam
ili posetite veb-sajt korisničke podrške
(stranica 23), savetujemo vam da imate pri
ruci sledeće informacije:
• Broj modela: PS-LX310BT
• Serijski broj na donjoj strani gramofona:
• Opis nedostataka: Opišite što je više
moguće.
• Datum kupovine:
• Naziv prodavca:
Dodatne informacije
• Ako se u blizini nalaze uređaji za
reprodukciju koji podržavaju BLUETOOTH
bežičnu tehnologiju na kojima je omogućena
BLUETOOTH funkcija, ali sa kojima ne želite
da se uparite, onemogućite BLUETOOTH
funkciju na njima, a zatim ponovo pokušajte
sa uparivanjem.
• Operacija uparivanja može da dovede do toga
da se uređaj sa kojim ne želite da obavite
uparivanje automatski uključi i poveže sa
gramofonom. Ako se to desi, promenite
postavku uređaja tako da se ne uključi putem
BLUETOOTH veze, zatim isključite uređaj i
ponovo pokušajte sa uparivanjem.
• Postupak za uključivanje režima uparivanja
se razlikuje u zavisnosti od uređaja za
reprodukciju koji podržava BLUETOOTH
bežičnu tehnologiju. Detaljne informacije
potražite u korisničkom uputstvu koje ste
dobili uz uređaj.
Usluge popravke
Ako su igla ili pogonski kaiš oštećeni ili
pohabani zbog nepravilne upotrebe, usluge
popravke će biti obezbeđene o vašem trošku.
Domet BLUETOOTH bežične komunikacije
je kratak.
Pokušajte sledeće.
• Ako su sa gramofonom povezani drugi
elektronski uređaji i uređaj za reprodukciju,
isključite ih.
• Povežite gramofon sa utičnicom za napajanje
u koju nije uključena mikrotalasna rerna.
• Stavite gramofon na sto koji nije od metala.
21SR
Specifikacije
Motor i tanjir
Sistem pogona
Remenski pogon
Motor
DC motor
Tanjir
Prečnik 296 mm (liveni aluminijum)
Brzine
33 1/3 i 45 o/min, 2 brzine
Varijacije
0,1% (WRMS)
Odnos signal/šum
Više od 50 dB (DIN-B) sa isporučenom
zvučnicom
Tonska ručica
Tip
Dinamična balansirana ručica u obliku
slova J
Efektivna dužina ručice
197 mm
Zvučnica
Tip
MM
Pritisak igle
3g
Izlazni nivo
2,5 mV
Opšte
Napajanje
DC 12 V 0,8 A (adapter za naizmeničnu
struju)
Potrošnja energije
1,8 W
Dimenzije
430 mm x 108 mm x 367 mm
(širina/visina/dubina)
Težina
Oko 3,5 kg
adapter za naizmeničnu struju
Ulaz
AC 100–240 V 0,35 A 50/60 Hz
Izlaz
DC 12 V 0,8 A (adapter za naizmeničnu
struju)
22SR
BLUETOOTH odeljak
Sistem komunikacije
BLUETOOTH specifikacija verzije 4.2
Izlaz
BLUETOOTH® specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost oko 10 m*1
Frekventni opseg
Opseg od 2,4 GHz
(2,402 GHz – 2,480 GHz)
Maksimalna izlazna snaga
≤ 4 dBm
Metod modulacije
FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2
A2DP 1.3
Podržani kodeci*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Frekvencija
uzorkovanja 48 kHz)
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
bežični telefon, osetljivost prijema, performanse
antene, operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
*3 Kodek: Kompresija audio signala i format konverzije
*4 Kodek podpojasa
Dizajn i specifikacije su podložni promenama
bez najave.
Veb-sajtovi korisničke
podrške
Za informacije o kupovini rezervnih
komponenti, dodatnog pribora i drugih
usluga podrške, posetite veb-sajt korisničke
podrške određen za vaše područje stanovanja.
Za korisnike u Evropi:
http://www.sony.eu/support
Za korisnike u SAD:
http://esupport.sony.com/US
Sadržaj
adapter za ploče 45 o/min......................9, 15
audio kabl....................................................12
brzina rotacije..............................................15
glava zvučnice.............................................. 7
osovina.................................................... 6, 10
podloga za tanjir.................................. 6, 9, 11
remenica................................................10, 19
šarke zaštitnog poklopca.................... 6, 9, 11
šum.............................................................20
tanjir.............................................. 6, 9, 10, 20
tonska ručica................................ 7, 15, 16, 20
zvučnica...................................................7, 18
Za korisnike u Kanadi:
Za korisnike u ostalim zemljama/
regionima:
http://www.sony-asia.com/support
Zaštićeni znakovi
• IBM i PC/AT su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows i Windows Media su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Mac, MAC OS i macOS su zaštićeni znakovi
kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i
drugim zemljama.
• Qualcomm aptX je proizvod kompanije
Qualcomm Technologies International, Ltd.
• Qualcomm je žig kompanije Qualcomm
Incorporated, registrovan u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama i
koristi se uz dozvolu. aptX je žig kompanije
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
registrovan u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama i koristi se uz
dozvolu.
• Slovna oznaka BLUETOOTH® i logotipi su
registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i kompanija
Sony Corporation ih koristi pod licencom.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani
zaštićeni znakovi pripadaju svojim
vlasnicima. U ovom priručniku, oznake ™ i ®
nisu navedene.
Dodatne informacije
http://esupport.sony.com/CA/
23SR
© 2019 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement