Sony PS-LX310BT Operating instructions

Sony PS-LX310BT Operating instructions
4-748-755-61 (2)
Stereoskivspelare
Stereolevysoitinjärjestelmä
Stereo platespillersystem
Stereogrammofonsystem
PS-LX310BT
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
NO
Betjeningsvejledning
DK
VARNING
Nätadaptern är avsedd att användas
inomhus på en torr plats.
För att minska risken för brand får du inte
täcka över apparatens ventilationsöppning
med tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande.
Utsätt inte apparaten för öppen eld (t.ex.
levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, till exempel
vaser, ovanpå enheten för att reducera risken
för brand och elektriska stötar.
Nätadapterns likströmspolaritet

För stereoskivspelaren
Typskylten finns placerad underst på
stereoskivspelaren.
Angående nätadaptern
Nätadapterns modellnamn finns placerat
underst på nätadaptern.
Kontroll av skivspelarens firmwareversion
Placera inte enheten i ett stängt utrymme,
till exempel i en bokhylla eller ett
inbyggnadsskåp.
Du kan kontrollera din skivspelares firmwareversion med hjälp av en dator. Du kan
uppdatera firmware genom att ladda ner
uppdateringar från Sonys supportsida när
uppdateringarna blir tillgängliga.
Nätadaptern får inte täckas över och får
endast användas i en omgivningstemperatur
på upp till 45 °C.
För kunder i Europa
Så länge enheten är ansluten till ett eluttag
är den inte skiljd från strömkällan, även om
du har stängt av själva enheten.
Nätadapterns stickkontakt används för att
koppla loss apparaten från elnätet. Anslut
därför stickkontakten till ett lättåtkomligt
eluttag.
Koppla omedelbart loss stickkontakten från
eluttaget om du märker något onormalt.
För CE-märkta modeller
CE-märkningens giltighet är begränsad
till de länder där märkningen krävs enligt
lag, dvs. huvudsakligen i länder inom det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) och Schweiz.
Rekommenderade kablar
Använd korrekt avskärmade kablar med
jord för anslutning till värddatorer och/eller
kringutrustning.
Nätadaptern kan inte repareras. Sluta
omedelbart att använda nätadaptern om
den blir skadad eller är defekt.
2SE
FÖRSIKTIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ANVÄND ENDAST PÅ TORRA
PLATSER
Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven.
Den här produkten har tillverkats av, eller på
uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör
produkternas överensstämmelse i Europa
skall sändas till tillverkarens auktoriserade
representant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgien.
Härmed försäkrar Sony Corporation att
denna utrustning överensstämmer med
direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran
om överensstämmelse finns på följande
webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
Denna utrustning har testats och funnits
överensstämma med de gränsvärden
som anges i EMC-förordningen för en
anslutningskabel kortare än 3 meter.
Denna radioutrustning är avsedd att
användas med den godkända versionen av
programvaran/programvaror som anges
i EU-försäkran om överensstämmelse.
Programvaran installerad i denna
radioutrustning är verifierad för att uppfylla
de väsentliga kraven i direktivet 2014/53/EU.
Hantering av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (gäller inom
EU och andra länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in
på en återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten bortskaffas
felaktigt. Återvinning av material bidrar
till att bevara naturresurser. Kontakta
dina lokala myndigheter, din lokala
avfallshanteringstjänst eller affären där du
köpte produkten för mer information om
återvinning.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Kontrollera att enhetens driftspänning
överensstämmer med den lokala
nätspänningen innan du använder enheten.
• Koppla genast loss enheten från nätet om
ett föremål eller vätska kommer innanför
höljet, och be en kvalificerad tekniker
kontrollera den innan du använder den igen.
• Koppla loss enheten från eluttaget om den
inte kommer att användas under en längre
tid. Håll i stickkontakten när du kopplar loss
nätkabeln.
Dra aldrig i sladden.
SE
ES
Angående förpackningsmaterialet
Behåll kartongen och förpackningsmaterialet.
De är bra att ha om du senare behöver
transportera enheten. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare om du har frågor eller
problem angående enheten vilka inte beskrivs
i denna bruksanvisning.
3SE
Funktioner
Stereoskivspelaren PS-LX310BT är avsedd för analog uppspelning av vinylskivor.
Du måste montera din skivspelare innan du kan använda den.
Skivspelaren har inte inbyggda högtalare.
För att lyssna på vinylskivor, måste du antingen använda en ljudkabel för att ansluta spelaren
till en ljudenhet eller använda BLUETOOTH®-funktionen för att ansluta spelaren till en
BLUETOOTH-kompatibel ljudenhet, t.ex. trådlösa högtalare eller trådlösa hörlurar.
”Anslutning med ljudkabeln”
(sidan 12)
Ljudkabel
”Anslutning via BLUETOOTH-funktionen”
(sidan 13)
Obs!
• För att använda den trådlösa BLUETOOTH-anslutningen får du endast ansluta spelaren till en ljudenhet
med volymreglering. Ljudspåren kan spelas upp vid mycket hög volym om du ansluter skivspelaren till
en enhet utan volymreglering.
• Utrustning, så som TV-apparater, smartphones och datorer, kan inte ta emot ljuddataströmmen från
skivspelaren så länge skivspelaren är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
• Din skivspelare är inte en analog skivspelare avsedd för DJ-bruk. Om du stoppar eller roterar skivtallriken
bakåt med handen kommer detta att orsaka funktionsfel.
4SE
Innehållsförteckning
Försiktighetsåtgärder....................... 3
Funktioner......................................... 4
Delar och reglage............................. 6
Komma igång
Kontrollera de medföljande
delarna.............................................. 9
Montera skivspelaren......................10
Ansluta skivspelaren....................... 12
Lyssna på en vinylskiva
Spela en vinylskiva.......................... 15
Underhåll
Rengöra pickupnålen......................18
Byta pickupnålen.............................18
Byta drivremmen.............................19
Rengöra dammkåpan och
skivspelarhöljet...............................19
Övrig information
Felsökning...................................... 20
Reparationstjänster......................... 21
Specifikationer.................................22
Kundtjänstwebbplatser...................23
Varumärken.....................................23
Index................................................23
5SE
Delar och reglage
Framsidan/Sidan
1
 Skivtallriksaxel (sidan 10)
 Matta för skivtallriken (sidan 9, 11)
 Skivtallrik (sidan 9, 10)
Placera skivtallriken på skivtallriksaxeln när du
monterar skivspelaren. En drivrem är lindad
runt skivtallriken på insidan.
 BLUETOOTH-indikator
Indikatorn lyser blått när skivspelaren är
ansluten via trådlös BLUETOOTH-teknologi till
en BLUETOOTH-kompatibel ljudenhet.
Indikatorn blinkar blått under parkoppling, och
den är släckt när BLUETOOTH-funktionen är
avstängd. Om det inte finns några närbelägna
enheter som redan har parkopplats med
skivspelaren när du trycker på BLUETOOTHPAIRING-knappen då
knappen/
BLUETOOTH-funktionen är avstängd, lyser
indikatorn orange och skivspelaren ställs i
standby-läget.
6SE
 BLUETOOTH-knapp/
PAIRING-knapp
(sidan 13)
Aktiverar/inaktiverar BLUETOOTH-funktionen.
Tryck på knappen i ca 2 sekunder och släpp den
för att aktivera skivspelarens parkopplingsfunktion.
 Micro USB-port
Denna port finns inuti skivspelaren och syns
när du tar bort skivtallriken.
När uppdateringar finns tillgängliga
(sidan 2), kan du ansluta skivspelaren till
en dator med hjälp av en micro USB-kabel
(medföljer ej) och uppdatera skivspelarens
firmware.
 Dammkåpa (sidan 9, 11)
 Gångjärn till dammkåpa (sidan 9, 11)
 Förvaringshål för 45-varvspuck
(sidan 9, 15)
Du kan förvara 45-varvspucken här när du inte
använder den.
 Tonarm (sidan 15)
 SIZE-ratt (sidan 15)
Vrid ratten till önskat läge beroende på
storleken på den vinylskiva som ska spelas.
 Tonarmsstöd (sidan 16)
Placera tonarmen här när du inte spelar
vinylskivor.
Obs!
Tonarmsstödet har ett hål längst ned. Vid
transport av skivspelaren kan du dra ett snöre
genom hålet för att fixera tonarmen i
tonarmsstödet.
 SPEED-ratt (sidan 15)
 Pickupnål (sidan 18)
Pickupnålen har ett nålskydd monterat när
skivspelaren är ny. Sätt på skyddet när
skivspelaren monteras och om du inte kommer
att använda skivspelaren under en längre tid.
Obs!
Pickupnålen är en högprecisionskomponent.
Hantera den varsamt för att undvika skador.
 Pickup (sidan 18)
 START-knapp (sidan 16)
 STOP-knapp (sidan 16)
 UP/DOWN-knapp (sidan 16)
Vrid ratten till önskat varvtal beroende på den
vinylskiva som ska spelas.
 Pickuphuvud
7SE
Baksidan
 OUTPUT SELECT-omkopplare (sidan 12)
Ställ omkopplaren i lämpligt läge för att
anpassa utsignalen till den ljudenhet, t.ex. en
stereoanläggning eller förstärkare, som
skivspelaren ansluts till.
 GAIN SELECT-omkopplare
Använd denna omkopplare för att anpassa
skivspelarens signalnivå under uppspelning av
vinylskivor. Om ljudet på vinylskivan har
spelats in med låg nivå, ställer du omkopplaren
på HIGH för att förstärka signalens utnivå. Om
ljudet på vinylskivan har spelats in med hög
nivå, kan ljudet bli förvrängt om omkopplaren
står på HIGH när du spelare vinylskivor.
Anpassa inställningen enligt vinylskivan som
spelas.
Volymreglering kan användas när OUTPUT
SELECT-omkopplaren står på LINE, inklusive
reglering av uppspelningsvolymen när en
BLUETOOTH-anslutning används. Funktionen
kan inte användas när OUTPUT SELECTomkopplaren står på PHONO.
  DC IN 12V-uttag
 Ström
ON/
STANDBY-knapp
Slår skivspelaren på/av.
ON
Kontrollera att strömbrytaren står på
om uppspelningen inte startar när du trycker
på START-knappen.
8SE
Anmärkning angående flyttning av
produkten
När du bär denna produkt ska du hålla den
ordentligt under bägge kanter enligt bilden
nedan. Om du har dåligt grepp finns det risk att
du tappar produkten, vilket kan resultera i
felfunktion och personskada.
• Gångjärn till dammkåpa (2)*
Komma igång
Kontrollera de
medföljande delarna
• Nätadapter (1)
• Skivtallrik (med drivrem) (1)
• Bruksanvisning (denna handbok)
* 45-varvspucken och gångjärnen till dammkåpan är
vid leveransen fästa på sidan av skivspelarens
förpackningsmaterial.
Komma igång
Kontrollera att du har alla medföljande
tillbehör enligt nedan. Kontakta
återförsäljaren eller kundtjänstwebbplatsen
om något saknas. (Se sidan 23.)
Obs!
• Matta för skivtallriken (1)
Behåll förpackningsmaterialet ifall du behöver
transportera skivspelaren i framtiden, t.ex. för
reparation.
• Dammkåpa (1)
• 45-varvspuck (1)*
Placera 45-varvspucken över
skivtallriksaxeln för att spela 7 tum (17 cm)
vinylskivor (EP-skivor).
Förvara 45-varvspucken i förvaringshålet
när du inte använder den.
9SE
Montera skivspelaren
Obs!
• Vid inköpet sitter det ett nålskydd på
skivspelarens pickupnål. Låt nålskyddet sitta
kvar under montering av skivspelaren.
• Anslut inte skivspelarens nätadapter till ett
eluttag förrän du är klar med monteringen.
• Pickupnålen är en högprecisionskomponent. Rör
inte pickupnålen när du hanterar pickupen.
Pickupnålen kan skadas om du råkar röra den
med fingrarna eller om den slår emot
skivtallriken.
• Innan du flyttar på skivspelaren efter
monteringen,
– ska du sätta på pickupnålens nålskydd,
– ta av skivtallriken och
– dra ett snöre genom hålet i tonarmsstödet
och säkra tonarmen i tonarmsstödet.
Montera skivtallriken
1
Placera skivtallriken på
skivtallriksaxeln.
Håll skivtallriken vågrätt när du sätter
den på skivtallriksaxeln.
Skivtallrik
Motordrev
Skivtallriksaxel
Försiktighetsåtgärder
angående placeringen
• Placera enheten på en vågrätt yta.
• Undvik att placera enheten nära elektriska
apparater (t.ex. en TV, hårtork eller en
lysrörslampa), som kan orsaka
brummande ljud eller störningar.
• Placera enheten på en plats där den inte
utsätts för vibrationer, till exempel från
högtalare,
smällande dörrar och liknande.
• Utsätt inte enheten för direkt solljus,
extrema temperaturer eller mycket damm
och fukt.
• Placera enheten på avstånd från elektriska
apparater som kan alstra radiovågor eller
elektromagnetiska störningar.
10SE
Obs!
Håll skivtallriken med ett fast grepp så att du
inte tappar den, eftersom det kan orsaka
personskador eller skador på skivspelaren.
2 Vrid skivtallriken så att du ser
motordrevet genom det
rektangulära hålet medan ändarna
på det röda bandet fortfarande är
fasttejpade på skivtallriken.
Motordrev
Rött band
3 Avlägsna tejpen, dra ut och håll i det
röda bandet och haka fast
drivremmen över motordrevet.
Montera dammkåpan
1
Sätt de medföljande gångjärnen till
dammkåpan i dammkåpans
gångjärnsfickor.
Gångjärnsfickor
Komma igång
Obs!
• Se till att drivremmen inte blir snodd. Om
drivremmen är snodd när den läggs över
motordrevet blir varvtalet ojämnt och
skivtallriken stannar efter att den börjat
snurra. Om detta inträffar, placerar du
drivremmen korrekt runt motordrevet igen.
• Sträck inte drivremmen för mycket när du
lägger den runt skivtallriken. I annat fall kan
drivremmen försämras med resultatet att
tonhöjden under uppspelning kommer att
variera och vara för hög.
• Ta av skivtallriken temporärt om drivremmen
kör av skivtallrikens innercirkel när du
försöker lägga drivremmen runt skivtallriken.
Vänd på skivtallriken och lägg drivremmen
runt innercirkelns hela omkrets. Starta sedan
om från procedurens början.
• Var noga med att avlägsna det röda bandet
när du har dragit drivremmen över
motordrevet. Det röda bandet är avsett att
underlätta denna uppgift. Det går även att
dra drivremmen över motordrevet utan det
röda bandet. Det röda bandet behövs inte
längre när skivtallriken väl har monterats.
4 Lägg mattan för skivtallriken på
skivtallriken.
Gångjärn till dammkåpa
2 Passa samman gångjärnen med
gångjärnsfickorna på skivspelarens
baksida och tryck dammkåpan på
plats.
Tips
För att ta bort dammkåpan från skivspelaren
ska du öppna dammkåpan helt, ta tag i kåpans
båda sidor nära baksidan och sedan försiktigt
dra dammkåpan uppåt.
11SE
Ansluta skivspelaren
Anslutning med ljudkabeln
Obs!
• Stäng av den andra ljudenheten, t.ex. en
stereoanläggning eller förstärkare, innan du
utför anslutningen.
• Utför alla anslutningar innan du ansluter
nätadaptern till ett eluttag.
1
Anslut ljudkabeln som kommer ut
från skivspelarens baksida till
PHONO-ingångarna, AUXingångarna eller andra analoga
ingångar på ljudenheten.
Anslut den vita kontakten till det vita
uttaget (L) och den röda kontakten till
det röda uttaget (R).
2 Ställ in OUTPUT SELECT-
omkopplaren på skivspelarens
baksida i överensstämmelse med
anslutningen till ljudenheten.
• Om ljudenheten har PHONOingångar (och anslutning görs till
PHONO-ingångarna)
Ställ omkopplaren på PHONO.
Ljudsignalen från MM-pickupen
skickas då direkt till ljudkabeln utan att
ledas via skivspelarens phonoförförstärkare. I detta fall användas
den andra ljudenhetens phonoförförstärkare.
• Om ljudenheten inte har PHONOingångar (och anslutning görs till
AUX- eller VIDEO-ingångarna eller
liknande)
Ställ omkopplaren på LINE.
Ljudsignalen passerar i detta fall
skivspelarens phono-förförstärkare
och skickas därefter till ljudkabeln.
Obs!
Obs!
Stick kontakterna helt in i uttagen. Lösa
anslutningar orsakar störningar vid
uppspelningen.
12SE
• Om du endast använder BLUETOOTHanslutningen och inte ansluter skivspelaren
till en annan enhet med ljudkabeln, ska du
placera ljudkabeln så att kontakternas
metallstift inte rör vid varandra eller andra
metalldelar i racket eller på andra enheter.
Ställ därefter OUTPUT SELECT-omkopplaren
på LINE för att använda skivspelaren.
Tips
OUTPUT SELECT-omkopplaren är inställd på
LINE vid tidpunkten för köpet.
3 Anslut nätadaptern.
Anslutning via BLUETOOTHfunktionen
Du kan njuta av uppspelning av vinylskivor
med hjälp av skivspelarens BLUETOOTHfunktion för trådlös anslutning till en
uppspelningsenhet (medföljer inte) som har
stöd för trådlös BLUETOOTH-teknologi, som
exempelvis BLUETOOTH-högtalare eller
BLUETOOTH-hörlurar.
Om du trycker på BLUETOOTH-knappen/
PAIRING-knappen medan du spelar en
vinylskiva kan tryckrörelsen göra att
pickupnålen hoppar till. Vi rekommenderar
att du utför BLUETOOTH-anslutningen innan
du spelar en vinylskiva.
Komma igång
• Om du ansluter ljudkabeln till ljudenhetens
PHONO-ingångar och ställer OUTPUT
SELECT-omkopplaren på LINE blir ljudnivån
mycket hög med risk att förstärkaren eller
högtalarna går sönder. Ställ alltid
omkopplaren på PHONO när du ansluter
ljudkabeln till PHONO-ingångar.
Om ljudkabeln ansluts till analoga ingångar,
så som AUX-ingångar, och OUTPUT
SELECT-omkopplaren ställs på PHONO blir
volymnivån väldigt låg. Ställ alltid
omkopplaren på LINE när du ansluter
ljudkabeln till analoga ingångar.
Obs!
Anslut inte till hörlurar med vilka det inte går att
reglera volymen. Ljudet kan återges med hög
volym.
Parkoppla andra enheter med
skivspelaren
Obs!
Placera nätadaptern så långt borta från
skivspelaren som möjligt för att undvika
störningar.
Första gången du ansluter din skivspelare
till en uppspelningsenhet med stöd för
trådlös BLUETOOTH-teknologi måste du
parkoppla den med enheten.
Eftersom din skivspelare kan lagra
information för upp till 8 parkopplade
enheter, behöver du inte utföra
parkopplingen senare när du ansluter
enheten till skivspelaren.
1
Placera den BLUETOOTH-kompatibla
uppspelningsenheten, som du vill
parkoppla med, så nära skivspelaren
som möjligt.
13SE
2 Håll skivspelarens BLUETOOTH-knapp/
PAIRING-knapp intryckt i ca 2
sekunder och släpp den.
BLUETOOTH-indikatorn blinkar snabbt blått.
Obs!
Om du endast använder BLUETOOTHanslutningen och inte ansluter skivspelaren till en
annan enhet med hjälp av ljudkabeln, ska du
ställa OUTPUT SELECT-omkopplaren på
skivspelarens baksida på LINE för att kunna
använda skivspelaren.
Tips
3 Aktivera parkopplingsläget på den
BLUETOOTH-kompatibla
uppspelningsenheten som du vill
ansluta till.
Bilden ovan visar ett exempel på en
enhet som ansluts.
Se bruksanvisningen som medföljer
uppspelningsenheten du vill ansluta till
för anvisningar om hur man aktiverar
parkopplingsläget.
BLUETOOTH-indikatorn slutar blinka blått
och lyser konstant när parkopplingen är
klar.
14SE
• När väl skivspelaren och ljudenheten har
parkopplats kan du etablera en anslutning till
enheten med ett kort tryck på BLUETOOTHPAIRING-knappen för att aktivera
knappen/
skivspelarens BLUETOOTH-funktion. Du kan
även etablera en anslutning till den parkopplade
enheten och direkt spela vinylskivor genom att
trycka på START-knappen på skivspelarens
framsida när BLUETOOTH-indikatorn lyser
orange (i standby-läget).
PAIRING
• Tryck på BLUETOOTH-knappen/
knappen för att avbryta BLUETOOTHanslutningen. BLUETOOTH-indikatorn släcks.
• Skivspelaren kan lagra information för upp till 8
parkopplade enheter.
Du kan radera alla uppgifter angående de
parkopplade enheterna genom att hålla
PAIRING-knappen
BLUETOOTH-knappen/
intryckt i cirka 10 sekunder och sedan släppa
den.
Om en enhet inte kan parkopplas
• Om det finns uppspelningsenheter med
stöd för trådlös BLUETOOTH-teknologi i
närheten och deras BLUETOOTH-funktion
har aktiverats, men vissa av dem inte är
den enhet som du vill parkoppla med, ska
du inaktivera deras BLUETOOTH-funktion
och göra om parkopplingen.
• Med sammankopplingen kan den enhet
som du inte vill sammankoppla med slås
på och anslutas till skivspelaren
automatiskt. Om det inträffar, ändra
enhetens inställning till att inte slås på av
BLUETOOTH-anslutningen, stäng av
enheten och försök sammankoppla igen.
• Skivspelaren kan inte parkopplas med
smartphones, TV-apparater eller datorer.
Skivspelaren kan använda BLUETOOTHfunktionen för att skicka data till
uppspelningsenheter med stöd för trådlös
BLUETOOTH-teknologi, men eftersom
skivspelaren inte kan ta emot data från
smartphones, TV-apparater eller datorer
så kan skivspelaren inte parkopplas med
dem.
Lyssna på en vinylskiva
2 Använd SPEED-ratten för att välja
korrekt varvtal för uppspelning av
vinylskivan.
Spela en vinylskiva
Obs!
1
SPEED-ratt
Lägg en vinylskiva på skivtallriken.
Vinylskiva
Tips
Lyssna på en vinylskiva
• Sänk ljudenhetens volym innan du spelar en
vinylskiva. Högtalarna eller ljudenheten kan
skadas av det sprakande ljud som uppkommer
när tonarmen sänks ned och pickupnålen
kommer i kontakt med skivan. Vänta tills
pickupnålen är helt nedsänkt mot skivan innan
du höjer volymen.
• Även nya vinylskivor kan producera sprakande
ljud när du spelar dem. Observera att detta ljud
är karakteristiskt när man spelar vinylskivor.
Tänk också på hur du förvarar dina vinylskivor,
eftersom damm och smuts som fastnar på ytan
när skivorna tas ur sina omslag kan orsaka brus.
Korrekt varvtal finns vanligtvis indikerat på
etiketten på vinylskivan eller dess omslag.
3 Använd SIZE-ratten för att välja
korrekt storlek (i tum) för vinylskivan
som ska spelas.
Ställ ratten på ”12” för LP-skivor eller på
”7” för EP-skivor.
Obs!
Lägg endast en vinylskiva på skivtallriken åt
gången.
Spela en 7 tum (17 cm) vinylskiva
(EP-skiva)
Placera den medföljande 45-varvspucken
över skivtallriksaxeln för att spela 7 tum
(17 cm) vinylskivor (EP-skivor).
Förvara 45-varvspucken i förvaringshålet
när du är klar med att använda den.
SIZE-ratt
15SE
4 Ta av nålskyddet från pickupnålen.
6 Justera volymen med hjälp av
ljudenheten.
Avbryta uppspelningen
Tryck på STOP-knappen. Tonarmen går
tillbaka till tonarmsstödet. Skivtallriken
slutar snurra.
Pickupnålens
nålskydd
Obs!
Ta av nålskyddet från pickupnålen försiktigt för
att undvika skada pickupnålen.
5 Tryck på START-knappen.
Uppspelningen börjar när tonarmen
automatiskt sänks ned till positionen
som valts med SIZE-ratten, dvs. vid
skivans början.
Göra paus under uppspelning
Tryck på UP/DOWN-knappen för att höja
pickupnålen från vinylskivan. Skivtallriken
fortsätter snurra.
När uppspelningen är klar
Tonarmen går automatiskt tillbaka till
tonarmsstödet och skivtallriken slutar
snurra.
För att spela ett annat spår på
vinylskivan
1
Efter att ha utfört steg 4, trycker du på
UP/DOWN-knappen för att höja tonarm.
Flytta tonarm till önskad position.
2 Tryck på UP/DOWN-knappen.
Tonarmen sänks ner mot vinylskivan och
avspelningen fortsätter.
Obs!
• När du stänger dammkåpan ska du göra det
försiktigt så att du inte stöter till spelaren
med risk att pickupnålen hoppar till.
• Rör inte tonarmen och den snurrande
vinylskivan under uppspelningen.
• Ändra inte inställningarna med reglagen på
skivspelarens baksida under uppspelningen.
16SE
Uppspelning via en
BLUETOOTH-anslutning
Första gången du ansluter skivspelaren till
en uppspelningsenhet med stöd för trådlös
BLUETOOTH-teknologi med skivspelarens
BLUETOOTH-funktion, måste du först
parkoppla enheten. (Se sidan 13.)
1
Skivspelarens BLUETOOTH-indikator lyser
blått om etablering av BLUETOOTHanslutningen lyckades.
2 Följ steg 1 till 5 i under ”Spela en
Lyssna på en vinylskiva
Slå först på uppspelningsenheten
och gör den klar för att etablera en
BLUETOOTH-anslutning. Tryck
därefter på BLUETOOTH-knappen/
PAIRING-knappen på skivspelaren
för att aktivera BLUETOOTHfunktionen.
vinylskiva” för att spela en vinylskiva.
Tips
Om du stänger av BLUETOOTH-funktionen på
uppspelningsenheten, som är ansluten via trådlös
BLUETOOTH-teknologi, ändrar skivspelarens
BLUETOOTH-indikator färg till orange och
skivspelaren ställs i standby-läget. I standby-läget
etablerar skivspelaren automatiskt en anslutning
till uppspelningsenheten om
uppspelningsenhetens BLUETOOTH-funktion
aktiveras på nytt och uppspelning på skivspelaren
börjar därmed.
Växla uppspelningsenhet
För att växla till en annan uppspelningsenhet
med stöd för trådlös BLUETOOTH-teknologi,
som redan har parkopplats, stänger du av
uppspelningsenheten som för närvarande
spelar upp och aktiverar därefter
BLUETOOTH-funktionen på den
uppspelningsenhet du istället vill använda.
För att växla till en ny enhet som inte tidigare
har parkopplats, stänger du av enheten som
spelar upp och följer sedan proceduren
under ”Parkoppla andra enheter med din
skivspelare” för att koppla samman
enheterna.
17SE
Underhåll
3 Håll pickupen () med ena handen
och fatta tag i pickupnålhuset med
den andra handen och dra sedan
pickupnålhuset i pilens riktning för
att ta loss det från pickupen.
Rengöra pickupnålen
Pickupnålen är en
högprecisionskomponent. Hantera den
varsamt för att undvika skador.
Använd en kommersiell rengöringsprodukt
för rengöring av pickupnålen.

Byta pickupnålen
Pickupnålen kan bli sliten, skadad eller
smutsig efter lång tids användning, vilket
normal rengöring inte kan råda bot på. Byt i
sådant fall den uttjänta pickupnålen.
Kontakta återförsäljaren eller
kundtjänstwebbplatsen angående
utbytespickupnålar. (Se sidan 23.)
Obs!
• Använd inte en pickupnål av annat märke.
• Sätt på nålskyddet på pickupnålen innan du tar
loss pickupnålen för att inte skada fingrarna
eller nålen.
Fästa pickupnålhuset
1
Sätt nålskyddet på den nya
pickupnålen.
2 Håll pickupen () med ena handen
och stick in tungan på det nya
pickupnålhuset i hålet på pickupen.
För att ta loss pickupnålen
1
Stäng av skivspelaren och den
anslutna ljudenheten och koppla
loss nätadaptern från eluttaget.
2 Sätt nålskyddet på pickupnålen.
18SE

3 Tryck pickupnålhuset i pilens
riktning tills det klickar på plats.
Byta drivremmen
5 Vänd på skivtallriken och avlägsna
drivremmen.
Drivremmen slits över tid och kan t.o.m.
brista. Byt den i så fall mot en ny.
Kontakta återförsäljaren eller
kundtjänstwebbplatsen angående
utbytesdrivremmar. (Se sidan 23.)
1
Stäng av skivspelaren och den
anslutna ljudenheten och koppla
loss nätadaptern från eluttaget.
motordrevet.
skivtallrikens innercirkel och se till
att den inte snos.
Följ stegen i ”Montera skivtallriken” för
att avsluta skivremsbytet. (Se sidan
10.)
Obs!
Utbytesdrivremmar levereras utan det röda
monteringsbandet.
4 Sätt tummen och ett finger i
skivtallrikens runda hål för att hålla
skivtallriken och ta bort skivtallriken.
Underhåll
2 Ta bort skivtallrikens gummimatta.
3 Haka loss drivremmen från
6 Lägg den nya drivremmen runt
Rengöra dammkåpan
och skivspelarhöljet
Använd en torr, mjuk trasa för att torka av
dammkåpan och skivspelarhöljet.
Om det är svårt att torka bort smuts,
använder du en trasa fuktad med en mild
rengöringslösning. Använd inte kemiska
lösningar, så som sprit, bensin eller thinner,
eftersom de kommer att skada ytfinishen.
19SE
Det hörs brus.
Övrig information
Felsökning
Om skivspelaren inte fungerar som den ska,
ska du först läsa igenom förslagen nedan
innan du begär reparation. Kontakta
återförsäljaren eller kundtjänstwebbplatsen
om förslagen inte kan lösa problemet. (Se
sidan 23.)
Uppspelning av vinylskivor
Tonarmen hoppar eller slirar.
• Skivspelaren står inte vågrätt. Placera
skivspelaren på en vågrätt yta.
• Vinylskivan är dammig eller repad. Rengör
ytan med en kommersiell
skivrengöringsprodukt eller byt ut
vinylskivan.
Det inträffar ljudproblem.
• Om pickupnålen är smutsig och orsakar
frekvent brus, ska du rengöra nålen med en
kommersiell nålrengöringsprodukt. Byt ut
pickupnålen om den är utsliten. (Se sidan
18.)
• Om ljudets tonhöjd varierar kan drivremmen
vara utsliten. Byt drivremmen. (Se sidan
19.)
• Om vinylskivan är dammig och orsakar
frekvent brus, ska du rengöra ytan med en
kommersiell skivrengöringsprodukt.
• Pickupnålen är utsliten. Byt ut den mot en
ny. (Se sidan 18.)
Det hörs ett brummande ljud eller
lågfrekvent rundgång*.
Skivspelaren står för nära högtalarna. Flytta
skivspelaren längre bort från högtalarna.
* ”Rundgång” eller ”akustisk återkoppling” uppstår
när vibrationer som rör sig genom luften eller fasta
föremål (t.ex. hyllor, skåp eller golv) från högtalarna
fångas upp av pickupnålen, förstärks och återges
genom högtalarna.
20SE
• Kontrollera att OUTPUT SELECT-omkopplaren
på skivspelarens baksida är inställd på LINE.
Om PHONO/LINE-omkopplaren är inställd på
PHONO när skivspelaren är ansluten till
andra ingångar än PHONO-ingångarna på
en ljudenhet kan det uppstå brus i det
uppspelade ljudet. Om PHONO/LINEomkopplaren står på LINE, får du inte ansluta
skivspelaren till PHONO-ingångarna på den
andra ljudenheten.
Tonhöjden är för hög eller låg.
• Du har valt fel varvtal. Kontrollera varvtalet
enligt etiketten på vinylskivan eller dess
omslag och ställ in rätt varvtal. Vrid på
SPEED-ratten för att välja ”33” för
33 1/3-varvsskivor eller ”45” för
45-varvsskivor.
• Drivremmen kan vara vriden eller utsliten.
Rätta till drivremmen. (Se sidan 19.)
Tonhöjden varierar.
Pickupnålen är utsliten. Byt ut den mot en ny.
(Se sidan 18.)
Drivremmen är utsliten eller defekt.
Byt drivremmen. (Se sidan 19.) Kontakta
återförsäljaren eller kundtjänstwebbplatsen
angående utbytesdrivremmar. (Se sidan 23.)
Skivtallriken snurrar inte.
• Kontrollera att nätadaptern är ordentligt
ansluten till eluttaget och skivspelarens DC
IN 12V-uttag.
• Kontrollera att drivremmen har satts helt
över motordrevet. (Se sidan 11.)
Uppspelningsljudet har för låg volym
eller är förvrängt.
Kontrollera att inställningen av skivspelarens
OUTPUT SELECT-omkopplare motsvarar typen
av ingångar på den andra ljudenheten till vilken
skivspelaren är ansluten. (Se sidan 12.)
BLUETOOTH-anslutningar
Parkoppling via trådlös BLUETOOTHteknologi fungerar inte.
Det går inte att parkoppla skivspelaren
med en uppspelningsenhet med stöd för
trådlös BLUETOOTH-teknologi.
Om det finns uppspelningsenheter med stöd
för trådlös BLUETOOTH-teknologi i närheten
och deras BLUETOOTH-funktion har aktiverats,
men vissa av dem inte är den enhet som du
vill parkoppla med, ska du inaktivera deras
BLUETOOTH-funktion.
Skivspelaren kan inte parkopplas med
smartphones, TV-apparater eller datorer.
Skivspelaren kan använda BLUETOOTHfunktionen för att skicka data till
uppspelningsenheter med stöd för trådlös
BLUETOOTH-teknologi, men eftersom
skivspelaren inte kan ta emot data från
smartphones, TV-apparater eller datorer så
kan skivspelaren inte parkopplas med dem.
Om skivspelaren inte fungerar som den ska,
bör du först läsa igenom förslagen under
”Felsökning” och se efter om problemet kräver
reparation.
Kontakta återförsäljaren eller
kundtjänstwebbplatsen om förslagen inte kan
lösa problemet. (Se sidan 23.)
Lagerhållningsperiod för reservdelar:
Sony tillhandahåller funktionella reservdelar
för skivspelaren (komponenter som krävs för
att bibehålla skivspelarens funktion) under
minst åtta år efter att produkten har tagits bort
från marknaden, enligt bestämmelser från
Japans Ekonomi-, handels och
industriministerium, och tillhandahåller
reparationstjänster under denna period.
Beroende på komponenten som behöver
repareras kan dessa tjänster också
tillhandahållas efter lagerhållningsperiodens
utgång. Kontakta kundtjänstwebbplatsen för
mer information. (Se sidan 23.)
Övrig information
• Om det finns uppspelningsenheter med stöd
för trådlös BLUETOOTH-teknologi i närheten
och deras BLUETOOTH-funktion har
aktiverats, men vissa av dem inte är den
enhet som du vill parkoppla med, ska du
inaktivera deras BLUETOOTH-funktion och
göra om parkopplingen.
• Med sammankopplingen kan den enhet som
du inte vill sammankoppla med slås på och
anslutas till skivspelaren automatiskt. Om det
inträffar, ändra enhetens inställning till att inte
slås på av BLUETOOTH-anslutningen, stäng av
enheten och försök sammankoppla igen.
• Tillvägagångssättet för parkoppling skiljer sig
mellan olika enheter med stöd för trådlös
BLUETOOTH-teknologi. Se den andra
enhetens bruksanvisning för mer information.
Reparationstjänster
Du uppmanas att ha följande information till
hands innan du kontaktar återförsäljaren eller
kundtjänstwebbplatsen (sidan 23):
• Modellnummer: PS-LX310BT
• Serienummer (underst på skivspelaren):
• Felbeskrivning: Beskriv problemet så
detaljerat som möjligt.
• Inköpsdatum:
• Återförsäljare:
Om pickupnålen eller drivremmen är skadad
eller utsliten på grund av felaktig användning,
tillhandahålls reparationstjänster mot avgift.
Det trådlösa BLUETOOTHkommunikationsavståndet är kort.
Pröva något av följande.
• Om andra elektroniska enheter är anslutna
till skivspelaren och uppspelningsenheten,
kopplar du loss dem.
• Anslut skivspelaren till ett eluttag till vilket
en mikrovågsugn inte är ansluten.
• Placera skivspelaren på ett annat underlag
än metall.
21SE
Specifikationer
Motor och skivtallrik
Drivsystem
Remdrift
Motor
Likströmsmotor
Skivtallrik
296 mm diameter (formgjuten
aluminium)
Varvtal
33 1/3 och 45 varv/min, 2 varvtal
Wow och flutter
0,1 % (WRMS)
Signal/brus-förhållande
Mer än 50 dB (DIN-B) med
medföljande pickup
Tonarm
Typ
Dynamiskt balanserad J-formad arm
Effektiv armlängd
197 mm
Pickup
Typ
MM
Pickupnåltryck
3g
Utsignalnivå
2,5 mV
Allmänt
Strömförsörjning
12 V likström, 0,8 A (nätadapter)
Strömförbrukning
1,8 W
Mått
430 mm × 108 mm × 367 mm
(bredd/höjd/djup)
Vikt
Cirka 3,5 kg
Nätadapter
Inspänning
100-240 V växelström, 0,35 A,
50/60 Hz
Utspänning
12 V likström, 0,8 A (nätadapter)
22SE
BLUETOOTH-uppgifter
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Utspänning
BLUETOOTH-specifikation Effektklass 2
Största kommunikationsavstånd
Cirka 10 m*1 utan hinder
Frekvensband
2,4 GHz-bandet
(2,402 GHz–2,480 GHz)
Maximal uteffekt
≤ 4 dBm
Moduleringsmetod
FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2
A2DP 1.3
Understödda Codecs*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Överföringsområde (A2DP)
20 Hz-20 000 Hz (samplingsfrekvens
48 kHz)
*1 Det faktiska frekvensområdet kan variera beroende
på faktorer så som hinder mellan enheterna,
magnetiska fält runt ev. mikrovågsugnar, statisk
elektricitet, trådlösa telefoner,
mottagningskänsligheten, antennprestanda,
operativsystemet, mjukvaruapplikationer m.m.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan olika enheter.
*3 Codec: Komprimering och avkomprimering av
ljudsignaler
*4 Sub-band-Codec
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Kundtjänstwebbplatser
Index
För information om reservdelar, tillbehör
och andra supporttjänster, besök
kundtjänstwebbplatsen för ditt område.
45-varvspuck...........................................9, 15
brus.............................................................20
drev........................................................ 10, 19
gångjärn till dammkåpa.......................6, 9, 11
ljudkabel......................................................12
matta för skivtallriken...........................6, 9, 11
pickup....................................................... 7, 18
pickuphuvud................................................. 7
skivtallrik........................................ 6, 9, 10, 20
skivtallriksaxel..........................................6, 10
tonarm.......................................... 7, 15, 16, 20
varvtal..........................................................15
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
För kunder i Kanada:
http://esupport.sony.com/CA/
För kunder i andra länder/regioner:
Varumärken
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken
som tillhör International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows och Windows Media är
antingen varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac, Mac OS och macOS är varumärken som
tillhör Apple Inc. och som registrerats i USA
och andra länder.
• Qualcomm aptX är en produkt från
Qualcomm Technologies International, Ltd.
• Qualcomm är ett varumärke som tillhör
Qualcomm Incorporated, vilket registrerats i
USA och andra länder, och används med
tillstånd. aptX är ett varumärke som tillhör
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
vilket registrerats i USA och andra länder,
och används med tillstånd.
• BLUETOOTH® märket och logotypen är
registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av
sådana märken av Sony Corporation är
licensierad.
• Alla andra varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respective ägare. I
denna bruksanvisning anges inte
symbolerna ™ och ® i anslutning till
varumärken.
Övrig information
http://www.sony-asia.com/support
23SE
VAROITUS
Verkkolaite on tarkoitettu käytettäväksi
kuivissa sisätiloissa.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoa sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms.
Pidä laite etäällä avotulesta (esim. palavista
kynttilöistä).
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: SÄHKÖISKUN VAARA
KÄYTÄ VAIN KUIVISSA
SISÄTILOISSA
Verkkolaitteen tasavirtalähdön polariteetti

Stereolevysoitinjärjestelmä
Nimikilpi sijaitsee
stereolevysoitinjärjestelmän pohjassa.
Tietoja verkkolaitteesta
Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi laite
on suojattava kosteudelta ja roiskeilta, eikä
sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita.
Verkkolaitteen mallin nimi on merkitty
verkkolaitteen pohjaan.
Älä asenna laitetta ahtaaseen tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Voit tarkistaa levysoittimen
laiteohjelmistoversion tietokoneella. Päivitä
laiteohjelmisto lataamalla päivitykset Sony
Support Page -sivulta, kun päivityksiä on
saatavilla.
Verkkolaitetta ei saa peittää ja sitä
saa käyttää vain korkeintaan 45 °C:n
lämpötilassa.
Tarkasta levysoittimen
laiteohjelmistoversio
Eurooppalaiset asiakkaat
Pistorasiaan kytkettynä laite saa
verkkovirtaa, vaikka olisi sammutettu.
Verkkolaitteen pääpistoketta käytetään
sen irrottamiseen verkkovirrasta, joten laite
on syytä liittää helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan.
Jos laitteen toiminnassa ilmenee
poikkeavuutta, se on irrotettava heti
pistorasiasta.
CE-merkinnällä varustetut mallit
CE-merkintä koskee vain maita, joissa se
vaaditaan. Näitä ovat lähinnä Euroopan
talousalueeseen (ETA) kuuluvat maat ja
Sveitsi.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporation
toimesta tai puolesta.
EU-maahantuoja: Sony Europe Limited.
EU-maahantuojalle osoitetut
tiedustelut tai tuotteen Euroopan
vaatimustenmukaisuuteen liittyvät
tiedustelut tulee osoittaa valmistajan
valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Johtosuositukset
Laite liitetään tietokoneeseen ja/tai
oheislaitteisiin käyttämällä asianmukaisesti
suojattuja ja maadoitettuja johtoja sekä
liittimiä.
Verkkolaitetta ei voi korjata, ja sen
käyttö täytyy lopettaa välittömästi, jos
verkkolaitteessa havaitaan vikoja tai
toimintahäiriöitä.
2FI
Sony Corporation vakuuttaa, että tämä laite
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämän laitteen on testeissä todettu
täyttävän EMC-direktiivin määräykset, kun
käytössä on enintään 3 metrin pituinen
liitäntäkaapeli.
Tämä radiolaitteisto on tarkoitettu
käytettäväksi Euroopan unionin
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa
hyväksyttyjen ohjelmistoversioiden kanssa.
Tähän radiolaitteestoon ladatun ohjelmiston
on todettu noudattavan direktiivin 2014/53/
EU olennaisia vaatimuksia.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita
maita, joissa on käytössä
jätteiden lajittelujärjestelmä)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla laitteen asianmukaisen
hävittämisen voit auttaa estämään
luonnolle ja ihmisten terveydelle
aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita
näiden tuotteiden epäasianmukainen
hävittäminen voi aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Ennen laitteen käyttöä tarkista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallisen
virtalähteen.
• Jos rungon sisään pääsee kiinteä esine
tai nestettä, irrota laite ja tarkistuta se
huoltohenkilökunnalla ennen kuin käytät
sitä.
• Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä
pitkään aikaan. Irrota johto vetämällä sitä
pistokkeesta.
Älä vedä johdosta.
FI
Tietoja levysoittimen pakkaamisesta
uudelleen
Säilytä pakkaus ja pakkausmateriaalit. Ne
sopivat erinomaisesti laitteen kuljettamiseen.
Kysymykset tai ongelmat, joita tässä
oppaassa ei käsitellä, pyydetään osoittamaan
lähimmälle Sony-jälleenmyyjälle.
3FI
Ominaisuudet
PS-LX310BT on vinyylilevyjen analogiseen toistoon suunniteltu stereolevysoitinjärjestelmä.
Levysoitin on koottava ensimmäistä käyttökertaa varten.
Levysoittimessa ei ole sisäänrakennettuja kaiuttimia.
Vinyylilevyille tallennettua ääntä kuunnellaan joko liittämällä levysoitin äänilaitteeseen
äänijohdolla tai muodostamalla yhteys langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa tukevaan
äänilaitteeseen, kuten langattomiin kaiuttimiin tai langattomiin kuulokkeisiin, käyttämällä
BLUETOOTH®-toimintoa.
”Liittäminen äänijohdolla”
(sivu 12)
Äänijohto
”Yhdistäminen BLUETOOTH-toiminnolla”
(sivu 13)
Huomautus
• Käytä langatonta BLUETOOTH-teknologiaa käyttävää äänilaitetta, jossa on äänenvoimakkuuden
säätötoiminto. Ääniraidat voivat toistua erittäin suurella äänenvoimakkuudella, jos levysoitin liitetään
laitteeseen, jonka äänenvoimakkuutta ei voida säätää.
• Laitteet, mukaan lukien televisiot, älypuhelimet ja tietokoneet, eivät voi vastaanottaa levysoittimesta
lähetettäviä lähetyksiä, jos levysoitin on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
• Levysoitin ei ole tiskijukille DJ-käyttöön tarkoitettu analoginen levysoitin. Vinyylilevyn toiston
pysäyttäminen tai sen kiertosuunnan muuttaminen johtaa toimintahäiriöihin.
4FI
Sisällysluettelo
Varotoimet........................................ 3
Ominaisuudet................................... 4
Osat ja ohjaimet............................... 6
Aloitusopas
Toimitettujen osien tarkistaminen.... 9
Levysoittimen kokoaminen.............10
Levysoittimen liittäminen............... 12
Vinyylilevyn kuunteleminen
Vinyylilevyn toistaminen................. 15
Huolto
Neulan puhdistaminen...................18
Neulan vaihtaminen........................18
Vetohihnan vaihtaminen.................19
Pölykannen ja levysoittimen rungon
puhdistaminen................................19
Lisätiedot
Vianmääritys................................... 20
Korjauspalvelut................................ 21
Tekniset tiedot.................................22
Asiakastuen verkkosivustot............23
Tavaramerkit....................................23
Hakemisto........................................23
5FI
Osat ja ohjaimet
Etupuoli/sivu
1
 Keskiakseli (sivu 10)
 Levymatto (sivu 9, 11)
 Levylautanen (sivu 9, 10)
Aseta levylautanen keskiakselille, kun kokoat
levysoitinta. Levylautasen taustapuolella on
vetohihna.
 BLUETOOTH-merkkivalo
Merkkivalo palaa sinisenä, kun levysoitin on
yhdistetty langatonta BLUETOOTH-teknologiaa
käyttävään äänentoistolaitteeseen, jossa on
käytössä BLUETOOTH-toiminto. Merkkivalo
vilkkuu tiheään sinisenä, kun levysoitin on
pariliitoksen muodostustilassa, ja sammuu,
kun BLUETOOTH-toiminto poistetaan käytöstä.
PAIRING -painiketta
Jos BLUETOOTH-/
painetaan BLUETOOTH-toiminnon ollessa pois
käytöstä eikä lähistöllä ei ole laitteita, joiden
laitepari levysoitin on jo, merkkivalo palaa
oranssina ja levysoitin siirtyy valmiustilaan.
 BLUETOOTH-painike/
PAIRING-painike
(sivu 13)
Ottaa BLUETOOTH-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä. Siirrä levysoitin laiteparin
muodostamistilaan pitämällä painike ensin
alhaalla noin 2 sekuntia ja päästämällä se
sitten.
 Micro-USB-liitäntä
Liitäntä on levysoittimen sisäpuolella ja näkyy,
kun levylautanen irrotetaan.
Kun päivityksiä on saatavilla (sivu 2), liitä
levysoitin tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla
(ei toimiteta mukana) ja päivitä laiteohjelmisto.
 Pölykansi (sivu 9, 11)
 Pölykannen saranat (sivu 9, 11)
 45 rpm -sovittimen säilytyskolo
(sivu 9, 15)
Paikka 45 rpm -sovittimelle, kun sitä ei käytetä.
6FI
 Äänivarsi (sivu 15)
 SIZE-kiertosäädin (sivu 15)
Valitse soitettavan vinyylilevyn koko
kiertämällä nuppia.
 Äänivarsiteline (sivu 16)
Äänivarren säilytyspaikka, kun vinyylilevyä ei
toisteta.
Huomautus
Äänivarsitelineen alapuolella on reikä. Pujota
naru reiän läpi ja kiinnitä äänivarsi ja
äänivarsiteline ennen kuin kannat levysoitinta.
 SPEED-kiertosäädin (sivu 15)
Valitse toistettavan vinyylilevyn nopeus
kiertämällä nuppia.
 Neula (sivu 18)
Ostettaessa levysoittimen neulan suojana on
suojus. Anna suojuksen olla paikallaan
levysoittimen kokoamisen yhteydessä ja kun
levysoitinta ei käytetä pitkään aikaan.
Huomautus
Neula on tarkkuuskomponentti. Käsittele
neulaa varoen, muuten se voi vahingoittua.
 Äänirasia (sivu 18)
 START-painike (sivu 16)
 STOP-painike (sivu 16)
 UP/DOWN-painike (sivu 16)
 Äänirasiakelkka
7FI
Takaosa
 OUTPUT SELECT -kytkin (sivu 12)
Aseta kytkin käytettävän äänilaitteen, esim.
stereojärjestelmän tai vahvistimen, mukaiseen
lähtömuotoon.
 GAIN SELECT -kytkin
Vinyylilevyjen äänenvoimakkuuden
säätäminen toiston aikana. Jos vinyylilevyn
ääniraita on tallennettu hiljaisella
äänenvoimakkuudella, aseta kytkin HIGHasentoon, jolloin levy soi sopivalla
äänenvoimakkuudella. Jos vinyylilevyn
ääniraita on tallennettu suurella
äänenvoimakkuudella, ääni voi särkyä, jos
kytkin on HIGH-asennossa. Säädä asetukset
vinyylilevyn mukaan.
Äänenvoimakkuuden säätö vaikuttaa
äänilähtöön, kun OUTPUT SELECT -kytkin on
LINE-asennossa ja äänenvoimakkuus on
asetettu BLUETOOTH-yhteyksiä varten.
Äänenvoimakkuuden säätö ei vaikuta
äänilähtöön, kun OUTPUT SELECT -kytkin on
PHONO-asennossa.
  DC IN 12V -liitäntä
 Virran
ON/
STANDBY -painike
Levysoittimen kytkeminen päälle/pois.
Jos toisto ei käynnisty edes pidettäessä
START-painiketta alhaalla, tarkista, että
ON-asennossa.
virtakytkin on
8FI
Laitteen siirtämiseen liittyvä huomautus
Laitetta siirrettäessä siihen on tartuttava kuvan
mukaisesti tukevasti pohjasta. Jos laitetta
kannetaan väärin, laite voi pudota, mikä johtaa
toimintahäiriöihin tai vammoihin.
• Pölykannen saranat (2)*
Aloitusopas
Toimitettujen osien
tarkistaminen
• Verkkolaite (1)
• Levylautanen (ja vetohihna) (1)
• Käyttöohjeet (tämä opas)
* 45 rpm -sovitin ja pölykannen saranat on kiinnitetty
levysoittimen pakkausmateriaalin sivupintaan.
Aloitusopas
Varmista, että kaikki alla luetellut tarvikkeet
ovat mukana. Jos jotain puuttuu, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai verkon
asiakaspalveluun. (Katso sivu 23.)
Huomautus
Pakkausmateriaalit on syytä säilyttää siltä varalta,
että levysoitin lähetetään korjattavaksi.
• Kumimatto (1)
• Pölykansi (1)
• 45 rpm -sovitin (1)*
Soita 7 tuumaa (17 cm):n vinyylilevyjä
(EP-levyjä) laittamalla 45 rpm -sovitin
keskiakselille.
Kun et käytä 45 rpm -sovitinta, säilytä sitä
säilytyskolossa.
9FI
Levysoittimen
kokoaminen
Huomautus
• Ostettaessa levysoittimen neulan suojana on
suojus. Jätä suojus paikalleen kootessasi
levysoitinta.
• Älä kytke levysoitinta verkkolaitteella
pistorasiaan ennen kuin olet koonnut laitteen.
• Neula on tarkkuuskomponentti. Neulaan ei saa
koskea laitetta käsiteltäessä. Neula voi
vahingoittua, jos sitä kosketetaan sormin tai jos
se iskeytyy levylautaseen.
• Kokoamisen jälkeen siirrä levysoitinta
– laittamalla neulan suojus paikalleen
– irrottamalla levylautanen ja
– pujottamalla lanka äänivarsitelineen reiän läpi
ja kiinnittämällä äänivarsi
äänivarsitelineeseen.
Levylautasen kiinnittäminen
1
Aseta levylautanen keskiakselille.
Pidä levylautanen vaakasuorassa
asettaessasi sen keskiakselille.
Levylautanen
Moottorin
hihnapyörä
Keskiakseli
Sijoittamista koskevat
varotoimet
Huomautus
• Aseta laite tasaiselle pinnalle.
• Vältä laitteen sijoittamista lähelle
sähkölaitteita (kuten televisio,
hiustenkuivaaja tai loistelamppu), sillä ne
voivat aiheuttaa huminaa tai kohinaa.
• Aseta laite paikkaan, jossa siihen ei
kohdistu esim. kaiuttimista tai ovien
sulkeutumisesta johtuvaa tärinää.
• Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta,
erittäin kylmistä, kuumista tai pölyisistä ja
kosteista paikoista.
• Pidä laite kaukana sähkölaitteista, jotka
voivat lähettää radiotaajuuksia tai
sähkömagneettista kohinaa.
10FI
Tartu levylautaseen kunnolla niin, että se ei
putoa. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla henkilövahinko tai levysoittimen
vahingoittuminen.
2 Kierrä levylautanen asentoon, jossa
moottorin hihnapyörän ja
levylautaseen kiinnitetyn punaisen
nauhan päät näkyvät
suorakulmaisesta aukosta.
Moottorin
hihnapyörä
Punainen
nauha
3 Irrota teippi, vedä punaisesta
nauhasta ja laita vetohihna
moottorin hihnapyörälle.
Pölykannen kiinnittäminen
1
Aseta mukana toimitetut
pölykannen saranat pölykannessa
oleviin kiinnikkeisiin.
Kiinnikkeet
Aloitusopas
Huomautus
• Älä anna vetohihnan kiertyä. Jos vetohihna
on kierteellä, kun se asetetaan moottorin
hihnapyörälle, levylautasen pyöriminen
muuttuu epätasaiseksi ja se pysähtyy
pyörähdettyään ensin alkuun. Tässä
tapauksessa aseta vetohihna uudelleen
moottorin hihnapyörälle.
• Älä venytä vetohihnaa voimakkaasti
asettaessasi sitä levylautasen ympärille.
Venyttäminen heikentää vetohihnaa, minkä
vuoksi ääni alkaa huojua ja muuttuu liian
korkeaksi.
• Jos vetohihna luiskahtaa levylautasen
sisäkehältä, kun vetohihnaa asetetaan sen
ympärille, ota levylautanen hetkeksi pois
paikaltaan. Käännä levylautanen ympäri ja
aseta vetohihna sisäkehälle. Aloita sitten
toimenpide alusta uudelleen.
• Irrota punainen nauha, kun vetohihna on
moottorin hihnapyörällä. Punaisen nauhan
tarkoitus on auttaa tässä toimenpiteessä.
Vetohihna voidaan asettaa moottorin
hihnapyörälle myös ilman punaista nauhaa.
Kun levylautanen on kiinnitetty, punaista
nauhaa ei enää tarvita.
4 Aseta kumimatto levylautaselle.
Pölykannen saranat
2 Kohdista kiinnitetyt saranat
levysoittimen takaosassa oleviin
kiinnikkeisiin ja paina pölykansi
kiinni.
Vihje
Irrota pölykansi levysoittimesta avaamalla
pölykansi kokonaan, tarttumalla kannen
alareunaan molemmilta puolin ja vetämällä
kantta sitten varovasti ylöspäin.
11FI
Levysoittimen
liittäminen
Liittäminen äänijohdolla
Huomautus
• Sammuta äänilaite, kuten stereojärjestelmä tai
vahvistin, ennen kytkemistä.
• Valmistele kaikki liitännät ennen kuin kytket
verkkolaitteen pistorasiaan.
1
Kytke levysoittimen takaa lähtevä
johto äänilaitteen PHONO-, AUX- tai
analogiseen tuloliitäntään.
Kytke valkoinen pistoke valkoiseen
liitäntään (L, vasen) ja punainen pistoke
punaiseen liitäntään (R, oikea).
2 Kytke levysoittimen takana oleva
OUTPUT SELECT -kytkin liitettynä
olevan äänilaitteen liitännän
mukaiseen asentoon.
• Jos äänilaitteessa on PHONOtuloliitäntä (liitetty PHONOtuloliitäntään)
Aseta kytkin PHONO-asentoon.
MM-äänirasiasta lähtevä äänisignaali
tulee suoraan äänijohdon kautta
kulkematta levysoittimen
sisäänrakennetun äänen
esivahvistuksen läpi. Tällöin käytetään
äänilaitteen äänen esivahvistusta.
• Jos äänilaitteessa ei ole PHONOtuloliitäntää (liitetty esim. AUX- tai
VIDEO-tuloliitäntään)
Aseta kytkin LINE-asentoon.
Äänisignaali, joka kulkee levysoittimen
sisäänrakennetun äänen
esivahvistuksen kautta, lähetetään
äänijohdon kautta.
Huomautus
Huomautus
Varmista, että liittimet tulevat liitäntöihin
tukevasti. Löysät liitännät aiheuttavat
hälyääniä.
12FI
• Jos käytät ainoastaan BLUETOOTH-liitäntää
liittämättä levysoitinta toiseen laitteeseen
äänijohdolla, aseta äänijohto niin, että sen
metallipäät eivät kosketa toisiaan tai
esimerkiksi telineiden tai muiden laitteiden
metalliosia. Käytä levysoitinta työntämällä
tämän jälkeen OUTPUT SELECT -kytkin
LINE-asentoon.
Vihje
Laite toimitetaan OUTPUT SELECT -kytkin
LINE-asennossa.
3 Kytke verkkolaite.
Yhdistäminen BLUETOOTHtoiminnolla
Levysoittimella voidaan toistaa vinyylilevyjä
yhdistämällä se langattomasti BLUETOOTHtoimintoa käyttäen äänentoistolaitteeseen
(ei toimiteta mukana), joka tukee langatonta
BLUETOOTH-tekniikkaa, kuten BLUETOOTHkaiuttimiin tai BLUETOOTH-kuulokkeisiin.
BLUETOOTH-painikkeen/ PAIRINGpainikkeen painamisesta johtuva tärähdys
voi vinyylilevyn toiston aikana saada neulan
hypähtämään. On suositeltavaa muodostaa
BLUETOOTH-yhteys ennen vinyylilevyn
toistamista.
Aloitusopas
• Äänijohdon kytkeminen PHONOtuloliitäntään ja OUTPUT SELECT -kytkimen
asettaminen LINE-asentoon voivat saada
aikaan erittäin voimakkaan äänen, joka voi
rikkoa vahvistimen tai kaiuttimen. Aseta
kytkin aina PHONO-asentoon, kun kytket
PHONO-tuloliitäntään.
Äänijohdon liittäminen analogiseen
tuloliitäntään, kuten AUX-tuloliitäntään, ja
OUTPUT SELECT -kytkimen asettaminen
PHONO-asentoon saa aikaan vain erittäin
hiljaisen äänen. Aseta kytkin aina LINEasentoon, kun kytket analogiseen
tuloliitäntään.
Huomautus
Älä yhdistä kuulokkeisiin, joiden
äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Ääniraidat
voivat toistua hyvin suurilla äänenvoimakkuuksilla.
Levysoittimen lisääminen toisten
laitteiden laitepariksi
Huomautus
Välttääksesi hälyääniä sijoita verkkolaitteen
runko mahdollisimman kauas levysoittimesta.
Liitettäessä levysoitin ensimmäistä kertaa
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa tukevaan
äänentoistolaitteeseen, levysoittimesta ja
kyseisestä laitteesta on muodostettava
laitepari.
Levysoitin pystyy tallentamaan jopa 8
laitteen tiedot, joten samaa laitetta
käytettäessä laiteparia ei tarvitse
muodostaa levysoittimeen liitettäessä
uudelleen.
1
Aseta langatonta BLUETOOTHteknologiaa tukeva äänentoistolaite,
johon haluat muodostaa yhteyden,
mahdollisimman lähelle levysoitinta.
13FI
2 Paina levysoittimen BLUETOOTH-
painiketta/ PAIRING-painiketta noin 2
sekunnin ajan ja sitten vapauta se.
BLUETOOTH-merkkivalo vilkkuu nopeasti
sinisenä.
Huomautus
Käytettäessä vain BLUETOOTH-yhteyttä ilman
aikomusta yhdistää levysoitin toiseen laitteeseen
äänijohdolla, käytä levysoitinta asettamalla sen
takana oleva OUTPUT SELECT -kytkin LINEasentoon.
Vihje
• Kun levysoitin ja laite ovat laitepari,
levysoittimen BLUETOOTH-toiminto voidaan
ottaa käyttöön ja yhteys kyseiseen laitteeseen
muodostaa painamalla lyhyesti BLUETOOTHPAIRING-painiketta. Yhteys
painiketta/
laitepariin voidaan muodostaa ja toistaa
vinyylilevyjä painamalla levysoittimen
etupuolella olevaa START-painiketta, kun
BLUETOOTH-merkkivalo palaa oranssina
(valmiustilassa).
• Kytke BLUETOOTH-yhteys pois päältä painamalla
PAIRING-painiketta.
BLUETOOTH-painiketta/
BLUETOOTH-merkkivalo sammuu.
• Levysoitin pystyy tallentamaan enintään 8
laiteparin tiedot.
Kaikki laiteparit voidaan poistaa pitämällä
PAIRING-painike
BLUETOOTH-painike/
alhaalla noin 10 sekunnin ajan ja vapauttamalla
se sitten.
3 Aseta langatonta BLUETOOTH-
teknologiaa tukeva äänentoistolaite,
johon levysoitin halutaan liittää,
laiteparin muodostamistilaan.
Yllä oleva kuva on esimerkki liitettävästä
laitteesta.
Katso laiteparin muodostamistilaan
siirtämistä koskeva ohje liitettävän
laitteen mukana toimitetuista ohjeista.
Laiteparin muodostuttua BLUETOOTHmerkkivalo lakkaa vilkkumasta sinisenä
ja jää palamaan.
14FI
Jos laiteparia ei voi muodostaa
• Jos lähistöllä on langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tukevia äänentoistolaitteita,
joiden BLUETOOTH-toiminto on käytössä,
mutta joista osan kanssa ei haluta
muodostaa laiteparia, poista kyseisen
osan BLUETOOTH-toiminto käytöstä ja
yritä muodostaa laitepari uudelleen.
• Laiteparia muodostettaessa laite, jonka
kanssa paria ei haluta muodostaa, voi olla
päällä, jolloin se muodostaa yhteyden
levysoittimeen automaattisesti. Muuta
tällöin laitteen asetusta siten, että
BLUETOOTH-yhteys ei käynnistä laitetta,
sammuta laite ja yritä muodostaa laitepari
uudelleen.
• Levysoittimesta ei voi muodostaa
älypuhelimien, televisioiden tai
tietokoneiden laiteparia. Levysoittimen
BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää tietojen
lähettämiseen äänentoistolaitteisiin, jotka
tukevat langatonta BLUETOOTHteknologiaa, mutta koska levysoittimella
ei voi vastaanottaa tietoja älypuhelimista,
TV-laitteista tai tietokoneista, siitä ei voi
muodostaa niiden laiteparia.
Vinyylilevyn
kuunteleminen
2 Käytä SPEED-kiertosäädintä
valitaksesi vinyylilevylle sopivan
kiertonopeuden.
Vinyylilevyn toistaminen
Huomautus
1
SPEED-kiertosäädin
Aseta vinyylilevy levylautaselle.
Vinyylilevy
Vihje
Pyörimisnopeus on tavallisesti merkitty
vinyylilevyn keskustan etikettiin tai levyn
kanteen.
Vinyylilevyn kuunteleminen
• Ennen kuin toistat vinyylilevyä, pienennä
äänilaitteen äänenvoimakkuutta. Kova rätisevä
ääni, joka johtuu äänivarren laskeutumisesta ja
neulan koskemisesta vinyylilevyyn, voi
vahingoittaa kaiuttimia tai äänilaitetta. Odota,
kunnes neula on laskeutunut kokonaan, ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta.
• Jopa uusista vinyylilevyistä voi kuulua
toistettaessa rätisevää ääntä. Huomaa, että
tämä ääni on vinyylilevyille ominainen.
Ota myös huomioon vinyylilevyjen
säilytysmenetelmät, sillä pöly ja lika, jotka
tarttuvat vinyylilevyihin, kun ne otetaan pois
kansistaan, voivat aiheuttaa kohinaa.
3 Valitse vinyylilevyn koko (tuumina)
SIZE-kiertosäätimellä.
Valitse LP-levyille ”12” ja EP-levyille ”7”.
Huomautus
Laita levylautaselle vain yksi vinyylilevy
kerrallaan.
7 tuumaa (17 cm):n vinyylilevyjen
(EP-levyjen) toistaminen
SIZE-kiertosäädin
Toista 7 tuumaa (17 cm):n vinyylilevyjä
(EP-levyjä) asettamalla mukana toimitettu
45 rpm -sovitin keskiakselille.
Kun et käytä 45 rpm -sovitinta, pidä sitä
säilytyskolossa.
15FI
4 Irrota neulan suojus.
6 Säädä äänenvoimakkuutta
äänilaitteesta.
Toiston keskeyttäminen
Paina STOP-painiketta. Äänivarsi palaa
äänivarsitelineelle. Levylautanen lakkaa
pyörimästä.
Neulan suojus
Huomautus
Irrota neulan suojus varovasti siten, että neula
ei vahingoitu.
5 Paina START-painiketta.
Toisto alkaa äänivarren laskeutuessa
automaattisesti vinyylilevyn alusta
kohdasta, joka valittiin SIZEkiertosäätimellä.
Toiston pysäyttäminen
Nosta neula vinyylilevystä painamalla UP/
DOWN-painiketta. Levylautanen jatkaa
pyörimistä.
Kun levy on soinut loppuun
Äänivarsi palaa äänivarsitelineeseen
automaattisesti ja levylautanen lakkaa
pyörimästä.
Toista eri osaa vinyylilevystä
1
Nosta äänivarsi painamalla UP/
DOWN-painiketta vaiheen 4 jälkeen.
Siirrä äänivarsi haluamaasi kohtaan.
2 Paina UP/DOWN-painiketta.
Äänivarsi laskeutuu vinyylilevylle, ja toisto
alkaa.
Huomautus
• Sulje pölykansi hitaasti ja varovasti siten, että
neula ei hypi.
• Pidä kädet etäällä äänivarresta ja pyörivästä
vinyylilevystä toiston aikana.
• Älä muuta levysoittimen takaosassa olevien
kytkinten asetuksia toiston aikana.
16FI
BLUETOOTH-yhteyden avulla
toistaminen
Liitä levysoitin ensimmäistä kertaa
langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa tukevaan
äänentoistolaitteeseen muodostamalla
levysoittimesta ja kyseisestä laitteesta ensin
laitepari. (Katso sivu 13.)
1
BLUETOOTH-yhteyden muodostuttua
levysoittimen BLUETOOTH-merkkivalo
palaa sinisenä.
2 Toista vinyylilevyä suorittamalla
”Vinyylilevyn toistaminen” -kohdan
vaiheet 1–5.
Vinyylilevyn kuunteleminen
Kytke äänentoistolaite ensin päälle ja
valmistele se vastaanottamaan
tietoja BLUETOOTH-yhteyden kautta.
Ota tämän jälkeen BLUETOOTHtoiminto käyttöön painamalla
levysoittimen BLUETOOTHpainiketta/ PAIRING-painiketta.
Vihje
Jos BLUETOOTH-toiminto poistetaan käytöstä
langattomalla BLUETOOTH-tekniikalla liitetystä
äänentoistolaitteesta, levysoittimen BLUETOOTHmerkkivalo vaihtuu oranssiksi ja levysoitin siirtyy
valmiustilaan. Valmiustilassa levysoitin muodostaa
yhteyden äänentoistolaitteeseen automaattisesti,
jos äänentoistolaitteen BLUETOOTH-toiminto
otetaan uudelleen käyttöön ja levysoitin toistaa
levyä.
Äänentoistolaitteen vaihtaminen
Vaihda toiseen langatonta BLUETOOTHteknologiaa tukevaan
äänentoistolaitteeseen, joka on jo
levysoittimen laitepari, sammuttamalla
parhaillaan käytössä oleva äänentoistolaite
ja ottamalla tämän jälkeen halutun
äänentoistolaitteen BLUETOOTH-toiminto
käyttöön.
Vaihda uuteen laitteeseen, joka ei ole
levysoittimen laitepari, sammuttamalla
parhaillaan ääntä toistava laite ja
muodostamalla laitepari ”Levysoittimen
lisääminen toisten laitteiden
laitepariksi” -kohdan mukaisesti.
17FI
Huolto
Neulan puhdistaminen
Neula on tarkkuuskomponentti. Käsittele
neulaa varoen, muuten se voi vahingoittua.
Puhdista neula erikseen ostettavalla
puhdistusaineella.
3 Tartu äänirasiaan () yhdellä
kädellä ja neulaan toisella, irrota
neula tämän jälkeen äänirasiasta
vetämällä neulaa nuolen suuntaan.

Neulan vaihtaminen
Neula voi kulua, vaurioitua tai likaantua
puhdistuskelvottomaksi käytöstä riippuen.
Tällöin neula on vaihdettava.
Hanki uusi neula ottamalla yhteyttä
jälleenmyyjään tai käymällä asiakastuen
verkkosivustolla. (Katso sivu 23.)
Huomautus
• Älä käytä toisen valmistajan neulaa.
• Varo vahingoittamasta sormenpäitä tai neulaa
kiinnittämällä neulan suojus ennen neulan
vaihtamista.
Neulan kiinnittäminen
1 Kiinnitä neulan suojus varaneulaan.
2 Tartu äänirasiaan () yhdellä
kädellä ja työnnä varaneulan kieleke
äänirasian runkoliittimeen.
Neulan irrottaminen
1
Katkaise virta levysoittimesta ja
liitetystä äänilaitteesta ja irrota
verkkolaite pistorasiasta.
2 Kiinnitä neulan suojus neulaan.
18FI

3 Työnnä neulaa nuolen suuntaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Vetohihnan vaihtaminen
5 Käännä levylautanen ylösalaisin ja
irrota vetohihna.
Vetohihna kuluu tai voi ajan myötä jopa
murtua. Tällöin se on vaihdettava uuteen.
Hanki uusi vetohihna ottamalla yhteyttä
jälleenmyyjään tai käymällä asiakastuen
verkkosivustolla. (Katso sivu 23.)
1
Katkaise virta levysoittimesta ja
liitetystä äänilaitteesta ja irrota
verkkolaite pistorasiasta.
hihnapyörästä.
ympärille ja katso, ettei se pääse
kiertymään.
Kokoa laite loppuun ”Levysoittimen
kokoaminen” -kohdan ohjeiden mukaan.
(Katso sivu 10.)
Huomautus
Varavetohihnoissa ei ole punaista
merkkinauhaa.
4 Tartu levylautaseen laittamalla
sormi ja peukalo levylautasen
pyöreisiin reikiin ja irrota
levylautanen.
Huolto
2 Poista matto levylautaselta.
3 Irrota vetohihna moottorin
6 Aseta uusi vetohihna levylautasen
Pölykannen ja
levysoittimen rungon
puhdistaminen
Puhdista pölykansi ja levysoittimen runko
kuivalla, pehmeällä kankaalla.
Irrota pinttynyt lika käyttämällä mietoon
pesuaineliuokseen kostutettua kangasta.
Älä käytä kemiallisia liuoksia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä. Nämä voivat
vahingoittaa pinnoitetta.
19FI
Kuulet hälyääniä.
Lisätiedot
Vianmääritys
Jos levysoitin ei toimi asianmukaisesti, tutki
seuraavat mahdollisuudet ennen
korjauspyynnön jättämistä. Jos ongelma ei
ratkea niiden avulla, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai asiakaspalvelusivustoon.
(Katso sivu 23.)
Vinyylilevyn toistaminen
Äänivarsi hyppii tai liukuu.
• Levysoitin ei ole vaakasuorassa. Aseta
levysoitin tasaiselle pinnalle.
• Vinyylilevy on pölyinen tai naarmuuntunut.
Puhdista pinta erikseen ostettavalla
levynpuhdistusaineella tai vaihda vinyylilevy.
Kohtaat ääniongelmia.
• Jos likainen neula aiheuttaa usein hälyääniä,
puhdista neula kaupallisella
neulanpuhdistusaineella. Jos neula on
kulunut, vaihda se. (Katso sivu 18.)
• Jos äänenkorkeus on epävakaa, vetohihna
voi olla kulunut. Vaihda vetohihna. (Katso
sivu 19.)
• Jos pölyinen vinyylilevy aiheuttaa usein
hälyääniä, puhdista pinta kaupallisella
levynpuhdistusaineella.
• Neula on kulunut. Vaihda se uuteen. (Katso
sivu 18.)
Kuuluu kuminaa tai matalataajuista
ujellusta *.
Levysoitin on liian lähellä kaiuttimia. Siirrä
levysoitin kauemmas kaiuttimista.
* Tämä ”akustiseksi kierroksi” kutsuttu ilmiö ilmenee,
kun neula kerää kaiuttimista tulevat, ilman tai
kiinteiden esineiden (esimerkiksi hyllyjen, kaapin tai
lattian) kautta tulevat ääniaallot, voimistaa ne ja
toistaa ne kaiuttimien kautta.
20FI
• Varmista, että levysoittimen takana oleva
OUTPUT SELECT -kytkin on LINE-asennossa.
Jos PHONO/LINE-kytkin on PHONOasennossa, kun levysoitin liitetään muihin
kuin äänilaitteessa oleviin PHONOtuloliitäntöihin, voi kuulua toistoääniä. Kun
PHONO/LINE-kytkin on LINE-asennossa, älä
liitä levysoitinta äänilaitteen PHONOtuloliitäntöihin.
Äänenkorkeus on liian korkea tai matala.
• Valittu pyörimisnopeus on väärä. Tarkista
kiertonopeus vinyylilevyn keskellä olevasta
etiketistä tai levyn kannesta ja valitse oikea
kiertonopeus. Valitse SPEED-kiertosäädintä
kääntämällä 33 1/3 kierrosta minuutissa
pyöriville levyille ”33” ja 45 kierrosta
minuutissa pyöriville levyille ”45”.
• Vetohihna voi olla kiertynyt tai kulunut.
Suorista vetohihna. (Katso sivu 19.)
Äänenkorkeus vaihtelee.
Neula on kulunut. Vaihda se uuteen. (Katso
sivu 18.)
Vetohihna on kulunut tai rikkoutunut.
Vaihda vetohihna. (Katso sivu 19.) Hanki
uusi vetohihna ottamalla yhteyttä
jälleenmyyjään tai käymällä asiakastuen
verkkosivustolla. (Katso sivu 23.)
Levylautanen ei pyöri.
• Varmista, että verkkolaite on kunnolla
pistorasiassa ja levysoittimen DC IN
12V -liitännässä.
• Varmista, että vetohihna on kierretty
kokonaan moottorin hihnapyörän ympärille.
(Katso sivu 11.)
Ääni toistuu liian hiljaa tai särkyy.
Varmista, että levysoittimen OUTPUT
SELECT -kytkimen asento vastaa levysoittimeen
yhdistettävän äänilaitteen tuloliitäntöjen
tyyppiä. (Katso sivu 12.)
BLUETOOTH-yhteydet
Pariliitoksen muodostaminen langattoman
BLUETOOTH-teknologian avulla ei onnistu.
Levysoittimen yhdistäminen ei onnistu
haluttuun langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tukevaan äänentoistolaitteeseen.
Jos lähistöllä on langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tukevia äänentoistolaitteita, joiden
BLUETOOTH-toiminto on käytössä, mutta joista
osan kanssa ei haluta muodostaa laiteparia,
poista kyseisen osan BLUETOOTH-toiminto
käytöstä.
Älypuhelinta, televisiota tai tietokonetta
ei voi yhdistää.
Levysoittimen BLUETOOTH-toimintoa voi käyttää
tietojen lähettämiseen äänentoistolaitteisiin, jotka
tukevat langatonta BLUETOOTH-teknologiaa, mutta
koska levysoittimella ei voi vastaanottaa tietoja
älypuhelimista, TV-laitteista tai tietokoneista, siitä
ei voi muodostaa näiden laiteparia.
Jos levysoitin ei toimi asianmukaisesti, tutustu
ensin ”Vianmääritys”-kohdassa esitettyihin
ehdotuksiin ja selvitä, vaatiiko ongelma
korjausta.
Jos ongelma ei ratkea ohjeiden avulla, ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai
asiakaspalvelusivustoon. (Katso sivu 23.)
Varaosien säilytysaika:
Sony varmistaa levysoittimen toiminnallisten
komponenttien (levysoittimen toimintojen
käyttöön tarvittavien komponenttien)
saatavuuden vähintään kahdeksan vuoden
ajan tuotteen valmistuksen lopettamisesta
Japanin talous-, kauppa- ja
teollisuusministeriön määräysten mukaan ja
järjestää tänä aikana takuupalveluita.
Korjattavasta komponentista riippuen
korjauspalveluita voidaan kuitenkin järjestää
myös säilytysajan jälkeen. Lisätietoja saat
asiakastuen verkkosivustosta. (Katso sivu
23.)
Lisätiedot
• Jos lähistöllä on langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tukevia äänentoistolaitteita,
joiden BLUETOOTH-toiminto on käytössä,
mutta joista osan kanssa ei haluta
muodostaa laiteparia, poista kyseisen osan
BLUETOOTH-toiminto käytöstä ja yritä
muodostaa laitepari uudelleen.
• Laiteparia muodostettaessa laite, jonka
kanssa paria ei haluta muodostaa, voi olla
päällä, jolloin se muodostaa yhteyden
levysoittimeen automaattisesti. Muuta tällöin
laitteen asetusta siten, että BLUETOOTHyhteys ei käynnistä laitetta, sammuta laite ja
yritä muodostaa laitepari uudelleen.
• Laiteparin muodostamistilan ottaminen
käyttöön vaihtelee langatonta BLUETOOTHtekniikkaa tukevan äänentoistolaitteen
mukaan. Katso lisätietoja laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
Korjauspalvelut
Pidä seuraavat tiedot käsillä, ennen kuin otat
yhteyttä myyjään tai käyt asiakastuen
verkkosivustossa (sivu 23):
• Mallinumero: PS-LX310BT
• Levysoittimen pohjassa oleva sarjanumero:
• Vian kuvaus: kuvaa ongelma
mahdollisimman tarkkaan.
• Ostopäivä:
• Jälleenmyyjän nimi:
Jos neula tai vetohihna on vahingoittunut tai
kulunut virheellisen käytön seurauksena,
takuupalvelut järjestetään käyttäjän
kustannuksella.
Langaton BLUETOOTH-tiedonsiirtoetäisyys
on lyhyt.
Kokeile seuraavaa.
• Jos levysoittimeen ja äänentoistolaitteeseen
on yhdistetty muita sähkölaitteita, katkaise
yhteydet.
• Liitä levysoitin pistorasiaan, johon ei ole
kytketty mikroaaltouunia.
• Aseta levysoitin pöydälle, joka ei ole metallia.
21FI
Tekniset tiedot
Moottori ja levylautanen
Vetojärjestelmä
Hihnaveto
Moottori
Tasavirtamoottori
Levylautanen
Halkaisija 296 mm (painevalettu
alumiini)
Nopeudet
33 1/3 ja 45 kierrosta minuutissa,
2 nopeutta
Huojunta ja värinä
0,1 % (WRMS)
Signaali-kohinasuhde
Yli 50 dB (DIN-B) mukana
toimitettavalla äänirasialla
Äänivarsi
Tyyppi
Dynaaminen, tasapainotettu J:n
muotoinen äänivarsi
Tehollinen varren pituus
197 mm
Äänirasia
Tyyppi
MM
Neulavoima
3g
Lähtötaso
2,5 mV
Yleistä
Virtalähde
DC 12 V, 0,8 A (verkkolaite)
Virrankulutus
1,8 W
Mitat
430 mm x 108 mm x 367 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
Paino
Noin 3,5 kg
Verkkolaite
Tulo
AC 100–240 V, 0,35 A, 50/60 Hz
Lähtö
DC 12 V, 0,8 A (verkkolaite)
22FI
BLUETOOTH-osio
Viestintäjärjestelmä
BLUETOOTH-versio 4.2
Lähtö
BLUETOOTH-version teholuokka 2
Suurin tiedonsiirtoetäisyys
Esteettömässä tilassa noin 10 m*1
Taajuusalue
2,4 GHz:n taajuus (2,402–2,480 GHz)
Suurin lähtöteho
≤ 4 dBm
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP 1.3
Tuetut koodekit*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuus
48 kHz)
*1 Todellinen alue vaihtelee riippuen mm. laitteiden
välillä olevista esteistä, mikroaaltouunin ympärillä
olevista magneettikentistä, staattisesta sähköstä,
langattomasta puhelimesta,
vastaanottoherkkyydestä, antennin toimintakyvystä,
käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosovelluksesta.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmoittavat laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron
käyttötarkoituksen.
*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja
muunnosmuoto
*4 Osakaistan koodekki
Suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan
muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Asiakastuen
verkkosivustot
Lisätietoja varaosien, lisävarusteiden ja
muiden tukipalveluiden ostamisesta on
saatavilla maakohtaisen asiakastuen
verkkosivustosta.
Eurooppalaiset asiakkaat:
http://www.sony.eu/support
Yhdysvaltalaiset asiakkaat:
http://esupport.sony.com/US
Hakemisto
45 rpm -sovitin.........................................9, 15
äänijohto......................................................12
äänirasia................................................... 7, 18
äänirasiakelkka............................................. 7
äänivarsi........................................ 7, 15, 16, 20
hihnapyörä............................................. 10, 19
keskiakseli................................................6, 10
kohina.........................................................20
kumimatto.............................................6, 9, 11
levylautanen.................................. 6, 9, 10, 20
pölykannen saranat..............................6, 9, 11
pyörimisnopeus...........................................15
Kanadalaiset asiakkaat:
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/support
Lisätiedot
http://esupport.sony.com/CA/
Tavaramerkit
• IBM ja PC/AT ovat International Business
Machines Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Mac, Mac OS ja macOS ovat Apple Inc:in
Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Qualcomm aptX on Qualcomm Technologies
International, Ltd:n tuote.
• Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity
tavaramerkki, jota käytetään luvalla. aptX on
Qualcomm Technologies International, Ltd:n
Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity
tavaramerkki, jota käytetään luvalla.
• BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
Bluetooth SIG, Inc. ja joita Sony Corporation
käyttää lisenssin alaisena.
• Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa omistamia tai
rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä
käyttöoppaassa ™- ja ®-merkkejä ei ole
eritelty.
23FI
ADVARSEL
Nettadapteren er for bruk på tørre steder,
innendørs.
For å redusere faren for brann, må du ikke
dekke ventilasjonsåpningen på apparatet
med aviser, duker, gardiner, osv.
Ikke utsett apparatet for åpen ild (for
eksempel tente stearinlys).
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, må du ikke utsette dette apparatet
for søl eller sprut, og du må ikke plassere
væskefylte gjenstander, slik som vaser, på
apparatet.
Polariteten til DC-utgangen på
nettadapteren

For stereo platespillersystem
Navneplaten er plassert på bunnen av stereo
platespillersystemet.
Om nettadapteren
Modellnavnet på nettadapteren er plassert
på bunnen av nettadapteren.
For å sjekke fastvareversjonen av
platespilleren
Ikke plasser apparatet i et avgrenset område,
for eksempel en bokhylle eller et innebygd
kabinett.
Du kan sjekke fastvareversjonen av
platespilleren på datamaskinen. Du kan
oppdatere fastvaren ved å laste ned
oppdateringer fra Sonys kundestøtteside når
oppdateringene er tilgjengelige.
Nettadapteren må ikke tildekkes, og må bare
brukes i en omgivelsestemperatur på opptil
45 °C.
For kundene i Europa
Enheten er ikke frakoblet strømnettet så
lenge den er koblet til stikkontakten, selv om
selve enheten er avslått.
Siden hovedkontakten på nettadapteren
brukes til å koble nettadapteren fra
strømnettet, må du koble den til en lett
tilgjengelig stikkontakt.
Hvis du merker noe unormalt i den, må du
strakts koble den fra stikkontakten.
For modeller med CE-merkingen
plassert på enheten
Gyldigheten av CE-merkingen er begrenset
til bare de landene der den er påbudt
ved lov, hovedsakelig i EØS-landene (Det
europeiske økonomiske samarbeidsområdet)
og Sveits.
Anbefalte kabler
Riktig skjermede og jordede kabler og
kontakter må brukes til tilkobling til
vertsdatamaskiner og/eller eksterne enheter.
Nettadapteren kan ikke repareres, og bruk
må avsluttes umiddelbart når nettadapteren
er skadet eller defekt.
2NO
FORSIKTIG: FARE FOR ELEKTRISK STØT
MÅ BARE BRUKES PÅ TØRT STED
Merknad for kunder: Følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som er
solgt i land som anvender EU-direktivene
Dette produktet har blitt produsert av eller
på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål
vedrørende produktets overensbestemmelse
i Europa skal sendes til produsentens
autoriserte represetant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Herved erklærer Sony Corporation at
utstyrstypen er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.
EU-erklæring fulltekst finner du på Internett
under:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret er testet og er i samsvar med
grensene i EMC-forskriftene når det brukes
en tilkoblingskabel som er kortere enn 3
meter.
Dette radioutstyret er ment å bli brukt med
de godkjente versjonene av programvaren
som er angitt i EU-samsvarserklæringen.
Det er verifisert at programvaren i dette
radioutstyret overholder de vesentlige
kravene i direktiv 2014/53/EU.
Kassering av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i Den
europeiske union og
andre land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres til en passende
gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr. Når du sørger for at
dette produktet avhendes på korrekt
måte, er du med på å forhindre mulige
negative følger for miljøet og helse,
som kunne vært forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene bidrar
til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil
ha mer informasjon om gjenvinning av
dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor,
eller butikken der du kjøpte produktet.
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Før du bruker enheten, må du kontrollere at
driftsspenningen til enheten er identisk med
den lokale strømforsyningen.
• Hvis en tung gjenstand eller væske
skulle falle inn i kabinettet, må du koble
fra enheten og la kvalifisert personell
kontrollere den før du bruker den på nytt.
• Trekk ut støpselet fra stikkontakten hvis den
ikke skal brukes i lengre tid. For å koble fra
ledningen trekker du den i selve støpselet.
Trekk aldri i selve ledningen.
NO
Om ompakning
Ta vare på esken og emballasjen. De er en
ideell beholder for transport av enheten.
Hvis du har spørsmål om eller problemer
med enheten som ikke er dekket i denne
håndboken, vennligst kontakt din nærmeste
Sony-forhandler.
3NO
Funksjoner
PS-LX310BT er et stereo platespillersystem som er designet for analog avspilling av
vinylplater.
Montere platespilleren din for å kunne bruke den for første gang.
Platespilleren har ikke innebygde høyttalere.
Hvis du vil lytte til en vinylplate, må du enten bruke en lydkabel til å koble til en lydenhet eller
bruke BLUETOOTH®-funksjonen til å koble til en BLUETOOTH trådløs teknologiaktivert
lydenhet, slik som for eksempel trådløse høyttalere eller trådløse hodetelefoner.
"Koble til via lydkabelen"
(side 12)
Lydkabel
"Koble til med BLUETOOTH-funksjonen"
(side 13)
Merk
• Pass på å koble til og bruke en BLUETOOTH trådløs teknologiaktivert lydenhet med en
volumjusteringsfunksjon. Lydspor kan avspilles med svært høye volumer hvis du kobler platespilleren til
en enhet som du ikke kan justere volumet på.
• Enheter som TVer, smarttelefoner og datamaskiner, kan ikke motta strømmer som sendes fra
platespilleren din hvis den er koblet til en BLUETOOTH-enhet.
• Platespilleren din er ikke en analog platespiller som er designet for DJ (Disk Jockey)-bruk. Hvis du stopper
eller reverserer rotasjonen av vinylplaten for hånd, vil dette forårsake funksjonsfeil.
4NO
Innholdsfortegnelse
Forholdsregler.................................. 3
Funksjoner........................................ 4
Deler og kontroller........................... 6
Komme i gang
Kontrollering av delene som følger
med................................................... 9
Montering av platespilleren............10
Koble til platespilleren..................... 12
Lytte til en vinylplate
Spille en vinylplate.......................... 15
Vedlikehold
Rengjøre stiften...............................18
Bytte stiften.....................................18
Bytte av drivremmen.......................19
Rengjøre støvdekslet og
platespillerhuset..............................19
Ytterligere informasjon
Feilsøking........................................ 20
Reparasjonstjenester...................... 21
Spesifikasjoner................................22
Nettsteder for kundestøtte.............23
Varemerker......................................23
Indeks..............................................23
5NO
Deler og kontroller
Front/side
1
 Spindel (side 10)
 Matte til tallerkenen (side 9, 11)
 Tallerken (side 9, 10)
Plasser tallerkenen på spindelen mens du
monterer platespilleren din. Den har en
drivrem viklet rundt på baksiden.
 BLUETOOTH-indikator
Indikatoren lyser blått mens platespilleren er
koblet til den BLUETOOTH trådløse
teknologiaktiverte avspillingsenheten med
BLUETOOTH-funksjonen, blinker raskt blått
mens platespilleren er i paringsmodus, og slås
av når BLUETOOTH-funksjonen blir deaktivert.
Hvis det ikke er noen enheter i nærheten som
allerede er blitt paret når du trykker på
PAIRING-knappen
BLUETOOTH-knappen/
med BLUETOOTH-funksjonen deaktivert, lyser
indikatoren oransje og platespilleren går i
standby.
6NO
 BLUETOOTH-knapp/
PAIRING-knapp
(side 13)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
Hold inne i 2 sekunder og slipp for å slå på
platespillerens paringsmodus.
 Mikro USB-port
Denne er på innsiden av platespilleren når
tallerkenen er fjernet.
Når oppdateringene er tilgjengelige (side
2), kan du koble platespilleren til
datamaskinen via en mikro USB-kabel (følger
ikke med) og oppdatere fastvaren.
 Støvdeksel (side 9, 11)
 Støvdekselhengsler (side 9, 11)
 Lagringshull for 45 rpm adapteren (side
9, 15)
Du kan lagre 45 rpm adapteren når du ikke
bruker den.
 Tonearm (side 15)
 SIZE-vridebryter (side 15)
Drei for å stille til riktig størrelse på vinylplaten
som skal spilles.
 Tonearmstøtte (side 16)
Legg tonearmen her når du ikke spiller noen
vinylplate.
Merk
Det er et hull på undersiden av
tonearmstøtten. Trekk en snor gjennom hullet
og fest tonearmen og tonearmstøtten før du
bærer platespilleren.
 SPEED-vridebryter (side 15)
Drei for å stille til riktig antall omdreininger pr.
minutt på vinylplaten som skal spilles.
 Stift (side 18)
Stiften sitt beskyttelsesdeksel var satt på da du
kjøpte platespilleren. Sett på dekselet når du
monterer platespilleren og når du ikke bruker
platespilleren din i lengre tid.
Merk
Stiften er en høypresisjonskomponent.
Håndter den med forsiktighet for å unngå
skade.
 Patronhus (side 18)
 START-knappen (side 16)
 STOP-knappen (side 16)
 UP/DOWN-knapp (side 16)
 Hodeskall
7NO
Bak
 OUTPUT SELECT-bryteren (side 12)
Bytt til riktig utgangsformat for den enheten
du bruker når en lydenhet, for eksempel et
stereoanlegg eller en forsterker, er tilkoblet.
 GAIN SELECT-bryteren
Når du spiller, kan du justere forskjellen på
volumet til vinylplatene. Hvis lydsporet ble tatt
opp på vinylplaten med et stille volum, kan du
sette dette til HIGH for å spille med passende
volum. Hvis lydsporet ble tatt opp på
vinylplaten med høyt volum, kan lyden bli
forvrengt hvis du spiller vinylplaten med
denne satt til HIGH. Endre innstillingene for å
passe til vinylplaten.
Volumjustering er effektiv for lydutgang når
OUTPUT SELECT-bryteren er satt til LINE og
avspillingsvolumet på BLUETOOTH-tilkoblinger.
Det er ikke effektivt for lydutgang når OUTPUT
SELECT-bryteren er satt til PHONO.
  DC IN 12V kontakt
 Strøm
ON/
STANDBY-knapp
Slå platespilleren på/av.
Hvis avspillingen ikke starter, selv om du
trykker på START-knappen, må du kontrollere
ON.
at strømmen er satt til
8NO
Merknad om å bære dette produktet
Når du bærer dette produktet, må du sørge for at
du holder godt fast i bunnen av produktet, som
vist under. Feil grep kan føre til at du mister
produktet, noe som kan resultere i funksjonsfeil
eller skader.
• Støvdekselhengsler (2)*
Komme i gang
Kontrollering av delene
som følger med
• Nettadapter (1)
• Tallerken (med drivrem) (1)
• Bruksanvisning (denne håndboken)
* 45 rpm adapteren og støvdekselhengslene er festet
til en sideflate på platespillerens
emballasjemateriale.
Komme i gang
Pass på at du har alt medfølgende tilbehør
som er oppført nedenfor. Hvis du mangler
noe, ta kontakt med forhandleren eller
nettstedet for kundestøtte. (Se side 23.)
Merk
• Matte til tallerkenen (1)
Ta vare på emballasjematerialet i tilfelle du
trenger å transportere platespilleren for
reparasjon.
• Støvdeksel (1)
• 45 rpm adapter (1)*
Plasser 45 rpm adapteren på spindelen
for å spille en 7 tommer (17 cm) vinylplate
(EP-plate).
Når du ikke bruker 45 rpm adapteren, bør
du oppbevare den i lagringshullet.
9NO
Montering av
platespilleren
Merk
• Da du kjøpte platespilleren, var et
beskyttelsesdeksel festet til stiften. La dekslet
være på mens du monterer platespilleren.
• Ikke koble platespilleren din til et strømuttak
med nettadapteren før du er ferdig med
monteringen.
• Stiften er en høypresisjonskomponent. Ikke
berør stiften mens du håndterer den. Hvis du
berører stiften med fingrene, eller slår stiften
mot tallerkenen, kan det skade stiften.
• For å flytte platespilleren etter monteringen,
– må du sette på stiftens beskyttelsesdeksel,
– fjerne tallerkenen, og
– trekke en snor gjennom hullet i
tonearmstøtten og feste tonearmen og
tonearmstøtten.
Feste tallerkenen
1
Plasser tallerkenen på spindelen.
Hold tallerkenen rett mens du plasserer
den på spindelen.
Tallerken
Motorskive
Spindel
Forholdsregler om plassering
• Plasser enheten på en jevn overflate.
• Unngå å plassere enheten i nærheten av
elektriske apparater (for eksempel en TV,
hårføner eller en fluorescerende lampe)
som kan forårsake summing eller støy.
• Plasser enheten der den ikke vil bli utsatt
for vibrasjon, for eksempel fra høyttalere,
dører som slår osv.
• Hold enheten borte fra direkte sollys,
ekstreme temperaturer og for mye støv
og fuktighet.
• Hold enheten borte fra elektroniske
enheter som kan avgi radiobølger eller
elektromagnetisk støy.
10NO
Merk
Hold tallerkenen godt fast, så du ikke mister
den, da dette kan forårsake personskader eller
skade platespilleren.
2 Drei tallerkenen slik at du kan se
motorskiven gjennom det
rektangulære hullet med tuppene
på det røde båndet som er tapet på
tallerkenen.
Motorskive
Rødt bånd
3 Dra av tapen, trekk og hold på det
røde båndet, og koble så
drivremmen rundt motorskiven.
Feste støvdekslet
1
Sett de medfølgende
støvdekselhengslene inn i
hengsellommene på støvdekslet.
Hengsellommer
Komme i gang
Merk
• Pass på at du ikke lar drivremmen vri seg.
Hvis drivremmen blir vridd mens du plasserer
den rundt motorskiven, blir hastigheten
ustabil og tallerkenen stopper etter at den
begynner å rotere. Hvis dette skjer, plasser
drivremmen rundt motorskiven igjen.
• Når du plasserer drivremmen rundt
tallerkenen, må du ikke trekke hardt i
drivremmen. Dersom dette gjøres kan det
forringe drivremmen, noe som får lydens
tonehøyde til å svinge og bli for høy.
• Hvis drivremmen løsner fra tallerkenens
indre sirkel mens du legger drivremmen
rundt den, må du fjerne tallerkenen
midlertidig. Drei tallerkenen rundt og vikle
drivremmen rundt omkretsen av den indre
sirkelen. Start deretter prosedyren igjen fra
begynnelsen av.
• Pass på at du fjerner det røde båndet etter at
du har satt drivremmen rundt motorskiven.
Det røde båndet er ment til å hjelpe deg
med dette arbeidet. Det er fortsatt mulig å
plassere drivremmen rundt motorskiven
uten det røde båndet. Det røde båndet er
ikke lenger nødvendig når du har festet
tallerkenen.
4 Plasser matten til tallerkenen på
tallerkenen.
Støvdekselhengsler
2 Juster de festede hengslene på linje
med hengsellommene på baksiden
av platespilleren og skyv inn
støvdekslet.
Tips
For å fjerne støvdekslet fra platespilleren, åpne
støvdekslet helt, ta tak i begge sider nær
bunnen av dekslet, og trekk det forsiktig
oppover.
11NO
Koble til platespilleren
Koble til via lydkabelen
Merk
• Pass på å slå av lydenheten, som for eksempel
et stereoanlegg eller en forsterker, før tilkobling.
• Pass på å foreta alle tilkoblingene før du kobler
nettadapteren til en stikkontakt.
1
Koble lydkabelen, som kommer ut
fra baksiden av platespilleren, til
PHONO-inngangskontakten,
AUX-inngangskontakten eller den
analoge inngangskontakten for
lydenheten.
Koble den hvite pluggen til den hvite
kontakten (L) og den røde pluggen til
den røde kontakten (R).
2 Slå på OUTPUT SELECT-bryteren på
baksiden av platespilleren, i henhold
til den tilkoblede lydenhetens
kontakt.
• Hvis lydenheten har en PHONOinngangskontakt (koblet til PHONOinngangskontakten)
Sett bryteren til PHONO. Et lydsignal
fra MM-kassetten sendes fra
lydkabelen uten å passere
lydforsterkeren som er innebygd i
platespilleren. Lydforsterkeren for
lydenheten brukes.
• Hvis lydenheten ikke har noen
PHONO-inngangskontakt (koblet til
AUX-inngangskontakten, VIDEOinngangskontakten osv.)
Sett bryteren til LINE. Lydsignalet som
går gjennom lydforsterkeren innebygd
i platespilleren sendes fra lydkabelen.
Merk
Merk
Pass på at du setter pluggene godt inn i
kontaktene. Løse forbindelser vil føre til støy
under avspilling.
12NO
• Hvis du kun bruker BLUETOOTH-tilkoblingen
og ikke kobler platespilleren til noen annen
enhet ved hjelp av lydkabelen, plasserer du
lydkabelen slik at metallspissene ikke berører
hverandre eller noen andre metalldeler på
stativer eller andre enheter. Deretter stiller
du OUTPUT SELECT-bryteren til LINE for å
bruke platespilleren.
Tips
OUTPUT SELECT-bryteren er satt på LINE på
kjøpstidspunktet.
3 Koble til nettadapteren.
Koble til med BLUETOOTHfunksjonen
Du kan glede deg over å spille vinylplater
ved å bruke platespillerens BLUETOOTHfunksjon til å koble til en avspillingsenhet
(medfølger ikke) som støtter BLUETOOTH
trådløse teknologi, for eksempel
BLUETOOTH-høyttalere eller BLUETOOTHhodetelefoner.
Ristingen når du trykker på BLUETOOTHknappen/ PAIRING-knappen mens du
spiller en vinylplate, kan føre til at stiften
hopper. Vi anbefaler at du kobler til
BLUETOOTH før du spiller en vinylplate.
Komme i gang
• Hvis du kobler lydkabelen til PHONOinngangskontakten og stiller OUTPUT
SELECT-bryteren til LINE, kan det oppstå en
veldig høy lyd som kan ødelegge
forsterkeren eller høyttaleren. Sett alltid
bryteren på PHONO når du kobler til PHONOinngangskontakten.
Hvis du kobler lydkabelen til en analog
inngangskontakt, for eksempel en
AUX-inngangskontakt, og stiller OUTPUT
SELECT-bryteren på PHONO, kommer det
bare en veldig lav lyd. Sett alltid bryteren på
LINE når du kobler til den analoge
inngangskontakten.
Merk
Ikke koble til hodetelefoner som du ikke kan
justere volumet på. Lydspor kan spilles av på
svært høye volum.
Registrering (paring) av enheter til
platespilleren
Merk
For å unngå støyinterferens plasserer du
nettadapteren så langt vekk fra platespilleren
som mulig.
Når du for første gang kobler platespilleren
til en avspillingsenhet som støtter
BLUETOOTH trådløs teknologi, må den
pares med enheten.
Fordi platespilleren kan registrere
informasjon for opptil 8 parede enheter,
trenger du ikke å pare de neste gangene du
kobler enheten til platespilleren.
1
Plasser avspillingsenheten som støtter
BLUETOOTH trådløs teknologi, som du vil
koble til, så nær platespilleren som
mulig.
13NO
2 Trykk på og hold platespillerens
BLUETOOTH-knapp/ PAIRING-knapp
inne i ca. 2 sekunder, og slipp den
deretter.
BLUETOOTH-indikatoren blinker raskt blått.
Merk
Hvis du kun bruker BLUETOOTH-tilkoblingen og
ikke kobler platespilleren til noen annen enhet
med lydkabelen, stiller du OUTPUT SELECTbryteren på baksiden av platespilleren til LINE for
å bruke platespilleren.
Tips
• Når du først har paret platespilleren og enheten,
kan du koble til den parede enheten ved ganske
enkelt å trykke kort på BLUETOOTH-/
PAIRING-knappen for å aktivere
platespillerens BLUETOOTH-funksjon. Du kan
også koble til den parede enheten og spille
vinylplater ved å trykke på START-knappen på
forsiden av platespilleren når BLUETOOTHindikatoren lyser oransje (i standby).
PAIRING-knappen for
• Trykk på BLUETOOTH-/
å koble fra BLUETOOTH-tilkoblingen.
BLUETOOTH-indikatoren slås av.
• Du kan registrere informasjon for maksimalt 8
enheter som er paret til din platespiller.
Du kan slette all informasjon om de parede
enhetene ved å trykke på og holde inne
PAIRING-knappen i cirka 10
BLUETOOTH-/
sekunder, og deretter slippe den.
3
Slå på paringsmodusen for
avspillingsenheten som støtter
BLUETOOTH trådløs teknologi, som du vil
koble til.
Illustrasjonen ovenfor er et eksempel på
en enhet som kobles til.
Se brukerhåndboken som følger med
enheten, for å se hvordan du slår på
paringsmodus for den enheten du vil
koble til.
BLUETOOTH-indikatoren stopper å blinke
blått og forblir tent når paringen er
fullført.
14NO
Hvis du ikke kan registrere (pare)
enheter
• Hvis det er avspillingsenheter i nærheten
som støtter BLUETOOTH trådløs teknologi
og som har BLUETOOTH-funksjonen
aktivert, men noen av dem ikke er den
enheten du vil pare, kan du deaktivere
BLUETOOTH-funksjonen deres og prøve å
pare igjen.
• Med paring kan enheten som du ikke vil
pare med være på og automatisk kobles
til platespilleren. Hvis dette skjer, må du
endre enhetens innstilling til ikke å slå på
BLUETOOTH-tilkoblingen, slå av enheten
og prøve å pare igjen.
• Du kan ikke pare platespilleren din med
smarttelefoner, TVer eller datamaskiner.
Platespilleren kan bruke BLUETOOTHfunksjonen til å sende data til
avspillingsenheter som støtter
BLUETOOTH trådløs teknologi, men fordi
platespilleren ikke kan motta data fra
smarttelefoner, TVer eller datamaskiner,
kan ikke platespilleren pare med dem.
Lytte til en vinylplate
2 Bruk SPEED-vridebryteren for å
velge den rotasjonshastigheten som
passer for vinylplaten.
Spille en vinylplate
Merk
1
SPEED-vridebryter
Legg en vinylplate på tallerkenen.
Vinylplate
Lytte til en vinylplate
• Før du spiller en vinylplate, må du skru ned
volumet på lydenheten. Den høye, knitrende
støyen som lages av tonearmen som senkes og
stiften som kommer i kontakt med vinylplaten,
kan skade høyttalerne eller lydenheten. Vent til
stiften er helt senket ned, og juster deretter
volumet.
• Selv nye vinylplater kan avgi en knitrende lyd
når du spiller dem. Vær oppmerksom på at
denne støyen er karakteristisk ved avspilling av
vinylplater.
Vær også oppmerksom på lagringspraksisen for
vinylplater, da støv og smuss som fester seg til
vinylplatene når de tas ut av omslagene, kan
forårsake støy.
Tips
Rotasjonshastigheten er vanligvis trykt på
midten av etiketten til vinylplaten eller
plateomslaget.
3 Bruk SIZE-vridebryteren for å velge
størrelsen (i tommer) på vinylplaten.
Still den på "12" for LP-plater, eller "7" for
EP-plater.
Merk
Legg bare én vinylplate på tallerkenen om
gangen.
Å spille 7 tommer (17 cm) vinylplater
(EP-plater)
SIZE-vridebryter
Plasser den medfølgende 45 rpm adapteren
på spindelen for å spille en 7 tommer (17 cm)
vinylplate (EP-plate).
Når du er ferdig med å bruke 45 rpm
adapteren, bør du oppbevare den i
lagringshullet.
15NO
4 Fjern beskyttelsesdekslet til stiften.
6 Justere volumet med lydenheten.
For å stoppe avspillingen
Trykk på STOP-knappen. Tonearmen vender
tilbake til tonearmstøtten. Tallerkenen
stopper å rotere.
For å pause avspillingen
Beskyttelsesdeksel
for stift
Trykk på UP/DOWN-knappen for å heve
stiften fra vinylplaten. Tallerkenen fortsetter
å rotere.
Når avspillingen er ferdig
Merk
Fjern forsiktig beskyttelsesdekslet på stiften
for ikke å skade stiften.
5 Trykk på START-knappen.
Avspillingen begynner når tonearmen
automatisk synker til riktig stilling, som
ble stilt inn ved hjelp av SIZEvridebryteren, i begynnelsen av
vinylplaten.
Tonearmen vender automatisk tilbake til
tonearmstøtten, og tallerkenen stopper å
rotere.
Å spille av en annen del av vinylplaten
1
Etter å ha utført trinn 4, trykker du på
UP/DOWN-knappen for å løfte
tonearmen.
Flytt tonearmen til ønsket posisjon.
2 Trykk på UP/DOWN-knappen.
Tonearmen synker ned til vinylplaten, og
avspillingen begynner.
Merk
• Når du lukker støvdekslet, må du lukke det
langsomt for å unngå å bruke kraft, noe som
kan føre til at stiften hopper.
• Under avspillingen, må du holde hendene
borte fra tonearmen og den roterende
vinylplaten.
• Under avspilling må du ikke endre
innstillingene på bryterne på baksiden av
platespilleren.
16NO
Avspilling via en BLUETOOTHtilkobling
For å koble platespilleren for første gang til
en avspillingsenhet som støtter BLUETOOTH
trådløs teknologi ved hjelp av BLUETOOTHfunksjonen, må du registrere (pare) enheten
på forhånd. (Se side 13.)
1
Hvis BLUETOOTH-tilkoblingen er vellykket,
blinker platespillerens BLUETOOTHindikator blått.
Lytte til en vinylplate
Først slår du på avspillingsenheten
og gjør den klar til å motta data via
en BLUETOOTH-tilkobling. Deretter
trykker du på BLUETOOTH-/
PAIRING-knappen på platespilleren
for å aktivere BLUETOOTHfunksjonen.
2 Utfør trinn 1 til 5 av "Spille en
vinylplate" for å spille av en
vinylplate.
Tips
Hvis du deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen på
avspillingsenheten som er tilkoblet via BLUETOOTH
trådløse teknologi, blinker platespillerens
BLUETOOTH-indikator oransje, og platespilleren går
i standbymodus. I standbymodus kobler
platespilleren seg automatisk til avspillingsenheten
hvis avspillingsenhetens BLUETOOTH-funksjon er
aktivert på nytt, og platespilleren spiller.
For å bytte avspillingsenheter
Hvis du vil bytte til en annen avspillingsenhet
som støtter BLUETOOTH trådløs teknologi,
som allerede er blitt paret, må du slå av
avspillingsenheten som spilles, og deretter
aktivere BLUETOOTH-funksjonen for den
avspillingsenheten du vil bruke.
Hvis du vil bytte til en ny enhet som ikke er
paret, slår du av enheten som spilles, og
følger fremgangsmåten i "Registrere (pare)
enheter til platespilleren" for å fullføre
paringen.
17NO
Vedlikehold
3 Hold patronhuset () med den ene
hånden, ta tak i stiften med den
andre, og dra deretter stiften i pilens
retning for å fjerne den fra
patronhuset.
Rengjøre stiften
Stiften er en høypresisjonskomponent.
Håndter den med forsiktighet for å unngå
skade.
Bruk et kommersielt rengjøringsmiddel for
å rengjøre stiften.

Bytte stiften
Stiften kan bli slitt, skadd eller for skitten for
rengjøring, avhengig av bruk. I så tilfelle må
du bytte stiften.
For å skaffe en reservestift må du ta kontakt
med forhandleren eller nettstedet for
kundestøtte. (Se side 23.)
Merk
• Ikke bruk en ny stift som er laget av et annet
selskap.
• Pass på å sette på stiftens beskyttelsesdeksel
før du bytter stift, slik at du ikke skader
fingertuppene dine eller ødelegger stiften.
For å fjerne stiften
1
Slå av platespilleren og den
tilkoblede lydenheten og trekk ut
nettadapteren fra stikkontakten.
2 Fest stiftens beskyttelsesdeksel til
stiften.
18NO
For å feste stiften
1
Fest stiftens beskyttelsesdeksel til
reservestiften.
2 Hold patronhuset () med én hånd
og sett tappen på den nye stiften
inn i kontakten på patronhuset.

3 Skyv stiften i pilens retning til den
klikker på plass.
Bytte av drivremmen
Drivremmen vil bli slitt eller kan til og med
ryke over tid. I så tilfelle må den erstattes
med en ny.
For å skaffe en reservedrivrem må du ta
kontakt med forhandleren eller nettstedet
for kundestøtte. (Se side 23.)
1
Slå av platespilleren og den
tilkoblede lydenheten og trekk ut
nettadapteren fra stikkontakten.
skiven.
drivremmen.
6 Plasser en ny drivrem rundt
tallerkenen mens du holder den
rett.
Følg trinnene i "Montering av
platespilleren" for å fullføre monteringen.
(Se side 10.)
Merk
Reservedrivremmene har ikke det røde
indikasjonsbåndet påmontert.
Vedlikehold
2
3 Hekt av drivremmen fra motorFjern matten til tallerkenen.
5 Vend tallerkenen opp ned og fjern
Rengjøre støvdekslet og
platespillerhuset
4 Sett fingeren og tommelen inn i
tallerkenens runde hull for å holde
på tallerkenen og fjerne den.
Bruk en tørr, myk klut til å rengjøre
støvdekslet og platespillerhuset.
Hvis det er vanskelig å tørke av smusset,
bruker du en klut fuktet med mildt
såpevann. Ikke bruk noen kjemisk
oppløsning, som for eksempel alkohol,
bensin eller malingstynner, da dette
ødelegger overflaten.
19NO
Du hører støy.
Ytterligere informasjon
Feilsøking
Når du oppdager at platespilleren ikke
fungerer som den skal, må du først gå
igjennom følgende forslag før du vurderer å
be om reparasjon. Hvis dette ikke hjelper
deg med å løse problemet, tar du kontakt
med forhandleren eller nettstedet for
kundestøtte. (Se side 23.)
Avspilling av vinylplater
Tonearmen hopper eller sklir.
• Platespilleren er ikke plassert vannrett.
Plasser platespilleren på en vannrett
overflate.
• Vinylplaten er støvete eller ripet. Rengjør
overflaten med et kommersielt
platerengjøringsmiddel eller bytt vinylplaten.
Du opplever problemer med lyden.
• Hvis den skitne stiften forårsaker hyppige
lyder, må du rengjøre stiften med et
kommersielt rengjøringsmiddel for stiften.
Hvis stiften er slitt, må du bytte stiften. (Se
side 18.)
• Hvis lydens tonehøyde er ustabil, kan
drivremmen være utslitt. Bytte drivremmen.
(Se side 19.)
• Hvis den støvete vinylplaten forårsaker
hyppig støy, må du rengjøre overflaten med
et kommersielt rengjøringsmiddel for
vinylplater.
• Stiften er slitt ut. Skift den ut med en ny. (Se
side 18.)
Du hører rumlende eller lavfrekvent
hylende støy*.
Platespilleren er plassert for nær høyttalerne.
Flytt platespilleren vekk fra høyttalerne.
* Dette fenomenet, kalt "akustisk tilbakemelding",
oppstår når vibrasjoner som beveger seg gjennom
luften eller faste gjenstander (som hyller, et
kabinett eller gulvet) fra høyttalere blir pukket opp
av stiften, forsterket og reprodusert gjennom
høyttalerne.
20NO
• Pass på at OUTPUT SELECT-bryteren på
baksiden av platespilleren din er satt til LINE.
Hvis PHONO-/LINE-bryteren er satt til
PHONO når platespilleren er koblet til andre
inngangskontakter enn PHONOinngangskontaktene på lydenheten, kan det
være at du hører avspillingsstøy. Når
PHONO-/LINE-bryteren er satt til LINE, må
du ikke koble platespilleren til PHONOinngangskontaktene på lydenheten.
Tonehøyden er for høy eller for lav.
• Det er valgt feil rotasjonshastighet. Kontroller
etiketten på midten av vinylplaten eller
plateomslaget for rotasjonshastigheten og
velg den riktige. Drei på SPEED-vridebryteren
for å velge "33" for 33 1/3 rpm plater, eller
"45" for 45 rpm plater.
• Drivremmen kan være vridd eller utslitt. Vikle
opp drivremmen. (Se side 19.)
Tonehøyden svinger.
Stiften er slitt ut. Skift den ut med en ny. (Se
side 18.)
Drivremmen er slitt ut eller ødelagt.
Bytte drivremmen. (Se side 19.) For å skaffe
en reservedrivrem må du ta kontakt med
forhandleren eller nettstedet for kundestøtte.
(Se side 23.)
Tallerkenen roterer ikke.
• Pass på at nettadapteren er ordentlig
tilkoblet en stikkontakt og DC IN
12V-kontakten på platespilleren.
• Pass på at drivremmen er helt festet rundt
motorskiven. (Se side 11.)
Avspillingslyden har for lavt volum eller
er forvrengt.
Forsikre deg om at OUTPUT SELECT-bryteren på
platespilleren passer til inngangskontaktenes
type på den lydenheten som brukes til
tilkobling til platespilleren. (Se side 12.)
BLUETOOTH-tilkoblinger
Du kan ikke pare via BLUETOOTH trådløs
teknologi.
Du kan ikke koble platespilleren til den
avspillingsenheten som støtter BLUETOOTH
trådløs teknologi, som du vil koble til.
Hvis det er avspillingsenheter i nærheten som
støtter BLUETOOTH trådløs teknologi og som
har BLUETOOTH-funksjonen aktivert, men
ingen av dem er den enheten du vil koble til,
kan du deaktivere BLUETOOTH-funksjonen
deres.
Du kan ikke koble til smarttelefonen,
TVen eller datamaskinen.
Platespilleren kan bruke BLUETOOTHfunksjonen til å sende data til
avspillingsenheter som støtter BLUETOOTH
trådløs teknologi, men fordi platespilleren ikke
kan motta data fra smarttelefoner, TVer eller
datamaskiner, kan ikke platespilleren kobles til
dem.
Hvis du oppdager at platespilleren ikke
fungerer ordentlig, må du først gå gjennom
forslagene som er oppført i "Feilsøking" for å
finne ut om problemet må repareres.
Hvis forslagene ikke hjelper deg med å løse
problemet, tar du kontakt med forhandleren
eller kundestøttens nettsted. (Se side 23.)
Oppbevaringsperiode for reservedeler:
Sony beholder funksjonelle
platespillerkomponenter for reparasjon
(komponenter som kreves for å opprettholde
platespillerens funksjoner) i minst åtte år etter
at produktet er gått ut av produksjon, slik det
er bestemt av departementet for økonomi,
handel og industri i Japan, og vil levere
reparasjonstjenester i denne
oppbevaringsperioden. Avhengig av hvilken
komponent som må repareres, kan imidlertid
reparasjonstjenester likevel leveres utover
oppbevaringsperioden. For mer informasjon,
kontakt nettsiden for kundestøtte. (Se side
23.)
Før du kontakter forhandleren eller nettsiden
for kundestøtte (side 23), anbefaler vi at du
har følgende informasjon tilgjengelig:
• Modellnummer: PS-LX310BT
• Serienummer på undersiden av
platespilleren:
• Beskrivelse av defekten(e): Beskriv så godt
du kan.
• Kjøpsdato:
• Navn på din forhandler:
Ytterligere informasjon
• Hvis det er avspillingsenheter i nærheten
som støtter BLUETOOTH trådløs teknologi og
som har BLUETOOTH-funksjonen aktivert,
men noen av dem ikke er den enheten du vil
pare, kan du deaktivere BLUETOOTHfunksjonen deres og prøve å pare igjen.
• Med paring kan enheten som du ikke vil pare
med være på og automatisk kobles til
platespilleren. Hvis dette skjer, må du endre
enhetens innstilling til ikke å slå på
BLUETOOTH-tilkoblingen, slå av enheten og
prøve å pare igjen.
• Fremgangsmåten for å slå på
paringsmodusen varierer, avhengig av
avspillingsenheten som støtter BLUETOOTH
trådløs teknologi. For detaljer, se
brukerhåndboken som følger med enheten.
Reparasjonstjenester
Hvis stiften eller drivremmen er skadet eller
slitt ut på grunn av feilaktig bruk, vil
reparasjonstjenester bli gjort på din
bekostning.
Det trådløse BLUETOOTH
kommunikasjonsområdet er kort.
Prøv følgende.
• Hvis det er andre elektroniske enheter koblet
til platespilleren og avspillingsenheten,
kobler du dem fra.
• Koble platespilleren til en stikkontakt som
ikke er tilkoblet en mikrobølgeovn.
• Plasser platespilleren på et bord som ikke er
laget av metall.
21NO
Spesifikasjoner
Motor og tallerken
Drivsystem
Drivrem
Motor
DC-motor
Tallerken
296 mm dia. (aluminium trykkstøpt)
Hastigheter
33 1/3 og 45 rpm, 2 hastigheter
Wow og vibrasjon
0,1% (WRMS)
S/N-forhold
Mer enn 50 dB (DIN-B) med den
medfølgende kassetten
Tonearm
Type
Dynamisk balansert J-formet arm
Effektiv armlengde
197 mm
Kassett
Type
MM
Stift-trykk
3g
Utgangsnivå
2,5 mV
Generelt
Strømforsyning
DC 12 V 0,8 A (nettadapter)
Strømforbruk
1,8 W
Dimensjoner
430 mm x 108 mm x 367 mm
(bredde/høyde/dybde)
Vekt
Ca. 3,5 kg
Nettadapter
Inngang
AC 100-240 V 0,35 A 50/60 Hz
Utgang
DC 12 V 0,8 A (nettadapter)
22NO
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 4.2
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon Power
Class 2
Maksimalt kommunikasjonsområde
Siktelinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,402 GHz - 2,480 GHz)
Maksimal utgangseffekt
≤ 4 dBm
Modulasjonsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP 1.3
Støttede kodeker*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Overføringsområde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens
48 kHz)
*1 Den faktiske rekkevidden varierer, avhengig av
faktorer slik som hindringer mellom enheter,
magnetfelt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, trådløs telefon, mottaksfølsomhet,
antennens ytelse, operativsystem, programvare,
osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
*3 Kodek: Lydsignalskomprimering og
konverteringsformat
*4 Subband Kodek
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forhåndsvarsel.
Nettsteder for
kundestøtte
Hvis du vil ha informasjon om kjøp av
reservedeler, tilbehør og andre
støttetjenester, kan du besøke nettstedet
for kundestøtte som er utpekt til ditt
bostedsområde.
For kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
For kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
Indeks
45 rpm adapter........................................9, 15
hodeskall....................................................... 7
lydkabel........................................................12
matte til tallerkenen.............................6, 9, 11
patronhus................................................. 7, 18
rotasjonshastighet.......................................15
skive....................................................... 10, 19
spindel.....................................................6, 10
støvdekselhengsler...............................6, 9, 11
støy..............................................................20
tallerken......................................... 6, 9, 10, 20
tonearm........................................ 7, 15, 16, 20
For kunder i Canada:
For kunder i andre land/regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Varemerker
• IBM og PC/AT er registrerte varemerker for
International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
enten varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
• Mac, Mac OS og macOS er varemerker som
tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre
land.
• Qualcomm aptX er et produkt fra Qualcomm
Technologies International, Ltd.
• Qualcomm er et varemerke for Qualcomm
Incorporated, registrert i USA og andre land,
brukt med tillatelse. aptX er et varemerke for
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
registrert i USA og andre land, brukt med
tillatelse.
• BLUETOOTH®-ordmerket og logoene er
registrerte varemerker som eies av Bluetooth
SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Sony
Corporation skjer under lisens.
• Alle andre varemerker og registrerte
varemerker er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører sine respektive
eiere. I denne håndboken er ™ og ® merkene
ikke spesifisert.
Ytterligere informasjon
http://esupport.sony.com/CA/
23NO
ADVARSEL
AC-adapteren er til indendørsbrug på steder,
hvor det er tørt.
For at reducere risikoen for brand må du ikke
dække apparatets ventilationsåbning til med
aviser, bordduge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild
(eksempelvis tændte stearinlys).
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må du ikke udsætte dette
apparat for dryp eller stænk, ligesom du ej
heller må anbringe genstande med væsker,
såsom vaser, på apparatet.
Montér ikke apparatet på et indelukket
sted, som eksempelvis en bogreol eller et
indbygget skab.
Du må ikke dække AC-adapteren til med
noget, og den bør kun anvendes ved en
omgivende temperatur på op til 45 °C.
Enheden kobles ikke fra lysnettet, så længe
den er tilsluttet til stikkontakten med
vekselstrøm, selv hvis der er blevet slukket
for selve enheden.
AC-adapteren er ikke tilgængelig for
reparation, og brugen af den skal straks
indstilles, når AC-adapteren konstateres
beskadiget eller defekt.
FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ KUN ANVENDES PÅ TØRRE
OMRÅDER
Polaritet af AC-adapterens
jævnstrømsudgang

For stereogrammofonsystemet
Typeskiltet sidder i bunden af
stereogrammofonsystemet.
Om AC-adapteren
Modelnavnet på AC-adapteren sidder i
bunden af AC-adapteren.
For at kontrollere firmwareversionen
på din pladespiller
Du kan kontrollere din pladespillers
firmwareversion på computeren.
Opdatér firmwaren ved at downloade
opdateringerne, der er forhåndenværende
på Sonys supportside, når opdateringerne er
tilgængelige.
Til kunder i Europa
Idet AC-strømadapterens hovedstik
anvendes til at koble AC-strømadapteren
fra lysnettet, skal du tilslutte den til en
lettilgængelig stikkontakt med vekselstrøm.
Hvis du bemærker noget unormalt ved den,
skal du straks koble den fra stikkontakten
med vekselstrøm.
For modeller med CE-mærkning
placeret på enheden
CE-mærkningens gyldighed er begrænset
til kun de lande, hvor den håndhæves i
henhold til loven, hovedsageligt i EØSlandene (Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde) og Schweiz.
Anbefalede kabler
Der skal anvendes forsvarligt afskærmede
og ordentligt jordede kabler og stik for
tilslutning til værtscomputere og/eller
perifere enheder.
2DK
Bemærkning til kunder vedrørende udstyr,
der sælges i lande, som er underlagt EUdirektiver
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne
af Sony Corporation.
EU Importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU Importøren eller
vedrørende overholdelse af produktgaranti
i Europa skal sendes til fabrikantens
repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgien.
Herved erklærer Sony Corporation, at dette
udstyr er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen er
tilgængelig på følgende internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette udstyr er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med grænserne, som er
udstukket i EMC-bestemmelsen, ved hjælp
af et forbindelseskabel, der er kortere end 3
meter.
Dette radioudstyr er beregnet til at
blive anvendt med de(n) godkendte
version(er) af software, som indikeret i EUoverensstemmelseserklæringen. Softwaren
på dette radioudstyr er verificeret til at være i
overensstemmelse med de essentielle krav i
direktivet 2014/53/EU.
Bortskaffelse af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (gælder for
den Europæiske Union og
andre lande med separate
indsamlingssystemer)
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Før du anvender enheden, skal du
kontrollere, at driftsspændingen i din
enhed er den samme som på den lokale
strømforsyning.
• Hvis en fast genstand eller en væske falder
ned i kabinettet, skal du frakoble enheden
og få den kontrolleret af kvalificeret
personale, før du anvender den igen.
• Tag enheden ud af stikkontakten, hvis den
ikke skal anvendes i længere tid. For at
frakoble ledningen skal du trække den ud
ved at tage fat i stikket.
Træk aldrig i selve ledningen.
DK
Om genindpakning
Opbevar kassen og emballagematerialerne.
De giver en ideel beholder til transport
af enheden. Hvis du har spørgsmål eller
problemer vedrørende din enhed, der ikke
er beskrevet i denne vejledning, bedes du
kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads specielt
indrettet til genanvendelse af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
mulige negative konsekvenser for miljø og
sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genanvendelse
af materialer bidrager til at bevare naturlige
ressourcer. Yderligere information om
genanvendelse af dette produkt kan fås hos
den kommunale genbrugsstation, det lokale
renovationsselskab eller den butik, hvor
produktet blev købt.
3DK
Funktioner
PS-LX310BT er et stereogrammofonsystem designet til analog afspilning af vinylplader.
Saml din pladespiller til brug for første gang.
Din pladespiller har ikke indbyggede højttalere.
For at lytte til lyd på vinylplader skal du enten anvende et lydkabel til tilslutning til en
lydenhed eller anvende BLUETOOTH®-funktionen til at tilslutte til en lydenhed med aktiveret
trådløs BLUETOOTH-teknologi, såsom trådløse højttalere eller trådløse hovedtelefoner.
"Tilslutning via lydkablet"
(side 12)
Lydkabel
"Tilslutning til funktionen BLUETOOTH"
(side 13)
Bemærk
• Sørg for at tilslutte til og anvende en lydenhed med aktiveret trådløs BLUETOOTH-teknologi med funktion
til justering af lydstyrke. Lydspor kan afspilles ved meget høje lydstyrker, hvis du tilslutter din pladespiller
til en enhed, som lydstyrken ikke kan justeres på.
• Enheder, herunder TV'er, smartphones og computere, kan ikke modtage lydstrømme, der sendes fra din
pladespiller, hvis pladespilleren er tilsluttet til en BLUETOOTH-enhed.
• Din pladespiller er ikke en analog pladespiller, der er designet til DJ (Disk Jockey)-brug. Hvis du manuelt
stopper vinylpladens rotation eller vender den om, medfører det funktionsfejl.
4DK
Indholdsfortegnelse
Forholdsregler.................................. 3
Funktioner......................................... 4
Dele og knapper............................... 6
Kom godt i gang
Kontrol af de leverede elementer.... 9
Montering af pladespilleren............10
Tilslutning af din pladespiller.......... 12
Lytte til vinylplader
Afspilning af vinylplade................... 15
Vedligeholdelse
Rengøring af pickuppen.................18
Udskiftning af pickuppen................18
Udskiftning af drivremmen.............19
Rengøring af støvdækslet og
pladespillerkabinettet.....................19
Yderligere oplysninger
Fejlfinding....................................... 20
Reparationstjenester....................... 21
Specifikationer.................................22
Hjemmesider for kundesupport.....23
Varemærker.....................................23
Indeks..............................................23
5DK
Dele og knapper
Front/side
1
 Spindel (side 10)
 Måtte til pladetallerkenen (side 9,
11)
 Pladetallerken (side 9, 10)
Anbring pladetallerkenen på spindlen, mens
du monterer din pladespiller. Den har en
drivrem viklet rundt på bagsiden.
 BLUETOOTH-indikator
6DK
Indikatoren lyser blåt, mens pladespilleren er
tilsluttet til en afspilningsenhed med aktiveret
trådløs BLUETOOTH-teknologi med
BLUETOOTH-funktion, blinker hurtigt blåt,
mens pladespilleren er i
sammenkædningstilstand, og slukker, når
BLUETOOTH-funktionen deaktiveres. Hvis der
ikke er nogen enheder i nærheden, der
allerede er blevet kædet sammen, når du
trykker på knappen BLUETOOTH/ knappen
PAIRING med funktionen BLUETOOTH
deaktiveret, lyser indikatoren orange, og
pladespilleren går i standby.
 Knappen BLUETOOTH/knappen
PAIRING (side 13)
Aktiverer/deaktiverer funktionen BLUETOOTH.
Tryk i omtrent 2 sekunder, og slip for at slå din
pladespillers sammenkædningstilstand til.
 Mikro USB-port
Dette er på indersiden af din pladespiller, når
pladetallerkenen fjernes.
Når opdateringerne er tilgængelige (side
2), skal du tilslutte din pladespiller til
computeren via et mikro USB-kabel (medfølger
ikke) og opdatere firmwaren.
 Støvdæksel (side 9, 11)
 Støvdækselhængsler (side 9, 11)
 Opbevaringshul til 45 rpm-adapteren
(side 9, 15)
Du kan opbevare 45 rpm-adapteren, når du
ikke anvender den.
 Tonearm (side 15)
 SIZE-drejeknap (side 15)
Drejes for at indstille den til den passende
størrelse på den vinylplade, der skal afspilles.
 Tonearmsstøtte (side 16)
Sæt tonearmen her, mens du ikke afspiller en
vinylplade.
Bemærk
Der er et hul på undersiden af
tonearmsstøtten. Før en snor igennem hullet,
og fastgør tonearmen og tonearmsstøtten, før
du bærer din pladespiller.
 SPEED-drejeknap (side 15)
Drejes for at indstille den til den passende
omdrejningshastighed for den vinylplade, der
skal afspilles.
 Pickup (side 18)
Pickuppens beskyttelsesdæksel blev monteret,
da du købte din pladespiller. Montér dækslet,
når du samler pladespilleren, og når du ikke
anvender din pladespiller i lang tid.
Bemærk
Pickuppen er en højpræcisionskomponent.
Håndtér den forsigtigt for at undgå
beskadigelse.
 Pickuphuset (side 18)
 Knappen START (side 16)
 Knappen STOP (side 16)
 Knappen UP/DOWN (side 16)
 Hovedstykke
7DK
Bag
 Kontakten OUTPUT SELECT (side 12)
Skift til det rette udlæsningsformat for den
enhed, du anvender, når der er tilsluttet en
lydenhed, såsom et stereosystem eller en
forstærker.
 Kontakten GAIN SELECT
Ved afspilning skal du justere forskellen i
lydstyrken på vinylpladerne. Hvis lydsporet
blev optaget på vinylpladen ved en stille
lydstyrke, skal du indstille dette til HIGH for at
afspille ved den korrekte lydstyrke. Hvis
lydsporet blev optaget på vinylpladen ved en
høj lydstyrke, kan lyden blive forvrænget, hvis
du afspiller vinylpladen med denne indstillet
til HIGH. Skift indstillingerne, så de passer til
vinylpladen.
Justering af lydstyrke er effektiv for lydudgang,
når kontakten OUTPUT SELECT er indstillet til
LINE og afspilningslydstyrken indstillet til
BLUETOOTH-tilslutninger. Det er ineffektivt for
lydudgang, når kontakten OUTPUT SELECT er
indstillet til PHONO.
  Stikket DC IN 12V
 Knappen Strøm
ON/
STANDBY
Tænd/sluk din pladespiller.
Hvis afspilningen ikke starter, selv når du
trykker på knappen START, skal du kontrollere,
ON.
at strømmen er sat på
8DK
Bemærkning om at bære dette produkt
Når du bærer dette produkt, skal du sørge for at
holde godt fast i bunden af produktet som vist
nedenfor. Hvis du holder produktet på
uhensigtsmæssig vis, kan du tabe produktet,
hvilket medfører funktionsfejl eller skader.
• Støvdækselhængsler (2)*
Kom godt i gang
Kontrol af de leverede
elementer
• AC-adapter (1)
• Pladetallerken (med drivrem) (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
* 45 rpm-adapten og støvdækselhængslerne er
monteret på en sideflade af emballagematerialet til
din pladespiller.
Bemærk
Kom godt i gang
Sørg for, at du har alt det medfølgende
tilbehør, der er opstillet nedenfor. Hvis du
finder, at der mangler noget, skal du
kontakte din forhandler eller hjemmesiden
for kundesupport. (Se side 23.)
Opbevar emballagematerialet i tilfælde af, at du
får brug for at transportere din pladespiller til
reparation.
• Måtte til pladetallerkenen (1)
• Støvdæksel (1)
• 45 rpm-adapter (1)*
Anbring 45 rpm-adapteren på spindlen
for at afspille en vinylplade på 7 tommer
(17 cm) (EP-plade).
Når du ikke anvender 45 rpm-adapteren,
skal du lade den blive i sit opbevaringshul.
9DK
Montering af
pladespilleren
Bemærk
• Da du købte din pladespiller, var der monteret et
beskyttelsesdæksel til pickup på pickuppen. Lad
dækslet sidde på, mens du monterer din
pladespiller.
• Tilslut ikke din pladespiller til en stikkontakt med
AC-adapteren, før du er færdig med
monteringen.
• Pickuppen er en højpræcisionskomponent. Rør
ikke ved pickuppen ved håndtering af den. Hvis
du rører ved pickuppen med fingrene eller slår
pickuppen ned i pladetallerkenen, kan det
beskadige pickuppen.
• For at flytte din pladespiller efter montering af
den
– skal du montere beskyttelsesdækslet til
pickuppen,
– fjerne pladetallerkenen og
– føre en snor igennem hullet i tonearmsstøtten
og fastgøre tonearmen og tonearmsstøtten.
Forholdsregler for placering
• Anbring enheden på en plan overflade.
• Undgå at placere enheden i nærheden af
elektriske apparater (såsom et TV, en
hårtørrer eller lysstofrør), der kan medføre
brummen eller støj.
• Anbring enheden på et sted, hvor den
ikke udsættes for vibrationer, som
eksempelvis fra højttalere, smækken med
døre osv.
• Hold enheden væk fra direkte sollys,
ekstreme temperaturer samt overdrevet
støv og fugt.
• Hold enheden væk fra elektroniske
enheder, der kan udsende radiobølger
eller elektromagnetisk støj.
10DK
Montering af pladetallerkenen
1
Anbring pladetallerkenen på
spindlen.
Hold pladetallerkenen lige og plan, mens
du placerer den på spindlen.
Pladetallerken
Motorremskive
Spindel
Bemærk
Hold godt fast i pladetallerkenen, så du ikke
taber den, idet det kan medføre personskader
eller beskadigelse af din pladespiller.
2 Drej pladetallerkenen til den
position, hvor du kan se
motorremskiven gennem det
rektangulære hul med spidserne af
det røde bånd, der er klistret på
pladetallerken.
Motorremskive
Rødt bånd
3 Tag klæbebåndet af, træk og hold i
det røde bånd, og sæt derefter
drivremmen rundt om
motorremskiven.
Montering af støvdækslet
1
Sæt de medfølgende
støvdækselhængsler i
hængsellommerne på støvdækslet.
Hængsellommer
Kom godt i gang
Bemærk
• Pas på, at drivremmen ikke bliver snoet. Hvis
drivremmen bliver snoet, mens den vikles
rundt om motorremskiven, bliver
hastigheden ustabil, og pladetallerkenen
stopper, når den begynder at dreje. Hvis
dette sker, skal du sætte drivremmen rundt
om motorremskiven igen.
• Når du sætter drivremmen rundt om
pladetallerkenen, må du ikke strække
drivremmen overdrevet. Hvis du gør det,
nedbrydes drivremmen, hvilket får lydens
toneleje til at svinge og være for højt.
• Hvis drivremmen glider af pladetallerkenens
indercirkel, mens du vikler drivremmen
omkring den, skal du midlertidigt fjerne
pladetallerkenen. Vend pladetallerkenen om,
og vikl drivremmen rundt om indercirklens
omkreds. Start derefter forfra på proceduren.
• Sørg for at fjerne det røde bånd, når du har
placeret drivremmen rundt om
motorremskiven. Det røde bånd er beregnet
til at hjælpe dig med dette arbejde. Placering
af drivremmen rundt om motorremskiven er
stadig mulig uden det røde bånd. Det røde
bånd er ikke længere nødvendigt, når du har
monteret pladetallerkenen.
4 Sæt måtten til pladetallerkenen på
Støvdækselhængsler
2 Få de monterede hængsler til at
flugte med hængsellommerne bag
på din pladespiller, og skub
støvdækslet ind.
Tip
For at fjerne støvdækslet fra pladespilleren,
skal du åbne støvdækslet helt, tage fat i begge
sider i nærheden af dækslets bund og derefter
forsigtigt trække det ud i opadgående retning.
pladetallerkenen.
11DK
Tilslutning af din
pladespiller
Tilslutning via lydkablet
Bemærk
• Sørg for at slukke for lydenheden, såsom
eksempelvis et stereosystem eller en forstærker,
før tilslutning.
• Sørg for at foretage alle tilslutninger, før du
tilslutter AC-adapteren til en stikkontakt.
1
Tilslut lydkablet, der kommer ud på
bagsiden af pladespilleren, til
indgangsstikket PHONO,
indgangsstikket AUX eller det
analoge indgangsstik til
lydenheden.
Forbind det hvide stik til det hvide stik (L)
og det røde stik til det røde stik (R).
2 Slå kontakten OUTPUT SELECT til
bag på pladespilleren i henhold til
den tilsluttede lydenheds stik.
• Hvis lydenheden har indgangsstikket
PHONO (tilsluttet til indgangsstikket
PHONO)
Indstil kontakten til PHONO. Der
udsendes et lydsignal fra MMpatronen fra lydkablet uden, at det
passerer igennem
grammofonindgangens forforstærker,
der er indbygget i pladespilleren.
Grammofonindgangens forforstærker
på lydenheden anvendes.
• Hvis lydenheden ikke har
indgangsstikket PHONO (tilsluttet til
indgangsstikket AUX,
indgangsstikket VIDEO osv.)
Indstil kontakten til LINE. Lydsignalet,
der passerer igennem
grammofonindgangens forforstærker,
som er indbygget i pladespilleren,
udsendes fra lydkablet.
Bemærk
Bemærk
Sørg for at sætte stikkene ordentligt i. Løse
forbindelser medfører støj ved afspilning.
12DK
• Hvis du kun anvender BLUETOOTHforbindelsen og ikke tilslutter pladespilleren
til en anden enhed ved hjælp af lydkablet,
skal du anbringe lydkablet, så dets
metalspidser ikke rører ved hinanden eller
andre metaldele fra stativer eller andre
enheder. Derefter skal du sætte kontakten
OUTPUT SELECT til LINE for at anvende
pladespilleren.
Tip
Kontakten OUTPUT SELECT er indstillet til LINE
på købstidspunktet.
3 Tilslut AC-adapteren.
Tilslutning til funktionen
BLUETOOTH
Du kan nyde afspilning af vinylplader ved
hjælp af din pladespillers BLUETOOTHfunktion ved at forbinde trådløst til en
afspilningsenhed (medfølger ikke), der
understøtter trådløs BLUETOOTH-teknologi,
såsom BLUETOOTH-højttalere eller
BLUETOOTH-hovedtelefoner.
Stød fra tryk på knappen BLUETOOTH/
knappen PAIRING under afspilning af en
vinylplade kan få pickuppen til at springe
over. Vi anbefaler dig at oprette forbindelse
til BLUETOOTH, før du afspiller en vinylplade.
Bemærk
Kom godt i gang
• Tilslutning af lydkablet til indgangsstikket
PHONO og indstilling af kontakten OUTPUT
SELECT kontakten til LINE kan give en meget
høj lyd, der kan ødelægge forstærkeren eller
højttaleren. Sæt altid kontakten til PHONO,
når du tilslutter til indgangsstikket PHONO.
Tilslutning af lydkablet til et analogt
indgangsstik, som eksempelvis
indgangsstikket AUX, og indstilling af
kontakten OUTPUT SELECT til PHONO giver
kun en meget stille lyd. Sæt altid kontakten
til LINE, når du tilslutter til det analoge
indgangsstik.
Tilslut ikke til hovedtelefoner, som du ikke kan
justere lydstyrken på. Lydsporene kan afspilles
ved meget høje lydstyrker.
Registrering (sammenkædning) af
enheder på din pladespiller
Bemærk
For at undgå støjinterferens skal du sætte
AC-adapterkabinettet længst muligt væk fra
din pladespiller.
Når du først har tilsluttet din pladespiller til
en afspilningsenhed, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi, skal du kæde
den sammen med enheden.
Idet din pladespiller kan registrere
oplysninger for op til 8 sammenkædede
enheder, behøver du ikke at foretage
sammenkædning næste gang eller de
efterfølgende gange, hvor du tilslutter
enheden til pladespilleren.
1
Anbring den afspilningsenhed, der
understøtter trådløs BLUETOOTHteknologi, som du ønsker at oprette
forbindelse til, tættest muligt på din
pladespiller.
13DK
2 Tryk på knappen BLUETOOTH/ knappen
PAIRING på din pladespiller, og hold den
nede i omtrent 2 sekunder, hvorefter du
skal slippe den.
Indikatoren BLUETOOTH blinker hurtigt blåt.
Bemærk
Hvis du kun anvender BLUETOOTH-forbindelsen
og ikke tilslutter din pladespiller til en anden
enhed ved hjælp af lydkablet, skal du indstille
kontakten OUTPUT SELECT bag på pladespilleren
til LINE for at anvende pladespilleren.
Tip
• Når du har kædet din pladespiller og enheden
sammen, kan du oprette forbindelse til den
sammenkædede enhed ved blot at trykke ganske
PAIRING
kort på knappen BLUETOOTH/ knappen
for at aktivere din pladespillers BLUETOOTHfunktion. Du kan også oprette forbindelse til den
sammenkædede enhed og afspille vinylplader ved
at trykke på knappen START foran på pladespilleren,
når indikatoren BLUETOOTH lyser orange (i standby).
• Tryk på knappen BLUETOOTH/ knappen
PAIRING for at frakoble BLUETOOTHforbindelsen. Indikatoren BLUETOOTH slukker.
• Du kan registrere oplysninger for maksimalt 8
enheder, der er kædet sammen med din pladespiller.
Du kan slette alle oplysninger om sammenkædede
enheder ved at trykke på knappen BLUETOOTH/
PAIRING og holde den nede i omtrent 10
knappen
sekunder, hvorefter du skal slippe den.
3
Slå sammenkædningstilstand til for den
afspilningsenhed, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi, som du
ønsker at oprette forbindelse til.
Illustrationen ovenfor er et eksempel på
en enhed, der er ved at oprette
forbindelse.
14DK
For metode til at slå
sammenkædningstilstand til for den
enhed, som du ønsker at tilslutte, se
brugervejledningen, der fulgte med
enheden.
Indikatoren BLUETOOTH holder op med
at blinke blåt og forbliver tændt, når
sammenkædningen er fuldført.
Hvis du ikke kan registrere
(sammenkæde) enheder
• Hvis der er afspilningsenheder, der
understøtter trådløs BLUETOOTHteknologi i nærheden, som har
BLUETOOTH-funktion aktiveret, men ingen
af dem er den enhed, som du ønsker at
kæde sammen med, skal du deaktivere
deres BLUETOOTH-funktion og forsøge at
foretage sammenkædning igen.
• Med sammenkædningsfunktionen vil
enheden, som du ikke ønsker at
sammenkæde med, muligvis tænde og
forbinde til pladespilleren automatisk. Hvis
dette sker, skal du ændre enhedens
indstilling til ikke at tænde ved BLUETOOTHforbindelse, for derefter at slukke enheden
og forsøge sammenkædning igen.
• Du kan ikke kæde din pladespiller
sammen med smartphones, TV'er eller
computere. Pladespilleren kan anvende
funktionen BLUETOOTH til at sende data
til afspilningsenheder, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi; idet
pladespilleren dog ikke kan modtage data
fra smartphones, TV'er eller computere,
kan pladespilleren ikke foretage
sammenkædning med dem.
Lytte til vinylplader
2 Anvend SPEED-drejeknappen til at
vælge den rotationshastighed, som
passer til vinylpladen.
Afspilning af vinylplade
Bemærk
1
SPEED-drejeknap
Læg en vinylplade på
pladetallerkenen.
Vinylplade
Lytte til vinylplader
• Inden du afspiller en vinylplade, skal du skrue
ned for lydenhedens lydstyrke. Den høje,
knitrende støj, som kommer fra tonearmen, som
går ned, og pickuppen, der kommer i kontakt
med vinylpladen, kan beskadige højttalerne eller
lydenheden. Vent, til pickuppen er kommet helt
ned, og justér derefter lydstyrken.
• Selv nye vinylplader kan give en knitrende lyd,
når du afspiller dem. Bemærk, at denne støj er
et kendetegn ved afspilning af vinylplader.
Vær desuden opmærksom på
opbevaringspraksis for vinylplader, idet støv og
snavs, der sætter sig fast på vinylpladerne, når
de tages ud af deres omslag, kan medføre støj.
Tip
Rotationshastigheden er sædvanligvis trykt på
mærkatet midt på vinylpladen eller på
pladeomslaget.
3 Anvend SIZE-drejeknappen til at
vælge størrelsen (i tommer) på
vinylpladen.
Sæt den til "12" for LP-plader eller "7" for
EP-plader.
Bemærk
Læg kun én vinylplade på pladetallerkenen ad
gangen.
For at afspille vinylplader på 7 tommer
(17 cm) (EP-plader)
Anbring den medfølgende 45 rpmadapteren på spindlen for at afspille
vinylplader på 7 tommer (17 cm) (EP-plade).
Når du er færdig med at anvende 45 rpmadapteren, skal du lade den blive i sit
opbevaringshul.
SIZE-drejeknap
15DK
4 Fjern beskyttelsesdækslet til
pickuppen.
6 Justér lydstyrken ved hjælp af
lydenheden.
For at stoppe afspilning
Tryk på knappen STOP. Tonearmen vender
tilbage til tonearmsstøtten.
Pladetallerkenen holder op med at dreje.
For at sætte afspilning på pause
Beskyttelsesdæksel
til pickup
Tryk på knappen UP/DOWN for at hæve
pickuppen fra vinylpladen. Pladetallerkenen
bliver ved med at dreje.
Når afspilningen er færdig
Bemærk
Fjern beskyttelsesdækslet af pickuppen
forsigtigt for ikke at beskadige pickuppen.
5 Tryk på knappen START.
Afspilningen begynder, når tonearmen
automatisk går ned i sin position, der
blev indstillet ved hjælp af SIZEdrejeknappen, i begyndelsen af
vinylpladen.
Tonearmen vender automatisk tilbage til
tonearmsstøtten, hvorefter pladetallerkenen
holder op med at dreje.
For at spille en andel del af vinylpladen
1
Efter udførelse af trin 4 skal du trykke på
knappen UP/DOWN for at løfte
tonearmen.
Flyt tonearmen til den position, du ønsker.
2 Tryk på knappen UP/DOWN.
Tonearmen kommer ned på vinylpladen,
hvorefter afspilning starter.
Bemærk
• Når du lukker støvdækslet, skal du lukke det
langsomt for at undgå at påføre fysisk kraft,
der kan få pickuppen til at springe over.
• Under afspilning skal du holde dine hænder
væk fra tonearmen og den drejende
vinylplade.
• Under afspilning må du ikke ændre
indstillingerne med kontakterne bag på din
pladespiller.
16DK
Afspilning via BLUETOOTHforbindelse
For at tilslutte din pladespiller for første gang
til en afspilningsenhed, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi ved hjælp af
funktionen BLUETOOTH, skal du registrere
(sammenkæde) enheden på forhånd. (Se
side 13.)
1
Hvis BLUETOOTH-forbindelsen er
vellykket, lyser BLUETOOTH-indikatoren
på din pladespiller blåt.
For at skifte til en anden afspilningsenhed,
der understøtter trådløs BLUETOOTHteknologi, og som allerede er blevet kædet
sammen, skal du slukke den
afspilningsenhed, som afspiller, og derefter
aktivere funktionen BLUETOOTH for den
afspilningsenhed, du ønsker at anvende.
For at skifte til en ny enhed, der ikke er
blevet kædet sammen, skal du slukke den
enhed, der afspiller, og derefter følge
proceduren i "Registrering
(sammenkædning) af enheder med din
pladespiller" for at gøre sammenkædning
færdig.
Lytte til vinylplader
Først skal du tænde for
afspilningsenheden og gøre den klar
til at modtage data gennem en
BLUETOOTH-forbindelse. Derefter
skal du trykke på knappen
BLUETOOTH/ knappen PAIRING på
din pladespiller for at aktivere
funktionen BLUETOOTH.
For at skifte afspilningsenheder
2 Udfør trin 1 til 5 i "Afspilning af
vinylplade" for at afspille en
vinylplade.
Tip
Hvis du deaktiverer funktionen BLUETOOTH på
afspilningsenheden, der er tilsluttet via trådløs
BLUETOOTH-teknologi, lyser BLUETOOTHindikatoren på din pladespiller orange, og
pladespilleren går i standby. I standby opretter
pladespilleren automatisk forbindelse til
afspilningsenheden, hvis afspilningsenhedens
BLUETOOTH-funktion aktiveres igen, og
pladespilleren afspiller.
17DK
Vedligeholdelse
3 Hold pickuphuset () med den ene
hånd, tag fat i pickuppen med den
anden, og træk derefter pickuppen i
pilens retning for at fjerne den fra
pickuphuset.
Rengøring af pickuppen
Pickuppen er en højpræcisionskomponent.
Håndtér den forsigtigt for at undgå
beskadigelse.
Anvend et rengøringsmiddel, der fås i
handelen, til rengøring af pickuppen.

Udskiftning af
pickuppen
Pickuppen kan blive slidt, beskadiget eller
så snavset, at rengøring ikke hjælper, alt
efter din anvendelsesmetode. I så fald skal
du udskifte pickuppen.
For at rekvirere en ekstra pickup skal du
kontakte din forhandler eller hjemmesiden
for kundesupport. (Se side 23.)
Bemærk
• Anvend ikke en reserve-pickup fra et andet
firma.
• Sørg for at sætte beskyttelsesdækslet til pickup
på, før du udskifter pickuppen, så du ikke skader
dine fingerspidser eller beskadiger pickuppen.
For at montere pickuppen
1
Montér beskyttelsesdækslet til
pickup på den ekstra pickup.
2 Hold pickuphuset () med den ene
hånd, og sæt derefter tappen på
den ekstra pickup ind i holderen på
pickuphuset.
For at fjerne pickuppen
1
Sluk din pladespiller og den
tilsluttede lydenhed, og tag ACadapteren ud af stikkontakten.
2 Montér beskyttelsesdækslet til
pickup på pickuppen.
18DK

3 Skub pickuppen i pilens retning,
indtil den klikker på plads.
Udskiftning af
drivremmen
Drivremmen bliver slidt eller kan endda
knække over tid. I så fald skal den udskiftes
med en ny.
For at rekvirere en ekstra drivrem skal du
kontakte din forhandler eller hjemmesiden
for kundesupport. (Se side 23.)
1
Sluk din pladespiller og den
tilsluttede lydenhed, og tag ACadapteren ud af stikkontakten.
remskiven.
og fjern drivremmen.
6 Vikl en ny drivrem rundt om
pladetallerkenen, mens du sørger
for, at den ikke bliver snoet.
Følg trinene i "Montering af
pladespilleren" for at gøre monteringen
færdig. (Se side 10.)
Bemærk
Ekstra drivremme har ikke det røde
indikationsbånd monteret.
Rengøring af
støvdækslet og
pladespillerkabinettet
4 Sæt din finger og tommelfinger ind
i pladetallerkenens runde huller for
at holde pladetallerkenen, og fjern
pladetallerkenen.
Vedligeholdelse
2 Fjern måtten til pladetallerkenen.
3 Tag drivremmen af motor
5 Vend pladetallerkenen på hovedet,
Anvend en tør, blød klud til at rengøre
støvdækslet og pladespillerkabinettet.
Når det er svært at tørre snavset af, skal du
anvende en klud fugtet i en mild
rengøringsopløsning. Anvend ikke kemiske
opløsninger som alkohol, benzin eller
fortynder, som skader
overfladebelægningen.
19DK
Du hører støj.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Når du konstaterer, at din pladespiller ikke
fungerer korrekt, skal du først gennemgå
følgende forslag, før du overvejer at
anmode om reparation. Hvis de ikke hjælper
med at løse problemet, skal du kontakte din
forhandler eller hjemmesiden for
kundesupport. (Se side 23.)
Afspilning af vinylplade
Tonearmen springer over eller flakker
rundt.
• Din pladespiller er ikke anbragt plant.
Anbring pladespilleren på en plan overflade.
• Vinylpladen er støvet eller ridset. Rengør
overfladen med et pladerensningsprodukt,
der fås i handelen, eller udskift vinylpladen.
Du oplever lydproblemer.
• Hvis den snavsede pickup medfører hyppig
støj, skal du rengøre pickuppen med et
rensemiddel beregnet til pickupper, der fås i
handelen. Hvis pickuppen er slidt, skal du
udskifte den. (Se side 18.)
• Hvis lydens tonehøjde er ustabil, kan
drivremmen være slidt ned. Udskift
drivremmen. (Se side 19.)
• Hvis den støvede vinylplade medfører
hyppig støj, skal du rengøre overfladen med
et pladerensningsprodukt, der fås i
handelen.
• Pickuppen er slidt ned. Udskift den med en
ny. (Se side 18.)
Du hører rumlen eller lavfrekvent hylende
støj*.
Din pladespiller er placeret for tæt på
højttalere. Flyt pladespilleren væk fra
højttalerne.
* Dette fænomen, der kaldes "akustisk feedback",
opstår, når vibrationer, der vandrer gennem luften
eller faste genstande (såsom hylder, et skab eller
gulvet) fra højttalerne samles op af pickuppen og
forstærkes og gengives gennem højttalerne.
20DK
• Sørg for, at kontakten OUTPUT SELECT bag
på din pladespiller er indstillet til LINE. Hvis
kontakten PHONO/LINE er indstillet til
PHONO, når pladespilleren tilsluttes til et
andet indgangsstik end indgangsstikkene
PHONO på lydenheden, kan du muligvis
høre støj ved afspilning. Når kontakten
PHONO/LINE er indstillet til LINE, må du ikke
tilslutte pladespilleren til indgangsstikkene
PHONO på lydenheden.
Lydens tonehøjde er for høj eller for lav.
• Der er valgt en forkert rotationshastighed.
Kontrollér mærkatet midt på vinylpladen
eller pladeomslaget vedrørende
rotationshastigheden, og vælg den, der
passer. Drej SPEED-drejeknappen for at
vælge "33" for plader med en
omdrejningshastighed på 33 1/3 eller "45"
for plader med en omdrejningshastighed på
45.
• Drivremmen kan være snoet eller slidt ned.
Ret drivremmen ud igen. (Se side 19.)
Lydens tonehøjde svinger.
Pickuppen er slidt ned. Udskift den med en ny.
(Se side 18.)
Drivremmen er slidt eller knækket.
Udskift drivremmen. (Se side 19.) For at
rekvirere en ekstra drivrem skal du kontakte
din forhandler eller hjemmesiden for
kundesupport. (Se side 23.)
Pladetallerkenen drejer ikke.
• Sørg for, at AC-adapteren er tilsluttet
ordentligt til en stikkontakt og DC IN
12V-stikket på din pladespiller.
• Sørg for, at drivremmen er viklet helt rundt
om motorremskiven. (Se side 11.)
Lyden fra afspilningen er for lav i
lydstyrke eller er forvrænget.
Sørg for, at valget for kontakten OUTPUT SELECT
på din pladespiller stemmer overens med typen
af indgangsstik på lydenheden, der anvendes
til tilslutning til pladespilleren. (Se side 12.)
BLUETOOTH-forbindelser
Du kan ikke foretage sammenkædning
via trådløs BLUETOOTH-teknologi.
Du kan ikke tilslutte din pladespiller til
afspilningsenheden, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi, som du
ønsker at oprette forbindelse til.
Hvis der er afspilningsenheder, der understøtter
trådløs BLUETOOTH-teknologi i nærheden, som
har BLUETOOTH-funktion aktiveret, men ingen af
dem er den enhed, som du ønsker at tilslutte til,
skal du deaktivere deres BLUETOOTH-funktion.
Du kan ikke tilslutte din smartphone, dit
TV eller computer.
Din pladespiller kan anvende funktionen
BLUETOOTH til at sende data til afspilningsenheder,
der understøtter trådløs BLUETOOTH-teknologi;
idet din pladespiller dog ikke kan modtage data fra
smartphones, TVʼer eller computere, kan din
pladespiller ikke tilslutte til dem.
Når du konstaterer, at din pladespiller ikke
fungerer korrekt, skal du først gennemgå
forslagene, der er opstillet i "Fejlfinding" for at
finde ud af, om dit problem kræver reparation.
Hvis forslagene ikke hjælper med at løse
problemet, skal du kontakte din forhandler
eller hjemmesiden for kundesupport. (Se side
23.)
Opbevaringsperiode for reservedele:
Sony opbevarer funktionelle komponenter til
pladespiller for reparation (komponenter, der
er nødvendige for at opretholde
pladespillerens funktioner) i mindst otte år
efter produktophør, som instrueret af
Økonomi-, Handels- og Industriministeriet i
Japan, og yder reparationstjenester i denne
opbevaringsperiode. Alt efter den komponent,
der kræver reparation, kan
reparationstjenesterne dog stadig ydes ud
over opbevaringsperioden. For yderligere
information, kontakt hjemmesiden for
kundesupport. (Se side 23.)
Før du kontakter din forhandler eller
hjemmesiden for kundesupport (side 23),
råder vi dig til at have følgende oplysninger
klar:
• Modelnummer: PS-LX310BT
• Serienummer i bunden af din pladespiller:
• Beskrivelse af defekten/defekterne: Beskriv
så udførligt som muligt.
• Dato for dit køb:
• Navn på din forhandler:
Yderligere oplysninger
• Hvis der er afspilningsenheder, der
understøtter trådløs BLUETOOTH-teknologi i
nærheden, som har BLUETOOTH-funktion
aktiveret, men ingen af dem er den enhed,
som du ønsker at kæde sammen med, skal
du deaktivere deres BLUETOOTH-funktion og
forsøge at foretage sammenkædning igen.
• Med sammenkædningsfunktionen vil enheden,
som du ikke ønsker at sammenkæde med,
muligvis tænde og forbinde til pladespilleren
automatisk. Hvis dette sker, skal du ændre
enhedens indstilling til ikke at tænde ved
BLUETOOTH-forbindelse, for derefter at slukke
enheden og forsøge sammenkædning igen.
• Proceduren for at slå
sammenkædningstilstand til afviger alt efter
afspilningsenheden, der understøtter trådløs
BLUETOOTH-teknologi. For detaljer, se
brugervejledningen, der fulgte med enheden.
Reparationstjenester
Hvis pickuppen eller drivremmen er beskadiget
eller slidt ned som følge af forkert anvendelse,
ydes der reparationstjenester på din regning.
Det trådløse BLUETOOTHkommunikationsområde er kort.
Prøv følgende.
• Hvis der er andre elektroniske enheder, der
er tilsluttet til din pladespiller og
afspilningsenheden, skal du frakoble dem.
• Tilslut pladespilleren til en stikkontakt, som
ikke er tilsluttet mikrobølger.
• Anbring pladespilleren på et bord, der ikke
er af metal.
21DK
Specifikationer
Motor og pladetallerken
Drivsystem
Remdrev
Motor
Jævnstrømsmotor
Pladetallerken
296 mm i dia. (støbt aluminium)
Hastigheder
33 1/3 og 45 omdr./min., 2 hastigheder
Lydfejl og vibration
0,1 % (WRMS)
Signal/støj-forhold
Mere end 50 dB (DIN-B) med det
medfølgende pickuphus
Tonearm
Type
Dynamisk afbalanceret, J-formet arm
Effektiv armlængde
197 mm
Pickuphus
Type
MM
Pickup-tryk
3g
Udgangsniveau
2,5 mV
Generel
Strømforsyning
12 V jævnstrøm 0,8 A (AC-adapter)
Strømforbrug
1,8 W
Dimensioner
430 mm x 108 mm x 367 mm
(bredde/højde/dybde)
Vægt
Ca. 3,5 kg
AC-adapter
Indgang
100-240 V vekselstrøm 0,35 A
50/60 Hz
Udgang
12 V jævnstrøm 0,8 A (AC-adapter)
22DK
BLUETOOTH-sektion
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation, version 4.2
Udgang
BLUETOOTH-specifikation,
strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
Sigtelinje, ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,402 GHz - 2,480 GHz)
Maksimal udgangseffekt
≤ 4 dBm
Modulationsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP 1.3
Understøttede kodekser*3
SBC*4, Qualcomm® aptX™ audio
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (prøvefrekvens
48 kHz)
*1 Den faktiske rækkevidde varierer alt efter faktorer,
såsom forhindringer mellem enheder, magnetfelter
omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
trådløs telefon, modtagelsesfølsomhed, antennens
ydeevne, operativsystem, softwareprogram osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofilerne indikerer formålet
med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enhederne.
*3 Kodeks: Komprimering af lydsignal og
konverteringsformat
*4 Kodeks for underbånd
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Hjemmesider for
kundesupport
For information om køb af reservedele,
tilbehør og andre supporttjenester, gå på
hjemmesiden for kundesupport, der passer
til dit geografiske område.
Til brugere i Europa:
http://www.sony.eu/support
Til kunder i USA:
http://esupport.sony.com/US
Indeks
45 rpm-adapter.......................................9, 15
hovedstykke.................................................. 7
lydkabel........................................................12
måtte til pladetallerken........................6, 9, 11
pickuphuset............................................. 7, 18
pladetallerken................................ 6, 9, 10, 20
remskive................................................. 10, 19
rotationshastighed......................................15
spindel.....................................................6, 10
støj..............................................................20
støvdækselhængsler............................6, 9, 11
tonearm........................................ 7, 15, 16, 20
Til brugere i Canada:
Til kunder i andre lande/områder:
http://www.sony-asia.com/support
Varemærker
• IBM og PC/AT er registrerede varemærker
tilhørende International Business Machines
Corporation.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
enten varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
• Mac, Mac OS og macOS er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og
andre lande.
• Qualcomm aptX er et produkt af Qualcomm
Technologies International, Ltd.
• Qualcomm er et varemærke tilhørende
Qualcomm Incorporated, registreret i USA og
andre lande, der anvendes med tilladelse.
aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm
Technologies International, Ltd., registreret i
USA og andre lande, som anvendes med
tilladelse.
• Ordet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer
er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
og anvendes af Sony Corporation på licens.
• Alle andre varemærker og registrerede
varemærker er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive
ejere. I denne vejledning er mærkerne ™ og
® ikke angivet.
Yderligere oplysninger
http://esupport.sony.com/CA/
23DK
© 2019 Sony Corporation
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement