Sony MEX-N4300BT, MEX-N5300BT Owner's manual

Sony MEX-N4300BT, MEX-N5300BT Owner's manual
4-738-937-31(1)
FM/MW/LW
CD Bluetooth®
Zvučni sustav u
automobilu
FM/MW/LW
CD Bluetooth®
Avtomobilski zvočni
sistem
FM/MW/LW
CD Bluetooth®
Audio-sistem za
automobil
Za poništavanje prikaza demonstracije (DEMO)
pogledajte str. 18.
Za priključivanje/postavljanje pogledajte str. 33.
Če želite prekiniti predstavitveni prikaz (DEMO),
glejte stran 18.
Za informacije o povezavi/namestitvi glejte stran 33.
Da biste otkazali prikazivanje demonstracije
(DEMO), pogledajte stranicu 18.
Za povezivanje/instalaciju, pogledajte stranicu 33.
MEX-N5300BT/MEX-N4300BT
Upute za rad
HR
Navodila za uporabo
SL
Uputstvo za upotrebu
SR
Jedinicu iz sigurnosnih razloga postavite
na upravljačku ploču automobila jer se
stražnja strana uređaja zagrijava prilikom
upotrebe.
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanje/postavljanje” (str. 33).
Proizvedeno u Tajlandu
Ovaj je proizvod klasificiran kao laserski
proizvod klase 1 prema normama
IEC/EN 60825-1:2007 i IEC/EN 60825-1:2014.
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Izlazna snaga lasera: manje od 55,8 μW
 Valna duljina: 775 nm do 800 nm
Radni napon i ostale informacije navedene
su na nazivnoj pločici na dnu kućišta.
Oznaka CE valjana je isključivo u državama u
kojima je zakonski propisana, prvenstveno u
državama članicama EGP-a (Europskog
gospodarskog prostora) i Švicarskoj.
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Obavijest za kupce: sljedeće
informacije odnose se samo na opremu
koja se prodaje u državama koje
primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony
Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa
sukladnošću proizvoda u Europi šalju se
ovlaštenom zastupniku proizvođača,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija.
2HR
Odlaganje iskorištenih
baterija te električne i
elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj
uniji i drugim državama s
odvojenim sustavima za prikupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na
pakiranju označava da se proizvod i baterija
ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na
određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je ako
baterija sadrži više od 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda i
baterija pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim
odlaganjem otpada. Recikliranjem
materijala pridonosite očuvanju prirodnih
resursa. Kada zbog sigurnosti, performansi
ili integriteta podataka mora biti ugrađena u
proizvod, bateriju smije mijenjati samo
kvalificirani serviser. Kako biste osigurali
pravilno postupanje s baterijom te
električnom i elektroničkom opremom,
proizvode po isteku vijeka trajanja odložite
na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Informacije
o svim ostalim baterijama potražite u dijelu
o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje iskorištenih
baterija. Dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne gradske uprave, komunalne službe
za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste
kupili proizvod ili baterije.
OPREZ
Sljedeći frekvencijski raspon 65 – 74 MHz nije
namijenjen za emitiranje zvuka u Europskoj
tablici zajedničke namjene i ne može se
upotrebljavati u Europi.
Upozorenje ako kontaktna brava
vašeg automobila nema položaj za
dodatnu opremu (ACC)
Obavezno namjestite funkciju AUTO OFF
(str. 19). Jedinica će se automatski
potpuno isključiti u postavljeno vrijeme
nakon što se isključi jedinica i prikaže sat
(tj. pritisnite i držite OFF 1 sekundu), čime
se sprječava pražnjenje baterije. Ako
funkcija AUTO OFF nije namještena,
prilikom svakog isključenja kontakta
pritisnite i držite gumb OFF sve dok se ne
isključi prikaz.
Izjava o odricanju od odgovornosti za
usluge koje pruža treća strana
Usluge koje pružaju treće strane mogu se
promijeniti, ukinuti ili poništiti bez
prethodne obavijesti. Tvrtka Sony ne snosi
odgovornost u takvim slučajevima.
O funkciji NFC
Model koji podržava NFC funkciju opisanu u
ovom priručniku je:
– MEX-N5300BT
Važna napomena
Oprez
TVRTKA SONY NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA SLUČAJNA, INDIREKTNA ILI
POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA ILI DRUGA
OŠTEĆENJA KOJA UKLJUČUJU, ALI NISU
OGRANIČENA NA GUBITAK PROFITA,
GUBITAK PRIHODA, GUBITAK PODATAKA,
GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA
PROIZVODA ILI POVEZANE OPREME, KVAR I
VRIJEME KORIŠTENJA POVEZANA ILI
NASTALA KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA
PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA I/ILI
SOFTVERA.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH handsfree sustav za
automobile i elektronički uređaj koji je s
njime povezan pri radu koriste radijske
signale, mobilne i fiksne telefonske mreže te
korisnički programirane funkcije, što ne
jamči uspostavljanje veze u svim uvjetima.
Stoga se za nužnu komunikaciju (primjerice
hitne medicinske slučajeve) ne oslanjajte
isključivo na elektroničke uređaje.
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrovalovi koje emitira BLUETOOTH
uređaj mogu ometati rad elektroničkih
medicinskih uređaja. Budući da to može
uzrokovati nesreću, ovaj i sve ostale
BLUETOOTH uređaje isključite na sljedećim
mjestima:
– na mjestima na kojima postoje zapaljivi
plinovi, u bolnicama, vlakovima,
zrakoplovima ili na benzinskim
postajama
– blizu automatskih vrata ili požarnog
alarma.
 Ovaj uređaj podržava sigurnosne funkcije
sukladne BLUETOOTH specifikacijama kako
bi se omogućilo sigurno povezivanje pri
upotrebi BLUETOOTH bežične tehnologije,
ali razina sigurnosti ovisi o postavkama.
Budite oprezni prilikom komunikacije
putem bežične tehnologije BLUETOOTH.
 Ne preuzimamo odgovornost za curenje
informacija prilikom komuniciranja putem
BLUETOOTH tehnologije.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s
uređajem koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
Poštovani kupci, ovaj proizvod sadrži radijski
odašiljač.
Sukladno UNECE Regulativi br. 10,
proizvođači vozila mogu propisati posebne
uvjete za ugradnju radijskih odašiljača u
vozila.
Prije ugradnje proizvoda provjerite korisnički
priručnik vozila ili se obratite proizvođaču ili
distributeru vozila.
3HR
Postavke
Sadržaj
Vodič kroz dijelove i kontrole . . . . . . . . . . . . 5
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Resetiranje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provjeravanje napona baterije . . . . . . . . . . 8
Priprema BLUETOOTH uređaja . . . . . . . . . . 8
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje drugih prijenosnih
audio uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poništavanje DEMO načina rada . . . . . . . . 18
Rad osnovnih postavki . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Općenito postavljanje (GENERAL) . . . . . . . 19
Postavljanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . . 20
Postavljanje zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . 20
Postavljanje postavki BLUETOOTH
(BLUETOOTH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Postavljanje aplikacije „Sony | Music Center“
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dodatne informacije
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Upotreba radijskog podatkovnog
sustava (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ažuriranje ugrađenog softvera . . . . . . . . .
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija
Povezivanje/postavljanje
Slušanje radija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s USB uređaja. . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja . . . . . .
Traženje i reprodukcija pjesama . . . . . . . . .
12
12
13
13
Handsfree pozivi (samo putem
funkcije BLUETOOTH)
Odgovaranje na poziv . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upućivanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Radnje dostupne tijekom poziva . . . . . . . . 15
Korisne funkcije
„Sony | Music Center“ za pametni telefon
iPhone/Android™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upotreba glasovnog prepoznavanja (samo
za Android pametne telefone) . . . . . . . 17
Upotreba funkcije „Siri Eyes Free“ . . . . . . . . 17
4HR
Upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Popis dijelova za postavljanje . . . . . . . . . .
Povezivanje (za MEX-N5300BT) . . . . . . . . .
Povezivanje (za MEX-N4300BT) . . . . . . . . .
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
27
30
33
33
34
35
38
Vodič kroz dijelove i kontrole
Glavna komponenta
 PTY (vrsta programa)
Odabir PTY pod RDS.
(pretraživanje) (str. 13, 14)
Uđite u način pretraživanja tijekom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).
N-Mark (samo za MEX-N5300BT)
Da biste uspostavili BLUETOOTH vezu,
dodirnite upravljački kotačić Android
pametnim telefonom.
 Utor za disk
 Prozor zaslona
 Gumb za oslobađanje prednje ploče
 USB ulaz
 SRC (izvor)
Uključite napajanje.
Promjena izvora.
  (izbacivanje diska)
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde da
biste isključili napajanje i zaslon.
 Upravljački kotačić
Okrećite za namještanje jačine zvuka.
PUSH ENTER
Unesite odabranu stavku.
Pritisnite SCR, okrenite i zatim pritisnite
da biste promijenili izvor (istek vremena
za 2 sekunde).
MENU
Otvorite izbornik za postavljanje.

/
(SEEK –/+)
Automatsko traženje radijskih stanica.
Pritisnite i držite za ručno traženje.
/ (prethodno/sljedeće)
/ (brzo premotavanje unatrag/
unaprijed)

(natrag)
Povratak na prethodni zaslon.
MODE (str. 11)

CALL
Otvorite izbornik za pozivanje.
Odgovaranje na poziv/prekidanje poziva.
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde za
promjenu BLUETOOTH signala.
 Prijemnik daljinskog upravljača
VOICE (str. 15, 17, 18)
Pritisnite i držite dulje od 2 sekunde za
uključivanje glasovnog biranja,
prepoznavanja glasa (samo pametni
telefoni sa sustavom Android) ili funkcije
Siri (samo iPhone).
5HR
 Gumbi s brojevima (od 1 do 6)
Memoriranje radijskih stanica. Pritisnite i
držite za memoriranje stanica.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio uređaju.
Pritisnite i držite za neprekidno
preskakanje albuma.
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android ili iPod).
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
(nasumična reprodukcija)
(Nije dostupno kada je spojen USB uređaj
u načinu rada za Android).
MIC (str. 16)
 (reprodukcija/pauza)
 EXTRA BASS
Pojačava zvuk basa sukladno povećanju
jačine zvuka. Pritisnite za promjenu
postavke EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Ulazni priključak AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za promjenu stavki prikaza.
SCRL (pomicanje)
Pritisnite i držite za pomicanje kroz
prikazane stavke.
6HR
Napomena
Prvi koraci
Odvajanje prednje ploče
Prednju ploču možete odvojiti kako biste
spriječili krađu.
1
Pritisnite i držite gumb OFF  sve
dok se jedinica ne isključi, a zatim
pritisnite gumb za oslobađanje
prednje ploče  i povucite ploču
prema sebi kako biste je skinuli.
Resetiranjem jedinice izbrisat će se postavke sata
i neki pohranjeni sadržaji.
Postavka područja/regije
Nakon resetiranja jedinice pojavljuje se
prikaz postavke područja/regije.
1
Pritisnite ENTER dok se prikazuje [SET
AREA].
Pojavljuje se trenutačno postavljeno
područje/regija.
2
Okrećite upravljački kotačić kako
biste odabrali [EUROPE] ili [RUSSIA] i
zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali [YES] ili [NO] i zatim ga
pritisnite.
Ako se promijenila postavka područje/
regija, jedinica je resetirana i zatim se
prikazuje sat.
Alarm upozorenja
U izborniku općenito postavljanje (str. 19)
možete konfigurirati tu postavku.
Ako prekidač paljenja okrenete u isključeni
OFF položaj bez odvajanja prednje ploče,
uključit će se alarm upozorenja na nekoliko
sekundi. Alarm će se uključiti samo ako
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Postavljanje sata
Serijski brojevi (samo za MEX-N5300BT)
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET CLOCK], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[MANUAL], a zatim ga pritisnite.
Provjerite jesu li serijski brojevi koji se nalaze
na donjoj strani jedinice jednaki onima koji se
nalaze na prednjoj strani. U suprotnom ne
možete upariti BLUETOOTH i ne možete
uspostaviti vezu te je prekinuti funkcijom NFC.
Postavljanje prednje ploče
Prikaz sata treperi.
4
Okrenite upravljački kotačić kako
biste postavili sat i minute.
Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
5
Nakon postavljanja minuta pritisnite
MENU.
Postavljanje je dovršeno i sat se
uključuje.
Resetiranje jedinice
Prije prve upotrebe jedinice, nakon zamjene
akumulatora u automobilu ili zamjene
priključaka, morate resetirati jedinicu.
1
Postupak za prikaz sata
Pritisnite DSPL.
Automatsko postavljanje sata
Odaberite [AUTO <RDS>] u koraku 3.
Pritisnite DSPL i CALL dulje od
2 sekunde.
7HR
Provjeravanje napona
baterije
Možete provjeriti trenutačni napon baterije.
(Nije dostupno ako je izvor isključen, a sat
prikazan.)
1
1
Uključite funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz pametni telefon.
2
Dodirnite dio s oznakom N-Mark na
jedinici dijelom s oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Više puta zaredom pritisnite DSPL
dok se ne pojavi prikaz napona
baterije.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Ovisno o tome je li vaš pametni telefon,
mobilni telefon ili audio uređaj (u nastavku
„BLUETOOTH uređaj” ako nije drugačije
navedeno) kompatibilan s BLUETOOTH
funkcijom, možete uživati u glazbi ili
handsfree pozivima. Pojedinosti o
povezivanju potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz uređaj.
Prije povezivanja uređaja smanjite jačinu
zvuka na ovoj jedinici jer u protivnom zvuk
može biti vrlo glasan.
Povezivanje s pametnim telefonom
pomoću veze s jednim dodirom
(NFC) (samo za MEX-N5300BT)
Ako pametnim telefonom koji podržava
funkciju NFC* dodirnete upravljački kotačić
jedinice, jedinica će se automatski upariti i
povezati s kompatibilnim pametnim
telefonom.
* NFC (Near Field Communication) tehnologija je
koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja, kao što su
mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji
NFC podatkovna se komunikacija može
jednostavno uspostaviti dodirivanjem
odgovarajućeg simbola ili mjesta na uređajima
kompatibilnima s tehnologijom NFC.
Za pametne telefone s instaliranim
sustavom Android OS 4.0 ili starijim
potrebno je preuzeti aplikaciju „NFC Easy
Connect” u trgovini Google Play. Aplikacija
možda neće biti dostupna za preuzimanje u
svim državama/regijama.
8HR
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Za isključivanje veze upotrebom
funkcije NFC
Ponovno dodirnite dio s oznakom N-Mark na
jedinici dijelom s oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Napomena
• Prilikom povezivanja pažljivo rukujte pametnim
telefonom kako ga ne biste ogrebali.
• Povezivanje putem funkcije veze jednim dodirom
nije moguće kada je adapter već povezan s dva
uređaja koja podržavaju NFC. U tom slučaju
prekinite vezu s jednim od tih uređaja i ponovno
uspostavite vezu s pametnim telefonom.
Uparivanje i povezivanje s
BLUETOOTH uređajem
Kada BLUETOOTH uređaj povezujete prvi put,
potrebna je obostrana registracija (koja se
naziva „uparivanje”). Uparivanje omogućuje
da se jedinica i drugi uređaji prepoznaju. Ova
se jedinica može povezati s dva BLUETOOTH
uređaja (s dva mobilna telefona ili s
pametnim telefonom i audio uređajem).
1
BLUETOOTH uređaj postavite na
1 m (3 stope) od ovog uređaja.
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH], a
zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET PAIRING], a zatim ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEVICE 1]* ili [SET DEVICE 2]*, a
zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u stanju
pripravnosti za uparivanje.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će se
promijeniti na naziv uparenog uređaja nakon
dovršetka uparivanja.
5
Izvršite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju kako biste pronašli ovu
jedinicu.
6
Odaberite [MEX-xxxxx] (naziv vašeg
modela) prikazan na zaslonu
BLUETOOTH uređaja.
Ako se naziv vašeg modela ne prikaže,
ponovite postupak od 2. koraka.
Prekidanje veze s uparenim uređajem
Obavite korake od 2 do 4 da prekinete vezu
nakon uparivanja ove jedinice i BLUETOOTH
uređaja.
Povezivanje s uparenim
BLUETOOTH uređajem
Kako biste upotrebljavali upareni uređaj,
morate ga povezati s jedinicom. Neki se
upareni uređaji povezuju automatski.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [BLUETOOTH], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BT SIGNL], a zatim ga pritisnite.
Provjerite svijetli li
7
Ako je potrebno unijeti lozinku* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Lozinka se može pojaviti pod nazivom
„pristupni kod”, „PIN kod”, „PIN broj” ili
„Lozinka” itd., ovisno o uređaju.
.
3
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
4
Uključite BLUETOOTH uređaj da biste
ga povezali s jedinicom.
ili
svijetli.
Ikone na zaslonu:
Svijetli kada je dostupno
telefoniranje u handsfree načinu
rada omogućavanjem HFP-a
(Handsfree Profile)
Unos lozinke
[0000]
Kada se uparivanje završi,
svijetli.
8
neprekidno
Odaberite ovu jedinicu na
BLUETOOTH uređaju kako biste
uspostavili BLUETOOTH vezu.
ili
svijetli kada se uspostavi veza.
Napomena
Prilikom povezivanja s BLUETOOTH uređajem, drugi
uređaj ne može prepoznati tu jedinicu. Unesite
način uparivanja i potražite jedinicu s drugog
uređaja kako biste omogućili prepoznavanje.
Postupak za pokretanje reprodukcije
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Reprodukcija s BLUETOOTH uređaja”
(str. 13).
Svijetli kada je moguća reprodukcija
s audio uređaja uključivanjem profila
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Postupak za povezivanje na posljednji
povezani uređaj s jedinice
Uključite BLUETOOTH funkciju na
BLUETOOTH uređaju.
Za povezivanje s audio uređajem pritisnite
SCR da odaberete stavku [BT AUDIO], a
zatim pritisnite  (reprodukcija/pauza).
Za povezivanje s mobilnim telefonom
pritisnite CALL.
Napomena
Prilikom emitiranja zvuka putem BLUETOOTH
funkcije, povezivanje s mobilnim telefonom s
jedinice nije moguće. Umjesto toga s jedinicom se
povežite s mobilnog telefona.
9HR
Savjet
Kod uključenog BLUETOOTH signala: kad je kontakt
u uključenom položaju, ova se jedinica automatski
ponovno povezuje s posljednjim povezanim
mobilnim telefonom.
Postupak za postavljanje mikrofona
Povezivanje USB uređaja
1
2
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Povežite USB uređaj i jedinicu.
Za povezivanje uređaja iPod/iPhone
upotrijebite USB spojni kabel za iPod
(nije priložen).
Pojedinosti potražite u poglavlju „Postavljanje
mikrofona (samo za MEX-N5300BT)” (str. 37).
Povezivanje s uređajem iPhone/
iPod (BLUETOOTH automatsko
uparivanje)
Kada je uređaj iPhone/iPod s instaliranim
sustavom iOS5 ili novijim priključen u USB
ulaz, jedinica se automatski uparuje i
povezuje s uređajem iPhone/iPod.
Da biste uključili BLUETOOTH automatsko
uparivanje, provjerite je li značajka [SET
AUTOPAIR] in [BLUETOOTH] postavljena na
[ON] (str. 21).
1
Uključite BLUETOOTH funkciju na
uređaju iPhone/iPod.
2
Spojite iPhone/iPod na USB ulaz.
Povezivanje drugih
prijenosnih audio uređaja
1
2
3
Isključite prijenosni audio uređaj.
Smanjite jačinu zvuka na jedinici.
Priključite prijenosni audio uređaj u
ulazni priključak AUX (stereo mini
utikač) na jedinici spojnim kabelom
(nije priložen)*.
* Upotrijebite utikač ispravne vrste.
Provjerite svijetli li
na zaslonu jedinice.
Napomena
• BLUETOOTH automatsko uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana s dva BLUETOOTH
uređaja. U tom slučaju prekinite vezu s jednim od
tih uređaja i ponovno povežite iPhone/iPod.
• Ako uspostavljanje veze putem BLUETOOTH
automatskog uparivanja nije moguće, pogledajte
„Priprema BLUETOOTH uređaja” (str. 8).
4
Pritisnite SRC da biste odabrali [AUX].
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
povezanog uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na prijenosnom
audio uređaju umjerenom jačinom zvuka i
postavite uobičajenu jačinu zvuka za
slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (str. 20).
10HR
Slušanje radija
Slušanje radija
Da biste slušali radio, pritisnite SRC i
odaberite [TUNER].
Automatska pohrana (BTM)
Upotreba radijskog
podatkovnog sustava (RDS)
Postavljanje alternativnih
frekvencija (AF) i obavijesti o
stanju u prometu (TA)
AF se neprekidno vraća na stanicu s najjačim
signalom u mreži, a TA emitira trenutačne
informacije o stanju u prometu ili prometne
programe (TP) ako je signal dobar.
1
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
2
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET BTM], a zatim ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF/TA] pa ga zatim pritisnite.
Jedinica memorira stanice redoslijedom
frekvencije na brojčanim gumbima.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Traženje stanica
1
2
Pritisnite MODE da biste promijenili
frekvencijski pojas (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
Pokrenite traženje stanica.
Postupak za ručno namještanje stanice
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste pronašli približnu frekvenciju, a
zatim više puta uzastopno pritisnite
/ (SEEK–/+) da biste precizno
namjestili željenu frekvenciju.
Postupak za automatsko traženje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Traženje se prekida kada jedinica primi
signal stanice.
Ručno pohranjivanje
1
Nakon prijema signala stanice koju
želite memorirati pritisnite i držite
brojčani gumb (1 do 6) sve dok se ne
prikaže [MEM].
Postupak za memoriranje RDS stanica s
postavkama AF i TA
RDS stanice možete memorirati zajedno s
postavkom AF/TA. Postavite AF/TA i nakon
toga memorirajte stanicu pomoću značajke
BTM ili ručno. Ako memoriranje izvršavate
ručno, možete memorirati i radijske stanice
koje nisu RDS.
Postupak za prijem hitnih obavijesti
Dok je postavka AF ili TA uključena hitne
obavijesti automatski prekidaju trenutačno
odabran izvor.
Postupak za prilagodbu jačine zvuka
tijekom emitiranja obavijesti o stanju u
prometu
Jačina zvuka bit će pohranjena u memoriju
za naredne obavijesti o stanju u prometu,
neovisno o uobičajenoj korištenoj razini
zvuka.
Prijem signala s memoriranih stanica
1
Odaberite frekvencijski pojas i
pritisnite brojčani gumb (1 do 6).
11HR
Postupak za zadržavanje regionalnog
programa (REGIONAL)
Dok je uključena funkcija AF ili REGIONAL,
nećete biti prebačeni na drugu regionalnu
stanicu s jačim signalom. Ako napustite
područja prijema signala regionalnog
programa, postavite [SET REGIONAL] u
[GENERAL] na [SET REG-OFF] tijekom FM
prijama (str. 19).
Ova funkcija ne radi u Ujedinjenom
Kraljevstvu i nekim drugim područjima.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Umetnite disk (s naljepnicom prema
gore).
Funkcija lokalne poveznice (samo za UK)
Ova funkcija omogućuje odabir druge
lokalne stanice na području, čak i kada ona
nije memorirana na brojčane gumbe.
Tijekom FM prijema pritisnite brojčani gumb
(1 do 6) na kojem je memorirana lokalna
stanica. Ponovno pritisnite brojčani gumb
lokalne stanice unutar narednih 5 sekundi.
Ponavljajte postupak sve do prijema signala
lokalne stanice.
Odabir vrste programa (PTY)
1
Pritisnite PTY tijekom prijema FM
signala.
2
Okrenite upravljački kotačić dok se ne
prikaže željena vrsta programa, a
zatim ga pritisnite.
Jedinica počinje tražiti stanicu koja
emitira odabranu vrstu programa.
Vrste programa
NEWS (Vijesti), AFFAIRS (Aktualna zbivanja),
INFO (Informacije), SPORT (Sport), EDUCATE
(Obrazovanje), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Znanost), VARIED (Razno),
POP M (Pop glazba), ROCK M (Rock glazba),
EASY M (Lagana glazba), LIGHT M (Lagana
klasična glazba), CLASSICS (Ozbiljna klasična
glazba), OTHER M (Ostala glazba), WEATHER
(Vrijeme), FINANCE (Financije), CHILDREN
(Dječji program), SOCIAL (Društveni sadržaji),
RELIGION (Vjerski program), PHONE IN
(Telefonski pozivi), TRAVEL (Putovanja),
LEISURE (Zabava), JAZZ (Jazz glazba), COUNTRY
(Country glazba), NATION M (Narodna glazba),
OLDIES (Retro glazba), FOLK M (Folk glazba),
DOCUMENT (Dokumentarni program)
12HR
Reprodukcija automatski započinje.
Reprodukcija s USB uređaja
U ovim se uputama za rad „iPod” upotrebljava
kao općenita referenca na funkcije uređaja
iPod i iPhone, osim ako nije drugačije
navedeno u tekstu ili na ilustracijama.
Pojedinosti o kompatibilnosti uređaja iPod
potražite u odjeljku „O uređaju iPod” (str. 23)
ili na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
Mogu se upotrijebiti USB uređaji* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (klase
masovne pohrane) i MTP (Media Transfer
Protocol) usklađeni s USB standardom. Ovisno
o USB uređaju, na jedinici se može odabrati
način rada za Android ili način rada MSC/MTP.
Neki uređaji za reprodukciju digitalnih
medija ili pametni telefoni s operacijskim
sustavom Android mogu tražiti postavljanje
u načinu rada MTP.
* npr. USB izbrisivi memorijski pogon, uređaj za
reprodukciju digitalnih medija, pametni telefoni s
operacijskim sustavom Android
Napomena
• Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
• Pametni telefoni s operacijskim sustavom Android
OS 4.1 ili novijim imaju instaliranu podršku Android
Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Pa ipak, neki
pametni telefoni možda u potpunosti ne
podržavaju AOA 2.0 čak i ako je instaliran
operacijski sustav Android OS 4.1 ili noviji.
Pojedinosti o kompatibilnosti pametnog telefona
Android potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
• Reprodukcija sljedećih datoteka nije podržana.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke sa zaštitom autorskih prava
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
– kompresijske datoteke bez gubitaka
Prije uspostavljanja veze odaberite način
rada USB (način rada za Android ili način rada
MSC/MTP) ovisno o USB uređaju (str. 19).
1
Spojite USB uređaj na USB ulaz (str. 10).
Pokreće se reprodukcija.
Ako je uređaj već priključen, za
pokretanje reprodukcije pritisnite SRC da
biste odabrali [USB] (na zaslonu će se
pojaviti [IPD] kada se prepozna iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
4
Prilagodite jačinu zvuka na jedinici.
Napomena
• Ovisno o audio uređaju, informacije kao što su
naslov, vrijeme/broj pjesme i stanje reprodukcije
možda se neće prikazati na jedinici.
• Čak i ako promijenite izvor na jedinici, reprodukcija
s audio uređaja neće se prekinuti.
• [BT AUDIO] ne prikazuje se na zaslonu dok
aplikacija „Sony | Music Center” radi putem
funkcije BLUETOOTH.
Postupak za usklađivanje jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja s drugim izvorima
Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH audio
uređaju umjerenom jačinom zvuka i
postavite uobičajenu jačinu zvuka za
slušanje glazbe na jedinici.
Pritisnite MENU i zatim odaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (str. 20).
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Postupak za uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Upozorenje za iPhone
Kada spojite iPhone putem USB-a, jačinom
zvuka telefonskog poziva upravlja se
uređajem iPhone, ne jedinicom. Nemojte
nehotice povećavati jačinu zvuka na jedinici
tijekom poziva, jer se vrlo glasan zvuk može
iznenada pojaviti kada poziv završi.
Traženje i reprodukcija
pjesama
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android.
1
Reprodukcija s BLUETOOTH
uređaja
Možete reproducirati sadržaje na povezanom
uređaju koji podržava BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Tijekom reproduciranja više puta
zaredom pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) za odabir željenog
načina reprodukcije.
Pokretanje reprodukcije u odabranom
načinu može potrajati neko vrijeme.
Dostupni načini reprodukcije ovise o
odabranom izvoru zvuka.
Pretraživanje pjesama prema
nazivu („Quick-BrowZer™“)
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s audio
uređajem (str. 8).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU,
a zatim odaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (str. 21).
2
Pritisnite SRC da biste odabrali
[BT AUDIO].
3
Pokrenite reprodukciju pomoću audio
uređaja.
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a
pritisnite
(pretraživanje)* da biste
prikazali popis kategorija pretraživanja.
Kada se prikaže popis pjesama, više puta
zaredom pritisnite
(natrag) da biste
prikazali željenu kategoriju pretraživanja.
* Tijekom reprodukcije s USB-a pritisnite
(pretraživanje) na dulje od 2 sekunde da biste
se vratili na početak popisa kategorija.
13HR
2
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu kategoriju
pretraživanja i zatim ga pritisnite za
potvrdu.
Handsfree pozivi (samo putem
funkcije BLUETOOTH)
Ponovite 2. korak da biste potražili
željenu pjesmu.
Pokreće se reprodukcija.
Izlazak iz načina „Quick-BrowZer“
Pritisnite
(pretraživanje).
Da biste upotrijebili mobilni telefon,
povežite ga s jedinicom. Na jedinicu možete
povezati dva mobilna telefona. Pojedinosti
potražite u poglavlju „Priprema BLUETOOTH
uređaja” (str. 8).
Pretraživanje preskakanjem
stavaka (način preskakanja)
Nije dostupno kada je spojen USB uređaj u
načinu rada za Android ili iPod.
1
Tijekom reprodukcije s CD-a ili USB-a
pritisnite
(pretraživanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
4
1
Pritisnite CALL za odgovaranje na
poziv sa zvukom zvona.
Telefonski poziv započinje.
Okrenite upravljački kotačić za odabir
stavke.
Napomena
Preskakanje po popisu izvršava se u
rasponima od po 10 % od ukupnog broja
stavki.
Zvuk zvona i glas osobe koja govori emitiraju se iz
prednjih zvučnika. Da biste odabrali zvučnike za
handsfree poziv, pritisnite MENU, a zatim odaberite
[BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT] (str. 22).
Pritisnite ENTER da biste se vratili u
način „Quick-BrowZer“.
Odbijanje poziva
Prikazuje se odabrana stavka.
5
Odgovaranje na poziv
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu stavku i zatim ga
pritisnite.
Pokreće se reprodukcija.
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Završetak poziva
Ponovno pritisnite CALL.
Upućivanje poziva
Kada je priključen mobilni telefon koji
podržava PBAP (Phone Book Access Profile),
poziv možete uputiti iz telefonskog imenika
ili s popisa poziva.
Kada su dva mobilna telefona povezana na
jedinicu, odaberite bilo koji od njih.
Iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
14HR
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[PHONE BOOK], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste odabrali inicijal na popisu
inicijala i zatim ga pritisnite.
4
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali naziv na popisu naziva i
zatim ga pritisnite.
5
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali broj na popisu brojeva i
zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje upotrebom ponovnog
biranja
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
Pozivanje s popisa poziva
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[RECENT CALL], a zatim ga pritisnite.
Pozivanje upotrebom glasovnih
oznaka
Možete uputiti poziv izgovaranjem glasovne
oznake pohranjene u povezanom mobilnom
telefonu koji ima funkciju glasovnog biranja.
1
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali ime ili broj telefona na
popisu poziva i zatim ga pritisnite.
Telefonski poziv započinje.
2
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[DIAL NUMBER], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić kako
biste unijeli broj telefona pa na kraju
odaberite [ ] (razmak) i zatim
pritisnite ENTER*.
Telefonski poziv započinje.
* Ako se želite prebaciti na digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Na zaslonu se prikazuje [_] umjesto [#].
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[VOICE DIAL], a zatim ga pritisnite.
Umjesto toga možete pritisnuti i držati
VOICE dulje od 2 sekunde.
Pozivanje unosom broja telefona
1
Pritisnite CALL.
Kada su dva mobilna telefona povezana
na jedinicu, okrenite upravljački kotačić
da biste odabrali jedan od njih, a zatim
ga pritisnite.
Prikazuje se popis poziva.
3
Izgovorite glasovnu oznaku
pohranjenu na mobilnom telefonu.
Vaš se glas prepoznaje i poziva se
kontakt.
Poništavanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
Radnje dostupne tijekom
poziva
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrenite upravljački kotačić prilikom
odgovaranja na poziv.
Prilagođavanje jačine zvuka glasa
osobe koja govori
Okrenite upravljački kotačić tijekom poziva.
15HR
Postupak za prilagodbu jačine zvuka za
osobu s druge strane (prilagođavanje
jačine zvuka mikrofona)
Pritisnite MIC.
Prilagodljive razine jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Postupak za smanjenje jeke i šuma
(način poništavanja jeke/šuma)
Pritisnite i držite MIC.
Prilagodljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između handsfree načina
rada i ručnog načina
Tijekom poziva pritisnite MODE za
prebacivanje zvuka telefonskog poziva
između jedinice i mobilnog telefona.
Napomena
Ovisno o mobilnom telefonu, ova radnja možda
neće biti dostupna.
Korisne funkcije
„Sony | Music Center“ za
pametni telefon iPhone/
Android™
Potrebno je preuzeti najnoviju verziju
aplikacije „Sony | Music Center” iz trgovine
App Store za iPhone ili iz trgovine Google Play
za pametne telefone sa sustavom Android.
Napomena
• Iz sigurnosnih razloga, poštujte lokalne prometne
zakone i propise i nemojte upotrebljavati
aplikaciju tijekom vožnje.
• „Sony | Music Center” aplikacija je za upravljanje
audio uređajima tvrtke Sony koji su kompatibilni s
aplikacijom „Sony | Music Center” putem
pametnih telefona iPhone/Android.
• O povezanom uređaju ovisi čime možete upravljati
pomoću aplikacije „Sony | Music Center”.
• Pojedinosti o značajkama aplikacije „Sony | Music
Center” potražite na pametnom telefonu iPhone/
Android kako biste ih najbolje iskoristili.
• Više pojedinosti o aplikaciji „Sony | Music Center”
potražite na sljedećem URL-u:
http://www.sony.net/smcqa/
• Posjetite web-mjesto u nastavku i provjerite
kompatibilne modele pametnih telefona iPhone/
Android.
Za iPhone: posjetite App Store
Za pametni telefon sa sustavom Android: posjetite
Google Play
Uspostavljanje veze s aplikacijom
Sony | Music Center
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu s
pametnim telefonom iPhone/
Android (str. 8).
Za odabir audio uređaja pritisnite MENU,
a zatim odaberite [BLUETOOTH]  [SET
AUDIODEV] (str. 21).
2
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center”.
3
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do postavke [SONY APP], a
zatim ga pritisnite.
Započinje povezivanje s pametnim
telefonom iPhone/Android.
Pojedinosti o radnjama na pametnom
telefonu iPhone/Android potražite u
pomoći za aplikaciju.
16HR
Ako se prikaže broj uređaja
Provjerite prikazuje li se broj (npr. 123456), a
zatim odaberite [Yes] na pametnom telefonu
iPhone/Android.
Prekid veze
Pritisnite MENU, okrenite upravljački kotačić
do postavke [SONY APP], a zatim ga
pritisnite.
Odabir izvora ili aplikacije
Na pametnom telefonu iPhone/Android
možete odabrati željeni izvor ili aplikaciju.
Postupak za odabir izvora
Više puta zaredom pritisnite SRC. Umjesto
toga možete pritisnuti SRC, okrenuti
upravljački kotačić da biste odabrali željeni
izvor pa zatim pritisnuti ENTER.
Prikaz popisa izvora
Pritisnite SRC.
Najava SMS poruke glasovnim
vodičem (samo za Android
pametne telefone)
SMS poruke automatski se čitaju kroz
zvučnike automobila nakon što ih primite.
Pojedinosti o postavkama potražite u
pomoći za aplikaciju.
Odgovaranje na poruku SMS-a
(samo na Android pametnim
telefonima)
Možete odgovoriti na poruku dodirom ikone
za odgovor.
1 Uključite aplikaciju „Sony | Music Center“ i
zatim dodirnite ikonu [Reply].
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
zaslon za unos poruke.
2 Unesite odgovor pomoću funkcije
prepoznavanja glasa.
U aplikaciji „Sony | Music Center” prikazat će se
popis kandidata za poruku.
3 Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali željenu poruku i zatim ga pritisnite.
Poruka je poslana.
Postavljanje postavki za zvuk i prikaz
Možete prilagoditi postavke koje se odnose
na zvuk i prikaz putem pametnog telefona
iPhone/Android.
Pojedinosti o postavkama potražite u
pomoći za aplikaciju.
Upotreba glasovnog
prepoznavanja (samo za
Android pametne telefone)
1
Pritisnite i držite VOICE za
uključivanje prepoznavanja glasa.
2
Izgovorite željenu glasovnu zapovijed
u mikrofon.
Isključivanje glasovnog prepoznavanja
Pritisnite VOICE.
Napomena
• Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno u
nekim slučajevima.
• Prepoznavanje glasa možda neće ispravno raditi,
ovisno o izvedbi povezanog Android pametnog
telefona.
• Upotrebljavajte funkciju prepoznavanja glasa u
manje bučnim uvjetima, na primjer kada je buka
motora manja.
Upotreba funkcije „Siri Eyes
Free“
„Siri Eyes Free“ omogućuje handsfree upotrebu
uređaja iPhone jednostavnim govorenjem u
mikrofon. Za upotrebu ove funkcije morate
povezati uređaj iPhone s jedinicom putem
BLUETOOTH veze. Raspoloživost je ograničena
na uređaje iPhone 4s ili novije. Provjerite je li na
uređaju iPhone instalirana najnovija verzija
sustava iOS.
Najprije morate dovršiti BLUETOOTH
registraciju i konfiguracije veze za uređaj
iPhone i jedinicu. Pojedinosti potražite u
poglavlju „Priprema BLUETOOTH uređaja”
(str. 8). Za odabir uređaja iPhone pritisnite
MENU, a zatim odaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (str. 21).
17HR
1
Uključite funkciju Siri na uređaju
iPhone.
Postavke
Pojedinosti potražite u uputama za
upotrebu priloženim uz uređaj iPhone.
2
3
Prikazuje se zaslon glasovne naredbe.
Poništavanje DEMO načina
rada
Kada na uređaju iPhone začujete
zvučni signal, izgovorite poruku u
mikrofon.
Prikaz demonstracije koji se pojavljuje dok je
izvor isključen, a sat prikazan, možete
poništiti.
S uređaja iPhone ponovno će se čuti
zvučni signal i nakon toga Siri započinje
odgovarati.
1
Pritisnite MENU, okrenite upravljački
kotačić do stavke [GENERAL], a zatim
ga pritisnite.
2
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO], a zatim ga pritisnite.
3
Okrenite upravljački kotačić do stavke
[SET DEMO-OFF], a zatim ga pritisnite.
Pritisnite i držite VOICE dulje od
2 sekunde.
Isključivanje funkcije „Siri Eyes Free“
Pritisnite VOICE.
Napomena
• Ovisno o uvjetima upotrebe iPhone možda neće
prepoznati vaš glas. (Primjerice, ako se nalazite u
automobilu u pokretu.)
• Na mjestima na kojima je prijem signala uređaja
iPhone loš „Siri Eyes Free“ možda neće ispravno
raditi ili će odaziv funkcije biti usporen.
• Ovisno o uvjetima rada uređaja iPhone, „Siri Eyes
Free“ možda neće ispravno raditi ili će se
isključivati.
• Ako reproducirate pjesmu s uređaja iPhone s
pomoću BLUETOOTH audio veze, kada
reprodukcija pjesme putem BLUETOOTH funkcije
započne, funkcija „Siri Eyes Free“ automatski se
isključuje i jedinica se prebacuje na BLUETOOTH
audio izvor.
• Ako funkciju „Siri Eyes Free“ uključite tijekom
reprodukcije zvuka, jedinica se može prebaciti na
BLUETOOTH audio izvor čak i kada ne odredite
koju pjesmu želite reproducirati.
• Ako je iPhone spojen na USB ulaz, funkcija „Siri
Eyes Free“ možda neće ispravno raditi ili će se
isključivati.
• Nemojte uključivati funkciju Siri putem uređaja
iPhone prilikom njegovog povezivanja s jedinicom
putem USB ulaza. „Siri Eyes Free“ možda neće
ispravno raditi ili će se isključivati.
• Dok je uključena funkcija „Siri Eyes Free“, nema
zvuka.
Postavljanje je dovršeno.
4
Dvaput pritisnite
(natrag).
Zaslon se vraća na uobičajeni način
prijema/reprodukcije.
Rad osnovnih postavki
Stavke možete postaviti u sljedećim
kategorijama postavljanja:
Općenito postavljanje (GENERAL),
Postavljanje zvuka (SOUND), Postavljanje
zaslona (DISPLAY), Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH), Postavljanje
aplikacije Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali kategoriju postavljanja i
zatim ga pritisnite.
Stavke koje se mogu postavljati različite
su i ovise o izvoru i postavkama.
3
Okrenite upravljački kotačić da biste
odabrali opcije i zatim ga pritisnite.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite
18HR
(natrag).
Općenito postavljanje
(GENERAL)
AREA (područje)
Određuje područje/regiju za upotrebu
jedinice: [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promijenilo trenutačno
postavljeno područje/regija, ova je
jedinica resetirana i zatim se prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Uključuje demonstraciju: [ON], [OFF].
CLOCK (sat) (str. 7)
Postavlja sat: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Uključuje alarm upozorenja: [ON], [OFF]
(str. 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Uključuje zvučni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatski se potpuno isključuje nakon
određenog vremena kad je jedinica
isključena i prikazuje se sat (tj. pritisnite i
držite OFF 1 sekundu): [ON] (30 minuta),
[OFF].
STEERING (upravljač)
Bilježi/resetira postavke daljinskog
upravljača na kolu upravljača.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
STR CONTROL (komanda na kolu upravljača)
Služi za odabir načina ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Kako ne bi došlo do
kvara, prije upotrebe provjerite i uskladite
način ulaza na povezanom daljinskom
upravljaču.
CUSTOM (prilagođeno)
Način ulaza daljinskog upravljača na
kolu upravljača
PRESET (memorirane postavke)
Način ulaza za žičani daljinski upravljač
izuzev daljinskog upravljača na kolu
upravljača
(Automatski odabrano kad se izvršava
funkcija [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (uređivanje prilagođenih
postavki)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) na
daljinskom upravljaču na kolu upravljača:
 Okrenite upravljački kotačić za odabir
funkcije koju želite dodijeliti
daljinskom upravljaču na kolu
upravljača, a zatim ga pritisnite.
 Dok stavka [REGISTER] treperi pritisnite
i držite gumb na daljinskom upravljaču
na kolu upravljača kojem želite
dodijeliti funkciju. Nakon dovršetka
registracije prikazuje se [REGISTERED].
 Za registraciju ostalih funkcija
ponovite korake  i .
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (resetiranje prilagođenih
postavki)
Resetira registrirane funkcije daljinskog
upravljača na kolu upravljača: [YES], [NO].
(Dostupno samo kada je značajka [STR
CONTROL] postavljena na [CUSTOM].)
Napomena
• Tijekom namještanja postavki jedinicom
možete upravljati samo putem gumba. Iz
sigurnosnih razloga, prije namještanja te
postavke parkirajte automobil.
• Ako dođe do pogreške prilikom registriranja,
sačuvat će se sve prethodno registrirane
informacije. Ponovno pokrenite registraciju od
funkcije na kojoj je došlo do pogreške.
• Ova funkcija nije dostupna na nekim vozilima.
Pojedinosti o kompatibilnosti vozila potražite
na web-mjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
USB MODE (način rada za USB)
Mijenja način rada za USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je odabran USB
izvor).
AF/TA (alternativne frekvencije / obavijesti o
stanju u prometu)
Postavlja alternativne frekvencije (AF) i
postavku obavijesti o stanju u prometu (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno samo ako je odabran bilo koji
izvor.)
REGIONAL (regionalno)
Ograničava prijem na određenu regiju:
[ON], [OFF].
(Dostupno samo u slučaju FM prijema.)
19HR
BTM (memorija najboljeg podešavanja)
(str. 11)
(Dostupno samo kada je odabran tuner.)
FADER (prigušenje glasa)
Prilagođava relativnu razinu: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
FIRMWARE (ugrađeni softver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
Provjerava/ažurira verziju ugrađenog
softvera. Pojedinosti potražite na webmjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
FW VERSION (verzija ugrađenog softvera)
Prikazuje trenutačnu verziju ugrađenog
softvera.
FW UPDATE (ažuriranje ugrađenog
softvera)
Unosi postupak ažuriranja ugrađenog
softvera: [YES], [NO].
Ažuriranje ugrađenog softvera traje
nekoliko minuta. Tijekom ažuriranja ne
okrećite kontakt u položaj OFF ni ne
uklanjajte USB uređaj.
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (razina subwoofera)
Prilagođava jačinu zvuka subwoofera:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] se prikazuje na najnižoj postavci.)
SW PHASE (faza subwoofera)
Omogućuje odabir faze subwoofera: [SUB
NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (niska frekvencija propusnog filtra)
Omogućuje odabir frekvencije za
isključenje subwoofera: [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
Postavljanje zvuka (SOUND)
Ovaj izbornik za postavljanje nije dostupan
kada je izvor isključen, a sat prikazan.
EQ10 PRESET (memorirana postavka
ekvilizatora EQ10)
Omogućuje odabir jedne od 10 krivulja
ekvilizatora ili isključeno:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Moguće je memorirati postavku krivulje
ekvilizatora za svaki izvor.
HPF FREQ (visoka frekvencija propusnog
filtra)
Odabire frekvenciju za isključenje
prednjeg/stražnjeg zvučnika: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (jačina zvuka AUX)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani dodatni uređaj:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo kada je odabran AUX).
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH)
Prilagođava jačinu zvuka za svaki
povezani BLUETOOTH uređaj: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Ta postavka poništava potrebu
prilagođavanja jačine zvuka između izvora.
(Dostupno samo ako je odabran BT audio
ili aplikacija.)
* [KARAOKE] smanjuje zvuk vokala, no ne može
se u potpunosti ukloniti tijekom reprodukcije.
Osim toga, nije podržana upotreba mikrofona.
EQ10 CUSTOM (prilagođena postavka
ekvilizatora EQ10)
Postavlja [CUSTOM] ekvilizatora EQ10.
Postavljanje krivulje ekvilizatora: [BAND1]
– [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Glasnoća se može podesiti u stupnjevima
od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE (balans)
Prilagođava balans zvuka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
20HR
Postavljanje zaslona
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje svjetla)
Promijenite svjetlinu zaslona:
Za MEX-N5300BT:
[OFF], [ON], [AT] (automatski), [CLK] (sat).
([AT] je dostupan samo kada je priključen
kabel za kontrolu osvjetljenja i glavno
svjetlo uključeno.)
Za MEX-N4300BT:
[OFF], [ON], [CLK] (sat).
Za postavljanje rada te funkcije tijekom
fiksno određenog razdoblja odaberite
[CLK], a zatim postavite vrijeme početka i
završetka.
– Za postavljanje svjetline kada je
uključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [ON], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Za postavljanje svjetline kada je
isključena funkcija prigušivanja:
Postavite [DIMMER] na [OFF], a zatim
prilagodite [BRIGHTNESS].
Postavka svjetline sprema se i primjenjuje
kada je funkcija prigušivanja uključena ili
isključena.
BRIGHTNESS (svjetlina)
Prilagođava svjetlinu zaslona: Razina
svjetline može se prilagoditi: [1] – [10].
BUTTON-C (boja za gumbe) (samo za
MEX-N5300BT)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za gumbe.
COLOR (boja)
Omogućuje odabir između 15 memoriranih
boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32]
([0] nije moguće postaviti za sve
raspone boja).
DSPL-C (boja za zaslon) (samo za
MEX-N5300BT)
Postavlja memoriranu boju ili prilagođenu
boju za zaslon.
COLOR (boja)
Omogućuje odabir između 15
memoriranih boja i 1 prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Bilježi prilagođenu boju za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Prilagodljivi raspon boja: [0] – [32]
([0] nije moguće postaviti za sve
raspone boja).
SND SYNC (sinkronizacija zvuka)
Uključuje sinkronizaciju svjetla i zvuka:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kad nije odabran izvor i
kad se prikazuje sat.)
AUTO SCR (automatsko pomicanje)
Automatski se pomiče kroz duge stavke:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno kada je odabran AUX ili
tuner.)
Postavljanje postavki
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (uparivanje) (str. 8)
Povezuje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će se promijeniti
na naziv uparenog uređaja nakon
dovršetka uparivanja.
AUDIODEV (audio uređaj)
Služi za odabir audio uređaja.
[*] se pojavljuje na uređaju uparenom s
[DEVICE 1] ili trenutačnim audio uređajem
koji podržava A2DP.
RINGTONE (zvono telefona)
Omogućuje odabir emitiranja zvuka iz ove
jedinice ili povezanog mobilnog telefona:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatski odgovor)
Postavlja ovu jedinicu tako da automatski
odgovara na dolazni poziv: [OFF],
[1] (otprilike 3 sekunde), [2] (otprilike
10 sekundi).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski pokreće BLUETOOTH
uparivanje kada je iOS uređaj verzije 5.0 ili
novije spojen putem USB-a: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (str. 9)
Uključuje/isključuje funkciju BLUETOOTH.
BT INIT (BLUETOOTH početno
prilagođavanje)
Početno prilagođavanje svih postavki za
BLUETOOTH (informacije o uparivanju,
informacije o uređaju itd.): [YES], [NO].
Prilikom odlaganja jedinice početno
prilagodite sve postavke.
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
21HR
VOICE-OUT (emitiranje glasa)
Odabire zvučnike za handsfree poziv:
[VOICE FRONT] (prednji zvučnici), [VOICE
REAR] (stražnji zvučnici), [VOICE ALL] (svi
zvučnici).
(Dostupno samo dok je izvor isključen, a
sat prikazan.)
Postavljanje aplikacije
„Sony | Music Center“
(SONY APP)
Uspostavite i prekinite funkciju „Sony |
Music Center” (povezivanje).
Dodatne informacije
Ažuriranje ugrađenog
softvera
Za ažuriranje ugrađenog softvera posjetite
web-mjesto podrške navedeno na
posljednjoj stranici i slijedite upute na mreži.
Napomena
Nemojte uklanjati USB uređaj tijekom ažuriranja.
Mjere opreza
• Nemojte ostavljati prednju ploču ili audio
uređaje na upravljačkoj ploči.
• Nakon što uključite jedinicu, antena će se
automatski produžiti.
• Ne polijevajte jedinicu tekućinom.
Kondenzacija vlage
Ne polijevajte diskove tekućinom. Ako u
jedinici dođe do kondenzacije vlage,
uklonite disk i pričekajte oko sat vremena da
se osuši; u protivnom jedinica možda neće
raditi ispravno.
Napomene o diskovima
• Diskove ne izlažite izravnom sunčevom
svjetlu ili izvorima topline, primjerice
dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ih u
automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.
• Diskove obrišite krpom
od sredine prema van.
Ne upotrebljavajte
otapala poput benzina,
razrjeđivača i
komercijalno dostupnih
sredstava za čišćenje.
• Jedinica je namijenjena
za reprodukciju diskova
koji su usklađeni sa standardom Compact
Disc (CD). DualDisc diskovi i neki glazbeni
diskovi šifrirani tehnologijama za zaštitu
autorskih prava nisu usklađeni sa
standardom Compact Disc (CD), što znači
da se takvi diskovi ne mogu reproducirati
na jedinici.
22HR
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– Diskovi na koje je pričvršćena oznaka,
naljepnica, ljepljiva traka ili papir. To
može uzrokovati kvar ili uništiti disk.
– Diskovi u nestandardnim oblicima (npr. u
obliku srca, kvadrata, zvijezde). U
protivnom može doći do oštećenja
jedinice.
– Diskovi od 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o reprodukciji CD-R/CD-RW
diskova
• Ako višesesijski disk započinje sesijom
CD-DA, prepoznaje se kao CD-DA disk, a
ostale sesije se ne reproduciraju.
• Diskovi koje jedinica NE MOŽE reproducirati
– CD-R/CD-RW diskovi loše kvalitete
snimanja.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni
nekompatibilnim uređajem za snimanje.
– CD-R/CD-RW disk koji nije ispravno
finaliziran.
– CD-R/CD-RW diskovi osim onih koji su
snimljeni u glazbenom CD formatu ili
MP3 formatu sukladnom standardu
ISO9660 Razine 1/Razine 2, Joliet/Romeo
ili višesesijskom.
Redoslijed reprodukcije audio
datoteka
Mapa (album)
Audio datoteka
(pjesma)
O uređaju iPod
• Možete spojiti sljedeće modele uređaja
iPod. Prije upotrebe uređaje iPod ažurirajte
najnovijim softverom.
Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
Kompatibilni
model
Bluetooth®
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


iPhone 6s Plus


iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generacija)


iPod touch
(5. generacija)


iPod nano
(7. generacija)

• Upotreba oznake Made for Apple znači da
je dodatna oprema osmišljena za
povezivanje s proizvodom ili proizvodima
tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da
razvojni inženjer potvrđuje da oprema
zadovoljava standarde rada tvrtke Apple.
Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog
uređaja ni za njegovu usklađenost sa
sigurnosnim i regulatornim standardima.
Napominjemo da upotreba ove dodatne
opreme s proizvodom tvrtke Apple može
utjecati na bežičnu izvedbu.
Ako imate pitanja ili problema u vezi s
uređajem koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
23HR
Održavanje
Specifikacije
Čišćenje priključnica
Odjeljak za tuner
Izbjegavajte izravan dodir s priključnicama.
Jedinica možda neće ispravno raditi ako
priključnice između jedinice i prednje ploče
nisu čiste. Kako biste to spriječili, odvojite
prednji poklopac (str. 7) i štapićima od vate
očistite priključnice. Ne pritišćite jako. U
suprotnome mogli biste oštetiti priključnice.
Napomena
Iz sigurnosnih razloga nemojte uklanjati prednju
ploču dok vozite.
FM
Raspon namještanja:
Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Kada je [AREA] postavljeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(u koracima od 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima od
30 kHz)
Upotrebljiva osjetljivost: 7 dBf
Omjer signala i šuma: 73 dB
Odvajanje: 50 dB pri 1 kHz
MW/LW
Raspon namještanja:
531 kHz – 1.602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Osjetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odjeljak CD uređaja za reprodukciju
Omjer signala i šuma: 95 dB
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Maksimalni broj*1:
Mape (albumi)*2: 150
Datoteke (pjesme) i mape*3: 300
Znakovi koje je moguće prikazati za naziv
mape/datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući korijensku mapu
*3 može biti manje od izmjerene vrijednosti ako
nazivi mapa/datoteka sadrže mnogo znakova
Odjeljak USB uređaja za reprodukciju
Sučelje: USB (puna brzina)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih mapa i
datoteka:
mape (albumi): 256
broj datoteka (pjesama) po mapi: 256
Kompatibilan protokol Android Open
Accessory (AOA): 2.0
24HR
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina prijenosa u bitovima: 8 kbit/s –
320 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Brzina prijenosa u bitovima: 32 kbit/s
– 192 kbit/s (podržava varijabilnu
brzinu prijenosa (VBR))
Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Brzina prijenosa u bitovima: 16 kbit/s
– 320 kbit/s (stereo)
Brzina uzorkovanja: 8 kHz – 48 kHz
FLAC (.flac)
Dubina bita: 16 bita, 24 bita
Brzina uzorkovanja: 44,1 kHz, 48 kHz
Podržani sustav datoteka: FAT16, FAT32
Bežična komunikacija
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
(Maks. provedeno +1 dBm)
Maksimalni komunikacijski raspon*1:
Linija vidljivosti pribl. 10 m (33 stope)
Frekvencijski pojas:
pojas od 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije: FHSS
Kompatibilni profili za BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
Odjeljak pojačala
Izlaz: izlazi zvučnika
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalna izlazna snaga: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Općenito
Preduvjeti napajanja: akumulator automobila
od 12 V DC (negativno uzemljenje)
Nazivna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Približno 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 inča × 2 inča × 7 inča) (š/v/d)
Dimenzije ugradnje:
Približno 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 inča × 2 1/8 inča × 6 3/8 inča) (š/v/d)
Masa: Približno 1,2 kg (2 funte i 11 unci)
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Mikrofon (1) (samo za MEX-N5300BT)
Dijelovi za postavljanje i povezivanje
(1 komplet)
Dodatna oprema:
Mikrofon: XA-MC10 (samo za
MEX-N4300BT)
Za više informacija obratite se prodavaču.
Dizajn i specifikacije podložne su
promjenama bez prethodne obavijesti.
*1 Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o
čimbenicima kao što su prepreke između
uređaja, magnetska polja oko mikrovalne
pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema,
izvedba antene, operacijski sustav, softverska
aplikacija itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili navode svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
NFC komunikacija
Frekvencijski pojas: 13,56 MHz
25HR
Autorska prava
Zaštitna riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su
zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je
upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation licencirana. Ostali zaštitni znakovi i
zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
N-Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Windows Media registrirani je zaštitni znak ili
zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
državama.
Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima
intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez
odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft
ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch i Siri su
zaštitni znaci tvrtke Apple Inc. registrirane u SAD-u i
drugim državama. App Store servisna je oznaka
tvrtke Apple Inc.
IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitini znak tvrtke
Cisco u SAD-u i drugim zemljama te se upotrebljava
u skladu s licencom.
Google, Google Play i Android zaštitni su znaci
tvrtke Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Redistribucija i upotreba izvora i binarnih oblika, sa
ili bez izmjene, dopuštene su pod uvjetom da su
zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– Redistribucija izvornog koda mora sadržavati
gornju obavijest o autorskim pravima, popis
uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju odgovornosti.
– Redistribucija u binarnom obliku mora
reproducirati gornju obavijest o autorskim
pravima, popis uvjeta i sljedeću izjavu o odricanju
odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugom
materijalu priloženom uz isporuku.
– Naziv Xiph.org Foundation i imena doprinositelja
ne smiju se upotrebljavati za promicanje ili
predstavljanje proizvoda nastalih na temelju ovog
softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja.
26HR
OVAJ SOFTVER PRUŽAJU VLASNICI AUTORSKIH
PRAVA I DOPRINOSITELJI „U TRENUTNOM STANJU”
TE SE TIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI
PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA
UTRŽIVOSTI I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
ZAKLADA ILI DOPRINOSITELJI NISU NI U KOJEM
SLUČAJU ODGOVORNI ZA IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERENE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PRUŽANJE ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA,
NEMOGUĆNOST UPOTREBE, GUBITAK PODATAKA ILI
PROFITA ILI PREKID U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA
UZROK I PREMA BILO KOJOJ TEORIJI
ODGOVORNOSTI, BILO UGOVORNOJ, OBJEKTIVNOJ
ILI IZVANUGOVORNOJ (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI
DRUGO) KOJE NASTANU UPOTREBOM OVOG
SOFTVERA, ČAK I AKO SU BILI UPOZNATI S
MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVE ŠTETE.
Rješavanje problema
Pomoću sljedećeg kontrolnog popisa
možete ispraviti probleme koji se mogu
pojaviti s jedinicom.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku,
provjerite vezu i upravljačke postupke.
Dodatne informacije o upotrebi osigurača i
uklanjanju jedinice s upravljačke ploče
potražite u odjeljku „Povezivanje/
postavljanje” (str. 33).
Ako problem nije riješen, posjetite web-mjesto
podrške navedeno na posljednjoj stranici.
Općenito
Nema zvuka ili je zvuk slab.
 Položaj kontrole prigušenja [FADER] nije
postavljen za sustav s dva zvučnika.
 Jačina zvuka jedinice i/ili povezanog
uređaja vrlo je niska.
– Povećajte jačinu zvuka jedinice i
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je dodatno pojačalo i ne
upotrebljavate ugrađeno pojačalo.
Brišu se memorirane stanice i ispravno
vrijeme.
Osigurač je pregorio.
Proizvodi buku kada se promijeni položaj
kontakta.
 Kabeli se ne podudaraju s dodatnom
strujnom utičnicom automobila.
Gumbi za upravljanje ne funkcioniraju.
Disk se ne izbacuje.
 Veza nije ispravna.
– Pritisnite DSPL i CALL dulje od 2 sekunde
kako biste ponovno postavili jedinicu.
Briše se sadržaj pohranjen u memoriji.
Automatski postavljen sat nije točan.
 Podaci sata na radiovalovima nisu točni.
– Ručno postavite sat (str. 7).
Radio prijem
Radio prijem je loš.
Dolazi do statičkog šuma.
 Čvrsto spojite antenu.
Ne može se namjestiti 65 MHz do 74 MHz u
FM3.
 Kada je [AREA] postavljeno na [EUROPE].
– Postavite [AREA] na [RUSSIA] (str. 19).
RDS
RDS usluge ne mogu se primati (kada je
[AREA] postavljeno na [RUSSIA]).
 Odabrano je FM3.
– Odaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutačnom
području.
SEEK se pokreće nakon nekoliko sekundi
slušanja.
 Stanica ne emitira TP informacije ili ima
slab signal.
– Isključite TA (str. 11).
Tijekom reprodukcije ili prijema pokreće
se način demonstracije.
 Ako se 5 minuta ne izvrši ikakva radnja s
postavljenom stavkom [DEMO-ON],
pokreće se način demonstracije.
– Postavite [DEMO-OFF] (str. 19).
Nema informacija o stanju u prometu.
 Uključite TA (str. 11).
 Radijska stanica ne emitira informacije o
stanju u prometu bez obzira što je TP.
– Namjestite drugu stanicu.
Prikaz nestaje/ne prikazuje se u prozoru
prikaza.
 Priključnice su prljave (str. 24).
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutačna stanica nije RDS stanica ili je
radio prijem loš.
Prikaz/osvjetljenje treperi.
 Napajanje nije dovoljno.
– Provjerite snabdijeva li akumulator
automobila jedinicu dovoljnim
napajanjem. (Potrebno napajanje je 12 V
istosmjerne struje.)
27HR
Treperi naziv usluge programa.
 Nema alternativne frekvencije za
trenutačnu stanicu.
– Pritisnite / (SEEK –/+) dok
treperi naziv usluge programa. Prikazuje
se [PI SEEK] i jedinica započinje s
traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima.
Reprodukcija CD-a
Disk se ne reproducira.
 Disk je neispravan ili prljav.
 CD-R/CD-RW nije namijenjen za audio
upotrebu (str. 23).
Nije moguće reproducirati datoteke MP3/
WMA/AAC.
 Disk nije kompatibilan s formatom i
verzijom datoteka MP3/WMA/AAC.
Pojedinosti o diskovima i formatima koji
se mogu reproducirati potražite na webmjestu podrške navedenom na
posljednjoj stranici.
Datotekama MP3/WMA/AAC potrebno je
duže vrijeme za početak reprodukcije
nego ostalima.
 Sljedećim je diskovima potrebno duže
vrijeme za početak reprodukcije.
– Diskovima snimljenima sa složenom
strukturom mapa.
– Diskovima snimljenim u više sesija.
– Diskovima na koje se mogu dodavati
podaci.
Reprodukcija s USB uređaja
Potrebno je dulje vrijeme za reprodukciju
s USB uređaja.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
strukturom mapa.
Reprodukcija audio datoteke nije moguća.
 Pojedinosti o podržanim formatima
potražite u odjeljku „Specifikacije“ (str. 24).
Ako reprodukcija audio datoteke i dalje
nije moguća, pogledajte upute za rad
isporučene uz USB uređaj ili se obratite
proizvođaču USB uređaja.
28HR
Nije moguće obavljanje radnji kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(skočni način) i traženje pjesama prema
nazivu („Quick-BrowZer“).
 Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP] (str. 19).
Zvuk se ne može emitirati prilikom
reprodukcije u načinu rada za Android.
 Provjerite stanje aplikacije za reprodukciju
zvuka na pametnom telefonu s
operacijskim sustavom Android.
NFC funkcija (samo za MEX-N5300BT)
Povezivanje putem veze jednim dodirom
(NFC) nije moguće.
 Ako pametni telefon ne reagira na
dodirivanje.
– Provjerite je li na pametnom telefonu
uključena funkcija NFC.
– Pomaknite oznaku N-Mark na
pametnom telefonu bliže oznaci N-Mark
na jedinici.
– Ako je na pametnom telefonu maska,
skinite je.
 Osjetljivost NFC prijema ovisi o uređaju.
Ako vam nekoliko puta ne uspije
povezivanje putem funkcije veze jednim
dodirom s pametnim telefonom, ručno
uspostavite BLUETOOTH vezu.
BLUETOOTH funkcija
Uređaj koji povezujete ne može
prepoznati ovu jedinicu.
 Prije uparivanja postavite jedinicu u stanje
pripravnosti za uparivanje.
 Dok je povezana s dva BLUETOOTH
uređaja, drugi uređaj ne može prepoznati
jedinicu.
– Prekinite jednu vezu i potražite jedinicu s
drugog uređaja.
 Nakon uparivanja uređaja izlazni
BLUETOOTH signal postavite na uključeno
(str. 9).
Povezivanje nije moguće.
 Vezom se upravlja s jedne strane (ove
jedinice ili BLUETOOTH uređaja), no ne i s
obje.
– Spojite se na ovu jedinicu BLUETOOTH
uređajem ili obrnuto.
Ne prikazuje se naziv otkrivenog uređaja.
 Ovisno o statusu drugog uređaja, prikaz
naziva možda neće biti moguć.
Ne čuje se zvuk zvona.
 Podesite jačinu zvuka tako da okrenete
upravljački kotačić prilikom odgovaranja
na poziv.
 Ovisno o uređaju koji povezujete, zvuk
zvona se možda neće pravilno emitirati.
– Postavite [RINGTONE] na [1] (str. 21).
 Zvučnici nisu povezani s jedinicom.
– Povežite zvučnike s jedinicom. Da biste
odabrali zvučnike za zvuk zvona,
pritisnite MENU, a zatim odaberite
[BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT] (str. 22).
Ne može se čuti glas osobe koja govori.
 Zvučnici nisu povezani s jedinicom.
– Povežite zvučnike s jedinicom. Da biste
odabrali zvučnike za glas osobe koja
govori, pritisnite MENU, a zatim
odaberite [BLUETOOTH]  [SET VOICEOUT] (str. 22).
Osoba s druge strane kaže da je jačina
zvuka pretiha ili preglasna.
 Prilagodite jačinu zvuka prilagođavanjem
jačine zvuka mikrofona (str. 16).
Tijekom telefonskog razgovora prisutna je
jeka ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Postavite način EC/NC na [EC/NC-1] ili
[EC/NC-2] (str. 16).
 Ako je okolna buka tijekom telefonskog
poziva glasna, pokušajte je smanjiti.
Npr.: ako je otvoren prozor i buka s ceste
je glasna, zatvorite prozor. Ako je klimauređaj glasan, smanjite brzinu rada klimauređaja.
Telefon nije povezan.
 Kada reproducirate zvuk BLUETOOTH, telefon
nije povezan čak i ako pritisnite CALL.
– Povežite se na telefonu.
Loša je kvaliteta zvuka telefona.
 Kvaliteta zvuka telefona ovisi o jačini
signala mobilnog telefona.
– Ako je prijem loš, pomaknite automobil
na mjesto na kojem je signal mobilnog
telefona jači.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja
niska (visoka) je.
 Jačina zvuka razlikovat će se ovisno o
audio uređaju.
– Prilagodite jačinu zvuka povezanog
audio uređaja ili jedinice (str. 20).
Zvuk je isprekidan tijekom reprodukcije s
BLUETOOTH audio uređaja.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako se BLUETOOTH audio uređaj nalazi u
futroli koja prekida signal, izvadite ga iz
futrole tijekom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih
uređaja koji emitiraju radijske valove
koristi se u blizini.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije zaustavlja se
privremeno tijekom uspostavljanja veze
između ove jedinice i mobilnog telefona.
To nije kvar.
Nije moguće upravljanje povezanim
BLUETOOTH audio uređajem.
 Provjerite podržava li povezani
BLUETOOTH audio uređaj AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Provjerite podržava li uređaj koji
povezujete dotične funkcije.
Nehotično ste odgovorili na poziv.
 Telefon koji povezujete namješten je da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspjelo zbog isteka vremena.
 Ovisno o uređaju koji povezujete,
vremensko ograničenje za uparivanje
može biti kratko.
– Pokušajte dovršiti uparivanje na vrijeme.
Uparivanje nije moguće.
 Jedinicu možda nije moguće upariti s
prethodno uparenim BLUETOOTH
uređajem nakon vraćanja jedinice na
tvorničke postavke ako su se informacije
za uparivanje jedinice nalazile na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju
izbrišite informacije o uparivanju jedinice
iz BLUETOOTH uređaja, a zatim ih
ponovno uparite.
29HR
Funkcija BLUETOOTH ne radi.
 Isključite jedinicu pritiskanjem gumba OFF
dulje od 2 sekunde, a zatim je ponovno
uključite.
Poruke
Tijekom handsfree poziva zvuk se ne
emitira iz zvučnika automobila.
 Ako se zvuk emitira iz mobilnog telefona,
namjestite mobilni telefon tako da emitira
zvuk iz zvučnika automobila.
INVALID: Odabrana radnja možda nije valjana.
Funkcija „Siri Eyes Free“ nije uključena.
 Registrirajte handsfree sustav za iPhone
koji podržava funkciju „Siri Eyes Free“.
 Uključite funkciju Siri na uređaju iPhone.
 Poništite BLUETOOTH povezivanje s
uređajem iPhone i jedinicom te ponovno
uspostavite vezu.
Rad aplikacije „Sony | Music Center“
Naziv aplikacije ne odgovara stvarnoj
aplikaciji na „Sony | Music Center”.
 Ponovno pokrenite aplikaciju s aplikacije
„Sony | Music Center”.
Dok aplikacija „Sony | Music Center” radi
putem funkcije BLUETOOTH, zaslon se
automatski prebacuje na [BT AUDIO].
 Pokvarena je aplikacija „Sony | Music
Center” ili funkcija BLUETOOTH.
 Ponovno pokrenite aplikaciju.
Aplikacija „Sony | Music Center”
automatski se isključuje kad se zaslon
prebaci na [IPD].
 Aplikacija „Sony | Music Center” na
uređaju iPhone/iPod ne podržava
reprodukciju s uređaja iPod.
– Promijenite izvor jedinice na drugu opciju
od opcije [IPD]; nakon toga uspostavite
„Sony | Music Center“ vezu (str. 16).
Veza s aplikacijom „Sony | Music Center”
automatski se isključuje kad se način rada
za USB jedinice promijeni na [ANDROID].
 Pametni telefon sa sustavom Android ne
podržava reprodukciju u načinu rada za
Android.
– Postavite način rada za USB jedinice na
[MSC/MTP], a zatim uspostavite vezu s
aplikacijom „Sony | Music Center”
(str. 16).
30HR
Sljedeće se poruke mogu pojaviti ili treperiti
tijekom rada.
READ
 Pričekajte da završi čitanje i reprodukcija
će automatski započeti. Ovisno o
organizaciji datoteka, to može potrajati
neko vrijeme.
(podvlaka): Prikaz znaka nije moguć.
Za reprodukciju CD-a:
CD ERROR
 Ispravno očistite ili umetnite disk ili se
pobrinite da disk nije prazan ili oštećen.
CD NO DISC
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 24).
CD NO MUSIC
 Umetnite disk s datotekama koje se mogu
reproducirati (str. 24).
CD PUSH EJT: Pravilno izbacivanje diska nije
moguće.
 Pritisnite  (izbacivanje).
ili
kraja diska.
: Došli ste do početka ili
Za reprodukciju s USB uređaja:
HUB NO SUPRT: USB koncentratori nisu
podržani.
IPD STOP: reprodukcija na uređaju iPod je
završila.
 Pokrenite reprodukciju na uređaju iPod/
iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 priključen je na
jedinicu dok je [USB MODE] postavljen na
[ANDROID].
– Postavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(str. 19).
USB ERROR
 Ponovno priključite USB uređaj.
Za BLUETOOTH funkciju:
USB NO DEV
 Provjerite jesu li USB uređaj i USB kabel
dobro spojeni.
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije spojen
ili ga jedinica nije prepoznala.
 Provjerite je li BLUETOOTH uređaj pravilno
spojen i je li uspostavljena BLUETOOTH
veza s BLUETOOTH uređajem.
USB NO MUSIC
 Spojite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje se mogu reproducirati (str. 24).
ERROR: Odabranu radnju nije moguće izvršiti.
 Pričekajte trenutak pa pokušajte ponovno.
USB NO SUPRT
 Pojedinosti o kompatibilnosti USB uređaja
potražite na web-mjestu podrške
navedenom na posljednjoj stranici.
USB OVERLOAD: USB uređaj je
preopterećen.
 Odspojite USB uređaj i pritisnite SRC za
odabir drugog izvora.
 Postoji kvar na USB uređaju ili je spojen
nepodržani uređaj.
Za rad RDS-a:
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK –/+) dok treperi
naziv usluge programa. Uređaj će započeti
s traženjem druge frekvencije s istim PI
(identifikacija programa) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Odabrana stanica nema podatke o PI-u
(identifikacija programa).
 Odaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema prometnih programa.
 Uređaj nastavlja tražiti dostupne stanice
koje emitiraju TP informacije.
UNKNOWN: Prikaz imena ili telefonskog
broja nije moguć.
WITHHELD: Pozivatelj je sakrio telefonski
broj.
Za rad aplikacije „Sony | Music Center“:
APP ––––––––: Nije uspostavljena veza s
aplikacijom.
 Ponovno uspostavite vezu s aplikacijom
„Sony | Music Center” (str. 16).
APP DISCNCT: Aplikacija nije povezana.
 Uspostavite vezu s aplikacijom „Sony |
Music Center” (str. 16).
APP DISPLAY: Otvoren je prikaz postavke
zaslona aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zaslona
aplikacije kako biste omogućili rad
gumba.
APP LIST: Otvoren je popis sadržaja na USB
uređaju.
 Izađite iz popisa aplikacija kako biste
omogućili rad gumba.
APP MENU: Otvoren je prikaz postavke
aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke aplikacije kako
biste omogućili rad gumba.
APP NO DEV: Uređaj s instaliranom
aplikacijom nije povezan ili prepoznat.
 Ponovno uspostavite BLUETOOTH vezu i
vezu s aplikacijom „Sony | Music Center”
(str. 16).
31HR
APP SOUND: Otvoren je prikaz postavke
zvuka aplikacije.
 Izađite iz prikaza postavke zvuka aplikacije
kako biste omogućili rad gumba.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center”
ne radi.
 Pokrenite aplikaciju.
Rad daljinskog upravljača na kolu
upravljača:
ERROR
 Ponovno prođite kroz postupak
registracije od funkcije na kojoj je došlo do
pogreške (str. 19).
TIMEOUT
 Probajte dovršiti registraciju dok treperi
stavka [REGISTER] (oko 6 sekundi) (str. 19).
Za nadogradnju ugrađenog softvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje nije
pohranjen na USB uređaju.
 Pohranite program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovno (str. 22).
UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Ažuriranje
ugrađenog softvera nije ispravno dovršeno.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa pokušajte ponovno.
Tijekom ažuriranja ne okrećite kontakt u
položaj OFF ni ne uklanjajte USB uređaj
(str. 22).
Ako to ne pomogne u rješavanju problema,
obratite se najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Ako jedinicu nosite na popravak zbog
problema s reprodukcijom uređaja, uzmite
uređaj kojim ste se koristili u trenutku kada
se problem pojavio.
32HR
Povezivanje/postavljanje
Upozorenja
• Provedite sve kabele za uzemljenje do
zajedničke točke uzemljenja.
• Pazite da se kabeli ne zaglave ispod vijka ili
da ih ne zahvate pomični dijelovi (npr.
vodilica sjedala).
• Prije spajanja isključite kontakt u
automobilu kako ne bi došlo do kratkog
spoja.
• Priključite kabel za napajanje  na jedinicu
i zvučnike prije priključenja u dodatnu
strujnu utičnicu.
• Iz sigurnosnih razloga sve nepriključene
kabele obavezno izolirajte izolirajućom
trakom.
Popis dijelova za
postavljanje


×2




Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto na koje ćete
postaviti jedinicu kako ne bi ometala
uobičajene radnje tijekom vožnje.
• Izbjegavajte postavljanje jedinice na
mjesta izložena prašini, prljavštini,
prekomjernim vibracijama ili visokim
temperaturama, primjerice mjesta na
izravnom sunčevu svjetlu ili u blizini
grijaćih cijevi.
• Za sigurno i pravilno postavljanje
upotrebljavajte isključivo priložene dijelove
za ugradnju.
Napomena za kabel za napajanje (žuti)
Prilikom spajanja ove jedinice zajedno s drugim
stereo komponentama nazivna amperaža strujnog
kruga automobila s kojim se jedinica povezuje mora
biti viša od zbroja nazivne amperaže osigurača za
svaku komponentu.
Prilagođavanje kuta ugradnje
Kut ugradnje prilagodite na manje od 30°.
Za MEX-N5300BT


• Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan
sadržaj paketa.
• Nosač  i zaštitna obujmica  pričvršćeni
su na jedinicu prije isporuke. Prije ugradnje
jedinice ključevima za skidanje  uklonite
nosač  s jedinice. Pojedinosti potražite u
poglavlju „Uklanjanje zaštitne obujmice i
nosača” (str. 38).
• Sačuvajte ključeve za skidanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni i
za vađenje jedinice iz automobila.
33HR
Povezivanje (za MEX-N5300BT)
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanja” (str. 36).
Pojedinosti potražite u odjeljku „Električka
shema za priključivanje” (str. 37).
sa žičanog daljinskog upravljača
(nije priloženo)*4
 *5*6
s antenom automobila*7
34HR
Povezivanje (za MEX-N4300BT)
Subwoofer*1
*3
*3
Pojačalo*1

*2
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Povezivanja” (str. 36).
Pojedinosti potražite u odjeljku „Električka
shema za priključivanje” (str. 37).
sa žičanog daljinskog upravljača
(nije priloženo)*4
Mikrofon XA-MC10 *1*5
s antenom automobila*7
35HR
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedancija zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pinski kabel (ne isporučuje se)
Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
za žičani daljinski upravljač (nije priložen).
Pojedinosti o upotrebi žičanog daljinskog
upravljača potražite u odjeljku „Upotreba
žičanog daljinskog upravljača” (str. 38).
*5 Neovisno o tome upotrebljava li se ili ne, ulazni
kabel mikrofona provedite tako da ne ometa
radnje tijekom vožnje. Ako ga postavljate oko
nogu, kabel učvrstite obujmicom itd.
*6 Pojedinosti o postavljanju mikrofona potražite u
odjeljku „Postavljanje mikrofona (samo za MEXN5300BT)” (str. 37).
*7 Ovisno o vrsti automobila, upotrijebite adapter
(ne isporučuje se) ako priključnica antene ne
odgovara.
 U strujnu utičnicu automobila
12 Neprekidno napajanje
Žuti
Kontrola antene /
13
pojačala (REM OUT)
Plavo-bijeli,
prugasti
14*
Napajanje za svjetlo sa Narančastosklopkom
bijeli, prugasti
15 Napajanje sa sklopkom Crveni
16 Uzemljenje
Crni
* Samo za MEX-N5300BT
Povezivanja
Ako imate antenu bez relejne kutije,
priključivanjem jedinice s priloženim
kabelom za napajanje  možete oštetiti
antenu.
 U priključnicu zvučnika automobila
Jednostavno priključivanje
subwoofera
Subwoofer možete upotrijebiti bez pojačala
ako ga priključujete na kabel stražnjeg
zvučnika.
Prednji zvučnik
Subwoofer
1
Stražnji zvučnik
2 (desni)
 Ljubičasti
Napomena
Ljubičasto-crni,

prugasti
• Potrebno je pripremiti kabele stražnjeg zvučnika.
• Upotrijebite subwoofer s impedancijom od 4 Ω do
8 Ω i odgovarajućim kapacitetima snage kako ne
bi došlo do oštećenja.
3 Prednji zvučnik
4 (desni)
 Sivi
5
 Bijeli
Prednji zvučnik
6 (lijevi)
7
Stražnji zvučnik
8 (lijevi)
 Sivo-crni, prugasti
Crno-bijeli,

prugasti
 Zeleni

Zeleno-crni,
prugasti
Povezivanje sa zadržavanjem
memorije
Kada se priključi žuti kabel za napajanje,
strujni krug memorije i dalje se napaja čak i
nakon isključenja kontakta.
Povezivanje zvučnika
• Prije povezivanja zvučnika isključite
jedinicu.
• Upotrijebite zvučnike s impedancijom od
4 Ω do 8 Ω i odgovarajućim kapacitetima
snage kako ne bi došlo do oštećenja.
36HR
Električka shema za priključivanje
Provjerite ima li vaš automobil dodatnu
strujnu utičnicu i podudara li se s kabelskim
priključcima.
Kada u automobilu nema položaja za
dodatnu opremu (ACC)
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Dodatna strujna utičnica
Nakon usklađivanja priključaka i kabela
napajanja sa sklopkom, priključite jedinicu
na napajanje automobila. Ako imate pitanja
ili problema u vezi s jedinicom koji nisu
obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču automobila.
Zajednička veza
Crveni
Crveni
Postavljanje mikrofona
(samo za MEX-N5300BT)
Žuti
12 neprekidno napajanje
Žuti
Žuti
Da bi se vaš glas čuo prilikom telefoniranja u
načinu rada slobodne ruke, morate ugraditi
mikrofon .
15 napajanje sa sklopkom Crveni

Kada se zamijeni položaj crvenog i
žutog kabela
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Kopča (nije priložena)
12 napajanje sa sklopkom Žuti
15 neprekidno napajanje
Crveni


Upozorenja
• Iznimno je opasno ako se kabel zapetlja
oko stupa upravljača ili ručice mjenjača.
Pobrinite se da kabel i ostali dijelovi ne
ometaju osnovne radnje u vožnji.
• Ako je automobil opremljen zračnim
jastucima i drugom opremom osjetljivom
na udarce, prije ugradnje se obratite
trgovcu kod kojeg ste jedinicu kupili ili
prodavaču automobila.
37HR
Napomena
Prije pričvršćivanja obostrano ljepljive trake 
suhom krpom obrišite površinu upravljačke ploče.
Upotreba žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili upravljanje putem
daljinskog upravljača, postavite [STR
CONTROL] u izborniku [SET STEERING]
na [PRESET] (str. 19).
Ugradnja jedinice u upravljačku
ploču
Prije ugradnje provjerite jesu li zaponci s
obje strane nosača  savijeni prema unutra
za 2 mm (3/32 inča).
1
Postavite nosač  u upravljačku
ploču i zatim savinite kvačice prema
van da dobro sjedne.
182 mm (7 1/4 inča)
53 mm (2 1/8 inča)
Montaža
Uklanjanje zaštitne obujmice i
nosača
Prije postavljanja jedinice uklonite zaštitnu
obujmicu  i nosač  s jedinice.
1

2
Zaponac
Postavite jedinicu na nosač  i zatim
postavite zaštitnu obujmicu .
Stisnite oba ruba zaštitne obujmice
 i izvucite je.




2
Umetnite oba ključa  tako da
sjednu na mjesto i povucite nosač 
prema dolje, a zatim povucite
jedinicu prema gore kako biste je
odvojili.



Okrenite kukicu prema unutra.
38HR

Napomena
• Ako su zaponci ravni ili svijeni prema van, jedinica
neće biti čvrsto postavljena i mogla bi iskočiti.
• Provjerite jesu li 4 zaponca na zaštitnoj obujmici
 pravilno umetnuta u utore jedinice.
Odvajanje i postavljanje prednje
ploče
Pojedinosti potražite u poglavlju „Odvajanje
prednje ploče” (str. 7).
Resetiranje jedinice
Pojedinosti potražite u poglavlju
„Resetiranje jedinice” (str. 7).
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene
Osigurač (10 A)
upotrebljavajte osigurače
iste nazivne amperaže kao
originalni osigurač. Ako
osigurač pregori, provjerite
električni priključak i
zamijenite osigurač. Ako
osigurač ponovno pregori nakon zamjene,
možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom
se slučaju obratite najbližem prodavaču
proizvoda tvrtke Sony.
39HR
Odstranjevanje izrabljenih
baterij ter električne in
elektronske opreme (velja
za države EU in druge
države s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Zaradi varnostnih razlogov namestite to
enoto na armaturno ploščo avtomobila, saj
se njena zadnja stran med uporabo segreje.
Za podrobnosti glejte »Povezava/
namestitev« (stran 33).
Izdelano na Tajskem
Ta izdelek sodi v razred izdelkov Class 1 Laser
po standardih IEC 60825-1:2007 in
IEC/EN 60825-1:2014.
 Žarčenje: Neprekinjeno
 Izhodna moč laserja: Manj kot 55,8 μW
 Valovna dolžina: 775 do 800 nm
Napisna ploščica s podatki o delovni
napetosti itd. je nameščena na dnu ohišja.
Veljavnost oznake CE je omejena samo na
države, kjer to zahteva zakonodaja
(večinoma v državah Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) in v Švici).
Družba Sony Corporation izjavlja, da je
oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Opomba za stranke: spodaj navedene
informacije se nanašajo samo na
opremo, prodano v državah, v katerih
veljajo direktive EU
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation,
ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti
izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega
predstavnika družbe Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
2SL
Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži
pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno
odvreči med gospodinjske odpadke. Ta
oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi
kemijski simbol. Kemijski simbol za svinec
(Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot
0,004 % svinca. S pravilnim odstranjevanjem
izdelkov in baterij pripomorete k
preprečevanju morebitnih negativnih
posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih
lahko povzročila napačna odstranitev.
Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju
naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje
ali zaradi varnostnih razlogov ali
zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje
trajno napajanje prek notranje baterije,
lahko baterijo zamenja samo usposobljen
serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s
takšno baterijo ter električno in elektronsko
opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske
dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu
za recikliranje električne in elektronske
opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi
baterijami preberite razdelek o varnem
odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije
odložite na ustreznem zbirnem mestu za
recikliranje izrabljenih baterij. Za več
informacij o recikliranju tega izdelka ali
baterije se obrnite na lokalno upravo,
komunalno službo ali prodajalca, pri
katerem ste kupili izdelek ali baterijo.
POZOR
Frekvenčno območje 65–74 MHz v evropski
preglednici razporeditev in uporab frekvenc
ni določeno za predvajanje zvoka in ga v
Evropi ni mogoče uporabljati.
Opozorilo, če vžig v vašem
avtomobilu ne podpira položaja ACC
Nastavite funkcijo AUTO OFF (stran 19).
Enota se bo popolnoma in samodejno
izključila po določenem času, ko je enota
izklopljena in je prikazana ura (npr.
pritisnite in zadržite OFF za 1 sekundo).
Tako enota preprečuje praznjenje baterije.
Če ne nastavite funkcije AUTO OFF, ob
vsakokratnem premiku vžiga v položaj za
izklop pritisnite in držite gumb OFF, dokler
prikaz na zaslonu ne izgine.
Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki
jih ponujajo drugi ponudniki
Storitve, ki jih ponujajo drugi ponudniki, se
lahko brez predhodnega obvestila
spremenijo, začasno prekinejo ali ukinejo.
Sony v takih primerih ne nosi nobene
odgovornosti.
O funkciji NFC
Model, ki podpira funkcijo NFC in je opisan v
teh navodilih, je:
– MEX-N5300BT
Pomembno obvestilo
Pozor
SONY V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN
ZA MOREBITNO NAKLJUČNO, NEPOSREDNO
ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI DRUGO ŠKODO,
KI MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO
DOBIČKA, PRIHODKOV, PODATKOV,
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI KATERE
KOLI POVEZANE OPREME, IZGUBO ČASA
ZARADI NEDELOVANJA TER IZGUBO
UPORABNIKOVEGA ČASA ZARADI UPORABE
TEGA IZDELKA, NJEGOVE STROJNE OPREME
IN/ALI NJEGOVE PROGRAMSKE OPREME ALI
V POVEZAVI S TAKO UPORABO.
Klici v sili
Ta enota BLUETOOTH za prostoročno
uporabo v vozilu in z njo povezana
elektronska naprava delujeta na podlagi
radijskih signalov, mobilnih in stacionarnih
telefonskih omrežij ter uporabniško
programirane funkcije, ki ne morejo
zagotoviti nemotene povezave v vseh
pogojih.
Zaradi tega se pri pomembnih
komunikacijah (npr. nujni zdravstveni
primeri) ne zanašajte samo na uporabo
morebitnih elektronskih naprav.
Komunikacija BLUETOOTH
 Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje
elektronskih medicinskih naprav. Na
naslednjih lokacijah izklopite to enoto in
druge naprave BLUETOOTH, saj lahko
povzročijo nezgodo.
– povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini, v
bolnišnicah, na vlakih, na letalih ali na
bencinskih črpalkah,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega
alarma.
 Ta enota podpira varnostne funkcije,
skladne s standardom BLUETOOTH, z
namenom zagotavljanja varne povezave
pri uporabi brezžične tehnologije
BLUETOOTH, vendar tovrstna zaščita glede
na nastavitev morda ne bo zadostna. Pri
komuniciranju prek brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite previdni.
 Ne prevzemamo odgovornosti za
morebitno uhajanje informacij pri
komunikaciji BLUETOOTH.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Spoštovani kupec, ta izdelek vključuje
radijski oddajnik.
V skladu z uredbo UNECE št. 10 lahko
proizvajalci vozil določijo posebne pogoje za
namestitev radijskih oddajnikov v vozila.
Pred nameščanjem tega izdelka v vozilo
preberite priročnik za uporabo vozila ali se
obrnite na proizvajalca/prodajalca vozila.
3SL
Nastavitve
Vsebina
Vodnik po delih sistema in upravljalnih
gumbih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod
Odstranjevanje sprednje plošče . . . . . . . . . 7
Ponastavitev enote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavitev ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Preverjanje napetosti baterije . . . . . . . . . . . 8
Priprava naprave BLUETOOTH . . . . . . . . . . . 8
Priključitev naprave USB . . . . . . . . . . . . . . 10
Priključitev drugih prenosnih zvočnih
naprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prekinitev predstavitvenega načina
(DEMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Osnovne nastavitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Splošne nastavitve (GENERAL) . . . . . . . . . 19
Nastavitve zvoka (SOUND) . . . . . . . . . . . . 20
Nastavitve zaslona (DISPLAY) . . . . . . . . . . 20
Nastavitev za BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . 21
Nastavitve aplikacije »Sony | Music Center«
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dodatne informacije
Poslušanje radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uporaba radijskega podatkovnega
sistema (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Posodabljanje vdelane programske
opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Previdnostni ukrepi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sporočila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje
Povezava/namestitev
Poslušanje radia
Predvajanje plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Predvajanje iz naprave USB . . . . . . . . . . . .
Predvajanje iz naprave BLUETOOTH . . . . .
Iskanje in predvajanje skladb . . . . . . . . . .
12
12
13
13
Prostoročno telefoniranje (samo
prek povezave BLUETOOTH)
Sprejem klica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vzpostavitev klica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Razpoložljive funkcije med klicem . . . . . . 15
Uporabne funkcije
»Sony | Music Center« s pametnim
telefonom iPhone/Android™ . . . . . . . 16
Prepoznavanje glasu (le pri pametnih
telefonih s sistemom Android) . . . . . . 17
Uporaba funkcije "Siri Eyes Free". . . . . . . . 17
4SL
Opozorila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam delov za namestitev . . . . . . . . . .
Povezava (za MEX-N5300BT) . . . . . . . . . .
Povezava (za MEX-N4300BT) . . . . . . . . . .
Namestitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
27
30
33
33
34
35
38
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih
Glavna enota
 PTY (vrsta programa)
Izberite PTY v RDS.
(prebrskaj) (stran 13, 14)
Preklopi v način brskanja med
predvajanjem.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
iPod ali naprava USB v načinu Android).
Oznaka N (samo MEX-N5300BT)
S pametnim telefonom Android se
dotaknite gumba za upravljanje, da
vzpostavite povezavo BLUETOOTH.
 Reža za ploščo
 Zaslon
 Gumb za odstranjevanje sprednje plošče
 Vrata USB
 SRC (vir)
Vklopite napajanje.
Spremenite vir.
  (izmet plošče)
OFF
Pridržite eno sekundo, da izklopite vir in
prikažete uro.
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite
gumb, da izklopite napajanje in da
izbrišete prikaz na zaslonu.
 Gumb za upravljanje
Zavrtite ga, da prilagodite raven glasnosti.
PUSH ENTER
Potrdite izbrani element.
Pritisnite SRC in ga nato zavrtite in pritisnite,
da spremenite vir (časovna omejitev 2 s).
MENU
Odprite nastavitveni meni.

/
(SEEK –/+)
Samodejno poišče radijske postaje.
Pritisnite in držite gumb za ročno iskanje.
/ (nazaj/naprej)
/ (hitro pomikanje nazaj/naprej)

(nazaj)
Vrnite se na prejšnji zaslon.
MODE (stran 11)

CALL
Odpre meni za klicanje. Sprejme/konča
klic.
Pridržite gumb vsaj 2 sekundi, da vklopite
signal BLUETOOTH.
 Sprejemnik za daljinski upravljalnik
VOICE (stran 15, 17, 18)
Pritisnite in držite več kot 2 sekundi, da
aktivirate glasovno klicanje, prepoznavanje
glasu (samo v pametnih telefonih Android)
ali funkcijo Siri (samo iPhone).
5SL
 Številski gumbi (1 do 6)
Sprejemanje signala shranjenih radijskih
postaj. Pritisnite in držite gumb, da
shranite postajo.
ALBUM /
Preskakovanje albumov za zvočno
napravo. Za zaporedno preskakovanje
albumov pritisnite in pridržite.
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
iPod ali naprava USB v načinu Android).
(ponavljanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
(naključno predvajanje)
(Ni na voljo, kadar je priključena naprava
USB v načinu Android.)
MIC (stran 15)
 (predvajanje/začasna zaustavitev)
 EXTRA BASS
Poudari nizkotonski zvok v skladu z
ravnjo glasnosti. Pritisnite, da spremenite
nastavitev EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Vtičnica AUX
 DSPL (zaslon)
Pritisnite za spreminjanje elementov na
zaslonu.
SCRL (pomikanje)
Pritisnite in držite gumb za pomikanje po
elementih na zaslonu.
6SL
Opomba
Uvod
Odstranjevanje sprednje
plošče
Sprednjo ploščo te enote lahko odstranite
ter tako preprečite krajo.
1
Pridržite OFF , da izklopite enoto,
pritisnite gumb za odstranjevanje
sprednje plošče  in nato povlecite
ploščo proti sebi, da jo odstranite.
S ponastavitvijo enote izbrišete vse nastavitve ure in
nekatere shranjene vsebine.
Nastavitev območja/regije
Po ponastavitvi enote se na zaslonu prikaže
nastavitev območja/regije.
1
Pritisnite ENTER, ko je prikazana
možnost [SET AREA].
Prikaže se trenutno nastavljeno
območje/regija.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
[EUROPE] ali [RUSSIA] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [YES] ali [NO], in ga
pritisnite.
Če spremenite nastavitev območja/
regije, se enota ponastavi, nato pa se
prikaže ura.
Opozorilni alarm
Če stikalo za vžig premaknete v položaj za
izklop, ne da bi odstranili sprednjo ploščo,
bo nekaj sekund aktiviran opozorilni signal.
Alarm bo aktiven samo, če uporabljate
vgrajeni ojačevalnik.
To nastavitev lahko konfigurirate v meniju
splošnih nastavitev (stran 19).
Nastavitev ure
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in
ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET CLOCK], in ga
pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [MANUAL], in ga
pritisnite.
Serijska številka (samo MEX-N5300BT)
Preverite, ali se serijski številki na spodnji
strani enote in na hrbtni strani sprednje
plošče ujemata. V nasprotnem primeru
postopka seznanjanja BLUETOOTH ter
vzpostavitve in prekinitve povezave s
funkcijo NFC ne bo mogoče izvesti.
Pritrjevanje sprednje plošče
Prikaz ure utripa.
4
Ure in minute nastavite tako, da
zavrtite gumb za upravljanje.
Če želite spremeniti digitalni prikaz,
pritisnite / (SEEK –/+).
5
Ko nastavite minute, pritisnite MENU.
Nastavitev je končana, ura pa aktivna.
Ponastavitev enote
Pred prvo uporabo enote po zamenjavi
akumulatorja ali vnovični priključitvi je treba
enoto ponastaviti.
1
Prikaz ure
Pritisnite DSPL.
Samodejna nastavitev ure
V koraku 3 izberite [AUTO <RDS>].
Pritisnite DSPL in CALL za več kot
2 sekundi.
7SL
Preverjanje napetosti
baterije
Preverite lahko trenutno napetost baterije.
(Ni na voljo, če je vir izklopljen in je
prikazana ura).
1
1
Aktivirajte funkcijo NFC v pametnem
telefonu.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena pametnemu telefonu.
2
Z delom pametnega telefona, na
katerem je oznaka N, se dotaknite
oznake N na enoti.
Pritiskajte DSPL, dokler se ne prikaže
napetost baterije.
Priprava naprave
BLUETOOTH
Uživajte v glasbi in prostoročno telefonirajte
z združljivo napravo BLUETOOTH, kot je
pametni telefon, mobilni telefon ali zvočna
naprava (v nadaljevanju »naprava
BLUETOOTH«, če ni navedeno drugače).
Podrobnosti o povezovanju so na voljo v
navodilih za uporabo, ki so priložena napravi.
Pred povezovanjem naprave zmanjšajte
glasnost te enote, da preprečite glasno
predvajanje zvoka.
Vzpostavljanje povezave s
pametnim telefonom z uporabo
funkcije povezava z enim dotikom
(NFC) (samo MEX-N5300BT)
Če se s pametnim telefonom, ki je združljiv s
funkcijo NFC*, dotaknete gumba za
upravljanje na enoti, se enota seznani s
pametnim telefonom, povezava pa se
samodejno vzpostavi.
* NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega polja) je
tehnologija, ki omogoča brezžično komunikacijo
kratkega dosega med različnimi napravami, kot so
mobilni telefoni in oznake IC. S funkcijo NFC lahko
podatke enostavno prenašate tako, da se
dotaknete ustrezne oznake ali predela naprav, ki
so združljive s funkcijo NFC.
Pri pametnih telefonih z nameščenim OS
Android 4.0 ali starejšim je treba prenesti
aplikacijo "NFC Easy Connect", ki je na voljo v
trgovini Google Play. Aplikacija v nekaterih
državah/regijah morda ni na voljo.
8SL
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
Izklop z uporabo funkcije NFC
Z delom pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, se znova dotaknite oznake N na
enoti.
Opombe
• Pri vzpostavljanju povezave previdno ravnajte s
pametnim telefonom, da ga ne opraskate.
• Povezava z enim dotikom ni mogoča, če je enota
že povezana z dvema napravama, ki sta združljivi s
funkcijo NFC. V tem primeru prekinite povezavo z
eno od naprav in znova vzpostavite povezavo s
pametnim telefonom.
Seznanjanje in vzpostavljanje
povezave z napravo BLUETOOTH
Pri prvem vzpostavljanju povezave z napravo
BLUETOOTH je potrebna skupna registracija
(imenovana »seznanjanje«). Seznanjanje
omogoči, da se ta enota in druge naprave
prepoznajo. S to enoto lahko povežete dve
napravi BLUETOOTH (dva mobilna telefona
ali mobilni telefon in zvočno napravo).
1
Napravo BLUETOOTH postavite na
razdaljo 1 m (3 ft) od te enote.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET PAIRING], in ga
pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET DEVICE 1]* ali
[SET DEVICE 2]*, in ga pritisnite.
utripa, ko je enota v stanju
pripravljenosti za seznanjanje.
* Ko je seznanjanje končano, se bo napis [SET
DEVICE 1] ali [SET DEVICE 2] spremenil v ime
seznanjene naprave.
5
Izvedite postopek seznanjanja v
napravi BLUETOOTH, da zazna to
enoto.
6
Na zaslonu naprave BLUETOOTH
izberite možnost [MEX-xxxxx] (ime
modela).
Prekinjanje povezave s seznanjeno
napravo
Izvedite korake 2 do 4, da prekinete
povezavo, ko sta ta enota in naprava
BLUETOOTH seznanjeni.
Vzpostavljanje povezave s
seznanjeno napravo BLUETOOTH
Za uporabo seznanjene naprave je potrebna
povezava s to enoto. Povezava z nekaterimi
seznanjenimi napravami bo vzpostavljena
samodejno.
Če se ime vašega modela ne prikaže,
ponovite postopek od 2. koraka.
7
Če naprava BLUETOOTH zahteva vnos
gesla*, vnesite [0000].
* Geslo je lahko označeno z besedami
»Passcode«, »PIN code«, »PIN number« ali
»Password«, odvisno od naprave.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[BLUETOOTH], in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete [SET BT SIGNL], in ga
pritisnite.
Preverite, ali ikona
3
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v
napravi BLUETOOTH.
4
Napravo BLUETOOTH povežite s to
enoto.
Zasveti ikona
Geslo za vnos
sveti.
ali
.
Ikone na zaslonu:
[0000]
Ko je seznanjanje končano,
neprekinjeno.
8
sveti
V napravi BLUETOOTH izberite to
enoto, da vzpostavite povezavo
BLUETOOTH.
ali
zasveti, ko je povezava
vzpostavljena.
Opomba
Ko se vzpostavlja povezava z napravo BLUETOOTH,
druge naprave te enote ne morejo prepoznati.
Če želite omogočiti zaznavanje, omogočite način
seznanjanja in poiščite enoto z drugo napravo.
Zagon predvajanja
Za podrobnosti glejte »Predvajanje iz
naprave BLUETOOTH« (stran 13).
Sveti, kadar je omogočeno
prostoročno telefoniranje prek
profila za prostoročno uporabo
(HFP).
Sveti, kadar je omogočeno
predvajanje vsebin iz zvočne
naprave prek profila naprednega
distribuiranja zvoka (A2DP).
Vzpostavljanje povezave z napravo, ki
je bila nazadnje povezana z enoto
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v napravi
BLUETOOTH.
Če želite vzpostaviti povezavo z zvočno
napravo, pritisnite SRC, da izberete
[BT AUDIO], in pritisnite  (predvajanje/
začasna zaustavitev).
Če želite vzpostaviti povezavo s telefonom,
pritisnite CALL.
9SL
Opomba
Med pretočnim prenosom zvoka iz naprave
BLUETOOTH povezava te enote z mobilnim
telefonom ne bo mogoča. Namesto tega se z
mobilnega telefona povežite z enoto.
Nasveti
Priključitev naprave USB
1
2
Pri aktivnem signalu BLUETOOTH: enota se ob
vklopu vžiga samodejno poveže z mobilnim
telefonom, s katerim je bila nazadnje vzpostavljena
povezava.
Zmanjšajte glasnost enote.
Napravo USB priključite neposredno
na enoto.
Priključite napravo iPod/iPhone s kablom
USB za priključitev naprave iPod (ni
priložen).
Namestitev mikrofona
Za podrobnosti glejte »Namestitev
mikrofona (samo MEX-N5300BT)« (stran 37).
Vzpostavljanje povezave z
napravo iPhone/iPod (samodejno
seznanjanje naprave BLUETOOTH)
Če v vrata USB priključite napravo iPhone/
iPod z nameščenim sistemom iOS5 ali
novejšo različico, se enota z njo seznani in
poveže samodejno.
Če želite omogočiti samodejno seznanjanje
naprave BLUETOOTH, nastavite [SET
AUTOPAIR] v meniju [BLUETOOTH] na [ON]
(stran 21).
1
Aktivirajte funkcijo BLUETOOTH v
napravi iPhone/iPod.
2
Priključite napravo iPhone/iPod v
vrata USB.
Preverite, ali
sveti na zaslonu enote.
Opombe
• Samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, če je enota že povezana z dvema
napravama BLUETOOTH. V tem primeru prekinite
povezavo z eno od naprav in znova vzpostavite
povezavo z napravo iPhone/iPod.
• Če samodejno seznanjanje naprave BLUETOOTH ni
mogoče, glejte »Priprava naprave BLUETOOTH«
(stran 8).
10SL
Priključitev drugih
prenosnih zvočnih naprav
1
2
3
Izklopite prenosno zvočno napravo.
Zmanjšajte glasnost enote.
Povežite prenosno zvočno napravo
prek kabla (ni priložen)* z vtičnico
AUX (stereo mini vtičnica) na enoti.
* Uporabite kabel z ravnim vtičem.
4
Pritisnite SRC, da izberete [AUX].
Usklajevanje ravni glasnosti priključene
naprave z drugimi viri
Predvajajte prenosno zvočno napravo pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje v enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stran 20).
Poslušanje radia
Poslušanje radia
Če želite poslušati radio, z gumbom SRC
izberite [TUNER].
Samodejno shranjevanje (BTM)
1
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3 ali
MW/LW) lahko spremenite z
gumbom MODE.
2
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in
ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET BTM] in ga pritisnite.
Enota shranjuje postaje za številske
gumbe v vrstnem redu frekvenc.
Iskanje postaj
1
2
Frekvenčni pas (FM1, FM2, FM3 ali
MW/LW) lahko spremenite z
gumbom MODE.
Poiščite postaje.
Ročno iskanje postaj
Pritisnite in pridržite / (SEEK –/+),
da poiščete ustrezno frekvenco, nato pa
pritiskajte / (SEEK–/+), da jo
podrobno nastavite.
Samodejno iskanje postaj
Pritisnite / (SEEK –/+).
Iskanje se zaustavi, ko enota prejme
signal postaje.
Ročno shranjevanje
1
Če želite shraniti najdeno postajo,
pridržite ustrezen številski gumb
(1–6), da se prikaže ikona [MEM].
Uporaba radijskega
podatkovnega sistema
(RDS)
Nastavljanje alternativnih
frekvenc (AF) in prometnih
obvestil (TA)
AF neprekinjeno izboljšuje postajo glede na
najmočnejši sprejeti signal v omrežju, TA pa
predvaja prejete trenutne prometne
informacije ali prometne programe (TP).
1
Pritisnite gumb MENU, zavrtite gumb
za upravljanje na možnost [GENERAL]
in ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [SET AF/TA], in ga
pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ali [SET AF/TA-OFF],
in ga pritisnite.
Shranjevanje postaj RDS z nastavitvijo
funkcij AF in TA
Postaje RDS lahko prednastavite skupaj z
nastavitvijo funkcije AF/TA. Nastavite AF/TA
in nato shranite postajo s funkcijo BTM ali
ročno. Pri ročni prednastavitvi lahko
prednastavite tudi postaje, ki niso RDS.
Prejemanje nujnih obvestil
Če je funkcija AF/TA aktivirana, bodo nujna
obvestila samodejno prekinila predvajano
vsebino trenutno izbranega vira.
Prilagoditev ravni glasnosti med
prometnimi obvestili
Raven bo shranjena v pomnilnik za nadaljnja
prometna obvestila, neodvisno od običajne
ravni glasnosti.
Sprejemanje signala shranjenih
radijskih postaj
1
Izberite frekvenčni pas in pritisnite
številski gumb (1–6).
11SL
Ohranjanje območnega programa
(REGIONAL)
Če sta funkciji AF in REGIONAL omogočeni,
enota ne bo preklopila na drugo območno
postajo z močnejšim signalom. Če zapustite
področje sprejema tega regionalnega
programa, med sprejemanjem signala FM
nastavite v meniju [GENERAL] možnost [SET
REGIONAL] na [SET REG-OFF] (stran 19).
Ta funkcija ne deluje v Združenem kraljestvu
in nekaterih drugih območjih.
Predvajanje
Predvajanje plošče
1
Ploščo vstavite tako, da je stran z
oznako obrnjena navzgor.
Funkcija lokalne povezave (samo v
Združenem kraljestvu)
Ta funkcija omogoča izbiro drugih lokalnih
postaj v območju, tudi če niso shranjene
pod številskimi gumbi.
Med sprejemom FM pritisnite številski gumb
(1–6), pod katerim je shranjena lokalna
postaja. V roku 5 sekund znova pritisnite
številski gumb lokalne postaje. Ta postopek
ponavljajte, dokler ne prejmete signala
lokalne postaje.
Izbira vrste programa (PTY)
1
Med sprejemom signala FM pritisnite
PTY.
2
Gumb za upravljanje vrtite, dokler se
ne prikaže želena vrsta programa,
nato pa ga pritisnite.
Enota začne iskati postaje za izbrano
vrsto programa.
Vrste programov
NEWS (novice), AFFAIRS (aktualni dogodki),
INFO (informacije), SPORT (šport), EDUCATE
(izobraževanje), DRAMA (gledališče), CULTURE
(kultura), SCIENCE (znanost), VARIED (razno),
POP M (pop glasba), ROCK M (rock glasba),
EASY M (glasba srednje poti – MOR), LIGHT M
(lahka orkestralna glasba), CLASSICS (klasična
glasba), OTHER M (druge glasbene zvrsti),
WEATHER (vreme), FINANCE (finance),
CHILDREN (otroški program), SOCIAL (družbeni
dogodki), RELIGION (vera), PHONE IN
(kontaktne oddaje), TRAVEL (potovanja),
LEISURE (zabava in prosti čas), JAZZ (džez),
COUNTRY (country), NATION M (narodna
glasba), OLDIES (zimzelene melodije), FOLK M
(folk glasba), DOCUMENT (dokumentarne
oddaje)
12SL
Predvajanje se samodejno začne.
Predvajanje iz naprave USB
Beseda »iPod« se v teh navodilih za uporabo
na splošno uporablja za funkcije iPod v
napravah iPod in iPhone, razen če je v
besedilu ali na slikah navedeno drugače.
Za podrobnosti o združljivosti naprave iPod
glejte »O napravi iPod« (stran 23) ali obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
Uporabite lahko naprave USB* vrste AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass
Storage Class) in MTP (Media Transfer
Protocol), ki so združljive s standardom USB.
Glede na vrsto naprave USB lahko v enoti
izberete način Android ali MSC/MTP.
Nekateri predvajalniki digitalnih medijev ali
pametni telefoni z operacijskim sistemom
Android bodo morda zahtevali nastavitev
načina MTP.
* npr., pomnilnik USB, digitalni predvajalnik medijev,
pametni telefon z operacijskim sistemom Android
Opombe
• Za podrobnosti o združljivosti naprave USB
obiščite spletno mesto za podporo, ki je navedeno
na zadnji strani priročnika.
• Protokol Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0)
podpirajo pametni telefoni z nameščenim
operacijskim sistemom Android 4.1 ali novejšo
različico. Vendar pa morda nekateri pametni
telefoni ne podpirajo protokola AOA 2.0 v celoti,
čeprav imajo nameščen operacijski sistem
Android OS 4.1 ali novejšo različico.
Za podrobnosti o združljivosti pametnega telefona
z operacijskim sistemom Android obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji strani
priročnika.
• Predvajanje naslednjih datotek ni podprto.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke z zaščito avtorskih pravic
– datoteke DRM (upravljanje digitalnih pravic)
– večkanalne zvočne datoteke
MP3/WMA/AAC:
– stisnjene datoteke Lossless
Pred vzpostavitvijo povezave izberite način
USB (način Android ali MSC/MTP) glede na
vrsto naprave USB (stran 19).
1
Priključite napravo USB v vrata USB
(stran 10).
Predvajanje se začne.
Če je naprava že priključena, pritisnite
gumb SRC in na zaslonu izberite možnost
[USB], da začnete predvajanje (ko je
naprava iPod prepoznana, se na zaslonu
prikaže možnost [IPD]).
2
3
4
Zaženite predvajanje v zvočni napravi.
Prilagodite raven glasnosti enote.
Opombe
• Informacije, kot so naslov, številka/trajanje skladbe
in stanje predvajanja, na enoti morda ne bodo
prikazane, kar je odvisno od zvočne naprave.
• Predvajanje zvočne naprave se ne zaustavi, tudi če
spremenite vir z enoto.
• Če se prek povezave BLUETOOTH izvaja aplikacija
»Sony | Music Center«, možnost [BT AUDIO] na
zaslonu ne bo prikazana.
Usklajevanje ravni glasnosti naprave
BLUETOOTH z drugimi viri
Predvajajte zvočno napravo BLUETOOTH pri
zmerni glasnosti in nastavite običajno raven
za poslušanje na enoti.
Pritisnite MENU in izberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stran 20).
Prilagodite raven glasnosti enote.
Zaustavitev predvajanja
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Odstranjevanje naprave
Zaustavite predvajanje in odstranite napravo.
Opozorilo za iPhone
Ko napravo iPhone povežete prek USB,
glasnost telefonskega klica upravljate z
napravo iPhone in ne z enoto. Pazite, da
med klicem nehote ne povečate glasnosti
enote, saj se lahko po koncu klica predvaja
nenaden glasen zvok.
Iskanje in predvajanje skladb
Ponavljajoče se predvajanje in
naključno predvajanje
Ni na voljo, kadar je priključena naprava USB
v načinu Android.
1
Med predvajanjem pritiskajte gumb
(ponavljanje) ali
(naključno
predvajanje), da izberete želeni način
predvajanja.
Morda bo trajalo nekaj časa, da se začne
predvajanje v izbranem načinu.
Predvajanje iz naprave
BLUETOOTH
Vsebine lahko predvajate s priključeno
napravo, ki podpira profil BLUETOOTH A2DP
(profil za napredno distribucijo zvoka).
Razpoložljivi načini predvajanja so odvisni
od izbranega zvočnega vira.
Iskanje skladbe po imenu
("Quick-BrowZer™")
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod
ali naprava USB v načinu Android.
1
1
Vzpostavite povezavo BLUETOOTH z
zvočno napravo (stran 8).
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite
MENU in nato izberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stran 21).
2
Pritisnite SRC, da izberete [BT AUDIO].
Med predvajanjem v načinu CD ali
USB pritisnite
(brskanje)*, da se
prikaže seznam kategorij iskanja.
Ko se prikaže seznam skladb, pritiskajte
gumb
(nazaj), dokler se ne prikaže
želena kategorija iskanja.
* Med predvajanjem iz naprave USB pritisnite in
več kot 2 sekundi držite gumb
(brskanje), da
se vrnete nazaj na začetek seznama kategorij.
13SL
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo iskanja, nato pa
izbiro potrdite, tako da ga pritisnete.
3
Ponovite 2. korak, da poiščete želeno
skladbo.
Predvajanje se začne.
Izhod iz načina "Quick-BrowZer"
Pritisnite gumb
(brskanje).
Prostoročno telefoniranje (samo
prek povezave BLUETOOTH)
Če želite uporabljati mobilni telefon, ga
povežite z enoto. Na enoto lahko povežete
dva mobilna telefona. Za podrobnosti glejte
»Priprava naprave BLUETOOTH« (stran 8).
Iskanje s preskakovanjem
elementov (preskočni način)
Ni na voljo, kadar je priključena naprava iPod
ali naprava USB v načinu Android.
1
Med predvajanjem s CD-ja ali USB-ja
pritisnite
(brskanje).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete element.
Enota predvaja elemente na seznamu
tako, da jih preskakuje po korakih, ki
predstavljajo 10 % skupnega števila
elementov.
4
5
Za vrnitev v način "Quick-BrowZer"
pritisnite ENTER.
Sprejem klica
1
Ko prejmete klic z zvonjenjem,
pritisnite CALL.
Telefonski klic se sprejme.
Opomba
Zvonjenje in glas klicatelja se oddajata prek
sprednjih zvočnikov. Za izbiro zvočnikov za
prostoročno klicanje pritisnite MENU in nato izberite
[BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT] (stran 22).
Zavrnitev klica
Za eno sekundo pridržite gumb OFF.
Prikaže se izbrani element.
Končanje klica
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeni element in ga pritisnite.
Znova pritisnite CALL.
Predvajanje se začne.
Vzpostavitev klica
Klic lahko vzpostavite iz imenika ali
zgodovine klicev, kadar je vzpostavljena
povezava z mobilnim telefonom, ki podpira
profil za dostop do imenika (PBAP).
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, izberite enega od njiju.
Iz imenika
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
14SL
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [PHONE BOOK], in
ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno črko na seznamu in ga
pritisnite.
4
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno ime na seznamu in ga
pritisnite.
5
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno številko na seznamu in ga
pritisnite.
S ponovnim klicanjem
1
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete enega od telefonov, in ga pritisnite.
2
Telefonski klic se sprejme.
Iz zgodovine klicev
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Z glasovnimi oznakami
Klic lahko vzpostavite tako, da izgovorite
glasovno oznako, ki je shranjena v
povezanem mobilnem telefonu s funkcijo
glasovnega klicanja.
1
2
3
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete enega od telefonov, in ga
pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [DIAL NUMBER], in
ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na vnos
telefonske številke, izberite [ ]
(presledek) in nato pritisnite gumb
ENTER*.
Telefonski klic se sprejme.
* Če želite spremeniti digitalni prikaz, pritisnite
/ (SEEK –/+).
Opomba
Na zaslonu se namesto [#] prikaže [_].
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [VOICE DIAL], in ga
pritisnite.
Druga možnost je, da za več kot
2 sekundi pridržite gumb VOICE.
Telefonski klic se sprejme.
1
Pritisnite CALL.
Če sta z enoto povezana dva mobilna
telefona, zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete enega od telefonov, in ga pritisnite.
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno ime ali telefonsko številko v
zgodovini klicev in ga pritisnite.
Z vnosom telefonske številke
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [REDIAL], in ga
pritisnite.
Telefonski klic se sprejme.
Zavrtite gumb za upravljanje, da
izberete možnost [RECENT CALL], in
ga pritisnite.
Prikaže se zgodovina klicev.
3
Pritisnite CALL.
Izgovorite glasovno oznako, ki je
shranjena v mobilnem telefonu.
Vaš glas je prepoznan in vzpostavi se klic.
Preklic glasovnega klicanja
Pritisnite VOICE.
Razpoložljive funkcije med
klicem
Nastavitev glasnosti zvonjenja
Pri sprejemu klica zavrtite gumb za
upravljanje.
Nastavitev glasnosti klicatelja
Med klicem zavrtite gumb za upravljanje.
Nastavitev glasnosti druge osebe
(nastavitev mikrofona)
Pritisnite MIC.
Nastavljive ravni glasnosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
15SL
Zmanjšanje odmeva in šuma (način za
odpravljanje odmeva/zmanjševanje
šuma)
Pridržite gumb MIC.
Nastavljivi način: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Preklapljanje med prostoročnim in
ročnim načinom
Med klicem pritisnite gumb MODE, da
preklopite zvok telefonskega klica med
enoto in mobilnim telefonom.
Opomba
Ta funkcija morda ne bo na voljo, kar je odvisno od
mobilnega telefona.
Uporabne funkcije
»Sony | Music Center« s
pametnim telefonom
iPhone/Android™
Prenesti morate najnovejšo različico
aplikacije "Sony | Music Center", in sicer iz
trgovine App Store za telefone iPhone ali iz
trgovine Google Play za pametne telefone
Android.
Opombe
• Zaradi varnosti upoštevajte lokalno prometno
zakonodajo in predpise ter ne uporabljajte
aplikacije med vožnjo.
• »Sony | Music Center« je aplikacija za upravljanje z
njo združljivih zvočnih naprav s pametnim
telefonom iPhone/Android.
• Kaj lahko upravljate z aplikacijo »Sony | Music
Center«, je odvisno od priključene naprave.
• Podrobnosti glede uporabe funkcij »Sony | Music
Center« lahko preverite v pametnem telefonu
iPhone/Android.
• Dodatne podrobnosti o aplikaciji »Sony | Music
Center« so vam na voljo na spletnem naslovu:
http://www.sony.net/smcqa/
• Obiščite spodnja spletna mesta in poiščite
združljive modele pametnih telefonov iPhone/
Android.
Za telefone iPhone: obiščite trgovino App Store
Za pametne telefone Android: obiščite trgovino
Google Play
Povezovanje z aplikacijo »Sony |
Music Center«
1
S pametnim telefonom iPhone/
Android vzpostavite povezavo
BLUETOOTH (stran 8).
Če želite izbrati zvočno napravo, pritisnite
MENU in nato izberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stran 21).
2
Zaženite aplikacijo »Sony | Music
Center«.
3
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost
[SONY APP], in ga pritisnite.
Povezava s pametnim telefonom iPhone/
Android je vzpostavljena.
Podrobnosti o funkcijah v pametnem
telefonu iPhone/Android najdete v
pomoči aplikacije.
16SL
Če se prikaže številka naprave
Preverite, ali je številka prikazana (npr.
123456), in nato v pametnem telefonu
iPhone/Android izberite [Yes].
Prekinitev povezave
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje, da izberete možnost [SONY
APP], in ga pritisnite.
Izbiranje vira ali aplikacije
V pametnem telefonu iPhone/Android lahko
izberete želeni vir ali aplikacijo.
Izbira vira
Pritiskajte gumb SRC. Lahko tudi pritisnete
gumb SRC, zavrtite gumb za upravljanje na
želeni vir in pritisnete gumb ENTER.
Prikaz seznama virov
Pritisnite SRC.
Obvestilo o sporočilu SMS prek
glasovnega pomočnika (le pri
telefonih s sistemom Android)
Ko prejmete sporočilo SMS, jih glasovni
pomočnik samodejno prebere na glas prek
avtomobilskih zvočnikov.
Zvočne in zaslonske nastavitve
Prek pametnega telefona iPhone/Android
lahko prilagodite nastavitve v zvezi z
zvokom in zaslonom.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
Prepoznavanje glasu
(le pri pametnih telefonih
s sistemom Android)
1
Pritisnite in držite gumb VOICE, da
aktivirate prepoznavanje glasu.
2
V mikrofon izrecite želen glasovni
ukaz.
Izklop prepoznavanja glasu
Pritisnite VOICE.
Opombe
• Funkcija prepoznavanja glasu v nekaterih primerih
morda ne bo na voljo.
• Prepoznavanje glasu morda ne bo pravilno
delovalo, kar je odvisno od zmogljivosti
povezanega pametnega telefona Android.
• Funkcijo prepoznavanja glasu uporabljajte, kadar
hrup iz okolja (npr. zvok motorja) ni moteč.
Podrobnosti o nastavitvah najdete v pomoči
aplikacije.
Odgovarjanje na sporočilo SMS
(samo pametni telefon Android)
Na sporočilo lahko odgovorite z dotikom na
ikono za odgovor.
1 Aktivirajte aplikacijo "Sony | Music Center"
in nato se dotaknite ikone [Reply] (odgovor).
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže
zaslon za vnos sporočila.
2 Vnesite sporočilo s prepoznavanjem glasu.
V aplikaciji »Sony | Music Center« se prikaže
seznam sporočil, ki so na voljo.
3 Zavrtite gumb za upravljanje na želeno
sporočilo in ga pritisnite.
Sporočilo je poslano.
Uporaba funkcije "Siri Eyes
Free"
"Siri Eyes Free" omogoča, da lahko
prostoročno uporabljate telefon iPhone,
tako da preprosto govorite v mikrofon. Če
želite uporabljati to funkcijo, morate
povezati telefon iPhone z enoto prek
povezave BLUETOOTH. Funkcija je na voljo
samo v telefonih iPhone 4s ali novejših.
Preverite, ali je v telefonu iPhone
nameščena najnovejša različica sistema iOS.
Najprej morate dokončati registracijo in
nastavitve povezave BLUETOOTH za telefon
iPhone z enoto. Za podrobnosti glejte
»Priprava naprave BLUETOOTH« (stran 8).
Če želite izbrati iPhone, pritisnite MENU in
nato izberite [BLUETOOTH]  [SET
AUDIODEV] (stran 21).
17SL
1
Vklopite funkcijo Siri v telefonu
iPhone.
Nastavitve
Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki so priložena telefonu iPhone.
2
Pridržite gumb VOICE za več kot
2 sekundi.
Prikaže se zaslon za glasovni ukaz.
3
Po zvočnem signalu iz telefona
iPhone izgovorite želeni ukaz v
mikrofon.
Ko znova zaslišite zvočni signal, se začne
funkcija Siri odzivati.
Izklop funkcije "Siri Eyes Free"
Prekinitev predstavitvenega
načina (DEMO)
Predstavitveni prikaz, ki se pojavi, ko je vir
izklopljen in se prikaže ura, lahko prekinete.
1
Pritisnite MENU, zavrtite gumb za
upravljanje na možnost [GENERAL] in
ga pritisnite.
2
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO] in ga pritisnite.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
možnost [SET DEMO-OFF] in ga
pritisnite.
Pritisnite VOICE.
Opombe
• iPhone morda ne bo prepoznal vašega glasu, kar
je odvisno od pogojev uporabe. (Če ste na primer
v avtomobilu, ki se premika.)
• Na mestih, kjer je otežen sprejem signalov
telefona iPhone, funkcija "Siri Eyes Free" morda ne
bo pravilno delovala ali bo odzivni čas daljši.
• Glede na stanje delovanja telefona iPhone funkcija
"Siri Eyes Free" morda ne bo pravilno delovala ali
se bo izklopila.
• Če predvajate skladbo s telefonom iPhone prek
zvočne povezave BLUETOOTH in se začne skladba
predvajati prek povezave BLUETOOTH, se funkcija
"Siri Eyes Free" samodejno izklopi in enota
preklopi na zvočni vir BLUETOOTH.
• Če aktivirate funkcijo "Siri Eyes Free" med
predvajanjem zvoka, lahko enota preklopi na
zvočni vir BLUETOOTH, tudi če ne podate skladbe
za predvajanje.
• Če je telefon iPhone priključen na vhod USB,
funkcija "Siri Eyes Free" morda ne bo pravilno
delovala ali se bo izklopila.
• Ko priključite telefon iPhone v enoto prek kabla
USB, ne aktivirajte funkcije Siri s telefonom iPhone.
Funkcija "Siri Eyes Free" morda ne bo pravilno
delovala ali se bo izklopila.
• Ko je funkcija "Siri Eyes Free" vklopljena, se zvok
ne predvaja.
Nastavitev je dokončana.
4
Dvakrat pritisnite
(nazaj).
Na zaslonu se znova prikaže običajni
način sprejemanja radijskih signalov/
predvajanja zvoka.
Osnovne nastavitve
Elemente lahko nastavite v teh kategorijah:
Splošne nastavitve (GENERAL), nastavitve
zvoka (SOUND), nastavitve zaslona
(DISPLAY), nastavitve BLUETOOTH
(BLUETOOTH), nastavitve aplikacije »Sony |
Music Center« (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Zavrtite gumb za upravljanje na
želeno kategorijo nastavitve in ga
pritisnite.
Elementi, ki jih lahko nastavite, se
razlikujejo glede na vir in nastavitve.
3
Zavrtite gumb za upravljanje na
želene možnosti in ga pritisnite.
Vrnitev na prejšnji zaslon
Pritisnite
18SL
(nazaj).
Splošne nastavitve (GENERAL)
AREA (območje)
Določi območje/regijo za uporabo te
enote: [EUROPE], [RUSSIA].
Če spremenite trenutno nastavitev
območja/regije, se enota ponastavi, nato
pa se prikaže ura.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
DEMO (predstavitev)
Aktivira predstavitev: [ON], [OFF].
CLOCK (ura) (stran 7)
Nastavi uro: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (opozorilni alarm)
Aktivira opozorilni alarm: [ON], [OFF]
(stran 7).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
EDIT CUSTOM (urejanje po meri)
Registrira funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) za
daljinski upravljalnik na volanu:
 Zavrtite gumb za upravljanje, da izberete
funkcijo, ki jo želite dodeliti daljinskemu
upravljalniku na volanu, in ga pritisnite.
 Medtem ko možnost [REGISTER]
utripa, pridržite gumb na daljinskem
upravljalniku na volanu, ki mu želite
dodeliti določeno funkcijo. Ko je
registracija dokončana, se prikaže
oznaka [REGISTERED].
 Če želite registrirati še druge funkcije,
ponovite koraka  in .
(Na voljo samo, kadar je možnost
[STR CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (ponastavitev po meri)
Ponastavi shranjene funkcije daljinskega
upravljalnika na volanu: [YES], [NO].
(Na voljo samo, kadar je možnost [STR
CONTROL] nastavljena na [CUSTOM].)
Opombe
BEEP (pisk)
Aktivira kratek zvočni signal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (samodejni izklop)
Samodejni izklop po določenem času, ko
je enota izklopljena in je prikazana ura
(npr. pritisnite in zadržite OFF za 1
sekundo): [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING (volan)
Registrira/ponastavi nastavitev
daljinskega upravljanja z volanom.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
STR CONTROL (upravljanje z volanom)
Izbere način za vhod povezanega
daljinskega upravljalnika. Pred uporabo
uskladite način za vhod s povezanim
daljinskim upravljalnikom, da preprečite
okvaro.
CUSTOM (po meri)
Način za vhod za daljinski upravljalnik
na volanu
PRESET (prednastavitev)
Način za vhod za daljinski upravljalnik s
kablom brez daljinskega upravljalnika
na volanu
(Samodejno izbrano med izvajanjem
[RESET CUSTOM].)
• Med nastavitvijo lahko uporabljate le gumbe na
enoti. Preden začnete z nastavitvijo, zaradi
varnosti parkirajte avtomobil.
• Če med registracijo pride do napake, se
ohranijo vse predhodno registrirane
informacije. Ponovite registracijo za funkcijo,
pri kateri je prišlo do napake.
• Ta funkcija v nekaterih vozilih morda ni na voljo.
Za podrobnosti o združljivosti vozila obiščite
spletno mesto za podporo, ki je navedeno na
zadnji strani priročnika.
USB MODE (način USB)
Spremeni način USB: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Na voljo samo, kadar je izbran vir USB.)
AF/TA (alternativne frekvence/prometna
obvestila)
Nastavi alternativne frekvence (AF) in
nastavitev prometnih obvestil (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Na voljo le, kadar vir ni izbran.)
REGIONAL (regionalni programi)
Omeji sprejem na določeno regijo: [ON],
[OFF].
(Na voljo samo, ko naprava sprejema
frekvenco FM.)
BTM (shranjevanje radijskih postaj z
najboljšim signalom) (stran 11)
(Na voljo samo, ko je izbran sprejemnik.)
19SL
FIRMWARE (vdelana programska oprema)
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Preveri/posodobi različico vdelane
programske opreme. Za več informacij
obiščite spletno mesto za podporo, ki je
navedeno na zadnji strani.
FW VERSION (različica vdelane
programske opreme)
Prikaže trenutno različico vdelane
programske opreme.
FW UPDATE (posodobitev vdelane
programske opreme)
Izvede postopek posodobitve vdelane
programske opreme: [YES], [NO].
Posodobitev vdelane programske opreme
traja nekaj minut. Med posodobitvijo ne
premaknite vžiga v položaj za izklop in ne
odstranite naprave USB.
Nastavitve zvoka (SOUND)
Ta nastavitveni meni ni na voljo, ko je vir
izklopljen in je prikazana ura.
EQ10 PRESET (prednastavitev EQ10)
Izbere krivuljo izenačevalnika med 10
možnostmi ali ga izklopi:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika lahko
shranite za posamezen vir.
* [KARAOKE] zmanjša zvok vokala, vendar vokala
med predvajanjem ni mogoče v celoti
odstraniti. Poleg tega uporaba mikrofona ni
podprta.
EQ10 CUSTOM (EQ10 po meri)
Nastavitev EQ10 nastavi na možnost
[CUSTOM].
Nastavitev krivulje izenačevalnika:
[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz).
Raven glasnosti lahko prilagajate od –6
do +6 dB v korakih po 1 dB.
BALANCE (ravnovesje)
Prilagodi ravnovesje zvoka: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
20SL
FADER (utišanje)
Prilagodi relativno raven: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (globokotonec)
SW LEVEL (raven globokotonca)
Prilagodi raven glasnosti globokotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
(Pri najnižji nastavitvi je prikazana
možnost [ATT].)
SW PHASE (faza globokotonca)
Omogoča izbiro faze globokotonca:
[SUB NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (frekvenca nizkopasovnega
filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
globokotonca: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvenca visokopasovnega
filtra)
Omogoča izbiro omejitvene frekvence
sprednjega/zadnjega zvočnika: [OFF],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (glasnost naprave AUX)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri.
(Na voljo samo, ko izberete AUX.)
BTA VOL (glasnost pri povezavi BLUETOOTH)
Prilagodi raven glasnosti za vsako
povezano napravo BLUETOOTH: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Ko je omogočena ta nastavitev, vam ni
treba prilagajati ravni glasnosti med
različnimi viri.
(Na voljo samo, če je izbran zvok BT ali
aplikacija.)
Nastavitve zaslona
(DISPLAY)
DIMMER (zatemnilnik)
Spreminjanje svetlosti zaslona:
Za MEX-N5300BT:
[OFF], [ON], [AT] (samodejno), [CLK] (ura).
(Možnost [AT] je na voljo samo, če je
priklopljen kabel za upravljanje osvetlitve
in vklopite žaromet).
Za MEX-N4300BT:
[OFF], [ON], [CLK] (ura).
Če želite nastaviti, da je ta funkcija vključena
samo med določenim obdobjem, izberite
[CLK] ter nastavite čas začetka in konca.
– Nastavitev svetlosti, ko je vključena
funkcija zatemnilnika:
nastavite [DIMMER] na [ON] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
– Nastavitev svetlosti, ko je funkcija
zatemnilnika izključena:
nastavite [DIMMER] na [OFF] in
prilagodite [BRIGHTNESS].
Nastavitev svetlosti se shrani in uporabi,
ko je funkcija zatemnilnika vključena oz.
izključena.
BRIGHTNESS (svetlost)
Prilagodi svetlost zaslona. Raven svetlosti
lahko prilagajate: [1]–[10].
BUTTON-C (barva gumba) (samo
MEX-N5300BT)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno
barvo za gumbe.
COLOR (barva)
Omogoča izbiro med 15
prednastavljenimi barvami in 1
prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za gumbe.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
DSPL-C (barva zaslona) (samo MEX-N5300BT)
Nastavi prednastavljeno ali prilagojeno
barvo za zaslon.
COLOR (barva)
Omogoča izbiro med 15 prednastavljenimi
barvami in 1 prilagojeno barvo.
CUSTOM-C (barva po meri)
Registrira prilagojeno barvo za zaslon.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavljivi razpon barv: [0] – [32] ([0] ni
mogoče nastaviti za vse razpone barv).
SND SYNC (sinhronizacija zvoka)
Aktivira sinhronizacijo osvetlitve z
zvokom: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, če ni izbranega vira in je
prikazana ura.)
AUTO SCR (samodejno pomikanje)
Omogoča samodejno pomikanje po
daljših elementih: [ON], [OFF].
(Ni na voljo, ko je izbrana možnost AUX ali
sprejemnik.)
Nastavitev za BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (seznanjanje) (stran 8)
Poveže največ dve napravi BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Ko je seznanjanje končano, se bo napis
[DEVICE 1] ali [DEVICE 2] spremenil v ime
seznanjene naprave.
AUDIODEV (zvočna naprava)
Izbere zvočno napravo.
[*] prikazano na napravi, seznanjeni z
napravo [DEVICE 1] ali trenutno zvočno
napravo, združljivo z A2DP.
RINGTONE (zvonjenje)
Omogoča izbiro, ali zvonjenje predvaja ta
enota ali povezani mobilni telefon:
[1] (ta enota), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (samodejno sprejemanje klica)
Nastavi, da ta enota samodejno sprejme
dohodni klic: [OFF], [1] (približno 3 sekunde),
[2] (približno 10 sekund).
AUTOPAIR (samodejno seznanjanje)
Samodejno začne postopek seznanjanja
BLUETOOTH, ko je naprava iOS različice 5.0
ali novejše povezana prek naprave USB:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (signal BLUETOOTH) (stran 9)
Aktivira/deaktivira funkcijo BLUETOOTH.
BT INIT (inicializacija povezave BLUETOOTH)
Ponastavi vse nastavitve, ki si povezane z
napravo BLUETOOTH (podatke o
seznanjanju, podatke o napravi itd.):
[YES], [NO].
Ko zavržete enoto, inicializirajte vse
nastavitve.
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
21SL
VOICE-OUT (izhod glasu)
Izbere zvočnike za prostoročno
telefoniranje: [VOICE FRONT] (sprednji
zvočniki), [VOICE REAR] (zadnji zvočniki),
[VOICE ALL] (vsi zvočniki).
(Na voljo samo, kadar je vir izklopljen in se
prikaže ura.)
Nastavitve aplikacije »Sony |
Music Center« (SONY APP)
Aktiviranje in prekinitev funkcije (povezave)
»Sony | Music Center«.
Dodatne informacije
Posodabljanje vdelane
programske opreme
Če želite posodobiti vdelano programsko
opremo, obiščite spletno mesto za podporo,
ki je navedeno na zadnji strani priročnika, in
sledite navodilom.
Opomba
Med posodabljanjem ne odstranjujte naprave USB.
Previdnostni ukrepi
• Sprednje plošče ali zvočnih naprav ne
puščajte na armaturni plošči.
• Ko je enota vklopljena, se antena
samodejno izvleče.
• Pazite, da enote ne polijete s tekočino.
Nabiranje vlage
Pazite, da plošč ne polijete s tekočino. Ko se
začne v notranjosti enote nabirati vlaga,
odstranite ploščo in počakajte kakšno uro,
da se posuši, sicer enota ne bo pravilno
delovala.
Opombe o ploščah
• Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi ali toplotnim virom, kot so
toplozračne cevi, in jih ne puščajte v
notranjosti avtomobilov, izpostavljenih
neposredni sončni svetlobi.
• Plošče očistite s čistilno
krpo od sredine
navzven. Ne
uporabljajte topil, kot
so bencin, razredčila ali
komercialna čistila.
• Ta enota je zasnovana
za predvajanje plošč, ki
so izdelane v skladu s
standardom Compact Disc (CD). Plošče
DualDisc in nekatere glasbene plošče,
kodirane s tehnologijami za zaščito
avtorskih pravic, niso izdelane v skladu s
standardom Compact Disc (CD), zato jih ta
enota morda ne bo mogla predvajati.
22SL
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče s pritrjenimi oznakami, nalepkami,
lepilnim trakom ali papirjem –
predvajanje bi lahko povzročilo okvaro ali
uničilo ploščo
– plošče neobičajne oblike (na primer v
obliki srca, kvadrata, zvezde) – predvajanje
bi lahko povzročilo okvaro enote
– plošče širine 8 cm (3 1/4 palca)
O napravi iPod
• Vzpostavite lahko povezavo z naslednjimi
modeli naprave iPod. Pred uporabo
naprave iPod posodobite njeno
programsko opremo.
Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
Združljiv model
Opombe o ploščah CD-R/CD-RW
• Če se plošča za več sej začne s sejo CD-DA,
jo enota prepozna kot ploščo CD-DA in ne
predvaja drugih sej.
• Plošče, ki jih ta enota NE MORE predvajati:
– plošče CD-R/CD-RW s slabo kakovostjo
zapisovanja
– plošče CD-R/CD-RW, posnete z
nezdružljivo napravo za snemanje
– nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW
– plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v
formatu glasbenega CD-ja ali CD-ja z
datotekami MP3 v skladu z zapisom
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ali
v formatu za več sej
Vrstni red predvajanja zvočnih
datotek
Mapa (album)
Zvočna datoteka
(skladba)
Bluetooth®
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


iPhone 6s Plus


iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šeste generacije)


iPod touch
(pete generacije)


iPod nano
(sedme
generacije)

• Uporaba oznake »Made for Apple« pomeni,
da je dodatna oprema zasnovana za
povezavo z izdelki Apple, navedenimi v
oznaki, in da ima potrdilo proizvajalca o
skladnosti s standardi za delovanje
izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni
odgovorno za delovanje te naprave ali
njeno skladnost z varnostnimi in
predpisanimi standardi.
Uporaba te dodatne opreme z izdelkom
Apple lahko vpliva na delovanje brezžične
povezave.
Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v
zvezi z enoto, ki niso zajeta v tem priročniku,
se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
23SL
Vzdrževanje
Tehnični podatki
Čiščenje konektorjev
Radio
Konektorjev se ne dotikajte neposredno.
Če so konektorji med enoto in sprednjo
ploščo umazani, enota morda ne bo pravilno
delovala. To preprečite tako, da odstranite
sprednjo ploščo (stran 7) in očistite
konektorje z bombažno palčko. Konektorje
očistite nežno, sicer jih lahko poškodujete.
Opomba
Zaradi varnostnih razlogov sprednje plošče ne
odstranjujte med vožnjo.
FM
Frekvenčni pas:
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
ko je možnost [AREA] nastavljena na
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(po intervalih 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (po intervalih 30 kHz)
Uporabna občutljivost: 7 dBf
Razmerje signal – šum: 73 dB
Ločevanje: 50 dB pri 1 kHz
MW/LW
Frekvenčni pas:
531 kHz–1602 kHz (MW),
153 kHz–279 kHz (LW)
Občutljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Predvajalnik CD-jev
Razmerje signal – šum: 95 dB
Frekvenčni odziv: 20–20.000 Hz
Največje število*1:
map (albumov)*2: 150
datotek (skladb) in map*3: 300
znakov v imenu mape/datoteke, ki jih je
mogoče prikazati:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Ustrezni kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma),
AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 vključno s korensko mapo
*3 lahko je tudi manj kot navedena vrednost, če je
ime mape/datoteke dolgo
Predvajalnik USB
Vmesnik: USB (največja hitrost)
Največji tok: 1 A
Največje število prepoznanih map in datotek:
map (albumov): 256
skupno št. datotek (skladb) v mapi: 256
Združljiv protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
24SL
Ustrezni kodek:
MP3 (.mp3)
Bitna hitrost: 8–320 kb/s (podpira VBR
(spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bitna hitrost: 32–192 kb/s (podpira
VBR (spremenljivo bitno hitrost))
Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitna hitrost: 16–320 kb/s (stereo)
Frekvenca vzorčenja: 8–48 kHz
FLAC (.flac)
Bitna globina: 16-bitni, 24-bitni
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz, 48 kHz
Podprti datotečni sistem: FAT16, FAT32
Brezžična komunikacija
Komunikacijski sistem:
Standardna različica BLUETOOTH 3.0
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
(največji prenos +1 dBm)
Največji obseg za komunikacijo*1:
doseg brez fizičnih ovir približno 10 m
(33 čevljev)
Frekvenčni pas:
2,4 GHz frekvenčni pas
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način: FHSS
Združljivi profili BLUETOOTH*2:
Profil za napredno distribucijo zvoka
(A2DP 1.3)
Profil za daljinsko upravljanje zvoka/
videa (AVRCP 1.3)
Profil za prostoročni način (HFP 1.6)
Profil za dostop do imenika (PBAP)
SPP (Profil za serijska vrata)
Ustrezni kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
Ojačevalnik moči
Izhod: izhodi zvočnikov
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω
Največja izhodna moč: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Splošno
Zahteve napajanja: 12-voltni enosmerni
avtomobilski akumulator (negativna
ozemljitev)
Nazivna poraba toka: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 × 50 × 176 mm
(7 1/8 × 2 × 7 in) (š/v/g)
Dimenzije za namestitev:
Pribl. 182 × 53 × 159 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 3/8 palca) (š/v/g)
Teža: Pribl. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Vsebina kompleta:
Glavna enota (1)
Mikrofon (1) (samo MEX-N5300BT)
Deli za namestitev in povezave
(1 komplet)
Dodatni pripomočki/oprema:
Mikrofon: XA-MC10 (samo MEX-N4300BT)
Za podrobnejše informacije se obrnite na
prodajalca.
Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez obvestila.
*1 Na dejanski obseg vplivajo dejavniki, kot so
fizične ovire med napravama, magnetna polja
okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, aplikacija programske
opreme itd.
*2 Običajni profili BLUETOOTH označujejo namen
komuniciranja BLUETOOTH med napravami.
Komunikacija NFC
Frekvenčni pas: 13,56 MHz
25SL
Avtorske pravice
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so zaščitene
blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na
podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška
imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali zaščitena
blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in
v drugih državah.
Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali
blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v
ZDA in/ali drugih državah.
Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami
intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation.
Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj
tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja
Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch in Siri so
blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v
ZDA in drugih državah. App Store je storitvena
znamka družbe Apple Inc.
IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna
znamka družbe Cisco v ZDA in drugih državah ter se
uporablja na podlagi licence.
Google, Google Play in Android so blagovne
znamke družbe Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni ali binarni
obliki ter s spremembami ali brez njih je dovoljena
samo, če so izpolnjeni ti pogoji:
– Nadaljnja distribucija izvorne kode mora
vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah,
ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev
odgovornosti.
– Nadaljnja distribucija v binarni obliki mora v
dokumentaciji in/ali drugem materialu za
distribucijo reproducirati zgornje obvestilo o
avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo
izjavo.
– Ime Xiph.org Foundation in imena povezanih
vlagateljev se brez predhodnega pisnega
dovoljenja ne smejo uporabljati za podporo ali
promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske
opreme.
26SL
PROGRAMSKO OPREMO SONY LASTNIKI AVTORSKIH
PRAVIC IN VLAGATELJI PONUJAJO »TAKŠNO, KOT JE«
IN SE ODPOVEDUJEJO VSEM JAMSTVOM, IZRECNIM
ALI NAZNAČENIM, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI
JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN
NAMEN (VENDAR NE OMEJENO NANJE). V NOBENEM
PRIMERU SKLAD ALI NJEGOVI VLAGATELJI NISO
ODGOVORNI ZA NOBENO NEPOSREDNO,
POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, SVARILNO ALI
POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z NAROČILOM
NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV; IZGUBO
MOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, PODATKOV ALI
PRIHODKOV; OZ. PREKINITVIJO POSLOVANJA,
VENDAR NE OMEJENO NANJE) NE GLEDE NA TO,
KAKO IN NA PODLAGI KATERE KOLI TEORIJE
ODGOVORNOSTI JE NASTALA, VSEENO ALI GRE ZA
DOLOČILA POGODBE, OBJEKTIVNO ODGOVORNOST
ALI KAZNIVO DEJANJE (VKLJUČNO Z
MALOMARNOSTJO ITD.), KI NASTANE ZARADI
UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO
BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
Odpravljanje težav
Spodnji seznam vam bo v pomoč pri
odpravljanju morebitnih težav z enoto.
Preden si ogledate spodnji seznam,
preverite priključke in delovanje enote.
Za podrobnosti o uporabi varovalke in
odstranjevanju enote z armaturne plošče
glejte »Povezava/namestitev« (stran 33).
Če težava ni odpravljena, obiščite spletno
mesto za podporo, ki je navedeno na zadnji
strani priročnika.
Splošno
Zvok se ne predvaja ali se predvaja zelo
tiho.
 Položaj kontrolnika za uravnavanje jakosti
signala [FADER] ni nastavljen za sistem
dveh zvočnikov.
 Glasnost enote in/ali priključene naprave
je zelo nizka.
– Povečajte glasnost enote in/ali
priključene naprave.
Ni zvočnega signala.
 Priključen je dodatni ojačevalnik moči in
ne uporabljate vgrajenega ojačevalnika.
Podatki o shranjenih postajah in točnem
času so izbrisani.
Varovalka je pregorela.
Ko se spremeni položaj vžiga, zaslišite
zvok.
 Kabli niso pravilno poravnani z dodatnim
napajalnim konektorjem v avtomobilu.
Med predvajanjem ali sprejemanjem se
vklopi predstavitveni način.
 Če je nastavljena možnost [DEMO-ON]
in 5 minut ne naredite ničesar, se vklopi
predstavitveni način.
– Nastavite možnost [DEMO-OFF]
(stran 19).
Zaslon je prazen oziroma se ne prikaže.
 Konektorji so umazani (stran 24).
Zaslon/osvetlitev začne utripati.
 Napajanje ni zadostno.
– Preverite, ali avtomobilski akumulator
enoti dobavlja dovolj moči. (Potrebno je
napajanje 12 V pri enosmernem toku.)
Gumbi za upravljanje ne delujejo.
Plošča se ne izvrže.
 Enota ni pravilno priključena.
– Za ponastavitev enote pritisnite DSPL in
CALL za več kot 2 sekundi.
Vsebina, shranjena v pomnilniku, je
izbrisana.
Samodejno nastavljena ura ni točna.
 Podatki o času na radijskih valovih niso
natančni.
– Uro nastavite ročno (stran 7).
Sprejem radijskega signala
Slab sprejem radijskega signala.
Pojavlja se statično šumenje.
 Trdno priključite anteno.
Sistem ne sprejema signala od 65 do 74
MHz v frekvenčnem pasu FM3.
 Možnost [AREA] je nastavljena na
[EUROPE].
– Nastavite [AREA] na [RUSSIA] (stran 19).
RDS
Storitev RDS ni mogoče sprejemati (kadar
je možnost [AREA] nastavljena na
[RUSSIA]).
 Izbran je frekvenčni pas FM3.
– Izberite FM1 ali FM2.
 Storitve RDS niso na voljo v trenutni regiji.
Po nekaj sekundah poslušanja se zažene
funkcija SEEK.
 Postaja ne predvaja informacij o prometu
ali ima šibek signal.
– Onemogočite TA (stran 11).
Prometna obvestila se ne predvajajo.
 Omogočite TA (stran 11).
 Postaja ne oddaja nobenih prometnih
obvestil, čeprav je prometni program.
– Poiščite drugo postajo.
PTY prikaže [- - - - - - - -].
 Trenutna postaja ni postaja RDS ali pa je
sprejem radijskega signala slab.
27SL
Ime programske storitve utripa.
 Za trenutno postajo ni nobene
alternativne frekvence.
– Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (SEEK –/+). Prikaže se
oznaka [PI SEEK] in enota začne iskati
drugo frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
Predvajanje CD-jev
Plošča se ne predvaja.
 Plošča je poškodovana ali umazana.
 Plošča CD-R/CD-RW ne podpira zvočne
uporabe (stran 23).
Datotek MP3/WMA/AAC ni mogoče
predvajati.
 Disk ni združljiv s formatom in različico
MP3/WMA/AAC. Podrobnosti o ploščah in
formatih, ki omogočajo predvajanje,
najdete na mestu za podporo,
navedenem na zadnji strani.
Datoteke MP3/WMA/AAC se predvajajo
dalj časa, kot druge.
 Naslednje plošče se začnejo predvajati z
zakasnitvijo:
– plošča, posneta z zapleteno drevesno
strukturo,
– Plošča, posneta v formatu za več sej.
– Plošča, na katero se lahko zapišejo
podatki.
Predvajanje iz naprave USB
Vsebine iz naprave USB se začnejo
predvajati z zakasnitvijo.
 V napravi USB so datoteke z zapleteno
drevesno strukturo.
Zvočne datoteke ni mogoče predvajati.
 Za podrobnosti o podprtih oblikah zapisa
si oglejte »Specifikacije« (stran 24).
Če zvočne datoteke še vedno ni mogoče
predvajati, glejte navodila za uporabo,
priložena napravi USB, ali se obrnite na
proizvajalca.
Postopkov za preskakovanje albuma ali
preskakovanje elementov (preskočni
način) in iskanje skladbe po imenu
("Quick-BrowZer") ni mogoče izvesti.
 Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 19).
Zvoka ni mogoče predvajati med
predvajanjem v načinu Android.
 Preverite stanje aplikacije za predvajanje
zvoka v pametnem telefonu z
operacijskim sistemom Android.
Funkcija NFC (samo MEX-N5300BT)
Povezava z enim dotikom (NFC) ni mogoča.
 Če se pametni telefon ne odziva na dotik:
– Preverite, ali je v pametnem telefonu
vključena funkcija NFC.
– Del pametnega telefona, na katerem je
oznaka N, približajte oznaki N na tej enoti.
– Če je pametni telefon v etuiju, ga
vzemite iz etuija.
 Občutljivost sprejema NFC je odvisna od
naprave.
Če vzpostavitev povezave z enim dotikom
prek pametnega telefona po več poskusih
še vedno ne uspe, ročno vzpostavite
povezavo BLUETOOTH.
Funkcija BLUETOOTH
Naprava, ki vzpostavlja povezavo, ne
more zaznati te enote.
 Pred seznanjanjem preklopite to enoto v
način pripravljenosti na seznanjanje.
 Ko je povezava vzpostavljena z dvema
napravama BLUETOOTH, druge naprave
ne morejo zaznati te enote.
– Prekinite eno od povezav in poiščite
enoto z drugo napravo.
 Ko je seznanjanje naprav končano,
vklopite signal BLUETOOTH (stran 9).
Povezava ni mogoča.
 Povezavo je mogoče upravljati samo z eno
od obeh naprav (to enoto ali napravo
BLUETOOTH) in ne z obema hkrati.
– Priključite to enoto iz naprave Bluetooth
ali obratno.
Ime zaznane naprave se ne prikaže.
 Glede na stanje druge naprave morda ne
bo mogoče dobiti imena.
28SL
Zvonjenje se ne predvaja.
 Prilagodite raven glasnosti tako, da ob
dohodnem klicu zavrtite gumb za
upravljanje.
 Zvonjenje morda ni pravilno nastavljeno,
odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo.
– Nastavite možnost [RINGTONE] na [1]
(stran 21).
 Zvočniki niso povezani z enoto.
– Priključite zvočnike na enoto. Za izbiro
zvočnikov za zvonjenje pritisnite MENU
in nato izberite [BLUETOOTH]  [SET
VOICE-OUT] (stran 22).
Glasu klicatelja ni mogoče slišati.
 Zvočniki niso povezani z enoto.
– Priključite zvočnike na enoto. Za izbiro
zvočnikov za glas govorca pritisnite
MENU in nato izberite [BLUETOOTH] 
[SET VOICE-OUT] (stran 22).
Sogovornik pravi, da je glasnost prenizka/
previsoka.
 Ustrezno prilagodite glasnost tako, da
nastavite mikrofon (stran 15).
Med telefonskim klicem se sliši odmev ali
šum.
 Znižajte glasnost.
 Nastavite način EC/NC na [EC/NC-1] ali
[EC/NC-2] (stran 16).
 Če je okoliški šum, ki ga ne povzroča zvok
telefonskega klica, preglasen, ga
poskusite odpraviti.
Primer: če se skozi odprto okno sliši hrup s
ceste ipd., zaprite okno. Če je klimatska
naprava prehrupna, zmanjšajte njeno
stopnjo delovanja.
Telefon ni povezan.
 Telefon med predvajanjem zvoka
BLUETOOTH ni povezan, tudi če pritisnete
gumb CALL.
– Vzpostavite povezavo iz telefona.
Kakovost zvoka telefona je nizka.
 Kakovost zvoka telefona je odvisna od
pogojev sprejema signala z mobilnim
telefonom.
– V primeru slabega sprejema premaknite
vozilo na lokacijo, kjer je signal
mobilnega telefona močnejši.
Glasnost povezane zvočne naprave je
nizka (visoka).
 Raven glasnosti se razlikuje glede na
zvočno napravo.
– Prilagodite glasnost povezane zvočne
naprave ali te enote (stran 20).
Zvok se med predvajanjem iz zvočne
naprave BLUETOOTH prekinja.
 Skrajšajte razdaljo med enoto in zvočno
napravo BLUETOOTH.
 Če je zvočna naprava BLUETOOTH
shranjena v torbici, ki moti signal, jo pred
uporabo odstranite iz torbice.
 V bližini se uporablja več naprav
BLUETOOTH ali drugih naprav, ki oddajajo
radijske valove.
– Izklopite druge naprave.
– Povečajte oddaljenost od drugih naprav.
 Pri vzpostavljanju povezave med to enoto
in mobilnim telefonom se predvajanje
zvoka začasno zaustavi. Ne gre za okvaro.
Upravljanje povezane zvočne naprave
BLUETOOTH ni mogoče.
 Preverite, ali povezana zvočna naprava
BLUETOOTH podpira AVRCP.
Nekatere funkcije ne delujejo.
 Preverite, ali naprava, ki je vzpostavila
povezavo, podpira zadevne funkcije.
Klic se nenamerno sprejme.
 V telefonu, ki vzpostavlja povezavo, je
nastavljeno samodejno sprejemanje
klicev.
Seznanjanje ni uspelo zaradi časovne
omejitve.
 Časovna omejitev za seznanjanje je morda
kratka, odvisno od naprave, ki vzpostavlja
povezavo.
– Poskusite pravočasno dokončati
seznanjanje.
Seznanjanje ni mogoče.
 Enota se po inicializaciji ne more seznaniti
s predhodno seznanjeno napravo
BLUETOOTH, če so podatki o seznanjanju
enote v napravi BLUETOOTH. V tem
primeru izbrišite podatke o seznanjanju iz
naprave BLUETOOTH in nato ponovno
izvedite postopek seznanjanja.
29SL
Delovanje funkcije BLUETOOTH ni mogoče.
 Izklopite enoto tako, da vsaj 2 sekundi
pridržite gumb OFF, in jo nato znova
vklopite.
Sporočila
Pri prostoročnem telefoniranju se iz
zvočnikov vozila ne predvaja zvok.
 Če se zvok predvaja iz mobilnega
telefona, nastavite mobilni telefon tako,
da se bo zvok predvajal iz zvočnikov
vozila.
INVALID: Izbrano dejanje je morda
neveljavno.
Funkcija "Siri Eyes Free" ni vključena.
 Opravite prostoročno registracijo za
iPhone, ki podpira funkcijo "Siri Eyes Free".
 Vključite funkcijo Siri v telefonu iPhone.
 Prekinite povezavo BLUETOOTH med
napravo iPhone in enoto ter vzpostavite
novo povezavo.
Uporaba aplikacije »Sony |
Music Center«
Ime aplikacije se ne ujema z dejansko
aplikacijo v »Sony | Music Center«.
 Aplikacijo znova zaženite iz aplikacije
»Sony | Music Center«.
Med izvajanjem aplikacije »Sony | Music
Center« prek povezave BLUETOOTH zaslon
samodejno preklopi na [BT AUDIO].
 Napaka aplikacije »Sony | Music Center«
ali povezave BLUETOOTH.
 Znova zaženite aplikacijo.
Ko zaslon preklopi na [IPD], se povezava z
aplikacijo »Sony | Music Center«
samodejno prekine.
 Aplikacija »Sony | Music Center« v
napravah iPhone/iPod ne podpira
predvajanja v napravi iPod.
– Izberite drug vir enote (ne [IPD]) in
vzpostavite povezavo z aplikacijo »Sony |
Music Center« (stran 16).
Povezava s »Sony | Music Center« se
samodejno prekine, ko se način enote USB
spremenite v [ANDROID].
 Pametni telefon Android ne podpira
predvajanja v načinu Android.
– Način USB enote nastavite na možnost
[MSC/MTP] in vzpostavite povezavo s
»Sony | Music Center« (stran 16).
30SL
Med delovanjem se lahko pojavijo ali
začnejo utripati naslednja sporočila.
READ:
 Počakajte, da se branje zaključi in
predvajanje samodejno zažene. To lahko
traja nekaj časa, odvisno od datotečne
strukture.
(podčrtaj): Prikaz znaka ni mogoč.
Za predvajanje CD-jev:
CD ERROR
 Očistite disk in ga pravilno vstavite ali se
prepričajte, da ni prazen ali poškodovan.
CD NO DISC
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 24).
CD NO MUSIC
 Vstavite ploščo z datotekami, ki jih je
mogoče predvajati (stran 24).
CD PUSH EJT: Plošče ni bilo mogoče pravilno
odstraniti.
 Pritisnite  (izmet).
ali
konec plošče.
: Dosežen je začetek ali
Za predvajanje iz naprave USB:
HUB NO SUPRT: Zvezdišča USB niso
podprta.
IPD STOP: predvajanje iz naprave iPod je
končano.
 Zaženite predvajanje v napravi iPod/
iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 Na enoto je priključena naprava USB, ki ne
podpira protokola AOA (Android Open
Accessory) 2.0, medtem ko je možnost
[USB MODE] nastavljena na [ANDROID].
– Nastavite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stran 19).
USB ERROR
 Znova priključite napravo USB.
USB NO DEV
 Preverite, ali je naprava USB priključena
oziroma je kabel USB ustrezno priklopljen.
Za funkcijo BLUETOOTH:
BTA NO DEV: Naprava BLUETOOTH ni
priključena ali je enota ne prepozna.
 Preverite, ali je naprava BLUETOOTH
ustrezno povezana oziroma je z njo
vzpostavljena povezava BLUETOOTH.
ERROR: Izbranega dejanja ni bilo mogoče
izvesti.
 Počakajte nekaj časa in nato poskusite
znova.
UNKNOWN: Prikaz imena ali telefonske
številke ni mogoč.
USB NO MUSIC
 Priključite napravo USB z datotekami, ki jih
je mogoče predvajati (stran 24).
WITHHELD: Klicatelj je prikril telefonsko
številko.
USB NO SUPRT
 Za podrobnosti o združljivosti naprave
USB obiščite spletno mesto za podporo, ki
je navedeno na zadnji strani priročnika.
Za uporabo aplikacije »Sony |
Music Center«:
USB OVERLOAD: Naprava USB je
preobremenjena.
 Izključite napravo USB in pritisnite SRC, da
izberete nov vir.
 Prišlo je do napake v napravi USB ali
priključena naprava ni združljiva z enoto.
Za uporabo funkcije RDS:
NO AF: Ni nobenih alternativnih frekvenc.
 Ko utripa ime programske storitve,
pritisnite / (SEEK –/+). Prikaže se
oznaka [PI SEEK] in enota začne iskati
drugo frekvenco z enakimi podatki PI
(prepoznavanje programa).
NO PI: Ni identifikacije programa. Izbrana
postaja nima podatkov za identifikacijo
programa (PI).
 Izberite drugo postajo.
NO TP: Ni nobenih prometnih programov.
 Enota bo nadaljevala iskanje razpoložljivih
postaj TP.
APP ––––––––: Povezava z aplikacijo ni
vzpostavljena.
 Znova vzpostavite povezavo s »Sony |
Music Center« (stran 16).
APP DISCNCT: Povezava z aplikacijo je
prekinjena.
 Vzpostavite povezavo s »Sony | Music
Center« (stran 16).
APP DISPLAY: Prikazan je zaslon z
nastavitvami zaslona aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami zaslona
aplikacije.
APP LIST: Seznam vsebine naprave USB je
odprt.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite seznam aplikacije.
APP MENU: Prikazan je zaslon z
nastavitvami aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami aplikacije.
APP NO DEV: Naprava z nameščeno
aplikacijo ni povezana ali prepoznana.
 Vzpostavite povezavo BLUETOOTH in se
znova povežite z aplikacijo »Sony | Music
31SL
Center« (stran 16).
APP SOUND: Prikazan je zaslon z
nastavitvami zvoka aplikacije.
 Če želite omogočiti upravljanje z gumbi,
zaprite zaslon z nastavitvami zvoka
aplikacije.
OPEN APP: Aplikacija »Sony | Music Center«
se ne izvaja.
 Zaženite aplikacijo.
Daljinsko upravljanje z volanom:
ERROR
 Znova registrirajte v funkciji, pri kateri je
prišlo do napake (stran 19).
TIMEOUT
 Poskusite dokončati registracijo v času,
ko utripa oznaka [REGISTER] (približno
6 sekund) (stran 19).
Za posodobitev vdelane programske
opreme:
FILE ERROR: Program za posodabljanje ni
shranjen v napravi USB.
 V napravo USB shranite program za
posodabljanje in poskusite znova (stran 22).
UPDATE ERROR - PRESS ENTER:
Posodobitev vdelane programske opreme se
ni pravilno dokončala.
 Pritisnite ENTER, da počistite sporočilo, in
poskusite znova.
Med posodobitvijo ne premaknite vžiga v
položaj za izklop in ne odstranite naprave
USB (stran 22).
Če s temi rešitvami ne odpravite težav, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
Enoti, ki jo želite popraviti zaradi težav s
predvajanjem naprav, priložite napravo, ki
ste jo uporabili v času, ko je prišlo do
napake.
32SL
Povezava/namestitev
Seznam delov za namestitev


Opozorila
• Priključite vse ozemljitvene kable v
skupno ozemljitveno točko.
• Pazite, da se vodniki ne ujamejo pod vijake
ali med premikajoče se dele (npr. vodilo
sedeža).
• Pred povezovanjem premaknite stikalo za
vžig avtomobila v položaj za izklop, da
preprečite kratek stik.
• Napajalni vodnik  najprej povežite z
enoto in zvočniki ter šele nato s pomožnim
napajalnim priključkom.
• Morebitne proste nepovezane vodnike
ustrezno zaščitite z izolacijskim trakom.
×2




Previdnostni ukrepi
• Mesto namestitve izberite tako, da enota
ne bo vplivala na običajno vožnjo z
vozilom.
• Enote ne nameščajte na območjih,
izpostavljenih prahu, umazaniji, pretiranim
vibracijam ali visoki temperaturi, na primer
na neposredni sončni svetlobi ali ob grelnih
loputah.
• Za varno namestitev uporabljajte le
priloženo namestitveno opremo.
Opomba glede napajalnega vodnika (rumen)
Ob priključitvi te enote skupaj z drugimi stereokomponentami mora biti amperska napetost
tokokroga v vozilu, na katerega je priključena enota,
višja od vsote varovalk posameznih komponent.
Prilagoditev kota nastavitve
Prilagodite kot namestitve na manj kot 30°.
Za MEX-N5300BT


• Ta seznam delov ne vključuje vseh
sestavnih delov kompleta.
• Nosilec  in zaščitni okvir  sta ob dobavi
pritrjena na enoto. Pred nameščanjem
enote odstranite nosilec  z enote tako,
da uporabite sprostitvena ključa .
Za podrobnosti glejte »Odstranjevanje
zaščitnega okvirja in nosilca« (stran 38).
• Shranite sprostitvena ključa  za
prihodnjo uporabo oziroma morebitno
odstranjevanje enote iz vozila.
33SL
Povezava (za MEX-N5300BT)
Globokotonec*1
*3
*3
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Za podrobnosti glejte
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 36).
Podrobnosti so v razdelku »Shema napajalnih
povezav« (stran 37).
z daljinskega upravljalnika s kablom
(ni priložen)*4
 *5*6
z avtomobilske antene (prizemne)*7
34SL
Povezava (za MEX-N4300BT)
Globokotonec*1
*3
*3
Ojačevalnik moči*1

*2
Za podrobnosti glejte
»Vzpostavljanje povezav«
(stran 36).
Podrobnosti so v razdelku »Shema napajalnih
povezav« (stran 37).
z daljinskega upravljalnika s kablom
(ni priložen)*4
Mikrofon
XA-MC10*1*5
z avtomobilske antene (prizemne)*7
35SL
*1
*2
*3
*4
Ni priloženo
Impedanca zvočnikov: 4–8 Ω × 4
Kabel RCA z nožicami (ni priložen)
Uporabite vmesnik za daljinski upravljalnik s
kablom (ni priložen), odvisno od vrste vozila.
Za več informacij o uporabi daljinskega
upravljalnika s kablom glejte »Uporaba
daljinskega upravljalnika s kablom« (stran 38).
*5 Kabel mikrofona napeljite tako, da ne bo oviral
voznika pri vožnji, ne glede na to, ali voznik
uporablja mikrofon. Če kabel napeljete po tleh,
ga pritrdite s sponkami ali podobnimi
pripomočki.
*6 Za podrobnosti o namestitvi mikrofona glejte
»Namestitev mikrofona (samo MEX-N5300BT)«
(stran 37).
*7 Če se antenski priključek ne prilega, uporabite
vmesnik (ni priložen), odvisno od tipa vozila.
Vzpostavljanje povezav
Če uporabljate anteno brez relejnega ohišja,
lahko s povezavo te enote s priloženim
napajalnim vodnikom  poškodujete
anteno.
 S konektorjem za zvočnik avtomobila
 S konektorjem za napajanje
avtomobila
12
Neprekinjeno
napajanje
Napajanje za anteno/
priključek za
13 upravljanje
ojačevalnika moči
(REM OUT)
14*
Preklop napajanja
osvetlitve
Rumen
Modro/bele
črte
Oranžno/
bele črte
15 Preklapljano napajanje Rdeč
16 Ozemljitev (zemlja)
Črn
* Samo MEX-N5300BT
Preprosta priključitev globokotonca
Če globokotonec priključite na kabel za
zadnji zvočnik, ga lahko uporabljate brez
ojačevalnika moči.
sprednji zvočnik
1
Zadnji zvočnik
2 (desni)
3 Sprednji zvočnik
4 (desni)
 Vijoličen

Vijoličen/črne
črte
globokotonec
 Siv
Opombe
 Siv/črne črte
• Kable za zadnje zvočnike je treba pripraviti.
• Da preprečite okvare, uporabite globokotonec z
impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
 Bel
5 Sprednji zvočnik
6 (levi)
 Bel/črne črte
7 Zadnji zvočnik
8 (levi)
 Zelen/črne črte
 Zelen
Povezava za neprekinjeno
napajanje pomnilnika
Ko je priključen rumen napajalni vodnik, bo
napetost v tokokrogu pomnilnika ohranjena,
tudi če je stikalo za vžig izklopljeno.
Priključitev zvočnikov
• Pred priključitvijo zvočnikov izklopite
enoto.
• Da preprečite okvare, uporabljajte zvočnike
z impedanco 4–8 Ω in ustrezno močjo.
36SL
Shema napajalnih povezav
Pri vozilu brez položaja ACC
Rdeč
Rdeč
Rumen
Rumen
Preverite pomožni napajalni priključek v
avtomobilu in se prepričajte, da se povezave
kablov pravilno ujemajo glede na avto.
Pomožni priključek napajanja
Ko pravilno uredite povezave in priklopite
napajalne kable, priključite enoto na
napajanje avtomobila. Če imate kakršna koli
vprašanja in težave v zvezi s povezovanjem
enote, ki niso zajeta v tem priročniku, se
obrnite na prodajalca avtomobilov.
Običajna povezava
Rdeč
Rumen
12
Neprekinjeno
napajanje
Rdeč
Rumen
Namestitev mikrofona
(samo MEX-N5300BT)
Za prostoročno telefoniranje morate
namestiti mikrofon .

Rumen
15 Preklapljano napajanje Rdeč
Ko sta položaja rdečega in rumenega
kabla zamenjana
Rdeč
Rdeč
Sponka (ni priložena)
Rumen
Rumen

12 Preklapljano napajanje Rumen
15
Neprekinjeno
napajanje
Rdeč

Opozorila
• Če se kabel ovije okoli prestavne ročice ali
se zaplete med pedala vozila, lahko
okoliščine postanejo izredno nevarne.
Preprečite, da bi kabli ali kateri koli drugi
deli motili voznika med vožnjo.
• Če so v vozilu nameščene zračne blazine ali
druga oprema za blaženje sunkov, se pred
namestitvijo posvetujte s prodajalcem te
enote ali vozila.
37SL
Opomba
Pred pritrditvijo dvostranskega lepilnega traku 
očistite površino armaturne plošče s suho krpo.
Uporaba daljinskega
upravljalnika s kablom
1
Če želite uporabljati daljinski
upravljalnik s kablom, nastavite [STR
CONTROL] v meniju [SET STEERING]
na [PRESET] (stran 19).
Nameščanje enote na armaturno
ploščo
Pred nameščanjem se prepričajte, da sta
zatiča na obeh straneh nosilca  upognjena
navznoter, in sicer 2 mm (3/32 in).
1
Namestite nosilec  v armaturno
ploščo in nato upognite varovala
navzven, da zagotovite tesno
prileganje.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)
Namestitev
Odstranjevanje zaščitnega okvirja
in nosilca
Pred nameščanjem enote odstranite zaščitni
okvir  in nosilec  z enote.
1
Stisnite robova zaščitnega okvirja 
skupaj in izvlecite okvir.

2
Zatič
Namestite enoto v nosilec  in nato
pritrdite zaščitni okvir .




2
Vstavite oba sprostitvena ključa 
tako, da se zaskočita, nato pa
povlecite nosilec  navzdol in enoto
navzgor, da ta dela ločite.



Obrnite zaponko navznoter.
38SL

Opombe
• Če sta zatiča ravna ali upognjena navzven, enota
ne bo pravilno nameščena in lahko izskoči.
• Preverite, ali so štirje zatiči zaščitnega okvirja 
ustrezno zaskočeni v režah enote.
Odstranjevanje in pritrditev
sprednje plošče
Za podrobnosti glejte »Odstranjevanje
sprednje plošče« (stran 7).
Ponastavitev enote
Za podrobnosti glejte »Ponastavitev enote«
(stran 7).
Zamenjava varovalk
Pri zamenjavi varovalke
Varovalka (10 A)
uporabite varovalko, katere
jakost električnega toka
ustreza jakosti, navedeni
na prvotni varovalki. Če
varovalka pregori, preverite
napajanje in zamenjajte
varovalko. Če varovalka po zamenjavi znova
pregori, je morda prišlo do notranje okvare.
V tem primeru se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
39SL
Zbog bezbednosti, obavezno instalirajte
ovu jedinicu u komandnu tablu
automobila jer zadnja strana jedinice
postaje vruća tokom korišćenja.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Povezivanje/instalacija“ (stranica 33).
Napravljeno u Tajlandu
Ovaj proizvod je klasifikovan kao laserski
proizvod klase 1 pod IEC/EN 60825-1:2007
i IEC/EN 60825-1:2014.
 Trajanje emisije: kontinuirano
 Snaga lasera: Manje od 55,8 μW
 Dužina talasa: Od 775 nm do 800 nm
Pločica na kojoj su navedeni radni napon i
drugi podaci nalazi se na donjoj strani
kućišta.
Valjanost oznake CE je ograničena samo na
one zemlje u kojima je zakonski primenljiva,
uglavnom u zemljama EEA (engl. European
Economic Area – Evropski ekonomski
prostor) i Švajcarskoj.
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za korisnike: Sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive EU
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony
Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa
usklađenošću proizvoda u Evropi treba
poslati ovlašćenom predstavniku
proizvođača na adresu: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
2SR
Odlaganje potrošenih
baterija i električne i
elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj
uniji i ostalim zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno sakupljanje
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili
pakovanju označava da se proizvod i baterija
ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim
baterijama se pored ovog simbola može
nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za
olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više
od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem
proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i
ljudsko zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno
prisustvo baterije zbog bezbednosti,
performansi ili celovitosti podataka, takvu
bateriju bi trebalo da zameni isključivo
obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će
se baterijom i električnom i elektronskom
opremom pravilno rukovati, predajte
potrošene proizvode na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu električne i
elektronske opreme. Za sve ostale baterije
pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i
reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnoj upravi,
komunalnoju službi ili prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod ili bateriju.
PAŽNJA
Sledeći frekventni opseg od 65 do 74 MHz
nije dodeljen emitovanju zvuka u tablici
evropskih zajedničkih dodela frekvencija i ne
može se koristiti u Evropi.
Upozorenje u slučaju da kontakt
automobila nema ACC položaj
Obavezno podesite funkciju AUTO OFF
(stranica 19). Jedinica će se potpuno i
automatski isključiti u podešeno vreme
nakon što se jedinica isključi i prikaže se
sat (tj. pritisnite i zadržite OFF jednu
sekundu), što sprečava pražnjenje
baterije. Ako ne podesite funkciju AUTO
OFF, pritisnite i držite OFF dok se ekran ne
isključi svaki put kada isključite kontakt.
Odricanje od odgovornosti koja se
odnosi na usluge koje nude treće
strane
Usluge koje nude treće strane mogu da se
promene, suspenduju ili prekinu bez
prethodne najave. Sony ne snosi nikakvu
odgovornost kada nastanu takve situacije.
O funkciji NFC
Model koji podržava NFC funkciju opisan je u
ovom priručniku kako sledi:
– MEX-N5300BT
Važna napomena
Pažnja
NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA SONY NEĆE
BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU SLUČAJNU,
INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU
UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK
PROFITA, GUBITAK PRIHODA, GUBITAK
PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA
PROIZVODA ILI BILO KOJE POVEZANE
OPREME, VREME NEAKTIVNOSTI I VREME
KOJE IZGUBI NARUČILAC A KOJE SE ODNOSI
NA KORIŠĆENJE ILI JE NASTALO KORIŠĆENJEM
OVOG PROIZVODA, NJEGOVOG HARDVERA
I/ILI SOFTVERA.
Hitni pozivi
Ovaj BLUETOOTH elektronski uređaj za
korišćenje u automobilu bez upotrebe ruku
povezuje se za korišćenje bez upotrebe ruku
pomoću radio-signala, mobilnih i fiksnih
mreža, kao i funkcija koje je programirao
korisnik, što ne garantuje povezivanje u svim
uslovima.
Iz tog razloga, nemojte da se oslanjate
isključivo na neki elektronski uređaj u slučaju
neophodne komunikacije (kao što su hitni
medicinski slučajevi).
BLUETOOTH komunikacija
 Mikrotalasi koje emituje BLUETOOTH
uređaj mogu da utiču na rad elektronskih
medicinskih uređaja. Isključite ovu jedinicu
i druge BLUETOOTH uređaje na sledećim
lokacijama, jer mogu da dovedu do
nezgode.
– Na mestima gde je prisutan zapaljiv gas,
u bolnici, vozu, avionu ili na benzinskoj
pumpi.
– u blizini automatskih vrata ili požarnog
alarma
 Ova jedinica podržava bezbednosne
mogućnosti koje su u skladu sa
BLUETOOTH standardom kako bi se
obezbedila sigurna veza kada se koristi
bežična tehnologija BLUETOOTH, ali
bezbednost možda neće biti dovoljna što
zavisi od podešavanja. Budite oprezni
kada komunicirate koristeći bežičnu
tehnologiju BLUETOOTH.
 Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost
za curenje informacija tokom BLUETOOTH
komunikacije.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
Poštovani korisniče, ovaj proizvod sadrži
radio-predajnik.
Prema UNECE uredbi br. 10, proizvođači
vozila mogu da nametnu posebne uslove za
ugradnju radio-predajnika u vozilima.
Pogledajte priručnik za upotrebu vozila ili
pozovite proizvođača ili prodavca vozila pre
nego što postavite ovaj proizvod u svoje
vozilo.
3SR
Podešavanja
Sadržaj
Vodič za delove i kontrole . . . . . . . . . . . . . . 5
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela . . . . . . . . . . . . . . 7
Vraćanje jedinice na početne vrednosti . . . 7
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Provera napona baterije. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Priprema BLUETOOTH uređaja. . . . . . . . . . . 8
Povezivanje USB uređaja . . . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje drugog prenosnog audio
uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Slušanje radija
Slušanje radija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Korišćenje sistema RDS (Radio Data
System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Otkazivanje režima DEMO . . . . . . . . . . . . . 18
Operacije sa osnovnim podešavanjima . . . 18
Opšta podešavanja (GENERAL). . . . . . . . . 19
Podešavanje zvuka (SOUND). . . . . . . . . . . 20
Podešavanje ekrana (DISPLAY) . . . . . . . . . 20
BLUETOOTH podešavanje (BLUETOOTH) . . 21
Podešavanje aplikacije „Sony | Music
Center“ (SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
24
27
30
Povezivanje/instalacija
Reprodukcija
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa USB uređaja . . . . . . . . . . .
Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja . . . .
Pretraživanje i reprodukcija numera . . . . .
12
12
13
13
Obavljanje poziva bez upotrebe
ruku (samo putem BLUETOOTH
veze)
Primanje poziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pozivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Dostupne opcije tokom trajanja poziva . . 15
Korisne funkcije
„Sony | Music Center“ sa pametnim
telefonom iPhone/Android™ . . . . . . . 16
Upotreba prepoznavanja glasa (samo za
pametne telefone Android) . . . . . . . . . 17
Korišćenje funkcije „Siri Eyes Free“ . . . . . . 17
4SR
Mere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista delova za instalaciju . . . . . . . . . . . . .
Veza (za MEX-N5300BT) . . . . . . . . . . . . . .
Veza (za MEX-N4300BT) . . . . . . . . . . . . . .
Instalacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
35
38
Vodič za delove i kontrole
Glavna jedinica
 PTY (tip programa)
Izbor PTY u funkciji RDS.
(pregled) (stranica 14, 14)
Ulazak u režim pregleda tokom
reprodukcije.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod uređaj.)
N-Mark (samo MEX-N5300BT)
Dodirnite upravljački točkić Android
pametnim telefonom da biste uspostavili
BLUETOOTH vezu.
 Otvor za disk
 Ekran prozora
 Dugme za otpuštanje prednjeg panela
 USB ulaz
 SRC (izvor)
Uključivanje napajanja.
Promena izvora.
  (izbacivanje diska)
OFF
Pritisnite i držite 1 sekundu da biste
isključili izvor i prikazali sat.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste isključili napajanje i ekran.
 Upravljački točkić
Okrećite da biste prilagodili jačinu zvuka.
PUSH ENTER
Ulazak u izabranu stavku.
Pritisnite SRC, okrenite pa pritisnite da biste
promenili izvor (u roku od 2 sekunde).
MENU
Ulazak u meni za podešavanje.
VOICE (stranica 15, 17, 18)
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste aktivirali glasovno biranje, glasovno
prepoznavanje (samo za Android
pametni telefon) ili Siri funkciju (samo za
iPhone).

/
(SEEK –/+)
Automatsko podešavanje radio-stanica.
Pritisnite i držite da biste ručno podesili.
/ (prethodno/sledeće)
/ (brzo premotavanje unazad/
unapred)

(nazad)
Za povratak na prethodni prikaz.
MODE (stranica 11)

CALL
Ulazak u meni za pozivanje. Prijem/
prekid poziva.
Pritisnite i držite duže od 2 sekunde da
biste aktivirali BLUETOOTH signal.
 Prijemnik za daljinski upravljač
5SR
 Dugmad sa brojevima (od 1 do 6)
Prijem memorisanih radio-stanica.
Pritisnite i držite da biste memorisali
stanice.
ALBUM /
Preskakanje albuma na audio-uređaju.
Pritisnite i držite da biste neprekidno
preskakali albume.
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android ili iPod
uređaj.)
(ponavljanje)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
(nasumično)
(Nije dostupno kada je povezan USB
uređaj u režimu za Android.)
MIC (stranica 15)
 (reprodukcija/pauziranje)
 EXTRA BASS
Pojačavanje zvuka basa u sinhronizaciji
sa nivoom jačine zvuka. Pritisnite da biste
promenili podešavanje za EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 AUX ulazni priključak
 DSPL (ekran)
Pritisnite da biste promenili prikazane
stavke.
SCRL (pomeranje)
Pritisnite i držite da biste pomerali
prikazanu stavku.
6SR
1
Početni koraci
Skidanje prednjeg panela
Možete da skinete prednju tablu jedinice da
biste sprečili krađu.
1
Pritisnite i držite OFF  dok se uređaj ne
isključi, pritisnite dugme za otpuštanje
prednje table , a zatim povucite tablu
prema sebi da biste je skinuli.
Napomena
Vraćanje jedinice na početne vrednosti će izbrisati
podešavanje sata i određeni uskladišteni sadržaj.
Podešavanje časovne zone / regiona
Nakon vraćanja jedinice na početne
vrednosti, prikazuje se ekran za podešavanje
časovne zone / regiona.
1
Pritisnite ENTER dok se prikazuje [SET
AREA].
Prikazuje se trenutno podešena časovna
zona / region.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [EUROPE] ili [RUSSIA], a zatim
ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [YES] ili [NO], a zatim ga
pritisnite.
Alarm upozorenja
Ako okrenete prekidač za kontakt u položaj
OFF bez skidanja prednje table, oglasiće se
alarm upozorenja na nekoliko sekundi.
Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
Pritisnite DSPL i CALL i zadržite duže
od 2 sekunde.
Ako se promeni podešavanje časovne
zone / regiona, jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
Ovo podešavanje može da se konfiguriše u
meniju za opšta podešavanja (stranica 19).
Serijski brojevi (samo MEX-N5300BT)
Proverite da li se poklapaju serijski brojevi na
donjoj strani jedinice i na zadnjoj strani
prednje table. U suprotnom nećete moći da
izvedete BLUETOOTH uparivanje, povezivanje
i prekidanje veze putem funkcije NFC.
Postavljanje prednje table
Postavka sata
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET CLOCK], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [MANUAL], a zatim ga pritisnite.
Brojke koje označavaju sate trepere.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
podesili sate i minute.
Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
Vraćanje jedinice na
početne vrednosti
5
Pre prvog korišćenja jedinice, nakon zamene
akumulatora u automobilu ili promene
povezivanja, morate da vratite jedinicu na
početne vrednosti.
Za prikaz sata
Nakon podešavanja minuta, pritisnite
MENU.
Podešavanje je završeno i sat se aktivira.
Pritisnite DSPL.
Automatsko podešavanje sata
U 3. koraku izaberite [AUTO <RDS>].
7SR
Provera napona baterije
Možete da proverite trenutni napon baterije.
(Nije dostupno dok je izvor isključen i sat
prikazan.)
1
1
Aktivirajte funkciju NFC na pametnom
telefonu.
Detaljne informacije potražite u uputstvu za
upotrebu koje ste dobili uz pametni telefon.
2
Pritiskajte DSPL dok se na ekranu ne
prikaže napon baterije.
Dodirnite deo sa oznakom N-Mark na
jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Priprema BLUETOOTH
uređaja
Možete da uživate u muzici ili pozivate bez
upotrebe ruku, u zavisnosti od BLUETOOTH
kompatibilnih uređaja kao što su pametni
telefon, mobilni telefon i audio uređaj (u
daljem tekstu „BLUETOOTH uređaj“ ako nije
drugačije naznačeno). Za detalje o
povezivanju, pogledajte uputstvo za
upotrebu koje ste dobili uz uređaj.
Pre povezivanja jedinice, utišajte joj zvuk.
U suprotnom, može da vas iznenadi glasan
zvuk.
Povezivanje sa pametnim
telefonom pomoću povezivanja
jednim dodirom (NFC) (samo
MEX-N5300BT)
Dodirivanjem upravljačkog točkića na
jedinici sa NFC* kompatibilnim pametnim
telefonom, jedinica se automatski uparuje i
povezuje sa pametnim telefonom.
* NFC (Near Field Communication) je tehnologija
koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog
dometa između različitih uređaja poput mobilnih
telefona i IC etiketa. Zahvaljujući funkciji NFC, za
prenos podataka dovoljno je da dodirnete
odgovarajuće simbole ili naznačeni položaj na NFC
kompatibilnim uređajima.
Za pametne telefone sa instaliranim
operativnim sistemom Android OS 4.0 ili
starijim, potrebno je da preuzmete aplikaciju
„NFC Easy Connect“, koja je dostupna u
prodavnici Google Play. Aplikaciju možda
nije moguće preuzeti u nekim zemljama/
regionima.
8SR
Proverite da li je indikator
ekranu uređaja.
zasvetlio na
Prekidanje veze koristeći NFC
Ponovo dodirnite deo sa oznakom N-Mark
na jedinici delom sa oznakom N-Mark na
pametnom telefonu.
Napomene
• Kada izvršite povezivanje, pažljivo rukujte pametnim
telefonom da biste sprečili pojavu ogrebotina.
• Povezivanje jednim dodirom nije moguće kada je
jedinica već povezana sa dva NFC kompatibilna
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa jednim
od dva uređaja i ponovo izvršite povezivanje sa
pametnim telefonom.
Uparivanje i povezivanje sa
BLUETOOTH uređajem
Pri povezivanju sa BLUETOOTH uređajem po
prvi put, potrebna je obostrana registracija
uređaja (tzv. „uparivanje“). Uparivanje
omogućava ovoj jedinici i drugim uređajima
da se prepoznaju. Ova jedinica može da
poveže dva BLUETOOTH uređaja (dva mobilna
telefona ili mobilni telefon i audio uređaj).
1
Postavite BLUETOOTH uređaj u
opsegu od 1 m (3 ft) od ove jedinice.
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET PAIRING], a zatim ga
pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEVICE 1]* ili [SET
DEVICE 2]*, a zatim ga pritisnite.
treperi dok je jedinica u režimu
mirovanja pri uparivanju.
* [SET DEVICE 1] ili [SET DEVICE 2] će biti
promenjeno na ime uparenog uređaja nakon
što se uparivanje završi.
5
Obavite uparivanje na BLUETOOTH
uređaju tako da on detektuje ovu
jedinicu.
6
Izaberite [MEX-xxxxx] (naziv vašeg
modela) prikazan na ekranu uređaja
BLUETOOTH.
Ako se ne pojavi naziv vašeg modela,
ponovite postupak od koraka 2.
Za prekidanje veze sa uparenim uređajem
Obavite korake od 2 do 4 da biste prekinuli
vezu nakon što se ova jedinica i BLUETOOTH
uređaj upare.
Povezivanje sa uparenim
BLUETOOTH uređajem
Da biste koristili upareni uređaj, neophodna
je veza sa ovom jedinicom. Neki upareni
uređaji će se automatski povezati.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [BLUETOOTH],
a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BT SIGNL], a zatim ga
pritisnite.
Uverite se da indikator
7
Ako je potrebno uneti šifru* na
BLUETOOTH uređaju, unesite [0000].
* Termin „šifra“ je poznat i pod nazivom „ključ“,
„PIN kôd“, „PIN broj“ i „lozinka“ itd., u
zavisnosti od uređaja.
svetli.
3
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
4
Upravljajte BLUETOOTH uređajem da
biste se povezali sa ovom jedinicom.
Indikator
ili
svetli.
Ikone na ekranu:
Unesite šifru
[0000]
Kada se obavi uparivanje, indikator
ostaje da svetli.
8
Izaberite ovu jedinicu na BLUETOOTH
uređaju da biste uspostavili
BLUETOOTH povezivanje.
Indikator
ili
uspostavi veza.
zasvetli kada se
Napomena
Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem, ova
jedinica ne može da bude detektovana sa drugog
uređaja. Da biste omogućili detekciju, uđite u režim za
uparivanje i tražite ovu jedinicu preko drugog uređaja.
Za pokretanje reprodukcije
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Reprodukcija sa BLUETOOTH uređaja“
(stranica 13).
Svetli kada je dostupno pozivanje
bez upotrebe ruku omogućavanjem
opcije HFP (Handsfree profil).
Svetli kada je dostupna reprodukcija
na audio uređaju omogućavanjem
opcije A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Povezivanje poslednjeg povezanog
uređaja sa ove jedinice
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
BLUETOOTH uređaju.
Da biste se povezali sa audio uređajem,
pritisnite SRC da biste izabrali [BT AUDIO], a
zatim pritisnite  (reprodukcija/pauza).
Da biste se povezali sa mobilnim telefonom,
pritisnite CALL.
Napomena
Tokom BLUETOOTH audio striminga, ne možete da
se povežete sa ove jedinice na mobilni telefon.
Umesto toga, povežite se sa mobilnog telefona na
ovu jedinicu.
9SR
Savet
Kad je BLUETOOTH signal uključen: Kad je ovaj
režim aktivan, jedinica se automatski ponovo
povezuje sa mobilnim telefonom sa kojim je bila
povezana poslednji put.
Instaliranje mikrofona
Povezivanje USB uređaja
1
2
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite USB uređaj sa jedinicom.
Da biste povezali iPod/iPhone uređaj,
koristite USB kabl za povezivanje za iPod
(ne isporučuje se).
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Instaliranje mikrofona (samo MEXN5300BT)“ (stranica 37).
Povezivanje sa iPhone/iPod
uređajem (automatsko
BLUETOOTH uparivanje)
Kada je iPhone/iPod sa instaliranim
operativnim sistemom iOS5 ili novijim
povezan na USB ulaz, jedinica se automatski
uparuje i povezuje sa njim.
Da biste omogućili automatsko BLUETOOTH
uparivanje, proverite da li je opcija [SET
AUTOPAIR] u meniju [BLUETOOTH] podešena
na [ON] (stranica 21).
1
Aktivirajte funkciju BLUETOOTH na
iPhone/iPod uređaju.
2
Povežite iPhone/iPod na USB port.
Povezivanje drugog
prenosnog audio uređaja
1
2
3
Isključite prenosni audio uređaj.
Utišajte zvuk na jedinici.
Povežite prenosni audio uređaj na
AUX priključak (stereo mini utikač) na
jedinici kablom za povezivanje (ne
isporučuje se)*.
* Obavezno koristite prav priključak.
Proverite da li je indikator
ekranu uređaja.
zasvetlio na
Napomene
• Automatsko BLUETOOTH uparivanje nije moguće
ako je jedinica već povezana sa dva BLUETOOTH
uređaja. U tom slučaju, prekinite vezu sa bilo kojim
uređajem, a zatim ponovo povežite iPhone/iPod.
• Ako nije uspostavljeno Automatsko BLUETOOTH
uparivanje, pogledajte odeljak „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 8).
10SR
4
Pritisnite SRC da biste izabrali [AUX].
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
povezanog uređaja sa drugim izvorima
Započnite reprodukciju sa prenosnog audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na uređaju uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET AUX VOL] (stranica 20).
Slušanje radija
Slušanje radija
Za slušanje radija, pritisnite SRC da biste
izabrali [TUNER].
Automatsko memorisanje (BTM)
Korišćenje sistema RDS
(Radio Data System)
Podešavanje alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja o
saobraćaju (TA)
AF neprestano podešava stanicu sa najjačim
signalom u mreži, a TA obezbeđuje
informacije o trenutnom saobraćaju ili
saobraćajne programe (TP) ako se primaju.
1
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
2
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET BTM], a zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF/ TA], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET AF-ON], [SET TA-ON],
[SET AF/TA-ON] ili [SET AF/TA-OFF],
a zatim ga pritisnite.
Jedinica memoriše stanice na
dugmadima sa brojevima po redosledu
njihovih frekvencija.
Podešavanje programa
1
2
Pritisnite MODE da biste promenili
frekventni opseg (FM1, FM2, FM3 ili
MW/LW).
Obavite podešavanje.
Ručno podešavanje programa
Pritisnite i držite / (SEEK –/+) da
biste našli približnu frekvenciju pa
pritiskajte / (SEEK–/+) da biste
precizno podesili željenu frekvenciju.
Automatsko podešavanje
Pritisnite / (SEEK –/+).
Skeniranje se zaustavlja kada jedinica
primi stanicu.
Ručno memorisanje stanica
1
Za memorisanje RDS stanica sa AF i TA
podešavanjima
Možete da memorišete RDS stanice zajedno
sa AF/TA podešavanjima. Podesite AF/TA, a
zatim memorišite stanicu pomoću BTM ili
ručno. Ako memorišete ručno, možete
takođe da memorišete stanice bez RDS-a.
Prijem hitnih obaveštenja
Sa uključenom funkcijom AF ili TA, hitna
obaveštenja će automatski prekinuti
trenutno izabrani izvor.
Za prilagođavanje nivoa jačine zvuka
tokom saobraćajnih obaveštenja
Nivo će biti uskladišten u memoriju za sva
sledeća saobraćajna obaveštenja, nezavisno
od redovnog nivoa jačine zvuka.
Dok slušate stanicu koju želite da
memorišete, pritisnite i držite dugme
sa brojem (od 1 do 6) dok se ne
prikaže [MEM].
Prijem memorisanih stanica
1
Izaberite frekventni opseg, a zatim
pritisnite dugme sa brojem (od 1 do 6).
11SR
Za zadržavanje na jednom
regionalnom programu (REGIONAL)
Kada su uključene funkcije AF i REGIONAL,
nećete biti prebacivani na druge regionalne
stanice koje imaju jači signal. Ako tokom
slušanja frekvencija u FM opsegu (stranica 19)
izađete iz prijemne oblasti regionalnog
programa, podesite opciju [SET REGIONAL] u
stavci [GENERAL] na [SET REG-OFF].
Ovu funkciju ne možete da koristite u
Ujedinjenom Kraljevstvu i nekim drugim
zemljama.
Reprodukcija
Reprodukcija diska
1
Ubacite disk (obeležena strana
okrenuta nagore).
Funkcija Local Link (samo u
Ujedinjenom Kraljevstvu)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete
druge lokalne stanice u oblasti, čak i ako one
nisu memorisane na dugmadima sa brojevima.
Tokom FM prijema, pritisnite dugme sa
brojem (1 do 6) na kojem je memorisana
lokalna stanica. U roku od pet sekundi,
ponovo pritisnite dugme sa brojem lokalne
stanice. Ponavljajte ovaj postupak sve dok
ne podesite lokalnu stanicu.
Izbor tipova programa (PTY)
1
2
Pritisnite PTY tokom FM prijema.
Okrećite upravljački točkić dok se ne
prikaže željeni tip programa, a zatim
ga pritisnite.
Jedinica započinje da traži stanicu koja
emituje željeni tip programa.
Tip programa
NEWS (Vesti), AFFAIRS (Aktuelna događanja),
INFO (Informativni program), SPORT (Sport),
EDUCATE (Obrazovni program), DRAMA
(Drama), CULTURE (Kulturni program), SCIENCE
(Naučni program), VARIED (Raznovrsni
program), POP M (Pop muzika), ROCK M (Rok
muzika), EASY M (Lagana muzika), LIGHT M
(Lagana klasična muzika), CLASSICS (Ozbiljna
klasična muzika), OTHER M (Druga muzika),
WEATHER (Vremenska prognoza), FINANCE
(Finansije), CHILDREN (Programi za decu),
SOCIAL (Društvene teme), RELIGION (Religija),
PHONE IN (Telefonski pozivi), TRAVEL
(Putovanja), LEISURE (Slobodno vreme), JAZZ
(Džez muzika), COUNTRY (Kantri muzika),
NATION M (Narodna muzika), OLDIES (Stari
hitovi), FOLK M (Folk muzika), DOCUMENT
(Dokumentarni program)
12SR
Reprodukcija započinje automatski.
Reprodukcija sa USB uređaja
U ovom Uputstvu za upotrebu, „iPod“ se
koristi kao opšti pojam za iPod funkcije na
iPod i iPhone uređajima, osim ako nije
drugačije naznačeno u tekstu ili na slikama.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod
uređaja, pogledajte „O iPod uređaju“
(stranica 23) ili posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Možete da koriste AOA (Android Open
dodatne opreme) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) i MTP (Media Transfer Protocol) tip
USB uređaja* koji zadovoljavaju USB
standard. U zavisnosti od USB uređaja, na
jedinici možete da izaberete Android režim
ili MSC/MTP režim.
Neki digitalni medija plejeri ili Android
pametni telefoni mogu da zahtevaju
podešavanje na MTP režim.
* npr. USB flash uređaj, digitalni medija plejer,
Android pametni telefon
Napomene
• Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB uređaja,
posetite sajt za podršku naveden na zadnjoj strani.
• Pametni telefoni na kojem je instaliran Android OS
4.1 ili noviji podržavaju Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Međutim, neki pametni telefoni možda
neće u potpunosti podržavati AOA 2.0 čak i ako je
na njima instaliran Android OS 4.1 ili noviji.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg Android
pametnog telefona posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
• Nije podržana reprodukcija sledećih datoteka.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– datoteke zaštićene autorskim pravima
– DRM (Digital Rights Management) datoteke
– Višekanalne audio datoteke
MP3/WMA/AAC:
– datoteke sa kompresijom bez gubitka kvaliteta
Pre nego što uspostavite vezu, izaberite
režim USB (Android režim ili MSC/MTP režim),
u zavisnosti od USB uređaja (stranica 19).
1
Povežite USB uređaj na USB ulaz
(stranica 10).
Pokrenuće se reprodukcija.
Ako je uređaj već povezan, da biste
započeli reprodukciju, pritisnite SRC da
biste izabrali [USB] (prikazuje se [IPD] na
ekranu kada je prepoznat iPod).
2
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj jedinici.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Uklanjanje uređaja
Zaustavite reprodukciju, a zatim uklonite
uređaj.
Upozorenje za iPhone
2
Pritisnite SRC da biste izabrali
[BT AUDIO].
3
Upravljajte audio uređajem da biste
započeli reprodukciju.
4
Prilagodite jačinu zvuka na ovoj
jedinici.
Napomene
• U zavisnosti od audio uređaja, informacije kao što su
naslov, redni broj numere / vreme i status
reprodukcije možda neće biti prikazani na ovoj
jedinici.
• Čak i ako promenite izvor na jedinici, reprodukcija
se ne zaustavlja.
• [BT AUDIO] se ne prikazuje na ekranu dok je
aplikacija „Sony | Music Center“ pokrenuta preko
funkcije BLUETOOTH.
Za usklađivanje nivoa jačine zvuka
BLUETOOTH uređaja sa drugim
izvorima
Započnite reprodukciju sa BLUETOOTH audio
uređaja umerenom jačinom zvuka i podesite
na jedinici uobičajeni nivo jačine zvuka.
Pritisnite MENU, a zatim izaberite [SOUND] 
[SET BTA VOL] (stranica 20).
Kada povežete iPhone putem USB-a, jačina
zvuka telefonskog poziva se kontroliše preko
iPhone uređaja, a ne preko jedinice. Nemojte
da pojačavate jačinu zvuka na uređaju tokom
poziva, jer se nakon završetka razgovora
može iznenada začuti glasan zvuk.
Pretraživanje i reprodukcija
numera
Reprodukcija sa BLUETOOTH
uređaja
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android.
Sadržaj možete da reprodukujete na
povezanom uređaju koji podržava
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Ponavljanje reprodukcije i
nasumična reprodukcija
1
Tokom reprodukcije, pritisnite
(ponavljanje) ili
(nasumično) više
puta uzastopno da biste izabrali
željeni režim reprodukcije.
Možda će proteći izvesno vreme dok ne
započne reprodukcija u izabranom režimu.
U zavisnosti od izabranog izvora zvuka,
razlikuju se dostupni režimi reprodukcije.
1
Izvršite BLUETOOTH povezivanje sa
audio uređajem (stranica 8).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 21).
Pretraživanje numera po nazivu
(„Quick-BrowZer™“)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.
13SR
1
U toku reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pretraga)* da
biste prikazali listu kategorija
pretrage.
Obavljanje poziva bez upotrebe
ruku (samo putem BLUETOOTH
veze)
Kada se prikaže lista numera, pritisnite
(nazad) više puta uzastopno da biste
prikazali željenu kategoriju za pretragu.
* Tokom USB reprodukcije, pritisnite
(pregled) duže od 2 sekunde da biste se
direktno vratili na listu kategorija.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu kategoriju za
pretragu, a zatim ga pritisnite za
potvrdu izbora.
3
Ponovite korak 2 da biste pretražili
željenu numeru.
Da biste koristili mobilni telefon, povežite ga
sa ovom jedinicom. Možete da povežete dva
mobilna telefona na jedinicu. Detaljne
informacije potražite u odeljku „Priprema
BLUETOOTH uređaja“ (stranica 8).
Pokrenuće se reprodukcija.
Za izlaz iz režima „Quick-BrowZer“
Pritisnite
(pregled).
Primanje poziva
1
Pretraživanje preskakanjem
stavki (režim Jump)
Nije dostupno kada je povezan USB uređaj u
režimu za Android ili iPod uređaj.
1
Tokom reprodukcije sa CD-a ili USB
uređaja, pritisnite
(pretraga).
2
3
Pritisnite  (SEEK +).
4
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali stavku.
Pritisnite CALL kada primite poziv sa
zvonom.
Započinje telefonski poziv.
Napomena
Zvono prilikom prijema poziva i glas sagovornika se
emituju kroz prednje zvučnike. Da biste izabrali
zvučnike za pozivanje bez upotrebe ruku, pritisnite
MENU, zatim izaberite [BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT]
(stranica 22).
Odbijanje poziva
Pritisnite i držite OFF 1 sekundu.
Za završavanje poziva
Lista se preskače u koracima od 10% od
ukupnog broja stavki u njoj.
Ponovo pritisnite CALL.
Pritisnite ENTER da biste se vratili u
režim „Quick-BrowZer“.
Pozivanje
Prikazuje se izabrana stavka.
Poziv možete da izvršite iz telefonskog
imenika ili iz liste istorije poziva kada je
povezan mobilni telefon koji podržava PBAP
(Phone Book Access Profile).
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, izaberite jedan od njih.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali željenu stavku, a zatim ga
pritisnite.
Pokrenuće se reprodukcija.
Pozivanje iz telefonskog imenika
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
14SR
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [PHONE BOOK], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali prvo slovo iz početne liste, a
zatim ga pritisnite.
4
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali ime iz liste naziva, a zatim ga
pritisnite.
5
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali broj iz liste brojeva, a zatim
ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje iz istorije poziva
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [RECENT CALL], a zatim ga
pritisnite.
Pozivanje obnovom poziva
1
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali naziv ili broj telefona iz
istorije poziva, a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje unošenjem broja
1
2
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [REDIAL], a zatim ga pritisnite.
Započinje telefonski poziv.
Pozivanje putem glasovnih oznaka
Možete da izvršite pozivanje izgovaranjem
glasovne oznake memorisane u povezanom
mobilnom telefonu koji ima funkciju
glasovnog biranja.
1
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
2
Prikazaće se istorija poziva.
3
Pritisnite CALL.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [VOICE DIAL], a zatim ga
pritisnite.
Druga mogućnost je da pritisnete i držite
VOICE duže od 2 sekunde.
3
Izgovorite glasovnu oznaku
memorisanu na mobilnom telefonu.
Vaš glas je prepoznat i poziv se uspostavlja.
Otkazivanje glasovnog biranja
Pritisnite VOICE.
Pritisnite CALL.
Kada se dva mobilna telefona povežu na
jedinicu, okrećite upravljački točkić da
biste izabrali jedan od njih, a zatim ga
pritisnite.
Dostupne opcije tokom
trajanja poziva
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [DIAL NUMBER], a zatim ga
pritisnite.
Prilagođavanje jačine zvuka zvona
Okrećite upravljački točkić da biste
uneli broj telefona i na kraju izaberite
[ ] (razmak), a zatim pritisnite ENTER*.
Prilagođavanje jačine glasa
sagovornika
Započinje telefonski poziv.
* Da biste pomerali digitalne indikatore,
pritisnite / (SEEK –/+).
Napomena
Na ekranu se prikazuje [_] umesto [#].
Okrećite upravljački točkić tokom primanja
poziva.
Okrećite upravljački točkić tokom razgovora.
Prilagođavanje jačine odlaznog zvuka
(prilagođavanje pojačanja mikrofona)
Pritisnite MIC.
Podesivi nivoi jačine zvuka: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
15SR
Smanjenje eha i šuma (režim smanjenja
eha/šuma)
Korisne funkcije
Pritisnite i držite MIC.
Raspoloživi režimi: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prebacivanje između režima pozivanja
bez upotrebe ruku (handsfree) i ručnog
režima
Tokom razgovora, pritisnite MODE da biste
prebacili telefonski audio poziv između
jedinice i mobilnog telefona.
Napomena
U zavisnosti od mobilnog telefona, ova opcija
možda nećete biti dostupna.
„Sony | Music Center“ sa
pametnim telefonom
iPhone/Android™
Potrebno je da preuzmete najnoviju verziju
aplikacije „Sony | Music Center“ sa App
Store-a za iPhone uređaje ili Google Play
prodavnice za Android pametne telefone.
Napomene
• Radi vaše bezbednosti, poštujte lokalne zakone i
propise o saobraćaju i nemojte da koristite
aplikaciju tokom vožnje.
• „Sony | Music Center“ je aplikacija za upravljanje
Sony audio uređajima koji su kompatibilni sa
aplikacijom „Sony | Music Center“ pomoću
iPhone-a/Android pametnog telefona.
• Ono čime možete da upravljate koristeći „Sony |
Music Center“ razlikuje se u zavisnosti od
povezanog uređaja.
• Da biste najbolje iskoristili funkcije aplikacije „Sony |
Music Center“, pogledajte detalje na iPhone-u/
Android pametnom telefonu.
• Za više podataka o aplikaciji „Sony | Music Center“
posetite sledeći URL: http://www.sony.net/smcqa/
• Posetite veb-sajt u nastavku i proverite
kompatibilne modele iPhone uređaja/Android
pametnog telefona.
Za iPhone: posetite App Store
Za Android pametne telefone: posetite Google
Play prodavnicu
Uspostavljanje veze sa
aplikacijom „Sony | Music Center“
1
Uspostavite BLUETOOTH vezu sa
iPhone uređajem/Android pametnim
telefonom (stranica 8).
Da biste izabrali audio uređaj, pritisnite
MENU, a zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (stranica 21).
2
Pokrenite aplikaciju „Sony | Music
Center“.
3
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [SONY APP] pa
ga pritisnite.
Započinje povezivanje sa iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom.
Za detalje o upravljanju iPhone
uređajem/Android pametnim telefonom,
pogledajte pomoć za aplikaciju.
16SR
Ako se prikaže broj uređaja
Proverite da li se prikazuje broj (npr. 123456),
a zatim izaberite [Yes] na iPhone uređaju/
Android pametnom telefonu.
Prekidanje veze
Pritisnite MENU, okrećite upravljački točkić
da biste izabrali [SONY APP] pa ga pritisnite.
Biranje izvora ili aplikacije
Možete da upravljate iPhone uređajem /
Android pametnim telefonom da biste
izabrali željeni izvor ili aplikaciju.
Biranje izvora
Pritiskajte SRC. Druga mogućnost je da
pritisnete SRC, okrenete upravljački točkić da
biste izabrali željeni izvor, a zatim pritisnete
ENTER.
Za prikazivanje liste izvora
Pritisnite SRC.
Čitanje SMS-a putem glasovnog
vodiča (samo za pametne telefone
Android)
SMS poruke se nakon prijema automatski
čitaju putem zvučnika automobila.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte
pomoć u aplikaciji.
Odgovaranje na SMS poruku
(samo Android pametni telefon)
Na poruku možete da odgovorite dodirom
na ikonu za odgovaranje.
1 Aktivirajte aplikaciju „Sony | Music Center“, a
zatim dodirnite ikonu [Reply] (odgovaranje).
Prikaz ulazne poruke se prikazuje u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
2 Unesite odgovor koristeći prepoznavanje
glasa.
Lista dostupnih poruka se prikazuje u aplikaciji
„Sony | Music Center“.
3 Okrećite upravljački točkić da biste izabrali
željenu poruku, a zatim ga pritisnite.
Poruka je poslata.
Podešavanja zvuka i prikaza
Možete da prilagodite podešavanja koja se
odnose na zvuk i ekran putem iPhone/
Android pametnog telefona.
Za detalje o podešavanjima, pogledajte
pomoć u aplikaciji.
Upotreba prepoznavanja
glasa (samo za pametne
telefone Android)
1
Pritisnite i držite VOICE da biste
aktivirali prepoznavanje glasa.
2
Izgovorite željenu glasovnu komandu
u mikrofon.
Za deaktiviranje prepoznavanja glasa
Pritisnite VOICE.
Napomene
• Prepoznavanje glasa možda neće biti dostupno u
nekim slučajevima.
• Prepoznavanje glasa možda neće raditi ispravno,
što zavisi od performansi izabranog Android
pametnog telefona.
• Koristite jedinicu kada je okolna buka kao što je
zvuk motora svedena na minimum tokom
prepoznavanja glasa.
Korišćenje funkcije „Siri
Eyes Free“
„Siri Eyes Free“ vam omogućava da koristite
iPhone bez upotrebe ruku jednostavno
govoreći u mikrofon. Ova funkcija zahteva
da povežete iPhone na jedinicu putem
BLUETOOTH veze. Dostupnost je ograničena
na iPhone 4s ili noviji. Uverite se da vaš
iPhone pokreće najnovija verzija iOS-a.
Morate unapred da dovršite BLUETOOTH
registraciju i konfiguraciju veze za iPhone i
jedinicu. Detaljne informacije potražite u
odeljku „Priprema BLUETOOTH uređaja“
(stranica 8). Da biste izabrali iPhone uređaj,
pritisnite MENU, a zatim izaberite
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(stranica 21).
17SR
1
Aktivirajte funkciju Siri na iPhone
uređaju.
Podešavanja
Detaljne informacije potražite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili uz iPhone.
2
3
Pritisnite i držite VOICE duže od
2 sekunde.
Otkazivanje režima DEMO
Prikazuje se prikaz glasovne komande.
Možete da otkažete prikaz demonstracije
koji se prikazuje kada je izvor isključen i kada
je prikazan sat.
Nakon zvučnog signala koji emituje
iPhone, govorite u mikrofon.
iPhone se ponovo oglašava i Siri se
aktivira.
Deaktiviranje funkcije „Siri Eyes Free“
Pritisnite VOICE.
1
Pritisnite MENU, okrećite upravljački
točkić da biste izabrali [GENERAL], a
zatim ga pritisnite.
2
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO], a zatim ga
pritisnite.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali [SET DEMO-OFF], a zatim ga
pritisnite.
Napomene
• iPhone možda neće prepoznati vaš glas u
zavisnosti od uslova korišćenja. (Na primer, ako se
nalazite u automobilu koji se kreće.)
• „Siri Eyes Free“ možda neće funkcionisati ispravno
ili vreme odziva može biti duže nego obično na
mestima gde je teško primiti signale za iPhone.
• U zavisnosti od radnih uslova iPhone uređaja, „Siri
Eyes Free“ možda neće funkcionisati ispravno ili
može da se zatvori.
• Ako reprodukujete numeru na iPhone uređaju
koristeći BLUETOOTH audio-vezu, kada započne
reprodukcija putem ove veze, „Siri Eyes Free“ se
automatski zatvara i jedinica se prebacuje na
BLUETOOTH audio-izvor.
• Kada se „Siri Eyes Free“ aktivira tokom
reprodukcije zvuka, jedinica može da pređe na
BLUETOOTH audio-izvor čak i ako ne navedete
numeru za reprodukciju.
• Kada povežete iPhone na USB port, „Siri Eyes Free“
možda neće funkcionisati ispravno ili može da se
zatvori.
• Kada povežete iPhone na jedinicu putem USB
veze, nemojte da aktivirate Siri sa iPhone
uređajem. „Siri Eyes Free“ možda neće
funkcionisati ispravno ili može da se zatvori.
• Nema zvuka tokom aktiviranja funkcije „Siri Eyes
Free“.
Podešavanje je završeno.
4
Dvaput pritisnite
(nazad).
Ekran se vraća u standardni režim
prijema/reprodukcije.
Operacije sa osnovnim
podešavanjima
Možete da podesite stavke u sledećim
kategorijama podešavanja:
Opšta podešavanja (GENERAL), Podešavanje
zvuka (SOUND), podešavanje ekrana
(DISPLAY), podešavanje BLUETOOTH-a
(BLUETOOTH), podešavanje aplikacije
„Sony | Music Center“ (SONY APP)
1
2
Pritisnite MENU.
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali kategoriju za podešavanje,
a zatim ga pritisnite.
Stavke koje mogu da se podešavaju
razlikuju se u zavisnosti od izvora i
podešavanja.
3
Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali opcije, a zatim ga pritisnite.
Za povratak na prethodni ekran
Pritisnite
18SR
(nazad).
Opšta podešavanja (GENERAL)
AREA (oblast)
Određuje časovnu zonu / region za upotrebu
na ovoj jedinici. [EUROPE], [RUSSIA].
Ako se promeni podešena časovna zona /
region, ova jedinica se vraća na
podrazumevane vrednosti, a zatim se
prikazuje sat.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
DEMO (demonstracija)
Aktiviranje demonstracije: [ON], [OFF].
CLOCK (sat) (stranica 7)
Podešavanje sata: [AUTO <RDS>], [MANUAL].
CAUT ALM (alarm upozorenja)
Aktiviranje alarma upozorenja: [ON], [OFF]
(stranica 7).
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
BEEP (zvučni signal)
Aktiviranje zvučnog signala: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatsko isključivanje)
Automatski se isključuje nakon
određenog vremena kada se jedinica
isključi, a sat se prikazuje (tj. kada se
pritisne i zadrži dugme OFF jednu
sekundu): [ON] (30 minuta), [OFF].
STEERING (komande na volanu)
Snima/vraća na podrazumevana
podešavanja daljinskog upravljača na
volanu.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
STR CONTROL (upravljanje volanom)
Izaberite režim ulaza povezanog
daljinskog upravljača. Da biste sprečili
kvar, pre upotrebe proverite da li se režim
ulaza poklapa s povezanim daljinskim
upravljačem.
CUSTOM (prilagođeno)
Režim ulaza za daljinski upravljač na
volanu
PRESET (memorija)
Režim ulaza za daljinsko upravljanje
preko kabla, izuzimajući daljinski
upravljač na volanu
(Automatski se bira kada je pokrenuta
funkcija [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (izmeni prilagođene
vrednosti)
Snima funkcije (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFFHOOK) na
daljinskom upravljaču na volanu:
 Okrećite upravljački točkić da biste
izabrali funkciju koju želite da dodelite
daljinskom upravljaču na volanu pa ga
pritisnite.
 Dok [REGISTER] trepće, pritisnite i
držite dugme daljinskog upravljača na
volanu kojem želite da dodelite
funkciju. Kada je snimanje završeno,
prikazuje se [REGISTERED].
 Da biste registrovali druge funkcije,
ponovite korake  i .
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (poništavanje
prilagođenih vrednosti
Resetuje registrovane funkcije daljinskog
upravljača na volanu: [YES], [NO].
(Dostupno je samo kada je [STR
CONTROL] podešeno na [CUSTOM].)
Napomene
• Dok obavljate podešavanja, dostupno je samo
dugme za upravljanje na jedinici. Zbog
bezbednosti, parkirajte automobil pre nego što
obavite podešavanja.
• Ako dođe do greške tokom snimanja, ostaju
važeće sve prethodno snimljene informacije.
Ponovo pokrenite snimanje funkcije sa kojom
se dogodila greška.
• Ova funkcija možda nije dostupna u nekim
vozilima. Za detalje o kompatibilnosti vašeg
vozila, posetite sajt za podršku naveden sa
zadnje strane.
USB MODE (režim USB)
Menja USB režim: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Dostupno samo kada je izabran USB
izvor.)
AF/TA (alternativne frekvencije/obaveštenja
o saobraćaju)
Izbor podešavanja alternativnih
frekvencija (AF) i obaveštenja o
saobraćaju (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Dostupno kada je bilo koji izvor izabran.)
REGIONAL (regionalni)
Ograničavanje prijema signala na
određenu oblast: [ON], [OFF].
(Dostupno samo pri FM prijemu.)
19SR
BTM (memorisanje najboljeg podešavanja)
(stranica 11)
(Dostupno samo ako je izabran tjuner.)
FIRMWARE (firmver)
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Proverava/ažurira verziju firmvera. Za
detaljnije informacije posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane.
FW VERSION (verzija firmvera)
Prikazuje trenutnu verziju firmvera.
FW UPDATE (ažuriranje firmvera)
Ulazak u postupak ažuriranja firmvera:
[YES], [NO].
Ažuriranje firmvera traje nekoliko minuta.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj.
Podešavanje zvuka (SOUND)
Ovaj meni za podešavanje nije dostupan
kada je izvor isključen i prikazuje se sat.
EQ10 PRESET (EQ10 memorija)
Bira krivu ekvilajzera od 10 ponuđenih ili
je isključuje:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Podešavanje krive ekvilajzera može da se
memoriše za svaki izvor.
* [KARAOKE] smanjuje zvuk glasa, ali ne može u
potpunosti da ga ukloni tokom reprodukcije.
Takođe, korišćenje mikrofona nije podržano.
EQ10 CUSTOM (EQ10 prilagođeno)
Podešava [CUSTOM] od EQ10.
Podešavanje krive ekvilajzera: [BAND1] –
[BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz,
500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz).
Jačina zvuka može da se podesi u
koracima od 1 dB, od -6 dB do +6 dB.
BALANCE (balans levo-desno)
Prilagođavanje ravnoteže zvuka:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (balans napred-pozadi)
Prilagođavanje relativnog nivoa:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
20SR
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (nivo subwoofera)
Podešava nivo jačine zvuka niskotonca:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] je prikazano pri najnižem
podešavanju.)
SW PHASE (faza subwoofer-a)
Izbor faze niskotonca: [SUB NORM], [SUB
REV].
LPF FREQ (frekvencija niskopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju niskotonca:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (frekvencija visokopropusnog
filtera)
Bira graničnu frekvenciju prednjeg/
zadnjeg zvučnika: [OFF], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
AUX VOL (AUX jačina zvuka)
Podešavanje nivoa jačine zvuka svakog
povezanog pomoćnog uređaja:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno samo kada se izabere AUX.)
BTA VOL (jačina zvuka BLUETOOTH uređaja)
Prilagođava nivo jačine zvuka svakog
povezanog BLUETOOTH uređaja: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Zahvaljujući ovom podešavanju nema
potrebe da podešavate nivo jačine zvuka
između izvora.
(Dostupno je samo kada je izabran BT
audio ili aplikacija.)
Podešavanje ekrana
(DISPLAY)
DIMMER (prigušivanje)
Promenite svetlinu ekrana:
Za MEX-N5300BT:
[OFF], [ON], [AT] (automatski), [CLK] (sat).
([AT] je dostupan samo kada se poveže
kabl za kontrolu osvetljenja i kada se
uključe farovi).
Za MEX-N4300BT:
[OFF], [ON], [CLK] (sat).
Da biste podesili da ova funkcija bude
aktivna samo tokom ograničenog
perioda, izaberite [CLK], a zatim podesite
vreme početka i završetka.
– Da biste podesili svetlinu kada je
aktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [ON], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
– Da biste podesili svetlinu kada je
deaktivirana funkcija prigušivanja:
Podesite [DIMMER] na [OFF], a zatim
podesite [BRIGHTNESS].
Podešavanje svetline se memoriše i
koristiti kada se aktivira ili deaktivira
funkcija prigušivanja.
BRIGHTNESS (svetlina)
Podešava svetlinu ekrana. Nivo svetline
može da se podesi: [1] – [10].
AUTO SCR (automatsko pomeranje)
Automatsko pomeranje dugih stavki:
[ON], [OFF].
(Nije dostupno samo ako je izabran AUX ili
tjuner.)
BLUETOOTH podešavanje
(BLUETOOTH)
PAIRING (uparivanje) (stranica 8)
Povezivanje do dva BLUETOOTH uređaja:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] ili [DEVICE 2] će biti promenjeni
na ime uparenog uređaja nakon što se
uparivanje završi.
BUTTON-C (boja dugmeta) (samo
MEX-N5300BT)
Podešavanje prethodno postavljene boje
ili prilagođene boje za dugmad.
COLOR (boja)
Izbor između 15 memorisanih boja i jedne
prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Registrovanje prilagođene boje za
dugmad.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg prilagodljive boje: [0] – [32]
([0] ne može da se podesi za sve
opsege boje).
AUDIODEV (audio uređaj)
Izbor audio uređaja.
[*] se prikazuje na uređaju uparenom sa
[DEVICE 1] ili na tekućem audio uređaju
kompatibilnim sa A2DP.
DSPL-C (boja ekrana) (samo MEX-N5300BT)
Podešava prethodno postavljenu boju ili
prilagođenu boju za ekran.
COLOR (boja)
Izbor između 15 memorisanih boja i jedne
prilagođene boje.
CUSTOM-C (prilagođena boja)
Registrovanje prilagođene boje za ekran.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Opseg prilagodljive boje: [0] – [32]
([0] ne može da se podesi za sve
opsege boje).
AUTOPAIR (automatsko uparivanje)
Automatski započinje BLUETOOTH
uparivanje kada se iOS uređaj sa
verzijom 5.0 ili novijom poveže putem
USB veze: [ON], [OFF].
SND SYNC (sinhronizacija zvuka)
Aktiviranje sinhronizacije osvetljenja sa
zvukom: [ON], [OFF].
(Nije dostupno kada nije izabran izvor i
kada je prikazan sat.)
RINGTONE (zvono)
Izbor da li će se zvonom oglašavati ova
jedinica ili povezani mobilni telefon:
[1] (ova jedinica), [2] (mobilni telefon).
AUTO ANS (automatsko odgovaranje)
Podešavanje ove jedinice da automatski
odgovara na dolazne pozive: [OFF],
[1] (oko 3 sekunde), [2] (oko 10 sekundi).
BT SIGNL (BLUETOOTH signal) (stranica 9)
Aktivira/deaktivira BLUETOOTH funkciju.
BT INIT (inicijalizacija funkcije BLUETOOTH)
Pokreće sve postavke vezane za
BLUETOOTH vezu (informacije o
uparivanju, informacije o uređaju itd.):
[YES], [NO].
Pre odbacivanja jedinice, inicijalizujte sva
podešavanja.
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
21SR
VOICE-OUT (izlaz glasa)
Bira zvučnike za pozivanje bez upotrebe
ruku: [VOICE FRONT] (prednji zvučnici),
[VOICE REAR] (zadnji zvučnici), [VOICE
ALL] (svi zvučnici).
(Dostupno samo dok je izvor isključen i
sat prikazan.)
Dodatne informacije
Ažuriranje firmvera
Da biste ažurirali firmver, posetite sajt za
podršku naveden sa zadnje strane, a zatim
pratite onlajn uputstva.
Podešavanje aplikacije
„Sony | Music Center“
(SONY APP)
Napomena
Uspostavite i prekinite funkciju (povezivanje)
aplikacije „Sony | Music Center“.
• Nemojte da ostavljate prednju tablu ili
audio uređaje na komandnoj tabli.
• Kada je jedinica uključena, napajana
antena automatski se izvlači.
• Nemojte da prosipate tečnost po jedinici.
Tokom ažuriranja ne uklanjajte USB uređaj.
Mere opreza
Kondenzacija vlage
Nemojte da prosipate tečnost po diskovima.
Kada se unutar jedinice pojavi vlaga, izvadite
disk i sačekajte oko jedan sat da se vlaga
osuši; u suprotnom jedinica neće
funkcionisati pravilno.
Napomene o diskovima
• Ne izlažite diskove direktnom sunčevom
svetlu ili izvorima toplote poput otvora za
dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u
automobilu koji je parkiran na direktnom
sunčevom svetlu.
• Obrišite diskove
tkaninom za brisanje
od sredine ka obodu.
Ne koristite rastvarače
kao što su benzin,
razređivač ili
komercijalno dostupna
sredstva za čišćenje.
• Ovaj uređaj je
namenjen za reprodukciju diskova koji su
usklađeni sa Compact Disc (CD)
standardom. DualDiscs diskovi i neki
muzički diskovi kodirani tehnologijama za
zaštitu autorskih prava nisu u skladu sa
Compact Disc (CD) standardom i zato ova
jedinica možda neće moći da ih
reprodukuje.
22SR
• Diskovi koje ovaj uređaj ne može da
reprodukuje
– Diskovi sa oznakama, nalepnicama ili
zalepljenom lepljivom trakom ili papirom.
To može da dovede do kvara ili da ošteti
disk.
– Diskovi nestandardnog oblika (npr. u
obliku srca, kvadrata, zvezde). Ako to
uradite, možete da oštetite jedinicu.
– Diskovi prečnika 8 cm (3 1/4 inča).
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• Ako disk snimljen u više sesija započne
CD-DA sesijom, on se prepoznaje kao
CD-DA disk i druge sesije se neće
reprodukovati.
• Diskovi koje ovaj uređaj ne može da
reprodukuje
– CD-R/CD-RW diskovi lošeg kvaliteta
snimka.
– CD-R/CD-RW diskovi snimljeni na
nekompatibilnom uređaju za snimanje.
– CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno
dovršeni.
– CD-R/CD-RW diskovi različiti od onih koji
su snimljeni u CD formatu ili MP3 formatu
u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo ili diskovi snimljeni
u više sesija.
Redosled reprodukcije audio
datoteka
Fascikla (album)
Audio datoteka
(numera)
O iPod uređaju
• Možete da povežete sledeće iPod modele.
Ažurirajte softver iPod uređaja na najnoviju
verziju pre nego što počnete da ga
koristite.
Kompatibilni iPhone/iPod modeli
Kompatibilan
model
Bluetooth®
USB
iPhone X


iPhone 8


iPhone 8 Plus


iPhone 7


iPhone 7 Plus


iPhone SE


iPhone 6s


iPhone 6s Plus


iPhone 6


iPhone 6 Plus


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(šesta generacija)


iPod touch
(peta generacija)


iPod nano
(sedma
generacija)

• Upotreba bedža Made for Apple znači da je
pribor dizajniran za povezivanje posebno sa
Apple proizvodima koji su označeni na
bedžu i sertifikovan je od strane programera
da zadovolji standarde za performanse
kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad
ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa
bezbednosnim standardima i propisima.
Imajte na umu da upotreba ovog pribora sa
Apple proizvodom može da utiče na
performanse bežične veze.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u
vezi sa jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se najbližem Sony
prodavcu.
23SR
Održavanje
Specifikacije
Čišćenje priključaka
Radio
Izbegavajte direktan dodir sa priključcima.
Jedinica možda neće raditi ispravno ako
priključci između nje i prednje table nisu
čisti. Da biste ovo sprečili, skinite prednju
tablu (stranica 7) i očistite priključke pomoću
pamučnih štapića. Ne primenjujte preveliku
silu. U suprotnom, možete da oštetite
priključke.
Napomena
Iz bezbednosnih razloga nemojte da uklanjate
prednju tablu dok vozite.
FM
Frekventni opseg:
Kada je [AREA] podešeno na [EUROPE]:
87,5 MHz–108,0 MHz
Kada je [AREA] podešeno na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz–108,0 MHz
(u koracima po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (u koracima
po 30 kHz)
Upotrebljiva osetljivost: 7 dBf
Omer signala i smetnji: 73 dB
Razdvajanje: 50 dB at 1 kHz
MW/LW
Frekventni opseg:
531 kHz – 1,602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
Osetljivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Odeljak za CD plejer
Omer signala i smetnji: 95 dB
Frekventni odziv: 20 Hz – 20.000 Hz
Maksimalan broj*1:
Fascikle (albumi)*2: 150
Datoteke (numere) i fascikle*3: 300
prikazanih znakova za naziv fascikle/
datoteke:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odgovarajući kodek: MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a)
*1 samo CD-R/CD-RW
*2 uključujući osnovnu fasciklu
*3 može biti manje od izmerene vrednosti ako
nazivi fascikli/datoteka sadrže mnogo znakova
Odeljak za USB plejer
Interfejs: USB (pune brzine)
Maksimalna struja: 1 A
Maksimalni broj prepoznatljivih fascikli i
datoteka:
fascikli (albuma): 256
datoteka (numera) po fascikli: 256
Kompatibilni Android Open Accessory (AOA)
protokol: 2,0
24SR
Odgovarajući kodek:
MP3 (.mp3)
Brzina protoka bitova: 8 kbps –
320 kbps (podržava promenljivu
brzinu protoka bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz –
48 kHz
WMA (.wma)
Brzina protoka bitova: 32 kbps –
192 kbps (podržava promenljivu
brzinu protoka bitova (VBR))
Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Brzina protoka bitova: 16 kbps –
320 kbps (stereo)
Frekvencija uzorkovanja: 8 kHz –
48 kHz
FLAC (.flac)
Širina uzorkovanja: 16 bita, 24 bita
Frekvencija uzorkovanja: 44,1 kHz,
48 kHz
Podržani sistem datoteka: FAT16, FAT32
Bežična komunikacija
Sistem komunikacije:
BLUETOOTH Standard verzija 3.0
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
(Maksimalno sprovođenje +1 dBm)
Maksimalni opseg komunikacije*1:
Optička vidljivost približno 10 m
(33 stope)
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije: FHSS
Kompatibilni BLUETOOTH profili*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Odgovarajući kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
NFC komunikacija
Frekventni pojas: 13,56 MHz
Pojačalo
Izlaz: Izlazi za zvučnike
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω
Maksimalan izlaz za napajanje: 55 W × 4
(na 4 Ω)
Opšte
Zahtevi za napajanje: 12 V DC akumulator
(negativni pol uzemljen)
Nominalna potrošnja struje: 10 A
Dimenzije:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 in. × 2 1/8 in. × 6 3/8 in.) (š/v/d)
Masa: Pribl. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Sadržaj pakovanja:
Glavna jedinica (1)
Mikrofon (1) (samo MEX-N5300BT)
Delovi za instalaciju i priključci
(1 komplet)
Opcionalni pribor/oprema:
Mikrofon: XA-MC10 (samo MEX-N4300BT)
Više informacija potražite od prodavca.
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
*1 Stvarni opseg se razlikuje u zavisnosti od faktora
kao što su prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički elektricitet,
osetljivost prijema, performanse antene,
operativni sistem, softverske aplikacije itd.
*2 Standardni BLUETOOTH profili ukazuju na svrhu
BLUETOOTH komunikacije između uređaja.
25SR
Autorska prava
Slovna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani
zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth
SIG, Inc. i kompanija Sony Corporation ih koristi pod
licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena
imena pripadaju svojim vlasnicima.
N-Mark je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni
znak kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili
zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u
SAD i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na
intelektualnu svojinu kompanije Microsoft
Corporation. Upotreba ili distribucija ove
tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez
odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene
ovlašćene podružnice.
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch i Siri su
zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc. registrovani
u SAD i drugim zemljama. App Store je zaštićeni
znak usluge kompanije Apple Inc.
iOS je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak
kompanije Cisco u SAD i drugim zemljama i koristi
se pod licencom.
Google, Google Play i Android su zaštićeni znakovi
kompanije Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Ponovna distribucija i upotreba u izvornom i
binarnom obliku, sa izmenama ili bez njih,
dozvoljene su pod sledećim uslovima:
– Ponovna distribucija u izvornom kodu mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad, listu
uslova i sledeće odricanje odgovornosti.
– Ponovna distribucija u binarnom obliku mora da
sadrži napomenu o autorskim pravima iznad, listu
uslova i sledeće odricanje odgovornosti u
dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji
dolaze uz distribuciju.
– Zabranjeno je korišćenje naziva Xiph.org
fondacije i imena njenih saradnika radi
promovisanja proizvoda nastalih na osnovu ovog
softvera bez prethodne pismene dozvole.
26SR
VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I SARADNICI PRUŽAJU
OVAJ SOFTVER U „VIĐENOM“ STANJU I ODRIČU SE
SVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH GARANCIJA,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA
PODRAZUMEVANE GARANCIJE O MOGUĆNOSTIMA
PRODAJE I PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.
FONDACIJA ILI NJENI SARADNICI SE NI U KOM
SLUČAJU NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU,
PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU (KOJA OBUHVATA,
ALI SE NE OGRANIČAVA NA, DOBAVLJANJE ROBE ILI
USLUGA ZAMENE, GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE,
GUBITAK PODATAKA ILI ZARADE I PREKIDE U
POSLOVANJU) KAKO GOD DO NJE DOŠLO I PREMA
BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO DA SE
RADI O UGOVORU, ODGOVORNOSTI U UŽEM
SMISLU ILI ŠTETNOJ RADNJI (UKLJUČUJUĆI NEMAR I
OSTALO) KOJA JE PROIZAŠLA IZ KORIŠĆENJA OVOG
SOFTVERA NA BILO KOJI NAČIN, ČAK I AKO SU
UPOZORENI DA POSTOJI MOGUĆNOST NASTANKA
TAKVE ŠTETE.
Rešavanje problema
Sledeća lista za proveru će vam pomoći da
otklonite probleme koji mogu da nastanu
tokom rada jedinice.
Pre pregleda liste u nastavku, proverite
priključke i postupke korišćenja.
Za detalje o korišćenju osigurača i uklanjanju
uređaja iz komandne table, pogledajte
odeljak „Povezivanje/instalacija“
(stranica 33).
Ako problem nije rešen, posetite sajt za
podršku naveden na zadnjoj korici.
Opšte
Nema zvučnog signala ili je zvuk vrlo slab.
 Položaj kontrole [FADER] nije podešen za
sistem sa dva zvučnika.
 Jačina zvuka ovog uređaja i/ili povezanog
uređaja je vrlo niska.
– Povećajte jačinu zvuka ovog uređaja i/ili
povezanog uređaja.
Nema zvučnog signala.
 Povezano je opcionalno napajano
pojačalo i ne koristite ugrađeno pojačalo.
Memorisane stanice i tačno vreme su
obrisani.
Osigurač je pregoreo.
Stvara se buka prilikom okretanja ključa u
kontakt bravi.
 Vodovi nisu dobro povezani sa
priključcima na automobilu.
Tokom reprodukcije ili prijema, započne
režim demonstracije.
 Ako se ne obavi nikakva radnja u roku od
pet minuta kada je podešena opcija
[DEMO-ON], započinje prikaz
demonstracije.
– Podesite [DEMO-OFF] (stranica 19).
Prikaz nestaje sa ekrana / ne pojavljuje se
u prozoru ekrana.
 Priključci su prljavi (stranica 24).
Ekran/osvetljenje treperi.
 Izvor napajanja nije dovoljno jak.
– Proverite da li akumulator automobila
isporučuje dovoljno napajanja jedinici.
(Zahtev za napajanje je 12 V DC.)
Dugmad za upravljanje ne funkcionišu.
Disk se ne izbacuje.
 Povezivanje nije ispravno.
– Pritisnite DSPL i CALL duže od 2 sekunde
da biste vratili uređaj na podrazumevana
podešavanja.
Sadržaj uskladišten u memoriji je
izbrisan.
Automatski podešen sat nije precizan.
 Podaci o satu na radio-talasima nisu
precizni.
– Podesite sat ručno (stranica 7).
Radio-prijem
Radio-prijem je slab.
Čuje se statički šum.
 Dobro povežite antenu.
Opseg od 65 MHz do 74 MHz u FM3 nije
moguće podesiti.
 [AREA] je podešeno na [EUROPE].
– Podesite [AREA] na [RUSSIA]
(stranica 19).
RDS
Ne možete da primite RDS usluge (kada se
[AREA] podesi na [RUSSIA]).
 Izabran je FM3.
– Izaberite FM1 ili FM2.
 RDS usluge nisu dostupne u trenutnom
regionu.
Pretraživanje SEEK započinje nakon
nekoliko sekundi slušanja.
 Stanica nije TP ili ima slab signal.
– Deaktivirajte TA (stranica 11).
Nema obaveštenja o saobraćaju.
 Aktivirajte TA (stranica 11).
 Stanica ne emituje obaveštenja o
saobraćaju iako je TP.
– Izaberite drugu stanicu.
PTY prikazuje [- - - - - - - -].
 Trenutna stanica nije RDS stanica ili je
radio-prijem slab.
27SR
Naziv stanice treperi.
 Trenutno odabrana stanica nema
alternativnu frekvenciju.
– Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Pojavljuje se
[PI SEEK] i uređaj započinje da traži
drugu frekvenciju sa istim PI (program
identification) podacima.
Reprodukcija CD-a
Reprodukcija diska nije moguća.
 Disk je oštećen ili zaprljan.
 Disk CD-R/CD-RW nije audio disk
(stranica 23).
MP3/WMA/AAC datoteke ne mogu da se
reprodukuju.
 Disk nije kompatibilan sa MP3/WMA/AAC
formatom i verzijom. Za detalje o
diskovima i formatima koji mogu da se
reprodukuju, posetite sajt za podršku
naveden sa zadnje strane.
Za početak reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka potrebno je više vremena nego
za ostale.
 Pokretanje reprodukcije sledećih diskova
može da potraje duže vreme.
– Disk koji je snimljen u komplikovanoj
hijerarhijskoj strukturi.
– Disk koji je snimljen u više sesija.
– Disk na koji se mogu dodati podaci.
Reprodukcija sa USB uređaja
USB uređaju je potrebno više vremena za
reprodukciju.
 USB uređaj sadrži datoteke sa složenom
hijerarhijskom strukturom.
Audio datoteka ne može da se
reprodukuje.
 Više informacija o podržanim formatima
potražite u odeljku „Specifikacije“
(stranica 24).
Ako reprodukcija audio datoteke i dalje
nije moguća, pogledajte uputstvo za
upotrebu isporučeno sa USB uređajem ili
se obratite proizvođaču USB uređaja.
28SR
Nije moguće izvesti radnje kao što su
preskakanje albuma, preskakanje stavki
(režim Jump) i pretraživanje numera
prema nazivu („Quick-BrowZer“).
 Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 19).
Zvuk ne može da se emituje tokom
reprodukcije u režimu za Android.
 Proverite status aplikacije za reprodukciju
zvuka na Android pametnom telefonu.
NFC funkcija (samo MEX-N5300BT )
Povezivanje jednim dodirom (NFC) nije
moguće.
 Ukoliko pametni telefon ne reaguje na
dodirivanje.
– Proverite da li je uključena funkcija NFC
na pametnom telefonu.
– Pomerite oznaku N-Mark na pametnom
telefonu bliže oznaci N-Mark na jedinici.
– Ako se pametni telefon nalazi u futroli,
izvadite ga.
 Osetljivost NFC prijema zavisi od uređaja.
Ako nekoliko puta ne uspete da ostvarite
povezivanje jednim dodirom sa pametnim
telefonom, ručno obavite BLUETOOTH
povezivanje.
Funkcija BLUETOOTH
Povezani uređaj ne može da detektuje ovu
jedinicu.
 Pre obavljanja uparivanja, podesite ovu
jedinicu u režim mirovanja za uparivanje.
 Prilikom povezivanja sa dva BLUETOOTH
uređaja, ova jedinica ne može da bude
detektovana sa drugog uređaja.
– Prekinite bilo koju vezu i potražite ovu
jedinicu sa drugog uređaja.
 Kada je obavljeno uparivanje uređaja,
podesite izlazni BLUETOOTH signal na
uključeno (stranica 9).
Povezivanje nije moguće.
 Povezivanje se kontroliše sa jedne strane
(ova jedinica ili BLUETOOTH uređaj), ali
nikako sa obe.
– Povežite se na ovu jedinicu sa
BLUETOOTH uređaja ili obrnuto.
Naziv detektovanog uređaja se ne prikazuje.
 U zavisnosti od statusa drugog uređaja,
možda neće biti moguće dobiti ime.
Ne oglašava se zvono za prijem poziva.
 Podesite jačinu zvuka okretanjem
upravljačkog točkića dok primate poziv.
 U zavisnosti od povezanog uređaja, zvono
se možda neće oglasiti ispravno.
– Podesite [RINGTONE] na [1] (stranica 21).
 Zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite zvučnike s jedinicom. Da biste
izabrali zvučnike za zvono, pritisnite
MENU, zatim izaberite [BLUETOOTH] 
[SET VOICE-OUT] (stranica 22).
Ne čuje se glas sagovornika.
 Zvučnici nisu povezani na jedinicu.
– Povežite zvučnike s jedinicom. Da biste
izabrali zvučnike za glas sagovornika,
pritisnite MENU, zatim izaberite
[BLUETOOTH]  [SET VOICE-OUT]
(stranica 22).
Sagovornik vam kaže da je jačina zvuka
preniska ili previsoka.
 Podesite jačinu zvuka prikladnim
podešavanjem pojačanja mikrofona
(stranica 15).
Tokom telefonskog razgovora čuje se eho
ili šum.
 Smanjite jačinu zvuka.
 Podesite EC/NC režim na [EC/NC-1] ili
[EC/NC-2] (stranica 16).
 Ako je okolna buka koju ne proizvodi telefon
suviše glasna, pokušajte da je smanjite.
Npr.: Ako je otvoren prozor i buka sa ulice je
preglasna, zatvorite prozor. Ako je klimauređaj preglasan, podesite njegov režim
tako da smanjite buku.
Telefon nije povezan.
 Kada se reprodukuje BLUETOOTH audio,
telefon nije povezan čak i kada pritisnete
CALL.
– Povežite se sa telefona.
Kvalitet zvuka na telefonu je loš.
 Kvalitet zvuka na telefonu zavisi od uslova
prijema mobilne mreže.
– Ako je prijem loš, pomerite automobil na
mesto gde je bolji prijem signala
mobilne mreže.
Jačina zvuka povezanog audio uređaja je
niska (visoka).
 Nivo jačine zvuka će se razlikovati u
zavisnosti od audio uređaja.
– Podesite jačinu zvuka povezanog audio
uređaja ili ove jedinice (stranica 20).
Tokom reprodukcije BLUETOOTH audio
uređaja zvuk je isprekidan.
 Smanjite udaljenost između jedinice i
BLUETOOTH audio uređaja.
 Ako je BLUETOOTH audio uređaj smešten
u pakovanje koje ometa signal, izvadite ga
iz pakovanja tokom upotrebe.
 Nekoliko BLUETOOTH uređaja ili drugih
uređaja koji emituju radio-talase se koriste
u blizini.
– Isključite druge uređaje.
– Povećajte udaljenost od drugih uređaja.
 Zvuk reprodukcije se zaustavlja istog
trenutka kada počne da se uspostavlja
veza između ove jedinice i mobilnog
telefona. Ovo nije kvar.
Nije moguće upravljati povezanim
BLUETOOTH uređajem.
 Proverite da li povezani BLUETOOTH audio
uređaj podržava AVRCP.
Neke funkcije ne rade.
 Proverite da li povezani uređaj podržava te
funkcije.
Na poziv je odgovoreno nenamerno.
 Povezani telefon je podešen da
automatski odgovara na poziv.
Uparivanje nije uspelo jer je isteklo vreme.
 U zavisnosti od povezanog uređaja,
vremensko ograničenje za uparivanje
može biti kraće.
– Pokušajte da uparivanje izvršite u
predviđenom roku.
Uparivanje nije moguće.
 Jedinica možda neće moći da se upari sa
prethodno uparenim BLUETOOTH
uređajem nakon pokretanja jedinice ako
su informacije o uparivanju jedinice na
BLUETOOTH uređaju. U tom slučaju,
izbrišite informacije o uparivanju na
jedinici sa BLUETOOTH uređaja, a zatim ih
ponovo uparite.
29SR
BLUETOOTH funkcija ne radi.
 Pritiskom na OFF duže od dve sekunde
isključite jedinicu, a zatim je ponovo
uključite.
Zvuk se ne emituje sa zvučnika u
automobilu tokom obavljanja razgovora
bez upotrebe ruku.
 Ako se zvuk emituje sa mobilnog telefona,
podesite telefon da emituje zvuk sa
zvučnika u automobilu.
Funkcija „Siri Eyes Free“ nije aktivirana.
 Obavite registraciju bez upotrebe ruku za
iPhone koji podržava funkciju „Siri Eyes Free“.
 Podesite funkciju Siri na iPhone uređaju na
uključeno.
 Otkažite BLUETOOTH vezu iPhone uređaja
i jedinice, pa ih ponovo povežite.
Korišćenje aplikacije „Sony | Music
Center“
Naziv aplikacije se ne podudara sa
stvarnom aplikacijom u „Sony | Music
Center“-u.
 Ponovo pokrenite aplikaciju iz aplikacije
„Sony | Music Center“.
Kad koristite aplikaciju „Sony | Music
Center“ preko BLUETOOTH-a, ekran će se
automatski prebaciti na [BT AUDIO].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ ili funkcija
BLUETOOTH je otkazala.
 Ponovo pokrenite aplikaciju.
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“
se automatski prekida kad se ekran
prebaci na [IPD].
 Aplikacija „Sony | Music Center“ na
iPhone/iPod uređajima ne podržava
reprodukciju sa iPod-a.
– Promenite izvor na jedinici na vrednost
koja nije [IPD], a zatim uspostavite vezu
sa aplikacijom „Sony | Music Center“
(stranica 16).
Veza sa aplikacijom „Sony | Music Center“
se automatski prekida kad se USB režim
jedinice prebaci na [ANDROID].
 Android pametni telefon ne podržava
reprodukciju u režimu Android.
30SR
– Podesite USB režim jedinice na [MSC/MTP],
pa uspostavite vezu sa aplikacijom „Sony |
Music Center“ (stranica 16).
Poruke
Sledeće poruke mogu da se prikažu ili
trepere tokom rada sistema.
INVALID: Izabrana radnja može biti
nevažeća.
READ
 Sačekajte da se učitavanje završi i
reprodukcija će započeti automatski. Ovo
može da potraje u zavisnosti od
organizacije datoteka.
(donja crta): Nije moguće prikazati znak.
Za reprodukciju sa CD-a:
CD ERROR
 Očistite ili ispravno ubacite disk, ili
proverite da li je disk prazan ili oštećen.
CD NO DISC
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 24).
CD NO MUSIC
 Ubacite disk koji sadrži datoteke koje
mogu da se reprodukuju (stranica 24).
CD PUSH EJT: Disk ne može ispravno da se
izbaci.
 Pritisnite  (izbaci).
ili
kraj diska.
: Dostigli ste početak ili
Za reprodukciju sa USB uređaja:
HUB NO SUPRT: Nisu podržana USB
čvorišta.
IPD STOP: Reprodukcija na uređaju iPod je
završena.
 Upravljajte iPod/iPhone uređajem da biste
započeli reprodukciju.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 USB uređaj koji ne podržava AOA (Android
Open Accessory) 2.0 je povezan sa
jedinicom dok je [USB MODE] podešen na
[ANDROID].
– Podesite [USB MODE] na [MSC/MTP]
(stranica 19).
USB ERROR
 Ponovo povežite USB uređaj.
USB NO DEV
 Uverite se da je USB uređaj ili USB kabl
dobro povezan.
USB NO MUSIC
 Povežite USB uređaj koji sadrži datoteke
koje mogu da se reprodukuju (stranica 24).
USB NO SUPRT
 Za detalje o kompatibilnosti vašeg USB
uređaja, posetite sajt za podršku naveden
na zadnjoj strani.
USB OVERLOAD: USB uređaj je
preopterećen.
 Isključite USB uređaj, a zatim pritisnite SRC
da biste izabrali drugi izvor.
 USB uređaj je pokvaren ili je povezan
nepodržani uređaj.
Za RDS režim:
NO AF: Nema alternativnih frekvencija.
 Pritisnite / (SEEK +/-) dok naziv
usluge programa treperi. Jedinica
započinje da traži drugu frekvenciju sa
istim PI (program identification) podacima
(prikazuje se [PI SEEK]).
NO PI: Nema identifikacije programa.
Izabrana stanica nema podatke za PI
(identifikaciju programa).
 Izaberite drugu stanicu.
NO TP: Nema programa o saobraćaju.
 Jedinica će nastaviti pretragu dostupnih
TP stanica.
Za BLUETOOTH funkciju:
BTA NO DEV: BLUETOOTH uređaj nije
povezan niti prepoznat.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj dobro
povezan ili da li je uspostavljena
BLUETOOTH veza sa BLUETOOTH
uređajem.
ERROR: Izabrana radnja ne može da se
obavi.
 Sačekajte, a zatim pokušajte ponovo.
UNKNOWN: Nije moguće prikazati naziv ili
broj telefona.
WITHHELD: Pozivalac je sakrio identifikaciju.
Za korišćenje aplikacije „Sony |
Music Center“:
APP ––––––––: Nije uspostavljena veza sa
aplikacijom.
 Ponovo otvorite vezu sa „Sony | Music
Center“ (stranica 16).
APP DISCNCT: Aplikacija je isključena.
 Otvorite vezu sa „Sony | Music Center“
(stranica 16).
APP DISPLAY: Prikaz podešavanja ekrana
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja ekrana
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
APP LIST: Lista sadržaja na USB uređaju je
otvorena.
 Izađite iz spiska aplikacije da biste
omogućili rad sa dugmadima.
APP MENU: Prikaz podešavanja aplikacije je
otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja aplikacije
da biste omogućili rad sa dugmadima.
APP NO DEV: Uređaj na kojem je instalirana
aplikacija nije povezan ili nije prepoznat.
 Napravite BLUETOOTH vezu i ponovo
uspostavite „Sony | Music Center“ vezu
(stranica 16).
31SR
APP SOUND: Prikaz podešavanja zvuka
aplikacije je otvoren.
 Izađite iz prikaza podešavanja zvuka
aplikacije da biste omogućili rad sa
dugmadima.
OPEN APP: Aplikacija „Sony | Music Center“
nije pokrenuta.
 Pokrenite aplikaciju.
Za rad sa daljinskim upravljačem na
volanu:
ERROR
 Ponovo pokrenite registraciju funkcije sa
kojom se dogodila greška (stranica 19).
TIMEOUT
 Pokušajte da obavite celu registraciju dok
indikator [REGISTER] treperi (oko 6
sekundi) (stranica 19).
Za nadogradnju firmvera:
FILE ERROR: Program za ažuriranje se ne
čuva na USB uređaju.
 Sačuvajte program za ažuriranje na USB
uređaj pa pokušajte ponovo (stranica 22).
UPDATE ERROR - PRESS ENTER:
Nadogradnja firmvera se nije pravilno
završila.
 Pritisnite ENTER da biste izbrisali poruku
pa probajte ponovo.
Tokom ažuriranja, nemojte da isključujete
kontakt u položaj OFF niti da uklanjate
USB uređaj (stranica 22).
Ako ova rešenja ne poboljšaju stanje,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
Ako jedinicu nosite na popravku zbog
problema sa reprodukcijom sa uređaja,
ponesite i uređaj koji ste koristili kada se
problem prvi put javio.
32SR
Povezivanje/instalacija
Lista delova za instalaciju


Mere opreza
• Sve vodove za uzemljenje povežite na
zajedničku tačku uzemljenja.
• Ne dozvolite da vodovi budu uhvaćeni
ispod šrafa ili zahvaćeni pokretnim
delovima (npr. šinom sedišta).
• Pre povezivanja, isključite kontakt
automobila da biste izbegli kratak spoj.
• Povežite kabl za napajanje  na uređaj i
zvučnike pre nego što ga povežete na
pomoćni priključak za napajanje.
• Obavezno trakom izolujte svaki preostali
otvoreni kraj voda radi bezbednosti.
×2




Mere opreza
• Pažljivo izaberite mesto za instalaciju tako
da jedinica ne smeta u vožnji.
• Izbegavajte instaliranje jedinice u
područjima izloženim dejstvu prašine,
prljavštine, prekomernim vibracijama ili
visokoj temperaturi, kao što su mesta
izložena direktnim sunčevim zracima ili u
blizini cevi grejača.
• Koristite isključivo priloženi pribor za
instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.
Napomena o kablu za napajanje (žuti)
Kada povezujete jedinicu u kombinaciji sa drugim
stereo komponentama, kapacitet električnog kola
automobila na koji se jedinica povezuje mora biti
veći od zbira kapaciteta svih pojedinačnih
komponenti.
Podešavanje ugla ugradnje
Podesite ugao ugradnje na manje od 30°.
Za MEX-N5300BT


• Ova lista delova ne obuhvata čitav sadržaj
pakovanja.
• Nosač  i zaštitna spojnica  su fabrički
postavljeni na jedinicu. Pre ugradnje
jedinice, koristite ključeve za otpuštanje 
da biste uklonili držač  iz jedinice.
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Uklanjanje zaštitne spojnice i nosača“
(stranica 38).
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za
buduću upotrebu jer će vam biti potrebni
ako uklanjate jedinicu iz automobila.
33SR
Veza (za MEX-N5300BT)
Niskotonac*1
*3
*3
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Detaljne informacije potražite u
odeljku „Povezivanje“
(stranica 36).
Pogledajte „Šema povezivanja napajanja“
(stranica 37) za više detalja.
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
 *5*6
iz antene automobila*7
34SR
Veza (za MEX-N4300BT)
Niskotonac*1
*3
*3
Napajano pojačalo*1

*2
Detaljne informacije potražite u
odeljku „Povezivanje“
(stranica 36).
Pogledajte „Šema povezivanja napajanja“
(stranica 37) za više detalja.
iz žičanog daljinskog upravljača
(ne isporučuje se)*4
Mikrofon
XA-MC10*1*5
iz antene automobila*7
35SR
*1
*2
*3
*4
Ne isporučuje se
Impedansa zvučnika: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA kabl (ne isporučuje se)
U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
za žičani daljinski upravljač (ne isporučuje se).
Detaljnije informacije o korišćenju žičanog
daljinskog upravljača pogledajte u poglavlju
„Korišćenje žičanog daljinskog upravljača“
(stranica 38).
*5 Bilo da ga koristite ili ne, sprovedite ulazni kabl
mikrofona tako da ne smeta u vožnji. Osigurajte
kabl sponom ako je instaliran oko vaših stopala.
*6 Za detalje o instalaciji mikrofona, pogledajte
„Instaliranje mikrofona (samo MEX-N5300BT)“
(stranica 37).
*7 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter
(ne isporučuje se) ako priključak antene ne
odgovara.
Povezivanje
 Do priključka za napajanje automobila
12
neprekidni izvor
napajanja
napajana antena/
13 kontrola napajanog
pojačala (REM OUT)
 Do priključka za zvučnike vozila
Plavo-beli
prugasti
14*
prekidački izvor
napajanja osvetljenja
Narandžastobeli prugasti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
16 uzemljenje
Ako imate napajanu antenu bez relejne
kutije, povezivanje ovog uređaja
isporučenim kablom za napajanje  može
da ošteti antenu.
Žuti
Crni
* Samo MEX-N5300BT
Jednostavno povezivanje
niskotonca
Možete da koristite niskotonac bez
napajanog pojačala kada je on povezan na
kabl za zadnji zvučnik.
Prednji zvučnik
1
Zadnji zvučnik
2 (desni)
3
 Ljubičasti

 Sivi
Prednji zvučnik
4 (desni)

5
 Beli
Sivo-crni
prugasti
Prednji zvučnik
6 (levi)

7
 Zeleni
Zadnji zvučnik
8 (levi)

Niskotonac
Ljubičasto-crni
prugasti
Belo-crni
prugasti
Zeleno-crni
prugasti
Napomene
• Potrebno je da pripremite kablove zadnjeg
zvučnika.
• Koristite niskotonac impedanse od 4 Ω do 8 Ω i sa
odgovarajućim kapacitetom snage da biste izbegli
oštećenje.
Povezivanje radi čuvanja memorije
Kada je povezan žuti vod za napajanje,
memorijsko kolo dobija napajanje čak i kada
je prekidač za kontakt isključen.
Povezivanje zvučnika
• Pre povezivanja zvučnika, isključite
jedinicu.
• Koristite zvučnike impedanse od 4 Ω do
8 Ω i sa odgovarajućim kapacitetom snage
da biste izbegli oštećenje.
36SR
Šema povezivanja napajanja
Automobili bez ACC položaja
Crveni
Crveni
Proverite pomoćni priključak za napajanje u
automobilu i ispravno povežite kablove za
povezivanje u zavisnosti od automobila.
Pomoćni priključak za napajanje
Žuti
Žuti
Nakon pravilnog uklapanja veza i
prebacivanja kablova za napajanje, povežite
jedinicu na izvor napajanja automobila. Ako
imate bilo kakva pitanja i probleme u vezi sa
jedinicom koji nisu obrađeni u ovom
priručniku, obratite se prodavcu automobila.
Uobičajeno povezivanje
Crveni
Žuti
Crveni
Žuti
12
neprekidni izvor
napajanja
Žuti
15
prekidački izvor
napajanja
Crveni
Instaliranje mikrofona
(samo MEX-N5300BT)
Da biste zabeležili svoj glas tokom pozivanja
bez upotrebe ruku, morate da instalirate
mikrofon .

Kada je obrnut položaj crvenog i žutog
voda
Crveni
Crveni
Štipaljka (ne isporučuje se)
Žuti
Žuti

12
prekidački izvor
napajanja
Žuti
15
neprekidni izvor
napajanja
Crveni

Mere opreza
• Izuzetno je opasno ako se kabl obmota oko
volana ili ručice menjača. Osigurajte da vas
kabl i drugi delovi ne ometaju u toku
vožnje.
• Ako vaše vozilo poseduje vazdušne jastuke
ili bilo koju drugu opremu za slučaj sudara,
pre instalacije se obratite radnji u kojoj ste
kupili tu opremu ili prodavcu automobila.
37SR
Napomena
Pre postavljanja dvostrano lepljive trake , očistite
površinu komandne table suvom krpom.
Korišćenje žičanog daljinskog
upravljača
1
Da biste omogućili žičani daljinski
upravljač, podesite [STR CONTROL] u
odeljku [SET STEERING] na vrednost
[PRESET] (stranica 19).
Ugradnja jedinice u komandnu
tablu
Pre instaliranja, proverite da li su hvataljke
na obe strane držača  savijene prema
unutra 2 mm (3/32 in).
1
Postavite držač  unutar komandne
table, a zatim presavijte spojke
prema spolja da bi bilo čvrsto
zategnuto.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)
Instalacija
Uklanjanje zaštitne spojnice i
nosača
Pre instalacije jedinice, uklonite zaštitnu
spojnicu  i držač  iz jedinice.
1
Stisnite obe ivice zaštitne spojnice ,
a zatim je izvucite.

2
Žabica
Montirajte uređaj u držač , a zatim
postavite zaštitnu spojnicu .




2
Ubacite oba ključa za otpuštanje 
dok ne kliknu i povucite nadole držač
, a zatim povucite nagore jedinicu
da biste ih razdvojili.



Okrenite kuku ka unutra.
38SR

Napomene
• Ako su žabice ravne ili savijene prema spolja,
jedinica neće biti bezbedno instalirana i može da
izleti.
• Proverite da li su sve četiri hvataljke na zaštitnom
ramu  pravilno ubačene u otvore jedinice.
Skidanje i postavljanje prednje
table
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Skidanje prednjeg panela“ (stranica 7).
Vraćanje jedinice na početne
vrednosti
Detaljne informacije potražite u odeljku
„Vraćanje jedinice na početne vrednosti“
(stranica 7).
Zamena osigurača
Kada menjate osigurač,
Osigurač (10 A)
obavezno koristite osigurač
iste vrednosti jačine struje
kao i originalni osigurač.
Ako osigurač pregori,
proverite povezivanje
napajanja i zamenite
osigurač. Ako osigurač ponovo pregori
nakon zamene, možda je došlo do kvara na
jedinici. U tom slučaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
39SR
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan
je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema
skladna z direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na spletnem mestu:
http://www.compliance.sony.de/.
Srpski
Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje
da je ova oprema usklađena sa direktivom
2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EZ je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Web-mjesto podrške
Mesto za podporo
Sajt za podršku
Ako imate pitanja ili želite
saznati najnovije informacije za
podršku za proizvod, posjetite
web-mjesto u nastavku:
Če imate kakršna koli
vprašanja ali želite prejeti
najnovejše informacije o
podpori za ta izdelek, obiščite
spodnje spletno mesto:
Ako imate bilo kakva pitanja ili
su vam potrebne informacije
za podršku za ovaj proizvod,
posetite sledeći veb sajt:
http://www.sony.eu/support
Odmah registrirajte svoj proizvod na mreži, na adresi:
Registrirajte izdelek prek spleta na naslovu:
Registrujte sada svoj proizvod na mreži na:
http://www.sony.eu/mysony
Aplikacija za pametni telefon
Aplikacija Podrška tvrtke Sony – pronađite informacije i primajte obavijesti o svojem proizvodu:
Aplikacija za pametni telefon
Podpora s Sonyjevo aplikacijo – poiščite informacije in prejemajte obvestila o svojem izdelku:
Aplikacija za pametni telefon
Podrška aplikacije kompanije Sony – pronađite informacije i preuzmite obaveštenja o proizvodu:
√ Novosti i upozorenja / Obvestila in opozorila / Vesti i upozorenja
√ Ažuriranja softvera / Posodobitve programske opreme /
Ažuriranja softvera
√ Priručnici / Vadnica / Uputstva
√ Savjeti i trikovi / Namigi in nasveti / Saveti i trikovi
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement