AEG | T8DEA68S | User manual | Aeg T8DEA68S User Manual

Aeg T8DEA68S User Manual
T8DEA68S
PL
RO
USER
MANUAL
Instrukcja obsługi
Suszarka
Manual de utilizare
Uscător de rufe
2
39
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. OPIS PRODUKTU................................................................................................ 8
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 9
5. PIERWSZE URUCHOMIENIE.............................................................................. 9
6. KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO.................................................... 11
7.
WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI........................................................ 12
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 14
9. PROGRAMY....................................................................................................... 14
10. OPCJE.............................................................................................................. 17
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA........................................................................18
12. USTAWIENIA URZĄDZENIA............................................................................22
13. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................25
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 25
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................28
16. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 31
17. AKCESORIA..................................................................................................... 33
18. KRÓTKI PRZEWODNIK...................................................................................34
19. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017........ 36
POLSKI
3
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani
szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję
obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w
celu wykorzystania w przyszłości.
– przeczytać dołączoną instrukcję.
4
www.aeg.com
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy
użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można
POLSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje
wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do
niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed
zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca
instalacji).
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią
przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po
zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda
elektrycznego.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 8,0 kg (patrz „Tabela
programów”).
Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonych
przemysłowymi środkami chemicznymi.
Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia
nagromadzone wokół urządzenia.
Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.
W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton,
alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk
czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z
większą ilością detergentu.
W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny nieprzemakalne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon,
takie jak zapalniczki lub zapałki.
OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przed
zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można
natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć
ich w celu rozproszenia ciepła.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może być niższa niż 5°C
lub wyższa niż 35°C.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
•
•
•
•
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Podczas przenoszenia urządzenia
należy zawsze je trzymać w położeniu
pionowym.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy za
pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest
prawidłowo wypoziomowane. W
przeciwnym razie należy odpowiednio
wyregulować jego nóżki.
POLSKI
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
•
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, porażeniem
prądem, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie wolno suszyć uszkodzonych
rzeczy (rozdartych, wystrzępionych
itp.), w których znajduje się
wypełnienie.
Jeśli do prania dodano odplamiacz,
przed uruchomieniem cyklu suszenia
należy wykonać dodatkowe płukanie.
Suszyć wyłącznie tkaniny nadające
się do suszenia w urządzeniu. Należy
przestrzegać zaleceń dotyczących
czyszczenia umieszczonych na
metce.
Nie pić wody ze zbiornika na
skropliny/wodę destylowaną ani nie
używać jej do przyrządzania potraw.
•
•
7
Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta
może spowodować problemy
zdrowotne.
Nie siadać ani nie stawać na
otworzonych drzwiach urządzenia.
W urządzeniu nie wolno suszyć
rzeczy, z których kapie woda.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń.
•
•
•
Widoczne światło emitowane przez
diodę LED – nie wpatrywać się
bezpośrednio w źródło światła.
Lampka LED jest przeznaczona do
oświetlenia bębna. Nie należy jej
używać do innych celów.
Aby wymienić wewnętrzne
oświetlenie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisem.
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Podczas czyszczenia urządzenia
należy zachować ostrożność, aby
zapobiec uszkodzeniu układu
chłodzenia.
2.6 Sprężarka
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
Sprężarka oraz jej układ w suszarce
są napełnione specjalną substancją,
która nie zawiera
fluorochlorowęglowodorów. Układ
musi być szczelny. Uszkodzenie
8
www.aeg.com
•
układu może spowodować jego
rozszczelnienie.
•
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
3. OPIS PRODUKTU
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Zbiornik na skropliny
Panel sterowania
Oświetlenie wewnętrzne
Drzwi urządzenia
Filtr
Tabliczka znamionowa
Kierunek otwierania drzwi
można zmienić, aby ułatwić
wkładanie prania lub
instalację. (Patrz osobna
ulotka).
7
8
9
10
Szczeliny wentylacyjne
Pokrywa skraplacza
Osłona skraplacza
Regulowane nóżki
POLSKI
9
4. PANEL STEROWANIA
1
2
4
1 Pokrętło wyboru programów
2 Ekran dotykowy
3 Przycisk Start/Pauza
3
4 Przycisk Wł./Wył. z funkcją Funkcja
samoczynnego wyłączenia
5. PIERWSZE URUCHOMIENIE
Przy pierwszym i każdym kolejnym
włączeniu suszarki na ekranie
dotykowym pojawia się ekran startowy (z
logo AEG i wskazaniem czasu).
Po odtworzeniu animacji następuje
przejście do procedury wstępnej
konfiguracji.
AEG
1/4
Language
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
SV
DE
EN
IT
FR
2. Aby zaakceptować ustawienie
języka, należy dotknąć OK; aby je
zmienić, dotknąć Zmień.
2/4
Language
13.45
You’ve chosen:
5.1 Wybór języka
1. Przewinąć listę języków w górę lub w
dół, aby znaleźć żądany język, i
nacisnąć jego nazwę.
English
Change
OK
10
www.aeg.com
5.2 Ustawianie czasu
1. Przewinąć paski minut i godzin w
prawo lub w lewo, aby ustawić
aktualną godzinę.
3/4
Clock
Clock
01:00
24
59
01h 02
00 min 01
zastąpi ekran podsumowania. Suszarka
jest gotowa do pracy.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Cupb.
30min
More
1h50min
2. Aby ustawić czas, należy dotknąć
paska zegara.
3/4
Clock
Clock
Max 8kg
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
01:00
24
59
01
02
00 min 01
h
3. Aby zaakceptować ustawienie czasu,
należy dotknąć OK; aby je zmienić,
dotknąć Zmień.
4/4
Clock
More
Dotknięcie OK umożliwia przejście do
kolejnych ustawień.
Twardość wody
1. Aby zapewnić optymalne działanie
urządzenia, należy ustawić twardość
wody, naciskając przycisk Zmień lub
nacisnąć OK, aby pozostawić
domyślne ustawienie Średnia.
1/2
Water Hardness
Current time:
For optimal performance set what
kind of water you have; soft, medium
or hard. Keep medium?
18:45
Change
Change
OK
5.3 Więcej ustawień
Po zatwierdzeniu ustawienia aktualnej
godziny pojawi ekran Więcej ustawień.
More Settings
More settings to get the best results
from this machine will follow. Set
them now or later?
OK
2. Aby zmienić domyślną wartość,
należy przewinąć pasek w prawą lub
lewą stronę i wybrać ustawienie
twardości wody: Twarda, Średnia
lub Miękka.
1/2
Water Hardness
Water Hardness
Medium
Cancel
OK
Po dotknięciu Anuluj pojawi się lista
programów, którą po kilku sekundach
Med
POLSKI
3. Aby wybrać ustawienie, należy
nacisnąć pasek Twardość wody.
2/2
Water Hardness
Soft
Water Hardness
Po naciśnięciu przycisku OK
ostrzeżenia o pełnym zbiorniku na
skropliny będą nadal włączone.
Pojawi się lista programów, którą po
kilku sekundach zastąpi ekran
podsumowania.
1h50min
Soft
4. Aby potwierdzić ustawienie twardości
wody, należy nacisnąć przycisk OK;
aby zmienić ustawienie, nacisnąć
przycisk Zmień.
1/2
11
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Water Hardness
Cupb.
30min
More
1h50min
Your water hardness level is:
Max 8kg
Soft
Change
Cupboard
OK
Ostrzeżenie dotyczące
zbiornika na wodę
1. Gdy zamontowany jest zewnętrzny
zestaw do odprowadzania skroplin
(wyposażenie dodatkowe),
urządzenie automatycznie opróżnia
zbiornik na skropliny. W takim
przypadku możliwe jest wyłączenie
ostrzeżeń zbiornika na skropliny.
2/2
Cupb.
30min
Cottons
More
Po naciśnięciu przycisku Zmień
należy przejść do następnego kroku.
2. Aby potwierdzić wyłączenie
ostrzeżenia o pełnym zbiorniku na
skropliny, należy nacisnąć przycisk
OK; aby zmienić ustawienie,
nacisnąć przycisk Zmień.
2/2
Water Tank Warning
Full water tank warning is turned off
Water Tank Warning
If external kit for water discharge is
setup you can choose to disable the
warnings of full water tank. Keep
warning?
Change
Change
OK
6. KORZYSTANIE Z EKRANU DOTYKOWEGO
Po każdym włączeniu suszarki na
ekranie dotykowym pojawia się ekran
startowy (z logo i wskazaniem czasu).
OK
12
www.aeg.com
•
Czas do zakończenia programu lub
czas opóźnienia rozpoczęcia
programu (jeśli wybrano).
AEG
1h50min
Max 8kg
13.45
Cupb.
30min
Cottons
Po odtworzeniu animacji startowej na
ekranie dotykowym pojawia się ekran z
podsumowaniem parametrów programu.
Cupboard
More
•
1h50min
Aktualnie wybrane opcje dla
wybranego cyklu.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
Max 8kg
Cupboard
More
Ekran posumowania jest podzielony na
cztery obszary, w których można
znaleźć:
•
Cupb.
30min
Cottons
More
•
Więcej opcji.
1h50min
Maksymalny ciężar dla danego cyklu,
nazwę programu, stopień wysuszenia.
Max 8kg
1h50min
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
More
7.
WI-FI – KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób
nawiązać połączenie między
urządzeniem a siecią Wi-Fi oraz
powiązać je z urządzeniami mobilnymi.
Funkcja ta pozwala na otrzymywanie
powiadomień, a także na sterowanie
suszarką i monitorowanie jej za pomocą
urządzeń mobilnych.
Aby podłączyć urządzenie do sieci i
korzystać ze wszystkich funkcji i usług,
niezbędne są:
•
Domowa sieć bezprzewodowa z
działającym połączeniem
internetowym.
•
Urządzenie mobilne połączone z
siecią bezprzewodową.
Częstotliwość
2,412-2,472 GHz dla
rynku europejskiego
Protokół
Dwukanałowy moduł ra‐
diowy IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc
< 20 dBm
POLSKI
7.1 Instalacja i konfiguracja
aplikacji My AEG
W celu nawiązywania połączenia między
suszarką a aplikacją, należy stanąć w
pobliżu urządzenia ze smartfonem.
Upewnić się, że smartfon jest połączony
z siecią bezprzewodową.
1. Przejść w smartfonie do sklepu App
Store.
2. Pobrać i zainstalować aplikację My
AEG.
3. Upewnić się, że w suszarce została
uruchomiona funkcja łączności Wi-Fi.
W przeciwnym razie zapoznać się z
następną częścią instrukcji.
4. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i
język, a następnie zalogować się
przy użyciu adresu e-mail i hasła. W
przypadku braku własnego konta
należy utworzyć nowe konto,
korzystając z instrukcji w aplikacji My
AEG.
5. Aby zarejestrować i skonfigurować
pralkę, należy postępować zgodnie
ze wskazówkami w aplikacji.
Na ekranie urządzenia pojawi się
komunikat informujący, że konfiguracja
zakończyła się pomyślnie.
7.2 Konfiguracja połączenia
bezprzewodowego suszarki
Pobrać i zainstalować w smartfonie
aplikację My AEG.
1. Dotknąć paska Wi-Fi, aby włączyć
funkcję połączenia.
Pojawi się komunikat, zacznie migać
symbol
i nastąpi uruchomienie
modułu łączności bezprzewodowej.
Może to zająć około 2 minuty.
Wi-Fi
Starting up
This might take up to 2 minutes.
Have your app ready
Cancel
Po uruchomieniu modułu łączności
bezprzewodowej pojawi się komunikat
informujący o tym, że punkt dostępu
13
będzie otwarty przez ok. 3 minuty.
Wi-Fi
Trying to connect to your
Access point will be open for 3
minutes.
Cancel
2. Skonfigurować aplikację My AEG na
smartfonie.
3. Po zakończeniu konfiguracji na
ekranie suszarki pojawi się
komunikat informujący, że przebiegła
ona pomyślnie.
Wi-Fi
Connected!
Signal strenght is good, 4/5
OK
4. Dotknąć OK, aby powrócić do listy
ustawień urządzenia.
7.3 Tryb zdalnego
uruchomienia
Program suszenia można uruchomić i
zatrzymać zdalnie.
Po zainstalowaniu aplikacji i nawiązaniu
połączenia bezprzewodowego wśród
dostępnych opcji pojawi się opcja Tryb
zdalnego uruchomienia.
Aby włączyć funkcję zdalnego
uruchomienia:
1. Na ekranie z podsumowaniem
parametrów programu dotknąć
Więcej, aby przejść do listy opcji.
2. Dotknąć paska Tryb zdalnego
uruchomienia (stan WŁ.).
14
www.aeg.com
Pojawi się następujący komunikat:
Aktualizację można zaakceptować tylko
w aplikacji.
Remote Start Mode
<Back
Jeśli trwa program, aplikacja
poinformuje, że aktualizacja uruchomi się
po jego zakończeniu.
Please press Start
To activate Remote Start Mode
Podczas aktualizacji na wyświetlaczu
urządzenia będzie widoczne wskazanie
.
Cancel
3. Dotknąć przycisku Start/Pauza, aby
włączyć tryb zdalnego
uruchomienia.
Na ekranie z podsumowaniem
parametrów programu pojawi się
wskaźnik
.
Urządzenia będzie można używać po
pomyślnym zakończeniu aktualizacji,
które nie jest sygnalizowane żadnym
powiadomieniem.
W razie wystąpienia błędu na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
. W takim przypadku należy
nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić
pokrętło, aby powrócić do normalnego
używania urządzenia.
Otworzenie drzwi powoduje
wyłączenie trybu zdalnego
uruchomienia.
7.4 Aktualizacja
bezprzewodowa
Aplikacja może zaproponować
aktualizację w celu pobrania nowych
funkcji.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przy pierwszym
uruchomieniu suszarki
automatycznie usuwane jest
tylne zabezpieczenie bębna.
Może to powodować hałas.
Przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia:
•
•
Wyczyścić bęben suszarki za pomocą
wilgotnej szmatki.
Uruchomić godzinny program z
wilgotnym praniem.
Na początku cyklu suszenia
(3-5 min) urządzenie może
pracować nieco głośniej.
Jest to związane z
uruchamianiem sprężarki.
Jest to normalne zjawisko w
urządzeniach wyposażonych
w sprężarkę, takich jak
chłodziarki czy zamrażarki.
9. PROGRAMY
Programy
2)
Bawełniane
Syntetyczne
Ładunek1)
Właściwości / Oznaczenie na metce
8,0 kg
Tkaniny bawełniane.
/
3,5 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane.
/
POLSKI
Programy
Ładunek1)
15
Właściwości / Oznaczenie na metce
Tkaniny wełniane. Do delikatnego suszenia tka‐
nin wełnianych nadających się do prania ręczne‐
go. Po zakończeniu programu niezwłocznie wy‐
jąć rzeczy z urządzenia.
Tkaniny wełniane
1 kg
Firma Woolmark zatwierdziła cykl suszenia weł‐
ny dostępny w tym urządzeniu jako nadający się
do prania odzieży wełnianej przystosowanej do
prania w pralce, o ile pranie i suszenie będzie
wykonywane zgodnie ze wskazówkami umie‐
szczonymi na metce oraz zaleceniami producen‐
ta tego urządzenia. M1641. W Wielkiej Brytanii,
Irlandii, Hong Kongu i Indiach symbol Woolmark
jest certyfikowanym znakiem towarowym.
W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfiko‐
wanym znakiem towarowym.
1 kg
Do delikatnego suszenia tkanin
jedwabnych nadających się do
prania ręcznego.
/
Odzież turystyczna
2 kg
Odzież turystyczna, techniczna,
sportowa, kurtki z materiałów wo‐
doodpornych i oddychających,
kurtki z odpinanym futerkiem lub
wewnętrzną podpinką. Odpowied‐
nie do suszenia w suszarce.
/
Odzież sportowa
2 kg
Odzież sportowa, cienkie i lekkie
tkaniny, mikrofibra, poliester.
/
8,0 kg
Ubrania codzienne takie jak dżin‐
sy, bluzy itp., o różnej grubości
materiału (np. na kołnierzu, man‐
kietach i szwach).
/
Jedwabne
Jeans
16
www.aeg.com
Programy
Właściwości / Oznaczenie na metce
Ładunek1)
Tkaniny niemnące się, które wy‐
magają minimum prasowania.
Efekty suszenia mogą być zróżni‐
cowane zależnie od rodzaju tkani‐
1,5 kg (lub
ny. Strzepnąć rzeczy przed włoże‐ /
7 koszul)/
niem ich do urządzenia. Po zakoń‐
czeniu programu niezwłocznie wy‐
jąć rzeczy i rozwiesić je na wiesza‐
kach.
Koszule
Odświeżanie
1 kg
Łatwe prasowanie
Do odświeżania długo przechowywanych ubrań.
Tkaniny niemnące się, które wymagają minimum
prasowania. Efekty suszenia mogą być zróżnico‐
wane zależnie od rodzaju tkaniny. Strzepnąć
1 kg (lub 5 rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia. Po
koszul)
zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć rze‐
czy i rozwiesić je na wieszakach.
/
Kołdra
3 kg
Pojedyncze lub podwójne kołdry i
poduszki (z wypełnieniem z pierza, /
puchu lub włókien syntetycznych).
Pościel
3 kg
Pościel, np. pojedyncze i podwójne
prześcieradła, poszewki na pod‐
/
uszki, narzuta.
Tkaniny mieszane
3 kg
Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
/
1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
2) Program
BawełnianeECO w połączeniu z opcją suche do szafyStopień wysuszenia jest odpo‐
wiednikiem „Standardowego programu do tkanin bawełnianych” zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE
nr 392/2012. Program jest przeznaczony do suszenia zwykłych tkanin bawełnianych i jest najbardziej wy‐
dajny pod względem zużycia energii.
9.1 Programy i wybór opcji
Opcje
Programy 1)
niane
Baweł‐
Syntetyczne
Bar‐
dzo ciche
Eko
Sto‐
pień wy‐
suszenia
Czas
suszenia
Ochro‐
na przed
zagn.
Ładu‐
nek
POLSKI
17
Opcje
Programy 1)
Bar‐
dzo ciche
Eko
Sto‐
pień wy‐
suszenia
Czas
suszenia
Ochro‐
na przed
zagn.
Ładu‐
nek
Tkaniny weł‐
niane
Jedwabne
Odzież turys‐
tyczna
Odzież spor‐
towa
Jeans
Koszule
Odświeżanie
Łatwe praso‐
wanie
Kołdra
Pościel
Tkaniny mie‐
szane
1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji.
10. OPCJE
10.1
Bardzo ciche
Urządzenie pracuje ze zmniejszoną
głośnością bez pogorszenia jakości
suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a
czas trwania cyklu jest wydłużony.
10.2
Eko
Ta opcja jest domyślnie włączona we
wszystkich programach.
Zużycie energii jest minimalne.
10.3
Stopień wysuszenia
Funkcja ta pozwala uzyskać lepiej
wysuszone pranie. Możliwe są 4
ustawienia:
• Ekstra suche
• Suche do szaf. + (tylko bawełna)
• Suche do szafy
• Suche do pras.
10.4
Czas suszenia
Do tkanin bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych. Umożliwia samodzielne
ustawienie czasu suszenia w zakresie od
18
www.aeg.com
10 minut do 2 godzin (skokowo co 10
minut). Wybór maksymalnego ustawienia
powoduje zgaśnięcie wskaźnika ładunku.
10.5
Ochrona przed zagn.
Wydłuża 30-minutową fazę chroniącą
przed zagnieceniami pod koniec cyklu
suszenia do 120 minut. Po zakończeniu
fazy suszenia bęben obraca się co
pewien czas, co zapobiega powstawaniu
zagnieceń. Podczas trwania fazy
ochrony przed zagnieceniami można
wyjąć pranie.
10.6
3. Przewinąć w prawo lub w lewo pasek
godzin i minut, aby ustawić żądany
czas opóźnienia rozpoczęcia
programu.
4. Aby włączyć opcję Opóźniony start,
należy dotknąć przycisku Start/
Pauza.
Po dotknięciu Start/Pauza urządzenie
rozpocznie odliczanie czasu.
Cottons
Starts in
10h30min
Reset
Ładunek
Finished at 1:24 tomorrow
Ta opcja działa tylko z programem
Wełna, aby zapewnić lepsze efekty
suszenia. Możliwe są 3 ustawienia:
•
•
•
W dowolnej chwili można
zatrzymać odliczanie czasu
opóźnienia, naciskając
przycisk Reset.
Duże
Normalne
Lekkie
10.7
Opóźniony start
Umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu
suszenia w zakresie od 10
minut do 24 godzin.
1. Ustawić program suszenia i opcje.
2. W menu opcji dotknąć paska
Opóźniony start, aby przejść do
podmenu.
10.8
Pamięć
Użytkownik może zapisać w pamięci
urządzenia do dwóch ulubionych
konfiguracji programów i opcji. Po
zapisaniu konfiguracji w pamięci można
je następnie wybrać z listy programów.
Ulubione konfiguracje będą oznaczone
na liście programów jako M1 i M2.
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA
11.1 Przygotowanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasunąć zamki błyskawiczne.
Zapiąć poszwy.
Nie pozostawiać luźnych troczków i
tasiemek (np. troczków fartuchów).
Zawiązać je przed uruchomieniem
programu.
Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
Rzeczy z bawełnianą podszewką
należy wywrócić na lewą stronę.
Bawełniana podszewka powinna
znajdować się na zewnątrz.
Zawsze należy ustawiać program
odpowiedni do rodzaju prania.
Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i
ciemnych kolorach.
•
•
Używać odpowiednich programów do
suszenia tkanin bawełnianych i
dzianin, aby zapobiec ich zbiegnięciu
się.
Nie przekraczać maksymalnego
ciężaru ładunku podanego w
rozdziale „Programy” lub widocznego
na wyświetlaczu.
Suszyć wyłącznie rzeczy, które
nadają się do suszenia w suszarce.
Odpowiednie informacje znajdują się
na metkach ubrań.
Nie suszyć jednocześnie małych
rzeczy z dużymi. Duże rzeczy mogą
owinąć się wokół małych, co
uniemożliwi ich prawidłowe
wysuszenie.
POLSKI
Symbol na met‐
ce
19
Opis
Można suszyć w suszarce.
Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.
Można suszyć w suszarce tylko w niskiej temperaturze.
Nie można suszyć w suszarce.
11.2 Wkładanie prania
UWAGA!
Należy uważać, aby nie
przytrzasnąć prania między
drzwiami urządzenia a
gumową uszczelką.
11.5 Ustawianie programu
•
Ustawić program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Włożyć pranie (rzeczy należy
wkładać pojedynczo).
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
11.3 Włączanie urządzenia
•
Cupb.
30min
More
Można również ustawić program,
korzystając z ekranu dotykowego.
Jeśli widoczny jest ekran
podsumowania, należy dotknąć go
jednokrotnie, aby wyświetlić listę
programów.
Aby włączyć urządzenie:
Nacisnąć przycisk Wł./Wył..
Jeśli urządzenie jest włączone, zaświeci
się wyświetlacz.
11.4 Automatyczne
wyłączanie
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja
samoczynnego wyłączenia powoduje
automatyczne wyłączenie urządzenia:
• jeśli w ciągu 5 minut użytkownik nie
dokona żadnego wyboru;
• po 5 minutach od zakończenia
programu.
Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby włączyć
urządzenie.
Jeśli urządzenie jest włączone, zaświeci
się wyświetlacz.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
Przewinąć listę programów w górę lub
w dół, aby ustawić program.
20
www.aeg.com
1h50min
Max 8kg
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
More
1h50min
2. Przewinąć listę opcji w górę lub w
dół, aby znaleźć żądaną opcję.
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Cupb.
30min
More
Na pasku czasu pojawi się przewidywany
czas trwania programu.
Czas suszenia widoczny na
wyświetlaczu po wybraniu
programu suszenia tkanin
bawełnianych odnosi się do
5 kg ładunku i
standardowych warunków.
Rzeczywisty czas suszenia
będzie zależał od rodzaju
ładunku (ilość i skład
prania), temperatury w
pomieszczeniu oraz
wilgotności prania po
zakończeniu fazy wirowania.
11.6 Opcje
Wraz z programem suszenia można
ustawić jedną lub więcej opcji
specjalnych.
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
1h50min
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
3. Dotknąć opcji, aby ją wybrać.
Dostępne są dwa rodzaje opcji:
•
•
dla których można ustawić stan WŁ.
lub WYŁ. (np. Eko);
dla których można zmienić parametry
(np. Stopień wysuszenia).
Aby zmienić parametr, należy
przewinąć pasek parametru w prawą
lub lewą stronę.
Aby zmienić parametry aktualnie
wybranej opcji, należy dotknąć opcji,
która ma zostać zmieniona.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
1h50min
<Cottons
Cupb.
30min
More
Dryness Level
Cupb.
Cupb.
Aby wybrać dodatkowe opcje:
1. Dotknąć Więcej, aby wyświetlić listę
opcji dedykowanych dla wybranego
programu.
Dotknąć wcześniej wybranej opcji,
aby powrócić do listy opcji.
POLSKI
1h50min
<Cottons
Cupb.
Dryness Level
•
•
•
pasek postępu;
faza cyklu (suszenie, ochrona przed
zagnieceniami, chłodzenie);
przewidywany czas zakończenia
programu.
Cupb.
Cottons
W każdej chwili można
przejść do ekranu
podsumowania, dotykając
po lewej stronie górny pasek
z nazwą programu.
1h50min
<Cottons
Dryness Level
Cupb.
Cupb.
Cottons
Cupboard
1h20min
Drying
Finished at 15:18
Włączanie opcji blokady
uruchomienia:
W dowolnej chwili podczas suszenia
można włączyć opcję blokady
uruchomienia.
1. Dotknąć symbolu opcji , aby
przejść do listy opcji.
2. Dotknąć opcji blokady uruchomienia
1h50min
Max 8kg
.
Ikona opcji
zostanie zastąpiona ikoną
blokady uruchomienia
Cupb.
30min
More
11.7 Uruchamianie programu
.
Cottons
1h20min
Drying
Finished at 15:18
Aby wyłączyć opcję blokady
uruchomienia, należy dotknąć i
przytrzymać przez kilka sekund ikonę
blokady uruchomienia
.
11.8 Zmiana programu
Aby zmienić program, należy:
Aby uruchomić program, należy dotknąć
przycisku Start/Pauza.
Nastąpi uruchomienie urządzenia, a
kontrolka nad przyciskiem przestanie
migać i zacznie świecić w sposób ciągły.
Na ekranie wyświetlane są następujące
informacje:
•
•
nazwa programu;
pozostały czas suszenia;
21
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
2. Nacisnąć ponownie przycisk Wł./
Wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić nowy program.
22
www.aeg.com
11.9 Zakończenie programu
Po każdym cyklu suszenia
należy oczyścić filtr i
opróżnić zbiornik na
skropliny. (Patrz rozdział
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE).
Wyjmowanie prania:
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył. i
przytrzymać przez 2 sekundy, aby
wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Po zakończeniu cyklu suszenia na
wyświetlaczu pojawi się symbol 0. Jeśli
włączona jest opcja
Sygnał końca
cyklu, przez minutę będzie emitowany
przerywany sygnał dźwiękowy.
Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone, rozpocznie się
faza ochrony przed
zagnieceniami (nie dotyczy
wszystkich programów).
Podczas trwania tej fazy
można wyjąć pranie.
Po zakończeniu fazy
ochrony przed
zagnieceniami na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat informujący o
zakończeniu tej fazy oraz
wskazanie 0h00min
12. USTAWIENIA URZĄDZENIA
Na ekranie z programami przewinąć listę,
aby znaleźć ustawienia urządzenia i
dotknąć symbolu , aby przejść do listy
ustawień.
Easy Iron
Refresh
Machine Settings
W dowolnej chwili można zmienić
ustawienie zegara.
Aby zmienić czas:
1. Dotknąć paska Godzina.
2. Przewinąć paski minut i godzin w
prawo lub w lewo, aby ustawić
aktualną godzinę.
Machine Settings
Set Clock
Machine Settings
OFF
15h18min
ENG
Language
Display Brightness
3
Wi-Fi
Set Clock
Godzina
<Programs
Cottons
Syntetics
<Programs
12.1
24
59
01h00min
01h 02
00 min 01
3. Dotknąć paska Godzina, aby
powrócić do listy ustawień
urządzenia lub dotknąć paska
POLSKI
<Programy, aby powrócić do ekranu
podsumowania.
12.2
Język
1. Dotknąć paska Język.
2. Przewinąć listę języków w górę lub w
dół, aby znaleźć żądany język, i
dotknąć jego nazwy.
Back
Language
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
12.3
SV
DE
EN
IT
FR
Jasność wyświetlacza
Użytkownik może zmienić poziom
jasności wyświetlacza. Dostępnych jest 6
poziomów jasności.
Aby zapewnić dobrą
czytelność wyświetlacza,
gdy suszarka jest ustawiona
na pralce, należy ustawić 6.
poziom jasności
wyświetlacza. W
przeciwnym razie zaleca się
ustawienie poziomu od 1 do
5.
Sygnał dźwiękowy sygnalizuje:
• zakończenie cyklu
• rozpoczęcie i zakończenie fazy
ochrony przed zagnieceniami
Opcja ta umożliwia wyłączenie sygnału
dźwiękowego lub ustawienie czasu
trwania sygnału dźwiękowego. Dostępne
są trzy poziomy czasu trwania sygnału
dźwiękowego (Krótkie, Średn. i Długie).
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy lub
zmienić czas jego trwania:
1. Dotknąć paska Sygnał końca cyklu.
2. Przewinąć pasek w prawo lub w
lewo, aby ustawić żądaną wartość.
<Programs
Machine Settings
Short
Mid
Aby zmienić domyślne ustawienie
twardości wody:
Machine Settings
4
Long
Twardość wody
4
1. Dotknąć paska Twardość wody.
2. Przewinąć pasek w prawo lub w
lewo, aby wybrać żądany poziom.
<Programs
Machine Settings
Water Hardness
3
Mid
Cycle End Buzzer
12.5
1. Dotknąć paska Jasność
wyświetlacza.
2. Przewinąć pasek w prawo lub w
lewo, aby ustawić żądany poziom
jasności.
Dispaly Brightness
Sygnał końca cyklu
3. Dotknąć paska Sygnał końca cyklu,
aby powrócić do listy ustawień
urządzenia lub dotknąć paska
<Programy, aby powrócić do ekranu
podsumowania.
Aby zmienić jasność wyświetlacza:
<Programs
ustawień urządzenia lub dotknąć
paska <Programy, aby powrócić do
ekranu podsumowania.
12.4
Aby zmienić język:
23
5
3. Dotknąć paska Jasność
wyświetlacza, aby powrócić do listy
Medium
Medium
24
www.aeg.com
3. Dotknąć paska Twardość wody, aby
powrócić do listy ustawień
urządzenia lub dotknąć paska
<Programy, aby powrócić do ekranu
podsumowania.
12.6
Prędkość wirowania
Opcja ta pozwala ustawić najlepsze
warunki suszenia prania. Można jej użyć,
jeśli znana jest prędkość, z jaką zostały
odwirowane tkaniny podczas prania. Po
odwirowaniu z większą prędkością
pranie zawiera mniej wody.
Aby zmienić prędkość wirowania:
1. Dotknąć paska Prędkość
wirowania, aby rozwinąć listę
programów, dla których ma być
zmieniona prędkość wirowania.
2. Dotknąć paska Bawełniane lub
paska Pozostałe programy.
<Programs
OFF
Cottons
Other programmes
Możliwa jest jedna z dwóch konfiguracji:
•
•
Wskaźnik jest włączony (stan WŁ.).
Wskaźnik jest wyłączony (stan WYŁ.).
Usługi
Ustawienia te są przeznaczone
wyłącznie dla autoryzowanego serwisu.
<Programs
Machine Settings
Cottons
OFF
1200
Info dot. poj. na wodę
Wskaźnik zbiornika na skropliny włącza
się po zakończeniu cyklu suszenia lub
gdy zbiornik na skropliny jest pełny. Jeśli
zainstalowano zestaw do opróżniania,
zbiornik na skropliny opróżnia się
automatycznie, a wskaźnik można
wyłączyć.
12.8
3. Przewinąć pasek w prawo lub w
lewo, aby ustawić żądaną wartość
prędkości wirowania.
1000
12.7
Aby wyłączyć lub włączyć wskaźnik,
należy dotknąć paska Info dot. poj. na
wodę.
Machine Settings
Washing Spin Speed
4. Dotknąć paska Bawełniane lub
paska Pozostałe programy aby
zamknąć okno wyboru.
5. Dotknąć paska Prędkość
wirowania, aby powrócić do listy
ustawień urządzenia lub dotknąć
paska <Programy, aby powrócić do
ekranu podsumowania.
1400
Services
Back
Reserved for service
12.9
Skróty
Aby włączyć żądane skróty:
<Programs
Machine Settings
Others programmes
1000
1200
OFF
1400
1. Dotknąć paska Skróty, aby rozwinąć
listę dostępnych skrótów.
<Back
Shortcuts
Child Lock
ON
Cycle End Buzzer
ON
POLSKI
2. Dotknąć skrótów, które mają zostać
włączone, zmieniając ich stan na
WŁ..
3. Dotknąć paska <Powrót, aby
powrócić do listy ustawień
urządzenia.
Skróty pojawią się w lewym rogu ekranu
podsumowania.
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
25
3. Po dotknięciu paska Bawełniane
pojawi się odpowiedni opis.
12.11
fabryczne
Ustawienia
Opcja Ustawienia fabryczne umożliwia
przywrócenie ustawień do stanu
fabrycznego.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Dotknąć paska Ustawienia
fabryczne.
Pojawi się okno dialogowe.
More
12.10
Do you want to clear all your
programmed settings?
Info. o urządz./funk.
W tym miejscu można znaleźć krótki opis
wszystkich programów, opcji i ustawień.
Aby znaleźć żądany opis, np.:
1. Dotknąć paska Info. o urządz./
funk..
2. Dotknąć paska 1. Programy.
Cancel
OK
2. Aby potwierdzić przywrócenie
ustawień fabrycznych, należy
dotknąć OK lub Anuluj, aby
pozostawić aktualne ustawienia.
13. WSKAZÓWKI I PORADY
13.1 Wskazówki dotyczące
ekologii
•
•
•
•
Dobrze odwirowywać pranie przed
suszeniem.
Nie przekraczać wielości ładunków
określonych w rozdziale „Programy”.
Czyścić filtr po każdym cyklu
suszenia.
Do prania, które będzie suszone w
suszarce, nie należy dodawać płynu
zmiękczającego do tkanin. W
suszarce pranie staje się miękkie w
naturalny sposób.
•
•
•
Stosować wodę destylowaną – taką
samą jak do prasowania parowego. W
razie potrzeby uprzednio oczyścić
wodę destylowaną (np. poprzez
przepuszczenie jej przez filtr do
kawy), aby usunąć zanieczyszczenia.
Nie zatykać szczelin wentylacyjnych
na spodzie urządzenia.
Upewnić się, że w miejscu instalacji
urządzenia jest zapewniony dobry
przepływ powietrza.
14. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
14.1 Czyszczenie filtra
Po zakończeniu każdego cyklu na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
Czyścić filtr wyłapujący włókna i
konieczne jest oczyszczenie filtra.
Podczas cyklu suszenia na
filtrze gromadzą się
fragmenty włókien.
26
www.aeg.com
1. Otworzyć drzwi. Wyciągnąć filtr.
2. Docisnąć zaczep, aby otworzyć filtr.
14.2 Opróżnianie zbiornika na
skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżniać
po każdym cyklu suszenia.
3. Oczyścić obie części filtra wilgotną
dłonią.
4. W razie potrzeby oczyścić filtr
odkurzaczem. Zamknąć filtr.
5. W razie potrzeby usunąć fragmenty
włókien z kieszeni i uszczelki filtra.
Można użyć w tym celu odkurzacza.
Umieścić filtr z powrotem w kieszeni
filtra.
Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny,
następuje automatyczne zatrzymanie
programu. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat Info dot. poj. na wodę i
konieczne jest opróżnienie zbiornika na
skropliny.
Aby opróżnić zbiornik na skropliny:
1. Wyciągnąć zbiornik na skropliny,
trzymając go poziomo.
2. Wyciągnąć plastikową złączkę i
wylać zawartość zbiornika do miski
lub innego naczynia.
3. Wcisnąć z powrotem plastikową
złączkę i umieścić zbiornik na
skropliny na swoim miejscu.
POLSKI
27
4. Aby wznowić działanie programu,
należy nacisnąć przycisk Start/
Pauza.
14.3 Czyszczenie skraplacza
Jeśli na wyświetlaczu pojawił się
komunikat Oczyść obszar
wymien.ciepła, należy sprawdzić
skraplacz i jego komorę. Jeśli są
zanieczyszczone, należy je oczyścić.
Sprawdzać stan skraplacza co najmniej
raz na 6 miesięcy.
4. Opuścić pokrywę skraplacza.
OSTRZEŻENIE!
Nie dotykać metalowej
powierzchni gołymi rękami.
Zagrożenie odniesienia
obrażeń. Założyć rękawice
ochronne. Czyścić ostrożnie
metalową powierzchnię, aby
jej nie uszkodzić.
W tym celu należy:
1. Otworzyć drzwi. Wyciągnąć filtr.
5. W razie potrzeby usunąć włókna ze
skraplacza i jego komory. W tym celu
można użyć wilgotnej szmatki lub
odkurzacza ze szczotką.
2. Otworzyć pokrywę skraplacza.
6. Zamknąć pokrywę skraplacza.
7. Obrócić dźwignię, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
8. Ponownie założyć filtr.
14.4 Czyszczenie bębna
3. Obrócić dźwignię w celu otwarcia
pokrywy skraplacza.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia
należy je odłączyć od
zasilania.
Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni
i chwytaków bębna należy stosować
obojętny detergent na bazie mydła.
28
www.aeg.com
Osuszyć wyczyszczone powierzchnie
miękką szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie
wolno używać materiałów
ściernych ani myjek
stalowych.
14.5 Czyszczenie panelu
sterowania i obudowy
Do czyszczenia panelu sterowania i
obudowy należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła.
UWAGA!
Nie stosować środków do
czyszczenia mebli lub
środków czyszczących,
które mogłyby spowodować
korozję.
14.6 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych
Usunąć ze szczelin wentylacyjnych
nagromadzone fragmenty włókien za
pomocą odkurzacza.
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.
15. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem 1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do
źródła zasilania.
Podłączyć urządzenie do gniazda
elektrycznego. Sprawdzić bez‐
piecznik w szafce z bezpiecznika‐
mi (instalacja domowa).
Drzwi są otwarte.
Zamknąć drzwi.
Nie naciśnięto przycisku Wł./Wył..
Nacisnąć przycisk Wł./Wył..
Nie dotknięto przycisku Start/
Pauza.
Dotknąć przycisku Start/Pauza.
Urządzenie jest w trybie czuwania. Nacisnąć przycisk Wł./Wył..
POLSKI
Problem 1)
Prawdopodobna przyczyna
29
Środek zaradczy
Wybrano niewłaściwy program.
Wybrać odpowiedni program. 2)
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr. 3)
Opcja Stopień wysuszenia została
ustawiona na Suche do pras..
Zmienić ustawienie opcji Stopień
wysuszenia na wyższy poziom.
Włożono zbyt dużo prania.
Nie należy przekraczać maksymal‐
nej wielkości ładunku.
Szczeliny wentylacyjne są zatka‐
ne.
Oczyścić szczeliny wentylacyjne
na spodzie urządzenia.
Zabrudzony czujnik wilgotności w
bębnie.
Oczyścić przednią powierzchnię
bębna.
Nie ustawiono żądanego poziomu
wysuszenia.
Dostosować poziom wysusze‐
Skraplacz jest zatkany.
Oczyścić skraplacz. 3)
Nie zablokowano filtra we właści‐
wym położeniu.
Umieścić filtr we właściwym poło‐
żeniu.
Pranie jest przytrzaśnięte między
drzwiami a uszczelką.
Wyjąć przytrzaśnięte rzeczy i za‐
mknąć drzwi.
Nie można
zmienić progra‐
mu lub opcji.
Po uruchomieniu cyklu nie jest
możliwa zmiana programu ani op‐
cji.
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
szarkę. Zmienić program lub opcję
odpowiednio do wymagań.
Nie można wy‐
brać opcji. Roz‐
lega się sygnał
dźwiękowy.
Opcja, którą próbowano wybrać,
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
nie działa z wybranym programem. szarkę. Zmienić program lub opcję
odpowiednio do wymagań.
Nie działa oś‐
wietlenie bębna
Uszkodzone oświetlenie bębna.
Niezadowalają‐
cy efekt susze‐
nia.
Drzwi urządze‐
nia nie zamyka‐
ją się.
Nieoczekiwany Czas trwania cyklu suszenia jest
czas trwania cy‐ obliczany na podstawie wielkości
klu na wyświet‐ ładunku i stopnia jego wilgotności.
laczu.
Program nie
działa.
Zbiornik na skropliny jest pełny.
nia. 4)
Skontaktować się z serwisem w
celu wymiany oświetlenia bębna.
Jest to automatyczny proces —
urządzenie działa prawidłowo.
Opróżnić zbiornik na skropliny, na‐
cisnąć przycisk Start/Pauza. 3)
30
www.aeg.com
Problem 1)
Prawdopodobna przyczyna
Zbyt mała ilość prania.
Wybrać program sterowany czaso‐
wo. Wartość czasu musi być odpo‐
wiednio dostosowana do wielkości
ładunku. Aby wysuszyć jedną
rzecz lub niewielką ilość prania,
zaleca się ustawienie krótkiego
czasu suszenia.
Pranie jest zbyt suche.
Wybrać program sterowany czaso‐
wo lub wyższy stopień wysuszenia
(np. Ekstra suche).
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr.
Zbyt dużo prania.
Nie należy przekraczać maksymal‐
nej wielkości ładunku.
Pranie nie zostało wystarczająco
odwirowane.
Dobrze odwirować pranie.
Zbyt wysoka lub zbyt niska tempe‐
ratura w pomieszczeniu – nie jest
to usterka urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu po‐
winna być wyższa niż +5°C i niż‐
sza niż +35°C. Aby uzyskać naj‐
lepszy efekt suszenia, temperatura
powinna wynosić od 19°C do
24°C.
Zakłócenia sygnału sieci bezprze‐
wodowej.
Sprawdzić sieć domową i router.
Ponownie uruchomić router.
Jeśli nadal występuje problem z
siecią bezprzewodową, należy
skontaktować się z dostawcą usług
bezprzewodowych.
Zakłócenia sygnału sieci bezprze‐
wodowej.
Sprawdzić, czy smartfon jest połą‐
czony z siecią bezprzewodową.
Sprawdzić sieć domową i router.
Ponownie uruchomić router.
Jeśli nadal występuje problem z
siecią bezprzewodową, należy
skontaktować się z dostawcą usłu‐
gi bezprzewodowych.
Zainstalowano nowy router lub
zmieniono jego konfigurację.
Suszarka, smartfon lub oba urzą‐
dzenia wymagają ponownej konfi‐
guracji.
Cykl suszenia
jest za krótki.
Cykl suszenia
jest za długi 5)
Na ekranie su‐
szarki pojawia
się komunikat
Błąd próby na‐
wiązania poł. z
siecią WiFi
Środek zaradczy
Aplikacja nie
może nawiązać
połączenia z
uszarką.
POLSKI
Problem 1)
Prawdopodobna przyczyna
31
Środek zaradczy
Sygnał sieci bezprzewodowej nie
Umieścić router możliwie jak najbli‐
obejmuje swoim zasięgiem suszar‐ żej suszarki lub rozważyć zakup
ki.
wzmacniacza sygnału sieci bez‐
przewodowej.
Aplikacja często
nie może nawią‐ Sygnał sieci bezprzewodowej jest Wyłączyć kuchenkę mikrofalową.
zać połączenia z zakłócany przez kuchenkę mikro‐
Unikać jednoczesnego korzystania
uszarką.
falową.
z kuchenki mikrofalowej i funkcji
zdalnego sterowania suszarką. Mi‐
krofale zakłócają sygnał sieci WiFi.
1) Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Wy‐
brać nowy program. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się
z punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) Należy zapoznać się z opisem programów — patrz rozdział PROGRAMY
3) Patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
4) Patrz rozdział WSKAZÓWKI I PORADY
5) Uwaga: po upływie maksymalnie 5 godzin cykl suszenia kończy się automatycznie.
16. DANE TECHNICZNE
Wysokość x szerokość x głębokość
850 x 596 x 638 mm (maksymalnie 663
mm)
Maks. głębokość przy otworzonych
drzwiach urządzenia
1108 mm
Maks. szerokość przy otworzonych
drzwiach urządzenia
958 mm
Wysokość
850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
Pojemność bębna
118 l
Maksymalna ładowność
8,0 kg
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Poziom mocy akustycznej
65 dB
Łączna moc
700 W
Klasa efektywności energetycznej
A+++
Zużycie energii przy standardowym progra‐
mie suszenia tkanin bawełnianych przy
1,47 kWh
częściowym i pełnym załadunku. 1)
32
www.aeg.com
Zużycie energii przy standardowym progra‐
mie suszenia tkanin bawełnianych przy
0,83 kWh
częściowym i częściowym załadunku. 2)
Roczne zużycie energii3)
176,50 kWh
Zużycie energii w trybie włączenia 4)
0,05 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia 4)
0,05 W
Zużycie energii w trybie czuwania 4)
2,00 W
Czas do przełączenia w sieciowy tryb czu‐
15 min
wania4)
Rodzaj użytkowania
W gospodarstwie domowym
Dopuszczalna temperatura otoczenia
od +5°C do +35°C
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem
cząstek stałych i wilgoci zapewniona przez
osłonę zabezpieczającą z wyjątkiem sytua‐
cji, gdy sprzęt niskonapięciowy nie ma za‐
bezpieczenia przed wilgocią
IPX4
Produkt zawiera hermetycznie zamknięte fluoropochodne gazy cieplarniane
Oznaczenie gazu
R134a
Ciężar
0,28 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP)
1430
1) Zgodne z normą EN 61121. 8,0 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min.
2) Zgodne z normą EN 61121. 4,0 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min.
3) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do
tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczęd‐
nych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia (Dyrektywa UE
392/2012).
4) Zgodnie z normą EN 61121.
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 392/2012 Komisji UE, wdrażającym
dyrektywę 2009/125/WE.
16.1 Dane eksploatacyjne
Program
Obroty/wilgotność szczątkowa
Czas susze‐
Zużycie
nia1)
energii2)
Bawełniane Eco 8,0 kg
Suche do szafy
1400 obr./min / 50%
156 min
1,31 kWh
POLSKI
Program
Suche do pras.
Obroty/wilgotność szczątkowa
33
Czas susze‐
Zużycie
nia1)
energii2)
1000 obr./min / 60%
173 min
1,47 kWh
1400 obr./min / 50%
120 min
0,94 kWh
1000 obr./min / 60%
137 min
1,12 kWh
1400 obr./min / 50%
93 min
0,72 kWh
1000 obr./min / 60%
105 min
0,83 kWh
1200 obr./min / 40%
65 min
0,47 kWh
800 obr./min / 50%
80 min
0,60 kWh
Bawełniane Eco 4,0 kg
Suche do szafy
Syntetyczne 3,5 kg
Suche do szafy
1) W przypadku niepełnego wsadu czas trwania cyklu jest krótszy i urządzenie zużywa mniej energii.
2) Nieodpowiednia temperatura otoczenia i/lub źle odwirowane pranie mogą spowodować wydłużenie
czasu trwania cyklu i zwiększenie zużycia energii.
17. AKCESORIA
17.1 Zestaw łączący
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
17.2 Zestaw do
odprowadzania skroplin
Nazwa akcesoriów: SKP11GW,
STA9GW
W ofercie u autoryzowanego
sprzedawcy.
Zestaw łączący wolno stosować
wyłącznie do pralek i suszarek
wymienionych w ulotce. Patrz dołączona
ulotka.
Nazwa akcesoriów: DK11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy
(może być dołączony do niektórych
typów suszarek).
Służy do odprowadzania skroplin do
umywalki, syfonu, kanału ściekowego itp.
Po jego zainstalowaniu zbiornik na
skropliny jest opróżniany automatycznie.
Zbiornik na skropliny musi pozostać w
urządzeniu.
34
www.aeg.com
Koniec zamontowanego węża powinien
znajdować się wysokości od 50 cm do
100 cm od poziomu podłogi. Wąż nie
może być zapętlony. W razie potrzeby
wąż można skrócić.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
17.3 Cokół z szufladą
Nazwa akcesoriów: PDSTP10,
E6WHPED2.
W ofercie u autoryzowanego
sprzedawcy.
Umożliwia ustawienie urządzenia na
wyższej wysokości, aby ułatwić
wkładanie i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do
przechowywania rzeczy np.: ręczniki,
środki czyszczące itp.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
18. KRÓTKI PRZEWODNIK
18.1 Codzienna eksploatacja
1
2
3
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
6
5
Cottons
1h20min
Drying
Finished at 15:18
1. Nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Cupb.
30min
More
4
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
2h30min
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
2. Ustawić program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
POLSKI
3. Nacisnąć Więcej, aby wyświetlić listę
opcji dedykowanych dla wybranego
programu.
4. Przewinąć listę opcji w górę lub w
dół, aby znaleźć żądaną opcję.
Nacisnąć opcję, aby ją wybrać.
35
5. Aby uruchomić program, należy
nacisnąć przycisk Start/Pauza.
6. Urządzenie uruchomi się.
18.2 Czyszczenie filtra
1
2
Po zakończeniu każdego cyklu na
wyświetlaczu pojawia się komunikat
3
Czyścić filtr wyłapujący włókna i
konieczne jest oczyszczenie filtra.
18.3 Programy
Programy
Ładunek1)
Właściwości / Oznaczenie na metce
Bawełniane
8,0 kg
Tkaniny bawełniane.
Syntetyczne
3,5 kg
Tkaniny syntetyczne i mieszane.
1 kg
Tkaniny wełniane. Do delikatnego suszenia
tkanin wełnianych nadających się do prania
ręcznego. Po zakończeniu programu nie‐
zwłocznie wyjąć rzeczy z urządzenia.
1 kg
Do delikatnego suszenia tkanin jedwabnych
nadających się do prania ręcznego.
Odzież turystyczna
2 kg
Odzież turystyczna, techniczna, sportowa,
kurtki z materiałów wodoodpornych i oddycha‐
jących, kurtki z odpinanym futerkiem lub wew‐
nętrzną podpinką. Odpowiednie do suszenia
w suszarce.
Odzież sportowa
2 kg
Odzież sportowa, cienkie i lekkie tkaniny, mi‐
krofibra, poliester.
8,0 kg
Ubrania codzienne takie jak dżinsy, bluzy itp.,
o różnej grubości materiału (np. na kołnierzu,
mankietach i szwach).
Tkaniny wełniane
Jedwabne
Jeans
36
www.aeg.com
Programy
Koszule
Odświeżanie
Łatwe prasowanie
Ładunek1)
1,5 kg (lub 7
koszul)/
1 kg
1 kg (lub 5
koszul)
Właściwości / Oznaczenie na metce
Tkaniny niemnące się, które wymagają mini‐
mum prasowania. Efekty suszenia mogą być
zróżnicowane zależnie od rodzaju tkaniny.
Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do
urządzenia. Po zakończeniu programu nie‐
zwłocznie wyjąć rzeczy i rozwiesić je na wie‐
szakach.
Do odświeżania długo przechowywanych
ubrań.
Tkaniny niemnące się, które wymagają mini‐
mum prasowania. Efekty suszenia mogą być
zróżnicowane zależnie od rodzaju tkaniny.
Strzepnąć rzeczy przed włożeniem ich do
urządzenia. Po zakończeniu programu nie‐
zwłocznie wyjąć rzeczy i rozwiesić je na wie‐
szakach.
Kołdra
3 kg
Pojedyncze lub podwójne kołdry i poduszki (z
wypełnieniem z pierza, puchu lub włókien syn‐
tetycznych).
Pościel
3 kg
Pościel, np. pojedyncze i podwójne przeście‐
radła, poszewki na poduszki, narzuta.
Tkaniny mieszane
3 kg
Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
19. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z
ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017
Karta produktu
Znak towarowy
AEG
Model
T8DEA68S
PNC916098064
Pojemność znamionowa, wyrażona w kg
8,0
Czy suszarka bębnowa jest suszarką wywiewową czy suszar‐
ką kondensacyjną
Umyć wymiennik
Klasa efektywności energetycznej
A+++
POLSKI
Zużycie energii wynoszące kWh rocznie na podstawie 160 cy‐ 176,50
kli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia
tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu
oraz zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rze‐
czywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użytkowa‐
nia urządzenia.
Suszarka automatyczna czy suszarka nieautomatyczna
Automatyczne
Zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin
bawełnianych przy pełnym załadowaniu w kWh
1,47
Zużycie energii dla standardowego programu suszenia tkanin
bawełnianych przy częściowym załadowaniu w kWh
0,83
Ważone zużycie energii w trybie wyłączenia (W)
0,05
Zużycie energii w trybie wyłączenia w trybie czuwania (W)
0,05
Czas trwania trybu czuwania w minutach
10
„Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” przy
pełnym i częściowym załadowaniu oznacza standardowy pro‐
gram suszenia, do którego odnoszą się informacje zawarte na
etykiecie oraz w karcie, że jest on odpowiedni do suszenia
tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz
że jest najbardziej efektywnym programem pod względem zu‐
życia energii w przypadku tkanin bawełnianych
Ważony czas programu (Tt ) dla standardowego programu su‐ 134
szenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załado‐
waniu,
Czas programu dla 'standardowego programu suszenia tkanin 173
bawełnianych przy pełnym załadowaniu' w minutach
Czas programu dla „standardowego programu suszenia tkanin 105
bawełnianych przy częściowym załadowaniu” w minutach
Klasa wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydaj‐
ność) do A (największa wydajność)
B
Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu
86
suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu wyra‐
żona w procentach
Średnia wydajność skraplania dla standardowego programu
suszenia tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu
wyrażona w procentach
86
Ważona wydajność skraplania dla standardowego programu
86
suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym zała‐
dowaniu
Poziom mocy akustycznej w dB
65
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
37
38
www.aeg.com
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem 392/2012 Komisji UE, wdrażającym
dyrektywę 2009/125/WE.
20. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
ROMÂNA
39
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA..................................................................40
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.......................................................................43
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................ 45
4. PANOU DE COMANDĂ...................................................................................... 46
5. PORNIREA PENTRU PRIMA DATĂ...................................................................46
6. UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL.................................................................... 48
7.
WI-FI - CONFIGURAREA CONEXIUNII....................................................... 49
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE........................................................................ 51
9. PROGRAME....................................................................................................... 51
10. OPŢIUNI............................................................................................................54
11. UTILIZAREA ZILNICĂ.......................................................................................55
12. SETĂRILE MAŞINII.......................................................................................... 59
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI.................................................................................62
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 62
15. DEPANAREA.................................................................................................... 65
16. DATE TEHNICE................................................................................................67
17. ACCESORII...................................................................................................... 69
18. GHID RAPID..................................................................................................... 71
19. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM REGLEMENTĂRII U.E.
1369/2017............................................................................................................... 73
40
www.aeg.com
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de a începe instalarea şi de a utiliza acest
aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare
sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea
incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de
stivuire, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi
utilizat doar cu aparatul specificat în instrucţiunile
furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare
citiţi cu atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de
instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub un blat
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de
mochetă, covor sau orice alt material folosit la
acoperirea pardoselii.
ATENŢIE: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un
dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator, şi nu trebuie conectat la un circuit care
este cuplat şi decuplat în mod regulat de reţea.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Permiteţi accesul la ştecher
după instalare.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Nu depăşiţi sarcina maximă de 8,0 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
ROMÂNA
•
•
•
•
43
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
AVERTISMENT: Nu opriţi niciodată uscătorul înainte
de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în
care rufele sunt scoase imediat şi întinse, astfel încât
căldura să fie disipată.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura poate
ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
Suprafaţa podelei pe care aparatul va
fi instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când acesta este mutat.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre un perete.
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Dacă rufele au fost spălate cu un
agent de îndepărtare a petelor,
efectuaţi un ciclu suplimentar de
clătire înainte de a începe un ciclu de
uscare.
Uscaţi doar ţesături care sunt
adecvate pentru uscare într-un
uscător. Respectaţi instrucţiunile de
curăţare de pe eticheta articolului.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apă condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă a aparatului.
Nu uscaţi în aparat haine din care apa
curge.
•
2.6 Compresorul
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
2.4 Iluminarea interioară
AVERTISMENT!
Pericol de rănire.
•
•
•
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Becul LED este dedicat iluminării
tamburului. Acest bec nu poate fi
refolosit pentru alte aplicaţii de
iluminare.
Pentru înlocuirea becului interior,
contactaţi Centrul de service
autorizat.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Pentru a preveni deteriorarea
sistemului de răcire, curăţaţi cu
atenţie aparatul.
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu un
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
ROMÂNA
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Goliti rez de apa
Panou de comandă
Iluminarea interioară
Uşa aparatului
Uscare pt calcat
Plăcuţă cu date tehnice
Pentru a uşura încărcarea
rufelor sau a instalării, uşa
este reversibilă. (consultaţi
prospectul separat).
7
8
9
10
Fante pentru fluxul de aer
Capac pentru condensator
Protecţie condensator
Picioare reglabile
45
46
www.aeg.com
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
4
1 Disc selector pentru programe
2 Ecran tactil
3 Buton Start/Pauza
3
4 Buton Pornit/Oprit cu Oprire
automată funcţia
5. PORNIREA PENTRU PRIMA DATĂ
Atunci când porniţi uscătorul pentru
prima dată, apare Ecranul de pornire
(indică sigla AEG şi ora) pe ecranul tactil
şi este redat la fiecare pornire a
uscătorului.
După redarea animaţiei, sunteţi ghidat
prin procedura de configurare iniţială.
AEG
1/4
Language
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
SV
DE
EN
IT
FR
2. Pentru a accepta limba, atingeţi OK,
dacă doriţi să schimbaţi,
atingeţiSchimbare.
2/4
Language
13.45
You’ve chosen:
5.1 Configurarea limbii
1. Derulaţi prin lista de limbi în sus sau
jos pentru a găsi limba pe care doriţi
să o folosiţi şi apăsaţi-o.
English
Change
OK
ROMÂNA
5.2 Configurarea orei
1. Derulaţi bara cu ore şi minute spre
dreapta sau stânga pentru a seta ora
curentă.
3/4
Clock
Clock
01:00
24
59
01h 02
00 min 01
47
schimba în ecranul cu sumarul. Uscătorul
este gata de utilizare.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Cupb.
30min
More
1h50min
2. Pentru a selecta ora, atingeţi bara
ceas.
3/4
Clock
Clock
Max 8kg
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
01:00
24
59
01
02
00 min 01
h
3. Pentru a accepta ora, atingeţi OK,
dacă doriţi să schimbaţi,
atingeţiSchimbare.
4/4
Clock
More
Dacă atingeţi OK, continuaţi cu setările
următoare.
Duritate apă
1. Pentru performanţe optime, setaţi
duritatea apei prin apăsarea
Schimbare sau apăsaţi OK pentru a
lăsa duritatea implicită Medie pentru
apă.
1/2
Water Hardness
Current time:
For optimal performance set what
kind of water you have; soft, medium
or hard. Keep medium?
18:45
Change
5.3 Mai multe setări
După ce acceptaţi ora curentă, apare
ecranul Mai multe setări
More Settings
More settings to get the best results
from this machine will follow. Set
them now or later?
Cancel
Change
OK
OK
Dacă atingeţi Revocare, apare lista cu
programe şi în câteva secunde se va
OK
2. Pentru a schimba valoarea implicită,
derulaţi bara spre dreapta sau stânga
pentru a seta duritatea apei: Dură,
Medie sau Puţin dură.
1/2
Water Hardness
Water Hardness
Medium
Med
48
www.aeg.com
3. Pentru a selecta valoarea, apăsaţi
bara Duritate apă.
2/2
Water Hardness
Soft
Water Hardness
Dacă apăsaţi OK, avertismentele cu
rezervor de apă plin sunt în
continuare activate. Lista cu
programe apare şi în câteva secunde
se va schimba în ecranul cu sumarul.
1h50min
Soft
4. Pentru a accepta nivelul de duritate a
apei, apăsaţi OK, dacă doriţi să o
schimbaţi, apăsaţi Schimbare.
1/2
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Water Hardness
Cupb.
30min
More
1h50min
Your water hardness level is:
Max 8kg
Soft
Change
OK
Alarma rez. de apă
1. Dacă este montat un set extern
pentru evacuarea apei (accesoriu
suplimentar), aparatul evacuează
automat apa din rezervorul de apă. În
această situaţie, puteţi dezactiva
avertismentele referitoare la
rezervorul de apă.
2/2
More
Dacă apăsaţi Schimbare, continuaţi
cu pasul următor.
2. Pentru a confirma dezactivarea
avertismentului Rezervor de apă plin,
apăsaţi OK, dacă doriţi să o
schimbaţi, apăsaţi Schimbare.
2/2
Water Tank Warning
If external kit for water discharge is
setup you can choose to disable the
warnings of full water tank. Keep
warning?
Change
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
Water Tank Warning
Full water tank warning is turned off
Change
OK
6. UTILIZAREA ECRANULUI TACTIL
De fiecare dată când porniţi uscătorul,
Ecranul de pornire (prezintă sigla şi ora)
apare pe ecranul tactil.
AEG
13.45
OK
ROMÂNA
După redarea animaţiei de pornire,
ecranul cu sumarul programului apare pe
ecranul tactil.
•
49
Opţiunile selectate în acel moment
pentru ciclul selectat.
1h50min
1h50min
Max 8kg
Max 8kg
Cottons
Cupboard
More
Cupb.
30min
Cottons
Cupb.
30min
Cupboard
More
•
Mai multe opţiuni.
Ecranul cu sumarul este împărţit în patru
zone, unde găsiţi:
•
Masa maximă pentru ciclu, numele
programului, nivelul de uscare.
1h50min
1h50min
Max 8kg
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
More
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
•
Durata până la finalizarea programului
sau întârzierea (dacă este selectată).
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
7.
WI-FI - CONFIGURAREA CONEXIUNII
Acest capitol descrie modul de conectare
al aparatului inteligent la reţeaua Wi-Fi şi
legarea acestuia de un dispozitiv mobil.
Frecvenţă
Cu această funcţie puteţi primi notificări
şi vă puteţi monitoriza şi controla
uscătorul de pe dispozitivele dvs. mobile.
2,412 - 2,472 GHz pen‐
tru piaţa europeană
Protocol
IEEE 802.11b/g/n cu
două fluxuri radio
Pentru a conecta aparatul ca să
beneficiaţi de o gamă completă de funcţii
şi servicii aveţi nevoie de:
•
•
Reţea wireless în locuinţă cu
conexiune la Internet activată.
Dispozitiv mobil conectat la o reţea
wireless.
Putere ma‐
ximă
< 20 dBm
50
www.aeg.com
7.1 Instalarea şi configurarea
My AEG
La conectarea uscătorului la aplicaţie,
staţi cu dispozitivul dvs. inteligent în
aproprierea acestuia.
Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. inteligent
este conectat la reţeaua wireless.
1. Accesaţi App Store pe dispozitivul
dvs. inteligent.
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia My
AEG .
3. Asiguraţi-vă că aţi pornit o conexiune
Wi-Fi la uscător. Dacă nu, accesaţi
secţiunea de mai jos.
4. Porniţi aplicaţia. Selectaţi ţara şi
limba şi conectaţi-vă cu adresa de email şi parola dvs. Dacă nu aveţi un
cont, creaţi unul nou urmând
instrucţiunile de la My AEG.
5. Respectaţi instrucţiunile din aplicaţie
pentru înregistrarea şi configurarea
aparatului.
Apare un mesaj pe afişajul aparatului
pentru a confirma reuşita configuraţiei.
7.2 Configurarea conexiunii
wireless a uscătorului
Descărcaţi şi instalaţi My AEG pe
dispozitivul dvs. inteligent.
1. Atingeţi bara Wi-Fi pentru a porni
conexiunea.
Apare un mesaj, iar pictograma
începe să clipească şi modului wireless
porneşte. Durează circa 2 minute până
este pregătit.
Wi-Fi
Starting up
This might take up to 2 minutes.
Have your app ready
Cancel
După ce modulul wireless este pregătit,
apare un mesaj pentru a vă informa că
punctul de acces va fi deschis pentru
circa 3 minute.
Wi-Fi
Trying to connect to your
Access point will be open for 3
minutes.
Cancel
2. Configuraţi aplicaţia My AEG pe
dispozitivul dvs. inteligent.
3. Dacă este configurată conectivitatea,
apare un mesaj pe afişajul
uscătorului pentru a confirma reuşita
configuraţiei.
Wi-Fi
Connected!
Signal strenght is good, 4/5
OK
4. Atingeţi bara OK pentru a reveni la
lista cu setări ale maşinii.
7.3 Mod pornire de la
distanţă
Puteţi porni şi opri de la distanţă un
program de uscare.
După instalarea aplicaţiei şi realizarea
conexiunii wireless, opţiunea Mod
pornire de la distanţă apare printre
opţiunile disponibile.
Pentru a activa pornirea de la distanţă:
1. În ecranul cu sumarul programului,
atingeţi
M.mult pentru a intra în
lista cu opţiuni.
2. Atingeţi bara Mod pornire de la
distanţă (stare PORNIT).
Apare următorul mesaj:
<Back
Remote Start Mode
Please press Start
To activate Remote Start Mode
Cancel
ROMÂNA
3. Apăsaţi butonul Start/Pauza pentru a
activa Modul pornire de la distanţă.
Indicatorul
apare în ecranul cu
sumarul programului.
Dacă rulează un program, Aplicaţia
anunţă că actualizarea va începe după
terminarea programului.
În timpul actualizării, aparatul indică
pe afişaj.
Dacă uşa este deschisă,
Modul pornire de la
distanţă este dezactivat.
Aparatul va putea fi folosit din nou după
terminarea actualizării, fără nicio
notificare privind actualizarea reuşită.
7.4 Actualizarea Over-the-air
Dacă apare o eroare, aparatul indică
Aplicaţia poate propune o actualizare
pentru descărcarea de funcţii noi.
pe afişaj: apăsaţi orice buton sau
rotiţi butonul de selectare pentru a reveni
la utilizarea normală.
Actualizarea se acceptă exclusiv din
Aplicaţie.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Ambalajul din spatele
tamburului este scos
automat la prima activare a
uscătorului. S-ar putea să
auziţi unele zgomote.
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program de 1 oră cu rufe
umede.
La începutul ciclului de
uscare (primele 3-5 min)
este posibil ca nivelul de
zgomot să fie mai ridicat.
Aceasta se datorează
pornirii compresorului. Acest
lucru este normal pentru
aparatele cu compresor,
cum ar fi frigiderele şi
congelatoarele.
9. PROGRAME
Programe
2)
Bumbac
Sintetice
Încărcătur
ă 1)
51
Proprietăţi / Etichetă produs
8,0 kg
Ţesături din Bumbac.
/
3,5 kg
Ţesături sintetice şi mixte.
/
52
www.aeg.com
Programe
Încărcătur
ă 1)
Proprietăţi / Etichetă produs
Ţesături din lână. Uscarea atentă a articolelor
din lână care pot fi spălate manual. Scoateţi arti‐
colele imediat după terminarea programului.
Lana
1 kg
Ciclul de uscare lână al acestei maşini a fost
aprobat de The Woolmark Company pentru us‐
carea produselor din lână lavabile în maşina de
spălat, cu condiţia ca produsele să fie spălate şi
uscate în conformitate cu instrucţiunile de pe eti‐
cheta articolului şi cu cele ale producătorului
acestei maşini. M1641. În Regatul Unit, Irlanda,
Hong Kong şi India simbolul Woolmark este o
marcă comercială de certificare.
Simbolul Woolmark este un marcaj de Certificare
în multe ţări.
1 kg
Uscarea atentă a articolelor din
mătase care pot fi spălate manual.
Articole exterior
2 kg
Îmbrăcăminte pentru exterior, de
protecţie pentru activităţi tehnice,
ţesături sportive, jachete imper‐
meabile şi cu materiale care asi‐
gură respiraţia corpului, jachete cu /
căptuşeală detaşabilă sau material
izolator pe interior. Adecvate pen‐
tru uscarea într-un uscător de rufe.
Articole sport
2 kg
Articole sportive, ţesături subţiri şi
uşoare, microfibră, poliester.
/
8,0 kg
Articolele destinate timpului liber,
de ex. blugi, tricouri cu materiale
cu grosimi diferite (de ex. la gât,
manşete şi cusături).
/
Matase
Blugi
/
ROMÂNA
Programe
Camasi business
Împrospătare
Încărcătur
53
Proprietăţi / Etichetă produs
ă 1)
Materiale cu întreţinere uşoară
pentru care este necesară doar o
călcare simplă. Rezultatele la us‐
care pot diferi de la un tip de mate‐
1,5 kg (sau
rial la altul. Scuturaţi rufele înainte /
7 cămăşi)/
de a le introduce în aparat. Atunci
când programul este finalizaţi,
scoateţi imediat articolele şi puneţile pe un umeraş.
1 kg
Împrospătarea textilelor care erau depozitate în
dulap.
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este
necesară doar o călcare simplă. Rezultatele la
uscare pot diferi de la un tip de material la altul.
1 kg (sau 5 Scuturaţi rufele înainte de a le introduce în apa‐
cămăşi)
rat. Atunci când programul s-a terminat, scoateţi
imediat articolele şi puneţi-le pe un umeraş.
Calcare usoara
/
Pilota
3 kg
Pilote simple sau duble şi perne
(cu umplutură din pene, puf sau
material sintetic).
Asternuturi pat
3 kg
Lenjerie de pat, cum ar fi cearşafu‐
ri simple sau duble, feţe de pernă, /
cearşafuri-plic.
Tesaturi mixte
3 kg
Articole din bumbac şi materiale
sintetice.
/
/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Bumbac ECO în combinaţie cu selecţia Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în
dulap) Nivel de uscare este „Programul standard pentru bumbac” conform Reglementării Comisiei UE Nr.
392/2012. Acesta este adecvat pentru uscarea rufelor obişnuite ude din bumbac şi este cel mai eficient
program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.
9.1 Selecţia programelor şi a opţiunilor
Opţiuni
Programe 1)
Bumbac
Sintetice
Super‐
Silentios
Eco
Nivel
de uscare
Dura‐
ta uscare
Netezi‐
Încărcătur
re
ă
54
www.aeg.com
Opţiuni
Programe 1)
Super‐
Silentios
Eco
Nivel
de uscare
Dura‐
ta uscare
Netezi‐
Încărcătur
re
ă
Lana
Matase
Articole exte‐
rior
Articole sport
Blugi
Camasi busi‐
ness
Împrospătare
Calcare usoa‐
ra
Pilota
Asternuturi
pat
Tesaturi mixte
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni.
10. OPŢIUNI
10.1
SuperSilentios
Aparatul funcţionează cu zgomot redus
fără a afecta calitatea uscării. Aparatul
funcţionează mai încet cu o durată mai
mare a ciclului.
10.2
Eco
Această opţiune este activă implicit la
toate programele.
Consumul de curent este la nivel minim.
10.3
Nivel de uscare
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai
bine rufele. Sunt disponibile 4 selecţii:
•
•
•
•
Super uscat
Uscate dulap + (doar pentru Bumbac)
Uscate dulap
Uscate calcare
10.4
Durata uscare
Pentru articole din bumbac, sintetice şi
mixte. Permite utilizatorului să seteze o
durată de uscare de la minim 10 min
până la maxim 2 ore (în paşi de 10 min).
Când această opţiune este la valoarea
maximă, dispare indicarea încărcăturii.
ROMÂNA
10.5
Netezire
Extinde faza de netezire (30 de minute)
de la finalul ciclului de uscare cu până la
120 de minute. După faza de uscare,
tamburul se roteşte din când în când
pentru a împiedica şifonarea hainelor.
Rufele pot fi scoase în timpul etapei de
netezire.
10.6
4. Pentru a activa opţiunea Pornire
intarziere, atingeţi butonul Start/
Pauza.
După ce atingeţi butonul Start/Pauza,
aparatul începe numărătoarea inversă.
Cottons
Starts in
10h30min
Încărcătură
Reset
Această opţiune poate fi folosită doar cu
programul Lana pentru a usca mai bine
rufele. Sunt disponibile 3 selecţii:
•
•
•
Finished at 1:24 tomorrow
Puteţi opri în orice moment
numărătoarea inversă a
pornirii cu întârziere dacă
apăsaţi butonul Reset.
Greu
Normal
Iluminare
10.7
Pornire intarziere
Permite întârzierea pornirii
unui program de uscare de
la minim 10 de minute până
la maxim 24 de ore.
1. Setaţi programul şi opţiunile de
uscare.
2. În meniul opţiuni, atingeţi bara
Pornire intarziere pentru a intra în
submeniu.
3. Derulaţi spre stânga sau dreapta
barele de oră şi minute pentru a seta
pornirea cu întârziere dorită.
10.8
Memorie
Vă permite să memoraţi în memoria
aparatului până la 2 configuraţii preferate
cu programe şi opţiuni. După memorarea
configuraţiilor, le puteţi alege din lista cu
programe.
Configuraţiile preferate sunt marcate în
lista cu programe ca M1 şi M2.
11. UTILIZAREA ZILNICĂ
11.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu uscaţi cravatele sau cordoanele
libere (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Întoarceţi pe dos articolele cu stratul
interior realizat din bumbac. Stratul de
bumbac trebuie să fie la exterior.
Întotdeauna alegeţi programul
adecvat pentru tipul de rufe.
Nu puneţi împreună culori deschise
cu cele închise.
55
•
•
Folosiţi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a
reduce intrarea la apă.
Nu depăşiţi încărcătura maximă
declarată în capitolul programe sau
indicată pe afişaj.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător de rufe. Consultaţi
eticheta ţesăturii aflată pe articol.
Nu uscaţi împreună articole mari şi
mici. Articolele mici se pot bloca în
interiorul celor mari şi rămân ude.
56
www.aeg.com
Eticheta ţesăturii Descriere
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ
la temperaturi înalte.
Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tambur
rotativ la temperaturi reduse.
Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ.
11.2 Încărcarea rufelor
ATENŢIE!
Asiguraţi-vă că nu se prind
rufe între uşa aparatului şi
garnitura din cauciuc.
11.5 Setarea unui program
•
Folosiţi discul selector de programe
pentru a seta programul.
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
1. Trageţi şi deschideţi uşa aparatului.
2. Încărcaţi rufele pe rând.
3. Închideţi uşa aparatului.
Cupb.
30min
More
11.3 Pornirea aparatului
•
Puteţi seta programul şi prin folosirea
ecranului tactil.
Dacă este pornit ecranul cu sumarul,
atingeţi-l o singură dată pentru a
vedea lista cu programe.
Pentru a porni aparatul:
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit.
Dacă aparatul este aprins, afişajul se
luminează.
1h50min
11.4 Funcţia Oprire automată
Pentru a micşora consumul de energie,
funcţia Oprire automată opreşte automat
aparatul:
• dacă nu s-a făcut nicio selecţie în
ultimele 5 minute.
• după 5 minute de la terminarea
programului.
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a
porni aparatul.
Dacă aparatul este aprins, afişajul se
luminează.
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
Derulaţi în sus sau jos prin lista cu
programe pentru a seta programul.
ROMÂNA
1h50min
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
Max 8kg
Cupb.
30min
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
More
More
Durata posibilă de finalizare a
programului apare pe bara de timp.
57
2. Derulaţi în sus şi jos prin lista de
opţiuni pentru a o parcurge.
Durata de uscare pe care o
vedeţi pe afişaj, atunci când
este selectat programul
bumbac, se referă la o
încărcătură de 5 kg şi
condiţii standard. Durata
reală de uscare va depinde
de tipul de încărcătură
(cantitatea şi compoziţia), de
temperatura camerei şi de
umiditatea rufelor după ce
au fost centrifugate.
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
11.6 Opţiuni
1h50min
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
Împreună cu programul puteţi seta 1 sau
mai multe opţiuni speciale.
3. Atingeţi opţiunea pentru a o selecta.
Există două tipuri de opţiuni:
Dacă doriţi să schimbaţi parametrii
opţiunilor selectate în respectivul
moment, atingeţi opţiunea pe care doriţi
să o editaţi.
•
1h50min
Max 8kg
Cottons
Cupboard
•
cu starea Pornit sau Oprit (de ex.
Eco).
cu parametrii editabili (de ex. Nivel de
uscare).
Pentru a modifica parametrul, derulaţi
bara parametrului spre dreapta sau
stânga.
Cupb.
30min
More
Pentru a selecta opţiuni suplimentare:
1. Atingeţi M.mult pentru a vedea lista
de opţiuni dedicate pentru programul
selectat.
1h50min
<Cottons
Dryness Level
Cupb.
Cupb.
Atingeţi opţiunea selectată anterior
pentru a reveni în lista cu opţiuni.
58
www.aeg.com
1h50min
<Cottons
Cupb.
Dryness Level
Cupb.
1h50min
Dryness Level
•
bara de progres.
faza unui ciclu (uscare, netezire,
răcire).
ora estimată de terminare a
programului.
Cottons
În orice moment, puteţi
ajunge direct la ecranul cu
sumarul dacă atingeţi în
partea stângă a barei
superioare cu numele
programului.
<Cottons
•
•
Cupb.
1h20min
Drying
Finished at 15:18
Activarea opţiunii Blocare
acces copii:
În orice moment pe durata uscării puteţi
activa opţiunea de blocare acces copii.
1. Atingeţi pictograma opţiuni
pentru
a ajunge la lista cu opţiuni.
2. Atingeţi opţiunea blocare acces copii
Cupb.
.
Pictograma opţiuni
1h50min
se va schimba în
pictograma blocare acces copii
.
Cottons
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
1h20min
More
Drying
Finished at 15:18
11.7 Pornirea unui program
Pentru a dezactiva opţiunea blocare
acces copii atingeţi lung pictograma
blocare acces copii
secunde.
timp de câteva
11.8 Schimbarea programului
Pentru a schimba un program:
Pentru porni programul, atingeţi butonul
Start/Pauza.
Aparatul porneşte şi indicatorul LED aflat
deasupra butonului se opreşte din clipit
şi rămâne aprins.
Pe ecran găsiţi:
•
•
numele programului.
durata rămasă de uscare.
1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a
opri aparatul.
2. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit din nou
pentru a porni aparatul.
3. Setaţi un program nou.
ROMÂNA
11.9 Terminarea programului
Dacă nu opriţi aparatul,
porneşte faza de netezire
(nu este activă cu toate
programele). Rufele pot fi
scoase în timpul acestei
faze.
La terminarea fazei de
netezire, afişajul comunică
terminarea fazei de netezire
şi indică 0h00min
Curăţaţi filtrul şi goliţi
containerul de apă după
fiecare ciclu de uscare.
(Consultaţi capitolul
ÎNGRIJIREA ŞI
CURĂŢAREA.)
Dacă ciclul de uscare s-a terminat,
simbolul 0 apare pe afişaj. Dacă
opţiunea
Sonerie sfârşit de ciclu este
activată, semnalul acustic este emis
intermitent timp de 1 minut.
59
Pentru a scoate rufele:
1. Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit timp
de 2 secunde pentru opri aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
12. SETĂRILE MAŞINII
În ecranul cu programe, derulaţi în sus
sau jos pentru a găsi setările maşinii şi
atingeţi pictograma
pentru a ajunge la
lista cu setări.
Easy Iron
Refresh
Machine Settings
Cottons
Syntetics
<Programs
Machine Settings
OFF
15h18min
ENG
Language
Display Brightness
3
Wi-Fi
Set Clock
Set Clock
24
59
Setare ceas
Puteţi schimba ceasul oricând doriţi.
Pentru modifica durata:
1. Atingeţi bara Setare ceas.
2. Derulaţi bara cu ore şi minute spre
dreapta sau stânga pentru a seta ora
curentă.
01h00min
01h 02
00 min 01
3. Atingeţi bara Setare ceas pentru a
reveni la lista cu setările maşinii sau
atingeţi bara <Programe pentru a
ajunge la ecranul cu sumarul.
12.2
Limba
Pentru a modifica limba de utilizare:
1. Atingeţi bara Limba.
2. Derulaţi prin lista de limbi în sus sau
jos pentru a găsi limba pe care doriţi
să o folosiţi şi atingeţi-o.
Back
12.1
Machine Settings
<Programs
Svenska
Deutch
English
Italiano
Francais
Language
SV
DE
EN
IT
FR
60
www.aeg.com
12.3
Luminozitate afişaj
Puteţi controla nivelul de luminozitate al
afişajului. Există 6 niveluri de
luminozitate.
Pentru a îmbunătăţi
lizibilitatea afişajului atunci
când un uscător este pus
peste o maşină de spălat
rufe, alegeţi nivelul 6 pentru
luminozitatea afişajului.
Dacă uscătorul nu este pus
deasupra, se recomandă
utilizarea nivelurilor de la 1
la 5.
Long
12.5
Duritate apă
Pentru a schimba nivelul implicit pentru
duritatea apei:
Machine Settings
4
Mid
Mid
4
1. Atingeţi bara Duritate apă.
2. Derulaţi bara către dreapta sau
stânga pentru a seta nivelul dorit.
<Programs
3
Machine Settings
Cycle End Buzzer
3. Atingeţi bara Sonerie sfârşit de
ciclu pentru a reveni la lista cu
setările maşinii sau atingeţi bara
<Programe pentru a ajunge la
ecranul cu sumarul.
1. Atingeţi bara Luminozitate afişaj.
2. Derulaţi bara către dreapta sau
stânga pentru a seta nivelul de
luminozitate.
Dispaly Brightness
<Programs
Short
Pentru a modifica luminozitatea
afişajului:
<Programs
2. Derulaţi bara către dreapta sau
stânga pentru a seta valoarea dorită.
Machine Settings
Water Hardness
5
Medium
Medium
3. Atingeţi bara Luminozitate afişaj
pentru a reveni la lista cu setările
maşinii sau atingeţi bara <Programe
pentru a ajunge la ecranul cu
sumarul.
12.4
ciclu
Sonerie sfârşit de
Sunetul se aude la:
• terminarea ciclului
• pornirea şi terminarea fazei de
protecţie la şifonare
Puteţi folosi această opţiune pentru a
dezactiva soneria sau pentru a controla
durata soneriei. Există 3 niveluri pentru
durata sunetului (Scurt, Med şi Lung).
Pentru a dezactiva soneria sau pentru a
seta noua durată pentru sunet:
1. Atingeţi bara Sonerie sfârşit de
ciclu.
3. Atingeţi bara Duritate apă pentru a
reveni la lista cu setările maşinii sau
atingeţi bara <Programe pentru a
ajunge la ecranul cu sumarul.
12.6
Viteză de centrifugare
Această opţiune ajută la setarea celor
mai bun condiţii de uscare a rufelor.
Dacă ştiţi viteza iniţială de centrifugare,
puteţi utiliza această opţiune la spălare.
Viteza mai mare de centrifugare are ca
efect un conţinut mai scăzut de apă în
rufe.
Pentru a modifica viteza de centrifugare
a spălării:
1. Atingeţi bara Viteză de centrifugare
pentru a extinde lista de programe
ROMÂNA
pentru care puteţi modifica viteza de
centrifugare.
2. Atingeţi bara Bumbac sau baraAlte
programe.
<Programs
Pentru a dezactiva sau activa indicatorul,
atingeţi bara Alarma rez. de apă.
Este posibilă una dintre cele 2
configuraţii:
Machine Settings
•
OFF
•
Washing Spin Speed
Cottons
Other programmes
61
Indicatorul este activat (starea este
Pornit)
Indicatorul este dezactivat (starea
este Oprit)
12.8
Service
Aceste setări sunt destinate doar pentru
un service autorizat.
3. Derulaţi bara spre dreapta sau
stânga pentru a seta valoarea dorită
pentru viteza de centrifugare.
<Programs
Machine Settings
Cottons
OFF
1000
1200
Services
Back
Reserved for service
1400
12.9
Comenzi rapide
Pentru a activa comenzile rapide dorite:
<Programs
Machine Settings
Others programmes
1000
1200
OFF
1400
4. Atingeţi bara Bumbac sau Alte
programe pentru a închide selecţia.
5. Atingeţi bara Viteză de centrifugare
pentru a reveni la lista cu setările
maşinii sau atingeţi bara <Programe
pentru a ajunge la ecranul cu
sumarul.
12.7
Alarma rez. de apă
Indicatorul containerului pentru apă se
aprinde la finalul ciclului de uscare sau în
timpul ciclului dacă rezervorul pentru apă
este plin. Dacă este instalat setul de
evacuare, recipientul pentru apă este
golit automat şi indicatorul poate fi
dezactivat.
1. Atingeţi bara Comenzi rapide pentru
a extinde lista cu comenzi rapide
disponibile.
<Back
Shortcuts
Child Lock
ON
Cycle End Buzzer
ON
2. Atingeţi comenzile rapide pe care le
doriţi activate schimbându-le starea
în Pornit.
3. Atingeţi bara <Înapoi pentru a reveni
la lista cu setările maşinii.
62
www.aeg.com
Comenzile rapide apar în colţul din
stânga al ecranului cu sumarul.
1h50min
12.11
Resetare
Resetare restabileşte setările la starea în
care erau când au ieşit din fabrică.
Pentru a activa resetarea:
Max 8kg
Cottons
Cupboard
Cupb.
30min
1. Atingeţi bara Resetare.
Fereastra de dialog apare.
More
12.10
Do you want to clear all your
programmed settings?
Informaţii
Aici puteţi găsi o scurtă descriere a
tuturor programelor, opţiunilor şi setărilor.
Pentru a găsi descrierea dorită, de ex.:
1. Atingeţi bara Informaţii.
2. Atingeţi bara 1. Programe.
3. Atingeţi bara Bumbac şi apare
descrierea corespunzătoare.
Cancel
OK
2. Pentru a confirma resetarea, atingeţi
OK sau Revocare pentru a lăsa
setările curente.
13. INFORMAŢII ŞI SFATURI
13.1 Recomandări ecologice
•
•
•
•
Centrifugaţi bine rufele înainte de
uscare.
Nu depăşiţi dimensiunile încărcăturii
specificate în capitolul programe.
Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu de
uscare.
Nu folosiţi balsam de rufe pentru
spălare şi apoi la uscare. În uscător,
rufele devin automat mai pufoase.
•
•
•
Folosiţi apă distilată similară cu cea
folosită pentru călcatul cu abur. Dacă
este necesar, curăţaţi înainte apa
distilată (de ex. cu un filtru de cafea)
pentru a îndepărta toate particulele.
Lăsaţi libere întotdeauna fantele
pentru fluxul de aer din partea de jos
a aparatului.
Asiguraţi un flux de aer bun în locul
instalării aparatului.
14. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
14.1 Curăţarea filtrului
1. Deschideţi uşa. Scoateţi filtrul.
La sfârşitul fiecărui ciclu, mesajul
Curăţaţi filtrul de scame se aprinde pe
afişaj şi trebuie să curăţaţi filtrul.
Filtrul colectează scamele
din timpul ciclului de uscare.
2. Împingeţi cârligul pentru a deschide
filtrul.
ROMÂNA
63
În cazul în care containerul de apă
condensată este plin, programul se
opreşte automat. Mesajul Alarma rez.
de apă se aprinde pe afişaj şi trebuie să
goliţi containerul de apă.
Pentru a goli containerul de apă:
1. Scoateţi containerul de apă ţinându-l
într-o poziţie orizontală.
3. Umeziţi mâna pentru a curăţa
ambele feţe ale filtrului.
2. Scoateţi conexiunea de plastic şi
goliţi apa într-o bazin sau un recipient
adecvat.
4. Dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu
un aspirator. Închideţi filtrul.
5. Dacă este necesar, înlăturaţi
scamele din suportul pentru filtru şi
garnitură. Puteţi utiliza un aspirator.
Puneţi filtrul înapoi în suportul său.
3. Împingeţi la loc conexiunea de plastic
şi puneţi containerul de apă la locul
său.
4. Pentru a continua programul, apăsaţi
butonul Start/Pauza.
14.3 Curăţarea
condensatorului
Dacă mesajul Curăţaţi schimbător de
căldură apare pe afişaj, inspectaţi
condensatorul şi compartimentul său.
Dacă este murdar, curăţaţi-l. Faceţi o
verificare cel puţin o dată la 6 luni.
14.2 Golirea containerului de
apă
Goliţi containerul de apă condensată
după fiecare ciclu de uscare.
AVERTISMENT!
Nu atingeţi suprafaţa
metalică cu mâinile goale.
Pericol de rănire. Purtaţi
mănuşi de protecţie. Curăţaţi
cu atenţie pentru a evita
deteriorarea suprafeţei
metalice.
Pentru inspecţie:
64
www.aeg.com
1. Deschideţi uşa. Scoateţi filtrul.
2. Deschideţi capacul condensatorului.
6. Închideţi capacul condensatorului.
7. Rotiţi maneta până când face un clic.
8. Puneţi filtrul la loc.
14.4 Curăţarea tamburului
AVERTISMENT!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
3. Răsuciţi maneta pentru a debloca
capacul condensatorului.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi ridicătoarele tamburului.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
14.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
4. Coborâţi capacul condensatorului.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare, folosiţi o lavetă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
produce coroziune.
5. Dacă este necesar, îndepărtaţi
scamele din condensator şi
compartimentul său. Puteţi utiliza o
lavetă umedă şi/sau un aspirator cu
un accesoriu perie.
14.6 Curăţarea fantelor
pentru fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
ROMÂNA
65
15. DEPANAREA
Problemă 1)
Cauză posibilă
Soluţie
Uscătorul de rufe nu este conectat
la priză.
Conectaţi la priză. Verificaţi sigu‐
ranţa din tabloul de siguranţe (in‐
stalaţia locuinţei).
Uşa este deschisă.
Închideţi uşa.
Butonul Pornit/Oprit nu a fost
apăsat.
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit.
Butonul Start/Pauza nu a fost
atins.
Atingeţi butonul Start/Pauza.
Aparatul este în modul Repaus.
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit.
Selectarea incorectă a programu‐
lui.
Selectaţi un program adecvat. 2)
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul. 3)
Opţiunea Nivel de uscare a fost
setată la Uscate calcare.
Modificaţi opţiunea Nivel de uscare
la un nivel mai ridicat.
Încărcătura a fost prea mare.
Nu depăşiţi dimensiunea maximă a
încărcăturii.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
Curăţaţi fantele pentru fluxul de
aer de la baza aparatului.
Murdărie pe senzorul de umiditate
din tambur.
Curăţaţi suprafaţa frontală a tam‐
burului.
Nivelul de uscare nu este setat la
nivelul dorit.
Reglaţi nivelul de uscare. 4)
Condensatorul este înfundat.
Curăţaţi condensatorul. 3)
Filtrul nu este fixat la locul său.
Puneţi filtrul în poziţia corectă.
Sunt prinse rufe între uşă şi garni‐
tură.
Scoateţi articolele blocate şi închi‐
deţi uşa.
Nu este posibilă După pornirea ciclului nu mai este
schimbarea pro‐ posibilă schimbarea programului
gramului sau a
sau a opţiunii.
opţiunii.
Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
Modificaţi programul sau opţiunea,
după caz.
Uscătorul nu
funcţionează.
Rezultate nesa‐
tisfăcătoare la
uscare.
Uşa de încărca‐
re nu se închide
Nu este posibilă
selectarea unei
opţiuni. Semna‐
lul acustic este
emis.
Opţiunea pe care aţi încercat să o Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
selectaţi nu este disponibilă pentru Modificaţi programul sau opţiunea,
programul selectat.
după caz.
66
www.aeg.com
Problemă 1)
Cauză posibilă
Nu se aprinde
Becul tamburului s-a defectat.
lumina tamburu‐
lui
Soluţie
Contactaţi centrul de service pen‐
tru a înlocui becul tamburului.
Durata de uscare este calculată în Acest lucru se face automat —
Durată neaştep‐
funcţie de dimensiunea încărcăturii aparatul funcţionează corect.
tată pe afişaj.
şi de nivelul de umiditate.
Program inactiv.
Recipientul pentru apă este plin.
apăsaţi butonul Start/Pauza. 3)
Dimensiunea încărcăturii este
mică.
Selectaţi durata programului. Va‐
loarea duratei trebuie setată în
funcţie de încărcătură. Pentru a
usca 1 articol sau o cantitate mică
de rufe, vă recomandăm durate
mai scurte de uscare.
Rufele sunt prea uscate.
Selectaţi durata programului sau
un nivel de uscare mai ridicat (de
ex. Super uscat)
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Încărcătura este prea mare.
Nu depăşiţi dimensiunea maximă a
încărcăturii.
Rufele nu au fost centrifugate sufi‐
cient.
Centrifugaţi bine rufele.
Ciclul de uscare
este prea scurt.
Ciclul de uscare
Goliţi recipientul pentru apă,
este prea lung 5) Temperatură prea ridicată sau
prea scăzută în cameră - nu con‐
stituie o funcţionare incorectă a
aparatului.
Apare un me‐
Semnal wireless întrerupt.
sajNu s-a reuşit
conectarea la
WiFi pe ecranul
uscătorului
Asiguraţi o temperatură a camerei
mai mare decât +5°C şi mai mică
decât +35°C. Temperatura optimă
a camerei la care se obţin cele mai
bune rezultate la uscare este în in‐
tervalul 19°C-24°C.
Verificaţi reţeaua locală şi routerul.
Reporniţi routerul.
Contactaţi furnizorul de servicii wi‐
reless dacă mai sunt probleme cu
reţeaua wireless.
ROMÂNA
Cauză posibilă
Problemă 1)
67
Soluţie
Semnal wireless întrerupt.
Verificaţi dacă dispozitivul dvs. in‐
teligent este conectat la reţeaua
wireless.
Verificaţi reţeaua locală şi routerul.
Reporniţi routerul.
Contactaţi furnizorul de servicii wi‐
reless dacă sunt probleme cu re‐
ţeaua wireless.
A fost instalat un nou router local
sau configuraţia routerului s-a mo‐
dificat.
Uscătorul, dispozitivul inteligent
sau ambele trebuie configurate din
nou.
Semnalul wireless nu ajunge la
uscător.
Încercaţi să mutaţi routerul din lo‐
cuinţă cât mai aproape posibil de
uscător sau aveţi în vedere achizi‐
ţionarea unui dispozitiv de extinde‐
re a acoperirii wireless.
Aplicaţia nu se
poate conecta la
uscător.
Frecvent, aplica‐
ţia nu se poate
conecta la
Semnalul wireless este întrerupt
uscător.
de microunde.
Opriţi microundele. Evitaţi folosirea
simultană a microundelor şi a Tele‐
comenzii cuptorului. Microundele
întrerup semnalul Wi-Fi.
1) Dacă apare un mesaj de eroare pe afişaj (de ex. E51): Opriţi şi porniţi din nou uscătorul. Selectaţi un
program nou. Apăsaţi butonul Start /Pauză. Dacă aparatul nu funcţionează, contactaţi centrul de service
şi menţionaţi codul erorii.
2) Respectaţi descrierea programului — consultaţi capitolul PROGRAME
3) Consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
4) Consultaţi capitolul INFORMAŢII ŞI SFATURI
5) Notă: După un maxim de 5 ore, ciclul de uscare se termină automat.
16. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 596 x 638 mm (maxim 663 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului des‐
chisă
1108 mm
Lăţime maximă cu uşa aparatului deschisă
958 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8,0 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Nivelul sunetului
65 dB
68
www.aeg.com
Putere totală consumată
700 W
Clasă de eficienţă energetică
A+++
Consumul de energie al programului stan‐
1,47 kWh
dard de bumbac cu încărcătură completă. 1)
Consumul de energie al programului stan‐
0,83 kWh
dard de bumbac cu încărcătură parţială. 2)
Consumul anual de energie3)
176,50 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit 4)
0,05 W
Putere consumată în modul oprit 4)
0,05 W
Consumul de putere în standby conectat la
2,00 W
reţea4)
Timpul până la standby conectat la reţea4)
15 min.
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura ambientală permisă
între + 5°C şi + 35°C
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii par‐
ticulelor solide şi a umidităţii asigurat de ca‐
pacul de protecţie, cu excepţia cazului în
care echipamentul de joasă tensiune nu es‐
te deloc protejat împotriva umidităţii
IPX4
Acest produs conţine gaze fluorinate cu efect de seră, sigilate ermetic
Denumirea gazului
R134a
Masă
0,28 kg
Potenţialul de încălzire globală (GWP)
1430
1) Cu referinţă la EN 61121. 8,0 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Cu referinţă la EN 61121. 4,0 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
3) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului standard de
bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice. Consumul efectiv de ener‐
gie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
4) Cu referinţă la EN 61121.
Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE
392/2012 de implementare a directivei 2009/125/CE.
ROMÂNA
69
16.1 Valorile consumurilor
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Durată de us‐
care1)
Consum
de ener‐
gie2)
Bumbac Eco 8,0 kg
Uscate dulap
Uscate calcare
1400 rpm / 50%
156 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
173 min.
1,47 kWh
1400 rpm / 50%
120 min.
0,94 kWh
1000 rpm / 60%
137 min.
1,12 kWh
1400 rpm / 50%
93 min.
0,72 kWh
1000 rpm / 60%
105 min.
0,83 kWh
1200 rpm / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 rpm / 50%
80 min.
0,60 kWh
Bumbac Eco 4,0 kg
Uscate dulap
Sintetice 3,5 kg
Uscate dulap
1) Pentru încărcături parţiale, durata ciclului este scurtată şi aparatul foloseşte mai puţină energie.
2) Temperatura inadecvată a mediului şi/sau rufele centrifugate puţin poate prelungi durata ciclului şi
poate creşte consumul de energie.
17. ACCESORII
17.1 Kit-ul de suprapunere
Setul de suprapunere poate fi folosit doar
între maşinile de spălat rufe şi
uscătoarele de rufe specificate în
prospect. Consultaţi prospectul ataşat.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
17.2 Setul de evacuare
Numele accesoriului: SKP11GW,
STA9GW
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat.
Numele accesoriului: DK11.
70
www.aeg.com
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe)
Pentru evacuarea completă a apei
condensate într-un bazin, sifon de
scurgere, jgheab, etc. După instalate
recipientul pentru apă este golit automat.
Recipientul pentru apă trebuie să
rămână în aparat.
Furtunul instalat trebuie pus la minim 50
de cm şi maxim 100 de cm faţă de nivelul
podelei. Furtunul nu trebuie sa facă o
buclă. Reduceţi lungimea furtunului,
dacă este necesar.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
17.3 Piedestal cu sertar
Numele accesoriului: PDSTP10,
E6WHPED2.
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat.
Pentru a creşte înălţimea aparatului ca
să facilitaţi încărcarea şi descărcarea
rufelor.
Sertarul poate fi folosit pentru
depozitarea rufelor, de ex.: prosoape,
produse de curăţenie etc.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
ROMÂNA
71
18. GHID RAPID
18.1 Utilizarea zilnică
1
2
3
1h50min
Refresh
Machine Settings
Cottons
Synthetics
Mixed
6
5
<Cottons
Extra silent
Eco
Dryness Level
Dry Time
Anti-crease
1h20min
Drying
Finished at 15:18
2
La sfârşitul fiecărui ciclu, mesajul
Curăţaţi filtrul de scame se aprinde pe
afişaj şi trebuie să curăţaţi filtrul.
2h30min
OFF
ON
Cup.
00h00min
30min
4. Derulaţi în sus şi jos prin lista de
opţiuni pentru a o parcurge. Apăsaţi
opţiunea pentru a o selecta.
5. Pentru porni programul atingeţi
butonul Start/Pauza.
6. Aparatul porneşte.
18.2 Curăţarea filtrului
1
More
4
Cottons
1. Apăsaţi butonul Pornit/Oprit pentru a
porni aparatul.
2. Folosiţi discul selector de programe
pentru a seta programul.
3. Apăsaţi M.mult pentru a vedea lista
de opţiuni dedicate pentru programul
selectat.
Cupb.
30min
3
72
www.aeg.com
18.3 Programe
Programe
Încărcătur
ă 1)
Proprietăţi / Etichetă produs
Bumbac
8,0 kg
Ţesături din Bumbac.
Sintetice
3,5 kg
Ţesături sintetice şi mixte.
1 kg
Ţesături din lână. Uscarea atentă a articolelor
din lână care pot fi spălate manual. Scoateţi
articolele imediat după terminarea programu‐
lui.
1 kg
Uscarea atentă a articolelor din mătase care
pot fi spălate manual.
Articole exterior
2 kg
Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecţie
pentru activităţi tehnice, ţesături sportive, ja‐
chete impermeabile şi cu materiale care asi‐
gură respiraţia corpului, jachete cu căptuşeală
detaşabilă sau material izolator pe interior.
Adecvate pentru uscarea într-un uscător de
rufe.
Articole sport
2 kg
Articole sportive, ţesături subţiri şi uşoare, mi‐
crofibră, poliester.
8,0 kg
Articolele destinate timpului liber, de ex. blugi,
tricouri cu materiale cu grosimi diferite (de ex.
la gât, manşete şi cusături).
Lana
Matase
Blugi
Camasi business
Împrospătare
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care
este necesară doar o călcare simplă. Rezulta‐
tele la uscare pot diferi de la un tip de material
1,5 kg (sau 7
la altul. Scuturaţi rufele înainte de a le introdu‐
cămăşi)/
ce în aparat. Atunci când programul este fina‐
lizaţi, scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
1 kg
Împrospătarea textilelor care erau depozitate
în dulap.
1 kg (sau 5
cămăşi)
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care
este necesară doar o călcare simplă. Rezulta‐
tele la uscare pot diferi de la un tip de material
la altul. Scuturaţi rufele înainte de a le introdu‐
ce în aparat. Atunci când programul s-a termi‐
nat, scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Pilota
3 kg
Pilote simple sau duble şi perne (cu umplutură
din pene, puf sau material sintetic).
Asternuturi pat
3 kg
Lenjerie de pat, cum ar fi cearşafuri simple
sau duble, feţe de pernă, cearşafuri-plic.
Calcare usoara
ROMÂNA
Programe
Încărcătur
Tesaturi mixte
Proprietăţi / Etichetă produs
ă 1)
3 kg
73
Articole din bumbac şi materiale sintetice.
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
19. FIŞA CU INFORMAŢIILE PRODUSULUI CONFORM
REGLEMENTĂRII U.E. 1369/2017
Fişă cu informaţiile produsului
Marcă
AEG
Model
T8DEA68S
PNC916098064
Capacitatea nominală, în kg
8,0
Cu ventilaţie sau cu acţiune de condensare
Condensator
Clasa de eficienţă energetică
A+++
Consum de energie în kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de
uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu
încărcătură completă şi parţială, şi pe consumul în modurile
cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie de‐
pinde de modul de utilizare a aparatului.
176,50
Uscătorul de rufe este automat sau neautomat
Automat
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac
cu încărcătură completă, în kWh
1,47
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac
cu încărcătură parţială, în kWh
0,83
Consumul ponderat de putere în modul oprit, în W
0,05
Consumul de putere al modului inactiv, în W
0,05
Durata modului inactiv, în minute
10
„Programul standard pentru bumbac” utilizat cu încărcătură
completă şi parţială este ciclul standard de uscare la care se
referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă, că acesta este
adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu un grad normal
de umiditate şi că acesta este cel mai eficient program pentru
bumbac din punctul de vedere al consumului de energie.
Durata ponderată a „programului standard pentru bumbac cu
încărcătură completă şi parţială”, în minute
134
Durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură
completă”, în minute
173
74
www.aeg.com
Durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură
parţială”, în minute
105
Clasa de eficienţă a condensării pe o scară de la G (minimă)
la A (maximă)
B
Eficienţa medie a condensării a programului standard pentru
bumbac cu încărcătură completă, ca şi procentaj.
86
Eficienţa medie a condensării a programului standard pentru
bumbac cu încărcătură parţială, ca şi procentaj.
86
Eficienţa ponderată a condensării pentru „programul standard
pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială"
86
Nivelul de putere acustică, în dB
65
Aparat conceput să fie încastrat D/N
Nr
Informaţiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE
392/2012 de implementare a directivei 2009/125/CE.
20. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
75
136949222-A-202019
www.aeg.com/shop
GE T I T ON
The software included in this product contains copyrighted software that is licensed under the BSD, GPL-2.0,
LGPL-2.0, LGPL-2.1, zLib, MIT, ISC, Apache 2.0 and others. It is possible to display the complete copy of the licenses
in the AEG App that can be downloaded from the corresponding App store from the License menu section. It is possible
to download the source code of the open source software used in the product by searching for Wi-Fi Module Software
version in NIUX subfolder at the following website: http://aeg.opensoftwarerepository.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising