AEG 47686GT-MN, CKB64400BX, 47686GT-WN User manual

AEG 47686GT-MN, CKB64400BX, 47686GT-WN User manual

47686GT-MN

47686GT-WN

CKB64400BX

USER

MANUAL

NL

Gebruiksaanwijzing

Fornuis

FR

Notice d'utilisation

Cuisinière

2

39

2 www.aeg.com

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5

3. MONTAGE ..................................................................................................................8

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT......................................................................14

5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................15

6. KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK......................................................................15

7. KOOKPLAAT - AANWIJZINGEN EN TIPS...............................................................17

8. KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING.......................................................17

9. OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK .................................................................................18

10. OVEN - KLOKFUNCTIES........................................................................................ 20

11. OVEN - GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES...........................................................22

12. OVEN - AANWIJZINGEN EN TIPS........................................................................ 23

13. OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING................................................................ 32

14. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................35

15. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................36

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:

Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie: www.aeg.com/webselfservice

Registreer uw product voor een betere service: www.registeraeg.com

Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat: www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

NEDERLANDS

1.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.

Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

1.1

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

WAARSCHUWING!

Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invaliditeit.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.

Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

1.2

Algemene veiligheid

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren en de kabel vervangen.

Het apparaat kan worden gebruikt tot een maximum van 2000 m boven zeeniveau.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik op schepen, boten of vaartuigen.

Installeer het apparaat ter voorkoming van oververhitting niet achter een decoratieve deur.

3

4 www.aeg.com

Installeer het apparaat niet op een platform.

Bedien het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.

WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren.

Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.

LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet onder constant toezicht staan.

WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen voorwerpen op de kookplaten.

Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de glazen deur of de glazen afdekplaat van de kookplaat schoon te maken.

Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.

Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.

Verwijder voedselresten van het deksel voordat u het opent. Laat de kookplaat afkoelen voordat u het deksel sluit.

WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U dient op te passen dat u de verwarmingselementen niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.

Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen of verwijderen.

Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.

NEDERLANDS

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.

Wees voorzichtig als u de opslaglade aanraakt. Deze kan heet worden.

Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de omgekeerde volgorde.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn aangegeven of kookplaatbeschermers die in het apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken veroorzaken.

2.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Dit apparaat is geschikt voor de volgende markten: FR NL

2.1

Installatie

WAARSCHUWING!

Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.

• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

• Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat omdat het zwaar is. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

• Trek het apparaat nooit aan de handgreep van zijn plaats.

• De afmetingen van de keukenkast en de uitsparing moeten kloppen.

• Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

• Zorg ervoor dat het apparaat onder en naast veilige installaties wordt geïnstalleerd.

• Delen van het apparaat staan onder stroom. Sluit het apparaat met meubel om te voorkomen dat de gevaarlijke delen worden aangeraakt.

• De zijkanten van het apparaat moeten naast apparaten of units staan van dezelfde hoogte.

• Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

5

6 www.aeg.com

• Installeer een stabilisator om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

Raadpleeg de installatiegids.

2.2 Aansluiting aan het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

• Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

• Laat de stroomkabel niet in aanraking komen met de deur van het apparaat, met name niet als deze heet is.

• De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

• Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

• Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

• De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

• Sluit de deur van het apparaat volledig voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

2.3 Gasaansluiting

• Alle gasaansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

• Controleer vóór de installatie of de plaatselijke distributieomstandigheden (gassoort en -druk) en de afstelling van het apparaat met elkaar te combineren zijn.

• Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

• Op het typeplaatje staat informatie over de gastoevoer.

• Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een inrichting dat producten afvoert voor verbranding.

Sluit het apparaat aan volgens de geldende installatieregels. Let op de vereisten voor voldoende ventilatie.

2.4

Gebruik

WAARSCHUWING!

Risico op letsel en brandwonden.

Gevaar voor elektrische schokken!

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

• De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

• Schakel het apparaat telkens na gebruik uit.

• Wees voorzichtig met het openen van de deur van het apparaat als het apparaat aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.

• Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

WAARSCHUWING!

Risico op brand en explosie

• Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

• De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

• Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

• Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

• Houd vonken of open vlammen uit de buurt van het apparaat bij het openen van de deur.

• Open de deur van het apparaat voorzichtig. Als u alcoholische toevoegingen gebruikt, kan er alcohol-luchtmengsel ontstaan.

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Om schade of verkleuring van het email te voorkomen:

– zet geen kookgerei of andere voorwerpen direct op de bodem van het apparaat.

– plaats geen water direct in het hete apparaat.

– haal vochthoudende schotels en eten uit het apparaat als u klaar bent met koken.

– wees voorzichtig bij het verwijderen of bevestigen van accessoires.

• Verkleuring van het email of roestvrij staal is niet van invloed op de werking van het apparaat.

• Gebruik een diepe pan voor vochtige taarten. Fruitsappen kunnen permanente vlekken maken.

• Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

• Laat kookgerei niet droogkoken.

• Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

NEDERLANDS 7

• Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

• Leg geen aluminiumfolie op het apparaat of direct op de bodem van het apparaat.

• Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op de kookplaat.

• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.

• Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste vorm en een diameter groter dan de afmetingen van de branders.

• Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait.

• Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd met het apparaat.

• Plaats geen vlamverdeler op de brander.

• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

2.5

Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, brand en schade aan het apparaat.

• Schakel het apparaat voor onderhoud uit.

Trek de stekker uit het stopcontact.

• Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld. Er bestaat een risico dat de glasplaten kunnen breken.

• Vervang direct de glazen deurpanelen als deze beschadigd zijn. Neem contact op met de erkende servicedienst.

• Wees voorzichtig als u de deur van het apparaat verwijdert. De deur is zwaar!

• Achterblijvend vet of voedsel in het apparaat kan brand veroorzaken.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen

8 www.aeg.com

schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerst de aanwijzingen op de verpakking.

• Reinig niet het katalytisch email

(indien van toepassing) met een schoonmaakmiddel.

• De branders niet in de afwasautomaat reinigen.

2.6 Deksel

• De specificatie van de deksel mag niet worden veranderd.

• Maak de deksel regelmatig schoon.

• Open de deksel niet als er is geknoeid op het oppervlak.

• Schakel alle branders uit voordat u de deksel sluit.

• Sluit het deksel niet tot de kookplaat en de oven volledig zijn afgekoeld.

• Glazen deksels kunnen breken als ze warm worden (indien van toepassing).

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

• Voordat u het lampje vervangt, dient u de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.

• Gebruik alleen lampjes met dezelfde specificaties.

2.8 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t.

correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.

• Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in het apparaat vast komen te zitten.

• Maak de externe gasleidingen plat.

2.9 Servicedienst

• Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

2.7 Binnenverlichting

• De gloeilampen of halogeenlampen in dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in huishoudelijke apparaten. Gebruik deze niet voor andere doeleinden.

3.

MONTAGE

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

3.1 Locatie van het apparaat

U kunt uw vrijstaand apparaat met kasten aan een of twee zijden en in de hoek plaatsen.

Houd een afstand van ongeveer 1 cm tussen het apparaat en de achterwand zodat de deksel open kan.

Zie voor minimale afstanden de tabel.

NEDERLANDS 9

A

B

C

Afmetingen

C

3.2 Technische gegevens mm

150

Spanning (Voltage)

Frequentie

Apparaatklasse

220 - 240 V

50 - 60 Hz

1

Minimum afstanden

Afmetingen

A

B mm

400

650

3.3 Overige technische gegevens

Afmeting

Hoogte

Breedte

Diepte

Categorie apparaat:

Gas origineel:

Gasvervanging:

II2E+3+

G20/G25 (2E+) 20/25 mbar

G30 (3+) 28-30 mbar

G31 (3+) 37 mbar mm

857

600

600

3.4 Bypassdiameters

BRANDER

Sudderbrander

Medium brander

Multikroon

1)

Type bypass is afhankelijk van het model.

Ø BYPASS

1)

1/100 mm

29 / 30

32

67

3.5 Gasbranders voor AARDGAS G20 20 mbar

BRANDER

Multikroon

NORMAAL VER-

MOGEN kW

1)

4,0

Medium brander 2,0 - 1,9

Sudderbrander 1,0

1)

Kraantype is afhankelijk van het model.

BEPERKT VERMOGEN kW

1)

1,80

0,43 - 0,45

0,35

INSPUITERMARKE-

RING 1/100 mm

146

96

70

10 www.aeg.com

3.6 Gasbranders voor AARDGAS G25 25 mbar

BRANDER

Multikroon

NORMAAL VER-

MOGEN kW

1)

3,8

Medium brander 2,0 - 1,75

Sudderbrander 0,95 - 0,9

1)

Kraantype is afhankelijk van het model.

BEPERKT VERMOGEN kW

1)

1,7

0,43 - 0,45

0,35

3.7 Gasbranders voor LPG G30 28-30 mbar

INSPUITERMARKE-

RING 1/100 mm

146

96

70

BRANDER

Multikroon

Medium brander

Extra brander

NORMAAL

VERMOGEN kW

3.2

2.0

BEPERKT VER-

MOGEN kW

1.80

0.43

INSPUITERMAR-

KERING 1/100 mm

90x

71

NOMINALE GAS-

STROMING g/h

233

145

1.0

0.35

3.8

Gasbranders voor LPG G31 37 mbar

50 73

BRANDER

Multikroon

NORMAAL

VERMOGEN kW

1)

4,0

BEPERKT VERMO-

GEN kW

1,8

Medium brander

2,0

Sudderbrander

1,0

1)

Type bypass is afhankelijk van het model.

0,43

0,35

1)

3.9 Gasaansluiting

Kies vaste aansluitingen of gebruik een flexibele leiding van roestvrij staal, in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn. Als u flexibele metalen leidingen gebruikt, moet u opletten dat deze niet in aanraking komen met bewegende onderdelen, of dat ze niet vastgeklemd worden.

INSPUITER-

MARKERING

1/100 mm

101

71

50

NOMINALE GAS-

STROMING g/h

286

143

71

WAARSCHUWING!

De gasleiding mag het deel van het apparaat niet raken zoals getoond in de afbeelding.

3.10 Aansluiting van flexibele niet-metalen leidingen

Als u eenvoudig toegang heeft tot de aansluiting, dan kunt u een flexibele leiding gebruiken. De flexibele leiding moet goed worden aangespannen door klemmen.

Gebruik bij montage altijd de leidinghouder en de pakking. De flexibele pijp is correct als:

• ze niet meer kan worden opgewarmd dan kamertemperatuur, hoger dan 30

°C;

• niet langer is dan 1.500 mm;

• nergens nauw is;

• niet gedraaid is;

• niet in aanraking komt met scherpe randen of hoeken;

• de staat eenvoudig kan worden gecontroleerd.

Zorg er bij het controleren van de flexibele pijp voor dat:

• de leiding geen barsten, sneden, vlekken of brandsporen vertoont op de twee uiteinden en over de volledige lengte;

• het materiaal niet gehard is, maar de juiste elasticiteit vertoont;

• de bevestigingsklemmen niet verroest zijn;

• de vervaldatum niet is verstreken.

Als er één of meerdere defecten waarneembaar zijn, mag de leiding niet worden gerepareerd, maar moet deze worden vervangen.

WAARSCHUWING!

Controleer waneer de installatie is voltooid of elke leidingfitting goed is afgedicht. Gebruik een zeepoplossing, geen vlam.

De gastoevoer bevindt zich aan de achterkant van het bedieningspaneel.

WAARSCHUWING!

Trek voordat u het gas aansluit eerst de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering uit.Sluit de primaire klep van de gastoevoer.

A

NEDERLANDS 11

3.11 Aanpassing aan verschillende types gas

Alleen bevoegde personen mogen de afstelling aan verschillende types gas uitvoeren.

Als het apparaat is ingesteld voor aardgas, dan kunt u dit met de geschikte injectors wijzigen naar vloeibaar gas.

De hoeveelheid gas wordt aangepast.

WAARSCHUWING!

Voordat u de injectors vervangt, moet u ervoor zorgen dat de gasknoppen zich in de UIT-stand bevinden. Trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen. U kunt letsel oplopen.

Het apparaat is ingesteld op standaardgas. Om de instelling te wijzigen moet u altijd de afdichtpakking gebruiken.

B

C

D

A.

Gasaansluitingspunt (er is slechts één punt geschikt voor het apparaat)

B.

Pakking

C.

Instelbare aansluiting

D.

LPG leidinghouder

3.12

Vervangen van kookplaatinjectors

Vervang de injectors wanneer u het gastype wijzigt.

1.

Verwijder de pannendrager.

12 www.aeg.com

2.

Verwijder de branderkappen en kronen.

3.

Maak de injectors los met een sleutel van 7 mm en verwijder deze.

4.

Vervang ze door de injectors die nodig zijn voor het type gas dat u gebruikt.

5.

Vervang het typeplaatje (naast de gastoevoerleiding) door het plaatje voor het nieuwe type gastoevoer.

U kunt het plaatje vinden in de zak die bij het apparaat geleverd is.

Als de druk van de gastoevoer niet constant is of verschilt van de vereiste druk, moet u een geschikte drukregelaar op de gastoevoerleiding monteren.

3.13

Aanpassen van de minimale gasstand op de fornuisbrander

1.

Haal de stekker uit het stopcontact.

2.

Verwijder de knop voor de kookplaat. Demonteer als de bypassschroef niet toegankelijk is eerst het bedieningspaneel voor de afstelling.

3.

Stel de stand van de bypass-schroef

A af met een dunne en platte schroevendraaier.

Het model bepaalt de positie van de bypass-schroef A.

A

Omzetten van aardgas naar vloeibaar gas

1.

Draai de bypass-schroef volledig vast.

2.

Doe de knop terug.

Omzetten van vloeibaar gas naar aardgas

1.

Draai de stand van de bypass-schroef

A één draai los.

2.

Plaats de knop voor de kookplaat terug.

3.

Sluit het apparaat aan op het stopcontact.

WAARSCHUWING!

Steek de stekker pas in het stopcontact wanneer alle onderdelen terug op hun oorspronkelijke plaats zitten. U kunt letsel oplopen.

4.

Steek de brander aan.

Raadpleeg het hoofdstuk 'Kookplaat

- Dagelijks gebruik'.

5.

Draai de knop voor de kookplaat naar een laagste stand.

6.

Verwijder de knop voor de kookplaat weer.

7.

Draai de bypass-schroef langzaam vast tot de vlam klein en stabiel wordt.

8.

Plaats de knop voor de kookplaat weer terug.

3.14

Het apparaat waterpas zetten

A

Gebruik kleine pootjes aan de onderkant van het apparaat om het kookoppervlak aan de bovenkant waterpas met andere oppervlakken te brengen.

NEDERLANDS 13

3.15 Anti-kantelbescherming

Stel de correcte hoogte in en bepaal waar op het apparaat u de antikantelbescherming gaat plaatsen.

LET OP!

Zorg dat u de antikantelbescherming op de correcte hoogte installeert.

Zorg ervoor dat het oppervlak achter het apparaat glad is.

U moet de anti-kantelbescherming installeren. Als u dat niet doet, kan het apparaat kantelen.

Uw apparaat is voorzien van het symbool weergegeven in de afbeelding (indien van toepassing) om u te herinneren aan de montage van de antikantelbescherming.

1.

Installeer de anti-kantelbescherming

232-237 mm onder het bovenvlak van het apparaat en 110-115 mm van de zijkant van het apparaat in de ronde opening op een steun. Schroef de beveiliging stevig in solide materiaal of gebruik geschikte versteviging

(muur).

110-115 mm

232- 237 mm

2.

U vindt het gat aan de linkerachterkant van het apparaat. Til de voorkant van het apparaat op en plaats dit in het midden van de ruimte tussen de kastjes. Als de afstand tussen de aanrechtkastjes groter is dan de breedte van het apparaat, moet u de zijmaten aanpassen als u het apparaat wilt centreren.

Als u de afmetingen van het fornuis hebt gewijzigd, dan moet u de antikantelbescherming correct uitlijnen.

LET OP!

Als de afstand tussen de aanrechtkastjes groter is dan de breedte van het apparaat, moet u de zijmaten aanpassen als u het apparaat wilt centreren.

3.16

Elektrische installatie

WAARSCHUWING!

De fabrikant is niet verantwoordelijk indien u deze veiligheidsmaatregelen uit hoofdstuk

'Veiligheidsinformatie' niet opvolgt.

Dit apparaat wordt geleverd met stekker en netsnoer.

WAARSCHUWING!

De stroomkabel mag het onderdeel van het apparaat dat getoond wordt in de illustratie niet raken.

14 www.aeg.com

4.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

4.1 Algemeen overzicht

1 2 3 4

10

4

3

2

1

5

6

7

8

9

1

Toetsen voor de kookplaat

2

Elektronische tijdschakelklok

3

Knop voor de temperatuur

4

Temperatuurindicator / symbool

5

Knop voor de ovenfuncties

6

Verwarmingselement

7

Lampje

8

Ventilator

9

Verwijderbare inschuifrail

10

Roosterhoogtes

4.2

Indeling kookplaat

1 2 3

1

Hulpbrander

2

Stoomuitlaat - nummer en positie afhankelijk van het model

3

Medium brander

4 Medium brander

5

Multikroonbrander

5

4.3 Accessoires

• Bakrooster

4

Voor kookgerei, bak- en braadvormen.

• Bakplaat

NEDERLANDS 15

Voor gebak en koekjes.

Grill-/braadpan

Voor braden en roosteren of als schaal om vet op te vangen.

• Optionele telescopische geleiders

Voor roosters en bakplaten. Ze zijn apart te bestellen.

• Bewaarlade

Onder de ovenruimte bevindt zich een bewaarlade.

5.

VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE

KEER GEBRUIKT

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

5.1 Eerste reiniging

Verwijder all accessoires en verwijderbare inschuifrails uit de oven.

Zie het hoofdstuk

'Onderhoud en reiniging'.

5.2

Tijd instellen

U moet de tijd instellen voordat u de oven bedient.

Na aansluiting van het apparaat op het stopcontact en na een stroomstoring knippert het display automatisch.

Activeer om de tijd te wijzigen het apparaat en druk op en tegelijkertijd of .

Druk als de puntjes tussen de uren en minuten knipperen op of om de nieuwe tijd in te stellen.

5.3

Voorverwarmen

Warm de lege oven voor het eerste gebruik voor.

Reinig de oven en accessoires voor het eerste gebruik.

Zet de accessoires en verwijderbare inschuifrails terug in de beginstand.

1.

Druk op de selectieknop .

Het symbool timer actief gaat branden.

2.

Druk op de of om de correcte tijd in te stellen.

Na ongeveer 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde tijd van de dag weer.

1.

Stel de functie en de maximumtemperatuur in.

2.

Laat het apparaat een uur werken.

3.

Stel de functie en stel de maximumtemperatuur in. Maximale temperatuur voor deze functie is 210

°C.

4.

Laat de oven 15 minuten werken.

5.

Stel de functie en stel de maximumtemperatuur in.

6.

Laat de oven 15 minuten werken.

7.

Zet de oven uit en laat deze afkoelen.

Accessoires kunnen heter worden dan normaal. De oven kan een vreemde geur en rook afgeven. Zorg dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte is.

6.

KOOKPLAAT - DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

6.1

Ontsteking van de fornuisbrander

Ontvlam de brander altijd vóór u het kookgerei erop plaatst.

16 www.aeg.com

WAARSCHUWING!

Ga voorzichtig te werk bij het gebruik van branders

(open vuur) in de keuken. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van onjuist gebruik van de vlam.

1.

Draai de knop voor de kookplaat linksom naar de maximale gasstand

en druk de knop in om de brander aan te steken.

2.

Houd de knop voor de kookplaat ingedrukt gedurende 10 seconden of minder om het thermokoppel voor te verwarmen. Als u dat niet doet, wordt de gastoevoer onderbroken.

3.

Stel de vlam af zodra deze regelmatig brandt.

WAARSCHUWING!

Houd de knop niet langer dan 15 seconden ingedrukt.

Als de brander na 15 seconden nog niet brandt, de knop loslaten en minstens 1 minuut wachten voordat u opnieuw probeert de vlam te ontsteken.

Als de brander na enkele pogingen niet aan gaat, controleer dan of de kroon en het branderdeksel goed op hun plaats zitten.

Als er geen elektriciteit is kunt u de brander zonder de elektrische voorziening aansteken. Breng een vlam dichtbij de brander, druk de bijbehorende knop in en draai de knop naar de maximale stand. Houd de controleknop ingedrukt gedurende 10 seconden of minder om het thermokoppel voor te verwarmen.

Draai als de brander per ongeluk uit gaat de knop naar de uit stand en probeer na minimaal 1 minuut de brander weer aan te steken.

De vonkontsteking kan automatisch starten wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, na de installatie of na een stroomonderbreking. Dat is normaal.

6.2 Branderoverzicht

A.

Branderkap

B.

Branderkroon

C.

Ontstekingsbougie

D.

Thermokoppel

A

B

C

D

A

B

C

D

NEDERLANDS 17

6.3 De brander uitschakelen

Om de vlam te doven, de knop naar de off-positie draaien .

WAARSCHUWING!

Draai de vlam altijd lager of schakel hem uit voordat u de pan van de brander haalt

7.

KOOKPLAAT - AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

7.1 Kookgerei

WAARSCHUWING!

Zet één pan niet op twee branders.

7.2 Diameters van kookgerei

WAARSCHUWING!

Gebruik alleen kookgerei met een bodemdiameter die geschikt is voor de afmeting van de branders.

WAARSCHUWING!

Zet geen instabiele of beschadigde pannen op de brander om morsen en letsel te voorkomen.

LET OP!

Zorg dat de handvaten van de pot niet boven de voorste rand van het werkblad komen.

Brander

Extra brander

Diameter van het kookgerei (mm)

120 - 180

Medium brander

140 - 220/240

1)

Multikroon

160 - 240/260

1)

1)

Als er maar één pan op de kookplaat wordt gebruikt.

LET OP!

Zorg dat de potten zich in het midden van de brander bevinden, voor een maximum aan stabiliteit en lager gasverbruik.

8.

KOOKPLAAT - ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

• Gebruik een specifiek schoonmaakmiddel voor het oppervlak van de kookplaat.

• Was de onderdelen van roestvrij staal af met water en droog ze vervolgens met een zachte doek.

8.1 Algemene informatie

• Maak de kookplaat na ieder gebruik schoon.

• Gebruik altijd pannen met een schone bodem.

• Krassen of donkere vlekken op de oppervlakte hebben geen invloed op de werking van de kookplaat.

8.2 De kookplaat schoonmaken

• Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie, suiker en suikerhoudende gerechten. Anders kan het vuil de kookplaat beschadigen. Doe voorzichtig om brandwonden te voorkomen.

18 www.aeg.com

• Verwijder nadat de kookplaat voldoende is afgekoeld:

kalk- en waterkringen, vetspatten en metaalachtig glanzende verkleuringen. Reinig de kookplaat met een vochtige doek en een beetje niet-schurend reinigingsmiddel.

Droog de kookplaat na reiniging af met een zachte doek.

• Was de geëmailleerde delen, deksel en kroon met een warm sopje en laat ze goed drogen alvorens ze terug te plaatsen.

8.3 Reinigen van de ontstekingsknop

Dit onderdeel is uitgerust met een keramische ontstekingsbougie met een metalen elektrode. Reinig deze onderdelen altijd grondig, om moeilijkheden bij het aansteken te voorkomen, en controleer of de branderkroonopeningen niet verstopt zijn.

8.4 Pannendragers

De pansteunen zijn niet bestand tegen afwassen in een afwasautomaat. Ze moeten met de hand worden afgewassen.

1.

U kunt de pansteunen verwijderen voor een gemakkelijke reiniging van het kookplaat.

Ga zeer voorzichtig te werk bij het vervangen van de pannendrager, dit om schade aan het oppervlak van de kookplaat te vermijden.

2.

Zorg er na het reinigen van de pansteunen voor dat u ze in de juiste stand terugplaatst.

3.

Om ervoor te zorgen dat de brander goed werkt, moeten de armen van de pannendrager in het midden van de brander worden geplaatst.

8.5 Periodiek onderhoud

Raadpleeg regelmatig uw lokale serviceafdeling, om de staat van de gastoevoerleiding en de drukregelaar

(indien gemonteerd) te controleren.

9.

OVEN - DAGELIJKS GEBRUIK

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

9.1 Het apparaat aan- en uitzetten

Het hangt van het model of uw apparaat knopsymbolen, indicatielampjes of lampjes heeft:

• Het lampje gaat aan als het apparaat in werking is.

• Het symbool geeft aan of de knop de kookzones, de ovenfuncties of de temperatuur bedient.

• Het indicatielampje gaat aan wanneer de oven opwarmt.

1.

Zet de functieknop van de oven op een ovenfunctie.

2.

Draai de temperatuurknop om een temperatuur te kiezen.

3.

Draai om het apparaat uit te schakelen, de knop voor de ovenfuncties en de knop voor de temperatuur naar de uit-stand.

9.2

Veiligheidsthermostaat

Een onjuiste bediening van het apparaat of defecte componenten kunnen

9.3 Ovenfuncties

Symbool

Ovenfuncties Applicatie

NEDERLANDS 19 gevaarlijke oververhitting veroorzaken.

Om dit te voorkomen is de oven voorzien van een veiligheidsthermostaat die de stroomtoevoer onderbreekt.

Zodra de temperatuur is gedaald, wordt de oven automatisch weer ingeschakeld.

Uit-stand De oven staat uit.

Ovenlampje

Conventioneel koken

Het lampje activeren zonder een bereidingsfunctie.

Voor het bakken en braden op één ovenniveau.

Onderwarmte

Warme lucht

Hetelucht

Voor het bakken van taarten met een knapperige bodem en het inmaken van voedsel.

Voor het braden of bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meerdere roosterhoogten, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.

Om op 2 rekstanden te bakken en tegelijk voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40 °C lager in dan voor Conventioneel koken.

20 www.aeg.com

Symbool

Ovenfuncties Applicatie

Vochtig Bakken

Turbo grillen

Pizza Hetelucht

Ontdooien

Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk 'Hints and tips’ voor bereidingsinstructies Vochtig Bakken. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn, zodat de functie niet wordt onderbroken en om ervoor te zorgen dat de oven op de hoogst mogelijke energie-efficiëntie functioneert. Bij het gebruik van deze functie kan de temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. Het verwarmingsvermogen kan worden verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen voor energiebesparing het hoofdstuk ‘Energie-efficiëntie’, Oven - Energiebesparing. Deze functie wordt gebruikt om de energieefficiëntieklasse vast te stellen overeenkomstig EN

60350-1.

Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor gratineren en bruinen.

Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige bodem.

Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte van het voedsel.

10.

OVEN - KLOKFUNCTIES

10.1

Display

A B C D

A.

Lampje voor de TIJDSDUUR en de

EINDTIJD

B.

Tijdweergave

C.

Timer actief lampje

D.

KOOKWEKKER-lampje

10.2 Toetsen

Knop Functie

MIN

KLOK

PLUS

Beschrijving

Om de tijd in te stellen.

De klokfunctie instellen.

Om de tijd in te stellen.

NEDERLANDS 21

10.3 Tabel met klokfuncties

Klokfunctie

00:00 dur

End dur

+

End

DAGTIJD

BEREIDINGSDUUR

EINDE

VERTRAGINGSTIJD

KOOKWEKKER

10.4 De BEREIDINGSDUUR instellen

1.

Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.

2.

Druk herhaaldelijk op totdat dur begint te knipperen.

3.

Druk op of om de tijd voor de

BEREIDINGSDUUR in te stellen.

Het display toont dur en symbool A .

4.

Wanneer de tijd is verlopen, knippert dur en weerklinkt er gedurende 7 minuten een geluidssignaal. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

5.

Druk op een willekeurige toets om het geluidsignaal uit te zetten.

6.

Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop voor de temperatuur naar de uitstand.

10.5 Het EINDE instellen

1.

Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.

2.

Druk herhaaldelijk op totdat End begint te knipperen.

3.

Druk op of om de tijd in te stellen.

Het display toont End en symbool A .

4.

Wanneer de tijd is verlopen, knippert

End en weerklinkt er gedurende 7 minuten een geluidssignaal. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Applicatie

Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, wijzigen of controleren.

Instellen hoelang het apparaat in werking is (1 min. - 10 uur).

Instellen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld (1 min. - 10 uur).

Om de functies BEREIDINGSDUUR en

EINDE te combineren.

Om de tijd af te tellen (1 min - 23 uur 59 minuten). Deze functie heeft geen invloed op de werking van het apparaat.

5.

Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.

6.

Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop voor de temperatuur naar de uitstand.

10.6 De functie

TIJDVERTRAGING instellen

1.

Stel een ovenfunctie en de temperatuur in.

2.

Druk herhaaldelijk op totdat dur begint te knipperen.

3.

Druk op of om de

BEREIDINGSDUUR in te stellen.

4.

Druk op .

5.

Druk op of om de tijd voor

EINDE in te stellen.

6.

Druk ter bevestiging op .

Het apparaat gaat later automatisch aan, werkt voor de ingestelde

BEREIDINGSDUUR en stopt op de ingestelde EINDTIJD. Op de ingestelde tijd, weerklinkt er gedurende 7 minuten een geluidssignaal. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

7.

Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten.

8.

Draai de knop voor de ovenfuncties en de knop voor de temperatuur naar de uitstand.

22 www.aeg.com

10.7 De KOOKWEKKER instellen

1.

Blijf op drukken totdat begint te knipperen.

2.

Druk op of om de gewenste tijd in te stellen.

3.

Wanneer de ingestelde tijd is verlopen, weerklinkt er gedurende 7 minuten een geluidssignaal. Druk op een willekeurige toets om het geluidsignaal uit te zetten.

10.8 De klokfuncties annuleren

1.

Blijf op drukken tot het symbool voor de benodigde ovenfunctie knippert.

2.

Houd de knoppen en tegelijkertijd ingedrukt.

De klokfunctie gaat na een paar seconden uit.

10.9 Het geluidssignaal wijzigen

1.

Houd om het huidige geluidssignaal te horen de toets ingedrukt.

2.

Druk herhaaldelijk op om het signaal te veranderen.

3.

Laat de knop los.

Het laatste geluid dat u instelt is het nieuwe geluid.

4.

Wacht 5 seconden tot de instelling automatisch wordt bevestigd.

Als het apparaat uit het stopcontact wordt getrokken of na een stroomstoring is het geluidssignaal weer ingesteld op het standaardgeluid.

11.

OVEN - GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

11.1

De accessoires plaatsen

Bakrooster:

Duw de bakplaat niet helemaal tot de achterwand van de oven. Dit zal voorkomen dat de warmte rondom de bakplaat kan circuleren. Het gerecht kan verbranden, vooral aan de achterzijde van de bakplaat.

Schuif het rooster tussen de geleidestangen van het ovenniveau.

Plaat:

Plaats het blik of de diepe plaat tussen de geleidestangen van de inschuifrail.

Zorg ervoor dat het de achterwand van de oven niet raakt.

Bakrooster en braadpan samen:

Schuif de braadpan tussen de geleidestangen van de roostersteun en het rooster op de roostersteun er boven.

NEDERLANDS 23

12.

OVEN - AANWIJZINGEN EN TIPS

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

De temperaturen en baktijden in de tabellen zijn slechts als richtlijn bedoeld.

Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.

12.1 Algemene informatie

• Het apparaat heeft vier inzetniveaus.

Tel de inzetniveaus vanaf de bodem van het apparaat.

• Het apparaat heeft een speciaal systeem dat de lucht circuleert en voor doorlopende recycling van stoom zorgt. Dankzij dit systeem is het mogelijk om voedsel te bereiden in een atmosfeer met stoom en worden de gerechten zacht van binnen en knapperig van buiten.

Bovendien worden de bereidingstijd en het energieverbruik tot een minimum beperkt.

• Vocht kan in het apparaat of op de glazen deurpanelen condenseren. Dit is normaal. Ga altijd iets terug staan van het apparaat als u de deur van het apparaat tijdens de werking opent.

Om de condens te verminderen, dient u het apparaat 10 minuten te laten voorverwarmen.

• Veeg na elk gebruik het vocht van het apparaat.

• Plaats geen voorwerpen direct op de bodem van het apparaat en bedek de bodem tijdens de bereiding niet met aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten veranderen en de emaillelaag beschadigen.

12.2 Bakken

• Uw oven kan anders bakken of roosteren dan de oven die u tot nu toe gebruikt heeft. Pas uw normale instellingen zoals temperatuur, gaartijd en ovenniveau aan de tabelwaarden aan.

• Gebruik de eerste keer de laagste temperatuur.

• Als u voor een speciaal recept de instelling niet kunt vinden, zoek dan naar een soortgelijk recept.

• Bij het bereiden van cake op meerdere niveaus kan de baktijd ca.

10 - 15 minuten langer zijn.

• Als de cake niet overal even hoog is, wordt de cake in het begin van het bakproces niet overal even bruin.

Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. De verschillen verminderen tijdens het bakproces.

• Tijdens het bakken kunnen bakplaten in de oven vervormen. Wanneer de bakplaten afkoelen, verdwijnt de vervorming.

12.3 Voor de bereiding van gebak

• De ovendeur mag pas worden geopend als driekwart van de baktijd is verstreken.

24 www.aeg.com

• Als u twee bakplaten tegelijkertijd gebruikt, dient u één niveau ertussen leeg te laten.

• De functie boven + onderwarmte is samen met de standaard temperatuur ideaal voor het bakken van brood.

12.4 Voor de bereiding van vlees en vis

• Gebruik een diepe bak voor erg vet voedsel om te oven te behoeden voor blijvende vetvlekken.

• Laat het vlees ongeveer 15 minuten rusten voordat u het aansnijdt, zodat het vleessap er niet uit stroomt.

• Om te veel rook tijdens het braden in de oven te vermijden, kunt u een

12.6 Boven + onderwarmte

Gerecht

Deegreepjes voor op vlaaien/ taarten

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

250 150

1000 160 - 170

Platte cake

1)

Koffiebroodjes met appel en gist

Pannenkoek

2000

1500

170 - 190

160 - 170

Hele kip 1350 200 - 220 beetje water in de lekbak gieten. Om rook te vermijden, voegt u water toe wanneer het is opgedroogd.

12.5 Bereidingstijden

De bereidingsduur is afhankelijk van het soort voedsel, de samenstelling en het volume.

Houd in eerste instantie het bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het gebruik van dit apparaat de beste instellingen (temperatuur, bereidingsduur, etc.) voor uw kookgerei, recepten en hoeveelheden.

Tijd (min)

25 - 30

30 - 35

40 - 50

45 - 55

2)

60 - 70

Roosterhoogte

3

Accessoires bakblik

2

3 bakblik bakblik

Halve kip 1300

Gebraden varkenskotelet

600

Broodtaart

3)

Gevulde gistcake

4)

Pizza

Kwarktaart

800

1200

1000

2600

190 - 210

190 - 210

230 - 250

170 - 180

200 - 220

170 - 190

35 + 30

30 - 35

10 - 15

25 - 35

25 - 35

60 - 70

2

2

2

2

1

3

1

3

1

2

2 bakblik rooster bakblik rooster bakblik

Bakrooster bakblik bakblik bakblik bakblik bakblik

NEDERLANDS 25

Gerecht

Zwitserse appelflan

4)

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

1900 200 - 220

Kerstcake

4)

Quiche Lorraine

4)

Boerenbrood

6)

Roemeense biscuittaart

1)

2400

1000

750 + 750

600 + 600

170 - 180

220 - 230

180 - 200

160 - 170

Tijd (min)

30 - 40

55 - 65

5)

40 - 50

60 - 70

40 - 50

Roosterhoogte

1

2

1

1

2

Accessoires bakblik bakblik

1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm)

2 aluminium bakplaten (lengte: 20 cm)

2 aluminium bakplaten (lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte

Roemeense biscuittaart - traditioneel

600 + 600 160 - 170 30 - 40 2 2 aluminium bakplaten (lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte bakblik

Gistbroodjes

4)

Opgerolde cake met jam

1)

Meringue

800

500

200 - 210

150 - 170

10 - 15

15 - 20

2

1 bakblik

400

1500

100 - 120

180 - 190

40 - 50

25 - 35

2

3 bakblik bakblik

Kruimeltaart

4)

Botertaart

1)

600 180 - 200 20 - 25 2 bakblik

1)

Verwarm de oven 10 minuten voor.

2)

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 7 minuten in de oven.

3)

Verwarm de oven 20 minuten voor.

4)

Verwarm de oven 10-15 minuten voor.

5)

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 10 minuten in de oven.

6)

Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 18 minuten voor.

12.7 Hetelucht

Tijd (min) Gerecht

Deegreepjes

1)

Deegreepjes

1)

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

250 145

250 + 250 145

25

25

Roosterhoogte

3

Accessoires bakblik

1 + 3 bakblik

26 www.aeg.com

Gerecht

Platte cake

1)

Platte cake

1)

Koffiebroodjes met appel en gist

Appeltaart

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

1000 150

1000 + 1000 155

2000 170 - 180

1200 + 1200 175 55

Tijd (min)

30

40

40 - 50

Kleine cakejes

1)

500

Kleine cakejes

1)

Biscuittaart zonder vet

1)

500 + 500

350

155

155

160

30

40

30

Pannenkoek

Hele kip

1200

1400

150 - 160

180

30 - 35

2)

55

Geroosterd varkensvlees

800 170 - 180

Gevulde gistcake

Pizza

Pizza

Kwarktaart

Zwitserse appelflan

3)

1200 150 - 160

1000 + 1000 200 - 210

1000

2600

1900

190 - 200

160 - 170

180 - 200

2400 150 - 160

Kerstcake

1)

Quiche Lorraine

3)

1000 190 - 210

45 - 50

20 - 30

30 - 40

25 - 35

40 - 50

30 - 40

35 - 40

2)

30 - 40

Roosterhoogte

2

Accessoires bakblik

1 + 3 bakblik

3 bakblik

2

2

2 ronde aluminium bakplaten (diameter: 20 cm) op dezelfde hoogte bakblik

2

1

2

1

2

1 + 3 bakblik

1

2

1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm) bakblik rooster bakblik rooster bakblik bakblik

1 + 3 bakblik

2

1

2 bakblik bakblik bakblik

2

1 bakblik

1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm)

NEDERLANDS 27

Gerecht Gewicht (g) Temperatuur (°C)

750 + 750 160 - 170

Tijd (min) Roosterhoogte

1

Accessoires bakblik

Boerenbrood

4)

Roemeense biscuittaart tioneel

3)

Roemeense biscuittaart - tradi-

600 + 600

600 + 600

155 - 165

150 - 160

40 - 50

40 - 50

30 - 40

2

2

Gistbroodjes

1)

800

Gistbroodjes

5)

Opgerolde cake met jam

1)

Schuimpjes

800 + 800

500

400

190

190

150 - 160

15

15

15 - 20

3

1 + 3

3 bakblik bakblik

110 - 120 30 - 40 2 bakblik

Schuimpjes

Kruimeltaart

400 + 400

1500

110 - 120

160 - 170

45 - 55

25 - 35

1 + 3 bakblik

3 bakblik

Biscuitgebak

1)

600 150 - 160 25 - 35 2 bakblik

Botertaart

1)

600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3

1)

Verwarm de oven 10 minuten voor.

2)

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 7 minuten in de oven.

3)

Verwarm de oven 10-15 minuten voor.

4)

Stel de temperatuur in op 250 °C en warm de oven 10-20 minuten voor.

5)

Verwarm de oven 15 minuten voor.

bakblik

2 aluminium bakplaten

(lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte

2 aluminium bakplaten

(lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte bakblik

12.8

Multi hetelucht

Tijd (min) Gerecht

Deegreepjes

1)

Deegreepjes

1)

Platte cake

1)

Platte cake

1)

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

250 155

250 + 250

1000

150

155

1000 + 1000 145

20

20

35

50

Roosterhoogte

3

Accessoires bakblik

1 + 3 bakblik

2 bakblik

1 + 3 bakblik

28 www.aeg.com

Gerecht

Koffiebroodjes met appel

1)

Appeltaart

1)

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

2000 170 - 180

1200 + 1200 175 55

Tijd (min)

40 - 50

Kleine cakejes

1)

500

Kleine cakejes

1)

Biscuittaart zonder vet

1)

500 + 500

350

Pannenkoek

Hele kip

1200

1400

Gebraden varkenskotelet

600

Broodtaart

3)

Gevulde gistcake

Kwarktaart

Zwitserse appelflan

3)

800

1200

2600

1900

2400

Kerstcake

1)

Quiche Lorraine

3)

1000

150

145

160

150 - 160

200

180 - 200

230 - 250

160 - 170

150 - 170

180 - 200

150 - 170

210 - 230

35

30

30

40 - 50

50

30 - 40

10 - 15

20 - 30

60 - 70

50 - 40

50 - 60

4)

35 - 45

Boerenbrood

5)

Roemeense biscuittaart

1)

750 + 750

600 + 600

180 - 190

150 - 170

50 - 60

40 - 50

2)

Roosterhoogte

3

Accessoires bakblik

1

3

2 ronde aluminium bakplaten (diameter: 20 cm) bakblik

2

1

2

1

2

3

1 + 3 bakblik

3

3

1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm) bakblik rooster bakblik rooster bakblik bakblik bakblik

2

3 bakblik bakblik

3

2

3

2 bakblik

1 ronde aluminium bakplaat (diameter: 26 cm) bakblik

2 aluminium bakplaten

(lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte

NEDERLANDS 29

Gerecht Gewicht (g) Temperatuur (°C)

600 + 600 160 - 170

Tijd (min) Roosterhoogte

2

Accessoires

Roemeense biscuittaart - traditioneel

Gistbroodjes

1)

800

Gistbroodjes

1)

Opgerolde cake met jam

1)

Schuimpjes

Schuimpjes

Kruimeltaart

1)

800 + 800

500

400

400 + 400

1500

190

200

150 - 170

100 - 120

100 - 120

170 - 180

30 - 40

15

15

10 - 15

50 - 60

55 - 65

20 - 30

3

1 + 3

3

2

2 aluminium bakplaten

(lengte: 25 cm) op dezelfde hoogte bakblik bakblik bakblik bakblik

1 + 3 bakblik

2 bakblik

Biscuitgebak

1)

600 150 - 170 20 - 30 2 bakblik

Botertaart

1)

600 + 600 150 - 170 20 - 30 1 + 3

1)

Verwarm de oven 10 minuten voor.

2)

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 7 minuten in de oven.

3)

Verwarm de oven 15 minuten voor.

4)

Nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld, laat u de cake nog 10 minuten in de oven.

5)

Stel de temperatuur in op 230 °C en warm de oven 15 minuten voor.

bakblik

12.9 Vochtig Bakken

Gerecht Temperatuur

(°C)

Brood en pizza

Broodjes

Broodjes

190

200

Bevroren pizza 350 g 190

Cake in bakplaat

Koninginnenbrood

(opgerolde cake met jam)

180

Brownie 180

Tijd (min) Roosterhoogte

Accessoires

25 - 30

40 - 45

25 - 35

20 - 30

35 - 45

2

2

2

2

2 bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan rooster bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan

30 www.aeg.com

Gerecht Temperatuur

(°C)

Tijd (min) Roosterhoogte

Accessoires

Cake in bakblik

Soufflé 210 35 - 45

Luchtige vlaaibodem 180

Taart

Vis

Vis in zakjes 300 g

150

180

Hele vis 200 g

Visfilets 300 g

Vlees

180

180

Vlees in zakje 250 g

Vleesspiesjes 500 g

200

200

Kleine gebakken items

Koekjes 170

Makronen

Muffins

Smakelijke cracker

170

180

160

140

170

Zandkoekjes

Tartelettes

Vegetarisch

Groentemix in zakjes

400 g

Omelet

Groenten op plaat

700 g

200

200

190

25 - 35

35 - 45

25 - 35

25 - 35

30 - 40

35 - 45

30 - 40

25 - 35

40 - 50

30 - 40

25 - 35

25 - 35

20 - 30

20 - 30

30 - 40

25 - 35

12.10 Circulatiegrill

Gerecht

Toast

1)

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

500 230

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3 - 5 zes keramieken vormpjes op rooster flanvorm op rooster cakevorm op rooster bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan pizzavorm op rooster bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan bakplaat of grill- / roosterpan pizzavorm op rooster bakplaat of grill- / roosterpan

Tijd (min) Roosterhoogte

3

Accessoires rooster

NEDERLANDS 31

Gerecht

Halve kip

Gewicht (g) Temperatuur (°C)

1200 200

Gebraden varkenskotelet

500

1)

Verwarm de oven 10 minuten voor.

12.11 Pizza-functie

230

Tijd (min)

25 + 25

20 + 20

Roosterhoogte

2

Accessoires rooster

1

2

1 bakblik rooster bakblik

Gerecht

Pizza

Hele kip

Halve kip

Gewicht (g) Temperatuur

(°C)

Tijd (min)

1000

1400

1350

200 - 210

165 - 175

165 - 175

Quiche Lorraine

1)

1000 210 - 220

1)

Warm de oven 10 - 15 minuten voor.

20 - 30

55 - 65

30 + 35

20 - 30

12.12 Aanwijzingen voor testinstituten

Gerecht Functie Temperatuur (°C)

Accessoires

160 bakblik Conventioneel koken

Warme lucht 150 bakblik

Kleine cakes (16 stuks/bakplaat)

Kleine cakes (16 stuks/bakplaat)

Kleine cakes (16 stuks/bakplaat)

Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm, diagonaal geplaatst)

Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm, diagonaal geplaatst)

Biscuittaart zonder vet

Biscuittaart zonder vet

Hetelucht 160

Conventioneel koken

190

Warme lucht 180

Conventioneel koken

Warme lucht

180

160 bakblik rooster rooster rooster rooster

Roosterhoogte

2

2

3

2

Accessoires bakblik bakblik bakblik bakblik

Roosterhoogte

3

Tijd

(min)

20 - 30

3

1 + 3

1

2

2

2

20 - 30

30 - 40

65 - 75

70 - 80

20 - 30

25 - 35

32 www.aeg.com

Gerecht Functie

Biscuittaart zonder vet

Hetelucht

Zandtaartdeeg / Gebakreepjes

Conventioneel koken

Zandtaartdeeg / Gebakreepjes

Warme lucht

Zandtaartdeeg / Gebakreepjes

Hetelucht

Runderburger Turbo grillen

Temperatuur (°C)

Accessoires

170 rooster

140

140

140

250 bakblik bakblik bakblik bakrooster of grill- / roosterpan

Roosterhoogte

1 + 3

Tijd

(min)

30 - 40

3

3

1 + 3

15 - 30

20 - 30

15 - 30

3 15 - 20 eerste kant; 10

-15 tweede kant

13.

OVEN - ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

13.1 Opmerkingen over schoonmaken

• Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

• Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.

• Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de grillpan.

• Verwijder hardnekkig vuil met een speciale ovenreiniger.

• Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel.

• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen niet worden schoongemaakt met een agressief reinigingsmiddel, voorwerpen met scherpe randen of een afwasautomaat. Dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.

13.2 Apparaten van roestvrij staal of aluminium

Maak de ovendeur alleen met een vochtige doek of natte spons schoon. Droog maken met een zachte doek.

Vermijd het gebruik van staalwol, zure of schurende producten, deze kunnen de oppervlakken van de oven beschadigen. Maak het bedieningspaneel van de oven net zo voorzichtig schoon.

13.3 Verwijderbare inschuifrails

Als u de binnenkant van de oven wilt reinigen, verwijdert u de inschuifrails.

LET OP!

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de inschuifrails.

1.

Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de zijwand.

NEDERLANDS 33

2.

Trek de geleider bij de achterkant uit de zijwand en verwijder deze.

1

2

2.

Til de hendels van beide scharnieren volledig op en draai eraan.

Installeer de verwijderde accessoires in de omgekeerde volgorde.

13.4

De deur verwijderen en installeren

De ovendeur beschikt over twee glazen panelen. U kunt de ovendeur en de interne glasplaat verwijderen om ze schoon te maken. Lees de volledige instructie 'Verwijderen van installatiedeur' voordat u de glasplaten verwijdert.

De ovendeur kan dichtslaan als u het interne glaspaneel probeert te verwijderen als de deur nog gemonteerd is.

LET OP!

Gebruik de oven nooit zonder de interne glasplaat.

1.

Open de deur volledig en houd vast aan beide scharnieren.

3.

Sluit de ovendeur halverwege tot de eerste openingsstand. Til hem daarna op en trek hem naar voren en verwijder hem van zijn plek.

4.

Leg de deur op een zachte doek op een stabiele ondergrond.

34 www.aeg.com

Als de reiniging is voltooid, plaatst u de glasplaat en de ovendeur terug.

Als de deur correct wordt geïnstalleerd, klikt de rand van de deur.

Zorg ervoor dat u de interne glasplaat correct in de uitsparingen plaatst.

5.

Ontgrendel het vergrendelingssysteem om de interne glasplaat te verwijderen.

6.

Draai de twee bevestigingen 90° en verwijder ze uit hun houders.

90°

13.5 De lade verwijderen

WAARSCHUWING!

Bewaar geen ontvlambare dingen in de lade (bijv.

schoonmaakmiddelen, plastic zakken, ovenhandschoenen, papier, reinigingssprays, enz). Als u de oven gebruikt, kan de lade heet worden. Er kan brand ontstaan.

De lade onder de oven kan worden verwijderd om gemakkelijker te worden schoongemaakt.

1.

Trek de lade volledig naar buiten, tot deze niet verder kan.

7.

De glasplaat voorzichtig optillen en verwijderen.

1

2

8.

Reinig de glasplaten met een sopje.

Droog de glasplaten voorzichtig af.

Reinig de glasplaten niet in de vaatwasser.

2.

Til de lade langzaam op.

3.

Trek de lade volledig uit.

Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de lade te installeren.

13.6 Het lampje vervangen

Leg een doek op de bodem van de binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt schade aan het afdekglas en de ovenruimte.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrocutie!

Maak de zekering los voordat u de lamp vervangt.

De lamp en het afdekglas kunnen heet zijn.

14.

PROBLEEMOPLOSSING

NEDERLANDS 35

1.

Schakel het apparaat uit.

2.

Verwijder de zekeringen in de zekeringenkast, of schakel de stroomonderbreker uit.

Het achterste lampje

1.

Draai het deksel van de lamp tegen de klok in en verwijder het.

2.

Reinig het afdekglas.

3.

Vervang de lamp door een geschikte

300°C hittebestendige lamp.

4.

Plaats het afdekglas terug.

WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken

Veiligheid.

14.1 Problemen oplossen

Probleem

Er is geen vonk als de vonkontsteking wordt geactiveerd.

De vlam gaat meteen na de ontsteking uit.

De vlamring is ongelijk.

De branders werken niet.

Mogelijke oorzaak

De kookplaat is niet aangesloten op een stopcontact of is niet goed geïnstalleerd.

oplossing

Controleer of de kookplaat goed is aangesloten op het lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.

De zekering is doorgeslagen.

De branderdeksel en kroon zitten niet goed op hun plaats.

Het thermokoppel is niet voldoende opgewarmd.

Controleer of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de zekeringen keer op keer doorslaan, neemt u contact op met een erkende installateur.

Plaats de branderdeksel en de kroon op juiste wijze.

De branderkroon is verstopt met etensresten.

Er is geen gastoevoer.

Na het ontsteken van de vlam, de vlamontsteking circa 10 sec. ingedrukt houden.

Controleer of de hoofdinspuiter niet verstopt is en of de branderkroon schoon is.

Controleer de gasaansluiting.

36 www.aeg.com

Probleem

Het vlamkleur is oranje of geel.

Mogelijke oorzaak

De oven wordt niet warm.

De oven is uitgeschakeld.

De benodigde kookstanden zijn niet ingesteld.

Het lampje brandt niet.

Stoom en condens slaan neer op de gerechten en in de ovenruimte.

De klok is niet ingesteld.

Het lampje is stuk.

Het gerecht heeft te lang in de oven gestaan.

De bereiding van de gerechten duurt te lang of de gerechten worden te snel gaar.

Op het ovendisplay verschijnt '0.00' en 'LED'.

De temperatuur is te laag of te hoog.

Er is een stroomstoring geweest.

oplossing

De vlam kan er op sommige plekken van de brander oranje of geel uitzien. Dit is normaal.

Schakel de oven in.

Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.

Stel de klok in.

Vervang het lampje.

Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20 minuten in de oven staan.

Pas indien nodig de temperatuur aan. Volg het advies in de handleiding op.

Stel de klok opnieuw in.

14.2 Onderhoudgegevens

Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling.

De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje.

Het typeplaatje bevindt zich voor aan de binnenkant van het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet uit de ovenruimte.

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:

Model (MOD.)

Productnummer (PNC)

Serienummer (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

15.

ENERGIEZUINIGHEID

15.1

Productinformatie voor kookplaat volgens EU-richtlijn

66/2014

Modelidentificatie

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

NEDERLANDS 37

Type kooktoestel

Aantal gasbranders

Energiezuinigheid per gasbrander (EE gas burner)

Kookplaat in vrijstaand fornuis

4

Linksachter - Sudderbrander

Rechtsachter - Normale brander

Rechtsvoor - Normale brander

Links voor - multikroon

Energie-efficiëntie voor de gaskookplaat (EE gas hob) niet van toepassing

55,0%

55,0%

57,0%

55,7%

EN 30-2-1: Huishoudelijke kooktoestellen op gas - Deel 2-1 : Energieverbruik -

Algemeen

15.2

Kookplaat -

Energiebesparing

U kunt elke dag energie besparen tijdens het koken door de onderstaande tips te volgen.

• Warm alleen de hoeveelheid water op die u nodig heeft.

• Doe indien mogelijk altijd een deksel op de pan.

• Zorg er voor gebruik voor dat de branders en pannendragers goed worden geplaatst.

• De bodem van het kookgerei moet de juiste diameter hebben voor de brandermaat.

• Zet het kookgerei meteen op de brander en in het midden.

• Wanneer de vloeistof begint te koken, draait u de vlam omlaag, totdat de vloeistof zachtjes pruttelt.

• Gebruik indien mogelijk een hogedrukpan. Zie de gebruikshandleiding van de hogedrukpan.

15.3

Productkaart en informatie voor ovens volgens EU

65-66/2014

Naam leverancier

Modelidentificatie

Energie-efficiëntie Index

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven + onderwarmte

Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand hetelucht

Aantal ruimten

AEG

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

94.9

A

0,84 kWh/cyclus

0,75 kWh/cyclus

1

38 www.aeg.com

Warmtebron

Volume

Soort oven

Massa

EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens, stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.

15.4 Oven - Energiebesparing

Deze oven bevat functies die u helpen energie te besparen tijdens het dagelijks koken.

Algemene tips

Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als u de oven in werking stelt.

De deur niet openen tijdens de bereiding met stoom. Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vastzit.

Gebruik metalen schalen om meer energie te besparen.

Indien mogelijk de oven niet voorverwarmen voordat u er voedsel in plaatst.

Verlaag bij een bereidingsduur langer dan 30 minuten de oventemperatuur met

16.

MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

Elektriciteit

57 l

Oven in vrijstaand fornuis

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

43.0 kg

43.0 kg

43.0 kg minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van de bereidingsduur voordat de kooktijd verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt ervoor dat het gerecht wordt voltooid.

U kunt de restwarmte gebruiken om andere maaltijden op te warmen.

Houd de onderbrekingen tussen het bakken zo kort mogelijk als u een aantal gerechten tegelijkertijd bereidt.

Bereiding met hete lucht

Gebruik indien mogelijk de bereidingsfuncties met hete lucht om energie te besparen.

Eten warm houden

Kies de laagst mogelijke temperatuurinstelling om de restwarmte te gebruiken en een maaltijd warm te houden.

Vochtig Bakken

Functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Voor meer details zie hoofdstuk "Oven -

Dagelijks gebruik", Ovenfuncties.

apparaten gemarkeerd met het symbool

niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

FRANÇAIS 39

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................40

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................42

3. INSTALLATION..........................................................................................................46

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................51

5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....................................................................... 52

6. TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE........................................... 53

7. TABLE DE CUISSON - CONSEILS............................................................................54

8. TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE............................................ 55

9. FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE ....................................................................56

10. FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE..................................................................57

11. FOUR - UTILISATION DES ACCESSOIRES........................................................... 59

12. FOUR - CONSEILS.................................................................................................. 60

13. FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................71

14. DÉPANNAGE...........................................................................................................74

15. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 76

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :

Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations : www.aeg.com/webselfservice

Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service : www.registeraeg.com

Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil : www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations en matière de protection de l'environnement

Sous réserve de modifications.

40 www.aeg.com

1.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

AVERTISSEMENT!

Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité permanente.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas

être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2

Sécurité générale

Seul un professionnel qualifié doit installer l'appareil et remplacer le câble.

Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une altitude de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sur les navires, bateaux ou vaisseaux.

FRANÇAIS 41

N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative pour éviter tout risque de surchauffe.

N'installez pas l'appareil sur un socle.

Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance.

AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.

N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.

Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par exemple avec un couvercle ou une couverture ignifuge.

ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une cuisson courte doit être surveillée en permanence.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.

N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte vitrée ou le verre des couvercles à charnière de la table de cuisson car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.

Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux, fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de cuisson car ils pourraient chauffer.

Enlevez toute éclaboussure du couvercle avant de l'ouvrir. Laissez la surface de la table de cuisson refroidir avant de refermer le couvercle.

AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.

Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.

42 www.aeg.com

Avant d'effectuer toute opération d'entretien sur l'appareil, débranchez-le.

Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.

Soyez prudent lorsque vous manipulez le tiroir de rangement. Il peut devenir chaud.

Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord sur l'avant de ceux-ci, puis sur l'arrière, pour les écarter des parois extérieures. Réinstallez les supports de grille en répétant cette procédure dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs de protection pour table de cuisson conçus ou indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les dispositifs de protection pour table de cuisson intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de protection non adaptés peut entraîner des accidents.

2.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est adapté aux marchés suivants: FR NL

2.1

Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

• Retirez l'intégralité de l'emballage.

• N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

• Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

• Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd.

Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.

• Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.

• Les dimensions du meuble de cuisine et de la niche d'encastrement doivent

être appropriées.

• Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.

• Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.

• Certaines pièces de l'appareil sont

électrifiées. Placez l'appareil se façon

à éviter que l'on puisse toucher les pièces dangereuses.

• Les côtés de l'appareil doivent rester

à côté d'appareils ou d'éléments ayant la même hauteur.

• N'installez pas l'appareil à proximité d'une porte ou sous une fenêtre. Cela préviendra toute chute de plats chauds de l'appareil lorsque l'ouverture de la porte ou de la fenêtre.

• Assurez-vous d'installer un moyen de stabilisation afin d'éviter le basculement de l'appareil. Consultez la rubrique « Installation ».

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

• L'ensemble des branchements

électriques doit être effectué par un technicien qualifié.

• L'appareil doit être relié à la terre.

• Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données

électriques de votre réseau.

• Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.

• N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

• Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer en contact avec la porte de l'appareil, particulièrement lorsque la porte est chaude.

• La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit

être fixée de telle manière qu'elle ne peut pas être enlevée sans outils.

• Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.

• Si la prise de courant est lâche, ne branchez pas la fiche d'alimentation secteur.

• Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.

• N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.

FRANÇAIS 43

• L'installation électrique doit être

équipée d'un dispositif d'isolement à coupure omnipolaire. Le dispositif d'isolement doit présenter une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

• Fermez bien la porte de l'appareil avant de brancher la fiche à la prise secteur.

2.3 Raccordement au gaz

• Tous les raccordements au gaz doivent être effectués par une personne qualifiée.

• Avant l'installation, vérifiez que les conditions de distribution locales

(nature et pression du gaz) sont compatibles avec le réglage de l'appareil.

• Assurez-vous que l'air circule autour de l'appareil.

• Les informations concernant l'alimentation en gaz se trouvent sur la plaque signalétique.

• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Assurez-vous de brancher l'appareil selon les réglementations d'installation en vigueur. Veillez à respecter les exigences en matière d'aération.

2.4 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures et de brûlures.

Risque d'électrocution.

• Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.

• Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

• Éteignez l'appareil après chaque utilisation.

• Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. De l'air brûlant peut s'en échapper.

44 www.aeg.com

• N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.

• N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie et d'explosion.

• Les graisses et l'huile chaudes peuvent dégager des vapeurs inflammables. Tenez les flammes ou les objets chauds éloignés des graisses et de l'huile lorsque vous vous en servez pour cuisiner.

• Les vapeurs dégagées par l'huile très chaude peuvent provoquer une combustion spontanée.

• L'huile qui a servi contient des restes d'aliments pouvant provoquer un incendie à température plus faible que l'huile n'ayant jamais servi.

• Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

• Ne laissez pas des étincelles ou des flammes nues entrer en contact avec l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.

• Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool et d'air facilement inflammable peut éventuellement se former.

AVERTISSEMENT!

Risque d'endommagement de l'appareil.

• Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :

– ne posez pas de plats allant au four ni aucun autre objet directement sur le fond de l'appareil.

– ne versez jamais d'eau directement dans l'appareil lorsqu'il est chaud.

– une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais d'aliments ou de plats humides à l'intérieur de l'appareil.

– faites attention lorsque vous retirez ou remettez en place les accessoires.

• La décoloration de l'émail ou de l'acier inoxydable est sans effet sur les performances de l'appareil.

• Utilisez un plat à rôtir pour obtenir des gâteaux moelleux. Les jus de fruits causent des taches qui peuvent

être permanentes.

• Ne laissez pas de récipients chauds sur le bandeau de commande.

• Ne laissez pas le contenu des récipients s'évaporer entièrement.

• Prenez soin de ne pas laisser tomber d'objets ou de récipients sur l'appareil. Sa surface risque d'être endommagée.

• Ne faites jamais fonctionner les zones de cuisson avec des récipients de cuisson vides ou sans aucun récipient de cuisson.

• Ne posez pas de papier aluminium sur l'appareil ou directement dans le fond de l'appareil.

• Les récipients en fonte, en aluminium ou dont le fond est endommagé peuvent rayer la surface. Soulevez toujours ces objets lorsque vous devez les déplacer sur la surface de cuisson.

• Veillez à ce que la pièce où est installé l'appareil soit bien aérée.

• Utilisez uniquement des récipients stables ayant une forme adaptée et un diamètre supérieur à celui des brûleurs.

• Assurez-vous que la flamme ne s'éteint pas lorsque vous tournez rapidement la manette de la position maximale à la position minimale.

• N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.

• N'installez pas de diffuseur de flamme sur le brûleur.

• Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.

2.5 Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure corporelle, d'incendie ou de dommage matériel à l'appareil.

• Avant d'effectuer toute opération d'entretien, mettez l'appareil hors tension.

Débranchez l'appareil de la prise de courant.

• Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.

• Remplacez immédiatement les panneaux de verre de la porte quand ils sont endommagés. Contactez votre service après-vente agréé.

• Soyez prudent lorsque vous ôtez la porte de l'appareil. La porte est lourde !

• Des graisses ou de la nourriture restant dans l'appareil peuvent provoquer un incendie.

• Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon

état.

• Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.

N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

• Si vous utilisez un vaporisateur pour fours, respectez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

• Ne pas nettoyer l'émail catalytique (le cas échéant) avec quelconque détergent.

• Ne pas laver les brûleurs au lavevaisselle.

2.6

Capot

• Ne modifiez pas les caractéristiques du couvercle.

• Nettoyez le couvercle régulièrement.

• N'ouvrez pas le couvercle en cas d'éclaboussures.

• Éteignez tous les brûleurs avant de fermer le couvercle.

• Ne refermez pas le couvercle tant que la table de cuisson et le four ne sont pas complètement froids.

FRANÇAIS 45

• Les couvercles en verre peuvent

éclater sous l'effet de la chaleur.

2.7

Éclairage interne

• Les ampoules classiques ou halogènes utilisées dans cet appareil sont destinées uniquement à un usage avec des appareils ménagers.

Ne les utilisez pas pour éclairer votre logement.

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution.

• Avant de changer l'ampoule, débranchez l'appareil de la prise secteur.

• N'utilisez que des ampoules ayant les mêmes spécifications .

2.8

Mise au rebut

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

• Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.

• Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

• Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.

• Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

• Aplatissez les tuyaux de gaz externes.

2.9 Maintenance

• Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.

• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

46 www.aeg.com

3.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

3.1 Emplacement de l'appareil

Vous pouvez installer votre appareil avec des placards d'un côté, des deux côtés ou dans un coin.

Laissez une distance d'environ 1 cm entre l'appareil et le mur arrière pour pouvoir ouvrir le couvercle.

Pour les distances minimales d'installation, reportez-vous au tableau.

A

B

C

Distances minimales

Dimensions

A

B

C mm

400

650

150

3.2 Caractéristiques techniques

Tension

Fréquence

Classe de l'appareil

220 - 240 V

50 - 60 Hz

1

Dimensions

Hauteur

Largeur

Profondeur mm

857

600

600

3.3 Autres caractéristiques techniques

Catégorie de l'appareil :

Gaz d'origine :

Gaz de remplacement :

II2E+3+

G20/G25 (2E+) 20/25 mbar

G30 (3+) 28-30 mbar

G31 (3+) 37 mbar

3.4 Diamètres des vis de réglage

BRÛLEUR

Auxiliaire

Semi-rapide

Ø VIS DE RÉGLAGE

1)

1/100 mm

29 / 30

32

FRANÇAIS 47

BRÛLEUR

Multi couronne

1)

Le type de vis de réglage dépend du modèle.

Ø VIS DE RÉGLAGE

1)

1/100 mm

67

3.5

Brûleurs à gaz pour GAZ NATUREL G20 20 mbar

BRÛLEUR

Multi couronne

PUISSANCE NOR-

MALE kW

1)

4.0

Semi-rapide 2.0 / 1.9

Auxiliaire 1.0

1)

Le type de vanne dépend du modèle.

PUISSANCE RÉDUITE kW

1)

1.80

0.43 / 0.45

0.35

MODÈLE D'INJEC-

TEUR 1/100 mm

3.6 Brûleurs à gaz pour GAZ NATUREL G25 25 mbar

146

96

70

BRÛLEUR PUISSANCE NOR-

MALE kW

1)

Multi couronne

Semi-rapide

3.8

2.0 / 1.75

Auxiliaire 0.95 / 0.9

1)

Le type de vanne dépend du modèle.

PUISSANCE RÉDUITE kW

1)

1.7

0.43 / 0.45

0.35

3.7

Brûleurs à gaz pour LPG G30 28-30 mbar

MODÈLE D'INJEC-

TEUR 1/100 mm

146

96

70

DÉBIT DE GAZ

NOMINAL g/h

BRÛLEUR PUISSANCE

NORMALE kW

PUISSANCE

RÉDUITE kW

MODÈLE D'IN-

JECTEUR

1/100 mm

90x Multi couronne

Semi-rapide

Auxiliaire

3.2

2.0

1.0

1.80

0.43

0.35

3.8 Brûleurs à gaz pour LPG G31 37 mbar

71

50

BRÛLEUR

Multi couronne

PUISSANCE

NORMALE kW

1)

4.0

PUISSANCE RÉ-

DUITE kW

1)

1.8

MODÈLE D'IN-

JECTEUR

1/100 mm

101

233

145

73

DÉBIT DE GAZ

NOMINAL g/h

286

48 www.aeg.com

BRÛLEUR PUISSANCE

NORMALE kW

1)

2.0

PUISSANCE RÉ-

DUITE kW

Semi-rapide 0.43

Auxiliaire 1.0

0.35

1)

Le type de vis de réglage dépend du modèle.

1)

3.9 Raccordement au gaz

Utilisez des raccordements fixes

(« rigides ») ou utilisez des tuyaux flexibles en acier inoxydable selon les normes en vigueur. Si vous utilisez des tuyaux flexibles métalliques, ils ne doivent pas entrer en contact avec des parties mobiles ni être comprimés.

AVERTISSEMENT!

Le tuyau de raccordement au gaz ne doit pas entrer en contact avec la partie de l'appareil indiquée sur l'illustration.

3.10 Raccordement avec des tuyaux flexibles non métalliques

Si vous pouvez accéder facilement au raccordement, vous pouvez utiliser un tuyau flexible. Le tuyau flexible doit être fermement fixé au moyen de colliers de serrage.

Lors de l'installation, utilisez toujours le support de tuyau et le joint. Le tuyau flexible est adapté lorsque :

• il ne peut pas devenir plus chaud que la température ambiante, à savoir plus de 30 °C ;

• il n'est pas plus long que 1 500 mm ;

• aucune partie n'est plus étroite ;

• il n'est pas tordu ou écrasé ;

• il n'entre pas en contact avec des bords ni des coins tranchants ;

MODÈLE D'IN-

JECTEUR

1/100 mm

71

50

DÉBIT DE GAZ

NOMINAL g/h

143

71

• son état peut être facilement vérifié.

Lorsque vous vérifiez l'état du tuyau flexible, assurez-vous que :

• il ne présente aucune fente, coupure, marque de brûlure sur les deux extrémités et sur toute sa longueur ;

• le matériau n'est pas durci, mais présente une élasticité correcte ;

• les colliers de serrage ne sont pas rouillés ;

• la date d'expiration n'est pas dépassée.

Si vous constatez au moins un de ces défauts, ne réparez pas le tuyau, mais remplacez-le.

AVERTISSEMENT!

Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que chaque raccord est étanche.

Pour vérifier l'étanchéité, utilisez une solution savonneuse, jamais de flamme !

La rampe d'arrivée de gaz est située à l'arrière du bandeau de commande.

AVERTISSEMENT!

Avant de raccorder le gaz, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou retirez le fusible dans la boîte à fusibles.Fermez le clapet principal de l'arrivée de gaz.

3.11

Raccordement aux différents types de gaz

Le raccordement aux différents types de gaz ne doit être effectué que par un professionnel qualifié.

Si l'appareil est configuré pour le gaz naturel, vous pouvez le passer au gaz liquéfié avec les injecteurs adaptés.

Le débit de gaz est adapté à l'utilisation.

AVERTISSEMENT!

Avant de remplacer les injecteurs, assurez-vous que les manettes du gaz sont en position Arrêt. Débranchez l'appareil de la prise murale.

Laissez l'appareil refroidir.

Risque de blessure !

L'appareil est réglé sur le gaz par défaut. Pour modifier le réglage, utilisez toujours le joint d'étanchéité.

FRANÇAIS 49

4.

Remplacez les injecteurs par des injecteurs adaptés au type de gaz que vous utilisez.

A

B

C

D

A.

Point de raccordement au gaz (un seul point valable pour l'appareil)

B.

Joint

C.

Raccordement réglable

D.

Support du tuyau de LPG

3.12 Remplacement des injecteurs de la table de cuisson

Remplacez les injecteurs dès vous changez le type de gaz.

1.

Démontez les supports des casseroles.

2.

Démontez les chapeaux et les couronnes du brûleur.

3.

Démontez les injecteurs à l'aide d'une clé de 7.

5.

Remplacez la plaque signalétique

(qui se trouve près du tuyau d'arrivée de gaz) par celle correspondant au nouveau type d'alimentation en gaz.

Vous trouverez cette plaque dans le sachet fourni avec l'appareil.

Si la pression de l'alimentation en gaz n'est pas constante ou est différente de la pression nécessaire, installez un régulateur de pression sur le tuyau d'arrivée de gaz.

3.13 Réglage du niveau de gaz minimal du brûleur de la table de cuisson

1.

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

2.

Démontez la manette de la table de cuisson. Si vous n'avez pas accès à la vis de réglage, démontez le bandeau de commande avant de commencer le réglage.

3.

À l'aide d'un tournevis plat et fin, ajustez la position de la vis de réglage A.

Le modèle détermine la position de la vis de réglage A.

A

A

50 www.aeg.com

Passage du gaz naturel au gaz liquéfié

1.

Serrez entièrement la vis de réglage.

2.

Remettez la manette en place

Passage du gaz liquéfié au gaz naturel

1.

Dévissez la vis de réglage d'environ un tour A.

2.

Remontez la manette de la table de cuisson.

3.

Branchez l'appareil à l'alimentation

électrique.

AVERTISSEMENT!

Branchez la fiche dans la prise secteur uniquement après avoir remis en place toutes les pièces dans leurs positions initiales. Risque de blessure !

4.

Allumez le brûleur.

Reportez-vous au chapitre « Table de cuisson - Utilisation quotidienne ».

5.

Tournez la manette de la table de cuisson vers sa position minimale.

6.

Démontez la manette de la table de cuisson.

7.

Vissez doucement la vis de réglage jusqu'à ce que la flamme soit au minimum et stable.

8.

Remontez la manette de la table de cuisson.

3.14

Mise de niveau de l'appareil

3.15 Protection anti-bascule

Réglez la hauteur et l'emplacement de l'appareil avant de commencer à fixer la protection anti-bascule.

ATTENTION!

Assurez-vous d'installer la protection anti-bascule à la bonne hauteur.

Vérifiez que la surface derrière l'appareil est lisse.

Vous devez installer la protection antibascule. Si vous ne l'installez pas, l'appareil peut basculer.

Votre appareil dispose du symbole illustré ci-dessous (si applicable) afin de vous rappeler d'installer la protection anti-bascule.

Utilisez les petits pieds situés sous l'appareil pour mettre la surface supérieure de l'appareil de niveau avec les autres surfaces environnantes.

1.

Installez la protection anti-bascule

232 - 237 mm en-dessous de la surface supérieure de l'appareil et à

110 - 115 mm à côté de l'appareil, dans l'orifice circulaire situé sur un support. Vissez-la dans un matériau solide ou utilisez un renfort adapté

(mur).

FRANÇAIS 51

110-115 mm

232- 237 mm

2.

L'orifice se trouve sur le côté gauche,

à l'arrière de l'appareil. Soulevez l'avant de l'appareil et placez-le au milieu de l'espace entre les placards.

Si l'espace entre les placards est supérieur à la largeur de l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale si vous souhaitez centrer l'appareil.

Si vous avez modifié les dimensions de la cuisinière, alignez correctement le dispositif à bout arrondi.

ATTENTION!

Si l'espace entre les placards est supérieur à la largeur de l'appareil, vous devez ajuster la mesure latérale si vous souhaitez centrer l'appareil.

4.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

4.1 Vue d'ensemble

3.16 Installation électrique

AVERTISSEMENT!

Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable si vous ne respectez pas les précautions de sécurité du chapitre Consignes de sécurité.

Cet appareil est fourni avec une fiche d'alimentation et un câble d'alimentation.

AVERTISSEMENT!

Le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec la partie de l'appareil hachurée sur l'illustration.

1 2 3 4

10

4

3

2

1

5

6

7

8

9

1

Manettes de la table de cuisson

2

Programmateur électronique

3

Manette du thermostat

4

Indicateur / symbole de température

5

Manette de sélection des fonctions du four

6

Résistance

7

Éclairage

8

Ventilateur

9

Support de grille amovible

10

Position des grilles

52 www.aeg.com

4.2 Description de la table de cuisson

1 2 3

1

Brûleur auxiliaire

2 Sortie vapeur - le nombre et la position varient selon le modèle

3

Brûleur semi-rapide

4

Brûleur semi-rapide

5

Brûleur multi-couronne

5 4

4.3 Accessoires

• Grille métallique

Permet de poser des plats à rôti, à gratin et des moules à gâteau/ pâtisserie.

• Plateau de cuisson

Pour la cuisson de gâteaux et de biscuits/gâteaux secs.

• Plat à rôtir

Pour cuire et griller ou à utiliser comme plat pour recueillir la graisse.

• Rails télescopiques en option

Pour les grilles et plateaux de cuisson.

Vous pouvez les commander séparément.

• Tiroir de rangement

Le tiroir de rangement se trouve sous le four.

5.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1

Premier nettoyage

Retirez les supports de grille amovibles et tous les accessoires du four.

Reportez-vous au chapitre

« Entretien et nettoyage ».

Nettoyez le four et les accessoires avant de les utiliser pour la première fois.

Remettez les accessoires et les supports de grille en place.

5.2 Réglage de l'heure

Vous devez régler l'heure avant de mettre le four en marche.

Lorsque vous branchez le four sur le secteur ou après une coupure de courant, l'écran clignote automatiquement.

1.

Appuyez sur la touche de sélection

.

Le symbole d'activation du minuteur s'allume.

2.

Appuyez sur la touche ou pour régler l'heure.

Au bout d'environ 5 secondes, le clignotement s'arrête et l'heure réglée s'affiche.

Pour modifier l'heure, allumez l'appareil et appuyez simultanément sur les touches et , ou sur .

Lorsque les deux points entre les heures et les minutent clignotent, appuyez sur

ou pour régler la nouvelle heure.

FRANÇAIS 53

5.3 Préchauffage

Préchauffez l'appareil à vide avant de l'utiliser pour la première fois.

1.

Sélectionnez la fonction et la température maximale.

2.

Laissez four en fonctionnement pendant 1 heure.

3.

Sélectionnez la fonction et réglez la température maximale. La température maximale pour cette fonction est de 210 °C.

4.

Laissez le four en fonctionnement pendant 15 minutes.

5.

Sélectionnez la fonction et réglez la température maximale.

6.

Laissez le four en fonctionnement pendant 15 minutes.

7.

Éteignez le four puis laissez-le refroidir.

Les accessoires peuvent chauffer plus que d'habitude. L'appareil peut émettre une odeur et de la fumée. Assurez-vous que la ventilation dans la pièce est suffisante.

6.

TABLE DE CUISSON - UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

6.1 Allumage du brûleur de la table de cuisson

Allumez toujours le brûleur avant de poser un récipient dessus.

AVERTISSEMENT!

Faites très attention lorsque vous utilisez une flamme nue dans une cuisine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de la flamme.

1.

Tournez la manette de la table de cuisson vers la gauche jusqu'à sa position maximale de débit de gaz

et appuyez dessus pour allumer le brûleur.

2.

Maintenez la manette de commande enfoncée pendant environ

10 secondes pour permettre au thermocouple de chauffer. Sinon, l'alimentation en gaz est interrompue.

3.

Une fois que la flamme brûle régulièrement, réglez son débit.

AVERTISSEMENT!

Ne maintenez pas la manette de commande enfoncée plus de

15 secondes. Si le brûleur ne s'allume pas au bout de

15 secondes, relâchez la manette de commande, tournez-la sur la position d'arrêt et attendez au moins

1 minute avant de réessayer d'allumer le brûleur.

Si, après plusieurs tentatives, le brûleur ne s'allume pas, vérifiez que la couronne et son chapeau sont correctement placés.

En cas de coupure d'électricité, vous pouvez allumer le brûleur sans dispositif électrique. Dans ce cas, approchez une flamme du brûleur, enfoncez la manette correspondante et tournez-la sur la position maximale. Maintenez la manette de commande enfoncée pendant environ

10 secondes pour permettre au thermocouple de chauffer.

54 www.aeg.com

Si le brûleur s'éteint accidentellement, tournez la manette de commande sur la position Arrêt et attendez au moins 1 minute avant de réessayer d'allumer le brûleur.

Le générateur d'étincelles peut s'activer automatiquement lorsque vous allumez l'alimentation secteur, après l'installation ou après une coupure de courant. C'est normal.

6.2 Vue d'ensemble des brûleurs

A

A

B

B

C

A.

Chapeau du brûleur

B.

Couronne du brûleur

C.

Bougie d'allumage

D.

Thermocouple

6.3 Arrêt du brûleur

Pour éteindre la flamme, tournez la manette sur la position Arrêt .

AVERTISSEMENT!

Abaissez ou coupez toujours la flamme avant de retirer les récipients du brûleur.

D

C

D

7.

TABLE DE CUISSON - CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

7.1

Ustensiles de cuisson

AVERTISSEMENT!

Ne placez pas le même récipient sur deux brûleurs.

AVERTISSEMENT!

Ne placez pas de récipients instables ou déformés sur le brûleur afin d'éviter les débordements et les blessures.

ATTENTION!

Assurez-vous que les poignées des récipients ne dépassent pas du devant de la table de cuisson.

FRANÇAIS 55

ATTENTION!

Assurez-vous que les récipients de cuisson sont bien centrés sur le brûleur afin de garantir leur stabilité et de réduire la consommation de gaz.

7.2

Diamètres des récipients

AVERTISSEMENT!

Utilisez uniquement des récipients dont le diamètre correspond aux dimensions des brûleurs.

Brûleur

Auxiliaire

Diamètre du récipient (mm)

120 - 180

Semi-rapide

140 - 220/240

1)

Multi couronne

160 - 240/260

1)

1)

Lorsqu'un seul récipient est posé sur la table de cuisson.

8.

TABLE DE CUISSON - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

8.1 Informations générales

• Nettoyez la table de cuisson après chaque utilisation.

• Utilisez toujours un plat de cuisson dont le fond est propre.

• Les rayures ou les taches sombres sur la surface n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la table de cuisson.

• Utilisez un nettoyant spécialement adapté à la surface de la table de cuisson.

• Lavez les éléments en acier inoxydable à l'eau, puis séchez-les à l'aide d'un chiffon doux.

8.2 Nettoyage de la table de cuisson

• Enlevez immédiatement : plastique fondu, films plastiques, sucre et aliments contenant du sucre. Sinon, la saleté pourrait endommager la table de cuisson. Veillez à ne pas vous brûler.

• Une fois que la table de cuisson a suffisamment refroidi, enlevez : traces de calcaire et d'eau, projections de graisse, décolorations métalliques luisantes. Nettoyez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent non abrasif.

Après le nettoyage, séchez la table de cuisson à l'aide d'un chiffon doux.

• Nettoyez les éléments en émail, le chapeau et la couronne avec de l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.

8.3 Nettoyage de la bougie d'allumage

Cette fonctionnalité est obtenue grâce à une bougie d'allumage en céramique dotée d'une électrode en métal. Veillez à maintenir ces composants propres afin de faciliter l'allumage. Assurez-vous

également que les orifices des couronnes des brûleurs ne sont pas obstrués.

8.4 Supports de casserole

Les supports de casserole ne sont pas adaptés au lavage dans un lave-vaisselle. Ils doivent être lavés à la main.

1.

Retirez les supports de casserole pour nettoyer facilement la table de cuisson.

Replacez les supports de casserole avec soin afin de ne pas endommager le dessus de la table de cuisson.

56 www.aeg.com

2.

Après avoir lavé les supports de casserole, veillez à les remettre correctement en place.

3.

Pour que le brûleur fonctionne correctement, assurez-vous que les bras des supports de casserole sont alignés avec le centre du brûleur.

8.5 Entretien périodique

Contactez périodiquement votre service après-vente pour contrôler l'état du tuyau d'arrivée de gaz et du régulateur de pression si votre installation en est

équipée.

9.

FOUR - UTILISATION QUOTIDIENNE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

9.1 Activation et désactivation de l'appareil

Selon le modèle de votre appareil, s'il dispose de symboles de manette, d'indicateurs ou de voyants :

• Le voyant s'allume lorsque l'appareil est en marche.

• Le symbole indique si la manette contrôle l'une des zones de cuisson, les fonctions du four ou la température.

• L'indicateur s'allume lorsque le four monte en température.

1.

Tournez la manette des fonctions du four pour sélectionner une fonction.

2.

Tournez la manette du thermostat pour sélectionner la température souhaitée.

3.

Pour éteindre l'appareil, tournez les manettes des fonctions du four et celle de température sur la position arret.

9.2

Thermostat de sécurité

Un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des composants défectueux peuvent causer une surchauffe dangereuse. Pour

éviter cela, le four dispose d'un thermostat de sécurité interrompant l'alimentation électrique. Le four se remet automatiquement en fonctionnement lorsque la température baisse.

9.3

Fonctions du four

Symbole

Fonctions du four

Position Arrêt

Utilisation

Le four est éteint.

Éclairage du four

Convection naturelle

Sole

Pour allumer l'éclairage même si aucune fonction de cuisson n'est sélectionnée.

Pour cuire et rôtir des aliments sur un seul niveau.

Pour cuire des gâteaux à fond croustillant et pour stériliser des aliments.

FRANÇAIS 57

Symbole

Fonctions du four

Chaleur tournante

Utilisation

Chaleur tournante

Chaleur tournante humide

Turbo gril

Sole pulsée

Décongélation

Pour cuire ou rôtir simultanément sur plusieurs niveaux des aliments nécessitant une température de cuisson identique, sans que les saveurs ne se mélangent.

Pour faire cuire sur deux niveaux en même temps et pour déshydrater des aliments.Diminuez les températures de 20 à 40 °C par rapport à la Convection naturelle.

Cette fonction est conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Pour obtenir des instructions de cuisson, reportez-vous au chapitre

« Conseils », paragraphe Chaleur tournante humide.

Durant cette cuisson, la porte du four doit rester fermée pour éviter d'interrompre la fonction, et pour garantir une consommation d'énergie optimale.

Lorsque vous utilisez cette fonction, la température à l'intérieur de la cavité peut différer de la température sélectionnée. Le niveau de cuisson peut être réduit.

Pour obtenir des recommandations générales sur les

économies d'énergie, consultez le chapitre « Efficacité énergétique », « Four - Économie d'énergie ».

Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique selon la norme EN

60350-1.

Pour rôtir de grosses pièces de viande ou de la volaille sur un seul niveau. Également pour gratiner et faire dorer.

Pour cuire des pizzas. Pour dorer de façon intensive et obtenir un fond croustillant.

Pour décongeler des aliments (fruits et légumes). Le temps de décongélation dépend de la quantité et de l'épaisseur des aliments surgelés.

10.

FOUR - FONCTIONS DE L'HORLOGE

10.1 Afficheur

A B C D

A.

Indicateur de DURÉE et de FIN

B.

Affichage du temps

C.

Indicateur actif du minuteur

D.

Indicateur du MINUTEUR

58 www.aeg.com

10.2 Touches

Touche Fonction

MOINS

CLOCK (horloge)

PLUS

Description

Pour régler l'heure.

Pour régler une fonction de l'horloge.

Pour régler l'heure.

10.3 Tableau des fonctions de l'horloge

Fonction de l'horloge

00:00 HEURE dur DURÉE

End dur + End

FIN

DÉPART DIFFÉRÉ

MINUTEUR

Utilisation

Pour régler, changer ou vérifier l'heure.

Pour régler la durée de fonctionnement de l'appareil (1 min - 10 h).

Pour régler le moment où l'appareil se met à l'arrêt (1 min - 10 h).

Pour combiner les fonctions DURÉE et

FIN.

Pour régler un décompte (de 1 minute à

23 heures 59 minutes). Cette fonction n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.

10.4 Réglage de la DURÉE

1.

Sélectionnez une fonction du four et la température.

2.

Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que dur clignote.

3.

Appuyez sur ou pour régler le temps de la DURÉE.

L'affichage indique dur et le symbole A .

4.

Lorsque la durée est écoulée, dur clignote et un signal sonore retentit pendant 7 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement.

5.

Appuyez sur une touche pour arrêter le signal sonore.

6.

Tournez la manette de sélection des fonctions du four et celle du thermostat sur la position Arrêt.

10.5 Réglage de la FIN

1.

Sélectionnez une fonction du four et la température.

2.

Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que End clignote.

3.

Appuyez sur ou pour régler la durée.

L'affichage indique End et le symbole A .

4.

Lorsque la durée est écoulée,

End clignote et un signal sonore retentit pendant 7 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement.

5.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.

6.

Tournez la manette de sélection des fonctions du four et celle du thermostat sur la position Arrêt.

10.6 Réglage du DÉPART

DIFFÉRÉ

1.

Sélectionnez une fonction du four et la température.

2.

Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que dur clignote.

FRANÇAIS 59

3.

Appuyez sur ou pour régler les minutes de la DURÉE.

4.

Appuyez sur .

5.

Appuyez sur ou pour régler les minutes de la FIN.

6.

Appuyez sur pour confirmer.

L'appareil se met en service automatiquement plus tard, fonctionne pendant la DURÉE sélectionnée et s'arrête à la FIN du temps requis.

Lorsque la durée définie s'est écoulée, un signal sonore retentit pendant

7 minutes. L'appareil se met à l'arrêt automatiquement.

7.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.

8.

Tournez la manette de sélection des fonctions du four et celle du thermostat sur la position Arrêt.

10.7

Réglage du MINUTEUR

1.

Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que clignote.

2.

Appuyez sur ou pour régler la durée requise.

3.

Lorsque la durée définie est écoulée, un signal sonore retentit pendant

7 minutes. Appuyez sur une touche pour arrêter le signal sonore.

10.8 Annulation des fonctions de l'horloge

2.

Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les enfoncées.

La fonction de l'horloge s'éteint au bout de quelques secondes.

10.9 Modification du signal sonore

1.

Pour entendre le signal sonore actuel, maintenez la touche enfoncée.

2.

Appuyez plusieurs fois sur la touche

pour modifier le signal.

3.

Relâchez la touche .

Le dernier son entendu est celui qui est sélectionné.

4.

Attendez 5 secondes que le réglage soit automatiquement confirmé.

Lorsque l'appareil est déconnecté du secteur ou après une coupure de courant, le signal sonore par défaut est de nouveau actif.

1.

Appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant de la fonction souhaitée clignote.

11.

FOUR - UTILISATION DES ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

11.1 Installation des accessoires

Grille métallique :

Faites glisser la grille entre les rails du support de grille.

Plateau :

60 www.aeg.com

Ne poussez pas le plateau jusqu'à la paroi arrière de la cavité du four. Cela empêcherait la chaleur de circuler autour de la plaque.

Les aliments pourraient brûler, particulièrement sur la partie arrière de la plaque.

Grille métallique et plat à rôtir ensemble :

Poussez le plat à rôtir entre les rails du support de grille et glissez la grille métallique entre les rails se trouvant juste au-dessus.

Poussez le plateau ou le plat à rôtir entre les rails du support de grille choisi.

Assurez-vous qu'ils ne touchent pas la paroi arrière du four.

12.

FOUR - CONSEILS

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

La température et les temps de cuisson indiqués sont fournis uniquement à titre indicatif. Ils varient en fonction des recettes ainsi que de la qualité et de la quantité des ingrédients utilisés.

12.1

Informations générales

• L'appareil dispose de quatre niveaux de grille. Comptez les niveaux de grille à partir du bas de l'appareil.

• L'appareil est doté d'un système spécial qui permet à l'air de circuler et qui recycle perpétuellement la vapeur. Dans cet environnement, ce système permet de cuisiner des plats tout en maintenant ceux-ci tendres à l'intérieur et croquants à l'extérieur.

Le temps de cuisson et la consommation énergétique sont donc réduits au minimum.

• De l'humidité peut se déposer dans l'enceinte du four ou sur les vitres de la porte. C'est normal. Veillez à reculer un peu lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil en fonctionnement. Pour diminuer la condensation, faites fonctionner l'appareil 10 minutes avant d'enfourner vos aliments.

• Essuyez la vapeur après chaque utilisation de l'appareil.

• Ne placez jamais d'aluminium ou tout autre ustensile, plat et accessoire directement en contact avec la sole de votre four. Cela entraînerait une détérioration de l'émail et modifierait les résultats de cuisson.

12.2 Cuisson

• Votre four peut cuire les aliments d'une manière complètement différente de celle de votre ancien four. Adaptez vos réglages habituels comme la température, le temps de cuisson et les positions des grilles aux valeurs fournies dans les tableaux.

• La première fois, utilisez la température la plus basse.

• Si vous ne trouvez pas les réglages appropriés pour une recette spécifique, cherchez-en une qui s'en rapproche.

• Le temps de cuisson peut être prolongé de 10 à 15 minutes, si vous cuisez des gâteaux sur plusieurs niveaux.

• Les gâteaux et petites pâtisseries placés à différentes hauteurs ne dorent pas toujours de manière homogène au début. Dans ce cas, ne modifiez pas la température. Les différences s'atténuent en cours de cuisson.

• Les plateaux insérés dans le four peuvent se tordre en cours de cuisson. Une fois les plateaux refroidis, cette torsion disparaît.

12.3 Cuisson de gâteaux

• N'ouvrez la porte du four qu'aux 3/4 du temps de cuisson.

• Si vous utilisez deux plateaux de cuisson en même temps, laissez un niveau libre entre les deux.

• La fonction Convection naturelle avec la température par défaut est idéale pour cuire du pain.

12.6 Cuisson traditionnelle

Plat Quantité

(g)

Tresses feuilletées

Gâteau plat

1)

250

1000

Brioche aux pommes

Gâteau couronne

Poulet entier

2000

1500

1350 poisson

FRANÇAIS 61

12.4 Cuisson de viande et de

• Pour les aliments très gras, utilisez un plat à rôtir pour éviter de salir le four de manière irréversible.

• Avant de couper la viande, laissez-la reposer pendant environ 15 minutes afin d'éviter que le jus ne s'écoule.

• Pour éviter qu'une trop grande quantité de fumée ne se forme dans le four, ajoutez de l'eau dans le plat à rôtir. Pour éviter que la fumée ne se condense, ajoutez à nouveau de l'eau dans le plat à rôtir à chaque fois qu'il n'en contient plus.

12.5 Temps de cuisson

Le temps de cuisson varie selon le type d'aliment, sa consistance et son volume.

Au départ, surveillez la cuisson lorsque vous cuisinez. Ainsi, vous trouverez les meilleurs réglages (fonction, temps de cuisson, etc.) pour vos ustensiles, vos recettes et les quantités lorsque vous utiliserez l'appareil.

Température (°C)

150

160 - 170

170 - 190

160 - 170

200 - 220

Durée (min) Positions des grilles

25 - 30 3

Accessoires

30 - 35

40 - 50

2

3 plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson

45 - 55

2)

2

60 - 70 2

1 plateau de cuisson grille métallique plateau de cuisson

62 www.aeg.com

Plat

Poulet, moitié

Côtelette de porc

Flan pâtissier

Gâteau levé fourré

Pizza ne

Petits pains levés

1)

4)

4)

Gâteau au fromage

Flan pâtissier

Gâteau de

Noël

4)

Quiche lorraine

4)

Pain paysan

6)

3) aux pommes

4)

Génoise roumai-

Génoise roumaine - traditionnelle

Quantité

(g)

1300

600

800

1200

1000

2600

1900

2400

1000

750 + 750

600 + 600

600 + 600

800

Température (°C)

190 - 210

190 - 210

230 - 250

170 - 180

Durée (min) Positions des grilles

35 + 30 3

1

30 - 35

10 - 15

25 - 35

3

1

2

2

Accessoires grille métallique plateau de cuisson

Grille métallique plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson

200 - 220 25 - 35 2

170 - 190

200 - 220

170 - 180

220 - 230

180 - 200

160 - 170

160 - 170

200 - 210

60 - 70

30 - 40

55 - 65

40 - 50

60 - 70

40 - 50

30 - 40

10 - 15

5)

2

1

2

1

1

2

2

2 plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson

1 plaque ronde

(diamètre : 26 cm)

2 plaques aluminées (longueur :

20 cm)

2 plaques aluminées (longueur :

25 cm) au même niveau

2 plaques aluminées (longueur :

25 cm) au même niveau plateau de cuisson

FRANÇAIS 63

Plat

Gâteau roulé

Meringue

Crumble

4)

1)

Quantité

(g)

500

400

1500

Température (°C)

150 - 170

100 - 120

180 - 190

Durée (min) Positions des grilles

15 - 20 1

Accessoires

40 - 50

25 - 35

2

3 plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson

Gâteau au beurre

1)

600 180 - 200 20 - 25 2

1)

Préchauffez le four pendant 10 minutes.

2)

Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 7 minutes.

3)

Préchauffez le four pendant 20 minutes.

4)

Préchauffez le four pendant 10 - 15 minutes.

5)

Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 10 minutes.

6)

Réglez la température sur 250 °C et préchauffez le four pendant 18 minutes.

12.7 Chaleur tournante

Plat Quantité

(g)

Température (°C)

Durée (min)

Tresses feuilletées

1)

Tresses feuilletées

1)

Gâteau plat

1)

Gâteau plat

1)

250

250 + 250

1000

145

145

150

1000 + 1000 155

Brioche aux pommes

Tarte aux pommes

2000 170 - 180

1200 + 1200 175

25

25

30

40

40 - 50

55

Positions des grilles

Accessoires

3 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

3 plateau de cuisson

2 2 plaques rondes aluminées

(diamètre :

20 cm) sur la même position de grille

64 www.aeg.com

Plat Quantité

(g)

Petits gâteaux

1)

500

Petits gâteaux

1)

500 + 500

Génoise allégée

1)

350

155

155

160

Température (°C)

Durée (min)

30

40

30

Gâteau couronne

Poulet entier

Rôti de porc

Gâteau à base de levure fourré

Pizza

Pizza

Gâteau au fromage

Flan pâtissier aux pommes

3)

Gâteau de

Noël

1)

Quiche lorraine

3)

2600

1900

2400

1000

Pain paysan

4)

1200

1400

800

1200

1000

750 + 750

150 - 160

180

170 - 180

150 - 160

1000 + 1000 200 - 210

190 - 200

160 - 170

180 - 200

150 - 160

190 - 210

160 - 170

30 - 35

55

45 - 50

20 - 30

30 - 40

25 - 35

40 - 50

30 - 40

35 - 40

30 - 40

40 - 50

2)

2)

Positions des grilles

Accessoires

2 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

1 1 plaque ronde aluminée

(diamètre :

26 cm)

2

2

1 plateau de cuisson grille métallique plateau de cuisson

2

1

2 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

1 grille métallique plateau de cuisson

2 plateau de cuisson plateau de cuisson

2

1

1 plateau de cuisson

1 plaque ronde (diamètre :

26 cm) plateau de cuisson

FRANÇAIS 65

Plat

Génoise roumaine le

3)

Génoise roumaine - traditionnel-

Quantité

(g)

600 + 600

600 + 600

Température (°C)

155 - 165

150 - 160

Durée (min)

40 - 50

30 - 40

Positions des grilles

Accessoires

2 2 plaques aluminées (longueur : 25 cm) sur la même position de grille

2

3

2 plaques aluminées (longueur : 25 cm) sur la même position de grille plateau de cuisson

Petits pains levés

1)

Petits pains levés

5)

800

800 + 800

190

190

15

15 1 + 3 plateau de cuisson

Gâteau roulé

Meringue

Meringue

Crumble

1)

500

400

400 + 400

1500

150 - 160

110 - 120

110 - 120

160 - 170

15 - 20

30 - 40

45 - 55

25 - 35

3 plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

3 plateau de cuisson

Génoise/Gâteau

Savoie

1)

600 150 - 160 25 - 35 2 plateau de cuisson

Gâteau au beurre

1)

600 + 600 160 - 170 25 - 35 1 + 3

1)

Préchauffez le four pendant 10 minutes.

2)

Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 7 minutes.

3)

Préchauffez le four pendant 10 à 15 minutes.

4)

Réglez la température à 250 °C et préchauffez le four pendant 10 à 20 minutes.

5)

Préchauffez le four pendant 15 minutes.

plateau de cuisson

66 www.aeg.com

12.8 Chaleur tournante

Plat Quantité (g) Température (°C)

Durée (min)

Tresses feuilletées

1)

Tresses feuilletées

1)

Gâteau plat

1)

250

250 + 250

1000

Gâteau plat

1)

155

150

155

1000 + 1000 145

Brioche aux pommes

1)

Tarte aux pommes

1)

2000 170 - 180

1200 + 1200 175

Petits gâteaux

1)

500

Petits gâteaux

1)

500 + 500

Génoise allégée

1)

350

Gâteau couronne

Poulet entier

1200

1400

Côtelette de porc

600

Flan pâtissier

3)

800

150

145

160

150 - 160

200

180 - 200

230 - 250

20

20

35

50

40 - 50

55

35

30

30

40 - 50

2)

50

30 - 40

10 - 15

Positions des grilles

Accessoires

3 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

3 plateau de cuisson

1

3

1 + 3 plateau de cuisson

3 plateau de cuisson

1 plaque ronde aluminée

(diamètre :

26 cm)

3

2 plaques rondes aluminées (diamètre : 20 cm)

2 plateau de cuisson grille métallique

1

2

1

2 plateau de cuisson grille métallique plateau de cuisson plateau de cuisson

FRANÇAIS 67

Plat

Gâteau à base de levure fourré

Gâteau au fromage

Flan pâtissier aux pommes

3)

Gâteau de

Noël

1)

Quiche lorraine

3)

Pain paysan

5)

1200

2600

1900

2400

1000

750 + 750

Génoise roumaine

1)

600 + 600

Génoise roumaine - traditionnelle

Petits pains levés

1)

Petits pains levés

1)

Gâteau roulé

1)

Meringue

Meringue

Crumble

1)

Quantité (g) Température (°C)

Durée (min)

600 + 600

800

800 + 800

500

400

400 + 400

1500

160 - 170

150 - 170

180 - 200

150 - 170

210 - 230

180 - 190

150 - 170

160 - 170

190

200

150 - 170

100 - 120

100 - 120

170 - 180

20 - 30

60 - 70

50 - 40

50 - 60

35 - 45

50 - 60

40 - 50

30 - 40

15

15

10 - 15

50 - 60

55 - 65

20 - 30

4)

Positions des grilles

3

Accessoires plateau de cuisson

2

3 plateau de cuisson plateau de cuisson

3

2

3

2

2

3 plateau de cuisson

1 plaque ronde (diamètre :

26 cm) plateau de cuisson

2 plaques aluminées (longueur : 25 cm) sur la même position de grille

2 plaques aluminées (longueur : 25 cm) sur la même position de grille plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

3

2 plateau de cuisson plateau de cuisson

1 + 3 plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

68 www.aeg.com

Plat Quantité (g) Températu-

Génoise/Gâteau

Savoie

1)

600 re (°C)

150 - 170

Durée (min)

20 - 30

Positions des grilles

2

Accessoires plateau de cuisson

Gâteau au beurre

1)

600 + 600 150 - 170 20 - 30 1 + 3

1)

Préchauffez le four pendant 10 minutes.

2)

Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 7 minutes.

3)

Préchauffez le four pendant 15 minutes.

4)

Après avoir éteint l'appareil, laissez le gâteau dans le four pendant 10 minutes.

5)

Réglez la température à 230 °C et préchauffez le four pendant 15 minutes.

plateau de cuisson

12.9

Chaleur tournante humide

Plat Température

(°C)

Durée

(min)

Positions des grilles

Accessoires

Pain et pizza

Petits pains 190 25 - 30 2

Petits pains 200 40 - 45 2

2 plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir grille métallique Pizza surgelée, 350 g 190 25 - 35

Gâteaux sur un plateau de cuisson

Gâteau roulé 180 20 - 30 2

Brownie 180 35 - 45 2 plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir

Gâteaux dans des moules

Soufflé 210 35 - 45 2

Fond de tarte en génoise

Génoise/Gâteau Savoie

Poisson

180

150

25 - 35

35 - 45

2

2 six ramequins en céramique sur une grille métallique moule à tarte sur une grille métallique moule à gâteau sur une grille métallique

FRANÇAIS 69

Plat

Poisson en sachet

300 g

180

Poisson entier 200 g 180

Filets de poisson 300 g

Viande

Petites pâtisseries

Cookies

180

Viande en sachet, 250 g

200

Brochettes de viande,

500 g

200

170

Température

(°C)

Durée

(min)

25 - 35

25 - 35

30 - 40

35 - 45

30 - 40

25 - 35

Macarons 170

Madeleines, muffins 180

Biscuit salé 160

40 - 50

30 - 40

25 - 35

25 - 35

20 - 30

Biscuits sablés

Tartelettes

140

170

Végétarien

Mélange de légumes en sachet, 400 g

Omelettes

200

200

Légumes sur une plaque, 700 g

190

20 - 30

30 - 40

25 - 35

Positions des grilles

2

Accessoires

2

2 plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plaque à pizza sur la grille métallique

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir plaque à pizza sur la grille métallique plateau de cuisson ou gril / plat à rôtir

70 www.aeg.com

12.10 Turbo gril

Plat

Toast

1)

Poulet, moitié

Côtelette de porc

Quantité (g) Température (°C)

Durée (min)

500

1200

500

230

200

230

3 - 5

25 + 25

20 + 20

Positions des grilles

3

Accessoires

2

1

2

1 grille métallique grille métallique plateau de cuisson grille métallique plateau de cuisson

1)

Préchauffez le four pendant 10 minutes.

12.11 Fonction Pizza

Plat

Pizza

Poulet entier

Poulet, moitié

Quantité

(g)

1000

1400

1350

Température

(°C)

Durée (min)

200 - 210

165 - 175

165 - 175

20 - 30

55 - 65

30 + 35

Positions des grilles

Accessoires

2

2

3 plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson

2 plateau de cuisson

Quiche lorraine

1)

1000 210 - 220

1)

Préchauffez le four pendant 10 - 15 minutes.

20 - 30

12.12 Informations pour les instituts de test

Plat

Petits gâteaux

(16 par plaque)

Petits gâteaux

(16 par plaque)

Fonction

Convection naturelle

160

Chaleur tournante

150

Température (°C)

Accessoires plateau de cuisson plateau de cuisson

3

Positions des grilles

Durée

(min)

3 20 - 30

20 - 30

FRANÇAIS 71

Plat

Petits gâteaux

(16 par plaque)

Tarte aux pommes

(2 moules de 20 cm de diamètre, décalés en diagonale)

Tarte aux pommes

(2 moules de 20 cm de diamètre, décalés en diagonale)

Génoise allégée

Fonction

Chaleur tournante

Convection naturelle

Température (°C)

160

190

Accessoires plateau de cuisson grille métallique 1

Positions des grilles

Durée

(min)

1 + 3 30 - 40

65 - 75

Chaleur tournante

180 grille métallique 2 grille métallique 2

70 - 80

20 - 30

Génoise allégée

Génoise allégée

Biscuits sablés /

Tresses feuilletées

Biscuits sablés /

Tresses feuilletées

Biscuits sablés /

Tresses feuilletées

Steak haché

Convection naturelle

180

160 Chaleur tournante

Chaleur tournante

170

Convection naturelle

140

Chaleur tournante

140

Chaleur tournante

Turbo gril

140

250 grille métallique 2 grille métallique 1 + 3 plateau de cuisson plateau de cuisson plateau de cuisson grille métallique ou plat à rôtir

3

3

1 + 3

3

25 - 35

30 - 40

15 - 30

20 - 30

15 - 30

15 à 20 première face ; 10

à 15 secondes deuxième face

13.

FOUR - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

13.1 Remarques concernant l'entretien

• Nettoyez la façade du four à l'aide d'une éponge humide additionnée d'eau savonneuse tiède.

• Utilisez un produit courant destiné au nettoyage des surfaces en métal.

• Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation. L'accumulation de graisses ou d'autres résidus alimentaires peut provoquer un incendie. Ce risque est élevé pour la lèchefrite.

• En cas de salissures importantes, nettoyez à l'aide d'un nettoyant pour four.

72 www.aeg.com

• Après chaque utilisation, lavez tous les accessoires et séchez-les. Utilisez un chiffon doux additionné d'eau chaude savonneuse.

• Si vous avez des accessoires antiadhésifs, ne les nettoyez pas avec des produits agressifs, des objets pointus ni au lave-vaisselle. Cela risque d'endommager le revêtement antiadhésif.

13.2 Appareils en acier inoxydable ou en aluminium

Nettoyez la porte uniquement avec une

éponge ou un chiffon humides. Séchez-la avec un chiffon doux.

N'utilisez jamais de produits abrasifs ou acides ni d'éponges métalliques car ils peuvent endommager la surface du four. Nettoyez le bandeau de commande du four en observant ces mêmes recommandations.

13.3

Retrait des supports de grille

Pour nettoyer le four, retirez les supports de grille.

ATTENTION!

Soyez prudent lorsque vous retirez les supports de grille.

1.

Écartez l'avant du support de grille de la paroi latérale.

1

2

Réinstallez les accessoires que vous avez retirés en répétant cette procédure dans l'ordre inverse.

13.4

Retrait et installation de la porte

La porte du four est dotée de deux panneaux de verre. Vous pouvez retirer la porte du four ainsi que le panneau de verre intérieur afin de le nettoyer. Lisez toutes les instructions du chapitre

« Retrait et installation de la porte » avant de retirer les panneaux de verre.

Si vous tentez d'extraire le panneau de verre intérieur sans avoir au préalable retiré la porte du four, celle-ci peut se refermer brusquement.

ATTENTION!

N'utilisez pas le four sans le panneau de verre intérieur.

1.

Ouvrez la porte entièrement et maintenez les deux charnières.

2.

Écartez l'arrière du support de grille de la paroi latérale et retirez-le.

2.

Soulevez et tournez entièrement les leviers des deux charnières.

FRANÇAIS 73

3.

Fermez la porte du four à la première position d'ouverture (mi-parcours).

Puis soulevez et tirez la porte vers l'avant et retirez-la de son logement.

6.

Faites pivoter les deux fixations de

90° et retirez-les de leurs logements.

90°

7.

Soulevez doucement puis sortez le panneau de verre.

1

2

4.

Déposez la porte sur une surface stable recouverte d'un tissu doux.

5.

Désengagez le système de verrouillage pour retirer le panneau de verre intérieur.

8.

Nettoyez les panneaux de verre avec de l'eau savonneuse. Séchez soigneusement les panneaux de verre. Les rails télescopiques ne passent pas au lave-vaisselle.

Une fois le nettoyage terminé, remettez le panneau de verre et la porte du four en place.

Lorsque le cadre de la porte est installé correctement, il émet un clic.

Veillez à installer correctement le panneau de verre intérieur dans son logement.

74 www.aeg.com

13.5 Retrait du tiroir

AVERTISSEMENT!

Ne stockez pas d'objets inflammables (matériel de nettoyage, sacs en plastique, gants de cuisine, papier ou aérosols de nettoyage) dans le tiroir.

Lors de l'utilisation du four, le tiroir devient très chaud.

Risque d'incendie.

Le tiroir situé sous le four peut être retiré pour pouvoir être nettoyé plus facilement.

1.

Tirez le tiroir jusqu'à la butée.

2.

Soulevez lentement le tiroir.

3.

Sortez complètement le tiroir.

Pour réinstaller le tiroir, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

13.6

Remplacement de l'éclairage

Placez un chiffon au fond de la cavité de l'appareil. Cela évitera d'endommager le diffuseur en verre et la cavité.

AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution !

Déconnectez le fusible avant de remplacer l'ampoule.

L'éclairage et le diffuseur en verre peuvent être très chauds.

1.

Éteignez l'appareil

2.

Retirez les fusibles de la boîte à fusibles ou coupez le disjoncteur.

Éclairage arrière

1.

Retirez le diffuseur en verre de l'ampoule en le tournant vers la gauche.

2.

Nettoyez le diffuseur en verre.

3.

Remplacez l'ampoule par une ampoule adéquate résistant à une température de 300 °C .

4.

Replacez le diffuseur en verre.

14.

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

FRANÇAIS 75

14.1 Que faire, quand...

Problème

Aucune étincelle ne se produit lorsque vous tentez d'actionner le générateur d'étincelles.

Cause probable

La table de cuisson n'est pas connectée à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

Solution

Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.

Le fusible a disjoncté.

Vérifiez que le fusible est bien la cause de l'anomalie.

Si les fusibles disjonctent de manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.

Le chapeau et la couronne du brûleur sont mal positionnés.

Positionnez correctement le chapeau et la couronne du brûleur.

La flamme s'éteint immédiatement après s'être allumée.

La couronne de flamme n'est pas de niveau.

Les brûleurs ne fonctionnent pas.

La couleur de la flamme est orange ou jaune.

Le four ne chauffe pas.

Le thermocouple n'est pas suffisamment chauffé.

La couronne du brûleur est encrassée par des résidus alimentaires.

Absence d'alimentation en gaz.

Maintenez le générateur d'étincelle enfoncé pendant

10 secondes maximum une fois la flamme allumée.

Assurez-vous que l'injecteur n'est pas bouché et que la couronne est propre.

Vérifiez le raccordement au gaz.

La flamme peut être de couleur orange ou jaune à certains endroits du brûleur.

C'est normal.

Activez le four.

Le four est éteint.

Les réglages nécessaires n'ont pas été effectués.

Vérifiez que les réglages sont corrects.

L'horloge n'est pas réglée.

Réglez l’horloge.

L'éclairage est défectueux.

Remplacez l'éclairage.

L'ampoule ne fonctionne pas.

De la vapeur et de la condensation se forment sur les aliments et dans la cavité du four.

La cuisson des aliments est trop longue ou trop rapide.

Le plat est resté trop longtemps dans le four.

La température est trop basse ou trop élevée.

Ne laissez pas les plats dans le four pendant plus de 15 à

20 minutes après la fin de la cuisson.

Ajustez la température si nécessaire. Suivez les conseils du manuel d'utilisation.

76 www.aeg.com

Problème

L'affichage du four indique

« 0.00 » et « LED ».

Cause probable

Une coupure de courant s'est produite.

14.2 Informations de maintenance

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente.

Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque

Solution

Réglez de nouveau l'horloge.

signalétique. La plaque signalétique se trouve sur le cadre avant de la cavité de l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique de l'appareil.

Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.)

Référence du produit (PNC)

Numéro de série (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

15.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

15.1 Informations de produit pour table de cuisson selon la norme EU 66/2014

Identification du modèle

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

Table de cuisson dans une cuisinière autonome Type de table de cuisson

Nombre de brûleurs à gaz

Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz

(EE gas burner)

4

Arrière gauche - Auxiliaire

Arrière droit - Semi-rapide

Avant droit - Semi-rapide

Avant gauche - Multiple couronne

Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE gas hob) non applicable

55.0%

55.0%

57.0%

55.7%

EN 30-2-1 : Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : Utilisation rationnelle de l'énergie - Généralités

15.2 Table de cuisson -

Économie d'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie au quotidien en suivant les conseils suivants.

FRANÇAIS 77

• Si vous faites chauffer de l'eau, ne faites chauffer que la quantité dont vous avez réellement besoin.

• Si possible, couvrez toujours les récipients de cuisson avec un couvercle pendant la cuisson.

• Avant d'utiliser les brûleurs et les supports de casserole, assurez-vous qu'ils sont correctement installés.

• Le fond du récipient doit avoir des dimensions adaptées à la taille du brûleur.

• Posez directement le récipient sur le brûleur, au centre de celui-ci.

• Dès que le liquide commence à bouillir, baissez la flamme juste assez pour laisser le liquide frémir.

• Si possible, utilisez une cocotteminute. Consultez sa notice d'utilisation.

15.3

Fiche du produit et informations pour les fours conformément à la norme EU 65-66/2014

Nom du fournisseur

Identification du modèle

Index d'efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique

Consommation d'énergie avec charge standard et mode traditionnel

Consommation d'énergie avec charge standard et mode air pulsé

Nombre de cavités

Source de chaleur

Volume

Type de four

Masse

EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 :

Plages, fours, fours à vapeur et grils -

Méthodes de mesure des performances.

AEG

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

94.9

A

0,84 kWh/cycle

0,75 kWh/cycle

1

Électricité

57 l

Four dans une cuisinière autonome

47696GT-MN

47696GT-WN

CKB64400BX

43.0 kg

43.0 kg

43.0 kg

15.4 Four - Économie d'énergie

Ce four est doté de caractéristiques qui vous permettent d'économiser de l'énergie lors de votre cuisine au quotidien.

78 www.aeg.com

Conseils généraux

Assurez-vous que la porte du four est correctement fermée lorsque le four est en marche. En cours de la cuisson, n'ouvrez pas la porte. Nettoyez régulièrement le joint de la porte pour qu'il reste propre et assurez-vous qu'il est toujours bien fixé, dans la bonne position.

Utilisez des plats en métal pour augmenter les économies d'énergie .

Si possible, ne préchauffez pas le four avant d'y introduire vos aliments.

Si la cuisson doit durer plus de

30 minutes, réduisez la température du four au minimum 3 à 10 minutes avant la fin de la cuisson, en fonction de la durée de la cuisson. La chaleur résiduelle à l'intérieur du four poursuivra la cuisson.

Utilisez la chaleur résiduelle pour réchauffer d'autres plats.

16.

EN MATIÈRE DE PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT

Lorsque vous cuisez plusieurs plats les uns après les autres, veillez à ne pas trop espacer les cuissons.

Cuisson avec ventilation

Si possible, utilisez les fonctions de cuisson avec la ventilation pour

économiser de l'énergie.

Maintien des aliments au chaud

Sélectionnez la température la plus basse possible pour utiliser la chaleur résiduelle et maintenir le repas au chaud.

Chaleur tournante humide

Fonction conçue pour économiser de l'énergie en cours de cuisson. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre « Four - Utilisation au quotidien », dans Fonctions du four.

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet.

Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

*

FRANÇAIS 79

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project