Electrolux EKI60303HX, EKI60303HW User manual

Electrolux EKI60303HX, EKI60303HW User manual
EKI60303HW
EKI60303HX
SV
Spis
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 7
4. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 10
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 11
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 13
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 15
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 15
10. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR..........................................................16
11. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 17
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 23
13. FELSÖKNING.................................................................................................26
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 29
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
5
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
•
•
•
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
•
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
•
•
2.5 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
7
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Läs i tabellen för minsta avstånd för
inbyggnad.
8
www.electrolux.com
3.4 Tippskydd
Ställ in rätt höjd och plats för produkten
innan du fäster tippskyddet.
B
C
A
FÖRSIKTIGHET!
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Säkerställ att ytan bakom
produkten är jämn.
Minsta avstånd
Mått
mm
A
400
B
650
C
150
Du måste installera tippskyddet. Om du
inte installerar det kan produkten tippa
över.
Din produkt har symbolen som visas på
bilden (i förekommande fall) för att
påminna dig om att montera tippskyddet.
3.2 Tekniska data
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 - 60 Hz
Produktklass
1
Dimension
mm
Höjd
900
Bredd
600
Djup
600
3.3 Höjdjustering av produkten
1. Installera tippskyddet 232-237 mm
nedanför produktens ovansida, och
med 110-115 mm avstånd från
produktens sida till det runda hålet på
konsolen. Skruva fast det i stabilt
material eller använd lämplig
förstärkning (vägg).
Använd de små fötterna på produktens
undersida för att ställa in samma nivå på
spisens ovansida som övriga ytor.
SVENSKA
3.5 Elektrisk installation
110-115
mm
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
232- 237
mm
2. Du hittar hålet till vänster på
produktens baksida. Lyft produktens
framsida och sätt den i mitten av
utrymmet mellan skåpen. Om
utrymmet mellan bänkskåpen är
större än produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att centrera
produkten.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
Om du ändrade måtten på
spisen måste du justera
tippskyddet.
FÖRSIKTIGHET!
Om utrymmet mellan
bänkskåpen är större än
produktens bredd måste du
justera sidoavståndet för att
centrera produkten.
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1
2
3
4
4
8
3
2
1
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Temperaturindikator/symbol
Temperaturvred
Vred för ugnsfunktionerna
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
9
10
www.electrolux.com
4.2 Beskrivning av hällen
1
2
140 mm
180 mm
210 mm
140 mm
5
4
4
1 Induktionskokzon 1400 W, med
effektfunktion 2500 W
2 Induktionskokzon 1800 W, med
effektfunktion 2800 W
3 Kontrollpanelen
4 Induktionskokzon 1400 W, med
effektfunktion 2500 W
5 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3300 W
3
4.3 Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
och maximal
1. Välj funktionen
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Välj funktionen
och ställ in
maximal temperatur. Högsta
temperaturen för den här funktionen
är 210 °C.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
5.3 Mekaniskt lucklås
Luckan kan inte öppnas av barn.
Öppna produktluckan:
1. Håll lucklåset intryckt.
SVENSKA
11
2. Öppna dörren.
Dra inte i lucklåset när du stänger
ugnsluckan!
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5
B
B
B
B
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touchkontroll
1
2
3
Funktion
Beskrivning
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
-
För att välja kokzon.
4
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
5
/
-
För inställning av värmeläge.
6.2 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är påslagen.
STOP+GO-funktionen är igång.
12
www.electrolux.com
Display
Beskrivning
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
6.3 Aktivera och avaktivera
6.5 Välja kokzon
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Ställ in kokzonen genom att trycka på
6.4 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
1-2
6 timmar
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
som är kopplad till
touchkontrollen
denna kokzon. Displayen markerar
indikeringen av värmeläget (
).
6.6 Värmeläge
Ställ in kokzonen.
Tryck på
för att öka värmeläget.
Användning
för att minska
värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
6.7 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: ställ först in kokzonen och
sedan högsta värmeläge. Tryck på
tills
tänds.
Avaktivera funktionen: tryck på
6.8 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
.
SVENSKA
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
•
•
13
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
6.9 Effektreglering-funktion
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridits.
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
7.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Minsta kok‐
kärlsdiameter
(mm)
Vänster bak
90
Höger bak
100
Höger fram
90
Vänster fram
110
7.3 Ljud under användning
Om du hör:
14
www.electrolux.com
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
7.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
SVENSKA
15
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
•
•
8.2 Rengöring av hällen
•
socker. I annat fall kan denna typ av
smuts skada hällen. Var försiktig och
undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har lampor,
symboler på vredet eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
• Indikatorn tänds när
ugnen värms upp.
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
9.2 Säkerhetstermostat
Felaktig användning av produkten eller
trasiga delar kan orsaka farlig
överhettning. För att förhindra detta har
ugnen en säkerhetstermostat som
avbryter strömtillförseln. Ugnen sätts
automatiskt på igen när temperaturen
sjunker.
9.3 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
16
www.electrolux.com
9.4 Ugnsfunktioner
Sym‐
bol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Över-undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Grilla
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd
Högsta temperaturen för den här funktionen är
210 °C.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Varmluftstillagning
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver
samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ug‐
nen, utan att aromerna blandas.
Upptining
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptinings‐
tiden beror på mängden och storleken på det frys‐
ta livsmedlet.
För att kunna använda den här funktionen måste
temperaturvredet vara inställt på av-läget.
Baka med ånga
Denna funktionen är för att spara energi under till‐
agningen. För matlagningsinstruktioner, se kapit‐
let "Råd och Tips" Baka med ånga. Ugnsdörren
ska stängas under tillagningen så att funktionen
inte avbryts och att ugnen fungerar med högsta
möjliga energieffektivitet. När du använder den
här funktionen kan temperaturen i ugnen skilja sig
från inställd temperatur. Värmeeffekten kan vara
reducerad. För allmänna energibesparingsanvis‐
ningar, se kapitlet "Energieffektivitet", Ugn - Ener‐
gibesparing. Denna funktion användes för att följa
energieffektivitetsklass enligt EN 60350-1.
10. UGN - ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Sätta in tillbehör
Galler:
Sätt gallret mellan stegparen på önskad
nivå.
SVENSKA
Plåt:
Tryck inte in bakplåten hela
vägen till ugnens bakre
vägg. Detta förhindrar
värmen från att cirkulera runt
plåten. Maten kan bli bränd,
särskilt på plåtens bakre del.
17
Kontrollera att det inte vidrör ugnens
bakre vägg.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
Sätt in bakplåten eller långpannan
mellan stegparet på ugnsstegen.
11. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Allmän information
•
•
•
•
Produkten har fyra hyllnivåer. Räkna
hyllnivåerna nedifrån.
Produkten har ett specialsystem som
gör att luften cirkulerar och
återanvänder ångan. Med det här
systemet kan man tillaga i ånga, vilket
gör att maten saftig inuti och krispig
på utsidan. Det gör att tillagningstiden
och energiåtgången minskas till ett
minimum.
Fukt kan kondenseras i produkten
eller på glasluckorna. Det är helt
normalt. Stå alltid en bit ifrån
produkten när du öppnar produktens
lucka vid matlagning. Kör ugnen i 10
minuter innan du börjar laga mat, för
att minska kondensering.
Torka bort fukt på produkten efter
varje användning.
•
Ställ inga föremål direkt på bottnen
och täck inte komponenterna med
folie när du lagar mat. Detta kan
förändra tillagningsresultaten och
skada emaljen.
11.2 Bakning
•
•
•
•
•
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar
som temperatur, koktid och
hyllposition till värdena i tabellerna.
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett visst recept kanske du kan
använda inställningarna för ett
liknande recept.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
18
www.electrolux.com
11.3 Baka kakor
•
•
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av
den inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar
samtidigt, se till att det finns en ledig
falsnivå mellan dem.
11.4 Tillagning av kött och fisk
•
•
•
Använd en djup form för mat med fett
i för att förhindra stänk som inte går
att ta bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar
ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla
lite vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite
vatten varje gång det tar slut.
11.5 Tillagningstider
Tillagningstiderna varierar beroende på
typen av livsmedel, livsmedlets
konsistens och volym
I början ska du övervaka hur det
utvecklar sig när du lagar mat. Hitta de
bästa inställningarna (värmeläge,
tillagningstid osv.) för dina kokkärl, recept
och mängder när du använder
produkten.
11.6 Över/Undervärme
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Smördegska‐
kor
250
150
25 - 30
3
bakplåt
Tunn kaka 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
bakplåt
Jästkaka med
äpple
2000
170 - 190
40 - 50
3
bakplåt
Kaka i långpan‐ 1500
na
160 - 170
45 - 55 2)
2
bakplåt
Hel kyckling
200 - 220
60 - 70
2
galler
1
bakplåt
3
galler
1
bakplåt
3
Galler
1
bakplåt
Halv kyckling
Fläskkotlett
1350
1300
600
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
Falsni‐
vå
Tillbehör
Mördegska‐
ka 3)
800
230 - 250
10 - 15
2
bakplåt
Fylld jästka‐
ka 4)
1200
170 - 180
25 - 35
2
bakplåt
Pizza
1000
200 - 220
25 - 35
2
bakplåt
Cheese cake
2600
170 - 190
60 - 70
2
bakplåt
SVENSKA
Livsmedel
Mängd (g) Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsni‐
vå
19
Tillbehör
Schweizisk äp‐ 1900
pelkaka 4)
200 - 220
30 - 40
1
bakplåt
Julkaka 4)
2400
170 - 180
55 - 65 5)
2
bakplåt
Quiche Lorrai‐
ne 4)
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 rund plåt (dia‐
meter: 26 cm)
Bondbröd 6)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 20
cm)
Ungersk val‐
nötsdessert 1)
600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Ungersk val‐
nötsdessert traditionell
600 + 600
160 - 170
30 - 40
2
2 aluminiumplå‐
tar (längd: 25
cm) på samma
ugnsnivå
Jästa bullar 4)
800
200 - 210
10 - 15
2
bakplåt
Rulltårta 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
bakplåt
Maränger
400
100 - 120
40 - 50
2
bakplåt
Smulpaj 4)
1500
180 - 190
25 - 35
3
bakplåt
Butterkaka 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
bakplåt
1) Förvärm ugnen i 10 minuter.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
3) Förvärm ugnen i 20 minuter.
4) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
5) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 10 minuter.
6) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 18 minuter.
11.7 Varmluft
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsni‐
vå
Tillbehör
Kakor 1)
250
145
25
3
bakplåt
Kakor 1)
250 + 250
145
25
1+3
bakplåt
Tunn kaka 1)
1000
150
30
2
bakplåt
20
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Tunn kaka 1)
1000 +
1000
155
40
Jästkaka med
äpple
2000
170 - 180
Äppelpaj
1200 +
1200
Småkakor 1)
Småkakor 1)
Falsni‐
vå
Tillbehör
1+3
bakplåt
40 - 50
3
bakplåt
175
55
2
2 runda alu‐
miniumplåtar
(diameter: 20
cm) på sam‐
ma ugnsnivå
500
155
30
2
bakplåt
500 + 500
155
40
1+3
bakplåt
Lätt sockerkaka 350
utan fett 1)
160
30
1
1 rund alumi‐
niumplåt
(diameter: 26
cm)
Kaka i långpan‐ 1200
na
150 - 160
30 - 35 2)
2
bakplåt
Hel kyckling
180
55
2
galler
1
bakplåt
2
galler
1400
Fläskstek
800
170 - 180
45 - 50
1
bakplåt
Fylld jästkaka
1200
150 - 160
20 - 30
2
bakplåt
Pizza
1000 +
1000
200 - 210
30 - 40
1+3
bakplåt
Pizza
1000
190 - 200
25 - 35
2
bakplåt
Cheese cake
2600
160 - 170
40 - 50
1
bakplåt
Schweizisk äp‐
pelkaka 3)
1900
180 - 200
30 - 40
2
bakplåt
Julkaka 1)
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
bakplåt
Quiche Lorrai‐
ne 3)
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 rund plåt
(diameter: 26
cm)
Bondbröd 4)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
bakplåt
SVENSKA
Falsni‐
vå
21
Livsmedel
Mängd (g)
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Tillbehör
Ungersk val‐
nötsdessert 3)
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 alumi‐
niumplåtar
(längd: 25
cm) på sam‐
ma ugnsnivå
Ungersk val‐
600 + 600
nötsdessert
(somlói galus‐
ka) - traditionell
150 - 160
30 - 40
2
2 alumi‐
niumplåtar
(längd: 25
cm) på sam‐
ma ugnsnivå
Jästa bullar 1)
800
190
15
3
bakplåt
Jästa bullar 5)
800 + 800
190
15
1+3
bakplåt
Rulltårta 1)
500
150 - 160
15 - 20
3
bakplåt
Maränger
400
110 - 120
30 - 40
2
bakplåt
Maränger
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
bakplåt
Smulpaj
1500
160 - 170
25 - 35
3
bakplåt
Sockerkaka 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
bakplåt
Butterkaka 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
bakplåt
1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
2) När du har stängt av produkten ska du låta kakan stå kvar i ugnen i 7 minuter.
3) Förvärm i ugnen i 10-15 minuter.
4) Ställ in temperaturen på 250 °C och förvärm ugnen i 10-20 minuter.
5) Förvärm i ugnen i 15 minuter.
11.8 Baka med ånga
Livsmedel
Tempe‐ Tid (min) Falsni‐ Tillbehör
ratur
vå
(°C)
Bröd och pizza
Bullar
190
25 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Franskbullar
200
40 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fryst pizza 350 g
190
25 - 35
2
galler
Rulltårta
180
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Brownie
180
35 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Kakor på en bakplåt
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Tempe‐ Tid (min) Falsni‐ Tillbehör
ratur
vå
(°C)
Kakor i burk
Sufflé
210
35 - 45
2
sex keramiska ramekiner på
galler
Sockerkaksbotten
180
25 - 35
2
flan-form på galler
Sockerkaka
150
35 - 45
2
kakburk på galler
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Hel fisk, 200 g
180
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fiskfilé, 300 g
180
30 - 40
2
pizzaform på galler
Kött i påse 250 g
200
35 - 45
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Köttspett 500 g
200
30 - 40
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Fisk
Kött
Små bakade godsaker
Cookies
170
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Macroner
170
40 - 50
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Muffins
180
30 - 40
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Crackers
160
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Mördegskakor
140
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Tarteletter
170
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Blandade grönsaker 200
i påse 400 g
20 - 30
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Omelett
200
30 - 40
2
pizzaform på galler
Grönsaker på plåt
700 g
190
25 - 35
2
bakplåt eller grill-/långpanna
Vegetarian
11.9 Information till provanstalter
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tillbehör
Falsni‐
vå
Tid
(min)
Småkakor (16
stycken/plåt)
Över-under‐
värme
160
bakplåt
3
20 - 30
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tillbehör
Falsni‐
vå
Tid
(min)
Småkakor (16
stycken/plåt)
Varmluftstil‐
lagning
150
bakplåt
3
20 - 30
Äppelpaj (2 formar Över-under‐
Ø 20 cm, diagonalt värme
placerade)
190
galler
1
65 - 75
Äppelpaj (2 formar Varmluftstil‐
Ø 20 cm, diagonalt lagning
placerade)
180
galler
2
70 - 80
Lätt sockerkaka
utan fett
Över-under‐
värme
180
galler
2
20 - 30
Lätt sockerkaka
utan fett
Varmluftstil‐
lagning
160
galler
2
25 - 35
Mördegskaka/
mördegsremsor
Över-under‐
värme
140
bakplåt
3
15 - 30
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluftstil‐
lagning
140
bakplåt
3
20 - 30
23
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör med
non stick-beläggning. Det kan skada
ytan.
12.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel
med samma försiktighet.
12.3 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
24
www.electrolux.com
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
2. Lyft och vrid spakarna på de två
gångjärnen.
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
12.4 Rengöring av ugnsluckan
Ugnsluckan har tre glasrutor.Ugnsluckan
och glasrutorna går att ta bort för
rengöring.
Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glasrutorna.
3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Dra därefter
framåt och ta bort luckan från sin
plats.
1. Öppna luckan helt och håll i de två
gångjärnen.
4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
SVENSKA
25
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning.
Du måste sätta tillbaka glasrutorna (A
och B) i rätt ordning.
A
B
5. Lossa låssystemet för att ta bort
glasrutorna.
6. Vrid de två fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina fästen.
Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.
90°
7. Lyft försiktigt och ta därefter bort
glasrutorna en efter en. Börja med
den översta glasrutan.
1
2
8. Rengör glasrutorna med vatten och
diskmedel. Torka glasrutorna noga.
12.5 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand.
Förvaringslådan under ugnen kan tas
bort för rengöring.
26
www.electrolux.com
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
2. Lyft försiktigt förvaringslådan uppåt.
3. Dra ut lådan helt.
För att sätta fast förvaringslådan, följ
stegen ovan i motsatt ordning.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Säkringen har gått.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av. En ljud‐
eller flera touch-kontroller.
signal ljuder när hällen slår
ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
27
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Se avsnittet "Daglig an‐
vändning".
Effektfunktionen är påsla‐
gen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
tänds.
Den automatiska avstäng‐
ningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från
eluttaget en stund. Ta ur
eller koppla från säkringen
i husets/lägenhetens säk‐
ringsskåp. Anslut igen. Om
och en siffra tänds.
tänds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
28
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhet‐
tningsskydd för zonerna är
igång.
Stäng av hällen. Ta bort
det heta kokkärlet. Slå på
zonen igen efter ca 30 se‐
kunder. Om det berodde
på kokkärlet försvinner fel‐
meddelandet. Restvär‐
meindikatorn är fortfarande
tänd. Låt kokkärlet bli till‐
räckligt svalt. Kontrollera
om kokkärlet är kompati‐
belt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
Ugnen är avstängd.
Sätta på ugnen.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
tänds.
Ugnen värms inte upp.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säkrings‐
skåpet och slå på den
igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
29
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskriv‐ EKI60303HW
ning
EKI60303HX
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzo‐
ner
4
Uppvärm‐
ningsteknik
Induktion
Diameter på
runda kokzo‐
ner (Ø)
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
14,0 cm
18,0 cm
14,0 cm
21,0 cm
Energiförbruk‐
ning per kok‐
zon (EC elec‐
tric cooking)
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
Vänster fram
173,5 Wh/kg
169,8 Wh/kg
173,5 Wh/kg
163,7 Wh/kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
170,1 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 2: Hällar – Metoder för mätning av
prestanda.
14.2 Häll - Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
14.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKI60303HW
EKI60303HX
Energiindex
94.9
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0,84 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0,75 kWh/program
30
www.electrolux.com
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
57 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
EKI60303HW
46.0 kg
EKI60303HX
46.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
14.4 Ugn - Energibesparing
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Baka med ånga
För att spara energi under tillagningen.
För mer information, se Ugnsfunktioner,
kapitlet "Ugn - daglig användning"
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
31
867342937-B-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement