Progress PBD46102X User manual

Progress PBD46102X User manual
Návod k použití
Parní trouba
PBD46102X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
4
7
8
9
10
13
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Energetická účinnost
15
17
20
22
47
52
54
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné součásti se při použití mohou zahřát na vysokou
teplotu.
Progress 3
•
•
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
4 Progress
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a
vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
• Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být zapojen
do napájecí sítě.
• Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální
výška skříňky pod
pracovní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
549 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
548 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s
otevřenými dvířky
1017 mm
Minimální velikost
ventilačního otvoru.
Otvor se nachází na
spodní zadní straně
550 x 20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4 x 12 mm
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v
provozu nebo jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
Progress 5
•
•
•
•
•
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
• Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
• Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
6 Progress
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče opatrní.
Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Progress 7
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
Příslušenství
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
Hluboký pekáč / plech
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Plech na pečení
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Na koláče a sušenky.
8 Progress
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání trouby používejte senzorová tlačítka.
1
2
3
4
5
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Funkce
Slouží k nastavení pečicí funkce nebo automatic‐
kého programu.
Oblíbené
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnuté trouby.
Teplota / rychlé
zahřátí
Slouží k nastavení nebo kontrole teploty.
Stisknutím a podržením na tři sekundy zapnete a
vypnete funkci: rychlé zahřátí.
Nahoru, Dolů
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Osvětlení trouby
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
Hodiny
Slouží k nastavení funkcí hodin.
Minutka
K nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
Progress 9
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla / Ukazatel
vodní hladiny
E. Kontrolky funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
zahřívání
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel zásobníku na vodu
Signalizuje hladinu vody
Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se .
Tyto stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty v troubě.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
10 Progress
První čištění
Nastavení stupně tvrdosti vody
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a
vyjímatelné drážky na rošty.
Po zapojení trouby do sítě musíte nastavit
stupeň tvrdosti vody.
Viz část „Čištění a údržba“.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody (dH) s odpovídajícím
ukládáním vápníku a kvalitou vody.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Tvrdost vody
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Středně
tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční proužek
dodaný spolu se sadou pro vaření v
parní troubě.
2. Vložte všechny reakční plochy proužku
do vody na přibližně jednu sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody.
3. Z proužku otřepejte přebytečnou vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se budou
dále měnit. Nekontrolujte tvrdost vody
později než jednu minutu po provedení
zkoušky.
5. Nastavení tvrdosti vody: nabídka
nastavení.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Viz „Používání nabídky nastavení“ v části
„Doplňkové funkce“.
Zkušební proužek
Tvrdost Vody
1
2
3
4
Tvrdost vody můžete změnit v nabídce
nastavení.
Progress 11
Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Pravý horký
vzduch
Pizza
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Funkce trou‐
by
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
pečení
Horní/spodní
ohřev
Mražené po‐
traviny
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K přípravě polotovarů do
křupava (např. hranolek,
amerických brambor ne‐
bo jarních závitků).
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
Rozmrazová‐
ní
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Pečení chle‐
ba
Použití
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1. Pokud pou‐
žíváte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
Pomocí této funkce mů‐
žete připravovat chléb a
housky s velmi dobrými
profesionálními výsledky
co do křupavosti, barvy a
kůrky.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
12 Progress
Funkce trou‐
by
Regenerace
Nízká Vlhkost
Vysoká
Vlhkost
Vaření V
Páře
Použití
Opakovaný ohřev v páře
brání vysychání povrchu
jídel. Teplo je rozváděno
šetrně a rovnoměrně, což
umožňuje obnovení chuti
a vůně právě
připravených pokrmů.
Tuto funkci lze použít k
opakovanému ohřevu jí‐
del přímo na talíři. Najed‐
nou lze ohřát několik
talířů umístěných na rů‐
zných polohách roštů.
K pečení chleba, velkých
kusů masa nebo k
ohřevu chlazených či
mražených pokrmů.
K přípravě pokrmů s vy‐
sokým obsahem vlhkosti,
pudinku do polévky a te‐
rin ve vodě, a pro vaření
ryb.
K přípravě zeleniny, ryb,
brambor, rýže, těstovin
nebo speciálních příloh.
Během některých funkcí trouby
se může osvětlení při teplotě
nižší než 60 °C automaticky
vypnout.
Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
pečicí funkci.
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
Opětovným stisknutím
změňte teplotu.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji automaticky
po pěti sekundách.
rychlé zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze s
některými pečicími funkcemi. Pokud je v
nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí nelze
s danou funkcí použít, zazní zvuková
signalizace. Viz „Používání nabídky
nastavení“ v části „Doplňkové funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
Progress 13
VAROVÁNÍ! Používejte pouze
studenou vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny. Do
zásobníku na vodu nenalévejte
hořlavé či alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte troubu.
5. Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
6. V případě potřeby nastavte funkci:
nebo : Ukončení .
Trvání
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do zásobníku
je nutné doplnit vodu dle výše uvedeného
postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte troubu.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
zásobníku.
POZOR! Trouba je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Při vyprazdňování
zásobníku na vodu buďte
opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku trouby vždy vysušte, až
vychladne.
Nechte troubu zcela vyschnout s
otevřenými dvířky.
Sušení můžete urychlit zavřením dvířek a
předehřátím trouby pomocí funkce Pravý
horký vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Denní čas
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas mů‐
žete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
Ukončení
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
Odložené spuštění
Slouží ke spojení funkce Trvání a Ukončení.
Nastavit a spustit
K pozdějšímu zapnutí trouby s potřebnými nastaveními je‐
diným stisknutím senzorového tlačítka.
14 Progress
Funkce hodin
00:00
Použití
Minutka
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci Minutka můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
Měřič času
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku pro‐
vozu trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát. Měřič
času se nezapne, pokud jsou nastaveny funkce Trvání a
Ukončení. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz trouby.
Nastavení a změna času
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte , dokud nezačne blikat .
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Použijte
nebo
k nastavení
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
Nastavení Trvání
Nastavení: Odložené spuštění
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
nebo
k nastavení
3. Použijte
minut Trvání.
nebo se Trvání
4. Stiskněte
automaticky spustí po pěti sekundách.
nebo
k nastavení
5. Použijte
hodin Trvání.
6. Stiskněte
nebo se Trvání
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
Nastavení Ukončení
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
a
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat .
3. Stisknutím
nebo
pro nastavení
minut pro Trvání.
4. Stiskněte
.
5. Použijte
nebo
k nastavení
hodin Trvání.
6. Stiskněte
.
Na displeji bliká .
nebo
k nastavení
7. Použijte
Ukončení a stiskněte
. Nejprve
nastavte minuty a poté hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu Trvání a
vypne se v nastavený Ukončení. Po
uplynutí nastaveného času zní dvě minuty
signál. Na displeji začne blikat
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
Progress 15
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odložené
spuštění zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a .
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
Nastavení: Nastavit a spustit
Funkci Nastavit a spustit můžete použít,
pouze pokud je nastavena funkce Trvání.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Zvolte Trvání.
3. Opakovaně stiskněte , dokud na
displeji nezačne blikat .
4. Stisknutím
nastavíte funkci
Nastavit a spustit.
Na displeji se zobrazí
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím senzorového tlačítka
(kromě ZAP/VYP) spustíte funkci
Nastavit a spustit.
Nastavení: Minutka
1. Stiskněte .
Na displeji bliká
a „00“.
můžete přepínat mezi
2. Pomocí
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
k nastavení
Minutka a potvrďte stisknutím .
4. Stiskněte
nebo se Minutka
automaticky spustí po pěti sekundách.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
Nastavení: Měřič času
1. K resetování Měřič času stiskněte:
opakovaně
, dokud se na displeji
nezobrazí blikající
.
2. Stiskněte a podržte: . Až se na
displeji zobrazí „00:00“, Měřič času
začne znovu počítat.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 25 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí výchozí doba přípravy u všech
automatických programů.
Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
16 Progress
Číslo programu
Název programu
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
HOVĚZÍ PEČENĚ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
7. Vypněte spotřebič.
Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle zadané
váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
.
2. Stiskněte
3. Pomocí
nebo
se zadáním váhy.
nastavte program
Progress 17
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
Automatické programy s pečicí
sondou (vybrané modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se na
displeji nezobrazí .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte program
s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
a
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
bliká.
dvě minuty zvukový signál.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• teplota trouby (minimálně 120 °C),
• teplota ve středu pokrmu.
POZOR! Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se může
změnit.
Když zasunete pečicí sondu do
zásuvky, zrušíte nastavení
funkce hodin.
Druhy jídla: maso, drůbež a ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy (s
na
držadle) do středu masa nebo ryby,
pokud možno do nejsilnější části.
Ujistěte se, že alespoň 3/4 pečicí
sondy jsou vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
18 Progress
Když pečete s pečicí sondou,
můžete změnit teplotu
zobrazenou na displeji. Po
zasunutí pečicí sondy do
zásuvky a nastavení funkce
trouby a teploty se na displeji
zobrazí aktuální teplota středu
masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu trouby
• aktuální teplotu středu
masa.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
Druh jídla: dušené maso
1. Zapněte spotřebič.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně do
středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na jednom
místě. Abyste toho dosáhli, použijte
pevnou přísadu. Okraj zapékací mísy
použijte k podepření silikonové rukojeti
pečicí sondy. Špička pečicí sondy by
Progress 19
se neměla dotýkat dna zapékací mísy.
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když bliká
symbol . Pokud se na
displeji zobrazuje , ale
nebliká, před tím, než
nastavíte teplotu sondu,
nastavte novou hodnotu
a
nebo
stisknutím
.
8. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
9. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ! Pečicí sonda
může být velmi horká a hrozí
nebezpečí popálenin. Při
vytahování zástrčky pečicí
sondy a vyjmutí sondy z
pokrmu buďte opatrní.
a
Na displeji se zobrazí blikající
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
6. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
7. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
20 Progress
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu
a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení proti
překlopení. Vysoký okraj kolem
roštu slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
2. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte a
podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Progress 21
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
4
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
5
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
6
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
7
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
8
TVRDOST VODY
1-4
9
SERVISNÍ NABÍDKA
-
10
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Stiskněte a podržte
po dobu tří
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Stisknutím
nebo
zvolte
nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Stisknutím
nebo
změňte
hodnotu nastavení.
5. Stiskněte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
22 Progress
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, krupice
a vajec.
Můžete připravit jídlo sestávající z
několika pokrmů v rámci jednoho vaření.
Aby byly všechny pokrmy připraveny ve
stejnou dobu, začněte s jídlem s nejdelší
dobou přípravy a poté v příslušný čas
podle tabulek vaření přidávejte zbývající
pokrmy.
Příklad: Celková doba tohoto vaření je
40 min. Nejprve vložte Vařené brambory,
čtvrtky, po 20 minutách přidejte Losos,
filety a Brokolice, růžičky po 30 minu‐
tách.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Vaření V Páře
Je-li funkce zapnutá, buďte při otevírání
dvířek trouby opatrní. Může dojít k úniku
páry.
Sterilizace
Pomocí této funkce lze sterilizovat nádoby
(např. dětské lahve).
Čisté nádoby vložte dnem vzhůru
doprostřed roštu v první poloze.
Naplňte zásobník po maximální hladinu a
nastavte dobu na 40 minut.
Pečení
Tato funkce umožňuje přípravu všech
druhů čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
(min)
Vařené brambory,
čtvrtky
40
Losos, filety
20
Brokolice, růžičky
10
Když připravujete více pokrmů najednou,
použijte největší potřebné množství vody.
Použijte druhou polohu roštu.
Progress 23
ZELENINA
ZELENINA
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
8 - 10
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
Brokolice, růžičky,
předehřejte prázdnou trou‐
bu
25 - 35
Květák, růžičky
25 - 35
Kedluben, proužky
25 - 35
Bílé fazole
30 - 40
Kukuřičný klas
35 - 45
Černý kořen
35 - 45
Květák, celý
35 - 45
Zelené fazolky
40 - 45
Bílé nebo červené zelí, pro‐
užky
50 - 60
Artyčoky
55 - 65
Sušené fazole, namočené,
poměr vody k fazolím 2:1
10
Loupaná rajčata
10 - 15
Špenát, čerstvý
10 - 15
Cukety, plátky
15
Zelenina, spařená
15 - 20
Houby, plátky
15 - 20
Paprika, proužky
15 - 25
Brokolice, celá
15 - 25
Chřest, zelený
15 - 25
Lilek
15 - 25
Dýně, kostičky
60 - 90
Kyselé zelí
15 - 25
Rajčata
70 - 90
Červená řepa
20 - 25
Fazole, spařené
20 - 25
Polníček, listy
20 - 25
Kapusta, kadeřavá
20 - 30
Celer, kostičky
20 - 30
Pórek, kroužky
20 - 30
Hrášek
20 - 30
Hrách velkoplodý / Hrách
velkoplodý
20 - 30
Sladké brambory
20 - 30
PŘÍLOHY
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, poměr vody ke ku‐
skusu 1:1
Fenykl
15 - 25
Čerstvé Tagliatelle
20 - 30
Mrkev
20 - 25
25 - 35
Chřest, bílý
Krupicový pudink, poměr
vody ke krupici 3,5:1
25 - 35
Růžičková kapusta
24 Progress
PŘÍLOHY
OVOCE
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
Nastavte teplotu 99 °C.
(min)
20 - 30
Čočka, červená, poměr vo‐
dy k čočce 1:1
25 - 30
Špecle
25 - 35
Bulgur, poměr vody k bulgu‐
ru 1:1
25 - 35
Kynuté knedlíky
30 - 35
Aromatická rýže, poměr vo‐
dy k rýži 1:1
30 - 40
Vařené brambory, čtvrtky
35 - 45
Houskový knedlík
35 - 45
Bramborové knedlíky
35 - 45
Rýže, poměr vody k rýži
1:1, poměr vody k rýži může
být odlišný v závislosti na
typu rýže
40 - 50
Polenta, poměr vody 3:1
40 - 55
Rýžový pudink, poměr mlé‐
ka k rýži 2,5:1
45 - 55
Neloupané brambory,
střední
55 - 60
Čočka, hnědá a zelená, po‐
měr vody k čočce 2:1
10 - 15
Jablečné plátky
10 - 15
Horké bobulovité plody
10 - 20
Rozpouštění čokolády
20 - 25
Ovocný kompot
RYBY
(min
)
(°C)
15 20
Tenký plátek ryby
75 - 80
20 25
Krevety, čerstvé
75 - 85
20 30
Slávky
100
20 30
Losos, filety
85
20 30
Pstruh, 0,25 kg
85
30 40
Krevety, mražené
75 - 85
40 45
Pstruh, 1 kg
85
Progress 25
MASO
VEJCE
(min
)
Nastavte teplotu 99 °C.
(°C)
15 20
Klobásy chipolatas
80
20 30
Bavorská telecí klo‐
bása / Bílá klobása
80
20 30
Vídeňské párky
80
25 35
Pošírovaná kuřecí
prsa
90
55 65
Vařená šunka, 1 kg
99
60 70
Kuře, pošírované, 1 1,2 kg
99
70 90
Uzené maso, pošíro‐
vané
90
80 90
Telecí / Vepřová ký‐
ta, 0,8 - 1 kg
90
110
120
Hovězí tafelspitz
99
(min)
10 - 11
Vejce, naměkko
12 - 13
Vejce, na hniličku
18 - 21
Vejce, natvrdo
Kombinovaná funkce: Turbo gril
+ Vaření V Páře
Můžete tyto funkce zkombinovat a
připravovat maso, zeleninu i přílohy
současně.
1. Nastavte funkci: Turbo gril k pečení
masa.
2. Přidejte připravenou zeleninu a
přílohy.
3. Nechte teplotu trouby klesnout na cca
90 °C. Můžete otevřít dvířka trouby do
první polohy na přibližně 15 minut.
4. Nastavte funkci: Vaření V Páře. Pečte
všechny pokrmy společně, dokud
nebudou hotové.
Použijte první polohu roštu pro maso a třetí polohu roštu pro zeleninu.
Hovězí pečeně,
1 kg / Růžičko‐
vá kapusta, po‐
lenta
Turbo gril
První krok: upečte maso
Vaření V Páře
Druhý krok: přidejte zeleninu
(°C)
(min)
(°C)
(min)
180
60 - 70
99
40 - 50
26 Progress
Turbo gril
První krok: upečte maso
Vaření V Páře
Druhý krok: přidejte zeleninu
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Vepřová peče‐
ně, 1 kg /
Brambory / Ze‐
lenina, omáčka
180
60 - 70
99
30 - 40
Telecí pečeně,
1 kg / Rýže /
Zelenina
180
50 - 60
99
30 - 40
Vysoká Vlhkost
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Bagety k pečení,
40 - 50 g
200
20 30
Tenký plátek ryby
85
15 25
Housky či rohlíky k
pečení
200
20 30
Zapečená vejce
90 110
15 30
200
25 35
Malé ryby, až 0,35
kg
90
20 30
Bagety k pečení,
zmrazené, 40 - 50
g
180
Silný plátek ryby
90
25 35
Sekaná, syrová,
0,5 kg
30 40
Pečivo, 40 - 60 g
Celá ryba, až 1 kg
90
30 40
180 210
30 40
190
Krém / Koláč v ma‐
lých miskách
90
35 45
Zapečené těstovi‐
ny
40 50
Chléb, 0,5 - 1 kg
Knedlíky
120 130
40 50
180 190
45 50
Lasagne
180
Paštiky terrine
90
40 50
45 55
Kuře, 1 kg
180 200
50 60
Zapečené brambo‐
ry
160 170
50 60
Nízká Vlhkost
Použijte druhou polohu roštu, není-li
uvedeno jinak.
Progress 27
(°C)
(min)
Vepřová kýta, uze‐
ná, 0,6 - 1 kg
160 180
60 70
Hovězí pečeně, 1
kg
180 200
60 90
Kachna, 1,5 - 2 kg
180
70 90
Telecí pečeně, 1
kg
180
80 90
Vepřová pečeně, 1
kg
160 180
90 100
Husa, 3 kg, použi‐
jte první polohu ro‐
štu
170
130 170
Regenerace
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte druhou polohu roštu.
Nastavte teplotu 110 °C.
(min)
Těstoviny
10 - 15
Rýže
10 - 15
Knedlíky
15 - 25
Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li zhnědnutí
nerovnoměrné, není nutné měnit
nastavení teploty. Rozdíly se během
pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
Nastavte teplotu 110 °C.
(min)
Jídla na jeden talíř
10 - 15
Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý
či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Příště nastavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
28 Progress
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Dortový kor‐
pus - křehké
těsto,
předehřejte
prázdnou
troubu
Pravý horký vzduch
170 - 180
10 - 25
2
Dortový kor‐
pus - piškoto‐
vé těsto
Pravý horký vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Kulatý koláč /
Briošky
Pravý horký vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký ko‐
láč / Ovocné
koláče
Pravý horký vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Tvarohový
koláč
Horní/spodní ohřev
170 - 190
60 - 90
1
Progress 29
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Použijte třetí polohu roštu.
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
Použijte plech na pečení.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Drobenkový koláč
150 160
20 - 40
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto),
použijte hluboký
pekáč / plech
150
35 - 55
Ovocné koláče z
křehkého těsta
(°C)
(min)
160 170
40 - 80
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Roláda
180 - 200
10 - 20
3
Žitný chléb:
nejprve: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
30 Progress
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Máslový mandlový
koláč / Cukrové ko‐
láčky
190 - 210
20 - 30
3
Krém. zákusky z list.
těsta / Banánky
190 - 210
20 - 35
3
Kynutá pletýnka /
Věnec
170 - 190
30 - 40
3
Ovocné koláče (ky‐
nuté těsto / piškoto‐
vé těsto), použijte
hluboký pekáč /
plech
170
35 - 55
3
Kynutý koláč s jem‐
nou náplní (např.
tvaroh, smetana,
pudink)
160 - 180
40 - 80
3
Drážďanská štola
160 - 180
50 - 70
2
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
Progress 31
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký
vzduch
160
10 - 25
Čajové pečivo z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
Čajové pečivo z kynuté‐
ho těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
Sněhové pusinky z va‐
ječného bílku / Pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
10 - 25
Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Bagety zapečené s
roztaveným sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
32 Progress
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Sladké nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Pečení na více úrovních
Použijte plechy na pečení.
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
KOLÁČE / PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Krém. zákusky z list.
těsta / Banánky,
předehřejte prázd‐
nou troubu
160 - 180
25 - 45
1/4
Koláč s drobenkou,
suchý
150 - 160
30 - 45
1/4
SUŠENKY / MALÉ KOLÁČKY / SLADKÉ PEČIVO / SLANÉ PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Tři polohy
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Čajové pečivo
z piškotového
těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Progress 33
SUŠENKY / MALÉ KOLÁČKY / SLADKÉ PEČIVO / SLANÉ PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Tři polohy
Malé listové
pečivo,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
170 - 180
30 - 50
1/4
-
Čajové pečivo
z kynutého tě‐
sta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku / Pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Tipy k pečení masa
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo
na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím
připečení kapajícího tuku.
Kusy pečeně několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
Pečení masa
Použijte první polohu roštu.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, neprope‐
čený, předehřejte
prázdnou troubu
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
190 - 200
5-6
34 Progress
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, středně
propečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobře pro‐
pečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
Progress 35
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázd‐
nou troubu
až 1
230
30 - 40
Hřbet z vysoké
zvěře
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké zvěře
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
ZVĚŘINA
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
36 Progress
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každá
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
RYBY (DUŠENÉ)
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Celá ryba
Pečení křupavého těsta pomocí
funkce:Pizza
PIZZA
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
Koláče
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
(°C)
(min)
160 - 180
45 - 60
Progress 37
PIZZA
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Slaný lo‐
trinský ko‐
láč / Švý‐
carský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
Zeleninový
koláč
160 - 180
50 - 60
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
Pizza, ten‐
ké těsto,
použijte
hluboký
pekáč /
plech
(°C)
(min)
210 - 230
15 - 25
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Pizza, silné
těsto
180 - 200
20 - 30
Nekvašený
chléb
210 - 230
10 - 20
Malé listo‐
vé pečivo
160 - 180
45 - 55
Flammeku‐
chen
210 - 230
15 - 25
Pirohy
180 - 200
15 - 25
Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
38 Progress
GRIL
Použití funkce: Gril
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5
kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Pečení chleba
Nízkoteplotní pečení
Předehřátí se nedoporučuje.
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °CTeplota .
Použijte druhou polohu roštu.
CHLÉB
(°C)
(min)
Bílý chléb
170 - 190
40 - 60
Bageta
200 - 220
35 - 45
Briošky
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
170 - 190
50 - 70
Celozrnný
chléb
170 - 190
50 - 70
Celozrnný
chléb
170 - 190
40 - 60
Bagety/
kaiserky
190 - 210
20 - 35
1. Na obou stranách maso osmahněte na
pánvi při vysoké teplotě po dobu 1 - 2
minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení nebo
přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení. Na
prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Progress 39
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1.5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1.5
120 - 150
1
Mražené potraviny
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Americké brambory / Kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená bramborová ka‐
še
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, čer‐
stvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mražené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
40 Progress
Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
PECKOVINY
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte
teplotu na 100 °C (viz tabulka).
35 - 45
35 - 45
10 - 15
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená
nakládaná
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
50 - 60
15 - 20
MĚKKÉ OVOCE
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
(min)
Další
vaření při
100 °C
ZELENINA
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
(min)
Doba
zavařován
í do začát‐
ku perlení
Sušení - Pravý horký vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když troubu
v polovině doby sušení zastavíte, otevřete
dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
Progress 41
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
ZELENINA
OVOCE
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
(h)
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené
Středně pro‐
pečené
Dobře prope‐
čené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
83
86
VEPŘOVÉ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Šunka / Pečeně
80
84
88
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta, uze‐
ná / Vepřová kýta, pošírovaná
75
78
82
42 Progress
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z vy‐
soké zvěře
70
75
80
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, celá /
prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
Progress 43
RYBA (LOSOS, PSTRUH,
CANDÁT)
Ryba, celá / velká / dušená / Ryba,
celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENINA
Dušená cuketa / Dušená brokolice /
Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Zapečené cannelloni / Lasagne /
Zapečené těstoviny
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jídlo
s rýžovou kaší, s ovocem / bez
ovoce / Dušené jídlo se sladkými
nudlemi
Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
85
90
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu a
s reflexní úpravou.
44 Progress
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kulatá
koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
Informace pro zkušebny
Testy podle normy: EN 60350, IEC 60350.
Progress 45
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě
(°C)
(min)
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý horký
vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý horký
vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní ohřev
180
70 - 90
1
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Máslové sušenky / Pruhy
těsta
Pravý horký vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pruhy
těsta, předehřejte prázd‐
nou troubu
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
170
20 - 30
46 Progress
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky
(°C)
(min)
Dvě
polo‐
hy
Tři po‐
lohy
Máslové sušenky /
Pruhy těsta
Pravý horký
vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčky, 20
kousků na plech,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Pravý horký
vzduch
150
23 - 40
1/4
-
GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
(min)
Topinky
Gril
1-3
5
Hovězí steak, v polovině do‐
by obraťte
Gril
24 - 30
4
Informace pro zkušebny
Testy pro funkci: Vaření V Páře.
Použijte plech na pečení.
Testy podle normy IEC 60350-1.
Progress 47
Nastavte teplotu 99 °C.
Nádoba (Ga‐
stronorm)
(kg)
Brokolice,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
1 x 1/2 perfo‐
rovaný
0,3
3
13 - 15
Vložte
plech na
pečení do
první po‐
lohy ro‐
štu.
Brokolice,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
2 x 1/2 perfo‐
rovaný
2 x 0,3
2a4
13 - 15
Vložte
plech na
pečení do
první po‐
lohy ro‐
štu.
Brokolice,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
1 x 1/2 perfo‐
rovaný
max.
3
15 - 18
Vložte
plech na
pečení do
první po‐
lohy ro‐
štu.
Hrášek, mraže‐
ný
2 x 1/2 perfo‐
rovaný
2 x 1,3
2a4
Dokud te‐
plota v nej‐
chladněj‐
ším místě
nedosáhne
85 °C.
Vložte
plech na
pečení do
první po‐
lohy ro‐
štu.
(min)
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.
48 Progress
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel
může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Pou‐
žijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenstv
í
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
Doporučené čisticí prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou poškodit
smalt či součásti z nerezové oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na a u těch
nejlepších maloobchodních prodejců.
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda trouba již
vychladla. Hrozí nebezpečí popálení.
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky roštů instalujte stejným postupem
v opačném pořadí.
Podnabídka pro: Čištění
Podnabídka s čisticími funkcemi je pod
senzorovým tlačítkem
.
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
Symbol
Položka nabídky
Popis
S1
Vypuštění nádržky
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
S2
Čistění párou
Čištění spotřebiče pomocí páry.
S3
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru páry
od usazeného vodního kamene.
Progress 49
Symbol
S4
Položka nabídky
Popis
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu ge‐
nerátoru páry po častém používání parních
funkcí.
Zapnutí čisticí funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí S1. U některých modelů
můžete také zvolit S2, S3, S4.
nebo
zvolte čisticí
3. Pomocí
funkci.
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
Vypuštění nádržky - S1
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu ze
zásobníku. Funkci použijte po vaření v
páře.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zapněte funkci Vypuštění nádržky S1. Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
.
3. Stiskněte
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Čistění párou - S2
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku spotřebiče párou.
Lepších výsledků dosáhnete
spuštěním čisticí funkce po
vychladnutí spotřebiče.
Uvedený čas se týká délky
funkce a nezahrnuje čas
potřebný k vyčištění vnitřku
uživatelem.
Když je funkce čištění párou aktivní,
osvětlení je vypnuté.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
2. Zapněte funkci Čištění párou - S2. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Když je program dokončen, ozve se
zvukový signál.
3. Signál vypnete stisknutím některého
senzorového tlačítka.
4. Otřete vnitřní povrch spotřebiče
neabrazivní měkkou houbičkou. K
vyčištění vnitřku můžete použít
vlažnou vodu.
Po vyčištění nechte dvířka spotřebiče
přibližně jednu hodinu otevřená. Počkejte,
dokud spotřebič nevyschne. Nechte
spotřebič zcela vychladnout s otevřenými
dvířky. Sušení můžete urychlit zavřením
dvířek a předehřátím spotřebiče pomocí
funkce Pravý horký vzduch o teplotě 150
°C po dobu přibližně 15 minut.
Maximálního účinku čisticí funkce
dosáhnete, když po dokončení funkce
spotřebič vyčistíte ručně. Je-li stupeň
zašpinění vysoký, opakujte postup
podruhé.
Připomínka čištění
Tato funkce vás upozorní na nutnost
vyčištění a že byste měli provést funkci:
S2.
Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout
v nabídce nastavení.
50 Progress
Systém tvoření páry Odstraňování vodního kamene S3
Když systém tvoření páry pracuje, dochází
v něm k usazování vodního kamene z
důvodu přítomnosti vápníku ve vodě. To
může mít negativní vliv na kvalitu páry,
výkon generátoru páry či kvalitu jídla.
Abyste tomu zabránili, z okruhu tvoření
páry odstraňujte zbytkový vodní kámen.
Zvolte funkci z nabídky:
.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný. V případě potřeby zapněte
funkci vypuštění nádržky - S1.
3. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
4. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
5. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo se
na displeji nezobrazí zpráva.
Tento postup trvá přibližně 1 hodinu 40
minut.
6. Zapněte funkci Odstraňování vodního
kamene - S3. Viz „Zapnutí čisticí
funkce”.
7. Na konci první části vyprázdněte plech
na pečení a vložte jej opět na první
polohu roštu.
8. Zapněte funkci Proplachování. Viz
„Systém tvoření páry - Proplachování S4“.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Pokud se funkce Odstraňování
vodního kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
Pokud je spotřebič vlhký či mokrý, vytřete
jej dosucha utěrkou. Nechte spotřebič
zcela vychladnout s otevřenými dvířky.
Připomínka odstranění vodního
kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se zapnou při každém vypnutí
spotřebiče. Když je připomínka aktivní, na
displeji bliká S3.
• Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
• Důrazná připomínka vám přikáže
provést odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní kámen ze
spotřebiče, když se zobrazuje důrazná
připomínka, nebudete moci používat
parní funkce. Připomínku odstranění
vodního kamene nelze vypnout.
Systém tvoření páry Proplachování - S4
Vyjměte veškeré příslušenství.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první polohy
roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Zapněte funkci Proplachování - S4. Viz
„Zapnutí čisticí funkce”.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Zdvihněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Progress 51
A
A
3. Přivírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 45°.
9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím
prostředkem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že
jsou skleněné panely vloženy
do správné polohy, jinak by se
mohl povrch dvířek přehřívat.
45°
Výměna žárovky
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2
B
1
POZOR! Hrubé zacházení se
skleněnými panely, obzvláště
kolem okrajů předního panelu,
může způsobit prasknutí skla.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
52 Progress
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí son‐
dy ze zásuvky.
a
displej znovu zapnete.
Progress 53
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se o závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení pé‐
če o zákazníky.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
kamene je přerušen před
dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐
plnili na maximální úroveň.
Zkontrolujte, zda je v zásob‐
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
Po ukončení funkce čištění
je na dně vnitřku trouby příliš
mnoho vody.
Před spuštěním čisticího
programu jste do spotřebiče
nastříkali příliš mnoho čisti‐
cího prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
54 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste ze spotřebiče ne‐
odstranili příslušenství. Mů‐
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost či‐
štění.
Vyjměte příslušenství ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ENERGETICKÁ ÚČINNOST
List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Progress
Označení modelu
PBD46102X 944182407
Index energetické účinnosti
81.0
Třída energetické účinnosti
A+
Progress 55
Spotřeba energie se standardním zatížením, konvenč‐
ní režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenzivní
horkovzdušný režim
0.68 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
70 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
35.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k
udržení teploty jídla.
Úspora energie
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.
Trouba je vybavena funkcemi,
které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své
poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly co
nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší než
30 minut, u některých funkcí trouby se
topné články automaticky vypnou dříve.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se zobrazí
ukazatel zbytkového tepla nebo zbytková
teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
a
.
stiskněte a podržte tlačítka
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
56 Progress
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
Progress 57
58 Progress
Progress 59
www.progress-hausgeraete.de
867353496-A-242019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement