Electrolux EOA45751FX Uživatelský manuál

Electrolux EOA45751FX Uživatelský manuál
EOA45751FX
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 15
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................18
11. TIPY A RADY................................................................................................. 20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 39
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 41
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 43
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
•
•
•
•
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
ČESKY
•
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
•
5
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
•
•
•
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
1
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
K snazšímu vkládání a vyjímání plechů a
tvarovaného roštu.
Hluboký pekáč / plech
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐ Funkce
rové tla‐
čítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
FUNKCE
Slouží k nastavení pečicí funkce, čisticí funk‐
ce nebo automatického programu.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení trouby.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy). Při stisknutí a podržení na tři se‐
kundy, vypne či zapne funkci Rychlé zahřátí.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnuté trouby.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
ČESKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol pečicí funkce
B. Číslo pečicí funkce nebo programu
C. Ukazatele pro funkce hodin (viz
tabulka „Funkce hodin“)
D. Displej hodin / zbytkového tepla
E. Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěn automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Funkce hodin je v provozu.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty v troubě.
Teplota / rychlé zahřátí
Funkce je v provozu.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
4.3 Ukazatel ohřevu
Když zapnete pečicí funkci, zobrazí se
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
. Tyto stavové čárky zobrazují
zvyšování či klesání teploty v troubě.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
10
www.electrolux.com
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Funkce trou‐ Použití
by
6.1 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
Příprava Piz‐ křupavého spodku.
zy
Horní/spodní
ohřev
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Nízkoteplotní
Pečení
Spodní Ohřev
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Je využito zbytkové
teplo.Může dojít ke sní‐
žení tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování zá‐
Rozmrazová‐ visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat Te‐
plé
ČESKY
Funkce trou‐ Použití
by
Eco Pečení
Gril
Velkoplošný
Gril
Turbo Gril
Používáte-li při pečení
tuto funkci, můžete tak
optimalizovat spotřebu
energie. Více informací
o doporučených nasta‐
veních viz část „Tipy a
rady“, tabulka pečení u
odpovídající obvyklé
funkce: (Turbo gril).
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.2 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu pomocí .
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo pečicí funkce.
2. Stisknutím
nebo
pečicí funkci.
11
trouba se po 20 sekundách automaticky
vypne.
nastavte
nebo se trouba
3. Stiskněte
automaticky spustí po pěti
sekundách.
Pokud troubu spustíte a nenastavíte
žádnou pečicí funkci nebo program,
6.3 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál a ukazatel
ohřevu se přestane zobrazovat.
6.4 Zjištění teploty
Aktuální teplotu v troubě můžete
zkontrolovat při probíhající funkci či
programu.
1. Stiskněte .
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
2. Stiskněte
nebo se nastavená
teplota zobrazí na displeji
automaticky po pěti sekundách.
6.5 Rychlé Zahřátí
Pokud je spuštěná funkce rychlého
zahřátí, nevkládejte do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí lze použít pouze
s některými pečicími funkcemi. Pokud je
v nabídce nastavení zapnuta zvuková
signalizace a funkci rychlého zahřátí
nelze s danou funkcí použít, zazní
zvuková signalizace. Viz „Používání
nabídky nastavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Je-li funkce rychlého zahřátí zapnutá, na
displeji blikají čárky:
12
www.electrolux.com
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
00:00
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Čas
můžete změnit pouze tehdy, když je trouba zapnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy se trouba vypne.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA
můžete zapnout kdykoliv; i u vypnuté trouby.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje dél‐
ku provozu trouby. Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
nastavte
nastavte
4. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
k nastavení
6. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
8. Vypněte troubu.
.
nebo
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
, dokud
.
k nastavení
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ automaticky spustí po pěti
sekundách.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
, dokud
.
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
ČESKY
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
5. Vypněte troubu.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
13
7.6 Nastavení: Minutka
1. Stiskněte
Na displeji bliká
.
a „00“.
1. Nastavte pečicí funkci a teplotu.
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
2. Opakovaně stiskněte
3. Stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
minut TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
Na displeji bliká
7. Použijte
MINUTKY a
k nastavení
.
5. Použijte
nebo
hodin TRVÁNÍ.
6. Stiskněte
, dokud
.
k nastavení
k nastavení
k potvrzení.
4. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
.
.
nebo
nebo
k nastavení
času UKONČENÍ a stiskněte
.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
7.7 MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím
a
.
2. Až se na displeji zobrazí „00:00“,
měřič času začne znovu počítat.
minuty signál. Na displeji začne blikat
a nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
9. Vypněte troubu.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje symbol pečicí
funkce,
s tečkou a
.
Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
14
www.electrolux.com
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
8.2 Online recepty
2. Stiskněte
Recepty pro automatické programy
naleznete na našich webových
stránkách.Recepty naleznete pomocí
výrobního čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na předním rámu
vnitřku trouby.
8.3 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (1 – 9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
8.4 Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
.
3. Pomocí
nebo
nastavte
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
nebo
. Stiskněte
.
pomocí
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
8.5 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
ČESKY
4. Pomocí
nebo
nastavte
program s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
15
Po uplynutí nastaveného času zazní na
a
.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
ryby, pokud možno do nejsilnější
části. Ujistěte se, že alespoň 3/4
pečicí sondy jsou vsunuty do
pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se
může změnit.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy (s
na držadle) do středu masa nebo
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
16
www.electrolux.com
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
.
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené maso
1. Zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
nebo
k nastavení
6. Použijte
teploty středu masa.
ČESKY
17
7. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
8. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
9. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
18
www.electrolux.com
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
•
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
.
ČESKY
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
4. Stisknutím
nebo
hodnotu nastavení.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití trouby.
5. Stiskněte
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
1. Tuto funkci lze zapnout i u vypnuté
trouby. Nenastavujte pečicí funkci.
po dobu tří
2. Stiskněte a podržte
sekund.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 3.
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
12.5
120 - 195
8.5
Tuto funkci lze zapnout pouze u zapnuté
trouby.
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí symbol zámku.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Troubu lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když troubu vypnete, funkce
blokování tlačítek se vypne.
10.4 Použití nabídky nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
po dobu tří
1. Stiskněte a podržte
sekund.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Stisknutím
nastavení.
3. Stiskněte
nebo
.
zvolte
.
10.5 Automatické vypnutí
30 - 115
1. Chcete-li funkci zapnout, zapněte
troubu.
2. Zapněte funkci či nastavení trouby.
3. Na dvě sekundy současně stiskněte
změňte
nebo stiskněte a podržte
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
19
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: Osvětlení, Pečicí
sonda,Trvání, Ukončení.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
20
www.electrolux.com
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
11.3 Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
11.1 Doporučení k pečení
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
11.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není
Nesprávná poloha roštu.
dostatečně propečený.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐ Teplota trouby je příliš vy‐
vý či nerovnoměrný.
soká.
Příště nastavte o něco nižší te‐
plotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pe‐
čení a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu
trouby.
Příliš dlouhá doba pečení. Příště nastavte delší dobu pe‐
čení.
Koláč se peče nerov‐
noměrně.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Těsto na koláč není rozlo‐
ženo rovnoměrně.
Příště těsto na koláč rozložte na
plech na pečení rovnoměrně.
ČESKY
21
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč není při délce
pečení uvedené v re‐
ceptu hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
11.5 Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
Dortový kor‐
pus - křehké
těsto,
předehřejte
prázdnou
troubu
(min)
Pravý Horký Vzduch
170 - 180
10 - 25
2
Dortový kor‐
Pravý Horký Vzduch
pus - piškoto‐
vé těsto
150 - 170
20 - 25
2
Kulatý koláč /
Briošky
Pravý Horký Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký ko‐
láč / Ovocné
koláče
Pravý Horký Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Tvarohový
koláč
Horní/spodní ohřev
170 - 190
60 - 90
1
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý Horký
Vzduch.
Použijte plech na pečení.
(°C)
Drobenkový koláč 150 - 160
(min)
20 - 40
22
www.electrolux.com
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý Horký
Vzduch.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto),
použijte hluboký
pekáč / plech
150
35 - 55
Ovocné koláče z
křehkého těsta
160 - 170
40 - 80
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Roláda
180 - 200
10 - 20
3
Žitný chléb:
nejprve: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 30
Máslový mandlový
koláč / Cukrové ko‐
láčky
3
ČESKY
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Krém. zákusky z
190 - 210
list. těsta / Banánky
20 - 35
3
Kynutá pletýnka /
Věnec
30 - 40
3
Ovocné koláče (ky‐ 170
nuté těsto / piškoto‐
vé těsto), použijte
hluboký pekáč /
plech
35 - 55
3
Kynutý koláč s jem‐ 160 - 180
nou náplní (např.
tvaroh, smetana,
pudink)
40 - 80
3
Drážďanská štola
50 - 70
2
170 - 190
160 - 180
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého
těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý Horký
Vzduch
160
10 - 25
150 - 160
15 - 20
Čajové pečivo z piško‐ Pravý Horký
tového těsta
Vzduch
23
24
www.electrolux.com
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý Horký
Vzduch
170 - 180
20 - 30
Čajové pečivo z kynu‐
tého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
Sněhové pusinky z va‐ Pravý Horký
ječného bílku / Pusinky Vzduch
80 - 100
120 - 150
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
190 - 210
10 - 25
Horní/spodní
ohřev
11.6 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
160 - 170
15 - 30
Zapékaná zelenina,
Turbo Gril
předehřejte prázdnou
troubu
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý Horký Vzduch
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Bagety zapečené s
roztaveným sýrem
Pravý Horký Vzduch
ČESKY
11.7 Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kula‐
tá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
11.8 Pečení na více úrovních
Použijte plechy na pečení.
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
KOLÁČE / PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Krém. zákusky z
list. těsta / Banán‐
ky, předehřejte
prázdnou troubu
160 - 180
25 - 45
1/4
Koláč s drobenkou,
suchý
150 - 160
30 - 45
1/4
25
26
www.electrolux.com
SUŠENKY / MALÉ KOLÁČKY / SLADKÉ PEČIVO / SLANÉ PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Tři polohy
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Čajové pečivo
z piškotového
těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Malé listové pe‐ 170 - 180
čivo,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
30 - 50
1/4
-
Čajové pečivo
z kynutého tě‐
sta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku / Pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
11.9 Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Použitím
pečicí sondy můžete zajistit správnou
teplotu středu masa (viz tabulka pro
pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Jídlo
Množství
Hovězí pečeně
Hovězí plátek
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
ČESKY
Jídlo
Množství
Telecí pečeně
Steaky
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
200 - 300 g
20 - 40
3
120
11.10 Pečení křupavého těsta
pomocí funkce:Příprava Pizzy
PIZZA
27
PIZZA
Před přípravou předehřejte
prázdnou troubu.
Použijte první polohu roštu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Nekvašený
chléb
Tvarohový
koláč
140 - 160
Zeleninový
koláč
160 - 180
(°C)
(min)
230 - 250
10 - 20
60 - 90
Malé listové 160 - 180
pečivo
45 - 55
50 - 60
Flammeku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Pirohy
180 - 200
15 - 25
11.11 Tipy k pečení masa
PIZZA
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Před přípravou předehřejte
prázdnou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Pizza, tenké 200 - 230
těsto, použi‐
jte hluboký
pekáč /
plech
15 - 20
Pizza, silné
těsto
20 - 30
180 - 200
Libové maso pečte přikryté.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
11.12 Tabulka pro pečení masa
Použijte první polohu roštu.
28
www.electrolux.com
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, nepro‐
pečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, středně
propečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně
na cm tloušťky Turbo Gril
nebo filet, dobře
propečený,
předehřejte prázd‐
nou troubu
170 - 180
8 - 10
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
TELECÍ
Použití funkce: Turbo Gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
ČESKY
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo Gril.
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
ZVĚŘINA
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázd‐
nou troubu
až 1
230
30 - 40
Hřbet z vysoké
zvěře
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké zvěře 1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každá
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo Gril.
29
30
www.electrolux.com
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo Gril.
(kg)
(°C)
(min)
Krůta
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBY (DUŠENÉ)
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Celá ryba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
11.13 Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
GRIL
Použití funkce: Gril
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
ČESKY
31
GRIL
Použití funkce: Gril
Celá ryba, 0,5
kg - 1 kg
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
210 - 230
15 - 30
15 - 30
VELKOPLOŠNÝ GRIL
VELKOPLOŠNÝ GRIL
Použijte čtvrtou polohu roštu,
není-li uvedeno jinak.
Gril
Použití funkce: Velkoplošný
Gril s maximálním nastavením
teploty.
(min)
Použijte čtvrtou polohu roštu,
není-li uvedeno jinak.
Gril
Použití funkce: Velkoplošný
Gril s maximálním nastavením
teploty.
(min)
(min)
7 - 10
6-8
(min)
1. strana 2. strana
1. strana 2. strana
Steaky
3/4
Topinky s oblo‐
hou
6-8
-
11.14 Mražené Potraviny - Pravý Horký Vzduch
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená pizza 190 - 210
20 - 25
2
Mražená pizza
32
www.electrolux.com
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Americké brambory /
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená bramborová
kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mražené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
11.15 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Připravujete-li velké porce jídla, na dno
vnitřku trouby položte obrácený prázdný
talíř. Jídlo vložte do hluboké nádoby a
položte ji na talíř v troubě. V případě
potřeby vyjměte drážky na rošty.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(min)
Čas k rozmra‐
zení
(min)
Následující do‐
ba rozmrazo‐
vání
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby
obraťte.
Maso, v polovi‐ 1
ně doby obraťte
100 - 140
20 - 30
V polovině doby
obraťte.
Kuře
ČESKY
33
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(min)
Čas k rozmra‐
zení
(min)
Následující do‐
ba rozmrazo‐
vání
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, sme‐ 2 x 0,2
tanu našlehejte,
když je stále je‐
ště místy lehce
zmražená
80 - 100
10 - 15
Smetanu našle‐
hejte, když je stá‐
le ještě místy leh‐
ce zmražená.
Zdobený dort
60
60
-
1.4
11.16 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
34
www.electrolux.com
Peckoviny
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.17 Sušení - Pravý Horký
Vzduch
ZELENINA
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
(°C)
(h)
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
OVOCE
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
ZELENINA
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
(h)
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
ČESKY
11.18 Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené Středně pro‐
pečené
Dobře prope‐
čené
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
80
83
86
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐ Více
čené
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐ Více
čené
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké
zvěře
65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z
vysoké zvěře
70
75
80
35
36
www.electrolux.com
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně pro‐
pečené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, ce‐
lá / prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
RYBA (LOSOS,
PSTRUH, CANDÁT)
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Ryba, celá / velká / dušená / Ry‐
60
ba, celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENI‐
Méně
NA
Dušená cuketa / Dušená brokoli‐
85
ce / Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Více
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Středně pro‐
pečené
Více
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Zapečené cannelloni / Lasagne /
85
Zapečené těstoviny
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Středně pro‐
pečené
Středně pro‐
pečené
Více
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jí‐
dlo s rýžovou kaší, s ovocem /
80
bez ovoce / Dušené jídlo se slad‐
kými nudlemi
Středně pro‐
pečené
Více
85
90
ČESKY
11.19 Informace pro zkušebny
Testy podle normy: EN 60350, IEC
60350.
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě
(°C)
(min)
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní
ohřev / Horní/
Spodní Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní
ohřev / Horní/
Spodní Ohřev
180
70 - 90
1
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Máslové sušenky / Pruhy Pravý Horký Vzduch
těsta
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pruhy Horní/spodní ohřev /
těsta, předehřejte prázd‐ Horní/Spodní Ohřev
nou troubu
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý Horký Vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev /
Horní/Spodní Ohřev
170
20 - 30
37
38
www.electrolux.com
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky
(°C)
(min)
Dvě
Tři
polohy polo‐
hy
Máslové sušenky /
Pruhy těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčky, 20
kousků na plech,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Pravý Horký
Vzduch
150
23 - 40
1/4
-
GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 5 minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
(min)
Topinky
Gril
1-3
5
Hovězí steak, v polovině
doby obraťte
Gril
24 - 30
4
ČESKY
39
VELKOPLOŠNÝ GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 3 minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
(min)
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
Topinky
1-3
1-3
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění
trouby. Na katalytickou vrstvu nenanášejte prostředek na čištění trou‐
by.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či
zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐
če.
Každodenní
použití
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐
šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky,
Příslušenstv ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
í
40
www.electrolux.com
12.2 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
Délku katalytického čištění nelze změnit.
Spuštění čištění můžete odložit pomocí
funkce: UKONČENÍ.
Na konci čištění zazní zvukový signál.
Trouba se vypne.
2. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
3. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte
její vnitřek pomocí vlhkého měkkého
hadříku.
Skvrny nebo změna zbarvení katalytické
vrstvy nemá na katalytické čištění vliv.
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
12.3 Katalytické čištění
Vnitřek trouby je potažen vrstvou
katalytického smaltu. Absorbuje tuky.
Než zapnete katalytické čištění:
•
•
•
vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
očistěte dno trouby teplou vodou a
jemným mycím prostředkem.
vnitřní sklo dvířek trouby umyjte
teplou vodou a měkkým hadrem.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí "Cata" a délka
čištění (1 hodina).
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
ČESKY
41
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
2
Horní žárovka
B
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.5 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
42
www.electrolux.com
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnu‐ Displej je vypnutý.
tý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
Současným stisknutím
a
te.
displej znovu zapne‐
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci kata‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
13.2 Servisní údaje
43
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOA45751FX 944184617
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
44
www.electrolux.com
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
35.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
14.2 Úspora energie
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
a
.
stiskněte a podržte tlačítka
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem
nelikvidujte
ČESKY
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
45
46
www.electrolux.com
ČESKY
47
867335290-B-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement