Electrolux EOA45751FX User manual

Electrolux EOA45751FX User manual
EOA45751FX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 11
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 15
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................18
11. TIPY A RADY................................................................................................. 20
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................39
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 42
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 44
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
zabudovanej štruktúry.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
•
•
•
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
1
7
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Na jednoduchšie vloženie a vybratie
plechov a drôteného roštu.
Hlboký pekáč
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
ZAP/VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu ohrevu, funkciu či‐
stenia alebo automatický program.
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie a vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
1
5
6
7
8
9
10
11
-
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
rúra vypnutá.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
SLOVENSKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol funkcie ohrevu
B. Počet funkcií ohrevu/programov
C. Ukazovatele časových funkcií
(pozrite si tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín/zvyškového tepla
E. Zobrazenie teploty/denného času
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program, pri
ktorom sa zadáva hmotnosť.
h/min
Je spustená časová funkcia.
Ukazovateľ ohrevu/zvyškové‐ Zobrazuje aktuálne teplotné nastavenie
ho tepla
rúry.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Je zapnutá táto funkcia.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Kuchynský časomer
Je zapnutá funkcia kuchynského časo‐
mera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu ohrevu, zobrazí sa
Keď teplota v rúre dosiahne nastavenú
hodnotu, čiarky na displeji zhasnú.
. Tieto prúžky zobrazujú, ako sa
teplota v rúre zvyšuje alebo znižuje.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
10
www.electrolux.com
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
travín.
Teplovzdušné Nastavte teplotu o
pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Tradičné pe‐
čenie
Pomalé peče‐
nie
Dolný ohrev
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
čas pečenia. Pokyny
Pečenie s vy‐ ohľadom pečenia nájde‐
užitím vlhko‐ te v kapitole „Rady a ti‐
sti
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobecné
odporúčania ohľadne
úspory energie nájdete
v kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
Rozmrazova‐ visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
SLOVENSKY
Funkcia rúry Použitie
na pečenie
Eko pečenie
mäsa
Gril
Rýchly gril
Turbo gril
Použitím tejto funkcie
počas pečenia môžete
optimalizovať spotrebu
energie. Viac informácií
o odporúčaných nasta‐
veniach nájdete v kapi‐
tole „Rady a tipy“, v ta‐
buľke pre príslušnú
funkciu. (Turbo gril).
6.3 Zmena teploty
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Aktuálnu teplotu v rúre môžete
skontrolovať pri zapnutej funkcii a
programe.
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Pri niektorých funkciách rúry
a teplote pod 60 °C sa
môže osvetlenie automaticky
vypnúť.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Zapnite rúru pomocou .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie ohrevu.
2. Funkciu ohrevu nastavte pomocou
tlačidiel
alebo
.
alebo sa funkcia
3. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Stlačte tlačidlo
alebo
, aby ste
zmenili teplotu v krokoch: 5 °C.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál a ukazovateľ
ohrevu zhasne.
6.4 Kontrola teploty
1. Stlačte tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
alebo displej po
piatich sekundách opäť automaticky
zobrazí nastavenú teplotu.
6.5 Rýchle zohrievanie
Počas funkcie rýchleho zohrievania
nesmie byť v rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania je k
dispozícii iba pre niektoré funkcie
ohrevu. Ak je v ponuke nastavení
zapnutý chybový tón, signál zaznie ak
nie je rýchle zohrievanie dostupné pre
nastavenú funkciu. Pozrite si časť
Používanie ponuky nastavení v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
Funkciu rýchleho zohrievania zapnete
stlačením a podržaním tlačidla na viac
ako tri sekundy.
Ak je zapnuté rýchle zohrievanie, na
displeji sa zobrazia blikajúce pásiky.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
DENNÝ ČAS
11
Ak ste zapli rúru a nenastavili funkciu
ohrevu ani program rúry, rúra sa po 20
sekundách automaticky vypne.
Použitie
Zobrazenie alebo zmena denného času. Presný čas
môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
12
www.electrolux.com
Časová funkcia
00:00
Použitie
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude rúra pracovať.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má rúra vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je rúra
vypnutá.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky rúry. Táto
ROM NAHOR
funkcia nemá vplyv na činnosť rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPOČÍ‐
TAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Stlačte
alebo
nastavili hodiny.
2. Stlačte tlačidlo
, aby ste
.
3. Stlačte
alebo
nastavili minúty.
, aby ste
4. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji sa zobrazí nastavený
aktuálny čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
, kým
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
alebo sa funkcia
4. Stlačte tlačidlo
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
6. Stlačte tlačidlo
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne.
7. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Vypnite rúru.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Funkciu KONIEC nastavte stlačením
alebo
a stlačte
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po skončení nastaveného času znie 2
minúty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Rúra sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Vypnite rúru.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
SLOVENSKY
2. Opakovane stláčajte
7.6 Nastavenie: Časomer
, kým
nezačne blikať
.
3. Minúty funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
.
4. Stlačte tlačidlo
5. Hodiny funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
6. Stlačte tlačidlo
.
1. Stlačte tlačidlo
stlačte . Najprv nastavte sekundy,
potom minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
stlačením
Na displeji bliká symbol
.
7. Požadovaný čas funkcie KONIEC
alebo
a
stlačte
. Najprv nastavíte minúty a
potom hodiny.
Rúra sa neskôr automaticky zapne podľa
nastaveného času funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. Po skončení nastaveného času
znie 2 minúty zvukový signál. Na displeji
a nastavenie času. Rúra sa
bliká
vypne automaticky.
8. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
9. Vypnite rúru.
Ak je funkcia posunutého
štartu aktivovaná, na displeji
sa zobrazí statický symbol
funkcie ohrevu
s bodkou
a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
.
Na displeji bliká symbol
a „00“.
2. Na prepínanie medzi funkciami
.
nastavte stlačením
13
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
4. Stlačte
alebo sa KUCHYNSKÝ
ČASOMER spustí automaticky po
piatich sekundách.
Keď uplynie nastavený čas, na dve
minúty zaznie signál a na displeji sa
zobrazí blikajúce 00:00 a .
5. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
1. Na resetovanie časovača
odpočítavajúceho smerom nahor
opakovanie stláčajte:
a
.
2. Keď sa na displeji zobrazí "00:00",
časovač odpočítavajúci smerom
nahor sa spustí odznova.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
14
www.electrolux.com
Číslo programu
Názov programu
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 Online recepty
Recepty pre automatické programy
nájdete na našej webovej stránke.Aby
ste našli knihu receptov, pozrite si číslo
výrobku (PNC) na typovom štítku na
prednom ráme dutiny rúry.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
SLOVENSKY
15
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Rúra vypočíta približnú dobu
pečenia, môže sa zmeniť.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Spotrebič zapnite.
2. Špičku teplotnej sondy (s
na
rukoväti) vložte do stredu mäsa alebo
pokrmu, podľa možnosti do
najhrubšej časti. Uistite sa, že
minimálne 3/4 teplotnej sondy sú
vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
alebo
4. Tlačidlom
vnútornú teplotu.
nastavte
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
16
www.electrolux.com
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
. Spotrebič sa
strede pokrmu a
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
1. Spotrebič zapnite.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
alebo
6. Tlačidlom
vnútornú teplotu.
nastavte
, inak sa
7. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
SLOVENSKY
17
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
8. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Keď pokrm dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
9. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
10. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vytiahnite pokrm z rúry.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
18
www.electrolux.com
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu rúry.
1. Túto funkciu môžete zapnúť aj keď je
rúra vypnutá. Nenastavujte funkciu
ohrevu.
a podržte ho
2. Stlačte tlačidlo
stlačené 3 sekundy.
SLOVENSKY
3. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa zobrazí symbol SAFE.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 3.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
stlačte
alebo stlačte a podržte
10.5 Automatické vypínanie
(°C)
(h)
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
30 - 115
12.5
1. Na zapnutie tejto funkcie zapnite
rúru.
2. Zapnite funkciu rúry alebo
nastavenie.
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
Rúru je možné vypnúť, aj
keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Keď
rúru vypnete, blokovanie
ovládania sa vypne.
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
1. Stlačte tlačidlo
a podržte ho
stlačené 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Stlačením
nastavenie.
alebo
3. Stlačte tlačidlo
upravte
.
alebo
môžete
4. Stlačením
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Stlačte tlačidlo
.
.
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Túto funkciu môžete zapnúť iba pri
spustenej rúre.
3. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti blokovanie.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 3.
19
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Koniec.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
20
www.electrolux.com
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané
nastavenia teploty, času pečenia a
úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
11.3 Pečenie
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
Úroveň roštu/plechu nie je Koláč vložte do nižšej úrovne v
dostatočne prepečený. správna.
rúre.
Koláč je nízky a vlhký Teplota rúry je príliš vyso‐
alebo sú na ňom vlhké ká.
pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Koláč je príliš suchý.
Koláč sa upiekol ne‐
rovnomerne.
Nabudúce nastavte mierne niž‐
šiu teplotu rúry.
Nabudúce nastavte dlhší čas
pečenia a nižšiu teplotu rúry.
Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte vyššiu te‐
plotu rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas
pečenia.
Teplota v rúre je príliš vy‐
soká a čas pečenia je prí‐
liš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Cesto na koláč nie je rov‐
nomerne rozložené.
Nabudúce rozložte cesto na ko‐
láč rovnomerne na plechu na
pečenie.
SLOVENSKY
21
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recep‐
te.
Teplota rúry je príliš nízka. Nabudúce nastavte mierne vyš‐
šiu teplotu rúry.
11.5 Pečenie na jednej úrovni
PEČENIE VO FORMÁCH
(°C)
(min)
Korpus z
Teplovzdušné peče‐
krehkého ce‐ nie
sta, prázdnu
rúru predhrej‐
te
170 - 180
10 - 25
2
Korpus z pi‐
Teplovzdušné peče‐
škótového ce‐ nie
sta
150 - 170
20 - 25
2
Guľatý koláč / Teplovzdušné peče‐
Brioška
nie
150 - 160
50 - 70
1
Linecké kolá‐
če / Ovocné
koláče
Teplovzdušné peče‐
nie
140 - 160
70 - 90
1
Tvarohový
koláč
Tradičné pečenie
170 - 190
60 - 90
1
22
www.electrolux.com
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBO‐
VÉ PEČIVO
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBO‐
VÉ PEČIVO
Použite tretiu úroveň v rúre.
Použite tretiu úroveň v rúre.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
Túto funkciu používajte: Teplo‐
vzdušné pečenie.
Použite plech na pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou
150 - 160
20 - 40
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškó‐
tového cesta),
použite hlboký
pekáč
150
35 - 55
Ovocné koláče z
krehkého cesta
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČIVO
Prázdnu rúru predhrejte.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Piškótová roláda
180 - 200
10 - 20
3
Ražný chlieb:
najprv: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
SLOVENSKY
KOLÁČE/PEČIVO/CHLEBOVÉ PEČIVO
Prázdnu rúru predhrejte.
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Použite plech na pečenie.
(°C)
(min)
Maslový mandľový
koláč / Cukrový ko‐
láč
190 - 210
20 - 30
3
Koláče so šľahač‐
kou / Veterníky
190 - 210
20 - 35
3
Pletenec / Veniec z
kysnutého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškóto‐
vého cesta), použi‐
te hlboký pekáč
170
35 - 55
3
Kysnutý koláč s
160 - 180
jemnou plnkou (na‐
pr. tvarohovou,
smotanovou, pudin‐
govou)
40 - 80
3
Vianočná štóla
50 - 70
2
160 - 180
SUŠIENKY
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
Sušienky z krehkého
cesta
Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
čenie
(min)
10 - 20
23
24
www.electrolux.com
SUŠIENKY
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
Pečivo, prázdnu rúru
predhrejte
Teplovzdušné pe‐ 160
čenie
(min)
10 - 25
Sušienky z treného ce‐ Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
sta
čenie
15 - 20
Pečivo z lístkového ce‐ Teplovzdušné pe‐ 170 - 180
sta, prázdnu rúru pred‐ čenie
hrejte
20 - 30
Sušienky z kysnutého
cesta
Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
čenie
20 - 40
Mandľové sušienky
Teplovzdušné pe‐ 100 - 120
čenie
30 - 50
Sušienky z bielka /
Snehové pusinky
Teplovzdušné pe‐ 80 - 100
čenie
120 - 150
Pečivo, prázdnu rúru
predhrejte
Tradičné pečenie
10 - 25
190 - 210
11.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Bagety obložené roz‐ Teplovzdušné peče‐
topeným syrom
nie
160 - 170
15 - 30
Gratinovaná zelenina, Turbo gril
prázdnu rúru pred‐
hrejte
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradičné pečenie
180 - 200
25 - 40
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné peče‐
nie
160 - 170
30 - 60
SLOVENSKY
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
180 - 200
40 - 60
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
180 - 200
45 - 60
11.7 Pečenie s využitím vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
Použite tretiu úroveň v rúre.
(° C)
(min)
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
Jablkový koláč z piškótového cesta (okrú‐ 160 - 170
hla forma na koláče)
70 - 80
Biely chlieb
55 - 70
11.8 Viacúrovňové pečenie
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
pečenie.
190 - 200
Použite plechy na pečenie.
25
26
www.electrolux.com
KOLÁČE/PEČIVO
(°C)
(min)
2 úrovne
Koláče so šľahač‐
kou / Veterníky,
prázdnu rúru pred‐
hrejte
160 - 180
25 - 45
1/4
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
SUŠIENKY / DROBNÉ PEČIVO / PEČIVO / ROŽKY
(°C)
(min)
2 úrovne
3 úrovne
20 - 30
1/4
-
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušienky z tre‐
ného cesta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 180
vého cesta,
prázdnu rúru
predhrejte
30 - 50
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
40 - 80
1/4
-
130 - 170
1/4
-
Pečivo
180
100 - 120
Sušienky z biel‐ 80 - 100
ka / Snehové
pusinky
11.9 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Pomocou
teplotnej sondy môžete zabezpečiť
správnu vnútornú teplotu mäsa (pozrite
si tabuľku pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
SLOVENSKY
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
Pokrm
Množstvo
27
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1 000 – 1 500 g 120
né
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 000 – 1 500 g 120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1 000 – 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
20 - 40
3
120
11.10 Chrumkavé pečenie
s:Pizza
PIZZA
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru
predhrejte.
Použite prvú úroveň v rúre.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Švajčiarske
pečivo Wä‐
he
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Tvarohový
koláč
140 - 160
Zeleninový
koláč
160 - 180
(°C)
(min)
Pizza, ten‐
ká, použite
hlboký pe‐
káč
200 - 230
15 - 20
60 - 90
Pizza, hru‐
bá
180 - 200
20 - 30
50 - 60
Nízky chlieb 230 - 250
10 - 20
Koláč z líst‐ 160 - 180
kového ce‐
sta
45 - 55
Koláč
Flammku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Ruskí kned‐ 180 - 200
le
15 - 25
28
www.electrolux.com
11.11 Tipy pre pečenie
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Chudé mäso pečte zakryté.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
Do roštu nalejte malé množstvo vody,
aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho
tuku.
11.12 Tabuľky pečenia mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
HOVÄDZIE
(°C)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
(min)
Tradičné peče‐ 230
nie
120 - 150
Neprepečený roz‐ na cm hrúbky
bif alebo fileta,
prázdnu rúru pred‐
hrejte
Turbo gril
190 - 200
5-6
Stredne prepeče‐
ný rozbif alebo fi‐
leta, prázdnu rúru
predhrejte
na cm hrúbky
Turbo gril
180 - 190
6-8
Prepečený rozbif
na cm hrúbky
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
TEĽACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pečená teľacina
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
SLOVENSKY
JAHŇACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ZVERINA
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
(kg)
(°C)
(min)
Chrbát / Zajačie
do 1
stehno, prázdnu rú‐
ru predhrejte
230
30 - 40
Srnčí chrbát
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Porciovaná hydina
0,2 – 0,25 každá
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
0,4 – 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
29
30
www.electrolux.com
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBA (V PARE)
Túto funkciu používajte: Tradičné pečenie.
Celá ryba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.13 Gril
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
Grilujte iba tenké kúsky mäsa alebo ryby.
GRIL
Túto funkciu používajte: Gril
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Rozbif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba 0,5 kg 210 - 230
– 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
SLOVENSKY
RÝCHLY GRIL
RÝCHLY GRIL
Použite štvrtú úroveň v rúre,
pokiaľ nie je uvedené inak.
gril
Túto funkciu používajte: Rýchly
Grilujte s maximálnou nastave‐
nou teplotou.
(min)
Použite štvrtú úroveň v rúre,
pokiaľ nie je uvedené inak.
gril
Túto funkciu používajte: Rýchly
Grilujte s maximálnou nastave‐
nou teplotou.
(min)
(min)
1. strana 2. strana
Steaky
7 - 10
31
6-8
(min)
1. strana 2. strana
Obložené hrian‐
ky
6-8
-
11.14 Mrazené pokrmy - Teplovzdušné pečenie
ODMRAZOVANIE
(°C)
(min)
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mraze‐
ná
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky /
Americké zemiaky, kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiakové py‐
ré
210 - 230
20 - 30
3
32
www.electrolux.com
ODMRAZOVANIE
(°C)
(min)
Lasagne / Cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mrazené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený syr
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
11.15 Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
nadol. Jedlo vložte do hlbokej nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite na
dno dutiny rúry prázdny tanier otočený
Použite prvú úroveň v rúre.
(kg)
(min)
(min)
Čas rozmrazo‐ Ďalší čas roz‐
vania
mrazovania
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polo‐
vice času obráťte.
mäso, po uply‐
nutí polovice
času obráťte
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polo‐
vice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľa‐
hajte, kým je mie‐
stami ešte mierne
zmrazená.
Smotana, smo‐ 2 x 0,2
tanu vyšľahajte,
kým je miesta‐
mi ešte mierne
zmrazená
SLOVENSKY
33
Použite prvú úroveň v rúre.
Torta
(kg)
(min)
(min)
Čas rozmrazo‐ Ďalší čas roz‐
vania
mrazovania
1.4
60
60
11.16 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
-
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Zelenina
34
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.17 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
ZELENINA
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre jeden plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
(° C)
(h)
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
OVOCIE
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
ZELENINA
(° C)
(h)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐ 60 - 70
ky
5-6
(h)
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
11.18 Teplotná sonda
HOVÄDZIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený Stredne
Prepečené
Rozbif
45
60
70
Roštenka
45
60
70
SLOVENSKY
HOVÄDZIE
Fašírka
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
TEĽACIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Pečená teľacina
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
BARANINA/JAHŇACINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Baranie stehno
80
85
88
Baraní chrbát
75
80
85
Pečené jahňacie / Jahňacie steh‐
65
no
70
75
DIVINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Zajačí chrbát / Srnčí chrbát
65
70
75
Zajačie stehno / Zajac, vcelku /
Srnčie stehno
70
75
80
HYDINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
Kačka, celá/polovica / Morka, ce‐
75
lá/prsia
80
85
Kačka, prsia
65
70
Kurča
60
35
36
www.electrolux.com
RYBY (LOSOS,
PSTRUH, ZUBÁČ)
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Ryba, celá/veľká/na pare / Ryba,
60
celá/veľká/pečená
DUSENÉ JEDLÁ –
PREDVARENÁ ZELENINA
Cuketa v zapekacej nádobe /
Brokolica v zapekacej nádobe /
Fenikel v zapekacej nádobe
NÉ
DUSENÉ JEDLÁ –
SLADKÉ
Biely chlieb v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia / Ryžová
kaša v zapekacej nádobe s ovo‐
cím/bez ovocia / Sladké rezance
v zapekacej nádobe
Viac
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
85
88
91
DUSENÉ JEDLÁ – SLA‐
Cannelloni / Lasagne / Cestovi‐
nový nákyp
Stredne
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
85
88
91
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
85
90
11.19 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa: EN 60350, IEC 60350.
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Pečenie vo formách
Piškótový koláč bez
tuku
Teplovzdušné
pečenie
(° C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
SLOVENSKY
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Pečenie vo formách
(° C)
(min)
Piškótový koláč bez
tuku
Tradičné peče‐
nie / Horný/
Dolný ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč, 2 for‐
my Ø20 cm
Teplovzdušné
pečenie
160
60 - 90
2
Jablkový koláč, 2 for‐
my Ø20 cm
Tradičné peče‐
nie / Horný/
Dolný ohrev
180
70 - 90
1
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
(° C)
(min)
Linecké koláčiky / Prúžky Teplovzdušné peče‐
pečiva
nie
140
25 - 40
Linecké koláčiky / Prúžky Tradičné pečenie /
pečiva, prázdnu rúru
Horný/Dolný ohrev
predhrejte
160
20 - 30
Malé koláčiky, 20 ks/
Teplovzdušné peče‐
plech, prázdnu rúru pred‐ nie
hrejte
150
20 - 35
Malé koláčiky, 20 ks/
Tradičné pečenie /
plech, prázdnu rúru pred‐ Horný/Dolný ohrev
hrejte
170
20 - 30
37
38
www.electrolux.com
VIACÚROVŇOVÉ PEČENIE. Sušienky
(° C)
(min)
2 úrov‐ 3
ne
úrov‐
ne
Linecké koláčiky /
Prúžky pečiva
Teplovzdušné
pečenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky, 20
ks/plech, prázdnu
rúru predhrejte
Teplovzdušné
pečenie
150
23 - 40
1/4
-
GRIL
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
(min)
Hrianky
Gril
Hovädzí steak, po uplynutí Gril
polovice času obráťte
1-3
5
24 - 30
4
SLOVENSKY
39
RÝCHLY GRIL
Prázdnu rúru predhrievajte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
(min)
1. strana
2. strana
Fašírky/hamburgery
8 - 10
6-8
Hrianky
1-3
1-3
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vo‐
de s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐ Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry
na pečenie. Na katalytické povrchy neaplikujte čistiaci prostriedok na
striedky
rúry.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvy‐
škov jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Každodenné
používanie
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
40
www.electrolux.com
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho us‐
chnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umý‐
vačke riadu.
Príslušen‐
stvo
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
•
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
•
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
dno rúry vyčistite vlažnou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.
vnútorný sklenený panel dvierok
poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.
1. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí "Cata" a trvanie
čistenia (1 hodina).
Trvanie katalytického čistenia nie je
možné zmeniť. Začiatok čistenia môžete
posunúť pomocou funkcie: KONIEC.
Po skončení čistenia zaznie zvukový
signál. Rúra sa vypne.
2. Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
3. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou vlhkou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
fľaky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.
12.4 Vybratie a inštalácia
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
12.3 Katalytické čistenia
Dutina je pokrytá katalytickým smaltom.
Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
•
vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné zasúvacie mriežky alebo
držiaky roštov.
A
A
SLOVENSKY
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
12.5 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
3. Sklenený kryt vyčistite.
41
42
www.electrolux.com
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia ak je k dispozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Ka‐
talýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
43
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
44
www.electrolux.com
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Informačný list k výrobku
Informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOA45751FX 944184617
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
35.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
14.2 Úspora energie
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
SLOVENSKY
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Vypnutie displeja
Displej môžete vypnúť. Naraz stlačte a
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
podržte tlačidlá
a
zopakujte tento krok.
45
. Pre zapnutie
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
46
www.electrolux.com
SLOVENSKY
47
867326678-C-122019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement