Electrolux COE7P31X, EOE7P31Z User manual

Electrolux COE7P31X, EOE7P31Z User manual
COE7P31X
EOE7P31Z
HR
Pećnica
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................12
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................14
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 15
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................19
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................21
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................36
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................39
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 41
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
•
•
•
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
6
www.electrolux.com
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
•
•
•
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprianjajuće
•
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude,
uključujući i djecu ili osobe s
kroničnim oboljenjima.
2.6 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
HRVATSKI
2.8 Odlaganje
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.7 Servisiranje
•
•
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Upravljačka ploča
2 Elektronički programator
3 Utičnica za temeljni senzor
temperature
4 Grijaći element
5 Lampica
6 Ventilator
7 Nosač polica, uklonjivo
8 Položaji polica
7
3.2 Pribor
Pekač za pecivo
Rešetka za pečenje
Za torte i biskvite.
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Duboka plitica
7
8
www.electrolux.com
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Sklopive vodilice
Senzor za hranu
Za lakše umetanje i vađenje pladnjeva i
žičane police.
Za mjerenje temperature unutar hrane.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
Polje se‐ Funkce
nzora
1
2
3
4
5
6
-
Opis
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje pećnice.
OPCIJE
Za postavljanje funkcije pećnice, funkcije
čišćenja ili automatskog programa.
SVJETLO U PEĆ‐
NICI
Za uključenje i isključenje svjetla pećnice.
TEMPERATURA /
BRZO
ZAGRIJAVANJE
Za postavljanje i provjeru temperature
unutrašnjosti ili temperature sonde za
pečenje mesa (ako je uređaj opremljen). Ako
ga pritisnete i držite na tri sekunde, funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice se uključuje i
isključuje.
MOJ OMILJENI
PROGRAM
Za spremanje vaših omiljenih programa. To
koristite za izravan pristup omiljenim pro‐
gramima, također i kada je pećnica
isključena.
ZASLON
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkce
nzora
7
8
9
10
11
9
Opis
GORE
Za kretanje prema gore u izborniku.
DOLJE
Za kretanje prema dolje u izborniku.
SAT
Za namještanje funkcija sata.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje nadglednika minuta.
ISPRAVNO
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
B
C
E
A. Simbol funkcije grijanja
B. Broj funkcije pećnice/programa
C. Indikatori za funkcije sata (pogledajte
tablicu „Funkcije sata“)
D. Prikaza sata/preostale topline
E. Prikaz temperature/vremena u danu
D
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
/
/
Naziv
Opis
Automatski program
Možete odabrati automatski program.
Moj Favorit program
Omiljeni program je u tijeku.
kg/g
Automatski program s unosom mase je
pokrenut.
h/min
Radi funkcija sata.
Indikator zagrijavanja /
prikaz ostatka topline
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Temperatura/brzo
zagrijavanje
Funkcija radi.
Temperatura
Temperaturu možete provjeriti ili
promijeniti.
Sonda za pečenje mesa
Senzor za temperaturu jezgre uključen
je u utičnicu senzora za temperaturu
jezgre.
10
www.electrolux.com
Simbol
Naziv
Opis
Elektronička blokada vrata
Funkcija blokade vrata radi.
Zvučni alarm
Funkcija Zvučni alarm radi.
4.3 Indikator zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, pojavljuje
. Trake prikazuju da li se
se,
temperatura u pećnici povisuje ili
snižava.
Kada je pećnica na postavljenoj
temperaturi, crtice na zaslonu se
isključuju.
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Funkcije
pećnice
6.1 Funkcije grijanja
Funkcije
pećnice
Vrući zrak
Upotreba
Za pečenje na 3
položaja rešetka za
pečenje istovremeno i
sušenje hrane.
Postavite temperaturu
20 - 40 °C niže nego
zaUobičajeno kuhanje.
Pizza pro‐
gram
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/Donji
grijač)
Upotreba
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
HRVATSKI
Funkcije
pećnice
Nisko temp.
pečenje
Donji grijač
Vlažni vrući
zrak
Upotreba
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Ta funkcija napravljena
je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za
upuite za kuhanje
pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke",
Vlažni vrući zrak. Vrata
pećnice moraju biti za‐
tvorena tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
najvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u
unutrašnjosti može se
razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena. Za
općenite savjete o ušte‐
di energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju,
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za odmrzavanje hrane
(povrća i voća). Vrijeme
odleđivanja ovisi o
Odmrzavanje količini i veličini smrznu‐
tih namirnica.
Funkcije
pećnice
11
Upotreba
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
Mali roštilj
Veliki roštilj
Turbo roštilj
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i tostiranje
kruha.
Za pečenje tanjih
komada hrane u većim
količinama i pri‐
premanje tosta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi
s kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Žarulja se može isključiti
automatski na temperaturi
ispod 60 °C tijekom nekih
funkcija pećnice.
6.2 Postavljanje funkcije
pećnice
1. Uključite pećnicu pomoću .
Zaslon prikazuje unaprijed postavljenu
temperaturu, simbol i broj funkcije
pećnice.
2. Pritisnite
pećnice.
ili
za odabir funkcije
ili se pećnica
3. Pritisnite
automatski uključuje nakon 5
sekundi.
Ako uključite pećnicu i ne postavite niti
jednu funkciju pećnice ili program,
pećnica se automatski isključuje nakon
20 sekundi.
6.3 Promjena temperature
Pritisnite
ili
za promjenu
tempetarure u koracima: 5 °C.
12
www.electrolux.com
Kad je pećnica na postavljenoj
temperaturi, oglašava se signal a
indikator zagrijavanja se isključuje.
6.4 Kontrola temperature
Ttrenutnu temperaturu u pećnici možete
provjeriti kad rade funkcija ili program.
1. Pritisnite .
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
ili se na zaslonu
2. Pritisnite
automatski nakon 5 sekundi ponovno
prikazuje postavljena temperatura.
Brzo zagrijavanje pećnice nije dostupno
s nekim funkcijama zagrijavanja. Ako se
u izbborniku postavku uključi ton
pogreške, signal se oglašava ako brzo
zagrijavanje nije dostupno za postavljenu
funkciju. Pogledajte poglavlje "Dodatne
funkcije", Uporaba izbornika postavki.
Brzim zagrijavanjem skraćuje se vrijeme
zagrijavanja.
Za uključivanje brzog zagrijavanja,
pritisnite i držite pritisnuto duže od 3
sekunde.
Ako je brzo zagrijavanje uključeno, na
zaslonu se prikazuju bljeskajuće trake:
6.5 Brzo zagrijavanje pećnice
Tijekom korištenja funkcije brzog
zagrijavanja u pećnicu ne stavljajte
hranu.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
00:00
Upotreba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za prikaz ili promjenu sata. Vrijeme možete
promijeniti samo kada je pećnica uključena.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada pećnice.
ZAVRŠETAK
Za postavljanje vremena isključivanja pećnice.
VRIJEME ODGO‐
DE
Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija
nema utjecaja na rad pećnice. ZVUČNI ALARM
možete postaviti bilo kada, čak i kad je pećnica
isključena.
TAJMER ZA MJE‐
RENJE
Za postavljanje mjerenja koje prikazuje koliko dugo je
pećnica radila. Ova funkcija nema utjecaja na rad
pećnice. Uključuje se odmah kada se počne
zagrijavati pećnica. TAJMER ZA MJERENJE nije
uključen ako su TRAJANJE i ZAVRŠETAK po‐
stavljeni.
HRVATSKI
7.2 Namještanje i promjena
vremena
2. Pritiščite
Nakon prvog spajanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije ZAVRŠETAK pa
ili
.
2. Pritisnite
.
3. Za postavljanje minuta pritisnite
ili
.
4. Pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
dok
Za promjenu vremena pritiščite
ne počne bljeskati
.
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
.
3. Za postavljanje minuta funkcije
ili
.
ili se TRAJANJE
4. Pritisnite
automatski uključuje nakon 5
sekundi.
5. Za postavljanje sati funkcije
TRAJANJE pritisnite
ili
dok ne počne bljeskati
.
3. Za postavljanje minuta funkcije
TRAJANJE pritisnite
ili
.
4. Pritisnite
.
5. Za postavljanje sati funkcije
TRAJANJE pritisnite
ili
.
.
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
bljeskajuće
i postavka vremena .
Pećnica se isključuje.
7. Za isključivanje signala dodirnite
polje senzora.
8. Isključite pećnicu.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
7.5 Namještanje funkcije
VRIJEME ODGODE
6. Pritisnite
ili se TRAJANJE
6. Pritisnite
automatski uključuje nakon 5
sekundi.
Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od 2
minute. Na zaslonu se prikazuje
7.4 Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
i postavka vremena .
bljeskajuće
Pećnica se automatski isključuje.
4. Za isključivanje signala dodirnite
polje senzora.
5. Isključite pećnicu.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
TRAJANJE pritisnite
. Najprije postavite
pritisnite
minute, a potom sate.
Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju od 2
minute. Na zaslonu se prikazuje
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
1. Podesite funkciju pećnice i
temperaturu.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
i 12:00. "12“ bljeska.
1. Za postavljanje sati pritisnite
13
.
ili
za postavljanje
7. Pritisnite
vremena funkcije ZAVRŠETAK pa
pritisnite
. Najprije postavite
minute, a potom sate.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom KRAJ. Kad istekne
postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni
signal u trajanju od 2 minute. Na zaslonu
se prikazuje bljeskajuće
i postavka
vremena . Pećnica se automatski
isključuje.
8. Za isključivanje signala dodirnite
polje senzora.
9. Isključite pećnicu.
14
www.electrolux.com
4. Pritisnite
ili se ZVUČNI ALARM
automatski pokreće nakon 5 sekundi.
Kad vrijeme isteče, oglašava se signal
na 2 minute a na zaslonu se prikazuje
Kada je uključena funkcija
Vrijeme odgode, zaslon
prikazuje statički simbol
funkcije zagrijavanja,
s
bljeskajuće 00:00 i .
5. Za isključivanje signala dodirnite
polje senzora.
točkom i . Ova točka
prikazuje koja je funkcija
sata aktivirana u zaslonu
Sat/preostala toplina.
7.7 TAJMER ZA MJERENJE
7.6 Stupanj: Zvučni Alarm
1. Pritisnite
1. Za poništavanje tajmera za
.
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
"00".
2. Za prebacivanje između opcija
i
i
odbrojavanje pritiščite:
istovremeno.
2. Kad se na zaslonu prikaže
„00:00“ tajmer ponovno počinje
odbrojavanje.
pritisnite . Najprije postavite
sekunde, a potom minute i sate.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
funkcije ZVUČNI ALARM, a za
potvrdi koristite
.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
program ili recept kada nemate iskustva
ili znanja. Zaslon prikazuje osnovna
vremena pečenja za sve automatske
programe.
Postoji 9 automatskih programa. Za
pripremu jela koristite automatski
8.1 Automatski programi
Broj programa
Naziv programa
1
GOVEĐE PEČENJE
2
SVINJSKO PEČENJE
3
PILE
4
PIZZA
5
MUFFINI
6
QUICHE LORRAINE
7
BIJELI KRUH
8
ZAPEČENI KRUMPIR
9
LASAGNE
HRVATSKI
8.2 Online recepti
Recepte za automatske
programe specificirane za
ovu pećnicu možete naći na
našoj web stranici. Za
pronalaženje odgovarajuće
knjižice recepata
pogledajtePNC broj na
natpisnoj pločici na
prednjem okviru
unutrašnjosti pećnice.
8.3 Automatski programi
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite .
Na zaslonu se prikazuje broj
automatskog programa (1 – 9).
ili
za odabir
3. Dodirnite
automatskog programa.
4. Dodirnite
ili pričekajte pet
sekundi da uređaj automatski
započne s radom.
5. Kada postavljeno vrijeme istekne,
dvije minute oglašava se zvučni
signal. Treperi simbol
.
6. Dodirnite bilo koje polje senzora kako
biste zaustavili signal.
7. Isključite uređaj.
15
4. Dodirnite
ili se postavke
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Uređaj se uključuje.
5. Zadanu vrijednost mase možete
promijeniti pomoću
ili
.
Dodirnite
.
6. Kada postavljeno vrijeme istekne,
dvije minute oglašava se zvučni
signal. Treperi
.
7. Dodirnite bilo koje polje senzora kako
biste zaustavili signal.
8. Isključite uređaj.
8.5 Automatski programi sa
sondom za pečenje mesa
(odabrani modeli)
Temperatura jezgre hrane zadana je i
utvrđena u programima sa sondom za
pečenje mesa. Program završava kada
uređaj postigne postavljenu temperaturu
jezgre.
1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite .
3. Postavite sondu za pečenje mesa.
Pogledajte "Sonda za pečenje
mesa".
4. Za postavljanje programa sa sondom
8.4 Automatski programi s
unosom mase
ili
.
za pečenje mesa dodirnite
Na zaslonu se prikazuje vrijeme pečenja,
Ako postavite masu mesa, uređaj
izračunava vrijeme pečenja.
ili se postavke
5. Dotaknite
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
se minute oglašava zvučni signal.
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite
ili
za postavljanje
programa s unosom mase.
Zaslon prikazuje: vrijeme pečenja, simbol
trajanja
, zadanu masu, mjernu
jedinicu (kg, g).
i
.
Bljeska
.
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata kako biste prekinuli zvučni
signal.
7. Isključi uređaj.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu unutar hrane. Kad hrana
postigne postavljenu temperaturu,
pećnica se isključuje.
16
www.electrolux.com
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa i
originalne zamjenske
dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Sonda za pečenje mesa ne može se
koristiti za tekuća jela.
• Tijekom kuhanja, sonda za pečenje
mesa mora ostati u jelu i uključena u
utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane. Pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke".
Pećnica izračunava približno
vrijeme kuhanja, može se
promijeniti.
Kada umećete sondu za
pečenje mesa u utikač,
poništavate postavke
funkcije sata.
Kategorije hrane: meso, perad i
riba
1. Aktivirajte uređaj.
2. Umetnite vrh sonde za pečenje mesa
(s
na ručki) u sredinu mesa ili
ribe, ako je moguće na najdebljem
dijelu. Osigurajte da se najmanje 3/4
sonde za pečenje mesa nalazi unutar
jela.
3. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Zaslon prikazuje bljeskajuće
i
zadanu postavku temperature mesa.
Tijekom prve uporabe temperatura je 60
℃, a posljednja postavljena vrijednost
tijekom svake naredne uporabe.
4. Za postavljanje temperature mesa
dodirnite
ili
.
5. Dodirnite
ili se postavke
automatski spremaju nakon 5
sekundi.
Temperaturu mesa
možete postaviti jedino
kada bljeska simbol
Ako je na zaslonu
.
prikazano
, ali ne
bljeska prije nego
postavite temperaturu
mesa, dodirnite
i
ili
za postavljanje nove
vrijednosti.
6. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Zaslon prikazuje trenutnu temperaturu
mesa i simbol zagrijavanja
.
HRVATSKI
17
Prilikom pečenja sa
senzorom za temperaturu
mesa, možete promijeniti
temperaturu prikazanu na
zaslonu. Nakon što ste
postavili senzor temperature
mesa u utičnicu i postavili
funkciju pećnice i
temperaturu, zaslon
prikazuje trenutačnu
temperaturu mesa.
Za pregled ostalih triju
temperatura pritišćite :
• postavljena
temperatura mesa
• trenutačna
temperatura pećnice
• trenutačna
temperatura mesa.
Kad je jelo na postavljenoj temperaturi,
zvučni signal oglašava se na 2 minute a
4. Sondu za pečenje mesa prekrijte
ostatkom sastojaka.
5. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
vrijednost temperature mesa i
bljeskaju. Uređaj se isključuje.
7. Za deaktivaciju zvučnog signala
dodirnite polje senzora.
8. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
Kategorija hrane: složenac
1. Aktivirajte uređaj.
2. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
3. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
točno u sredinu složenca. Sonda za
pečenje mesa tijekom pečenja mora
stajati na mjestu. Kako biste to
postigli, koristite čvrsti sastojak.
Koristite rub posude za pečenje kako
biste naslonili silikonsku dršku sonde
za pečenje mesa. Vrh sonde za
pečenje mesa ne smije dodirivati dno
posude za pečenje.
Zaslon prikazuje bljeskajuće
i
zadanu postavku temperature mesa.
Tijekom prve uporabe temperatura je 60
℃, a posljednja postavljena vrijednost
tijekom svake naredne uporabe.
6. Za postavljanje temperature mesa
dodirnite
ili
.
ili se postavke
7. Dodirnite
automatski spremaju nakon 5
sekundi.
18
www.electrolux.com
Temperaturu mesa
možete postaviti jedino
kada bljeska simbol
Ako je na zaslonu
.
prikazano
, ali ne
bljeska prije nego
postavite temperaturu
mesa, dodirnite
i
ili
za postavljanje nove
vrijednosti.
8. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Zaslon prikazuje trenutnu temperaturu
mesa i simbol zagrijavanja
.
Kad je jelo na postavljenoj temperaturi,
zvučni signal oglašava se na 2 minute a
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
vrijednost temperature mesa i
bljeskaju. Uređaj se isključuje.
9. Za deaktivaciju zvučnog signala
dodirnite polje senzora.
10. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite jelo iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je sonda za pečenje mesa
vruća. Budite pažljivi dok je
isključujete i vadite iz jela.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
9.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Mreža za pečenje:
HRVATSKI
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
19
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Upotreba funkcije Moj
favorit program
Koristite ovu funkciju za spremanje
omiljenih postavki temperature i vremena
za funkciju pećnice ili program.
1. Podesite temperaturu i vrijeme
funkcije pećnice ili programa.
dulje
2. Dodirnite i držite pritisnutim
od tri sekunde. Oglašava se zvučni
signal.
3. Isključite uređaj.
• Za uključivanje funkcije dodirnite
. Uređaj aktivira vaš omiljeni
program.
•
Dok funkcija radi, možete
promijeniti vrijeme i
temperaturu.
Za isključivanje funkcije dodirnite
. Uređaj isključuje vaš omiljeni
program.
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
Blokiranje radi djece sprječava nehotično
uključivanje pećnice.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata su
zaključana. Poruka se
uključuje na zaslonu kada
pritisnete polje senzora.
20
www.electrolux.com
1. Tu funkciju možete uključiti kada je
pećnica isključena. Nemojte postaviti
funkciju pećnice.
2. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje lokot.
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 3. korak.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata su
zaključana. Poruka se
uključuje na zaslonu kada
dodirnete polje senzora.
3. Dodirnite i istovremeno držite
i
2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje SAFE. Vrata su
zabravljena.
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 3. korak.
Pećnicu možete isključiti dok
je Blokiranje tipki uključeno.
Kad isključite pećnicu,
funkcija zaključavanja se
isključuje.
10.3 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
10.4 Uporaba izbornika s
postavkama
Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice.
1. Za uključivanje funkcije pritisnite
2. Uključite funkciju ili postavku
pećnice.
3. Dodirnite i istovremeno držite
na najmanje 2 sekunde.
i
Izbornik s postavkama omogućuje vam
uključivanje i isključivanje funkcija iz
glavnog izbornika. Zaslon prikazuje SET
i broj postavke.
Opis
Vrijednost postavke
1
INDIKATOR OSTATKA TOPLINE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2
PODSJETNIK ZA ČIŠĆENJE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3
TON TIPKE1)
KLIK / BIP / ISKLJ
4
TON POGREŠKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
5
DEMO NAČIN RADA
Aktivacijska šifra: 2468
6
SERVISNI IZBORNIK
-
7
VRAĆANJE NA TVORNIČKE PO‐
STAVKE
DA/NE
1) Nije moguće isključiti zvuk polja senzora Uklj/Isklj.
1. Pritisnite i zadržite
3 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje SET1 i "1"
bljeska.
2. Za postavljanje sekundi pritisnite
ili
.
3. Pritisnite
.
4. Pritisnite
ili
za promjenu
vrijednosti postavke.
5. Pritisnite
.
Za izlazak iz izbornika Postavke pritisnite
ili pritisnite i zadržite
.
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
HRVATSKI
•
Temperatura (°C)
Vrijeme
isključivanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
Nakon automatskog isključivanja, za
ponovni rad uređaja dodirnite polje
senzora.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama: sonda za
pečenje mesa, Osvjetljenje
unutrašnjosti, Nisko temp.
pečenje, Trajanje,
Završetak, Vrijeme Odgode.
10.6 Osvjetljenje zaslona
•
21
Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete neko od polja
senzora tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za
sljedećih 10 sekundi.
– ako je uređaj isključen i postavili
ste zvučni alarm. Kada završi
funkcija zvučnog alarma, zaslon
se vraća u noćno osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za kuhanje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
11.2 Pečenje pekarskih
proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 –
15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
22
www.electrolux.com
11.3 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno Pogrešan položaj police.
potamnjeno.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje Temperatura pećnice je
vlažna ili trakasta.
previsoka.
Sljedeći put postavite malo nižu
temperaturu poslovnice.
Kolač je presuh.
Kolač se nerav‐
nomjerno peče.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u
receptu.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu tempera‐
turu pećnice.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite višu
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je pred‐
ugo.
Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je
previsoka, a vrijeme
pečenja je prekratko.
Postavite nižu temperaturu peć‐
nice i duže vrijeme pečenja.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Sljedeći put ravnomjerno raspo‐
redite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je
preniska.
Sljedeći put postavite malo višu
temperaturu poslovnice.
11.4 Pečenje na jednoj razini police:
Pečenje u kalupima
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Hrana
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pite i kolači od lis‐
natog tijesta,
predgrijte praznu
pećnicu
170 - 180
10 - 25
2
Tijesta za voćne
tortice – biskvitne
smjese
150 - 170
20 - 25
2
Kuglof / Brioš
150 - 160
50 - 70
1
Madeira kolač /
Voćni kolači
140 - 160
70 - 90
1
Pečenje u kalupima
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač.
HRVATSKI
Hrana
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Kolač od sira 170 - 190
60 - 90
Torte, kolači, kruh
Koristite treći položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Hrana
Tempera‐ Vrijeme
tura (°C) (min)
Voćne torte (od
dizanog tijesta /
mješavina), kori‐
stite duboku po‐
sudu
150
Voćni kolač od lis‐ 160 - 170
natog tijesta
Koristite pliticu za pečenje.
Hrana
Tempera‐ Vrijeme
tura (°C) (min)
Kolači posuti
mrvicama od
tijesta
150 - 160
35 - 55
40 - 80
20 - 40
Torte, kolači, kruh
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite funkciju: Uobičajeno kuhanje / Gornji/Donji grijač.
Koristite pliticu za pečenje.
Hrana
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Rolada
180 - 200
10 - 20
3
Raženi kruh:
1. Započnite s:
2. Nastavite s:
1. 230
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Kolač od maslaca i
badema / Slatki
kolač
190 - 210
20 - 30
3
Princes krafne /
Ekleri
190 - 210
20 - 35
3
Pletenica / Vijenac
od kruha
170 - 190
30 - 40
3
Voćne torte (od di‐ 170
zanog tijesta /
mješavina), koristite
duboku posudu
35 - 55
3
Kolači od tijesta s
kvascem i nježnim
slojem (krema,
glazura)
160 - 180
40 - 80
3
Božićna pogača
160 - 180
50 - 70
2
Biskviti
23
Koristite treći položaj police u pećnici.
24
www.electrolux.com
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Hrana
Tempera‐ Vrijeme
tura (°C) (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
10 - 20
Pecivo-Kiflice,
predgrijte praz‐
nu pećnicu
160
10 - 25
Keksi od
biskvitnog
tijesta
150 - 160
15 - 20
Uštipci,
predgrijte praz‐
nu pećnicu
170 - 180
20 - 30
Keksi od diza‐
nog tijesta
150 - 160
20 - 40
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
30 - 50
Hrana
Tempera‐ Vrijeme
tura (°C) (min)
Slastice od
bjelanjka / Pu‐
sinky
80 - 100
120 - 150
Biskviti
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite treći položaj police u pećnici.
Koristite funkciju: Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač.
Hrana
Tempe‐
ratura
(°C)
Vrijeme
(min)
Pecivo-Kiflice
190 - 210 10 - 25
11.5 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Hrana
Funkce
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Baguette s topljenim
sirom
Vrući zrak
160 - 170
15 - 30
Zapečeno povrće,
Turbo roštilj
predgrijte praznu peć‐
nicu
160 - 170
15 - 30
Lazanje
Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač
180 - 200
25 - 40
Riblji nabujci
Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Vrući zrak
160 - 170
30 - 60
Slatki nabujci
Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač
180 - 200
40 - 60
Zapečena tjestenina
Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač
180 - 200
45 - 60
11.6 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
HRVATSKI
Hrana
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
3
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Caneloni
180 - 200
70 - 85
3
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
3
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
3
Torta od jabuka, od miješanog
biskvita (okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
3
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Pečenje na više razina
Upotrijebite limove za pečenje.
Koristite funkciju: Vrući zrak.
Torte, kolači
Hrana
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
Princes krafne / 160 - 180
25 - 45
Ekleri
,
predgrijte praz‐
nu pećnicu
1/4
-
Suhi drobljenac 150 - 160
1/4
-
30 - 45
Biskviti, sitni kolači, lisnata tijesta, peciva-kiflice
Hrana
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Pecivo-Kiflice
180
Biskviti od
prhkog tijesta
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
20 - 30
1/4
-
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Keksi od
biskvitnog
tijesta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Uštipci
170 - 180
30 - 50
,
predgrijte praz‐
nu pećnicu
1/4
-
25
26
www.electrolux.com
Hrana
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Keksi od diza‐
nog tijesta
160 - 170
Kolačići s ba‐
demima
Biskvit od
bjelanjka / Pu‐
sinky
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
30 - 60
1/4
-
100 - 120
40 - 80
1/4
-
80 - 100
130 - 170
1/4
-
11.8 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ova funkcija nije prikladna za recepte
poput pečenja u posudi ili masnu pečenu
svinjetinu.Možete koristiti senzor
temperature mesa kao jamstvo da je
meso ispravne temperature (pogledajte
tablicu za senzor temperature mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
Ako koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa postavite u
meso.
4. Odaberite funkciju "Nisko temp.
pečenje" i postavite ispravnu
temperaturu mesa.
Jelo
Količina
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Goveđe
pečenje
1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Goveđi file
1000 - 1.500 g
120
90 - 150
3
Teleće pečenje 1000 - 1.500 g
120
120 - 150
1
Odresci
120
20 - 40
3
200 - 300 g
11.9 Hrskavo pečenje s:Pizza program
Koristite prvi položaj police.
Hrana
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Tartovi
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
HRVATSKI
Hrana
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Quiche Lorraine / Pita od
sira
170 - 190
45 - 55
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
Pita od jabuka, pokr.
150 - 170
50 - 60
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
Predgrijte praznu pećnicu prije kuhanja.
Koristite drugi položaj police.
Hrana
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Pizza, tanko 200 - 230
tijesto, kori‐
stite duboki
pladanj
15 - 20
Pizza, de‐
belo tijesto
180 - 200
20 - 30
Beskvasni
kruh
230 - 250
10 - 20
Uštipci
160 - 180
45 - 55
Slani
alzaški
kolač
230 - 250
12 - 20
Knedle
180 - 200
27
11.10 Pečenje mesa
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Krto meso pecite pokriveno.
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
11.11 Tablice za pečenje
15 - 25
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Govedina
Hrana
Količina
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Pečenka u posudi
1 - 1,5 kg
Uobičajeno
kuhanje /
Gornji/Donji
grijač
230
120 - 150
Goveđe pečenje ili po cm debljine Turbo roštilj
file, slabo pečeno,
predgrijte praznu
pećnicu
190 - 200
5-6
Goveđe pečenje ili po cm debljine Turbo roštilj
file, srednje peče‐
no, predgrijte
praznu pećnicu
180 - 190
6-8
28
www.electrolux.com
Hrana
Količina
Funkce
Goveđe pečenje ili po cm debljine Turbo roštilj
file, dobro pečeno,
predgrijte praznu
pećnicu
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
170 - 180
8 - 10
Svinjetina
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Lopatica / Vrat /Rolana 1 - 1.5
šunka
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
Janjetina
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Janjeći but /
Janjeće pečenje
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Divljač
Koristite funkciju: Uobičajeno kuhanje / Gornji/Donji grijač.
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Hrbat / Zečji but,
predgrijte praznu
pećnicu
do 1
230
30 - 40
Srneći hrbat
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
Perad
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
HRVATSKI
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Perad u komadima
0,2 - 0,25 svaki
komad
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Rajčice
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Rajčice
4-6
140 - 160
150 - 240
29
Riba
Koristite funkciju: Uobičajeno kuhanje / Gornji/Donji grijač.
Hrana
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.12 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu prije kuhanja.
Postavite pladanj na prvi položaj police
za sakupljanje masnoće.
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili
ribe.
Mali roštilj
Hrana
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj police
1. strana
2. strana
Goveđe
pečenje
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi file
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska peče‐
nica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća pečeni‐
ca
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba
210 - 230
, 0,5 kg - 1,0 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
Veliki roštilj
Uvijek roštiljajte s maksimalnom postavkom temperature.
Koristite četvrti položaj police, osim ako je drukčije navedeno.
30
www.electrolux.com
Hrana
Vrijeme (min)
1. strana
2. strana
Pljeskavice
8 - 10
6-8
Svinjski filet
10 - 12
6 - 10
Svinjetina
10 - 12
6-8
Odresci
7 - 10
6-8
Tost
, koristite peti položaj
police.
1-3
1-3
Tost s nadjevom
6-8
-
11.13 Odmrzavanje hrane - Vrući zrak
Hrana
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, smrznu‐ 190 - 210
ta
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack, smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debelo narezan
200 - 220
25 - 35
3
Kroketi / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lazanje / Caneloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lazanje / Caneloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Sir pečen u pećnici
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
11.14 Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Ne prekrivajte hranu, jer to može
produžiti vrijeme odmrzavanja.
Za velike porcije hrane stavite naopako
okrenuti tanjur na dno unutrašnjosti
pećnice. Stavite hranu na duboki tanjur ili
pladanj i stavite je na tanjur unutar
pećnice. Ako je potrebno izvadite nosače
polica.
HRVATSKI
Hrana
Količina (kg)
Vrijeme
Naknadno vrijeme
odmrzavanja (min.) odmrzavanja (min)
Piletina, okrenite
nakon pola vremena
1
100 - 140
20 - 30
Meso, okrenite
nakon pola vremena
1
100 - 140
20 - 30
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
Krema, istucite
vrhnje dok je još
uvijek djelomično
smrznuto
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Gateau torta
1.4
60
60
11.15 Konzerviranje - Donji
grijač
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
•
•
31
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Koštunjavo voće
32
www.electrolux.com
Povrće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.16 Sušenje
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Povrće
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
Hrana
Hrana
Temperatu‐ Vrije
ra (°C)
me
(h)
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Voće
Postavite temperaturu na 60- 70 °C.
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
Temperatu‐ Vrije
ra (°C)
me
(h)
Hrana
Vrijeme (h)
Šljive
8 - 10
Grah
60 - 70
6-8
Marelice
8 - 10
Paprike
60 - 70
5-6
60 - 70
5-6
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Povrće za juhu
Gljive
50 - 60
6-8
Kruške
6-9
11.17 Senzor za hranu
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno Srednje peče‐
no
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Pečenica
45
60
70
HRVATSKI
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Mesna štruca
80
83
86
Svinjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Šunka / Pečenje
80
84
88
Hrbat, narezan / Svinjska pečeni‐
ca, dimljena / Svinjska pečenica,
poširana
75
78
82
Teletina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
Ovčetina/janjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
Janjeće pečenje / Janjeći but
65
70
75
Divljač
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
65
70
75
Zečji but / Zec, cijeli / Srneća no‐
70
ga
75
80
Zečji hrbat / Srneći hrbat
Perad
Piletina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
80
83
86
33
34
www.electrolux.com
Perad
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Patka, cijela/polovica / Purica,
cijela/prsa
75
80
85
Pačja prsa
60
65
70
Riba (losos, pastrva, smuđ)
Temperatura jezgre hrane (°C)
Riba, cijela/velika/na pari / Riba,
cijela/velika/pečena
Manje
Srednje peče‐
no
Više
60
64
68
Složenci - pred-kuhano povrće Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Složenac s tikvicama / Složenac
s brokulom / Složenac s
koromačem
85
88
91
Složenci - pikantni
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Caneloni / Lazanje / Zapečena
tjestenina
85
88
91
Složenci - slatki
Temperatura jezgre hrane (°C)
Složenac s bijelim kruhom
sa/bez povrća / Složenac s riži‐
nom kašom sa/bez povrća /
Slatki složenac s rezancima
Manje
Srednje peče‐
no
Više
80
85
90
11.18 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60350 i IEC
60350.
HRVATSKI
35
Pečenje na jednoj razini. Pečenje u kalupima
Hrana
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Biskvit bez masnoće
Vrući zrak
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Uobičajeno
kuhanje / Gornji/
Donji grijač
160
35 - 50
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Vrući zrak
160
60 - 90
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Uobičajeno
kuhanje / Gornji/
Donji grijač
180
70 - 90
1
Pečenje na jednoj razini. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
Hrana
Funkce
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Vrući zrak
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, predgrijte praznu
pećnicu
Uobičajeno kuhanje /
Gornji/Donji grijač
160
20 - 30
Sitni kolači (po 20 na pliti‐ Vrući zrak
ci), predgrijte praznu peć‐
nicu
150
20 - 35
Sitni kolači (po 20 na pliti‐ Uobičajeno kuhanje /
ci), predgrijte praznu peć‐ Gornji/Donji grijač
nicu
170
20 - 30
Pečenje na više razina. Keksi
Hrana
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme Položaj re‐
(min)
šetke
2
3
položa polož
ja
aja
Prhko tijesto / Prutići Vrući zrak
od tijesta
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Sitni kolači (po 20
na plitici), predgrijte
praznu pećnicu
150
23 - 40
1/4
-
Vrući zrak
Mali roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
36
www.electrolux.com
Hrana
Funkce
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Tost
Mali roštilj
1-3
5
Goveđi odrezak, okrenite
nakon pola vremena
Mali roštilj
24 - 30
4
Veliki roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 3 minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Hrana
Vrijeme (min)
1. strana
2. strana
Pljeskavice
8 - 10
6-8
Tost
1-3
1-3
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
12.2 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz
pećnice.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
HRVATSKI
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.3 Pirolitičko
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
Postupak pirolitičkog
čišćenja ne može početi:
• ako niste isključili utikač
sonde za pečenje mesa
iz utičnice. Kod nekih
modela, kada se ta
pogreška dogodi, na
zaslonu se prikazuje
"C2".
• ako niste u potpunosti
zatvorili vrata pećnice.
Kod nekih modela, kada
se ta pogreška dogodi,
na zaslonu se prikazuje
"C3".
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istodobno s
funkcijom Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenje
pećnice.
Tijekom pirolitičkog čišćenja vrata su
zaključana. Simbol
i trake indikatora
topline svijetle dok se vrata ne otključaju.
Vrata se otključavaju kad temperatura
unutar pećnice padne ispod sigurnih
uvjeta i kad je pirolitičko čišćenje
dovršeno.
Tijekom pirolitičkog čišćenja žarulja
pećnice je isključena.
1. Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite
ručno.
2. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
3. Uključite pećnicu.
4. Pritisnite
dok zaslon ne prikaže
"Pyro" i broj programa čišćenja.
5. Pritisnite
37
.
6. Pritisnite
ili
za postavljanje
trajanja postupka čišćenja:
Opcija
Opis
1
1 h za nizak
stupanj ne‐
čistoće
2
1 h 30 min
za uobičajen
stupanj ne‐
čistoće
3
3 h za visok
stupanj ne‐
čistoće
Za odgodu početka postupka
čišćenja možete koristiti funkciju
"Završetak".
7. Za potvrdu pritisnite
.
12.4 Podsjetnik za čišćenje
Kao podsjetnik da je potrebno pirolitičko
čišćenje, podsjetnik za čišćenje bljeska
10 sekundi nakon svake
na zaslonu
deaktivacije uređaja.
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka funkcije
"Pirolitičko čišćenje".
• kad se deaktivira u
osnovnim postavkama.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje izbornika
postavki".
12.5 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
38
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
Pazite da staklene ploče (C, B i A) vratite
ispravnim redoslijedom. Prvo umetnite
ploču C koja ima kvadratić otisnut na
lijevoj strani i trokutić na desnoj strani. Te
simbole također ćete naći otisnute na
okviru vrata. Simbol trokuta na staklu
mora se poklopiti s trokutom na okviru a
simbol kvadrata mora se poklopiti sa
simbolom kvadrata. Nakon toga,
umetnite ostale dvije staklene ploče.
ABC
2
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
12.6 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
HRVATSKI
39
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Bočno svjetlo
1. Skinite lijevu vodilicu za plitice kako
biste omogućili pristup svjetlu.
2. Koristite mali, tupi predmet (npr.
čajnu žličicu) za skidanje staklenog
poklopca.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
5. Postavite stakleni poklopac.
6. Vratite lijevu vodilicu police.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je Pogledajte odjeljak "Au‐
uključeno.
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
40
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Zaslon ne prikazuje
vrijeme tijekom trajanja
isključenosti.
Zaslon je isključen.
Dodirnite
i
isto‐
vremeno za ponovno
uključenje zaslona.
Sonda za pečenje mesa
ne radi.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je preniska ili
previsoka.
Po potrebi podesite tempe‐
raturu. Slijedite upute iz
priručnika za upotrebu.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite pokrenuti funkciju pi‐ Isključite utikač sonde za
rolize ili odmrzavanja, ali
pečenje mesa iz utičnice.
niste izvadili utikač sonde
za pečenje mesa iz utični‐
ce.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi.
Niste u potpunosti zatvorili
vrata ili je brava vrata ne‐
ispravna.
Zatvorite vrata do kraja.
Zaslon prikazuje "F102".
•
•
•
•
Niste do kraja zatvorili
vrata.
Blokada vrata je ne‐
ispravna.
•
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže "F102",
obratite se službi za
korisnike.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
•
•
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
41
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Uključen je demo program. Pogledajte odjeljak
"Korištenje izbornika s po‐
stavkama" u poglavlju "Do‐
datne funkcije".
13.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST
14.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
COE7P31X
EOE7P31Z
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklus
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklus
Količina unutrašnjosti
1
42
www.electrolux.com
Izvor topline
Električna struja
Glasnoća
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
COE7P31X
36.0 kg
EOE7P31Z
36.0 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
14.2 Ušteda energije
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju u nekim funkcijama pećnice.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
Isključivanje zaslona
Možete isključiti zaslon. Istovremeno
i
. Za ponovno
pritisnite i zadržite
uključenje, ponovite taj korak.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
43
867352919-A-512018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement