Electrolux COE7P31X, EOE7P31Z User manual

Electrolux COE7P31X, EOE7P31Z User manual
COE7P31X
EOE7P31Z
SL
Pečica
Navodila za uporabo
2
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 3
2. VARNOSTNA NAVODILA.................................................................................. 4
3. OPIS IZDELKA................................................................................................... 7
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA...................................................................................8
5. PRED PRVO UPORABO..................................................................................10
6. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. ČASOVNE FUNKCIJE......................................................................................12
8. SAMODEJNI PROGRAMI................................................................................ 14
9. UPORABA DODATNE OPREME..................................................................... 15
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................19
11. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 21
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 35
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 38
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 40
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
3
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim
nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito
tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso),
priporočljivo za to napravo.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
•
Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava
deluje ali so vrata vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
•
•
•
•
•
5
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
6
www.electrolux.com
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Ko se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb/Požara/
Kemičnih emisij (hlapov) v
načinu Piroliza.
•
•
•
Pred izvajanjem funkcije
samodejnega čiščenja s pirolizo ali
pred prvo uporabo iz pečice
odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane,
razlito olje ali maščobo/obloge.
– Vse odstranljive predmete
(vključno z rešetkami, stranskimi
vodili itd., ki so priloženi izdelku),
še posebej lonce, ponve, pekače,
posode s premazom proti
prijemanju itd.
Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem naj se
otroci ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz
sprednjih hladilnih odprtin pa se
sprošča vroč zrak.
•
•
•
•
Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
umaknite živali (še posebej ptice)
iz okolice naprave, prostor pa naj
bo po čiščenju ob prvi uporabi
pečice pri najvišji temperaturi
dobro prezračevan.
Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini
vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih
pečic/ostankov hrane, kot je opisano,
niso škodljivi za ljudi, vključno z
dojenčki ali osebami z zdravstvenimi
težavami.
2.6 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
SLOVENŠČINA
2.7 Servis
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
2.8 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
1
7
3.2 Pripomočki
Pekač za pecivo
Mreža za pečenje
Za kolače in piškote.
Za posodo, modele, pečenke.
Posoda za žar/pekač
7
8
www.electrolux.com
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Teleskopska vodila
Sonda za meso
Za preprostejše vstavljanje in
odstranjevanje pekačev in rešetke.
Za merjenje temperature v hrani.
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Elektronski programator
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Napravo upravljajte s senzorskimi polji.
Senzor‐
sko po‐
lje
1
2
3
4
Funkcija
Opis
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop pečice.
MOŽNOSTI
Za nastavitev funkcije pečice, funkcije čišče‐
nja ali samodejnega programa.
LUČ V PEČICI
Za vklop in izklop žarnice v pečici.
TEMPERATURA/
HITRO SEGRE‐
VANJE PEČICE
Omogoča nastavljanje in preverjanje tempe‐
rature pečice ali temperature sonde za meso
(če je prisotna). Če pritisnete in držite tri se‐
kunde, se VKLOPI in IZKLOPI funkcija hitre‐
ga segrevanja.
PRILJUBLJENE
Za shranitev vašega najljubšega programa. S
to tipko lahko neposredno dostopite do svoje‐
ga priljubljenega programa, tudi če je pečica
izklopljena.
PRIKAZOVALNIK
Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
5
6
-
SLOVENŠČINA
Senzor‐
sko po‐
lje
7
8
9
10
11
Funkcija
Opis
GOR
Za pomikanje gor po meniju.
DOL
Za pomikanje dol po meniju.
URA
Za nastavitev časovnih funkcij.
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev odštevalne ure.
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve.
4.2 Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A. Simbol funkcije pečice
B. Številka funkcije/programa pečice
C. Indikatorji za časovne funkcije
(oglejte si razpredelnico »Časovne
funkcije«)
D. Prikazovalnik časa/akumulirane
toplote
E. Prikazovalnik temperature/časa
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
/
/
Ime
Opis
Samodejni program
Izberete lahko samodejni program.
Priljubljeni program
Izvaja se priljubljeni program.
kg/g
Izvaja se samodejni program z vnosom
teže.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Indikator segrevanja/akumu‐
lirane toplote
Prikazuje stopnjo temperature pečice.
Temperatura/hitro segreva‐
nje pečice
Funkcija deluje.
Temperatura
Lahko preverite ali spremenite tempe‐
raturo.
Sonda za meso
Vtič sonde za meso je v vtičnici sonde
za meso.
9
10
www.electrolux.com
Simbol
Ime
Opis
Zapora vrat
Funkcija zapore vrat deluje.
Odštevalna ura
Deluje funkcija odštevalne ure.
4.3 Indikator segrevanja
Če vklopite funkcijo pečice, se prikaže
Ko je pečica na nastavljeni temperaturi,
črtice izginejo s prikazovalnika.
. Črtice kažejo povišanje ali znižanje
temperature v pečici.
5. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za nastavitev časa si oglejte
poglavje »Časovne funkcije
«.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
5.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Funkcija pe‐
čice
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
6.1 Funkcije pečice
Funkcija pe‐
čice
Vroči Zrak
Program Za
Pizzo
Uporaba
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.
Temperaturo nastavite
za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji Gretje zgoraj/
spodaj.
Za peko pice. Za močno
zapečenost in hrustljavo
dno.
Uporaba
Gretje zgoraj/
spodaj (Gre‐
tje Zgoraj/
Spodaj)
Za pripravo mehkih,
sočnih pečenk.
Pečenje Z
Nizko Temp.
Gretje Spodaj
Za peko tort s hrustlja‐
vim dnom ter za vlaga‐
nje hrane.
SLOVENŠČINA
Funkcija pe‐
čice
Vlažni Vroči
Zrak
Odtaljevanje
Uporaba
Ta funkcija je zasnova‐
na za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Za navodila za kuhanje
si oglejte poglavje »Na‐
migi in nasveti«, Vlažni
Vroči Zrak. Med peče‐
njem morajo biti vrata
zaprta, da se funkcija
ne prekine in da se za‐
gotovi delovanje pečice
z največjo energijsko
učinkovitostjo. Ko upo‐
rabljate to funkcijo, se
lahko temperatura v pe‐
čici razlikuje od nastav‐
ljene. Uporabljena je
akumulirana toplo‐
ta.Moč segrevanja se
lahko zmanjša. Za
splošna priporočila za
varčevanje z energijo si
oglejte poglavje »Ener‐
gijska učinkovitost«,
Varčevanje z energi‐
jo.Ta funkcija je bila
uporabljena za sklad‐
nost z razredom ener‐
gijske učinkovitosti v
skladu z EN 60350-1.
Ko uporabljate to funk‐
cijo, luč po 30 sekundah
samodejno ugasne.
Za odtaljevanje živil (ze‐
lenjave in sadja). Čas
odtaljevanja je odvisen
od količine in velikosti
zamrznjenih živil.
Za ohranjanje toplote
hrane.
Ohrani Toplo‐
to
Mali Žar
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje
kruha.
Funkcija pe‐
čice
Veliki Žar
11
Uporaba
Za peko velike količine
ploskih jedi in za pope‐
kanje kruha.
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s
kostmi na eni višini. Za
Infra Pečenje gratiniranje in dodatno
zapečenost.
Luč lahko med nekaterimi
funkcijami pečice pri nižji
temperaturi od 60 °C
samodejno ugasne.
6.2 Nastavitev funkcije pečice
1. Pečico vklopite z .
Na prikazovalniku so prikazani
nastavljena temperatura, simbol in
številka funkcije pečice.
2. Pritisnite
ali
funkcije pečice.
za nastavitev
3. Pritisnite
ali pa se pečica po petih
sekundah samodejno vklopi.
Če vklopite pečico in ne nastavite
funkcije ali programa pečice, se pečica
čez 20 sekund samodejno izklopi.
6.3 Spreminjanje temperature
Pritisnite
ali
, da spremenite
temperaturo v korakih: 5 °C.
Ko temperatura v pečici doseže
nastavljeno, se oglasi zvočni signal,
indikator segrevanja pa izgine.
6.4 Preverjanje temperature
Trenutno temperaturo v pečici lahko
preverite med izvajanjem funkcije ali
programa.
1. Pritisnite .
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
ali pa se na
2. Pritisnite
prikazovalniku samodejno po petih
sekundah ponovno prikaže
nastavljena temperatura.
12
www.electrolux.com
6.5 Hitro Segrevanje Pečice
Uporaba menija nastavitev« v poglavju »
Dodatne funkcije«.
Med izvajanjem funkcije hitrega
segrevanja v pečico ne postavljajte
hrane.
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Hitro segrevanje je na voljo samo za
nekatere funkcije pečice. Če se v meniju
nastavitev vklopi zvok napake, se oglasi
zvočni signal, če hitro segrevanje ni na
voljo za nastavljeno funkcijo. Oglejte si »
Če želite vklopiti funkcijo hitrega
segrevanja, pritisnite in več kot tri
sekunde držite .
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja,
na prikazovalniku utripajo črtice.
7. ČASOVNE FUNKCIJE
7.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
00:00
Uporaba
ČAS
Za prikaz ali spremembo časa. Čas lahko spreminja‐
te samo, ko je pečica vklopljena.
TRAJANJE
Za nastavitev trajanja delovanja pečice.
KONEC
Za nastavitev časa izklopa pečice.
ZAMIK VKLOPA
Za kombiniranje funkcij TRAJANJE in KONEC.
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva
na delovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko na‐
stavite kadarkoli, tudi ko je pečica izklopljena.
ŠTEVEC ČASA
Za nastavitev štetja časa, ki predstavlja čas delova‐
nja pečice. Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
Vklopi se ob začetku segrevanja pečice. ŠTEVEC
ČASA se ne vklopi, če sta nastavljeni funkciji TRAJA‐
NJE in KONEC.
7.2 Nastavitev in spreminjanje
časa
Po prvi priključitvi na omrežno napetost
počakajte, da se na prikazovalniku
prikažeta
in 12:00. "12« utripa.
1. Pritisnite
ali
2. Pritisnite
.
3. Pritisnite
minute.
ali
7.3 Nastavitev TRAJANJA
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
, dokler ne začne
2. Pritiskajte
utripati
.
, da nastavite ure.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za TRAJANJE.
, da nastavite
4. Pritisnite
ali pa se funkcija
TRAJANJE po petih sekundah
samodejno vklopi.
4. Pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže nov čas.
Če želite spremeniti čas, pritiskajte
dokler ne začne utripati
.
,
ali
5. Pritisnite
za TRAJANJE.
, da nastavite ure
6. Pritisnite
ali pa se funkcija
TRAJANJE po petih sekundah
samodejno vklopi.
SLOVENŠČINA
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
prikazovalniku utripa
in prikaže se
nastavitev časa. Pečica se izklopi.
7. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
8. Izklopite pečico.
7.4 Nastavitev KONCA
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
2. Pritiskajte
utripati
, dokler ne začne
.
ali
3. Pritisnite
, da nastavite
KONEC, nato pa
. Najprej
nastavite minute in nato ure.
Ko se nastavljen čas konča, se za dve
minuti oglasi zvočni signal. Na
in prikaže se
prikazovalniku utripa
nastavitev časa. Pečica se samodejno
izklopi.
4. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
5. Izklopite pečico.
7.5 Nastavitev funkcije ZAMIK
VKLOPA
1. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo.
, dokler ne začne
2. Pritiskajte
utripati
.
ali
, da nastavite
3. Pritisnite
minute za TRAJANJE.
4. Pritisnite
.
5. Pritisnite
ali
za TRAJANJE.
6. Pritisnite
, da nastavite ure
.
Na prikazovalniku utripa
7. Pritisnite
ali
.
, da nastavite
KONEC, nato pa
. Najprej
nastavite minute in nato ure.
Pečica se pozneje samodejno vklopi,
deluje toliko časa, kolikor je nastavljen
čas za funkcijo TRAJANJE, in se nato
13
izklopi ob času, ki je nastavljen za
funkcijo KONEC. Ko se nastavljen čas
konča, se za dve minuti oglasi zvočni
signal. Na prikazovalniku utripa
in
prikaže se nastavitev časa. Pečica se
samodejno izklopi.
8. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
9. Izklopite pečico.
Ko je vklopljena funkcija
zamika vklopa, se na
prikazovalniku prikažejo
simbol funkcije pečice,
s
piko in
. Pika kaže, katera
časovna funkcija je
vklopljena na prikazovalniku
časa/akumulirane toplote.
7.6 Nastavitev: Odštevalna Ura
1. Pritisnite
.
Na prikazovalniku utripa
se »00«.
in prikaže
za preklop med
2. Pritisnite
funkcijami. Najprej nastavite
sekunde, potem minute in na koncu
ure.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
ODŠTEVALNO URO, in
potrditev.
za
ali pa se ODŠTEVALNA
4. Pritisnite
URA samodejno zažene po petih
sekundah.
Ko nastavljen čas poteče, se za dve
minuti oglasi zvočni signal, na
prikazovalniku pa utripa 00:00 in prikaže
se .
5. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite
signal.
7.7 ŠTEVEC ČASA
1. Za ponastavitev števca časa
pritiskajte:
in
.
2. Ko se na prikazovalniku prikaže »
00:00«, začne števec časa znova
šteti čas.
14
www.electrolux.com
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
če nimate znanja ali izkušenj s pripravo
jedi. Na prikazovalniku so prikazani
privzeti časi priprave jedi za vse
samodejne programe.
Na voljo je 9 samodejnih programov.
Samodejni program ali recept uporabite,
8.1 Samodejni programi
Številka programa
Ime programa
1
GOVEJA PEČENKA
2
PEČENA SVINJINA
3
PIŠČANEC, CEL
4
PIZZA
5
MUFFINI
6
QUICHE LORRAINE
7
BELI KRUH
8
GRATINIRAN KROMPIR
9
LAZANJA
8.2 Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe te pečice najdete
na našem spletnem mestu.
Da boste našli pravo knjižico
receptov, preverite število
izdelka (PNC) na ploščici za
tehnične navedbe na
sprednjem okvirju notranjosti
pečice.
8.3 Samodejni programi
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se polja .
Na prikazovalniku je prikazana številka
samodejnega programa, (1 – 9).
ali
, da
3. Dotaknite se polja
izberete samodejni program.
4. Dotaknite se polja
ali počakajte
pet sekund, da naprava začne
samodejno delovati.
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Simbol
utripa.
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
7. Izklopite napravo.
8.4 Samodejni programi z
vnosom teže
Če nastavite težo mesa, naprava
izračuna čas pečenja.
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se polja
.
ali
, da
3. Dotaknite se polja
nastavite program za težo.
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
čas priprave jedi, simbol trajanja
,
privzeta teža in merska enota (kg, g).
ali pa se
4. Dotaknite se polja
nastavitve po petih sekundah
samodejno shranijo.
Naprava se vklopi.
SLOVENŠČINA
5. Privzeto vrednost teže lahko
spremenite z
ali
. Dotaknite se
polja
.
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Utripa
7. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
8. Izklopite napravo.
15
1. Vklopite napravo.
.
8.5 Samodejni programi s
sondo za meso (izbrani modeli)
Temperatura jedra hrane je fiksno
nastavljena v programih za sondo za
meso. Program se konča, ko sonda v
napravi doseže nastavljeno temperaturo
jedra.
2. Dotaknite se .
3. Namestite sondo za meso. Oglejte
si »Sonda za meso«.
4. Dotaknite se
ali
, da nastavite
program za sondo za meso.
Na prikazovalniku se prikažejo čas
priprave jedi,
in
.
5. Dotaknite se
ali pa se nastavitve
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
.
signal deluje dve minuti. Utripa
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata.
7. Izklopite napravo.
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo hrane.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se pečica izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
•
•
temperaturo pečice (najmanj 120 °C),
temperaturo jedra.
POZOR!
Uporabite le priloženo sondo
za meso ali originalne
nadomestne dele.
Navodila za najboljše rezultate:
• Sestavine morajo imeti sobno
temperaturo.
• Sonde za meso ne morete uporabiti
za tekoče jedi.
• Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v jedi in vtič v vtičnici.
• Uporabite priporočene nastavitve
sonde za meso. Oglejte si poglavje »
Namigi in nasveti«.
Pečica izračuna približen
čas pečenja, ki se lahko
spremeni.
Ko vtaknete vtič sonde za
meso v vtičnico, prekličete
nastavitve za časovne
funkcije.
Kategorije hrane: meso,
perutnina in ribe
1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso (z
na
ročaju) potisnite v sredino mesa ali
ribe, če je možno, v najdebelejši del.
Poskrbite, da bo v jedi vsaj 3/4 sonde
za meso.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
16
www.electrolux.com
Ko pečete s sondo za meso,
lahko spremenite
temperaturo, prikazano na
prikazovalniku. Ko vtaknete
vtič sonde za meso v
vtičnico ter nastavite funkcijo
in temperaturo pečice, se na
prikazovalniku prikaže
trenutna temperatura jedra.
Pritiskajte , da se prikažejo
ostale tri temperature:
• nastavljena
temperatura jedra,
• trenutna temperatura
pečice,
• trenutna temperatura
jedra.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se za dve minuti oglasi zvočni
signal in utripata vrednost temperature
Na prikazovalniku utripa
in prikazana
je privzeta nastavljena temperatura
jedra. Ob prvem delovanju je
temperatura 60 °C, ob vsakem
nadaljnjem pa je enaka zadnji nastavljeni
vrednosti.
ali
4. Dotaknite se
temperaturo jedra.
, da nastavite
5. Dotaknite se
ali pa se nastavitve
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Temperaturo jedra lahko
nastavite samo, ko utripa
. Če se pred
nastavljanjem
temperature jedra na
prikazovalniku prikaže
, a ne utripa,
ali
pritisnite in
za nastavitev nove
vrednosti.
6. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in simbol segrevanja
.
. Naprava se izklopi.
jedra in
7. Z dotikom senzorskega polja izklopite
zvočni signal.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Kategorija hrane: zloženka
1. Vklopite napravo.
2. Polovico sestavin dajte v posodo za
pečenje.
3. Konico sonde za meso vstavite točno
v sredino zloženke. Sonda za meso
mora biti med pečenjem trdno na
enem mestu. Za to uporabite trdno
sestavino. Z robom posode za
pečenje podprite silikonski ročaj
sonde za meso. Konica sonde za
meso se ne sme dotakniti dna
posode za pečenje.
SLOVENŠČINA
17
Temperaturo jedra lahko
nastavite samo, ko utripa
. Če se pred
nastavljanjem
temperature jedra na
prikazovalniku prikaže
, a ne utripa,
4. Sondo za meso pokrijte s preostalimi
sestavinami.
5. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednjem okvirju
naprave.
ali
pritisnite in
za nastavitev nove
vrednosti.
8. Nastavite funkcijo in temperaturo
pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in simbol segrevanja
.
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se za dve minuti oglasi zvočni
signal in utripata vrednost temperature
jedra in
. Naprava se izklopi.
9. Z dotikom senzorskega polja izklopite
zvočni signal.
10. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se sonda za meso
segreje, obstaja nevarnost
opeklin. Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
in prikazana
Na prikazovalniku utripa
je privzeta nastavljena temperatura
jedra. Ob prvem delovanju je
temperatura 60 °C, ob vsakem
nadaljnjem pa je enaka zadnji nastavljeni
vrednosti.
ali
6. Dotaknite se
temperaturo jedra.
9.2 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca
rešetk .
, da nastavite
ali pa se nastavitve
7. Dotaknite se
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo /globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
18
www.electrolux.com
Mreža za pečenje:
Mrežo za pečenje postavite na
teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi
navzdol.
Visok rob okoli mreže za
pečenje je poseben element,
ki preprečuje zdrs posode.
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
Globok pekač:
Globok pekač postavite na teleskopski
vodili.
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
9.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Mreža za pečenje in globok pekač
skupaj:
Mrežo za pečenje in globok pekač
postavite skupaj na teleskopski vodili.
SLOVENŠČINA
19
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Uporaba funkcije
Priljubljene:
To funkcijo uporabite, da shranite svoje
najljubše nastavitve temperature in časa
za funkcijo pečice ali program.
1. Nastavite temperaturo in čas za
funkcijo pečice ali program.
2. Pritisnite in za več kot tri sekunde
Za vklop funkcije se dotaknite
Naprava vklopi vaš priljubljeni
program.
.
Za izklop funkcije se dotaknite
Naprava izklopi vaš priljubljeni
program.
.
10.2 Uporaba varovala za
otroke
Varovalo za otroke preprečuje
nenameren vklop pečice.
Če deluje funkcija Piroliza,
so vrata zaklenjena. Ko
pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
1. To funkcijo lahko vklopite ob
izklopljeni pečici. Ne nastavite
funkcije pečice.
2. Pritisnite in tri sekunde držite .
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi
držite
in
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice.
1. Za vklop funkcije vklopite pečico.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev
pečice.
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi
Ko se funkcija izvaja,
lahko spremenite čas in
temperaturo.
•
10.3 Uporaba funkcije
zaklepanja tipk
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko
pečica deluje.
. Oglasi se zvočni signal.
držite
3. Izklopite napravo.
•
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže SAFE.
Vrata so zaklenjena.
Za izklop funkcije varovala za otroke
ponovite 3. korak.
.
in
.
držite
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže ključavnica.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk
ponovite 3. korak.
Če deluje funkcija Piroliza,
so vrata zaklenjena. Ko
pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
Pečico lahko izklopite, ko je
vklopljeno zaklepanje tipk.
Ko izklopite pečico, se
zaklepanje tipk izklopi.
10.4 Uporaba menija nastavitev
Meni nastavitev vam omogoča vklop ali
izklop funkcij v glavnem meniju. Na
prikazovalniku se prikažeta SET in
številka nastavitve.
Opis
Vrednost nastavitve
1
INDIKATOR AKUMULIRANE TO‐
PLOTE
VKLOP/IZKLOP
2
OPOMNIK ZA ČIŠČENJE
VKLOP/IZKLOP
3
ZVOK TIPK1)
KLIK/PISK/IZKLOP
20
www.electrolux.com
Opis
Vrednost nastavitve
4
ZVOK NAPAKE
VKLOP/IZKLOP
5
NAČIN DEMO
Koda za vklop: 2468
6
MENI SERVISIRANJA
-
7
NOVA NASTAVITEV
DA/NE
1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
1. Pritisnite in tri sekunde držite .
Prikazovalnik prikazuje SET1 in »1
« utripa.
2. Pritisnite
nastavitev.
ali
3. Pritisnite
.
, da nastavite
ali
, da spremenite
4. Pritisnite
vrednost nastavitve.
.
5. Pritisnite
Za izhod iz menija Nastavitve pritisnite
ali pritisnite in držite
.
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
10.6 Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
•
•
Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do
06.00 svetlost prikazovalnika
zmanjšana.
Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete senzorskega polja
(razen VKLOP/IZKLOP), se
prikazovalnik za naslednjih 10
sekund preklopi nazaj v način
dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite odštevalno uro. Ko se
odštevalna ura izteče, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
10.7 Ventilator za hlajenje
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
1.5
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
Po samodejnem izklopu se dotaknite
senzorskega polja za ponovno
upravljanje naprave.
Samodejni izklop ne deluje
pri naslednjih funkcijah:
Sonda za meso, Osvetlitev,
Pečenje z nizko temp.,
Trajanje, Konec, Zamik
vklopa.
SLOVENŠČINA
21
11. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
11.1 Priporočila za pečenje
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V
razpredelnicah spodaj se nahajajo
standardne nastavitve za temperaturo,
čas pečenja in položaj rešetk.
11.2 Pečenje kruha in peciva
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15
minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
Torte in peciva, ki jih pečete na različnih
višinah, ne bodo enakomerno zapečeni.
Če pride do neenakomernega
porjavenja, ni treba spreminjati
nastavitve temperature. Razlike se med
pečenjem izenačijo.
Pekači v pečici se med pečenjem lahko
zvijejo. Ko se ponovno ohladijo, se
zravnajo.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
11.3 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj
pečen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in
je vlažen ali neenako‐
merne sestave.
Temperatura pečice je
previsoka.
Naslednjič nastavite nekoliko
nižjo temperaturo pečice.
Prekratek čas pečenja.
Naslednjič nastavite daljši čas
pečenja in nižjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je
prenizka.
Naslednjič nastavite višjo tem‐
peraturo pečice.
Predolg čas pečenja.
Naslednjič nastavite krajši čas
pečenja.
Kolač se ni enakomer‐ Temperatura pečice je
no spekel.
previsoka in čas pečenja
prekratek.
Biskvitno testo ni enako‐
merno porazdeljeno.
Kolač ni pečen v času, Temperatura pečice je
kot je navedeno v re‐
prenizka.
ceptu.
11.4 Peka na enem nivoju
Peka v modelih
Uporabite funkcijo: Vroči Zrak.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Naslednjič enakomerno poraz‐
delite testo po pekaču.
Naslednjič nastavite nekoliko vi‐
šjo temperaturo pečice.
22
www.electrolux.com
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Kolač iz krhkega te‐ 170 - 180
sta, Predhodno
ogrejte prazno peči‐
co.
10 - 25
2
Kolač iz umešane‐
ga testa
150 - 170
20 - 25
2
Šarkelj / Brioš
150 - 160
50 - 70
1
Peščeni kolač /
Sadni kolači
140 - 160
70 - 90
1
Peka v modelih
Uporabite prvi položaj rešetk.
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj.
Jed
Temperatu‐ Čas (min.)
ra (°C)
Skutna po‐
gača
170 - 190
60 - 90
Torte, pecivo, kruhki
Uporabite tretji položaj rešetk.
Jed
Tempera‐ Čas
tura (°C) (min.)
Kolač z drobljen‐
cem
150 - 160
20 - 40
Sadni kolač (iz
kvašenega/
umešanega te‐
sta), uporabite
globok pekač.
150
35 - 55
Sadni kolač iz
krhkega testa
160 - 170
40 - 80
Uporabite funkcijo: Vroči Zrak.
Uporabite pekač.
Torte, pecivo, kruhki
Predhodno segrejte prazno pečico.
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj / Gretje Zgoraj/Spodaj.
Uporabite pekač.
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Rulada
180 - 200
10 - 20
3
Rženi kruh:
1. Začnite z:
2. Nadaljujte z:
1. 230
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Maslen kolač z
190 - 210
mandlji / Sladko pe‐
civo
20 - 30
3
Princeskini krofi /
Ėclair
20 - 35
3
190 - 210
SLOVENŠČINA
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pletenica / Pleten
kolač
170 - 190
30 - 40
3
Sadni kolač (iz kva‐ 170
šenega/umešanega
testa), uporabite
globok pekač.
35 - 55
3
Pecivo iz kvašene‐ 160 - 180
ga testa z občutljivi‐
mi nadevi (npr. sku‐
to, smetano, jajčno
kremo)
40 - 80
3
Božični kolač
50 - 70
2
160 - 180
23
Drobno pecivo
Uporabite tretji položaj rešetk.
Uporabite funkcijo: Vroči Zrak.
Jed
Tempera‐ Čas
tura (°C) (min.)
Piškoti iz krhke‐ 150 - 160
ga testa
10 - 20
Kruhki/Žemlje,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
160
10 - 25
Piškoti iz ume‐
šanega testa
150 - 160
15 - 20
Pecivo iz listna‐ 170 - 180
tega testa,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
20 - 30
Piškoti iz kvaše‐ 150 - 160
nega testa
20 - 40
Jed
Tempera‐ Čas
tura (°C) (min.)
Makroni
100 - 120
30 - 50
Beljakovo peci‐
vo / Beljakovi
poljubčki
80 - 100
120 - 150
Drobno pecivo
Predhodno segrejte prazno pečico.
Uporabite tretji položaj rešetk.
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj.
Jed
Tempe‐
ratura
(°C)
Čas (min.)
Kruhki/Žemlje
190 - 210 10 - 25
11.5 Narastki in gratinirane jedi
Uporabite prvi položaj rešetk.
Jed
Funkcija
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Francoske štručke s
stopljenim sirom
Vroči Zrak
160 - 170
15 - 30
Gratin. zelenjava,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
Infra Pečenje
160 - 170
15 - 30
24
www.electrolux.com
Jed
Funkcija
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Lazanja
Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj
180 - 200
25 - 40
Ribji narastek
Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenjava
Vroči Zrak
160 - 170
30 - 60
Sladki narastki
Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj
180 - 200
40 - 60
Narastek s testen.
Gretje zgoraj/spodaj /
Gretje Zgoraj/Spodaj
180 - 200
45 - 60
11.6 Vlažni Vroči Zrak
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Gratinirane testenine
200 - 220
45 - 55
3
Gratiniran krompir
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Kruhov narastek
190 - 200
55 - 70
3
Rižev puding
170 - 190
45 - 60
3
Jabolčni kolač iz umešanega te‐
sta (okrogel tortni model)
160 - 170
70 - 80
3
Beli kruh
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo: Vroči Zrak.
Uporabite pekače.
SLOVENŠČINA
25
Torte, pecivo
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2. položaj
3. položaj
Princeskini kro‐ 160 - 180
fi / Ėclair
,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
25 - 45
1/4
-
Drobljenec
30 - 45
1/4
-
150 - 160
Piškoti, drobno pecivo, pecivo, rulade
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
180
Položaj rešetk
2. položaj
3. položaj
20 - 30
1/4
-
Piškoti iz krhke‐ 150 - 160
ga testa
20 - 40
1/4
1/3/5
Piškoti iz ume‐
šanega testa
25 - 40
1/4
-
Pecivo iz listna‐ 170 - 180
tega testa
,
Predhodno
ogrejte prazno
pečico.
30 - 50
1/4
-
Piškoti iz kva‐
šenega testa
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makroni
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Piškoti iz belja‐
kov / Beljakovi
poljubčki
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Kruhki/Žemlje
160 - 170
11.8 Pečenje Z Nizko Temp.
To funkcijo uporabite za pripravo
nemastnih in mehkih kosov mesa in ribe
s temperaturo jedra ne več kot 65 °C. Ta
funkcija ni primerna za recepte, kot je
dušeno meso ali mastna svinjska
pečenka.Sondo za meso lahko uporabite
za zagotovitev prave temperature jedra
mesa (oglejte si razpredelnico za sondo
za meso).
V prvih 10 minutah lahko nastavite
temperaturo pečice med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C. Ko je
temperatura nastavljena, pečica
nadaljuje s pečenjem pri 80 °C. Te
funkcije ne uporabljajte za perutnino.
Ko uporabljate to funkcijo,
hrano vedno pecite brez
pokrova.
1. Meso pecite v ponvi na kuhalni plošči
pri zelo visoki nastavitvi 1 - 2 minuti
na vsaki strani.
2. Meso postavite na rešetko v pečici v
vročem pekaču.
3. Sondo za meso potisnite v meso.
4. Izberite funkcijo Pečenje z nizko
temp. in nastavite pravo končno
temperaturo jedra.
26
www.electrolux.com
Jed
Količina
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Goveja pečen‐
ka
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Goveji file
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Telečja pečen‐
ka
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Zrezki
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Hrustljavo pecivo s:Program Za Pizzo
Uporabite prvi položaj rešetk.
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Tarti
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
160 - 180
45 - 60
Lotarinška špehovka / Švi‐
carska pita
170 - 190
45 - 55
Skutna pogača
140 - 160
60 - 90
Jabolčna pita, obložena
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
160 - 180
50 - 60
Pred pečenjem ogrejte prazno pečico.
Uporabite drugi položaj rešetk.
Jed
Temperatu‐ Čas (min.)
ra (°C)
Pizza, tan‐ 200 - 230
ka, uporabi‐
te globok
pekač.
15 - 20
Pizza, de‐
bela
180 - 200
20 - 30
Nevzhajan
kruh
230 - 250
10 - 20
Pecivo iz
listnatega
testa
160 - 180
45 - 55
Obloženi
kruhki
230 - 250
12 - 20
Ruski Pirogi 180 - 200
15 - 25
11.10 Pečenje mesa
Uporabite posodo, ki je odporna na
toploto.
Pusto meso pecite pokrito.
Velike kose mesa pecite neposredno v
pekaču ali na rešetki nad pekačem.
V pekač nalijte nekaj vode, da se
maščobne kapljice ne prižgejo.
Meso po 1/2 do 2/3 časa peke obrnite.
Meso in ribe pecite v večjih kosih (s težo
najmanj 1 kg).
Kose mesa med pečenjem večkrat
prelijte z lastnim sokom.
11.11 Razpredelnice za
pečenje mesa
Uporabite prvi položaj rešetk.
SLOVENŠČINA
Govedina
Jed
Količina
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Dušena govedina
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj/ 230
spodaj / Gretje
Zgoraj/Spodaj
120 - 150
Goveja pečenka
na cm debeli‐
ali file, manj zape‐ ne
čen, Predhodno
ogrejte prazno pe‐
čico.
Infra Pečenje
190 - 200
5-6
Goveja pečenka
na cm debeli‐
ali file, srednje za‐ ne
pečen, Predhodno
ogrejte prazno pe‐
čico.
Infra Pečenje
180 - 190
6-8
Goveja pečenka
na cm debeli‐
ali file, dobro za‐
ne
pečen, Predhodno
ogrejte prazno pe‐
čico.
Infra Pečenje
170 - 180
8 - 10
Svinjina
Uporabite funkcijo: Infra Pečenje.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Pleče / Vrat /Šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Rebrca
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača, pred‐
hodno kuhana
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Uporabite funkcijo: Infra Pečenje.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Telečja pečenka
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
Jagnjetina
Uporabite funkcijo: Infra Pečenje.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Jagnječje stegno /
Pečena jagnjetina
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
27
28
www.electrolux.com
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Jagnječji hrbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
Divjačina
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj / Gretje Zgoraj/Spodaj.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Hrbet / Zajčje steg‐ do 1
no, Predhodno
ogrejte prazno peči‐
co.
230
30 - 40
Divjačinski hrbet
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko bedro
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
Perutnina
Uporabite funkcijo: Infra Pečenje.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Perutnina, porcije
0,2 - 0,25 vsaka
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovica
0,4 - 0,5 vsaka
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pitanec
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raca
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gos
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Puran
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puran
4-6
140 - 160
150 - 240
Ribe
Uporabite funkcijo: Gretje zgoraj/spodaj / Gretje Zgoraj/Spodaj.
Jed
Količina (kg)
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Cela riba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
11.12 Mali Žar
Pred pečenjem ogrejte prazno pečico.
Postavite pekač na prvi položaj rešetk za
zbiranje maščobe.
Pecite samo tanke kose mesa ali ribe.
Mali Žar
Jed
Goveja pečen‐
ka
Temperatura
(°C)
210 - 230
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
30 - 40
30 - 40
2
SLOVENŠČINA
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1. stran
2. stran
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska ledve‐ 210 - 230
na pečenka
30 - 40
30 - 40
2
Telečja pečen‐
ka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječji hrbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba
210 - 230
, 0,5 kg - 1,0 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
Goveji file
Položaj rešetk
Veliki Žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno nastavitvijo.
Uporabite četrti položaj rešetk, če ni navedeno drugače.
Jed
29
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgerji
8 - 10
6-8
Svinjski file
10 - 12
6 - 10
Klobase
10 - 12
6-8
Zrezki
7 - 10
6-8
Popečen kruh
, uporabite peti položaj re‐
šetk.
1-3
1-3
Popečen kruh z nadevom
6-8
-
11.13 Zamrznjene Jedi - Vroči Zrak
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debela-zamrznje‐
na
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze, zamrznjeni 180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, tanek
200 - 220
20 - 30
3
Ocvrti krompir, debel
200 - 220
25 - 35
3
30
www.electrolux.com
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pečeni Krompir V Obli‐
cah / Pečeni Krompir/
Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Praženi Krompir-Rösti
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, sveži 170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, za‐
mrznjeni
160 - 180
40 - 60
2
V pečici pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje perutnice
190 - 210
20 - 30
2
11.14 Odtaljevanje
Pri večjih porcijah hrane na dno pečice
postavite obrnjen prazen krožnik. Hrano
položite v globok krožnik ali posodo, to
pa postavite na krožnik v pečici. Po
potrebi odstranite nosilce rešetk.
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Uporabite prvi položaj rešetk.
Hrane ne pokrivajte, saj se lahko zaradi
tega podaljša čas odtaljevanja.
Jed
Količina (kg)
Čas odtaljevanja
(min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Piščanec, Obrnite po 1
polovici časa pripra‐
ve.
100 - 140
20 - 30
Meso, Obrnite po po‐ 1
lovici časa priprave.
100 - 140
20 - 30
Postrv
0.15
25 - 35
10 - 15
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
Smetana, smetano
2 x 0,2
stepajte, ko še vedno
vsebuje zmrznjene
delce
80 - 100
10 - 15
Torta
60
60
1.4
11.15 Sterilizacija - Gretje
spodaj
•
•
•
Uporabite le kozarce za vlaganje
enakih velikosti.
•
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim
in bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko
od spodaj.
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
Kozarci se ne smejo dotikati med
seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode,
da bo v pečici zagotovljena zadostna
vlaga.
•
31
Ko začne tekočina v kozarcih počasi
vreti (pri litrskih kozarcih po približno
35 - 60 minutah), izklopite pečico ali
zmanjšajte temperaturo na 100 °C
(glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Jagode / borovni‐
ce / maline / zrele
kosmulje
160 - 170
35 - 45
-
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
35 - 45
10 - 15
Pečkato in koščičasto sadje
Jed
Temperatura (°C)
Hruške / kutine / sli‐ 160 - 170
ve
Zelenjava
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Korenje1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica / grah /
beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
11.16 Sušenje
Jed
Temperatu‐ Čas
ra (°C)
(h)
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
Fižol
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Zelenjava
Za en pekač uporabite tretji položaj
rešetk.
Gobe
50 - 60
6-8
Zelišča
40 - 50
2-3
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
Sadje
Nastavite temperaturo na 60 - 70 ℃.
32
www.electrolux.com
Za en pekač uporabite tretji položaj
rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
Jed
Čas (h)
Slive
8 - 10
Jed
Čas (h)
Marelice
8 - 10
Jabolčni krhlji
6-8
Hruške
6-9
11.17 Sonda za meso
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj Pečen
Srednje Peče‐ Dobro pečeno
no
Goveja pečenka
45
60
70
Ledvena pečenka
45
60
70
Govedina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Mesna štruca
80
83
86
Svinjina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Šunka / Pečenka
80
84
88
Zrezek s hrbta / Svinjska ledvena
pečenka, prekajena / Svinjska
ledvena pečenka, poširana
75
78
82
Teletina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐ Več
no
Telečja pečenka
75
80
85
Telečja krača
85
88
90
Ovčetina/jagnjetina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Ovčje stegno
80
85
88
Ovčji hrbet
75
80
85
SLOVENŠČINA
Ovčetina/jagnjetina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Pečena jagnjetina / Jagnječje
stegno
65
70
75
Divjačina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Zajčji hrbet / Divjačinski hrbet
65
70
75
Zajčje stegno / Zajec, cel / Divja‐
činsko stegno
70
75
80
Perutnina
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
Piščanec
80
83
86
Raca, cela/polovica / Puran, cel/
prsi
75
80
85
Raca, prsi
60
65
70
Riba (losos, postrv, smuč)
Temperatura jedra živila (°C)
Riba, cela/velika/dušena / Riba,
cela/velika/pečena
Zloženke - Predhodno kuhana
zelenjava
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
60
64
68
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Zloženka iz bučk / Brokolijeva
85
zloženka / Koromačeva zloženka
Zloženke - Pikantne
Kaneloni / Lazanja / Narastek s
testen.
Srednje Peče‐
no
Več
88
91
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
85
88
91
33
34
www.electrolux.com
Zloženke - Sladke
Temperatura jedra živila (°C)
Zloženka iz belega kruha s sa‐
djem/brez sadja / Zloženka iz ri‐
ževe kaše s sadjem/brez sadja /
Sladka zloženka iz rezancev
Manj
Srednje Peče‐
no
Več
80
85
90
11.18 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z EN 60350 in IEC
60350.
Peka na enem nivoju. Peka v modelih
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.) Položaj re‐
šetk
Biskvit brez maščob
Vroči Zrak
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit brez maščob
Gretje zgoraj/
spodaj / Gretje
Zgoraj/Spodaj
160
35 - 50
2
Jabolčna pita, 2 mode‐ Vroči Zrak
la Ø 20 cm
160
60 - 90
2
Jabolčna pita, 2 mode‐ Gretje zgoraj/
la Ø 20 cm
spodaj / Gretje
Zgoraj/Spodaj
180
70 - 90
1
Peka na enem nivoju. Drobno pecivo
Uporabite tretji položaj rešetk.
Jed
Funkcija
Temperatura (°C)
Čas (min.)
140
25 - 40
Masleni piškoti / Pecivo iz Gretje zgoraj/spodaj / 160
krh. testa, Predhodno
Gretje Zgoraj/Spodaj
ogrejte prazno pečico.
20 - 30
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Vroči Zrak
150
20 - 35
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Gretje zgoraj/spodaj / 170
Gretje Zgoraj/Spodaj
20 - 30
Masleni piškoti / Pecivo iz Vroči Zrak
krh. testa
SLOVENŠČINA
35
Peka na več nivojih. Drobno pecivo
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas
(min.)
Položaj rešetk
2. po‐
ložaj
3. po‐
ložaj
Masleni piškoti / Pe‐ Vroči Zrak
civo iz krh. testa
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Drobno pecivo, 20
kosov na pekač,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
150
23 - 40
1/4
-
Vroči Zrak
Mali Žar
Prazno pečico pet minut predhodno segrevajte.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
Jed
Funkcija
Čas (min.)
Položaj rešetk
Popečen kruh
Mali Žar
1-3
5
Goveji zrezek, Obrnite po
polovici časa priprave.
Mali Žar
24 - 30
4
Veliki Žar
Prazno pečico tri minute predhodno segrevajte.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
Uporabite četrti položaj rešetk.
Jed
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgerji
8 - 10
6-8
Popečen kruh
1-3
1-3
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko
krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite
namensko čistilo.
Notranjost pečice očistite po vsaki
uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane se lahko vžgejo. Pri ponvi
za žar je nevarnost večja.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in
pustite, da se posuši. Uporabite mehko
krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
Opreme ne pomivajte v pomivalnem
stroju.
Trdovratnejše madeže očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Če imate pripomočke z zaščito proti
prijemanju, jih ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem
stroju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
Po vsaki uporabi obrišite vlago.
36
www.electrolux.com
12.2 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
Postopek pirolitičnega
čiščenja se ne more
začeti:
• Če niste iztaknili vtiča
sonde za meso iz
vtičnice. Pri nekaterih
modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku
prikaže »C2«.
• Če niste povsem zaprli
vrat pečice. Pri nekaterih
modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku
prikaže »C3«.
POZOR!
Če v isti kuhinjski element
namestite druge naprave, jih
ne uporabljajte sočasno s
funkcijo Piroliza. To lahko
poškoduje pečico.
Med pirolitičnim čiščenjem so vrata
1
2
in stolpci
zaklenjena. Simbol
indikatorja toplote svetijo, dokler se vrata
ne odklenejo. Vrata se odklenejo šele, ko
je temperatura v pečici varna in se
zaključi pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem luč ne sveti.
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
12.3 Piroliza
POZOR!
Odstranite vse pripomočke
in odstranljive nosilce rešetk.
1. Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
2. Notranjo stran vrat očistite z vročo
vodo, da se nanjo zaradi vročega
zraka ne bi prižgali ostanki hrane.
3. Vklopite pečico.
4. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta "Pyro" in
številka programa čiščenja.
5. Pritisnite
.
6. Pritisnite
ali
, da nastavite
trajanje postopka čiščenja:
Funkcija
Opis
1
1 h za nizko
stopnjo uma‐
zanije.
2
1 h 30 min
za običajno
stopnjo uma‐
zanije.
SLOVENŠČINA
3
3 h za visoko
stopnjo uma‐
zanije.
Za zamik začetka postopka čiščenja
lahko uporabite funkcijo Konec.
7. Za potrditev pritisnite
37
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
.
2
12.4 Opomnik za čiščenje
Da vas opomni na potrebo po
pirolitičnem čiščenju, na prikazovalniku
10 sekund po vsakem izklopu naprave
utripa simbol opomnika za čiščenje
.
Opomnik za čiščenje
ugasne:
• Po koncu pirolitičnega
čiščenja.
• Ko ga izklopite v
osnovnih nastavitvah.
Oglejte si »Uporaba
menija nastavitev«.
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
12.5 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko odstranite vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
OPOZORILO!
Vrata so težka.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od pečice
pod kotom navzgor.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
OPOZORILO!
Poskrbite, da boste steklene
plošče vstavili pravilno,
drugače se lahko površina
vrat pregreje.
Pazite, da steklene plošče (C, B in A)
namestite nazaj v pravem zaporedju.
Najprej vstavite ploščo C, ki ima na levi
strani natisnjen kvadrat, na desni pa
trikotnik. Ta simbola najdete tudi na
okvirju vrat. Trikotnik s stekla se mora
ujemati s trikotnikom na okvirju vrat,
kvadrat pa s kvadratom. Nato vstavite
drugi dve stekleni plošči.
38
www.electrolux.com
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
ABC
Stranska luč
1. Odstranite levi nosilec rešetk za
dostop do žarnice.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr.
čajno žličko) odstranite steklen
pokrov.
12.6 Zamenjava žarnice
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
1. Izklopite pečico.
Počakajte, da se pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč na vrhu
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3. Očistite steklen pokrov.
4. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
5. Namestite steklen pokrov.
6. Namestite levi nosilec rešetk.
SLOVENŠČINA
39
13.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti
ali je uporabljati.
Pečica ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je pečica pra‐
vilno priključena na napa‐
janje (oglejte si vezalno
shemo, če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so na‐
stavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otro‐
ke je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varo‐
vala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varo‐
valka večkrat zapored pre‐
gori, se obrnite na elektri‐
čarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Prikazovalnik ne prikazuje
časa med izklopom.
Prikazovalnik je izklopljen.
Za ponoven vklop prikazo‐
valnika se sočasno dotak‐
nite
in
.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pra‐ Vtaknite vtič sonde za me‐
vilno vtaknjen v vtičnico.
so čim globlje v vtičnico.
Jedi se pečejo prepočasi
ali prehitro.
Temperatura je prenizka ali Po potrebi prilagodite tem‐
previsoka.
peraturo. Upoštevajte na‐
vodila za uporabo.
Na živilih in v notranjosti
pečice se nabirata para in
kondenz.
Hrano ste predolgo pustili
v pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot
15 - 20 minut.
Na prikazovalniku se prika‐ Želite vklopiti funkcijo piro‐ Iztaknite vtič sonde za me‐
že »C2«.
lize ali odtaljevanja, vendar so iz vtičnice.
iz vtičnice niste iztaknili vti‐
ča sonde za meso.
Na prikazovalniku se prika‐ Funkcija čiščenja ne delu‐ Povsem zaprite vrata.
že »C3«.
je. Niste povsem zaprli vrat
ali pa je okvarjena zapora
vrat.
40
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Na prikazovalniku se prika‐ •
že »F102«.
•
Rešitev
Vrat niste povsem zapr‐ •
li.
•
Zapora vrat je okvarje‐
na.
•
Na prikazovalniku se prika‐ Elektronska okvara.
že koda napake, ki je ni v
razpredelnici.
•
•
Naprava je vklopljena in se Vklopljen je predstavitveni
ne segreje. Ventilator ne
način.
deluje. Na prikazovalniku
se prikaže "Demo".
13.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
Povsem zaprite vrata.
Izklopite pečico z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo po‐
novno vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže
»F102«, se obrnite na
oddelek za pomoč
strankam.
Izklopite pečico z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo po‐
novno vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
oddelek za pomoč
strankam.
Oglejte si »Uporaba menija
nastavitev« v poglavju
»Dodatne funkcije«.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
14.1 Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
Electrolux
SLOVENŠČINA
Identifikacija modela
COE7P31X
EOE7P31Z
Indeks energijske učinkovitosti
81,2
Razred energijske učinkovitosti
A+
41
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter obi‐ 1,09 kWh/cikel
čajnem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in na‐
činu z ventilatorjem
0,69 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
14.2 Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte,
preden vanjo položite hrano.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo, odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še naprej
omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
COE7P31X
36.0 kg
EOE7P31Z
36.0 kg
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ventilator in luč še naprej delujeta.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
Vlažni Vroči Zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
42
www.electrolux.com
Izklop prikazovalnika
Prikazovalnik lahko izklopite. Sočasno
pritisnite in držite
ponovite ta korak.
in
. Za vklop
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
43
867352920-A-512018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement