AEG BP731460NM User manual

AEG BP731460NM User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
BP731460HM
BP731460NM
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................... 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 13
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................14
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 19
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 21
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................37
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 39
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 41
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei
mažesnių gebėjimų žmonės, su sąlyga, kad jiems
pateikiami nurodymai ir (arba) jie prižiūrimi, jog saugiai
naudotųsi prietaisu ir suprastų galinčius kilti pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėlių atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nenaudokite mikrobangų funkcijos
orkaitei įkaitinti.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.aeg.com
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
•
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ar
sveikatos sutrikimų turinčius asmenis,
nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
LIETUVIŲ
2.7 Šalinimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
2.8 Techninė priežiūra
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
•
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grotelės
Grilis / kepimo indas
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Kepimo skarda
Mėsos termometras
7
8
www.aeg.com
Skirti lentynoms ir skardoms.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Aprašas
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTI / IŠJUNG‐
TI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija ar automatinė pro‐
grama.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITI‐
NIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatūrai
(jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite
nuspaustą tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠ‐
JUNGSITE greitojo įkaitinimo funkciją. Tiesiogi‐
nė prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos tempe‐
ratūros, kai prietaisas yra išjungtas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
Funkcija
Aprašas
AUKŠTYN, ŽEMYN Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
6
7
8
9
10
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Lemputei įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
4.2 Valdymo skydelis
A
B
C
G
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys /
laikmatis
D. Likusio karščio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / sparčiojo
įkaitinimo indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Funkcijos
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Kvapų filtras
Veikia kvapų filtras.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Veikia funkcija.
9
10
www.aeg.com
Simbolis
Pavadinimas
Aprašas
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Durelių užraktas
Veikia durelių užrakto funkcija.
Orkaitės apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
viena po kitos bus rodomos juostos .
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai programinės įrangos versija
baigiama rodyti, ekrane pasirodo „h“ ir
„12:00“. Mirksi „12“.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
arba
.
arba
, kad
3. Palieskite
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
5.3 Laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinis režimas
automatinės programos
LIETUVIŲ
11
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srau‐
tas
Vienu metu kepti maistą iki 3-jų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą
nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia
intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustaty‐
kite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant vir‐
šutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Kepimas žemoje
temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Viršutinis / apati‐
nis kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Terminis kepintu‐ Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kau‐
vas
lais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat tinka ap‐
kepams ir skrudinti.
Spartus kepimas
ant grotelių
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje ir
skrebučiams skrudinti.
Kepimas ant gro‐ Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
telių
čiams.
Drėgnas karštas
oras
Taupyti energiją, kai kepate, ir kepti kepinius skardose
1-oje lentynos padėtyje. Ši funkcija buvo naudojama
energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal
standartą EN 60350-1.
Todėl pirmiausiai reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsa‐
mesnę informaciją apie rekomenduojamas nuostatas
rasite kepimo lentelėse.
Maisto išlaikymas Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
šiltu
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dy‐
džio.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konser‐
vuoti.
12
www.aeg.com
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimizuoti
energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją apie reko‐
menduojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse prie
atitinkamos funkcijos (kepimas ant grotelių).
Pirolizė
Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui aktyvinti.
Naudojant šią funkciją išdeginami orkaitėje likę nešva‐
rumai.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
arba
.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
arba prietaisas pradės
3. Palieskite
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite
.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
nustatymų meniu. Žr. skyrių „Nustatymų
meniu naudojimas“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greitojo įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite
daugiau kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane po vieną įsižiebia juostelės
įsijungia
veikia.
ir
, o tai rodo, kad funkcija
LIETUVIŲ
13
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite
„Laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų įjungiamas
ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vie‐
nu jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
7.2 Atskaitos pirmyn
laikmatis
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Atskaitos pirmyn laikmatis
nėra įjungtas, jeigu
nenustatyta trukmė ir
pabaiga.
Jeigu nustatydami
valandas funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, pakartotinai lieskite
ekrane pradės mirksėti
, kol
.
2. Lieskite
, kol ekrane rodomas
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
kol ekrane bus rodoma
Ekrane pradės mirksėti
,
.
.
arba
, kad
3. Naudokite
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
ir laiko
Ekrane pradės mirksėti
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus palieskite mygtuką
arba
, prietaisas
pereis prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
, kad patvirtintumėte.
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus palieskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma
Ekrane pradės mirksėti
,
.
.
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
arba
, kad patvirtintumėte.
14
www.aeg.com
Pirmiausia nustatykite minutes, po to
valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 Funkcijos „SET
+GO“ nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą (žr. skyrių
„Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir
„Temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
pradės mirksėti
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Naudokite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
4. Vienu metu palieskite
ir
nustatytam laikui atkurti.
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik
jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
3. Pakartotinai palieskite
1. Palieskite
, kol ekrane
.
, kad nustatytumėte
4. Palieskite
funkciją „SET+GO“.
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką
(išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
7.6 Funkcijos MINUČIŲ
SKAITLYS nustatymas
, antraip po 5
5. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei .
6. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 Atidėto paleidimo
funkcijos nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“
ir
galima naudoti kartu,
„PABAIGA“
jeigu norite, kad vėliau prietaisas
automatiškai įsijungtų ir išsijungtų.
Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją
„TRUKMĖ“
, o po to – funkciją
„PABAIGA“
(žr. „Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
Naudokite funkciją „MINUČIŲ
SKAITLYS“ atgalinei atskaitai nustatyti
(daugiausiai 23 val. 59 min).Ši funkcija
neturi poveikio orkaitės veikimui.
Funkciją „MINUČIŲ SKAITLYS“ galite
nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra
išjungtas.
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 20 automatinių programų.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
LIETUVIŲ
15
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TROŠKINTA MĖSA
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
VISA ŽUVIS
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
8.2 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas , simbolis ir
automatinės programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
arba palaukite penkias
4. Palieskite
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi simbolis .
6. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
16
www.aeg.com
8.4 Automatinės programos
su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pakartotinai lieskite
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
4. Palieskite
, antraip po penkių
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
, kol ekrane
pamatysite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
arba
, kad
4. Palieskite
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
girdimas signalas. Mirksi .
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Mirksi .
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
8.5 Automatinės programos
su mėsos termometru
(rinktiniuose modeliuose)
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
.
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
vidurį.
ant rankenos) į mėsos
LIETUVIŲ
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso šoninėje
sienelėje.
17
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis .
Jeigu ekrane rodomas
simbolis , bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis .
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir . Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
18
www.aeg.com
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis kartu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
LIETUVIŲ
19
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
ir
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
20
www.aeg.com
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTI / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA/ IŠJUNGTA
4
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
5
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
6
KVAPŲ FILTRAS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
7
APTARNAVIMO MENIU
-
8
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGTA jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra išjungtas, palieskite
ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
3. Palieskite
.
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
.
5. Palieskite
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
palieskite
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
arba palieskite ir palaikykite
.
10.5 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
LIETUVIŲ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
21
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
11.2 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
22
www.aeg.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto oro srau‐ 150–160
sviestinė bande‐ tas
lė
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro srau‐ 140–160
tas
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro srau‐ 140–150
cake / biskvitinis tas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis / apa‐
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
160
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
23
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Apkepas, trapus Karšto oro srau‐ 170–1801)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto oro srau‐ 150–170
to tešla
tas
20–25
2
Apple pie /
Karšto oro srau‐ 160
obuolių pyragas tas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
60–90
2
Apple pie /
Viršutinis / apa‐
obuolių pyragas tinis kaitinimas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
180
70–90
1
Varškės pyragas Viršutinis / apa‐
tinis kaitinimas
170–190
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynutė /
riestainis
Kalėdinis pyra‐
gas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viršutinis / apati‐ 170–190
nis kaitinimas
30–40
3
Viršutinis / apati‐ 160–1801)
nis kaitinimas
50–70
2
Duona (ruginė
Viršutinis / apati‐ 1. 2301)
duona):
nis kaitinimas
2. 160–180
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apati‐ 190–2101)
nis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Viršutinis / apati‐ 180–2001)
tinis
nis kaitinimas
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
20–40
3
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
24
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viršutinis / apati‐ 190–2101)
nis kaitinimas
20–30
3
Karšto oro srau‐ 150
tas
35–55
3
Viršutinis / apati‐ 170
nis kaitinimas
35–55
3
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau‐ 160–170
trapios tešlos
tas
40–80
3
Mieliniai pyragai Viršutinis / apati‐ 160–1801)
su kremu (pvz., nis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
40–80
3
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
los) 2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los) 2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro srau‐ 140
tas
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Viršutinis / apati‐ 1601)
nis kaitinimas
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
15–20
3
120–150
3
Pyragai su kiau‐ Karšto oro srau‐ 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Migdoliniai sau‐
sainiai
Temperatūra
(°C)
25
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Karšto oro srau‐ 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro srau‐ 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau‐ 1601)
tas
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apati‐ 190–2101)
nis kaitinimas
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro srau‐ 1501)
maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apati‐ 1701)
maži pyragaičiai nis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Viršutinis / apati‐ 180–200
pas
nis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
26
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti makaronai kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių py‐
ragas (apvali kepimo forma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Trapios tešlos
sausainiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
20–40
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
1/3/5
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
1/3/5
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
27
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
28
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐
pas
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 230–2501)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.10 Kepsnių kepimas
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
•
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
•
•
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Viršutinis /
230
apatinis kaiti‐
nimas
120–150
1
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1
Temperatū‐
ra (°C)
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / sprandi‐ 1–1,5
nė / Rūkytas
kumpis
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis ke‐
pintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
Terminis ke‐
pintuvas
160–170
50–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
0,75–1
29
30
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
Kiškio nugari‐ iki 1
nė / Kiškio
šlaunelė
Viršutinis /
2301)
apatinis kaiti‐
nimas
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2
Viršutinis /
210–220
apatinis kaiti‐
nimas
35–40
1
Elnienos
kumpis
1,5–2
Viršutinis /
180–200
apatinis kaiti‐
nimas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis ke‐
pintuvas
200–220
1
30–50
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Vištienos pu‐
selės
po 0,4–0,5
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
31
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Visa žuvis
1–1,5
Viršutinis /
210–220
apatinis kaiti‐
nimas
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Lentynos
padėtis
40–60
1
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
32
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
11.13 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storai pjaustytos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
33
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Šaldyta pica
Viršutinis / apati‐ laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
nis kaitinimas
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
vytės1) (300–
600 g)
Viršutinis / apati‐ 200–220
nis kaitinimas
arba terminis
kepintuvas
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apati‐ laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
nis kaitinimas
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Viršutinis / apati‐ laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
nis kaitinimas
tojo nurodymų
tojo nurodymų
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patieka‐
las
Kiekis (kg)
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Viščiukas 1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
1
34
www.aeg.com
Patieka‐
las
Kiekis (kg)
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0,3
30–40
10–20
-
Sviestas
0,25
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4
11.15 Konservavimas –
apatinis kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Kaulavaisiai
LIETUVIŲ
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Džiovinimas. Karšto
oro srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
35
36
www.aeg.com
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
LIETUVIŲ
37
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2
1
Įdėkite lentynas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu neištraukėte mėsos
termometro kištuko iš
lizdo. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai ekrane rodomas
pranešimas „C2“;
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti sugadintas.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
ir kaitinimo
šviečia simbolis
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
38
www.aeg.com
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Nustatykite pirolizės funkciją (žr.
skyrių „Orkaitės funkcijos“).
5. Palieskite
.
6. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę:
Parinktis
Aprašas
1
1:00 val.
esant mažam
nešvarumo
laipsniui
2
1:30 val.
esant įpras‐
tam nešvaru‐
mo laipsniui
3
2:30 val.
esant dide‐
liam nešvaru‐
mo laipsniui
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
7. Palieskite
, kad įjungtumėte
pirolizės funkciją.
12.4 Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
12.5 Kvapų filtras
Kvapų filtras sumažina kvapus, kurie
atsiranda kepant ar kepant ant grotelių.
Jis pradeda veikti, jeigu prietaise yra
didesnė kaip 50 °C temperatūra. Kvapų
filtras yra orkaitės viršuje ir jis pats
regeneruojasi. Kvapų filtras įjungiamas
su visomis orkaitės funkcijomis.
Įjunkite kvapų filtrą nuostatų
meniu.
Veikiant kvapų filtrui, ekrane rodomas
simbolis
.
Orkaitės funkcijai išsijungus, įkaitęs
kvapų filtras veikia dar 10 minučių.
Kvapų filtras išjungiamas išjungus
prietaisą arba atidarius orkaitės dureles.
Naudojant pirolizinio valymo funkciją,
kvapų filtras automatiškai veikia
pirmąsias 15 minučių, kai orkaitės
temperatūra yra žemesnė nei 400 °C.
12.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
LIETUVIŲ
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
39
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
40
www.aeg.com
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie elektros
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Mėsos termometras nevei‐
kia.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Kuo giliau įkiškite mėsos ter‐
mometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai arba Per žema arba per aukšta
per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės ar
atšildymo funkciją, bet neiš‐
traukėte mėsos termometro
kištuko iš lizdo.
Ištraukite mėsos termometro
kištuką iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija. Ne Iki galo uždarykite dureles.
iki galo uždarėte dureles ar‐
ba sugedęs durelių užraktas.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
•
Ne iki galo uždarėte du‐
reles.
Sugedęs durelių užrak‐
tas.
•
•
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodoma
„F102“, kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Įjungtas demonstracinis reži‐ Žr. skyrelį „Nustatymų meniu
mas.
naudojimas“ skyriuje „Papil‐
domos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
41
AEG
42
www.aeg.com
Modelio žymuo
BP731460HM
BP731460NM
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
•
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios Jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir laikykite jas kuo daugiau
uždarytas maisto gaminimo metu.
– Naudokite metalinius indus, kad
būtų geriau taupoma energija.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minučių
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio
orkaitėje.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
•
•
•
•
BP731460HM
39.5 kg
BP731460NM
39.5 kg
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(trukmė, pabaiga, atidėtas
paleidimas) ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir
apšvietimas ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite mažiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė išsijungia po
30 sekundžių. Galite vėl įjungti
lemputę, bet taip sumažinsite
planuotą energijos taupymą.
Ekrano išjungimas. Jeigu būtina,
galite visiškai išjungti ekraną. Vienu
metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę
ibei
tol, kol ekranas
LIETUVIŲ
43
užges. Tokiu pat veiksmu prietaisas ir
įjungiamas.
15. APLINKOS APSAUGA
Perdirbkite visas medžiagas, pažymėtas
simboliu . Tinkamai šalinkite visas
pakuotės medžiagas ir padėkite išsaugoti
aplinką ir būsimas kartas. Nešalinkite
elektros įrangos, pažymėtos
simboliu
*
kartu su buitinėmis atliekomis. Visas
elektros prekes šalinkite atitinkamame
vietiniame atliekų surinkimo punkte, per
vietos valdžios tarnybas arba
komercinius atliekų perdirbimo centrus.
867314577-D-152016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement