Progress PAI6001E User manual

Progress PAI6001E User manual
Käyttöohje
Οδηγίες Χρήσης
Manual de instruções
Bruksanvisning
Keittotaso
Εστίες
Placa
Inbyggnadshäll
PAI6001E
2 Progress
SISÄLTÖ
Turvallisuustiedot
Turvallisuusohjeet
Asennus
Tuotekuvaus
Päivittäinen käyttö
2
4
6
7
9
Vihjeitä ja neuvoja
Hoito ja puhdistus
Vianmääritys
Tekniset tiedot
Energiatehokkuus
12
13
14
16
17
Oikeus muutoksiin pidätetään.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina
varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt,
joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän
riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta
sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin,
kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja
ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei
heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja
hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun
se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat ovat
kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Progress 3
•
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään keittotason
päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia
ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite on liitetty
sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa käyttäen, irrota
sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota joka
tapauksessa yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason mukana
toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa
onnettomuuksia.
4 Progress
TURVALLISUUSOHJEET
Asennus
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS! Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
• Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2 cm.
Sähköliitännät
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu oikein.
Löysät tai vääränlaiset virtajohdot tai
pistokkeet (jos olemassa) voivat
aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke (jos
olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet
(ruuvattavat sulakkeet on irrotettava
kannasta), vikavirtakytkimet ja
kontaktorit.
Progress 5
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen
vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit, merkit
ja suojakalvot (jos olemassa) ennen
käyttöönottoa.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS! Tulipalo- ja
räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS! Laite voi muutoin
vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa
lasi- tai keraamista pintaa. Nosta ne
aina irti keittotasosta liikuttamisen
aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna sen
jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
6 Progress
Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
Hävittäminen
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
VAROITUS! Henkilövahinkotai tukehtumisvaara.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Asennus
Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
min.
500mm
Sarjanumero ...........................
min.
50mm
Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
Progress 7
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Jos laite on asennettu laatikon
yläpuolelle, laatikossa olevat
esineet voivat lämmetä
ruoanlaiton aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
TUOTEKUVAUS
Keittoalueet
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
1
8 Progress
Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
9
8
4
7
5
6
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
Kos‐
ke‐
tus‐
paini‐
ke
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Uunin lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen pois‐
taminen.
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
-
Keittoalueiden ajastimen il‐
maisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoitta‐
minen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
-
Keittoalueen valitseminen.
/
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
/
-
Tehotason säätäminen.
PowerBoost
Toiminnon kytkeminen toimintaan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
-
Keittoalue on toiminnassa.
Progress 9
Näyttö
Kuvaus
Automaattinen kuumennus on kytketty päälle.
PowerBoost on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö).
Lukitus /Uunin lapsilukko on kytketty päälle.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu on kytketty päälle.
Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen
vaara on olemassa jälkilämmön
vuoksi. Merkkivalot ilmoittavat
käytössä olevien keittoalueiden
jälkilämmön tason. Vierellä
olevien keittoalueiden
merkkivalot voivat myös syttyä,
vaikka ne eivät olisi käytössä.
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Kytkeminen toimintaan ja pois
toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Automaattinen virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin
(pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin
ajaksi. Keittotasosta kuuluu äänimerkki
ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Ota
esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät keittoaluetta
uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta
eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan
kuluttua merkkivalo
syttyy ja laite
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
10 Progress
Tehotaso
,1-2
Keittotason pois
kytkeytymisaika
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tunti
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa .
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
tai
.
PowerBoost kahden
lämpöalueen keittoalueella
Tehotaso
Tehotasoa nostetaan koskettamalla
painiketta . Tehotasoa lasketaan
koskettamalla painiketta . Keittoalue
kytketään pois toiminnasta koskettamalla
ja .
samanaikaisesti painikkeita
Automaattinen kuumennus
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan,
haluttu tehotaso voidaan saavuttaa
nopeammin. Toiminto asettaa korkeimman
tehotason joksikin aikaa, ja laskee
tehotason sen jälkeen oikeaan
asetukseen.
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
Kytke toiminto toimintaan
( syttyy).
keittoalueeseen: kosketa
Kosketa heti painiketta
( syttyy).
Kosketa heti -painiketta, kunnes oikea
tehotaso tulee näkyviin. Kolmen sekunnin
kuluttua syttyy .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset
tiedot".
.
PowerBoost
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Sisemmän lämpöalueen toiminto kytkeytyy
toimintaan, kun keittotaso tunnistaa
sisempää lämpöaluetta pienemmän
halkaisijan omaavan keittoastian.
Ulomman lämpöalueen toiminto kytkeytyy
toimintaan, kun keittotaso tunnistaa
sisempää lämpöaluetta suuremman
halkaisijan omaavan keittoastian.
Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan tai
ajan muuttaminen: kosketa ajastimen
tai
-painiketta ja aseta aika (00 - 99
minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta
on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue painikkeella
ja kosketa painiketta . Jäljellä oleva
aika laskee takaisin arvoon 00.
Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Progress 11
Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja
näytössä vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta. Tehotason näytössä näkyy
.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta . Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
. Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta
ja sen
jälkeen painiketta . Jäljellä oleva aika
laskee takaisin arvoon 00.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta .
syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto sammuu.
Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
painikkeella .
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
painikkeella . Älä aseta tehotasoa.
neljän sekunnin
Kosketa painiketta
ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella .
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella .
syttyy.
neljän sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella , toiminto on edelleen
kytkettynä.
Tehonhallinta
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden kokonaissähkökuormitus
on yli 3700 W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Alhaisemman tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttö muuttuu valitun
tehotason ja alhaisemman tehotason
välillä. Jonkin ajan kuluttua alhaisempi
tehotaso jää näkymään alhaisemman
tehon omaavien alueiden
tehotasonäyttöön.
12 Progress
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla voimakas
sähkömagneettinen kenttä luo
keittoastian lämmön erittäin
nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa pienempi,
saa vain osan keittoalueen tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
Käytön aikana kuuluvat äänet
Keittoastian materiaali
Jos kuulet:
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne
tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika.
• vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Esimerkkejä keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja virrankulutuksen
riippuvuussuhde ei ole lineaarinen.
Virrankulutus ei kasva suhteellisesti
suurempaan tehotasoon siirryttäessä.
Tämä tarkoittaa, että keskisuurella
Progress 13
tehotasolla toimiva keittoalue kuluttaa
vähemmän kuin puolet maksimitason
vaatimasta energiasta.
Tehotaso
Taulukossa annetut tiedot ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänä‐
pito.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Aseta keittoastian päälle kan‐
si.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suk‐
laan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
25 50
Lisää vähintään kaksinkertai‐
nen määrä nestettä riisin suh‐
teen, sekoita maitoruokia kyp‐
sennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala,
liha.
20 45
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vet‐
tä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsen‐
täminen, pataruoat ja keitot.
60 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cor‐
don bleun, kotlettien, pyöryköi‐
den, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paista‐
minen.
tar‐
peen
mu‐
kaan
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuli‐
perunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, pata‐
paisti), ranskalaisten friteeraus.
-1
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on kytketty toimintaan.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
14 Progress
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät
vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen
jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toi‐
mintaan eikä sitä voida käyt‐
tää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on lii‐
tetty sähköverkkoon virheel‐
lisesti.
Tarkista, onko keittotaso kyt‐
ketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiri‐
ön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, kään‐
ny sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Et aseta tehotasoa 10 se‐
kunnin kuluessa.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanai‐
kaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketus‐
painiketta.
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puh‐
taaksi.
Progress 15
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotasosta kuuluu ääni‐
merkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keit‐
totaso on kytketty pois toi‐
minnasta.
Yksi tai useampi kosketus‐
painike on peitetty.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin esi‐
ne.
Poista esineet kosketuspai‐
nikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska si‐
tä on käytetty vain vähän ai‐
kaa tai anturi on viallinen.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huolto‐
liikkeeseen.
Automaattinen kuumennus
ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittä‐
västi.
Korkein tehotaso on asetet‐
tu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta on kytketty
päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuume‐
nevat.
Keittoastia on liian suuri, tai
se on liian lähellä painikkei‐
ta.
Laita isokokoiset keittoastiat
taka-alueille, jos mahdollis‐
ta.
syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus
on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
Keittoastia on sopimaton.
Käytä sopivaa keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjei‐
tä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisi‐
ja on liian pieni alueelle.
Käytä oikean kokoista keitto‐
astiaa. Katso "Tekniset tie‐
dot".
16 Progress
Ongelma
ja numero syttyy.
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke
se uudelleen toimintaan 30
sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke keit‐
totaso irti sähköverkosta. Lii‐
tä keittotaso takaisin sähkö‐
verkkoon 30 sekunnin kulut‐
tua. Jos ongelma toistuu,
ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen.
Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Kytke keittotaso irti sähkö‐
verkosta. Ota yhteyttä päte‐
vään sähköasentajaan
asennuksen tarkistamiseksi.
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
TEKNISET TIEDOT
Arvokilpi
Malli PAI6001E
Tyyppi 61 B4A 00 AA
Induktio 7.35 kW
Sarjanumero .................
PROGRESS
PNC-tuotenumero 949 492 327 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistettu Romaniassa
7.35 kW
Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3700
10
180 - 210
Vasemmalla
takana
1800
-
-
145 - 180
Progress 17
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin teho‐
taso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enin‐
tään [min]
Keittoastian
halkaisija
[mm]
Oikealla edes‐
sä
1400
2500
4
125 - 145
Oikealla taka‐
na
1800
-
-
145 - 180
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
ENERGIATEHOKKUUS
Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
PAI6001E
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava keit‐
totaso
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Induktio
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoa‐
luetta kohti (EC electric
cooking)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
188,9 Wh/kg
178,8 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Keittotason energiankulu‐
tus (EC electric hob)
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
182,5 Wh/kg
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina
kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
18 Progress
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Progress 19
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Οδηγίες για την ασφάλεια
Εγκατάσταση
Περιγραφή προϊόντος
Καθημερινή χρήση
19
21
24
25
27
Υποδείξεις και συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Αντιμετωπιση προβληματων
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή απόδοση
30
32
33
35
36
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης
εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις
οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για
μελλοντική αναφορά.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν
λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα
μέρη είναι πολύ ζεστά.
20 Progress
•
•
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα
πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη
συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη
της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για
να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερικό
χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση σε
εστίες με λάδι ή λίπος μπορεί να είναι επικίνδυνο και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά
σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα
καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να
επιβλέπεται. Μια σύντομη διαδικασία μαγειρέματος πρέπει
να επιβλέπεται συνεχώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μη φυλάσσετε
αντικείμενα επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Μην τοποθετείτε πάνω στη θερμή επιφάνεια των εστιών
μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια
και καπάκια γιατί μπορεί να θερμανθούν.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε την αντίσταση της εστίας
από το χειριστήριό της, χωρίς να βασίζεστε στον αισθητήρα
σκευών.
Εάν υπάρχουν ρωγμές στην υαλοκεραμική / γυάλινη
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε
την από την πρίζα. Σε περίπτωση που η συσκευή είναι
συνδεδεμένη απευθείας στην παροχή ρεύματος με κουτί
σύνδεσης, αφαιρέστε την ασφάλεια για να αποσυνδέσετε
τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Σε κάθε
Progress 21
•
•
περίπτωση, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα
εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
εστιών του κατασκευαστή της συσκευής μαγειρέματος ή
που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή της συσκευής
στις οδηγίες χρήσης ως κατάλληλα ή προστατευτικά εστιών
που είναι ενσωματωμένα στη συσκευή. Η χρήση
ακατάλληλων προστατευτικών μπορεί να προκαλέσει
ατυχήματα.
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η
εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή βλάβης της
συσκευής.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην
προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
• Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη
συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας
και κλειστά παπούτσια.
• Στεγανοποιήστε τις κομμένες επιφάνειες
με υλικό στεγανοποίησης, ώστε να
αποτραπεί η διόγκωσή τους από την
υγρασία.
• Προστατέψτε το κάτω μέρος της
συσκευής από ατμούς και υγρασία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε
πόρτα ή κάτω από παράθυρο. Έτσι,
αποτρέπεται η πτώση ζεστών
μαγειρικών σκευών από τη συσκευή
κατά το άνοιγμα της πόρτας ή του
παραθύρου.
• Η κάθε συσκευή διαθέτει ανεμιστήρες
ψύξης στο κάτω μέρος.
• Αν η συσκευή εγκατασταθεί πάνω από
συρτάρι:
– Μην αποθηκεύετε μικρά αντικείμενα
ή φύλλα χαρτιού που θα
μπορούσαν να αναρροφηθούν από
τη συσκευή, καθώς θα μπορούσαν
να προκαλέσουν ζημιά στους
ανεμιστήρες ψύξης ή να
καταστρέψουν το σύστημα ψύξης.
– Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 2
cm ανάμεσα στο κάτω μέρος της
συσκευής και στα αντικείμενα που
αποθηκεύονται στο συρτάρι.
Ηλεκτρική Σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.
• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από επαγγελματία
ηλεκτρολόγο.
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
22 Progress
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε
εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές
ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής
ρεύματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει
εγκατασταθεί σωστά. Οι χαλαρές ή
λανθασμένες συνδέσεις στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά
περίπτωση), μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο
τροφοδοσίας να μπερδεύεται.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί
προστασία από την ηλεκτροπληξία.
• Στερεώστε το καλώδιο με σφιγκτήρα
ανακούφισης τάσης.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις (κατά περίπτωση)
δεν έρχεται σε επαφή με τη ζεστή
συσκευή ή με ζεστά μαγειρικά σκεύη
κατά τη σύνδεση της συσκευής στην
πρίζα ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
• Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο
φις τροφοδοσίας (κατά περίπτωση) ή
στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις μας ή έναν ηλεκτρολόγο
για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου
καλωδίου τροφοδοσίας.
• Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή
της χωρίς εργαλεία.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη συνδέετε
το φις τροφοδοσίας.
• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές
διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες,
ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες
αφαιρούμενες από την υποδοχή),
διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
• Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει την
αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει να
έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ
των επαφών.
Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού, εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας.
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας,
τις ετικέτες και την προστατευτική
μεμβράνη (κατά περίπτωση), πριν από
την πρώτη χρήση.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
• Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού
δεν είναι φραγμένα.
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση κατά τη λειτουργία.
• Θέστε τη ζώνη μαγειρέματος εκτός
λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Μη βασίζεστε στον αισθητήρα σκευών.
• Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή
καπάκια μαγειρικών σκευών επάνω στις
ζώνες μαγειρέματος. Μπορούν να
θερμανθούν.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
• Εάν υπάρξουν ρωγμές στην επιφάνεια
της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από την παροχή ρεύματος.
Progress 23
Αυτό απαιτείται για αποτροπή τυχόν
ηλεκτροπληξίας.
• Οι χρήστες με βηματοδότη πρέπει να
διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 30
cm από τις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος όταν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία.
• Όταν βάζετε φαγητό σε καυτό λάδι,
μπορεί να πιτσιλίσει.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης
• Τα λίπη και το λάδι απελευθερώνουν
εύφλεκτους ατμούς όταν θερμαίνονται.
Κρατάτε γυμνές φλόγες ή θερμά
αντικείμενα μακριά από λίπη και λάδια
όταν τα χρησιμοποιείτε στο μαγείρεμα.
• Οι ατμοί που απελευθερώνει το πολύ
καυτό λάδι, μπορούν να προκαλέσουν
ακαριαία ανάφλεξη.
• Το χρησιμοποιημένο λάδι, που μπορεί
να που περιέχει υπολείμματα τροφίμων,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά σε
χαμηλότερη θερμοκρασία από το λάδι
που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.
• Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
πρόκλησης ζημιάς στη
συσκευή.
• Μην τοποθετείτε ζεστά μαγειρικά σκεύη
επάνω στο χειριστήριο.
• Μην τοποθετείτε το ζεστό κάλυμμα
σκεύους στη γυάλινη επιφάνεια των
εστιών.
• Μην αφήνετε να στεγνώσει το
περιεχόμενο των μαγειρικών σκευών
καθώς μαγειρεύετε.
• Προσέχετε να μην πέσουν επάνω στη
συσκευή αντικείμενα ή μαγειρικά σκεύη.
Η επιφάνεια μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Μην ενεργοποιείτε τις ζώνες
μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος
ή χωρίς μαγειρικό σκεύος.
• Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο επάνω
στη συσκευή.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο,
αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένη βάση
μπορούν να χαράξουν την γυάλινη /
υαλοκεραμική επιφάνεια. Πρέπει πάντα
να ανασηκώνετε αυτά τα αντικείμενα
όταν απαιτείται η μετακίνησή τους
επάνω στην επιφάνεια μαγειρέματος.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Φροντίδα και καθάρισμα
• Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αφήστε την να κρυώσει πριν την
καθαρίσετε.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
ηλεκτρική παροχή πριν από τη
συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
• Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Σέρβις
• Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος
τραυματισμού ή ασφυξίας.
• Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή
απόρριψη της συσκευής.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
• Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
24 Progress
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Συναρμολόγηση
Πριν από την εγκατάσταση
Προτού εγκαταστήσετε τις εστίες,
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες
από την πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών. Η πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω
μέρος των εστιών.
min.
500mm
min.
50mm
Αριθμός σειράς ...........................
Εντοιχιζόμενες εστίες
Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες εστίες
μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα
ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
Καλώδιο σύνδεσης
• Οι εστίες παρέχονται με καλώδιο
σύνδεσης.
• Για αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος
που έχει φθαρεί χρησιμοποιήστε τύπο
καλωδίου: H05V2V2-F το οποίο είναι
ανθεκτικό σε θερμοκρασία 90°C ή
υψηλότερη. Επικοινωνήστε με το
τοπικό Κέντρο Σέρβις.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
Progress 25
min.
12 mm
Αν η συσκευή εγκατασταθεί
πάνω από συρτάρι, ο
εξαερισμός των εστιών μπορεί
να θερμάνει τα αποθηκευμένα
αντικείμενα στο συρτάρι κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας
μαγειρέματος.
min. 60mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
Διάταξη επιφάνειας μαγειρέματος
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος
2 Πίνακας χειριστηρίων
1
26 Progress
Διάταξη χειριστηρίου
1
2
3
9
8
4
7
5
6
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι οθόνες, οι ενδείξεις
και οι ήχοι υποδεικνύουν τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.
Πε‐
δίο
αφή
ς
Λειτουργία
Σχόλιο
1
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕ‐
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των
εστιών.
2
Κλείδωμα / Διάταξη ασφα‐
λείας για παιδιά
Για κλείδωμα / ξεκλείδωμα του χειριστηρίου.
-
Ένδειξη σκάλας μαγειρέμα‐
τος
Για εμφάνιση της σκάλας μαγειρέματος.
-
Ενδείξεις χρονοδιακόπτη
για τις ζώνες μαγειρέματος
Για εμφάνιση της ζώνης για την οποία έχει
ρυθμιστεί ο χρόνος.
-
Ένδειξη χρονοδιακόπτη
Για εμφάνιση του χρόνου σε λεπτά.
-
Για επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
/
-
Για αύξηση ή μείωση του χρόνου.
/
-
Για ρύθμιση μιας σκάλας μαγειρέματος.
PowerBoost
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
3
4
5
6
7
8
9
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη.
Progress 27
Ένδειξη
Περιγραφή
Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη.
-
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Θέρμανση.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή PowerBoost.
+ ψηφίο
Υπάρχει δυσλειτουργία.
Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότη‐
τα).
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κλείδωμα /Διάταξη ασφαλείας για παι‐
διά.
Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει τοπο‐
θετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματη Απενεργοποίηση.
Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων
από την υπολειπόμενη
θερμότητα. Οι ενδείξεις
υποδεικνύουν το επίπεδο της
υπολειπόμενης θερμότητας για
τις ζώνες μαγειρέματος που
χρησιμοποιείτε εκείνη τη
στιγμή. Οι ενδείξεις μπορεί
επίσης να ενεργοποιηθούν για
τις διπλανές ζώνες
μαγειρέματος ακόμα και αν δεν
τις χρησιμοποιείτε.
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα για
τη διαδικασία μαγειρέματος απευθείας στη
βάση του μαγειρικού σκεύους. Η
υαλοκεραμική επιφάνεια θερμαίνεται από
τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση
Αγγίξτε το
για 1 δευτερόλεπτο για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις
εστίες.
Αυτόματη Απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα
τις εστίες, εάν:
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες
μαγειρέματος,
• δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά
την ενεργοποίηση των εστιών,
• χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι
επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα (ένα σκεύος, ένα
28 Progress
πανί, κ.λπ.). Ακούγεται ένα ηχητικό
σήμα και οι εστίες απενεργοποιούνται.
Αφαιρέστε το αντικείμενο ή καθαρίστε
το χειριστήριο.
• η εστία υπερθερμανθεί (π.χ. όταν
στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου
μαγειρικού σκεύους). Πριν
χρησιμοποιήσετε τις εστίες ξανά, η
ζώνη μαγειρέματος πρέπει να έχει
κρυώσει.
• χρησιμοποιήσετε ακατάλληλο μαγειρικό
σκεύος. Ανάβει το σύμβολο και η
ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται
αυτόματα μετά από 2 λεπτά.
• δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη
μαγειρέματος ή δεν αλλάξετε τη σκάλα
μαγειρέματος. Μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα, ανάβει η ένδειξη
και οι εστίες απενεργοποιούνται.
Η σχέση μεταξύ της σκάλας
μαγειρέματος και του χρόνου μετά τον
οποίο οι εστίες απενεργοποιούνται:
Σκάλα μαγειρέμα‐
τος
,1-2
Οι εστίες απενερ‐
γοποιούνται μετά
από
6 ώρες
3-4
5 ώρες
5
4 ώρες
6-9
1,5 ώρα
Σκάλα μαγειρέματος
Αγγίξτε το
για να αυξήσετε τη σκάλα
για να
μαγειρέματος. Αγγίξτε το
μειώσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε
ταυτόχρονα το
και το
για να
απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος.
Αυτόματη Θέρμανση
Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία
μπορείτε να επιτύχετε μια επιθυμητή
σκάλα μαγειρέματος σε μικρότερο χρονικό
διάστημα. Η λειτουργία ενεργοποιεί τη
μέγιστη σκάλα μαγειρέματος για λίγη ώρα
και στη συνέχεια μειώνει τη θερμότητα
στην απαιτούμενη σκάλα.
Για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, η ζώνη
μαγειρέματος πρέπει να είναι
κρύα.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
για μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το
(Ανάβει η ένδειξη ). Αγγίξτε αμέσως
το
(Ανάβει η ένδειξη ). Αγγίξτε
αμέσως το
μέχρι να εμφανιστεί η σωστή
σκάλα μαγειρέματος. Μετά από 3
δευτερόλεπτα ανάβει η ένδειξη .
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το .
PowerBoost
Αυτή η λειτουργία προσφέρει επιπλέον
ισχύ στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος.
Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί για
την επαγωγική ζώνη μαγειρέματος μόνο
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μετά
την πάροδο αυτού του διαστήματος, η
επαγωγική ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει
αυτόματα στην υψηλότερη σκάλα
μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
για μια ζώνη μαγειρέματος: αγγίξτε το
. Ανάβει η ένδειξη .
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ή το .
αγγίξτε το
PowerBoost με ζώνη
μαγειρέματος διπλού δακτυλίου
Η λειτουργία ενεργοποιείται για τον
εσωτερικό δακτύλιο όταν οι εστίες
ανιχνεύσουν μαγειρικό σκεύος με
μικρότερη διάμετρο από αυτή του
εσωτερικού δακτυλίου. Η λειτουργία
ενεργοποιείται για τον εξωτερικό δακτύλιο
όταν οι εστίες ανιχνεύσουν μαγειρικό
σκεύος με μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή
του εσωτερικού δακτυλίου.
Progress 29
Χρονοδιακόπτης
μαγειρέματος δεν λειτουργούν. Η ένδειξη
σκάλας μαγειρέματος εμφανίζει το .
Χρονοδιακόπτης Αντίστροφης
Μέτρησης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για να ρυθμίσετε το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της ζώνης
μαγειρέματος μόνο για μια συγκεκριμένη
περίοδο μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Αγγίξτε το
ή το
του
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται
ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος
για τη ζώνη μαγειρέματος και κατόπιν τη
λειτουργία.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: αγγίξτε το
και στη συνέχεια
αγγίξτε το . Ο υπολειπόμενος χρόνος
μετρά αντίστροφα έως το 00
Για να ρυθμίσετε τη ζώνη
μαγειρέματος: αγγίξτε επανειλημμένα το
, μέχρι να ανάψει η ένδειξη της
επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας ή
αλλαγή του χρόνου: αγγίξτε το
ή το
του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε
τον χρόνο (00 - 99 λεπτά). Όταν η ένδειξη
της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να
αναβοσβήνει αργά, εκτελείται αντίστροφη
μέτρηση.
Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο:
ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το .
Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει
να αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη
εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ακούγεται ένας ήχος και
αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η
ζώνη μαγειρέματος
απενεργοποιείται.
Για να διακόψετε τον ήχο: αγγίξτε το
Η λειτουργία δεν έχει καμία
επίδραση στη λειτουργία των
ζωνών μαγειρέματος.
Κλείδωμα
Μπορείτε να κλειδώσετε το χειριστήριο
ενώ οι ζώνες μαγειρέματος λειτουργούν.
Αυτό αποτρέπει την ακούσια αλλαγή της
σκάλας μαγειρέματος.
Επιλέξτε πρώτα τη σκάλα
μαγειρέματος.
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία: ρυθμίστε τη ζώνη
μαγειρέματος με το
και αγγίξτε το . Ο
υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντίστροφα
έως το 00. Η ένδειξη της ζώνης
μαγειρέματος σβήνει.
Μετρητής Λεπτών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία ως Μετρητή λεπτών όταν οι
εστίες είναι ενεργοποιημένες και οι ζώνες
.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Ανάβει η ένδειξη
για 4
δευτερόλεπτα.Ο Χρονοδιακόπτης
παραμένει σε λειτουργία.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
αγγίξτε το . Ανάβει η προηγούμενη
σκάλα μαγειρέματος.
Όταν απενεργοποιήσετε τις
εστίες, απενεργοποιείτε και
αυτή τη λειτουργία.
Διάταξη ασφαλείας για παιδιά
.
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την ακούσια
χρήση των εστιών.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε
το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
. Απενεργοποιήστε τις εστίες με το .
30 Progress
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Μη
ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Αγγίξτε
το
για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει η ένδειξη
. Απενεργοποιήστε τις εστίες με το .
Για να παρακάμψετε τη λειτουργία
μόνο για μια περίοδο μαγειρέματος:
ενεργοποιήστε τις εστίες με το . Ανάβει η
ένδειξη . Αγγίξτε το
για 4
δευτερόλεπτα. Ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Μπορείτε να λειτουργήσετε την εστία.
Όταν απενεργοποιείτε τις εστίες με το
η
λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.
μαγειρέματος που είναι συνδεδεμένες
σε μία φάση υπερβαίνει τα 3.700 W.
• Η λειτουργία μειώνει την ισχύ στις άλλες
ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
• Η ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των
ζωνών μαγειρέματος που μειώθηκαν
εναλλάσσεται ανάμεσα στην επιλεγμένη
σκάλα μαγειρέματος και τη μειωμένη
σκάλα μαγειρέματος. Μετά από λίγο, η
ένδειξη σκάλας μαγειρέματος των
ζωνών μαγειρέματος που μειώθηκαν
παραμένει στη μειωμένη σκάλα
μαγειρέματος.
Διαχείριση ισχύος
• Οι ζώνες μαγειρέματος είναι
ομαδοποιημένες σύμφωνα με την
τοποθεσία και τον αριθμό των φάσεων
στις εστίες. Δείτε την εικόνα.
• Η κάθε φάση έχει μέγιστη ηλεκτρική
ισχύ 3.700 W.
• Η λειτουργία διαιρεί την ισχύ ανάμεσα
στις ζώνες μαγειρέματος που είναι
συνδεδεμένες στην ίδια φάση.
• Η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η
συνολική ηλεκτρική ισχύς των ζωνών
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Μαγειρικό σκεύος
Στις επαγωγικές ζώνες
μαγειρέματος, ένα δυνατό
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
δημιουργεί πολύ γρήγορα τη
θερμότητα στο μαγειρικό
σκεύος.
Χρησιμοποιείτε τις επαγωγικές
ζώνες μαγειρέματος με τα
κατάλληλα μαγειρικά σκεύη.
Υλικό μαγειρικών σκευών
• κατάλληλο: χυτοσίδηρος, χάλυβας,
χάλυβας εμαγιέ, ανοξείδωτος χάλυβας,
πολυστρωματικός πυθμένας
(σημασμένος ως κατάλληλος από τον
κατασκευαστή).
• ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός,
μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό,
πορσελάνη.
Τα μαγειρικά σκεύη είναι κατάλληλα
για επαγωγική εστία, εάν:
• το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια
ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος.
• ένας μαγνήτης έλκει τη βάση του
μαγειρικού σκεύους.
Progress 31
Η βάση του μαγειρικού σκεύους
πρέπει να έχει το μεγαλύτερο
δυνατό πάχος και να είναι όσο
το δυνατόν πιο επίπεδη.
Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις των
σκευών είναι καθαρές και
στεγνές προτού τα
τοποθετήσετε στην επιφάνεια
των εστιών.
Διαστάσεις μαγειρικών σκευών
Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος
προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση
της βάσης του μαγειρικού σκεύους.
Η απόδοση της ζώνης μαγειρέματος
εξαρτάται από τη διάμετρο του μαγειρικού
σκεύους. Ένα μαγειρικό σκεύος με
μικρότερη διάμετρο από την ελάχιστη
λαμβάνει μόνο ένα μέρος της ενέργειας
που παράγεται από τη ζώνη μαγειρέματος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Τεχνικά χαρακτηριστικά».
Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας
Εάν ακούτε:
• σφύριγμα: χρησιμοποιείτε τη ζώνη
μαγειρέματος με υψηλή ισχύ και τα
μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί
από διαφορετικά υλικά (κατασκευή
τριών στρωμάτων).
• βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ.
• κροτάλισμα: πραγματοποιείται
ηλεκτρική μεταγωγή.
• συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο
ανεμιστήρας.
Οι θόρυβοι αυτοί είναι φυσιολογικοί και
δεν υποδεικνύουν κάποια
δυσλειτουργία.
Παραδείγματα μαγειρικών
εφαρμογών
Η σχέση μεταξύ της σκάλας μαγειρέματος
μιας ζώνης και της κατανάλωσής της σε
ενέργεια δεν είναι γραμμική. Η αύξηση της
σκάλας μαγειρέματος δεν είναι ανάλογη
της αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας.
Αυτό σημαίνει ότι μια ζώνη μαγειρέματος
με ενδιάμεση σκάλα μαγειρέματος
καταναλώνει λιγότερη από τη μισή
ενέργειά της.
Τα στοιχεία στον πίνακα είναι
απλώς ενδεικτικά.
• οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν
κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά
(κατασκευή τριών στρωμάτων).
Σκάλα μα‐
γειρέματος
Χρήση:
Χρό‐
νος
(min)
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μα‐
γειρεμένων φαγητών.
όσος
απαι‐
τείται
Τοποθετήστε ένα καπάκι στο
μαγειρικό σκεύος.
1-2
Σάλτσα ολλαντέζ, λιώσιμο:
βούτυρο, σοκολάτα, ζελατίνα.
5 - 25
Ανακατεύετε ανά διαστήματα.
1-2
Χτύπημα: αφράτες ομελέτες,
ψητά αυγά.
10 40
Μαγειρεύετε με το καπάκι.
-1
32 Progress
Σκάλα μα‐
γειρέματος
Χρήση:
Χρό‐
νος
(min)
Συμβουλές
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φα‐
γητών με βάση το γάλα, ζέστα‐
μα έτοιμων φαγητών.
25 50
Προσθέστε υγρά σε τουλάχι‐
στον διπλάσια ποσότητα από
το ρύζι, ανακατεύετε στο εν‐
διάμεσο τις συνταγές που πε‐
ριέχουν γάλα.
3-4
Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον
ατμό.
20 45
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού.
4-5
Πατάτες στον ατμό.
20 60
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες.
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσο‐
τήτων τροφίμων, σούπες και
φαγητά κατσαρόλας.
60 150
Έως 3 l υγρό συν τα υλικά.
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
μοσχάρι cordon bleu, παϊδά‐
κια, κεφτεδάκια, λουκάνικα, συ‐
κώτι, κουρκούτι, αυγά, τηγανί‐
τες, ντόνατς.
όσος
απαι‐
τείται
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκρο‐
κέτες, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες.
5 - 15
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
9
Βράσιμο νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας
στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού. Ενεργοποιείται η λειτουργία
PowerBoost.
ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Γενικές πληροφορίες
• Καθαρίζετε τις εστίες μετά από κάθε
χρήση.
• Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη
με καθαρή βάση.
• Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες
στην επιφάνεια δεν επηρεάζουν τη
λειτουργία των εστιών.
• Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό,
κατάλληλο για την επιφάνεια της εστίας.
• Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για
το γυαλί.
Καθαρισμός των εστιών
• Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο
πλαστικό, πλαστική μεμβράνη, ζάχαρη
και φαγητά που περιέχουν ζάχαρη
καθώς σε αντίθετη περίπτωση η βρομιά
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εστίες.
Προσέχετε ώστε να μην προκληθούν
εγκαύματα. Χρησιμοποιήστε την ειδική
ξύστρα εστιών στη γυάλινη επιφάνεια
υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη
λεπίδα επάνω στην επιφάνεια.
Progress 33
• Αφαιρέστε από τις εστίες όταν έχουν
κρυώσει επαρκώς: δακτυλίους από
άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό,
λεκέδες από λίπη, γυαλιστερούς
μεταλλικούς αποχρωματισμούς.
Καθαρίστε την εστία με ένα υγρό πανί
και λίγο μη διαβρωτικό απορρυπαντικό.
Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τις
εστίες με ένα μαλακό πανί.
• Αφαιρέστε τον μεταλλικό γυαλιστερό
αποχρωματισμό: χρησιμοποιήστε ένα
διάλυμα νερού με ξύδι και καθαρίστε τη
γυάλινη επιφάνεια με ένα πανί.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε
στα κεφάλαια σχετικά με την
Ασφάλεια.
Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐
σετε ή να λειτουργήσετε τις
εστίες.
Οι εστίες δεν είναι συνδεδε‐
μένες σε ηλεκτρική παροχή
ή δεν είναι σωστά συνδεδε‐
μένες.
Ελέγξτε αν οι εστίες είναι
σωστά συνδεδεμένες στην
ηλεκτρική παροχή. Ανατρέξ‐
τε στο διάγραμμα σύνδεσης.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγει‐
ρέματος για 10 δευτερόλε‐
πτα.
Ενεργοποιήστε τις εστίες ξα‐
νά και ρυθμίστε τη σκάλα
μαγειρέματος σε λιγότερο
από 10 δευτερόλεπτα.
Αγγίξατε ταυτόχρονα 2 ή πε‐
ρισσότερα πεδία αφής.
Αγγίζετε μόνο ένα πεδίο
αφής.
Υπάρχουν υπολείμματα νε‐
ρού ή κηλίδες από λίπη στο
χειριστήριο.
Καθαρίστε το χειριστήριο.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
και οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
όταν απενεργοποιούνται οι
εστίες.
Καλύψατε ένα ή περισσότε‐
ρα πεδία αφής με κάποιο
αντικείμενο.
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από τα πεδία αφής.
Οι εστίες απενεργοποιού‐
νται.
Τοποθετήσατε ένα αντικείμε‐
νο επάνω στο πεδίο αφής
Αφαιρέστε το αντικείμενο
από το πεδίο αφής.
.
34 Progress
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν ανάβει η ένδειξη υπολει‐
πόμενης θερμότητας.
Η ζώνη δεν είναι ζεστή επει‐
δή λειτούργησε μόνο για
σύντομο χρονικό διάστημα ή
ο αισθητήρας έχει υποστεί
ζημιά.
Αν η ζώνη λειτούργησε για
αρκετό διάστημα για να είναι
ζεστή, επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις.
Η επιλογή Αυτόματη Θέρ‐
μανση δεν λειτουργεί.
Η ζώνη είναι ζεστή.
Περιμένετε να κρυώσει αρκε‐
τά η ζώνη.
Έχει ρυθμιστεί η υψηλότερη
σκάλα μαγειρέματος.
Η υψηλότερη σκάλα μαγει‐
ρέματος έχει την ίδια ισχύ με
τη λειτουργία.
Η σκάλα μαγειρέματος αλλά‐
ζει εναλλάξ μεταξύ δύο επι‐
πέδων.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Διαχείριση ισχύος.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Τα πεδία αφής έχουν θερ‐
μανθεί.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
πολύ μεγάλο ή το έχετε το‐
ποθετήσει πολύ κοντά στα
χειριστήρια.
Τοποθετείτε τα μεγάλα μα‐
γειρικά σκεύη στις πίσω ζώ‐
νες αν είναι δυνατό.
Ανάβει η ένδειξη
.
Είναι ενεργοποιημένη η επι‐
λογή Διάταξη ασφαλείας για
παιδιά ή Κλείδωμα.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθημερινή χρήση».
Ανάβει η ένδειξη
.
Δεν έχει τοποθετηθεί μαγει‐
ρικό σκεύος στη ζώνη.
Τοποθετήστε ένα μαγειρικό
σκεύος στη ζώνη.
Το μαγειρικό σκεύος είναι
ακατάλληλο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο
μαγειρικό σκεύος. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδείξεις
και συμβουλές».
Η διάμετρος της βάσης του
μαγειρικού σκεύους είναι πο‐
λύ μικρή για τη ζώνη.
Χρησιμοποιείτε μαγειρικά
σκεύη με σωστές διαστάσεις.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Τε‐
χνικά χαρακτηριστικά».
Παρουσιάστηκε σφάλμα στις
εστίες.
Απενεργοποιήστε τις εστίες
και ενεργοποιήστε τις ξανά
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Ανάβει η ένδειξη
έναν αριθμό.
μαζί με
Αν η ένδειξη
εμφανιστεί
ξανά, αποσυνδέστε τις εστίες
από την ηλεκτρική παροχή.
Μετά από 30 δευτερόλεπτα,
συνδέστε και πάλι τις εστίες.
Αν το πρόβλημα επιμένει,
επικοινωνήστε με ένα Εξου‐
σιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Progress 35
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ακούγεται ένας συνεχόμενος
ήχος μπιπ.
Η ηλεκτρική σύνδεση είναι
λανθασμένη.
Αποσυνδέστε τις εστίες από
την ηλεκτρική παροχή. Ζητή‐
στε από έναν πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο να ελέγξει την
εγκατάσταση.
Αν δεν μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το πρόβλημα...
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Αναφέρετε τα στοιχεία από την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Αναφέρετε
επίσης τον τριψήφιο κωδικό για την
υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα
σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τις
εστίες. Στην περίπτωση εσφαλμένων
χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον τεχνικό
ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται
κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η
περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με
το Κέντρο Σέρβις και οι όροι της εγγύησης
βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών
Μοντέλο PAI6001E
Τύπος 61 B4A 00 AA
Επαγωγή 7.35 kW
Αρ.Σειρ. .................
PROGRESS
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PNC 949 492 327 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Κατασκευάστηκε στη Ρουμανία
7.35 kW
Προδιαγραφές ζωνών μαγειρέματος
Ζώνη μαγει‐
ρέματος
Ονομαστική
ισχύς (μέγι‐
στη σκάλα
μαγειρέματος)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
μέγιστη διάρ‐
κεια [min]
Διάμετρος μα‐
γειρικού
σκεύους [mm]
Εμπρός αρι‐
στερά
2300
3700
10
180 - 210
Πίσω αριστερά
1800
-
-
145 - 180
Εμπρός δεξιά
1400
2500
4
125 - 145
Πίσω δεξιά
1800
-
-
145 - 180
Η ισχύς των ζωνών μαγειρέματος μπορεί
να διαφέρει σε κάποιο μικρό εύρος από τα
δεδομένα του πίνακα. Μεταβάλλεται
ανάλογα με το υλικό και τις διαστάσεις των
μαγειρικών σκευών.
36 Progress
Για βέλτιστα μαγειρικά αποτελέσματα μη
χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη
μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν που
αναφέρεται στον πίνακα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ EU
66/2014
Αναγνωριστικό μοντέλου
PAI6001E
Τύπος εστιών
Εντοιχιζόμενες
εστίες
Πλήθος ζωνών μαγειρέμα‐
τος
4
Τεχνολογία θέρμανσης
Επαγωγή
Διάμετρος κυκλικών ζωνών
μαγειρέματος (Ø)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Κατανάλωση ενέργειας ανά
ζώνη μαγειρέματος (EC
electric cooking)
Εμπρός αριστερά
Πίσω αριστερά
Εμπρός δεξιά
Πίσω δεξιά
188,9 Wh / kg
178,8 Wh / kg
183,4 Wh / kg
178,8 Wh / kg
Κατανάλωση ενέργειας
από την εστία (EC electric
hob)
EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης
Εξοικονόμηση ενέργειας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια κατά
τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος
αν ακολουθήσετε τις παρακάτω
συμβουλές.
• Όταν ζεσταίνετε νερό, χρησιμοποιείτε
μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
• Εάν είναι δυνατόν, σκεπάζετε πάντα τα
μαγειρικά σκεύη με το καπάκι τους.
182,5 Wh / kg
• Πριν ενεργοποιήσετε τη ζώνη
μαγειρέματος, τοποθετήστε επάνω της
το μαγειρικό σκεύος.
• Τοποθετείτε τα μικρότερα μαγειρικά
σκεύη στις μικρότερες ζώνες
μαγειρέματος.
• Τοποθετείτε τα μαγειρικά σκεύη
απευθείας στο κέντρο της ζώνης
μαγειρέματος.
• Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να διατηρήσετε ζεστό το
φαγητό ή να το αφήσετε να χυλώσει.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
Progress 37
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
38 Progress
ÍNDICE
Informações de segurança
Instruções de segurança
Instalação
Descrição do produto
Utilização diária
38
40
42
44
46
Sugestões e dicas
Manutenção e limpeza
Resolução de problemas
Dados técnicos
Eficiência energética
48
50
51
53
54
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por
quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou
utilização incorrectas. Guarde sempre as instruções em local
seguro e acessível para consultar no futuro.
Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho
de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
As crianças com idade entre 3 e 8 anos e as pessoas
portadoras de deficiência muito extensa e complexa
devem ser mantidas afastadas ou constantemente
vigiadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados
do aparelho quando este estiver a funcionar ou a
arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, deve ser ativado.
Progress 39
•
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem
ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Segurança geral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar
nas resistências de aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou
um sistema de controlo remoto separado.
AVISO: Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na
placa sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
NUNCA tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas, por
exemplo, com uma tampa de tacho ou uma manta de
incêndio.
ATENÇÃO: O processo de cozedura tem de ser
supervisionado. Um processo de cozedura de curta
duração tem de ser supervisionado continuamente.
AVISO: Perigo de incêndio: Não coloque objetos sobre as
zonas de cozedura.
Os objetos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na superfície
da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para limpar o
aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respetivo comando
e não confie apenas no detector de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar alguma
fenda, desative o aparelho e desligue-o da alimentação
elétrica. Se o aparelho estiver ligado diretamente à
alimentação elétrica numa caixa de derivação, desligue o
disjuntor no quadro elétrico para desligar o aparelho da
alimentação elétrica. Em qualquer caso, contacte um
Centro de Assistência Técnica Autorizado.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de assistência
40 Progress
•
autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
AVISO: Utilize apenas proteções de placa que tenham
sido concebidas pelo fabricante do aparelho de cozinhar
ou recomendadas pelo fabricante do aparelho nas
instruções de utilização, bem como as proteções de placa
já incorporadas no aparelho caso existam. A utilização de
proteções impróprias pode causar acidentes.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Instalação
AVISO! A instalação deste
aparelho tem de ser efectuada
por uma pessoa qualificada.
AVISO! Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
móveis de cozinha.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e calçado
de proteção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a humidade
cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de uma
porta ou debaixo de uma janela. Isso
evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum recipiente
quente do aparelho.
• Os aparelhos possuem ventoinhas de
arrefecimento na parte inferior.
• Se o aparelho for instalado por cima de
uma gaveta:
– Não guarde folhas de papel ou
objectos pequenos que possam ser
sugados, porque podem danificar
as ventoinhas de arrefecimento ou
reduzir a eficiência do sistema de
arrefecimento.
– Mantenha uma distância mínima de
cerca de 2 cm entre a parte inferior
do aparelho e os objectos que
forem guardados na gaveta.
Ligação eléctrica
AVISO! Risco de incêndio e
choque elétrico.
• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que o
aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com as características
da alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção contra
choque é instalada.
Progress 41
• Utilize a abraçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma tomada
próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Se a tomada eléctrica estiver solta, não
ligue a ficha.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
• Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do suporte),
diferenciais e contactores.
• A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da corrente
eléctrica em todos os pólos. O
dispositivo de isolamento deve ter uma
abertura de contacto com uma largura
mínima de 3 mm.
Utilização
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras e choque elétrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protetora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Este aparelho destina-se apenas a uso
doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue a zona de aquecimento após
cada utilização.
• Não confie apenas no detetor de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de
aquecimento. Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em contacto
com água.
• Não utilize o aparelho como superfície
de trabalho ou armazenamento.
• Se a superfície do aparelho apresentar
fendas, desligue-o imediatamente da
corrente elétrica. Isso evitará choques
elétricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
AVISO! Risco de incêndio e
explosão
• As gorduras e os óleos podem libertar
vapores inflamáveis quando aquecidos.
Mantenha as chamas e os objetos
quentes afastados das gorduras e dos
óleos quando cozinhar com este tipo
de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo muito
quente podem causar combustão
espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
42 Progress
AVISO! Risco de danos no
aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não coloque uma tampa de panela
quente na superfície de vidro da placa.
• Não deixe que nenhum tacho ferva até
ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objeto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não ative zonas de aquecimento com
um tacho vazio ou sem tacho.
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido ou alumínio
ou que tenham a base danificada
podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objetos quando precisar de os deslocar
sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da superfície
se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer
antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano macio
e húmido. Utilize apenas detergentes
neutros. Não utilize quaisquer produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou
objectos metálicos.
Assistência Técnica
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
Eliminação
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
do aparelho e elimine-o.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode consultar
na placa de características. A placa de
características encontra-se na parte de
baixo da placa.
Número de série ...........................
Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Para substituir o cabo de alimentação
se estiver danificado, utilize um cabo
do tipo: H05V2V2-F que suporta
temperaturas de 90 °C ou superiores.
Contacte um Centro de Assistência
Técnica local.
Progress 43
Montagem
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
+1
min.
55mm
490 mm 560+1mm
min.
28 mm
Se o aparelho for instalado por
cima de uma gaveta, a
ventilação da placa durante o
funcionamento pode aquecer
os produtos que estiverem
guardados na gaveta.
44 Progress
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Disposição da placa
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Zona de aquecimento de indução
2 Painel de comandos
1
2
Disposição do painel de comandos
1
2
3
9
8
4
7
5
6
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Cam
po
do
sen‐
sor
Função
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Bloqueio de funções / Blo‐
queio de segurança para
crianças
Para bloquear/desbloquear o painel de co‐
mandos.
-
Indicador do grau de coze‐
dura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Indicadores do temporiza‐
dor das zonas de cozedu‐
ra
Apresenta a zona de cozedura para a qual
está definido um tempo.
3
4
Progress 45
5
Cam
po
do
sen‐
sor
Função
Comentário
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
/
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
/
-
Para seleccionar o grau de cozedura.
PowerBoost
Para activar a função.
6
7
8
9
Indicadores de nível de calor
Visor
Descrição
A zona de aquecimento está desactivada.
-
A zona de aquecimento está activada.
Aquecimento automático activo.
PowerBoost activo.
+ dígito
Existe uma anomalia.
Uma zona de aquecimento ainda está quente (calor residual).
Bloqueio de funções /Bloqueio de segurança para crianças a funcionar.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na zo‐
na de aquecimento.
Desactivação automática activo.
46 Progress
Indicador de calor residual
AVISO!
O calor residual
pode provocar queimaduras.
Os indicadores mostram o
nível de calor residual das
zonas de aquecimento
utilizadas. É possível que um
indicador de uma zona de
aquecimento adjacente a outra
utilizada acenda mesmo que a
sua zona não seja utilizada.
As zonas de aquecimento de indução
criam diretamente na base dos recipientes
o calor necessário para cozinhar. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
recipientes.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Activar e desactivar
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
Desactivação automática
A função desactiva automaticamente a
placa nas seguintes situações:
• Quando todas as zonas de cozedura
estão desactivadas.
• Quando, após a activação da placa,
não é definido qualquer grau de
cozedura.
• Quando ocorrer um derrame ou
quando for colocado algum objecto
sobre o painel de comandos durante
mais de 10 segundos (tacho, pano,
etc.). É emitido um sinal sonoro e a
placa desactiva-se. Retire o objecto ou
limpe o painel de comandos.
• Quando a placa ficar demasiado
quente (por exemplo, quando uma
panela ferve até ficar sem água).
Permita que a zona de cozedura
arrefeça antes de utilizar novamente a
placa.
• Quando utiliza tachos incorrectos. O
acende-se e a zona de
símbolo
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
• Quando não desactiva uma zona de
cozedura nem altera o grau de
cozedura. Após algum tempo, a
indicação
acende-se e a placa
desactiva-se.
Relação entre o grau de cozedura e o
tempo ao fim do qual a placa se
desactiva:
Grau de cozedura
,1-2
A placa desactiva-se após
6 horas
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 horas
Grau de cozedura
Toque em
para aumentar o grau de
cozedura. Toque em
para diminuir o
grau de cozedura. Toque em
e
simultaneamente para desactivar a zona
de cozedura.
Aquecimento automático
Se activar esta função, pode obter o calor
necessário em menos tempo. A função
selecciona o nível de calor mais elevado
durante algum tempo e depois diminui
para o nível de calor adequado.
Progress 47
Comece por selecionar o nível de calor
para a zona de aquecimento e selecione
depois a função.
Para activar a função, é
necessário que a zona de
aquecimento esteja fria.
Para activar a função para uma zona de
aquecimento: toque em
( acende).
Toque imediatamente em
( acende).
Toque imediatamente em
até que o
nível de calor correcto acenda. Após 3
acende.
segundos,
Para desactivar a função: toque em
.
PowerBoost
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função pode ser activada para uma zona
de cozedura de indução apenas por um
curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado.
Consulte o capítulo “Dados
técnicos”.
Para activar a função para uma zona de
acende.
cozedura: toque em ;
Para desactivar a função: toque em
ou .
PowerBoost com uma zona de
cozedura de circuito duplo
A função é activada para o circuito interior
se o aparelho detectar um tacho com
diâmetro inferior ao do circuito interior. A
função é activada para o circuito exterior
se o aparelho detectar um tacho com
diâmetro superior ao do circuito interior.
Temporizador
Temporizador da contagem
decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
aquecimento apenas para uma sessão de
cozedura.
Para selecionar a zona de
aquecimento: toque em
várias vezes
até que o indicador da zona de
aquecimento pretendida se acenda.
Para ativar a função ou alterar o tempo:
toque no
ou no
do temporizador
para definir o tempo (00 - 99 minutos).
Quando o indicador da zona de
aquecimento começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
Para ver o tempo restante: selecione a
zona de aquecimento com . O indicador
da zona de aquecimento começa a piscar
rapidamente. O visor mostra o tempo
restante.
Para desativar a função: selecione a
zona de aquecimento com
e toque em
. O tempo restante decresce até 00. O
indicador da zona de aquecimento apagase.
Quando o tempo termina, é
emitido um som e a indicação
00 fica intermitente. A zona de
aquecimento é desativada.
Para desligar o som: toque em
.
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como ContaMinutos quando a placa está ativa e as
zonas de aquecimento estão inativas. O
visor apresenta
na área do nível de
calor.
Para ativar a função: toque em .
ou
do temporizador para
Toque em
selecionar o tempo. Quando o tempo
terminar, é emitido um som e aparece a
indicação 00 intermitente.
Para desligar o som: toque em
.
48 Progress
Para desativar a função: toque em
e
depois em . O tempo restante diminui
até 00.
Esta função não afeta o
funcionamento das zonas de
aquecimento.
Gestão de energia
Bloqueio de funções
É possível bloquear o painel de comandos
com zonas de cozedura a funcionar. Isto
impede uma alteração acidental do grau
de cozedura.
Comece por definir o grau de cozedura.
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
.
acende. Toque em
durante 4
segundos. Defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos. Pode utilizar
a placa. Quando desactivar a placa com
, a função fica novamente activa.
.
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
Bloqueio de segurança para
crianças
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
Para activar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com .
Para desactivar a função: active a placa
com . Não defina o grau de cozedura.
Toque em
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com .
Para contornar a função por apenas um
período de cozedura: active a placa com
SUGESTÕES E DICAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
• As zonas de aquecimento estão
agrupadas de acordo com a posição e
o número de cada fase da placa.
Consulte a ilustração.
• O limite máximo de carga elétrica de
cada fase é 3700 W.
• A função divide a potência entre as
zonas de aquecimento que estão
ligadas à mesma fase.
• A função é ativada quando a carga
elétrica total das zonas de
aquecimento que estão ligadas à
mesma fase excede os 3700 W.
• A função diminui a potência das
restantes zonas de aquecimento que
estão ligadas à mesma fase.
• A indicação do nível de calor das
zonas cuja potência foi reduzida
alterna entre o nível de calor
selecionado e o nível de calor
reduzido. Após algum tempo, a
indicação do nível de calor das zonas
cuja potência foi reduzida fixa-se no
nível de calor reduzido.
Progress 49
Tachos e panelas
Nas zonas de aquecimento de
indução, o calor é gerado muito
rapidamente nos tachos por
um campo eletromagnético
forte.
Utilize as zonas de
aquecimento de indução com
tachos adequados.
Material do tacho
• correto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo de
multicamadas (assinalado como
adequado pelo fabricante).
• incorreto: alumínio, cobre, latão, vidro,
cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• a água ferver muito rapidamente numa
zona de aquecimento regulada para o
nível de calor mais elevado.
• a base do tacho atrai um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Certifique-se de que as bases
dos tachos estão bem limpas e
secas antes de colocar os
tachos na placa.
tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
aquecimento.
Consulte “Dados técnicos”.
Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de diferentes
materiais (construção multicamada).
• apito: está a utilizar a zona de
aquecimento com um nível de potência
elevado e o tacho tem materiais
diferentes (construção multicamada).
• zumbido: está a utilizar um nível de
potência elevado.
• cliques: devem-se à comutação
elétrica.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não indicam
qualquer avaria.
Exemplos de modos de
cozinhar
As zonas de aquecimento de indução
adaptam-se automaticamente à dimensão
da base do tacho.
A relação entre o nível de calor e o
consumo de potência de uma zona não é
linear. Quando o nível de calor aumenta,
o aumento do consumo de potência não é
directamente proporcional. Isto significa
que uma zona de aquecimento no nível
de calor médio consome menos de
metade da sua potência máxima.
A eficiência da zona de aquecimento está
relacionada com o diâmetro do tacho. Um
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Dimensões dos tachos
50 Progress
Nível de ca‐
lor
Utilize para:
Tem‐
po
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinha‐
dos quentes.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Coloque uma tampa no tacho.
1-2
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-2
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 40
Cozer com a tampa.
2-3
Cozer arroz e pratos à base de
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
25 50
Adicione, no mínimo, duas
partes de líquido para uma
parte de arroz e mexa os pra‐
tos à base de leite a meio do
tempo de cozedura.
3-4
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 45
Adicione duas colheres de so‐
pa de líquido.
4-5
Cozer batatas a vapor.
20 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
4-5
Cozer grandes quantidades de
alimentos, guisados e sopas.
60 150
Até 3 l de líquido mais os in‐
gredientes.
6-7
Fritura ligeira: escalopes, cor‐
don bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
con‐
forme
ne‐
cessá‐
rio
Vire a meio do tempo.
7-8
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, costeletas.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
9
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
-1
Ferver grandes quantidades de água. PowerBoost activada.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize apenas tachos que tenham a
base limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afetam o funcionamento
da placa.
• Utilize um produto de limpeza especial
adequado para a superfície da placa.
Progress 51
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
Limpeza da placa
• Remover imediatamente: plástico
derretido, película de plástico, açúcar e
alimentos com açúcar; caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Tenha cuidado para evitar
queimaduras. Utilize um raspador
especial para placas sobre a superfície
de vidro em ângulo agudo e desloque a
lâmina sobre a superfície.
• Remover quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um pano
húmido e um detergente não abrasivo.
Após a limpeza, seque a placa com um
pano macio.
• Remover a descoloração metálica
brilhante: utilize uma solução de água
com vinagre e limpe a superfície de
vidro com um pano.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue ativar ou utili‐
zar a placa.
A placa não está ligada à
corrente elétrica ou não está
ligada corretamente.
Verifique se a placa está li‐
gada corretamente à ali‐
mentação elétrica. Consulte
o diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o dis‐
juntor é a causa da anoma‐
lia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
eletricista qualificado.
Não definiu o nível de aque‐
cimento em menos de 10
segundos.
Ative novamente a placa e
defina o nível de aqueci‐
mento em menos de 10 se‐
gundos.
Tocou em 2 ou mais cam‐
pos do sensor em simultâ‐
neo.
Toque em apenas um cam‐
po do sensor.
Manchas de gordura ou
água no painel de coman‐
dos.
Limpe o painel de coman‐
dos.
Colocou algum objeto sobre
um ou mais campos do sen‐
sor.
Retire o objeto dos campos
do sensor.
É emitido um sinal sonoro e
a placa desativa-se.
A placa emite um sinal so‐
noro quando é desativada.
52 Progress
Problema
Causa possível
A placa desativa-se.
Colocou algum objeto sobre
o campo do sensor
Solução
.
Retire o objeto do campo do
sensor.
O indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente por‐
que funcionou durante pou‐
co tempo ou o sensor está
danificado.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Au‐
torizado.
Aquecimento automático
não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o su‐
ficiente.
Está selecionado o nível de
aquecimento mais elevado.
O nível de aquecimento
mais elevado tem a mesma
potência que a função.
O nível de calor alterna en‐
tre dois níveis.
Gestão de energia está a
funcionar.
Consulte “Utilização diária”.
Os campos do sensor ficam
quentes.
O recipiente é demasiado
grande ou foi colocado de‐
masiado perto dos coman‐
dos.
Coloque o recipiente numa
das zonas de aquecimento
de trás, se possível.
acende.
Bloqueio de segurança para
crianças ou Bloqueio de fun‐
ções está a funcionar.
Consulte “Utilização diária”.
acende.
Não existe qualquer recipi‐
ente na zona.
Coloque um recipiente na
zona.
O recipiente não é adequa‐
do.
Utilize um recipiente adequ‐
ado. Consulte “Sugestões e
dicas”.
O diâmetro da base do reci‐
piente é demasiado peque‐
no para a zona.
Utilize um recipiente com as
dimensões corretas. Consul‐
te “Dados técnicos”.
A placa apresenta um erro.
Desative a placa e ative-a
novamente após 30 segun‐
Aparece
e um número.
dos. Se
voltar a apare‐
cer, desligue a placa da ali‐
mentação elétrica. Após 30
segundos, ative novamente
a placa. Se o problema per‐
sistir, contacte um Centro de
Assistência Técnica Autori‐
zado.
Progress 53
Problema
Causa possível
Solução
Ouve-se um sinal sonoro
constante.
A ligação elétrica não está
correta.
Desligue a placa da alimen‐
tação elétrica. Solicite a um
eletricista qualificado que
verifique a instalação.
Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que utilizou
a placa correctamente. Caso contrário, a
manutenção efectuada pelo Técnico do
Serviço de Assistência ou pelo fornecedor
não será gratuita, mesmo durante o
período de garantia. As instruções
relativas ao Centro de Assistência Técnica
e as condições da garantia encontram-se
no folheto da garantia.
DADOS TÉCNICOS
Placa de características
Modelo PAI6001E
Tipo 61 B4A 00 AA
Indução 7.35 kW
N.º de série .................
PROGRESS
PNC 949 492 327 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado(a) na Roménia
7.35 kW
Especificações das zonas de aquecimento
Zona de aque‐
cimento
Potência no‐
minal (nível
de calor máx.)
[W]
PowerBoost
[W]
Duração máxi‐
ma [min.] de
PowerBoost
Diâmetro do
tacho [mm]
Dianteira es‐
querda
2300
3700
10
180 - 210
Traseira es‐
querda
1800
-
-
145 - 180
Dianteira direi‐
ta
1400
2500
4
125 - 145
Traseira direita
1800
-
-
145 - 180
A potência das zonas de aquecimento
pode ser ligeiramente diferente da
indicada na tabela. Varia consoante o
material e as dimensões do tacho.
Para otimizar a cozedura, utilize um tacho
com diâmetro não superior ao indicado na
tabela.
54 Progress
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Informação do produto de acordo com a diretiva EU 66/2014
Identificação do modelo
PAI6001E
Tipo de placa
Placa encastrada
Número de zonas de aque‐
cimento
4
Tecnologia de aquecimen‐
to
Indução
Diâmetro das zonas de
aquecimento circulares (Ø)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Consumo de energia por
zona de aquecimento (EC
electric cooking)
Dianteira esquerda
Traseira esquerda
Dianteira direita
Traseira direita
188,9 Wh/kg
178,8 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Consumo de energia da
placa (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparelhos elétricos
domésticos para cozinhar - Parte 2:
Placas - Métodos para medir o
desempenho
Poupança de energia
Pode poupar energia todos os dias se
adoptar as seguintes sugestões.
• Quando aquecer água, utilize apenas a
quantidade necessária.
182,5 Wh/kg
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a activar.
• Coloque os tachos mais pequenos nas
zonas de cozedura mais pequenas.
• Centre o tacho na zona de cozedura.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num ponto
de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
Progress 55
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Produktbeskrivning
Daglig användning
55
57
59
60
62
Råd och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
Energieffektivitet
65
66
67
68
69
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig
plats för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte vara i
närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den
är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
56 Progress
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du undviker
att vidröra värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHETS: Tillagningsprocessen måste övervakas.
En kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte
placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av produkten
och dra ur elsladden. Om produkten är ansluten till elnätet
direkt med kopplingsboxen, ta bort säkringen för att koppla
från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen,
kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i
bruksanvisningen som lämplig, eller hällskydd som
medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.
Progress 57
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
VARNING! Risk för
personskador och skador på
produkten föreligger.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel för
att förhindra att fukt får den att svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Varje produkt har fläktar som kyler ner i
botten.
• Om produkten är installerad ovanför en
låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten eller
påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det heta
kokkärlet när du ansluter produkten till
närliggande uttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
58 Progress
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar
föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
• Det kan stänka när du lägger livsmedel
i het olja.
VARNING! Risk för brand och
explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet före
underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Progress 59
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Kontakta kommunen för information om
hur produkten kasseras korrekt.
INSTALLATION
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Montering
Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
min.
500mm
min.
50mm
Serienummer ....................
Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade nätkabeln,
använd kabeltyp: H05V2V2-F som
motstår en temperatur av 90 °C eller
högre. Kontakta din lokala
servicestation.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
60 Progress
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
Om produkten har installerats
ovanför en låda kan hällens
ventilation värma upp det som
förvaras i lådan när hällen
används.
PRODUKTBESKRIVNING
Beskrivning av hällen
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
Progress 61
Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
9
8
4
7
5
6
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touc
hkon‐
troll
Funktion
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkring på ug‐
nen
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzo‐
nerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
/
-
För att öka eller minska tiden.
/
-
För inställning av värmeläge.
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
3
4
5
6
7
8
9
Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
62 Progress
Display
Beskrivning
Automax är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnsäkring på ugnen är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på kok‐
zonen.
Automatisk avstängning är på.
Restvärmeindikering
VARNING!
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner du
använder för närvarande.
Indikatorerna kan också visas
för de närliggande kokzonerna
även om du inte använder
dem.
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på eller
stänga av hällen.
Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
Progress 63
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
3-4
5 timmar
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
Värmeläge
Tryck på
för att öka värmeläget.
Användning
för att minska värmeläget.
Tryck på
och
samtidigt för att
inaktivera kokzonen.
Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar den här funktionen.
Funktionen ställer in högsta värmeläget
under en viss tid och sänker sedan till rätt
värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
omedelbart på
( tänds). Tryck
tills rätt värmeläge
omedelbart på
tänds. Efter 3 sekunder tänds .
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på .
tänds.
Avaktivera funktionen: tryck på
.
eller
PowerBoost med en kokzon
med dubbla ringar
Funktionen för den inre värmezonen
aktiveras när hällen känner av att
kokkärlets diameter är mindre än den inre
värmezonen. Funktionen för den yttre
värmezonen aktiveras när hällen känner
av att kokkärlets diameter är större än den
inre värmezonen.
Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
eller
för timern för att ställa in
tiden (00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj kokzonen
med . Kokzonens indikator börjar blinka
snabbt. På displayen visas den
återstående tiden.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
64 Progress
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget .
Aktivera funktionen: tryck på . Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
och därefter på . Den kvarvarande
tiden räknas ner till 00
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion av.
Barnsäkring på ugnen
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i4
sekunder.
tänds. Inaktivera hällen med
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in värmeläget.
Tryck på
i 4 sekunder.
tänds.
Inaktivera hällen med .
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
aktiveras
funktionen igen.
Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
som anslutits till en fas har överskridit
3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
Progress 65
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Kokkärl
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Tekniska data".
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett kraftigt
elektromagnetiskt fält.
Använd induktionskokzonerna
med lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets botten.
Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
Se till att kastrullens botten är
ren och torr innan du sätter den
på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är endast
avsedda som vägledning.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
Värmein‐
ställning
-1
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
66 Progress
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 50
Minst dubbelt så mycket väts‐
ka som ris, rör om mjölkbase‐
rade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 45
Tillsätt några matskedar väts‐
ka.
4-5
Kokning av potatis.
20 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredi‐
enser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskroket‐
ter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat tillräckligt:
kalkringar, vattenringar, fettstänk,
glänsande metalliska missfärgningar.
Rengör hällen med en fuktig duk och
icke slipande rengöringsmedel. Efter
rengöring, torka hällen med en mjuk
duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Progress 67
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att hällen är kor‐
rekt ansluten till strömför‐
sörjningen. Se kopplings‐
schemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkri‐
ngen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektri‐
ker.
Du har inte ställt in värmelä‐
get inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 se‐
kunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kon‐
troll.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och häl‐
len stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Du har ställt något på en el‐
ler flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund eller så kan
sensorn vara trasig.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Automax fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in‐
ställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir var‐
ma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
kontrollen
68 Progress
Problem
Möjlig orsak
Lösning
tänds.
Barnsäkring på ugnen eller
Lås är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zo‐
nen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kokkärl.
Se "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Tekniska
data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekunder.
och en siffra tänds.
Om
visas igen ska du
dra ur elkontakten. Sätt i el‐
kontakten igen efter 30 se‐
kunder. Kontakta auktorise‐
rat servicecenter om proble‐
met fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
Om du inte finner en lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande som
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
TEKNISKA DATA
Typskylt
Modell PAI6001E
Typ 61 B4A 00 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
PROGRESS
PNC 949 492 327 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Rumänien
7.35 kW
Progress 69
Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets
diameter [mm]
Vänster fram
2300
3700
10
180 - 210
Vänster bak
1800
-
-
145 - 180
Höger fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1800
-
-
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i tabellen.
ENERGIEFFEKTIVITET
Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
PAI6001E
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
188,9 Wh/kg
178,8 Wh/kg
183,4 Wh/kg
178,8 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
182,5 Wh/kg
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
70 Progress
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
Progress 71
www.progress-hausgeraete.de
867349275-B-122019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement