Electrolux EOE8P31X Korisnički priručnik | Manualzz
EOE8P31V
EOE8P31X
HR
Pećnica
Upute za uporabu
Ostvarite pun potencijal
svojeg uređaja
Ako želite registrirati svoj uređaj slanjem fotografije
kako biste stekli brzi pristup priručnicima, vodičima
s uputama, korisničkoj podršci i još mnogo toga,
posjetite stranicu electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 10
6. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................16
8. AUTOMATSKI PROGRAMI..............................................................................17
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 18
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................20
11. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................22
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................35
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................38
14. POSTAVLJANJE............................................................................................ 40
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 41
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li
uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog
udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
•
•
•
•
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
HRVATSKI
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
•
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
•
•
•
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprijanjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Zadržite djecu daleko od uređaja dok
pirolitičko čišćenje djeluje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
HRVATSKI
•
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude djecu, ili
osobe s kroničnim oboljenjima.
2.6 Unutarnja rasvjeta
•
•
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.8 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
2.7 Usluga
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
8
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
1 Upravljačka ploča
2 Elektronički programator
3 Utičnica za temeljni senzor
temperature
4 Grijač
5 Svjetlo
6 Ventilator
7 Nosač polica, uklonjivo
8 Položaji police
7
3.2 Pribor
•
•
•
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Duboka plitica
•
•
Može se koristiti za pečenje kolača i
mesa ili kao posuda za sakupljanje
masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
Sklopive vodilice
Za police i plitice.
7
8
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Koristite polja senzora za rukovanje pećnicom.
Polje se‐ Funkce
nzora
Napomena
1
UKLJUČIVANJE/ Za uključenje i isključenje pećnice.
ISKLJUČIVANJE
2
Funkcije pećnice Jednom pritisnite polje senzora za odabir
ili Pomoć pri
funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri
kuhanju
kuhanju. Ponovno pritisnite polje senzora za
promjenu između izbornika: Funkcije pećnice,
Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili
isključivanje svjetla, pritisnite polje na 3 sekun‐
de.
3
4
5
6
7
8
9
-
Povratak
Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za
prikaz glavnog izbornika polje dodirnite na 3
sekunde.
Odabir tempera‐
ture/ Brzo
zagrijavanje
Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
temperature u pećnici. Pritisnite polje na 3
sekunde za uključenje ili isključenje funkcije:
Brzo zagrijavanje.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Vrijeme i dodat‐
ne funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, pritisnite polje senzora za
postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki,
Favoriti, Zagrij + Zadrži, Odaberi + započni.
Također možete i promijeniti postavke sonde
za pečenje mesa.
HRVATSKI
Polje se‐ Funkce
nzora
10
11
Napomena
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
U redu
Za potvrdu odabira ili postavke.
4.2 Zaslon
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme
kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatu‐
ra u pećnici.
Brzo zagrijavanje
Uključena je funkcija. Smanjuje
vrijeme zagrijavanja.
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen su‐
stav automatske mase jela ili da se
masa može promijeniti.
Zagrij + Zadrži
Uključena je funkcija.
10
www.electrolux.com
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
5.1 Početno čišćenje
5.3 Prethodno zagrijavanje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Prije prve upotrebe izvadite sav pribor i
zagrijte pećnicu.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
1. Postavite funkciju: Tradicionalno
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
i maksimalnu
pečenje
temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Kuhanje s
ventilatorom
i maksimalnu
temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta.
Tijekom predgrijavanja, pećnica može
ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok
zraka u prostoriji dovoljan.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
za odabir opcije
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
pomoću
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećni‐ grijanja.
ce
Pomoć pri
kuhanju
.
Favoriti
Čišćenje
Osnovne po‐
stavke
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Sadrži popis
omiljenih programa
kuhanja izrađen od
korisnika.
Sadrži popis pro‐
grama za čišćenje.
Koristi se za po‐
stavljanje
konfiguracije uređaja.
HRVATSKI
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Posebnosti
Pomoć pri
kuhanju
Upotreba
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
Sadrži preporučene
postavke pećnice za
široki izbor jela. Oda‐
berite jelo i započnite
postupak kuhanja.
Temperatura i
vrijeme samo su
smjernice za bolje re‐
zultate, i mogu se
prilagoditi. Oni ovise
o receptima, kvaliteti i
količini korištenih
sastojaka.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Postavljanje
vremena
Odaberi + za‐
počni
Zagrij + Zadrži
Produljenje
vremena
Kontrast
zaslona
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Zaslon
Ton tipke
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČE‐
Prikaz vremena NO, na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada
isključite uređaj.
Brzo
zagrijavanje
Simbol /
Stavka izbor‐
nika
Kad je UKLJUČENO,
funkcija skraćuje
vrijeme zagrijavanja.
Za postavljanje
funkcije i njeno
naknadno uključenje
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Održava pripremljenu
hranu toplom 30
minuta nakon za‐
vršetka ciklusa
kuhanja.
Izbor tonova
upozorenja
Podsjetnik za
čišćenje
11
Zaslon
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
kontrast zaslona.
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja.
Nije moguće deaktivi‐
rati zvuk dodirnog
polja UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira
tonove alarma.
Podsjeća Vas kada
treba očistiti uređaj.
Aktivacijska/
DEMO način ra‐ deaktivacijska šifra:
2468.
da
Servis
Tvorničke po‐
stavke
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Ponovno vraća sve
postavke na tvor‐
ničke postavke.
12
www.electrolux.com
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
grijanja
Aplikacija
Za pečenje na tri
položaja polica isto‐
Kuhanje s ven‐ vremeno i sušenje
hrane.Postavite
tilatorom
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Tradicionalno
pečenje.
Funkcija za
pizzu
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
razini. Postavite
temperaturu 20 - 40
°C niže nego za
funkciju: Tradicionalno
pečenje.
Za pečenje i prženje
na jednom položaju
rešetki za pečenje.
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
Zamrznuta hra‐ pomfrita, kroketa,
proljetnih rolada).
na
Roštilj
Turbo roštilj
Donji grijač
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i tostiranje
kruha.
Za pečenje većih
komada mesa ili pera‐
di s kostima na
jednom položaju re‐
šetki za pečenje. Za
pripremu zapečenih
jela i tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom
stranom i
konzerviranje namirni‐
ca.
Funkcija
grijanja
Aplikacija
Ta funkcija na‐
pravljena je za uštedu
Vlažno pečenje energije tijekom
kuhanja. Za upuite za
kuhanje pogledajte
poglavlje „Savjeti i
preporuke", Vlažno
pečenje. Vrata pećni‐
ce moraju biti zatvore‐
na tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
najvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura
u unutrašnjosti može
se razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena.
Za općenite savjete o
uštedi energije
pogledajte poglavlje
"Energetska učinkovi‐
tost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovito‐
sti u skladu s EN
60350-1. Kad koristite
tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje
nakon 30 sekundi.
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
Upotreba
Za održavanje hrane
toplom.
Održavanje
topline
HRVATSKI
Funkcija
zagrijavanja
Zagrijavanje
tanjura
Konzerviranje
Sušenje
Dizanje tijesta
Sporo pečenje
Pečenje kruha
Odmrzavanje
Au gratin
Upotreba
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
6.5 Pomoć pri kuhanju
Kategorija hrane: Riba/Plodovi mora
Jelo
Riba
Riba, pečena
Riblji štapići
Riblji filet, smrznut
Za konzerviranje po‐
vrća (npr. kiselih kra‐
stavaca).
Cijela mala riba,
na roštilju
Za sušenje nareza‐
nog voća, povrća i
gljiva.
Riba cijela, na ro‐
štilju
Za ubrzavanje
dizanja tijesta s kvas‐
cem. Sprječava povr‐
šinu tijesta od
isušivanja i održava
tijesto elastičnim.
štilju
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Tu funkciju koristite
za pripremu kruha i
peciva s vrlo dobrim
rezultatima u pogledu
hrskavosti, boje i
sjaja korice, poput
profesionalnih.
Za odmrzavanje hra‐
ne (povrća i voća).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veliči‐
ni smrznutih namirni‐
ca.
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
13
Riba cijela, na ro‐
Losos, cijeli
-
Kategorija hrane: Perad
Jelo
Perad s kostima
Pileća krilca,
svježa
Pile
Pileća krilca,
zamrznuta
Pileći batak, svježi
Pileći batak,
zamrznuti
Pile, 2 polovice
Kategorija hrane: Meso
Jelo
Govedina
Pirjano meso
Mesna štruca
14
www.electrolux.com
Jelo
Jelo
Slabo pečeno
Zec
• Zečji but
• Zečji hrbat
Slabo pečeno
Srednje pečeno
Goveđe pečenje
Srednje pečeno
Divljač
Pečena divljač
Dobro pečeno
Rebra divljači
Dobro pečeno
Slabo pečeno
Skandinavska go‐
vedina
Srednje pečeno
Kategorija hrane: Jela iz pećnice
Jelo
Lasagne/Caneloni, smrznuti
Dobro pečeno
Zapečeno povrće
-
Rebra
Slatka jela
-
Buncek, prethodno
kuhan
Svinjetina
Svinjska pečenka
Kategorija hrane: Pizza/Quiche
Jelo
Pizza, tanka kora
Svinjska rebra
Pizza, dodatni
nadjev
Svinjska vratina
Svinjska lopatica
Teleća koljenica
Teletina
Pizza, smrznuta
Pizza
Teleća rebra
Američka pizza,
smrznuta
Pizza, hladna
Teleće pečenje
Pizza snack,
smrznuta
Janjeći but
Janjetina
Srnetina
• Srneći but
• Srneći hrbat
Janjeći hrbat
Zapečeni baguette -
Janjeći but,
srednje pečen
Flambirana torta
-
Švicarska torta,
slana
-
Quiche Lorraine
-
Pikantna torta
-
Kategorija hrane: Torte/Keksi
Jelo
Kuglof
-
HRVATSKI
15
Jelo
Jelo
Pita od jabuka,
pokrivena
-
Pošećereni kolač
Biskvit
-
Pita od jabuka
-
Tijesto za voćne
tortice
Kolač od sira,
kalup
-
Brioš
-
Madeira kolač
-
Torta
-
Švicarska torta,
slatka
-
Torta od badema
-
Jelo
Muffini
-
Pecivo-kiflice
Peciva, zamrznuta
Tijesto
-
Ciabatta
-
Prutići od tijesta
-
Princes krafne
-
Uštipci
-
Ekleri
-
Kolačići s ba‐
demima
-
Biskviti od prhkog
tijesta
-
Pomfrit, tanki
Božićna pogača
-
Pomfrit, debelo na‐ rezan
Štrudl od jabuka,
smrznuti
-
Pomfrit, smrznuti
-
Kroketi
-
Kroketi
-
Pirjani krumpir
-
Torta na plitici
Miješano tijesto
Dizano tijesto
Kolač od sira, pliti‐
ca
-
Čokoladni kolač s
orasima
-
Rolada
-
Kolač od dizanog
tijesta
-
Mrvičasti kolač
-
Podloga od prhkog
tijesta
Biskvitna podloga
za flan
Voć. kol. s prhkim
tijestom
Voćni kolač
Voć. kol. s miješ.
tijestom
Dizano tijesto
Kategorija hrane: Kruh/Pecivo
Vijenac od kruha
Pletenica od diza‐
nog tijesta
Kruh
Beskvasni kruh
Kategorija hrane: Prilozi
Jelo
-
Kada je potrebno promijeniti
težinu ili temperaturu u
središtu jela, upotrijebite
ili
za postavljanje novih
vrijednosti.
16
www.electrolux.com
6.6 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.7 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
6.8 Brzo zagrijavanje
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
Ta funkcija nije dostupna za neke druge
funkcije pećnice.
6.9 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Zvučni
alarm
Upotreba
Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2
h 30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks.
23 h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice
(maks. 23 sata i 59
minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
HRVATSKI
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + Zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + Zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
4. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + Zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
jela-Automatika.
Ne koristi se za funkcije
grijanja sa sondom za
pečenje mesa.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
8.1 Online recepti
Recepte za automatske programe
možete naći na našoj web stranici.Da
biste pronašli Knjigu recepata, provjerite
PNC broj na natpisnoj pločici na
prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatski recepti
.
Kada koristite funkciju:
Ručno upravljanje, pećnica
koristi automatske postavke.
Možete ih promijeniti kao i
druge funkcije.
8.3 Pomoć pri kuhanju s Masa
jela-Automatika
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu
namirnica.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
17
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
kuhanju. Pritisnite
za potvrdu.
18
www.electrolux.com
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite funkciju: Masa jelaAutomatika. Pritisnite
za potvrdu.
5. Pritisnite
ili
za postavljanje
mase hrane. Za potvrdu pritisnite
.
Započinje automatski program.
6. Težinu možete promijeniti u bilo
kojem trenutku: Pritisnite
za promjenu mase.
7. Po isteku vremena, oglašava se
signal. Pritisnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta.
Na zaslonu se prikazuje
podsjetnik.
ili
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura jezgre
mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu jezgre mesa. Kada meso
dosegne postavljenu temperaturu
pećnica se isključuje.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
1. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
u središte mesa.
2. Uključite utikač sonde za pečenje
mesa u utikač na gornjoj strani
unutrašnjosti.
3. Uključite pećnicu.
Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za
pečenje mesa.
ili
u manje od 5
4. Pritisnite
sekundi kako biste postavili
temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje
se za različite količine namirnica,
postavljene temperature pećnice
(minimalno 120°C) i način pečenja.
Pećnica izračunava približno vrijeme
kraja ciklusa od približno 30 minuta.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jezgra dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se signal. Pećnica
se automatski isključuje.
7. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
HRVATSKI
9. Pritisnite
za isključivanje pećnice..
UPOZORENJE!
Sonda za temperaturu
jezgre je vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Budite pažljivi kada vadite
vrh i utikač sonde za
pečenje.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje..
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
9.3 Sklopive vodilice
Sačuvajte upute za
postavljanje teleskopskih
vodilica za buduću upotrebu.
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi plitice.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
1. Izvucite desnu i lijevu teleskopsku
vodilicu.
°C
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
2. Stavite mrežu za pečenje na
teleskopske vodilice i pažljivo ih
gurnite u pećnicu.
19
20
www.electrolux.com
°C
Prije zatvaranja vrata pećnice
teleskopske vodilice obavezno gurnite u
pećnicu do kraja.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Promjena naziva programa.
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Uključivanje programa
Spremanje programa
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: SPREMI.
.
4. Za potvrdu pritisnite
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Možete pritisnuti
za izravan prelazak
u izbornik: Favoriti.
10.2 Uporaba roditeljske zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada pritisnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
8. Pritisnite
.
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
1. Pritisnite
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
2. Istovremeno pritisnite
i
dok se
na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska
blokada ponovite 2. korak.
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
za uključenje zaslona.
HRVATSKI
21
10.3 Blokiranje tipki
•
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
•
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + započni
uključivanje i
isključivanje.
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
10.4 Odaberi + započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
sve dok se na zaslonu
5. Pritiščite
ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite
(°C)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Pirolitičko čišćenje
4.5
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Sonda za pečenje mesa,Trajanje,
Završetak.
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
(h)
•
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
22
www.electrolux.com
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo,
paćnica ima sigurnosni termostat koji
prekida napajanje. Pećnica se ponovno
automatski uključuje čim se temperatura
snizi.
10.8 Sigurnosni termostat
Neispravan rad pećnice ili komponente u
kvaru mogu uzrokovati opasno
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za kuhanje
Pećnica ima pet položaja police.
Brojite položaje police od dna pećnice.
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
Pećnica ima poseban sustav pomoću
kojega zrak cirkulira i para se stalno
reciklira. S tim sustavom možete kuhati u
parnom okolišu i održati hranu mekanom
iznutra a hrskavom izvana. Time se
skraćuje vrijeme pečenja i potrošnja
energije.
Pečenje kolača
Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka
3/4 postavljenog vremena kuhanja.
Ako koristite dvije posude za pečenje
istovremeno, ostavite jednu praznu
razinu između njih.
Pečenje mesa i ribe
Koristite duboku pliticu za vrlo masnu
hranu kako biste sačuvali pećnicu od
mrlja koje mogu biti trajne.
Ostavite meso otprilike 15 minuta prije
rezanja tako da se sok ne iscijedi.
Kako biste spriječili stvaranje prevelike
količine dima tijekom pečenja, u duboku
pliticu dodajte malo vode. Za
sprečavanje kondenzacije dima, dodajte
vode svaki put nakon što se osuši.
Vremena pripreme
Vremena pripreme ovise o vrsti,
konzistentnosti i volumenu hrane.
U početku pratite tijek kuhanja. Pronađite
najbolje postavke (postavka topline,
vrijeme pripreme itd.) za vaše posuđe,
recepte i količine tijekom korištenja
uređaja.
HRVATSKI
11.2 Pečenje i prženje
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Recepti s
tučenim
tijestom
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
Kalup za torte
Prhko
tijesto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
Kalup za torte
Kolač sa si‐ 170
rom i
maslacem
1
165
2
80 100
Kalup za torte, Ø 26
cm
Štrudl
175
3
150
2
60 - 80
Pekač za pecivo
Torta s
pekmezom
170
2
165
2
30 - 40
Kalup za torte, Ø 26
cm
Božićni
kolač, pret‐
hodno
zagrijte
pećnicu
160
2
150
2
90 120
Kalup za torte, Ø 20
cm
Kolač sa
šljivama,
prethodno
zagrijte
pećnicu
175
1
160
2
50 - 60
Kalup za kruh
Keksi
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Pekač za pecivo
Poljupci
120
3
120
3
80 100
Pekač za pecivo
Poljupci,
prethodno
zagrijte
pećnicu,
dvije razine
-
120
2i4
80 100
Pekač za pecivo
Peciva,
prethodno
zagrijte
pećnicu
190
3
190
3
12 - 20
Pekač za pecivo
Ekleri
190
3
170
3
25 - 35
Pekač za pecivo
23
24
www.electrolux.com
TORTE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Ekleri, dvije razine
-
170
2i4
35 - 45
Pekač za pecivo
Male voćne 180
pite
2
170
2
45 - 70
Kalup za torte, Ø 20
cm
Bogata
voćna torta
160
1
150
2
110 120
Kalup za torte, Ø 24
cm
Sendvič
Victoria
170
1
160
2
30 - 50
Kalup za torte, Ø 20
cm
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
KRUH I PIZZA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ventilato‐
rom
(min)
(°C)
(°C)
Bijeli kruh, 1 - 190
2 komada,
0,5 kg svaki
1
190
1
60 - 70 -
Raženi kruh, 190
podgrijavanje
nije potrebno
1
180
1
30 - 45 Kalup za kruh
Krušna peci‐ 190
va, 6 - 8 peci‐
va
2
180
2 (2 i 4)
25 - 40 Pekač za peci‐
vo
Pizza
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Pekač za peci‐
vo / Duboka
plitica
Pogačice
200
3
190
10 - 20 Pekač za peci‐
vo
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite kalup za kolače.
3
HRVATSKI
ROŽATE
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
Zapečena jela s
tjesteninom, podgrijavanje
nije potrebno
(°C)
200
2
180
2
40 - 50
Pita od prhkog tijesta s po‐ 200
vrćem, podgrijavanje nije
potrebno
2
175
2
45 - 60
Bureci
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Caneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Koristite mrežu za pečenje.
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s
ventilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Govedina
200
190
50 - 70
Svinjetina
180
180
90 - 120
Teletina
190
175
90 - 120
Englesko goveđe pečenje, slabo
pečeno
210
200
50 - 60
Englesko goveđe pečenje, srednje
pečeno
210
200
60 - 70
Englesko goveđe pečenje, dobro
pečeno
210
200
70 - 75
25
26
www.electrolux.com
MESO
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Svinjska lopatica, s kožom 180
2
170
2
120 - 150
Svinjska potkoljenica, 2
komada
180
2
160
2
100 - 120
Janjeći but
190
2
175
2
110 - 130
Cijelo pile
220
2
200
2
70 - 85
Cijela purica
180
2
160
2
210 - 240
Cijela patka
175
2
220
2
120 - 150
Cijela guska
175
2
160
1
150 - 200
Zec, izrezan na komade
190
2
175
2
60 - 80
Kunić, izrezan na komade
190
2
175
2
150 - 200
Cijeli fazan
190
2
175
2
90 - 120
Koristite drugi položaj police u pećnici.
RIBA
Tradicionalno
pečenje
Kuhanje s ven‐
tilatorom
(min)
(°C)
(°C)
Pastrva / Orada, 3 - 4 ribe
190
175
40 - 55
Tunjevina / Losos, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
11.3 Roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite četvrti položaj police u pećnici.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
HRVATSKI
27
ROŠTILJ
(kg)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Teleći odresci, 4 komada
0.8
12 - 15
12 - 14
Goveđi biftek, 4 komada
0.6
10 - 12
6-8
Kobasice, 8
-
12 - 15
10 - 12
Svinjeći kotleti, 4 komada
0.6
12 - 16
12 - 14
Pile, polovica, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebabi, 4
-
10 - 15
10 - 12
Pileća prsa, 4 komada
0.4
12 - 15
12 - 14
Pljeskavice, 6
0.6
20 - 30
-
Riblji filet, 4 komada
0.4
12 - 14
10 - 12
Tost sendviči, 4 - 6
-
5-7
-
Tost, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo roštilj
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite prvi ili drugi položaj na polici.
SVINJETINA
Za izračun vremena pečenja, pomnožite
vrijeme iz tablice ispod s centimetrima
debljine fileta.
GOVEDINA
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Lopatica / Vrat /
Rolana šunka, 1
- 1,5 kg
160 - 180 90 - 120
Kotleti / Rebra, 1
- 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
160 - 170 50 - 60
Goveđe pečenje
ili filet, slabo pe‐
čeno
190 - 200 5 - 6
Mesna štruca,
0,75 - 1 kg
Goveđe pečenje
ili filet, srednje
pečeno
180 - 190 6 - 8
Buncek, prethod‐ 150 - 170 90 - 120
no kuhan, 0,75 1 kg
Goveđe pečenje
ili filet, dobro pe‐
čeno
170 - 180 8 - 10
28
www.electrolux.com
PERAD
TELETINA
(°C)
Teleće pečenje,
1 kg
Teleća koljenica, 160 - 180 120 - 150
1,5 - 2 kg
(min)
Purica, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Purica, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
RIBA, CIJELA (NA PARI)
JANJETINA
(°C)
(min)
Janjeći but /
150 - 170 100 - 120
Janjeće pečenje,
1 - 1,5 kg
Janjeći hrbat, 1 - 160 - 180 40 - 60
1,5 kg
PERAD
(°C)
(min)
Perad u
komadima, 0,2 0,25 kg svaka
200 - 220 30 - 50
Pile, polovica,
0,4 - 0,5 kg
svaka
190 - 210 35 - 50
Pile, mlada
190 - 210 50 - 70
kokoš, 1 - 1,5 kg
Patka, 1,5 - 2 kg
(°C)
(min)
160 - 180 90 - 120
180 - 200 80 - 100
Guska, 3,5 - 5 kg 160 - 180 120 - 180
(°C)
Riba, 1 - 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
11.5 Sporo pečenje
Ta funkcija omogućuje vam pripremu
tankog, mekanog mesa i ribe. Nije
primjenjivo za: perad, masnu pečenu
svinjetinu, prženje u posudi.Sonda za
pečenje mesa temperatura ne bi trebala
biti viša od 65 °C.
1. Meso pecite 1-2 minute na svakoj
strani u plitici na velikoj vrućini.
2. Stavite meso u pliticu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje.
Stavite pliticu ispod rešetke za
pečenje kako bi sakupljala masnoću.
Kad koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Upotrijebite Sonda za pečenje mesa.
4. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Prvih 10 minuta temperaturu pećnice
možete postaviti između 80 °C i 150
°C. Osnovna temperatura je 90 °C.
Postavite temperaturu za Sonda za
pečenje mesa.
5. Nakon 10 minuta, pećnica
automatski smanjuje temperaturu na
80 °C.
HRVATSKI
29
Postavite temperaturu na 120 °C.
(kg)
(min)
Odresci
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveđi filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveđe pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
Teleće pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
11.6 Odmrzavanje
(kg)
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
Naknadno
vrijeme
odmrzavanja
(min)
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Pile stavite na okre‐
nuti tanjurić po‐
stavljen u veliki
tanjur. Preokrenuti
kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući
i kada je još
djelomično
zamrznuto.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Gateau torta
1.4
60
60
-
11.7 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
30
www.electrolux.com
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
POVRĆE
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano
ukiseljeno
povrće
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
JAGODIČASTO VOĆE
(min)
Konzerviranje
do početka
stvaranja
mjehurića
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozd
35 - 45
11.8 Sušenje - Kuhanje s
ventilatorom
KOŠTUNIČASTO VOĆE
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
Breskve /
35 - 45
Dunja / Šljive
(min)
Nastavak
kuhanja
pri 100 °C
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
10 - 15
POVRĆE
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
HRVATSKI
31
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
VOĆE
(°C)
(h)
Englesko goveđe
pečenje, srednje pečeno
60 - 65
70 - 75
Šljive
8 - 10
Englesko goveđe
pečenje, dobro pečeno
Marelice
8 - 10
Svinjska lopatica
80 - 82
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Svinjetina, potkoljenica
75 - 80
Janjetina
70 - 75
Kruške
6-9
Pile
98
Zec
70 - 75
Pastrva / Orada
65 - 70
Tunjevina / Losos
65 - 70
11.9 Sonda za pečenje mesa
(°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Englesko goveđe
pečenje, slabo pečeno
45 - 50
11.10 Vlažno pečenje preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
11.11 Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Limeni kalup za
flan
Tamni, ne‐
reflektirajući
promjer 28 cm
32
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Slatke rolice, 16 pekač za pecivo ili
komada
plitica s cjedilom
180
2
20 - 30
Pecivo-kiflice, 9
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
2
30 - 40
Pizza, smrznuta, rešetka za pečenje
0,35 kg
220
2
10 - 15
Rolada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
170
2
25 - 35
Čokoladni
kolačić
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
175
3
25 - 30
Sufle, 6 komada keramički kalupi na re‐ 200
šetki za pečenje
3
25 - 30
Biskvitna
podloga za flan
podloga za flan na re‐
šetki za pečenje
180
2
15 - 25
Sendvič Victoria posuda za pečenje na
rešetki za pečenje
170
2
40 - 50
Poširana riba,
0,3 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
3
20 - 25
Riba, 0,2 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
3
25 - 35
Riblji filet, 0,3 kg pizza na rešetki za
pečenje
180
3
25 - 30
Poširano meso,
0,25 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
200
3
25 - 30
Kolačići, 16
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
2
20 - 30
Kolačići s ba‐
demima, 24
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
2
25 - 35
Muffini, 12
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
170
2
30 - 40
Ukusna tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
2
25 - 30
HRVATSKI
(°C)
(min)
Sitni kolači od
lisnatog tijesta,
20 komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
150
2
25 - 35
Tortice, 8
komada
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
170
2
20 - 30
Povrće, pošira‐
no, 0,4 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
3
35 - 45
Vegetarijanski
omlet
pizza na rešetki za
pečenje
200
3
25 - 30
Mediteransko
povrće, 0,7 kg
pekač za pecivo ili
plitica s cjedilom
180
4
25 - 30
11.12 Informacije za ustanove
za testiranje
Provjere prema IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Sitni
Tradicio‐
kolači
nalno
(po 20
pečenje
na plitici)
Pekač za 3
pecivo
170
20 - 30
-
Sitni
Kuhanje s
kolači
ventilato‐
(po 20
rom
na plitici)
Pekač za 3
pecivo
150 160
20 - 35
-
Sitni
Kuhanje s
kolači
ventilato‐
(po 20
rom
na plitici)
Pekač za 2 i 4
pecivo
150 160
20 - 35
-
Pita od
Tradicio‐
jabuka, 2 nalno
kalupa
pečenje
Ø20 cm
Rešetka
za
pečenje
2
180
70 - 90
-
Pita od
Kuhanje s
jabuka, 2 ventilato‐
kalupa
rom
Ø20 cm
Rešetka
za
pečenje
2
160
70 - 90
-
33
34
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Biskvitna Tradicio‐
torta, u
nalno
kalupu
pečenje
Ø26 cm
Rešetka
za
pečenje
2
170
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvitna Kuhanje s
torta, u
ventilato‐
kalupu
rom
Ø26 cm
Rešetka
za
pečenje
2
160
40 - 50
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Biskvitna Kuhanje s
torta, u
ventilato‐
kalupu
rom
Ø26 cm
Rešetka
za
pečenje
2i4
160
40 - 60
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 10
minuta.
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač za 3
pecivo
140 150
20 - 40
-
Prhko
tijesto
Kuhanje s
ventilato‐
rom
Pekač za 2 i 4
pecivo
140 150
25 - 45
-
Prhko
tijesto
Tradicio‐
nalno
pečenje
Pekač za 3
pecivo
140 150
25 - 45
-
Tost, 4 6
komada
Roštilj
Rešetka
za
pečenje
4
maks.
2 - 3 minute
Pećnicu prethod‐
prva strana; 2 no zagrijte 3
- 3 minute
minute.
druga strana
Goveđi
Roštilj
burger, 6
komada,
0,6 kg
Žičana
polica i
posuda
za
sakuplja
nje mas‐
noće
4
maks.
20 - 30
Stavite mrežu za
pečenje na če‐
tvrtu razinu i po‐
sudu za
skupljanje mas‐
noće na treću ra‐
zinu pećnice.
Okrenite hranu
na polovici
vremena
kuhanja.
Pećnicu prethod‐
no zagrijte 3
minute.
HRVATSKI
35
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u toplu
vodu s blagim sredstvom za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za
čišćenje.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Očistite dno unutrašnjosti pećnice nakon svake uporabe. Nakupljanje
masti ili drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za
pliticu roštilja.
Svakodnev‐
na uporaba
U uređaju ili na staklu vrata može se kondenzirati vlaga. Za
smanjenje kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta
prije pečenja. Nakon svake upotrebe unutrašnjost osušite mekom
krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se
osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za
čišćenje. Pribor ne perite u perilici posuđa.
Pribor
Pribor s premazom protiv lijepljenja nemojte čistiti pomoću agresivnih
sredstava, oštrih predmeta ili u perilici posuđa
12.2 Pećnice od nehrđajućeg
čelika ili aluminija
Očistite vrata pećnice samo vlažnom
krpom ili spužvom. Osušite mekanom
krpom.
Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili
abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti
površinu pećnice. Očistite upravljačku
ploču pećnice uz isti oprez.
12.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
1
2
36
www.electrolux.com
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
pećnica je vrlo vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
Nakon završetka čišćenja, vrata ostaju
zaključana i neke funkcije pećnice nisu
dostupne, dok se temperatura u pećnici
ne smanji.
12.4 Pirolitičko
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenja
na uređaju.
12.5 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata pećnice imaju tri staklene ploče.
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete skinuti kako biste ih očistili.
Pročitajte cijele upute "Skidanje i
postavljanje vrata" prije skidanja
staklenih ploča.
Čišćenje ne može početi ako:
•
•
senzor temperature mesa nije
izvađen.
vrata pećnice nisu zatvorena.
1. Izvadite sav pribor i uklonjive vodilice
polica.
2. Unutrašnjost pećnice očistite toplom
vodom i blagim
deterdžentom.Unutarnje staklo na
vratima operite toplom vodom i
mekom krpom.
3. Uključite pećnicu.
4. Uđite u glavni izbornik i odaberite
funkciju: Pirolitičko. Pritisnite
5. Postavite trajanje čišćenja:
.
Opcija
Funkcije
Svijetlo
Za lagano
čišćenje: 1 h.
Normalno
Za standard‐
no čišćenje:
1 h 30 min.
Intenzivno
Za detaljno
čišćenje: 2 h
30 min.
6. Pritisnite
.
Kad započne čišćenje, vrata pećnice su
zaključana i svjetlo ne radi.
Za zaustavljanje čišćenja prije završetka,
isključite pećnicu.
Vrata pećnice bi se mogla
zatvoriti ako staklene ploče
pokušate skinuti prije nego
skinete vrata pećnice.
OPREZ!
Pećnicu ne upotrebljavajte
bez staklenih ploča.
1. Otvorite vrata do kraja i nađite šarku
s desne strane vrata.
2. Odvijačem podignite i potpuno
okrenite desnu stranu poluge šarke.
3. Pronađite šarku na lijevoj strani
vrata.
HRVATSKI
37
7. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
4. Podignite i potpuno okrenite polugu
na lijevoj šarki.
5. Zatvorite vrata pećnice napola, do
prvog položaja. Zatim podignite i
povucite vrata prema naprijed i
izvadite ih iz ležišta.
8. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
9. Staklene ploče vrata držite za vrh i
pažljivo ih izvucite jednu po jednu.
Krenite od gornje ploče. Osigurajte
da se ploče potpuno izvuku iz
nosača.
10. Staklene ploče očistite vodom i
sapunicom. Pažljivo osušite staklene
ploče. Staklene ploče ne perite u
perilici posuđa.
Kad je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata pećnice.
Pazite da staklene ploče (A i B) vratite
ispravnim redoslijedom. Provjerite
simbol/tisak sa strane staklene ploče.
Svaka staklena ploča izgleda različito
kako bi se olakšalo rastavljanje i
sastavljanje.
Kad je ispravno postavljen, okvir vrtata
klikne.
6. Stavite vrata na stabilnu površinu
zaštićenu mekom krpom.
38
www.electrolux.com
A
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
B
OPREZ!
Uvijek držite halogenu
žarulju krpom kako biste
spriječili izgaranje naslaga
masti na žarulji.
Stražnje svjetlo
Osigurajte da unutarnje staklene ploče
postavite ispravno na mjesto.
A
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
B
12.6 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Žarulja može biti vruća.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu Pećnica nije priključena na Provjerite je li pećnica pra‐
ili njome rukovati.
električnu mrežu ili nije
vilno priključen na električ‐
pravilno priključena.
no napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
HRVATSKI
39
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske za‐
štite".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvo‐
rena.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Sonda za temperaturu
jezgre ne radi.
Utikač sonde za tempera‐
turu jezgre nije ispravno
umetnut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za tempera‐
turu jezgre nije ispravno
umetnut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje ši‐ Postoji električni kvar.
fra pogreške koja nije u
tablici.
•
•
Pomoću kućnog osigu‐
rača ili sigurnosne
sklopke u kutiji s osigu‐
račima isključite i pono‐
vo uključite uređaj
Ako se na zaslonu po‐
novo prikaže šifra po‐
greške, obratite se služ‐
bi za korisnike.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Uređaj je uključen, ali se
ne zagrijava. Ventilator ne
radi. Na zaslonu se
prikazuje "Demo".
Uključen je demo program. Pogledajte odjeljak "Os‐
novne postavke" u
poglavlju "Svakodnevna
uporaba".
13.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
40
www.electrolux.com
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Ugradnja
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
HRVATSKI
14.2 Pričvršćivanje uređaja za
kuhinjski ormarić
A
B
14.3 Električna instalacija
Proizvođač nije odgovoran
zbog nepoštivanja
sigurnosnih mjera iz
poglavlja o sigurnosti.
41
14.4 Kabel
Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili
zamjenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Za presjek kabela pogledajte ukupnu
snagu na nazivnoj pločici: Također
možete pogledati tablicu:
Ukupna snaga
(W)
Presjek kabela
(mm²)
maksimalno 1380
3 x 0.75
maksimalno 2300
3x1
maksimalno 3680
3 x 1.5
Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2
cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i
plavi vodiči).
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel za
napajanje.
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Podaci o proizvodu
Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOE8P31V 949498425
EOE8P31X 949498421
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.69 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
72 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
42
www.electrolux.com
Masa
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
15.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog pečenja.
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
pečenja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
EOE8P31V
31.9 kg
EOE8P31X
31.8 kg
dulje je od 30 minuta, kod nekih se
funkcija pećnice grijači automatski ranije
isključuju.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Tu toplinu možete
koristiti da hranu održite toplom.
Kad je vrijeme pečenja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
pečenja smanjite temperaturu pećnice na
minimum. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije pečenja.
Održavanje hrane toplom
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu
se pojavljuje prikaz ostatka topline ili
temperature.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
pečenja držite što kraćima.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom pečenja isključite žarulju.
Uključite je samo kad je trebate.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Vlažno pečenje
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom pečenja.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
trajanja/završetka, a vrijeme pečenja
Ako koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
43
867355081-B-142019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement