Electrolux | EOC6851AOX | User manual | Electrolux EOC6851AOX User Manual

Electrolux EOC6851AOX User Manual
EOC6851AOX
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................8
4. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................9
5. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................10
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 12
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 12
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................20
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 21
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS..................................................................................22
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................26
12. PATARIMAI.................................................................................................... 28
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 45
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 50
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 51
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę
prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia
patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
Minimalus spintos
aukštis (spintelės po
darbastaliu minima‐
lus aukštis)
590 (600) mm
LIETUVIŲ
•
Spintos plotis
560 mm
Spintos gylis
550 (550) mm
Prietaiso priekio
aukštis
594 mm
Prietaiso galo aukš‐
tis
576 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
595 mm
Prietaiso galo plotis
559 mm
Prietaiso gylis
569 mm
Prietaiso įmontavi‐
mo gylis
548 mm
Gylis su atidaryto‐
mis durelėmis
1022 mm
Ventiliavimo angos
minimalus dydis.
Anga yra apatinėje
galinėje pusėje.
560x20 mm
Maitinimo kabelio il‐
gis. Kabelis yra de‐
šiniajame kampe,
galinėje pusėje
1500 mm
Montavimo varžtai
4x25 mm
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių
arba nišos po prietaisu, ypač kai jis
veikia arba durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
Tinkami Europoje montuoti ar pa‐
keisti kabeliai:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų lentelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
1380 – didžiausias 3 x 0.75
2300 – didžiausias 3 x 1
6
www.electrolux.com
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
3680 – didžiausias 3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
•
•
•
•
•
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
LIETUVIŲ
•
•
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
•
7
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant vaikus ar
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.7 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.8 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
8
www.electrolux.com
2.9 Šalinimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
LIETUVIŲ
3.2 Prietaiso pritvirtinimas prie
baldo
4. GAMINIO APRAŠYMAS
4.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
12
11
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Išleidimo vamzdelis
Vandens išleidimo vožtuvas
Lentynos padėtys
Garų įleidimas
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek maistas yra
iškepęs.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
Dietinių patiekalų kepimo indas
Naudojamas pasirenkant gaminimo
garuose funkcijas.
9
10
www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninis valdymas
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
–
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Recep‐
tai
Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Re‐
ceptai. Dar kartą paspauskite jutiklio lauką, kad
perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Re‐
ceptai. Norėdami įjungti arba išjungti lemputę, 3
sekundes spauskite lauką.
Atgal
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, paspauskite lauką ir palai‐
kykite 3 sekundes.
Temperatūros
pasirinkimas/
Greitasis įkaitini‐
mas
Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Spauskite lauką 3 sekun‐
des, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkci‐
ją: Greitasis įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Valdymo skyde‐
lis
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
Aukštyn
Naršyti aukštyn meniu.
Žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nus‐
tatykite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų užrak‐
tas, Mėgstamiausios, Kaitinti + palaikyti,„Set +
Go“. Taip pat galite pakeisti kepimo termometro
nuostatas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastaba
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
5.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
11
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas
įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + palaikyti
Įjungta funkcija.
12
www.electrolux.com
6. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
2. Paspauskite
6.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
6.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
, kad
, kad patvirtintumėte.
6.3 Išankstinis įkaitinimas
Prieš naudodami pirmąkart, išimkite
visus priedus ir įkaitinkite orkaitę.
1. Nustatykite funkciją Apatinis
ir
+viršutinis kaitinimas
aukščiausią temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
3. Nustatykite funkciją Karšto oro
srautas
ir aukščiausią
temperatūrą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
Iš orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai
išankstinio įkaitinimo metu. Būtinai
pasirūpinkite tinkamu patalpų vėdinimu.
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis / me‐
niu elementas
7.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
Pagrindinis meniu
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitini‐
Kaitinimo funkci‐ mo funkcijų sąrašas.
jos
Pateikiamas automa‐
tinių programų sąra‐
šas.
Pateikiamas vartotojo
Mėgstamiausios sukurtas mėgsta‐
miausių kepimo pro‐
gramų sąrašas.
Valymas
.
7.2 Įvairių meniu apžvalga
Simbolis / me‐
niu elementas
Receptai
Naudojimo sritis
Pagrindiniai
nustatymai
Pateikiamas valymo
programų sąrašas.
Naudojamas prietai‐
so sąrankai nustatyti.
Pateikiamas papil‐
Specialios funk‐ domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
cijos
LIETUVIŲ
Simbolis / me‐
niu elementas
Kepimo Vado‐
vas
Naudojimo sritis
Simbolis / me‐
niu elementas
Pateikiamos reko‐
menduojamos orkai‐
tės nuostatos daugy‐
bei patiekalų. Pasirin‐
kite patiekalą ir pra‐
dėkite maisto gamini‐
mo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir truk‐
mė yra tik orientaci‐
nio pobūdžio siekiant
geresnių rezultatų ir
jas galima koreguoti.
Jos priklauso nuo re‐
ceptų, naudojamų
maisto produktų ko‐
kybės ir kiekio.
Laipsniškai nustato‐
Ekrano kontras‐ mas ekrano kontras‐
tiškumas.
tiškumas
Papildomas meniu Pagrindiniai
nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Nustatyti paros
laiką
Aprašas
Nustato esamą laik‐
rodžio laiką.
Kai ĮJUNGTA, išjun‐
Laiko parodymai gus prietaisą, ekrane
rodomas esamas lai‐
kas.
Kai ĮJUNGTA, ši
Greitasis įkaitini‐ funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
mas
„Set + Go“
Kaitinti + palai‐
kyti
Laiko pratęsi‐
mas
13
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio sim‐
bolį.
Išlaiko paruoštą
maistą šiltą 30 minu‐
čių pasibaigus maisto
gaminimo ciklui.
Įjungiama ir išjungia‐
ma laiko pratęsimo
funkcija.
Ekrano ryšku‐
mas
Kalba
Aprašas
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano ryšku‐
mas.
Nustatoma ekrano
kalba.
Nustatomas mygtukų
Skambučio gar‐ paspaudimo ir garso
signalų garsumo
sumas
laipsnis.
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų signa‐ jutiklių laukų paspau‐
dimo garso signalai.
lai
Negalima išjungti ju‐
tiklių lauko ĮJUNG‐
TA / IŠJUNGTA gar‐
so signalo.
Įspėjamieji/
Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami
įspėjamieji signalai.
Primenama, kada rei‐
Priminimas apie kia valyti prietaisą.
valymą
Aktyvinimo / išjungi‐
DEMO režimas mo kodas: 2468.
Aptarnavimas
Gamyklos nus‐
tatymai
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti para‐
metrai pakeičiami ga‐
myklos nuostatomis.
14
www.electrolux.com
7.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo
funkcija
Karšto oro
srautas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu trijo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nus‐
tatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei
funkcijai Apatinis+vir‐
šutinis kaitinimas.
Kaitinimo
funkcija
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Garuose troškintiems
patiekalams ruošti. Šią
Karštas oras + funkciją naudokite ke‐
pimo laikui sutrumpin‐
garai
ti, kad maiste liktų
daugiau vitaminų ir
maistingųjų medžiagų.
Pasirinkite šią funkciją
ir nustatykite 130–230
°C temperatūrą.
Picos progra‐
ma
Vienoje lentynos pa‐
dėtyje kepti patiekalus,
kuriems reikia intensy‐
vesnio skrudinimo ir
traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C
žemesnę temperatūrą
nei funkcijai Apatinis
+viršutinis kaitinimas.
Kepti ir skrudinti mais‐
tą vienoje lentynos pa‐
Apatinis+viršu‐ dėtyje.
tinis kaitinimas
Kepimas že‐
moje tempera‐
tūr.
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
minti.
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir mais‐
Apatinis kaitini‐ tui konservuoti.
mas
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Mais‐
to ruošimo instrukcijas
rasite skyriuje „Nau‐
dingi patarimai“, Drėg‐
nas konvek. kepimas.
Orkaitės durelės turėtų
būti uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija
nebūtų pertraukta ir
būtų užtikrinta, jog or‐
kaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai nau‐
dosite šią funkciją,
temperatūra orkaitėje
gali skirtis nuo nusta‐
tytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Energi‐
jos vartojimo efektyvu‐
mas“, „Energijos tau‐
pymas“. Ši funkcija bu‐
vo naudojama energi‐
jos vartojimo efektyvu‐
mo klasei nustatyti pa‐
gal standartą EN
60350-1. Kai naudoja‐
te šią funkciją, lempu‐
tė automatiškai išsijun‐
gia po 30 sekundžių.
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz.,
Šaldytas mais‐ gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar
tas
blyneliams su įdaru).
Grilis
Plokštiems patieka‐
lams kepti grilyje ir
duonos skrebučiams.
Plokščių patiekalų di‐
deliais kiekiais kepimui
Didysis Kepin‐ grilyje ir skrebučių
skrudinimui.
tuvas
LIETUVIŲ
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Didesniems mėsos
gabalams arba paukš‐
Terminis kepin‐ tienai su kaulais skru‐
dinti vienoje lentynos
tuvas
padėtyje. Tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Pašildant maistą ga‐
ruose neišdžiūsta jo
Pašildymas ga‐ paviršius. Karštis švel‐
niai ir vienodai pasis‐
rais
kirsto, todėl atkuria‐
mas kaip ką tik paga‐
minto maisto skonis ir
kvapas. Ši funkcija gali
būti naudojama mais‐
tui šildyti tiesiai lėkštė‐
je. Tuo pačiu metu ga‐
lite šildyti daugiau nei
vieną lėkštę, naudoda‐
mi skirtingas lentynų
padėtis.
7.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Pagamintam patieka‐
lui šiltai laikyti.
Šilumos palaiky‐
mas
Lėkščių pašildy‐
mas
Daržovių, pvz.,
agurkų, konservams
Konservavimas ruošti.
Džiovinimas
Tešlos kildini‐
mas
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Duona
Atitirpinimas
Apkepas „Au
Gratin“
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Paspartinti mielinės
tešlos kildinimą. Teš‐
los paviršius neiš‐
džiūsta, o tešla išlie‐
ka elastinga.
Naudokite šią funkci‐
ją duonai ir bande‐
lėms kepti ir gausite
labai gerus, profesio‐
nalius rezultatus traš‐
kumo, spalvos ir plu‐
telės blizgesio atžvil‐
giu.
Atšildyti maistą (dar‐
žoves ir vaisius). At‐
šildymo trukmė pri‐
klauso nuo užšaldyto
maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba
bulvių plokštainiui
kepti. Tinka apke‐
pams ir skrudinti.
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
Lėkštėms pašildyti
patiekiant maistą.
15
, kad patvirtintumėte.
16
www.electrolux.com
7.6 Kepimo Vadovas
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros
Gėrybės
Patiekalas
Lengvai iškeptas
Patiekalas
Žuvis
Lengvai iškeptas
Kepta žuvis
Žuvų piršteliai
Žuvies filė, šaldyta
Jautienos kepsnys
Žuvelės, keptos
ant grotelių
Gerai iškeptas
Gerai iškeptas
Žuvis, kepta ant
Lengvai iškeptas
grotelių
–
Maisto kategorija: Paukštiena
Skandinaviška jau‐ Vidutiniškai iškep‐
tiena
tas
Patiekalas
Paukštiena be
kaulų
Gerai iškeptas
–
Šonkauliukai
Virta kiaulės koja
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Viščiukas
Kumpis
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė
Viščiukų šlaune‐
lės, atvėsintos
Kiaulienos spran‐
dinė
Viščiukų šlaune‐
lės, šaldytos
Kiaulienos mentė
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Veršiuko koja
Veršiena
Maisto kategorija: Mėsa
Troškinta mėsa
Maltos mėsos
kepsnys
Veršienos nugari‐
nė
Kepta veršiena
Patiekalas
Jautiena
Vidutiniškai iškep‐
tas
Žuvis, kepta ant
grotelių
Visa lašiša
Vidutiniškai iškep‐
tas
Ėriuko koja
Aviena
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
Žvėriena
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Elnienos nuga‐
rinė
Kepta žvėriena
Žvėrienos nugari‐
Pikantiškas apke‐
pas
–
Maisto kategorija: Tortai/tešlainiai
Patiekalas
Riestainis
–
Obuolių pyragas,
uždengtas
–
Biskvitinis pyragas –
Obuolių pyragas
–
Sūrio pyragas,
skardoje
–
Patiekalas
Sviestinė bandelė
–
Lazanija/Kaneloni, –
šaldyti
Keksas su citrina ir –
madera
Daržovių užkepėlė –
Tortas
–
Saldūs patiekalai
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
–
Migdolų pyragas
–
Keksiukai
–
Plonapadė pica
Tešla
–
Pica su papildomu
garnyru
Smėlio juostelės
–
nė
Maisto kategorija: Patiekalai orkaitėje
–
Maisto kategorija: Pica/apkepas su
įdaru
Patiekalas
Pica, šaldyta
Pyragaičiai su kre‐ –
mu
Amerikietiška pica,
šaldyta
Sluoksniuotos teš‐
los kepiniai
–
Pica, atvėsinta
Eklerai
–
Picos užkandžiai,
šaldyti
Migdoliniai sausai‐ –
niai
Prancūziškųjų ba‐
tonų apkepas
–
Trapios tešlos sau‐ –
sainiai
„Tarte flambée“
–
Kalėdinis pyragas
–
Pikant. šveicariš‐
kas pyragas
–
Obuolių pyragas,
šaldytas
–
Lotaringiškas ap‐
kepas
–
Pica
Pyragas skardoje
Biskvitinė tešla
Mielinė tešla
17
18
www.electrolux.com
Patiekalas
Patiekalas
Sūrio pyragas, for‐ –
moje
Keptos bulvytės
–
Paskrudintos bul‐
vės
–
Šokoladiniai sau‐
sainėliai
–
Biskvitinis vynioti‐
nis
–
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
Mielinis pyragas
–
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
Trupininis pyragas
–
Cukriniai pyragai‐
čiai
–
Smėlio juostelės
Apkepo pagrindas
Biskvitinis pyrago
pagrindas
Trapios tešlos vai‐
sių pyragas
Vaisių pyragas
Biskvitinis vaisių
pyragas
Mielinė tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Patiekalas
Bandelės
Bandelės, šaldytos
Čiabata
–
Riestė
Duona
Mielinė pynutė
Nerauginta duona
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐ –
tės, plonai pjausty‐
tos
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai
pjaustytos
–
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
–
Kroketai
–
7.7 Garų funkcijos nustatymas
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 900 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 55–
60 minučių.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite orkaitę.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Kai gariklis yra tuščias,
pasigirs signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite orkaitę.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės. Žr.
valymo funkciją Bakelio ištuštinimas.
LIETUVIŲ
DĖMESIO
Orkaitė yra karšta.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
bakelį.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
orkaitė atvės.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
ĮSPĖJIMAS!
Po kiekvieno gaminimo
garuose palaukite
mažiausiai 60 minučių, kad
iš vandens išleidimo vožtuvo
nepradėtų bėgti karštas
vanduo.
7.8 Indikatorius „Bakelis
tuščias“
Ekrane rodomi: Reikia vandens ir girdisi
signalas, kai bakelis yra tuščias ir į jį
reikia papildyti.
Daugiau informacijos rasite skyriuje
„Kasdienis naudojimas“, „Garų funkcijos
nustatymas“.
7.9 Indikatorius „Bakelis pilnas“
Ekrane pasirodžius Vandens bakelis
pilnas, galite naudoti gaminimą garuose.
Kai talpyklė pilna, pasigirsta signalas.
Jeigu į talpyklę pripylėte per
daug vandens, per
apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant
orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
7.10 Vandens talpyklės
pripildymas
DĖMESIO
Prieš išpildami vandenį iš
vandens talpyklės,
įsitikinkite, kad orkaitė yra
atvėsusi.
19
Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su vartotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno
iš išleidimo vamzdelio galų.
A
B
C
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
3. Atidarykite orkaitės dureles ir
įstatykite jungtį (B) į išleidimo vožtuvą
(A).
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
Talpyklėje gali būti likę
šiek tiek vandens, kai
ekrane rodoma Reikia
vandens.
Palaukite, kol iš vandens
išleidimo vožtuvo
bėgantis vanduo liausis
bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį
iš vožtuvo.
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
7.11 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
20
www.electrolux.com
7.12 Greitasis įkaitinimas
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
7.13 Likęs karštis
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
8.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
8.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojimo sritis
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
Funkcijos: Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės
veikimui.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks.
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas Trukmė, Pabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Paspauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
8.3 Kaitinti + palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
LIETUVIŲ
Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo procesui.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr..
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
palaikyti.
,
21
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
8.4 Laiko pratęsimas
4. Paspauskite
.
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
9. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
2. Pasirinkite meniu Receptai.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
9.1 Receptai su Receptai
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
9.2 Receptai su Automatinės
svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite orkaitę.
,
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Automatinės
svorio progr.. Paspauskite
patvirtintumėte.
5. Paspauskite
arba
, kad
maisto
,
svoriui nustatyti. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
7. Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
22
www.electrolux.com
10. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
10.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, orkaitė
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta signalai. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
9. Paspauskite
ir išjunkite orkaitę.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
10.2 Priedų įstatymas
1. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
2. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės viršuje.
Grotelės:
3. Įjunkite orkaitę.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
4. Spauskite
arba
greičiau nei
per 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Orkaitė apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Orkaitė
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
23
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
°C
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
orkaitę.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
°C
10.3 Ištraukiami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
10.4 Maisto garinimui
naudojami priedai
Dietinių patiekalų kepimo indas
skirtas kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir
plieno grotelės, skirtos dėti ant kepimo
indo dugno.
24
www.electrolux.com
Stiklo indas (A)
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
Dangtis (B)
Plieno grotelės (E)
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
•
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
•
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite
į jį šaltų skysčių.
•
Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
C
D
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Purkštuko vamzdelis (C)
LIETUVIŲ
•
25
Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
10.6 Tiesioginis kepimas
garuose
10.5 Kepimas garuose
naudojant dietinių patiekalų
kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
C
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
DĖMESIO
Nenaudokite indo dangčio.
ĮSPĖJIMAS!
Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų
medžiagų.
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite
į garų įleidimo angą.
26
www.electrolux.com
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite
purkštuką (D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos
dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštumėte
angų.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
11. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
11.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Paspauskite
pakeisti.
arba
raidei
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, paspauskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai
Galite spausti
atvertumėte meniu Mėgstamiausios.
LIETUVIŲ
11.2 Vaikų saugos užrakto
naudojimas
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paspaudžiate bet kurį
simbolį, ekrane rodomas
pranešimas.
1. Paspauskite
ir įjunkite ekraną.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: „Set + Go“.
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: „Set +
Go“. Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
2. Vienu metu paspauskite
ir
, kol
ekrane bus rodomas pranešimas .
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
•
•
11.3 Funkcijų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų užraktas.
4. Paspauskite
Funkcijų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai leidžia
funkciją „Set + Go“ įjungti
ir išjungti.
11.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
ir tuomet
paspauskite
patvirtintumėte.
, kad
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
11.4 „Set + Go“
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
27
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Pirolizinis valymas
4,5
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė, Pabaiga.
11.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
28
www.electrolux.com
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
11.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
11.8 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl įsijungia automatiškai.
12. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
12.1 Gaminimo rekomendacijos
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl
sumažėja gaminimo trukmė ir energijos
sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
12.2 Vidinė durelių pusė
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas;
LIETUVIŲ
12.3 Karštas oras + garai
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
TORTAI / TEŠLAINIAI
(°C)
(min.)
Apkepai, iš anksto
įkaitinti nereikia
175
30–40
2
Pyrago forma, Ø 26
cm
Vaisinis tortas, iš
anksto įkaitinti nerei‐
kia
160
80–90
2
Pyrago forma, Ø 26
cm
„Panettone“
150–160
70–100
2
Pyrago forma, Ø 20
cm
Slyvų pyragas
160
40–50
2
Duonos skarda
Sausainiai, iš anksto
įkaitinti nereikia
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo skarda
Mielinės bandelės
180–200
12–20
2
Kepimo skarda
Sviestinės bandelės
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo skarda
Naudokite pyrago formą.
APKEPAI
(°C)
(min.)
Įdarytos daržovės
170–180
30–40
1
Lazanija
170–180
40–50
2
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
1 (2 ir 4)
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
MĖSA
Kepta kiaulie‐
na, 1 kg.
(°C)
(min.)
180
90–110
29
30
www.electrolux.com
MĖSA
Veršiena, 1 kg.
ŽUVIS
(°C)
(min.)
180
90–110
Jautienos keps‐ 210
nys, su krauju,
1 kg.
45–50
Jautienos keps‐ 200
nys, vidutiniškai
iškeptas, 1 kg.
55–65
Jautienos keps‐ 190
nys, gerai iš‐
keptas, 1 kg.
65–75
(°C)
(min.)
180
25–35
Tunas, 4–6 filė, 175
1,2 kg
35–50
Sidabrinė men‐ 200
kė
20–30
Upėtakis, 3–4
žuvys, 1,5 kg
Pašildykite savo patiekalą lėkštėje.
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
PAŠILDYMAS GARAIS
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaune‐ 175
lė, 1 kg.
110–130
200
55–65
Troškiniai/
Apkepai
15–25
Viščiukas, 1
kg.
170
180–240
Makaronai ir
padažai
10–15
Kalakutas, 4
kg.
Garnyrai
10–15
Vienos porci‐
jos patiekalai
10–15
mėsa
10–15
Daržovės
10–15
Antis, 2–2,5 kg 170–180
120–150
Triušiena
pjaustyta ga‐
balais
60–90
170–180
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
12.4 Maisto gaminimas
dietiniame kepimo inde
Žąsis, 3 kg.
(°C)
(min.)
160–170
150–200
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite šią funkciją: Karštas oras +
garai.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
LIETUVIŲ
DARŽOVĖS
ŽUVIS
(min.)
(min.)
Pomidorai
15
Baklažanai
15–20
Smulkinti brokoliai
20-25
Griežinėliais pjaustytos
cukinijos
20-25
Juostelėmis pjaustytos
paprikos
20-25
Smulkinti žiediniai ko‐
pūstai
25-30
Kaliaropės
25-30
Virtos bulvės, ketvirčiais 35-45
Baltieji šparagai
25-35
Polenta
40-45
Griežinėliais pjaustyti
salierai
30-35
Vidutinio dydžio bulvės
su lupenomis
50–60
Pankoliai
30-35
Žalieji šparagai
35-45
Morkos
35-40
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
Upėtakis / Lašišos filė
25-30
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
GARNYRAI
(min.)
Ryžiai
35-40
12.5 Pašildymas garais
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
MĖSA
(min.)
Makaronai ir padažai
10–15
(min.)
Garnyrai
10–15
Virta viščiuko krūtinėlė
25-35
Virtas kumpis
55-65
Vienos porcijos patieka‐ 10–15
las
„Kasseler“
80-100
mėsa
10–15
Daržovės
10–15
Troškiniai/Apkepai
15-25
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
31
32
www.electrolux.com
12.6 Pyragų ir kepsnių kepimas
PYRAGAI
Apatinis+viršu‐ Karšto oro srau‐
tinis kaitinimas tas
(min.)
(°C)
(°C)
Plaktos tešlos
receptai
170
2
160
3 (2 ir 4) 45–60
Pyrago forma
Trapi tešla
170
2
160
3 (2 ir 4) 20–30
Pyrago forma
Varškės pyra‐
gas
170
1
165
2
80–100
Pyrago forma, Ø
26 cm
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo skarda
Pyragai su uo‐
giene
170
2
165
2
30–40
Pyrago forma, Ø
26 cm
Mielinė pynutė, 160
įkaitinkite tuš‐
čią orkaitę
2
150
2
90–120
Pyrago forma, Ø
20 cm
Slyvų pyragas,
įkaitinkite tuš‐
čią orkaitę
175
1
160
2
50–60
Duonos skarda
Sausainiai
140
3
140–
150
3
25–45
Kepimo skarda
Merengos
120
3
120
3
80–100
Kepimo skarda
Merengos, įkai‐ –
tinkite tuščią
orkaitę, du ly‐
giai
–
120
2 ir 4
80–100
Kepimo skarda
Bandelės, įkai‐
tinkite tuščią
orkaitę
190
3
190
3
12–20
Kepimo skarda
Eklerai
190
3
170
3
25–35
Kepimo skarda
Eklerai, du ly‐
giai
–
–
170
2 ir 4
35–45
Kepimo skarda
Pyragaičiai for‐ 180
melėse
2
170
2
45–70
Pyrago forma, Ø
20 cm
Riebus vaisinis 160
pyragas
1
150
2
110–120
Pyrago forma, Ø
24 cm
LIETUVIŲ
33
PYRAGAI
Apatinis+viršu‐ Karšto oro srau‐
tinis kaitinimas tas
(min.)
(°C)
Viktorijos pyra‐ 170
gaičiai
(°C)
1
160
2
30–50
Pyrago forma, Ø
20 cm
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
DUONA IR PICA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Balta duona,
1–2 vnt., po
0,5 kg
190
1
190
1
60–70
–
Ruginė duo‐
na, iš anksto
įkaitinti nerei‐
kia
190
1
180
1
30–45
Duonos
skarda
Duonos ban‐
delės, 6–8
bandelės
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
Kepimo
skarda
Pica
230–
250
1
230–
250
1
10–20
Kepimo
skarda / Gi‐
lus prikaistu‐
vis
Sklindžiai
200
3
190
3
10–20
Kepimo
skarda
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pyrago formą.
34
www.electrolux.com
APKEPAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Makaronų apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
180
2
40–50
Daržovių apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
175
2
45–60
Apkepai su įdaru
180
1
180
1
50–60
Lazanija
180–190
2
180–190
2
25–40
Įdaryti makaronai kane‐
loni
180–190
2
180–190
2
25–40
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
MĖSA
Apatinis+viršuti‐ Karšto oro
nis kaitinimas
srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Jautiena
200
190
50–70
Kiauliena
180
180
90–120
Veršiena
190
175
90–120
Angliškas jautienos kepsnys, su
krauju
210
200
50–60
Angliškas jautienos kepsnys, viduti‐ 210
niškai iškeptas
200
60–70
Angliškas jautienos kepsnys, gerai
iškeptas
200
70–75
210
LIETUVIŲ
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Kiaulienos mentė, su ode‐
le
180
2
170
2
120–150
Kiaulienos kulninė, 2 ga‐
balai
180
2
160
2
100–120
Ėriuko koja
190
2
175
2
110–130
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Antis
175
2
220
2
120–150
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Triušiena pjaustyta gaba‐
lais
190
2
175
2
60–80
Triušiena, pjaustyta gaba‐
lais
190
2
175
2
150–200
Visas fazanas
190
2
175
2
90–120
Naudokite antrą lentynos padėtį.
ŽUVIS
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro srau‐
tas
(min.)
(°C)
(°C)
Upėtakis / Jūros karšis, 3–4 žu‐
vys
190
175
40–55
Tunas / Lašiša, 4–6 filė
190
175
35–60
12.7 Duona
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite antrą lentynos padėtį, jeigu nenurodyta kitaip.
35
36
www.electrolux.com
DUONA
(kg)
(°C)
(min.)
Balta duona, 1–2 vnt.,
po 0,5 kg
1
180-190
45-60
-
Duonos bandelės, 6–8
bandelės
0.5
190-210
20-30
Kepimo skarda, nau‐
dokite antrą ir ketvir‐
tą lentynos padėtį
Ruginė duona, 1–2
vnt., po 0,5 kg
1
180-200
50-70
-
Itališka duona „Focac‐
cia“
-
190-210
20-25
Kepimo skarda
12.8 Traškių kepinių kepimas naudojant: Picos programa
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį, jeigu nenurodyta kitaip.
PICA
(°C)
(min.)
Pica, plonapadė
200-220
15-25
Kepimo skarda
Pica, plonapadė
200-220
20-30
Kepimo skarda
Maža pica
200-220
15–20
Kepimo skarda
Obuolių pyragas
150-170
50-70
Pyrago forma, Ø 20
cm
Apkepai
170-190
35-50
Pyrago forma, Ø 26
cm
Svogūnų pyragas, naudokite
antrą lentynos padėtį
200-220
20-30
Kepimo skarda
12.9 Grilis
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
LIETUVIŲ
GRILIS
(kg)
(min.)
Pirma pusė
(min.)
Antra pusė
0.8
12–15
12–14
Jautienos didkepsnis, 4 vienetai 0.6
10–12
6–8
Dešrelės, 8
-
12–15
10–12
Kiaulienos muštiniai, 4 vienetai
0.6
12–16
12–14
Viščiukas, perpjautas pusiau, 2
1
30–35
25–30
Kebabai, 4
-
10–15
10–12
Vištienos krūtinėlė, 4 vienetai
0.4
12–15
12–14
Suvožtiniai, 6
0.6
20–30
-
Žuvies filė, 4 vienetai
0.4
12–14
10–12
Skrudinti sumuštiniai, 4–6
-
5–7
-
Skrebutis, 4–6
-
2–4
2–3
Filė kepsniai, 4 vienetai
12.10 Terminis kepintuvas
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pirmą arba antrą lentynos
padėtį.
Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę,
padauginkite toliau lentelėje nurodytą
laiką iš filė storio centimetrų.
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju
190-200
5-6
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
180-190
6-8
JAUTIENA
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
(°C)
(min.)
170-180
8-10
(°C)
(min.)
KIAULIENA
Mentė / Sprandi‐ 160-180
nė / Rūkytas
kumpis, 1–1,5 kg
90-120
Kapotiniai / Šon‐
kauliukai, 1–1,5
kg
60-90
170-180
37
38
www.electrolux.com
KIAULIENA
PAUKŠTIENA
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Maltos mėsos
kepsnys, 0,75–1
kg
160-170
50–60
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau,
po 0,4–0,5 kg
190-210
35-50
Kiaulės koja, ap‐
virta, 0,75–1 kg
150-170
90-120
Viščiukas, višta,
1–1,5 kg
190-210
50-70
Antis, 1,5–2 kg
180-200
80-100
Žąsis, 3,5–5 kg
160-180
120-180
Kalakutas, 2,5–
3,5 kg
160-180
120-150
Kalakutas, 4–6
kg
140-160
150-240
VERŠIENA
(°C)
(min.)
Kepta veršiena,
1 kg.
160-180
90-120
Veršiuko koja,
1,5–2 kg
160-180
120-150
ŽUVIS (TROŠKINTA)
(°C)
AVIENA
Visa žuvis, 1–1,5 210-220
kg
(°C)
(min.)
(min.)
40-60
12.11 Kepimas žemoje
temperatūr.
Ėriuko šlaunelė / 150-170
Kepta aviena, 1–
1,5 kg
100-120
Ėrienos nugari‐
nė, 1–1,5 kg
40-60
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
Maisto termometras temperatūra neturi
viršyti 65 °C.
(min.)
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai
ant grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Naudokite Maisto termometras.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
160-180
PAUKŠTIENA
(°C)
Paukštiena, su‐ 200-220
pjaustyta porcijo‐
mis, po 0,2–0,25
kg
30-50
LIETUVIŲ
yra 90 °C.Nustatykite Maisto
termometras temperatūrą.
39
5. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
(kg)
(min.)
Kepsniai
0,2–0,3
20–40
3
Jautienos filė
1–1,5
90–150
3
Jautienos kepsnys
1–1,5
120–150
1
Kepta veršiena
1–1,5
120–150
1
12.12 Atitirpinimas
(kg)
Atšildymo lai‐ Likusi atšildymo
kas (min.)
trukmė (min.)
Viščiukas
1
100–140
20–30
Viščiuką padėkite
ant didelėje lėkštėje
apverstos mažos
lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
0.5
90–120
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinę galima ge‐
rai išplakti ir ne vi‐
siškai atšilusią.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0.3
30–40
10–20
-
Sviestas
0.25
30–40
10–15
-
Didelis puoš‐
nus tortas
1.4
60
60
-
12.13 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
40
www.electrolux.com
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
DARŽOVĖS
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
(min.)
Virimo
trukmė,
kol pasiro‐
dys burbu‐
liukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
MINKŠTI VAISIAI
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Braškės / Mėlynės / 35–45
Avietės / Prinokę
agrastai
15–20
12.14 Džiovinimas–Karšto oro
srautas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
KAULAVAISIAI
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
Kaliaropės / 50–60
Žirniai / Špa‐
ragai
(min.)
Virimo
trukmė, kol
pasirodys
burbuliu‐
kai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
35–45
10–15
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Vienai skardai naudokite trečią lentynos
padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
DARŽOVĖS
(°C)
(val.)
Pupos
60-70
6-8
Paprikos
60-70
5-6
Daržovės sriubai
60-70
5-6
Grybai
50–60
6-8
LIETUVIŲ
DARŽOVĖS
(°C)
Veršiuko koja
Žolelės
41
(°C)
(val.)
40-50
2-3
85–90
Angliškas jautienos keps‐ 45–50
nys, su krauju
Angliškas jautienos keps‐ 60–65
nys, vidutiniškai iškeptas
Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.
Angliškas jautienos keps‐ 70–75
nys, gerai iškeptas
VAISIAI
Kiaulienos mentė
80–82
Kiaulienos kulninė
75–80
(val.)
Aviena
70–75
Slyvos
8-10
Viščiukas
98
Abrikosai
8-10
Triušiena
70–75
Pjaustyti obuoliai
6-8
Upėtakis / Jūros karšis
65–70
Kriaušės
6-9
Tunas / Lašiša
65–70
12.15 Maisto termometras
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Picos kepimo indas
Kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
12.16 Drėgnas konvek.
kepimas – rekomenduojami
priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria
karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys
indai.
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Keraminiai
indeliai
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
42
www.electrolux.com
12.17 Drėgnas konvek.
kepimas
Laikykitės toliau lentelėje nurodytų
rekomendacijų, kad gautumėte
geriausius rezultatus.
(°C)
(min.)
Saldžios bande‐ kepamoji skarda ar su‐ 180
lės, 16 vnt.
renkamoji skarda
2
20–30
Bandelės, 9 vnt. kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
30–40
Pica, šaldyta,
0,35 kg
220
2
10–15
Biskvitinis vynio‐ kepamoji skarda ar su‐ 170
tinis
renkamoji skarda
2
25–35
Šokoladinis py‐
ragas
kepamoji skarda ar su‐ 175
renkamoji skarda
3
25–30
Suflė, 6 vnt.
keraminiai indeliai ant
grotelių
200
3
25–30
Biskvitinis pa‐
grindas
apkepo skarda ant
grotelių
180
2
15–25
Viktorijos pyra‐
gaičiai
kepimo indas ant gro‐
telių
170
2
40–50
Troškinta žuvis,
0,3 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
20–25
Visa žuvis, 0,2
kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
25–35
Žuvies filė, 0,3
kg
picos kepimo indas ant 180
grotelių
3
25–30
Virta mėsa, 0,25 kepamoji skarda ar su‐ 200
kg
renkamoji skarda
3
35–45
Šašlykas, 0,5 kg kepamoji skarda ar su‐ 200
renkamoji skarda
3
25–30
Sausainiai, 16
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
20–30
Migdoliniai sau‐
sainiai, 24 vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
25–35
Keksiukai, 12
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
30–40
grotelės
LIETUVIŲ
(°C)
(min.)
Aštrūs tešlainiai, kepamoji skarda ar su‐ 180
20 vnt.
renkamoji skarda
2
25–30
Smėliniai sau‐
sainiai, 20 vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 150
renkamoji skarda
2
25–35
Tartaletės, 8
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
20–30
Daržovės, vir‐
tos, 0,4 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
35–45
Vegetariškas
omletas
picos kepimo indas ant 200
grotelių
3
25–30
Viduržemio jū‐
ros daržovės,
0,7 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
4
25–30
12.18 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
(°C)
(min.)
Maži py‐ Apatinis
ragaičiai, +viršutinis
20 vie‐
kaitinimas
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
170
20–30
-
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
150–
160
20–35
-
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
2 ir 4
150–
160
20–35
-
43
44
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Grotelės
2
180
70–90
-
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
Karšto oro
srautas
Grotelės
2
160
70–90
-
Biskviti‐ Apatinis
nis pyra‐ +viršutinis
gas, Ø26 kaitinimas
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
170
40–50
Pakaitinkite or‐
kaitę maždaug
10 minučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
160
40–50
Pakaitinkite or‐
kaitę maždaug
10 minučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2 ir 4
160
40–60
Pakaitinkite or‐
kaitę maždaug
10 minučių.
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
3
140–
150
20–40
-
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
2 ir 4
140–
150
25–45
-
Trapios
tešlos
kepiniai
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
25–45
-
Skrebu‐
tis, 4–6
vienetai
Grilis
Grotelės
4
daug.
2–3 minutės
pirma pusė;
2–3 minutės
antra pusė
Pakaitinkite or‐
kaitę maždaug 3
minutes.
LIETUVIŲ
Mėsainis Grilis
su jautie‐
na, 6 vie‐
netai, 0,6
kg
Grotelės
ir suren‐
kamoji
skarda
4
(°C)
(min.)
daug.
20–30
45
Dėkite groteles
ant orkaitės ket‐
virtojo lygio, o
surenkamąją
skardą – ant tre‐
čiojo lygio. Ap‐
verskite maisto
produktą praėjus
pusei numatyto
gaminimo laiko.
Pakaitinkite or‐
kaitę maždaug 3
minutes.
13. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia va‐
lymo priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐ Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
monės
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis
ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio pri‐
kaistuviui.
Kasdienis
naudojimas
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo
plokščių. Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 mi‐
nučių pakaitinkite orkaitę. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę
švelnia šluoste.
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų in‐
daplovėje plauti negalima.
Priedai
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio me‐
džiagomis, daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
46
www.electrolux.com
13.2 Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
13.4 Pirolizė
DĖMESIO
Prieš pradėdami valyti,
įsitikinkite, kad vandens
bakelis yra tuščias. Žr.
skyrelį „Vandens bakelio
ištuštinimas“ skyriuje
„Kasdienis naudojimas“.
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Prietaisas
gali būti sugadintas.
13.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
Valymo negalima pradėti:
•
•
jei kepimo termometras neišimtas;
jei neuždarytos orkaitės durelės.
1. Išimkite visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
2. Išvalykite orkaitės ertmę šiltu
vandeniu ir švelniu plovikliu.Vidinį
durelių stiklą išvalykite šiltu vandeniu
ir minkšta šluoste.
3. Įjunkite orkaitę.
4. Atverkite meniu ir pasirinkite funkciją
.
Pirolizė. Paspauskite
5. Nustatykite valymo trukmę:
Parinktis
Aprašas
Greita
Lengvam va‐
lymui 1 h.
Įprasta
Įprastam va‐
lymui 1 h 30
min.
Intensyvi
Kruopščiam
valymui 2 h
30 min.
6. Paspauskite
.
Kai pradedamas valymas, orkaitės
durelės yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
Išjunkite orkaitę, kad sustabdytumėte
valymą jam nepasibaigus.
LIETUVIŲ
47
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš talpyklės.
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus valymą, orkaitė
būna labai įkaitusi. Galima
nusideginti.
Baigus valymą durelės lieka užrakintos ir
kai kurios orkaitės funkcijos yra
neprieinamos, kol orkaitės temperatūra
nesumažėja.
13.5 Vandens talpyklės
valymas
Vandens tipai
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Valymo procedūros metu į
vandens talpyklę vandens
nepilkite.
•
Valymo proceso metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad
vanduo nelašėtų ant orkaitės
dugno, ant lentynos, kuri yra
tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį
padėklą.
Minkštas vanduo, kuriame yra
mažai kalkių – rekomenduojamas
gamintojo: mažina valymo procedūrų
skaičių.
Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
orkaitės veikimui, bet padidina valymo
procesų skaičių.
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
0–60 mg/l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
50 ciklų – 2
mėn.
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐ 40 ciklų – 1,5
kingas
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
(prancūziškai‐ (vokiškaisiais
siais laips‐
laipsniais)
niais)
1. Pripilkite į vandens talpyklą 850 ml
vandens ir 50 ml citrinos rūgšties
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite 230
°C temperatūrą. Po 25 minučių ją
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
30 ciklų – 1
mėn.
išjunkite ir palaukite 15 minučių, kol
atvės.
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite ją
po 10 minučių.
48
www.electrolux.com
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite
talpyklės turinį. Žr. skyrių „Vandens
išpylimas iš vandens bakelio“.
4. Išskalaukite vandens talpyklę ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
13.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
4. Pakelkite ir iki galo pasukite ant
kairiojo lanksto esančią svirtelę.
Orkaitės durelės gali
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite orkaitės be
stiklo plokščių.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galo pasukite
dešinės pusės lanksto svirtelę.
3. Suraskite lankstą kairėje durelių
pusėje.
5. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
6. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
LIETUVIŲ
7. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
A
49
B
2
B
1
8. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
9. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
A
B
13.7 Lemputės keitimas
10. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra
kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl
surinkti.
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
Galinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
50
www.electrolux.com
14. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
14.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kepimo termometras ne‐
veikia.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Išjunkite orkaitę ir sugerkite
vandenį šluoste arba kem‐
pine.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite vandens tal‐
pyklę.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite garų įleidimo
angą. Pašalinkite kalkių
nuosėdas.
Vandens talpyklei ištuštinti
reikia daugiau nei trijų mi‐
nučių arba vanduo teka iš
garų įleidimo angos.
Orkaitėje susidarė kalkių
nuosėdų.
Išvalykite vandens talpyk‐
lę. Žr. skyrių „Vandens tal‐
pyklės valymas“.
LIETUVIŲ
51
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodoma F111.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
saugiklių dėžėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyriaus „Kasdienis
žimas.
naudojimas“ skyrelį „Pa‐
grindinės nuostatos“.
14.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Informacijos apie gaminį
lapas
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC6851AOX 949494730
52
www.electrolux.com
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Garsumas
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
38.2 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki patiekalo ruošimo pabaigos.
Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
LIETUVIŲ
53
sumažės numatomas energijos
taupymas.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
54
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
55
867347663-B-262019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising