Electrolux | EOC6P71X | User manual | Electrolux EOC6P71X Vartotojo vadovas

Electrolux EOC6P71X Vartotojo vadovas
EOC6P71X
LT
Garinė orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 8
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 9
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................12
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................13
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.............................................................................18
10. PATARIMAI.................................................................................................... 19
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 34
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 39
13. ĮRENGIMAS....................................................................................................42
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 43
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos nuorodos
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę
prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia
patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
•
•
•
•
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių
arba nišos po prietaisu, ypač kai jis
veikia arba durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
5
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo
centrą.
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
LIETUVIŲ
•
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant vaikus ar
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Troškinimas garuose
•
•
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.8 Aptarnavimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.9 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
2.7 Vidinis apšvietimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1 Valdymo skydelis
2 Kaitinimo funkcijų nustatymo
rankenėlė
3 Ekranas
4 Reguliavimo rankenėlė
(temperatūrai)
5 Stalčius vandeniui
6 Kaitinamasis elementas
7 Kepimo termometro lizdas
8 Lemputė
9 Ventiliatorius
10 Išimama lentynėlė
11 Išleidimo vamzdelis
12 Vandens išleidimo vožtuvas
13 Lentynos padėtys
14 Garų įleidimas
7
8
www.electrolux.com
3.2 Pagalbiniai reikmenys
•
•
•
Grotelės
Virtuvės reikmenims, pyragų
formoms, prikaistuviams.
Kepamoji skarda
Pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
•
•
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek maistas yra
iškepęs.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Mygtukai
Jutiklio laukas / mygtu‐
kas
Funkcija
Aprašas
LAIKMATIS
LAIKMAČIUI nustatyti. Palaikykite dau‐
giau kaip 3 sekundes, kad įjungtumėte
arba išjungtumėte orkaitės lemputę.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
TEMPERATŪ‐
RA
Orkaitės temperatūrai arba kepimo ter‐
mometro temperatūrai tikrinti (jeigu tai‐
kytina). Naudokite tik kai veikia kaitini‐
mo funkcija.
4.2 Valdymo Skydelis
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Laikmatis / temperatūra
B. Įkaitinimo ir likusio karščio
indikatorius
C. Stalčius vandeniui
D. Kepimo termometras (tik kai kuriuose
modeliuose)
E. Durelių užraktas (tik kai kuriuose
modeliuose)
F. Valandos / minutės
G. Demonstracinis režimas (tik kai
kuriuose modeliuose)
H. Laikrodžio funkcijos
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
LIETUVIŲ
5.2 Išankstinis įkaitinimas
Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią
orkaitę.
1. Nustatykite funkciją .Nustatykite
didžiausią temperatūrą.
2. Palikite orkaitę veikti 1 valandą.
4. Palikite orkaitę veikti 15 minučių.
5. Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol ji
atvės.
Priedai gali įkaisti labiau nei įprastai. Iš
orkaitės gali sklisti kvapas ir dūmai.
Būtinai pasirūpinkite tinkamu patalpų
vėdinimu.
3. Nustatykite funkciją . Nustatykite
didžiausią temperatūrą.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, paspauskite
rankenėlę. Rankenėlė iššoka.
6.2 Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Orkaitė išjungta.
Išjungimo pa‐
dėtis
Sutrumpinamas įkaitini‐
mo laikas.
Greitasis įkai‐
tinimas
Karšto oro
srautas
Pica
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Kepti vienu metu trijose
lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.
Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą
nei Apatinis+viršutinis
kaitinimas.
Picai kepti. Intensyviai
skrudinti ir traškiam pa‐
grindui paruošti.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
tyje.
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
Apatinis kaiti‐ konservuoti.
nimas
Atitirpinimas
Atšildyti maistą (daržo‐
ves ir vaisius). Atšildy‐
mo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
9
10
www.electrolux.com
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
Drėgnas kon‐ gaminimo metu. Maisto
vek. kepimas ruošimo instrukcijas ra‐
site skyriuje „Naudingi
patarimai“, Drėgnas
konvek. kepimas. Orkai‐
tės durelės turėtų būti
uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija ne‐
būtų pertraukta ir būtų
užtikrinta, jog orkaitė
veiktų didžiausiu efekty‐
vumu. Kai naudosite šią
funkciją, temperatūra
orkaitėje gali skirtis nuo
nustatytos. Naudojamas
likęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos taupy‐
mas“.Ši funkcija buvo
naudojama laikantis
energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
lemputė automatiškai
išsijungia po 30 sekun‐
džių.
Terminis ke‐
pintuvas
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
nai su kaulais skrudinti
vienoje lentynos padė‐
tyje. Tinka apkepams ir
skrudinti.
Garuose troškintiems
patiekalams ruošti. Šią
Karštas oras funkciją naudokite kepi‐
mo laikui sutrumpinti,
+ garai
kad maiste liktų daugiau
vitaminų ir maistingųjų
medžiagų. Pasirinkite
šią funkciją ir nustatyki‐
te 130–230 °C tempera‐
tūrą.
Orkaitės
funkcija
Pirolizė
Naudojimo sritis
Orkaitės piroliziniam va‐
lymui įjungti. Naudojant
šią funkciją išdeginami
orkaitėje likę nešvaru‐
mai.
6.3 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkcijų
valdymo rankenėlę, kad galėtumėte
pasirinkti kaitinimo funkciją.
2. Pasukite valdymo rankenėlę, kad
pasirinktumėte temperatūrą.
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
3. Norėdami išjungti orkaitę, pasukite
kaitinimo funkcijų rankenėlę į
išjungimo padėtį.
6.4 Greitasis įkaitinimas
Greitasis įkaitinimas sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitasis įkaitinimas.
1. Pasukite orkaitės funkcijų rankenėlę
greitajam įkaitinimui nustatyti.
2. Sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę, kad nustatytumėte
temperatūrą.
Kai orkaitė pasiekia nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalai.
3. Nustatykite orkaitės funkciją.
6.5 Kaitinimo indikatorius
Kai veikia orkaitės funkcija, viena po
kitos ekrane rodomos juostos , kai
temperatūra orkaitėje didėja, ir jos
išnyksta, kai temperatūra mažėja.
LIETUVIŲ
6.6 Troškinimas garuose
Naudokite tik vandenį.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Nustatykite funkciją .
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
3. Vandens į stalčių pilkite tol, kol
ekrane bus rodomas pilnos talpyklės
indikatorius.
Maksimali talpyklės talpa – 900 ml.
Šio kiekio užtenka maždaug 55–60
min. trukmės gaminimui.
4. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
5. Nustatykite 130–230 °C temperatūrą.
Gaminant garuose pasiekiami geri
rezultatai šiame temperatūros
intervale.
6. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens talpyklės.
Po kiekvieno gaminimo garuose
funkcijos naudojimo palaukite mažiausiai
60 minučių, kad iš vandens išleidimo
vožtuvo nepradėtų bėgti karštas vanduo.
11
Jeigu į talpyklę pripylėte per
daug vandens, per
apsaugos nuotaką vandens
perteklius nutekės ant
orkaitės dugno.
Sugerkite vandenį kempine.
6.8 Vandens talpyklės
ištuštinimas
DĖMESIO
Prieš išpildami vandenį iš
vandens talpyklės,
įsitikinkite, ar orkaitė yra
atvėsusi.
1. Paruoškite išleidimo vamzdelį (C),
pateiktą pakuotėje kartu su naudotojo
vadovu. Uždėkite jungtį (B) ant vieno
iš išleidimo vamzdelio galų.
2. Kitą išleidimo vamzdelio (C) galą
įdėkite į indą. Jis turi būti žemesnėje
padėtyje nei išleidimo vožtuvas (A).
A
B
C
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti. Būkite
atsargūs, kai ištuštinate
vandens stalčių.
6.7 Vandens talpyklės
indikatorius
Gaminant garuose vandens talpyklės
indikatorius ekrane rodo vandens lygį
talpyklėje.
•
Kai talpyklė yra pilna, ekrane rodoma
•
ir girdimas signalas. Norėdami
išjungti garso signalą, paspauskite bet
kurį mygtuką.
Kai talpyklė pusiau pilna, ekrane
•
rodoma
.
Kai talpyklė yra tuščia, ekrane rodoma
ir girdimas signalas. Pripildykite
talpyklę.
3. Atidarykite orkaitės dureles ir
įstatykite jungtį (B) į išleidimo vožtuvą
(A).
4. Spaudinėkite jungtį, kol iš vandens
talpyklės ištekės visas vanduo.
Viduje gali likti vandens, kai ekrane
Palaukite, kol iš
rodoma:
vandens išleidimo vožtuvo bėgantis
vanduo liausis bėgęs.
5. Kai vanduo nebeteka, išimkite jungtį
iš vožtuvo.
Į vandens talpyklę nepilkite
išleisto vandens.
12
www.electrolux.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Naudojimo sritis
PABAIGA
ATIDĖTAS
PALEIDIMAS
LAIKMATIS
, kol ekrane mirksi paros laiko
indikatorius
Paros laikui rodyti ar
PAROS LAI‐ keisti. Paros laiką galite
pakeisti tik jeigu išjungta
KAS
orkaitė.
TRUKMĖ
Jeigu norite pakeisti laiką, spaudinėkite
Orkaitės veikimo truk‐
mei nustatyti. Naudokite
tik kai nustatyta kaitini‐
mo funkcija.
Orkaitės išjungimo laikui
nustatyti. Naudokite tik
kai nustatyta kaitinimo
funkcija.
TRUKMĖS ir PABAI‐
GOS funkcijos derinys.
Naudokite jį atgalinei
laiko atskaitai nustatyti.
Ši funkcija neturi įtakos
orkaitės veikimui. Funk‐
ciją LAIKMATIS galite
nustatyti bet kada, net
jei orkaitė yra išjungta.
.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
3. Pasukite temperatūros rankenėlę
minutėms nustatyti ir spauskite ,
kad patvirtintumėte. Pasukite
temperatūros rankenėlę, kad
nustatytumėte valandas, ir spauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus nustatytai trukmei, 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Nustatykite kaitinimo funkcijų
rankenėlę ties išjungimo padėtimi.
7.4 Funkcijos PABAIGA
nustatymas
7.2 laiko nustatymas ir keitimas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
2. Spaudinėkite
palaukite, kol ekrane bus rodoma
„12:00“. “Mirksi 12.
ir
1. Pasukite temperatūros rankenėlę,
kad nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
ir nustatykite minutes.
ir nustatyta
Ekrane rodoma
valanda. “Mirksi „00“.
3. Pasukite temperatūros rankenėlę,
kad nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
arba nustatytas laikas po 5
sekundžių bus automatiškai
išsaugotas.
Ekrane rodomas naujas laikas.
, kol pradės mirksėti
.
3. Pasukite temperatūros rankenėlę
valandoms nustatyti ir spauskite ,
kad patvirtintumėte. Pasukite
temperatūros rankenėlę, kad
nustatytumėte minutes, ir spauskite
, kad patvirtintumėte.
Nustatytu pabaigos laiku 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Nustatykite kaitinimo funkcijų
rankenėlę ties išjungimo padėtimi.
LIETUVIŲ
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
3. Pasukite temperatūros rankenėlę
TRUKMĖS laiko minutėms nustatyti
ir spauskite , kad patvirtintumėte.
Pasukite temperatūros rankenėlę,
kad nustatytumėte TRUKMĖS
valandas, ir spauskite
patvirtintumėte.
, kad
.
Ekrane mirksi
4. Pasukite temperatūros rankenėlę
PABAIGOS laiko valandoms nustatyti
ir spauskite , kad patvirtintumėte.
Pasukite temperatūros rankenėlę,
kad nustatytumėte PABAIGOS laiko
minutes, ir spauskite
, kad
patvirtintumėte. Ekrane rodoma
ir nustatyta temperatūra.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku.
Nustatytu PABAIGOS laiku 2 minutes
ir laiko nuostata
girdimas signalas.
mirksi ekrane. Orkaitė išsijungia.
13
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
6. Nustatykite kaitinimo funkcijų
rankenėlę ties išjungimo padėtimi.
7.6 LAIKMAČIO nustatymas
Minučių skaitlį galima nustatyti, kai
orkaitė yra įjungta ir išjungta.
1. Pakartotinai spauskite
, kol
ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę,
kad nustatytumėte sekundes, o po to
- minutes.
Jeigu nustatote ilgesnį nei 60 minučių
.
laiką, ekrane mirksi
3. Nustatykite valandas.
4. Funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs
automatiškai po 5 sekundžių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
signalas.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas signalas. “Ekrane
mirksi „00:00" ir . Norėdami išjungti
garso signalą, paspauskite bet kurį
mygtuką.
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo termometro
naudojimas
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, orkaitė
išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra. Žr. kepimo
nuostatų lentelę;
kepimo temperatūra. Žr. kepimo
termometro nuostatų lentelę.
DĖMESIO
Naudokite tik su orkaite
pateiktą kepimo termometrą
arba originalias atsargines
dalis.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
2. Įkiškite kepimo termometro galą (su
simboliu
vidurį.
ant rankenos) į mėsos
14
www.electrolux.com
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį ertmės viršuje.
trukmę. Jūs negalite pasirinkti trukmės ir
pabaigos laiko.
Kol orkaitė pirmą kartą skaičiuoja
numatomą trukmės laiką, ekrane mirksi
simbolis . Skaičiavimui pasibaigus,
ekrane rodoma kepimo trukmė. Kepant
laikas nuolat perskaičiuojamas ir, jeigu
reikia, trukmės vertė ekrane atnaujinama.
Kepant temperatūrą galima bet kuriuo
metu pakeisti.
Kepant kepimo termometras būtinai
turi likti mėsoje ir lizde.
Kai naudojate kepimo termometrą
pirmą kartą, numatytoji kepimo
temperatūra yra 60 °C. Mirksint
,
temperatūros nustatymo rankenėle
galite pakeisti numatytąją kepimo
temperatūrą.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis ir numatytoji kepimo
temperatūra.
4. Naują kepimo temperatūros nuostatą
patvirtinkite, paspausdami mygtuką
, arba palaukite 10 sekundžių, kol
ji bus patvirtinta automatiškai.
Kitą kartą naudojant kepimo termometrą,
ekrane rodoma nauja numatytoji kepimo
temperatūra.
Kai mėsa pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pradeda mirksėti kepimo
:
1. Paspauskite
• vieną kartą – ekrane rodoma
nustatyta kepimo temperatūra;
jeigu norima, ją galima pakeisti
per 5 sekundes;
• du kartus – ekrane rodoma
dabartinė orkaitės temperatūra;
• tris kartus – ekrane rodoma
nustatyta orkaitės temperatūra;
jeigu norima, ją galima pakeisti
per 5 sekundes; Ši informacija
prieinama tik įkaitinimo fazės
metu.
2. Norėdami temperatūrą pakeisti,
sukite temperatūros nustatymo
rankenėlę.
8.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų : kojelės turi būti
nukreiptos žemyn.
termometro simbolis
ir numatytoji
kepimo temperatūra. Pasigirs 2 minutes
truksiantis signalas.
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
6. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo. Išimkite mėsą iš orkaitės.
7. Išjunkite orkaitę.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką. Kepimo
termometras yra karštas.
Galima nusideginti.
Kiekvieną kartą įkišę kepimo termometrą
į lizdą, privalote iš naujo nustatyti kepimo
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
15
°C
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
2. Ant ištraukiamų bėgelių padėkite
groteles ir atsargiai juos įstumkite į
orkaitę.
°C
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
8.3 Ištraukiami bėgeliai
Išsaugokite šią ištraukiamų
bėgelių įrengimo instrukciją,
kad ja galima būtų
pasinaudoti ateityje.
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
1. Ištraukite dešinįjį ir kairįjį
ištraukiamus bėgelius.
Prieš uždarydami orkaitės dureles,
būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
8.4 Maisto garinimui naudojami
priedai
Garų komplekto priedai su
orkaite nepateikiami. Dėl
papildomos informacijos
kreipkitės į vietos tiekėją.
Dietinių patiekalų kepimo indas
skirtas kepimo garuose funkcijoms
Kepimo indą sudaro stiklo indas, dangtis
su anga purkštuko vamzdeliui (C) ir
plieno grotelės, skirtos dėti ant kepimo
indo dugno.
16
www.electrolux.com
Stiklo indas (A)
Purkštukas tiesioginiam kepimui
garuose (D)
Dangtis (B)
Plieno grotelės (E)
Purkštukas ir purkštuko vamzdelis
•
Nestatykite įkaitusio kepimo indo ant
šaltų / šlapių paviršių.
•
Kai kepimo indas yra įkaitęs, nepilkite
į jį šaltų skysčių.
•
Nenaudokite kepimo indo ant karšto
maisto gaminimo paviršiaus.
C
D
„C“ – tai purkštuko vamzdelis kepimui
garuose, „D“ – purkštukas tiesioginiam
kepimui garuose.
Purkštuko vamzdelis (C)
LIETUVIŲ
•
17
Nevalykite kepimo indo
šlifuojamosiomis medžiagomis,
metaliniais šveistukais ir milteliais.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
4. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
8.6 Tiesioginis kepimas
garuose
8.5 Kepimas garuose naudojant
dietinių patiekalų kepimo indą
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių, ir uždenkite jį dangčiu.
1. Įkiškite purkštuko vamzdelį į specialią
angą, esančią dietinių patiekalų
kepimo indo dangtyje.
C
Dėkite maistą į kepimo indą, ant plieno
grotelių. Įpilkite šiek tiek vandens.
DĖMESIO
Nenaudokite indo dangčio.
ĮSPĖJIMAS!
Kai orkaitė veikia,
naudodami purkštuką, būkite
atsargūs. Norėdami paliesti
purkštuką, kai orkaitė yra
karšta, visada mūvėkite
orkaitės pirštines. Jeigu garų
funkcijos nenaudojate,
purkštuką iš orkaitės visada
išimkite.
Purkštuko vamzdelis yra
specialiai skirtas kepimui ir
jame nėra pavojingų
medžiagų.
1. Įkiškite purkštuką (D) į purkštuko
vamzdelį (C). Kitą galą prijunkite prie
garų įleidimo angos.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės antros
skardos padėtyje nuo apačios.
3. Kitą purkštuko vamzdelio galą įdėkite
į garų įleidimo angą.
18
www.electrolux.com
Gamindami viščiuką, antį, kalakutą,
ožkiuką arba didelę žuvį, įkiškite
purkštuką (D) tiesiai į tuščiavidurę mėsos
dalį. Įsitikinkite, kad neužkimštumėte
angų.
2. Dėkite kepimo indą orkaitės pirmos
arba antros skardos padėtyje nuo
apačios.
Įsitikinkite, ar purkštuko vamzdelis
nesuspaustas ir neliečia orkaitės viršuje
esančio kaitinimo elemento.
3. Nustatykite orkaitės kepimo garuose
funkciją.
Daugiau informacijos apie kepimą
garuose rasite kepimo garuose lentelėse,
pateiktose skyriuje „Naudingi patarimai“.
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
9.1 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, orkaitės
negalima netyčia įjungti.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo
padėtimi.
2. Kartu paspauskite ir 2 sekundes
ir
.
palaikykite
Girdimas signalas. Ekrane rodoma SAFE
ir
. Durelės yra užrakintos.
Simbolis
pasirodo ekrane
taip pat, kai yra įjungta
pirolizės funkcija.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
9.2 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite įjungti
tik tada, kai orkaitė veikia.
Kai įjungtas mygtukų užraktas,
veikiančios orkaitės funkcijos
temperatūros ir laiko nuostatų negalima
netyčia pakeisti.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
nustatykite ją pagal savo
pageidavimus.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
ir
.
Girdimas signalas. Ekrane 5 sekundes
rodoma Loc.
Kai pasukate temperatūros
rankenėlę arba
paspaudžiate bet kurį
mygtuką, kai įjungtas
mygtukų užraktas, ekrane
rodomaLoc.
Kai pasukate orkaitės funkcijų rankenėlę,
orkaitė išsijungia.
Kai išjungiate orkaitę su įjungta mygtukų
užrakto funkcija, mygtukų užrakto
funkcija automatiškai persijungia į
užrakto nuo vaikų funkciją. Žr. skyrių
„Apsaugos nuo vaikų užrakto
naudojimas“.
LIETUVIŲ
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir ekrane rodoma
.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
9.3 Likusio karščio indikatorius
(°C)
19
(val.)
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Pirolizė
4,5
karščio indikatorius , jeigu temperatūra
orkaitėje yra didesnė nei 40 °C.
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė, Pabaiga.
9.4 Automatinis išsijungimas
9.5 Aušinimo ventiliatorius
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likusio
(°C)
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
9.6 Apsauginis termostatas
Netinkamai naudojant orkaitę arba
sugedus jo sudedamosioms dalims, ji
gali pavojingai perkaisti. Norint to
išvengti, orkaitėje įrengtas apsauginis
termostatas, kuris nutraukia elektros
tiekimą. Sumažėjus temperatūrai, orkaitė
vėl įsijungia automatiškai.
10. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
10.1 Gaminimo rekomendacijos
Orkaitėje yra penkios lentynų padėtys.
Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo
orkaitės dugno.
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Ši orkaitė turi specialią sistemą,
užtikrinančią oro apykaitą ir nuolatinę
garų apytaką. Dėl tokios sistemos
maistas ruošiamas garų prisotintoje
aplinkoje, patiekalas būna minkštas
viduje ir apskrudęs iš išorės. Todėl
sumažėja gaminimo trukmė ir energijos
sąnaudos.
Pyragų kepimas
Neatidarinėkite orkaitės durelių, kol
nepraėjo 3/4 kepimui skirto laiko.
Jeigu kepate dviejose kepimo skardose
vienu metu, tarp jų palikite vieną laisvą
lygį.
20
www.electrolux.com
Mėsos ir žuvies gaminimas
Labai riebiam maistui naudokite gilų
kepimo indą, kad orkaitėje neliktų
neišvalomų dėmių.
Gaminimo trukmė
Gaminimo trukmė priklauso nuo maisto
tipo, konsistencijos ir kiekio.
Prieš pjaustydami mėsą gabaliukais,
palaukite maždaug 15 minučių, kad
neištekėtų sultys.
Kad kepimo metu orkaitėje nesusidarytų
per daug dūmų, į gilų kepimo indą įpilkite
šiek tiek vandens. Kad dūmai
nesikondensuotų, įpilkite vandens, kai tik
jis išdžiūsta.
Iš pradžių, kai gaminate, stebėkite
rezultatus. Raskite tinkamiausias
nuostatas (kaitinimo nuostata, gaminimo
trukmė ir pan.) jūsų prikaistuviams,
receptams ir kiekiams, kai gaminate šiuo
prietaisu.
10.2 Karštas oras + garai
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
TORTAI / TEŠLAINIAI
(°C)
(min.)
Apkepai, iš anksto
įkaitinti nereikia
175
30–40
2
Pyrago forma, Ø 26
cm
Vaisinis tortas, iš
anksto įkaitinti nerei‐
kia
160
80–90
2
Pyrago forma, Ø 26
cm
„Panettone“
150–160
70–100
2
Pyrago forma, Ø 20
cm
Slyvų pyragas
160
40–50
2
Duonos skarda
Sausainiai, iš anksto
įkaitinti nereikia
150
20–35
3 (2 ir 4)
Kepimo skarda
Mielinės bandelės
180–200
12–20
2
Kepimo skarda
Sviestinės bandelės
180
15–20
3 (2 ir 4)
Kepimo skarda
Naudokite pyrago formą.
APKEPAI
(°C)
(min.)
Įdarytos daržovės
170–180
30–40
1
Lazanija
170–180
40–50
2
LIETUVIŲ
APKEPAI
Bulvių plokštainis
(°C)
(min.)
160–170
50–60
1 (2 ir 4)
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
MĖSA
Triušiena
pjaustyta ga‐
balais
(°C)
(min.)
Kepta kiaulie‐
na, 1 kg.
180
90–110
Veršiena, 1 kg.
180
90–110
Jautienos keps‐ 210
nys, su krauju,
1 kg.
45–50
Jautienos keps‐ 200
nys, vidutiniškai
iškeptas, 1 kg.
55–65
Jautienos keps‐ 190
nys, gerai iš‐
keptas, 1 kg.
65–75
(min.)
170–180
60–90
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
Žąsis, 3 kg.
(°C)
(min.)
160–170
150–200
Naudokite antrą lentynos padėtį.
ŽUVIS
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaune‐ 175
lė, 1 kg.
110–130
Viščiukas, 1
kg.
200
55–65
Kalakutas, 4
kg.
170
180–240
(°C)
(min.)
180
25–35
Tunas, 4–6 filė, 175
1,2 kg
35–50
Sidabrinė men‐ 200
kė
20–30
Upėtakis, 3–4
žuvys, 1,5 kg
Pašildykite savo patiekalą lėkštėje.
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Antis, 2–2,5 kg 170–180
120–150
Naudokite antrą lentynos padėtį.
21
22
www.electrolux.com
PAŠILDYMAS GARAIS
DARŽOVĖS
(°C)
(min.)
Troškiniai/
Apkepai
130
15–25
Griežinėliais pjaustyti
salierai
30-35
Makaronai ir
padažai
130
10–15
Pankoliai
30-35
Garnyrai
130
10–15
Žalieji šparagai
35-45
Vienos porci‐
jos patiekalai
130
10–15
Morkos
35-40
mėsa
130
10–15
Daržovės
130
10–15
(min.)
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
MĖSA
10.3 Maisto gaminimas
dietiniame kepimo inde
(min.)
Naudokite šią funkciją: Karštas oras +
garai.
Virta viščiuko krūtinėlė
25-35
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Virtas kumpis
55-65
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
„Kasseler“
80-100
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
DARŽOVĖS
ŽUVIS
(min.)
Pomidorai
15
Baklažanai
15–20
Smulkinti brokoliai
20-25
Griežinėliais pjaustytos
cukinijos
20-25
Juostelėmis pjaustytos
paprikos
20-25
Smulkinti žiediniai ko‐
pūstai
25-30
Kaliaropės
25-30
Baltieji šparagai
25-35
(min.)
Upėtakis / Lašišos filė
25-30
Nustatykite 130 °C temperatūrą.
GARNYRAI
(min.)
Ryžiai
35-40
Virtos bulvės, ketvirčiais 35-45
LIETUVIŲ
GARNYRAI
GARNYRAI
(min.)
Polenta
23
(min.)
40-45
Vidutinio dydžio bulvės
su lupenomis
50–60
10.4 Pyragų ir kepsnių kepimas
PYRAGAI
Apatinis+vir‐
šutinis kaiti‐
nimas
Karšto oro srautas
(°C)
(°C)
(min.)
Plaktos tešlos
receptai
170
2
160
3 (2 ir 4)
45–60
Pyrago forma
Trapi tešla
170
2
160
3 (2 ir 4)
20–30
Pyrago forma
Varškės pyra‐
gas
170
1
165
2
80–100
Pyrago forma,
Ø 26 cm
Štrudelis
175
3
150
2
60–80
Kepimo skarda
Pyragai su uo‐
giene
170
2
165
2
30–40
Pyrago forma,
Ø 26 cm
Biskvitinis pyra‐ 170
gas
2
150
2
40–50
Pyrago forma,
Ø 26 cm
Mielinė pynutė, 160
įkaitinkite tuščią
orkaitę
2
150
2
90–120
Pyrago forma,
Ø 20 cm
Slyvų pyragas, 175
įkaitinkite tuščią
orkaitę
1
160
2
50–60
Duonos skarda
Keksiukai, įkai‐ 170
tinkite tuščią or‐
kaitę
3
150–160
3
20–30
Kepimo skarda
Keksiukai, du
lygiai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
-
140–150
2 ir 4
25–35
Kepimo skarda
24
www.electrolux.com
PYRAGAI
Apatinis+vir‐
šutinis kaiti‐
nimas
Karšto oro srautas
(°C)
(°C)
(min.)
Keksiukai, trys lygiai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
-
140–150
1, 3 ir 5
30–45
Kepimo skarda
Sausainiai
140
3
140–150
3
25–45
Kepimo skarda
Sausainiai, du
lygiai
-
-
140–150
2 ir 4
35–40
Kepimo skarda
Sausainiai, trys
lygiai
-
-
140–150
1, 3 ir 5
35–45
Kepimo skarda
Merengos
120
3
120
3
80–100
Kepimo skarda
Merengos, du
lygiai, įkaitinkite
tuščią orkaitę
-
120
2 ir 4
80–100
Kepimo skarda
Bandelės, įkai‐ 190
tinkite tuščią or‐
kaitę
3
190
3
12–20
Kepimo skarda
Eklerai
190
3
170
3
25–35
Kepimo skarda
Eklerai, du ly‐
giai
-
-
170
2 ir 4
35–45
Kepimo skarda
Pyragaičiai for‐
melėse
180
2
170
2
45–70
Pyrago forma,
Ø 20 cm
Riebus vaisinis
pyragas
160
1
150
2
110–120
Pyrago forma,
Ø 24 cm
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
LIETUVIŲ
25
DUONA IR PICA
Apatinis+viršuti‐ Karšto oro srautas
nis kaitinimas
(min.)
(°C)
(°C)
Balta duona,
1–2 vnt., po
0,5 kg
190
1
190
1
60–70
-
Ruginė duo‐
na, iš anksto
įkaitinti nerei‐
kia
190
1
180
1
30–45
Duonos skar‐
da
Duonos ban‐
delės, 6–8
bandelės
190
2
180
2 (2 ir 4)
25–40
Kepimo skar‐
da
Pica
230–250
1
230–250
1
10–20
Kepimo skar‐
da / Gilus pri‐
kaistuvis
Sklindžiai
200
3
190
3
10–20
Kepimo skar‐
da
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pyrago formą.
APKEPAI
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Makaronų apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
180
2
40–50
Daržovių apkepas, iš
anksto įkaitinti nereikia
200
2
175
2
45–60
Apkepai su įdaru
180
1
180
1
50–60
Lazanija
180–190
2
180–190
2
25–40
Įdaryti makaronai kane‐
loni
180–190
2
180–190
2
25–40
26
www.electrolux.com
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite groteles.
MĖSA
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro
srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Jautiena
200
190
50–70
Kiauliena
180
180
90–120
Veršiena
190
175
90–120
Angliškas jautienos kepsnys, su
krauju
210
200
50–60
Angliškas jautienos kepsnys, vidu‐ 210
tiniškai iškeptas
200
60–70
Angliškas jautienos kepsnys, gerai 210
iškeptas
200
70–75
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
Kiaulienos mentė, su
odele
(°C)
180
2
170
2
120–150
Kiaulienos kulninė, 2 ga‐ 180
balai
2
160
2
100–120
Ėriuko koja
190
2
175
2
110–130
Viščiukas
220
2
200
2
70–85
Kalakutas
180
2
160
2
210–240
Antis
175
2
220
2
120–150
Žąsis
175
2
160
1
150–200
Triušiena pjaustyta ga‐
balais
190
2
175
2
60–80
LIETUVIŲ
MĖSA
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Karšto oro srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Triušiena, pjaustyta ga‐
balais
190
2
175
2
150–200
Visas fazanas
190
2
175
2
90–120
Naudokite antrą lentynos padėtį.
ŽUVIS
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Karšto oro
srautas
(min.)
(°C)
(°C)
Upėtakis / Jūros karšis, 3–4 žu‐
vys
190
175
40–55
Tunas / Lašiša, 4–6 filė
190
175
35–60
10.5 Terminis kepintuvas
Įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite pirmą arba antrą lentynos
padėtį.
Norėdami apskaičiuoti kepimo trukmę,
padauginkite toliau lentelėje nurodytą
laiką iš filė storio centimetrų.
JAUTIENA
Jautienos keps‐
nys arba filė, su
krauju
(°C)
(min.)
190-200
5-6
JAUTIENA
(°C)
(min.)
Jautienos keps‐
nys arba filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
180-190
6-8
Jautienos keps‐
nys arba filė, ge‐
rai iškeptas
170-180
8-10
27
28
www.electrolux.com
AVIENA
KIAULIENA
(°C)
(min.)
Mentė / Sprandi‐ 160-180
nė / Rūkytas
kumpis, 1–1,5 kg
90-120
Kapotiniai / Šon‐
kauliukai, 1–1,5
kg
170-180
60-90
Maltos mėsos
kepsnys, 0,75–1
kg
160-170
Kiaulės koja, ap‐
virta, 0,75–1 kg
150-170
Ėrienos nugari‐
nė, 1–1,5 kg
(°C)
(min.)
160-180
40-60
PAUKŠTIENA
50–60
(°C)
90-120
VERŠIENA
(min.)
Paukštiena, su‐ 200-220
pjaustyta porcijo‐
mis, po 0,2–0,25
kg
30-50
Viščiukas, per‐
pjautas pusiau,
po 0,4–0,5 kg
190-210
35-50
(°C)
(min.)
Viščiukas, višta,
1–1,5 kg
190-210
50-70
Kepta veršiena,
1 kg.
160-180
90-120
Antis, 1,5–2 kg
180-200
80-100
Veršiuko koja,
1,5–2 kg
160-180
120-150
Žąsis, 3,5–5 kg
160-180
120-180
Kalakutas, 2,5–
3,5 kg
160-180
120-150
Kalakutas, 4–6
kg
140-160
150-240
AVIENA
(°C)
Ėriuko šlaunelė / 150-170
Kepta aviena, 1–
1,5 kg
(min.)
ŽUVIS (TROŠKINTA)
100-120
(°C)
Visa žuvis, 1–1,5 210-220
kg
(min.)
40-60
LIETUVIŲ
29
10.6 Atitirpinimas
(kg)
Atšildymo lai‐ Likusi atšildymo
kas (min.)
trukmė (min.)
Viščiukas
1
100–140
20–30
Viščiuką padėkite
ant didelėje lėkštėje
apverstos mažos
lėkštutės. Patiekalo
gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
mėsa
1
100–140
20–30
0.5
90–120
Patiekalo gaminimo
laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinę galima ge‐
rai išplakti ir ne vi‐
siškai atšilusią.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0.3
30–40
10–20
-
Sviestas
0.25
30–40
10–15
-
Didelis puoš‐
nus tortas
1.4
60
60
-
10.7 Džiovinimas–Karšto oro
srautas
DARŽOVĖS
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Vienai skardai naudokite trečią lentynos
padėtį.
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
DARŽOVĖS
Pupos
(°C)
(val.)
60-70
6-8
(°C)
(val.)
Paprikos
60-70
5-6
Daržovės sriubai
60-70
5-6
Grybai
50–60
6-8
Žolelės
40-50
2-3
Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.
30
www.electrolux.com
VAISIAI
(°C)
(val.)
Angliškas jautienos keps‐ 70–75
nys, gerai iškeptas
Slyvos
8-10
Kiaulienos mentė
80–82
Abrikosai
8-10
Kiaulienos kulninė
75–80
Pjaustyti obuoliai
6-8
Aviena
70–75
Kriaušės
6-9
Viščiukas
98
Triušiena
70–75
Upėtakis / Jūros karšis
65–70
Tunas / Lašiša
65–70
10.8 Maisto termometras
(°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršiuko koja
85–90
Angliškas jautienos keps‐ 45–50
nys, su krauju
10.9 Drėgnas konvek. kepimas
– rekomenduojami priedai
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria
karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys
indai.
Angliškas jautienos keps‐ 60–65
nys, vidutiniškai iškeptas
Picos kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
10.10 Drėgnas konvek.
kepimas
Laikykitės toliau lentelėje nurodytų
rekomendacijų, kad gautumėte
geriausius rezultatus.
Keraminiai
indeliai
Keraminė
kaitlentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
LIETUVIŲ
(°C)
(min.)
Saldžios bande‐ kepamoji skarda ar su‐ 180
lės, 16 vnt.
renkamoji skarda
2
20–30
Bandelės, 9 vnt. kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
30–40
Pica, šaldyta,
0,35 kg
220
2
10–15
Biskvitinis vynio‐ kepamoji skarda ar su‐ 170
tinis
renkamoji skarda
2
25–35
Šokoladinis py‐
ragas
kepamoji skarda ar su‐ 175
renkamoji skarda
3
25–30
Suflė, 6 vnt.
keraminiai indeliai ant
grotelių
200
3
25–30
Biskvitinis pa‐
grindas
apkepo skarda ant
grotelių
180
2
15–25
Viktorijos pyra‐
gaičiai
kepimo indas ant gro‐
telių
170
2
40–50
Troškinta žuvis,
0,3 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
20–25
Visa žuvis, 0,2
kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
25–35
Žuvies filė, 0,3
kg
picos kepimo indas ant 180
grotelių
3
25–30
Virta mėsa, 0,25 kepamoji skarda ar su‐ 200
kg
renkamoji skarda
3
35–45
Šašlykas, 0,5 kg kepamoji skarda ar su‐ 200
renkamoji skarda
3
25–30
Sausainiai, 16
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
20–30
Migdoliniai sau‐
sainiai, 24 vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
2
25–35
Keksiukai, 12
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
30–40
Aštrūs tešlainiai, kepamoji skarda ar su‐ 180
20 vnt.
renkamoji skarda
2
25–30
Smėliniai sau‐
sainiai, 20 vnt.
2
25–35
grotelės
kepamoji skarda ar su‐ 150
renkamoji skarda
31
32
www.electrolux.com
(°C)
(min.)
Tartaletės, 8
vnt.
kepamoji skarda ar su‐ 170
renkamoji skarda
2
20–30
Daržovės, vir‐
tos, 0,4 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
3
35–45
Vegetariškas
omletas
picos kepimo indas ant 200
grotelių
3
25–30
Viduržemio jū‐
ros daržovės,
0,7 kg
kepamoji skarda ar su‐ 180
renkamoji skarda
4
25–30
10.11 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
(°C)
(min.)
Maži py‐ Apatinis
ragaičiai, +viršutinis
20 vie‐
kaitinimas
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
170
20–30
–
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
3
150–
160
20–35
–
Maži py‐ Karšto oro
ragaičiai, srautas
20 vie‐
netų
skardoje
Kepimo
skarda
2 ir 4
150–
160
20–35
–
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
Grotelės
2
180
70–90
–
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
LIETUVIŲ
Obuolių
pyragas,
2 skar‐
dos Ø20
cm
(°C)
(min.)
33
Karšto oro
srautas
Grotelės
2
160
70–90
–
Biskviti‐ Apatinis
nis pyra‐ +viršutinis
gas, Ø26 kaitinimas
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
170
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2
160
40–50
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Biskviti‐ Karšto oro
nis pyra‐ srautas
gas, Ø26
cm pyra‐
go for‐
moje
Grotelės
2 ir 4
160
40–60
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 10 mi‐
nučių.
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
3
140–
150
20–40
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Karšto oro
srautas
Kepimo
skarda
2 ir 4
140–
150
25–45
–
Trapios
tešlos
kepiniai
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
Kepimo
skarda
3
140–
150
25–45
–
Skrebu‐
tis, 4–6
vienetai
Grilis
Grotelės
4
daug.
2–3 minutės
pirma pusė;
2–3 minutės
antra pusė
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
34
www.electrolux.com
Mėsainis Grilis
su jautie‐
na, 6
vnt., 0,6
kg
Grotelės
ir suren‐
kamoji
skarda
4
(°C)
(min.)
daug.
20–30
Dėkite groteles
ant orkaitės ket‐
virtojo lygio, o
surenkamąją
skardą – ant tre‐
čiojo lygio. Ap‐
verskite maisto
produktą praėjus
pusei numatyto
gaminimo laiko.
Įkaitinkite orkaitę
maždaug 3 mi‐
nutes.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia va‐
lymo priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐ Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
monės
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis
ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio pri‐
kaistuviui.
Kasdienis
naudojimas
Drėgmė gali kondensuotis orkaitės viduje arba ant durelių stiklo
plokščių. Kondensavimuisi sumažinti prieš gaminimą maždaug 10 mi‐
nučių pakaitinkite orkaitę. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę
minkšta šluoste.
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų in‐
daplovėje plauti negalima.
Priedai
Priedams su nesvylančia danga valyti nenaudokite stipraus poveikio
priemonių, aštrių daiktų ir neplaukite jų indaplovėje.
LIETUVIŲ
11.2 Nerūdijančiojo plieno ar
aliuminio orkaitės
Orkaitės dureles valykite tik drėgna
šluoste ar kempine. Nusausinkite
minkštu audiniu.
Nenaudokite plieno vilnos, rūgšties arba
šveičiamųjų medžiagų, nes jos gali
pažeisti orkaitės paviršių. Orkaitės
valdymo pultą valykite vadovaudamiesi
tais pačiais perspėjimais.
11.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
35
Nepradėkite pirolizės, jeigu
ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C3“.
ĮSPĖJIMAS!
Orkaitė labai įkaista. Galima
nusideginti.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
yra įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų, kai veikia
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Išvalykite ertmę drėgna minkšta
šluoste.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
skyrelį „Orkaitės funkcijos“ skyriuje
„Kasdienis naudojimas“.
, pasukite temperatūros
4. Kai mirksi
nustatymo rankenėlę, kad
nustatytumėte pirolizės trukmę:
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Parinktis
Aprašas
P1
Lengvas va‐
lymas.
Trukmė: 1
val. 30 min..
P2
Įprastas valy‐
mas.
Trukmė: 2
val. 30 min..
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
11.4 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Po 2 sekundžių pradedama pirolizė.
Galite naudoti PABAIGOS funkciją
valymo pradžiai atidėti.
Pirolizės metu orkaitės lemputė nedega.
5. Kai pasiekiama nustatyta orkaitės
temperatūra, durelės užrakinamos.
Ekrane rodoma ir kaitinimo
indikatoriaus juostos, kol durelės
atrakinamos.
Jeigu norite pirolizę sustabdyti jai
nepasibaigus, pasukite orkaitės
36
www.electrolux.com
funkcijų valdymo rankenėlę į
išjungimo padėtį.
6. Kai pirolizė baigiama, ekrane
rodomas paros laikas. Orkaitės
durelės lieka užrakintos.
7. Kai orkaitė ataušta, durelės
atsirakina.
Valymo proceso metu iš
garų įleidimo angos į orkaitę
gali prilašėti šiek tiek
vandens. Norėdami, kad
vanduo nelašėtų ant orkaitės
dugno, ant lentynos, kuri yra
tiesiai po garų įleidimo anga,
padėkite surenkamąjį
padėklą.
11.5 Priminimas dėl valymo
Po kiekvieno orkaitės įjungimo ir
išjungimo ekrane 10 sekundžių mirksi
PYR ir primena apie rekomenduojamą
pirolizinį orkatės valymą.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizės pabaigoje;
•
Antraip po kiek laiko orkaitėje susidarys
kalkių nuosėdų. Norėdami to išvengti,
valykite orkaitės dalis, generuojančias
garus. Po kiekvieno kepimo garuose
išpilkite vandenį iš talpyklės.
Vandens tipai
•
paspaudus
ir
tuo
pačiu metu, ekrane mirksi
PYR.
11.6 Vandens talpyklės
valymas
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Valymo procedūros metu į
vandens talpyklę vandens
nepilkite.
Minkštas vanduo su mažai kalkių –
rekomenduojamas tipas. Jį naudojant
reikia rečiau valyti.
Vandentiekio vanduo – galite jį
naudoti, jeigu namų vandens tiekimo
sistemoje įrengtas vandens valytuvas
arba vandens minkštiklis.
Kietas vanduo, kuriame yra daug
kalkių – jis neturi jokio poveikio
orkaitės veikimui, bet padidina valymo
procesų skaičių.
KALCIO KIEKIO LENTELĖ, NURODYTA PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos)
Kalkių nuosė‐
dos
Vandens kietumas
0–60 mg/l
0–6
0–3
Minkštas
75 ciklų – 2,5
mėn.
60–120 mg/l
6–12
3–7
Vidutinio kietu‐
mo
50 ciklų – 2
mėn.
120–180 mg/l
12–18
8–10
Kietas arba kal‐ 40 ciklų – 1,5
kingas
mėn.
daugiau nei
180 mg/l
daugiau nei 18
daugiau nei 10
Labai kietas
(prancūziškai‐ (vokiškaisiais
siais laips‐
laipsniais)
niais)
1. Pripilkite į vandens talpyklą 850 ml
vandens ir 50 ml citrinos rūgšties
(penkis arbatinius šaukštelius).
Išjunkite orkaitę ir palaukite maždaug
60 minučių.
Vandens kate‐ Nukalkinimą
gorija
atlikite kas
30 ciklų – 1
mėn.
2. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite 230
°C temperatūrą. Po 25 minučių
orkaitę išjunkite ir palaukite 15
minučių, kol atvės.
LIETUVIŲ
3. Įjunkite orkaitę ir nustatykite funkciją
Karštas oras + garai. Nustatykite
130–230 °C temperatūrą. Išjunkite
orkaitę po 10 minučių.
Palaukite, kol atauš ir ištuštinkite
talpyklės turinį. Žr. skyrelį „Vandens
talpyklės ištuštinimas“ skyriuje „Kasdienis
naudojimas“.
4. Išskalaukite vandens talpyklę ir
nuvalykite šluoste orkaitės viduje
likusias kalkių nuosėdas.
5. Rankomis šiltame muiluotame
vandenyje išplaukite išleidimo
vamzdelį. Nenaudokite rūgščių,
purškiamų priemonių ar panašių
valymo medžiagų, kad jo
nesugadintumėte.
11.7 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
37
3. Suraskite lankstą kairėje durelių
pusėje.
Orkaitės durelėse yra trys stiklo plokštės.
Galite išimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte jas.
Prieš nuimdami stiklo plokštes,
perskaitykite visą instrukciją „Durelių
išėmimas ir įdėjimas“.
Orkaitės durelės gali
užsidaryti, jeigu bandysite
išimti stiklo plokštes,
nenuėmę orkaitės durelių.
DĖMESIO
Nenaudokite orkaitės be
stiklo plokščių.
4. Pakelkite ir iki galo pasukite ant
kairiojo lanksto esančią svirtelę.
1. Iki galo atidarykite dureles ir raskite
lankstą dešinėje durelių pusėje.
2. Atsuktuvu iškelkite ir iki galo pasukite
dešinės pusės lanksto svirtelę.
5. Pusiau uždarykite orkaitės dureles iki
pirmos atidarymo padėties. Tada
pakelkite, patraukite į priekį ir išimkite
dureles iš jų lizdo.
38
www.electrolux.com
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes (A
ir B) sudėtumėte tinkama eilės tvarka.
Patikrinkite, ar simbolis / spaudinys ant
kiekvienos stiklo plokštės šono yra
kitoks, kad būtų lengviau ardyti ir vėl
surinkti.
Tinkamai įdėjus durelių apdaila
užsifiksuoja.
A
B
6. Padėkite dureles ant minkštu audiniu
užtiesto stabilaus paviršiaus.
7. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
Patikrinkite, ar tinkamai įdėjote vidurinę
stiklo plokštę į savo vietą.
B
A
1
8. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
9. Laikykite durelių stiklo plokštes už jų
viršutinio krašto ir atsargiai jas vieną
paskui kitą ištraukite. Pradėkite nuo
viršutinės plokštės. Įsitikinkite, kad
stiklas būtų visiškai ištrauktas iš
atramų.
B
11.8 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
10. Nuvalykite stiklo plokštes vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštes. Neplaukite stiklo plokščių
indaplovėje.
Baigę valyti, įdėkite stiklo plokštes ir
orkaitės dureles.
DĖMESIO
Halogeninę lemputę visada
suimkite skudurėliu, kad ant
lemputės neprisviltų riebalų
likučiai.
LIETUVIŲ
Galinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
39
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kepimo termometras ne‐
veikia.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite kepimo termo‐
ar atšildymo funkciją, bet
metro kištuką iš lizdo.
neištraukėte kepimo termo‐
metro kištuko iš lizdo.
40
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Iki galo uždarykite dureles.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Ne iki galo uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektros gedimas.
kodas, kurio nėra šioje len‐
telėje.
•
•
Orkaitėje yra vandens.
Vandens talpyklėje pripilta
per daug vandens.
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Išjunkite orkaitę ir iššluos‐
tykite vandenį iš prietaiso
šluoste arba kempine.
Nešviečia indikatorius „Tal‐ Vandens talpyklėje trūksta
vandens.
pyklė pilna“
.
Pilkite vandens į talpyklę
tol, kol užsidegs indikato‐
rius. Jeigu vanduo ima te‐
kėti į orkaitės vidų, o indi‐
katorius vis tiek nešviečia,
kreipitės į kvalifikuotą tech‐
ninės priežiūros centro
meistrą.
Šviečia indikatorius „Tal‐
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite talpyklę. Jeigu
indikatorius tebešviečia,
kreipkitės į kvalifikuotą
techninės priežiūros centro
meistrą.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Kalkių nuosėdos užkimšo
angą.
Patikrinkite garų įleidimo
angą. Pašalinkite kalkių
nuosėdas.
Kepimo garuose funkcija
neveikia.
Vandens talpyklėje nėra
vandens.
Pripildykite vandens tal‐
pyklę.
pyklė tuščia“
.
LIETUVIŲ
41
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Vandens talpyklei ištuštinti
reikia daugiau nei trijų mi‐
nučių arba vanduo teka iš
garų įleidimo angos.
Orkaitėje susidarė kalkių
nuosėdų.
Išvalykite vandens talpyk‐
lę. Žr. skyrių „Vandens tal‐
pyklės valymas“.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ 1. Išjunkite orkaitę.
žimas.
2. Vienu metu paspauski‐
te ir palaikykite
.
3. Pradės mirksėti pirmas
skaičius ekrane ir indi‐
katorius Demo.
4. Įveskite kodą 2468, su‐
kdami temperatūros
nustatymo rankenėlę
dešinėn arba kairėn
pakeiskite vertes ir
spauskite , kad pa‐
tvirtintumėte.
5. Pradės mirksėti kitas
skaičius.
6. Demo režimas išsijun‐
gia, kai patvirtinate pa‐
skutinį skaičių ir kodas
yra teisingas.
Ekrane rodoma „12.00“.
Nutrūko elektros tiekimas.
12.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Iš naujo nustatykite laik‐
rodį.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
42
www.electrolux.com
13. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Įrengimas balduose
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
LIETUVIŲ
13.2 Prietaiso tvirtinimas prie
spintelės
A
B
43
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Bendrajai galiai tinkamas kabelio
skerspjūvis nurodytas techninių
duomenų plokštelėje. Taip pat lentelėje
nurodyta:
Bendroji galia (W) Kabelio skerspjū‐
vis (mm²)
13.3 Elektros įrengimas
Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu Jūs nesiimate saugos
skyriuose nurodytų saugos
priemonių.
1 380 – didžiau‐
sias
3 x 0.75
2 300 – didžiau‐
sias
3x1
3 680 – didžiau‐
sias
3 x 1.5
Įžeminimo laidas (žalias / geltonas
kabelis) turi būti 2 cm ilgesnis už fazės ir
neutralų kabelius (mėlyną ir rudą
kabelius).
Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu
ir kištuku.
13.4 Kabelis
Tinkami montuoti ar pakeisti kabeliai:
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Informacijos apie gaminį
lapas
Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC6P71X
Energijos efektyvumo indeksas
81.2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
0.93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
44
www.electrolux.com
Garsumas
72 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
33.2 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš gamindami.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
45
46
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
47
867355728-A-162019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising