AEG | BSE577321M | User manual | Aeg BSE577321M User Manual

Aeg BSE577321M User Manual
BSE577321M
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος ατμού
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 9
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..........................................................................9
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................10
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 13
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 15
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 20
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................21
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 35
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 40
13. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.................................................................................................44
14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................46
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
5
Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού
(αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για
αυτή τη συσκευή.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
•
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
6
www.aeg.com
•
•
Κλείστε καλά την πόρτα της συσκευής
πριν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας
στην πρίζα.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
•
•
•
•
•
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα απευθείας σε επαφή
με το δάπεδο της συσκευής.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην
είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία
σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το
έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην
κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου
προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
2.4 Μαγείρεμα με Ατμό
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων, καθώς και
ζημιάς στη συσκευή.
•
Ο ατμός που απελευθερώνεται μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα:
– Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
μαγειρέματος με ατμό, μην
ανοίγετε την πόρτα της συσκευής.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
με προσοχή μετά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας
μαγειρέματος με ατμό.
2.5 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
•
•
•
2.6 Πυρολυτικός καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιών / Χημικών
εκπομπών (Αναθυμιάσεων)
σε Πυρολυτική Λειτουργία.
•
Πριν πραγματοποιήσετε μια
λειτουργία Πυρολυτικού
αυτοκαθαρισμού ή την Πρώτη Χρήση,
αφαιρέστε από το εσωτερικό του
φούρνου:
•
•
7
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον Πυρολυτικό καθαρισμό.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενόσω βρίσκεται σε
λειτουργία ο Πυρολυτικός καθαρισμός.
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από
τα μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
Ο Πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει
αναθυμιάσεις από τα υπολείμματα
μαγειρέματος και τα υλικά
κατασκευής. Για αυτό το λόγο, οι
καταναλωτές συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία Πυρολυτικού
καθαρισμού.
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη
χρήση σε μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους,
κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις
πιθανές αναθυμιάσεις που
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία
καθαρισμού κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου.
– Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή
κατά τη διάρκεια και μετά από τον
Πυρολυτικό καθαρισμό, και
χρησιμοποιήστε αρχικά τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας σε έναν
καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε Πυρολυτικού Φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες
μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών
8
www.aeg.com
•
σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν
ζημιά από τη λειτουργία του
Πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής
θερμοκρασίας κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου και μπορούν επίσης να είναι
πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων
χαμηλού επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που
απελευθερώνονται όπως περιγράφηκε
από όλους τους Πυρολυτικούς
Φούρνους / Υπολείμματα
Μαγειρέματος, δεν είναι επιβλαβείς για
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων
των βρεφών και των ατόμων με
ιατρικές παθήσεις.
•
2.8 Σέρβις
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
2.9 Απόρριψη
2.7 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
2
3
4
5
6
7
1
12
11
10
8
9
10
11
12
13
14
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Οθόνη
Διακόπτης θερμοκρασίας
Θήκη νερού
Αντίσταση
Υποδοχή αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Σωλήνας αποχέτευσης
Βαλβίδα εξαγωγής νερού
Θέσεις σχαρών
Εισαγωγή ατμού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3.2 Αξεσουάρ
•
•
•
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Ταψί ψησίματος
Για κέικ και μπισκότα.
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
•
•
9
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί
για τη συλλογή λίπους.
Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
Για μέτρηση του βαθμού ψησίματος
του φαγητού.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Κουμπιά
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΛΕΠΤΩΝ
Για ρύθμιση του ΜΕΤΡΗΤΗ ΛΕΠΤΩΝ.
Κρατήστε το πατημένο για περισσότερα
από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσε‐
τε ή να απενεργοποιήσετε τον λαμπτήρα
του φούρνου.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Για έλεγχο της θερμοκρασίας του φούρ‐
νου ή της θερμοκρασίας του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα (εάν διατίθεται).
Χρησιμοποιείται μόνο όταν ένα πρόγραμ‐
μα λειτουργεί.
4.2 Οθόνη
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Χρονοδιακόπτης / Θερμοκρασία
B. Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C. Θήκη νερού
D. Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
E. Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
F. Ώρες / λεπτά
G. Λειτουργία Demo (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
H. Λειτουργίες ρολογιού
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
5.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
10
www.aeg.com
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ
πριν από την πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
5.2 Προθέρμανση
Προθερμάνετε τον άδειο φούρνο πριν
από την πρώτη χρήση.
1. Επιλέξτε τη λειτουργία
μέγιστη θερμοκρασία.
και τη
2. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 1 ώρα.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία
και
ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία.
4. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει
για 15 λεπτά.
5. Σβήστε τον φούρνο και αφήστε τον
να κρυώσει.
Τα εξαρτήματα μπορεί να αποκτήσουν
υψηλότερη θερμοκρασία από ό,τι
συνήθως. Από τον φούρνο μπορεί να
αναδυθεί μια οσμή και καπνός.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής
κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
6.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το διακόπτη λειτουργίας. Ο
διακόπτης λειτουργίας θα πεταχτεί προς
τα έξω.
6.2 Προγράμματα
Λειτουργία
φούρνου
Θέση απενερ‐
γοποίησης
Για μείωση του χρόνου
προθέρμανσης του φούρ‐
νου.
Χρήση
Για ψήσιμο μέχρι και σε
τρεις θέσεις σχαρών ταυ‐
Θερμός Αέρας τόχρονα και για ξήρανση
φαγητού.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλό‐
τερα από ό,τι για τη λει‐
τουργία Πάνω + Κάτω
Θέρμανση.
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβη‐
στός.
Ταχεία Προ‐
θέρμανση
Λειτουργία
φούρνου
Πίτσα
Για ψήσιμο πίτσας. Για
έντονο ρόδισμα και τρα‐
γανή βάση.
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
(Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
Κάτω Θέρμαν‐ συντήρηση φαγητών.
ση
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11
Χρήση
Λειτουργία
φούρνου
Για την απόψυξη τροφί‐
μων (λαχανικά και φρού‐
τα). Ο χρόνος απόψυξης
εξαρτάται από την ποσό‐
τητα και το μέγεθος των
κατεψυγμένων τροφίμων.
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
Γκριλ Με Θερ‐ λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Για
μό Αέρα
γκρατινάρισμα και για ρό‐
δισμα.
Αυτή η λειτουργία σχεδιά‐
στηκε για να εξοικονομεί‐
Υγρός Θερμός τε ενέργεια κατά το ψήσι‐
μο. Για τις οδηγίες μαγει‐
Αέρας
ρέματος ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Υποδείξεις και
συμβουλές», Υγρός Θερ‐
μός Αέρας. Η πόρτα του
φούρνου θα πρέπει να εί‐
ναι κλειστή κατά τη διάρ‐
κεια του μαγειρέματος
έτσι ώστε η λειτουργία να
μη διακόπτεται και για να
εξασφαλιστεί ότι ο φούρ‐
νος λειτουργεί με την
υψηλότερη δυνατή ενερ‐
γειακή απόδοση. Όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία, η θερμοκρα‐
σία στο εσωτερικό του
φούρνου μπορεί να δια‐
φέρει από τη ρυθμισμένη
θερμοκρασία. Χρησιμο‐
ποιείται η υπολειπόμενη
θερμότητα.Η θερμαντική
ισχύς μπορεί να μειωθεί.
Για γενικές συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Ενεργειακή Απόδοση»,
Εξοικονόμηση ενέρ‐
γειας.Αυτή η λειτουργία
χρησιμοποιούνταν για
συμμόρφωση με την τάξη
ενεργειακής απόδοσης
σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60350-1. Όταν χρησι‐
μοποιείτε αυτή τη λειτουρ‐
γία, ο λαμπτήρας απενερ‐
γοποιείται αυτόματα μετά
από 30 δευτερόλεπτα.
Για την προσθήκη υγρα‐
σίας κατά το μαγείρεμα.
Θερμός Αέρας Για να πετύχετε το σωστό
χρώμα και τραγανή επι‐
+ Ατμός
φάνεια κατά το ψήσιμο.
Για να το κάνετε πιο ζου‐
μερό όταν τα ξαναζεσταί‐
νετε.
Λειτουργία
φούρνου
Απόψυξη
Πυρόλυση
Χρήση
Για ενεργοποίηση του πυ‐
ρολυτικού καθαρισμού
του φούρνου. Η λειτουρ‐
γία αυτή καίει τα στερεά
υπολείμματα που υπάρ‐
χουν μέσα στο φούρνο.
6.3 Ρύθμιση ενός
προγράμματος
1. Στρέψτε τον διακόπτη προγραμμάτων
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
2. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργίας για
να επιλέξετε τη θερμοκρασία.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, στρέψτε τους διακόπτες στη
θέση απενεργοποίησης.
6.4 Ταχεία Προθέρμανση
Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης.
Μην τοποθετείτε φαγητό
στον φούρνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η Ταχεία
προθέρμανση.
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να ρυθμίσετε την ταχεία
προθέρμανση.
2. Στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
12
www.aeg.com
Μόλις ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα
σήμα.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
6.5 Ένδειξη προθέρμανσης
6.7 Ένδειξη δοχείου νερού
Κατά το μαγείρεμα με ατμό, η ένδειξη
Δοχείου Νερού υποδεικνύει τη στάθμη
του νερού στο δοχείο.
•
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
φούρνου, οι γραμμές στην οθόνη
εμφανίζονται μία-μία καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία του φούρνου και
εξαφανίζονται καθώς μειώνεται.
6.6 Μαγείρεμα με Ατμό
Χρησιμοποιείτε μόνο νερό.
Μη χρησιμοποιείτε
φιλτραρισμένο (απιονισμένο)
ή αποσταγμένο νερό. Μη
χρησιμοποιείτε άλλα υγρά.
Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα
ή αλκοολούχα υγρά στη
θήκη νερού.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία .
2. Πιέστε το κάλυμμα της θήκης νερού
για να την ανοίξετε.
3. Γεμίστε τη θήκη νερού με νερό μέχρι
να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
του Γεμάτου Δοχείου.
Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου
είναι 900 ml. Επαρκεί για 55 - 60
λεπτά περίπου μαγειρέματος.
4. Σπρώξτε τη θήκη νερού στην αρχική
της θέση.
5. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία μεταξύ 130
°C και 230 °C.
Το μαγείρεμα με ατμό επιτυγχάνει
ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αυτό
το εύρος θερμοκρασίας.
6. Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από
την ολοκλήρωση του μαγειρέματος με
ατμό.
Περιμένετε τουλάχιστον 60 λεπτά μετά
από κάθε χρήση της λειτουργίας ατμού
για την αποφυγή εξόδου καυτού νερού
από τη βαλβίδα εξαγωγής νερού.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η συσκευή είναι ζεστή.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων. Να είστε
προσεκτικοί όταν αδειάζετε
τη θήκη νερού.
•
•
Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, στην
και
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
ακούγεται ένα σήμα. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο
μέχρι τη μέση, στην οθόνη εμφανίζεται
η ένδειξη
.
Όταν το δοχείο είναι άδειο, στην
και
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
ακούγεται ένα σήμα. Γεμίστε ξανά το
δοχείο.
Αν γεμίσετε το δοχείο με
πολύ νερό, η έξοδος
ασφαλείας αδειάζει το
επιπλέον νερό στο κάτω
μέρος του φούρνου.
Αφαιρέστε το νερό με ένα
σφουγγάρι.
6.8 Άδειασμα του δοχείου
νερού
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος
είναι κρύος πριν αρχίσετε το
άδειασμα του δοχείου νερού.
1. Προετοιμάστε τον σωλήνα
αποχέτευσης (C), που
περιλαμβάνεται στη συσκευασία με
το εγχειρίδιο χρήστη. Τοποθετήστε το
ρακόρ (Β) στη μια άκρη του σωλήνα
αποχέτευσης.
2. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του
σωλήνα αποχέτευσης (C) σε ένα
δοχείο. Τοποθετήστε το σε
χαμηλότερη θέση από τη βαλβίδα
εξαγωγής (A).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
A
B
C
3. Ανοίξτε την πόρτα του φούρνου και
εισαγάγετε το ρακόρ (Β) στη βαλβίδα
εξαγωγής (Α).
4. Πιέστε επανειλημμένα το ρακόρ για
να αδειάσετε το δοχείο νερού.
13
Το νερό μπορεί να
παραμείνει στο
εσωτερικό αφού η οθόνη
εμφανίσει την ένδειξη:
Περιμένετε μέχρι να
σταματήσει η ροή νερού
από τη βαλβίδα
εξαγωγής νερού.
5. Αφαιρέστε το ρακόρ από τη βαλβίδα
όταν πλέον έχει σταματήσει η ροή
νερού.
Μη χρησιμοποιείτε το νερό
της αποστράγγισης για να
γεμίσετε πάλι το δοχείο
νερού.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών
ρολογιού
Λειτουργία
ρολογιού
ΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕΛΟΣ
Λειτουργία
ρολογιού
Χρήση
Για εμφάνιση ή αλλαγή
της ώρας. Μπορείτε να
αλλάξετε την ώρα μόνο
όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
Για ρύθμιση της διάρκειας
λειτουργίας του φούρνου.
Χρησιμοποιείται μόνο
όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Για να ρυθμίσετε πότε
απενεργοποιείται ο φούρ‐
νος. Χρησιμοποιείται μό‐
νο όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Συνδυασμός της λειτουρ‐
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ‐ γίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕ‐
ΘΥΣΤΕΡΗ‐ ΛΟΣ.
ΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
Χρήση
Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση αντίστροφης μέ‐
τρησης. Η λειτουργία αυ‐
τή δεν έχει καμία επίδρα‐
ση στη λειτουργία του
φούρνου. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ‐
ΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και αν ο
φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
7.2 Ρύθμιση και αλλαγή της
ώρας
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
εμφανιστούν οι ενδείξεις
και «12:00».
"Η ένδειξη «12» αναβοσβήνει.
1. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε την
ώρα.
για επιβεβαίωση και για
2. Πιέστε το
να μεταβείτε στη ρύθμιση των
λεπτών.
14
www.aeg.com
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το
για επιβεβαίωση αλλιώς
η ρυθμισμένη ώρα θα αποθηκευτεί
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα, μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη της
ώρας
.
7.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει
αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
7.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ορίσετε τα
.
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ορίσετε τα
λεπτά για τον χρόνο της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
για
λεπτά και πιέστε το
επιβεβαίωση. Στρέψτε τον διακόπτη
θερμοκρασίας δεξιά ή αριστερά για
να ρυθμίσετε την ώρα και πιέστε το
για επιβεβαίωση.
και πιέστε το
Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε τις
ώρες για τον χρόνο της ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
για επιβεβαίωση.
Όταν η ρυθμισμένη Διάρκεια φθάνει στο
τέλος, ακούγεται ένα σήμα για 2 λεπτά. Η
ένδειξη
και η ρύθμιση χρόνου
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
7.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
2. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
.
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
3. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε την
ώρα και πιέστε το
για
επιβεβαίωση. Στρέψτε τον διακόπτη
θερμοκρασίας δεξιά ή αριστερά για
να ρυθμίσετε τα λεπτά και πιέστε το
για επιβεβαίωση.
για επιβεβαίωση.
και πιέστε το
Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει
η ένδειξη
.
4. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε τις
ώρες για το ΤΕΛΟΣ και πιέστε το
για επιβεβαίωση. Στρέψτε τον
διακόπτη θερμοκρασίας δεξιά ή
αριστερά για να ρυθμίσετε τα λεπτά
για
για το ΤΕΛΟΣ και πιέστε το
επιβεβαίωση.
Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει.
5. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
Ο Χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί
είτε όταν ο φούρνος είναι
ενεργοποιημένος είτε όταν είναι
απενεργοποιημένος.
1. Πιέστε το
.
3. Ρυθμίστε την ώρα.
4. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ακούγεται το
σήμα.
5. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. "Η
ένδειξη «00:00» και το σύμβολο
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
Οι ενδείξεις
και «00» αναβοσβήνουν
στην οθόνη.
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να ρυθμίσετε τα
δευτερόλεπτα και κατόπιν τα λεπτά.
Όταν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει
τα 60 λεπτά, στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
15
.
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Χρήση του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα
σύμβολο
στη λαβή) στο κέντρο
του κρέατος.
3. Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
στην υποδοχή που βρίσκεται στο
επάνω μέρος του εσωτερικού του
φούρνου.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
μετρά τη θερμοκρασία στον πυρήνα του
κρέατος. Όταν το φαγητό φτάσει στη
θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει, ο
φούρνος απενεργοποιείται.
Θα πρέπει να ρυθμίσετε δύο
θερμοκρασίες:
•
•
Τη θερμοκρασία φούρνου. Ανατρέξτε
στον πίνακα ψησίματος.
Τη θερμοκρασία πυρήνα. Ανατρέξτε
στον πίνακα για τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο τον
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα που συνόδευε τον
φούρνο ή γνήσια
ανταλλακτικά.
1. Επιλέξτε τη λειτουργία φούρνου και
τη θερμοκρασία φούρνου.
2. Τοποθετήστε τη μύτη του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα (με το
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα παραμένει
τοποθετημένος στο κρέας και στην
υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια του
μαγειρέματος.
Την πρώτη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα, η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα
είναι 60 °C. Ενώ αναβοσβήνει το
σύμβολο
, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη
16
www.aeg.com
θερμοκρασίας για να αλλάξετε την
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα και η
προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα.
4. Πιέστε το κουμπί
για να
αποθηκεύσετε τη νέα θερμοκρασία
πυρήνα ή περιμένετε 10
δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η
ρύθμιση αυτόματα.
Η νέα προεπιλεγμένη θερμοκρασία
πυρήνα εμφανίζεται κατά την επόμενη
χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα.
Μόλις το κρέας φτάσει στην καθορισμένη
θερμοκρασία πυρήνα, το σύμβολο του
και
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα
η προεπιλεγμένη θερμοκρασία πυρήνα
αναβοσβήνουν. Θα ακουστεί για 2 λεπτά
το σήμα.
5. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
6. Αφαιρέστε το βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα από την
υποδοχή. Αφαιρέστε το κρέας από
τον φούρνο.
7. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αφαιρείτε τη μύτη και το
βύσμα του αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα με
προσοχή. Ο αισθητήρας
θερμοκρασίας πυρήνα είναι
ζεστός. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος:
1. Πιέστε το
:
• μία φορά - η οθόνη εμφανίζει την
καθορισμένη θερμοκρασία
πυρήνα. Αν θέλετε, μπορείτε να
την αλλάξετε εντός 5
δευτερολέπτων.
• δύο φορές - στην οθόνη
εμφανίζεται η τρέχουσα
θερμοκρασία του φούρνου.
• τρεις φορές - η οθόνη εμφανίζει
την καθορισμένη θερμοκρασία
φούρνου. Αν θέλετε, μπορείτε να
την αλλάξετε εντός 5
δευτερολέπτων. Οι πληροφορίες
αυτές είναι διαθέσιμες μόνο κατά
τη φάση προθέρμανσης.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη
θερμοκρασίας για να αλλάξετε τη
θερμοκρασία.
8.2 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι
στραμμένα προς τα κάτω.
Κάθε φορά που τοποθετείτε τον
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα στην
υποδοχή, πρέπει να ρυθμίζετε ξανά τη
θερμοκρασία πυρήνα. Δεν μπορείτε να
επιλέξετε τη διάρκεια και την ώρα τέλους.
Όταν ο φούρνος υπολογίζει για πρώτη
φορά την προσωρινή διάρκεια,
αναβοσβήνει το σύμβολο
στην οθόνη.
Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, η
οθόνη εμφανίζει τη διάρκεια
μαγειρέματος. Κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος πραγματοποιούνται
υπολογισμοί στο παρασκήνιο, και η τιμή
της διάρκειας ενημερώνεται στην οθόνη
εάν απαιτείται.
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
1. Τραβήξτε προς τα έξω τον δεξιό και
τον αριστερό τηλεσκοπικό βραχίονα.
°C
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
2. Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα
επάνω στους τηλεσκοπικούς
βραχίονες και σπρώξτε τους
προσεκτικά στο εσωτερικό του
φούρνου.
°C
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
8.3 Τηλεσκοπικοί Βραχίονες
Φυλάξτε τις οδηγίες
εγκατάστασης για τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες για
μελλοντική χρήση.
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε σπρώξει τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε την πόρτα του
φούρνου.
8.4 Αξεσουάρ για το
μαγείρεμα με ατμό
Το σετ αξεσουάρ ψησίματος
με ατμό δεν παρέχεται μαζί
με τον φούρνο. Για
περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τον
πωλητή της περιοχής σας.
Το σκεύος ψησίματος διαίτης για
λειτουργίες μαγειρέματος με ατμό
Το σκεύος αποτελείται από ένα γυάλινο
μπολ, ένα καπάκι με μια οπή για το
18
www.aeg.com
σωλήνα του εγχυτήρα (C) και μια
χαλύβδινη σχάρα για να τοποθετήσετε
στο κάτω μέρος του σκεύους ψησίματος.
Εγχυτήρας για απευθείας μαγείρεμα
με ατμό (D)
Γυάλινο μπολ (Α)
Χαλύβδινη σχάρα (Ε)
Καπάκι (Β)
•
Μην τοποθετείτε καυτό το σκεύος
ψησίματος πάνω σε κρύες / υγρές
επιφάνειες.
•
Μην τοποθετείτε κρύα υγρά στο
σκεύος ψησίματος όταν είναι καυτό.
•
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύος
ψησίματος πάνω σε καυτή επιφάνεια
μαγειρέματος.
Ο εγχυτήρας και ο σωλήνας εγχυτήρα
C
D
«C» είναι ο σωλήνας εγχυτήρα για
μαγείρεμα με ατμό, «D» είναι ο εγχυτήρας
για απευθείας μαγείρεμα με ατμό.
Σωλήνας εγχυτήρα (C)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
19
Μην καθαρίζετε το σκεύος ψησίματος
με λειαντικά, συρμάτινα σφουγγάρια
και σκόνες καθαρισμού.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του εγχυτήρα
δεν έχει συνθλιβεί και ότι δεν αγγίζει
κάποια αντίσταση στην επάνω πλευρά
του φούρνου.
4. Ρυθμίστε το φούρνο για τη λειτουργία
μαγειρέματος με ατμό.
8.6 Απευθείας μαγείρεμα με
ατμό
8.5 Μαγείρεμα με ατμό σε
σκεύος ψησίματος διαίτης
Τοποθετήστε το φαγητό επάνω στη
χαλύβδινη σχάρα μέσα στο σκεύος
ψησίματος. Προσθέστε λίγο νερό.
Τοποθετήστε το φαγητό επάνω στη
χαλύβδινη σχάρα μέσα στο σκεύος
ψησίματος και τοποθετήστε το καπάκι.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιήσετε το
καπάκι του σκεύους.
1. Εισαγάγετε το σωλήνα του εγχυτήρα
στην ειδική οπή στο καπάκι του
σκεύους ψησίματος διαίτης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαιτείται προσοχή κατά τη
χρήση του εγχυτήρα, όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε
λειτουργία. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
φούρνου για να πιάσετε τον
εγχυτήρα, όταν ο φούρνος
είναι ζεστός. Αφαιρείτε πάντα
τον εγχυτήρα από τον
φούρνο, όταν δεν
χρησιμοποιείτε λειτουργία
μαγειρέματος με ατμό.
C
2. Τοποθετήστε το σκεύος ψησίματος
στη δεύτερη θέση σχάρας από κάτω.
3. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του
σωλήνα εγχυτήρα στην είσοδο ατμού.
Ο σωλήνας εγχυτήρα είναι
ειδικά κατασκευασμένος για
μαγείρεμα και δεν περιέχει
επικίνδυνα υλικά.
1. Τοποθετήστε τον εγχυτήρα (D) μέσα
στο σωλήνα εγχυτήρα (C).
Τοποθετήστε την άλλη άκρη στην
είσοδο ατμού.
20
www.aeg.com
Όταν μαγειρεύετε φαγητά όπως
κοτόπουλο, πάπια, γαλοπούλα, κατσίκι ή
μεγάλο ψάρι, εισαγάγετε τον εγχυτήρα
(D) απευθείας μέσα στο άδειο τμήμα του
κρέατος. Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείτε
φράξιμο των οπών.
2. Τοποθετήστε το σκεύος ψησίματος
στην πρώτη ή τη δεύτερη θέση
σχάρας από κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του εγχυτήρα
δεν έχει συνθλιβεί και ότι δεν αγγίζει
κάποια αντίσταση στην επάνω πλευρά
του φούρνου.
3. Ρυθμίστε το φούρνο για τη λειτουργία
μαγειρέματος με ατμό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το μαγείρεμα με ατμό, ανατρέξτε στους
πίνακες μαγειρέματος για μαγείρεμα με
ατμό στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και
Συμβουλές».
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
9.1 Χρήση του Κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
9.2 Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Όταν το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
χειριστείτε τον φούρνο ακούσια.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
Κλείδωμα Χειρισμού μόνο όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργιών φούρνου βρίσκεται στη
θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
Όταν το Κλείδωμα Χειρισμού είναι
ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις
θερμοκρασίας και ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας φούρνου δεν μπορούν να
αλλαχθούν ακούσια.
και
για 2
τα κουμπιά
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζονται οι ενδείξεις SAFE και
.
Τα σύμβολα εμφανίζονται
στην οθόνη επίσης όταν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Πυρόλυσης.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, επαναλάβετε το
βήμα 2.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
και
2. Πιέστε παρατεταμένα τα
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc για 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc όταν στρέψετε το
διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί
όταν είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Χειρισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Όταν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου, ο φούρνος απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τον φούρνο ενώ
είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα Χειρισμού
αλλάζει αυτόματα σε Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη και η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
3
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί, για να
θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία
μετά από μια αυτόματη απενεργοποίηση.
Η Αυτόματη
απενεργοποίηση δεν
λειτουργεί με τις λειτουργίες:
αισθητήρας θερμοκρασίας
πυρήνα, Φωτισμός
Φούρνου, Διάρκεια, Τέλος.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
9.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Όταν απενεργοποιείτε τον φούρνο, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας
εάν η
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C.Στρέψτε τον
διακόπτη λειτουργίας αριστερά ή δεξιά
για να ελέγξετε τη θερμοκρασία φούρνου.
9.4 Αυτόματη
απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν μια λειτουργία του φούρνου
λειτουργεί και δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (h)
30 - 115
12.5
9.5 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
9.6 Θερμοστάτης ασφαλείας
Η εσφαλμένη λειτουργία του φούρνου ή
τα ελαττωματικά εξαρτήματα μπορούν να
προκαλέσουν επικίνδυνη υπερθέρμανση.
Για να αποτραπεί κάτι τέτοιο, ο φούρνος
διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας, ο οποίος
διακόπτει την παροχή ρεύματος. Ο
φούρνος ενεργοποιείται ξανά αυτόματα
μόλις μειωθεί η θερμοκρασία.
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
21
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
22
www.aeg.com
10.1 Συστάσεις μαγειρέματος
Ο φούρνος έχει πέντε θέσεις σχαρών.
προκειμένου να μη λερωθεί ο φούρνος με
λεκέδες που ίσως να μη βγαίνουν.
Αφήστε το κρέας να κρυώσει για περίπου
15 λεπτά πριν το κόψετε, ώστε να μη
χάσει τους χυμούς του.
Μετρήστε τις θέσεις των σχαρών
αρχίζοντας από το κάτω μέρος του
φούρνου.
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές
ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο
μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
Ο φούρνος διαθέτει ένα ειδικό σύστημα
για την κυκλοφορία του αέρα και
ανακυκλώνει διαρκώς τον ατμό. Με το
σύστημα αυτό, μπορείτε να μαγειρέψετε
σε ένα περιβάλλον ατμού, διατηρώντας
τα τρόφιμα μαλακά εσωτερικά και
τραγανά εξωτερικά. Μειώνει τον χρόνο
μαγειρέματος και την κατανάλωση
ενέργειας.
Ψήσιμο κέικ
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου
πριν περάσουν 3/4 του καθορισμένου
χρόνου ψησίματος.
Για να αποφύγετε τον πολύ καπνό στο
φούρνο όταν ψήνετε, προσθέστε λίγο
νερό στο βαθύ ταψί. Για να αποφύγετε τη
συμπύκνωση του καπνού, προσθέτετε
νερό κάθε φορά που το νερό εξατμίζεται.
Χρόνοι μαγειρέματος
Η διάρκεια μαγειρέματος εξαρτάται από
το είδος του φαγητού, τη σύσταση και τον
όγκο του.
Αρχικά, παρακολουθείτε την απόδοση
όταν μαγειρεύετε. Βρείτε τις πλέον
κατάλληλες ρυθμίσεις (σκάλα
μαγειρέματος, διάρκεια μαγειρέματος
κ.λπ.) για τα μαγειρικά σας σκεύη, τις
συνταγές σας και τις ποσότητες όταν
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.
10.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
Εάν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο
ταψιά ψησίματος, αφήστε ένα κενό
επίπεδο ανάμεσά τους.
•
Μαγείρεμα κρέατος και ψαριού
Για τρόφιμα με πολύ λίπος,
χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί,
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
φαγητά.
10.3 Πίνακας μαγειρέματος και ψησίματος
Κέικ
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Χρόνος
(min)
Σχόλια
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Ζύμη
170
2
160
3 (2 και 4)
45 - 60
Σε φόρμα
για κέικ
Ζύμη για
μπισκότα
σόρτμ‐
πρεντ
170
2
160
3 (2 και 4)
20 - 30
Σε φόρμα
για κέικ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Χρόνος
(min)
Σχόλια
23
Cheese
cake με
βουτυρό‐
γαλα
170
1
165
2
80 - 100
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
Κέικ μήλου
(Μηλόπι‐
170
2
160
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
80 - 100
Σε δύο
φόρμες για
κέικ των 20
cm επάνω
σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Στρούντελ
175
3
150
2
60 - 80
Σε ταψί
ψησίματος
Πάστα
φλώρα
170
2
165
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
30 - 40
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
Αφράτο
κέικ
170
2
150
2
40 - 50
Σε φόρμα
για κέικ
των 26 cm
Χριστου‐
γεννιάτικο
κέικ / Κέικ
160
2
150
2
90 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
175
1
160
2
50 - 60
Σε μακρό‐
στενη φόρ‐
μα
170
3
150 - 160
3
20 - 30
Σε ταψί
ψησίματος
-
-
140 - 150
2 και 4
25 - 35
Σε ταψί
ψησίματος
-
-
140 - 150
1, 3 και 5
30 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
τα)1)
φρούτων1)
Τάρτα με
δαμάσκη‐
να1)
Μικρά κέικ
- ένα επί‐
πεδο1)
Μικρά κέικ
- δύο επί‐
πεδα1)
Μικρά κέικ
- τρία επί‐
πεδα1)
24
www.aeg.com
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Χρόνος
(min)
Σχόλια
Μπισκότα / 140
ζύμη σε
λωρίδες ένα επίπε‐
δο
3
140 - 150
3
25 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Μπισκότα / ζύμη σε
λωρίδες δύο επίπε‐
δα
-
140 - 150
2 και 4
35 - 40
Σε ταψί
ψησίματος
Μπισκότα / ζύμη σε
λωρίδες τρία επίπε‐
δα
-
140 - 150
1, 3 και 5
35 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Μαρέγκες - 120
ένα επίπε‐
δο
3
120
3
80 - 100
Σε ταψί
ψησίματος
Μαρέγκες - δύο επίπε‐
-
120
2 και 4
80 - 100
Σε ταψί
ψησίματος
190
3
190
3
12 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
Εκλέρ - ένα 190
επίπεδο
3
170
3
25 - 35
Σε ταψί
ψησίματος
Εκλέρ δύο επίπε‐
δα
-
-
170
2 και 4
35 - 45
Σε ταψί
ψησίματος
Τάρτες
180
2
170
2
45 - 70
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
Κέικ φρού‐
των
160
1
150
2
110 - 120
Σε φόρμα
για κέικ
των 24 cm
Κέικ «σά‐
170
1
160
2 (αριστε‐
ρά και δε‐
ξιά)
30 - 50
Σε φόρμα
για κέικ
των 20 cm
δα1)
Φραντζο‐
λάκια1)
ντουιτς»1)
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
25
Ψωμί και πίτσα
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Λευκό ψω‐
Χρόνος
(min)
Σχόλια
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 τεμά‐
χια, 500 g
το τεμάχιο
Ψωμί σίκα‐ 190
λης
1
180
1
30 - 45
Σε μακρό‐
στενη φόρ‐
μα
Ψωμάκια1)
190
2
180
2 (2 και 4)
25 - 40
6 - 8 ψω‐
μάκια σε
ταψί ψησί‐
ματος
Πίτσα1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
ή βαθύ τα‐
ψί
Βουτήμα‐
200
3
190
3
10 - 20
Σε ταψί
ψησίματος
Χρόνος
(min)
Σχόλια
μί1)
τα1)
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Τάρτες
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Σουφλέ ζυ‐ 200
μαρικών
2
180
2
40 - 50
Σε φόρμα
Σουφλέ λα‐ 200
χανικών
2
175
2
45 - 60
Σε φόρμα
Κις1)
180
1
180
1
50 - 60
Σε φόρμα
Λαζάνια1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
Καννελό‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Σε φόρμα
νια1)
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
26
www.aeg.com
Κρέας
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Χρόνος
(min)
Σχόλια
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Βοδινό
200
2
190
2
50 - 70
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Χοιρινό
180
2
180
2
90 - 120
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Μοσχάρι
190
2
175
2
90 - 120
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Ψητό βοδι‐
νό, λίγο
ψημένο
210
2
200
2
50 - 60
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Ψητό βοδι‐
νό, μέτρια
ψημένο
210
2
200
2
60 - 70
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Ψητό βοδι‐
νό, καλο‐
ψημένο
210
2
200
2
70 - 75
Σε μεταλλι‐
κή σχάρα
Χοιρινό
ωμοπλάτη
180
2
170
2
120 - 150
Με την πέ‐
τσα
Μπούτι
χοιρινό
180
2
160
2
100 - 120
2 κομμάτια
Αρνί
190
2
175
2
110 - 130
Μπούτι
Κοτόπουλο 220
2
200
2
70 - 85
Ολόκληρη
Γαλοπούλα 180
2
160
2
210 - 240
Ολόκληρη
Πάπια
175
2
220
2
120 - 150
Ολόκληρη
Χήνα
175
2
160
1
150 - 200
Ολόκληρη
Κουνέλι
190
2
175
2
60 - 80
Σε κομμά‐
τια
Λαγός
190
2
175
2
150 - 200
Σε κομμά‐
τια
Φασιανός
190
2
175
2
90 - 120
Ολόκληρη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27
Ψάρι
Τύπος φα‐ Πάνω/Κάτω Θέρμανση
γητού
Θερμο‐
Θέση σχά‐
κρασία
ρας
(°C)
Θερμός Αέρας
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Θέση σχά‐
ρας
Πέστροφα / 190
Συναγρίδα
2
175
Τόνος / Σο‐ 190
λομός
2
175
10.4 Γκριλ Με Θερμό Αέρα
Χρόνος
(min)
Σχόλια
2
40 - 55
3 - 4 ψάρια
2
35 - 60
4 - 6 φιλέτα
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Βοδινό
Προθερμάνετε το φούρνο.
Ρολό κιμάς,
0,75 - 1 kg
160 - 170
50 - 60
Για τον υπολογισμό του χρόνου
ψησίματος πολλαπλασιάστε τον χρόνο
που δίνεται στον παρακάτω πίνακα με τα
εκατοστά πάχους του φιλέτου.
Χοιρ. Κότσι
(προβρ.),
0,75 kg - 1
kg
150 - 170
90 - 120
Χρησιμοποιήστε την πρώτη ή τη δεύτερη
θέση σχάρας.
Τύπος φα‐
γητού
Θερμο‐
κρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Ψητό βοδινό 190 - 200
ή φιλέτο, λίγο
ψημένο
5-6
Ψητό βοδινό
ή φιλέτο, μέ‐
τρια ψημένο
180 - 190
6-8
Ψητό βοδινό
ή φιλέτο, κα‐
λοψημένο
170 - 180
8 - 10
Χοιρινό
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Ωμοπλάτη,
160 - 180
λαιμός, χοι‐
ρομέρι 1 - 1,5
kg
90 - 120
Μπριζόλα,
κορτεζίνες, 1
- 1,5 kg
60 - 90
170 - 180
Μοσχάρι
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Ψητό μοσχά‐ 160 - 180
ρι, 1 kg
90 - 120
Μοσχαρίσιο
κότσι, 1,5 - 2
kg
120 - 150
160 - 180
Αρνί
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Μπούτι αρ‐
νιού, αρνί
ψητό, 1 - 1,5
kg
150 - 170
100 - 120
Σπάλα αρ‐
νιού, 1 - 1,5
kg
160 - 180
40 - 60
28
www.aeg.com
Πουλερικά
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Μερίδες που‐ 200 - 220
λερικών, 0,2
- 0,25 kg η
κάθε μια
30 - 50
Κοτόπουλο,
μισό, 0,4 0,5 kg το κά‐
θε ένα
190 - 210
35 - 50
Κοτόπουλο,
κότα, 1 - 1,5
kg
190 - 210
50 - 70
Πάπια, 1,5 2 kg
180 - 200
80 - 100
Χήνα, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Γαλοπούλα,
2,5 - 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Γαλοπούλα,
4 - 6 kg
140 - 160
150 - 240
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐ Χρόνος
σία (°C)
(min)
Ψάρι ολόκλη‐ 210 - 220
ρο, 1 - 1,5 kg
40 - 60
10.5 Υγρός Θερμός Αέρας
Για καλύτερα αποτελέσματα
ακολουθήστε τους χρόνους
ψησίματος που
αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
Κατά τη διάρκεια του
μαγειρέματος, ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής μόνο
όταν είναι απαραίτητο.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Ζυμαρικά ωγκρατέν
190 - 200
45 - 55
2
Πατάτες ωγκρατέν
160 - 170
60 - 75
2
Μουσακάς
180 - 200
75 - 90
2
Λαζάνια
160 - 170
55 - 70
2
Καννελόνια
170 - 190
65 - 75
2
Τάρτα με βάση το ψωμί
150 - 160
75 - 90
2
Ρυζόγαλο
170 - 190
45 - 60
2
Κέικ μήλου
150 - 160
75 - 85
2
Λευκό ψωμί
180 - 190
50 - 60
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
29
10.6 Απόψυξη
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα Χρόνος
(kg)
απόψυξης
(min)
Επιπλέον χρό‐
νος απόψυξης
(min)
Σχόλια
Κοτόπουλο
1.0
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπου‐
λο επάνω σε ένα αναπο‐
δογυρισμένο πιατάκι μέ‐
σα σε ένα μεγάλο πιάτο
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Κρέας
1.0
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Κρέας
0.5
90 - 120
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη
πλευρά μόλις περάσει ο
μισός χρόνος.
Πέστροφα
1.50
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλες
3.0
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
2.5
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 2,0
80 - 100
10 - 15
Μπορείτε να χτυπήσετε
την κρέμα ακόμη και αν
παραμένει ελαφρώς πα‐
γωμένη σε κάποια ση‐
μεία.
Τούρτα
1.4
60
60
-
10.7 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
•
•
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό
στο λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα,
σταματήστε το φούρνο μόλις περάσει
ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την
πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για
μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η
ξήρανση.
Λαχανικά
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Φασόλια
60 - 70
Πιπεριές
Λαχανικά για
σούπα
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
30
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Μανιτάρια
50 - 60
Μυρωδικά
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
3
1/4
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Θέση σχάρας
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Φρούτα
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10.8 Θερμός Αέρας + Ατμός
Κέικ και γλυκά
Τύπος φαγητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση
σχάρας
Σχόλια
Κέικ μήλου1)
160
60 - 80
2
Σε φόρμα για κέικ των 20
cm
Τάρτες
175
30 - 40
2
Σε φόρμα για κέικ των 26
cm
Κέικ φρούτων
160
80 - 90
2
Σε φόρμα για κέικ των 26
cm
Αφράτο κέικ
160
35 - 45
2
Σε φόρμα για κέικ των 26
cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
Σε φόρμα για κέικ των 20
cm
Τάρτα με δαμά‐
160
40 - 50
2
Σε μακρόστενη φόρμα
Μικρά κέικ
150 - 160
25 - 30
3 (2 και 4)
Σε ταψί ψησίματος
Μπισκότα
150
20 - 35
3 (2 και 4)
Σε ταψί ψησίματος
Γλυκά ψωμάκια1)
180 - 200
12 - 20
2
Σε ταψί ψησίματος
Μπριός1)
180
15 - 20
3 (2 και 4)
Σε ταψί ψησίματος
σκηνα1)
1) Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Σουφλέ
Μαγειρέψτε σε φόρμα για κέικ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Λαχανικά γεμιστά
170 - 180
30 - 40
1
Λαζάνια
170 - 180
40 - 50
2
Πατάτες ωγκρατέν
160 - 170
50 - 60
1 (2 και 4)
Κρέας
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε μεταλλική σχάρα.
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Κουνέλι,
κομμάτια
170 - 180
60 - 90
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Ψητό χοιρι‐
νό, 1 kg
180
90 - 110
Μοσχάρι, 1
kg
180
90 - 110
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Ψητό βοδινό 210
- λίγο ψημέ‐
νο, 1 kg
45 - 50
Χήνα, ολό‐
κληρη, 3 kg
160 - 170
150 - 200
Ψητό βοδινό 200
- μέτρια ψη‐
μένο, 1 kg
55 - 65
Ψητό βοδινό 190
- καλοψημέ‐
νο, 1 kg
65 - 75
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Αρνί, μπού‐
τι, 1 kg
175
110 - 130
Κοτόπουλο,
ολόκληρο 1
kg
200
55 - 65
Γαλοπούλα,
ολόκληρη, 4
kg
170
180 - 240
Πάπια, ολό‐
κληρη, 2 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
31
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας.
Ψάρι
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Πέστροφα,
3 - 4 ψάρια,
1,5 kg
180
25 - 35
Τόνος, 4 - 6
φιλέτα, 1,2
kg
175
35 - 50
Μπακαλιά‐
ρος
200
20 - 30
Ξαναζέσταμα με ατμό
Ξαναζεστάνετε το φαγητό σας στο πιάτο.
Προθερμάνετε τον φούρνο για 10 λεπτά.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Γάστρα /
Ωγκρατέν
130
15 - 25
32
www.aeg.com
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Τύπος φα‐
γητού
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Ζυμαρικά
και σάλτσα
130
10 - 15
Κρέας
130
10 - 15
Συνοδευτικά 130
πιάτα (π.χ.
ρύζι, πατά‐
τες, ζυμαρι‐
κά)
10 - 15
Λαχανικά
130
10 - 15
Φαγητά
ενός πιάτου
10 - 15
130
10.9 Μαγείρεμα σε σκεύος
ψησίματος διαίτης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας + Ατμός.
Λαχανικά
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Μπρόκολο, τεμάχια
130
20 - 25
2
Μελιτζάνα
130
15 - 20
2
Κουνουπίδι, τεμάχια
130
25 - 30
2
Ντομάτες
130
15
2
Λευκά σπαράγγια
130
25 - 35
2
Πράσινα σπαράγγια
130
35 - 45
2
Κολοκυθάκια, φέτες
130
20 - 25
2
Καρότα
130
35 - 40
2
Μάραθος
130
30 - 35
2
Ρέβα
130
25 - 30
2
Πιπεριές σε λωρίδες
130
20 - 25
2
Σέλινο σε φέτες
130
30 - 35
2
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Βραστό ζαμπόν
130
55 - 65
2
Ποσέ στήθος κοτό‐
πουλου
130
25 - 35
2
80 - 100
2
Κρέας
Kasseler (χοιρινό κα‐ 130
πνιστό κόντρα)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
33
Ψάρι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πέστροφα
130
25 - 30
2
Φιλέτο σολομού
130
25 - 30
2
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Ρύζι
130
35 - 40
2
Πατάτες με τη φλού‐
δα, μέτριες
130
50 - 60
2
Βραστές πατάτες,
κομμένες στα τέσσε‐
ρα
130
35 - 45
2
Καλαμπόκι Polenta
130
40 - 45
2
Συνοδευτικά πιάτα
10.10 Πίνακας αισθητήρα
θερμοκρασίας πυρήνα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία πυρή‐
να φαγητού (°C)
Ψητό μοσχάρι
75 - 80
Μοσχάρι κότσι
85 - 90
Ψητό βοδινό, λί‐
γο ψημένο
45 - 50
Ψητό βοδινό, μέ‐
τρια ψημένο
60 - 65
Ψητό βοδινό, κα‐
λοψημένο
70 - 75
Χοιρινό ωμοπλά‐
τη
80 - 82
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία πυρή‐
να φαγητού (°C)
Μπούτι χοιρινό
75 - 80
Αρνί
70 - 75
Κοτόπουλο
98
Λαγός
70 - 75
Πέστροφα / Συν‐
αγρίδα
65 - 70
Τόνος / Σολομός
65 - 70
10.11 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC
60350-1.
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Αξε‐
σουάρ
Θέση
σχά‐
ρας
Θερ‐
Χρόνος (min)
μοκρα‐
σία
(°C)
Σχόλια
Μικρό
κέικ
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Ταψί ψη‐
σίματος
3
170
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
20 - 30
34
www.aeg.com
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Αξε‐
σουάρ
Θέση
σχά‐
ρας
Θερ‐
Χρόνος (min)
μοκρα‐
σία
(°C)
Σχόλια
Μικρό
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί ψη‐
σίματος
3
150 160
20 - 35
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
Μικρό
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Ταψί ψη‐
σίματος
2 και 4 150 160
20 - 35
Τοποθετήστε 20
μικρά κέικ ανά τα‐
ψί ψησίματος.
Μηλόπιτα Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Μεταλλι‐ 2
κή σχάρα
180
70 - 90
Χρησιμοποιήστε 2
βαθιά ταψιά/
φόρμες (διαμέ‐
τρου 20 cm), το‐
ποθετημένα δια‐
γώνια.
Μηλόπιτα Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐ 2
κή σχάρα
160
70 - 90
Χρησιμοποιήστε 2
βαθιά ταψιά/
φόρμες (διαμέ‐
τρου 20 cm), το‐
ποθετημένα δια‐
γώνια.
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Πάνω + Κά‐
τω Θέρμαν‐
ση
Μεταλλι‐ 2
κή σχάρα
170
40 - 50
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm).
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐ 2
κή σχάρα
160
40 - 50
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm).
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
Άπαχο
αφράτο
κέικ
Θερμός Αέ‐
ρας / Ψήσι‐
μο με Αέρα
Μεταλλι‐ 2 και 4 160
κή σχάρα
40 - 60
Χρησιμοποιήστε
φόρμα για κέικ
(διάμετρος 26
cm). Τοποθετημέ‐
νη διαγώνια.
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 10 λε‐
πτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
35
Αξε‐
σουάρ
Θέση
σχά‐
ρας
Θερ‐
Χρόνος (min)
μοκρα‐
σία
(°C)
Σχόλια
Μπισκότα Θερμός Αέ‐
σόρτμ‐
ρας / Ψήσι‐
πρεντ
μο με Αέρα
Ταψί ψη‐
σίματος
3
140 150
20 - 40
-
Μπισκότα Θερμός Αέ‐
σόρτμ‐
ρας / Ψήσι‐
πρεντ
μο με Αέρα
Ταψί ψη‐
σίματος
2 και 4 140 150
25 - 45
-
Μπισκότα Πάνω + Κά‐
σόρτμ‐
τω Θέρμαν‐
πρεντ
ση
Ταψί ψη‐
σίματος
3
140 150
25 - 45
-
Φρυγανι‐
σμένο
ψωμί
4 - 6 τε‐
μάχια
Μεταλλι‐ 4
κή σχάρα
μέγ.
2 - 3 λεπτά
Προθερμάνετε τον
πρώτη πλευ‐
φούρνο για 3 λε‐
ρά, 2 - 3 λεπτά πτά.
δεύτερη πλευ‐
ρά
Σε μεταλ‐
λική σχά‐
ρα και
βαθύ τα‐
ψί
μέγ.
20 - 30
Γκριλ
Μοσχαρί‐ Γκριλ
σιο μπι‐
φτέκι
6 τεμάχια,
0,6 kg
4
Τοποθετήστε τη
μεταλλική σχάρα
στο τέταρτο επίπε‐
δο και το ταψί για
τα λίπη στο τρίτο
επίπεδο του
φούρνου. Γυρίστε
το φαγητό μόλις
περάσει ο μισός
χρόνος μαγειρέ‐
ματος.
Προθερμάνετε τον
φούρνο για 3 λε‐
πτά.
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο
απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου
μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί
του γκριλ.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από
κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό
πανί, χλιαρό νερό και κάποιο
καθαριστικό. Τα αξεσουάρ δεν πλένονται
στο πλυντήριο πιάτων.
36
www.aeg.com
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
αξεσουάρ, μην τα καθαρίζετε με ισχυρά
καθαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο
πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
Μπορεί να σχηματιστούν συμπυκνωμένοι
ατμοί στο εσωτερικό ή στα τζάμια της
πόρτας του φούρνου. Για να μειώσετε τη
συμπύκνωση υδρατμών, αφήστε τον
φούρνο να λειτουργήσει για 10 λεπτά
πριν από το μαγείρεμα.Καθαρίζετε την
υγρασία από το εσωτερικό έπειτα από
κάθε χρήση.
11.2 Φούρνοι από
ανοξείδωτο χάλυβα ή
αλουμίνιο
Καθαρίστε την πόρτα του φούρνου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα υγρό πανί ή
ένα σφουγγάρι. Στεγνώστε την με ένα
μαλακό πανί.
Μη χρησιμοποιείτε σύρμα, οξέα ή
προϊόντα που χαράσσουν, διότι μπορεί
να καταστρέψουν την επιφάνεια του
φούρνου. Καθαρίστε το χειριστήριο του
φούρνου λαμβάνοντας τις ίδιες
προφυλάξεις.
11.3 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
11.4 Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ
και τα αποσπώμενα
στηρίγματα σχαρών.
Μην αρχίσετε την Πυρόλυση
εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο φούρνος ζεσταίνεται πολύ.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν άλλες συσκευές έχουν
εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Πυρόλυσης. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
1. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου
με ένα υγρό, μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
χρήση», «Λειτουργίες φούρνου».
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση της
πυρόλυσης.
• εάν πιέσετε ταυτόχρονα
4. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη
,
στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη διάρκεια
πυρόλυσης:
Επιλογή
Περιγραφή
P1
Ελαφρύς
καθαρισμός.
Διάρκεια: 1
ώρα 30
λεπτά.
P2
τα κουμπιά
και
,
ενώ στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
PYR.
11.6 Καθαρισμός του δοχείου
νερού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη βάζετε νερό στο δοχείο
νερού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας καθαρισμού.
Κανονικός
καθαρισμός.
Διάρκεια: 2
ώρες 30
λεπτά.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η
πυρόλυση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ΤΕΛΟΣ για να καθυστερήσετε
την έναρξη του καθαρισμού.
Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, ο
λαμπτήρας φούρνου παραμένει σβηστός.
5. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, η πόρτα
κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη
και οι ράβδοι της ένδειξης
θερμότητας μέχρι να ξεκλειδώσει η
πόρτα.
Για να διακόψετε την πυρόλυση πριν
ολοκληρωθεί, στρέψτε τον διακόπτη
λειτουργιών φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
6. Όταν η πυρόλυση ολοκληρωθεί, η
οθόνη προβάλλει την ώρα της
ημέρας. Η πόρτα του φούρνου
παραμένει κλειδωμένη.
7. Όταν ο φούρνος έχει πλέον κρυώσει,
η πόρτα ξεκλειδώνει.
11.5 Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται πυρόλυση,
στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PYR
για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
φούρνου.
37
Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας καθαρισμού,
μπορεί να στάξει νερό από
την είσοδο ατμού στο
εσωτερικό του φούρνου.
Τοποθετήστε ένα ταψί για τα
λίπη στο επίπεδο σχάρας
ακριβώς κάτω από την
είσοδο ατμού ώστε να μην
πέσει νερό στο κάτω μέρος
του εσωτερικού του
φούρνου.
Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να
σχηματιστούν επικαθίσεις αλάτων στο
εσωτερικό του φούρνου. Για να το
αποτρέψετε αυτό, καθαρίζετε τα τμήματα
του φούρνου που δημιουργούν τον ατμό.
Αδειάζετε το δοχείο μετά από κάθε
μαγείρεμα με ατμό.
Τύποι νερού
•
•
•
Μαλακό νερό με χαμηλή
περιεκτικότητα σε άλατα - ο
συνιστώμενος τύπος. Μειώνει τον
αριθμό των διαδικασιών καθαρισμού.
Νερό της βρύσης - μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αν διαθέτετε φίλτρο
καθαρισμού ή αφαλάτωσης στην
οικιακή παροχή νερού.
Σκληρό νερό με υψηλή
περιεκτικότητα σε άλατα - δεν
επηρεάζει την απόδοση του φούρνου,
ωστόσο αυξάνει τον αριθμό των
διαδικασιών καθαρισμού.
38
www.aeg.com
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Ο.Υ.
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
Επικάθηση
ασβεστίου
Σκληρότητα νερού
(Γαλλικοί βαθ‐
μοί)
(Γερμανικοί
βαθμοί)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Μαλακό
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Μέτριας σκληρό‐ 50 κύκλους - 2
τητας
μήνες
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Σκληρό ή ασβε‐
στούχο
40 κύκλους - 1,5
μήνες
άνω των 180
mg/l
άνω των 18
άνω των 10
Πολύ σκληρό
30 κύκλους - 1
μήνα
1. Γεμίστε το δοχείο νερού με 850 ml
νερού και 50 ml κιτρικού οξέος (πέντε
κουταλιές του γλυκού). Σβήστε τον
φούρνο και περιμένετε για περίπου
60 λεπτά.
2. Ενεργοποιήστε τον φούρνο και
επιλέξτε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας
+ Ατμός. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
στους 230 °C. Απενεργοποιήστε τον
φούρνο μετά από 25 λεπτά και
αφήστε τον να κρυώσει για 15 λεπτά.
3. Ενεργοποιήστε τον φούρνο και
επιλέξτε τη λειτουργία: Θερμός Αέρας
+ Ατμός. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
μεταξύ 130 και 230 °C.
Απενεργοποιήστε τον φούρνο μετά
από 10 λεπτά.
Αφήστε τον να κρυώσει και κατόπιν
αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
Χρήση», Άδειασμα του δοχείου νερού.
4. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και
καθαρίστε τις επικαθήσεις αλάτων
που έχουν παραμείνει στο εσωτερικό
του φούρνου με ένα πανάκι.
5. Καθαρίστε τον σωλήνα
αποστράγγισης στο χέρι με ζεστό
σαπουνόνερο. Μη χρησιμοποιείτε
οξέα, σπρέι ή παρόμοια καθαριστικά
μέσα, για την αποφυγή πρόκλησης
βλάβης.
Ταξινόμηση νε‐ Εκτελείτε αφαί‐
ρού
ρεση αλάτων
ανά
75 κύκλους - 2,5
μήνες
11.7 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Η πόρτα του φούρνου διαθέτει τρία
τζάμια. Μπορείτε να αφαιρέσετε την
πόρτα του φούρνου και τα εσωτερικά
τζάμια για να τα καθαρίσετε. Διαβάστε
ολόκληρες τις οδηγίες σχετικά με την
«Αφαίρεση και εγκατάσταση της πόρτας»
προτού αφαιρέσετε τα τζάμια.
Η πόρτα του φούρνου
μπορεί να κλείσει, αν
επιχειρήσετε να αφαιρέσετε
τα τζάμια πριν αφαιρέσετε
την πόρτα του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε τον
φούρνο χωρίς τα τζάμια.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα και
εντοπίστε τον μεντεσέ στη δεξιά
πλευρά της πόρτας.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να
ανασηκώστε και να στρέψετε πλήρως
τον μοχλό του μεντεσέ της δεξιάς
πλευράς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
προς τα εμπρός και αφαιρέστε την
από την έδρα της.
3. Εντοπίστε τον μεντεσέ στην αριστερή
πλευρά της πόρτας.
6. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια.
7. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
2
B
1
4. Ανασηκώστε και στρέψτε πλήρως τον
μοχλό του αριστερού μεντεσέ.
5. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
τη μέση της πρώτης θέσης
ανοίγματος. Στη συνέχεια,
ανασηκώστε και τραβήξτε την πόρτα
8. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
9. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
την επάνω πλευρά τους και τραβήξτε
τα προσεκτικά προς τα έξω ένα - ένα.
Αρχίστε από το επάνω τζάμι.
Βεβαιωθείτε ότι το τζάμι ολισθαίνει
εντελώς εκτός των στηριγμάτων.
10. Καθαρίστε τα τζάμια με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε προσεκτικά τα
τζάμια. Μην πλένετε τα τζάμια στο
πλυντήριο πιάτων.
40
www.aeg.com
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα του
φούρνου.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (A και
B) έχουν επανατοποθετηθεί με τη σωστή
σειρά. Αναζητήστε το σύμβολο / την
εκτυπωμένη ζώνη στο πλάι του τζαμιού,
κάθε τζάμι είναι διαφορετικό ώστε να είναι
ευκολότερη η αποσυναρμολόγηση και
συναρμολόγηση.
Όταν τοποθετηθούν σωστά, το πλαίσιο
της πόρτας κάνει κλικ καθώς ασφαλίζει
στη θέση του.
A
11.8 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πιάνετε πάντα το λαμπτήρα
αλογόνου με ένα πανί, για να
αποτρέψετε το κάψιμο
υπολειμμάτων λίπους επάνω
στο λαμπτήρα.
B
Ο πίσω λαμπτήρας
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει
σωστά το μεσαίο τζάμι στις υποδοχές.
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
A
B
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41
12.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα.
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας Το βύσμα του αισθητήρα
πυρήνα δεν λειτουργεί.
θερμοκρασίας πυρήνα δεν
είναι σωστά εγκατεστημένο
στην υποδοχή.
Τοποθετήστε το βύσμα του
αισθητήρα θερμοκρασίας
πυρήνα όσο το δυνατόν βα‐
θύτερα μέσα στην υποδοχή.
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία, αν
χρειάζεται. Ακολουθήστε τις
οδηγίες του εγχειριδίου χρή‐
σης.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
42
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Επιθυμείτε να ξεκινήσετε τη
Αφαιρέστε το βύσμα του αι‐
δειξη «C2».
λειτουργία Πυρόλυσης ή τη
σθητήρα θερμοκρασίας πυ‐
λειτουργία Απόψυξης, χωρίς ρήνα από την υποδοχή.
όμως να έχετε αφαιρέσει το
βύσμα του αισθητήρα θερμο‐
κρασίας πυρήνα από την
υποδοχή.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Η λειτουργία καθαρισμού δεν Κλείστε καλά την πόρτα.
δειξη «C3».
λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει
καλά την πόρτα ή το κλείδω‐
μα πόρτας είναι ελαττωματι‐
κό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ •
δειξη «F102».
•
Δεν έχετε κλείσει καλά
•
την πόρτα.
•
Το κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
•
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐ Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
•
•
Υπάρχει νερό μέσα στον
φούρνο.
Υπάρχει πάρα πολύ νερό
στο δοχείο.
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά η ένδειξη «F102»,
επικοινωνήστε με το Τμή‐
μα Υποστήριξης Πελα‐
τών.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλμα‐
τος, επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης Πε‐
λατών.
Απενεργοποιήστε τον φούρ‐
νο και σκουπίστε το νερό με
ένα πανί ή ένα σφουγγάρι.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
43
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Η ένδειξη «Γεμάτο δοχείο»
Δεν υπάρχει αρκετό νερό
στο δοχείο.
Γεμίστε το δοχείο με νερό μέ‐
χρι να ανάψει η ένδειξη. Εάν
αρχίσει να βγαίνει νερό στο
εσωτερικό του φούρνου, και
η ένδειξη παραμένει σβηστή,
επικοινωνήστε με έναν πι‐
στοποιημένο τεχνικό σέρβις.
Δεν υπάρχει νερό στο δο‐
χείο.
Γεμίστε το δοχείο. Εάν η έν‐
δειξη παραμένει αναμμένη,
επικοινωνήστε με έναν πι‐
στοποιημένο τεχνικό σέρβις.
Δεν λειτουργεί το μαγείρεμα
με ατμό.
Επικαθήσεις αλάτων έχουν
αποφράξει την οπή.
Ελέγξτε την οπή εισαγωγής
ατμού. Αφαιρέστε τις επικα‐
θήσεις αλάτων.
Δεν λειτουργεί το μαγείρεμα
με ατμό.
Δεν υπάρχει νερό στο δο‐
χείο.
Γεμίστε το δοχείο με νερό.
Χρειάζονται περισσότερα
από τρία λεπτά για το άδεια‐
σμα του δοχείου νερού ή
υπάρχει διαρροή νερού από
την οπή εισαγωγής ατμού.
Έχουν σχηματιστεί επικαθί‐
σεις αλάτων στον φούρνο.
Καθαρίστε το δοχείο νερού.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Καθαρισμός του δοχείου
νερού».
είναι σβηστή.
Η ένδειξη «Άδειο δοχείο»
είναι αναμμένη.
Η συσκευή ενεργοποιείται
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐ τουργία demo.
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
1. Απενεργοποιήστε τον
φούρνο.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και
παρατεταμένα τα
.
3. Το πρώτο ψηφίο στην
οθόνη και η ένδειξη
Demo αρχίζουν να ανα‐
βοσβήνουν.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό
2468 στρέφοντας τον
διακόπτη θερμοκρασίας
δεξιά ή αριστερά για να
αλλάξετε τις τιμές και πιέ‐
στε το
για επιβεβαίω‐
ση.
5. Το επόμενο ψηφίο ξεκι‐
νά να αναβοσβήνει.
6. Η λειτουργία Demo απε‐
νεργοποιείται όταν επι‐
βεβαιώσετε το τελευταίο
ψηφίο και ο κωδικός εί‐
ναι σωστός.
44
www.aeg.com
12.2 Δεδομένα Σέρβις
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
13. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
13.1 Εντοιχισμός
546
min. 550
21
560
80
60 520
33
20
600
114
4
18
589
471 594
min. 560
100
200
595
+-1
5
3
min. 1200
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
546
70
min. 550
20
60
520
33
21
560
114
4
18
590
100
45
min. 560
589
471 594
200
595
+-1
5
3
min. 1200
13.2 Στερέωση της συσκευής
στο ντουλάπι
A
B
13.3 Ηλεκτρική εγκατάσταση
Ο κατασκευαστής δεν είναι
υπεύθυνος για τυχόν βλάβες
σε περίπτωση μη τήρησης
των προφυλάξεων
ασφαλείας των κεφαλαίων
σχετικά με την ασφάλεια.
Αυτή η συσκευή παρέχεται με φις και
καλώδιο τροφοδοσίας.
13.4 Καλώδιο
Κατάλληλοι τύποι καλωδίου για
εγκατάσταση ή αντικατάσταση:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Για τη διατομή του καλωδίου, ανατρέξτε
στη συνολική ισχύ στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών. Μπορείτε
επίσης να ανατρέξετε στον πίνακα:
Συνολική ισχύς
(W)
Διατομή του καλω‐
δίου (mm²)
μέγιστη 1.380
3 x 0.75
μέγιστη 2.300
3x1
μέγιστη 3.680
3 x 1.5
Το καλώδιο της γείωσης (πράσινο /
κίτρινο καλώδιο) πρέπει να είναι 2 cm
μακρύτερο από τα καλώδια της φάσης
και του ουδέτερου (καφέ και μπλε
καλώδια, αντίστοιχα).
46
www.aeg.com
14. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
14.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
BSE577321M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.93 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
72 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
32.3 kg
EN 60350-1 - Ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
14.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής συχνά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε
καθαρό το λάστιχο της πόρτας και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο
στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα
σε μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
47
Υγρός Θερμός Αέρας
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το ψήσιμο.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία,
ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα
μετά από 30 δευτερόλεπτα.
Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα
απενεργοποιημένο
Απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Ανοίγετέ τον
μόνο όταν τον χρειάζεστε.
15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
867355643-A-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising