IKEA | FINSMAOVSB | User manual | IKEA FINSMAOVSB User Manual

IKEA FINSMAOVSB User Manual
EE
FINSMAKARE
LV
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
LATVIEŠU
4
40
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Juhtpaneel
Enne esmakordset kasutamist
Igapäevane kasutamine
Kella funktsioonid
Automaatprogrammid
4
6
8
9
10
12
13
18
19
Tarvikute kasutamine
Lisafunktsioonid
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Energiatõhusus
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
19
21
23
28
33
34
35
36
36
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale
paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja
kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi
kasutada.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad
seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui
neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad
mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise
puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa
pidevalt silma peal hoida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses ainult
siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
´Ärge lubage lastel mängida seadmega.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
EESTI
•
•
•
5
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see
töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad on
kuumad.
Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seadet tohib paigaldada ja kaablit vahetada ainult
kvalifitseeritud elektrik!
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te
kütteelemente ei puutuks.
Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel
kasutage alati pajakindaid.
Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust.
Elektrilöögi ärahoidmiseks tuleb seade enne ahjuvalgusti
vahetamist kindlasti välja lülitada.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid,
abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest
need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib
klaas puruneda
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist
puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.
Ahjuplaadi tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt
plaaditoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest
lahti. Paigaldage ahjuplaadi toed tagasi vastupidises
järjekorras.
6
EESTI
•
Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud
toidutermomeetrit (sisetemperatuuri andurit).
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
tehnik.
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Ärge tõmmake seadet käepidemest.
• Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
• Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse
kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut
ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb
välja vahetada, siis pöörduge meie
hoolduskeskusse.
• Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu
seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum.
• Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad
olema kinnitatud nii, et neid ei saaks
eemaldada ilma tööriistadeta.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
• Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
• Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide
vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
• Enne toitejuhtme pistikusse sisestamist
sulgege korralikult seadme uks.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või plahvatuse oht!
• See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks
tõkestatud.
• Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
• Lülitage seade välja pärast igakordset
kasutamist.
• Olge töötava seadme ukse avamisel
ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist
õhku.
7
EESTI
• Ärge kasutage seadet märgade kätega
või juhul, kui seade on kontaktis veega.
• Äge suruge avatud uksele.
• Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
• Seadme ust avades olge ettevaatlik.
Alkoholi sisaldavate komponentide
kasutamise tagajärjel võib alkohol
õhuga seguneda.
• Kui avate ukse, vältige seadme
läheduses sädemeid või lahtist leeki.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Et ära hoida emaili kahjustumist või värvi
muutumist:
– ärge asetage ahjunõusid ega teisi
esemeid vahetult seadme põhjale.
– ärge asetage alumiiniumfooliumit
vahetult seadme sisemuse põhjale.
– ärge pange tulist vett vahetult kuuma
seadmesse.
– ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu
ahjus pärast toiduvalmistamise
lõppu.
– olge tarvikute eemaldamisel ja
paigaldamisel ettevaatlik.
• Emaili või roostevaba terase värvi
muutumine ei mõjuta seadme tööd
kuidagi.
• Vedelikke sisaldavate kookide puhul
kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad
tekitavad püsivaid plekke.
• See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks, seda
kasutada ei tohi.
• Küpsetamisel peab ahjuuks olema alati
suletud.
• Kui seade paigaldatakse köögimööbli
paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et
seadme kasutamise ajal oleks uks alati
lahti. Vastasel korral võib kinnise
mööblipaneeli taha kogunev niiskus
kahjustada nii seadet, mööblit kui ka
põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust,
enne kui seade pole kasutusjärgselt
täielikult maha jahtunud.
Auruküpsetus
HOIATUS! Põletuse ja seadme
kahjustamise oht!
• Eralduv aur võib põhjustada põletust:
– Ärge avage seadme ust
auruküpsetuse ajal.
– Pärast auruküpsetust olge ukse
avamisel ettevaatlik.
Hooldus ja puhastus
HOIATUS! Vigastuse, tulekahju
või seadme kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Veenduge, et seade on maha jahtunud.
Klaaspaneelid võivad puruneda.
• Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb
see kohe välja vahetada. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusse.
• Olge ukse seadme küljest eemaldamisel
ettevaatlik. Uks on raske!
• Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
• Rasv ja seadmesse kogunenud
toidujäänused võivad põhjustada
tulekahju.
• Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil
olevaid ohutusjuhiseid.
Pürolüüspuhastamine
Tulekahju- ja põletusoht!
• Enne pürolüütilise isepuhastus- või
esimese kasutamise läbiviimist
eemaldage ahjuõõnsusest:
– kõik toidujäätmed, õli ja
rasvapritsmed või -jäägid.
– kõik lahtivõetavad osad (sealhulgas
ahjurestid, külgsiinid jm ahju juurde
kuuluvad esemed), eriti aga
EESTI
•
•
•
•
•
•
teflonpannid, potid, plaadid,
söögiriistad jne.
Lugege hoolikalt pürolüüspuhastamise
kohta käivaid juhiseid.
Hoidke lapsed pürolüüspuhastamise ajal
seadmest eemal.
Seade läheb väga kuumaks ja kuum õhk
väljub eesmistest jahutusavadest.
Pürolüütiline puhastus on kõrge
temperatuuri juures läbiviidav toiming,
mille puhul võivad küpsetusjääkidest ja
ahju materjalidest eralduda aurud.
Seetõttu on soovitatav teha järgmist:
– pürolüütilise puhastamise ajal ja
pärast seda tuulutage ruumi
hoolikalt.
– esmakordsel maksimaalse
temperatuuri kasutamisel ja pärast
seda tuleb ruumi korralikult
tuulutada.
Erinevalt inimestest võivad mõned linnud
ja roomajad pürolüütilise puhastuse ajal
ahjust eralduvate aurude suhtes väga
tundlikud olla.
– Viige kõik lemmikloomad (eriti
linnud) pürolüüspuhastamise ajaks
ning esmakordse
maksimumtemperatuuriga
kasutamise ajal ja pärast seda
seadme lähedusest eemale hästi
tuulutatud kohta.
Ka väikesed lemmikloomad võivad
pürolüütilise puhastuse ajal ahjude
läheduses tekkivate
temperatuurikõikumiste suhtes üsna
tundlikud olla.
Teflonkattega potid, pannid,
küpsetusplaadid või muud köögiriistad
võivad pürolüütilise puhastuse ajal
kasutatava kõrge temperatuuri tõttu
kahjustuda; samuti võib neist selle käigus
eralduda kahjulikke aure.
Paigaldamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8
• Ülal kirjeldatud aurud, mis pürolüütilistest
ahjudest või küpsetusjääkidest
eralduvad, ei ole inimestele, sealhulgas
väikestele lastele ega haigusi
põdevatele inimestele ohtlikud.
Sisevalgustus
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
• Selles seadmes kasutatav valgustipirn või
halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks
ainult kodumasinates. Ärge kasutage
seda ruumide valgustamiseks.
• Enne lambi asendamist ühendage seade
vooluvõrgust lahti.
• Kasutage ainult samasuguste tehniliste
näitajatega lampe .
Hooldus
• Seadme parandamiseks võtke ühendust
volitatud teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult originaalvaruosi.
Kõrvaldamine
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi
ja visake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste
ja loomade seadmesse lõksujäämist.
• Pakkematerjal:
Pakkematerjal on taaskasutatav.
Plastikosad on tähistatud rahvusvaheliste
lühenditega nagu PE, PS jne. Toimetage
pakkematerjal selleks ette nähtud
konteineritesse kohalikus jäätmehoidlas.
EESTI
9
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Paigaldamine
Näpunäiteid ühendamise kohta
leiate paigaldusjuhistest.
Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt
koguvõimsust (andmesildilt). Võite vaadata
ka tabelit:
Elektriühendus
HOIATUS! Elektriühendusi tohib
teostada ainult kvalifitseeritud
elektrik.
Tootja ei vastuta tagajärgede
eest, kui te ei järgi ohutust
käsitlevas jaotises toodud
ettevaatusabinõusid.
Selle ahju juurde kuulub ainult toitejuhe.
Kaabel
Koguvõimsus (W)
Kaabli ristlõige
(mm²)
maksimaalne 1380
3 x 0.75
maksimaalne 2300
3x1
maksimaalne 3680
3 x 1.5
Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel)
peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja
nullkaablid (sinine ja pruun kaabel).
Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks
või asendamiseks:
Toote kirjeldus
Ülevaade
1
2
3
4
13
12
11
10
5
5
4
3
2
1
6
7
9
8
Tarvikud
• Traatrest x 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
Veesahtel
Toidutermomeetri pesa
Grill
Valgusti
Ventilaator
Restitugi, eemaldatav
Äravoolutoru
Vee väljalaskeklapp
Andmeplaat
Ahjuriiuli tasandid
Auru sisselaskeava
Küpsetusnõudele, koogivormidele,
praadidele.
• Küpsetusplaat x 1
EESTI
10
Kookidele ja küpsistele.
• Grill- / küpsetuspann x 1
Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva
kogumiseks.
• Toidutermomeeter x 1
Toidu küpsetusastme mõõtmiseks.
• Teleskoopsiinid x 2 komplekti
Restidele ja plaatidele.
Juhtpaneel
Elektronprogrammeerija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kasutage ahjuga töötamiseks sensorvälju.
Sensorväli
1
2
3
4
5
6
-
Funktsioon
Kirjeldus
Ekraan
Näitab ahju hetkeseadeid.
SISSE/VÄLJA
Ahju sisse- ja väljalülitamiseks.
OK ja valikunupp
Valiku või seade kinnitamiseks. Valiku tegemiseks
keerake nuppu.
Tagasi
Menüüs ühe tasandi võrra tagasi liikumiseks. Peamenüü kuvamiseks vajutage 3 sekundit.
Aja- ja lisafunktsioonid
Eri funktsioonide valimiseks. Küpsetusrežiimi töötamise ajal vajutage sensorvälja, et valida taimer või
funktsioonid: Nuppude Lukustus, Lemmikud, Heat +
Hold, Set + Go. Võite ka muuta toidutermomeetri
seadeid.
Küpsetusrežiimid
või Juhendatud
Küpsetamine
Vajutage üks kord, et siseneda Küpsetusrežiimid
menüüsse. Vajutage uuesti, et valida Juhendatud
Küpsetamine. Valguse sisse- või väljalülitamiseks
puudutage
3 sekundit.
EESTI
11
Sensorväli
7
8
9
Funktsioon
Kirjeldus
Temperatuuri valimine
Temperatuuri valimiseks või ahju käesoleva temperatuuri kuvamiseks. Vajutage 3 sekundit, et lülitada
sisse või välja funktsioon: Kiirkuumutus.
Minutilugeja
Funktsiooni valimiseks: Minutilugeja.
Lemmikud
Lemmikprogrammide salvestamiseks ja neile ligipääsemiseks.
Ekraan
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Küpsetusrežiim
Kellaaeg
Kuumutusindikaator
Temperatuur
Funktsiooni kestus või lõpuaeg
Muud ekraani indikaatorid:
Sümbol
Funktsioon
Minutilugeja
Funktsioon töötab.
Kellaaeg
Ekraanil kuvatakse olemasolev kellaaeg.
Kestus
Ekraanil kuvatakse vajalik küpsetusaeg.
Lõpp
Ekraanil kuvatakse küpsetuse lõpuaeg.
Temperatuur
Ekraanil kuvatakse temperatuur.
Aja Näitamine
Ekraanil kuvatakse, kui kaua küpsetusrežiim töötab.
Arvutamine
Ahi arvutab küpsetusaja.
Kuumutusindikaator
Ekraanil kuvatakse ahju temperatuur.
12
EESTI
Sümbol
Funktsioon
Kiirkuumutus
Funktsioon töötab. See lühendab kuumutusaega.
Kaaluautomaatika
Ekraanil on näha, et automaatne kaalusüsteem on sisse lülitatud või et kaalu saab muuta.
Heat + Hold
Funktsioon töötab.
Enne esmakordset kasutamist
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Esimene puhastamine
Eemaldage ahjust kõik tarvikud ja
eemaldatavad restitoed.
Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Puhastage ahju ja tarvikuid enne esimest
kasutamist.
Pange kõik tarvikud ja eemaldatavad
ahjuresti toed oma kohale tagasi.
Esmakordne ühendamine
Ahju esmakordsel vooluvõrguga
ühendamisel ning pärast elektrikatkestust
tuleb valida ekraani keel, kontrastsus,
heledus ja kellaaeg.
3. Valige funktsioon: Pöördõhk
ja
maksimaalne temperatuur.
4. Laske ahjul 15 minutit töötada.
Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks
minna. Eelkuumutuse ajal võib ahjust tulla
lõhna ja suitsu. Veenduge, et õhk saab
piisavalt liikuda.
Mehhaanilise lapseluku kasutamine
Ahju juurde kuulub lapselukk. See asub ahju
parempoolsel küljel, juhtpaneeli all.
Lapselukuga ahjuukse avamiseks:
1. Tõmmake ja hoidke lapseluku käepidet
üleval, nagu pildil näidatud.
1. Väärtuse valimiseks kasutage
valikunuppu.
2. Kinnitamiseks vajutage
.
Eelkuumutus
Enne esmakordset kasutamist kuumutage
tühja ahju, kus on ainult restid ja plaadid.
1. Valige funktsioon: Conventional
ja
Cooking (Top/Bottom Heat)
maksimaalne temperatuur.
2. Laske ahjul tund aega töötada.
2. Avage uks.
Sulgege ahjuuks ilma lapselukku
tõmbamata.
Lapseluku eemaldamiseks avage ahjuuks ja
eemaldage lapselukk kruvikeeraja abil.
Kruvikeeraja leiate ahju paigaldustarvikute
kotist.
EESTI
13
Pärast lapseluku eemaldamist keerake kruvi
auku tagasi.
HOIATUS! Olge ettevaatlik ja
ärge juhtpaneeli kriimustage.
Igapäevane kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Sümbol / menüüüksus
Pürolüüspuhastus.
Menüüdes liikumine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Menüü-üksuse valimiseks keerake
valikunuppu päripäeva või vastupäeva.
3. Alammenüüsse liikumiseks või seade
kinnitamiseks vajutage
.
Vajutades , saate alati
peamenüüsse tagasi pöörduda.
Menüüde ülevaade
Peamenüü
Sümbol / menüüüksus
Rakendus
Sisaldab küpsetusrežiiKüpsetusrežiimid mide loendit.
Retseptid
Lemmikud
Rakendus
Sisaldab automaatprogrammide loendit.
Retseptid nende programmide jaoks leiate
retseptiraamatust.
Sisaldab kasutaja
poolt loodud lemmikküpsetusprogrammide
loendit.
Pürolüüs
Üldseaded
Muu
Kasutatakse seadme
konfiguratsiooni määramiseks.
Sisaldab lisa-küpsetusrežiimide loendit.
Sisaldab soovitatavaid
Juhendatud Küp- ahjuseadeid laiale valikule toitudele. Valige
setamine
toit ja käivitage valmistusprotsess. Esitatud temperatuurid ja
küpsetusajad on ainult
soovituslikud ning te
võite neid alati muuta.
Täpsemalt sõltuvad
need retseptist ning
kasutatava tooraine
kvaliteedist ja kogustest.
Retseptiraamatust
leiate alammenüü valikule: Juhendatud Küpsetamine.
EESTI
14
Alammenüü: Üldseaded
Sümbol / menüüüksus
Kirjeldus
Käesoleva kellaaja siKellaaja sisesta- sestamiseks.
mine
Aja Näitamine
Kiirkuumutus
Set + Go
Heat + Hold
Küpsetusaja Pikendamine
Kui funktsioon on SEES,
ilmub seadme väljalülitamisel ekraanile
käesolev kellaaeg.
Kui see on SEES, lüheneb kuumutusaeg.
Funktsiooni valimiseks
ja selle hiljem käivitamiseks, vajutades mistahes juhtpaneelil olevat sümbolit.
Hoiab valmis toitu soojana 30 minuti jooksul
pärast küpsetustsükli
lõppu.
Lülitab küpsetusaja pikendamisfunktsiooni
sisse ja välja.
Reguleerib sammhaaDisplei Kontrast- val ekraani kontrastsust.
sus
Displei Heledus
Reguleerib sammhaaval ekraani heledust.
Keel
Määrab ekraanil kasutatava keele.
Helitugevus
Reguleerib sammhaaval klahvivajutuste ja
signaalide helitugevust.
Sümbol / menüüüksus
Nuputoonid
Hoiatustoonid
Puhastamise
Meeldetuletus
Demorežiim
Hooldus
Tehase Seaded
Kirjeldus
Lülitab puuteväljade
heli sisse ja välja. SISSE/VÄLJA puutevälja
heli ei ole võimalik
deaktiveerida.
Lülitab hoiatustoonid
sisse ja välja.
Tuletab meelde, millal
seadet puhastada.
Kasutamiseks müüjatele.
Kuvab tarkvara versiooni ja konfiguratsiooni.
Lähtestab kõik seaded
tehase seadetele.
Küpsetusrežiimid
Küpsetusrežiim
Rakendus
Pöördõhk
Küpsetamiseks korraga kuni
kolmel tasandil ja toidu kuivatamiseks.
Seadke ahju temperatuur
20–40 °C madalamaks kui
Tavaline küpsetamine.
Pöördõhk
+ Aur
Toitude aurutamiseks. Kasutage seda funktsiooni, et lühendada küpsetusaega ja
hoida alal vitamiinid ja toitained. Valige funktsioon ja
seadke temperatuur vahemikku 130 °C kuni 230 °C.
EESTI
Küpsetusrežiim
15
Rakendus
Küpsetusrežiim
Ühel riiulitasandil küpsetamiseks ja röstimiseks.
Niiske
Pöördõhk
Conventional Cooking (Top/
Bottom
Heat)
Pitsa küpsetamiseks. Intensiivseks pruunistamiseks ja
Pitsarežiim krõbeda põhja saavutamiseks.
Kasutamiseks valige funktsioon ja seadke temperatuur
vahemikku 130 °C kuni 230
°C.
Eriti õrnade, mahlaste praadide valmistamiseks.
Küpsetamine Madalal T°
Alumine
Kuumutus
Krõbeda põhjaga kookide
küpsetamiseks ja toidu hoidistamiseks.
Külmutatud Toiduained
Rakendus
Funktsioon küpsetamise ajal
energia säästmiseks. Küpsetusjuhiste leidmiseks vt peatükki "Nõuandeid ja näpunäiteid", Niiske Pöördõhk.
Ahjuuks peaks küpsetamise
ajal olema suletud, et kasutatavat funktsiooni mitte katkestada ning tagada, et ahi
töötaks võimalikult suure
energiatõhususega. Selle
funktsiooni kasutamisel võib
ahju sisemine temperatuur
erineda valitud temperatuurist. Kasutatakse jääkkuumust.Kuumutusvõimsust võidakse vähendada. Üldiste
energiasäästusoovitusi vt
jaotisest "Energiatõhusus",
Energia säästmine.Vastavalt
standardile EN 60350-1 kasutati seda funktsiooni energiaklassi määratlemiseks.
Kasutades seda funktsiooni,
lülitub lamp 30 sekundi pärast automaatselt välja.
Kiirtoidu (nt friikartulite, kartuliviilude, kevadrullide) krõbedaks valmistamiseks.
Õhemate toitude grillimiseks
ja leiva/saia röstimiseks.
Grill
Kiirgrill
Lamedate toiduainete suures
koguses grillimiseks ja röstimiseks.
EESTI
16
Küpsetusrežiim
Turbogrill
Kuumutamine Auruga
Rakendus
Küpsetusrežiim
Rakendus
Hoidistamine
Köögiviljade hoidistamiseks (nt marineerimiseks).
Kuivatamine
Viilutatud puuviljade,
juurviljade ja seente
kuivatamiseks.
Suuremate kondiga liha- või
linnulihatükkide röstimiseks
ühel riiulitasandil. Gratineerimiseks ja pruunistamiseks.
Toidu auruga soojendamine
hoiab ära pinna kuivamise.
Kuumus levib õrnalt ja ühtlaselt, võimaldades maitsete ja
lõhna esiletoomist sarnaselt
äsjavalminud toidule. Selle
funktsiooni abil saate toitu
soojendada ka otse taldrikul.
Korraga saate soojendada
ka mitu taldrikutäit, kui kasutate erinevaid ahjutasandeid.
Toidu soojashoidmiseks.
Soojashoidmine
Sulatamine
Muu
Küpsetusrežiim
Rakendus
Leiva küpsetamiseks.
Leib
Gratineerimine
Vormiroogade (nt lasanje või kartuligratään) valmistamiseks.
Gratineerimiseks ja
pruunistamiseks.
Taigna Kergitamine
Pärmitaina kergitamiseks enne küpsetamist.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast automaatselt välja.
Taldrikute soojendamiseks enne serveerimist.
Nõude Soojendamine
Toidu sulatamiseks
(puu- ja juurviljad). Sulatusaeg sõltub külmutatud toiduainete kogusest ja kaalust. Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast automaatselt välja.
Küpsetusrežiimi valimine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lülitage ahi sisse.
Valige menüü: Küpsetusrežiimid.
Kinnitamiseks vajutage
.
Valige küpsetusrežiim.
Kinnitamiseks vajutage
.
Valige temperatuur.
.
Kinnitamiseks vajutage
Aurufunktsiooni valimine
Veesahtli kate asub juhtpaneelil.
HOIATUS! Kasutage ainult külma
kraanivett. Ärge kasutage
filtreeritud (demineraliseeritud)
ega destilleeritud vett. Ärge
kasutage muid vedelikke! Ärge
kallake veesahtlisse süttivaid või
alkoholi sisaldavaid vedelikke.
EESTI
1. Veesahtli avamiseks vajutage
sahtlikatet.
2. Täitke veesahtel 900 ml veega.
Vett jätkub ligikaudu 55-60 minutiks.
3. Lükake veesahtel oma kohale.
4. Lülitage ahi sisse.
5. Valige auruga küpsetamise režiim ja
temperatuur.
6. Vajadusel määrake funktsioon: Kestus
või: Lõpp
.
Kui aurugeneraator on tühi,
kõlab helisignaal.
Küpsetusaja lõppedes kõlab helisignaal.
7. Lülitage ahi välja.
8. Tühjendage veepaak pärast iga
auruküpsetust. Vt
puhastusfunktsiooni:Veepaagi
Tühjendus.
ETTEVAATUST! Ahi on tuline.
Põletusoht! Olge veepaagi
tühjendamisel ettevaatlik.
9. Pärast auruga küpsetamist võib ahju
põhjas olla kondensvett. Kui ahi on
maha jahtunud, tuleb see alati ära
kuivatada.
Laske avatud uksega ahjul täielikult
kuivada.
HOIATUS! Pärast iga
auruküpsetust tuleks vähemalt 60
minutit oodata, et hoida ära
kuuma vee sattumine vee
väljalaskeavasse.
Tühja veepaagi indikaator
Ekraanil kuvatakse: Vett ei ole ja helisignaal
kõlab, kui veepaak on tühi ja tuleb täita.
Lisateavet leiate peatükist "Igapäevane
kasutamine", Aurufunktsiooni valimine.
Täis veepaagi indikaator
Kui ekraanil kuvatakse: Veepaak täis, võite
auruküpsetust kasutama asuda.
Kui veepaak saab täis, kõlab helisignaal.
17
Kui kallate veepaaki liiga palju
vett, juhib turvaväljalaskeava
liigse vee ahju põhjale.
Eemaldage liigne vesi lapi või
käsnaga.
Veepaagi tühjendamine
ETTEVAATUST! Enne veepaagi
tühjendamist veenduge, et ahi on
maha jahtunud.
1. Valmistage ette äravoolutoru (C), mille
leiate kasutusjuhendiga samast
pakendist. Kinnitage konnektor (B)
äravoolutoru ühe otsa külge.
A
B
C
2. Asetage äravoolutoru (C) teine ots
anumasse. Paigutage see
väljalaskeklapist (A) allapoole.
3. Avage ahju uks ja kinnitage konnektor
(B) väljalaskeklapi (A) külge.
4. Veepaagi tühjendamisel suruge
konnektorit pidevalt.
Veepaagis võib siiski olla
veidi vett, kui ekraanil
kuvatakse teade: Vett ei ole.
Oodake, kuni vee väljavool
väljalaskeklapi kaudu lõpeb.
5. Kui vett enam ei voola, võtke konnektor
klapi küljest lahti.
Ärge kasutage väljalastud vett
veepaagi uuesti täitmiseks.
18
EESTI
Kuumutusindikaator
Küpsetusrežiimi käivitamisel kuvatakse
ekraanil riba. Riba näitab, et temperatuur
tõuseb. Kui ahi saavutab valitud
temperatuuri, kõlab 3 korda helisignaal
ning riba vilgub ning seejärel kustub.
Kiirkuumutus
See funktsioon lühendab kuumutusaega.
Funktsiooni aktiveerimiseks hoidke
3
sekundit all. Kuumutusindikaator asendub.
Kõigi ahjufunktsioonide puhul ei ole see
funktsioon kättesaadav.
Jääkkuumus
Ahju väljalülitamisel kuvatakse ekraanil
jääkkuumuse näit. Seda soojust saab
kasutada toidu soojashoidmiseks.
Ärge pange toitu ahju ajal, mil
kiirkuumutuse funktsioon töötab.
Kella funktsioonid
Kellafunktsioonide tabel
Kellafunktsioon
Rakendus
Minutilugeja Pöördloenduse valimiseks (maks. 2 h 30 min).
See funktsioon ei mõjuta
ahju tööd.
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage . Minutite valimiseks kasutage
valikunuppu; käivitamiseks
.
Kestus
Ahju tööaja valimiseks
(maks 23 h 59 min).
Lõpp
Küpsetusrežiimi väljalülitusaja valimiseks
(maks. 23 h 59 min).
Kui määrate kellafunktsioonile aja,
alustatakse pöördloendust 5 sekundi
pärast.
Kui kasutate kella funktsioone:
Kestus, Lõpp, lülitab ahi
kütteelemendid välja pärast 90
% valitud aja möödumist. Ahi
kasutab jääkkuumust, et jätkata
küpsetusprotsessi, kuni aeg saab
täis (3 - 20 minutit).
Kellafunktsioonide valimine
Enne kui kasutate funktsioone:
Kestus ja Lõpp, tuleb valida
küpsetusrežiim ja temperatuur.
Ahi lülitub automaatselt välja.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp võite
kasutada koos, kui soovite mingil
kindlal ajal ahju automaatselt
sisse ja hiljem välja lülitada.
Funktsioone: Kestus ja Lõpp koos
toidutermomeetriga kasutada ei
saa.
1. Valige küpsetusrežiim.
2. Vajutage järjest nuppu , kuni ekraanil
kuvatakse vajalik kellafunktsioon ja
vastav sümbol.
3. Kasutage valikunuppu vajaliku aja
valimiseks.
.
4. Kinnitamiseks vajutage
EESTI
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Ahi lülitub välja. Ekraanil kuvatakse teade.
5. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
Heat + Hold
Tingimused funktsiooni kasutamiseks:
• Valitud temperatuur on kõrgem kui 80
°C.
• Funktsioon: Kestus on valitud.
Funktsioon: Heat + Hold hoiab toitu 30
minutit 80 °C juures. See lülitub sisse pärast
küpsetuse või röstimise lõppu.
Funktsiooni saate välja lülitada menüüs:
Üldseaded.
1.
2.
3.
4.
Lülitage ahi sisse.
Valige küpsetusrežiim.
Valige temperatuur üle 80 °C.
Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Heat + Hold.
.
5. Kinnitamiseks vajutage
19
Programmi lõppedes kostab helisignaal.
Küpsetusaja Pikendamine
Funktsioon: Küpsetusaja Pikendamine
pikendab küpsetusrežiimi kestust pärast
valiku Kestus lõppemist.
Sobib kõigi küpsetusrežiimidega,
mille puhul kasutatakse
funktsioone Kestus või
Kaaluautomaatika.
Ei ühildu toidutermomeetrit
kasutavate küpsetusrežiimidega.
1. Küpsetamise lõppedes kostab
helisignaal. Vajutage mõnda sümbolit.
Ekraanil kuvatakse teade.
2. Sisselülitamiseks vajutage ;
tühistamiseks vajutage .
3. Valige funktsiooni pikkus.
.
4. Vajutage
Automaatprogrammid
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Retseptid võrgus
Selle seadme jaoks mõeldud
automaatprogrammide retsepte
leiate veebilehelt www.ikea.com.
Sobiva retseptiraamatu
leidmiseks otsige üles seadme
artikli number, mis asub
andmeplaadil ahjuõõnsuse
esiküljel.
Retseptid
Selle ahju juurde kuulub retseptide kogu.
Neid retsepte te muuta ei saa.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige menüü: Retseptid. Kinnitamiseks
vajutage
.
3. Valige kategooria ja roog.
.
Kinnitamiseks vajutage
4. Valige retsept. Kinnitamiseks vajutage
.
Tarvikute kasutamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Tarvikute sisestamine
Traatrest:
20
EESTI
Lükake rest ahjuriiuli toe juhtsoontele ja
jälgige, et restikumerused oleksid allpool.
Küpsetusplaat/ sügav pann:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede juhikute vahele.
Väike ülaosas asuv sälk
suurendab turvalisust. Need
sälgud aitavad ära hoida ka
kaldumist. Kõrged servad
aitavad ära hoida ahjunõude
restilt mahalibisemist.
Toidutermomeeter
Silmas tuleb pidada kahte temperatuuri:
ahjutemperatuuri ja toidu sisetemperatuuri.
Toidutermomeetri abil saab mõõta liha
sisetemperatuuri. Kui toit saavutab valitud
temperatuuri, lülitub ahi välja.
Traatrest ja küpsetusplaat /sügav
pannkoos:
Lükake küpsetusplaat /sügav pann
ahjuriiuli tugede vahele ja traatrest selle
kohal olevatesse juhikutesse.
ETTEVAATUST! Kasutage ainult
seadmega kaasasolevat
toidutermomeetrit või
originaalvaruosi.
Küpsetamise ajal peab
toidutermomeeter olema liha
sees ja pesas.
1. Suruge toidutermomeetri ots liha
keskossa.
2. Pange toidutermomeetri pistik ahjuõõne
ülaosas asuvasse pessa.
EESTI
21
Teleskoopsiinide kasutamine
Teleskoopsiinide
paigaldusjuhised hoidke tuleviku
tarbeks alles.
Teleskoopsiinid võimaldavad traatresti ja
küpsetusplaate hõlpsamalt sisestada.
ETTEVAATUST! Ärge peske
teleskoopsiine
nõudepesumasinas. Ärge
teleskoopsiine õlitage.
3. Lülitage ahi sisse.
Ekraanil kuvatakse toidutermomeetri
sümbol.
4. Määrake vähemalt 5 sekundi jooksul
valikunupu abil sisetemperatuur.
5. Määrake küpsetusrežiim ja vajaduse
korral ahju temperatuur.
Ahi arvutab välja ligikaudse lõpuaja.
Lõpuaeg on erinevate toidukoguste, valitud
ahjutemperatuuri (minimaalselt 120 °C) ja
töörežiimide puhul erinev. Ahi arvutab
lõppemisaja välja umbes 30 minuti jooksul.
6. Liha sisetemperatuuri muutmiseks
vajutage .
Kui liha saavutab määratud
sisetemperatuuri, kostab helisignaal. Ahi
lülitub automaatselt välja.
7. Vajutage mõnda sümbolit, et signaal
välja lülitada.
8. Eemaldage toidutermomeetri pistik
pesast ja tõstke liha ahjust välja.
9. Ahju väljalülitamiseks vajutage .
HOIATUS! Toidutermomeeter on
tuline. Põletusoht! Olge
ettevaatlik, kui eemaldate
toidutermomeetri otsa ja pistikut.
1
2
°C
Tõmmake mõlemad Asetage traatrest
teleskoopsiinid
teleskoopsiinidele ja
välja.
lükake siinid
ettevaatlikult ahju
sisse.
Enne ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid
olema täielikult ahju sisse lükatud.
HOIATUS! Vt jaotist "Seadme
kirjeldus".
Lisafunktsioonid
Lemmikud
Teil on võimalik salvestada oma
lemmikseadeid (kestust, temperatuuri või
°C
küpsetusrežiime). Need on saadaval
menüüs: Lemmikud. Salvestada saab 20
programmi.
22
EESTI
Programmi salvestamine
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või
automaatprogramm.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: SALVESTA.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Ekraanil kuvatakse esimest vaba
mälukohta.
.
5. Kinnitamiseks vajutage
6. Sisestage programmi nimi.
Esimene täht vilgub.
7. Tähe muutmiseks kasutage valikunuppu.
8. Vajutage
.
Järgmine täht vilgub.
9. Vajadusel korrake 7. sammu.
10. Salvestamiseks vajutage ja hoidke
.
Täis mälukohad saab üle kirjutada. Kui
ekraanil kuvatakse esimene vaba mälukoht,
kasutage valikunuppu ja vajutage
, et
olemasolev programm üle kirjutada.
Programmi nime saate muuta menüüs:
Muuda Programmi Nime.
Programmi käivitamine
1.
2.
3.
4.
5.
Lülitage ahi sisse.
Valige menüü: Lemmikud.
Kinnitamiseks vajutage
.
Valige oma lemmikprogrammi nimi.
.
Kinnitamiseks vajutage
Vajutage , et pääseda otse menüüsse:
Lemmikud.
Lapseluku kasutamine
Kui lapselukk on sisse lülitatud, ei saa ahju
kogemata sisse lülitada.
Pürolüüsi töötamise ajaks
lukustub ahju uks automaatselt.
Sümboli vajutamisel kuvatakse
ekraanil teade.
1. Ekraani sisselülitamiseks vajutage .
2. Vajutage üheaegselt
ja , kuni
ekraanil kuvatakse teade .
Lapseluku väljalülitamiseks korrake 2.
sammu.
Nuppude Lukustus
See funktsioon hoiab ära küpsetusrežiimi
kogemata muutmise. Võite selle sisse
lülitada ainult siis, kui ahi töötab.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim või seade.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Nuppude Lukustus.
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Pürolüüsifunktsiooni töötamise
ajal on uks lukustatud ja
ekraanile ilmub võtme sümbol.
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage .
Ekraanil kuvatakse teade. Vajutage järjest
; kinnitamiseks vajutage
.
Kui lülitate ahju välja, lülitub
välja ka funktsioon.
Set + Go
Funktsioon võimaldab valida
küpsetusrežiimi (või programmi) ja see
hiljem mõnda sümbolit puudutades
käivitada.
1. Lülitage ahi sisse.
2. Valige küpsetusrežiim.
3. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Kestus.
4. Valige aeg.
5. Vajutage järjest , kuni ekraanil
kuvatakse: Set + Go.
.
6. Kinnitamiseks vajutage
EESTI
23
Funktsiooni käivitamiseks vajutage mõnda
Ekraani heledus
sümbolit (välja arvatud ): Set + Go.
Valitud küpsetusrežiim käivitub.
Ekraani heledusel on kaks režiimi:
Küpsetusrežiimi lõppedes kostab
helisignaal.
• Nuppude Lukustus on sees, kui
küpsetusrežiim töötab.
• Menüü: Üldseaded võimaldab
lülitada funktsiooni: Set + Go
sisse ja välja.
• Ööheledus – kui ahi on välja lülitatud, on
ekraani heledus madalam kella 22:00:00
kuni 06:00:00.
• Päevaheledus:
– kui ahi on sisse lülitatud.
– kui puudutate ööheleduse režiimi
ajal mõnda sümbolit (välja arvatud
SISSE/VÄLJA), lülitub ekraan
järgneva 10 sekundi jooksul
päevaheleduse režiimi.
Automaatne väljalülitus
Jahutusventilaator
Turvakaalutlustel lülitub ahi mõne aja
pärast automaatselt välja, kui
küpsetusrežiim töötab ja te ühtegi seadet ei
muuda.
Ahju töö ajal lülitub jahutusventilaator
automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad
jahedana. Kui lülitate ahju välja, siis jätkab
jahutusventilaator töötamist kuni seadme
mahajahtumiseni.
Temperatuur (°C)
Väljalülituse aeg (h)
30 - 115
12.5
Turvatermostaat
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimaalne
1.5
Ahju vale kasutamine või katkised osad
võivad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist.
Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas
ohutustermostaat, mis katkestab
toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti
automaatselt sisse, kui temperatuur on
langenud.
Automaatne väljalülitus ei tööta
funktsioonidega: Sisevalgustus,
Toidutermomeeter,Kestus, Lõpp.
Vihjeid ja näpunäiteid
Soovitused küpsetamiseks
Eelkuumutuse ajaks eemaldage ahjust kõik
traatrestid ja ahjuplaadid, et tagada kiireim
kuumenemine.
Ahjus on viis riiulitasandit. Alustage
tasandite arvestamist alati seadme põhjast.
Ahjus on õhuringlust ja pidevat aururinglust
tekitav spetsiaalne süsteem. See võimaldab
toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab
toidu seest pehme ja pealt krõbedana.
Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu küpsemist
ja vähendab energiatarvet miinimumini.
Niiskus võib küpsetamise ajal
kondenseeruda ahju või selle
klaaspaneelidele. Küpsetamise ajal ahju ust
avades seiske ahjusuust eemal.
Kui ahi on jahtunud, puhastage see pehme
lapiga.
EESTI
24
Kookide küpsetamine
Ärge avage ahjuust enne kui ¾
küpsetusajast on möödunud.
Kui kasutate samaaegselt kahte
küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv
ahjutasand tühi.
Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu
ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett.
Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage
vett kohe, kui see on ära auranud.
Niiske Pöördõhk
Parimate tulemuste saamiseks
järgige alltoodud tabelis olevaid
soovitusi.
Liha ja kala küpsetamine
Väga rasvaste toitude küpsetamisel
kasutage sügavat panni, et vältida ahju
püsivate plekkide tekkimist.
Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael
enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista.
Toit
Tarvikud
Magusad saiakesed, 12 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
20 - 30
Saiakesed, 9 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
30 - 40
Pitsa, külmutatud, 0,35 kg
traatrest
220
2
10 - 15
Rullbiskviit
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
25 - 35
Šokolaadikook
küpsetusplaat või rasvapann
175
3
25 - 30
Sufleed, 6 tk
keraamilised ahjuvormid
traatrestil
200
3
25 - 30
Biskviittaignast
põhi
pirukavorm traatrestil
180
2
15 - 25
Victoria kook
ahjuvorm ahjurestil
170
2
40 - 50
Pošeeritud kala, küpsetusplaat või rasva0,3 kg
pann
180
3
20 - 25
Terve kala, 0,2
kg
180
3
25 - 35
180
3
25 - 30
küpsetusplaat või rasvapann
Kalafilee, 0,3 kg pitsaplaat traatrestil
Temperatuur Riiuli tasand
(°C)
Aeg (min.)
EESTI
25
Toit
Tarvikud
Temperatuur Riiuli tasand
(°C)
Pošeeritud liha,
0,25 kg
küpsetusplaat või rasvapann
200
3
35 - 45
Šašlõkk, 0,5 kg
küpsetusplaat või rasvapann
200
3
25 - 30
Küpsised, 16 tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
20 - 30
Makroonid, 20
tk
küpsetusplaat või rasvapann
180
2
25 - 35
Muffinid, 12 tk
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
30 - 40
Soolased küpse- küpsetusplaat või rasvatised, 16 tk
pann
180
2
25 - 30
Muretainaküpsi- küpsetusplaat või rasvased, 20 tk
pann
150
2
25 - 35
Korvikesed, 8 tk
küpsetusplaat või rasvapann
170
2
20 - 30
Pošeeritud köögivili, 0,4 kg
küpsetusplaat või rasvapann
180
3
35 - 45
Vegan-omlett
pitsaplaat traatrestil
200
3
25 - 30
180
4
25 - 30
Köögivili, vahe- küpsetusplaat või rasvamerepärane 0,7 pann
kg
Niiske Pöördõhk - soovitatavad tarvikud
Kasutage tumedaid ja mittepeegeldava
pinnaga nõusid. Need tõmbavad kuumust
Tarvikud
Pitsaplaat, tume, mittepeegelduv
Aeg (min.)
paremini sisse kui heledad ja peegelduvad
pinnad.
Suurus
28 cm läbimõõduga
Pilt
EESTI
26
Tarvikud
Suurus
Pilt
Küpsetusvorm, tume, mittepeegelduv
26 cm läbimõõduga
Keraamilised ahjuvormid
8 cm läbimõõduga, 5 cm
kõrged
Pirukavorm, tume, mittepeegelduv
28 cm läbimõõduga
Teave testimisasutustele
Testid vastavalt standardile IEC 60350-1.
Toit
Funktsioon
Tarvikud
Riiuli Tempetasand ratuur
(°C)
Aeg (min.)
Märkusi
Väike
kook
Tavaline
Küpsetus- 3
küpsetamine plaat
170
20 - 30
Pange ühele
plaadile 20 väikest koogikest.
Väike
kook
Pöördõhk
Küpsetus- 3
plaat
150 160
20 - 35
Pange ühele
plaadile 20 väikest koogikest.
Väike
kook
Pöördõhk
Küpsetus- 2 ja 4
plaat
150 160
20 - 35
Pange ühele
plaadile 20 väikest koogikest.
Õunakook
Tavaline
Traatrest
küpsetamine
180
70 - 90
Kasutage 2 plaati
(20 cm läbimõõduga) diagonaalpaigutuses.
2
EESTI
Toit
27
Tarvikud
Riiuli Tempetasand ratuur
(°C)
Traatrest
2
160
70 - 90
Kasutage 2 plaati
(20 cm läbimõõduga) diagonaalpaigutuses.
Rasvava- Tavaline
Traatrest
ba tordi- küpsetamine
põhi
2
170
40 - 50
Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga).
Eelsoojendage
ahju 10 minutit.
Rasvava- Pöördõhk
ba tordipõhi
Traatrest
2
160
40 - 50
Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga).
Eelsoojendage
ahju 10 minutit.
Rasvava- Pöördõhk
ba tordipõhi
Traatrest
2 ja 4
160
40 - 60
Kasutage koogivormi (26 cm läbimõõduga). Diagonaalpaigutuses.
Eelsoojendage
ahju 10 minutit.
Muretai- Pöördõhk
naküpsetised
Küpsetus- 3
plaat
140 150
20 - 40
-
Muretai- Pöördõhk
naküpsetised
Küpsetus- 2 ja 4
plaat
140 150
25 - 45
-
Muretai- Tavaline
Küpsetus- 3
naküpseti- küpsetamine plaat
sed
140 150
25 - 45
-
Röstleib/-sai
4 - 6 tk
maks.
2-3 minutit
Eelsoojendage
ühelt poolt;
ahju 3 minutit.
2-3 minutit teiselt poolt
Õunakook
Funktsioon
Pöördõhk
Grill
Traatrest
4
Aeg (min.)
Märkusi
EESTI
Toit
Veiselihaga
burger
6 tk, 0,6
kg
28
Funktsioon
Grill
Tarvikud
Riiuli Tempetasand ratuur
(°C)
Traatrest
ja rasvapann
4
Küpsetustabelid
Täiendavalt leiate küpsetustabeleid
retseptiraamatust, mis on kättesaadav
maks.
Aeg (min.)
20 - 30
Märkusi
Pange traatrest
neljandale ahjutasandile ja rasvapann kolmandale tasandile.
Keerake toitu
poole küpsetusaja
möödumisel.
Eelsoojendage
ahju 3 minutit.
veebisaidil www.ikea.com. Õige
retseptiraamatu leidmiseks vaadake
artiklinumbrit ahjuõõnsuse eesmisel raamil.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Juhised puhastamiseks
Puhastage ahju esikülge pehme lapiga ning
sooja vee ja pehmetoimelise
pesuvahendiga.
Kasutage metallpindade puhastamiseks
vastavat puhastusainet.
Puhastage ahju sisemust pärast iga
kasutuskorda. Rasva või muude
toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua
tulekahju. Grillpanni puhul on oht suurem.
Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik
ahjutarvikud ja laske neil kuivada.
Kasutage pehmet lappi sooja vee ja
puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid
nõudepesumasinas.
Eemaldage tugev mustus spetsiaalset
ahjupuhastit kasutades.
Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis
ärge puhastage neid intensiivsete
puhastusainetega või teravaservaliste
esemetega ega nõudepesumasinas. See
võib teflonpinda kahjustada.
Niiskus võib kondenseeruda ahju või selle
klaaspaneelidele. Kondensaadi
vähendamiseks kuumutage enne
küpsetamist tühja ahju 10 minutit.Puhastage
ahju sisemust pärast iga kasutuskorda.
Roostevabast terasest või alumiiniumist
ahjud
Puhastage ahjuust ainult niiske lapi või
käsnaga. Kuivatage pehme lapiga.
Ärge kasutage terasvilla, happeid ega
abrasiivseid materjale, kuna need võivad
ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju
juhtpaneeli, järgides samu
ettevaatusabinõusid.
EESTI
29
Restitugede
Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed .
ETTEVAATUST! Olge restitugede
eemaldamisel ettevaatlik.
1. Tõmmake ahjuriiuli tugede esiosa
külgseina küljest lahti.
2. Tõmmake ahjuresti toe tagaosa
külgseina küljest lahti ja eemaldage
tugi.
1
• kui te pole eemaldanud
toidutermomeetri pistikut pesast.
• kui te ei sulgenud ahjuust korralikult.
Eemaldage käsitsi kõige hullem mustus.
ETTEVAATUST! Kui samasse
kapiossa on paigaldatud ka teisi
seadmeid, ärge kasutage neid
ajal, kui kasutate funktsiooni:
Pürolüüs. See võib ahju
kahjustada.
1. Puhastage ukse sisekülge sooja veega,
et küpsetusjäägid kuuma õhu toimel
pinna külge kinni ei kõrbeks.
2. Lülitage ahi sisse ja valige peamenüüst
funktsioon: Pürolüüs. Kinnitamiseks
.
vajutage
3. Valige puhastustoimingu kestus:
Valik
Kiire
1 h vähese
määrdumise
puhul
Normaalne
1 h 30 min
tavalise määrdumise puhul
Intensiivne
2 h 30 min tugeva määrdumise puhul
2
Paigaldage väljavõetud tagasi vastupidises
järjekorras.
Teleskoopsiinide tõkked peavad
olema suunatud ettepoole.
Pürolüüs
ETTEVAATUST! Eemaldage kõik
tarvikud ja eemaldatavad
restitoed.
ETTEVAATUST! Enne puhastuse
alustamist veenduge, et veepaak
oleks täiesti tühi. Vt jaotist
"Veepaagi tühjendamine".
Pürolüütilist puhastamist ei saa
käivitada:
Kirjeldus
4. Kinnitamiseks vajutage
.
Kui pürolüütiline puhastus
käivitub, lukustub ahju uks ja
valgusti ei tööta.
Puhastustoimingu peatamiseks
enne selle lõppemist lülitage ahi
välja.
HOIATUS! Pärast toimingu
lõppemist on ahi väga kuum.
Laske sel maha jahtuda.
Põletusoht!
EESTI
30
Pärast toimingu lõppemist on uks
lukustatud kuni mahajahtumiseni.
Mõned ahjufunktsioonid pole
mahajahtumise faasi ajal
kasutatavad.
Veepaagi puhastamine
HOIATUS! Ärge valage vett
veepaaki puhastustsükli ajal.
Puhastustoimingu ajal võib auru
sisselaskeavast ahju tilkuda veidi
vett. Et vesi ei tilguks ahju
põhjale, asetage auru
sisselaskeava alla
rasvakogumispann.
Aja jooksul koguneb ahju katlakivi. Selle
ärahoidmiseks tuleb auru tekitavaid ahju
osi puhastada. Tühjendage veepaak pärast
iga auruküpsetust.
Vee tüüp
• Vähese lubjasisaldusega pehme vesi –
tootja soovitab sellist vett, sest
puhastusvajadus on sel juhul väiksem.
• Kraanivesi – võite seda kasutada, kui
kasutate veepuhastit või veepehmendit.
• Kare vesi suure lubjasisaldusega – see
ei mõjuta küll ahju tööd, kuid puhastada
tuleb sagedamini.
WHO (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni) KALTSIUMIKOGUSTE TABEL
Kaltsiumisade
Vee karedus
Vee klassifikatsi- Eemaldada kaltoon
siumisade iga
(Prantsuse kraa- (Saksa kraadid)
did)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Väga pehme
75 tsüklit - 2,5
kuu järel
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Keskmine karedus
50 tsüklit - 2 kuu
järel
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kare või lubjari- 40 tsüklit - 1,5
kas
kuu järel
üle 180 mg/l
üle 18
üle 10
Väga kare
1. Kallake veepaaki 850 ml vett ja 50
grammi sidrunhapet (viis teelusikatäit).
Lülitage ahi välja ja oodake umbes 60
minutit.
2. Lülitage ahi sisse ja valige funktsioon:
Pöördõhk + Aur. Seadke temperatuuriks
230 °C. Lülitage ahi 25 minuti pärast
välja ja laske 15 minutit jahtuda.
3. Lülitage ahi sisse ja valige funktsioon:
Pöördõhk + Aur. Seadke ahju
temperatuur vahemikku 130 kuni 230
°C. Lülitage 10 minuti pärast välja.
30 tsüklit - 1 kuu
järel
Laske sel jahtuda ja jätkake paagi sisu
eemaldamisega. Vt jaotist "Veepaagi
tühjendamine".
4. Loputage veepaak ja eemaldage ahjust
ülejäänud jäägid lapiga.
5. Peske vee väljalasketoru käsitsi sooja
vee ja seebiga. Kahjustuste
ärahoidmiseks vältige hapete, pihustite
jms puhastusvahendite kasutamist.
31
EESTI
Ukse eemaldamine ja paigaldamine
Ahjuuksel on neli klaaspaneeli.
Puhastamiseks saate ahjuukse ja seesmised
klaaspaneelid eemaldada. Enne
klaaspaneelide eemaldamist lugege
tähelepanelikult läbi kogu peatükk "Ukse
eemaldamine ja paigaldamine".
Kui te üritate klaaspaneele
eemaldada ajal, mil ust pole eest
ära võetud, võib see sulguda.
5. Sulgege ahjuuks poole peale esimesse
avamisasendisse. Seejärel tõmmake ust
ettepoole ja tõstke oma kohalt ära.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage
ahju ilma klaaspaneelideta.
1. Avage uks täielikult ja leidke üles ukse
paremal poolel asuv hing.
2. Kasutage kruvikeerajat, et parempoolse
hinge hoob üles tõsta ja lõpuni keerata.
6. Asetage uks tasasele pehme riidega
kaetud pinnale.
7. Võtke mõlemalt poolt ukseliistu (B)
ülemistest servadest kinni ja suruge
sissepoole, et vabastada kinnitusnaga.
3. Leidke üles ukse vasakul poolel asuv
hing.
2
B
1
4. Tõstke ja keerake vasaku hinge hoob
täiesti üles.
8. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu
ettepoole.
9. Võtke kinni ukse klaaspaneelide
ülemisest servast ja tõmmake need
ükshaaval ettevaatlikult välja. Alustage
pealmisest paneelist. Jälgige, et klaas
libiseks hoidikutest täielikult välja.
32
EESTI
Veenduge, et paigaldate keskmise
klaaspaneeli oma kohale õigesti.
A
B
C
10. Puhastage klaaspaneele seebiveega.
Kuivatage klaaspaneele hoolikalt. Ärge
peske terakomplekti
nõudepesumasinas.
Pärast puhastamist paigutage klaaspaneel,
ukseliist ja ahjuuks tagasi kohale ja sulgege
mõlema hinge hoovad.
Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi
õiges järjekorras (A, B ja C). Otsige
klaaspaneeli pinnalt üles sümbol või kiri; iga
klaaspaneel on erinev, et teha lahtivõtmine
ja tagasipanek kergemaks.
Trükitud pind peab jääma ukse sisemisele
poolele. Pärast paigaldamist veenduge, et
klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja
piirkonnas puudutades kare.
Ukseliistu õigel paigaldamisel kostab klõps.
A
B
C
Lambi asendamine
Asetage ahju põhjale riidest lapp. See
hoiab ära lambi klaasist katte ja ahjuõõne
purunemise.
HOIATUS! Surmava elektrilöögi
oht! Enne lambi asendamist
ühendage kaitse lahti.
Ahjuvalgusti ja selle klaasist kate
võivad olla kuumad.
ETTEVAATUST! Hoidke
halogeenlampi alati riidelapiga,
et lambile ei sattuks rasvajääke.
1. Lülitage ahi välja.
2. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või
lülitage kaitselüliti välja.
3. Valgusti klaaskatte eemaldamiseks
keerake seda vastupäeva.
4. Puhastage klaaskate.
5. Asendage ahjuvalgusti pirn 40 W, 230
V (50 Hz), 350 °C kuumakindla
ahjuvalgusti pirniga (ühenduse tüüp:
G9).
6. Paigaldage klaaskate.
EESTI
33
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ahi ei kuumene.
Ahi on välja lülitatud.
Lülitage ahi sisse.
Ahi ei kuumene.
Kell pole seadistatud.
Seadistage kell.
Ahi ei kuumene.
Vajalikud seadistused on te- Veenduge, et seaded olekgemata.
sid õiged.
Ahi ei kuumene.
Automaatne väljalülitus on
sisse lülitatud.
Vt jaotist "Automaatne väljalülitus".
Ahi ei kuumene.
Lapselukk on sisse lülitatud.
Vt jaotist "Lapseluku kasutamine".
Ahi ei kuumene.
Uks ei ole korralikult suletud. Sulgege uks täielikult.
Ahi ei kuumene.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Ahjuvalgusti ei põle.
Ahjuvalgusti on rikkis.
Asendage valgusti uue vastu.
Ahjus on vett.
Veepaagis on liiga palju
vett.
Lülitage ahi välja ja kuivatage vesi lapi või käsnaga ära.
Auruküpsetus ei tööta.
Veepaagis pole vett.
Täitke veepaak.
Auruküpsetus ei tööta.
Katlakivi ummistab ava.
Kontrollige auru sisselaskeava. Eemaldage katlakivi.
Veepaagi tühjendamiseks
kulub üle kolme minuti või
valgub auru sisselaskeava
kaudu ahju vett.
Seadmesse on kogunenud
lubjasetet.
Puhastage veepaak. Vt jaotist "Veepaagi puhastamine".
Ekraanil kuvatakse "F111".
Toidutermomeetri pistik ei
ole korralikult pesasse sisestatud.
Suruge toidutermomeetri
pistik võimalikult sügavale
pessa.
EESTI
34
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ekraanil kuvatakse veakood, Elektritõrge.
mida tabelis ei leidu.
• Lülitage ahi välja ja taas
sisse, kasutades elektrikilbis olevat peakaitset või
kaitselülitit
• Kui ekraanil kuvatakse
uuesti veateade, siis võtke ühendust teeninduskeskusega.
Toidule ja ahjuõõnde koguneb auru ja kondensvett.
Toit on jäänud liiga kauaks
ahju.
Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust vähemalt 15–20 minuti pärast
välja võtta.
Lamp on välja lülitatud.
Funktsioon Niiske Pöördõhk
on sisse lülitatud.
Funktsiooni Niiske Pöördõhk
normaalne toimimine. Vt
peatükki "Igapäevane kasutamine", Ahju funktsioonid.
Uks on lukustatud.
On olnud elektrikatkestus.
Kontrollige vooluvõrku.
Hooldusteave
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust või
teeninduskeskusega.
Teeninduskeskuse andmed leiate
andmesildilt. Andmesilt asub ahjuõõne
raami esiküljel. Ärge andmesilti ahju
sisemusest eemaldage.
Soovitame märkida siia järgmised andmed:
Mudel (MOD.)
.........................................
Tootenumber (PNC)
.........................................
Seerianumber (S.N.)
.........................................
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Mõõtmed (sisemised)
Laius
Kõrgus
Sügavus
Küpsetusplaadi ala
1438 cm²
480 mm
361 mm
416 mm
EESTI
35
Ahju ülemine kütteelement
2300 W
Alumine kütteelement
1000 W
Grill
2300 W
Ring
1900 W
Üldvõimsus
3390 W
Pinge
220 - 240 V
Sagedus
50 - 60 Hz
Funktsioonide arv
20
Energiatõhusus
Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
FINSMAKARE 504.117.30
Energiatõhususe indeks
81.2
Energiatarbimine standardtäituvusel, tavalises režiimis
0.93 kWh/tsüklis
Energiatarbimine standardtäituvusel, pöördõhurežiimis
0.69 kWh/tsüklis
Sisekambrite arv
1
Kuumuseallikas
Elekter
Maht
72 l
Ahju tüüp
Sisseehitatud ahi
Mass
37.9 kg
EN 60350-1 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid,
ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse
mõõtemeetodid.
Energia kokkuhoid
Ahjul on omadused, mis aitavad
säästa energiat igapäevasel
toiduvalmistamisel.
Üldised nõuanded
Veenduge, et ahju töötamise ajal oleks
ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise
EESTI
36
ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et
uksetihend oleks puhas ja korralikult omal
kohal.
30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid
mõne ahjufunktsiooni puhul automaatselt
varem välja.
Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage
metallnõusid.
Ventilaator ja valgusti jäävad sisselülitatuks.
Võimalusel ärge enne toidu sissepanekut
ahju eelkuumutage.
Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti,
vähendage sõltuvalt küpsetusajast
vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja
lõppu ahju temperatuuri. Ahjus olev
jääkkuumus võimaldab küpsetamist jätkata.
Muude toitude soojendamiseks kasutage
jääkkuumust.
Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke
need ahju panna võimalikult lühikeste
vahedega.
Küpsetamine pöördõhuga
Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks
pöördõhuga küpsetusrežiime.
Toidu soojashoidmine
Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu
soojashoidmiseks valige madalaim võimalik
temperatuur. Ekraanile ilmub jääkkuumuse
indikaator või temperatuurinäit.
Küpsetamine väljalülitatud valgustiga
Lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja.
Pange see põlema ainult siis kui vaja.
Niiske Pöördõhk
Funktsioon küpsetamise ajal energia
säästmiseks.
Kasutades seda funktsiooni, lülitub lamp 30
sekundi pärast automaatselt välja. Valgusti
võib soovi korral sisse lülitada, kuid see
vähendab eeldatavat energiakokkuhoidu.
Jääkkuumus
Kui on valitud programm koos valikuga
Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
tähistatud
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
37
EESTI
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
•
Mida garantii hõlmab?
•
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
parandada või samaväärse tootega
asendada.
•
•
•
•
•
•
•
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
•
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
38
EESTI
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
EESTI
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
39
40
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirms pirmās lietošanas reizes
Izmantošana ikdienā
Pulksteņa funkcijas
Automātiskās programmas
40
42
45
45
46
48
49
55
56
Piederumu lietošana
Papildfunkcijas
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Energoefektivitāte
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
56
58
60
65
70
72
73
74
74
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko
radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana.
Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā turpmākām
uzziņām.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu
un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos
nepārtraukti neuzrauga.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu vecumam
bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
LATVIEŠU
•
•
•
41
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās darbības
vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas ir karstas.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un nomainīt
vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta,
lai neizraisītu elektrošoku.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms pirolītiskās tīrīšanas ir jānotīra liekie izlijušie produkti.
Izņemiet no cepeškrāsns visas daļas.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu balsta
priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām. Uzstādiet
plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā
secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
42
LATVIEŠU
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta persona.
• Noņemiet visu iepakojumu.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Nevelciet ierīci aiz roktura.
• Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
• Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā vietā,
kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
• Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar
ierīces durvīm vai atrasties to tuvumā, it
īpaši, ja durvis ir karstas.
• Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina tā,
lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
• Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces:
automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem
izskrūvējami drošinātāji), zemējuma
noplūdes automātslēdži un savienotāji.
• Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei,
kas ļauj atvienot ierīci no visiem
elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē
atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz
3 mm.
• Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
• Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Izmantošana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv traumu,
apdegumu, elektrošoka vai
sprādziena risks.
• Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai
mājās.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
• Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
• Atverot ierīces durvis, kad tā tiek lietota,
rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst karsts
gaiss.
• Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
• Nebalstieties uz atvērtām cepeškrāsns
durvīm.
43
LATVIEŠU
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
• Atveriet ierīces durvis uzmanīgi. Alkoholu
saturošu sastāvdaļu lietošana var radīt
spirta un gaisa maisījumu.
• Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai liesmai
saskarties ar ierīci, kad atverat durvis.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS! Pastāv ierīces
bojājumu risks.
• Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus vai
citus priekšmetus nepastarpināti uz
ierīces grīdas.
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas.
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē.
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas beigām.
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
• Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas
maiņa neietekmē ierīces darbību.
• Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet dziļo
cepešpannu. Augļu sulas var atstāt
nenotīrāmus traipus.
• Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
• Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
• Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa
(piemēram, aiz durvīm), nodrošiniet, lai
durvis nekad nebūtu aizvērtas, kad ierīce
darbojas. Aiz aizvērta mēbeļu paneļa
var uzkrāties siltums un mitrums, kas var
sabojāt ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta,
vai grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav pilnībā
atdzisusi.
Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
apdegumu un ierīces bojājumu
risks.
• Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Gatavojot ar tvaiku, neveriet vaļā
ierīces durvis.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku atveriet
ierīces durvis piesardzīgi.
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu un ierīces
aizdegšanās un bojājumu risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta. Pastāv
risks, ka stikla paneļi var ieplīst.
• Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties. Sazinieties ar
pilnvaroto servisa centru.
• Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas
materiāla nolietošanos.
• Ierīcē atlikušās taukvielas vai pārtikas
atliekas var izraisīt ugunsgrēku.
• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja
drošības norādījumus, kas atrodami uz
iepakojuma.
Pirolītiskā tīrīšana
Pastāv ugunsgrēka vai
apdegumu gūšanas risks.
• Pirms pirolītiskās pašattīrīšanas funkcijas
vai pirmās lietošanas reizes no
cepeškrāsns iekšpuses jāizņem:
– pārtikas atliekas, eļļas vai taukvielu
noplūdes / nogulas.
– visi izņemamie priekšmeti (tostarp,
plaukti, sānu vadotnes u. tml.daļas,
kas ietilpst ierīces komplektācijā), jo
44
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
•
īpaši nepiedegoši katli, pannas,
paplātes, piederumi utt.
Rūpīgi izlasiet visas norādes par
pirolītisko tīrīšanu.
Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei
pirolītiskās tīrīšanas darbības laikā.
Ierīce kļūst ļoti karsta un no priekšējām
dzesēšanas atverēm nāk karsts gaiss.
Tā kā pirolītiskā tīrīšana notiek pie
augstas temperatūras un var izraisīt
dūmu veidošanos no ēdiena atliekām un
konstrukciju materiāliem, to izmantojot
tiek stingri ieteikts:
– pirms un pēc pirolītiskās tīrīšanas
nodrošināt labu ventilāciju.
– nodrošināt labu ventilāciju ierīces
pirmās lietošanas laikā un pēc tās,
darbojoties ar maksimālo
temperatūru.
Atšķirībā no cilvēkiem, daži putni un
rāpuļi var būt ļoti jutīgi pret
potenciālajiem izgarojumiem, kuri
veidojas ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tīrīšanas procesa laikā.
– Nodrošināt, lai neviens mājdzīvnieks
(īpaši putni) neatrastos ierīces
tuvumā pirolīzes tīrīšanas laikā un
pēc tās, un vispirms ieslēgt
maksimālo temperatūru labi ventilētā
telpā.
Mazie mājdzīvnieki arī var būt ļoti jutīgi
pret lokālām temperatūras izmaiņām ar
pirolītisko funkciju aprīkoto cepeškrāšņu
tuvumā, kad ieslēgta pirolītiskā
pašattīrīšanas programma.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu pirolītiskās tīrīšanas laikā,
tai sasniedzot augstu temperatūru, katlu,
pannu, paplāšu, piederumu utt.,
nepiedegošās virsmas var tikt bojātas un
var izdalīt nedaudz kaitīgus izgarojumus.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu / gatavoto ēdienu palieku
izdalītie izgarojumi, saskaņā ar aprakstu,
nav kaitīgi cilvēkiem, tai skaitā zīdaiņiem
un personām ar slimībām.
Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS! Pastāv risks
saņemt elektrošoku.
• Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
• Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
• Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju
spuldzes.
Servisa izvēlne
• Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
• Lietojiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Iepakojuma materiāli:
Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.
Plastmasas daļas ir apzīmētas ar
starptautiski pieņemtiem apzīmējumiem,
piem., PE, PS u.tml. Iepakojuma
materiālus ievietojiet šim nolūkam
paredzētajos konteineros savā atkritumu
savākšanas punktā.
LATVIEŠU
45
Uzstādīšana
Kabelis
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Kabeļu veidi, kas piemēroti uzstādīšanai vai
nomaiņai:
Montāža
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Skatiet montāžas norādījumus
uzstādīšanai.
Attiecībā uz kabeļu šķērsgriezumu, skatiet
kopējo jaudu uz tehnisko datu plāksnītes.
Var arī atsaukties uz tabulu:
Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS! Elektriskos
uzstādīšanas darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Kopējā jauda (W)
Ražotājs neuzņemas nekādu
atbildību par bojājumiem, kas
radušies, neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti Drošības
informācijas sadaļās.
Šī cepeškrāsns ir aprīkota tikai ar
barošanas kabeli.
Kabeļa šķērsgriezums (mm²)
maksimums 1380
3 x 0.75
maksimums 2300
3x1
maksimums 3680
3 x 1.5
Iezemēšanas vadam (zaļš/dzeltens kabelis)
jābūt par 2 cm garākam par fāzes un
neitrālo kabeli (zils un brūns kabelis).
Izstrādājuma apraksts
Vispārējs pārskats
1
2
3
4
13
12
11
10
5
5
4
3
2
1
6
7
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Ūdens atvilktne
Temperatūras sensora ligzda
Grilēšana
Lampa
Ventilators
Izņemams plaukta atbalsts
Novadcaurule
Ūdens izvades vārsts
Datu plāksnīte
Cepšanas līmeņi
Tvaika pievads
LATVIEŠU
46
• Cepeša iekšējās temperatūras sensors
x1
Lai noteiktu ēdiena gatavības pakāpi.
• Teleskopiskās vadotnes x 2 komplekti
Plaktiem un paplātēm.
Piederumi
• Restots plaukts x 2
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
traukiem, cepešiem.
• Cepešpanna x 1
Kūkām un cepumiem.
• Grila / Cepšanas panna x 1
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
Vadības panelis
Elektronisks programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cepeškrāsns vadībai izmantojiet sensoru laukus.
Sensora
lauks
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Apraksts
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsni.
OK un pārslēgt
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Rotējiet grozāmo regulatoru, lai izvēlētos.
Atpakaļ taustiņš
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai attēlotu galveno izvēlni.
Laiks un papildfunkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas karsēšanas funkcija, nospiediet sensora lauku, lai iestatītu
taimeri vai funkcijas: Funkciju bloķēšana, Izlase, Karstums + Pauze, Iestatīt + Aiziet!. Jūs arī varat mainīt
cepeša iekšējās temperatūras sensora iestatījumu.
LATVIEŠU
47
Sensora
lauks
6
Funkcija
Apraksts
Karsēšanas funkcijas vai Gatavošanas Palīgs
Nospiediet vienreiz, lai ieietu Karsēšanas funkcijas
izvēlnē. Nospiediet vēlreiz, lai pārietu uz Gatavošanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismojumu,
pieskarieties
3 sekundes.
Temperatūras atla- Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo cese
peškrāsns temperatūru. Nospiediet uz 3 sekundēm,
lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā uzsilšana.
7
Laika atgādinājums Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
8
Izlase
9
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Displejs
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcija darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darbības laiks
Displejs rāda gatavošanai nepieciešamo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika Indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas karsēšanas funkcija.
LATVIEŠU
48
Simbols
Funkcija
Aprēķināšana
Cepeškrāsns aprēķina gatavošanas
laiku.
Sakarsēšanas indikators
Displejs rāda temperatūru cepeškrāsnī.
Ātrā uzsilšana
Funkcija darbojas. Tā samazina uzsilšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka darbojas automātiskās svēršanas sistēma vai ka svaru
var mainīt.
Karstums + Pauze
Funkcija darbojas.
Pirms pirmās lietošanas reizes
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet piederumus
pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Pirmā pieslēgšana
Pirmo reizi pieslēdzot cepeškrāsni
elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc
elektrības padeves pārtraukuma, jāiestata
valoda, displeja kontrasts, displeja
spilgtums, kā arī diennakts laiks.
1. Izmantojiet grozāmo regulatoru, lai
iestatītu vērtību.
.
2. Apstipriniet ar
Iepriekšēja karsēšana
Pirms pirmās lietošanas reizes uzkarsējiet
cepeškrāsni tikai ar ievietotiem restotajiem
plauktiem un cepešpannām.
1. Iestatiet funkciju: Conventional Cooking
(Top/Bottom Heat)
un maksimālo
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju: Ventilatora karsēšana
un maksimālo temperatūru.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 15
minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. Iepriekšējas uzkarsēšanas laikā no
cepeškrāsns var izdalīties aromāts un dūmi.
Pārbaudiet, vai gaisa plūsma istabā ir
pietiekama.
Mehāniskās bērnu drošības slēdzenes
lietošana
Cepeškrāsnij ir uzstādīta bērnu drošības
slēdzene. Tā atrodas cepeškrāsns labajā
pusē zem vadības paneļa.
LATVIEŠU
49
Cepeškrāsns durvju atvēršana ar bērnu
drošības slēdzeni:
1. Pavelciet un turiet bērnu drošības
slēdzenes rokturi, kā parādīts attēlā.
2. Atveriet lūku.
Aizveriet cepeškrāsns durvis, nevelkot bērnu
drošības slēdzeni.
Lai noņemtu bērnu drošības slēdzi, atveriet
cepeškrāsns durvis un izņemiet bērnu
drošības slēdzeni ar zvaigžņveida atslēgu.
Zvaigžņveida atslēga ir cepeškrāsns
montāžas maisā.
Pēc bērnu drošības slēdzenes izņemšanas
ieskrūvējiet skrūvi atpakaļ caurumā.
BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, lai
nesaskrāpētu vadības paneli.
Izmantošana ikdienā
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Pārvietošanās izvēlnēs
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Grieziet grozāmo regulatoru pulksteņa
rādītāja virzienā vai pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam, lai izvēlētos izvēlnes
iespēju.
3. Nospiediet
, lai atvērtu apakšizvēlni
vai apstiprinātu iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
izmantojot
Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols/izvēlnes
pozīcija
Lietojums
Ietver cepeškrāsns karKarsēšanas funk- sēšanas funkciju sarakstu.
cijas
Receptes
.
Izlase
Ietver automātisko
programmu sarakstu.
Šo programmu receptes ir atrodamas recepšu grāmatā.
Ietver lietotāja izveidoto sarakstu ar gatavošanas programmām.
Pirolīzes tīrīšana.
Pirolīze
LATVIEŠU
Simbols/izvēlnes
pozīcija
50
Lietojums
Izmanto, lai iestatītu
Pamata iestatīju- ierīces konfigurāciju.
mi
Speciālie
Ietver papildu karsēšanas funkciju sarakstu.
Ietver ieteicamos ceGatavošanas Pa- peškrāsns iestatījumus
plašai ēdienu izvēlei.
līgs
Izvēlieties ēdienu un
sāciet gatavošanas
procesu. Temperatūra
un laiks ir tikai norādījumi labākam rezultātam, un tos var mainīt.
Tie atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Recepšu grāmatā ir
šāda apakšizvēlne:
Gatavošanas Palīgs.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Simbols/izvēlnes
pozīcija
Apraksts
Iestata pulksteņa laiku.
Simbols/izvēlnes
pozīcija
Iestatīt + Aiziet!
Aktivizētais displejs rāda pulksteņa laiku,
kad ierīce tiek izslēgta.
Ātrā uzsilšana
Ieslēgtā stāvoklī funkcija samazina uzkarsēšanas laiku.
Lai iestatītu funkciju un
aktivizētu to vēlāk, nospiežot jebkuru simbolu vadības panelī.
Uztur pagatavoto
Karstums + Pau- ēdienu siltu 30 minūtes
pēc gatavošanas cikla
ze
pabeigšanas.
Ieslēdz un izslēdz LaiLaika regulēšana ka pagarinājuma funkciju.
Pakāpeniski regulē
Displeja kontrasts displeja kontrastu.
Displeja spilgtums
Valoda
Skaņas signāla
skaļums
Taustiņu skaņa
Iestatīt diennakts
laiku
Laika indikācija
Apraksts
Brīdinājuma/
Kļūdas signāls
Pakāpeniski regulē
displeja spilgtumu.
Iestata displeja valodu.
Pakāpeniski regulē
taustiņu toņu un signālu skaļumu.
Ieslēdz un izslēdz skārienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.
Atgādina, kad jātīra
Tīrīšanas atgādi- ierīce.
nājums
LATVIEŠU
51
Simbols/izvēlnes
pozīcija
DEMO režīms
Servisa izvēlne
Apraksts
Karsēšanas
funkcija
Paredzēts tikai iekšējai
lietošanai.
Rāda programmatūras
versiju un konfigurāciju.
Atjauno sākotnējos ieRūpnīcas iestatī- rīces iestatījumus.
jumi
Picas uzstādījumi
Lietojums
Ēdiena vienlaicīgai gatavošanai trīs plaukta pozīcijās un
Ventilato- ēdiena žāvēšanai.
ra karsē- Iestatiet temperatūru par 20
- 40 °C zemāk nekā funkcijai
šana
Augšējā + apakšējā karsēšana.
Lai tvaicētu ēdienus. Izmantojiet šo funkciju, lai samaziVentilato- nātu ēdiena gatavošanas laira karsē- ku un saglabātu vitamīnus un
barības vielas pārtikas prošana +
duktā. Atlasiet funkciju un
Tvaiks
iestatiet temperatūru starp
130 °C līdz 230 °C.
Ēdiena gatavošanai un cepšanai vienā plaukta pozīcijā.
Conventional Cooking (Top/
Bottom
Heat)
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi apbrūninātu un padarītu
kraukšķīgu apakšu.
Atlasiet funkciju un iestatiet
temperatūru starp 130 °C
līdz 230 °C.
Maigu un sulīgu cepešu pagatavošanai.
Lēna cepšana
Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Lietojums
Apakšējā
karsēšana
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu
pamatni vai garozu un lai
konservētu pārtiku.
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
52
Lietojums
Šī funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai gatavošanas
Ventilato- laikā. Gatavošanas norādījura karsē- mus skatiet sadaļā "Ieteikumi
šana ar un padomi", Ventilatora karmitrumu sēšana ar mitrumu. Cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām cepšanas laikā, lai funkcija netiktu pārtraukta un lai
cepeškrāsns darbotos ar vislielāko iespējamo energoefektivitāti. Izmantojot šo funkciju, temperatūra cepeškrāsns iekšpusē var atšķirties
no iestatītās temperatūras.
Tiek izmantots atlikušais siltums.Karsēšanas jauda var
tikt samazināta. Vispārīgus
enerģijas taupīšanas ieteikumus skatiet sadaļā “Energoefektivitāte", Enerģijas taupīšana.Šī funkcija tika izmantota, lai noteiktu energoefektivitātes klasi saskaņā ar EN
60350-1. Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.
Saldēta
pārtika
Lai ceptu ātri pagatavojamo
pārtiku kraukšķīgu (piem.,
kartupeļus frī, kartupeļu daiviņas vai pildītas pankūciņas).
Lai grilētu plakanus produktus un lai grauzdētu maizi.
Grilēšana
Lai grilētu plakanus produktus lielos daudzumos un
Ātrā grilē- grauzdētu maizi.
šana
Karsēšanas
funkcija
Lietojums
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu ar
Infratermi- kauliem vienā plaukta pozīciskā grilē- jā. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
šana
Ēdienam, kas tiek atkārtoti
uzsildīts ar tvaiku, virsējā kārReģenerā- ta nekļūst sausa. Karstums izplatās lēni un vienmērīgi, kas
cija ar
ļauj iegūt garšu un smaržu,
tvaiku
kā tikko pagatavotam ēdienam. Šo funkciju var izmantot
ēdiena uzsildīšanai tieši uz
šķīvja. Izmantojot dažādus
plauktu līmeņus, var uzsildīt
vairākus šķīvjus vienlaicīgi.
Speciālie
Karsēšanas funkcija
Pielietojums
Lai ceptu maizi.
Maizes cepšana
Au Gratin
Tādiem ēdieniem kā
lazanja vai kartupeļu
sacepums. Lai pagatavotu sacepumus un apbrūninātu.
Lai uzraudzētu rauga
mīklu pirms cepšanas.
Mīklas raudzēša- Izmantojot šo funkciju,
lampa automātiski izna
slēdzas pēc 30 sekundēm.
LATVIEŠU
Karsēšanas funkcija
53
Pielietojums
Lai uzsildītu šķīvjus
pirms ēdiena pasniegTrauku uzsildīša- šanas.
na
Konservēšana
Lai konservētu dārzeņus (piem., marinētos
dārzeņus).
Lai žāvētu augļus, dārzeņus un sēnes šķēlēs.
Žāvēšana
Lai saglabātu ēdienu
siltu.
Siltuma uzturēšana
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus).
Atkausēšanas laiks ir
atkarīgs no produktu
daudzuma un apjoma.
Izmantojot šo funkciju,
lampa automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm.
Karsēšanas funkcijas iestatīšana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas funkcijas.
.
Apstipriniet ar
Iestatiet karsēšanas funkciju.
Apstipriniet ar
.
Iestatiet temperatūru.
.
Apstipriniet ar
Tvaika funkcijas iestatīšana
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas vadības
panelī.
BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai
aukstu krāna ūdeni. Nelietojiet
filtrētu ūdeni (demineralizētu) vai
destilētu ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet uzliesmojošas
vai spirta šķidrumus ūdens
atvilktnē.
1. Piespiediet pārsegu, lai atvērtu ūdens
atvilktni.
2. Iepildiet ūdens atvilktnē 900 ml ūdens.
Ūdens padeve pietiks apmēram 55 - 60
minūtēm.
3. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
4. Ieslēdziet cepeškrāsni.
5. Iestatiet karsēšanas ar tvaiku funkciju un
temperatūru.
6. Ja nepieciešams, iestatiet funkciju:
vai: Beigu laiks
.
Darbības laiks
Ja tvaika ģenerators ir tukšs,
atskan skaņas signāls.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
7. Izslēdziet cepeškrāsni.
8. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet ūdeni
no tvertnes. Skatiet tīrīšanas
funkciju:Tvertnes Iztukšošana.
UZMANĪBU! Cepeškrāsns ir
karsta. Var gūt apdegumus.
Uzmanieties, iztukšojot ūdens
tvertni.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku tvaiks var
kondensēties tilpnes apakšā. Vienmēr
nosusiniet tilpnes apakšu, kad
cepeškrāsns ir atdzisusi.
Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot
atvērtas durvis.
BRĪDINĀJUMS! Nogaidiet
vismaz 60 minūtes pēc katras
gatavošanas ar tvaiku, lai
izvairītos no karstā ūdens
izvadīšanas pa ūdens izvades
vārstu.
54
LATVIEŠU
Indikators "Tvertne tukša"
Displejs rāda: Nepieciešams ūdens un
atskan skaņas signāls, kad tvertne ir tukša
un jāuzpilda.
Papildu informāciju skaitiet sadaļā
"Izmantošana ikdienā", Tvaika funkcijas
iestatīšana.
Indikators "Tvertne pilna"
Kad displejā parādās: Ūdens tvertne pilna,
jūs varat izmantot gatavošanu ar tvaiku.
Kad tvertne ir pilna, atskan skaņas signāls.
Ja tvertnē iepildīsiet par daudz
ūdens, drošības sistēma to
novadīs atpakaļ cepeškrāsns
pamatnes daļā.
Notīriet ūdeni ar sūkli vai drānu.
Ūdens tvertnes iztukšošana
UZMANĪBU! Pirms ūdens
tvertnes iztukšošanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir
atdzisusi.
1. Sagatavojiet nosusināšanas cauruli (C),
kas iekļauta tajā pašā iepakojumā ar
lietošanas pamācību. Uzlieciet
savienotāju (B) uz viena no
nosusināšanas caurules galiem.
A
B
C
2. Ievietojiet otro nosusināšanas caurules
galu (C) konteinerā. Ielieciet to zemākā
pozīcijā nekā izvades vārsts (A).
3. Atveriet cepeškrāsns durvis un ievietojiet
savienotāju (B) ūdens izvades vārstā (A).
4. Ūdens tvertnes iztukšošanas laikā
atkārtoti spiediet savienotāju.
Tvertnē var būt nedaudz
ūdens, kad displejs rāda:
Nepieciešams ūdens.
Pagaidiet, līdz ūdens pārstāj
plūst no ūdens izvades
vārsta.
5. Izņemiet savienotāju no vārsta, kad
ūdens pārstājis plūst.
Neizmantojiet izvadīto ūdeni
atkārtotai ūdens tvertnes
uzpildei.
Karsēšanas indikators
Kad ieslēdzat karsēšanas funkciju, displejā
parādās josla. Josla rāda pieaugošo
temperatūru. Kad temperatūra tiek
sasniegta skaņas signāls atskan 3 reizes,
josla mirgo un pēc tam pazūd.
Ātrā uzsilšana
Šī funkcija samazina uzsilšanas laiku.
Nelieciet cepeškrāsnī ēdienu,
kad darbojas ātrās uzsilšanas
funkcija.
Lai ieslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu
3
sekundes. Uzkarsēšanas indikators mainās.
Šī funkcija nav paredzēta visām
cepeškrāsns funkcijām.
Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
55
LATVIEŠU
Pulksteņa funkcijas
Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa funkcija
Laika atgādinājums
Pulksteņa funkciju iestatīšana
Pielietojums
Laika atskaites iestatīšanai (maks. 2 st. 30
min.). Šī funkcija neietekmē cepeškrāsns darbību.
Nospiediet , lai ieslēgtu displeju. Izmantojiet grozāmo regulatoru,
lai iestatītu minūtes un
nospiediet
, lai sāktu.
Darbības
laiks
Lai iestatītu cepeškrāsns
darbības ilgumu (maks.
23 h 59 min).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas
funkcijas izslēgšanas
laiku (maks. 23 st. 59
min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darbības laiks, Beigu
laiks, cepeškrāsns izslēdz
sildelementus, kad pagājuši 90 %
no iestatītā laika. Cepeškrāsns
izmanto atlikušo siltumu, lai
turpinātu gatavošanas procesu,
līdz laiks būs pilnībā pagājis (3 20 minūtes).
Pirms funkciju izmantošanas:
Darbības laiks, Beigu laiks, jums
vispirms jāiestata karsēšanas
funkcija un temperatūra.
Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darbības laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties automātiski
aktivizēt un deaktivizēt ierīci
noteiktā laikā vēlāk.
Funkcija: Darbības laiks un Beigu
laiks nedarbojas, izmantojot
cepeša iekšējās temperatūras
sensoru.
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
3. Izmantojiet grozāmo regulatoru, lai
iestatītu vērtību.
4. Apstipriniet ar
.
Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas signāls.
Cepeškrāsns izslēdzas. Displejā parādās
paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai izslēgtu
signālu.
Karstums + Pauze
Lai aktivizētu funkciju:
• Iestatītajai temperatūrai jābūt augstākai
par 80°C.
• Funkcija: Darbības laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + Pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80°C temperatūrā
30 minūtes. Funkcija ieslēdzas pēc
cepšanas laika beigām.
LATVIEŠU
Funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1.
2.
3.
4.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Izvēlieties karsēšanas funkciju.
Iestatiet temperatūru augstāk par 80°C.
Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Karstums + Pauze.
.
5. Apstipriniet ar
Kad funkcija būs beigusies, atskanēs skaņas
signāls.
Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darbības laiks beigām.
56
Attiecas uz visām karsēšanas
funkcijām ar funkcijām ar
Darbības laiks vai Automātisks
svars.
Neattiecas uz karsēšanas
funkcijām ar temperatūras
sensoru.
1. Kad gatavošanas laiks beigsies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu (vai , lai
atceltu).
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
.
4. Nospiediet
Automātiskās programmas
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Receptes tiešsaistē
Šai cepeškrāsnij paredzēto
automātisko programmu
receptes ir pieejamas mājas lapā
www.ikea.com. Lai atrastu
pareizo recepšu grāmatu,
pārbaudiet , preces numuru uz
ierīces datu plāksnītes
cepeškrāsns iekšienes
priekšpusē.
Receptes
Šī cepeškrāsns piedāvā vairākas receptes,
ko varat izmantot. Receptes ir noteiktas un
tās nav iespējams mainīt.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Receptes. Nospiediet
, lai apstiprinātu izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
Piederumu lietošana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns līmeņa
vadotnes stieņiem tā, lai kājiņas būtu
vērstas uz leju.
57
LATVIEŠU
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs iedobes
novērš arī trauku sasvēršanos.
Augstā mala ap plauktu neļauj
ēdiena gatavošanas traukiem
slīdēt.
Cepeša iekšējās temperatūras sensors
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
cepeškrāsns temperatūru un ēdiena iekšējo
temperatūru.
Cepamā paplāte/ cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
Temperatūras sensors mēra cepeša iekšējo
temperatūru. Kad gaļa sasniegusi iestatīto
temperatūru, cepeškrāsns izslēdzas.
UZMANĪBU! Izmantojiet tikai
komplektācijā iekļauto
temperatūras sensoru vai
oriģinālās rezerves daļas.
gatavošanas laikā temperatūras
sensoram jāpaliek gaļā un
pieslēgtam ligzdai.
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā panna kopā:
1. Ievietojiet cepeša iekšējās temperatūras
sensora smailo galu gaļas gabala vidū.
2. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas
cepeškrāsns augšpusē.
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem un
restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
LATVIEŠU
4. Regulējiet grozāmo regulatoru mazāk
nekā 5 sekundes, lai iestatītu ēdiena
iekšējo temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns temperatūru.
Cepeškrāsns aprēķina aptuveno beigu
laiku. Dažādiem ēdiena daudzumiem,
cepeškrāsns temperatūras iestatījumiem
(vismaz 120°C) un darba režīmiem beigu
laiks var atšķirties. Cepeškrāsns aprēķina
beigu laiku aptuveni 30 minūšu laikā.
6. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet .
Kad gaļas iekšējā temperatūra sasniegusi
iestatīto temperatūru, atskan skaņas signāls.
Cepeškrāsns automātiski izslēdzas.
7. Nospiediet jebkuru simbolu, lai izslēgtu
signālu.
8. Izņemiet temperatūras sensora spraudni
no ligzdas un izņemiet gaļu no
cepeškrāsns.
9. Nospiediet , lai izslēgtu ierīci.
BRĪDINĀJUMS! Iekšējās
temperatūras sensors ir karsts.
Var gūt apdegumus. Rīkojieties
piesardzīgi, izņemot
temperatūras sensora galu un
spraudkontaktu.
Teleskopisko vadotņu izmantošana
58
Izmantojot teleskopiskās vadotnes, restotos
plauktus un paplātes var ielikt un izņemt
vieglāk.
UZMANĪBU! Nemazgājiet
teleskopiskās vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
1
2
°C
Izvelciet labās un
kreisās puses
teleskopiskās
vadotnes.
°C
Uzlieciet restoto
plauktu uz
teleskopiskajām
vadotnēm un
uzmanīgi iebīdiet
cepeškrāsnī.
Pirms cepeškrāsns durvju aizvēršanas
pārbaudiet, vai teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Izstrādājuma apraksts".
Saglabājiet teleskopisko vadotņu
uzstādīšanas instrukciju vēlākai
izmantošanai.
Papildfunkcijas
Izlase
Programmas saglabāšana
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar
.
59
LATVIEŠU
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
7. Izmantojiet grozāmo regulatoru, lai
mainītu burtu.
8. Nospiediet
.
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
, lai
10. Nospiediet un turiet nospiestu
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, izmantojiet grozāmo
regulatoru un nospiediet
esošo programmu.
, lai pārrakstītu
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
Funkciju bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt sildīšanas
funkciju. To var ieslēgt tikai, kad
cepeškrāsns darbojas.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Funkciju bloķēšana.
4. Apstipriniet ar
.
Ja darbojas Pirolīzes tīrīšanas
funkcija, durvis tiek bloķētas, un
displejā parādās atslēgas
simbols.
Jūs varat nomainīt programmas nosaukumu
izvēlnē: Mainīt progammas nosaukumu.
Piespiediet
Programmas ieslēgšana
un tad
1.
2.
3.
4.
5.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Izvēlieties izvēlni: Izlase.
.
Apstipriniet ar
Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
Apstipriniet ar
.
Varat nospiest
izvēlni: Izlase.
, lai pārietu tieši uz
Bērnu drošības funkcijas lietošana
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar ieslēgt nejauši.
Ja darbojas Pirolīzes tīrīšanas
funkcija, durvis nobloķējas
automātiski.
Nospiežot jebkuru simbolu,
displejā parādās paziņojums.
1. Nospiediet , lai ieslēgtu displeju.
un
vienlaicīgi, līdz
2. Nospiediet
displejā parādās paziņojums .
, lai izslēgtu funkciju. Displejā
parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot cepeškrāsni, arī funkcija
izslēdzas.
Iestatīt + Aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju (vai
programmu) un izmantot to vēlāk, tikai
vienreiz pieskaroties kādam simbolam.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Darbības laiks.
4. Iestatiet laiku.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + Aiziet!.
6. Apstipriniet ar
.
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + Aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
),
LATVIEŠU
60
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
• Funkciju bloķēšana ir aktīva,
kad darbojas karsēšanas
funkcija.
• Izvēlne: Pamata iestatījumi
ļauj jums: Iestatīt + Aiziet!
ieslēgt un izslēgt funkciju.
Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns automātiski
izslēdzas pēc kāda laika, ja karsēšanas
funkcija darbojas un jūs nemaināt nekādus
iestatījumus.
Temperatūra (°C)
Izslēgšanās laiks (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
1.5
Automātiskā izslēgšanās
nedarbojas ar šādām funkcijām:
Apgaismojums , Temperatūras
sensors,Darbības laiks, Beigu
laiks.
Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
• nakts spilgtums - kad cepeškrāsns ir
izslēgta, displeja spilgtums samazinās
laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
• dienas spilgtums:
– kad cepeškrāsns ir ieslēgta.
– ja nakts spilgtuma režīma darbības
laikā jūs pieskaraties simbolam
(izņemot IESLĒGT/ IZSLĒGT), displejs
atgriežas dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās darboties,
līdz cepeškrāsns būs atdzisusi.
Drošības termostats
Nepareiza cepeškrāsns lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu pārkaršanu.
Lai to novērstu, cepeškrāsnij ir drošības
termostats, kas pārtrauc strāvas padevi.
Cepeškrāsns atkal ieslēdzas automātiski,
kad temperatūra pazeminās.
Padomi un ieteikumi
Gatavošanas ieteikumi
Ikreiz, kad veic iepriekšēju uzkarsēšanu,
noņemiet stiepļu plauktus un teknes no
tilpnes, lai to ātrāk panāktu.
Cepeškrāsnij ir piecas plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no iekšpuses
apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu sistēma, kas
nodrošina gaisa cirkulāciju un pastāvīgi
pārstrādā tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un kraukšķīgus
ārpusē. Turklāt līdz minimumam tiek
samazināts gatavošanas laiks un
elektroenerģijas patēriņš.
Gatavošanas laikā cepeškrāsns iekšpusē
vai uz stikla durvju paneļiem var uzkrāties
mitrums. Atverot cepeškrāsns durvis,
vienmēr stāviet atstatus no ierīces.
Kad cepeškrāsns atdziest, notīriet iekšieni
ar mīkstu drāniņu.
LATVIEŠU
61
Kūku cepšana
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms nav
pagājušas 3/4 no gatavošanas laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu tukšu
līmeni.
Gaļas un zivju pagatavošana
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet cepamo
pannu, lai uz cepeškrāsns nepaliktu
nenotīrāmi traipi.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet cepamajā
pannā nedaudz ūdens. Lai novērstu dūmu
kondensāciju, pielejiet ūdeni katru reizi, kad
tas ir iztvaikojis.
Ventilatora karsēšana ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai
ievērojiet laikus, kas uzskaitīti
tabulā.
Pirms pagatavotās gaļas sagriešanas
pagaidiet aptuveni 15 minūtes, lai
saglabātu gaļas sulīgumu.
Ēdiens
Piederumi
Temperatūra Plaukta po(°C)
zīcija
Laiks (min.)
Smalkmaizītes,
12 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
20 - 30
Maizītes, 9 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
30 - 40
Pica, saldēta,
0,35 kg
restots plaukts
220
2
10 - 15
Rulete
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
25 - 35
Šok. kekss ar
riekstiem
cepamā paplāte vai dziļā 175
panna
3
25 - 30
Suflē, 6 gabali
keramikas ramekini uz
restotā plaukta
200
3
25 - 30
Biskvītkūkas pīrāga pamatne
forma ar līdzenu pamatni 180
uz restotā plaukta
2
15 - 25
Biskvītkūka ar
pildījumu
sacepuma forma uz restotā plaukta
170
2
40 - 50
Apvārīta zivs,
0,3 kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
20 - 25
Vesela zivs, 0,2
kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
25 - 35
LATVIEŠU
Ēdiens
62
Piederumi
Temperatūra Plaukta po(°C)
zīcija
Laiks (min.)
Zivs fileja, 0,3
kg
picas paplāte uz restotā
plaukta
180
3
25 - 30
Apvārīta gaļa,
0,25 kg
cepamā paplāte vai dziļā 200
panna
3
35 - 45
Šašliks, 0,5 kg
cepamā paplāte vai dziļā 200
panna
3
25 - 30
Cepumi, 16 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
20 - 30
Mandeļcepumi,
20 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
2
25 - 35
Mufini, 12 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
30 - 40
Pikantie mīklas cepamā paplāte vai dziļā 180
izstrādājumi, 16 panna
gabali
2
25 - 30
Smilšu mīklas
cepumi, 20 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 150
panna
2
25 - 35
Smalkmaizītes
(kanapē), 8 gabali
cepamā paplāte vai dziļā 170
panna
2
20 - 30
Apvārīti dārzeņi, 0,4 kg
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
3
35 - 45
200
3
25 - 30
cepamā paplāte vai dziļā 180
panna
4
25 - 30
Veģetārā omle- picas paplāte uz restotā
te
plaukta
Dārzeņi, Vidusjūras gaumē,
0,7 kg
Ventilatora karsēšana ar mitrumu ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un neatstarojošas
formas un traukus. Tiem ir labāka siltuma
absorbēšanas spēja nekā gaišas krāsas un
atstarojošiem traukiem.
LATVIEŠU
63
Piederumi
Izmērs
Attēls
Picas paplāte, tumša, neatstarojoša
28 cm diametrs
Cepamā paplāte, tumša,
neatstarojoša
26 cm diametrs
Ramekini, keramikas
8 cm diametrs, 5 cm augstums
Forma ar līdzenu pamatni, 28 cm diametrs
tumša, neatstarojoša
Informācija pārbaudes iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350-1.
Ēdiens
Funkcija
Piederumi Plaukta Tempepozīcija ratūra
(°C)
Laiks (min.)
Komentāri
Maza kū- Augšējā +
ka
apakšējā
karsēšana
Cepamā
paplāte
3
170
20 - 30
Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz
vienas cepamās
paplātes.
Maza kū- Ventilatora
ka
karsēšana
Cepamā
paplāte
3
150 160
20 - 35
Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz
vienas cepamās
paplātes.
Maza kū- Ventilatora
ka
karsēšana
Cepamā
paplāte
2 un 4 150 160
20 - 35
Novietojiet 20 nelielas kūciņas uz
vienas cepamās
paplātes.
LATVIEŠU
Ēdiens
64
Funkcija
Piederumi Plaukta Tempepozīcija ratūra
(°C)
Laiks (min.)
Komentāri
Ābolu pī- Augšējā +
rāgs
apakšējā
karsēšana
Restes
2
180
70 - 90
Lietojiet 2 formas
(20 cm diametra),
diagonāli izvietotas.
Ābolu pī- Ventilatora
rāgs
karsēšana
Restes
2
160
70 - 90
Lietojiet 2 formas
(20 cm diametra),
diagonāli izvietotas.
Kūka no Augšējā +
biskvītmī- apakšējā
klas bez karsēšana
taukiem
Restes
2
170
40 - 50
Lietojiet kūku
veidni (26 cm diametrā).
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Kūka no Ventilatora
biskvītmī- karsēšana
klas bez
taukiem
Restes
2
160
40 - 50
Lietojiet kūku
veidni (26 cm diametrā).
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Kūka no Ventilatora
biskvītmī- karsēšana
klas bez
taukiem
Restes
2 un 4 160
40 - 60
Lietojiet kūku
veidni (26 cm diametrā). Diagonāli
izvietotas.
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 10
minūtes.
Smilšu
mīkla
Ventilatora
karsēšana
Cepamā
paplāte
3
140 150
20 - 40
-
Smilšu
mīkla
Ventilatora
karsēšana
Cepamā
paplāte
2 un 4 140 150
25 - 45
-
Smilšu
mīkla
Augšējā +
apakšējā
karsēšana
Cepamā
paplāte
3
25 - 45
-
140 150
LATVIEŠU
Ēdiens
65
Funkcija
Piederumi Plaukta Tempepozīcija ratūra
(°C)
Laiks (min.)
Komentāri
Grauzdiņš
4-6 gabali
Grilēšana
Restes
4
maks.
2-3 minūtes
vienā pusē;
2-3 minūtes
otrā pusē
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3 minūtes.
Liellopa
burgers
6 gabali,
0,6 kg
Grilēšana
Uz resto- 4
tā plaukta un dziļajā cepešpannā
maks.
20 - 30
Novietojiet restoto
plauktu cepeškrāsns ceturtajā līmenī un dziļo cepešpannu trešajā
līmenī. Gatavošanas laikā apgrieziet ēdienu uz
otru pusi, kad pagājusi puse no atvēlētā laika.
Iepriekš uzsildiet
cepeškrāsni 3 minūtes.
Kulinārijas tabulas
Papildu gatavošanas tabulas skatiet
recepšu grāmatā, kas pieejama mājas lapā
www.ikea.com. Lai atrastu pareizo recepšu
grāmatu, pārbaudiet izstrādājuma numuru
uz ierīces datu plāksnītes cepeškrāsns
iekšienes priekšpusē.
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam
paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas
palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
Lielāks risks ir grila paplātei.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras
lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli; Nemazgājiet
papildpiederumus trauku mazgājamajā
mašīnā.
piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo
cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas līdzekli;
66
LATVIEŠU
piedegumdrošus papildpiederumus nedrīkst
tīrīt ar agresīviem līdzekļiem, priekšmetiem
ar asām šķautnēm vai trauku mazgājamā
mašīnā. Tas var bojāt piedegumdrošo
pārklājumu.
Cepeškrāsns iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Lai
samazinātu kondensāciju, pirms
gatavošanas ļaujiet cepeškrāsnij darboties
10 minūtes.Pēc katras lietošanas notīriet
mitrumu iekšpusē.
Cepeškrāsnis no nerūsējoša tērauda vai
alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis tikai ar mitru drānu
vai tikai sūkli. Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu, skābes vai
abrazīvus materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet cepeškrāsns
vadības paneli, ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU! Esiet piesardzīgi,
izņemot plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo daļu
nost no sānu sienas.
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā secībā.
Teleskopisko vadotņu fiksatoriem
jābūt vērstiem ierīces priekšpuses
virzienā.
Pirolīze
UZMANĪBU! Izņemiet visus
piederumus un noņemamos
plauktu balstus.
UZMANĪBU! Pirms palaižat
tīrīšanas ciklu, pārliecinieties, ka
ūdens tvertne ir tukša. Skatiet
sadaļu "Ūdens tvertnes
iztukšošana".
Pirolītiskā tīrīšana nevar
sākties:
• ja neizņēmāt no kontaktligzdas
temperatūras sensora spraudni;
• ja nav pilnībā aizvērtas cepeškrāsns
durvis.
Iztīriet lielākos netīrumus ar rokām.
UZMANĪBU! Ja tajā pašā skapīti
ir uzstādītas citas ierīces,
nelietojiet tās, kad darbojas
funkcija: Pirolīze. Tas var sabojāt
cepeškrāsni.
2. Pavelciet plauktu atbalstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet to.
1. Notīriet durvju iekšpusi ar karstu ūdeni,
lai karstā gaisa ietekmē nepiedegtu
ēdiena atliekas.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un galvenajā
izvēlnē izvēlieties funkciju: Pirolīze.
Apstipriniet ar
.
LATVIEŠU
67
3. Iestatiet tīrīšanas procedūras ilgumu:
Papildiespēja
Apraksts
Ātrais
1 h ja ierīce ir
tikai nedaudz
netīra
Normāli
1 h 30 min ja
ierīce ir vidēji
netīra
Intensīvais
2 h 30 min ja
ierīce ir ļoti netīra
4. Apstipriniet ar
.
Uzsākot pirolītisko tīrīšanu,
cepeškrāsns durvis ir slēgtas, bet
lampa nedarbojas.
Lai pārtrauktu pirolītisko tīrīšanu
pirms tās beigām, izslēdziet
cepeškrāsni.
BRĪDINĀJUMS! Pēc funkcijas
veikšanas cepeškrāsns ir ļoti
karsta. Ļaujiet tai atdzist. Var gūt
apdegumus.
Kad funkcija beidz darbību,
durvis paliek bloķētas līdz
atdzišanas fāzes beigām. Dažas
cepeškrāsns funkcijas nav
pieejamas atdzišanas fāzes
laikā.
Ūdens tvertnes tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Nelejiet ūdeni
ūdens tvertnē tīrīšanas cikla
laikā.
Tīrīšanas cikla laikā ūdens var
pilēt no tvaika pievada
cepeškrāsns iekšpusē. Ievietojiet
pannu notecēšanai uz plaukta
līmenī tieši zem tvaika pievada,
lai novērstu ūdens nokļūšanu
cepeškrāsns iekšpuses
apakšdaļā.
Pēc kāda laika cepeškrāsnī var rasties kaļķa
nogulsnes. Lai to novērstu, tīriet tās
cepeškrāsns daļas, kas rada tvaiku. Pēc
gatavošanas ar tvaiku izlejiet ūdeni no
tvertnes.
Ūdens tipi
• Mīksts ūdens ar zemu kaļķa saturu ražotājs iesaka, jo tas ļauj samazināt
tīrīšanas ciklu skaitu.
• Krāna ūdens - jūs to varat izmantot, ja
jūsu mājas ūdens padeve aprīkota ar
attīrītāju vai ūdens saldinātāju.
• Ciets ūdens ar augstu kaļķa saturu - tas
nekādi neietekmē cepeškrāsns
veiktspēju, taču palielina tīrīšanas ciklu
skaitu.
KAĻĶA DAUDZUMA TABULA ATBILSTOŠI PVO DATIEM (Pasaules Veselības Organizācijas)
Kaļķa nosēdumi
Ūdens cietība
Ūdens klasifikā- Darbiniet atkaļcija
ķošanas ciklu ik
(franču pakāpes) (vācu pakāpes)
pēc
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Salds vai mīksts
75 cikli – 2,5
mēneši
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Vidēji ciets
50 cikli – 2 mēneši
68
LATVIEŠU
Kaļķa nosēdumi
Ūdens cietība
Ūdens klasifikā- Darbiniet atkaļcija
ķošanas ciklu ik
(franču pakāpes) (vācu pakāpes)
pēc
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Ciets vai kaļķains
40 cikli – 1,5
mēneši
virs 180 mg/l
virs 18
virs 10
Ļoti ciets
30 cikli – 1 mēnesis
1. Uzpildiet ūdens tverti ar 850 ml ūdens
un 50 ml citronskābes (piecas
tējkarotes). Izslēdziet cepeškrāsni un
gaidiet aptuveni 60 minūtes.
2. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Ventilatora karsēšana + Tvaiks.
Iestatiet temperatūru 230 °C. Izslēdziet
to pēc 25 minūtēm un ļaujiet atdzist 15
minūtes.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni un iestatiet
funkciju: Ventilatora karsēšana + Tvaiks.
Iestatiet temperatūru diapazonā no 130
līdz 230 °C. Izslēdziet to pēc 10
minūtēm.
Ļaujiet tai atdzist un tad iztukšojiet tvertnes
saturu. Skatiet sadaļu "Ūdens tvertnes
iztukšošana".
4. Izskalojiet ūdens tvertni un notīriet ar
drānu atlikušās kaļķa nogulsnes
cepeškrāsnī.
5. Iztīriet nosusināšanas cauruli ar rokām,
izmantojot siltu ziepjūdeni. Lai novērstu
bojājumus, nelietojiet skābes, aerosolus
vai tamlīdzīgus tīrīšanas līdzekļus.
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet izņemt
stikla paneli, kamēr cepeškrāsns
durvis vēl nav noņemtas.
UZMANĪBU! Nelietojiet
cepeškrāsni, ja tajā nav ielikti
stikla paneļi.
1. Atveriet durvis līdz galam un atrodiet
labās puses durvju eņģi.
2. Izmantojiet skrūvgriezi, lai paceltu
un atliektu līdz galam labās puses eņģes
sviru.
3. Atrodiet durvju eņģi kreisajā pusē.
Durvju noņemšana un uzstādīšana
Cepeškrāsns durvīm ir četri stikla paneļi.
Cepeškrāsns durvis un iekšējo stikla paneli
var noņemt, lai tos notīrītu. Izlasiet visus
“Durvju noņemšanas un uzstādīšanas”
norādījumus pirms stikla paneļu
izņemšanas.
4. Paceliet un atlieciet sviru uz kreisās
eņģes.
69
LATVIEŠU
5. Daļēji aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas pozīcijā.
Tad paceliet un pavelciet uz priekšu un
izceliet durvis ārā.
6. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas, kas
uzklāta uz stabilas virsmas.
7. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un spiediet
uz iekšu.
10. Notīriet stikla paneļus ar tīršanas
līdzekļiem. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneļus. Nemazgājiet stikla paneļus
trauku mazgāšanas mašīnā.
Pēc tīrīšanas uzstādiet atpakaļ stikla
paneļus, durvju apmali un cepeškrāsns
durvis, aizveriet sviras uz abām eņģēm.
Pārliecinieties, ka ievietojat stikla paneļus
(A, B un C) atpakaļ pareizajā secībā.
Skatiet simbolu/iespiedumu stikla paneļa
malā; katrs no stikla paneļiem atšķiras, lai
to uzstādīšana un izņemšana būtu vieglāka.
Drukātajam tekstam jābūt vērstam pret
durvju iekšpusi. Pēc ievietošanas
pārliecinieties, vai stikla paneļa vietas, uz
kurām atrodas drukātā teksta zonas, nav
raupjš.
Ja uzstādīta pareizi, durvju apmales
stiprinājumi noklikšķ.
2
B
1
8. Pavelciet durvju apmali uz priekšu, lai to
izceltu.
9. Turiet durvju stikla paneļus aiz to
augšējām malām un uzmanīgi izvelciet
tos ārā pa vienam. Sāciet ar augšējo
paneli. Pārliecinieties, lai stikls izslīdētu
ārā no balsta pilnībā.
LATVIEŠU
A
B
70
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
elektrošoka risks! Pirms lampas
nomainīšanas atvienojiet
drošinātāju.
Lampa un lampas stikla pārsegs
var būt karsti.
C
UZMANĪBU! Vienmēr turiet
halogēna lampu ar drānu, lai
tauku atliekas nesadegtu uz
lampas.
Pārliecinieties, ka vidējais stikla panelis
ligzdā ir uzstādīts pareizi.
A
B
C
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
2. izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai izslēdziet atdalītāju.
3. Pagrieziet lampas stikla pārsegu pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai to
izņemtu.
4. Notīriet stikla pārsegu.
5. Nomainiet cepeškrāsns spuldzi ar 40 W,
230 V (50 Hz), 350°C karstumizturīgu
cepeškrāsns spuldzi (savienojuma veids:
G9).
6. Uzlieciet stikla pārsegu.
Spuldzes maiņa
Ievietojiet cepeškrāsns tilpnes apakšā
drānu. Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
LATVIEŠU
Problēma
71
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie- Skatiet sadaļu "Bērnu drošīslēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir saistīts\i ar drošinātāju. Ja drošinātājs atkārtoti izdeg, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Cepeškrāsnī ir ūdens.
Tvertnē ir pārāk daudz
ūdens.
Izslēdziet cepeškrāsni un noslauciet ūdeni ar drānu vai
sūkli.
Gatavošana ar tvaiku nedarbojas.
Tvertnē nav ūdens.
Piepildiet ūdens rezervuāru.
Gatavošana ar tvaiku nedarbojas.
Kaļķakmens nobloķējis atve- Pārbaudiet tvaika ieplūdes
ri.
atveri. Notīriet kaļķakmeni.
Ūdens rezervuāra iztukšoša- Cepeškrāsnī ir kaļķakmens
nai ir nepieciešamas vairāk nogulsnes.
nekā trīs minūtes vai no tvaika ieplūdes atveres tek
ūdens.
Iztīriet ūdens tvertni. Skatiet
sadaļu "Ūdens rezervuāra
tīrīšana".
Displejā parādās F111.
Termozondes spraudkontakts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistēmā.
• Izslēdziet cepeškrāsni, izmantojot mājas elektrosistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aizsargslēdzi, un atkal ieslēdziet.
• Ja displejā atkārtoti parādās kļūdas kods, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru.
LATVIEŠU
72
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Tvaiki un kondensāts nosēžas uz ēdiena un cepeškrāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Lampa ir izslēgta.
Ir ieslēgta Ventilatora karsē- Ventilatora karsēšana ar mišana ar mitrumu funkcija.
trumu funkcijas normāla darbība. Skatiet sadaļu "Karsēšanas funkcijas - Izmantošana ikdienā".
Durvis ir bloķētas.
Ir bijis strāvas padeves pārtraukums.
Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties ar
ierīces pilnvarotu servisa centru.
Pabeidzot gatavošanu, neatstājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Pārbaudiet strāvas padevi.
plāksnīte atrodas cepeškrāsns iekšpusē uz
priekšējā rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati norādīti
uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
Tehniskie dati
Tehniskie dati
Izmēri (iekšējie)
Platums
Augstums
Dziļums
Cepšanas paplātes platība
1438 cm²
Augšējais sildelements
2300 W
Apakšējais sildelements
1000 W
Grils
2300 W
480 mm
361 mm
416 mm
LATVIEŠU
73
Zvans
1900 W
Kopējā jauda
3390 W
Spriegums
220 - 240 V
Frekvence
50 - 60 Hz
Vairākas funkcijas
20
Energoefektivitāte
Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
FINSMAKARE 504.117.30
Energoefektivitātes indekss
81.2
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, tradicionālais
režīms
0.93 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, piespiedu ven- 0.69 kWh/ciklā
tilācijas režīms
Tilpņu skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Skaņas līmenis
72 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
37.9 kg
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības
ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis,
cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili.
Veiktspējas mērīšanas metodes.
Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas gatavojot ikdienā,
ļauj taupīt enerģiju.
Vispārēji padomi
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības laikā
tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas
laikā neveriet durvis pārāk bieži. Uzturiet
tīras durvju starplikas un pārliecinieties, vai
tās ir nostiprinātas vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Pirms ēdiena ievietošanas vēlams
neuzkarsēt cepeškrāsni.
Gatavošanai, kas ilgs vairāk nekā 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam uz 3-10
minūtēm, atkarībā no gatavošanas laika un
LATVIEŠU
gatavošanas ilguma. Atlikušais siltums
cepeškrāsnī turpinās gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus
starp cepšanas reizēm, ja gatavojat
vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas nolūkā
izmantojiet gatavošanas funkcijas ar
ventilatoru.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja ir
aktivizēta programma ar funkciju Darbības
laiks vai Beigu laiks un gatavošanas laiks
pārsniedz 30 minūtes, uzkarsēšanas
elementi automātiski izslēdzas ātrāk.
74
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo temperatūras
iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un
saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma
indikators vai temperatūra tiek parādīta
displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventilatora karsēšana ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
75
LATVIEŠU
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
76
LATVIEŠU
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
77
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
78
79
867355853-A-202019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2172017-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising