AEG | BSK774121M | User manual | Aeg BSK774121M User Manual

Aeg BSK774121M User Manual
BSK774121M
USER
MANUAL
DA
Brugsanvisning
Dampovn
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................8
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................9
5. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 10
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 12
7. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 12
8. URFUNKTIONER........................................................................................................19
9. AUTOMATISKE PROGRAMMER.............................................................................. 20
10. BRUG AF TILBEHØRET...........................................................................................21
11. EKSTRAFUNKTIONER............................................................................................ 25
12. RÅD OG TIP............................................................................................................. 27
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 41
14. FEJLFINDING.......................................................................................................... 46
15. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 47
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Lad ikke børn lege med apparatet .
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige
dele kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inden du udfører vedligeholdelse, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Brug ikke apparatet, inden det monteres i den
indbyggede struktur.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Overskydende spild skal fjernes inden den pyrolytiske
rensning. Tag alle dele ud af ovnen.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
• Apparatet er udstyret med et elektrisk
afkølingssystem. Det skal betjenes
med den elektriske strømforsyning.
Skabs minimumhøjde
(Skab under bordpladens minimumhøjde)
590 (600) mm
Skabsbredde
560 mm
Skabsdybde
550 (550) mm
DANSK
Højde af apparatets
forside
594 mm
Højde af apparatets
bagside
576 mm
Bredde af apparatets
forside
595 mm
Bredde af apparatets
bagside
559 mm
Apparatets dybde
569 mm
Indbygget dybde af
apparatet
548 mm
Dybde med åben dør
1022 mm
Ventilationsåbning
minimum størrelse.
Åbning placeret den
nederste bagside
560x20 mm
Netforsyningskabellængde. Kabel er placeret i det højre hjørne af bagsiden
1500 mm
Monteringsskruer
4x25 mm
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og netledningen. Hvis der bliver
behov for at udskifte netledningen,
skal det udføres af vores autoriserede
servicecenter.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
5
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
• Dette apparat er forsynet med et stik
og et forbindelseskabel.
Tilgængelige tilslutningskabler til installation eller udskiftning for Europa:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Se tilsluttet effekt i alt på typeskiltet for
at få oplysninger om kablets tværsnit. Du
kan også se i tabellen:
Effekt i alt (W)
Kablets tværsnit
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0.75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1.5
Jordkablet (grønt/gult kabel) skal være 2
cm længere end fase- og nulkabler (blå
og brune kabler).
6
www.aeg.com
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger og elektrisk
stød eller eksplosion.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Belast ikke lågen, når den er åben.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug
af ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding
af alkohol og luft.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte
på bunden af ovnrummet.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
• Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
• Hold altid ovnlågen lukket under
tilberedningen.
• Hvis apparatet installeres bag et
møbelpanel (f.eks. en dør), skal du
sørge for, at døren aldrig lukkes,
mens apparatet er tændt. Der kan
opbygges varme og fugt bag et
lukket møbelpanel og forårsage
efterfølgende skade på apparatet,
husenheden eller gulvet. Luk ikke
møbelpanelet, før apparatet er kølet
helt af efter brug.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge sikkerhedsanvisningen på dens
emballage.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
DANSK
2.5 Pyrolytisk selvrens
ADVARSEL!
Risiko for personskade /
brand / kemiske emissioner
(dampe) i pyrolyse-tilstand.
• Før du udfører en pyrolytisk
selvrensning eller Ibrugtagning, skal
du først tage følgende ud af ovnen:
– alle madlavningsrester, pletter fra
olie eller fedt / belægninger.
– alle udtagelige genstande (inkl.
riste, ovnribber osv., der fulgte
med produktet), herunder evt.
alle non-stick gryder, pander,
bakker, redskaber osv.
• Læs omhyggeligt alle anvisninger til
pyrolytisk rensning.
• Hold børn væk fra apparatet, mens
den pyrolytiske rensning er i gang.
Apparatet bliver meget varmt, og der
udledes varm luft fra de forreste
køleaftræk.
• Pyrolytisk rensning sker ved en høj
temperatur, der kan frigive dampe fra
madlavningsrester og
produktionsmaterialet, hvorfor
forbrugerne på det kraftigste rådes til
at:
– sørge for god udluftning under
og efter hver pyrolytisk rensning.
– sørge for god udluftning under
og efter første ibrugtagning med
maksimal temperatur.
• I modsætning til mennesker kan visse
fugle og krybdyr være ekstremt
følsomme over for potentielle dampe,
der udsendes under rensningen af
alle pyrolytiske ovne.
– Dyr (især fugle) skal flyttes til et
område med god udluftning og
må ikke være i nærheden af
apparatet under og efter hver
pyrolytisk rensning og første
ibrugtagning med maksimal
temperatur.
• Små kæledyr kan også være meget
følsomme over for lokale
temperaturændringer i nærheden af
alle pyrolytiske ovne, når den
pyrolytiske selvrensning er i gang.
• Non-stick overflader på gryder,
pander, bakker, redskaber osv. kan
blive beskadiget af pyrolytisk rensning
ved høj temperatur i alle pyrolytiske
ovne og kan også udgøre en kilde til
skadelige dampe af lavt niveau.
• Dampe fra alle pyrolytiske ovne /
madrester, som beskrevet, er ikke
skadelige for mennesker, herunder
børn eller personer med fysiske
lidelser.
2.6 Tilberedning med
kombidamp
ADVARSEL!
Risiko for forbrændinger og
beskadigelse af apparatet.
• Frigivet damp kan forårsage
forbrændinger:
– Åbn ikke apparatets låge under
tilberedning med damp.
– Åbn apparatets låge forsigtigt
efter tilberedning med damp.
2.7 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Det må ikke bruges til anden
belysning.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.8 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.9 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
7
8
www.aeg.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Indbygning
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
523
DANSK
3.2 Fastgørelse af ovnen til
skab
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
2
4
5
12
11
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Tilbehør
• Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontrolpanel
Elektronisk programur
Vandbeholder
Bøsning til termometer
Varmeelement
Ovnpære
Ventilator
Ovnribber, udtagelige
Afløbsrør
Afløbsventil
Rillepositioner
Dampåbning
• Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
• Teleskopskinner
Til riste og plader.
9
10
www.aeg.com
5. BETJENINGSPANEL
5.1 Elektronisk programur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Brug tasterne til at betjene apparatet.
Sensorfelt
1
2
-
Funktion
Kommentar
Display
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
TÆND/SLUK
Tænde og slukke for ovnen.
Ovnfunktioner eller Hjælp Til Tilberedning
Tryk på sensorfeltet én gang for at vælge en ovnfunktion eller menuen: Hjælp Til Tilberedning.
Tryk på sensorfeltet igen for at skifte mellem menuerne: Ovnfunktioner, Hjælp Til Tilberedning. Tryk
på feltet i 3 sekunder for at tænde eller slukke for
lyset. Du kan også tænde lampen, når ovnen er
slukket.
Favoritter
For at gemme og få adgang til dine favoritter.
Temperaturvalg
For at indstille temperaturen eller vise den aktuelle temperatur i ovnen. Tryk på feltet i 3 sekunder
for at tænde eller slukke funktionen: Hurtig opvarmning.
Ned-tast
Til at navigere ned i menuen.
Op-tast
Til at navigere op i menuen.
OK
Bekræfter valget eller indstillingen.
Tilbage-tast
Går ét niveau tilbage i menuen. Tryk på feltet i 3
sekunder for at få vist hovedmenuen.
3
4
5
6
7
8
9
DANSK
Sensorfelt
Funktion
11
Kommentar
Tid og ekstrafunk- Til indstilling af forskellige funktioner. Når en optioner
varmningsfunktion er i gang, skal du trykke på
sensorfeltet for at indstille timeren og funktionerne: Panel lås, Favoritter, Heat+Hold, Set + Go. Du
kan også skifte indstillingerne for stegetermometeret.
10
Minutur
11
For at angive funktionen: Minutur.
5.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Ovnfunktion
Klokkeslæt
Indikator for opvarmning
Temperatur
En funktions varighed eller
sluttidspunkt
Andre lamper i displayet:
Symbol
Funktion
Minutur
Funktionen virker.
Klokkeslæt
Displayet viser det aktuelle klokkeslæt.
Varighed
Displayet viser den krævede tilberedningstid.
Slut tid
Displayet viser, når tilberedningstiden
er slut.
Temperatur
Displayet viser temperaturen.
Tidsangivelse
Displayet viser, hvor længe ovnfunktionen virker. Tryk på
og
på
samme tid for at nulstille tiden.
Beregning
Ovnen beregner tilberedningstiden.
Lampe for opvarmning
Displayet viser temperaturen i ovnen.
Hurtig opvarmning
Funktionen er aktiveret. Funktionen
reducerer opvarmningstiden.
Vægtautomatik
Displayet viser, at vægtautomatikken
er aktiv, eller at vægten kan ændres.
12
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Heat+Hold
Funktionen er aktiveret.
6. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Rengøring før
ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige
ovnribber i deres oprindelige positioner.
6.2 Første tilslutning
Når ovnen tilsluttes til ledningsnettet
eller efter strømafbrydelse, skal der
indstilles sprog, displaykontrast og
displaylysstyrke samt aktuel tid.
1. Tryk på
værdien.
eller
2. Tryk på
for at bekræfte.
for at indstille
6.3 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen: Over-/undervarme
og den maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
og
3. Indstil funktionen: Varmluft
den maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg
under forvarmning. Sørg for, at der er
tilstrækkelig udluftning i rummet.
7. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Navigering i menuerne
1. Tænd ovnen.
2. Tryk på
eller
menufunktionen.
for at indstille
for at gå til undermenuen
3. Tryk på
eller acceptere indstillingen.
Du kan når som helst skifte
til hovedmenuen med
7.2 Oversigt over menuer
Hovedmenu
Symbol / Menupunkt
Ovnfunktioner
Opskrifter
.
Favoritter
Egnet til
Indeholder en liste
med ovnfunktioner.
Indeholder en liste
med automatiske programmer.
Indeholder en liste
med yndlingstilberedningsprogrammer, der
er oprettet af brugeren.
DANSK
Symbol / Menupunkt
Rengøring
Grundindstillinger
Specielle emner
Hjælp Til Tilberedning
Egnet til
Indeholder en liste
med rengøringsprogrammer.
Bruges til at indstille
apparatkonfigurationen.
Indeholder en liste
med ekstra ovnfunktioner.
Giver anbefalede ovnindstillinger for en
lang række retter.
Vælg en ret og påbegynd tilberedningen.
Temperaturen og tiderne er kun vejledende for at opnå et bedre resultat og kan justeres. De afhænger af
opskrifterne samt af
kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.
Undermenu for: Grundindstillinger
Symbol / Menupunkt
Indstil aktuel tid
Tidsangivelse
Hurtig opvarmning
Set + Go
Forløb
Symbol / Menupunkt
Heat+Hold
Når den er aktiveret,
reducerer funktionen
opvarmningstiden.
Til at indstille en funktion og aktivere den
senere med et tryk på
et symbol på kontrolpanelet.
Forløb
Holder den tilberedte
mad varm i 30 minutter
efter endt tilberedningscyklus.
Aktiverer og deaktiveForlængelse af ti- rer funktionen Forlængelse af tiden.
den
Kontrast display
Indstiller kontrast i displayet i trin.
Indstiller lysstyrke i disLysstyrke display playet i trin.
Angiver sprog.
Sprog
Signal volume
Panel signal
Indstiller lydstyrke for
tastetoner og signaler i
trin.
Aktiverer og deaktiverer lyden for sensorfelterne. TIL/FRA-fingertouch-feltets tone kan
ikke deaktiveres.
Aktiverer og deaktiveAlarm/Fejl signa- rer alarmtonerne.
ler
Angiver det aktuelle
klokkeslæt.
Når funktionen er aktiveret, vises den aktuelle tid i displayet, når
apparatet slukkes.
13
Husk rengøring
Minder dig om at rengøre apparatet.
DEMO tilstand
Aktiverings- / deaktiveringskode: 2468.
Service
Viser softwarens version og konfiguration.
Fabriksindstillinger
Sætter alle indstillinger
tilbage til fabriksindstillingerne.
14
www.aeg.com
7.3 Ovnfunktioner
Ovnfunktion
Varmluft
Bagning på tre ovnriller og til tørring af fødevarer.Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere end for funktionen:
Over-/undervarme.
Til dampretter. Brug
denne funktion til at
Varmluft + damp nedsætte tilberedningstiden og bevare
vitaminerne og næringsstofferne i maden.
Vælg funktionen og
indstil temperaturen
mellem 130 °C og 230
°C.
Pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bruning og sprød
bund. Indstil temperaturen 20 - 40 °C lavere
end for funktionen:
Over-/undervarme.
Til bagning og stegning på én ristposition.
Over-/undervarme (Over-/
Undervarme)
Til tilberedning af
sprøde færdigretter
Frosne madvarer (f.eks. pommes frites,
kartoffelbåde eller forårsruller).
Grillstegning
Turbogrill
Ovnfunktion
Egnet til
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af brød.
Til stegning af større
stege eller fjerkræ på
én ovnrille. Til at lave
gratiner og til at brune.
Undervarme
Fugtig varmluft
Egnet til
Til bagning af kager
med sprød bund og til
henkogning.
Denne funktion er beregnet til at spare
energi under madlavning. Se kapitlet "Råd"
vedrørende tilberedningsanvisninger, Fugtig varmluft. Ovnlågen
bør være lukket under
tilberedning, så funktionen ikke afbrydes og
for at sikre, at ovnen
virker med den højest
mulige energieffektivitet. Når du bruger
denne funktion, kan
temperaturen i ovnrummet variere fra den
indstillede temperatur.
Restvarmen anvendes.Varmeeffekten kan
reduceres. Se kapitlet
"Energieffektivitet",
Energibesparelse, for
generelle anbefalinger
til energibesparelse.Denne funktion blev
brugt til at overholde
energieffektivitetsklassen i henfør af EN
60350-1. Når du bruger denne funktion,
slukkes lampen automatisk efter 30 sekunder.
DANSK
Ovnfunktion
Opvarmning
med damp
Egnet til
Genopvarmning af
mad med damp forhindrer udtørring af overfladen. Der forsynes
varme på en mild og
jævn måde, hvilket giver mulighed for at
gendanne madens
smag og aroma, som
da den blev tilberedt.
Denne funktion kan
også anvendes til at
genopvarme maden
direkte på en tallerken.
Du kan genopvarme
flere tallerkener ad
gangen ved at bruge
flere ovnribber.
Ovnfunktion
Egnet til
Til bagning af brød.
Brød
Optøning
Til optøning af mad
(grønt og frugt). Optøningstiden afhænger
af de frosne madvarers
mængde og omfang.
7.5 Hjælp Til Tilberedning
Fødevarekategori: Fisk/Skaldyr
Ret
Fisk
Fisk, bagt
Fiskepinde
Fiskefilet, frosne
7.4 Specielle emner
Ovnfunktion
15
Hel lille fisk, grillstegt
Egnet til
Hel fisk, grillstegt
Til at holde maden
varm.
Hel fisk, grillstegt
Holde varm
Til at varme tallerkener
op inden servering.
Tallerkenvarmer
Til at henkoge grøntsager (f.eks. pickles).
Hel laks
Fødevarekategori: Fjerkræ
Ret
Udbenet fjerkræ
Henkogning
Tørring
Kylling
Hævning af dej
Til tilberedning af
møre, saftige stege.
Lavtemperaturstegning
Kyllingevinger, friske
Til tørring af snittet
frugt, grønt og svampe.
Til hævning af dejen
inden bagning.
-
Kyllingevinger, frosne
Kyllingelår, friske
Kyllingelår, frosne
Kylling, halveret
16
www.aeg.com
Fødevarekategori: kød
Ret
Ret
Oksekød
Hare
• Harekølle
• Hareryg
Braiseret kød
Farsbrød
Rød
Vildt
Rød
Vildt
• Kølle
• Ryg
Middel
Vildtsteg
Middel
Dyreryg
Roastbeef
Gennemstegt
Skandinavisk oksekød
Gennemstegt
Ret
Rød
Lasagne/Cannelloni, frossen
-
Middel
Grøntsagsgratin
-
Desserter
-
Gennemstegt
Spareribs
Svineskank, forkogt
Svin
Fødevarekategori: Ovnretter
Fødevarekategori: Pizza/Quiche
Ret
Svinekødsteg
Pizza, tynd dej
Svinekam
Pizza, ekstra topping
Nakkesteg
Svinebov
Kalvekød
Lammekød
Pizza
Pizza, frossen
Kalveskank
Deep pan pizza,
frossen
Kam
Pizza, kold
Kalvesteg
Pizza snacks, frosne
Lammekølle
Brødgratin
-
Lammeryg
Flammkuchen
-
Lammesteg, rosa
Madtærte
-
Quiche lorraine
-
Madflan
-
Fødevarekategori: Kage/småkager
Ret
Gærkage
-
DANSK
Ret
Ret
Æblekage, lukket
Bund af mørdej
Tærtebund
Sukkerbund til tærte
Formkage
-
Lukket æbletærte
-
Ostekage, form
-
Croissant
-
Sandkage
-
Frugttærte af rørt
dej
Pie
-
Gærdej
Sød tærte
-
Mandelkage
-
Ret
Muffins
-
Småt gærbrød
Boller, frosne
Butterdej
-
Ciabatta
-
Kagesnitter
-
Flødeboller
-
Butterdej
-
Flødekager
-
Makroner
-
Ret
Lagkagebunde af
mørdej
-
Pommes frites, tynde
-
Tysk julestollen
-
-
Æble strudel, frossen
-
Pommes frites, tykke
Kage på plade
17
Sukkerdej
Gærdej
Ostekage, bagepla- de
Brownies
-
Roulade
-
Gærkage
-
Æblekage m. smuldredej
-
Sukkerkage
-
Frugttærte af mørdej
Frugttærte
Fødevarekategori: Brød/Småt gærbrød
Kringle
Brød
Fletbrød
Flade madbrød
Fødevarekategori: Tilbehør
Pommes frites, fros- ne
Kroketter
-
Kartoffelbåde
-
Brasede kartofler
-
Når det er nødvendigt at
ændre rettens vægt eller
kernetemperatur, kan du
bruge
eller
til at
indstille de nye værdier.
7.6 Indstilling af en
ovnfunktion
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Ovnfunktioner.
18
www.aeg.com
bunden af ovnrummet, når ovnen er
afkølet.
Lad ovnen tørre helt med åben dør.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg en ovnfunktion.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indstil temperaturen.
7. Tryk på
ADVARSEL!
Vent mindst 60 minutter
efter hver brug af
tilberedning med damp for
at forhindre det varme vand i
at løbe ud fra afløbsventilen.
for at bekræfte.
7.7 Indstilling af en
dampfunktion
Vandbeholderen låg er i
betjeningspanelet.
7.8 Lampe for Tank tom
ADVARSEL!
Brug kun koldt vand fra
hanen. Brug ikke filtreret
(demineraliseret) eller
destilleret vand. Brug ikke
andre væsker. Hæld ikke
brændbare eller alkoholiske
væsker i vandbeholderen.
1. Tryk på vandbeholderens låg for at
åbne det.
2. Fyld vandbeholderen med 900 ml
vand.
Det påfyldte vand rækker til ca. 55 60 minutter.
3. Skub vandbeholderen til oprindelig
position.
4. Tænd ovnen.
5. Indstil en damp-ovnfunktion og
temperaturen.
6. Vælg om nødvendigt funktionen:
Varighed
eller: Slut tid
.
Når dampenheden er tom,
udsendes signalet.
Signalet udsendes, når tilberedningen er
slut.
7. Sluk ovnen.
8. Tøm vandtanken, når tilberedningen
med damp er afsluttet. Se
rengøringsfunktionen:Tømning af
vandbeholder.
FORSIGTIG!
Ovnen er meget varm.
Der er risiko for
forbrænding. Vær
forsigtig, når du tømmer
vandtanken.
9. Efter tilberedning med damp kan der
kondenseres damp i bunden af
ovnrummet. Du bør altid tørre
Displayet viser: Vand påkrævet og
udsender et lydsignal, når tanken er tom
og skal genfyldes.
Få flere oplysninger i kapitlet "Daglig
brug", Indstilling af en dampfunktion.
7.9 Lampe for Tank fuld
Når displayet viser: Vandtank fuld, kan du
bruge tilberedning med damp.
Der udsendes et lydsignal, når tanken er
fuld.
Hvis du hælder for meget
vand i tanken, sender
sikkerhedsafløbsventilen det
overskydende vand til
bunden af ovnen.
Tør vandet op med en
svamp eller en klud.
7.10 Tømning af vandtanken
FORSIGTIG!
Sørg for, at ovnen er kold,
inden du begynder at
tømme vandbeholderen.
Tøm tanken, hver gang du har lavet mad
med damp.
1. Forbered afløbsrøret (C), som findes i
pakken sammen med
brugsanvisningen. Sæt
forbindelsesstykket (B) på en af
afløbsrørets ender.
DANSK
19
5. Tag forbindelsesstykket ud af
ventilen, når vandet ophører med at
strømme ud.
Brug ikke det udtømte vand
til at fylde vandtanken med
igen.
A
B
C
7.11 Indikator for opvarmning
Når du slår en ovnfunktion til, tændes
bjælken i displayet. Bjælken viser, at
temperaturen stiger. Når temperaturen
er nået, lyder alarmen 3 gange og
bjælken blinker og forsvinder.
2. Sæt den anden ende af afløbsrøret
(C) i en beholder. Sæt den i en lavere
position end afløbsventilen (A).
3. Åbn ovnlågen, og sæt
forbindelsesstykket (B) i
afløbsventilen (A).
4. Tryk gentagne gange på
forbindelsesstykket, når du tømmer
vandbeholderen.
Tanken kan stadig have
noget vand tilbage, når
displayet viser: Vand
påkrævet.
Vent, indtil vandet
ophører med at
strømme ud af
vandafløbsventilen.
7.12 Hurtig opvarmning
Denne funktion reducerer
opvarmningstiden.
Stil ikke maden i ovnen, når
Hurtig opvarmningfunktionen er i gang.
Funktionen slås til ved at holde
i3
sekunder. Lampen for opvarmning
skifter.
7.13 Restvarme
Når der slukkes for ovnen, viser displayet
restvarmen. Du kan bruge varmen til at
holde maden varm.
8. URFUNKTIONER
8.1 Tabel for urfunktionstaster
Urfunktionstast Egnet til
Minutur
At indstille nedtælling
(maks. 2 t og 30 min).
Denne funktion har ikke
indflydelse på ovnen.
Den kan også aktiveres,
når ovnen er slukket.
Brug
for at slå funkti-
onen til. Tryk på
ler
el-
for at indstille
minutterne og på
for at starte.
Urfunktionstast Egnet til
Varighed
Til indstilling af, hvor
længe ovnen skal være
tændt (maks. 23 t 59
min).
Slut tid
Til at indstille sluttiden
for en ovnfunktion
(maks. 23 t 59 min).
Hvis du angiver tiden for en urfunktion,
begynder tiden at tælle ned efter 5
sekunder.
20
www.aeg.com
Hvis du bruger
urfunktionerne: Varighed,
Slut tid, slukker ovnen
varmelegemerne, når 90% af
den indstillede tid er gået.
Ovnen bruger restvarmen til
at lave maden færdig, indtil
den indstillede tid er gået (3
- 20 minutter).
8.2 Indstilling af
urfunktionstasterne
Før du bruger funktionerne:
Varighed, Slut tid, skal du
først indstille en ovnfunktion
og en temperatur. Ovnen
slukkes automatisk.
Du kan bruge funktionerne:
Varighed og Slut tid
samtidigt, hvis ovnen skal
tændes og senere slukkes
automatisk.
Funktionerne: Varighed og
Slut tid virker ikke, når du
bruger stegetermomter.
• Den indstillede temperatur skal være
over 80 °C.
• Funktionen: Varighed er indstillet.
Funktionen: Heat+Hold holder færdig
mad varm ved 80 °C i 30 minutter. Den
tændes, når bagningen eller stegningen
er slut.
Du kan slå funktionen til eller fra i
menuen: Grundindstillinger.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg ovnfunktionen.
3. Indstil temperaturen til over 80 °C.
4. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Heat+Hold.
for at bekræfte.
5. Tryk på
Når funktionen er slut, udsendes et
signal.
Funktionen forbliver aktiveret, selv om
der skiftes ovnfunktion.
8.4 Forlængelse af tiden
Funktionen: Forlængelse af tiden
fortsætter ovnfunktionen, efter endt
Varighed.
Det gælder for alle
ovnfunktioner med Varighed
eller Vægtautomatik.
Gælder ikke for
ovnfunktioner med
stegetermometer.
1. Vælg en ovnfunktion.
en eller flere gange, indtil
2. Tryk på
den ønskede urfunktion og det
tilhørende symbol vises i displayet.
3. Tryk på
eller
for at indstille
den nødvendige tid.
for at bekræfte.
4. Tryk på
Når tiden er slut, udsendes et signal.
Ovnen slukkes. Displayet viser en
meddelelse.
5. Tryk på et hvilket som helst symbol
for at stoppe signalet.
8.3 Heat+Hold
1. Når tilberedningstiden er slut,
udsendes et signal. Tryk på hvilket
som helst symbol.
Displayet viser meddelelsen.
2. Tryk på
for at slå funktionen til
for at annullere.
eller på
3. Indstil længden af funktionen.
4. Tryk på
.
Betingelser for funktionen:
9. AUTOMATISKE PROGRAMMER
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Opskrifter med Opskrift
automatik
Denne ovn har en række opskrifter, du
kan bruge. Opskrifterne er faste og kan
ikke ændres.
1. Tænd ovnen.
DANSK
2. Vælg menuen: Opskrifter. Tryk på
4. Vælg en opskrift. Tryk på
bekræfte.
for at bekræfte.
3. Vælg kategori og ret. Tryk på
at bekræfte.
21
for at
for
10. BRUG AF TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Stegetermometer
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
ovntemperaturen og
centrumtemperaturen.
Termometeret måler kernetemperaturen
i kødet. Når kødet har nået den
indstillede temperatur, slukker ovnen.
FORSIGTIG!
Brug kun det medfølgende
stegetermometer eller de
korrekte reservedele.
Stegetermometeret skal
blive siddende i kødet og i
bøsningen under hele
tilberedningen.
1. Sæt spidsen af stegetermometret ind
i midten af kødet.
2. Sæt stegetermometerets stik i
bøsningen øverst i ovnrummet.
Ovnen beregner en anslået slut tid. Slut
tiden varierer alt efter de forskellige
mængder mad, de indstillede
ovntemperaturer (mindst 120 °C) og
betjeningstilstandene. Ovnen beregner
sluttiden på ca. 30 minutter.
6. Tryk på
for at ændre
centrumtemperaturen.
Når kødet når den indstillede
centrumtemperatur, udsendes et signal.
Ovnen slukkes automatisk.
7. Tryk på et hvilket som helst symbol
for at stoppe signalet.
8. Tag stegetermometerets stik ud af
bøsningen, og tag kødet ud af
ovnen.
9. Tryk på
for at slukke ovnen.
ADVARSEL!
Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding. Pas på, når du
trækker stegetermometerets
spids og stik ud.
10.2 Isætning af tilbehør
Grillrist:
Skub risten mellem ovnribbens skinner,
og sørg for, at fødderne peger nedad.
3. Tænd ovnen.
Displayet viser termometerets symbol.
4. Tryk på
eller
i mindre end 5
sekunder for at indstille
centrumtemperaturen.
5. Vælg ovnfunktion og evt.
ovntemperatur.
Bageplade/ Bradepande:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem skinnerne ud for rillen.
22
www.aeg.com
°C
Grillrist og bageplade /
bradepandesammen:
Skub bagepladen /bradepanden ind
mellem ovnribbernes skinner og
grillristen på skinnerne ovenover.
2. Stil grillristen på teleskopskinnerne,
og skub dem forsigtigt ind i ovnen.
°C
En lille fordybning i toppen
øger sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning. Den høje
kant omkring hylden
forhindrer kogegrej i at glide
af hylden.
10.3 Teleskopskinner
Gem
installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til
fremtidig brug.
Med teleskopskinnerne er det nemmere
at isætte og fjerne ovnristene.
FORSIGTIG!
Teleskopskinnerne må ikke
komme i opvaskemaskinen.
Teleskopskinnerne må ikke
smøres.
1. Træk højre og venstre
teleskopskinner ud.
Sørg for at skubbe teleskopskinnerne
helt ind i ovnen, før du lukker ovnlågen.
10.4 Tilbehør til tilberedning
med damp
Dampsættets tilbehør
leveres ikke sammen med
ovnen. Kontakt den lokale
forhandler for at få flere
oplysninger.
Dampsættet til
damptilberedningsfunktioner
Sættet består af en glasskål, et låg med
et hul til dyserøret (C) og en stålrist til at
stille på bunden af fadet.
DANSK
23
Dyse til direkte tilberedning med
damp (D)
Glasskål (A)
Låg (B)
Stålrist (E)
Dysen og dyserøret
• Stil ikke det varme fad på kolde/våde
overflader.
C
D
"C" er et dyserør til damptilberedning,
"D" er dysen til direkte tilberedning med
damp.
Dyserør (C)
• Hæld ikke kolde væsker i fadet, når
det er varmt.
• Brug ikke fadet på en varm
kogesektion.
24
www.aeg.com
• Rengør ikke fadet med skuremidler,
skuresvampe og skurepulver.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
4. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
10.6 Direkte tilberedning med
damp
10.5 Tilberedning med damp
med dampsæt
Sæt stålristen i fadet, og sæt låget på.
1. Sæt dysen i det specielle hul i låget
på dampsættet.
C
Stil maden på stålristen i fadet. Tilsæt
vand.
FORSIGTIG!
Brug ikke fadets låg.
ADVARSEL!
Vær forsigtig, når du
benytter dysen under
ovnens brug. Tag altid
ovnhandsker på, hvis du skal
røre ved dysen, når ovnen er
varm. Fjern altid dysen fra
ovnen, når du ikke benytter
dampfunktionen.
Dyserøret er specielt
fremstillet til madlavning og
indeholder ikke farlige
materialer.
2. Stil fadet på anden ribbe fra bunden.
3. Sæt dyserørets anden ende i
dampåbningen.
1. Sæt dysen (D) i dyserøret (C). Tilslut
den anden ende til dampåbningen.
DANSK
25
Når du tilbereder mad, som f.eks. kylling,
and, kalkun eller store fisk, skal du sætte
dysen (D) direkte ind i kødets tomme del.
Pas på ikke at tilstoppe hullerne.
2. Stil fadet på første eller anden ribbe
fra bunden.
Pas på ikke at klemme dyserøret eller
lade det komme i berøring med
varmelegemet øverst i ovnen.
3. Indstil ovnen til tilberedning med
dampfunktionen.
Se tilberedningstabellerne for
tilberedning med damp for at få mere at
vide om tilberedning med damp i
kapitlet "Nyttige oplysninger og råd".
11. EKSTRAFUNKTIONER
11.1 Favoritter
Du kan gemme dine favoritindstillinger,
f.eks. varighed, temperatur eller
ovnfunktion. De findes i menuen:
Favoritter. Du kan gemme 20
programmer.
Du kan overskrive en plads i
hukommelsen. Når displayet viser den
første ledige plads i hukommelsen, skal
du trykke på
eller
og trykke på
for at overskrive et eksisterende
program.
Gemme et program
Du kan ændre navnet på et program i
menuen: Redigér programnavn.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller et
automatisk program.
Aktivering af programmet
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: GEM.
for at bekræfte.
4. Tryk på
Displayet viser den første ledige plads i
hukommelsen.
5. Tryk på
for at bekræfte.
6. Indtast programmets navn.
Første bogstav blinker.
eller
7. Tryk på
bogstavet.
for at skifte
.
8. Tryk på
Det næste bogstav blinker.
9. Udfør trin 7 igen efter behov.
10. Tryk på og hold
gemme.
nede for at
1. Tænd ovnen.
2. Vælg menuen: Favoritter.
3. Tryk på
for at bekræfte.
4. Vælg navnet på dit favoritprogram.
5. Tryk på
for at bekræfte.
Du kan trykke på
for at gå direkte til
menuen: Favoritter. Den kan også
bruges, når ovnen er slukket.
11.2 Brug af børnesikringen
Når børnesikringen er slået til, kan ovnen
ikke tændes utilsigtet.
26
www.aeg.com
Hvis Pyrolysefunktionen
kører, låses døren
automatisk.
Der vises en meddelelse i
displayet, når du trykker på
et symbol.
1. Tryk på
for at tænde displayet.
og , indtil
2. Tryk samtidig på
displayet viser en meddelelse .
Gentag trin 2 for at slå børnesikringen
fra.
11.3 Panel lås
Denne funktion forhindrer en utilsigtet
ændring af ovnfunktionen. Du kan kun
slå den til, når ovnen er tændt.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion eller indstilling.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Panel lås.
4. Tryk på
for at bekræfte.
Hvis funktionen Pyrolyse
virker, låses lågen, og der
vises et nøglesymbol i
displayet.
Tryk på
for at slukke for funktionen.
Displayet viser en meddelelse. Berør
igen, og derefter
for at bekræfte.
Når du slukker for ovnen,
slås funktionen også fra.
11.4 Set + Go
Med funktionen kan du indstille en
ovnfunktion (eller et program) og
aktivere den senere ved at berøre
symbolet én gang.
1. Tænd ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Varighed.
4. Indstil tiden.
5. Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser: Set + Go.
6. Tryk på
for at bekræfte.
Tryk på et symbol (undtagen for ) for
at starte funktionen: Set + Go. Den
valgte ovnfunktion starter.
Når ovnfunktionen er slut, udsendes et
signal.
• Panel lås er tændt, når
ovnfunktionen virker.
• Menuen:
Grundindstillinger lader
dig slå funktionen: Set +
Go til og fra.
11.5 Automatisk slukning
Af sikkerhedsgrunde slukkes ovnen
automatisk efter nogen tid, hvis en
opvarmningsfunktion er i gang, og du
ikke ændrer indstillingerne.
(°C)
(t)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
3
Pyrolytisk rensning
4.5
Den automatiske slukning virker ikke
med funktionerne: Lys,
Termometer,Varighed, Slut tid.
11.6 Displayets lysstyrke
Displayet har to lysstyrker:
• Aften/nat-lysstyrke - når ovnen er
slukket, er displayets lysstyrke lavere
mellem 22.00 og 6.00.
• Dag-lysstyrke:
– når ovnen er tændt.
– hvis du berør et symbol under
aften/nat-lysstyrke (bortset fra
TÆND / SLUK), går displayet
tilbage til dag-lysstyrke i de næste
10 sekunder.
– hvis ovnen er slukket, og du
indstiller funktionen: Minutur. Når
funktionen er færdig, går
displayet tilbage til aften/natlysstyrke.
DANSK
11.7 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, kan blæseren køre
videre, til ovnen er kølet af.
27
overopvarmning. For at hindre dette er
ovnen forsynet med en
sikkerhedstermostat, som afbryder
strømforsyningen. Når temperaturen er
faldet, tændes ovnen automatisk igen.
11.8 Sikkerhedstermostat
Forkert betjening af ovnen eller defekte
komponenter kan medføre farlig
12. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
12.1 Anbefalinger til
tilberedning
Ovnen har ribber i fem ribber.
Tæl ribberne fra bunden af ovnen.
Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Nedenstående tabeller viser
standardindstillingerne for temperatur,
tilberedningstid og ristposition.
Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
speciel opskrift, kan du se efter en
lignende.
Ovnen har et specielt system, der
cirkulerer luften og konstant genbruger
dampen. Med dette system er det muligt
at bruge damp ved tilberedningen, så
maden bliver mør indvendig og sprød på
overfladen. Det reducerer
tilberedningstiden og energiforbruget.
Bagning af kager
Ovnlågen må først åbnes, når 3/4 af
bagetiden er gået.
Hvis du bruger to bageplader på samme
tid, bør der være en tom rille mellem
dem.
Tilberedning af kød og fisk
Brug en bradepande til mad med meget
fedt for at forhindre, at ovnen får pletter,
der ikke kan fjernes.
Lad kødet hvile i ca. 15 minutter inden
udskæring, så saften ikke siver ud.
Tilføj lidt vand i bradepanden for at
forhindre for meget røg i ovnen under
stegning. Tilføj vand, hver gang det
tørrer ud, for at forhindre
røgkondensation.
Tilberedningstider
Tilberedningstiderne afhænger af
madvarens type, konsistens og volumen.
Hold øje med ydelsen i starten, når du
laver lav mad. Find de bedste
indstillinger (varmetrin, tilberedningstid,
etc.) til dit kogegrej, dine opskrifter og
mængderne, når du bruger dette
apparat.
12.2 Lågens inderside
På dørens inderside finder du:
• ovnrillernes numre.
• oplysninger om ovnfunktioner,
anbefalede ovnriller og temperaturer
for retter.
28
www.aeg.com
12.3 Stegetabel
Kager
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Tid (min.)
Bemærkning
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Pisket dej
170
2
160
3 (2 og 4)
45 - 60
I en kageform
Mørdej
170
2
160
3 (2 og 4)
20 - 30
I en kageform
Kvargkage
m. kærnemælk
170
1
165
2
80 - 100
I en 26 cm
kageform
Æblekage
(æbletær-
170
2
160
2 (venstre
og højre)
80 - 100
I to 20 cm
kageforme
på en grillrist
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
På bageplade
Tærte m.
syltetøj
170
2
165
2 (venstre
og højre)
30 - 40
I en 26 cm
kageform
Sandkage
170
2
150
2
40 - 50
I en 26 cm
kageform
Engelsk ju- 160
lekage/
Fyldig
2
150
2
90 - 120
I en 20 cm
kageform
175
1
160
2
50 - 60
I en brødform
Små kager 170
- på én rib-
3
150 - 160
3
20 - 30
På bageplade
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På bageplade
Små kager - på tre rib-
-
140 - 150
1, 3 og 5
30 - 45
På bageplade
te)1)
frugtkage1)
Plumkage1)
be1)
Små kager
- på to ribber1)
ber1)
DANSK
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Lagkage140
bunde/
kagesnitter
- én rille
3
140 - 150
Lagkagebunde/
kagesnitter
- to riller
-
Lagkagebunde/
kagesnitter
- tre riller
Marengs én rille
Marengsto niveau-
29
Tid (min.)
Bemærkning
3
25 - 45
På bageplade
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På bageplade
-
140 - 150
1, 3 og 5
35 - 45
På bageplade
120
3
120
3
80 - 100
På bageplade
-
-
120
2 og 4
80 - 100
På bageplade
190
3
190
3
12 - 20
På bageplade
Flødekager 190
- én rille
3
170
3
25 - 35
På bageplade
Flødekager - to riller
-
170
2 og 4
35 - 45
På bageplade
Frugttærter
180
2
170
2
45 - 70
I en 20 cm
kageform
Fyldig
frugtkage
160
1
150
2
110 - 120
I en 24 cm
kageform
Victoriaka-
170
1
160
2 (venstre
og højre)
30 - 50
I en 20 cm
kageform
er1)
Boller1)
ger1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
30
www.aeg.com
Brød og pizza
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
190
1
190
Rugbrød
190
1
Rundstyk-
190
Pizza1)
Scones1)
Fransk-
Tid (min.)
Bemærkning
1
60 - 70
1 - 2 stk.,
500 g pr.
stk.
180
1
30 - 45
I en brødform
2
180
2 (2 og 4)
25 - 40
6 - 8 boller
på bageplade
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
På en bageplade eller i en bradepande
200
3
190
3
10 - 20
På bageplade
Tid (min.)
Bemærkning
brød1)
ker1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grøntsags- 200
tærte
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiches1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannello-
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Tid (min.)
Bemærkning
50 - 70
På en grillrist
Pastatærte
ni1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kød
Madvare
Oksekød
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
200
2
190
2
DANSK
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Svin
180
2
180
Kalvekød
190
2
Roastbeef,
rød
210
Roastbeef,
medium
31
Tid (min.)
Bemærkning
2
90 - 120
På en grillrist
175
2
90 - 120
På en grillrist
2
200
2
50 - 60
På en grillrist
210
2
200
2
60 - 70
På en grillrist
Roastbeef,
gennemstegt
210
2
200
2
70 - 75
På en grillrist
Flæskebov
180
2
170
2
120 - 150
Med svær
Flæskeskank
180
2
160
2
100 - 120
2 stykker
Lammekød 190
2
175
2
110 - 130
Kølle
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
Kanin
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i
stykker
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i
stykker
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Tid (min.)
Bemærkning
Fisk
Madvare
Over-/undervarme
Varmluft
Temperatur (°C)
Ovnrille
Temperatur (°C)
Ovnrille
Bækørred/ 190
guldbrasen
2
175
2
40 - 55
3 - 4 fisk
Tun/laks
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileter
190
12.4 Grillstegning
Brug ovnens fjerde ristposition.
Forvarm ovnen i 3 minutter.
Indstil maks. temperaturen.
32
www.aeg.com
Madvare
Antal
Tid (min.)
Stykker
Mængde (kg) 1. side
2. side
Tournedos
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Oksesteaks
4
0.6
10 - 12
6-8
Pølser
8
-
12 - 15
10 - 12
Svinekotelet
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kylling (i halve)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebab
4
-
10 - 15
10 - 12
Kyllingebryster
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Fiskefilet
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Sandwiches
4-6
-
5-7
-
Toastbrød
4-6
-
2-4
2-3
12.5 Turbogrill
Svin
Brug den første eller den anden
ristposition.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Oksekød
Forvarm ovnen.
Bov, nakkekam, skinkesteg, 1 - 1,5
kg
160 - 180
90 - 120
Kotelet, højreb, 1 - 1,5
kg
170 - 180
60 - 90
Farsbrød,
160 - 170
0,75 kg - 1 kg
50 - 60
Svineskank
(forkogt),
0,75 - 1 kg
150 - 170
90 - 120
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Kalvesteg, 1
kg
160 - 180
90 - 120
Kalveskank,
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
Beregn stegetiden ved at gange tiden i
tabellen herunder med centimeterne af
filettens tykkelse.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Roastbeef el- 190 - 200
ler filet, rød
5-6
Roastbeef el- 180 - 190
ler filet, medium
6-8
Roastbeef el- 170 - 180
ler filet, gennemstegt
8 - 10
Kalvekød
DANSK
Lammekød
Tid (min.)
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Lammesteg, - 150 - 170
kølle, 1 - 1,5
kg
100 - 120
And, 1,5 - 2
kg
180 - 200
80 - 100
160 - 180
120 - 180
Lammeryg, 1
- 1,5 kg
40 - 60
Gås, 3,5 - 5
kg
Kalkun, 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Kalkun, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Hel fisk, 1 1,5 kg
210 - 220
40 - 60
Madvare
Temperatur (°C)
160 - 180
Fjerkræ
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Fjerkræsportioner, 0,2 0,25 kg hver
200 - 220
30 - 50
Kylling, halv,
0,4 - 0,5 kg
hver
190 - 210
35 - 50
Kylling, poulard, 1 - 1,5
kg
190 - 210
50 - 70
Fisk (dampet)
12.6 Fugtig varmluft
For at få de bedste
resultater skal du følge
forslagene angivet på
nedenstående tabel.
Madvare
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Tid (min.)
Søde boller, 12
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Boller, 9 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
30 - 40
Pizza, frossen,
0,35 kg
grillrist
220
2
10 - 15
Roulade
bageplade eller bradepande
170
2
25 - 35
Brownie
bageplade eller bradepande
175
3
25 - 30
Soufflè, 6 stk.
keramiske ramekiner på
grillrist
200
3
25 - 30
Sukkerbund til
tærte
flanform på grillrist
180
2
15 - 25
Victoriakager
bageform på rist
170
2
40 - 50
33
34
www.aeg.com
Madvare
Tilbehør
Temperatur
(°C)
Ovnrille
Tid (min.)
Pocheret fisk,
0,3 kg
bageplade eller bradepande
180
3
20 - 25
Hel fisk, 0,2 kg
bageplade eller bradepande
180
3
25 - 35
Fiskefilet, 0,3 kg pizzaform på rist
180
3
25 - 30
Pocheret kød,
0,25 kg
bageplade eller bradepande
200
3
35 - 45
Sjasjlyk, 0,5 kg
bageplade eller bradepande
200
3
25 - 30
Småkager, 16
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
20 - 30
Makroner, 20
stk.
bageplade eller bradepande
180
2
25 - 35
Muffins, 12 stk.
bageplade eller bradepande
170
2
30 - 40
Butterdejsværk,
16 stk.
bageplade eller bradepande
180
2
25 - 30
Mørdejskiks, 20
stk.
bageplade eller bradepande
150
2
25 - 35
Tarteletter, 8
stk.
bageplade eller bradepande
170
2
20 - 30
Pocherede
grøntsager, 0,4
kg
bageplade eller bradepande
180
3
35 - 45
Vegetarisk omelet
pizzaform på rist
200
3
25 - 30
Grøntsager,
middelhavs 0,7
kg
bageplade eller bradepande
180
4
25 - 30
12.7 Lavtemperaturstegning
Brug denne funktion til at tilberede
stykker af magert og mørt kød og fisk
med kernetemperaturer, som ikke
overstiger 65 °C. Funktionen kan ikke
anvendes til opskrifter som tyndsteg eller
fedtindholdig flæskesteg. Du kan
anvende stegetermometeret til at sikre,
at kødet har den rigtige kernetemperatur
(se tabellen for stegetermometeret).
I de første 10 minutter kan du indstille en
ovntemperatur mellem 80 °C og 150 °C.
Standard er 90 °C. Når du har indstillet
temperaturen, fortsætter ovnen med at
tilberede ved 80 °C. Brug ikke funktionen
til fjerkræ.
Kog/steg altid uden låg, når
du bruger denne funktion.
DANSK
1. Svits kødet i en pande på
kogesektionen på en meget høj
indstilling i 1-2 minutter på hver side.
2. Læg kødet i den varme bradepande
på grillristen i ovnen.
3. Sæt termometeret i kødet.
4. Vælg funktionen:
Lavtemperaturstegning og indstil
den rigtige kernetemperatur.
Stil temperaturen på 120 °C.
Madvare
Tid (min.) Ovnrille
Roastbeef, 1 1,5 kg
120 - 150
1
Oksekødsfilet, 1 90 - 150
- 1,5 kg
3
Kalvesteg, 1 1,5 kg
120 - 150
1
Bøffer, 0,2 - 0,3
kg
20 - 40
3
35
12.8 Henkogning
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
Brug ikke glas med skrue- og bajonetlåg
eller metaldåser.
Brug første rist fra neden til denne
funktion.
Stil højst seks 1 liters henkogningsglas på
bagepladen.
Fyld glassene ens og luk med en bøjle.
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på bagepladen,
så luften i ovnen er tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen, eller sæt temperaturen
ned til 100 °C, når væsken i glassene
begynder at simre (i 1 liter-glas efter ca.
35 - 60 minutter) (se tabellen).
Bærfrugter
Madvare
Temperatur (°C)
Jordbær/blåbær/
160 - 170
hindbær/modne stikkelsbær
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
35 - 45
-
Stenfrugter
Madvare
Temperatur (°C)
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
Pærer/kvæder/
svesker
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Madvare
Temperatur (°C)
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
Gulerødder1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
-
Blandet pickles
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Grøntsager
36
www.aeg.com
Madvare
Temperatur (°C)
Tilberedningstid, til
væsken begynder
at simre (min.)
Kog færdig ved 100
°C (min.)
Kålrabi/ærter/asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Lad dem stå i ovnen, efter at den er blevet slukket.
12.9 Tørring
Beklæd pladerne med smørrebrøds- eller
bagepapir.
åbner lågen og lader madvarerne køle af
natten over for at færdiggøre tørringen.
Resultatet bliver bedst, hvis du slukker
for ovnen efter halvdelen af tørretiden,
Grøntsager
Brug den tredje rille til én bakke.
Brug den første og fjerde rille til 2 bakker.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
6-8
Peberfrugt
60 - 70
5-6
Suppeurter
60 - 70
5-6
Svampe
50 - 60
6-8
Krydderurter
40 - 50
2-3
Frugt
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Blommer
60 - 70
Abrikoser
Ovnrille
1 rille
2 riller
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Æble, i skiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
12.10 Varmluft + damp
Kager og bagværk
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Æblekage1)
160
60 - 80
2
I en 20 cm kageform
Tærter
175
30 - 40
2
I en 26 cm kageform
DANSK
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Frugtkage
160
80 - 90
2
I en 26 cm kageform
Formkage
160
35 - 45
2
I en 26 cm kageform
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
I en 20 cm kageform
Plumkage1)
160
40 - 50
2
I en brødform
Små kager i form
150 - 160
25 - 30
3 (2 og 4)
På bageplade
Lagkagebunde
150
20 - 35
3 (2 og 4)
På bageplade
Gærboller1)
180 - 200
12 - 20
2
På bageplade
Briocher1)
180
15 - 20
3 (2 og 4)
På bageplade
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Tærter
Tilbered i kageformen.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fyldte grøntsager
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Kartoffelgratin
160 - 170
50 - 60
1 (2 og 4)
Kød
Brug ovnens anden ristposition.
Brug grillristen.
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Lam, kølle, 1 175
kg
110 - 130
90 - 110
Kylling, hel,
1 kg
200
55 - 65
180
90 - 110
Kalkun, hel,
4 kg
170
180 - 240
Roastbeef rød, 1 kg
210
45 - 50
And, hel, 2 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Roastbeef rosa, 1 kg
200
55 - 65
Kanin, skåret 170 - 180
i dele
Roastbeef gennemstegt, 1 kg
190
65 - 75
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Flæskesteg,
1 kg
180
Kalvekød, 1
kg
Brug ovnens anden ristposition.
60 - 90
Brug ovnens første ristposition.
37
38
www.aeg.com
Madvare
Tid (min.)
Broccoli, buketter
20 - 25
Aubergine
15 - 20
Blomkål, buketter
25 - 30
Tomater
15
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Hvid asparges
25 - 35
Grøn asparges
35 - 45
180
25 - 35
Squash, skiver
20 - 25
Tun, 4 - 6 fi- 175
letter, 1,2 kg
35 - 50
Gulerødder
35 - 40
Fennikel
30 - 35
Kulmule
20 - 30
Kålrabi
25 - 30
Peberfrugt, strimlet
20 - 25
Selleri, skiver
30 - 35
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Gås, hel, 3
kg
160 - 170
150 - 200
Fisk
Brug ovnens anden ristposition.
Madvare
Ørred, 3 - 4
fisk, 1,5 kg
200
Genopvarmning med damp
Genopvarm din ret på tallerkenen.
Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brug ovnens anden ristposition.
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
Sammenkogte retter/Gratin
15 - 25
Pasta og
sauce
10 - 15
Tilbehør
(f.eks. ris,
kartofler,
pasta)
10 - 15
Enkelte retter
10 - 15
Kød
10 - 15
Grøntsager
10 - 15
Kød
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
Madvare
Tid (min.)
Kogt skinke
55 - 65
Pocheret kyllingebryst
25 - 35
Hamburgerryg (svinekam)
80 - 100
Fisk
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
12.11 Tilberedning i
dampsættets ovnfaste fad
Brug funktionen:Varmluft + damp.
Grøntsager
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
Madvare
Tid (min.)
Ørred
25 - 30
Laksefilet
25 - 30
Tilbehør
Brug ovnens anden ristposition.
Indstil temperaturen til 130°C.
Madvare
Tid (min.)
Ris
35 - 40
DANSK
Madvare
Tid (min.)
12.12 Pizza
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
Uskrællede kartofler, mel- 50 - 60
lemstore
Kogte kartofler, kvarte
35 - 45
Polenta
40 - 45
39
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Pizza (tynd
bund)
200 - 220
15 - 25
1
På bageplade
Pizza (med meget fyld)
200 - 220
20 - 30
1
På bageplade
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
På bageplade
Æblekage
150 - 170
50 - 70
1
I en 20 cm kageform
Tærte
170 - 190
35 - 50
1
I en 26 cm kageform
Løgtærte
200 – 220
20 – 30
2
På bageplade
12.13 Opvarmning med damp
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Sammenkogte retter/
Gratin
130
15 - 25
2
Pasta og sauce
130
10 - 15
2
Tilbehør (f.eks. ris, kartofler, pasta)
130
10 - 15
2
Enkelte retter
130
10 - 15
2
Kød
130
10 - 15
2
Grøntsager
130
10 - 15
2
12.14 Brød
Forvarm en tom ovn i 10
minutter før tilberedning.
40
www.aeg.com
Madvare
Mængde (kg)
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Bemærkning
Franskbrød
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 stk., 500 g
pr. stk.
Småt gærbrød 0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 og 4)
6 - 8 boller på
bageplade
Rugbrød
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1 - 2 stk., 500 g
pr. stk.
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
På bageplade
12.15 Tabel for termometer
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Kalvesteg
75 - 80
Kalveskank
85 - 90
Roastbeef, rød
45 - 50
Roastbeef, medi- 60 - 65
um
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Lammekød
70 - 75
Kylling
98
Hare
70 - 75
Bækørred/guldbrasen
65 - 70
Tun/laks
65 - 70
Roastbeef, gennemstegt
70 - 75
Flæskebov
80 - 82
12.16 Oplysninger til
testinstitutter
Flæskeskank
75 - 80
Test i henhold til IEC 60350-1.
Madvare
Funktion
Tilbehør
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Lille kage Over-/
undervarme
Bageplade
3
170
20 - 30
Sæt 20 små kager
på én bageplade.
Lille kage Varmluft /
Varmluft
Bageplade
3
150 160
20 - 35
Sæt 20 små kager
på én bageplade.
Lille kage Varmluft /
Varmluft
Bageplade
2 og 4 150 160
20 - 35
Sæt 20 små kager
på én bageplade.
Lukket
æbletærte
Over-/
undervarme
Trådrist
2
180
70 - 90
Brug 2 forme (20
cm diameter), diagonalt forskudt.
Lukket
æbletærte
Varmluft /
Varmluft
Trådrist
2
160
70 - 90
Brug 2 forme (20
cm diameter), diagonalt forskudt.
DANSK
Madvare
Funktion
41
Tilbehør
Ovnrille
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Bemærkning
Fedtfri
Over-/
sandkage undervarme
Trådrist
2
170
40 - 50
Brug en kageform
(26 cm diameter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Fedtfri
Varmluft /
sandkage Varmluft
Trådrist
2
160
40 - 50
Brug en kageform
(26 cm diameter).
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Fedtfri
Varmluft /
sandkage Varmluft
Trådrist
2 og 4 160
40 - 60
Brug en kageform
(26 cm diameter).
Diagonalt forskudt.
Forvarm ovnen i
10 minutter.
Smørkager
Varmluft /
Varmluft
Bageplade
3
140 150
20 - 40
-
Smørkager
Varmluft /
Varmluft
Bageplade
2 og 4 140 150
25 - 45
-
Smørkager
Over-/
undervarme
Bageplade
3
140 150
25 - 45
-
Toastbrød
4 - 6 stk
Grillstegning
Trådrist
4
maks.
2 - 3 minutter
første side; 2 3 minutter anden side
Forvarm ovnen i 3
minutter.
Bøfburger
6 stk, 0,6
kg
Grillstegning
Grillrist
4
og bradepande
maks.
20 - 30
Stil grillristen på
den fjerde rille, og
bradepanden på
den tredje rille i
ovnen. Vend madvaren, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.
Forvarm ovnen i 3
minutter.
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
42
www.aeg.com
13.1 Bemærkninger om
rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Rengør altid ovnrummet efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester
kan medføre brand. Risikoen er højere
for bradepanden.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad
det tørre. Brug en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
Tilbehøret må ikke lægges i
opvaskemaskinen.
Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller opvaskemaskine
til rengøring. Det kan beskadige nonstick-belægningen.
Dampen kan sætte sig som fugt i ovnen
eller på ovnruderne. For at reducere
kondensvandet skal du betjene ovnen i
10 minutter inden madlavning.Rengør
fugten fra ovnrummet efter hver
anvendelse.
13.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
13.3 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne og de.
FORSIGTIG!
Vær forsigtig, når du fjerner
ovnribberne.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2
Montér det fjernede tilbehør i omvendt
rækkefølge.
Sørg for, at tappene på
teleskopskinnerne vender
fremad.
13.4 Pyrolyse
FORSIGTIG!
Fjern al tilbehøret og de
udtagelige ovnribber fra
apparatet.
FORSIGTIG!
Inden du starter
rengøringen, skal du sikre
dig, at vandtanken er tom.
Se "Tømning af
vandtanken".
Den pyrolytiske rensning
kan ikke starte:
• hvis du ikke har taget stikket til
termometeret ud af kontakten.
• hvis du ikke har lukket ovnlågen helt.
Fjern groft snavs med håndkraft.
FORSIGTIG!
Hvis der er andre apparater
installeret i det samme skab,
bør de ikke bruges samtidigt
med funktionen: Pyrolyse.
Det kan skade ovnen.
DANSK
1. Rengør lågens inderside med varmt
vand, så resterne ikke brænder sig
fast pga. den varme luft.
2. Tænd for ovnen, og vælg i
hovedmenuen funktionen: Pyrolyse.
13.5 Rengøring af vandtank
ADVARSEL!
Undlad at komme vand i
vandtanken under
rengøringsproceduren.
Tryk på
for at bekræfte.
3. Indstil rengøringsvarigheden:
Mulighed
Beskrivelse
Let
1 h ved lidt
snavs
Normal
1 h 30 min
ved normalt
snavs
Intensiv
2 h 30 min
ved meget
snavs
4. Tryk på
for at bekræfte.
Når den pyrolytiske rensning
starter, låses ovnens låge, og
lampen virker ikke.
Sluk for ovnen for at stoppe
den pyrolytiske rensning,
inden den er afsluttet.
ADVARSEL!
Når funktionen er færdig, er
ovnen meget varm. Lad det
køle af. Der er risiko for
forbrænding.
43
Under
rengøringsproceduren kan
der dryppe vand fra
dampåbningen ind i
ovnrummet. Stil en
dryppande på ribben lige
under dampindgangen for
at undgå, at der drypper
vand direkte ned i bunden af
ovnrummet.
Med tiden kan der dannes kalkaflejringer
i ovnen. Det kan du forebygge ved at
rengøre de dele af ovnen, der udvikler
damp. Tøm vandtanken, hver gang du
har lavet mad med damp.
Vandtyper
• Blødt vand med et lavt kalkindhold
- producenten anbefaler dette, fordi
ovnen så ikke skal ikke gøres ren så
ofte.
• Postevand - du kan bruge det, hvis
ejendommens vandforsyning har
vandrenser eller blødgøringsanlæg.
• Hårdt vand med et højt kalkindhold
- det forringer ikke ovnens ydeevne,
men ovnen skal gøres ren oftere.
Når funktionen er fuldført,
forbliver lågen låst under
afkølingsfasen. Visse af
ovnens funktioner er ikke
tilgængelige under
afkølingsfasen.
TABEL FOR KALKMÆNGDE ANGIVET AF W.H.O. (Verdenssundhedsorganisationen)
Kalkaflejring
0 - 60 mg/l
Vandets hårdhed
(Franske grader)
(Tyske grader)
0-6
0-3
Vandklassificering
Udfør afkalkning hver
Blødt
75 anvendelser 2,5 måned
44
www.aeg.com
Kalkaflejring
Vandets hårdhed
Vandklassificering
Udfør afkalkning hver
(Franske grader)
(Tyske grader)
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Middelhårdt
50 anvendelser 2 måned
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Hårdt eller kalkholdigt
40 anvendelser 1,5 måned
over 180 mg/l
over 18
over 10
Meget hårdt
30 anvendelser 1 måned
1. Hæld 850 ml vand i tanken, og tilsæt
50 ml citronsyre (fem teskefulde).
Sluk for ovnen, og lad den stå i ca. 60
minutter.
2. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + damp. Indstil
temperaturen på 230 °C. Sluk den
efter 25 minutter, og lad den køle af i
15 minutter.
3. Tænd for ovnen, og indstil
funktionen: Varmluft + damp. Indstil
temperaturen til mellem 130 og 230
°C. Sluk ovnen efter 10 minutter.
Lad den køle af, og fortsæt med at fjerne
indholdet i tanken. Se "Tømning af
vandtanken".
4. Skyl vandtanken, og fjern den
resterende kalkaflejring i ovnen med
en klud.
5. Rengør afløbsrøret med hånden i
varmt vand og sæbe. Brug ikke syre,
spray eller lignende rengøringsmidler
for at undgå skade.
13.6 Aftagning og montering
af låge
Ovnlågen har tre ovnglas. Du kan fjerne
ovnlågen og de indvendige ovnglas for
at rengøre dem. Læs hele instruktionen
"Aftagning og montering af låge", inden
du tager ovnglasset ud.
Ovnlågen kan smække i, hvis
du prøver at fjerne
ovnglassene, mens ovnlågen
sidder på.
FORSIGTIG!
Brug ikke ovnen uden
glasset.
1. Åbn lågen helt og hold begge
hængsler.
2. Løft og drej låsepallerne helt på
begge hængsler.
DANSK
3. Sæt ovnlågen halvvejs i første åbne
position. Løft og træk den så fremad,
og tag den ud af lejerne.
45
Sørg for at sætte ovnglassene (A og B)
på plads i den rigtige rækkefølge. Se
efter symbolet / trykket på siden af
ovnglasset, da hvert ovnglas ser
forskelligt ud for at gøre demonteringen
og monteringen lettere.
Når den er korrekt installeret, klikker
lågelisten.
A
B
4. Læg lågen på et fast underlag med
et blødt stykke stof under.
5. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
Sørg for at sætte det midterste ovnglas
korrekt i lejerne.
2
A
B
B
1
6. Træk i lågelisten, og tag den ud.
7. Hold ovnglassene i kanterne foroven,
og træk dem forsigtigt ud en ad
gangen. Start fra det øverste ovnglas.
Sørg for, at glasset glider helt ud af
støtterne.
13.7 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
8. Rengør glassene med vand og sæbe.
Tør ovnglassene omhyggeligt.
Ovnglasset må ikke komme i
opvaskemaskinen.
Monter ovnglassene og ovnlågen, når
rengøringen er udført.
FORSIGTIG!
Hold altid halogenpæren
med en klud for at forhindre
fedtrester i at brænde fast
på pæren.
Den bageste pære
1. Drej lampeglasset, og tag det af.
2. Gør glasset rent.
46
www.aeg.com
3. Udskift pæren med en passende 300
°C varmefast pære.
4. Montér lampeglasset.
14. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
14.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Ovnen kan ikke tændes eller
betjenes.
Ovnen er ikke tilsluttet en
strømforsyning, eller det er
tilsluttet forkert.
Kontrollér, om ovnen er sluttet korrekt til strømforsyningen (se tilslutningsdiagrammet, hvis det findes).
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Ovnen bliver ikke varm.
Automatisk slukning er aktiveret.
Se under "Automatisk slukning".
Ovnen bliver ikke varm.
Børnesikringen er aktiveret.
Se under "Brug af børnesikringen".
Ovnen bliver ikke varm.
Døren er ikke lukket rigtigt.
Luk lågen helt.
Ovnen bliver ikke varm.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der er vand i ovnen.
Der er for meget vand i tanken.
Sluk for ovnen, og tør vandet
op med en klud eller svamp
Dampfunktionen virker ikke.
Der er ikke vand i tanken.
Påfyld vandtanken.
Dampfunktionen virker ikke.
Hullet er blokeret af kalk.
Kontrollér dampåbningen.
Fjern kalken.
Det tager over tre minutter
at tømme vandtanken, eller
der siver vand ud fra dampåbningen.
Der er kalkaflejringer i ovnen.
Rengøring af vandtanken. Se
"Rengøring af vandtanken".
Displayet viser F111.
Termometerets stik er ikke
sat korrekt ind i bøsningen.
Sæt termometerets stik så
langt ind som muligt i bøsningen.
DANSK
47
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Displayet viser en fejlkode,
der ikke står i tabellen.
Der er en elektrisk fejl.
• Sluk for ovnen med ejendommens sikring, eller
slå relæet på tavlen fra,
og tænd igen.
• Kontakt kundeservice,
hvis fejlkoden vises på
displayet igen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i
kondensvand på maden og i ovnen.
ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ovnen
længere end 15-20 minutter
efter tilberedningen.
Apparatet er tændt, men bli- Demo-funktionen er aktivever ikke varmt. Blæseren vir- ret.
ker ikke. Displayet viser "Demo".
Se "Grundindstillinger" i kapitlet "Daglig brug".
14.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
15. ENERGIEFFEKTIV
15.1 Produktinformation i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
AEG
Identifikation af model
BSK774121M 949494721
Energieffektivitetsindeks
81.2
Energieffektivitetsklasse
A+
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig
tilstand
0.93 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand
0.69 kWh/cyklus
48
www.aeg.com
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
72 l
Type ovn
Indbygningsovn
Vægt
33.7 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
Tilberedning med blæser
Brug om muligt
tilberedningsfunktionerne med blæser
for at spare energi.
15.2 Energibesparelse
Restvarme
Hvis et program med valget Varighed
eller Sluttid er aktiveret, og
tilberedningstiden er over 30 minutter,
slukkes varmelegemerne automatisk
tidligere i visse ovnfunktioner.
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Generelle råd
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalfade til at øge
energibesparelsen.
Blæseren og lampen bliver ved med at
være tændt.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Restvarmelampen eller temperaturen
vises på displayet.
Tilberedning med slukket lampe
Sluk for lampen under tilberedning.
Tænd den kun, når du har brug for det.
Stil om muligt maden i ovnen uden at
forvarme den.
Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10 minutter,
før tilberedningstiden er gået, afhængigt
af madlavningens varighed. Restvarmen i
ovnen bliver ved med at tilberede
maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
Når du bruger denne funktion, slukkes
lampen automatisk efter 30 sekunder. Du
kan tænde for lampen igen, men denne
handling reducerer de forventede
energibesparelser.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
16. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
*
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
49
50
www.aeg.com
DANSK
51
867347126-B-212019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising