Electrolux | EOC8H31X | User manual | Electrolux EOC8H31X User Manual

Electrolux EOC8H31X User Manual
EOC8H31X
SQ
Furrë me avull
Udhëzimet për përdorim
Merrni maksimumin
nga pajisja juaj
Për akses të shpejtë te manualet, videot
udhëzuese, mbështetja etj. përmes regjistrimit
tonë me foto, vizitoni electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË...................................................................9
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................10
7. FUNKSIONET E ORËS.................................................................................... 19
8. PROGRAMET AUTOMATIKE.......................................................................... 20
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE..........................................................................20
10. FUNKSIONET SHTESË................................................................................. 25
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 27
12. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 44
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 48
14. INSTALIMI...................................................................................................... 50
15. EFIKASITETI ENERGJETIK...........................................................................52
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e
temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
SHQIP
•
•
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
•
2.3 Përdorimi
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
5
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje është në përputhje me
Direktivat E.E.C.
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
•
•
2.5 Gatimi me avull
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
Avulli i çliruar mund të shkaktojë
djegie:
– Mos e hapni derën e pajisjes gjatë
funksionit të gatimit me avull.
– Hapeni derën e pajisjes me
kujdes pas funksionit të gatimit
me avull.
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.7 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
SHQIP
•
7
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
2
4
5
12
11
1
2
3
4
3
5
4
3
3
2
1
5
6
7
8
6
7
10
9
10
11
12
9
8
3.2 Aksesorët
•
•
•
•
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe
të pjekjes.
Tavë për pjekje
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Tigan skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të
mbledhur yndyrën.
•
•
Paneli i kontrollit
Programuesi elektronik
Sirtari i ujit
Priza për sensorin e temperaturës së
brendshme
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Tubi i shkarkimit
Valvula e shkarkimit të ujit
Pozicionet e rafteve
Hyrja e avullit
Sensori i temperaturës
Për të matur se deri në çfarë mase
është gatuar ushqimi.
Shinat teleskopike
Për raftet dhe tabakatë.
Tava e gatimeve dietike
Për funksionet e gatimit me avull.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Programuesi elektronik
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
8
www.electrolux.com
Përdorni fushat me sensor për të përdorur furrën.
Fusha
me
sensor
1
2
3
5
7
8
9
10
11
Komenti
NDEZJA/FIKJA
Për të ndezur dhe fikur furrën.
Funksionet e
nxehjes ose
Gatim I Asistuar
Shtypni një herë fushën e sensorit për të
zgjedhur një funksion gatimi ose menynë:
Gatim I Asistuar. Shtypni sërish fushën me
sensor për të ndërruar mes menyve:
Funksionet e nxehjes, Gatim I Asistuar. Për të
ndezur ose fikur dritën, shtypni fushën për 3
sekonda.
Prapa
Për t'u kthyer prapa një nivel në meny. Për të
treguar menynë kryesore, prekni fushën për 3
sekonda.
Zgjedhja e
Për të vendosur temperaturën ose për të
temperaturës/
treguar temperaturën aktuale në furrë. Për të
Nxehje e shpejtë ndezur ose fikur funksionin, shtypni fushën për
3 sekonda: Nxehje e shpejtë.
4
6
Funksioni
-
Të preferuara
Për të ruajtur dhe për të shkuar te programi juaj
i preferuar.
Ekrani
Tregon cilësimet aktuale të furrës.
Lart
Për të lëvizur lart në meny.
Poshtë
Për të lëvizur poshtë në meny.
Koha dhe
funksionet
shtesë
Për të vendosur funksione të ndryshme. Kur
përdoret funksioni i ngrohjes, shtypni fushën e
sensorit për të caktuar kohëmatësin ose
funksionet: Bllokimi i funksionit, Të preferuara,
Nxeh + Mbaj,Cilëso + Nis. Gjithashtu mund ta
ndryshoni cilësimet e sensorit të temperaturës
së brendshme.
Kujtuesi i
minutave
Për të vendosur funksionin: Kujtuesi i minutave.
OK
Për të konfirmuar përzgjedhjen ose cilësimin.
SHQIP
4.2 Ekrani
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funksioni i nxehjes
Ora e ditës
Treguesi i nxehjes
Temperatura
Kohëzgjatja ose koha e përfundimit
të një funksioni
Tregues të tjerë të ekranit:
Simboli
Funksioni
Kujtuesi i minutave
Funksioni vihet në punë.
Ora e ditës
Në ekran shfaqet koha aktuale.
Kohëzgjatja
Ekrani tregon kohën e nevojshme të
gatimit.
Koha përfund.
Ekrani tregon kur përfundon koha e
gatimit.
Temperatura
Ekrani shfaq temperaturën.
Treguesi I Orës
Ekrani tregon për sa kohë punon
funksioni i nxehjes. Shtypni
dhe
në të njëjtën kohë për të
rivendosur kohën.
Përllogaritja
Furra llogarit kohën e gatimit.
Treguesi i nxehjes
Ekrani tregon temperaturën në
furrë.
Nxehje e shpejtë
Funksioni është i aktivizuar. Ul
kohën e nxehjes.
Peshë automatike
Ekrani tregon se sistemi i peshimit
automatik është aktiv ose që pesha
mund të ndryshohet.
Nxeh + Mbaj
Funksioni është i aktivizuar.
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
9
10
www.electrolux.com
5.2 Lidhja për herë të parë
Kur lidhni furrën për herë të parë me
rrymën ose pas një ndërprerje të
energjisë që mund të keni pasur, ju
duhet të vendosni gjuhën, kontrastin e
ekranit, ndriçimin e ekranit dhe orën.
1. Shtypni
vlerën.
ose
për të vendosur
2. Shtypni
për ta konfirmuar.
5.3 Ngrohja paraprake
Hiqni të gjithë aksesorët dhe nxeheni
paraprakisht furrën përpara përdorimit të
parë.
1. Vendosni funksionin: Gatim
tradicional
dhe temperaturën
maksimale.
2. Lëreni furrën të punojë për 1 orë.
3. Vendosni funksionin: Ventilator i
plotë
dhe temperaturën
maksimale.
4. Lëreni furrën të punojë për 15
minuta.
Furra mund të nxjerrë erë të keqe dhe
tym gjatë ngrohjes paraprake. Sigurohuni
që të ketë ajrosje të mjaftueshme në
dhomë.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Simboli/
Artikulli i
menysë
6.1 Navigimi mes menyve
Të preferuara
1. Ndizeni furrën.
2. Shtypni
ose
për të
përzgjedhur opsionin e menysë.
3. Shtypni
për të shkuar te
nënmenyja ose për të pranuar
cilësimin.
Cilësimet bazë
Në çdo pikë ju mund të
ktheheni te menyja kryesore
me
.
Speciale
6.2 Përshkrim i menyve
Menyja kryesore
Simboli/
Artikulli i
menysë
Funksionet e
nxehjes
Receta
Përdorimi
Përmban një listë të
funksioneve të
nxehjes.
Përmban një listë të
programeve
automatike.
Përdorimi
Përmban një listë të
programeve të
preferuara të gatimit
të krijuara nga
përdoruesi.
Përdoret për të
vendosur
konfigurimin e
pajisjes.
Përmban një listë
shtesë të
funksioneve të
nxehjes.
SHQIP
Simboli/
Artikulli i
menysë
Përdorimi
Përmban cilësime
Gatim I Asistuar furre të
rekomanduara për
një gamë të gjerë
gatimesh. Zgjidhni
një gatim dhe filloni
procesin e gatimit.
Temperatura dhe
koha janë thjesht
udhëzues për një
rezultat më të mirë
dhe mund të
ndryshohen. Ato
varen nga recetat,
cilësia dhe sasia e
përbërësve të
përdorur.
Simboli/
Artikulli i
menysë
Kohë shtesë
Kontrasti i
ekranit
Drita e ekranit
Cilëso gjuhën
Volumi i ziles
Nënmenyja për: Cilësimet bazë
Simboli/
Artikulli i
menysë
Cilëso orën e
ditës
Treguesi i orës
Nxehje e
shpejtë
Cilëso + Nis
Nxeh + Mbaj
Përshkrimi
Tingujt e
butonave
Regjistron orën
aktuale.
Kur është NDEZUR,
ekrani tregon kohën
aktuale kur
çaktivizoni pajisjen.
Tinguj Alarmi/
Defekti
Kur është i ndezur,
funksioni ul kohën e
nxehjes.
Modaliteti
"DEMO"
Për të vendosur një
funksion dhe për ta
aktivizuar më vonë
me një shtypje të një
simboli në panelin e
kontrollit.
Servisi
Mban të ngrohtë
ushqimin e përgatitur
për 30 minuta pas
përfundimit të një cikli
gatimi.
Cilësimet e
fabrikës
11
Përshkrimi
Aktivizon dhe
çaktivizon funksionin
e zgjatjes së kohës.
Rregullon kontrastin
e ekranit me
shkallëzim.
Rregullon dritën e
ekranit me
shkallëzim.
Vendos gjuhën e
ekranit.
Rregullon volumin e
toneve të shtypjes
dhe sinjaleve me
shkallëzim.
Aktivizon dhe
çaktivizon tingullin e
fushave me prekje.
Nuk mund të
çaktivizohet toni i
fushës me prekje të
NDEZJES / FIKJES.
Aktivizon dhe
çaktivizon tingujt e
alarmit.
Kodi i aktivizimit /
çaktivizimit: 2468.
Tregon versionin dhe
konfigurimin e
softuerit.
Rivendos të gjitha
cilësimet në cilësimet
e fabrikës.
12
www.electrolux.com
6.3 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
nxehjes
Ventilator i
plotë
Aplikimi
Për të pjekur në tre
pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për
të tharë
ushqimin.Vendos
temperaturën 20 40°C më poshtë se sa
për funksionin: Gatim
tradicional.
Për të pjekur bukë,
copa të mëdha mishi
Lagështi E Ulët ose për të ngrohur
ushqime të ftohura
ose të ngrira.
Funksioni i
picës
Gatim
tradicional /
Pastrimi me
ujë
Ushqime të
ngrira
Skara
Për të pjekur ushqim
në një pozicion rafti,
për pjekje më
intensive dhe bazë
krokante. Vendosni
temperaturën 20 - 40
°C më poshtë sesa
për funksionin: Gatim
tradicional.
Për të pjekur ushqimin
në një pozicion rafti.
Referojuni kapitullit
“Kujdesi dhe pastrimi”
për më shumë
informacion rreth:
Aqua Clean.
Për të gatuar ushqime
të shpejta (p.sh.
patate të skuqura,
patate me prerje
trekëndore ose kuleç)
krokante.
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta
dhe për të thekur
bukë.
Funksioni i
nxehjes
Skarë turbo
Nxehtësia e
poshtme
Aplikimi
Për të pjekur copa
mishi më të mëdha
ose shpendë me
kocka në një pozicion
rafti. Për të bërë
gratina dhe për të
karamelizuar.
Për pjekjen e kekëve
me bazë krokante dhe
për ruajtjen e ushqimit.
SHQIP
Funksioni i
nxehjes
Aplikimi
Ky funksion është
projektuar për të
Pjekje vent. me kursyer energjinë gjatë
gatimit. Për udhëzimet
lagështirë
e gatimit, drejtojuni
kapitullit “Udhëzime
dhe këshilla”, Pjekje
vent. me lagështirë.
Dera e furrës duhet të
mbyllet gjatë gatimit
në mënyrë që
funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë
të mundshëm të
energjisë. Kur përdorni
këtë funksion,
temperatura në
hapësirën e
brendshme mund të
ndryshojë nga
temperatura e
vendosur. Përdoret
nxehtësia e
mbetur.Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i
energjisë”.Ky funksion
është përdorur për t'u
përputhur me
kategorinë e
efikasitetit të energjisë
sipas EN 60350-1. Kur
përdorni këtë funksion
llamba fiket
automatikisht pas 30
sekondash.
Funksioni i
nxehjes
Krijim avulli
13
Aplikimi
Ringrohja e ushqimit
me avull parandalon
tharjen e sipërfaqes.
Nxehtësia
shpërndahet në një
mënyrë të butë dhe të
njëtrajtshme, që lejon
rikuperimin e shijes
dhe aromës së
ushqimit njësoj si të
ishte i sapogatuar. Ky
funksion mund të
përdoret për ta
ringrohur ushqimin
direkt në një pjatë.
Mund të ringrohni më
shumë se një pjatë
njëkohësisht, duke
përdorur pozicione të
ndryshme të raftit.
6.4 Speciale
Funksioni i
nxehjes
Përdorimi
Për ta mbajtur
ushqimin të ngrohtë.
Mbaj ngrohtë
Ngrohja e
pjatave
Për të ngrohur
paraprakisht pjata që
do të shërbehen.
Për të konservuar
perime, (p.sh. turshi).
Konservimi
Tharja
Për tharjen e frutave
të prera në feta,
zarzavateve dhe
kërpudhave.
Për të shpejtuar
ardhjen e brumit me
Ardhja e brumit maja. Parandalon
tharjen e sipërfaqes
së brumit dhe e mban
brumin elastik.
14
www.electrolux.com
Kategoria e ushqimit: Shpezë
Funksioni i
nxehjes
Përdorimi
Për përgatitjen e
mishit të njomë dhe
Gatim i ngadaltë me lëng.
Pjekja e bukës
Shkrirja
Au Gratin
Përdoreni këtë
funksion për të pjekur
bukë dhe simite me
rezultate shumë të
mira profesionale për
sa i përket fortësisë,
ngjyrës dhe
shkëlqimit të kores.
Për të shkrirë
ushqimin (zarzavate
dhe fruta). Koha e
shkrirjes varet nga
sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
Për të përgatitur
ushqime të tilla si
lazanja ose patate
gratin. Për të bërë
gratina dhe për të
karamelizuar.
Gatesa
Shpezë pa kocka
Krahë pule, të
freskët
Krahë pule, të
ngrirë
Pulë
Pulë, 2 gjysma
Kategoria e ushqimit: Mish
Gatesa
Mish lope
Biftek lope
Mesatare
I gatuar mirë
I gatuar pak
Mish lope
Skandinavie
Mesatare
I gatuar mirë
Brinjë
Peshk i vogël, në
skarë
Salmon i plotë
Mesatare
I gatuar mirë
Filetë peshku, e
ngrirë
Peshk i plotë, në
skarë
Role mishi
I gatuar pak
Gatesa
Shkopinj peshku
Mish i zier
I gatuar pak
Kategoria e ushqimit: Peshk/Prodhime
Deti
Peshk, i pjekur
Kofshë pule, të
freskëta
Kofshë pule, të
ngrira
6.5 Gatim I Asistuar
Peshk
-
Nyjë derri, e gatuar
paraprakisht
Mish derri
Role derri
Peshk i plotë, në
Filetë derri
skarë
Qafë derri
-
Shpatull derri
SHQIP
15
Kategoria e ushqimit: Pica/Quiche
Gatesa
Gatesa
Kofshë viçi
Viç
Pica, me kore të
hollë
Filetë mishi viçi
Pica, shtresë plus
Mish viçi i pjekur
Picë e ngrirë
Kofshë qengji
Mish qengji
Mish gjahu
Kurriz qengji
Pica
Picë amerikane, e
ngrirë
Role qengji,
mesatare
Picë, e mbajtur në
frigorifer
Lepur i egër
• Kofshë lepuri të
egër
• Shpinë lepuri të
egër
Pica të vogla, të
ngrira
Mish dreri
• Kofshë
sorkadheje
• Shpinë dreri
Mish gjahu i pjekur
Filetë mishi gjahu
Bagetë me djathë
të shkrirë
-
Pite të pjekura në
zjarr
-
Tartë zviceriane
pikante
-
Quiche lorraine
-
Ëmbëlsirë pikante
-
Kategoria e ushqimit: Kek/Biskota
Kategoria e ushqimit: Gatesë furre
Gatesa
Gatesa
Kek unazë
-
Lazanja/kaneloni,
të ngrira
-
Kek me mollë, i
mbuluar
-
Perime në skarë
-
Pandispanjë
-
Gatesa të ëmbla
-
Ëmbëlsirë me
mollë
-
Qumështor,
konservë
-
Briosh
-
Kek Madeira
-
Tortë
-
Tartë zviceriane e
ëmbël
-
Kek me bajame
-
Kek në kupa
-
16
www.electrolux.com
Kategoria e ushqimit: Bukë/Simite
Gatesa
Gatesa
Gatesa me brumë
-
Roleta
Simite, të ngrira
Rripa brumi të
shkrifët
-
Bukë Ciabatta
-
Ëmbëlsira të vogla me krem
Ëmbëlsira të vogla me peta
Bukë në formë
kurore
Bukë
Gërshet me maja
Bukë e paardhur
Ekler
-
Amareta
-
Gatesa
Biskota me brumë
të shkrifët
-
Patate të skuqura,
të holla
-
Panetone
Krishtlindjesh
-
Patate të skuqura,
të trasha
-
Strudel molle, i
ngrirë
-
Patate të skuqura,
të ngrira
-
Brumë i ardhur
Kroketa
-
Brumë me maja
Patate feta
-
Kek me krem
bulmeti, tavë
-
Patate të qëruara
të skuqura
-
Ëmbëlsirë
"Brownie"
-
Role biskotash
-
Kur të jetë e nevojshme të
ndryshoni peshën ose
temperaturën e brendshme
Kek me maja
-
të gatesës, përdorni
Kek me thërrmija
-
Kek me sheqer
-
për të vendosur vlerat e
reja.
Kek në tavë
Brumë jo i ëmbël
Baza e ëmbëlsirës Bazë krem
karameli me
pandispanjë
Krem karamel me
fruta me brumë të
shkrifët
Ëmbëlsirë me fruta Krem karamel me
fruta me
pandispanjë
Brumë me maja
Kategoria e ushqimit: Garnitura
ose
6.6 Vendosja e një funksioni
nxehjeje
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Funksionet e
nxehjes.
3. Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni një funksion nxehjeje.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
6. Vendosni temperaturën.
7. Shtypni
për ta konfirmuar.
SHQIP
6.7 Caktimi i një funksioni me
avull
Mbulesa e sirtarit të ujit është te paneli i
kontrollit.
PARALAJMËRIM!
Përdorni vetëm ujë të ftohtë
nga rubineti. Mos përdorni
ujë të filtruar (të
çmineralizuar) ose të
distiluar. Mos përdorni lëngje
të tjera. Mos vendosni lëngje
të djegshme ose alkoolike
në sirtarin e ujit.
1. Shtypni kapakun e sirtarit të ujit për
ta hapur.
2. Mbushni sirtarin e ujit me 900 ml ujë.
Kjo sasi uji është e mjaftueshme për
rreth 55 - 60 minuta.
3. Vendoseni sirtarin e ujit në pozicionin
e tij fillestar.
4. Ndizeni furrën.
5. Vendosni një funksion gatimi me
avull dhe temperaturën.
6. Nëse është e nevojshme, caktoni
funksionin: Kohëzgjatja
Koha përfund.
ose:
.
Kur krijuesi i avullit është
bosh, dëgjohet sinjali.
Sinjali bie në përfundim të kohës së
gatimit.
7. Fikni furrën.
8. Zbrazni depozitën e ujit pasi
përfundon gatimi me avull. Referojuni
funksionit të pastrimit:Zbrazja e
depozitës.
KUJDES!
Furra është e nxehtë. Ka
rrezik djegieje. Bëni
kujdes kur zbrazni
depozitën e ujit.
9. Pas gatimit me avull, avulli mund të
kondensohet në pjesën e poshtme të
hapësirës së brendshme. Thajeni
gjithmonë fundin e hapësirës së
brendshme kur furra të jetë e ftohtë.
Lëreni furrën të thahet plotësisht me
derën hapur.
17
PARALAJMËRIM!
Prisni të paktën 60 minuta
pas çdo përdorimi të gatimit
me avull, për të shmangur
daljen e ujit të nxehtë nga
valvula e daljes së ujit.
6.8 Treguesi i depozitës së
zbrazur
Në ekran shfaqet: Kërkohet ujë dhe bie
një sinjal kur depozita e ujit është bosh
dhe duhet rimbushur.
Për më shumë informacion, referojuni
kapitullit "Përdorimi i përditshëm",
Vendosja e funksionit të avullit.
6.9 Treguesi i depozitës plot
Kur ekrani shfaq: Rezervuari i ujit plot, ju
mund të përdorni gatimin me avull.
Një sinjal bie kur depozita është plot.
Nëse hidhni shumë ujë në
depozitë, valvula e sigurisë e
derdh ujin e tepërt në fund të
furrës.
Fshijeni ujin me një sfungjer
apo me një leckë.
6.10 Boshatisja e depozitës së
ujit
KUJDES!
Sigurohuni që furra të jetë
ftohur përpara se të filloni të
zbrazni depozitën e ujit.
Zbrazni depozitën e ujit pas çdo gatimi
me avull.
1. Përgatitni tubin e shkarkimit (C), të
përfshirë në të njëjtën paketë me
manualin e përdorimit. Vendoseni
konektorin (B) në njërin fund të tubit
të shkarkimit.
18
www.electrolux.com
Mos e përdorni ujin e
shkarkuar për të rimbushur
depozitën e ujit.
A
B
C
6.11 Treguesi i nxehjes
Kur aktivizoni një funksion nxehjeje,
ekrani shfaq vijën. Vija tregon se
temperatura po ngrihet. Kur arrihet
temperatura sinjalizuesi bie 3 herë dhe
shiriti pulson dhe më pas zhduket.
6.12 Nxehje e shpejtë
2. Vendoseni fundin tjetër të tubit
shkarkues (C) në një enë. Vendoseni
në një pozicion më të ulët se valvula
e daljes (A).
3. Hapni derën e furrës dhe futeni
konektorin (B) në valvulën e daljes
(A).
4. Shtyjeni vazhdimisht konektorin kur
zbrazni depozitën e ujit.
Depozita mund të ketë
ujë kur ekrani tregon:
Kërkohet ujë.
Prisni derisa sa të
ndalojë rrjedhja e ujit
nga valvula e shkarkimit
të ujit.
5. Hiqni konektorin nga valvula kur uji
ndalon së rrjedhuri.
Ky funksion ul kohën e nxehjes.
Mos e futni ushqimin në
furrë nëse është vënë në
punë funksioni i nxehjes së
shpejtë.
Për të aktivizuar funksionin, mbani
shtypur për 3 sekonda. Treguesi i
nxehjes ndryshon.
Ky funksion nuk është i disponueshëm
për disa funksione të furrës.
6.13 Nxehtësia e mbetur
Kur fikni furrën, ekrani tregon ngrohjen e
mbetur. Ju mund ta përdorni këtë
nxehtësi për të mbajtur ushqimin e
ngrohtë.
SHQIP
19
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Tabela e funksioneve të
orës
Funksioni i
orës
Kujtuesi i
minutave
7.2 Cilësimi i funksioneve të
orës
Përpara se të përdorni
funksionet: Kohëzgjatja,
Koha përfund., fillimisht
duhet të vendosni një
funksion nxehjeje dhe
temperaturën. Furra fiket
automatikisht.
Mund të përdorni funksionet:
Kohëzgjatja dhe Koha
përfund. në të njëjtën kohë
nëse dëshironi ta aktivizoni e
çaktivizoni automatikisht
furrën më vonë.
Funksionet: Kohëzgjatja dhe
Koha përfund. mos punoni
kur përdorni sensorin e
temperaturës së brendshme.
Përdorimi
Për të vendosur një
numërim mbrapsht
(maksimumi 2 orë e
30 minuta). Ky
funksion nuk ndikon
në punën e furrës.
Përdorni
për të
aktivizuar funksionin.
Shtypni
ose
për të vendosur
minutat dhe
filluar.
Kohëzgjatja
Koha
përfund.
për të
Për të vendosur sa
kohë do të jetë në
punë furra (maks. 23
orë e 59 minuta).
Për të cilësuar kur do
të fiket një funksion i
nxehjes (maks. 23 orë
e 59 min).
Nëse ju vendosni kohën për një funksion
të orës, koha fillon të numëroj mbrapsht
pas 5 sekondash.
Nëse përdorni funksionet e
orës: Kohëzgjatja, Koha
përfund., furra çaktivizon
elementët e nxehjes pasi
kalon 90% e kohës së
cilësuar. Furra përdor
nxehtësinë e mbetur për të
vazhduar procesin e gatimit,
derisa koha të ketë
përfunduar koha (3 - 20
minuta).
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
vazhdimisht derisa sa
ekrani të tregoj funksionin e duhur të
orës dhe simbolin përkatës.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
kohën e nevojshme.
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur koha përfundon, bie një sinjal. Furra
fiket. Në ekran shfaqet një mesazh.
5. Shtypni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
7.3 Nxeh + Mbaj
Kushtet për funksionimin:
•
•
Temperatura e vendosur është më
shumë se 80 °C.
Funksioni: Kohëzgjatja është
vendosur.
Funksioni: Nxeh + Mbaj e mban
ushqimin e përgatitur ngrohtë në 80 °C
për 30 minuta. Aktivizohet pasi
procedura e pjekjes dhe gatimit
përfundon.
Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni
funksionin në menynë: Cilësimet bazë.
1. Ndizni furrën.
2. Përzgjidhni funksionin e nxehjes.
3. Vendosni temperaturën mbi 80 °C.
20
www.electrolux.com
4. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë: Nxeh + Mbaj.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur funksioni përfundon, bie një sinjal.
7.4 Kohë shtesë
Funksioni: Kohë shtesë e bën funksionin
e nxehjes të vazhdojë pas përfundimit të
Kohëzgjatja.
1. Kur koha e gatimit përfundon, bie një
sinjal. Shtypni cilindo simbol.
Ekrani shfaq mesazhin.
2. Shtypni
për të aktivizuar ose
për të anuluar.
3. Vendosja e kohëzgjatjes së
funksionit.
4. Shtypni
.
E aplikueshme për të gjitha
funksionet e nxehjes me
Kohëzgjatja ose Peshë
automatike.
Nuk aplikohet për funksionet
e nxehjes me sensorin e
temperaturës.
8. PROGRAMET AUTOMATIKE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Receta me Recetë
automatike
Kjo furrë ka një numër recetash që mund
të përdorni. Recetat janë të caktuara e ju
nuk mund t'i ndryshoni ato.
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Receta. Shtypni
për ta konfirmuar.
3. Zgjidhni kategorinë dhe gatesën.
Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Përzgjidhni një recetë. Shtypni
për ta konfirmuar.
8.2 Receta me Peshë
automatike
Ky funksion llogarit automatikisht kohën
e pjekjes. Për ta përdorur, është e
nevojshme të cilësoni peshën e ushqimit.
9. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Receta. Shtypni
për ta konfirmuar.
3. Zgjidhni kategorinë dhe gatesën.
Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni funksionin: Peshë
automatike. Shtypni
konfirmuar.
5. Shtypni
ose
për ta
për të vendosur
për ta
peshën e ushqimit. Shtypni
konfirmuar.
Programi automatik fillon.
6. Mund ta ndryshoni peshën në çdo
kohë. Shtypni
ose
për të
ndryshuar peshën.
7. Kur koha përfundon, bie një sinjal.
Shtypni një simbol çfarëdo për të
fikur sinjalin.
Me disa programe kthejeni
ushqimin mbas 30 minutash.
Në ekran shfaqet një
kujtues.
SHQIP
9.1 Sensori i temperaturës
Duhen cilësuar dy temperatura:
temperatura e furrës dhe temperatura e
brendshme.
Sensori i temperaturës së brendshme
mat temperaturën e brendshme të mishit.
Nëse mishi është në temperaturën e
vendosur, furra çaktivizohet.
KUJDES!
Përdorni vetëm sensorin e
temperaturës që keni marrë
me pajisjen, ose pjesë
këmbimi të sakta.
Sensori i temperaturës duhet
të qëndrojë brenda mishit
dhe e lidhur te priza gjatë
kohës së gatimit.
1. Vendosni majën e sensorit të
temperaturës në qendër të mishit.
2. Vendosni spinën e temperaturës së
sensorit brenda te priza në pjesën e
sipërme të hapësirës.
3. Ndizeni furrën.
Ekrani tregon simbolin e sensorit të
temperaturës.
4. Shtypni
ose
në më pak se 5
sekonda për të caktuar temperaturën
e brendshme.
5. Vendosni funksionin e nxehjes dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
Furra llogarit me afërsi kohën e mbetur.
Koha e përfundimit është e ndryshme
për sasi të ndryshme ushqimi,
temperaturat e vendosura të furrës
(minimumi 120 °C) dhe regjimet. Furra e
llogarit kohën e përfundimit në afërsisht
30 minuta.
21
6. Për të ndryshuar temperaturën e
brendshme shtypni .
Kur mishi arrin temperaturën e
brendshme të zgjedhur, dëgjohet një
sinjal. Furra fiket automatikisht.
7. Shtypni një simbol çfarëdo për të
ndaluar sinjalin.
8. Hiqni sensorin e temperaturës nga
priza dhe hiqni mishin nga furra.
9. Shtypni
për të fikur furrën.
PARALAJMËRIM!
Sensori i temperaturës së
brendshme është i nxehtë.
Ka rrezik djegieje. Bëni
kujdes kur hiqni majën dhe
spinën e sensorit të
temperaturës.
9.2 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
Tavë për pjekje/ Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit.
22
www.electrolux.com
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes /tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat udhëzuese më sipër.
°C
2. Vendoseni raftin me rrjetë mbi shinat
teleskopike e më pas shtyjini ato me
kujdes brenda furrës.
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
°C
9.3 Shinat teleskopike
Ruajini udhëzimet për shinat
teleskopike për përdorim në
të ardhmen.
Me shinat teleskopike mund t'i fusni e
nxirrni raftet më lehtë.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në lavastovilje.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
1. Tërhiqni jashtë shinat teleskopike të
krahut të djathtë dhe të majtë.
Sigurohuni që shinat teleskopike t'i fusni
brenda plotësisht në furrë përpara se të
mbyllni derën e furrës.
9.4 Aksesorë për pjekjen me
avull
Tava dietike për funksionet e gatimit
me avull
Tava përbëhet nga një tas qelqi, një
kapak me një vrimë për injektorin (C) dhe
një skarë çeliku për të vendosur në fund
të tavës së pjekjes.
SHQIP
Tasi prej qelqi (A)
Kapaku (B)
23
Injektor për gatim të drejtpërdrejtë me
avull (D)
Skara prej çeliku (E)
Injektori dhe tubi i injektorit
•
Mos e vendosni tavën kur është e
nxehtë në sipërfaqe të ftohta / të
lagura.
•
Mos vendosni lëngje të ftohta në tavë
kur ajo është e nxehtë.
•
Mos e përdorni tavën mbi një
sipërfaqe të nxehtë gatimi.
C
D
"C" është tubi i injektorit për gatimin me
avull, "D" është injektori për gatim të
drejtpërdrejtë me avull.
Tubi i injektorit (C)
24
www.electrolux.com
•
Mos e pastroni tavën me materiale
gërryese, shtupa dhe pluhura.
Sigurohuni që të mos shtypni tubin e
injektorit ose të mos e lini të prekë një
element të nxehtë në pjesën e sipërme
të furrës.
4. Vendosni furrën për funksionin e
gatimit me avull.
9.6 Gatimi i drejtpërdrejtë me
avull
9.5 Gatimi me avull me tavë
dietike
Vendosini ushqimet në skarën prej çeliku
brenda tavës. Shtoni pak ujë.
Vendosini ushqimet në skarën prej çeliku
brenda tavës dhe vendosni kapakun mbi
të.
KUJDES!
Mos përdorni kapakun e
tavës.
1. Fusni tubin e injektorit brenda vrimës
së veçantë në kapakun e tavës
dietike.
PARALAJMËRIM!
Bëni kujdes kur përdorni
injektorin gjatë kohës që
furra është në punë.
Përdorni gjithmonë doreza
kuzhine për të prekur
injektorin kur furra është e
nxehtë. Gjithmonë hiqeni
injektorin nga furra kur nuk
përdorni një funksion me
avull.
C
Tubi i injektorit është i
projektuar posaçërisht për
gatim dhe nuk përmban
substanca të rrezikshme.
2. Vendoseni tavën në nivelin e dytë të
raftit duke filluar nga poshtë.
3. Vendoseni skajin tjetër të tubit të
injektorit në vrimën hyrëse të avullit.
1. Fusni injektorin (D) brenda tubit të
injektorit (C). Lidhni fundin tjetër me
hyrjen e avullit.
SHQIP
25
Kur gatuani ushqime si mish pule, rose,
gjel deti, kec ose peshk të madh, fusni
injektorin (D) drejtpërdrejt në pjesën e
zbrazur të mishit. Sigurohuni që të mos
bllokoni vrimat.
2. Vendoseni tavën në nivelin e parë
ose të dytë duke filluar nga poshtë.
Sigurohuni që të mos shtypni tubin e
injektorit ose të mos e lini të prekë një
element të nxehtë në pjesën e sipërme
të furrës.
3. Vendosni furrën për funksionin e
gatimit me avull.
Për më shumë informacion mbi gatimin
me avull referojuni tabelave të gatimit me
avull në kapitullin "Udhëzime dhe
këshilla".
10. FUNKSIONET SHTESË
10.1 Të preferuara
Ju mund të ruani cilësimet tuaja të
preferuara, si p.sh. kohëzgjatja,
temperatura ose funksioni i nxehjes. Ato
gjendet në meny: Të preferuara. Ju
mund të ruani deri në 20 programe.
Ruajtja e një programi
10. Shtypni dhe mbani shtypur
për të
ruajtur.
Ju mund ta mbishkruani një pozicion
memorieje. Kur në ekran shfaqet
pozicioni i parë bosh i memories, shtypni
ose
dhe shtypni
për të
mbishkruar një program ekzistues.
Ju mund ta ndryshoni emrin e programit
në meny: Edito emrin e programit.
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose
një program automatik.
Aktivizimi i programit
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: RUAJ.
1. Ndizeni furrën.
2. Përzgjidhni menynë: Të preferuara.
për ta konfirmuar.
4. Shtypni
Në ekran shfaqet pozicioni i parë bosh i
memories.
3. Shtypni
për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni emrin e programit të
preferuar.
5. Shtypni
për ta konfirmuar.
6. Vendosni emrin e programit.
Germa e parë pulson.
5. Shtypni
7. Shtypni
germën.
ose
për të ndryshuar
8. Shtypni
.
Germa tjetër pulson.
9. Përsërisni hapin 7 nëse është e
nevojshme.
për ta konfirmuar.
Mund të shtypni
për të shkuar direkt
te menyja: Të preferuara.
10.2 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të aktivizohet pa dashje.
26
www.electrolux.com
1. Shtypni
për të ndezur ekranin.
•
2. Shtypni
dhe
në të njëjtën kohë
derisa ekrani të shfaqë një mesazh .
Për të çaktivizuar funksionin e bllokimit
për fëmijët, përsëritni hapin 2.
•
10.3 Bllokimi i funksionit
Ky funksion parandalon ndryshimin
aksidental të funksionit të nxehjes.
Funksionin mund ta aktivizoni vetëm kur
furra është në punë.
1. Ndizeni furrën.
2. Vendosni një funksion nxehjeje ose
një cilësim.
10.5 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Bllokimi i funksionit.
4. Shtypni
për ta konfirmuar.
Për të çaktivizuar funksionin, shtypni .
Në ekran shfaqet një mesazh. Shtypni
përsëri dhe më pas
konfirmuar.
për të
Kur çaktivizoni furrën,
çaktivizohet edhe funksioni.
10.4 Cilëso + Nis
Bllokimi i funksionit është
i aktivizuar kur punon
funksioni i nxehjes.
Menyja: Cilësimet bazë ju
lejon që funksionin:
Cilëso + Nis ta aktivizoni
dhe ta çaktivizoni.
(°C)
(orë)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimum
3
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Të lehta, Sensori i
temperaturës,Kohëzgjatja, Koha
përfund..
Funksioni ju lejon të vendosni një
funksion (ose program) nxehjeje dhe ta
përdorni më vonë me një shtypje të një
simboli.
10.6 Ndriçimi i i ekranit
1. Ndizeni furrën.
2. Cilësoni një funksion nxehjeje.
•
3. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Kohëzgjatja.
4. Vendosni kohën.
5. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë: Cilëso + Nis.
6. Shtypni
për ta konfirmuar.
Shtypni një simbol (përveç ) për të
ndezur funksionin: Cilëso + Nis.
Funksioni i cilësuar i nxehjes aktivizohet.
Kur funksioni i nxehjes përfundon, bie një
sinjal.
Ka dy regjime për ndriçimin e ekranit:
•
Ndriçimi i natës - mes orës 22:00 dhe
06:00 ekrani ul ndriçimin e tij kur furra
është e fikur.
Ndriçimi i ditës:
– kur furra është e ndezur.
– nëse prekni një simbol gjatë
ndriçimit të natës (përveç butonit
të fikjes/ndezjes), ekrani kthehet
në regjimin e ndriçimit të ditës për
10 sekondat e tjera.
– Nëse furra është e fikur dhe
vendosni funksionin: Kujtuesi i
minutave. Kur përfundon
funksioni, ekrani kthehet në
ndriçimin e natës.
10.7 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
SHQIP
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
10.8 Termostati i sigurisë
27
të rrezikshme. Për ta parandaluar këtë,
furra ka një termostat sigurie që ndërpret
furnizimin me energji. Furra ndizet
aktivizohet përsëri automatikisht kur bie
temperatura.
Përdorimi i pasaktë i furrës ose pjesët
me defekt mund të shkaktojnë mbinxehje
11. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
11.1 Rekomandimet e gatimit
Furra ka pesë pozicione raftesh.
Numërojini pozicionet e rafteve të furrës
nga poshtë.
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme ju japin cilësimet
standarde për temperaturën, kohën e
gatimit dhe pozicionin e raftit.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
Furra ka një sistem të veçantë që
qarkullon ajrin dhe riciklon vazhdimisht
avullin. Me këtë sistem ju mund të
gatuani në një mjedis me avull dhe ta
mbani ushqimi të butë nga brenda dhe
krokant nga jashtë. Ai ul kohën e gatimit
dhe konsumin e energjisë.
11.2 Ventilator i plotë + Avull
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Pjekja e kekëve
Mos e hapni derën e furrës para se të
ketë kaluar 3/4 e kohës së pjekjes.
Nëse përdorni dy tava për pjekje
njëkohësisht, mbajeni një nivel bosh mes
tyre.
Gatimi i mishit dhe peshkut
Përdorni një tavë të thellë për ushqimet
me shumë yndyrë, për të ruajtur furrën
nga njollat që mund të mos ikin më.
Lëreni mishin afro 15 minuta përpara se
ta shponi, në mënyrë që lëngu të mos
derdhet jashtë.
Për të parandaluar tymin e tepërt në
furrë gjatë pjekjes, hidhni pak ujë në
tavën e thellë. Për të parandaluar
kondensimin e tymit, shtoni ujë sa herë
që të thahet.
Kohët e gatimit
Kohët e gatimit varen nga lloji,
shpeshtësia dhe vëllimi i ushqimit.
Fillimisht, kontrolloni funksionimin e
pajisjes kur gatuani. Gjeni përzgjedhjet
më të mira (përzgjedhjet e nxehtësisë,
kohët e gatimit, etj.) për enët tuaja të
gatimit, recetat dhe sasitë përkatëse kur
përdorni pajisjen.
28
www.electrolux.com
KEK / ËMBËLSIRA
(°C)
(min)
Tortë me brumë, nuk 175
nevojitet ngrohja
paraprake
30 - 40
2
Formë keku, Ø 26 cm
Kek me fruta, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
160
80 - 90
2
Formë keku, Ø 26 cm
Panetone
150 - 160
70 - 100
2
Formë keku, Ø 20 cm
Kek me kumbulla
160
40 - 50
2
Tavë buke
Biskota, nuk nevojitet 150
ngrohja paraprake
20 - 35
3 (2 dhe 4)
Tavë pjekjeje
Panetone
180 - 200
12 - 20
2
Tavë pjekjeje
Brioshe
180
15 - 20
3 (2 dhe 4)
Tavë pjekjeje
Përdorni tavën e kekut.
KREM I PJEKUR
(°C)
(min)
Zarzavate të mbushura
170 - 180
30 - 40
1
Lazanja
170 - 180
40 - 50
2
Patate furre
160 - 170
50 - 60
1 (2 dhe 4)
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Përdorni raftin me rrjetë.
MISH
MISH
(°C)
(min)
Mish derri i
pjekur, 1 kg
180
90 - 110
Viç, 1 kg
180
90 - 110
(°C)
(min)
Biftek lope, i
gatuar pak, 1
kg
210
45 - 50
Biftek lope,
mesatare, 1 kg
200
55 - 65
SHQIP
MISH
Biftek lope, i
gatuar mirë, 1
kg
29
PESHK
(°C)
(min)
190
65 - 75
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Ton, 4 - 6 fileta, 175
1,2 kg
35 - 50
Troftë deti
20 - 30
200
Ringrohni pjatën mbi pllakë.
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
(°C)
(min)
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Kofshë qengji, 175
1 kg
110 - 130
Pulë e plotë, 1 200
kg
55 - 65
Gjeldeti i
plotë, 4 kg
170
180 - 240
Tavë/Gratins
15 - 25
Rosë e plotë,
2 - 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Makarona dhe
salcë
10 - 15
Lepur, i prerë
në copa
170 - 180
60 - 90
Garnitura
10 - 15
Gatim për një
pjatë vetëm
10 - 15
mish
10 - 15
Zarzavate
10 - 15
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
Patë e plotë, 3 160 - 170
kg
(min)
150 - 200
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
RINGROHJE ME AVULL
(°C)
(min)
11.3 Gatimi me enën dietike të
pjekjes
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë +
Avull.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Vendosni temperaturën në 130°C.
PESHK
Troftë, 3 - 4
peshq, 1,5 kg
(°C)
(min)
180
25 - 35
30
www.electrolux.com
Vendosni temperaturën në 130°C.
ZARZAVATE
GARNITURA
(min)
Domate
15
Patëllxhanë
15 - 20
Brokoli, në tufëza
(min)
Oriz
35 - 40
20 - 25
Patate të ziera, në
katërsh
35 - 45
Kungull i vogël, i prerë
20 - 25
Arapash
40 - 45
Speca, të prerë
20 - 25
25 - 30
Patate të paqëruara, të
mesme
50 - 60
Lulelakër, në tufëza
Kohlrabi
25 - 30
Shparg, të bardhë
25 - 35
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Selino, në shirita
30 - 35
Vendosni temperaturën në 130°C.
Kopër
30 - 35
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Shparg, jeshile
35 - 45
Karota
35 - 40
Vendosni temperaturën në 130°C.
MISH
(min)
Gjoks pule i zier
25 - 35
Proshutë e gatuar
55 - 65
Mish derri i tharë
80 - 100
Vendosni temperaturën në 130°C.
PESHK
(min)
Troftë / Filetë salmoni
25 - 30
11.4 Krijim avulli
(min)
Makarona dhe salcë
10 - 15
Garnitura
10 - 15
Gatim për një pjatë të
vetme
10 - 15
mish
10 - 15
Zarzavate
10 - 15
Tavë/Gratins
15 - 25
SHQIP
31
11.5 Pjekja dhe skuqja
KEKË
Gatim
tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Recetat me 170
qull të
rrahur
2
160
3 (2 dhe 45 - 60
4)
Formë keku
Brumë i
shkrifët për
ëmbëlsirë
170
2
160
3 (2 dhe 20 - 30
4)
Formë keku
Kek me
gjalpë
qumështi e
krem
bulmeti
170
1
165
2
80 100
Formë keku, Ø 26 cm
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Tavë pjekjeje
Tartë me
reçel
170
2
165
2
30 - 40
Formë keku, Ø 26 cm
Panetone, 160
nxehni
furrën bosh
paraprakish
t
2
150
2
90 120
Formë keku, Ø 20 cm
Kek me
175
kumbulla,
nxehni
furrën bosh
paraprakish
t
1
160
2
50 - 60
Tavë buke
Biskota
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Tavë pjekjeje
Mafishe
120
3
120
3
80 100
Tavë pjekjeje
-
120
2 dhe 4
80 100
Tavë pjekjeje
Mafishe,
nxehni
furrën bosh
paraprakish
t, dy nivele
32
www.electrolux.com
KEKË
Gatim
tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Simite,
190
nxehni
furrën bosh
paraprakish
t
3
190
3
12 - 20
Tavë pjekjeje
Ekler
190
3
170
3
25 - 35
Tavë pjekjeje
Ekler, dy
nivele
-
-
170
2 dhe 4
35 - 45
Tavë pjekjeje
Tarta të
sheshta
180
2
170
2
45 - 70
Formë keku, Ø 20 cm
Kek i pasur 160
me fruta
1
150
2
110 120
Formë keku, Ø 24 cm
Sandviç
“Viktoria”
1
160
2
30 - 50
Formë keku, Ø 20 cm
170
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
BUKË DHE PICA
Gatim
tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Bukë e
bardhë, 1-2
copë, 0,5 kg
secila
190
1
190
1
60 - 70 -
Bukë thekre,
nuk nevojitet
ngrohja
paraprake
190
1
180
1
30 - 45 Tavë buke
Simite, 6-8
simite
190
2
180
2 (2 dhe 4)
25 - 40 Tavë pjekjeje
SHQIP
BUKË DHE PICA
Gatim
tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Pica
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Tavë pjekjeje /
Tigan i thellë
Gurabije
200
3
190
10 - 20 Tavë pjekjeje
3
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni tavën e kekut.
KREM I PJEKUR
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(°C)
(°C)
(min)
Bazë brumi, nuk nevojitet
ngrohja paraprake
200
2
180
2
40 - 50
Pite me perime, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
200
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lazanja
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Kaneloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Përdorni raftin me rrjetë.
MISH
Gatim
tradicional
Ventilator i
plotë
(min)
Mish lope
(°C)
(°C)
200
190
50 - 70
33
34
www.electrolux.com
MISH
Gatim
tradicional
Ventilator i
plotë
(min)
(°C)
(°C)
Mish derri
180
180
90 - 120
Viç
190
175
90 - 120
Rosto viçi angleze, e pjekur pak
210
200
50 - 60
Rosto viçi angleze, e pjekur
mesatarisht
210
200
60 - 70
Rosto viçi angleze, e pjekur mirë
210
200
70 - 75
MISH
Gatim tradicional
Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Shpatull derri, me lëkurë
180
2
170
2
120 - 150
Kërce derri, 2 copë
180
2
160
2
100 - 120
Kofshë qengji
190
2
175
2
110 - 130
Pulë e plotë
220
2
200
2
70 - 85
Gjeldeti i plotë
180
2
160
2
210 - 240
Rosë e plotë
175
2
220
2
120 - 150
Patë e plotë
175
2
160
1
150 - 200
Lepur, i prerë në copa
190
2
175
2
60 - 80
Lepur i egër, i prerë në
copa
190
2
175
2
150 - 200
Fazan i plotë
190
2
175
2
90 - 120
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
SHQIP
PESHK
Gatim tradicional Ventilator i plotë
(min)
(°C)
(°C)
Troftë / Krap deti, 3 - 4 peshq
190
175
40 - 55
Ton / Salmon, 4 - 6 fileta
190
175
35 - 60
11.6 Pjekja e bukës
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e dytë të furrës përveçse kur specifikohet ndryshe.
BUKË
(kg)
(°C)
(min)
Bukë e bardhë, 1-2
copë, 0,5 kg për
secilën
1
180 - 190
45 - 60
-
Simite, 6-8 simite
0,5
190 - 210
20 - 30
Tavë pjekjeje,
përdorni nivelin e
dytë dhe të katërt
Bukë thekre, 1-2 copë,
0,5 kg për secilën
1
180 - 200
50 - 70
-
Kulaç
-
190 - 210
20 - 25
Tavë pjekjeje
11.7 Pjekje krokante me: Funksioni i picës
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e parë të furrës përveçse kur specifikohet ndryshe.
PICA
(°C)
(min)
Picë, kore e hollë
200 - 220
15 - 25
Tavë pjekjeje
Picë, kore e hollë
200 - 220
20 - 30
Tavë pjekjeje
35
36
www.electrolux.com
PICA
(°C)
(min)
Mini pica
200 - 220
15 - 20
Tavë pjekjeje
Ëmbëlsirë me mollë
150 - 170
50 - 70
Formë keku, Ø 20 cm
Tortë me brumë
170 - 190
35 - 50
Formë keku, Ø 26 cm
Pite me qepë, përdorni nivelin
e dytë të furrës
200 - 220
20 - 30
Tavë pjekjeje
11.8 Skara
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e katërt të furrës.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
SKARA
(kg)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek filetë, 4 copë
0,8
12 - 15
12 - 14
Biftek viçi, 4 copë
0,6
10 - 12
6-8
Salsiçe, 8
-
12 - 15
10 - 12
Kotëleta derri, 4 copë
0,6
12 - 16
12 - 14
Pulë, gjysmë, 2
1
30 - 35
25 - 30
Qebapë, 4
-
10 - 15
10 - 12
Gjoks pule, 4 copë
0,4
12 - 15
12 - 14
Qofte, 6
0,6
20 - 30
-
Filetë peshku, 4 copë
0,4
12 - 14
10 - 12
Sandviçë të thekur, 4 - 6
-
5-7
-
Bukë e thekur, 4 - 6
-
2-4
2-3
11.9 Skarë turbo
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni nivelin e parë ose të dytë të
furrës.
Për të llogaritur kohën e pjekjes,
shumëzoni kohën e dhënë në tabelë me
centimetrat e trashësisë së filetës.
SHQIP
37
MISH QENGJI
MISH LOPE
(°C)
(°C)
(min)
(min)
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
pak
190 - 200 5 - 6
Kofshë qengji /
150 - 170 100 - 120
Mish qengji i
pjekur, 1 - 1,5 kg
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mesatarisht
180 - 190 6 - 8
Kurriz qengji, 1 1,5 kg
Biftek lope ose
filetë, i gatuar
mirë
170 - 180 8 - 10
SHPEZË
(°C)
MISH DERRI
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë /
Role me
proshutë, 1 - 1,5
kg
160 - 180 90 - 120
Kotëleta / Brinjë,
1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Role mishi, 0,75 - 160 - 170 50 - 60
1 kg
Nyje derri,
gjysmë e gatuar,
0,75 - 1 kg
150 - 170 90 - 120
(min)
Shpezë,
porcione, 0,2 0,25 kg secila
200 - 220 30 - 50
Pulë, gjysmë,
0,4 - 0,5 kg
secila
190 - 210 35 - 50
Pulë, pulastren,
1 - 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Rosë, 1,5 - 2 kg
180 - 200 80 - 100
Patë, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Gjeldeti, 2,5 - 3,5 160 - 180 120 - 150
kg
Gjeldeti, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
PESHK (I GATUAR ME
AVULL)
VIÇ
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur, 160 - 180 90 - 120
1 kg
Kofshë viçi, 1,5 2 kg
160 - 180 40 - 60
160 - 180 120 - 150
(°C)
(min)
Peshk i plotë, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 kg
38
www.electrolux.com
11.10 Gatim i ngadaltë
Ky funksion ju lejon të përgatitni mish të
butë dhe pa dhjamë dhe peshk. Kjo nuk
aplikohet për: shpezë, mish derri me
yndyrë, mish rosto. Sensori i
temperaturës temperatura nuk duhet të
jetë më e lartë se 65 °C.
1. Skuqni mishin për 1 - 2 minuta në
secilën anë në një tigan me nxehtësi
të larët.
2. Vendoseni mishin në tiganin e
pjekjes ose direkt në raftin me rrjetë.
Vendosni një tabaka në raftin me tel
për të grumbulluar yndyrën.
Gatuani gjithmonë pa kapak kur
përdorni këtë funksion.
3. Përdorni Sensori i temperaturës.
4. Zgjidhni funksionin: Gatim i ngadaltë.
Mund të vendosni temperaturën mes
80 °C dhe 150 °C për 10 minutat e
para. Temperatura e parazgjedhur
është 90 °C. Vendosni temperaturën
për Sensori i temperaturës.
5. Pas 10 minutash, furra e ul
automatikisht temperaturën në 80 °C.
Vendosni temperaturën në 120 °C.
(kg)
(min)
Biftekë
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Filetë viçi
1 - 1,5
90 - 150
3
Biftek lope
1 - 1,5
120 - 150
1
Mish viçi i pjekur
1 - 1,5
120 - 150
1
11.11 Shkrirja
(kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e shkrirjes
së mëtejshme
(në minuta)
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën
mbi një pjatë të
sheshtë të kthyer
në një pjatancë të
madhe. Kthejeni
pasi të ketë kaluar
gjysma e kohës.
Mish
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
Kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma
e kohës.
SHQIP
(kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e shkrirjes
së mëtejshme
(në minuta)
Ajkë
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Kajmaku mund të
rrihet edhe kur në
disa vende është
ende pak i ngrirë.
Troftë
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Kek gato
1,4
60
60
-
39
11.12 Konservimi
Përdorni vetëm kavanoza konservimi me
të njëjtat përmasa si në treg.
FRUTA TË BUTA
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
(min)
Koha e zierjes
deri në fillimin e
pikimit
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza një litërsh konservimi në tavën
për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me mbërthyese.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën për pjekje me afërsisht
1/2 litër ujë në mënyrë që t'i japë furrës
lagështi të mjaftueshme.
Luleshtrydhe /
35 - 45
Boronica /
Manaferra /
Kulumbri të pjekura
FRUTA ME BËRTHAMË
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë (pas
rreth 35 - 60 minutash për kavanozat
njëlitërsh), fikni furrën ose ulni
temperaturën në 100 °C (shihni tabelën).
Vendosni temperaturën në 160 - 170 °C.
Pjeshkë /
Ftonj /
Kumbulla
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin
e pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
35 - 45
10 - 15
40
www.electrolux.com
ZARZAVATE
FRUTA
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin
e pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
Karota
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
50 - 60
-
Turshi të
përziera
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Bizele /
Shparg
50 - 60
15 - 20
(orë)
Kumbulla
8 - 10
Kajsi
8 - 10
Feta molle
6-8
Dardha
6-9
11.14 Sensori i temperaturës
(°C)
Mish viçi i pjekur
75 - 80
11.13 Tharja - Ventilator i plotë
Kofshë viçi
85 - 90
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Rosto viçi angleze, e
pjekur pak
45 - 50
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
Rosto viçi angleze, e
pjekur mesatarisht
60 - 65
Rosto viçi angleze, e
pjekur mirë
70 - 75
Shpatull derri
80 - 82
Kërce derri
75 - 80
Mish qengji
70 - 75
Pulë
98
Lepur i egër
70 - 75
Troftë / Krap deti
65 - 70
Ton / Salmon
65 - 70
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
ZARZAVATE
(°C)
(orë)
Fasule
60 - 70
6-8
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për
supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
Erëza
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
11.15 Pjekje vent. me
lagështirë - aksesorët e
rekomanduar
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
SHQIP
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Qeramikë
8 cm
diametër, 5
cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
11.16 Pjekje vent. me
lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
(°C)
(min)
Role të ëmbla,
16 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
20 - 30
Roleta, 9 copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
30 - 40
Picë e ngrirë,
0,35 kg
rafti rrjetë
220
2
10 - 15
Role biskotash
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
25 - 35
Ëmbëlsirë
“Brownie”
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
175
3
25 - 30
Sufle, 6 copë
tasa qeramike në raftin 200
e telit
3
25 - 30
Bazë
pandispanjë
tavë baze pandispanje 180
në raft teli
2
15 - 25
Sandviç
“Viktoria”
tavë pjekjeje mbi raft
me rrjetë
170
2
40 - 50
Peshk i zier, 0,3 tavë për pjekje ose
kg
tavë e thellë
180
3
20 - 25
Peshk i plotë,
0,2 kg
180
3
25 - 35
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
41
42
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Filetë peshku,
0,3 kg
tavë pice mbi raft teli
180
3
25 - 30
Mish i zier, 0,25
kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
200
3
35 - 45
Shashlik, 0,5 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
200
3
25 - 30
Biskota, 16 copë tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
20 - 30
Amareta, 24
copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
2
25 - 35
Kek në kupa, 12 tavë për pjekje ose
copë
tavë e thellë
170
2
30 - 40
Ëmbëlsira
tavë për pjekje ose
pikante, 20 copë tavë e thellë
180
2
25 - 30
Biskota me kore tavë për pjekje ose
të shkrifët, 20
tavë e thellë
copë
150
2
25 - 35
Byrek i hapur, 8
copë
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
170
2
20 - 30
Zarzavate, të
ziera, 0,4 kg
tavë për pjekje ose
tavë e thellë
180
3
35 - 45
Omëletë
vegjetariane
tavë pice mbi raft teli
200
3
25 - 30
180
4
25 - 30
Zarzavate
tavë për pjekje ose
mesdhetare, 0,7 tavë e thellë
kg
11.17 Informacion për institutet
e testimit
Testet sipas IEC 60350-1.
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
(°C)
(min)
170
20 - 30
-
SHQIP
(°C)
(min)
43
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
150 160
20 - 35
-
Kekë të
vegjël,
20 copë
për tepsi
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
150 160
20 - 35
-
Ëmbëlsir Gatim
ë me
tradicional
mollë, 2
tava Ø20
cm
Rafti
rrjetë
2
180
70 - 90
-
Ëmbëlsir Ventilator i
ë me
plotë
mollë, 2
tava Ø20
cm
Rafti
rrjetë
2
160
70 - 90
-
Pandispa Gatim
një,
tradicional
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
170
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2
160
40 - 50
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Pandispa Ventilator i
një,
plotë
formë
keku
Ø26 cm
Rafti
rrjetë
2 dhe
4
160
40 - 60
Ngroheni furrën
paraprakisht për
10 minuta.
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
3
140 150
20 - 40
-
Biskota
Ventilator i
plotë
Tavë
pjekjeje
2 dhe
4
140 150
25 - 45
-
Biskota
Gatim
tradicional
Tavë
pjekjeje
3
140 150
25 - 45
-
44
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Bukë e
Skara
thekur, 4
- 6 copë
Rafti
rrjetë
4
maks.
2 - 3 minuta
njëra anë; 2 3 minuta ana
tjetër
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
Qofte
Skara
lope, 6
copë, 0,6
kg
Rafti
4
rrjetë
dhe tava
e kullimit
maks.
20 - 30
Vendosni raftin
me rrjetë në
nivelin e katërt
dhe tavën e
kullimit në nivelin
e tretë të furrës.
Rrotullojeni
ushqimin pasi të
ketë kaluar
gjysma e kohës
së gatimit.
Ngroheni furrën
paraprakisht për
3 minuta.
12. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i
yndyrës ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.
Rreziku është më i lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Në furrë ose në panelet e dyerve prej xhami mund të kondensohet
lagështi. Për të ulur kondensimin, përdoreni furrën bosh për 10
minuta para gatimit. Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo
përdorimi.
SHQIP
45
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues.
Mos i pastroni aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë
agresivë, objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje
12.2 Furrat prej inoksi ose
alumini
Pastrojeni derën e furrës vetëm me leckë
ose sfungjer të lagur. Thajeni me leckë të
butë.
Mos përdorni tel krues, acide ose
materiale gërryese, pasi ato mund të
dëmtojnë sipërfaqen e furrës. Pastroni
panelin e kontrollit të furrës duke marrë
të njëjtat masa paraprake.
12.3 Pastrimi i guarnicionit të
derës
Guarnicionin e derës kontrollojeni
rregullisht. Guarnicioni i derës ndodhet
rreth kornizën së hapësirës së furrës.
Mos e përdorni furrën nëse guarnicioni i
derës është i dëmtuar. Kontaktoni me një
qendër të autorizuar shërbimi.
Për të pastruar guarnicionin e derës
shikoni informacionin e përgjithshëm mbi
pastrimin.
12.4 Heqja e mbajtëseve të
rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
1
2
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
12.5 Aqua Clean
Kjo procedurë pastrimi përdor lagështirë
për heqjen e yndyrës së mbetur dhe
pjesëve ushqimore nga furra.
1. Vendosni 300 ml ujë në zgavrën e
hapësirës së brendshme në fund të
furrës.
2. Vendosni funksionin: .
3. Vendosni temperaturën në 90 °C.
4. Lëreni furrën të punojë për 30
minuta.
5. Fikeni furrën dhe lëreni të ftohet.
6. Kur furra të ftohet, pastrojeni atë me
një copë të butë.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që furra të
jetë ftohur përpara se ta
prekni. Ka rrezik
djegieje.
46
www.electrolux.com
12.6 Pastrimi i depozitës së ujit
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni ujë në
depozitën e ujit gjatë
procedurës së pastrimit.
parandaluar këtë, pastroni pjesët e furrës
që nxjerrin avullin. Zbrazni depozitën e
ujit pas çdo gatimi me avull.
Llojet e ujit
•
Gjatë procedurës së
pastrimit, mund të rrjedhë
pak ujë nga hyrja e avullit në
zgavrën e furrës. Vendosni
tavën e kullimit në raftin
direkt poshtë hyrjes së
avullit, që uji të mos derdhet
në dyshemenë e zgavrës së
furrës.
•
•
Uji i butë me përmbajtje të ulët
gëlqereje - prodhuesi e rekomandon
këtë sepse ai ul sasinë e procedurave
të pastrimit.
Uji i rubinetit - mund ta përdorni
nëse uji i rubinetit në shtëpi ka
pastrues apo zbutës uji.
Uji i fortë me përmbajtje të lartë
gëlqereje - nuk ka ndonjë ndikim në
rendimentin e furrës, por rrit sasinë e
procedurave të pastrimit.
Pas njëfarë kohe, mund të keni depozita
gëlqereje në furrën tuaj. Për ta
TABELA E SASISË SË KALCIUMIT PËRCAKTUAR NGA OBSH-ja. (Organizata
Botërore e Shëndetësisë)
Depozita e
kalciumit
Fortësia e ujit
Klasifikimi i
ujit
Bëni
dekalcifikimin
çdo
(Gradë
franceze)
(Gradë
gjermane)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
I ëmbël ose i
butë
75 cikle - 2,5
muaj
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Fortësi
mesatare
50 cikle - 2
muaj
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
I fortë ose
gëlqeror
40 cikle - 1,5
muaj
mbi 180 mg/l
mbi 18
mbi 10
Shumë i fortë
30 cikle - 1
muaj
1. Mbusheni depozitën e ujit me 850 ml
ujë dhe 50 ml acid citrik (pesë lugë
kafeje). Fikni furrën dhe prisni rreth
60 minuta.
2. Ndizni furrën dhe vendosni
funksionin: Ventilator i plotë + Avull.
Vendoseni temperaturën në 230 °C.
Fikeni pas 25 minutash dhe lëreni të
ftohet për 15 minuta.
3. Ndizni furrën dhe vendosni
funksionin: Ventilator i plotë + Avull.
Vendoseni temperaturën midis 130
dhe 230°C. Fikeni pas 10 minutash.
Lëreni të ftohet dhe vazhdoni me heqjen
e përmbajtjeve në depozitë. Referojuni
"Boshatisja e depozitës së ujit".
4. Shpëlajeni depozitën e ujit dhe
pastroni mbetjet e gëlqeres brenda
furrës me një leckë.
5. Pastroni tubin e shkarkimit me dorë
me ujë të ngrohtë dhe me sapun.
Mos përdorni acide, spërkatës apo
materiale të ngjashme pastruese për
të parandaluar dëmtimet.
12.7 Heqja dhe instalimi i derës
Dera e furrës është e përbërë nga tre
panele xhami. Mund ta hiqni derën e
furrës dhe panelet e brendshme prej
xhami për t'i pastruar. Lexoni të gjithë
SHQIP
47
udhëzimin "Heqja dhe instalimi i derës"
përpara se të hiqni panelet prej xhami.
Dera e furrës mund të
mbyllet nëse përpiqeni t'i
hiqni panelet prej xhami
përpara se të hiqni derën.
KUJDES!
Mos e përdorni furrën pa
panelet prej xhami.
1. Hapeni derën deri në fund dhe gjeni
menteshën në anën e djathtë të
derës.
2. Përdorni një kaçavidë për të ngritur
dhe rrotulluar plotësisht levën e
menteshës së djathtë.
5. Mbylleni derën e furrës deri në
gjysmë në pozicionin e parë të
hapjes. Më pas ngrini dhe tërhiqeni
përpara dhe hiqeni derën nga vendi.
3. Gjeni menteshën në anën e majtë të
derës.
6. Vendoseni derën mbi një leckë të
butë në një sipërfaqe të
qëndrueshme.
7. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
B
4. Ngrini dhe rrotulloni plotësisht levën
mbi menteshën e majtë.
1
8. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
48
www.electrolux.com
9. Mbajini panelet prej xhami të derës
nga pjesa e sipërme dhe nxirrini
jashtë me kujdes një nga një. Filloni
nga paneli i sipërm. Sigurohuni që
xhami të rrëshqasë jashtë
mbështetëseve krejtësisht.
Sigurohuni që të instaloni panelin e mesit
të xhamit siç duhet në vendin e tij.
A
B
12.8 Ndërrimi i llambës
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
10. Pastrojini panelet prej xhami me ujë
dhe sapun. Thajini me kujdes panelet
prej xhami. Mos i pastroni panelet e
xhamit në enëlarëse.
Kur pastrimi të ketë mbaruar, instaloni
panelin e xhamit dhe derën e furrës.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (A dhe B) në rendin e duhur.
Kontrolloni për simbolin/printimin në
secilën anë të panelit të xhamit, secili
prej paneleve të xhamit duket ndryshe
për ta bërë çmontimin dhe montimin më
të lehtë.
Kur instalohet saktë korniza e derës
kërcet.
A
B
13. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
KUJDES!
Llambën halogjene kapeni
gjithmonë me një pecetë për
të evituar djegien e mbetjeve
të yndyrshme mbi llambë.
Llambushka e pasme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
SHQIP
49
13.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose
ta vini në punë furrën.
Furra nuk është e lidhur
me rrjetin elektrik ose nuk
është lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra
është e lidhur saktë me
rrjetin elektrik (referojuni
skemës së lidhjes nëse
ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është e fikur.
Ndizni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni “Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët”.
Furra nuk nxehet.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Mbylleni derën plotësisht.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Sensori i temperaturës së
brendshme nuk
funksionon.
Spina e sensorit të
temperaturës së
brendshme nuk është
vendosur në prizë siç
duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në
prizë.
Në furrë ka ujë.
Në rezervuar ka shumë
ujë.
Fikni furrën dhe fshini ujin
me një leckë apo sfungjer.
Funksioni i gatimit me avull Në rezervuar nuk ka ujë.
nuk funksionon.
Mbushni rezervuarin e ujit.
Funksioni i gatimit me avull Gëlqerja bllokon vrimën.
nuk funksionon.
Kontrolloni vrimën e hyrjes
së avullit. Hiqni gëlqeren.
Duhen më shumë se tre
minuta për të zbrazur
rezervuarin e ujit ose
rrjedhjet e ujit nga vrima e
hyrjes së avullit.
Pastroni rezervuarin e ujit.
Referojuni “Pastrimi i
rezervuarit të ujit”.
Ka depozita gëlqereje në
furrë.
50
www.electrolux.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ekrani shfaq F111.
Spina e sensorit të
temperaturës së
brendshme nuk është
vendosur në prizë siç
duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në
prizë.
Ekrani shfaq një kod
defekti i cili nuk është në
këtë tabelë.
Ka një defekt elektrik.
•
•
Mbi ushqim dhe në
brendësi të furrës është
formuar avull dhe
kondensim.
Ushqimi i gatuar është
lënë në furrë për një kohë
të gjatë.
Pajisja është aktivizuar
Modaliteti i demonstrimit
dhe nuk nxehet. Ventilatori është i aktivizuar.
nuk punon. Ekrani shfaq
"Demo".
13.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Fikeni furrën me anë të
siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
tek kutia e siguresave
dhe ndizeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Referojuni “Cilësimet bazë”
në kapitullin “Përdorimi i
përditshëm”.
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
14. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
51
14.1 Montimi në mobilie
548
21
min. 550
80
60
520
114
18
20
600
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Sigurimi i furrës me
dollapin
A
14.3 Instalimi elektrik
B
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi nëse nuk i ndiqni
masat e sigurisë të përfshira
në kapitujt mbi sigurinë.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kabllo
elektrike.
14.4 Kablloja
Llojet e kabllove të përshtatshme për
instalim ose zëvendësim:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
52
www.electrolux.com
Për pjesën e kabllos shikoni fuqinë totale
te pllaka e specifikimeve. Mund t'i
referoheni gjithashtu tabelës:
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 1380
3 x 0.75
Fuqia totale (W)
Prerje e tërthortë
e kabllos (mm²)
maksimumi 2300
3x1
maksimumi 3680
3 x 1.5
Teli i tokëzimit (jeshil/të verdhë) duhet të
jetë 2 cm më i gjatë se telat e fazës dhe
të nulit (blu dhe kafe).
15. EFIKASITETI ENERGJETIK
15.1 Fleta e informacionit të
produktit
Informacioni i produktit sipas EU 65-66/2014
Emri i furnitorit
Electrolux
Identifikimi i modelit
EOC8H31X 949494468
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi tradicional
0.93 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde,
regjimi me ventilim
0.69 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
72 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
34.3 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 1:
Diapazonet, furrat, furrat me avull dhe
skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
15.2 Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
SHQIP
53
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Gatimi me llambë të fikur
Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni
vetëm kur t'ju nevojitet.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash. Mund
ta ndizni llambën sërish, por ky veprim
do të reduktojë kursimin e pritshëm të
energjisë.
16. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
54
www.electrolux.com
SHQIP
55
867355094-B-142019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising