Electrolux | EOC6P71X | User manual | Electrolux EOC6P71X User Manual

Electrolux EOC6P71X User Manual
EOC6P71X
HU
Gőzölős sütő
Használati útmutató
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 5
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 8
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT..........................................................................9
6. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................. 9
7. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 12
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.........................................................................14
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK.......................................................................................19
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................20
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................34
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 39
13. ÜZEMBE HELYEZÉS..................................................................................... 42
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 44
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.electrolux.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
MAGYAR
5
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
•
•
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
•
•
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
MAGYAR
2.5 Pirolitikus tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés/tűz/
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírkiömlést/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat, vezetősíneket stb.),
különösen a tapadásmentes
felületű lábasokat, fazekakat,
edényeket, tepsiket, tálcákat,
konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a kiskorú a
készüléktől.
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
•
•
7
tűzhely közelében fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a kiskorú és a
gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
2.6 Gőzsütés
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
•
A kiszabaduló gőz égési sérülést
okozhat:
– Gőz sütés közben ne nyissa ki a
készülék ajtaját.
– Gőz sütés után óvatosan nyissa ki
a készülék ajtaját.
2.7 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.8 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
8
www.electrolux.com
2.9 Ártalmatlanítás
•
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Kiegészítők
•
•
•
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütőtepsi
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
•
•
Kezelőpanel
Sütőfunkciók szabályozógombja
Kijelző
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Víztartály
Fűtőbetét
A húshőmérő szenzor aljzata
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Lefolyócső
Vízleeresztő szelep
Polcszintek
Gőz bemenet
Sütemények és húsok sütéséhez,
illetve zsírfelfogó edényként.
Húshőmérő szenzor
Az ételek sütési folyamatának
ellenőrzéséhez.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
4. KEZELŐPANEL
4.1 Gombok
Érzékelőmező / Gomb
Funkció
Leírás
PERCSZÁM‐
LÁLÓ
A PERCSZÁMLÁLÓ beállítása. Tartsa
nyomva legalább 3 másodpercig a sü‐
tőlámpa be- vagy kikapcsolásához.
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
MAGYAR
Érzékelőmező / Gomb
Funkció
Leírás
HŐMÉRSÉK‐
LET
A sűtő vagy a húshőmérő hőmérsékle‐
tének ellenőrzése (ha alkalmazható).
Csak akkor használja, ha valamelyik
sütőfunkció be van kapcsolva.
9
4.2 Kijelző
A
H
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Időzítő / Hőmérséklet
Felfűtés és maradékhő visszajelző
Víztartály
Húshőmérő szenzor (csak bizonyos
modelleken)
Ajtózár (csak bizonyos modelleken)
Óra / perc
Demo üzemmód (csak bizonyos
modelleken)
Óra funkciók
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
5.2 Előmelegítés
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
Az első használat előtt hevítse fel az
üres sütőt.
A pontos idő beállításához
olvassa el az „Órafunkciók”
c. fejezetet.
funkciót. Állítsa be
1. Válassza ki a/z
a maximális hőmérsékletet.
2. Hagyja egy óráig működni a sütőt.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Visszahúzható gombok
A készülék használatához nyomja meg a
gombot. A gomb kiugrik.
3. Válassza ki a/z . Állítsa be a
maximális hőmérsékletet.
4. Hagyja 15 percig működni a sütőt.
5. Kapcsolja ki a sütőt, és hagyja
lehűlni.
A szokásosnál forróbbak lehetnek a
tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki
a sütő. Gondoskodjon megfelelő
légáramlásról a helyiségben.
10
www.electrolux.com
6.2 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Sütőfunkció
Alkalmazás
A sütő ki van kapcsolva.
Kikapcsolt ál‐
lás
Konvekciós
levegő (ned‐
ves)
Csökkenti a felmelege‐
dési időt.
Gyors felfűtés
Sütés egyszerre legfel‐
jebb három szinten, il‐
Hőlégbefú‐ letve aszalás.
vás, nagy hő‐ A hőmérsékletet állítsa
20-40 °C-kal alacsonya‐
fok
bbra, mint a Alsó + felső
sütés funkciónál.
Pizzasütés
Alsó + felső
sütés
Alsó sütés
Kiolvasztás
Pizza sütéséhez. Inten‐
zív pirításhoz és ropo‐
gós aljú ételek készíté‐
séhez.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
számára.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel méreté‐
től és mennyiségétől
függ.
Infrasütés
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működ‐
jön. A funkció használa‐
takor a sütőtér hőmér‐
séklete eltérhet a beállí‐
tott hőmérséklettől. A
készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési
teljesítmény lecsökken‐
het. Általános energia‐
megtakarítási tippeket
olvashat az „Energiaha‐
tékonyság” c. fejezet
„Energiatakarékosság”
című részében.A funk‐
ció megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolásnak.
A funkció használatakor
a sütővilágítás 30 má‐
sodperc elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Párolt ételek elkészíté‐
séhez. A funkció segít‐
Hőlégbefúvás ségével csökkentheti a
sütés idejét, és meg‐
+ gőz
őrizheti az ételekben ta‐
lálható vitaminokat és
tápanyagokat. A funkció
használatakor a hőmér‐
séklet 130 °C és 230 °C
között állítható be.
MAGYAR
Sütőfunkció
Pirolitika
Alkalmazás
6.6 Gőzsütés
Kizárólag vizet használjon.
Ne használjon szűrt
(ioncserélt) vagy desztillált
vizet. Ne használjon egyéb
folyadékot. Ne tegyen a
víztartályba gyúlékony vagy
alkoholtartalmú folyadékot.
A sütő pirolitikus tisztí‐
tás funkciójának bekap‐
csolása. Ez a funkció
égetéssel eltávolítja az
ételmaradványokat a
sütőből.
6.3 Egy sütőfunkció beállítása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
sütőfunkció kiválasztásához.
2. A hőmérséklet kiválasztásához
fordítsa el a szabályozó gombot.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját kikapcsolt
helyzetbe.
6.4 Gyors felfűtés
A Gyors felfűtés csökkenti a készülék
felmelegedési idejét.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
működik.
1. A sütőfunkciók gombját forgassa a
kívánt hőfokbeállításra.
2. A kívánt hőmérséklet beállításához
forgassa el a hőmérsékletszabályozó gombot.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható.
3. Állítson be egy sütőfunkciót.
11
funkciót.
1. Állítsa be a
2. Nyomja meg a víztartály fedelét a
kinyitásához.
3. Töltse fel a víztartályt vízzel, amíg a
Tartály megtelt visszajelző világítani
nem kezd.
A tartály maximális űrtartalma 900
ml. Ez kb. 55 - 60 perc sütéshez
elegendő.
4. Tolja a víztartályt az eredeti
helyzetébe.
5. Állítsa a hőmérsékletet 130 °C és
230 °C közötti értékre.
A gőzsütés kiváló eredményt nyújt
ebben a hőmérséklet-tartományban.
6. A gőzsütés befejezése után ürítse ki
a víztartályt.
A gőzsütés minden használata után
várjon legalább 60 percet, hogy
megelőzze a forró víz kifolyását a
vízkivezető szelepen.
VIGYÁZAT!
A készülék forró.
Égésveszély! Legyen
óvatos, amikor megérinti a
víztartályt.
6.5 Felfűtés visszajelző
6.7 Víztartály visszajelzője
A sütőfunkció működése közben a
kijelzőn látható sávok egyenként
megjelennek, ahogyan a sütő
hőmérséklete emelkedik, majd eltűnnek,
ahogyan csökken.
Gőzsütés közben a kijelző Víztartály
visszajelzője mutatja a víztartályban lévő
vízszintet.
•
Amikor a tartály megtelt, a kijelzőn a
•
szimbólum jelenik meg, és
hangjelzés hallható. A jelzés
kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
Amikor a tartály félig van, a kijelző a
•
szimbólumot jelzi ki.
Amikor a tartály kiürült, a kijelzőn a
szimbólum jelenik meg, és
hangjelzés hallható. Töltse fel a
tartályt.
12
www.electrolux.com
Ha túl sok vizet tölt a
tartályba, a biztonsági
leeresztő szelep a többlet
vizet a sütő aljára folyatja.
Szivaccsal itassa fel a vizet.
6.8 A víztartály ürítése
VIGYÁZAT!
Mielőtt hozzáfogna a
víztartály kiürítéséhez,
győződjön meg arról, hogy a
sütő kihűlt.
1. Készítse elő a használati útmutatóval
egy csomagban mellékelt
lefolyócsövet (C). Helyezze a
csatlakozót (B) a lefolyócső egyik
végére.
2. A lefolyócső (C) másik végét
helyezze egy tartályba. A tartályt a
leeresztő szelepnél (A) alacsonyabb
magasságban helyezze el.
3. Nyissa ki a sütő ajtaját, majd tegye a
csatlakozót (B) a leeresztő szelepbe
(A).
4. Nyomja meg többször a csatlakozót,
amikor a víztartályt kiüríti.
Víz maradhatott a készülékben, ha a
kijelzőn ez jelenik meg:
Várjon,
amíg a vízleeresztő szelepnél már
nem folyik ki több víz.
5. Amikor a víz már nem folyik, húzza ki
a csatlakozót a szelepből.
A leeresztett vizet ne
használja fel a víztartály
ismételt feltöltéséhez.
A
B
C
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
ÓRA
Alkalmazás
A pontos idő megjelení‐
tése vagy módosítása.
A pontos idő csak akkor
módosítható, amikor a
sütő ki van kapcsolva.
Órafunkció
Alkalmazás
Segítségével beállítha‐
IDŐTARTAM tó, hogy mennyi ideig
működjön a sütő. Csak
akkor használja, ha egy
sütőfunkciót beállított.
MAGYAR
Órafunkció
Alkalmazás
Annak beállítása, hogy
BEFEJEZÉS mikor kapcsoljon ki a
sütő. Csak akkor hasz‐
nálja, ha egy sütőfunkci‐
ót beállított.
KÉSLELTE‐
TÉSI IDŐ
Az IDŐTARTAM és BE‐
FEJEZÉS funkciók
kombinálása.
A visszaszámlálási idő
PERCSZÁM‐ beállítására használhat‐
ja. Ez a funkció nincs
LÁLÓ
hatással a sütő műkö‐
désére. Bármikor, a sü‐
tő kikapcsolt állapotá‐
ban is beállíthatja a
PERCSZÁMLÁLÓ funk‐
ciót.
7.2 Az idő beállítása és
módosítása
A hálózati tápfeszültséghez történő első
csatlakoztatás után várja meg, hogy a
és „12:00” legyen látható.
kijelzőn
"12" kijelzés villog.
1. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
az óra beállításához.
2. Nyomja meg a
gombot a
jóváhagyáshoz és a perc
beállításához.
A kijelzőn megjelenik a
felirat és a
beállított óra. "00" kijelzés villog.
3. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
a perc beállításához.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot, vagy 5 másodperc elteltével
az újonnan beállított pontos idő
mentése automatikusan megtörténik.
A kijelző az új időt mutatja.
A pontos idő módosításához nyomja le
többször a
funkció
kezd.
gombot, amíg az Óra
visszajelzője villogni nem
13
7.3 Az IDŐTARTAM funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
a perc beállításához, majd
jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot. Fordítsa el a hőmérsékletszabályozó az óra beállításához,
majd jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.
Amikor letelt a beállított Időtartam, 2
percig hangjelzés hallható, és az
időbeállítás, valamint a
szimbólum
villog a kijelzőn. A sütő automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
7.4 A BEFEJEZÉS funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
az óra beállításához, majd
jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot. Fordítsa el a hőmérsékletszabályozó a perc beállításához,
majd jóváhagyáshoz nyomja meg a
gombot.
A beállított Befejezési időpontban két
,
percig hangjelzés hallható, és a
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
14
www.electrolux.com
7.5 A KÉSLELTETÉS funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
az IDŐTARTAM percértékének
beállításához, majd jóváhagyáshoz
nyomja meg a
gombot. Fordítsa el
a hőmérséklet-szabályozó az
IDŐTARTAM óraértékének
beállításához, majd jóváhagyáshoz
nyomja meg a
gombot.
jelenik meg.
A kijelzőn villogó
4. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
a BEFEJEZÉS óraértékének
beállításához, majd jóváhagyáshoz
gombot. Fordítsa el
nyomja meg a
a hőmérséklet-szabályozó a
BEFEJEZÉS percértékének
beállításához, majd jóváhagyáshoz
nyomja meg a
gombot. A kijelzőn
és a beállított hőmérséklet
látható.
A sütő később automatikusan bekapcsol,
majd a beállított IDŐTARTAM alatt
működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában.
A beállított BEFEJEZÉS időpontban két
percig hangjelzés hallható, és a
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő kikapcsol.
5. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
6. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
7.6 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
A percszámláló a sütő be- és kikapcsolt
állapotában egyaránt beállítható.
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot, amíg a
szimbólum és a
„00” villogni nem kezd a kijelzőn.
2. Fordítsa el a hőmérséklet-szabályozó
a másodperc, majd a perc
beállításához.
Amennyiben a beállított idő 60
szimbólum
percnél hosszabb, a
villog a kijelzőn.
3. Állítsa be az órák értékét.
4. A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a
PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
A beállított időtartam 90%-ának
leteltekor hangjelzés hallható.
5. Amikor letelik a beállított idő, akkor 2
percig hangjelzés hallható. "00:00"
és
villog a kijelzőn. A jelzés
kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
,
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 A húshőmérő szenzor
használata
A húshőmérő szenzor a hús
maghőmérsékletét méri. Amikor a hús a
beállított hőmérsékletet elérte, a sütő
kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
•
A sütő hőmérsékletét. Lásd a
hússütési táblázatot.
•
A hús maghőmérsékletét. Lásd a
húshőmérő szenzor táblázatát.
VIGYÁZAT!
Kizárólag a sütőhöz
mellékelt húshőmérő
szenzort, illetve eredeti
pótalkatrészt használjon.
1. Állítsa be a sütőfunkciót és a
sütőhőmérsékletet.
2. Szúrja a húshőmérő szenzor hegyét
(melynek nyelén
szimbólum van)
a hús közepébe.
3. Csatlakoztassa a húshőmérő
szenzor dugaszát a sütőtér felső
MAGYAR
részén levő aljzatba.
15
FIGYELMEZTETÉS!
Legyen óvatos, amikor a
húshőmérő szenzor hegyét
és csatlakozódugóját
eltávolítja. A húshőmérő
szenzor forró. Égésveszély!
Minden alkalommal, amikor a húshőmérő
szenzort az aljzatba illeszti, ismét be kell
állítani a maghőmérsékletet és az időt.
Az időtartam és a befejezés nem
választható.
A sütési folyamat során a húshőmérő
szenzornak folyamatosan a hús
belsejében kell lennie, míg
dugaszának az aljzatban.
A húshőmérő szenzor első
használatakor az alapértelmezett
maghőmérséklet értéke 60 °C.
Amikor a
szimbólum villog, a
hőmérséklet-szabályozó gomb
segítségével módosítható a
maghőmérséklet alapértelmezett
értéke.
A kijelzőn megjelenik a húshőmérő
szenzor szimbóluma és az étel
alapértelmezett maghőmérséklete.
4. A maghőmérséklet új alapértelmezett
értékének tárolásához nyomja meg a
gombot, vagy várjon 10
másodpercet, hogy a készülék az
automatikus mentést elvégezze.
Az új alapértelmezett maghőmérséklet a
húshőmérő szenzor következő
használatakor megjelenik.
Amikor a hús elérte a beállított
maghőmérsékletet, a maghőmérséklet
alapértelmezett szimbóluma és a
húshőmérő szenzor
szimbóluma
villogni kezd. 2 percen át hangjelzés
hallható.
5. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
6. Húzza ki a húshőmérő szenzor
dugaszát az aljzatból. Vegye ki a
húst a sütőből.
7. Kapcsolja ki a sütőt.
Amikor a sütő először számítja ki a
becsült időtartamot, a kijelzőn a
szimbólum villog. Amikor a számítás
véget ér, a kijelzőn a sütés időtartama
jelenik meg. A számítás a sütési folyamat
alatt a háttérben fut, és a sütési
időtartam értéke szükség esetén
frissítésre kerül a kijelzőn.
A sütési folyamat alatt bármikor
módosítható a hőmérséklet értéke:
gombot:
1. Nyomja meg a
• egyszer – a kijelzőn megjelenik a
beállított maghőmérséklet, mely
igény szerint 5 másodpercen belül
módosítható.
• kétszer – a kijelzőn a sütő aktuális
hőmérséklete jelenik meg.
• háromszor – a kijelzőn megjelenik
a beállított sütőhőmérséklet, mely
igény szerint 5 másodpercen belül
módosítható. Ez az adat csak a
felfűtési fázisban érhető el.
2. A hőmérséklet a hőmérsékletszabályozó gomb segítségével
módosítható.
8.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
16
www.electrolux.com
8.3 Teleszkópos sütősínek
Későbbi használatra őrizze
meg a teleszkópos
sütősínek szerelési
útmutatóját.
A teleszkópos sütősínek segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
1. Húzza ki a jobb és a bal oldali
teleszkópos sütősíneket.
°C
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
2. Helyezze a huzalpolcot a
teleszkópos sütősínekre, majd
óvatosan tolja be a sütő belsejébe.
°C
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze,
hogy a teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
MAGYAR
8.4 Tartozékok a gőz sütéshez
17
Befúvó cső (C)
A sütő gőzsütési tartozék
nélkül kerül leszállításra.
További tájékoztatásért
forduljon a helyi
forgalmazóhoz.
Diétás ételkészítő edény gőz sütési
funkciókhoz
Az edény egy üveg tálból, a befúvó tömlő
(C) számára egy furattal rendelkező
fedőből, valamint egy acélrácsból áll,
amelyet az edény aljába lehet helyezni.
Fúvóka a közvetlen gőz sütéshez (D)
Üvegedény (A)
Acélrács (E)
Fedő (B)
•
Ne tegye hideg / nedves felületre a
forró sütőedényt.
•
Ne öntsön hideg folyadékot a forró
sütőedénybe.
A fúvóka és a befúvó tömlő
C
D
„C” jelű alkatrész: befúvó tömlő a gőz
sütéshez, „D”: fúvóka a közvetlen gőz
sütéshez.
18
www.electrolux.com
C
•
Ne tegye a sütőedényt forró
főzőfelületre.
2. A sütőedényt helyezze a sütő alulról
számított második polcszintjére.
3. A befúvó tömlő másik végét illessze
a gőzbemenethez.
•
Ne tisztítsa a sütőedényt súroló- és
csiszolószerekkel, valamint porokkal.
8.5 Gőz sütés diétás
ételkészítő edénnyel
Tegye az ételt az edénybe helyezett
acélrácsra, majd tegye az edényre a
fedőt.
1. Illessze a befúvó tömlőt a diétás
ételkészítő edény fedőjének speciális
furatába.
Ügyeljen arra, hogy a befúvó tömlő ne
nyomódjon össze, és ne érjen a sütő
felső részén található fűtőelemhez.
4. A sütőn állítsa be a gőz sütés
funkciót.
8.6 Közvetlen gőz sütés
Tegye az ételt az edénybe helyezett
acélrácsra. Adjon hozzá kevés vizet.
VIGYÁZAT!
Ne használja az edény
fedőjét.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
A sütő működése alatt a
fúvókát óvatosan kezelje.
Amikor a sütő forró, a
fúvókát edényfogó
kesztyűvel érintse meg. A
fúvókát mindig távolítsa el a
sütőből, ha nem használja a
gőz funkciót.
A befúvó tömlőt kifejezetten
a sütővel való használatra
terveztük, és nem tartalmaz
egészségre káros
anyagokat.
19
2. A sütőedényt helyezze a sütő alulról
számított első vagy második
polcszintjére.
Ügyeljen arra, hogy a befúvó tömlő ne
nyomódjon össze, és ne érjen a sütő
felső részén található fűtőelemhez.
3. A sütőn állítsa be a gőz sütés
funkciót.
Amikor csirkét, kacsát, pulykát, gidát,
nagyobb halat vagy hasonló ételt készít,
a fúvókát (D) közvetlenül a hús üres
részébe vezesse be. Biztosítsa, hogy
ilyenkor a nyílások ne záródjanak el.
1. Illessze a fúvókát (D) a befúvó
tömlőbe (C). A befúvó tömlő másik
végét illessze a gőzbemenethez.
A gőz sütéssel kapcsolatos további
információkért tekintse meg a gőz
sütésre vonatkozó ételkészítési
táblázatokat a Hasznos tanácsok és
javaslatok című fejezetben.
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK
9.1 A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Ügyeljen arra, hogy a sütőfunkciók
gombja kikapcsolt helyzetbe legyen
forgatva.
2. Egyszerre nyomja le és tartsa 2
másodpercig nyomva a
gombot.
és
Hangjelzés hallható. A SAFE és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. Az ajtó
zárva van.
A
szimbólum akkor is
megjelenik a kijelzőn, amikor
a Pirolitika funkció működik.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
9.2 A Funkciózár használata
Csak a sütő működése közben lehet
bekapcsolni a Funkciózár opciót.
Amikor a Funkciózár be van kapcsolva,
megakadályozza az éppen működő
sütőfunkció hőmérsékletének vagy
időtartamának véletlen megváltoztatását.
1. Válasszon ki egy sütőfunkciót, és
állítsa be tetszés szerint.
2. Egyszerre nyomja le, és 2
másodpercig tartsa lenyomva az
és a
gombot.
20
www.electrolux.com
Hangjelzés hallható. A Loc visszajelző 5
másodpercre megjelenik a kijelzőn.
Amikor a Funkciózár be van
kapcsolva, és elfordítja a
hőmérsékletbeállító gombot,
vagy megnyom egy gombot,
a Loc megjelenik a kijelzőn.
Ha elfordítja a sütőfunkciók gombját, a
sütő kikapcsol.
Ha a sütőt bekapcsolt Funkciózár mellett
kikapcsolja, a Funkciózár automatikusan
átvált Gyermekzár funkcióra. Olvassa el
„A gyerekzár használata” c. részt.
Ha a Pirolitika funkció
működik, akkor az ajtó
reteszelődik, és a
szimbólum jelenik meg a
kijelzőn.
A Funkciózár kikapcsolásához ismételje
meg a 2. lépést.
9.3 Maradékhő visszajelző
A kijelzőn a maradékhő visszajelzése
jelenik meg, ha a készüléket kikapcsolja,
és a sütő belsejében a hőmérséklet
40 °C-nál magasabb.
9.4 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Pirolitika
4.5
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam,
Befejezés.
9.5 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
9.6 Biztonsági termosztát
A sütő nem megfelelő használata vagy a
részegységek meghibásodása veszélyes
túlmelegedést okozhat. Ennek
megakadályozása céljából a sütő
biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik,
amely megszakítja az áramellátást. A
sütő a hőmérséklet csökkenése után
automatikusan újra bekapcsol.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 Sütési javaslatok
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A sütőben öt polcszint található.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatban a hőmérséklet, a sütési idő
és a polcszint általános beállítási értékeit
olvashatja.
A polcszintek számozása a sütő aljától
felfelé történik.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
MAGYAR
A sütő egy speciális rendszerrel van
ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt
folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel
egyszerre párolhat és süthet, így az
elkészített ételek belül puhák, kívül pedig
ropogósak lesznek. Így a sütési idő és az
energiafogyasztás is alacsonyabb.
Sütemények sütése
Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a
sütési idő 3/4-e el nem telt.
Ha egyszerre két sütőtálcát használ,
legyen egy üres szint közöttük.
Húsok és halak sütése
Nagyon zsíros húsok sütésekor
használjon mély tepsit, hogy megóvja a
sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is
éghetnek.
Sütési időtartamok
A sütés időtartama az étel fajtájától,
annak állagától és mennyiségétől függ.
Az első időkben figyelje a sütés
folyamatát. Találja meg a legjobb
beállításokat (hőmérséklet-beállítás,
sütési idő stb.) főzőedényeihez,
receptjeihez és mennyiségeihez,
miközben használja a készüléket.
Hagyja a húst kb. 15 percig állni a
szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon
ki.
10.2 Hőlégbefúvás + gőz
Melegítse elő az üres sütőt.
SÜTEMÉNYEK/TÉSZTA
(°C)
(perc)
Gyümölcslepény,
nem szükséges elő‐
melegíteni a sütőt
175
30 - 40
2
Sütőforma, Ø 26 cm
Gyümölcskenyér,
nem szükséges elő‐
melegíteni a sütőt
160
80 - 90
2
Sütőforma, Ø 26 cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Sütőforma, Ø 20 cm
Szilvatorta
160
40 - 50
2
Kenyérsütő tepsi
Teasütemények,
nem szükséges elő‐
melegíteni a sütőt
150
20 - 35
3 (2 és 4)
Sütő tálca
Zsemle
180 - 200
12 - 20
2
Sütő tálca
Briósok
180
15 - 20
3 (2 és 4)
Sütő tálca
Használjon tortaformát.
21
Hússütés közben a túlzott füstképződés
megelőzése érdekében öntsön egy kis
vizet a mély tepsibe. A füst
lecsapódásának megelőzése érdekében
mindig pótolja az elpárolgott vizet.
22
www.electrolux.com
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
(°C)
(perc)
Zöldséggel töltött ételek
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Csőben sült burgonya
160 - 170
50 - 60
1 (2 és 4)
A második polcszintet használja.
Használja a huzalpolcot.
HÚS
Vadnyúl, fel‐
darabolva
(°C)
(perc)
Sertés roston,
1 kg
180
90 - 110
Borjú, 1 kg
180
90 - 110
Marha hátszín,
véresen, 1 kg
210
45 - 50
Marha hátszín,
közepes, 1 kg
200
55 - 65
Marhasült, át‐
sült, 1 kg
190
65 - 75
(°C)
(perc)
170 - 180
60 - 90
Az első polcszintet használja.
Liba egész‐
ben, 3 kg
(°C)
(perc)
160 - 170
150 - 200
A második polcszintet használja.
HAL
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Pisztráng, 3 - 4 180
hal, 1,5 kg
25 - 35
110 - 130
Tonhal, 4 - 6 fi‐ 175
lé, 1,2 kg
35 - 50
55 - 65
Tőkehal
20 - 30
(°C)
(perc)
Bárány comb,
1 kg
175
Csirke egész‐
ben, 1 kg
200
Pulyka egész‐ 170
ben, 4 kg
180 - 240
Kacsa egész‐ 170 - 180
ben, 2 - 2,5 kg
120 - 150
200
Melegítse újra az ételt tányéron.
Melegítse elő az üres sütőt.
A második polcszintet használja.
MAGYAR
ÚJRAMELEGÍTÉS GŐZZEL
(°C)
(perc)
Zöldség/hús
felfújtak
130
15 - 25
Tészta és
szósz
130
10 - 15
Köretek
130
10 - 15
Egytálételek
130
10 - 15
Hús
130
10 - 15
Zöldségek
130
10 - 15
10.3 Sütés diétás
sütőedényben
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás + gőz.
A második polcszintet használja.
Állítsa be a hőmérsékletet 130 °C-ra.
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Spárga, zöld
35 - 45
Sárgarépa
35 - 40
Állítsa be a hőmérsékletet 130 °C-ra.
HÚS
(perc)
Párolt csirkemell
25 - 35
Főtt sonka
55 - 65
Kasseler (füstölt sertés‐
karaj)
80 - 100
Állítsa be a hőmérsékletet 130 °C-ra.
HAL
ZÖLDSÉGEK
(perc)
(perc)
Paradicsom
15
Padlizsán
15 - 20
Brokkoli rózsák
20 - 25
Cukkini szeletelve
20 - 25
Paprika csíkokra vágva
20 - 25
Karfiol rózsák
25 - 30
Karalábé
25 - 30
Spárga, fehér
25 - 35
Zeller, szeletelve
30 - 35
Édeskömény
30 - 35
Pisztráng / Lazac Filé
25 - 30
Állítsa be a hőmérsékletet 130 °C-ra.
KÖRETEK
(perc)
Rizs
35 - 40
Főtt burgonya negyedbe 35 - 45
vágva
Puliszka
40 - 45
23
24
www.electrolux.com
KÖRETEK
(perc)
Krumpli hámozatlan, kö‐ 50 - 60
zepes méretű
10.4 Tészta- és hússütés
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső
sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Habos sütemé‐
nyek
170
2
160
3 (2 és 4)
45 - 60
Sütőforma
Linzertészta
170
2
160
3 (2 és 4)
20 - 30
Sütőforma
Kefires sajttorta 170
1
165
2
80 - 100
Sütőforma, Ø
26 cm
Rétes
175
3
150
2
60 - 80
Sütő tálca
Kandírozott
gyümölcstorta
170
2
165
2
30 - 40
Sütőforma, Ø
26 cm
Piskótatészta
170
2
150
2
40 - 50
Sütőforma, Ø
26 cm
Karácsonyi püs‐ 160
pökkenyér, me‐
legítse elő az
üres sütőt
2
150
2
90 - 120
Sütőforma, Ø
20 cm
Szilvatorta, me‐ 175
legítse elő az
üres sütőt
1
160
2
50 - 60
Kenyérsütő
tepsi
Muffin, melegí‐
tse elő az üres
sütőt
3
150 - 160
3
20 - 30
Sütő tálca
-
140 - 150
2 és 4
25 - 35
Sütő tálca
170
Muffin, két szin‐ ten, melegítse
elő az üres sü‐
tőt
MAGYAR
SÜTEMÉNYEK
Alsó + felső
sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Muffin, három
szinten, melegí‐
tse elő az üres
sütőt
-
140 - 150
1, 3 és 5
30 - 45
Sütő tálca
Teasütemények 140
3
140 - 150
3
25 - 45
Sütő tálca
Teasütemé‐
nyek, két szin‐
ten
-
-
140 - 150
2 és 4
35 - 40
Sütő tálca
Teasütemé‐
nyek, három
szinten
-
-
140 - 150
1, 3 és 5
35 - 45
Sütő tálca
Habcsók
120
3
120
3
80 - 100
Sütő tálca
Habcsók, két
szinten, melegí‐
tse elő az üres
sütőt
-
120
2 és 4
80 - 100
Sütő tálca
Molnárka, mele‐ 190
gítse elő az
üres sütőt
3
190
3
12 - 20
Sütő tálca
Képviselőfánk
190
3
170
3
25 - 35
Sütő tálca
Képviselőfánk,
két szinten
-
-
170
2 és 4
35 - 45
Sütő tálca
Tortalapok
180
2
170
2
45 - 70
Sütőforma, Ø
20 cm
Gyümölcstorta
gazdagon
160
1
150
2
110 120
Sütőforma, Ø
24 cm
Melegítse elő az üres sütőt.
25
26
www.electrolux.com
KENYÉR ÉS PIZZA
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Fehér kenyér, 190
1 - 2 darab,
0,5 kg/db
1
190
1
60 - 70
-
Rozskenyér,
nem szüksé‐
ges előmele‐
gíteni a sütőt
190
1
180
1
30 - 45
Kenyérsütő
tepsi
Zsemle, 6 - 8
péksütemény
190
2
180
2 (2 és 4)
25 - 40
Sütő tálca
Pizza
230 - 250
1
230 - 250 1
10 - 20
Sütő tálca /
Mély tepsi
Pogácsák
200
3
190
10 - 20
Sütő tálca
3
Melegítse elő az üres sütőt.
Használjon tortaformát.
TÖLTÖTT TÉSZTÁK
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Rakott tészta, nem szük‐ 200
séges előmelegíteni a
sütőt
2
180
2
40 - 50
Rakott zöldség, nem
200
szükséges előmelegíteni
a sütőt
2
175
2
45 - 60
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
A második polcszintet használja.
Használja a huzalpolcot.
MAGYAR
HÚS
Alsó + felső sü‐
tés
Hőlégbefú‐
vás, nagy hő‐
fok
(perc)
(°C)
(°C)
Marhahús
200
190
50 - 70
Sertés
180
180
90 - 120
Borjú
190
175
90 - 120
Angol marhasült, véresen
210
200
50 - 60
Angol marhasült, közepesen át‐
sütve
210
200
60 - 70
Angol marhasült, jól átsütve
210
200
70 - 75
HÚS
Alsó + felső sütés
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Sertéslapocka, bőrös
180
2
170
2
120 - 150
Sertéslábszár, 2 db
180
2
160
2
100 - 120
Báránycsülök
190
2
175
2
110 - 130
Csirke egészben
220
2
200
2
70 - 85
Pulyka egészben
180
2
160
2
210 - 240
Kacsa egészben
175
2
220
2
120 - 150
Liba egészben
175
2
160
1
150 - 200
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
60 - 80
Vadnyúl, feldarabolva
190
2
175
2
150 - 200
Fácán egészben
190
2
175
2
90 - 120
A második polcszintet használja.
27
28
www.electrolux.com
HAL
Alsó + felső sütés Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(perc)
(°C)
(°C)
Pisztráng / Tengeri sügér, 3 - 4
hal
190
175
40 - 55
Tonhal / Lazac, 4 - 6 filé
190
175
35 - 60
10.5 Infrasütés
Melegítse elő az üres sütőt.
Az első vagy a második polcszintet
használja.
A sütési idő kiszámításához szorozza
meg az alábbi táblázatban lévő
időértéket a hús centiméterben mérhető
vastagságával.
MARHA
(°C)
(perc)
Marhasült vagy szelet, véresen
190 - 200 5 - 6
Marhasült vagy szelet, közep‐
esen
180 - 190 6 - 8
Marhasült vagy szelet, átsütve
170 - 180 8 - 10
SERTÉS
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / 160 - 180 90 - 120
Sonka, 1 - 1,5 kg
SERTÉS
(°C)
(perc)
Sertésszelet /
Karaj, 1 - 1,5 kg
170 - 180 60 - 90
Fasírt, 0,75 - 1
kg
160 - 170 50 - 60
Sertés csülök,
150 - 170 90 - 120
előfőzött, 0,75 - 1
kg
BORJÚ
(°C)
(perc)
Borjú roston, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Borjú csülök, 1,5
- 2 kg
160 - 180 120 - 150
MAGYAR
29
SZÁRNYASOK
BÁRÁNY
(°C)
150 - 170 100 - 120
Bárány gerinc, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
SZÁRNYASOK
(°C)
(°C)
(perc)
Bárány comb /
Bárány roston, 1
- 1,5 kg
Csirke, jérce, 1 1,5 kg
Kacsa, 1,5 - 2 kg 180 - 200 80 - 100
Liba, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Pulyka, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Pulyka, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
HAL (PÁROLT)
(perc)
Baromfidarabok, 200 - 220 30 - 50
egyenként 0,2 0,25 kg
Fél csirke,
egyenként 0,4 0,5 kg
190 - 210 35 - 50
(perc)
190 - 210 50 - 70
(°C)
Hal egészben, 1
- 1,5 kg
(perc)
210 - 220 40 - 60
10.6 Kiolvasztás
(kg)
Felolvasztási
időtartam
(perc)
További kiol‐
vasztási időtar‐
tam (perc)
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy
lefordított csészealj‐
ra egy nagy tányér‐
ba. Félidőben for‐
dítsa meg.
Hús
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Félidőben fordítsa
meg.
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
A tejszín akkor is jól
felverhető, ha kissé
még fagyos.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
30
www.electrolux.com
(kg)
Felolvasztási
időtartam
(perc)
További kiol‐
vasztási időtar‐
tam (perc)
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krémes torta
1.4
60
60
-
10.7 Aszalás - Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
GYÜMÖLCS
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
(ó)
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
10.8 Húshőmérő szenzor
ZÖLDSÉGEK
(°C)
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
75 - 80
Borjú csülök
85 - 90
Angol marhasült, véresen 45 - 50
Angol marhasült, közep‐
esen átsütve
60 - 65
Angol marhasült, jól átsüt‐ 70 - 75
ve
Sertéslapocka
80 - 82
Sertéslábszár
75 - 80
Bárány
70 - 75
Csirke
98
Vadnyúl
70 - 75
(ó)
Pisztráng / Tengeri sügér
65 - 70
8 - 10
Tonhal / Lazac
65 - 70
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
GYÜMÖLCS
Szilva
Borjú roston
MAGYAR
10.9 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
31
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
Pizzaserpenyő
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükrö‐
8 cm-es átm‐
ző felülettel
érő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem vissza‐
tükröző felülettel
28 cm-es átmérő
10.10 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
(°C)
(perc)
Édes sütemény, sütőtálca vagy csepp‐
16 db
tálca
180
2
20 - 30
Péksütemény, 9 sütőtálca vagy csepp‐
db
tálca
180
2
30 - 40
Fagyasztott piz‐
za, 0,35 kg
huzalpolc
220
2
10 - 15
Piskótarolád
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
25 - 35
Brownie
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
175
3
25 - 30
Szufflé, 6 db
kerámiapoharak huzal‐ 200
polcon
3
25 - 30
Gyümölcstorta
alap
tortaforma huzalpolcon 180
2
15 - 25
Lekváros piskó‐
ta
sütőforma huzalpolcon 170
2
40 - 50
32
www.electrolux.com
(°C)
(perc)
Párolt hal, 0,3
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
20 - 25
Hal egészben,
0,2 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
25 - 35
Halfilé, 0,3 kg
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
180
3
25 - 30
Párolt hús, 0,25
kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
35 - 45
Saslik, 0,5 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
200
3
25 - 30
Aprósütemé‐
nyek, 16 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
20 - 30
Puszedli, 24 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
2
25 - 35
Muffin, 12 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
30 - 40
Pikáns péksüte‐ sütőtálca vagy csepp‐
mény, 20 db
tálca
180
2
25 - 30
Aprósütemény
sütőtálca vagy csepp‐
omlós tésztából, tálca
20 db
150
2
25 - 35
Gyümölcstorta,
8 db
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
170
2
20 - 30
Zöldség, párol‐
va, 0,4 kg
sütőtálca vagy csepp‐
tálca
180
3
35 - 45
Vegetáriánus
omlett
pizzaserpenyő huzal‐
polcon
200
3
25 - 30
Mediterrán zöld‐ sütőtálca vagy csepp‐
ségek, 0,7 kg
tálca
180
4
25 - 30
10.11 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60350-1
szabványnak megfelelően.
MAGYAR
(°C)
(perc)
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
3
170
20 - 30
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
3
150 160
20 - 35
-
Aprósü‐
temény,
20 db/
tepsi
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 150 160
20 - 35
-
Almator‐ Alsó + felső Huzal‐
ta, 2 for‐ sütés
polc
ma, átm‐
érő: 20
cm
2
180
70 - 90
-
Almator‐ Hőlégbefú‐
ta, 2 for‐ vás, nagy
ma, átm‐ hőfok
érő: 20
cm
Huzal‐
polc
2
160
70 - 90
-
Piskóta
Alsó + felső Huzal‐
Ø26 cm sütés
polc
kerek sü‐
tőformá‐
ban
2
170
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, nagy
kerek sü‐ hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2
160
40 - 50
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Piskóta
Hőlégbefú‐
Ø26 cm vás, nagy
kerek sü‐ hőfok
tőformá‐
ban
Huzal‐
polc
2 és 4 160
40 - 60
Melegítse elő a
sütőt 10 percig.
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
3
140 150
20 - 40
-
Linzer
Hőlégbefú‐
vás, nagy
hőfok
Sütő tál‐
ca
2 és 4 140 150
25 - 45
-
33
34
www.electrolux.com
Linzer
Alsó + felső Sütő tál‐
sütés
ca
(°C)
(perc)
3
140 150
25 - 45
-
Pirítós, 4 Grill
- 6 db
Huzal‐
polc
4
max.
2 - 3 perc
Melegítse elő a
egyik oldal; 2 sütőt 3 percig.
- 3 perc másik
oldal
Marha‐
Grill
hús ham‐
burger, 6
db, 0,6
kg
Huzal‐
4
polc és
csepptál‐
ca
max.
20 - 30
Helyezze a hu‐
zalpolcot a ne‐
gyedik szintre,
míg a csepptál‐
cát a harmadik
szintre. A sütési
idő félidejében
fordítsa meg az
ételt.
Melegítse elő a
sütőt 3 percig.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztít‐
sa meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sü‐
tőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lera‐
kódott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke
nagyobb a grillezőedény esetében.
Napi hasz‐
nálat
A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. A
páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt
10 percig üzemeltesse a sütőt. Minden használat után puha törlőru‐
hával törölje szárazra a sütő belsejét.
MAGYAR
35
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használ‐
jon. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerek‐
kel, éles szélű tárgyakkal vagy mosogatógépben.
11.2 Rozsdamentes acél vagy
alumínium sütők
A sütőajtó tisztításához csak nedves
szivacsot vagy törlőruhát használjon.
Puha ronggyal törölje szárazra.
Soha ne használjon acélgyapotot,
savtartalmú vagy súroló hatású szereket,
mivel azok károsíthatják a sütő felületét.
A sütő kezelőpaneljét ugyanilyen
elővigyázatosan tisztítsa meg.
11.3 A polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
11.4 Pirolitika
VIGYÁZAT!
Vegyen ki minden tartozékot
és a kivehető polcvezető
síneket.
Ne indítsa el addig a
Pirolitika funkciót, míg nem
zárta be teljesen a sütőajtót.
Egyes modelleken a kijelző
a „C3” üzenetet jeleníti meg,
ha ez a hiba előfordul.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék nagyon
felforrósodik. Égésveszély!
VIGYÁZAT!
Amennyiben a
készülékszekrénybe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
Pirolitika funkció működik.
Ez kárt tehet a készülékben.
1. Egy puha, nedves kendővel törölje ki
a sütőteret.
2. Az ajtó belsejét meleg vízzel tisztítsa
le; így elkerülheti, hogy az
ételmaradványok ráégjenek a forró
levegőtől.
3. Állítsa be a Pirolitika funkciót.
Olvassa el a „Napi használat”
fejezetben a „Sütőfunkciók” c. részt.
4. Amikor a
villog, , illetve fordítsa
el a hőmérséklet-szabályozó gombot
a pirolitika funkció időtartamának
beállításához:
36
www.electrolux.com
Kiegészítő
funkció
Leírás
P1
Enyhe tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 1 ó 30
p.
P2
Normál tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 2 ó 30
p.
A pirolitika funkció 2 másodperc múlva
elindul.
A BEFEJEZÉS funkció használatával
késleltetve is elindíthatja a tisztítást.
A sütőlámpa nem világít a pirolízis
funkció alatt.
5. Amikor a sütő eléri a beállított
hőfokot, az ajtó reteszelődik. A
kijelzőn
látható, és a fűtésjelzés
sávjai világítanak, amíg az ajtózár ki
nem kapcsol.
Ha a pirolitika funkciót a
befejeződése előtt szeretné
kikapcsolni, forgassa a sütőfunkciók
gombját kikapcsolt helyzetbe.
6. A pirolitika funkció befejeztével a
kijelző a pontos időt mutatja. Zárva
marad a sütő ajtaja.
7. Amikor a sütő lehűl, az ajtózár
automatikusan kioldódik.
11.5 Tisztítási emlékeztető
A pirolitika funkció használatának
szükségességét a PYR tisztítási
emlékeztető jelzi, mely 10 másodpercig
villog a kijelzőn a sütő minden
bekapcsolása és kikapcsolása után.
A tisztítási emlékeztető az
alábbi esetekben alszik el:
• a pirolitika funkció
befejezése után.
• ha megnyomja egyszerre
a
és
gombot,
amikor a PYR villog a
kijelzőn.
11.6 A víztartály tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
Ne töltsön vizet a
víztartályba a tisztítási
eljárás alatt.
A tisztítási eljárás során
valamennyi víz kicsepeghet
a gőzbemeneti nyílásból a
sütőtérbe. Helyezzen be egy
tálcát közvetlenül a
gőzbemeneti nyílás alatti
polcra, hogy elkerülje víz
lecsepegését a sütőtér
aljába.
Bizonyos idő elteltével a sütőben vízkő
rakódhat le. Ennek megelőzése
érdekében tisztítsa meg a sütőnek a
gőzfejlesztésben részt vevő alkatrészeit.
Ürítse ki a tartályt minden gőz sütés
után.
Víztípusok
•
•
•
Alacsony vízkőtartalmú, lágy víz javasolt típus. Ez csökkenti a tisztítási
műveletek mennyiségét.
Csapvíz - használható, ha a
háztartási vízellátó rendszer
rendelkezik víztisztítóval vagy
vízlágyítóval.
Magas vízkőtartalmú, kemény víz nincs semmilyen hatással a sütő
teljesítményére, de megnöveli a
tisztítás gyakoriságát.
MAGYAR
37
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ÁLTAL ELŐÍRT KALCIUMMENNYISÉGI
TÁBLÁZAT
Kalciumlera‐
kódás
Vízkeménység
(francia fok)
(német fok)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Édes vagy lágy 75 ciklusonként
vagy 2,5 ha‐
vonta
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Közepesen ke‐
mény
50 ciklusonként
vagy 2 havonta
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Kemény vagy
meszes
40 ciklusonként
vagy 1,5 ha‐
vonta
180 mg/l felett
18 felett
10 felett
Nagyon ke‐
mény
30 ciklusonként
vagy havonta
1. Töltse fel a víztartályt 850 ml vízzel
és 50 ml citromsavval (öt teáskanál).
Kapcsolja ki a sütőt, és várjon kb. 60
percet.
2. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be ezt
a funkciót: Hőlégbefúvás + gőz. A
sütési hőfokot állítsa be 230 °C-ra.
25 perc után kapcsolja ki a sütőt, és
hagyja lehűlni 15 percig.
3. Kapcsolja be a sütőt, és állítsa be ezt
a funkciót: Hőlégbefúvás + gőz.
Állítsa a hőmérsékletet 130 és 230
°C közötti értékre. Kapcsolja ki 10
perc elteltével.
Hagyja lehűlni, majd folytassa a tartály
tartalmának eltávolításával. Olvassa el a
„Napi használat” fejezetben a Tartály
ürítése szakaszt.
4. Öblítse át a tartályt, és egy textíliával
törölje le a még meglévő
vízkőmaradványokat a sütőben.
5. Kézzel, meleg, tisztítószeres vízzel
tisztítsa meg a vízleeresztő csövet. A
károsodás elkerülése érdekében ne
használjon savas kémhatású szert,
aeroszolt vagy hasonló anyagokat.
Víz besorolá‐
sa
Vízkőtelenítés
gyakorisága
eltávolítása és visszaszerelése” c. rész
összes utasítását.
A sütő ajtaja bezáródhat, ha
úgy próbálja kiszerelni az
üveglapokat, hogy a sütő
ajtaja nincs leszerelve.
VIGYÁZAT!
Ne használja a sütőt az
üveglapok nélkül.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és keresse
meg az ajtó jobb oldalán lévő
zsanért.
2. Egy csavarhúzóval emelje fel és
teljesen fordítsa el a jobb oldali
zsanérkart.
11.7 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A sütőajtóban három üveglap található. A
sütő ajtaja és a belső üveglapok a
tisztításhoz kivehetők. Az üveglapok
kiszerelése előtt olvassa el „Az ajtó
3. Keresse meg az ajtó bal oldali
zsanérját.
38
www.electrolux.com
7. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
2
B
1
4. Emelje fel és fordítsa el teljesen a bal
zsanéron lévő kart.
5. Csukja vissza félig a sütőajtót az első
nyitási pozícióig. Ezután emelje fel és
húzza előre, majd vegye ki az ajtót a
helyéről.
8. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
9. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél fogva,
és óvatosan húzza ki őket. A felső
üveglappal kezdje. Ügyeljen arra,
hogy az üveglap teljesen kicsússzon
a sínből.
10. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosogatószeres vízzel. Óvatosan
szárítsa meg az ajtó üveglapjait. Az
üveglapokat tilos mosogatógépben
tisztítani.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és a sütőajtót a helyére.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (A és
B) megfelelő sorrendben tegye vissza.
Ellenőrizze az üveglapok szélénél lévő
szimbólumot / nyomatot. Mindegyiken
különbözőképpen néz, így a szét- és
összeszerelés könnyebb.
Helyes felszereléskor az ajtó díszléce
kattanó hangot ad.
6. Helyezze az ajtót egy stabil felületre
leterített puha ruhára.
MAGYAR
A
39
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
B
VIGYÁZAT!
A zsírmaradék ráégésének
elkerülésére mindig
kendővel fogja meg a
halogénizzót.
Hátsó lámpa
Ellenőrizze, hogy a középső üveglapot
megfelelően helyezte-e az ágyazatba.
A
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
B
11.8 Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
40
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szüksé‐
ges beállításokat.
Ellenőrizze, hogy elvégez‐
te-e a szükséges beállítá‐
sokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus ki‐
kapcsolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kap‐
csolva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
A húshőmérő szenzor nem A húshőmérő szenzor
működik.
csatlakozódugója nem
megfelelően van az aljzat‐
ba illesztve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire
csak lehetséges.
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
A kijelzőn „C2” látható.
Szeretné elindítani a Piroli‐ Húzza ki a húshőmérő
tika vagy a Felolvasztás
szenzor dugaszát az alj‐
funkciót, de nem húzta ki a zatból.
húshőmérő szenzor duga‐
szát az aljzatból.
A kijelzőn „C3” látható.
Nem működik a tisztítási
funkció. Nem zárta be tel‐
jesen a sütőajtót, vagy az
ajtózár hibás.
A kijelzőn „F102” látható.
•
•
Teljesen csukja be az ajtót.
Nem zárta be teljesen a •
sütőajtót.
Az ajtózár meghibáso‐ •
dott.
•
Teljesen csukja be az
ajtót.
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismeg‐
szakítóval vagy bizton‐
sági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be is‐
mét.
Ha az „F102” hibakód
ismét megjelenik a kijel‐
zőn, forduljon az ügyfé‐
lszolgálathoz.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges ok
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
Javítási mód
•
•
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismeg‐
szakítóval vagy bizton‐
sági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be is‐
mét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
Víz került a sütő belsejé‐
be.
Túl sok víz van a víztartály‐ Kapcsolja ki a sütőt, és
ban.
egy ruhával vagy szivacs‐
csal törölje fel a vizet.
A „Tartály tele”
jelző nem világít.
Nincs elég víz a víztartály‐
ban.
A „Tartály üres”
jelző világít.
vissza‐
vissza‐ Nincs víz a víztartályban.
41
Töltse meg vízzel a tartályt
annyira, hogy a visszajelző
világítani kezdjen. Ha a víz
elkezd túlfolyni a sütő bel‐
sejébe, és a visszajelző to‐
vábbra sem világít, fordul‐
jon egy képzett szerviz
szakemberhez.
Töltse fel a tartályt. Ha a
visszajelző ekkor is világít,
forduljon egy képzett szer‐
viz szakemberhez.
A gőz sütés nem működik.
Vízkő zárta el a nyílást.
Ellenőrizze a gőzbemenet
nyílását. Távolítsa el a víz‐
követ.
A gőz sütés nem működik.
Nincs víz a víztartályban.
Töltse fel a víztartályt.
Több, mint 3 percig tart a
Vízkő rakódott le a sütő‐
víztartály kiürítése, vagy
ben.
víz szivárog a gőzbemenet
nyílásából.
Tisztítsa meg a víztartályt.
Lásd „A víztartály tisztítá‐
sa” című részt.
42
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A venti‐ csolt.
látor nem működik. A kijel‐
zőn "Demo" jelenik meg.
Javítási mód
1. Kapcsolja ki a sütőt.
2. Egyszerre nyomja meg
hosszan ezeket a gom‐
bokat:
.
3. A kijelző első számje‐
gye és a Demo vissza‐
jelző villogni kezd.
4. Az értékek módosítá‐
sához adja meg a
2468-as kódot, és for‐
gassa el a hőmérsék‐
let-szabályzó gombot
jobbra vagy balra, a
megerősítéshez pedig
nyomja meg a
gom‐
bot.
5. A következő számjegy
kezd villogni.
6. A Demo üzemmód ki‐
kapcsol az utolsó
számjegy jóváhagyá‐
sakor, ha a kód megfe‐
lelő.
A kijelzőn „12.00” látható.
Áramkimaradás volt.
12.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Állítsa be újra az órát.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
13. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
MAGYAR
43
13.1 Beépítés
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 A sütő rögzítése a
konyhaszekrényhez
A
13.3 Elektromos bekötés
B
A gyártó semmilyen
felelősséget nem vállal, ha a
biztonságra vonatkozó
fejezetekben található
óvintézkedéseket nem tartja
be.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
13.4 Kábel
Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez
használható vezetéktípusok:
44
www.electrolux.com
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
A vezeték szükséges keresztmetszete az
adattáblán található összteljesítmény
alapján állapítható meg. Az alábbi
táblázatból is tájékozódhat:
Teljes teljesít‐
mény (W)
Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)
maximum 1380
3 x 0.75
Teljes teljesít‐
mény (W)
Vezeték kereszt‐
metszet (mm²)
maximum 2300
3x1
maximum 3680
3 x 1.5
A földelő (zöld/sárga) vezeték 2 cm-rel
hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla
(kék és barna vezeték).
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG
14.1 Termékismertető
Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz. rendelkezésnek
megfelelően
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EOC6P71X
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó
+ felső sütés mellett
0.93 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
72 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
33.2 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
14.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
MAGYAR
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
45
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
46
www.electrolux.com
MAGYAR
47
867355009-B-162019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising