Electrolux | OKC8P31X | User manual | Electrolux OKC8P31X User Manual

Electrolux OKC8P31X User Manual
OKC8P31X
UK
Парова духовка
Інструкція
Отримайте максимум
від свого продукту
Для швидкого доступу до онлайн посiбникiв,
пiдказок, пiдтримки i бiльше, вiдвiдайте наш
електронний каталог electrolux.com/register
2
www.electrolux.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................... 5
3. УСТАНОВКА...................................................................................................... 9
4. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 11
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 11
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 13
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................14
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.................................................................................... 22
9. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ...........................................................................23
10. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ..................................................................... 24
11. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ....................................................................................28
12. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 30
13. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 49
14. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................54
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................56
16. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ..............................................................................57
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.electrolux.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Приберіть залишки рідини перед піролітичним
очищенням. Вийміть з духової шафи всі елементи.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
УКРАЇНСЬКА
•
5
Використовуйте тільки термощуп, рекомендований
для цього приладу.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під
робочою поверх‐
нею)
Ширина задньої
частини приладу
559 мм
Глибина приладу
569 мм
Вбудована глиби‐
на приладу
548 мм
Глибина з відкри‐
тими дверцятами
1022 мм
Мінімальний роз‐
мір вентиляційного
отвору. Отвір роз‐
ташовано внизу за‐
дньої сторони
Довжина кабелю
живлення. Кабель
розміщується в
правому куті за‐
дньої сторони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4x25 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
590 (600) мм
•
Ширина шафи
560 мм
Глибина шафи
550 (550) мм
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
595 мм
560x20 мм
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Повністю закрийте дверцята
приладу, перед тим як вставляти
вилку кабелю живлення в розетку.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
Загальна потуж‐
ність (Вт)
Перетин кабелю
(мм²)
макс. 1380
3 x 0.75
макс. 2300
3x1
макс. 3680
3 x 1.5
Жовтий/зелений кабель заземлення
має бути на 2 см довший, ніж кабель
фази і нульовий провід (синій та
коричневий).
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
•
•
Типи кабелів для встановлення
або заміни для Європи:
•
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
•
Перетин кабелю підбирайте у
відповідності до загальної потужності
(див. на табличці з технічними
даними). Також можна звернутися до
нижченаведеної таблиці:
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
УКРАЇНСЬКА
•
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
•
•
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
7
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
вийміть вилку з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
мийними засобами.
2.5 Піролітична очистка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Ризик отримання травм/
ризик пожежі/ризик
виділення хімічних речовин
(випаровувань) у режимі
піролітичного очищення.
•
Перш ніж запускати функцію
піролітичного самоочищення або
функцію «Перше використання»,
видаліть з камери духової шафи
наступне:
– залишки їжі, плями або
нашарування мастила або
змазки.
8
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
– усі знімні елементи (включаючи
полички, бічні напрямні тощо,
які постачаються з виробом),
особливо каструлі, сковороди,
деко, приладдя з
антипригарним покриттям тощо.
Уважно прочитайте інструкції з
виконання піролітичного очищення.
Під час піролітичного очищення не
дозволяйте малюкам наближатися
до приладу.
Прилад дуже нагрівається та
гаряче повітря виходить через
передні охолоджувальні отвори.
Піролітичне очищення виконується
при високій температурі, тому під
час виконання цієї процедури може
з’являтися запах від залишків їжі та
матеріалів, з яких виготовлено
прилад, тому споживачам
настійливо рекомендується
виконати такі дії:
– забезпечити належну
вентиляцію під час і після
кожного піролітичного
очищення;
– забезпечити належну
вентиляцію під час і після
першого використання в режимі
з максимальною температурою.
На відміну від людей, деякі птахи та
рептилії можуть бути надзвичайно
чутливими до можливого диму, що
з’являється під час процесу
очищення усіх духових шаф із
функцією піролізу.
– Тримайте всіх домашніх тварин
(особливо птахів) у добре
провітрюваному місці подалі від
приладу під час і після
виконання піролітичного
очищення та першого
використання в режимі з
максимальною температурою.
Невеликі домашні тварини також
можуть бути високочутливими до
локальних змін температури
поблизу піролізних печей під час
піролітичного самоочищення.
Каструлі, сковороди, деко,
приладдя тощо з антипригарним
покриттям можуть бути пошкоджені
під час високотемпературного
піролітичного очищення, а також
•
можуть бути джерелом шкідливих
випаровувань низької концентрації.
Випаровування, що виділяються з
піролізних печей або залишків їжі,
як вказано вище, не є шкідливими
для людини, зокрема для малюків
або осіб з медичними показаннями.
2.6 Приготування на парі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
Пара може спричинити опіки:
– Не відчиняйте дверцята
приладу під час готування на
парі.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
2.7 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
2.8 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.9 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
УКРАЇНСЬКА
•
•
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
9
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Вбудовування в кухонні меблі
548
21
min. 550
80
60
520
600
18
20
114
589
594
min. 560
595+-1
60
198
5
3
523
20
10
www.electrolux.com
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
20
3.2 Як закріпити духовку в
секції
523
УКРАЇНСЬКА
11
4. ОПИС ВИРОБУ
4.1 Загальний огляд
1
2
4
5
12
11
1 Панель керування
2 Електронний програмуючий
пристрій
3 Резервуар для води
4 Розетка термощупа
5 Нагрівальній елемент
6 Лампа
7 Вентилятор
8 Опорна рейка, знімна
9 Зливна труба
10 Клапан вихідного отвору для води
11 Положення полиць
12 Отвір для виходу пари
3
5
4
3
3
2
1
6
7
10
9
8
4.2 Аксесуари
•
•
•
•
Комбінована решітка
Для розміщення посуду та форм
для випічки, а також для смаження.
Деко для випічки
Для випікання тортів і бісквітів.
Каструля форма
Для випікання, смаження та в якості
деко для збирання жиру.
•
•
Термощуп
Для перевірки ступеня готовності
страви.
Телескопічні спрямовувачі
Для поличок і деко.
Деко для приготування дієтичних
страв
Для приготування на пару.
5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
5.1 Електронний програмуючий пристрій
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
12
www.electrolux.com
Керування роботою духової шафи здійснюється за допомогою сенсорних
кнопок.
Сенсор‐ Функціональ‐
на кноп‐ ність
ка
1
УВІМК./ВИМК.
Увімкнення та вимкнення духової шафи.
Функції нагріву
або Допомога
При Готуванні
Натисніть сенсорну кнопку один раз, щоб ви‐
брати функцію нагріву або меню: Допомога
При Готуванні. Натисніть сенсорну кнопку
знову, щоб переключитися між меню: Функції
нагріву, Допомога При Готуванні. Для увім‐
кнення або вимкнення підсвітки натисніть
сенсорну кнопку та утримуйте її протягом
3 секунд.
Назад
Повернення на один рівень меню назад. Для
відображення головного меню натисніть і ут‐
римуйте сенсорну кнопку протягом 3 с.
Вибір темпера‐
тури/ швидкий
нагрів
Для встановлення температури або відобра‐
ження поточної температури у духовій шафі.
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 се‐
кунд для ввімкнення або вимкнення функції:
швидкий нагрів.
Обране
Для збереження обраних програм і доступу
до них.
Дисплей
Показує поточні налаштування духової ша‐
фи.
Вгору
Для переміщення вгору в меню.
Вниз
Для переходу в меню вниз.
Час і додаткові
функції
Для встановлення різних функцій. Натисніть
сенсорну кнопку, щоб при активній функції
нагріву встановити таймер або функції:
Контрольний замок, Обране, Нагрів+утри‐
мання,Set + Go. Ви також можете змінити
налаштування датчика внутрішньої темпера‐
тури.
Таймер
Щоб установити функцію: Таймер.
ОК
Підтвердження вибору або налаштування.
2
3
4
5
6
7
8
-
9
10
11
Коментар
УКРАЇНСЬКА
5.2 Дисплей
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
13
Функція нагрівання
Час доби
Індикатор нагрівання
Температура
Тривалість або час завершення
функції
Інші індикатори дисплея:
Символ
Функція
Таймер
Функція працює.
Час доби
На дисплеї відображається поточ‐
ний час.
Тривалість
На дисплеї відображається час,
необхідний для приготування.
Кінц. час
На дисплеї відображається час
завершення готування.
Температура
На дисплеї відображається тем‐
пература.
Індикація часу
На дисплеї відображається трива‐
лість роботи функції нагріву. На‐
тисніть
і
одночасно, щоб
скинути показники часу.
Розрахунок
Духова шафа розраховує час го‐
тування.
Індикатор нагрівання
На дисплеї відображається тем‐
пература у духовій шафі.
швидкий нагрів
Функцію увімкнено. Завдяки цій
функції скорочується час нагріву.
Зважувати автоматич‐
но
Дисплей показує, що систему ав‐
томатичного визначення ваги
увімкнено або вагу можна зміни‐
ти.
Нагрів+утримання
Функцію увімкнено.
6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
14
www.electrolux.com
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
6.2 Перше підключення
При підключенні духової шафи до
електромережі або після перерви в
подачі електроенергії слід
налаштувати мову повідомлень,
контрастність, яскравість дисплею та
час доби.
1. Натисніть
або
для
встановлення значення.
2. Натисніть
1. Встановіть функцію: Традиційне
готування
і максимальну
температуру.
2. Залиште духову шафу працювати
протягом 1 години.
3. Встановіть функцію: Вентилятор
і максимальну температуру.
4. Дайте духовій шафі попрацювати
15 хвилин.
З духової шафи під час попереднього
прогрівання може виділятися запах і
дим. Переконайтеся в тому, що
приміщення добре провітрюється.
, щоб продовжити.
6.3 Попереднє прогрівання
Перед першим користуванням вийміть
усі аксесуари і прогрійте духову шафу.
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Навігація в меню
1. Увімкніть духову шафу.
2. Натисніть
або
параметр меню.
, щоб обрати
Символ /
Пункт меню
Рецепти
Містить перелік ав‐
томатичних про‐
грам.
Обране
Містить перелік об‐
раних програм готу‐
вання, створений
користувачем.
3. Натисніть
, щоб перейти до
підменю або прийняти
налаштування.
З будь-якого місця можна
повернутися в головне
меню, натиснувши
.
7.2 Огляд меню
Очищення
Використання
Містить перелік
Функції нагріву функцій нагріву.
Містить перелік про‐
грам очищення.
Використовується
Стандартні на‐ для налаштування
конфігурації при‐
лаштування
строю.
Головне меню
Символ /
Пункт меню
Використання
Спеціальні
страви
Містить перелік до‐
даткових функцій
нагріву.
УКРАЇНСЬКА
Символ /
Пункт меню
Допомога При
Готуванні
Використання
Символ /
Пункт меню
Містить рекомендо‐
вані параметри на‐
лаштування духової
шафи для великого
вибору страв. Обер‐
іть страву й розпоч‐
ніть процес приготу‐
вання. Значення
температури й ча‐
су — це лише реко‐
мендації для отри‐
мання кращого ре‐
зультату, і їх не‐
обов’язково дотри‐
муватися. Вони за‐
лежать від рецепту,
а також якості й
кількості інгредієн‐
тів, що використову‐
ються.
Увімкнення та вим‐
Додатковий час кнення функції
«Продовження ча‐
су».
Підменю для: Стандартні
налаштування
Символ /
Пункт меню
Встановлення
часу
Індикація часу
Опис
Установлення по‐
точного часу на го‐
диннику.
Якщо ввімкнено, то
після деактивації
приладу на дисплеї
відображається по‐
точний час.
Якщо функцію акти‐
швидкий нагрів вовано, вона скоро‐
чує час нагрівання.
Set + Go
Нагрів+утри‐
мання
Установити функцію
й активувати її пізні‐
ше натисненням
будь-якого символу
на панелі керуван‐
ня.
Зберігає приготова‐
ну їжу теплою про‐
тягом 30 хвилин пі‐
сля завершення ци‐
клу приготування.
Контрастність
дисплею
15
Опис
Налаштування кон‐
трастності дисплея.
Налаштування яс‐
Яскравість дис‐ кравості дисплея.
плею
Вибір мови
Вибір мови для дис‐
плея.
Налаштування гуч‐
Рівень гучності ності звуку нати‐
скання кнопок і сиг‐
налів.
Активація і деакти‐
Сигнали кнопок вація звуку нати‐
скання сенсорних
управл.
кнопок. Неможливо
деактивувати сиг‐
нал сенсорної кноп‐
ки «ВКЛ/ВИМК».
Активація й деакти‐
вація звукових сиг‐
Тривога/
Сигнал помил‐ налів тривоги.
ки
Нагадування
про очищ.
Нагадує про необ‐
хідність очищення
приладу.
Код активації/деак‐
Демонстрацій‐ тивації: 2468.
ний режим
Сервіс
Заводські на‐
лаштування
Відображення версії
та конфігурації про‐
грамного забезпе‐
чення.
Повернення всіх на‐
лаштувань до за‐
водських.
16
www.electrolux.com
7.3 Функції нагріву
Функція на‐
грівання
Вентилятор
Низька Вол‐
огість
Використання
Одночасне випікання
на трьох рівнях по‐
лиць і підсушуван‐
ня.Установіть темпе‐
ратуру на 20-40°С
нижче, ніж для функ‐
ції: Традиційне готу‐
вання.
Для випікання хліба,
смаження великих
шматків м’яса або
розігрівання охолод‐
жених і заморожених
страв.
Для випікання на од‐
ному рівні полиці з
Функція "Піца" отриманням більш
рум’яної скоринки та
хрусткої основи. Ус‐
тановіть температуру
на 20-40°С нижче,
ніж для функції: Тра‐
диційне готування.
Для випікання та
смаження на одному
Традиційне го‐ рівні полиці.
тування
заморожені
продукти
Гриль
Турбо-гриль
Для надання хрустко‐
сті напівфабрикатам
(наприклад картоплі
фрі, картоплі по-се‐
лянськи або руле‐
там).
Для приготування на
грилі виробів пласкої
форми, а також для
смаження хліба.
Для смаження вели‐
ких шматків м’яса чи
домашньої птиці з
кістками на одному
рівні полиці. Для при‐
готування запіканок
та зарум’янювання.
Функція на‐
грівання
Використання
Для випікання тортів
з хрусткою основою
Нижній нагрів та для консервуван‐
ня.
Волога кон‐
векція
Ця функція призначе‐
на для заощадження
енергії під час готу‐
вання. Для отриман‐
ня інструкцій щодо
готування див. розділ
«Поради і рекомен‐
дації», Волога кон‐
векція. Під час приго‐
тування дверцята ду‐
хової шафи мають
бути зачинені, аби
функція не перерива‐
лася, а також для за‐
безпечення макси‐
мальної енергоефек‐
тивності духової ша‐
фи. При використанні
цієї функції темпера‐
тура у внутрішній ка‐
мері може відрізняти‐
ся від встановленої
температури. Вико‐
ристовується зали‐
шкове тепло.Потуж‐
ність нагріву може
бути зменшена. Для
ознайомлення із за‐
гальними рекоменда‐
ціями щодо енергоз‐
береження див. роз‐
діл «Енергоефектив‐
ність», Енергозбере‐
ження.При викори‐
станні цієї функції
лампа вимикається
автоматично через
30 секунд.
УКРАЇНСЬКА
Функція на‐
грівання
Регенерація
парою
Використання
Функція нагрі‐ Використання
вання
Розігрівання страв
парою запобігає ви‐
сушуванню їхньої по‐
верхні. Тепло розпо‐
діляється повільно та
рівномірно, що до‐
зволяє відновити
смак і аромат страви,
ніби її щойно було
приготовлено. Цю
функцію можна вико‐
ристовувати для по‐
вторного нагрівання
страви безпосе‐
редньо на тарілці.
Можна одночасно по‐
вторно нагрівати де‐
кілька тарілок на різ‐
них рівнях полиць.
Для приготування
особливо ніжних і
Повільне готу‐ соковитих смажених
страв.
вання
7.4 Спеціальні страви
Функція нагрі‐ Використання
вання
Для зберігання
страв теплими.
Використовуйте цю
функцію для приго‐
Випікання хлібу тування хліба та бу‐
лочок для отриман‐
ня професійного ре‐
зультату з точки зо‐
ру хрусткості, коль‐
ору та блискучої
скоринки.
Для розморожуван‐
ня продуктів (овочі
Розморожуван‐ та фрукти). Час роз‐
морожування зале‐
ня
жить від кількості та
розміру замороже‐
них продуктів.
Страви у пані‐
ровці
Підтримання
теплим
Для нагрівання тарі‐
лок перед подаван‐
Підігрівання та‐ ням страв.
рілок
Для консервування
овочів (наприклад,
Консервування огірків).
Сушіння
Вистоювання
тіста
17
Для сушіння наріза‐
них скибочками
фруктів, овочів і гри‐
бів.
Для прискорення
піднімання дріжджо‐
вого тіста. Запобігає
висиханню поверхні
тіста та зберігає ті‐
сто еластичним.
Для приготування
таких страв, як ла‐
занья або картопля
в паніровці. Для
приготування запіка‐
нок та зарум’яню‐
вання.
7.5 Допомога При Готуванні
Категорія продуктів: Риба/
Морепродукти
Страва
Риба
Риба, запечена
Рибні палички
Рибне філе, замо‐
рожене
Ціла мала риба,
на грилі
Ціла рибина, на
грилі
Ціла рибина, на
грилі
18
www.electrolux.com
Страва
Цілий лосось
Страва
-
Реберця
Свиняча ніжка,
варена
Категорія продуктів: Домашня птиця
Страва
Птиця без кісток
-
Свинина
Спинка свинини
Курячі крильця,
свіжі
Курка
Свиняча шийка
Свиняча лопатка
Курячі крильця,
заморожені
Курячі ніжки, свіжі
Курячі ніжки, за‐
морожені
Теляча рулька
Телятина
Страва
Баранина
Яловичина
Непросмажений
Непросмажений
Дичина
Середній
Добре просмаже‐
ний
Непросмажений
Яловичина посканд.
Середній
Добре просмаже‐
ний
Шмат баранини,
середній
Оленина
• Задня част.
оленя
• Сідло косулі/
оленя
Запечена дичина
Середній
ний
Сідло ягняти
Заєць
• Заяча ніжка
• Сідло зайця
М’ясні хлібці
Добре просмаже‐
Запечена теляти‐
Ніжка ягняти
Тушковане м’ясо
Ростбіф
Теляча спинка
на
Курка, 2 половини
Категорія продуктів: М'ясо
Свиняча ніжка
Філе дичини
Категорія продуктів: Страви для
духовки
Страва
Лазанья заморо‐
жена
-
Овочева запікан‐
ка
-
Солодкі страви
-
УКРАЇНСЬКА
19
Категорія продуктів: Піца/Кіш
Страва
Страва
Піца, тонка
Піца, додаткова
начинка
Піца, заморожена
Піца
Америк. піца за‐
морожена
Піца, охолоджена
Піца-закуска, за‐
морожена
Запечені багети
-
Тістечка фламбе
-
Швейцарськ.
тарт, прісний
-
Кіш-Лорен
-
Гострий відкритий пиріг
Категорія продуктів: Торт/Випічка
Страва
Тістечка зі збити‐
ми вершками
-
Випічка з листко‐
вого тіста
-
Еклери
-
Мигдальні тістеч‐
ка
-
Пісочне печиво
-
Різдвяний штолен Яблучний штру‐
дель, замороже‐
ний
Пиріг на деку
Сирний пиріг, на
деку
-
Опарне тісто
Дріжджове тісто
-
Шоколадні тістеч‐ ка
Рулет з джемом
-
Круглий кекс
-
Дріжджовий пиріг
-
Яблучний пиріг,
закритий
-
Вироби із крихко‐
го тіста
-
Бісквіт
-
Цукрове тістечко
-
Яблучний пиріг
-
Чізкейк, форма
-
Бріош
-
Коржі з пісочного
Основа для пиро‐ тіста
га
Коржі для торта з
тіста на опарі
Бісквіт «Мадера»
-
Тістечка
-
Швейцарс. тарт,
солодк.
-
Пісочний фрукто‐
вий пиріг
Фруктовий пиріг
Дріжджове тісто
Мигдальний пиріг Кекс
-
Випічка
-
Випечені палички -
Фруктовий бісквіт‐
ний торт
Категорія продуктів: Хліб/булочки
Страва
Рулет
Булочки, заморо‐
жені
20
www.electrolux.com
7.7 Встановлення функції
пари
Страва
Чіабатта
Калач
Хліб
Батон-плетінка
Прісний хліб
Категорія продуктів: Гарніри
Страва
Картопля фрі,
тонкими шматоч‐
ками
-
Картопля фрі,
товстими шматоч‐
ками
Картопля фрі, за‐
морожена
-
Крокети
-
Картопля по-се‐
лянськи
-
Картопляні олад‐
ки
-
За необхідності зміни ваги
страви або внутрішньої
температури
використовуйте
або
для встановлення нових
показників.
7.6 Встановлення функції
нагрівання
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Функції нагріву.
3. Натисніть
для підтвердження.
4. Установіть функцію нагріву.
для підтвердження.
5. Натисніть
6. Установіть температуру.
7. Натисніть
для підтвердження.
Кришка лотка для води знаходиться на
панелі керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовуйте лише
холодну водопровідну
воду. Не використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини. Не заливайте
займисті або спиртовмісні
рідини у лоток для води.
1. Натисніть кришку, щоб відкрити
лоток для води.
2. Налийте в лоток приблизно 900 мл
води.
Цієї кількості води вистачає
приблизно на 55-60 хв.
3. Поверніть лоток для води в
початкове положення.
4. Увімкніть духову шафу.
5. Оберіть функцію нагрівання на парі
та встановіть температуру.
6. За потреби увімкніть функцію:
Тривалість
або: Кінц. час
.
Коли парогенератор стає
порожнім, лунає звуковий
сигнал.
Коли час готування закінчиться,
пролунає звуковий сигнал.
7. Вимкніть духову шафу.
8. Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
Зверніться до функції
очищення:Спорожнення
резервуару.
УВАГА
Духова шафа гаряча.
Існує ризик отримати
опік. Будьте обережні
при зливанні води з
резервуара.
9. Після готування на парі вона може
конденсуватися на дні камери.
Завжди протирайте насухо дно
камери, після того як духова шафа
охолоне.
УКРАЇНСЬКА
21
Залиште дверцята відчиненими, щоб
духова шафа повністю просохла.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Зачекайте принаймні 60
хвилин після кожного
готування на парі, щоб
уникнути виходу гарячої
води з випускного клапана.
A
B
C
7.8 Індикатор «Резервуар
порожній»
На дисплеї відображається така
інформація: Потрібна вода, і лунає
сигнал, коли резервуар порожній і його
треба заповнити.
Для додаткової інформації див. розділ
«Щоденне користування»,
Налаштування функції пари.
7.9 Індикатор «Резервуар
повний»
Коли на дисплеї відображається
Резервуар для води заповнено, ви
можете готувати, використовуючи
пару.
Після заповнення резервуара лунає
сигнал.
Якщо залити в резервуар
надто багато води, то
надлишок виллється через
запобіжний отвір на дно
духової шафи.
Зберіть цю воду губкою
або ганчіркою.
7.10 Спорожнення
резервуара для води
УВАГА
Перш ніж зливати воду з
резервуара,
переконайтеся, що духова
шафа холодна.
Щоразу після готування на парі
необхідно зливати воду з резервуара.
1. Підготуйте зливну трубу (С), що
постачається в одній упаковці з
інструкцією. Приєднайте з’єднувач
(В) до одного кінця зливної труби.
2. Помістіть інший кінець зливної
труби (С) у контейнер. Вставте
його нижче випускного клапана (А).
3. Відкрийте дверцята духової шафи і
вставте з’єднувач (В) у випускний
клапан (А).
4. Штовхайте з’єднувач, доки вся
вода не зіллється з резервуара.
Певна кількість води
ще є у резервуарі, коли
на дисплеї з’являється:
Потрібна вода.
Зачекайте, доки з
випускного клапана не
перестане текти вода.
5. Коли вода перестане текти,
витягніть з’єднувач із клапана.
Не використовуйте злиту
воду для повторного
наповнення резервуара.
7.11 Індикатор нагрівання
Індикаторна смуга загоряється при
увімкненні функції нагрівання. Ця
смуга показує збільшення
температури. Коли необхідна
температура буде досягнута, тричі
пролунає звуковий сигнал і
індикаторна смуга проблимає, а потім
зникне.
7.12 швидкий нагрів
Ця функція скорочує час нагріву.
22
www.electrolux.com
Ця функція недоступна для деяких
функцій духової шафи.
Не кладіть продукти до
духової шафи під час
виконання функції
швидкого нагріву.
7.13 Залишкове тепло
Щоб увімкнути функцію, натисніть і
утримуйте кнопку протягом 3 секунд.
Індикатор нагріву змінюється.
При вимкненні духової шафи дисплей
показує залишкове тепло. Залишкове
тепло можна використовувати для
підтримання страви теплою.
8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
8.1 Таблиця функцій
годинника
Функція го‐
динника
Таймер
Використання
Встановлення тайме‐
ра зворотного відліку
(максимум 2 год.
30 хв). Ця функція не
впливає на роботу
духовки.
Використовуйте
для увімкнення функ‐
ції. Натисніть
або
для встановлен‐
для
ня хвилин і
початку відліку.
Трива‐
лість
Налаштування три‐
валості роботи духо‐
вої шафи (макс. 23
год. 59 хв.).
Кінц. час
Налаштування часу
вимикання функції
нагріву (максимум
23 год 59 хв).
Якщо ви встановлюєте час для функції
годинника, зворотній відлік часу
розпочнеться через 5 секунд.
Якщо використовуються
функції годинника:
Тривалість, Кінц. час,
духова шафа вимикає
нагрівальні елементи
через 90% встановленого
часу. За допомогою
залишкового тепла процес
готування продовжується
до закінчення
встановленого часу (3–20
хвилин).
8.2 Налаштування функцій
годинника
Перед використанням
функцій: Тривалість, Кінц.
час, ви маєте спершу
установити функцію
нагрівання та температуру.
Духовка вимикається
автоматично.
Ви можете
використовувати функції:
Тривалість і Кінц. час
одночасно для
автоматичного увімкнення
та вимкнення духової
шафи у заданий час
пізніше.
Функції: Тривалість та Кінц.
час не працюють, коли ви
використовуєте термощуп
для вимірювання
температури всередині
м’яса.
1. Установіть функцію нагріву.
декілька разів, доки
2. Натисніть
на дисплеї не відобразиться
УКРАЇНСЬКА
потрібна функція годинника і
відповідний символ.
3. Натисніть
або
, щоб
установити потрібний час.
4. Натисніть
, щоб продовжити.
Коли час закінчиться, пролунає сигнал.
Духова шафа вимикається. На дисплеї
відобразиться повідомлення.
5. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-який
символ.
8.3 Нагрів+утримання
Умови для застосування функції:
•
•
Встановлена температура
перевищує 80 °C.
Функція: Тривалість налаштована.
Функція: Нагрів+утримання підтримує
приготовлену страву теплою при
температурі 80 °C протягом 30 хвилин.
Вона вмикається після закінчення
програми випікання або смаження.
Цю функцію можна увімкнути або
вимкнути в меню: Стандартні
налаштування.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть функцію нагріву.
3. Встановіть температуру вище 80
°C.
23
4. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться: Нагрів
+утримання.
5. Натисніть
для підтвердження.
Коли виконання функції закінчиться,
пролунає сигнал.
8.4 Додатковий час
Функція: Додатковий час дозволяє
працювати функції нагрівання після
завершення Тривалість.
Вона може
застосовуватись з усіма
функціями нагріву
Тривалість або Зважувати
автоматично.
Не підтримується
функціями нагріву з
термощупом.
1. Коли час приготування закінчиться,
пролунає сигнал. Натисніть будьякий символ.
На дисплеї відображається
повідомлення
2. Натисніть
для увімкнення або
для скасування.
3. Встановіть період дії функції.
4. Натисніть
.
9. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
9.1 Рецепти з Автоматичні
рецепти
У духовій шафі введено ряд рецептів,
які ви можете використовувати.
Рецепти змінювати не можна.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Рецепти. Для
.
підтвердження натисніть
3. Оберіть категорію та страву.
Натисніть
, щоб продовжити.
4. Вибір рецепта Натисніть
продовжити.
, щоб
9.2 Рецепти з Зважувати
автоматично
Ця функція допомагає автоматично
розрахувати час прожарювання. Для її
використання необхідно ввести масу
їжі
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Рецепти. Для
.
підтвердження натисніть
3. Оберіть категорію та страву.
Натисніть
, щоб продовжити.
4. Оберіть функцію: Зважувати
автоматично. Для підтвердження
натисніть
.
24
www.electrolux.com
5. Натисніть
або
, щоб
У деяких програмах
продукт слід перевернути
через 30 хвилин. На
дисплеї відображається
нагадування.
встановити масу їжі. Натисніть
,
щоб продовжити.
Запускається автоматична програма.
6. Вагу можна змінити у будь-який
час. Натисніть
або
, щоб
змінити останню.
7. Коли час закінчиться, пролунає
сигнал. Натисніть будь-який
символ для вимкнення сигналу.
10. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.1 Термощуп
Настроюється два значення
температури: температура духової
шафи та внутрішня температура
страви.
Термощуп призначений для
вимірювання температури всередині
м’яса. Коли м’ясо досягає
встановленого значення, духова шафа
вимикається.
УВАГА
Використовуйте тільки
термощуп, що
постачається з приладом,
або належні запасні
частини.
Під час приготування
термощуп має бути
вставлений у шматок м’яса
та підключений до гнізда.
1. Вставте кінчик термощупа в
шматок м’яса посередині.
2. Підключить штекер термощупа до
гнізда збоку зверху на камері
шафи.
3. Увімкніть духову шафу.
На дисплеї відображається символ
термощупа.
або
не довше
4. Натискайте
5 секунд, щоб установити
внутрішню температуру страви.
5. Установіть функцію нагріву і за
потреби температуру в духовці.
Духова шафа розраховує приблизний
час закінчення. Кінцевий час буде
різним у залежності від кількості
продуктів, встановленої температури
духовки (мінімум 120°C) та режиму
роботи. Духова шафа розрахує час
закінчення приблизно через 30 хв.
6. Щоб змінити внутрішню
температуру, натисніть .
Коли температура м’яса досягне
встановленого значення внутрішньої
температури, пролунає сигнал.
Духовка вимикається автоматично.
7. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-який
символ.
8. Витягніть штекер термощупа із
гнізда та вийміть м’ясо з духової
шафи.
УКРАЇНСЬКА
9. Натисніть
шафу.
, щоб вимкнути духову
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Термощуп гарячий. Існує
ризик отримати опік.
Будьте обережні,
виймаючи вістря та штекер
термощупа.
10.2 Установлення аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок і
переконайтеся, що її ніжки спрямовано
донизу.
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
10.3 Телескопічні рейки
Збережіть інструкції зі
встановлення
телескопічних рейок на
майбутнє.
Телескопічні рейки спрощують
вставляння та виймання поличок.
Деко для випічки / Глибоке деко:
Просуньте деко для випічки / глибоке
деко між напрямними планками
опорних рейок.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки у
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
рейки.
1. Повністю витягніть праву й ліву
телескопічну рейку.
°C
Решітка і деко для випічки / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випічки / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
2. Поставте комбіновану решітку на
телескопічні рейки, а потім
25
26
www.electrolux.com
обережно заштовхніть їх у духову
шафу.
Інжектор та інжекторна трубка
°C
C
D
«С» — інжекторна трубка для
готування на парі, «D» — інжектор для
безпосереднього готування на парі.
Інжекторна трубка (C)
Перш ніж зачинити дверцята духовки,
переконайтеся в тому, що телескопічні
рейки повністю зайшли всередину
духової шафи.
10.4 Аксесуари для готування
парою
Дієтичне деко для готування на парі
Посудина складається зі скляної
ємності, кришки з отвором для
інжекторної трубки (С) і металевої
решітки, яка встановлюється на дно
дека для готування.
Інжектор для безпосереднього
готування на парі (D)
Скляна ємність (A)
Металева решітка (E)
Кришка (B)
•
Не ставте гаряче деко на холодні
чи вологі поверхні.
УКРАЇНСЬКА
27
10.5 Готування на парі в
дієтичному деку
Покладіть страву на металеву решітку
в деку і накрийте кришкою.
1. Вставте інжекторну трубку у
спеціальний отвір у кришці
дієтичного дека.
C
•
Не наливайте холодні рідини в
гаряче деко.
•
Не використовуйте деко на гарячій
варильній поверхні.
•
Не використовуйте для чищення
дека абразивні засоби, металеві
мочалки і порошки.
2. Встановіть деко на другу поличку
знизу.
3. Вставте другий кінець інжекторної
трубки в отвір для пари.
Переконайтеся, що інжекторна трубка
не передавлена і не торкається до
нагрівального елемента у верхній
частині духової шафи.
4. Переключіть духову шафу в режим
готування на парі.
10.6 Безпосереднє готування
на парі
Покладіть продукти на сталевій гриль
у тарілці. Додайте води.
28
www.electrolux.com
УВАГА
Не накривайте кришкою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Будьте обережні при
користуванні форсункою у
працюючій духовій шафі.
Коли плита гаряча, завжди
користуйтесь гумовими
рукавичками, якщо
торкаєтесь форсунки.
Завжди виймайте
форсунку з шафи, якщо
функція приготування на
парі не активна.
2. Встановіть деко на першу або
другу поличку знизу.
Переконайтеся, що інжекторна трубка
не передавлена і не торкається до
нагрівального елемента у верхній
частині духової шафи.
3. Переключіть духову шафу в режим
готування на парі.
Для готування курки, качки, індички,
козеняти або великої риби вставляйте
інжектор (D) прямо в порожнину
всередині м’яса. Подбайте про те, щоб
отвори не були заблоковані.
Форсунка створена
спеціально для
використання на кухні й не
містить небезпечних
матеріалів.
1. Вставте інжектор (D) в інжекторну
трубку (С). Вставте інший кінець в
отвір для пари.
Докладну інформацію про готування
на парі див. у таблицях готування на
парі в розділі «Корисні поради й
підказки».
11. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
11.1 Обране
У цьому меню ви можете зберігати
улюблені налаштування, як-от
тривалість готування, температура і
функція нагрівання. Вони доступні в
меню . Обране. Можна зберегти 20
програм.
Збереження програми
1. Увімкніть духову шафу.
2. Виберіть функцію нагріву або
автоматичну програму.
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
ЗБЕРЕГТИ.
4. Натисніть
, щоб продовжити.
На дисплеї відобразиться перша
вільна комірка пам’яті.
5. Натисніть
, щоб продовжити.
6. Уведіть назву програми.
УКРАЇНСЬКА
Почне мигтіти перша літера.
7. Натисніть
останню.
або
, щоб змінити
8. Натисніть
.
Така літера блимає.
9. У разі потреби повторіть крок 7.
10. Натисніть та утримуйте
для
збереження.
Ви можете здійснювати перезапис
комірок пам'яті. Якщо дисплей
відображає перший вільний запис у
пам’яті, натисніть
натисніть
програму.
або
і
11.3 Контрольний замок
Ця функція запобігає випадковій зміні
функції нагрівання. Її можна увімкнути
лише, коли духова шафа працює.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Встановіть функцію нагрівання чи
налаштування.
кілька разів, доки на
3. Натисніть
дисплеї не відобразиться:
Контрольний замок.
4. Натисніть
Увімкнення програми
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Обране.
, щоб продовжити.
3. Натисніть
4. Оберіть назву улюбленої
програми.
5. Натисніть
, щоб продовжити.
, щоб перейти
Можна натиснути
безпосередньо до меню: Обране
11.2 Використання функції
захисту від доступу дітей
Якщо функцію захисту від доступу
дітей увімкнено, духову шафу
неможливо активувати випадково.
Якщо працює функція
піролізу, дверцята
блокуються автоматично.
Якщо натиснути на будьякий символ, на дисплеї
з’являється повідомлення.
1. Натисніть
дисплей.
, щоб увімкнути
2. Натискайте одночасно
і
,
доки на дисплеї не з’явиться
повідомлення .
Щоб вимкнути функцію захисту від
доступу дітей повторно виконайте крок
2.
, щоб продовжити.
При активній функції
піролізу дверцята
блокуються, а на дисплеї
з’являється символ ключа.
, щоб перезаписати
Можна змінювати назву програми в
меню. Змінити назву програми.
29
Щоб вимкнути цю функцію натисніть
. На дисплеї відобразиться
повідомлення. Натисніть
потім
знову, а
для підтвердження.
При вимкненні духової
шафи, ця функція також
вимикається.
11.4 Set + Go
Функція дозволяє встановлювати
функцію нагрівання (або програму) і
використовувати її пізніше,
натиснувши один раз на будь-який
символ.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Установіть функцію нагріву.
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
Тривалість.
4. Задайте час.
кілька разів, доки на
5. Натисніть
дисплеї не відобразиться: Set +
Go.
6. Натисніть
, щоб продовжити.
Натисніть на будь-який символ (крім
), щоб активувати функцію: Set +
Go. Виконання встановленої функції
нагріву розпочинається.
Коли виконання функції нагрівання
закінчиться, пролунає сигнал.
30
www.electrolux.com
•
•
•
Контрольний замок
активована при роботі
функції нагрівання.
Меню: Стандартні
налаштування дозволяє
увімкнути та вимкнути
функцію: Set + Go.
11.5 Автоматичне вимикання
З міркувань безпеки передбачено, що
духова шафа автоматично
вимикається через деякий час у разі,
якщо функція нагріву активована, але
налаштування не змінюються.
(°C)
(год.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Піролітичне очи‐
щення
4.5
Автоматичне вимикання не
спрацьовує при наступних режимах:
Підсвітка, Термощуп,Тривалість, Кінц.
час.
11.6 Яскравість дисплея
Передбачено два режими яскравості
дисплея:
•
Нічна яскравість — коли духову
шафу вимкнено, яскравість
дисплею є нижчою з 22:00 до 06:00.
Денна яскравість:
– коли духову шафу увімкнено.
– після торкання будь-якого
символу при нічній яскравості
(крім ВКЛ./ВИМК.) дисплей
повертається в режим денної
яскравості на наступні 10
секунд.
– якщо духову шафу вимкнено і
ви встановили функцію:
Таймер. Після закінчення цієї
функції, дисплей повертається в
режим нічної яскравості.
11.7 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
11.8 Запобіжний термостат
Неправильна робота духової шафи чи
пошкоджені компоненти можуть
спричинити небезпечне перегрівання.
Щоб запобігти цьому, духова шафа
обладнана термостатом, який
припиняє подачу живлення. Духова
шафа вмикається автоматично, коли
температура знизиться.
12. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
12.1 Рекомендації щодо
приготування
Духова шафа має п'ять положень для
встановлення поличок.
Нумерація рівнів починається з днища
духової шафи.
У вашій духовій шафі можна випікати
та смажити страви на відміну від
попередньої моделі духовки. У
наведених нижче таблицях надана
інформація про стандартні
УКРАЇНСЬКА
налаштування температури, часу
приготування та положення полички.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
Духова шафа оснащена спеціальною
системою, яка забезпечує циркуляцію
повітря та постійну рециркуляцію пари.
Завдяки цій системі можна готувати
страви в середовищі, насиченому
парою, щоб вони залишалися м’якими
всередині і вкривалися хрусткою
скоринкою ззовні. Це скорочує час
готування та споживання енергії.
Випікання пирогів/тортів
Не відкривайте дверцята, поки не
сплине 3/4 встановленого часу
випікання.
Якщо ви готуєте одночасно на двох
деках, залишайте один рівень між
ними порожнім.
31
Після приготування зачекайте
приблизно 15 хвилин, перш ніж
розрізати м’ясо – так воно не втратить
сік.
Щоб уникнути утворення надмірної
кількості диму в духовій шафі під час
смаження, налийте у піддон трохи
води. Щоб уникнути конденсації диму,
завжди додавайте воду після того, як
вона випарується.
Тривалість приготування
Тривалість приготування залежить від
типу страви, її консистенції та
кількості.
На початку стежте за процесом
приготування страв. Визначте
найкращі параметри (температуру,
тривалість готування тощо) для ваших
рецептів страв, кількості, кухонного
посуду.
Готування м’яса і риби
Якщо страва дуже жирна, встановіть
піддон, щоб уникнути утворення плям,
які буде важко видалити.
12.2 Вентилятор + Пара
Попередньо прогрійте порожню духовку.
ТОРТИ / ВИПІЧКА
(°C)
(хв.)
175
30 - 40
2
Форма для торту, Ø
26 см
Фруктовий пиріг, по‐ 160
переднє прогріван‐
ня не потрібне
80 - 90
2
Форма для торту, Ø
26 см
Панеттоне
150 - 160
70 - 100
2
Форма для торту, Ø
20 см
Сливовий пиріг
160
40 - 50
2
Форма для випікання
хлібу
Тарти, попереднє
прогрівання не по‐
трібне
32
www.electrolux.com
ТОРТИ / ВИПІЧКА
(°C)
(хв.)
Печиво, попереднє
прогрівання не по‐
трібне
150
20 - 35
3 (2 та 4)
Лист для випікання
Булочки з дріжджо‐
вого тіста
180 - 200
12 - 20
2
Лист для випікання
Здобні булочки
180
15 - 20
3 (2 та 4)
Лист для випікання
Використовуйте форму для торту.
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
(°C)
(хв.)
Фаршировані овочі
170 - 180
30 - 40
1
Лазанья
170 - 180
40 - 50
2
Картопляна запіканка
(гратен)
160 - 170
50 - 60
1 (2 та 4)
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Використовуйте решітку.
М’ЯСО
М’ЯСО
(°C)
(°C)
(хв.)
Запечена сви‐
нина, 1 кг
180
90 - 110
Телятина, 1 кг
180
90 - 110
Ростбіф, не‐
просмажений,
1 кг
210
45 - 50
(хв.)
Ростбіф, се‐
200
редньо про‐
смажений, 1 кг
55 - 65
Ростбіф, до‐
190
бре просмаже‐
ний, 1 кг
65 - 75
Ставте посуд на другий рівень
полички.
УКРАЇНСЬКА
РОЗІГРІВАННЯ НА ПАРІ
(°C)
(хв.)
Нога ягняти,
1 кг
175
110 - 130
Ціла курка, 1
кг
200
55 - 65
Страви із сир.
скоринкою
15 - 25
Ціла індичка,
4 кг
170
180 - 240
Паста й соус
10 - 15
Ціла качка, 2
- 2,5 кг
170 - 180
120 - 150
Гарніри
10 - 15
170 - 180
60 - 90
Порціонні
страви
10 - 15
Кролик, нарі‐
заний шма‐
точками
М'ясо
10 - 15
Овочі
10 - 15
(°C)
Використовуйте перший рівень
полички.
Ціла гуска, 3
кг
(°C)
(хв.)
160 - 170
150 - 200
(хв.)
12.3 Приготування в посудині
для випікання дієтичних страв
Використовуйте функцію: Вентилятор
+ Пара.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Установіть температуру на 130 °C.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
ОВОЧІ
РИБА
(хв.)
Помідори
15
Баклажани
15 - 20
Броколі, суцвіття
20 - 25
35 - 50
Цукіні, скибочки
20 - 25
20 - 30
Солодкий перець,
смужки
20 - 25
(°C)
(хв.)
Форель, 3 - 4
рибини, 1,5 кг
180
25 - 35
Тунець, 4 - 6
філе, 1,2 кг
175
Хек
200
Розігрівайте страву на тарілці.
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
33
Цвітна капуста, суцвіт‐ 25 - 30
тя
Кольрабі
25 - 30
Спаржа, біла
25 - 35
34
www.electrolux.com
ОВОЧІ
ГАРНІРИ
(хв.)
Селера, скибочки
30 - 35
Фенхель
30 - 35
Спаржа, зелена
35 - 45
Морква
35 - 40
Установіть температуру на 130 °C.
(хв.)
Вар. картопля, че‐
тверт.
35 - 45
Полента
40 - 45
Неочищена картопля
50 - 60
середнього ступеня го‐
товності
12.4 Регенерація парою
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
М’ЯСО
Установіть температуру на 130 °C.
(хв.)
Варена куряча грудка
25 - 35
Готова шинка
55 - 65
Каселер
80 - 100
10 - 15
Гарніри
10 - 15
Страва для однієї та‐
рілки
10 - 15
М'ясо
10 - 15
(хв.)
Овочі
10 - 15
25 - 30
Страви із сир. скорин‐
кою
15 - 25
РИБА
Установіть температуру на 130 °C.
ГАРНІРИ
(хв.)
Рис
(хв.)
Паста й соус
Установіть температуру на 130 °C.
Форель / Філе лосося
Ставте посуд на другий рівень
полички.
35 - 40
УКРАЇНСЬКА
35
12.5 Смаження і випікання
ТОРТИ
Традиційне
готування
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Збиті сумі‐
ші
170
2
160
3 (2 та
4)
45 - 60
Форма для торту
Вироби з
пісочного
тіста
170
2
160
3 (2 та
4)
20 - 30
Форма для торту
Сирний пи‐ 170
ріг з ма‐
слянкою
1
165
2
80 100
Форма для торту, Ø
26 см
Штрудель
175
3
150
2
60 - 80
Лист для випікання
Пиріг з ва‐
ренням
170
2
165
2
30 - 40
Форма для торту, Ø
26 см
Різдвяний 160
торт, попе‐
редньо
прогрійте
порожню
духовку
2
150
2
90 120
Форма для торту, Ø
20 см
Сливовий
пиріг, по‐
передньо
прогрійте
порожню
духовку
175
1
160
2
50 - 60
Форма для випікання
хлібу
Печиво
140
3
140 - 150 3
25 - 45
Лист для випікання
Безе
120
3
120
3
80 100
Лист для випікання
-
120
2 та 4
80 100
Лист для випікання
Безе, попе‐ редньо
прогрійте
порожню
духовку,
два рівні
36
www.electrolux.com
ТОРТИ
Традиційне
готування
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Булочки,
попе‐
редньо
прогрійте
порожню
духовку
190
3
190
3
12 - 20
Лист для випікання
Еклери
190
3
170
3
25 - 35
Лист для випікання
Еклери,
два рівні
-
-
170
2 та 4
35 - 45
Лист для випікання
Пласкі тар‐ 180
ти
2
170
2
45 - 70
Форма для торту, Ø
20 см
Фруктовий
пиріг
160
1
150
2
110 120
Форма для торту, Ø
24 см
Сендвіч
«Вікторія»
170
1
160
2
30 - 50
Форма для торту, Ø
20 см
Попередньо прогрійте порожню духовку.
ХЛІБ І ПІЦА
Традиційне го‐
тування
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Білий хліб,
1-2 штуки,
0,5 кг кожна
190
1
190
1
60 - 70 -
Житній хліб,
попереднє
прогрівання
не потрібне
190
1
180
1
30 - 45 Форма для ви‐
пікання хлібу
Хлібний ру‐
лет, 6 - 8 бу‐
лочок
190
2
180
2 (2 та 4)
25 - 40 Лист для випі‐
кання
УКРАЇНСЬКА
37
ХЛІБ І ПІЦА
Традиційне го‐
тування
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Піца
230 250
1
230 - 250 1
10 - 20 Лист для випі‐
кання / Глибо‐
ка сковорідка
Коржики
200
3
190
10 - 20 Лист для випі‐
кання
3
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Використовуйте форму для торту.
ВІДКРИТІ ПИРОГИ
Традиційне готу‐
вання
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Відкритий пиріг з макаро‐ 200
нами, попереднє прогрі‐
вання не потрібне
2
180
2
40 - 50
Овочевий флан, попе‐
реднє прогрівання не по‐
трібне
200
2
175
2
45 - 60
Кіші
180
1
180
1
50 - 60
Лазанья
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Каннеллоні
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ставте посуд на другий рівень полички.
Використовуйте решітку.
38
www.electrolux.com
М’ЯСО
Традиційне го‐
тування
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Яловичина
200
190
50 - 70
Свинина
180
180
90 - 120
Телятина
190
175
90 - 120
Англійський ростбіф, ледь про‐
смажений
210
200
50 - 60
Англійський ростбіф, середньо
просмажений
210
200
60 - 70
Англійський ростбіф, добре про‐
смажений
210
200
70 - 75
М’ЯСО
Традиційне готу‐
вання
Вентилятор
(хв.)
(°C)
(°C)
Свиняча лопатка, зі шкір‐ 180
кою
2
170
2
120 - 150
Свиняча гомілка, 2 шмат‐ 180
ки
2
160
2
100 - 120
Ніжка ягняти
190
2
175
2
110 - 130
Ціла курка
220
2
200
2
70 - 85
Ціла індичка
180
2
160
2
210 - 240
Ціла качка
175
2
220
2
120 - 150
Ціла гуска
175
2
160
1
150 - 200
Кролик, нарізаний шма‐
точками
190
2
175
2
60 - 80
Заєць, нарізаний шма‐
точками
190
2
175
2
150 - 200
УКРАЇНСЬКА
39
М’ЯСО
Традиційне готу‐
вання
Вентилятор
(хв.)
(°C)
Цілий фазан
(°C)
190
2
175
2
90 - 120
Ставте посуд на другий рівень полички.
РИБА
Традиційне готу‐ Вентилятор
вання
(хв.)
(°C)
(°C)
Форель / Морський лящ, 3 - 4
рибини
190
175
40 - 55
Тунець / Лосось, 4 - 6 філе
190
175
35 - 60
12.6 Випікання хлібу
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Ставте посуд на другий рівень полички, якщо не зазначено інше.
ХЛІБ
(кг)
(°C)
(хв.)
Білий хліб, 1 - 2 шту‐
ки, 0,5 кг кожна
1
180 - 190
45 - 60
-
Хлібний рулет, 6 - 8
булочок
0.5
190 - 210
20 - 30
Лист для випікання,
ставте посуд на
другий і четвертий
рівень полички.
Житній хліб, 1 - 2 шту‐ 1
ки, 0,5 кг кожна
180 - 200
50 - 70
-
Фокача
190 - 210
20 - 25
Лист для випікання
-
40
www.electrolux.com
12.7 Хрустка випічка з: Функція "Піца"
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Використовуйте перший рівень полички, якщо не зазначено інше.
ПІЦА
(°C)
(хв.)
Піца, тонка скоринка
200 - 220
15 - 25
Лист для випікання
Піца, тонка скоринка
200 - 220
20 - 30
Лист для випікання
Міні-піца
200 - 220
15 - 20
Лист для випікання
Яблучний пиріг
150 - 170
50 - 70
Форма для торту, Ø
20 см
Тарти
170 - 190
35 - 50
Форма для торту, Ø
26 см
Пиріг із цибулею, ставте пос‐ 200 - 220
уд на другий рівень полички
20 - 30
Лист для випікання
12.8 Гриль
Попередньо прогрійте порожню духовку.
Ставте посуд на четвертий рівень полички.
Готуйте на грилі при максимальному налаштуванні температури.
ГРИЛЬ
(кг)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
Стейки з філе, 4 шт.
0.8
12 - 15
12 - 14
Біфштекс, 4 шт.
0.6
10 - 12
6-8
Ковбаски/сосиски, 8
-
12 - 15
10 - 12
Відбивні котлети, 4 шт.
0.6
12 - 16
12 - 14
Курка, половина, 2
1
30 - 35
25 - 30
Кебаб, 4
-
10 - 15
10 - 12
Куряча грудина, 4 шт.
0.4
12 - 15
12 - 14
Бургери, 6
0.6
20 - 30
-
УКРАЇНСЬКА
41
ГРИЛЬ
(кг)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
0.4
12 - 14
10 - 12
Грінки з бутербродною начин‐ кою, 4 - 6
5-7
-
Тост, 4 - 6
2-4
2-3
Рибне філе, 4 шт.
-
12.9 Турбо-гриль
Попередньо прогрійте порожню
духовку.
СВИНИНА
Ставте посуд на перший або другий
рівень полички.
Для розрахунку часу смаження
потрібно помножити час, вказаний у
таблиці нижче, на товщину філе у
сантиметрах.
(хв.)
Лопатка / Ший‐ 160 - 180 90 - 120
ка / Окіст, 1 - 1,5
кг
Відбивні котле‐ 170 - 180 60 - 90
ти / Реберце, 1 1,5 кг
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
(°C)
(хв.)
Ростбіф або фі‐
ле, ледь про‐
смажене
190 - 200 5 - 6
Ростбіф або фі‐
ле, помірного
просмаження
180 - 190 6 - 8
Ростбіф або фі‐
ле, добре про‐
смаження
170 - 180 8 - 10
М’ясні хлібці,
0,75 - 1 кг
160 - 170 50 - 60
Свиняча рулька, 150 - 170 90 - 120
попередньо від‐
варена, 0,75 - 1
кг
ТЕЛЯТИНА
(°C)
(хв.)
Запечена теля‐
тина, 1 кг
160 - 180 90 - 120
Теляча рулька,
1,5 - 2 кг
160 - 180 120 - 150
42
www.electrolux.com
РИБА (НА ПАРІ)
ЯГНЯТИНА
(°C)
150 - 170 100 - 120
Спинка ягняти,
1 - 1,5 кг
160 - 180 40 - 60
(хв.)
Ціла рибина, 1 - 210 - 220 40 - 60
1,5 кг
12.10 Повільне готування
Ця функція дозволяє готувати
нежирне, ніжне м’ясо і рибу. Не
застосовується для: птиці, жирної
смаженої свинини, печені в горщиках.
Температура Термощуп має бути не
вище 65 °C Температура .
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
(°C)
(°C)
(хв.)
Нога ягняти /
Запечена бара‐
нина, 1 - 1,5 кг
(хв.)
Птиця, порцій‐
на, 0,2 - 0,25 кг
кожна
200 - 220 30 - 50
Курка, полови‐
на, 0,4 - 0,5 кг
кожна
190 - 210 35 - 50
Курка, пулярка,
1 - 1,5 кг
190 - 210 50 - 70
Качка, 1,5 - 2 кг
180 - 200 80 - 100
Гуска, 3,5 - 5 кг
160 - 180 120 - 180
Індичка, 2,5 3,5 кг
160 - 180 120 - 150
Індичка, 4 - 6 кг
140 - 160 150 - 240
1. Обсмажте м’ясо 1-2 хвилини з
кожної сторони у сковороді на
великому вогні.
2. Покладіть м’ясо в жаровню або
безпосередньо на решітку.
Підставте під решітку лоток для
збирання жиру.
При використанні цієї функції
готуйте без кришки.
3. Натисніть Термощуп.
4. Оберіть функцію: Повільне
готування. Можна встановити
температуру від 80 °C до 150 °C на
перші 10 хвилин. Температура за
промовчанням 90 °C. Установіть
температуру на Термощуп.
5. Через 10 хвилин духова шафа
автоматично знизить температуру
до 80 °C.
Установіть температуру на 120 °C.
(кг)
(хв.)
Стейки
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Філе яловичини
1 - 1.5
90 - 150
3
Ростбіф
1 - 1.5
120 - 150
1
УКРАЇНСЬКА
43
Установіть температуру на 120 °C.
Запечена телятина
(кг)
(хв.)
1 - 1.5
120 - 150
1
12.11 Розморожування
(кг)
Час розморо‐ Час подальшого
жування (хв.) розморожуван‐
ня (хв.)
Курка
1
100 - 140
20 - 30
Покладіть курку на
перевернуте блю‐
дце, розміщене на
великій тарілці.
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
М'ясо
1
100 - 140
20 - 30
0.5
90 - 120
Переверніть по за‐
вершенні полови‐
ни часу.
Вершки
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Вершки добре зби‐
ваються, навіть за
наявності не повні‐
стю розморожених
згустків.
Форель
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Полуниця
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Масло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Печиво
1.4
60
60
-
12.12 Консервування
Використовуйте для консервування
банки однакового розміру.
Не використовуйте банки з гвинтовими
або багнетними кришками чи металеві
банки.
Використовуйте перший рівень
полички.
Не ставте на деко більше шести
літрових банок для консервування.
Наповніть банки до одного рівня і
закрийте кришками із затискачем.
Банки не повинні торкатися одна
одної.
Налийте приблизно 1/2 л води в деко
для випікання, щоб у духовій шафі
було достатньо вологи.
Коли рідина в банках починає закипати
(приблизно через 35–60 хв. з
літровими банками), вимкніть духову
44
www.electrolux.com
шафу або знижуйте температуру до
100 °C (див. таблицю).
Встановіть температуру на 160 - 170
°C.
ОВОЧІ
(хв.)
Час приго‐
тування
до кипін‐
ня
(хв.)
Продов‐
жувати го‐
тувати
при тем‐
пературі
100 °C
Овочеве
асорті
50 - 60
5 - 10
Кольрабі /
Горошок /
Спаржа
50 - 60
15 - 20
М’ЯКІ ФРУКТИ
(хв.)
Час приготу‐
вання до кипін‐
ня
Полуниця / Чорни‐ 35 - 45
ці / Малина / Сти‐
глий аґрус
КІСТОЧКОВІ ПЛОДИ
(хв.)
Час приго‐
тування
до кипіння
Персики /
Айва / Сли‐
ви
35 - 45
(хв.)
Продов‐
жувати
готувати
при тем‐
пературі
100 °C
10 - 15
12.13 Сушіння - Вентилятор
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату вимкніть
духову шафу через половину заданого
часу, відчиніть дверцята і залиште
прилад для охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Для одного дека ставте посуд на
третій рівень полички.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
ОВОЧІ
ОВОЧІ
(хв.)
Час приго‐
тування
до кипін‐
ня
(хв.)
Продов‐
жувати го‐
тувати
при тем‐
пературі
100 °C
Морква
50 - 60
5 - 10
Огірки
50 - 60
-
(°C)
(год.)
Квасоля
60 - 70
6-8
Перець
60 - 70
5-6
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Гриби
50 - 60
6-8
Трави
40 - 50
2-3
Встановіть температуру на 60 - 70 °C.
УКРАЇНСЬКА
ФРУКТИ
45
(°C)
(год.)
Сливи
8 - 10
Абрикоси
8 - 10
Яблука, скибочки
6-8
Груші
6-9
12.14 Термощуп
(°C)
Запечена телятина
75 - 80
Теляча рулька
85 - 90
Англійський ростбіф,
ледь просмажений
45 - 50
Англійський ростбіф, се‐ 60 - 65
редньо просмажений
Англійський ростбіф, до‐ 70 - 75
бре просмажений
Свиняча лопатка
80 - 82
Свиняча гомілка
75 - 80
Баранина
70 - 75
Курка
98
Заєць
70 - 75
Форель / Морський лящ
65 - 70
Тунець / Лосось
65 - 70
12.15 Волога конвекція рекомендовані аксесуари
Використовуйте темні матові форми та
посуд. Вони краще поглинають тепло,
ніж світлий колір та блискучий посуд.
Деко для піци
Деко для випікання
Темне, матове
діаметр 28 см
Темне, матове
діаметр 26 см
12.16 Волога конвекція
Для отримання найкращих результатів
дотримуйтеся рекомендацій,
зазначених у таблиці нижче.
Формочки
Керамічні
діаметр 8 см,
висота 5 см
Форма для пирога
Темна, матова
діаметр 28 см
46
www.electrolux.com
(°C)
(хв.)
Солодкі булоч‐
ки, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
20 - 30
Рулет, 9 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
30 - 40
Піца, заморо‐
жена, 0,35 кг
решітка
220
2
10 - 15
Рулет з дже‐
мом
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
25 - 35
Брауні
деко для випікання
або глибока жаровня
175
3
25 - 30
Суфле, 6 шт.
керамічні формочки
на решітці
200
3
25 - 30
Бісквітні коржі
форма для коржа на
решітці
180
2
15 - 25
Сендвіч «Вікто‐ форма для випікання 170
рія»
на решітці
2
40 - 50
Приварена ри‐
ба, 0,3 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
20 - 25
Ціла рибина,
0,2 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
25 - 35
Рибне філе, 0,3 деко для піци на ре‐
кг
шітці
180
3
25 - 30
Варене м’ясо,
0,25 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
200
3
35 - 45
Шашлик, 0,5 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
200
3
25 - 30
Печиво, 16 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
20 - 30
Мигдальні ті‐
стечка, 24 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
25 - 35
Кекс, 12 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
30 - 40
Солона випіч‐
ка, 20 шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
180
2
25 - 30
Печиво з пісоч‐ деко для випікання
ного тіста, 20
або глибока жаровня
шт.
150
2
25 - 35
УКРАЇНСЬКА
(°C)
(хв.)
Тарталетки, 8
шт.
деко для випікання
або глибока жаровня
170
2
20 - 30
Овочі, варені,
0,4 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
3
35 - 45
Вегетаріансь‐
кий омлет
деко для піци на ре‐
шітці
200
3
25 - 30
Середземно‐
морські овочі,
0,7 кг
деко для випікання
або глибока жаровня
180
4
25 - 30
12.17 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350-1.
(°C)
(хв.)
Малень‐ Традиційне Деко
3
кі тістеч‐ готування для випі‐
ка, 20
кання
штук на
деко
170
20 - 30
-
Малень‐ Вентиля‐
кі тістеч‐ тор
ка, 20
штук на
деко
Деко
3
для випі‐
кання
150 160
20 - 35
-
Малень‐ Вентиля‐
кі тістеч‐ тор
ка, 20
штук на
деко
Деко
2 та 4 150 для випі‐
160
кання
20 - 35
-
70 - 90
-
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Традиційне Решітка
готування
2
180
47
48
www.electrolux.com
Яблуч‐
ний пи‐
ріг, 2
форми
Ø20 см
Вентиля‐
тор
(°C)
(хв.)
Решітка
2
160
70 - 90
-
Бісквіт,
Традиційне Решітка
форма
готування
для тор‐
та Ø26
cm
2
170
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Вентиля‐
форма
тор
для тор‐
та Ø26
cm
Решітка
2
160
40 - 50
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Бісквіт,
Вентиля‐
форма
тор
для тор‐
та Ø26
cm
Решітка
2 та 4 160
40 - 60
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 10 хвилин.
Пісочні
Вентиля‐
хлібобу‐ тор
лочні ви‐
роби
Деко
3
для випі‐
кання
140 150
20 - 40
-
Пісочні
Вентиля‐
хлібобу‐ тор
лочні ви‐
роби
Деко
2 та 4 140 для випі‐
150
кання
25 - 45
-
Пісочні
Традиційне Деко
3
хлібобу‐ готування для випі‐
лочні ви‐
кання
роби
140 150
25 - 45
-
Тост, 4 - Гриль
6 штук
макс.
2-3 хвилини
на одній сто‐
роні, 2-3 хви‐
лини на дру‐
гій стороні
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
Решітка
4
УКРАЇНСЬКА
Бургер з Гриль
ялови‐
чини, 6
штук, 0,6
кг
Решітка
та під‐
дон для
збиран‐
ня жиру
4
(°C)
(хв.)
макс.
20 - 30
49
Поставте решіт‐
ку на четвертий
рівень, а піддон
для збирання
жиру — на тре‐
тій рівень духо‐
вої шафи. Пере‐
верніть продукт
по завершенні
половини часу
приготування.
Попередньо
прогрійте духо‐
ву шафу протя‐
гом 3 хвилин.
13. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ган‐
чірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чи‐
щення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засо‐
бу для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник
для духових шаф.
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити
загоряння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Всередині духової шафи або на скляній панелі дверцят може
Щоденне
утворюватися конденсат. Щоб зменшити конденсацію, перед при‐
користуван‐ готуванням страви дайте приладові попрацювати протягом 10
ня
хвилин. Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після
кожного використання.
50
www.electrolux.com
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари.
Використовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаван‐
ням засобу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній
машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з ви‐
користанням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у
посудомийній машині.
13.2 Духові шафи з алюмінію
або іржостійкої сталі
1
Дверцята духовки слід чистити лише
вологою ганчіркою або губкою.
Протріть їх насухо м’якою тканиною.
Ніколи не використовуйте сталеві
губки, кислоти чи абразивні матеріали,
оскільки вони можуть пошкодити
поверхню духової шафи. Для чищення
панелі керування духової шафи діють
ті самі, що і вищезазначені,
попередження.
2
Встановіть зняті аксесуари у зворотній
послідовності.
Фіксуючі штифти на
телескопічних напрямних
поличок повинні бути
спрямовані вперед.
13.3 Знімання опор поличок
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
13.4 Піроліз
УВАГА
Перш ніж починати
очищення, переконайтеся
в тому, що резервуар для
води порожній. Див. розділ
«Спорожнення резервуара
для води» у главі
«Щоденне користування».
УВАГА
Будьте обережні,
виймаючи опори для
поличок.
1. Спочатку потягніть передню
частину опорної рейки від бічної
стінки.
2. Потягніть задню частину
направляючої для поличок від
бічної стінки та зніміть її.
УВАГА
Якщо в тій самій шафі
встановлено інші пристрої,
не використовуйте їх
одночасно з функцією:
Піроліз. Це може
пошкодити прилад.
Очищення не почнеться:
•
•
якщо не вийнято термощуп.
якщо дверцята духовки не зачинені.
1. Вийміть усі аксесуари та знімні
опори для полиць.
2. Вимийте внутрішню камеру духової
шафи теплою водою з м'яким
миючим засобом.Помийте
УКРАЇНСЬКА
внутрішнє скло дверцят теплою
водою за допомогою м’якої
ганчірки.
3. Увімкніть духову шафу.
4. Увійдіть в меню і оберіть функцію:
Піроліз. Натисніть
.
5. Встановіть тривалість очищення:
Опція
Опис
Швидко
Для легкого
очищення: 1
h.
Норма
Для
стандартног
о очищення:
1 h 30 min.
Інтенсив
Для
ретельного
очищення: 2
h 30 min.
6. Натисніть
.
Під час чищення дверцята духової
шафи заблоковані і лампочка не
світиться.
Щоб зупинити чищення раніше,
вимкніть духову шафу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Після закінчення
виконання цієї функції
духова шафа дуже гаряча.
Існує ризик отримати опік.
Дверцята залишаються
заблокованими, а деякі з функцій
духової шафи недоступні після
51
завершення чищення, доки
температура в духовці не знизиться.
13.5 Чищення резервуара для
води
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не наливайте воду в
резервуар протягом
процедури чищення.
У процесі чищення вода
може капати з отвору для
пари в камеру духової
шафи. Щоб вода не
попадала на дно духової
шафи, встановіть піддон
на полицю безпосередньо
під отвором для пари.
Через певний час у духовій шафі може
з’явитися вапняний наліт. Щоб
запобігти цьому, почистіть компоненти
духової шафи, які генерують пару.
Щоразу після готування на парі
необхідно зливати воду з резервуара.
Типи води
•
•
•
М’яка вода з невеликим вмістом
вапна — рекомендується
виробником, можна рідше
виконувати процедуру очищення.
Водопровідна вода — можна
використовувати, якщо ваш водогін
оснащений пристроєм для
очищення чи пом’якшення води.
Жорстка вода з великим вмістом
вапна – не впливає на роботу
духової шафи, але необхідно
частіше виконувати чищення.
ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ КАЛЬЦІЮ ЗА ДАНИМИ ВООЗ (Всесвітня організація
охорони здоров’я)
Відкладення
кальцію
Жорсткість води
Класифікація
води
Проводьте
видалення
вапняного на‐
льоту кожні
(французькі
градуси)
(німецькі гра‐
дуси)
0 - 60 мг/л
0-6
0-3
М’яка
75 циклів —
2,5 місяці
60 - 120 мг/л
6 - 12
3-7
Середньої
жорсткості
50 циклів — 2
місяці
52
www.electrolux.com
Відкладення
кальцію
Жорсткість води
(французькі
градуси)
(німецькі гра‐
дуси)
120 - 180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Жорстка (з ви‐ 40 циклів —
соким вмістом 1,5 місяці
вапна)
понад 10
Дуже жорстка
понад 180 мг/л понад 18
1. Налийте в резервуар 850 мл води і
50 мл (5 чайних ложок) лимонної
кислоти. Вимкніть духову шафу и
зачекайте приблизно 60 хвилин.
2. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію: Вентилятор + Пара.
Встановіть температуру 230 °C.
Через 25 хвилин вимкніть духову
шафу і дайте їй охолонути
протягом 15 хвилин.
3. Увімкніть духову шафу і встановіть
функцію: Вентилятор + Пара.
Встановіть температуру від 130 до
230°C. Вимкніть духову шафу
через 10 хвилин.
Дочекайтеся, доки вона охолоне, після
чого продовжіть видалення вмісту
резервуара. Див. розділ
«Спорожнення резервуара для води».
4. Промийте резервуар для води і
видаліть вапняний наліт всередині
духової шафи за допомогою
ганчірки.
5. Вручну промийте зливний шланг
теплою водою з милом. Щоб
уникнути пошкодження, не
використовуйте кислоти, спреї та
інші засоби для чищення.
Класифікація
води
Проводьте
видалення
вапняного на‐
льоту кожні
30 циклів — 1
місяць
Відчинені й не зняті з
приладу дверцята можуть
раптово зачинитися під час
спроби вийняти скляні
панелі.
УВАГА
Не використовуйте духову
шафу без скляних
панелей.
1. Повністю відкрийте дверцята та
знайдіть шарніри на правому боці
дверцят.
2. За допомогою викрутки підніміть і
повністю поверніть правий важіль
шарніра.
13.6 Зняття та встановлення
дверцят
Дверцята духової шафи складаються
із трьох скляних панелей. Для
чищення дверцята духової шафи та
внутрішні скляні панелі можна зняти.
Перш, ніж знімати скляні панелі,
прочитайте всю інструкцію «Зняття та
встановлення дверцят».
3. Знайдіть шарнір на лівому боці
дверцят.
УКРАЇНСЬКА
53
6. Покладіть дверцята на стійку
поверхню, вкриту м’якою тканиною.
7. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
2
B
1
4. Підніміть і повністю поверніть
важіль на лівому шарнірі.
5. Закрийте дверцята духової шафи
до першого фіксованого
положення (наполовину). Потім
підніміть і потягніть дверцята
уперед, виймаючи їх із гнізд.
8. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
9. Утримуйте скляні панелі дверцят
за верхній край та обережно
витягніть їх по черзі. Починайте з
верхньої панелі. Переконайтеся в
тому, що скло повністю вийшло з
опор.
10. Помийте скляні панелі теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляні панелі. Не слід мити скляні
панелі в посудомийній машині.
Після завершення миття встановіть
скляні панелі і дверцята.
Вставляйте скляні панелі (A та B) у
правильному порядку. Перевірте
символ/друк збоку скляної панелі,
кожна скляна панель виглядає порізному, аби полегшити розбирання та
складання.
При правильному встановленні
оздоблення дверцят чути характерне
клацання.
54
www.electrolux.com
A
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
B
УВАГА
Завжди тримайте
галогенову лампу
ганчіркою, щоб запобігти
підгорянню залишків жиру
на лампі.
Задня лампа
Переконайтеся в тому, що ви
правильно встановили середню скляну
панель.
A
B
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
2. Помийте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Установіть скляний плафон.
13.7 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
14. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
14.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вми‐
кається або не працює.
Духову шафу не під’єдна‐ Перевірте, чи правильно
но до мережі або під’єд‐
духову шафу під’єднано
нано неправильно.
до електромережі (див.
схему під’єднання, якщо
така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
УКРАЇНСЬКА
55
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштова‐
но.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Активовано автоматичне
вимкнення.
Зверніться до розділу
«Автоматичне вимкнен‐
ня».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Блокування від дітей.
Зверніться до розділу
«Використання блокуван‐
ня від дітей».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Дверцята зачинені не‐
щільно.
Щільно зачиніть дверця‐
та.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запо‐
біжник перегорить ще
раз, зверніться до квалі‐
фікованого електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Датчик внутрішньої тем‐
ператури не працює.
Вилка датчика внутрішнь‐ Вставте штекер термощу‐
ої температури непра‐
па якнайдалі в гніздо.
вильно встановлена в
гнізді.
У духовій шафі з’явилася Забагато води в резер‐
вода.
вуарі.
Вимкніть духову шафу й
витріть воду ганчіркою
або губкою.
Не працює функція при‐
готування на парі.
У резервуарі немає води.
Заповніть резервуар во‐
дою.
Не працює функція при‐
готування на парі.
Вапняний наліт блокує
отвір.
Перевірте отвір для вихо‐
ду пари. Видаліть вапно.
Щоб спорожнити резер‐
У духовій шафі утворився
вуар для води, потрібно
вапняний наліт.
більше трьох хвилин, або
з отвору для пари витікає
вода.
На дисплея з'являється
«F111».
Почистіть резервуар для
води. Див. розділ «Чи‐
щення резервуара для
води».
Вилка датчика внутрішнь‐ Вставте штекер термощу‐
ої температури непра‐
па якнайдалі в гніздо.
вильно встановлена в
гнізді.
56
www.electrolux.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
На дисплеї відображаєть‐ Збій постачання електро‐ •
ся код помилки, якої не‐
струму.
має в таблиці.
•
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем
у коробці запобіжника,
а потім знову увім‐
кніть.
Якщо код помилки
знову з’являється на
дисплеї, зверніться до
сервісного центру.
Пара й конденсат осіда‐
ють на їжу та внутрішню
поверхню духової шафи.
Ви тримаєте страву в ду‐
ховій шафі занадто до‐
вго.
Не залишайте їжу в духо‐
вій шафі довше ніж на
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
Пристрій увімкнено, але
він не нагрівається. Вен‐
тилятор не працює. На
дисплеї з’являється
"Demo".
Увімкнено демонстрацій‐
ний режим.
Див. розділ «Базові нала‐
штування» в розділі «Що‐
денне користування».
14.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
15.1 Технічні дані
Напруга
220-240 В
Частота
50 - 60 Гц
УКРАЇНСЬКА
57
16. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
16.1 Енергозбереження
Вентилятор і лампа продовжують
працювати. При вимкненні духової
шафи дисплей показує залишкове
тепло. Залишкове тепло можна
використовувати для підтримання
страви теплою.
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Залишкове тепло
У разі використання деяких функцій
духової шафи, коли активується
програма з вибором часу (тривалість,
кінц. час) і час готування перевищує
30 хвилин, нагрівальні елементи
автоматично вимкнуться раніше в
деяких функціях духової шафи.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою. На дисплеї з’являється
індикатор залишкового тепла або
температури.
Готування з вимкненою лампою
Вимкніть лампу під час готування.
Вмикайте її лише за потреби.
Волога конвекція
Функція, призначена для збереження
енергії під час готування.
При використанні цієї функції лампа
вимикається автоматично через
30 секунд. Ви можете ввімкнути лампу
знову, але ця дія призведе до
зниження очікуваної ефективності
збереження енергії.
17. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
58
www.electrolux.com
УКРАЇНСЬКА
59
867355302-C-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising