Electrolux | EOC6H71X | User manual | Electrolux EOC6H71X User Manual

Electrolux EOC6H71X User Manual
EOC6H71X
EOC6H71Z
CS
Parní trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................17
10. TIPY A RADY................................................................................................. 18
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 34
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 38
13. INSTALACE....................................................................................................40
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 42
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
•
•
•
•
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
ČESKY
•
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
•
5
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
•
•
2.5 Vaření v páře
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
7
15
5
14
4
8
3
9
2
1
10
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
12
13
14
15
11
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Displej
Ovladač (teploty)
Zásobník na vodu
Topný článek
Zásuvka pečicí sondy
Osvětlení
Ventilátor
Vlis vnitřku trouby - Zásobník na
čištění vodou
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vypouštěcí hadice
Ventil pro vypouštění vody
Polohy roštů
Vstup páry
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tla‐
čítko
Funkce
Popis
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce MINUTKY.
Podržením tlačítka déle než tři sekundy
zapnete či vypnete osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo
teploty pečicí sondy (je-li součástí vý‐
bavy). Použijte pouze v případě, že je
spuštěná pečicí funkce.
8
www.electrolux.com
4.2 Displej
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Časovač / teplota
B. Ukazatel zahřívání a zbytkového
tepla
C. Zásobník na vodu
D. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
E. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
F. Hodiny / minuty
G. Režim Demo (pouze u vybraných
modelů)
H. Funkce hodin
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
1. Nastavte funkci .Nastavte
maximální teplotu.
2. Nechte troubu pracovat jednu
hodinu.
3. Nastavte funkci . Nastavte
maximální teplotu.
4. Nechte troubu pracovat 15 minut.
5. Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Z trouby může vycházet zápach
a kouř. Zajistěte v místnosti dostatečné
větrání.
5.2 Předehřátí
Před prvním použitím prázdnou troubu
předehřejte.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
ČESKY
Funkce trou‐ Použití
by
Funkce trou‐ Použití
by
Ke zkrácení doby
rozehřátí.
rychlé zahřátí
Pravý horký
vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
Vlhký kon‐
vekční
vzduch
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
Příprava piz‐ zlatova a dosažení
křupavého spodku.
zy
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
Horní/spodní úrovni trouby.
ohřev / Čiště‐ Další informace o funkci
Čištění vodou naleznete
ní vodou
v kapitole „Čištění a
údržba“.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní ohřev zavařování potravin.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Rozmrazová‐ Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
9
Velkoplošný
Gril
Turbo gril
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Je využito zbytkové
teplo.Může dojít ke sní‐
žení tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie.Tato funkce by‐
la použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
Ke grilování plochých
kusů ve velkém množ‐
ství a opékání chleba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K přípravě jídel v páře.
Pomocí této funkce sní‐
Horký vzduch žíte délku přípravy jídla,
uchováte tak jeho vita‐
+ Pára
míny a živiny. Zvolte
funkci a nastavte teplo‐
tu mezi 130 °C až 230
°C.
10
www.electrolux.com
6.3 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
6.4 rychlé zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
1. Otočením ovladače funkcí trouby
nastavte funkci rychlého zahřátí.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když trouba dosáhne nastavené teploty,
zazní zvukový signál.
3. Nastavte funkci trouby.
Maximální objem zásobníku je 900
ml. Vystačí přibližně na 55 – 60 minut
přípravy jídla.
4. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
5. Nastavte teplotu v rozmezí od 130 °C
do 230 °C.
Toto teplotní rozpětí zajišťuje u
přípravy v páře dobré výsledky.
6. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte.
Po každém použití funkce páry vyčkejte
nejméně 60 minut, abyste zabránili úniku
horké vody z ventilu pro vypouštění
vody.
POZOR!
Spotřebič je horký. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování zásobníku na
vodu buďte opatrní.
6.7 Kontrolka zásobníku vody
Při pečení v páře ukazatel zásobníku na
vodu na displeji zobrazuje hladinu vody.
•
Když je zásobník plný, na displeji se
•
a zazní zvukový signál.
zobrazí
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
Když je zásobník plný z poloviny, na
•
.
displeji se zobrazí
Když je zásobník prázdný, na displeji
6.5 Ukazatel ohřevu
Když je zapnuta funkce trouby, stavové
se postupně
čárky na displeji
zobrazují podle toho, jak teplota v troubě
stoupá, a přestávají se zobrazovat, když
teplota klesá.
6.6 Vaření v páře
Používejte pouze vodu.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Nastavte funkci .
2. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
3. Naplňte zásobník vodou, dokud se
na displeji nezobrazí ukazatel Plný
zásobník.
se zobrazí
a zazní zvukový
signál. Znovu naplňte zásobník
vodou.
Jestliže do zásobníku
nalijete příliš mnoho vody,
přebytečná voda se vylije
bezpečnostní výpustí na dno
trouby.
Odstraňte vodu pomocí
houbičky.
6.8 Vyprázdnění zásobníku na
vodu
POZOR!
Před vyprázdněním
zásobníku na vodu se
ujistěte, že je trouba
vychladlá.
ČESKY
1. Připravte vypouštěcí hadici (C), která
je součástí balení s návodem k
použití. Spojku (B) nasuňte na jeden
konec vypouštěcí hadice.
2. Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej
níže než vypouštěcí ventil (A).
A
B
C
11
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
4. Na spojku při vypouštění zásobníku
na vodu neustále tlačte.
Voda může zůstat uvnitř, když se na
displeji zobrazí:
Vyčkejte, dokud
voda z vypouštěcího ventilu
nepřestane vytékat.
5. Když voda přestane vytékat,
vytáhněte spojku z ventilu.
Vypuštěnou vodu
nepoužívejte pro opětovné
naplnění zásobníku.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce ho‐
din
DENNÍ ČAS
TRVÁNÍ
UKONČENÍ
ODLOŽENÝ
START
Použití
Slouží ke zobrazení ne‐
bo změně denního ča‐
su. Čas můžete změnit
pouze tehdy, když je
trouba vypnutá.
Slouží k nastavení délky
provozu trouby. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funk‐
ce.
Slouží k nastavení, kdy
se trouba vypne. Použi‐
jte pouze v případě, že
je nastavená pečicí
funkce.
Spojení funkce TRVÁNÍ
a UKONČENÍ.
Funkce ho‐
din
MINUTKA
Použití
Slouží k nastavení od‐
počítávání času. Tato
funkce nemá žádný vliv
na provoz trouby. Funk‐
ci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vy‐
pnuté trouby.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Nastavte hodiny otočením ovladače
teploty.
2. Potvrďte stisknutím
minuty.
a nastavte
a nastavená
Na displeji se zobrazí
hodina. "00“ bliká.
3. Nastavte aktuální minuty otočením
ovladače teploty.
4. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
12
www.electrolux.com
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud
nezačne blikat
.
3. Nastavte minuty otočením ovladače
teploty a volbu potvrďte stisknutím
tlačítka . Nastavte hodiny
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Po uplynutí nastaveného doby Trvání zní
dvě minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
, dokud
.
nezačne blikat
3. Nastavte hodiny otočením ovladače
teploty a volbu potvrďte stisknutím
tlačítka . Nastavte minuty
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Po nastavené době Ukončení zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nastavte hodiny doby TRVÁNÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka
.
Na displeji bliká
.
4. Nastavte hodiny doby UKONČENÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka .
Nastavte minuty doby UKONČENÍ
otočením ovladače teploty a volbu
potvrďte stisknutím tlačítka
. Na
displeji se zobrazuje
a
nastavená teplota.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po nastavené době UKONČENÍ zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.6 Nastavení funkce MINUTKA
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
3. Nastavte minuty doby TRVÁNÍ
otočením ovladače teploty a volbu
, dokud
Funkci minutky lze nastavit se zapnutou i
vypnutou troubou.
1. Opakovaně stiskněte
, dokud na
displeji nezačne blikat
a „00“.
2. Nastavte sekundy a poté minuty
otočením ovladače teploty.
Je-li nastavený čas delší než 60
.
minut, na displeji začne blikat
3. Nastavte hodiny.
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. "Na displeji bliká
„00:00“ a . Chcete-li signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
ČESKY
13
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí
sondu dodávanou spolu s
troubou nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když maso dosáhne nastavené teploty
středu, začne blikat symbol
a teplota
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
signál.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso z trouby.
7. Vypněte troubu.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Při každém zasunutí pečicí sondy do
zásuvky je zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit trvání ani
ukončení.
Když trouba poprvé vypočítává
předběžný čas trvání, na displeji bliká
symbol . Když je výpočet dokončen,
na displeji se zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí během
přípravy jídla a v případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času trvání na
displeji.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v
mase a v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
:
1. Stiskněte
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa; v
případě potřeby ji lze do pěti
sekund změnit.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby; v
případě potřeby ji lze do pěti
sekund změnit. Tyto údaje jsou
dostupné pouze ve fázi ohřevu.
14
www.electrolux.com
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
8.3 Teleskopické výsuvy
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
1. Pravý i levý teleskopický výsuv zcela
vytáhněte.
°C
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do trouby.
ČESKY
Tryska a hadice
°C
C
D
„C“ je hadice pro vaření v páře a „D“ je
tryska pro přímé vaření v páře.
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Hadice (C)
8.4 Příslušenství pro vaření v
páře
Dietní zapékací mísa pro funkce
vaření v páře
Zapékací mísa se skládá ze skleněné
mísy, víka s otvorem pro hadici (C) a
ocelového roštu, který se pokládá na dno
zapékací mísy.
Tryska pro přímé vaření v páře (D)
Skleněná mísa (A)
Ocelový rošt (E)
Víko (B)
•
Horkou zapékací mísu nepokládejte
na chladné či mokré povrchy.
15
16
www.electrolux.com
8.5 Vaření v páře v dietní
zapékací míse
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy a zakryjte jej víkem.
1. Zasuňte hadici do speciálního otvoru
ve víku dietní zapékací mísy.
C
•
Do horké zapékací mísy nedávejte
studené tekutiny.
•
Zapékací mísu nepokládejte na
horkou varnou desku.
•
Zapékací mísu nemyjte pomocí
drátěnek, škrabek či čisticích prášků.
2. Vložte zapékací mísu na druhou
úroveň roštu odspodu.
3. Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
4. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
8.6 Přímé vaření v páře
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy. Přidejte trochu vody.
POZOR!
Nepoužívejte víko mísy.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Při používání trysky za
chodu trouby buďte opatrní.
Když je trouba horká, vždy
pro manipulaci s tryskou
používejte chňapky. Když
nepoužíváte parní funkci,
vyndejte vždy trysku z
trouby.
Použitá hadice je speciálně
navržená pro přípravu jídel a
neobsahuje nebezpečné
látky.
17
2. Vložte zapékací mísu na první nebo
druhou úroveň roštu odspodu.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
3. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlečí, velkou rybu nebo podobné jídlo,
zasuňte trysku (D) přímo do duté části
masa. Ujistěte se, že nejsou otvory
ucpané.
1. Zasuňte trysku (D) do hadice (C).
Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
Další informace o vaření v páře najdete v
tabulkách pro vaření v páře v rámci
kapitoly „Tipy a rady“.
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
9.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je trouba v
provozu.
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
Když je funkce blokování tlačítek
zapnutá, nastavení teploty a času nelze
u probíhající funkce trouby nedopatřením
změnit.
a
.
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a
.
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se na
pět sekund zobrazí Loc.
18
www.electrolux.com
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko při zapnuté
funkci blokování tlačítek, na
displeji se zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem funkcí trouby,
trouba se vypne.
Když troubu vypnete, zatímco je zapnutá
funkce blokování tlačítek, tato funkce se
automaticky přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz „Použití
dětské bezpečnostní pojistky“.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazatel zbytkového tepla
Když troubu vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C.Otočením ovladačem teploty doleva či
doprava můžete zkontrolovat teplotu
trouby.
9.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
30 - 115
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
9.5 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
9.6 Bezpečnostní termostat
Nesprávná obsluha trouby nebo vadné
součásti mohou způsobit nebezpečné
přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato
trouba vybavena bezpečnostním
termostatem, který přeruší napájení. Po
poklesu teploty se trouba opět
automaticky zapne.
(h)
12.5
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
10.1 Doporučení k pečení
Trouba má pět poloh roštů.
Polohy roštů v troubě se počítají zdola.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Tato trouba je vybavena speciálním
systémem, který zajišťuje oběh vzduchu
a stálou recyklaci páry. Tento systém
umožňuje pečení a vaření v páře, takže
jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají
kůrčičku. Zkracuje dobu přípravy a také
snižuje spotřebu energie.
ČESKY
Pečení moučníků
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4
času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy na
pečení, musí být mezi plechy jedna
úroveň drážek volná.
Pečení masa a ryb
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v troubě
nevytvořily skvrny, které by již nemusely
jít odstranit.
Před podáváním nechte maso odpočívat
asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte,
aby nevytekla šťáva.
19
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte
dolitím vody pokaždé, když se odpaří.
Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
10.2 Horký vzduch + Pára
Předehřejte prázdnou troubu.
KOLÁČE / PEČIVO
(°C)
(min)
Koláče, předehřátí
není zapotřebí
175
30 - 40
2
Koláčová forma, Ø 26
cm
Ovocný koláč,
předehřátí není
zapotřebí
160
80 - 90
2
Koláčová forma, Ø 26
cm
Panettone
150 - 160
70 - 100
2
Koláčová forma, Ø 20
cm
Švestkový koláč
160
40 - 50
2
Forma na chleba
Sušenky, předehřátí
není zapotřebí
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Plech na pečení
Sladké pečivo
180 - 200
12 - 20
2
Plech na pečení
Briošky
180
15 - 20
3 (2 a 4)
Plech na pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte plech na pečení.
20
www.electrolux.com
CHLÉB / PIZZA
(°C)
(min)
Bílý chléb, 2x 0,5 kg každý 180 - 190
45 - 60
2
Pečivo, 6 - 8, 0,5 kg
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
Pizza
200 - 220
20 - 30
2
(°C)
(min)
Plněná zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Zapečené brambory
160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Použijte koláčovou formu.
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
MASO
(°C)
(min)
Jehněčí kýta,
1 kg
175
110 - 130
Celé kuře, 1
kg
200
55 - 65
(°C)
(min)
Vepřová peče‐
ně, 1 kg
180
90 - 110
Celá krůta, 4
kg
170
180 - 240
Telecí, 1 kg
180
90 - 110
Celá kachna,
2 - 2,5 kg
170 - 180
120 - 150
Králík, napor‐
covaný
170 - 180
60 - 90
Hovězí pečeně, 210
nepropečená, 1
kg
45 - 50
Hovězí pečeně, 200
středně prope‐
čená, 1 kg
55 - 65
Rostbíf, prope‐
čený, 1 kg
65 - 75
190
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
ČESKY
Použijte druhou polohu roštu.
Nastavte teplotu 150 °C.
Celá husa, 3
kg
(°C)
(min)
160 - 170
150 - 200
ZELENINA
Použijte druhou polohu roštu.
(min)
Rajčata
15
Lilek
15 - 20
Brokolice, růžičky
20 - 25
(min)
Cukety, plátky
20 - 25
Pstruh, 3 - 4 ry‐ 180
by, 1,5 kg
25 - 35
Paprika, proužky
20 - 25
Tuňák, 4 - 6 fi‐
letů, 1,2 kg
175
35 - 50
Květák, růžičky
25 - 30
Kedluben
25 - 30
Hejk
200
20 - 30
Chřest, bílý
25 - 35
Celer, plátky
30 - 35
Fenykl
30 - 35
Chřest, zelený
35 - 45
Mrkev
35 - 40
RYBY
(°C)
Znovu ohřejte vaše jídlo na talíři.
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
Nastavte teplotu 150 °C.
OHŘEV V PÁŘE
(°C)
(min)
Dušená/zapé‐
kaná jídla
130
15 - 25
Těstoviny s
omáčkou
130
10 - 15
Přílohy
130
MASO
(min)
Pošírovaná kuřecí prsa
25 - 35
10 - 15
Vařená šunka
55 - 65
Uzené maso
80 - 100
Jídla na jeden
talíř
130
10 - 15
maso
130
10 - 15
Zelenina
130
10 - 15
10.3 Vaření v dietní zapékací
míse
Použití funkce: Horký vzduch + Pára.
Nastavte teplotu 150 °C.
21
22
www.electrolux.com
PŘÍLOHY
RYBY
(min)
(min)
Pstruh / Filet z lososa
25 - 30
Nastavte teplotu 150 °C.
PŘÍLOHY
Vařené brambory,
čtvrtky
35 - 45
Polenta
40 - 45
Neloupané brambory,
střední
50 - 60
(min)
Rýže
35 - 40
10.4 Pečení moučných jídel a masa
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Šlehané re‐
cepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Koláčová for‐
ma
Křehké těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Koláčová for‐
ma
Tvarohový ko‐ 170
láč s podmá‐
slím
1
165
2
80 100
Koláčová for‐
ma, Ø 26 cm
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Plech na peče‐
ní
Marmeládový
dort
170
2
165
2
30 - 40
Koláčová for‐
ma, Ø 26 cm
Jemná bábov‐ 160
ka,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
2
150
2
90 120
Koláčová for‐
ma, Ø 20 cm
ČESKY
23
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Švestkový ko‐ 175
láč,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
1
160
2
50 - 60
Forma na chle‐
ba
Muffin
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Plech na peče‐
ní
Muffin, dvě
úrovně
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Plech na peče‐
ní
Muffin, tři
úrovně
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Plech na peče‐
ní
Sušenky
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Plech na peče‐
ní
Sušenky, dvě
úrovně
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Plech na peče‐
ní
Sušenky, tři
úrovně
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Plech na peče‐
ní
Pusinky
120
3
120
3
80 100
Plech na peče‐
ní
Pusinky, dvě
úrovně,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
-
120
2a4
80 100
Plech na peče‐
ní
Žemle,
190
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
3
190
3
12 - 20
Plech na peče‐
ní
Banánky
190
3
170
3
25 - 35
Plech na peče‐
ní
Banánky, dvě
úrovně
-
-
170
2a4
35 - 45
Plech na peče‐
ní
2
170
2
45 - 70
Koláčová for‐
ma, Ø 20 cm
Ploché koláče 180
s náplní
24
www.electrolux.com
MOUČNÍKY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
Bohatý ovoc‐
ný koláč
160
(°C)
1
150
2
110 120
Koláčová for‐
ma, Ø 24 cm
Předehřejte prázdnou troubu.
CHLÉB A PIZZA
Horní/spodní ohřev Pravý horký vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Bílý chléb, 1 - 2
kusy, 0,5 kg
každý
190
1
190
1
60 - 70 -
Žitný chléb,
předehřátí není
zapotřebí
190
1
180
1
30 - 45 Forma na
chleba
Bagety/kaiserky, 190
6 - 8 kusů
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40 Plech na
pečení
Pizza
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20 Smaltovaný
plech
Čajové koláčky
200
3
190
3
10 - 20 Plech na
pečení
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte koláčovou formu.
ČESKY
KOLÁČE S NÁPLNÍ
Horní/spodní ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Těstovinový nákyp,
předehřátí není
zapotřebí
200
2
180
2
40 - 50
Zeleninový nákyp,
předehřátí není
zapotřebí
200
2
175
2
45 - 60
Lotrinský slaný koláč
180
1
180
1
50 - 60
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Zapečené cannelloni
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte tvarovaný rošt.
MASO
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Hovězí
200
190
50 - 70
Vepřové
180
180
90 - 120
Telecí
190
175
90 - 120
Anglický rostbíf, nepropečený
210
200
50 - 60
Anglický rostbíf, středně propečený 210
200
60 - 70
Anglický rostbíf, dobře propečený
200
70 - 75
210
25
26
www.electrolux.com
MASO
Horní/spodní ohřev Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Vepřové plecko, s kůží
180
2
170
2
120 - 150
Vepřové nožičky, 2 kusy
180
2
160
2
100 - 120
Jehněčí kýta
190
2
175
2
110 - 130
Celé kuře
220
2
200
2
70 - 85
Celá krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá husa
175
2
160
1
150 - 200
Králík, naporcovaný
190
2
175
2
60 - 80
Zajíc, naporcovaný
190
2
175
2
150 - 200
Celý bažant
190
2
175
2
90 - 120
Použijte druhou polohu roštu.
RYBY
Horní/spodní
ohřev
Pravý horký
vzduch
(min)
(°C)
(°C)
Pstruh / Pražma, 3 - 4 ryby
190
175
40 - 55
Tuňák / Losos, 4 - 6 filetů
190
175
35 - 60
10.5 Gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte čtvrtou polohu roštu.
Gril s maximálním nastavením teploty.
ČESKY
GRIL
(kg)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí svíčková, 4 kusy
0,8
12 - 15
12 - 14
Hovězí steak, 4 kusy
0,6
10 - 12
6-8
Klobásy, 8
-
12 - 15
10 - 12
Vepřové kotlety, 4 kusy
0,6
12 - 16
12 - 14
Půlka kuřete, 2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby, 4
-
10 - 15
10 - 12
Kuřecí prsa, 4 kusy
0,4
12 - 15
12 - 14
Hamburgery, 6
0,6
20 - 30
-
Rybí filé, 4 kusy
0,4
12 - 14
10 - 12
Toasty, 4 - 6
-
5-7
-
Topinky, 4 - 6
-
2-4
2-3
10.6 Turbo gril
Předehřejte prázdnou troubu.
Použijte první nebo druhou polohu roštu.
HOVĚZÍ
Pro výpočet doby pečení vynásobte čas
uvedený v tabulce níže počtem
centimetrů tloušťky masa.
(°C)
Hovězí pečeně
nebo filet, dobře
propečený
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Hovězí pečeně
190 - 200 5 - 6
nebo filet, nepro‐
pečený
Hovězí pečeně
180 - 190 6 - 8
nebo filet,
středně propeče‐
ný
(min)
170 - 180 8 - 10
VEPŘOVÉ
(°C)
(min)
Plecko / Krkovi‐
160 - 180 90 - 120
ce / Kýta v celku,
1 - 1,5 kg
Kotlety / Vepřová 170 - 180 60 - 90
žebírka, 1 - 1,5
kg
27
28
www.electrolux.com
DRŮBEŽ
VEPŘOVÉ
(°C)
Sekaná, 0,75 - 1
kg
Vepřové koleno, 150 - 170 90 - 120
předvařené, 0,75
- 1 kg
TELECÍ
(°C)
(°C)
(min)
160 - 170 50 - 60
(min)
(min)
Kusy drůbeže,
každá 0,2 - 0,25
kg
200 - 220 30 - 50
Půlka kuřete,
každá 0,4 - 0,5
kg
190 - 210 35 - 50
Kuře, brojler, 1 1,5 kg
190 - 210 50 - 70
Kachna, 1,5 - 2
kg
180 - 200 80 - 100
Husa, 3,5 - 5 kg
160 - 180 120 - 180
Telecí pečeně, 1
kg
160 - 180 90 - 120
Krůta, 2,5 - 3,5
kg
160 - 180 120 - 150
Telecí koleno ,
1,5 - 2 kg
160 - 180 120 - 150
Krůta, 4 - 6 kg
140 - 160 150 - 240
RYBY (DUŠENÉ)
JEHNĚČÍ
(°C)
(min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pečeně,
1 - 1,5 kg
150 - 170 100 - 120
Jehněčí hřbet, 1
- 1,5 kg
160 - 180 40 - 60
(°C)
Celá ryba, 1 1,5 kg
(min)
210 - 220 40 - 60
ČESKY
29
10.7 Rozmrazování
(kg)
Doba rozmra‐ Další čas roz‐
zování (min)
mrazování (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na ob‐
rácený talířek ve
velkém talíři. V po‐
lovině doby obraťte.
maso
1
100 - 140
20 - 30
0,5
90 - 120
V polovině doby ob‐
raťte.
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snad‐
no ušlehat, i když
jsou v ní ne zcela
rozmražené kous‐
ky.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Zdobený dort
1,4
60
60
-
10.8 Sušení - Pravý horký
vzduch
ZELENINA
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
(°C)
(h)
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zeleni‐
na
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
ZELENINA
OVOCE
Fazole
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
(h)
Švestky
8 - 10
30
www.electrolux.com
OVOCE
(°C)
(h)
Anglický rostbíf, dobře
propečený
Meruňky
8 - 10
Vepřové plecko
80 - 82
Jablečné plátky
6-8
Vepřové nožičky
75 - 80
Hrušky
6-9
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / Pražma
65 - 70
Tuňák / Losos
65 - 70
10.9 Pečicí sonda
(°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, neprope‐ 45 - 50
čený
Anglický rostbíf, středně
propečený
60 - 65
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
10.11 Vlhký konvekční vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
70 - 75
10.10 Vlhký konvekční vzduch doporučená příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
ČESKY
(°C)
(min)
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
Pečivo, 9 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
30 - 40
Mražená pizza,
0,35 kg
tvarovaný rošt
220
2
10 - 15
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
25 - 35
Sušenka brow‐
nie
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
175
3
25 - 30
Suflé, 6 kusů
keramické pečicí šálky 200
na tvarovaný rošt
3
25 - 30
Koláčový korpus dortový korpus na tva‐ 180
z piškotového
rovaný rošt
těsta
2
15 - 25
Piškotový dort
zapékací mísa na tva‐
rovaný rošt
170
2
40 - 50
Pošírovaná ry‐
ba, 0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
20 - 25
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
180
3
25 - 30
Pošírované ma‐
so, 0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
35 - 45
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
200
3
25 - 30
Sušenky, 16 ku‐ plech na pečení nebo
sů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
20 - 30
31
32
www.electrolux.com
(°C)
(min)
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 35
Muffin, 12 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
170
2
30 - 40
Slané pečivo, 20 plech na pečení nebo
kusů
pekáč na zachycení
tuku
180
2
25 - 30
Sušenky z
křehkého těsta,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
150
2
25 - 35
Ovocné koláčky, plech na pečení nebo
8 kusů
pekáč na zachycení
tuku
170
2
20 - 30
Zelenina, poší‐
rovaná, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
3
35 - 45
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tva‐
rovaný rošt
200
3
25 - 30
Středomořská
zelenina, 0,7 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení
tuku
180
4
25 - 30
10.12 Informace pro zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
(°C)
(min)
Malé ko‐ Horní/spod‐ Plech na 3
láčky, 20 ní ohřev
pečení
kousků
na plech
170
20 - 30
-
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 3
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
ČESKY
33
(°C)
(min)
Malé ko‐ Pravý horký Plech na 2 a 4
láčky, 20 vzduch
pečení
kousků
na plech
150 160
20 - 35
-
Jablečný Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
koláč, 2 ní ohřev
ný rošt
formy, Ø
20 cm
180
70 - 90
-
Jablečný Pravý horký Tvarova‐ 2
koláč, 2 vzduch
ný rošt
formy, Ø
20 cm
160
70 - 90
-
Piškoto‐ Horní/spod‐ Tvarova‐ 2
vý koláč, ní ohřev
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
170
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 50
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Piškoto‐ Pravý horký Tvarova‐ 2 a 4
vý koláč, vzduch
ný rošt
v koláčo‐
vé formě
Ø26 cm
160
40 - 60
Předehřejte trou‐
bu po dobu 10
minut.
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 3
vzduch
pečení
140 150
20 - 40
-
Máslové
sušenky
Pravý horký Plech na 2 a 4
vzduch
pečení
140 150
25 - 45
-
Máslové
sušenky
Horní/spod‐ Plech na 3
ní ohřev
pečení
140 150
25 - 45
-
Topinky,
4 - 6 ku‐
sů
Gril
max.
2 - 3 minuty z Předehřejte trou‐
jedné strany; bu po dobu 3 mi‐
2 - 3 minuty z nut.
druhé strany
Tvarova‐ 4
ný rošt
34
www.electrolux.com
Hovězí
Gril
hambur‐
ger, 6
kusů, 0,6
kg
Tvarova‐ 4
ný rošt a
odkapá‐
vací
plech
(°C)
(min)
max.
20 - 30
Tvarovaný rošt
vložte na čtvrtou
úroveň a odka‐
pávací plech na
třetí úroveň trou‐
by. V polovině
přípravy jídlo ot‐
očte.
Předehřejte trou‐
bu po dobu 3 mi‐
nut.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či
zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího peká‐
če.
Každodenní
použití
V troubě nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet
vlhkost. Ke snížení kondenzace troubu před přípravou jídla vždy na
10 minut předehřejte. Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém
použití.
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysu‐
šit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Neči‐
stěte příslušenství v myčce nádobí.
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky,
Příslušenstv ostrými předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
í
ČESKY
11.2 Trouby z nerezové oceli
nebo hliníku
35
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
Dvířka trouby čistěte pouze vlhkým
hadříkem nebo houbou. Osušte je
měkkým hadříkem.
Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky,
kyseliny nebo abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly poškodit
povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte
se stejnou opatrností.
11.5 Čištění vodou
11.3 Čištění dveřního těsnění
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
300 ml vody.
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek
trouby. Troubu nepoužívejte, je-li těsnění
dvířek poškozeno. Kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se řiďte
všeobecnými informacemi ohledně
čištění spotřebiče.
Tento čisticí proces využívá vlhkost k
usnadnění odstranění zachyceného tuku
a zbytků jídel z trouby.
Nastavte funkci: .
Nastavte teplotu 90 °C.
Nechte troubu pracovat 30 minut.
Troubu vypněte a nechte ji
vychladnout.
6. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte ji
pomocí měkkého hadříku.
2.
3.
4.
5.
VAROVÁNÍ!
Než se trouby dotknete,
ujistěte se, že je
chladná. Hrozí
nebezpečí popálení.
11.4 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
11.6 Čištění zásobníku na vodu
VAROVÁNÍ!
Během procesu čištění
nenalévejte vodu do
zásobníku.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Během procesu čištění
může trochu vody odkapávat
ze vstupu páry do vnitřku
trouby. Položte odkapávací
plech na úroveň přímo pod
vstupem páry, abyste
zabránili odkapávání vody
na dno vnitřku trouby.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte
vodu ze zásobníku.
Druhy vody
•
Měkká voda s nízkým obsahem
vápenatých solí - doporučený typ.
Snižuje počet cyklů čištění.
36
www.electrolux.com
•
Voda z kohoutku - můžete ji
používat, má-li vaše domácí
zásobování vodou čističku nebo
demineralizační filtr.
•
Tvrdá voda s vysokým obsahem
vodního kamene - nemá žádný vliv
na výkon trouby, ale zvyšuje počet
cyklů čištění.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O. (Světovou zdravotnickou
organizací)
Ukládání váp‐
níku
Tvrdost vody
Klasifikace
vody
Spusťte od‐
vápnění kaž‐
dých
(francouzské
stupně)
(německé
stupně)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Neminerální
nebo měkká
75 cyklů - 2,5
měsíce
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2
měsíce
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá nebo vá‐ 40 cyklů - 1,5
penatá
měsíce
více než 180
mg/l
více než 18
více než 10
Velmi tvrdá
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml
vody a 50 ml kyseliny citronové (pěti
čajovými lžičkami). Vypněte troubu a
počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci:
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu 230 °C. Po 25 minutách
troubu vypněte a nechte ji 15 minut
vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci:
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu v rozmezí od 130 do 230 °C.
Po 10 minutách troubu vypněte.
Nechte ji vychladnout a pokračujte ve
vyprazdňování zásobníku na vodu. Viz
část „Vyprázdnění zásobníku na vodu“ v
kapitole „Denní používání“.
4. Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v
troubě vyčistěte pomocí hadru.
5. Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny,
spreje nebo podobné čisticí
prostředky.
30 cyklů - 1
měsíc
11.7 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely. Dvířka trouby a
vnitřní skleněné panely lze za účelem
čištění demontovat. Před demontáží
skleněných panelů si přečtěte celou
kapitolu „Odstranění a instalace dvířek“.
Jestliže se pokusíte
vytáhnout skleněné panely
předtím, než odstraníte
dvířka trouby, mohou se
dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Troubu bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka zcela otevřete a zaměřte se
na dveřní závěs na pravé straně
dvířek.
2. Pomocí šroubováku nadzdvihněte a
otočte páčku pravého závěsu dvířek.
ČESKY
3. Zaměřte se na dveřní závěs na levé
straně dvířek.
37
6. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
7. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
4. Zvedněte a zcela otočte páčku na
levém závěsu.
5. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
zdvihněte a vytáhněte směrem
dopředu z jejich umístění.
8. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
9. Uchopte skleněné panely dvířek za
horní okraj a opatrně je postupně
vytáhněte ven. Začněte od vrchního
panelu. Ujistěte se, že sklo zcela
sklouzne z držáků.
10. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte. Skleněné panely nemyjte v
myčce nádobí.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte.
38
www.electrolux.com
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na
straně skleněného panelu. Každý panel
vypadá odlišně, aby se usnadnila jejich
demontáž a montáž.
11.8 Výměna žárovky
Při správné instalaci dveřní lišta
zacvakne.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
A
B
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo k
připálení mastnoty.
Zadní žárovka
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
A
B
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
ČESKY
39
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a vodu od‐
sajte pomocí hadříku nebo
houbičky.
Kontrolka plného zásobní‐
V zásobníku není dost vo‐
dy.
Doplňte do zásobníku vo‐
du, dokud se kontrolka ne‐
rozsvítí. Pokud začne
uvnitř trouby vytékat voda
a kontrolka je stále zhas‐
nutá, obraťte se na kvalifi‐
kovaného servisního tech‐
nika.
V zásobníku není žádná
voda.
Naplňte zásobník. Pokud
kontrolka stále svítí, obrať‐
te se na kvalifikovaného
servisního technika.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu
páry. Odstraňte vodní ká‐
men.
ku
nesvítí.
Kontrolka prázdného zá‐
sobníku
svítí.
Vaření v páře nefunguje.
40
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Vaření v páře nefunguje.
V zásobníku není žádná
voda.
Naplňte zásobník vodou.
Vyprázdnění zásobníku na V troubě je usazený vodní
vodu trvá déle než tři minu‐ kámen.
ty nebo z otvoru vstupu pá‐
ry na zásobníku uniká vo‐
da.
Vyčistěte zásobník na vo‐
du. Viz „Čištění zásobníku
na vodu“.
Spotřebič je zapnutý, ale
Je zapnutý režim demo.
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
1. Vypněte troubu.
2. Současně stiskněte a
podržte
.
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Zadejte kód 2468 ot‐
očením ovladače teplo‐
ty doprava nebo doleva
a potvrďte stisknutím
.
5. Začne blikat následují‐
cí číslice.
6. Režim Demo se vy‐
pne, když potvrdíte po‐
slední číslici a kód je
správný.
Na displeji se zobrazí
„12.00“.
Došlo k přerušení dodávky Nastavte znovu čas.
elektrického proudu.
12.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
13. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
ČESKY
41
13.1 Vestavba
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
13.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
A
B
13.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitolách o
bezpečnosti.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
42
www.electrolux.com
13.4 Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku. Můžete
rovněž nahlédnout do tabulky:
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0.75
Celkový výkon
(W)
Průřez kabelu
(mm²)
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1.5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice Komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOC6H71X
EOC6H71Z
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.93 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.69 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
72 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
EOC6H71X
32.1 kg
EOC6H71Z
31.8 kg
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
ČESKY
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
43
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
867355223-B-152019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising