Electrolux | EOB6850BOX | User manual | Electrolux EOB6850BOX Instrukcja obsługi

Electrolux EOB6850BOX Instrukcja obsługi
EOB6850BOX
PL
Piekarnik parowy
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 7
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................8
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................10
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 10
7. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 16
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE...................................................................... 17
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................... 18
10. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................21
11. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 23
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 42
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 46
14. INSTALACJA.................................................................................................. 47
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 49
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
4
www.electrolux.com
•
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem
do wymiany żarówki należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu ,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
•
•
•
•
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
•
•
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza
gdy drzwi są mocno rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
•
•
•
•
2.4 Pieczenie parowe
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie oparzeniem i
uszkodzeniem urządzenia.
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
Wydostająca się para może wywołać
poparzenia:
– Nie otwierać drzwi urządzenia
podczas pieczenia parowego.
– Po zakończeniu pieczenia
parowego otworzyć drzwi z
zachowaniem ostrożności.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
POLSKI
•
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
•
•
•
•
•
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
2.7 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Informacje ogólne
1
2
3
4
11
10
5
4
3
2
1
5
6
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Szuflada na wodę
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Rurka odpływowa
Zawór spustowy wody
Poziomy umieszczenia potraw
Otwór wlotowy pary
8
www.electrolux.com
3.2 Akcesoria
•
•
•
•
Ruszt
Do ustawiania naczyń, form do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
•
Prowadnice teleskopowe
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
Naczynie do potraw dietetycznych
Do użycia z funkcjami pieczenia
parowego.
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Sterowanie elektroniczne
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Piekarnik obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
Funkcja
czujnika
Uwagi
1
WŁĄCZONE /
WYŁĄCZONE
2
Funkcje piecze‐ Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję me‐
nia lub Gotowa‐ nu, należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika:
nie wspomagane Gotowanie wspomagane. Ponowne naciśnięcie
pola czujnika umożliwia przełączanie pomiędzy
pozycjami menu: Funkcje pieczenia, Gotowa‐
nie wspomagane. Aby włączyć lub wyłączyć
oświetlenie piekarnika, należy nacisnąć i przy‐
trzymać pole czujnika przez 3 sekundy.
3
4
5
6
-
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
Przycisk Powrót
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby
wyświetlić menu główne, należy nacisnąć pole
czujnika przez 3 sekundy.
Wybór tempera‐
tury
Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktu‐
alnej temperatury w piekarniku. Nacisnąć i
przytrzymać pole czujnika przez 3 sekundy,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję: szybkie na‐
grzewanie.
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych progra‐
mów.
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
POLSKI
Pole
Funkcja
czujnika
7
8
9
10
11
Uwagi
Strzałka w górę
Służy do przemieszczania się w górę menu.
Strzałka w dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby
ustawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulu‐
bione, Pieczenie+utrzym. temp., Ustaw + start.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
4.2 Wyświetlacz
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną go‐
dzinę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakoń‐
czenia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działa‐
nia funkcji pieczenia. Nacisnąć jed‐
nocześnie
czas.
Wskaźnik rozgrzania
i
, aby wyzerować
Wyświetlacz wskazuje temperaturę
w piekarniku.
10
www.electrolux.com
Symbol
Funkcja
szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia
ona krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system au‐
tomatycznego ważenia jest włączo‐
ny lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp. Funkcja jest włączona.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
5.1 Czyszczenie wstępne
5.3 Wstępne nagrzewanie
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Przed pierwszym użyciem wyjąć
wszystkie akcesoria i nagrzać wstępnie
piekarnik.
Patrz rozdział „Konserwacja
i czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
5.2 Pierwsze podłączenie
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
1. Wybrać funkcję: Górna/dolna grzałka
i maksymalną temperaturę.
2. Pozostawić włączony piekarnik na 1
godzinę.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg
i
maksymalną temperaturę.
4. Pozostawić włączony piekarnik na 15
minut.
Z piekarnika może wydobywać się
nieprzyjemny zapach i dym podczas
nagrzewania. Należy zapewnić
wystarczający dopływ świeżego
powietrza do pomieszczenia.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Obsługa menu
1. Włączyć piekarnik.
lub
2. Nacisnąć
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
.
POLSKI
6.2 Przegląd menu
Menu główne
Symbol/
element menu
Zastosowanie
Zawiera listę funkcji
Funkcje piecze‐ pieczenia.
nia
Gotowanie
wspomagane
Ulubione
Zawiera listę progra‐
mów automatycz‐
nych.
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Służy do konfiguracji
Ustawienia pod‐ urządzenia.
stawowe
Specjalne
Zawiera listę dodat‐
kowych funkcji pie‐
czenia.
Podmenu opcji: Ustawienia
podstawowe
Symbol/
element menu
Opis
Ustawianie aktualnej
Ustaw aktualną godziny na zegarze.
godzinę
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie cza‐ CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na
su
wyświetlaczu widocz‐
na jest aktualna go‐
dzina.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
szybkie nagrze‐ CZONA, funkcja za‐
pewnia krótszy czas
wanie
nagrzewania.
Ustaw + start
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu
na panelu sterowa‐
nia.
Symbol/
element menu
Pieczenie
+utrzym. temp.
11
Opis
Umożliwia utrzymy‐
wanie temperatury
potrawy przez 30 mi‐
nut po zakończeniu
pieczenia.
Włącza i wyłącza
Wydłużenie cza‐ funkcję wydłużenia
czasu.
su
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Jasność wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
jasności wyświetla‐
cza.
Język
Wybór języka komu‐
nikatów na wyświet‐
laczu.
Głośność syg‐
nału
Stopniowa regulacja
głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
nałów.
Włączanie i wyłącza‐
Dźwięki przycis‐ nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
ków
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Alarm/sygnał
błędu
Włączanie i wyłącza‐
nie sygnałów alarmo‐
wych.
Tryb DEMO
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Serwis
Ustawienia fa‐
bryczne
Wyświetlanie infor‐
macji o wersji opro‐
gramowania i konfi‐
guracji.
Przywracanie usta‐
wień fabrycznych.
12
www.electrolux.com
6.3 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Termoobieg +
parowe
Pizza
Górna/dolna
grzałka (Górna/
dolna grzałka)
Zastosowanie
Do jednoczesnego
pieczenia na trzech
poziomach i do su‐
szenia żywności.Us‐
tawić temperaturę o
20-40°C niższą niż
dla funkcji: Górna/
dolna grzałka.
Do pieczenia na pa‐
rze. Funkcja umożli‐
wia skrócenie czasu
pieczenia oraz za‐
chowanie witamin i
składników odży‐
wczych w potrawie.
Wybrać funkcję i us‐
tawić temperaturę w
zakresie od 130°C do
230°C.
Do pieczenia na jed‐
nym poziomie dań
wymagających inten‐
sywnego przyrumie‐
nienia i kruchego
spodu. Ustawić tem‐
peraturę o 20-40°C
niższą niż dla funkcji:
Górna/dolna grzałka.
Do pieczenia mięsa
lub ciasta na jednym
poziomie.
Do przyrządzania de‐
likatnych, soczystych
Termoobieg (ni‐ pieczeni.
ska temp.)
Grzałka dolna
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie
oraz do pasteryzowa‐
nia żywności.
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
Termoobieg wil‐ podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczą‐
gotn. Plus
ce pieczenia – patrz
rozdział „Wskazówki i
porady”, Termoobieg
wilgotn. Plus. Drzwi
piekarnika powinny
być zamknięte pod‐
czas pieczenia, tak
aby działanie funkcji
nie było zakłócane, a
piekarnik działał z
najwyższą możliwą
wydajnością energe‐
tyczną. Podczas uży‐
wania tej funkcji tem‐
peratura w komorze
może się różnić od
temperatury ustawio‐
nej. Wykorzystywane
jest ciepło resztko‐
we.Można zmniej‐
szyć moc grzania.
Zalecenia dotyczące
oszczędzania energii
znajdują się w roz‐
dziale „Efektywność
energetyczna”,
Oszczędność ener‐
gii.Na podstawie tej
funkcji została okreś‐
lona klasa energe‐
tyczna urządzenia
zgodnie z normą EN
60350-1. Podczas
korzystania z tej funk‐
cji oświetlenie wyłą‐
cza się automatycz‐
nie po 30 sekundach.
POLSKI
Funkcja pie‐
czenia
Pieczenie eko
Zastosowanie
Użycie tej funkcji
umożliwia zmniejsze‐
nie zużycia energii
podczas pieczenia.
W celu uzyskania do‐
datkowych informacji
o zalecanych usta‐
wieniach należy za‐
poznać się z rozdzia‐
łem „Wskazówki i po‐
rady” i tabelą piecze‐
nia dotyczącą odpo‐
wiedniej funkcji (Tur‐
bo grill).
Do przyrządzania
produktów gotowych
Potrawy mrożo‐ (np. frytek, pieczo‐
nych ziemniaków w
ne
ćwiartkach, sajgonek
itp.), tak aby nadać
im chrupkość.
Grill
Szybki grill
Turbo grill
Do grillowania pła‐
skich potraw i opieka‐
nia chleba.
Do grillowania potraw
płaskich w dużych
ilościach i do opieka‐
nia pieczywa.
Do pieczenia więk‐
szych kawałków mię‐
sa lub drobiu z kością
na jednym poziomie.
Do przyrządzania za‐
piekanek i przyrumie‐
niania.
Funkcja pie‐
czenia
Regeneracja
13
Zastosowanie
Odgrzewanie potraw
przy użyciu pary za‐
pobiega wysychaniu
powierzchni. Ciepło
rozprowadzane jest
delikatnie i równo‐
miernie, dzięki czemu
smak i aromat potraw
są takie same jak po‐
traw świeżo przyrzą‐
dzonych. Tej funkcji
można użyć do od‐
grzewania potraw
bezpośrednio na tale‐
rzu. Jednocześnie
można odgrzewać
potrawy na więcej niż
jednym talerzu, na
różnych poziomach.
6.4 Specjalne
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Do wypieku chleba.
Chleb
Zapiekanki
Wyrastanie
ciasta
Podgrzewanie
talerzy
Do przyrządzania ta‐
kich potraw jak lasag‐
ne czy dania ziemnia‐
czane. Do przyrzą‐
dzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Do wspomagania wy‐
rastania ciasta droż‐
dżowego przed pie‐
czeniem.
Do podgrzewania ta‐
lerzy przed podaniem
na stół.
Do pasteryzowania
przetworów z warzyw
Pasteryzowanie (np. pikli).
14
www.electrolux.com
Funkcja pie‐
czenia
Suszenie
Zastosowanie
Do suszenia krojo‐
nych owoców, wa‐
rzyw i grzybów.
Do utrzymywania
temperatury potraw.
Podtrzymywa‐
nie temp.
Rozmrażanie
Do rozmrażania pro‐
duktów (warzyw i
owoców). Czas roz‐
mrażania uzależniony
jest od ilości i gruboś‐
ci mrożonej potrawy.
6.5 Ustawianie funkcji
pieczenia
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać funkcję pieczenia.
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
6. Ustawić temperaturę.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6.6 Ustawianie funkcji parowej
Pokrywa szuflady na wodę znajduje się
w panelu sterowania.
OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zimnej wody z
kranu. Nie używać wody
filtrowanej
(demineralizowanej) ani
destylowanej. Nie używać
innych cieczy. Nie wlewać
do szuflady na wodę
łatwopalnych cieczy ani
cieczy zawierających
alkohol.
1. Nacisnąć pokrywę szuflady na wodę,
aby ją otworzyć.
2. Wlać do szuflady na wodę około 900
ml wody.
Taka ilość wody wystarcza na około
55-60 minut.
3. Wsunąć szufladę na wodę do
pierwotnego położenia.
4. Włączyć piekarnik.
5. Ustawić funkcję pieczenia parowego i
temperaturę.
6. Jeśli to konieczne, ustawić funkcję:
Czas
lub Koniec
.
Gdy generator pary jest
pusty, rozlega się sygnał
dźwiękowy.
Po upływie czasu pieczenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć piekarnik.
8. Opróżniać zbiornik na wodę po
każdym pieczeniu parowym. Patrz
funkcja czyszczenia: Opróżnianie
zbiornika.
UWAGA!
Piekarnik jest gorący.
Występuje ryzyko
poparzenia. Zachować
ostrożność podczas
opróżniania zbiornika na
wodę.
9. Podczas pieczenia parowego na dnie
komory może skraplać się woda.
Należy osuszyć komorę, gdy
piekarnik ostygnie.
Drzwi piekarnika pozostawić w pełni
otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.
OSTRZEŻENIE!
Odczekać co najmniej 60
minut po zakończeniu
pieczenia parowego, aby
uniknąć wypływania gorącej
wody przez zawór spustowy
wody.
6.7 Informacja o pustym
zbiorniku
Wyświetlacz pokazuje: Brak wody i
emitowany jest sygnał dźwiękowy, gdy
zbiornik jest pusty i konieczne jest
uzupełnienie wody.
Więcej informacji – patrz rozdział
„Codzienna eksploatacja”, Ustawianie
funkcji parowej.
POLSKI
6.8 Informacja o pełnym
zbiorniku
Gdy na wyświetlaczu pojawi się
komunikat: Zbiornik na wodę pełny,
można korzystać z pieczenia parowego.
Gdy zbiornik jest pełny, emitowany jest
sygnał dźwiękowy.
Po nalaniu do zbiornika zbyt
dużej ilości wody, jej
nadmiar przelewa się przez
otwór bezpieczeństwa na
dno piekarnika.
Wytrzeć wodę gąbką lub
ściereczką.
6.9 Opróżnianie zbiornika na
wodę
UWAGA!
Przed opróżnieniem
zbiornika należy upewnić
się, że piekarnik ostygł.
Opróżniać zbiornik na wodę po każdym
użyciu funkcji pieczenia parowego.
1. Przygotować rurkę odpływową (C),
która znajduje się w opakowaniu z
instrukcją obsługi. Założyć złączkę
(B) na jeden z końców rurki
odpływowej.
W zbiorniku nadal może
znajdować trochę wody,
jeśli na wyświetlaczu
widoczny jest komunikat:
Brak wody.
Należy zaczekać, aż
woda przestanie
wypływać z zaworu
spustowego.
5. Po usunięciu wody wyjąć złączkę z
zaworu.
Nie używać raz
wykorzystanej wody do
ponownego napełnienia
zbiornika.
6.10 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
6.11 szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
A
B
C
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
przytrzymać przez 3 sekundy.
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
6.12 Ciepło resztkowe
2. Umieścić drugi koniec rurki
odpływowej (C) w pojemniku.
Umieścić pojemnik poniżej zaworu
spustowego (A).
15
3. Otworzyć drzwi piekarnika i umieścić
złączkę (B) w zaworze spustowym
(A).
4. Naciskać wielokrotnie złączkę
podczas opróżniania zbiornika.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
16
www.electrolux.com
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Tabela funkcji zegara
7.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcja zega‐ Zastosowanie
ra
Minutnik
Służy do odliczania
ustawionego czasu
(maksymalnie 2 godzi‐
ny i 30 minut). Funkcja
nie ma wpływu na
działanie piekarnika.
Włączyć funkcję za
pomocą
. Nacisnąć
lub
, aby usta‐
wić minuty, a następ‐
nie nacisnąć
, aby
rozpocząć odliczanie.
Czas
Koniec
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika
(maks. 23 godziny i 59
minut).
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia
funkcji pieczenia
(maksymalnie 23 go‐
dziny i 59 minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
3. Nacisnąć
lub
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
Po zakończeniu funkcji zostanie
wyemitowany sygnał.
Funkcja pozostaje nadal włączona w
przypadku zmiany funkcji pieczenia.
POLSKI
7.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Dotyczy wszystkich funkcji
pieczenia z opcją Czas lub
Automatyka wagowa.
17
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
4. Nacisnąć
,
.
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Programy automatyczne
Programy automatyczne oferują
optymalne ustawienia dla każdego
rodzaju mięsa oraz innych potraw.
•
•
Programy do pieczenia mięsa z
użyciem funkcji: Automatyka wagowa
(menu: Gotowanie wspomagane) –
funkcja automatycznie oblicza czas
pieczenia. Aby jej użyć, wymagane
jest wprowadzenie ciężaru potrawy.
Automatyczne przepisy (menu:
Gotowanie wspomagane) – funkcja
wykorzystuje wcześniej zdefiniowane
wartości dla potrawy.
Potrawy z użyciem funkcji:
Automatyka wagowa
Pieczeń wieprzowa
Pieczeń cielęca
Duszone mięso
Pieczeń z dziczyzny
Pieczeń jagnięca
Kurczak w całości
Indyk w całości
Kaczka w całości
Gęś w całości
8.2 Gotowanie wspomagane z
opcją Automatyczne przepisy
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Gotowanie
, aby
wspomagane. Nacisnąć
potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
Podczas używania funkcji:
Wybór ręczny w piekarniku
stosowane są ustawienia
automatyczne. Można je
zmienić podobnie jak inne
funkcje.
8.3 Gotowanie wspomagane z
opcją Automatyka wagowa
Ta funkcja automatycznie oblicza czas
pieczenia. Aby jej użyć, należy
wprowadzić ciężar produktu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Gotowanie
wspomagane. Nacisnąć
, aby
potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać funkcję: Automatyka
wagowa. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
18
www.electrolux.com
5. Nacisnąć
lub
, aby ustawić
ciężar produktu. Nacisnąć
, aby
potwierdzić.
Rozpocznie się program automatyczny.
6. W dowolnej chwili można zmienić
dowolny symbol, aby wyłączyć
sygnał dźwiękowy.
Korzystając z niektórych
programów, należy po 30
minutach obrócić potrawę.
Na wyświetlaczu pojawi się
przypomnienie.
ciężar. Nacisnąć
lub
, aby
zmienić ciężar produktu.
7. Po upływie czasu zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw i upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
Blacha do pieczenia ciasta/Głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
9.2 Prowadnice teleskopowe
Należy zachować instrukcję
instalacji prowadnic
teleskopowych do
wykorzystania w przyszłości.
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie blach.
POLSKI
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
19
Szklana miska (A)
1. Wyciągnąć prawą i lewą prowadnicę
teleskopową.
°C
2. Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych i ostrożnie wsunąć je
do wnętrza piekarnika.
Pokrywka (B)
Dysza i rurka dyszy
°C
C
D
Literą „C” oznaczono rurkę dyszy do
pieczenia parowego, a literą „D” – dyszę
do bezpośredniego pieczenia parowego.
Rurka dyszy (C)
Przed zamknięciem drzwi upewnić się,
że prowadnice teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza piekarnika.
9.3 Akcesoria do pieczenia
parowego
Naczynie do potraw dietetycznych
przeznaczone do użycia z funkcjami
pieczenia parowego
Naczynie składa się ze szklanej miski,
pokrywki w otworem na rurkę dyszy (C)
oraz stalowego rusztu do umieszczenia
na dnie naczynia.
20
www.electrolux.com
Dysza do bezpośredniego pieczenia
parowego (D)
•
Stalowy ruszt (E)
•
Nie używać do czyszczenia naczynia
ściernych środków czyszczących,
szorstkich myjek ani proszków do
czyszczenia.
Nie stawiać gorącego naczynia do
pieczenia na zimnych/mokrych
powierzchniach.
9.4 Pieczenie parowe w
naczyniu do potraw
dietetycznych
Umieścić potrawę na stalowym ruszcie w
naczyniu do pieczenia i przykryć je
pokrywką.
•
•
Nie wlewać zimnych płynów do
gorącego naczynia do pieczenia.
1. Umieścić rurkę dyszy w specjalnym
otworze w pokrywce naczynia do
potraw dietetycznych.
C
Nie stawiać naczynia do pieczenia na
rozgrzanej powierzchni gotowania.
2. Umieścić naczynie do pieczenia na
drugim poziomie od dołu.
POLSKI
3. Umieścić drugi koniec rurki dyszy w
otworze wlotowym pary.
Uważać, aby nie przygnieść rurki dyszy.
Nie może ona również dotykać grzałki w
górnej części piekarnika.
4. Ustawić funkcję pieczenia parowego.
9.5 Bezpośrednie pieczenie
parowe
Umieścić potrawę na stalowym ruszcie w
naczyniu do pieczenia. Dodać niewielką
ilość wody.
UWAGA!
Nie przykrywać naczynia
pokrywką.
OSTRZEŻENIE!
Zachować ostrożność,
używając dyszy podczas
pracy piekarnika. Aby
dotknąć dyszy, gdy piekarnik
jest gorący, należy założyć
rękawice kuchenne. Jeśli nie
używa się funkcji pieczenia
parowego, należy wyjąć
dyszę z piekarnika.
Rurka dyszy jest specjalnie
przeznaczona do użycia w
piekarniku i nie zawiera
szkodliwych substancji.
21
1. Połączyć dyszę (D) z rurką dyszy
(C). Umieścić drugi koniec rurki w
otworze wlotowym pary.
2. Umieścić naczynie do pieczenia na
pierwszym lub drugim poziomie od
dołu.
Uważać, aby nie przygnieść rurki dyszy.
Nie może ona również dotykać grzałki w
górnej części piekarnika.
3. Ustawić funkcję pieczenia parowego.
Piekąc potrawy takie, jak kurczak,
kaczka, indyk czy duża ryba, należy
umieścić dyszę (D) bezpośrednio w
pustej przestrzeni w mięsie. Uważać, aby
nie zatkać otworów.
Więcej informacji na temat pieczenia
parowego znajduje się w tabelach
pieczenia dla funkcji pieczenia parowego
w rozdziale „Wskazówki i porady”.
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Ulubione
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
22
www.electrolux.com
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
Zapisywanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
i
, aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
10.3 Blokada panelu
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
7. Nacisnąć
literę.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
lub
i nacisnąć
nacisnąć
zastąpić istniejący program.
, aby
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Ulubione.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć
, aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione.
10.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
10.4 Ustaw + start
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
POLSKI
•
•
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
10.5 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
Temperatura (°C)
Czas wyłączenia
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Funkcja samoczynnego
wyłączenia nie działa z
funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Czas, Koniec.
10.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
23
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
10.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
10.8 Termostat bezpieczeństwa
Nieprawidłowe działanie piekarnika lub
uszkodzone podzespoły mogą
spowodować niebezpieczne przegrzanie
urządzenia. Aby temu zapobiec,
piekarnik wyposażono w termostat
bezpieczeństwa, który w razie potrzeby
wyłącza zasilanie. Po obniżeniu
temperatury piekarnik automatycznie
włączy się ponownie.
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Potrawy można umieszczać w piekarniku
na pięciu poziomach.
Poziomy półek liczone są od dna
piekarnika.
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
24
www.electrolux.com
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Po upieczeniu mięsa należy odczekać
około 15 minut przed jego pokrojeniem,
aby nie wyciekły soki.
Piekarnik wyposażono w specjalny układ
obiegu powietrza oraz stałej recyrkulacji
pary. System ten, dzięki obecności pary,
umożliwia przygotowanie delikatnych
potraw z chrupiącą skórką. Pozwala
skrócić czas pieczenia, a także
zmniejszyć zużycie energii.
Aby uniknąć nadmiaru dymu w
piekarniku podczas pieczenia, należy do
głębokiej blachy wlać nieco wody. Aby
zapobiec gromadzeniu się dymu, należy
dolewać wodę za każdym razem, gdy
wyparuje.
Pieczenie ciast
Drzwi piekarnika nie należy otwierać
przed upływem co najmniej 3/4
ustawionego czasu pieczenia.
Jeśli wykorzystywane są dwie blachy do
pieczenia jednocześnie należy
pozostawić jeden pusty poziom między
nimi.
Pieczenie mięsa i ryb
Do pieczenia bardzo tłustych potraw
należy używać głębokiej blachy, aby nie
dopuścić do trwałego zabrudzenia
piekarnika.
Czasy pieczenia
Czasy pieczenia zależą od rodzaju
potrawy, jej konsystencji oraz ilości.
W początkowym okresie należy
kontrolować wyniki pieczenia. Pozwoli to
odnaleźć najlepsze ustawienia (mocy
grzania, czasu pieczenia itp.) dla
posiadanych naczyń, przepisów i ilości
potraw pieczonych przy użyciu
omawianego urządzenia.
11.2 Pieczenie ciast i mięs
Ciasta
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Czas
(min)
Uwagi
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Ciasta
ucierane
170
2
160
3 (2 i 4)
45 - 60
W forem‐
ce do
ciasta
Kruche
ciasto
170
2
160
3 (2 i 4)
20 - 30
W forem‐
ce do
ciasta
Sernik
170
1
165
2
80 - 100
W 26 cm
foremce
do ciasta
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
Tarta z
dżemem
170
2
165
2 (po le‐
wej i po
prawej)
30 - 40
W 26 cm
foremce
do ciasta
POLSKI
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Czas
(min)
Uwagi
25
Keks/cias‐ 160
to owoco‐
we
2
150
2
90 - 120
W 20 cm
foremce
do ciasta.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Ciasto ze
śliwkami
175
1
160
2
50 - 60
W formie
do chleba.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Ciastecz‐ 140
ka/ciasta
przekłada‐
ne
3
140 - 150
3
25 - 45
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
Bezy – je‐
den po‐
ziom
120
3
120
3
80 - 100
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
Bezy –
dwa po‐
ziomy
-
-
120
2i4
80 - 100
Na blasze
do piecze‐
nia.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
3
190
3
12 - 20
Na blasze
do piecze‐
nia.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Drożdżów‐ 190
ki
26
www.electrolux.com
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Czas
(min)
Uwagi
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Eklery –
jeden po‐
ziom
190
3
170
3
25 - 35
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
Eklery –
dwa po‐
ziomy
-
-
170
2i4
35 - 45
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
Tarty pła‐
skie
180
2
170
2
45 - 70
W 20 cm
foremce
do ciasta
Ciasto
owocowe
z dużą
ilością
owoców
160
1
150
2
110 - 120
W 24 cm
foremce
do ciasta
Biszkopt
królowej
Wiktorii
170
1
160
2 (po le‐
wej i po
prawej)
30 - 50
W 20 cm
foremce
do ciasta
Czas
(min)
Uwagi
Chleb i pizza
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bo‐
chenki po
0,5 kg.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Chleb żyt‐ 190
ni
1
180
1
30 - 45
W formie
do chleba
Biały
chleb
POLSKI
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Bułki
190
2
180
Pizza
230 - 250
1
3
Drożdżów‐ 200
ki
Czas
(min)
Uwagi
2 (2 i 4)
25 - 40
6 - 8 bułek
na blasze
do piecze‐
nia.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
230 - 250
1
10 - 20
Na blasze
do piecze‐
nia ciasta
lub głębo‐
kiej bla‐
sze.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
190
3
10 - 20
Na blasze
do piecze‐
nia.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Czas
(min)
Uwagi
Zapiekanki
Produkt
27
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Zapiekan‐
ka maka‐
ronowa
200
2
180
2
40 - 50
W formie
Zapiekan‐
ka wa‐
rzywna
200
2
175
2
45 - 60
W formie
28
www.electrolux.com
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Czas
(min)
Uwagi
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Quiche
180
1
180
1
50 - 60
W formie.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Lasagne
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
W formie.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Cannelloni 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
W formie.
Nagrze‐
wać
wstępnie
piekarnik
przez 10
minut.
Czas
(min)
Uwagi
mięso
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Wołowina
200
2
190
2
50 - 70
Na ruszcie
Wieprzo‐
wina
180
2
180
2
90 - 120
Na ruszcie
Cielęcina
190
2
175
2
90 - 120
Na ruszcie
Angielska
pieczeń
wołowa,
lekko wy‐
pieczona
210
2
200
2
50 - 60
Na ruszcie
Angielska
pieczeń
wołowa,
średnio
wypieczo‐
na
210
2
200
2
60 - 70
Na ruszcie
POLSKI
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
210
2
200
Łopatka
180
wieprzowa
2
Goleń wie‐ 180
przowa
29
Czas
(min)
Uwagi
2
70 - 75
Na ruszcie
170
2
120 - 150
Ze skórą
2
160
2
100 - 120
2 kawałki
Jagnięcina 190
2
175
2
110 - 130
Udziec
Kurczak
220
2
200
2
70 - 85
W całości
Indyk
180
2
160
2
210 - 240
W całości
Kaczka
175
2
220
2
120 - 150
W całości
Gęś
175
2
160
1
150 - 200
W całości
Królik
190
2
175
2
60 - 80
W kawał‐
kach
Zając
190
2
175
2
150 - 200
W kawał‐
kach
Bażant
190
2
175
2
90 - 120
W całości
Czas
(min)
Uwagi
Angielska
pieczeń
wołowa,
dobrze
wypieczo‐
na
Ryba
Produkt
Górna/dolna grzałka
Termoobieg
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Tempera‐ Poziom
tura (°C)
piekarni‐
ka
Pstrąg/
dorada
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuńczyk/
łosoś
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 file‐
tów
11.3 Grill
Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 3
minuty
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Ustawić maksymalną temperaturę.
30
www.electrolux.com
Produkt
Ilość
Czas (min)
Sztuki
Ilość (kg)
1. strona
2. strona
Steki
4
0.8
12 - 15
12 - 14
Befsztyki
4
0.6
10 - 12
6-8
Kiełbaski
8
-
12 - 15
10 - 12
Kotlety wieprzowe
4
0.6
12 - 16
12 - 14
Kurczak (połówki)
2
1
30 - 35
25 - 30
Kebaby
4
-
10 - 15
10 - 12
Pierś z kurczaka
4
0.4
12 - 15
12 - 14
Hamburger
6
0.6
20 - 30
-
Filet rybny
4
0.4
12 - 14
10 - 12
Zapiekane kanapki
4-6
-
5-7
-
Tosty
4-6
-
2-4
2-3
11.4 Turbo grill
Wieprzowina
Użyć pierwszego lub drugiego poziomu
piekarnika.
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Wołowina
Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Łopatka,
karczek,
szynka 1 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
Kotlety, że‐
berka, 1 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
Klops, 0,75 - 160 - 170
1 kg
50 - 60
Golonka
150 - 170
wieprzowa
(podgotowa‐
na), 0,75 - 1
kg
90 - 120
Aby obliczyć czas pieczenia, należy
pomnożyć czas podany w poniższej
tabeli przez liczbę centymetrów grubości
filetu.
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Pieczeń wo‐ 190 - 200
łowa lub fi‐
let, lekko
wypieczone
5-6
Pieczeń wo‐ 180 - 190
łowa lub fi‐
let, średnio
wypieczone
6-8
Pieczeń wo‐ 170 - 180
łowa lub fi‐
let, dobrze
wypieczone
8 - 10
Cielęcina
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Pieczeń cie‐ 160 - 180
lęca, 1 kg
Czas (min)
90 - 120
POLSKI
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Produkt
Gicz cielę‐
ca, 1,5 - 2
kg
160 - 180
120 - 150
Kurczak, pu‐ 190 - 210
larda, 1 - 1,5
kg
50 - 70
Kaczka, 1,5
- 2 kg
180 - 200
80 - 100
Gęś, 3,5 - 5
kg
160 - 180
120 - 180
Indyk, 2,5 3,5 kg
160 - 180
120 - 150
Indyk, 4 - 6
kg
140 - 160
150 - 240
Jagnięcina
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Pieczeń jag‐ 150 - 170
nięca,
udziec jag‐
nięcy, 1 1,5 kg
100 - 120
Karczek jag‐ 160 - 180
nięcy, 1 1,5 kg
40 - 60
Czas (min)
Ryba (gotowanie na parze)
Produkt
Drób
Tempera‐
tura (°C)
Tempera‐
tura (°C)
Cała ryba, 1 210 - 220
- 1,5 kg
Czas (min)
40 - 60
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Porcje dro‐
biu, po 0,2 0,25 kg
200 - 220
30 - 50
11.5 Termoobieg wilgotn. Plus
35 - 50
Aby uzyskać najlepsze
rezultaty, należy
przestrzegać zaleceń z
poniższej tabeli.
Kurczak, po‐ 190 - 210
łówki, po 0,4
- 0,5 kg
Produkt
Akcesoria
Temperatura Poziom
Czas (min)
(°C)
piekarnika
Słodkie bułecz‐ blacha do pieczenia
ki, 12 sztuk
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
20 - 30
Bułki, 9 sztuk
180
2
30 - 40
Pizza mrożona, ruszt
0,35 kg
220
2
10 - 15
Rolada bisz‐
koptowa
170
2
25 - 35
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
31
32
www.electrolux.com
Produkt
Akcesoria
Temperatura Poziom
Czas (min)
(°C)
piekarnika
Brownie
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
175
3
25 - 30
Suflet, 6 sztuk
ceramiczne kokilki na
ruszcie
200
3
25 - 30
Biszkoptowy
spód placka
forma do tarty na rusz‐
cie
180
2
15 - 25
Biszkopt królo‐
wej Wiktorii
naczynie do pieczenia
na ruszcie
170
2
40 - 50
Gotowana ry‐
ba, 0,3 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
20 - 25
Cała ryba,
0,2 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
25 - 35
Filet rybny,
0,3 kg
blacha do pieczenia piz‐ 180
zy na ruszcie
3
25 - 30
Gotowane mię‐ blacha do pieczenia
so, 0,25 kg
ciasta lub głęboka bla‐
cha
200
3
35 - 45
Szaszłyk,
0,5 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
200
3
25 - 30
Ciastka, 16
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
20 - 30
Makaroniki, 20
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
25 - 35
Babeczki, 12
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
170
2
30 - 40
Paszteciki, 16
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
2
25 - 30
Kruche cias‐
teczka, 20
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
150
2
25 - 35
Tartaletki, 8
sztuk
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
170
2
20 - 30
POLSKI
Produkt
Akcesoria
Temperatura Poziom
Czas (min)
(°C)
piekarnika
Gotowane wa‐
rzywa, 0,4 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
180
3
35 - 45
Omlet wegeta‐
riański
blacha do pieczenia piz‐ 200
zy na ruszcie
3
25 - 30
Warzywa śró‐
dziemnomors.,
0,7 kg
blacha do pieczenia
ciasta lub głęboka bla‐
cha
4
25 - 30
11.6 Termoobieg (niska temp.)
Tę funkcję należy stosować do
przygotowywania delikatnego, chudego
mięsa lub ryb,. Nie jest ona odpowiednia
do przyrządzania takich potraw, jak
mięso duszone w sosie własnym czy
tłusta pieczeń wieprzowa.
W ciągu pierwszych 10 minut można
ustawić temperaturę piekarnika w
przedziale od 80°C do 150°C. Domyślna
temperatura wynosi 90°C. Po ustawieniu
temperatury piekarnik będzie
kontynuował pieczenie w temperaturze
80°C. Nie należy używać tej funkcji do
pieczenia drobiu.
Używając tej funkcji, należy
zawsze piec potrawy pod
przykryciem.
180
33
2. Umieścić gorącą patelnię z mięsem
na ruszcie w piekarniku.
3. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.).
Ustawić temperaturę 120°C.
Produkt
Czas
(min)
Pieczeń woło‐
wa, 1 - 1,5 kg
120 - 150 1
Filet wołowy, 1 90 - 150
- 1,5 kg
Poziom
piekarnika
3
Pieczeń cielę‐
ca, 1 - 1,5 kg
120 - 150 1
Steki, 0,2 - 0,3
kg
20 - 40
3
1. Obsmażyć mięso na patelni na płycie
grzejnej przez 1-2 minuty po każdej
stronie.
11.7 Rozmrażanie
Produkt
Ilość (kg) Czas roz‐
mrażania
(min)
Dalszy czas
rozmrażania
(min)
Uwagi
Kurczak
1.0
100 - 140
20 - 30
Położyć kurczaka na
odwróconym spodku i
umieścić na dużym tale‐
rzu. Obrócić po upływie
połowy czasu.
Mięso
1.0
100 - 140
20 - 30
Obrócić po upływie po‐
łowy czasu.
34
www.electrolux.com
Produkt
Ilość (kg) Czas roz‐
mrażania
(min)
Dalszy czas
rozmrażania
(min)
Uwagi
Mięso
0.5
90 - 120
20 - 30
Obrócić po upływie po‐
łowy czasu.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Śmietana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Także lekko zmrożona
śmietana daje się do‐
brze ubić.
Tort
1.4
60
60
-
11.8 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
W przypadku tej funkcji należy używać
pierwszego poziomu piekarnika od dołu.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Owoce jagodowe
Produkt
Temperatura (°C)
Truskawki / jagody 160 - 170
leśne / maliny / doj‐
rzały agrest
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperatu‐
rze 100°C (min)
35 - 45
-
Owoce pestkowe
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperatu‐
rze 100°C (min)
Gruszki / pigwy /
śliwki
160 - 170
35 - 45
10 - 15
POLSKI
35
Warzywa
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperatu‐
rze 100°C (min)
Marchew1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ogórki
160 - 170
50 - 60
-
Pikle
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kalarepa / groch /
szparagi
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Pozostawić w piekarniku po jego wyłączeniu.
11.9 Suszenie
Zakryć blachy pergaminem lub papierem
śniadaniowym.
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
jedną noc w celu dokończenia suszenia.
Aby uzyskać lepszy rezultat, można
zatrzymać proces w połowie czasu
Warzywa
W przypadku jednej blachy użyć trzeciego poziomu piekarnika.
W przypadku 2 blach użyć pierwszego i czwartego poziomu piekarnika.
Produkt
Temperatura (°C)
Czas
(godz.)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa (kwaśne)
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Zioła
40 - 50
2-3
Owoce
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (godz.)
Śliwki
60 - 70
Morele
Poziom piekarnika
1 poziom
2 poziomy
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Krojone jabłka
60 - 70
6-8
3
1/4
Gruszki
60 - 70
6-9
3
1/4
36
www.electrolux.com
11.10 Termoobieg + parowe
Ciasta i ciastka
Produkt
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom
Uwagi
piekarni‐
ka
Szarlotka1)
160
60 - 80
2
W 20 cm foremce do
ciasta
Tarty
175
30 - 40
2
W 26 cm foremce do
ciasta
Ciasto owocowe
160
80 - 90
2
W 26 cm foremce do
ciasta
Biszkopt
160
35 - 45
2
W 26 cm foremce do
ciasta
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
W 20 cm foremce do
ciasta
Ciasto ze śliwka‐
mi1)
160
40 - 50
2
W formie do chleba
Małe ciasteczka
150 - 160
25 - 30
3 (2 i 4)
Na blasze do pieczenia
ciasta
Ciastka
150
20 - 35
3 (2 i 4)
Na blasze do pieczenia
ciasta
Drożdżówki1)
180 - 200
12 - 20
2
Na blasze do pieczenia
ciasta
Brioszki1)
180
15 - 20
3 (2 i 4)
Na blasze do pieczenia
ciasta
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 10 minut.
Zapiekanki
Przygotować w foremce do ciasta.
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Z nadzieniem warzywnym
170 - 180
30 - 40
1
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Zapiekanka ziemniaczana
160 - 170
50 - 60
1 (2 i 4)
mięso
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Użyć rusztu.
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Pieczeń
wieprzowa,
1 kg
180
90 - 110
POLSKI
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Cielęcina, 1 180
kg
90 - 110
180
25 - 35
Pieczeń
210
wołowa –
lekko wy‐
pieczona, 1
kg
45 - 50
Pstrąg, 3 4 ryby, 1,5
kg
Tuńczyk, 4
- 6 filetów,
1,2 kg
175
35 - 50
Pieczeń
200
wołowa –
średnio wy‐
pieczona, 1
kg
55 - 65
Morszczuk
200
20 - 30
Pieczeń
190
wołowa –
dobrze wy‐
pieczona, 1
kg
65 - 75
Odgrzewanie na parze
Odgrzewanie potraw na talerzu.
Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 10
minut.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Produkt
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Casserole /
zapiekanki
15 - 25
Makaron z
sosem
10 - 15
Przystawki
(np. ryż,
ziemniaki,
makaron)
10 - 15
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Udziec jag‐
nięcy, 1 kg
175
110 - 130
Kurczak,
cały, 1 kg
200
55 - 65
170
180 - 240
Dania na
jednym ta‐
lerzu
10 - 15
Indyk, cały,
4 kg
Kaczka, ca‐ 170 - 180
ła, 2 - 2,5
kg
120 - 150
mięso
10 - 15
Warzywa
10 - 15
Królik, w
porcjach
60 - 90
170 - 180
37
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Produkt
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min)
Gęś, cała,
3 kg
160 - 170
150 - 200
Ryba
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
11.11 Pieczenie w naczyniu do
potraw dietetycznych
Użyć funkcji: Termoobieg + parowe.
Warzywa
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 130°C.
Produkt
Czas (min)
Brokuły, cząstki
20 - 25
Bakłażan
15 - 20
38
www.electrolux.com
Ryba
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Produkt
Czas (min)
Kalafior, cząstki
25 - 30
Pomidory
15
Produkt
Czas (min)
Białe szparagi
25 - 35
Pstrąg
25 - 30
Zielone szparagi
35 - 45
Filet z łososia
25 - 30
Cukinia, plastry
20 - 25
Marchew
35 - 40
Koper włoski
30 - 35
Kalarepa
25 - 30
Produkt
Czas (min)
Papryka, paski
20 - 25
Ryż
35 - 40
Pokrojony seler
30 - 35
Ziemniaki w mundur‐
kach, średniej wielkości
50 - 60
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
35 - 45
Polenta
40 - 45
mięso
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 130°C.
Produkt
Czas (min)
Szynka gotowana
55 - 65
Gotowana pierś kurcza‐
ka
25 - 35
Peklowany i lekko wę‐
dzony karczek wieprzo‐
wy
80 - 100
Ustawić temperaturę 130°C.
Przystawki
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 130°C.
11.12 Pizza
Przed rozpoczęciem
pieczenia należy nagrzewać
wstępnie piekarnik przez 10
minut.
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom
piekarnika
Uwagi
Pizza (na cien‐
kim spodzie)
200 - 220
15 - 25
1
Na blasze do
pieczenia ciasta
Pizza (z dużą
ilością dodat‐
ków)
200 - 220
20 - 30
1
Na blasze do
pieczenia ciasta
Mini pizza
200 - 220
15 - 20
1
Na blasze do
pieczenia ciasta
Ciasto z jabłka‐ 150 - 170
mi
50 - 70
1
W 20 cm forem‐
ce do ciasta
Tarta
170 - 190
35 - 50
1
W 26 cm forem‐
ce do ciasta
Tarta cebulowa 200 – 220
20 – 30
2
Na blasze do
pieczenia ciasta
POLSKI
39
11.13 Regeneracja
Przed rozpoczęciem
pieczenia należy nagrzewać
wstępnie piekarnik przez 10
minut.
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Casserole/zapiekanki
130
15 - 25
2
Makaron z sosem
130
10 - 15
2
Przystawki (np. ryż,
ziemniaki, makaron)
130
10 - 15
2
Dania na jednym tale‐ 130
rzu
10 - 15
2
Mięso
130
10 - 15
2
Warzywa
130
10 - 15
2
11.14 Chleb
Przed rozpoczęciem
pieczenia należy nagrzewać
wstępnie piekarnik przez 10
minut.
Produkt
Ilość
(kg)
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Uwagi
Biały chleb
1.0
180 - 190
45 - 60
2
1-2 bochenki,
po 500 g każ‐
dy
Bułki
0.5
190 - 210
20 - 30
2 (2 i 4)
6-8 bułek na
blasze do pie‐
czenia
Chleb żytni
1.0
180 - 200
50 - 70
2
1-2 bochenki,
po 500 g każ‐
dy
Focaccia
-
190 - 210
20 - 25
2
Na blasze do
pieczenia
ciasta
11.15 Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
40
www.electrolux.com
Produkt
Funkcja
Akceso‐ Po‐
Tem‐ Czas (min)
ria
ziom peratu‐
pie‐
ra (°C)
karni‐
ka
Uwagi
Ciastka
Górna/
Blacha
dolna grzał‐ do pie‐
ka
czenia
ciasta
3
170
20 - 30
Umieścić 20 cia‐
stek na jednej
blasze do pie‐
czenia.
Ciastka
Termoo‐
bieg / Pie‐
czenie kon‐
wekcyjne
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
150 160
20 - 35
Umieścić 20 cia‐
stek na jednej
blasze do pie‐
czenia.
Ciastka
Termoo‐
bieg / Pie‐
czenie kon‐
wekcyjne
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
2i4
150 160
20 - 35
Umieścić 20 cia‐
stek na jednej
blasze do pie‐
czenia.
Szarlotka Górna/
Ruszt
dolna grzał‐
ka
2
180
70 - 90
Użyć 2 form (o
średnicy 20 cm),
umieszczonych
po przekątnej.
Szarlotka Termoo‐
Ruszt
bieg / Pie‐
czenie kon‐
wekcyjne
2
160
70 - 90
Użyć 2 form (o
średnicy 20 cm),
umieszczonych
po przekątnej.
Biszkopt Górna/
Ruszt
beztłusz‐ dolna grzał‐
czowy
ka
2
170
40 - 50
Użyć foremki do
ciasta (o średni‐
cy 26 cm).
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Biszkopt Termoo‐
Ruszt
beztłusz‐ bieg / Pie‐
czowy
czenie kon‐
wekcyjne
2
160
40 - 50
Użyć foremki do
ciasta (o średni‐
cy 26 cm).
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
POLSKI
Produkt
Funkcja
Akceso‐ Po‐
Tem‐ Czas (min)
ria
ziom peratu‐
pie‐
ra (°C)
karni‐
ka
41
Uwagi
Biszkopt Termoo‐
Ruszt
beztłusz‐ bieg / Pie‐
czowy
czenie kon‐
wekcyjne
2i4
160
40 - 60
Użyć foremki do
ciasta (o średni‐
cy 26 cm).
Umieścić po
przekątnej.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 10 mi‐
nut.
Ciastecz‐ Termoo‐
ka ma‐
bieg / Pie‐
ślane
czenie kon‐
wekcyjne
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
3
140 150
20 - 40
-
Ciastecz‐ Termoo‐
ka ma‐
bieg / Pie‐
ślane
czenie kon‐
wekcyjne
Blacha
do pie‐
czenia
ciasta
2i4
140 150
25 - 45
-
Ciastecz‐ Górna/
Blacha
ka ma‐
dolna grzał‐ do pie‐
ślane
ka
czenia
ciasta
3
140 150
25 - 45
-
Tosty
Grill
4-6 sztuk
Ruszt
4
maks.
2-3 minuty
pierwsza stro‐
na; 2-3 minu‐
ty druga stro‐
na
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 minu‐
ty.
Burger
wołowy
6 kawał‐
ków, 0,6
kg
Ruszt i
4
ociekacz
maks.
20 - 30
Umieścić ruszt
na czwartym po‐
ziomie, a ocie‐
kacz na trzecim
poziomie piekar‐
nika. Obrócić
produkt w poło‐
wie czasu pie‐
czenia.
Nagrzewać
wstępnie piekar‐
nik przez 3 minu‐
ty.
Grill
42
www.electrolux.com
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Uwagi dotyczące
czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia
naczyń.
Do czyszczenia powierzchni metalowych
należy stosować łagodny środek
czyszczący.
Po każdym użyciu należy oczyścić
wnętrze piekarnika. Nagromadzenie się
tłuszczu lub resztek potraw może
spowodować pożar. Zagrożenie jest
większe dla blachy do opiekania.
Po każdym użyciu akcesoriów należy
wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą
wodą z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Nie myć akcesoriów w
zmywarce.
Trudne do usunięcia zabrudzenia należy
usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
Akcesoriów nieprzywierających nie wolno
czyścić żrącymi środkami, ostrymi
przedmiotami ani myć w zmywarce.
Mogłyby one uszkodzić powłokę
zapobiegającą przywieraniu.
Wewnątrz piekarnika lub na szybach
drzwi może skraplać się para wodna.
Aby ograniczyć zjawisko skraplania,
należy rozgrzewać piekarnik przez 10
minut przed rozpoczęciem
pieczenia.Wycierać wilgoć osiadłą w
komorze piekarnika po każdym użyciu.
Nie należy używać myjek stalowych,
kwasów ani produktów ściernych,
ponieważ mogą one uszkodzić
powierzchnię piekarnika. Panel
sterowania piekarnika należy czyścić
stosując się do tych samych zaleceń.
12.3 Czyszczenie uszczelki
drzwi
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę
drzwi. Uszczelka drzwi jest założona
wokół obramowania komory piekarnika.
Nie wolno korzystać z piekarnika, jeśli
uszczelka drzwi jest uszkodzona.
Skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Aby wyczyścić uszczelkę drzwi, należy
zapoznać się z ogólnymi informacjami na
temat czyszczenia.
12.4 Wyjmowanie prowadnic
blach
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
12.2 Piekarniki wykonane ze
stali nierdzewnej lub aluminium
Drzwi piekarnika należy czyścić
wyłącznie za pomocą wilgotnej ściereczki
lub gąbki. Osuszyć miękką ściereczką.
1
2
POLSKI
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
12.5 Czyszczenie zbiornika
wody
OSTRZEŻENIE!
Nie wlewać wody do
zbiornika wody podczas
procedury czyszczenia.
Podczas procedury
czyszczenia z otworu
wlotowego pary może
wyciec nieco wody do
komory piekarnika. Umieścić
ociekacz na poziomie
piekarnika znajdującym się
bezpośrednio pod otworem
wlotowym pary, aby
zapobiec ściekaniu wody na
dno komory piekarnika.
43
Po pewnym czasie w piekarniku może
dojść do nagromadzenia się kamienia.
Aby zapobiec temu zjawisku, należy
czyścić elementy piekarnika
wytwarzające parę. Opróżniać zbiornik
po każdym użyciu funkcji pieczenia
parowego.
Rodzaje wody
•
•
•
Miękka woda z niewielką
zawartością wapnia – zaleca się
używanie tego rodzaju wody,
ponieważ pozwala to rzadziej czyścić
urządzenie.
Woda wodociągowa – można jej
używać, jeżeli domowa instalacja
doprowadzająca wodę jest
wyposażona w urządzenia
oczyszczające lub zmiękczające
wodę.
Twarda woda o dużej zawartości
wapnia – nie ma żadnego wpływu na
działanie piekarnika, ale trzeba je
częściej czyścić.
TABELA ZAWARTOŚCI WAPNIA OPRACOWANA PRZEZ WHO (Światowa
Organizacja Zdrowia)
Zawartość
wapnia
Twardość wody
Klasyfikacja
wody
Odkamienia‐
nie co
(stopnie fran‐
cuskie)
(stopnie nie‐
mieckie)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Miękka
75 cykli – 2,5
miesiąca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Średnio twarda 50 cykli – 2
miesiące
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Twarda
40 cykli – 1,5
miesiąca
ponad 10
Bardzo twarda
30 cykli – 1
miesiąc
ponad 180 mg/l ponad 18
1. Wlać do zbiornika 850 ml wody i
dodać 50 ml kwasku cytrynowego
(pięć łyżeczek). Wyłączyć piekarnik i
odczekać około 60 minut.
2. Włączyć piekarnik i wybrać funkcję:
Termoobieg + parowe. Ustawić
temperaturę 230°C. Po upływie 25
minut wyłączyć piekarnik i odczekać
15 minut, aby ostygł.
3. Włączyć piekarnik i wybrać funkcję:
Termoobieg + parowe. Ustawić
temperaturę w przedziale od 130 do
230°C. Wyłączyć urządzenie po
upływie 10 minut.
Odczekać aż ostygnie i opróżnić
zawartość zbiornika. Patrz „Opróżnianie
zbiornika na wodę”.
44
www.electrolux.com
4. Opłukać zbiornik na wodę i za
pomocą szmatki usunąć z piekarnika
pozostałości kamienia.
5. Umyć ręcznie rurkę odpływową w
ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.
Aby uniknąć uszkodzenia elementów
urządzenia, nie należy używać
substancji zawierających kwas,
preparatów w aerozolu ani
podobnych środków czyszczących.
12.6 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
W drzwiach piekarnika znajdują się trzy
szyby. Drzwi piekarnika i wewnętrzne
szyby można wymontować do
wyczyszczenia. Przed przystąpieniem do
demontażu szyb należy zapoznać się z
instrukcją „Zdejmowanie i zakładanie
drzwi”.
4. Unieść i całkowicie obrócić dźwignię
przy lewym zawiasie.
Niezdemontowane drzwi
mogą się gwałtownie
zamknąć podczas
wyjmowania z nich szyb.
UWAGA!
Nie używać piekarnika bez
szyb.
1. Otworzyć całkowicie drzwi i znaleźć
zawias po prawej stronie drzwi.
2. Za pomocą śrubokręta unieść i
całkowicie obrócić dźwignię przy
prawym zawiasie.
3. Znaleźć zawias po lewej stronie
drzwi.
5. Przymknąć drzwi piekarnika do
połowy, do pierwszej pozycji
otwarcia. Następnie unosząc i
pociągając drzwi do siebie, wyjąć je z
mocowania.
POLSKI
6. Umieścić drzwi na stabilnej
powierzchni przykrytej miękką
szmatką.
7. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
A
45
B
2
B
1
8. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
9. Chwycić szyby drzwi za górne
krawędzie i ostrożnie wyjmować je
po kolei. Zacząć od górnej szyby.
Upewnić się, że szyba całkowicie
wysunie się z prowadnic.
Upewnić się, że środkową szybę
prawidłowo umieszczono w mocowaniu.
A
B
12.7 Wymiana oświetlenia
10. Umyć szyby wodą z płynem do mycia
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szyby do
sucha. Nie myć szyb w zmywarce.
Po umyciu zamontować szyby oraz drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (A i B) we właściwych
miejscach w odpowiedniej kolejności.
Sprawdzić symbol/nadruk na boku szyby.
Każda z szyb wygląda inaczej, aby
ułatwić procedurę demontażu i montażu.
Zamontować prawidłowo listwę drzwi
(powinno było słyszalne kliknięcie).
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
UWAGA!
Aby uniknąć zabrudzenia
żarówki halogenowej
tłuszczem, należy chwytać ją
przez szmatkę.
Tylne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
46
www.electrolux.com
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Blokada uruchomienia jest
włączona.
Patrz „Użycie funkcji Blo‐
kada uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
W piekarniku pozostała
woda.
Do zbiornika wlano za du‐
żo wody.
Wyłączyć piekarnik i ze‐
trzeć wodę szmatką lub
gąbką
Funkcja pieczenia parowe‐ W zbiorniku nie ma wody.
go nie działa.
Napełnić zbiornik na wo‐
dę.
Funkcja pieczenia parowe‐ Kamień zatyka otwór.
go nie działa.
Sprawdzić otwór wlotowy
pary. Usunąć kamień.
POLSKI
47
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Opróżnianie zbiornika wo‐
dy zajmuje więcej niż trzy
minuty lub woda wycieka
z otworu wlotowego pary.
W piekarniku osadził się
kamień.
Wyczyścić zbiornik wody.
Patrz „Czyszczenie zbiorni‐
ka wody”.
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w skrzynce
bezpieczników, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu widoczne jest
wskazanie "Demo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
13.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
14. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
48
www.electrolux.com
14.1 Zabudowa urządzenia
548
21
min. 550
80
60
520
600
114
18
20
589
594
min. 560
595+-1
198
60
5
3
523
20
548
70
60
21
min. 550
20
520
18
590
114
min. 560
589
594
198
60
595+-1
5
3
523
20
14.2 Mocowanie urządzenia do
szafki
A
B
14.3 Instalacja elektryczna
Producent nie ponosi
odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie zaleceń
dotyczących
bezpieczeństwa, które
zawarto w rozdziałach
poświęconych
bezpieczeństwu.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
POLSKI
14.4 Przewody
Rodzaje przewodów przeznaczonych do
montażu lub wymiany:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Dobór przekroju przewodu należy
przeprowadzić na podstawie mocy
całkowitej podanej na tabliczce
znamionowej. Można również skorzystać
z informacji zawartych w tabeli:
Moc całkowita
(W)
Moc całkowita
(W)
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 2300 3 x 1
maksymalnie 3680 3 x 1.5
Przewód ochronny (żółto-zielony) musi
być o 2 cm dłuższy od przewodu
fazowego i neutralnego (niebieski
i brązowy).
Przekrój przewo‐
du (mm²)
maksymalnie 1380 3 x 0.75
15. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
15.1 Etykieta produktu i informacje zgodnie z normą UE
65-66/2014
Nazwa dostawcy
Electrolux
Oznaczenie modelu
EOB6850BOX
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.93 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
72 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
34.6 kg
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
49
15.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
50
www.electrolux.com
Ogólne porady
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Jeśli to możliwe, nie należy wstępnie
nagrzewać piekarnika przed
umieszczeniem w nim potrawy.
Podczas pieczenia trwającego ponad 30
minut należy zmniejszyć temperaturę do
minimum na ostatnie 3-10 minut
pieczenia (odpowiednio do czasu
pieczenia). Ciepło resztkowe
zgromadzone w piekarniku pozwoli
dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Ciepło resztkowe
W niektórych funkcjach piekarnika, jeśli
wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać, tylko gdy
jest potrzebne.
Termoobieg wilgotn. Plus
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
16. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
51
867347680-B-192019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising