Electrolux | HHB830FNK | User manual | Electrolux HHB830FNK Brukermanual

Electrolux HHB830FNK Brukermanual
HHB830FNK
NO
SV
Platetopp
Inbyggnadshäll
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
22
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................2
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. MONTERING......................................................................................................7
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 8
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 10
6. RÅD OG TIPS...................................................................................................14
7. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 17
8. FEILSØKING.................................................................................................... 17
9. TEKNISKE DATA............................................................................................. 19
10. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................20
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
NORSK
3
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FORSIKTIG: Apparatet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av en annen elektrisk enhet.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Bruk ikke apparatet før du installerer det i en
innebygget struktur.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
NORSK
5
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Dekk skårne overflater med
tetningsmiddel for å forhindre at
fuktighet forårsaker svelling.
Beskytt apparatets bunn mot damp og
fuktighet.
Monter ikke apparatet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
apparatet når dører eller vinduer er
åpne.
Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av produktet
og deler som er lagret i skuffen.
Fjern separatorpaneler installert i
skapet under produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
•
Sørg for at produktet er koblet fra
strømforsyningen før du gjør enhver
operasjon.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Sørg for at produktet er riktig montert.
Løs og feil anvendt strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt), kan gjøre at
terminalen blir for varm.
Bruk riktig strømkabel.
Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
6
www.electrolux.com
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
Ikke stol på grytedetektoren.
Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Hvis apparatets overflate er knust må
du koble apparatet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
Ikke la kokekar koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Ikke legg aluminiumsfolie på
apparatet.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på koketoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Pleie og rengjøring
•
•
•
•
•
Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
Slå av ovnen og la den avkjøle seg
før du rengjør den.
Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
NORSK
2.6 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.4 Montering
3.1 Før monteringen
Før du monterer koketoppen skriv ned
informasjonen nedenfor fra typeskiltet.
Typeplaten er plassert nederst i
komfyrtoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
•
•
Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
For å erstatte en ødelagt
strømledning bruker du samme
ledningstype: H05V2V2-F som tåler
90 °C eller mer. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.electrolux.com
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
1
1
1
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1 2 3 4 5
6
12
11
7
10
8
9
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
1
PÅ / AV
Slå koketoppen av og på.
2
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
4
Bridge
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
5
-
NORSK
6
7
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktivere og deaktivere den manuelle mo‐
dusen til funksjonen.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
PowerBoost
Aktivere funksjonen.
Betjeningslinje
Stille inn en varmeinnstilling.
8
9
/
10
11
12
–
4.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
Pause er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Lås /Barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkobling er aktivert.
9
10
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere komfyrtoppen.
5.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
•
•
•
•
alle kokesonene er deaktiverte,
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
,1–3
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
4–7
5 timer
8–9
4 timer
10 – 14
1,5 timer
5.3 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
5.4 Slik bruker du kokesonene
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen. Induksjonskokesonene
tilpasser seg størrelsen på kokekarets
bunn automatisk.
Du kan bruke store kokekar satt på to
kokesoner samtidig. Kokekaret må dekke
midten av hver sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen. Hvis kokekaret er
plassert mellom de to sentrene, vil ikke
Bridge-funksjonen aktiveres.
NORSK
11
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.7 PowerBoost
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Se i kapittelet "Tekniske
data".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
5.5 Bridge
Funksjonen er aktivert når
kasserollen dekker midten
av de to sonene.
Denne funksjonen kobler sammen de to
kokesone til venstre slik at de virker som
én.
Still inn effekttrinnet for en av de venstre
kokesonene.
Aktivere funksjonen: berør . For å
angi eller endre varmeinnstillingen må du
berøre kontrollsensorene.
Deaktivere funksjonen: berør
Kokesonene er uavhengige.
.
5.6 Automatisk oppvarming
Aktiverer denne funksjonen for å få et
ønsket effekttrinn i en kortere tid. Når
den er på, fungerer sonen på høyeste
innstilling i starten, så fortsetter den på
ønsket varme videre.
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
( tennes). Berør straks et
berør
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
5.8 Tidtaker
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
Velge kokesone: berør flere ganger,
inntil indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Aktivere funksjonen: berør
på
timeren for å angi tiden (00 - 99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
Endre tiden: velg kokesonen med
Berør
eller
.
.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenstående tid teller tilbake til 00.
Indikatoren til kokesonen slokkes.
12
www.electrolux.com
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Slik stopper du lydsignalet: berør
Berør
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
5.10 Lås
Velge kokesone: berør flere ganger,
inntil indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Slik aktiverer du funksjonen: berør
til tidsuret.
tennes. Når indikatoren for
kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
og tiden som telles opp
mellom
(minutter).
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt. Den
viser hvor lenge sonen er i bruk.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
og berør
eller
kokesonen med
Indikatoren for kokesonen slokker.
.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen som
Varselur når koketoppen er på og når
kokesonene ikke er i bruk.
Still inn effekttrinnet først.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.11 Barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Slik aktiverer du funksjonen: slå på
koketoppen med
effekttrinnet. Berør
.
. Still ikke inn
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
Slik aktiverer du funksjonen: berør
.
eller
på tidsuret for å stille
Berør
inn tiden. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Slik stopper du lydsignalet: berør
Du kan låse betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
Se hvor lenge kokesonen er på: velg
Varmeinnstillingsdisplayet viser
for å aktivere funksjonen.
lyser.Varmeinnstilling reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen:
koketoppen med
effekttrinnet. Berør
.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.9 Pause
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
.
Slik deaktiverer du funksjonen: slå på
. Still ikke inn
i 4 sekunder.
tennes. Deaktiver koketoppen med
.
Slik overstyrer du funksjonen for bare
én tilberedningstid: slå på koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinnet innen
10 sekunder. Du kan betjene
koketoppen. Når du deaktiverer
koketoppen med
aktivert igjen.
, blir funksjonen
NORSK
13
5.12 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver komfyrtoppen. Berør
i3
sekunder. Displayet slås på og så av.
Berør
i 3 sekunder.
eller
tennes.
Berør
på tidsuret for å velge én av
følgende:
•
– lydene er avslått
– lydene er på
•
For å bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slår seg av automatisk.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
•
•
•
•
kan du
du berører
Varselur kommer ned
Timer med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.13 Effektstyring
•
•
•
•
•
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
Displayet for varmeinnstillingene av
de reduserte sonene veksler mellom
den valgte varmeinnstillingen og den
reduserte varmeinnstillingen. Etter en
tid forblir varmeinnstilling-displayet av
de reduserte sonene på den
reduserte varmeinnstillingen.
5.14 Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
– H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard.Ventilatoren reagerer hver gang
du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen på kokekaret
automatisk og justerer hastigheten på
viften.
Automatisk moduser
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Ste‐
king2)
Modus
H0
Av
Av
Av
Modus
H1
På
Av
Av
14
www.electrolux.com
Auto‐
matisk
lys
Ko‐
king1)
Ste‐
king2)
Modus
H2 3)
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus
H3
På
Av
Modus
H4
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 1
Modus
H5
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 1 stighet 2
Modus
H6
På
Vifteha‐ Vifteha‐
stighet 2 stighet 3
Vifteha‐
stighet 1
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
2) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og baserer seg ikke på temperatur.
Skifte automatisk modus
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder. Displayet slås
2. Berør
på og så av.
3. Berør
i 3 sekunder.
4. Berør
på.
noen få ganger til
slås
5. Berør
på timeren for å velge en
automatisk modus.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Når du er ferdig med
matlaging og deaktiverer
koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går
fremdeles går i en viss tid.
Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften
automatisk og hindrer deg
fra utilsiktet å aktiverer viften
de neste 30 sekundene.
Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan også betjene funksjonen
manuelt. For å gjøre det berører du
mens koketoppen er aktiv. Dette
deaktiverer automatisk bruk av funksjon
og lar deg endre viftehastigheten
øker du
manuelt. Når du trykker på
viftens hastighet med én. Når du når et
høyt nivå og trykker
igjen vil du stille
viftens hastighet til 0. Dette deaktiverer
viften i ventilatorhetten. Berør
for å
starte viften igjen med hastighet 1.
For å aktivere automatisk
bruk av funksjonen,
deaktiver koketoppen og
deretter aktiver koketoppen.
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
NORSK
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
6.2 Støy under bruk
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Hvis du kan høre:
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-3
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-3
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
3-5
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
-1
15
•
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
16
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
5-7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
7-9
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
7-9
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
9 - 12
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 - 13
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
•
Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med hånden, et kokekarhåndtak eller
en stor gryte). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Bruk
ikke slike apparater i
nærheten av kokeplaten
mens Hob²Hood er på.
Kjøkkenventilatorer med Hob²Hoodfunksjonen
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux
NORSK
17
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
•
•
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke kob‐
let til en strømforsyning el‐
ler er koblet feil.
Kontroller om komfyrtop‐
pen er riktig koblet til
strømforsyningen. Se kob‐
lingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du stiller ikke inn effekt‐
trinn for 10 sekunder.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen
det har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
18
www.electrolux.com
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når
komfyrtoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg
av.
Du har satt noe på sensor‐ Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltet.
feltet .
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Stekesonen er ikke varm
Kontakt servicesenteret
fordi den var bare i bruk en dersom stekesonen fortsatt
kort stund eller sensoren
er varm i lang tid.
er skadet.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspa‐
nelet.
Fjern objektet fra betje‐
ningspanelet.
Du bruker en veldig styr
gryte som blokkerer signa‐
let.
Bruk en mindre gryte, en‐
dre kokesone eller bruk
ventilatoren manuelt.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Automatisk oppvarming
starter ikke.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfelte‐
ne.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se
"Daglig bruk".
lyser.
Barnesikring eller Lås er
aktivert.
Se "Daglig bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
Du bruker feil kokekar.
Bruk egnet kokekar. Se
"Råd og tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se "Tekniske data".
NORSK
Problem
Mulig årsak
og et nummer vises.
19
Løsning
Det er en feil på komfyrtop‐ Deaktiver komfyrtoppen og
pen.
aktiver den igjen etter 30
sekunder. Hvis
lyser
igjen, kobler du komfyrtop‐
pen fra strømforsyningen.
Aktiver komfyrtoppen igjen
etter 30 sekunder. Hvis
problemet fortsetter, må du
snakke med et autorisert
servicesenter.
Du kan høre en konstant
pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Angi også den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en
kvalifisert elektriker for å
kontrollere monteringen.
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Påse at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke må du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Dataskilt
Modell HHB830FNK
Type 62 D5A 01 AA
Induksjon 7.35 kW
Serienr. .................
ELECTROLUX
PNC (produktnummer)949 599 019 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Produsert i Tyskland
7.35 kW
9.2 Kokesoner spesifikasjon
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 - 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre foran
2300
3200
10
125 - 210
20
www.electrolux.com
Kokesone
Nominell ef‐
fekt (maksi‐
mum effekt‐
trinn) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Kokekar dia‐
maksimum va‐ meter [mm]
righet [min]
Høyre foran
1400
2500
4
125 - 145
Høyre bak
1800
2800
10
145 - 180
Effekten av kokesonene kan være
forskjellig i et lite spekter fra dataene i
tabellen. Det endres med materialet og
størrelsene av kokekaret.
For optimal matlagingsresultater bruk
ikke kokekar større enn angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014 gjelder bare for
EU-markedet
Modellidentifikasjon
HHB830FNK
Koketopptype
Koketopp for inn‐
bygging
Antall tilberedingssoner
5
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære ko‐ Venstre foran
kesoner (Ø)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Strømforbruk per kokeso‐ Venstre foran
ne (EC electric cooking)
Venstre bak
Midtre foran
Høyre foran
Høyre bak
177,0 Wh / kg
177,5 Wh / kg
177,0 Wh / kg
180,2 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Strømforbruk av koketop‐
pen (EC electric hob)
177,3 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopp – Metoder for måling av
ytelse
Energimålinger som refererer til
kokeområder identifiseres av
markeringene på de respektive
kokesonene.
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
•
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
NORSK
•
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
•
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
21
22
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................22
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................24
3. INSTALLATION................................................................................................ 26
4. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................28
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 30
6. RÅD OCH TIPS................................................................................................ 34
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 37
8. FELSÖKNING...................................................................................................37
9. TEKNISKA DATA............................................................................................. 39
10. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 40
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
23
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättning ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Varje produkt har fläktar som kyler ner
i botten.
Om produkten är installerad ovanför
en låda:
– Förvara inga smådelar eller
pappersark som kan dras in,
eftersom de kan skada fläkten
eller påverka kylsystemet.
– Ha ett avstånd på minst 2 cm
mellan produktens botten och
sådant som finns förvarat i lådan.
Ta bort eventuella separeringspaneler
installerade i skåpet under produkten.
2.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
25
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
Lita inte på kastrullvarnaren.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
•
•
Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Underhåll och rengöring
•
•
•
•
•
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Stäng av produkten och låt den kallna
före rengöring.
Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
SVENSKA
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
•
•
Hällen är försedd med en nätkabel.
För att ersätta den skadade
nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
Om produkten har
installerats ovanför en låda
kan hällens ventilation
värma upp det som förvaras
i lådan när hällen används.
27
28
www.electrolux.com
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
1
1
1
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1 2 3 4 5
6
12
11
7
10
8
9
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnsäkerhetslås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
Paus
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
Bridge
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐
zonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
ställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
3
4
5
6
7
SVENSKA
Touch Funktion
-kon‐
troll
8
9
/
10
11
12
-
Beskrivning
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt
läge för funktionen.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
PowerBoost
För att aktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
Paus är på.
Automatisk uppvärmning är på.
PowerBoost är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfaran‐
de / varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnsäkerhetslås är på.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning är på.
29
30
www.electrolux.com
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Indikatorerna visar nivån på
restvärmen för de kokzoner
du använder för närvarande.
Indikatorerna kan också
visas för de närliggande
kokzonerna även om du inte
använder dem.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5.2 Automatisk avstängning
Värmeläge
,1-3
Hällen stängs av
efter
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
5.3 Värmeläge
•
•
För inställning eller ändring av
värmeläge:
•
•
•
•
alla kokzoner är avstängda.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
5.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet i mitten av vald kokzon.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Du kan använda ett stort kokkärl på två
kokzoner samtidigt. Kokkärlet måste
täcka mitten av båda zonerna men får
inte gå utanför markeringarna. Om
kokkärlet är placerat mellan två
SVENSKA
mittpunkter kommer inte Bridgefunktionen att aktiveras.
31
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.7 PowerBoost
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk data".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
5.5 Bridge
Funktionen är igång när
kastrullen täcker mitten på
de två zonerna.
Den här funktionen kopplar ihop de två
vänstra zonerna till en gemensam zon.
Ställ först in värmeläget för en av de
vänstra kokzonerna.
Aktivera funktionen: tryck på . Ställ in
eller ändra värmeläget med någon av
touch-kontrollerna.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Kokzonerna fungerar oberoende av
varandra.
5.6 Automatisk uppvärmning
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
(
tänds). Tryck
5.8 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
Tryck på
eller
.
.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
32
www.electrolux.com
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
Tryck på
För att stänga av ljudet: tryck på
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
på
och räknad tid (minuter).
igång: välj kokzonen med .
Kokzonens indikator börjar blinka snabbt.
Displayen visar hur länge kokzonen har
varit igång.
För att avaktivera funktionen:Välj
och tryck på
eller
. Kokzonens indikator slocknar.
Äggklocka
Du kan använda den här funktionen som
Äggklocka när hällen är på och
kokzonerna inte används. Displayen
visar värmeläget
.
Aktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge slås på.
5.10 Lås
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
För att se hur länge kokzonen är
kokzonen med
på
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
tänds. När indikatorn för
timern varpå
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar
mellan
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.11 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
. Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.9 Paus
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är på är alla andra
symboler på kontrollpanelerna låsta.
för att aktivera funktionen.
tänds.Värmeläget sänks till 1.
Avaktivera funktionen genom att trycka
.
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
hällen med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
SVENSKA
33
5.12 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i3
sekunder. Displayen tänds och släcks.
Tryck på
i 3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på på timern för att välja
något av följande:
•
– ljudet är avstängt
– ljudet är på
•
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Äggklocka ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.13 Effektreglering
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas
har överskridit 3700 W.
Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan
den valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
5.14 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas
automatiskt ställer du in det automatiska
läget på H1 – H6. Hällen är
ursprungligen inställd på H5.Fläkten
reagerar när hällen aktiveras. Hällen
känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
Automatiska lägen
Auto‐
matiskt
ljus
Kok‐
ning1)
Stek‐
ning2)
Läge H0 Av
Av
Av
Läge H1 På
Av
Av
34
www.electrolux.com
Auto‐
matiskt
ljus
Kok‐
ning1)
Stek‐
ning2)
På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H3 På
Av
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H4 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Läge H5 På
Fläkt‐
hastig‐
het 1
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Läge H6 På
Fläkt‐
hastig‐
het 2
Fläkt‐
hastig‐
het 3
Läge
H23)
1) Hällen känner av kokningsprocessen och
aktiverar fläkthastigheten enligt det automa‐
tiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen
och aktiverar fläkthastigheten enligt det au‐
tomatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lam‐
pan, och går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stänga av produkten.
i 3 sekunder. Displayen
2. Tryck på
tänds och släcks.
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
på timern för att välja ett
5. Tryck på
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
När du är klar med
matlagningen och stänger av
hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
Det gör du genom att trycka på
när
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
ökar du
När du trycker på
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
SVENSKA
6.1 Kokkärl
35
Se avsnittet "Tekniska data".
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
6.2 Ljud under användning
Om du hör:
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (med korrekt märkning från en
tillverkare).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
knackande ljud: kokkärlet är tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: du använder kokzonen
med en hög effektnivå och kokkärlet
är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: du använder en hög
effektnivå.
• klickande: elektrisk omkoppling sker.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
•
6.3 Öko Timer (Eko-timer)
Använd
induktionskokzonerna med
lämpliga kokkärl
Kokkärlsmaterial
•
•
vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Värmein‐
ställning
-1
1-3
Använd för:
•
För att spara energi inaktiveras
kokzonen före signalen från
nedräkningstimern. Skillnaden i
användningstiden beror på den inställda
värmenivån och tillagningstiden.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Korrelationen mellan en zons värmeläge
och dess energiförbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
energiförbrukning. Det betyder att en
kokzon med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
Rör om med jämna mellan‐
rum.
5 - 25
36
www.electrolux.com
Värmein‐
ställning
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.
6.5 Råd och tips för Hob²Hood
När hällen används med funktionen:
•
Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand, ett
kokkärlshandtag eller en hög kastrull).
Se bilden.
Fläkten på bilden är bara ett exempel.
Andra fjärrstyrda produkter
kan blockera signalen.
Använd inga andra
apparater nära hällen när
Hob²Hood är igång.
SVENSKA
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
37
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen.
Electrolux-köksfläktar som fungerar med
den här funktionen måste ha symbolen
.
7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
•
•
•
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
Lösning
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Du har inte ställt in värme‐
läget inom 10 sekunder.
Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Paus är på.
Se "Daglig användning".
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har ställt något på en
hällen stängs av.
eller flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.
Hob²Hood fungerar inte.
Automatisk uppvärmning
fungerar inte.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Du kan täcka över kontroll‐ Avlägsna föremålet från
panelen.
kontrollpanelen.
Du använder en väldigt
hög kastrull som blockerar
signalen.
Ta en mindre kastrull, byt
kokzon eller styr fläkten
manuellt.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Det högsta värmeläget är
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Effektreglering är på.
Se "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touchkontroller‐
na.
Ljudet är avaktiverat.
Aktivera ljudet. Se "Daglig
användning".
tänds.
Barnsäkerhetslås eller Lås
är på.
Se "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Kokkärlet passar inte.
Använd ett lämpligt kok‐
kärl. Se "Råd och tips".
SVENSKA
Problem
och en siffra tänds.
39
Möjlig orsak
Lösning
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått. Se avsnittet "Teknis‐
ka data".
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om
visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.
Ett konstant pip-ljud hörs.
Fel på elanslutningen.
8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt
Modell HHB830FNK
Typ 62 D5A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr .................
ELECTROLUX
PNC 949 599 019 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.35 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Vänster fram
2300
3200
10
125 - 210
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Mitten fram
2300
3200
10
125 - 210
40
www.electrolux.com
Kokzon
Nominell ef‐
fekt (max vär‐
meläge) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximal var‐
aktighet [min]
Kokkärlets dia‐
meter [mm]
Höger fram
1400
2500
4
125 - 145
Höger bak
1800
2800
10
145 - 180
Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning från uppgifterna i tabellen. Den
ändras efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad
Modellbeskrivning
HHB830FNK
Typ av häll
Häll för inbygg‐
nad
Antal kokzoner
5
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzo‐ Vänster fram
ner (Ø)
Vänster bak
Mitten fram
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per
Vänster fram
kokzon (EC electric cook‐ Vänster bak
ing)
Mitten fram
Höger fram
Höger bak
177,0 Wh/kg
177,5 Wh/kg
177,0 Wh/kg
180,2 Wh/kg
174,6 Wh/kg
Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)
177,3 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda
Energimätningarna för kokzonen
identifieras av markeringarna i respektive
kokzon.
10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
•
•
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
SVENSKA
41
11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
42
www.electrolux.com
SVENSKA
43
867350891-A-252019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising