AEG | IEB64030XB | User manual | Aeg IEB64030XB Handleiding

Aeg IEB64030XB Handleiding
IEB64030XB
NL
ES
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Manual de instrucciones
Placa de cocción
2
22
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
6. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................15
7. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................17
8. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................18
9. TECHNISCHE GEGEVENS........................................................................................20
10. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................20
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
NEDERLANDS
3
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend
onder toezicht staan.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg er voordat de kookplaat wordt
aangesloten op een oven en voor het
aanleggen van de bedrading voor dat
de hoofdterminals van beide
apparaten niet onder stroom staan.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
NEDERLANDS
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.6 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.5 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3.4 In elkaar zetten
3.1 Aansluittype kookplaat en
oven
Dit apparaat heeft een gele 1 x 14
poolstekker en kan worden aangesloten
op een oven met een gele 1 x 14
poolstekker.
3.2 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.3 Ingebouwde kookplaten
Installeer eerst de oven en dan de
kookplaat in zijn uitsparing.
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
min.
500mm
min.
50mm
7
8
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
min.
28 mm
Als het apparaat boven een
lade wordt gemonteerd, kan
de kookplaatventilatie
tijdens het kookproces
zorgen voor opwarming van
items die zich in de lade
bevinden.
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
1
1
1
2
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
NEDERLANDS
4.2 Indeling bedieningspaneel
1 2
3
4
5
6
7
9
8
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en
uitschakelen.
7
Blokkering / Kinderbeveiliging van de kookplaat
Het bedieningspaneel vergrendelen/
ontgrendelen.
8
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
9
PowerBoost
Het inschakelen van de functie.
1
2
3
4
5
6
/
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
-
De kookzone wordt gebruikt.
Pauze werkt.
9
10
www.aeg.com
Display
Beschrijving
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Gebruik van de kookplaat
U bedient de kookplaat met de knoppen
van de oven en het bedieningspaneel
van de kookplaat. Het hoofdstuk
"Dagelijks gebruik" van de oven vertelt u
hoe u de kookplaat moet gebruiken.
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
gaat
branden en wordt de
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
5.2 Automatisch uitschakelen
NEDERLANDS
Kookstand
,1-2
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische gegevens'.
Om de functie voor een kookzone in
5 uur
te schakelen: raak
5
4 uur
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
6-9
1,5 uur
3-4
5.3 Het gebruik van de
kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
U kunt met groot kookgerei op twee
kookzones tegelijkertijd koken. Het
kookgerei dient het midden van beide
zones te bedekken .
5.4 Automatisch opwarmen
Als u deze functie inschakelt, kunt u
sneller de gewenste kookstand krijgen.
De functie schakelt even de hoogste
kookstand in en verlaagt dan naar de
gewenste kookstand.
Om de functie in te
schakelen moet de
kookzone koud zijn.
Om de functie voor een kookzone te
activeren: draai de knop rechtsom tot
gaat branden. Stel meteen de juiste
kookstand in. Na 3 seconden gaat
branden.
Om de functie uit te schakelen: draai
de knop linksom.
5.5 PowerBoost
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
11
aan.
gaat aan.
5.6 Timer
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
Raak
of
.
aan.
De functie uitschakelen: stel de
en raak
aan. De
kookzone in met
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit. Om de functie uit te schakelen kunt u
ook
en
tegelijkertijd aanraken.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
12
www.aeg.com
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
timer aan.
gaat aan. Als het lampje
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
schakelt tussen
(minuten).
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie uitschakelen: stel de
en raak
of
kookzone in met
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
.
De functie inschakelen: Raak
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
De functie stopt de timerfunctie niet.
Raak
aan om de functie in te
schakelen.
gaat aan.De warmte-instelling wordt
verlaagd naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie
raakt u
aan. De voorgaande warmteinstelling gaat aan.
Als u de kookstand wijzigt,
stopt de functie en de
display toont de nieuwe
kookstand.
5.8 Blokkering
U kunt de sensors op de kookplaat
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn.
Stel eerst de kookstand in.
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont
5.7 Pauze
aan.
of
van de timer aan om de
Raak
tijd in te stellen. Het display van de
kookzones schakelt zich na 10 seconden
automatisch uit. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
De functie uitschakelen: kort
inschakelen en linkerkookzone voor
uitschakelen.
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.9 Kinderbeveiliging van de
kookplaat
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
De functie inschakelen: de kookplaat
moet worden uitgeschakeld. Raak
seconden tot
knippert. Raak
4
aan.
verschijnt gedurende 4 seconden.
De functie uitschakelen: de kookplaat
4
moet worden uitgeschakeld. Raak
seconden tot
knippert. Raak
aan.
verschijnt gedurende 4 seconden.
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: activeer een kookzone.
NEDERLANDS
gaat aan. Raak
13
gedurende 4
seconden in totdat
voor alle zones
aangaat. Stel de kookstand in binnen 4
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u het apparaat uit zet,
werkt de functie weer.
5.10 OffSound Control (In- en
uitschakelen van de geluiden)
Schakel de kookplaat uit. Raak
seconden aan. Raak
3
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om
één van het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
•
- de geluidsignalen zijn aan.
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
• Kookwekker naar beneden komt
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
5.11 Vermogensbeheer
• Alle kookzones zijn aangesloten op
één fase. Zie afbeelding.
• De fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
5.12 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
14
www.aeg.com
Automatische modi
H6). De gekozen modus activeert
automatisch na 10 seconden.
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Modus
H0
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
Modus
H6
Aan
Ventilatorsnelheid 2
Ventilatorsnelheid 3
H2 3)
Uit
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
gedurende 3 seconden in
totdat u een piepgeluid hoort.
3. Raak
3 seconden aan totdat
of
gaat branden.
4. Raak
aan totdat H en een cijfer (0
- 6) aangaan. H5 is de standaard
instelling.
van de timer aan om de
5. Raak
gewenste modus te selecteren (H0 -
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
bedienen. Raak daartoe
aan als de
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
handmatig kunt veranderen. Als u op
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
bereikt en weer op
drukt, stelt u de
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
NEDERLANDS
15
6. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikte pannen.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt door
de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• water op de hoogste kookstand
binnen korte tijd wordt verwarmd.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Zorg ervoor dat bodems
schoon en droog zijn
voordat ze op de kookplaat
worden gezet.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Raadpleeg "Technische
gegevens".
6.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand
en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
6.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
6.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
16
www.aeg.com
Verwarmings- Gebruik om:
stand
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-2
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-2
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
2-3
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
3-4
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
4-5
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
4-5
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
7-8
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
9
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
6.5 Praktische tips voor
Hob²Hood
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het bedieningspaneel van de
afzuigkap niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
NEDERLANDS
17
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
werken moeten het symbool
hebben.
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
geen op afstand bedienbare
apparaten op het moment
dat u de functie op de
kookplaat gebruikt.
7. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd kookgerei met een
schone bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
7.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten
kunststof, plastic folie, suiker en
suikerhoudend voedsel, anders kan
dit schade aan de kookplaat
veroorzaken. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Gebruik
de speciale schraper op de glazen
plaat en verwijder resten door het
blad over het oppervlak te schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
18
www.aeg.com
8. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Wat moet ik doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
U hebt een of meer tiptoeten de kookplaat wordt uitsen afgedekt.
geschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
Het indicatielampje van rest- De zone is niet heet, omdat
warmte gaat niet aan.
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet?
U heeft het bedieningspaneel afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
NEDERLANDS
19
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel
aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Automatisch uitschakelen
werkt.
Schakel de kookplaat uit en
weer in.
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat of Blokkering
werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in. Als
en een getal gaat branden.
weer aangaat, trek dan
de stekker van de kookplaat
uit het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er
na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op
met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
8.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
20
www.aeg.com
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
9. TECHNISCHE GEGEVENS
9.1 Typeplaatje
Model IEB64030XB
Type 61 B4B 01 AA
Inductie 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC productnummer 949 597 289 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Geproduceerd in Duitsland
7.35 kW
9.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Linksvoor
2300
3200
10
125 - 210
Linksachter
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsachter
2300
3200
10
125 - 210
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
10. ENERGIEZUINIGHEID
10.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
IEB64030XB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
4
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Linksvoor
(Ø)
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
NEDERLANDS
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Linksvoor
Linksachter
Rechtsvoor
Rechtsachter
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
10.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
21
179,3 Wh / kg
178,4 Wh / kg
189,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
181,4 Wh / kg
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
11. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
22
www.aeg.com
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 22
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................24
3. INSTALACIÓN........................................................................................................... 27
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................................. 28
5. USO DIARIO...............................................................................................................30
6. CONSEJOS................................................................................................................ 35
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................... 37
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................... 37
9. DATOS TÉCNICOS................................................................................................... 39
10. EFICACIA ENERGÉTICA.........................................................................................40
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
ESPAÑOL
23
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Es necesario mantener alejados a los niños entre 3 y 8
años, así como a las personas con minusvalías
importantes y complejas, salvo que estén bajo
supervisión continua.
Es necesario mantener alejados a los niños de menos
de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o se esté enfriando. Las
piezas accesibles están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para
niños, debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
1.2 Seguridad general
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste
mucha atención para no tocar las resistencias.
No accione el aparato con un temporizador externo ni
con un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser
supervisado. Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para
evitar que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el
aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando
y no preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica.
Si el aparato está conectado directamente a la red
eléctrica mediante una caja de empalmes, quite el
fusible para desconectarlo de la alimentación
eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio técnico
autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán
que cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones
para la placa de cocción diseñadas por el fabricante
del aparato o indicadas en sus instrucciones de uso
como apropiadas, o bien las protecciones incluidas
con el aparato. El uso de protectores inadecuados
puede provocar accidentes.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
ESPAÑOL
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre el aparato y los demás
electrodomésticos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato
del vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una
puerta ni debajo de una ventana. De
esta forma se evita que los utensilios
de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana
estén abiertas.
• Cada aparato tiene ventiladores de
refrigeración en la base.
• Si el aparato se instala sobre un cajón:
– No guarde objetos pequeños u
hojas de papel que puedan ser
absorbidos, porque podrían
dañar los ventiladores o
perjudicar el sistema de
refrigeración.
– Mantenga una distancia mínima
de 2 cm entre la base del aparato
y los objetos guardados en el
cajón.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas
deben realizarlas electricistas
cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de conectar la placa de cocción
a un horno y antes de realizar el
cableado, asegúrese de que los
bornes de red de ambos aparatos no
reciben alimentación eléctrica.
• Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
Coloque los cables eléctricos de
forma que no se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas
eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del
cable.
Asegúrese de que el cable o el
enchufe (en su caso) no toquen el
aparato caliente ni utensilios de
cocina calientes cuando conecte el
aparato a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en
el enchufe (en su caso) ni en el cable
de red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable
dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que
permita desconectar el aparato de
todos los polos de la red. El
dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una
anchura mínima de 3 mm.
26
www.aeg.com
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas
eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas
y la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato
desatendido mientras está en
funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No se confíe por el detector de
tamaño.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie
de trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las
zonas de cocción por inducción
cuando el aparato esté en
funcionamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio y
explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por
primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
ADVERTENCIA!
Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de
cocina caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios
de cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos
vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre
el aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la
base dañada, pueden arañar el cristal
o la vitrocerámica. Levante siempre
estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de
cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No
debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
2.4 Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato
para evitar el deterioro del material
de la superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos
ESPAÑOL
abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos de metal.
2.5 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
2.6 Eliminación
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.4 Montaje
3.1 Hob and oven connection
type
This appliance has a yellow 1x14 pole
connector and can be connected to an
oven with a yellow 1x14 pole connector.
min.
500mm
min.
50mm
3.2 Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la
placa de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
Número de
serie ...........................
3.3 Placas empotradas
Primero instale el horno y después la
placa de cocción en el recorte.
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras
y superficies de trabajo apropiadas.
27
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
28
www.aeg.com
Si el aparato se instala sobre
un cajón, la ventilación de la
placa puede calentar el
contenido del cajón durante
el proceso de cocción.
min.
28 mm
min. 60mm
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Disposición de las zonas de cocción
1
1
1
2
1
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de control
ESPAÑOL
29
4.2 Disposición del panel de control
1 2
3
4
5
6
7
9
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor Función
1
Comentario
-
Indicador del nivel de calor Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
Hob²Hood
Para activar y desactivar el modo manual de
la función.
7
Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
8
Pausa
Para activar y desactivar la función .
9
PowerBoost
Para activar la función.
2
3
4
5
6
/
4.3 Indicadores del nivel de calor
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
Pausa está en funcionamiento.
30
www.aeg.com
Pantalla
Descripción
Calentamiento automático está en funcionamiento.
PowerBoost está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando / mantener caliente / calor residual.
/
Bloqueo /Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está en funcionamiento.
4.4 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 pasos)
ADVERTENCIA!
/
/
Riesgo de
quemaduras por calor
residual. El indicador
muestra el nivel de calor
residual.
Las zonas de cocción por inducción
generan el calor necesario para el
proceso de cocción directamente en la
base del recipiente, lo que hace que la
superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Uso de la placa
La placa se maneja con los mandos del
horno y del panel de control de la placa.
El capítulo "Uso diario" del horno
recoge las instrucciones de uso de la
placa.
5.2 Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún
objeto sobre el panel de control
durante más de 10 segundos (un
recipiente, un trapo, etc.). Se emite
una señal acústica y la placa de
cocción se apaga. Retire el objeto o
limpie el panel de control.
• la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un
recipiente ha hervido hasta agotarse
el líquido). Deje que la zona de
cocción se enfríe antes de utilizar la
placa de nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
adecuados. Se ilumina el símbolo
y la zona de cocción se apaga
automáticamente después de 2
minutos.
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
ESPAÑOL
cierto tiempo, se enciende
y se
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa
de cocción:
Ajuste del nivel de
calor
La placa de cocción se apaga.
6 horas
,1-2
3-4
5 horas
5
4 horas
6-9
1,5 hora
5.3 Uso de las zonas de
cocción
Coloque el utensilio de cocina en el
centro de la zona seleccionada. Las
zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de
la base de los utensilios de cocina.
Puede cocinar con utensilios de cocina
grandes sobre dos zonas de cocción al
mismo tiempo. El utensilio de cocina
debe cubrir los centros de ambas zonas.
5.4 Calentamiento automático
Si activa esta función, puede obtener el
calor necesario de forma más rápida. La
función establece la temperatura al valor
más elevado por un cierto tiempo y,
después, la baja al valor necesario.
Para activar la función, la
zona de cocción debe estar
fría.
Para activar la función de una zona de
cocción: gire el mando a la derecha
hasta que se encienda . Establezca
inmediatamente el ajuste de calor
correcto. Transcurridos 3 segundos, se
enciende
.
Para desactivar la función: gire el
mando hacia la izquierda.
5.5 PowerBoost
Esta función suministra potencia
adicional a las zonas de cocción por
31
inducción. La función se puede activar
para la zona de cocción por inducción
durante un periodo de tiempo limitado.
Transcurrido ese tiempo, la zona de
cocción adopta automáticamente el nivel
de temperatura más alto.
Consulte el capítulo “Datos
técnicos”.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
. Se enciende
.
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
5.6 Temporizador
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona
de cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
varias veces hasta que se
toque
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función: toque la parte
del temporizador para programar el
tiempo (00 - 99 minutos). La cuenta atrás
comenzará cuando el indicador de la
zona de cocción parpadee más
lentamente.
Para comprobar el tiempo restante:
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción
comienza a parpadear rápidamente. La
pantalla muestra el tiempo restante.
Para modificar el tiempo: seleccione la
zona de cocción con
. Toque
o
.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se
apaga. Para desactivar la función,
también puede tocar
y
a la vez.
32
www.aeg.com
Para desactivar la función: active un
instante y desactive la zona de cocción
delantera izquierda.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
CountUp Timer (Tiempo de cocción)
Puede utilizar esta función para
supervisar la duración de funcionamiento
de la zona de cocción.
5.7 Pausa
Para seleccionar la zona de cocción:
La función no detiene las funciones del
temporizador.
varias veces hasta que se
toque
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función:toque
Toque
del
temporizador;
se enciende. La cuenta
de cronómetro comienza cuando el
indicador de la zona de cocción
parpadea más lentamente. La pantalla
alterna entre
(minutos).
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
y el tiempo transcurrido
Para ver el tiempo de funcionamiento
de la zona de cocción: seleccione la
para activar la función.
se enciende.El ajuste de temperatura
baja a 1.
Para desactivar la función, toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
Cuando se cambia el nivel
de temperatura, la función
se detiene y la pantalla
muestra el nuevo ajuste.
5.8 Bloqueo
zona de cocción con . El indicador de
la zona de cocción comienza a
parpadear rápidamente. La pantalla
muestra cuánto tiempo ha estado
funcionado la zona.
Puede bloquear los sensores de la placa
con las zonas de cocción en
funcionamiento.
Para desactivar la función: seleccione la
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
y toque
o
zona de cocción con
El indicador de la zona de cocción se
apaga.
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
Avisador
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
y las zonas de cocción no funcionan. La
.
pantalla de temperatura muestra
Para activar la función: toque
.
o
del temporizador para
Toque
ajustar el tiempo. La pantalla de las
zonas de cocción se desactiva
automáticamente tras 10 segundos.
Cuando ha transcurrido el tiempo, se
activa la señal acústica y 00 parpadea.
Para detener la señal acústica: toque
.
.
se
Para desactivar la función: toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
La función también se
desactiva cuando se apaga
la placa.
5.9 Bloqueo de seguridad para
niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: la placa debe
estar desactivada. Toque
durante 4
ESPAÑOL
segundos hasta que
.
parpadee Toque
se enciende durante 4 segundos.
Para desactivar la función: la placa
debe estar desactivada. Toque
durante 4 segundos hasta que
parpadee Toque .
durante 4 segundos.
se enciende
33
• La función reduce la potencia de las
otras zonas de cocción.
• La pantalla de ajuste de temperatura
de las zonas reducidas alterna entre el
ajuste de calor elegido y el reducido.
Después de algún tiempo, la pantalla
de las zonas reducidas permanece en
el ajuste de calor reducido.
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: active una zona de
cocción.
se enciende. Toque
durante 4 segundos hasta que
se
encienda para todas las zonas. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
4 segundos. Ya puede poner en marcha
el aparato. Cuando se desactiva el
aparato, la función vuelve a funcionar.
5.10 OffSound Control
(Desactivación y activación de
los sonidos)
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. Toque
segundos.
o
durante 3
se encienden. Toque
en el temporizador para seleccionar
una de las siguientes opciones:
•
- el sonido se desactiva
•
- el sonido se activa.
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en ,
solo se oye el sonido cuando:
• el Avisador baja
• el Temporizador baja
• se coloca algo en el panel de control.
5.11 Gestión de energía
• Todas las zonas de cocción están
conectadas a una fase. Consulte la
ilustración.
• La fase tiene una carga eléctrica
máxima de 3700 W.
• La función divide la potencia entre las
zonas de cocción.
• La función se activa cuando la carga
eléctrica total de las zonas de cocción
supera los 3700 W.
5.12 Hob²Hood
Es una función automática avanzada que
conecta la placa de cocción a una
campana especial. La placa de cocción y
la campana tienen un comunicador de
señales infrarrojas. La velocidad del
ventilador se define automáticamente
según el ajuste de modo y temperatura
del utensilio de cocina más caliente en la
placa de cocción. También puede operar
manualmente el ventilador desde la
placa de cocción.
Para la mayoría de las
campanas, el sistema
remoto esta desactivado de
origen. Actívelo antes de
usar la función. Para más
información, consulte el
manual de instrucciones de
la campana.
Uso automático de la función
Para utilizar la función automáticamente,
ajuste el modo automático en H1 – H6.
La placa está ajustada de origen en
H5.La campana reacciona siempre que
funciona la placa. La placa de cocción
reconoce automáticamente la
temperatura del utensilio de cocina y
ajusta la velocidad del ventilador.
34
www.aeg.com
Modos automáticos
Luz auHervir1)
tomática
Freír2)
Modo
H0
Apagado Apagado Apagado
Modo
H1
Encendi- Apagado Apagado
do
Modo
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
H2 3)
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H3
Encendi- Apagado Velocido
dad del
ventilador 1
Modo
H4
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H5
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 2
Modo
H6
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 2
Velocidad del
ventilador 3
1) La placa detecta el proceso de ebullición y activa la velocidad del ventilador según el modo automático.
2) La placa detecta el proceso de fritura y activa la
velocidad del ventilador según el modo automático.
3) Este modo activa el ventilador y la luz, y no depende de la temperatura.
Cambio del modo automático
1. Desactive el aparato.
2. Toque
durante 3 segundos hasta
que oiga un pitido.
3. Toque
que
durante 3 segundos hasta
o
se enciendan.
4. Toque
hasta que se enciendan H
y un dígito (0 - 6). H5 es el valor
predeterminado.
5. Toque
del temporizador para
seleccionar el modo que desea (H0 H6). El modo seleccionado se activa
automáticamente al cabo de 10
segundos.
Para operar la campana
directamente con el panel
de la campana, desactive el
modo automático de la
función.
Cuando termine de cocinar y
apague la placa de cocción,
la campana puede seguir
funcionando un breve
período de tiempo. Tras ese
tiempo, el sistema desactiva
el ventilador
automáticamente y evita la
activación accidental del
ventilador durante los
siguientes 30 segundos.
Ajuste manual de la velocidad del
ventilador
También puede utilizar la función
manualmente. Para ello, toque
mientras la placa está encendida. Así se
desactiva el funcionamiento automático
de la función y es posible modificar
manualmente la velocidad del ventilador.
Al pulsar
se incrementa en un nivel la
velocidad del ventilador. Cuando
de
alcance un nivel intensivo y pulse
nuevo, ajustará la velocidad del
ventilador en 0 y lo apagará. Para volver
a poner en marcha el ventilador con la
velocidad 1, toque .
Para activar el
funcionamiento automático,
apague la placa de cocción y
vuelva a encenderla.
Activación de la luz
Puede hacer que la placa de cocción
active automáticamente la luz al
encender la placa. Para ello, ajuste el
modo automático en H1 – H6.
La luz de la campana se
apaga 2 minutos después de
apagar la placa de cocción.
ESPAÑOL
35
6. CONSEJOS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Utensilios de cocina
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de
un fuerte campo magnético
calienta los utensilios de
cocina muy rápidamente.
Utilice las zonas de cocción
con los utensilios de cocina
adecuados.
Material de los utensilios de cocina
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con
bases formadas por varias capas
(indicados por el fabricante como
aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón,
cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es adecuado
para cocinar con inducción si:
• el agua hierve muy rápido en una
zona con el ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del
utensilio de cocina.
La base del utensilio de
cocina debe ser lo más
gruesa y plana posible.
Asegúrese de que las bases
de los utensilios están
limpias y secas antes de
colocarlas sobre la placa de
cocción.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de
la base de los utensilios de cocina.
La eficacia de la zona de cocción está
relacionada con el diámetro del utensilio
de cocina. Un utensilio de cocina con un
diámetro inferior al mínimo solo recibe
una parte de la potencia generada por la
zona de cocción.
Consulte "Datos técnicos".
6.2 Ruidos durante la
utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está
fabricado con distintos tipos de
materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con
utensilios de cocina cuya base está
hecha de distintos materiales
(construcción por capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican
fallo alguno de la placa de cocción.
6.3 Öko Timer (Temporizador
ecológico)
Con el fin de ahorrar energía, la
resistencia de la zona de cocción se
apaga antes de que suene la señal del
temporizador de cuenta atrás. La
diferencia en el tiempo de utilización
depende de la temperatura de
calentamiento y de la duración de la
cocción.
6.4 Ejemplos de aplicaciones
de cocción
La relación entre el ajuste de calor y el
consumo de potencia de la zona de
cocción no es lineal. Cuando se aumenta
el ajuste de calor, no es proporcional al
aumento del consumo de potencia.
Significa que una zona de cocción con el
ajuste de calor medio usa menos de la
mitad de su potencia.
Los datos de la tabla son
solo orientativos.
36
www.aeg.com
Ajuste del nivel de calor
-1
Utilícelo para:
Tiempo Sugerencias
(min)
Mantener calientes los alimentos.
como
estime
necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-2
Salsa holandesa, derretir: man- 5 - 25
tequilla, chocolate, gelatina.
Remover de vez en cuando.
1-2
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
Cocinar con tapa.
2-3
Arroces y platos cocinados con 25 - 50
leche, calentar comidas preparadas.
Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a
media cocción.
3-4
Cocinar al vapor verduras, pes- 20 - 45
cados o carnes.
Añada un par de cucharadas
de líquido
4-5
Cocinar patatas al vapor.
20 - 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
4-5
Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.
60 - 150
Hasta 3 litros de líquido además de los ingredientes.
6-7
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas,
hígado, filetes rusos, huevos,
tortitas, rosquillas.
como
estime
necesario
Dele la vuelta a media cocción.
7-8
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
9
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
10 - 40
Hervir grandes cantidades de agua. PowerBoost está activado.
6.5 Consejos para Hob²Hood
Cuando utilice la placa de cocción con la
función:
• Proteja el panel de la campana de la
luz solar directa.
• No dirija focos halógenos hacia el
panel de la campana.
• No cubra el panel de control de la
placa de cocción.
• No interrumpa la señal entre la placa
de cocción y la campana (por
ejemplo, con la mano o con el mango
de un utensilio de cocción). Consulte
la figura.
La campana de la figura es solo a título
ilustrativo.
ESPAÑOL
37
Campanas extractoras con la función
Hob²Hood
Para conocer la gama completa de
campanas extractoras que usan esta
función, consulte nuestro sitio web para
consumidores. Las campanas extractoras
AEG que usan esta función deben tener
el símbolo .
Otros aparatos controlados
a distancia pueden bloquear
la señal. No utilice otros
aparatos controlados a
distancia a la vez que la
función de la placa de
cocción.
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre recipientes cuya base
esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
7.2 Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos
fundidos de plástico, recubrimientos
de plástico, azúcar y alimentos que
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
contengan azúcar, la suciedad puede
dañar la placa. Tenga cuidado para
evitar quemaduras. Utilice un
rascador especial sobre la superficie
del cristal formando un ángulo agudo
y arrastre la hoja para eliminar la
suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente
no abrasivo. Después de limpiar,
seque la placa de cocción con un
paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una
solución de agua y vinagre para
limpiar la superficie de cristal con un
paño.
38
www.aeg.com
8.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a
un electricista cualificado.
Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Pausa está en funcionamien- Consulte "Uso diario".
to.
Hay agua o salpicaduras de Limpie el panel de control.
grasa en el panel de control.
Se emite una señal acústica Hay uno o más sensores cuy la placa de cocción se apa- biertos.
ga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Quite el objeto que cubre
los sensores.
El indicador de calor residual La zona no está caliente porno se enciende.
que ha funcionado poco
tiempo o el sensor está dañado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autorizado.
Hob²Hood no funciona.
Ha tapado el panel de control.
Retire el objeto del panel de
control.
Calentamiento automático
no funciona.
La zona está caliente.
Deje que la zona se enfríe
suficientemente.
Se ha ajustado el nivel de
calor más alto.
El nivel de cocción máximo
tiene la misma potencia que
la función.
El valor de la temperatura
varía entre dos ajustes.
Gestión de energía está en
funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es demasiado grande o está colocado demasiado cerca de
los mandos.
Coloque los utensilios de
cocina de gran tamaño en
las zonas traseras si es posible.
No hay ningún sonido al pul- Los sonidos están desactiva- Active los sonidos. Consulte
sar los sensores del panel.
dos.
"Uso diario".
se enciende.
Apagado automático está
en funcionamiento.
Apague la placa y vuelva a
encenderla.
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
39
Solución
se enciende.
Bloqueo de seguridad para Consulte "Uso diario".
niños o Bloqueo está en funcionamiento.
se enciende.
No hay ningún utensilio de
cocina sobre la zona.
Ponga un utensilio de cocina
sobre la zona.
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice un utensilio de cocina
adecuado. Consulte "Consejos".
El diámetro de la base del
Utilice un utensilio de cocina
utensilio de cocina es dema- del tamaño adecuado. Consiado pequeño para la zona. sulte "Datos técnicos".
y un número se encienden.
Se ha producido un error en
la placa.
Apague la placa y vuelva a
encenderla después de 30
segundos. Si
vuelve a iluminarse, desconecte la placa
de la red eléctrica. Espere 30
segundos antes de volver a
conectar la placa. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Centro de
servicio técnico.
Se oye un pitido constante.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
8.2 Si no encuentra una
solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor
o el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de
características. Indique también el
código de tres dígitos de la placa
vitrocerámica (se encuentra en la esquina
de la superficie vitrocerámica) y el
mensaje de error que aparezca.
Desconecte la placa de cocción de la red eléctrica. Pida
a un electricista cualificado
que compruebe la instalación.
Asegúrese de que maneja la placa de
cocción adecuadamente. De lo contrario,
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
9. DATOS TÉCNICOS
9.1 Placa de características
Modelo IEB64030XB
Número de producto (PNC) 949 597 289 00
40
www.aeg.com
Tipo 61 B4B 01 AA
Inducción 7.35 kW
Nº ser. .................
AEG
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabricado en Alemania
7.35 kW
9.2 Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de
calor máx.) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
duración máxima [min]
Diámetro de los
utensilios de cocina [mm]
Anterior izquier- 2300
da
3200
10
125 - 210
Posterior izquierda
2300
3200
10
125 - 210
Anterior derecha
2300
3200
10
125 - 210
Posterior derecha
2300
3200
10
125 - 210
La potencia de las zonas de cocción
puede variar ligeramente de los datos de
la tabla. Cambia con el material y las
dimensiones del utensilio de cocina.
Para obtener unos resultados de cocción
óptimos, utilice recipientes de diámetro
inferior al indicado en la tabla.
10. EFICACIA ENERGÉTICA
10.1 Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
IEB64030XB
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Inducción
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC electric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
179,3 Wh / kg
178,4 Wh / kg
189,4 Wh / kg
178,4 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric hob)
181,4 Wh / kg
ESPAÑOL
EN 60350-2 - Aparatos
electrodomésticos - Parte 2: Placas de
cocción - Métodos de medición del
rendimiento
10.2 Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
41
• Coloque el utensilio de cocina sobre
la zona de cocción antes de
encenderla.
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona
de cocción.
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
42
www.aeg.com
ESPAÑOL
43
867346419-C-232019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising