AEG | IKB64301XB | User manual | Aeg IKB64301XB User Manual

Aeg IKB64301XB User Manual
IKB64301XB
HR
SR
SL
USER
MANUAL
Upute za uporabu
Ploča za kuhanje
Упутство за употребу
Плоча за кување
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
21
41
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. POSTAVLJANJE...................................................................................................6
4. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 8
5. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 10
6. SAVJETI..............................................................................................................14
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................... 16
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................ 16
9. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................19
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................19
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se
držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne upravljajte uređajem pomoću vanjskog uređaja za
podešavanja vremena ili preko odvojenog sustava za
daljinsko upravljanje.
UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez
nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno
i može dovesti do požara.
Vatru NIKADA ne gasite vodom već isključite uređaj i
tada prekrijte vatru, npr. poklopcem ili protupožarnim
prekrivačem.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
OPREZ: Postupak kuhanja potrebno je nadgledati.
Kratkotrajni postupak kuhanja potrebno je stalno
nadgledati.
UPOZORENJE: Opasnost od požara: Stvari ne držite
na površinama za kuhanje.
Metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i
poklopce ne stavljajte na površinu ploče za kuhanje jer
će se zagrijati.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nakon uporabe, isključite element ploče za kuhanje
odgovarajućom kontrolom, a ne oslanjajte se na
detektor posuđa.
Ako je staklokeramička/staklena površina napuknuta,
isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost
električnog udara.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
UPOZORENJE: Koristite samo zaštitu ploče za
kuhanje koju je napravio proizvođač uređaja za
kuhanje, koje je je u uputama za uporabu proizvođač
naveo kao prikladne ili one koji su isporučeni s
uređajem. Uporaba neodgovarajuće zaštite može
uzrokovati nesreće.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
•
•
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Izrezane površine zabrtvite sredstvom
za brtvljenje kako biste spriječili
bubrenje uzrokovano vlagom.
Donji dio uređaja zaštite od pare i
vlage.
Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili
ispod prozora. Na taj se način
sprječava pad vrućeg posuđa kada se
vrata ili prozor otvore.
HRVATSKI
•
•
Svaki uređaj na dnu ima ventilatore za
hlađenje.
Ako je uređaj postavljen iznad ladice:
– Ne stavljajte nikakve male
predmete niti listove papira koji
mogu biti privučeni, jer mogu
oštetiti ventilatore ili onemogućiti
rad sustava za hlađenje.
– Držite razmak od najmanje 2 cm
između dna uređaja i stvari
spremljenih u ladicu.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Prije obavljanja svih zahvata
provjerite je li uređaj isključen iz
električne mreže.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Provjerite je li uređaj pravilno
postavljen. Labavi i neispravni spojevi
kabela napajanja ili utikača (ako
postoji) mogu prouzročiti pregrijavanje
priključka.
Koristite odgovarajući kabel
napajanja.
Pazite da se električni kabeli ne
zapletu.
Provjerite je li ugrađena zaštita od
strujnog udara.
Na kabelu koristite spojnice.
Pazite da kabel napajanja ili utikač
(ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj
ili vruće posuđe kada priključujete
uređaj u obližnje utičnice.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač (ako
postoji) ili kabel napajanja. Za
zamjenu kabela napajanja
kontaktirajte ovlašteni servis ili
električara.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
•
•
•
•
•
5
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina ili strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije prve upotrebe uklonite
ambalažu, naljepnice i zaštitne folije
(ako postoje).
Ovaj uređaj upotrebljavajte u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Polje kuhanja postavite na
"isključeno" nakon svake uporabe.
Ne oslanjajte se na prepoznavanje
posude.
Pribor za jelo ili poklopce lonaca ne
stavljajte na zone kuhanja. Mogu se
jako zagrijati.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Ako je površina uređaja napukla,
uređaj odmah isključite iz električne
mreže. Na taj način sprječavate strujni
udar.
Korisnici s ugrađenim
elektrostimulatorom srca moraju biti
najmanje 30 cm udaljeni od
6
www.aeg.com
•
indukcijskih zona kuhanja kad uređaj
radi.
Kada hranu stavite u vruće ulje, ono
može prskati.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
opekotina
•
•
•
•
Masti i ulja prilikom zagrijavanja mogu
stvoriti zapaljive pare. Plamen ili
zagrijane predmete držite dalje od
masti i ulja kad kuhate s njima.
Pare koje ispušta vrlo vruće ulje mogu
uzrokovati spontano izgaranje.
Korišteno ulje koje sadrži ostatke
hrane, može uzrokovati vatru pri nižim
temperaturama nego ulje koje se
koristi prvi put.
Zapaljive predmete ili predmete
navlažene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Vruće posuđe ne držite na
upravljačkoj ploči.
Ne stavljajte vrući poklopac na
staklenu površinu ploče za kuhanje.
Nemojte dopustiti da tekućina u
posuđu ispari.
Pazite da vam predmeti ili posuđe na
padnu na uređaj. Površina se može
oštetiti.
Zone kuhanja ne koristite s praznim
posuđem ili bez posuđa.
Na uređaj nemojte stavljati
aluminijsku foliju.
Posuđe od lijevanoga željeza,
aluminija ili posuđe s oštećenim dnom
može ogrebati staklo/staklokeramiku.
Te predmete uvijek podignite kada ih
•
morate pomaknuti na površini za
kuhanje.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
2.4 Čišćenje i održavanje
•
•
•
•
•
Uređaj redovito čistite kako biste
spriječili oštećenje materijala
površine.
Uređaj isključite i pustite da se ohladi
prije čišćenja.
Iskopčajte uređaj iz napajanja
električne mreže prije održavanja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Za informacije o pravilnom odlaganju
uređaja kontaktirajte komunalnu
službu.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
2.6 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Natpisna pločica nalazi se na dnu ploče
za kuhanje.
Serijski broj .........................
3.1 Prije postavljanja
3.2 Ugradne ploče za kuhanje
Prije postavljanja ploče za kuhanje,
zapišite podatke s natpisne pločice.
Ugradne ploče za kuhanje smijete
koristiti jedino nakon uklapanja u
HRVATSKI
odgovarajuće, normirane ormare za
ugradnju i radne ploče.
3.3 Spojni kabel
•
•
min.
28 mm
Ploča za kuhanje isporučena s
priključnim kabelom.
Da biste zamijenili oštećeni električni
kabel, upotrijebite vrstu kabela:
H05V2V2-F koji podnosi temperaturu
od 90 °C ili višu. Obratite se svom
lokalnom servisnom centru.
3.4 Sklop
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min. 60mm
7
8
www.aeg.com
4. OPIS PROIZVODA
4.1 Izgled površine za kuhanje
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukcijska zona kuhanja
2 Upravljačka ploča
1
2
4.2 Izgled upravljačke ploče
2
1
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Koristite polja senzora za rukovanje uređajem. Zasloni, indikatori i zvukovi govore koje
funkcije rade.
Polje
Funkcija
senzo‐
ra
Napomena
UKLJUČIVANJE/ISKLJU‐
ČIVANJE
Za uključivanje i isključivanje ploče za
kuhanje.
Hob²Hood
Za uključivanje i isključivanje ručnog načina
rada funkcije.
3
Blokiranje / Uređaj za za‐
štitu djece
Za zaključavanje/otključavanje upravljačke
ploče.
4
Pauza
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
-
Prikaz stupnjeva kuhanja
Za prikaz stupnja kuhanja.
-
Indikatori tajmera zona
kuhanja
Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
1
2
5
6
HRVATSKI
7
Polje
Funkcija
senzo‐
ra
Napomena
-
Zaslon tajmera
Za prikaz vremena u minutama.
-
Za odabir zone kuhanja.
-
Za povećanje ili smanjenje vremena.
-
Za postavljanje stupnja kuhanja.
PowerBoost
Za uključivanje i isključivanje funkcije.
8
/
9
/
10
11
4.3 Zasloni stupnja kuhanja
Zaslon
Opis
Zona kuhanja je isključena.
-
/
-
Zona kuhanja je uključena
Točka znači promjenu za polovicu stupnja kuhanja.
Pauza radi.
Funkcija automatskog zagrijavanja radi.
PowerBoost radi.
+ znamenka
Došlo je do kvara.
/
OptiHeat Control (3-stupanjski indikator preostale topline) : nastavak
kuhanja / održavanje topline / preostala toplina.
/
Blokiranje /Uređaj za zaštitu djece radi.
Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
Automatsko isključivanje radi.
9
10
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control (3stupanjski indikator preostale
topline)
Indukcijske zone kuhanja stvaraju toplinu
potrebnu za kuhanje izravno na dnu
posuđa. Staklokeramika se grije uslijed
topline posuđa.
UPOZORENJE!
/
/
Postoji opasnost
od opekotina uslijed
preostale topline. Indikator
prikazuje razinu preostale
topline.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Uključivanje i
isključivanje
Dodirnite
na 1 sekundu za
uključivanje ili isključivanje ploče
kuhanja.
5.2 Automatsko isključivanje
Funkcija automatski isključuje ploču
za kuhanje u sljedećim slučajevima:
•
•
•
•
•
•
sve zone kuhanja su isključene,
niste postavili stupanj grijanja nakon
uključivanja ploče za kuhanje,
prolijete nešto po upravljačkoj ploči ili
na ploču stavite nešto duže od 10
sekundi (lonac, krpu, itd.). Oglašava
se zvučni signal a ploča za kuhanje
se isključuje. Uklonite predmet ili
očistite upravljačku ploču.
ploča za kuhanje se previše grije (npr.
kad iz lonca sve iskipi). Pustite da se
polje kuhanja ohladi prije ponovne
uporabe ploče za kuhanje.
koristite neprikladno posuđe.
Prikazuje se simbol
i nakon 2
minute polje kuhanja se automatski
isključuje.
ne isključite zonu kuhanja i ne
promijenite stupanj kuhanja. Nakon
nekog vremena uključuje se
i
ploča za kuhanje se isključuje.
Veza između stupnja kuhanja i
vremena nakon kojeg se ploča za
kuhanje isključuje:
Stupanj kuhanja
Ploča za kuhanje
isključuje se
nakon
6 sata
,1-2
3-4
5 sata
5
4 sata
6-9
1,5 sat
5.3 Stupanj kuhanja
Dodirnite
kako biste povećali stupanj
kuhanja. Dodirnite
kako biste smanjili
stupanj kuhanja. Za isključivanje zone
kuhanja istovremeno dodirnite
i
.
5.4 Funkcija automatskog
zagrijavanja
Ako aktivirate tu funkciju možete u
kraćem vremenu postići potrebni stupanj
kuhanja. Ta funkcija na neko vrijeme
postavlja najviši stupanj kuhanja, a zatim
ga smanjuje na ispravni stupanj kuhanja.
Za aktivaciju te funkcije zona
kuhanja mora biti hladna.
Za uključivanje funkcije za zonu
(
kuhanja: dodirnite
Odmah dodirnite
se uključuje).
(
se uključuje).
Odmah dodirnite
dok se ne uključi
odgovarajući stupanj kuhanja. Nakon 3
sekunde uključuje se
.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
.
HRVATSKI
5.5 PowerBoost
Ta funkcija indukcijskim zonama kuhanja
stavlja na raspolaganje više snage.
Funkcija se može aktivirati za indukcijsko
polje kuhanja samo ograničeni
vremenski period. Nakon tog vremena,
indukcijsko polje kuhanja automatski se
vraća na najviši stupanj kuhanja.
Pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
Za aktivaciju funkcije za zonu
kuhanja: dodirnite
.
Zvučni Alarm
Tu funkciju možete koristiti kao
Nadglednik minuta kad je ploča za
kuhanje uključena i zone kuhanja ne
rade. Zaslon stupnja kuhanja prikazuje
.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
ili
na tajmeru kako biste
Dodirnite
postavili vrijeme. Kad odbrojavanje
završi, čuje se zvučni signal i 00 bljeska.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
se uključuje.
.
.
Ta funkcija nema utjecaja na
rad zona kuhanja.
Za isključivanje funkcije: dodirnite
ili
11
5.7 Pauza
5.6 Tajmer
Tajmer za odbrojavanje
Možete koristiti tu funkciju kako biste
postavili koliko dugo će zona kuhanja
raditi za jedno kuhanje.
Ta funkcija postavlja sva aktivne zone
kuhanja na najniži stupanj kuhanja.
Nakon aktivacije funkcije svi ostali
simboli na upravljačkoj ploči su
zaključani.
Prvo postavite stupanj kuhanja za zonu
kuhanja, zatim postavite funkciju.
Kada je funkcija aktivirana, mogu se
Za odabir zone kuhanja: dodirnite
više puta, sve dok se ne uključi indikator
odgovarajuće zone kuhanja.
zaustavlja funkcije mjerača vremena:
Za aktivaciju funkcije ili promjenu
vremena: dodirnite
or
tajmera za
postavljanje vremena (00 - 99 minuta).
Kada indikator zone kuhanja počne
sporo bljeskati, vrijeme se odbrojava.
Za pregled preostalog vremena: zonu
kuhanja postavite pomoću . Indikator
zone kuhanja počinje brzo bljeskati. Na
zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme.
Za isključivanje funkcije: zonu kuhanja
odaberite pomoću
i dodirnite .
Preostalo vrijeme odbrojava do 00.
Indikator zone kuhanja se isključuje.
i
. Funkcija ne
i
.
Za uključivanje funkcije dodirnite
Upali se
se na 1.
.
.Postavka za grijanje smanji
Za deaktivaciju funkcije dodirnite
Postavi se prethodno postavljena
postavka za grijanje.
.
5.8 Blokiranje
Možete zaključati upravljačku ploču
tijekom rada polja kuhanja. To sprječava
nehotičnu promjenu stupnja kuhanja.
Najprije podesite stupanj kuhanja.
Za uključivanje funkcije: dodirnite
.
se uključuje u trajanju od 4
sekunde.Tajmer ostaje uključen.
Kad odbrojavanje završi,
čuje se zvučni signal i
bljeska 00. Zona kuhanja se
isključuje.
Za isključivanje zvuka: dodirnite
koristiti simboli
Za isključivanje funkcije: dodirnite
Prethodna postavka se uključuje.
.
Kada isključite ploču za
kuhanje, isključiti ćete i ovu
funkciju.
.
12
www.aeg.com
5.9 Uređaj za zaštitu djece
Ako postoji problem s
električnim napajanjem i
ploča za kuhanje se isključi,
ne čuva prethodne postavke.
Ova funkcija sprječava nehotično
uključivanje ploče za kuhanje.
Za uključivanje funkcije: uključite ploču
. Ne postavljajte
za kuhanje pomoću
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
u trajanju
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
Za isključivanje funkcije: uključite ploču
za kuhanje pomoću
. Ne postavljajte
stupanj kuhanja. Dodirnite
od 4 sekunde.
u trajanju
se uključuje. Isključite
ploču za kuhanje pomoću
.
se uključuje.
Dodirnite
u trajanju od 4 sekunde.
Postavite stupanj kuhanja u sljedećih
10 sekundi. Možete rukovati pločom za
kuhanje. Kad isključite ploču za kuhanje
pomoću
•
•
•
•
.
Za premošćenje funkcije samo za
jedno kuhanje: uključite ploču za
kuhanje pomoću
5.11 Upravljanje snagom
funkcija ponovno radi.
•
•
Zone kuhanja grupirane su u skladu s
lokacijom i brojem faza na ploči za
kuhanje. Pogledajte sliku.
Svaka faza ima maksimalno
opterećenje od 3700 W.
Funkcija dijeli snagu između zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Funkcija se uključuje kad ukupna
električna snaga polja kuhanja
priključenih na jednu fazu prijeđe
3700 W.
Funkcija smanjuje snagu ostalih zona
kuhanja povezanih na istu fazu.
Prikaz postavke snage smanjenih
zona mijenja se između odabrane i
smanjene postavke snage. Nakon
nekog vremena, prikaz postavke
snage smanene zone ostaje na
postavci smanjene snage.
5.10 OffSound Control
(Isključivanje i uključivanje
zvukova)
Izvorno, zvukovi su
uključeni.
Isključite ploču za kuhanje. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde. Zaslon se
uključuje i isključuje. Dodirnite
sekunde.
ili
na 3
se uključuje. Dodirnite
Tajmer kako biste odabrali nešto od
sljedećeg:
•
- zvukovi su isključeni
•
- zvukovi su uključeni
Za potvrdu odabira pričekajte dok se
ploča za kuhanje automatski isključi.
Kada je funkcija postavljena na
se oglašava samo kada:
•
•
•
•
zvuk
dodirnite
Zvučni Alarm se isključuje
Tajmer za odbrojavanje se isključuje
stavite nešto na upravljačku ploču.
5.12 Hob²Hood
To je napredna automatska funkcija koja
povezuje ploču za kuhanje s posebnom
kuhinjskom napom. Ploča za kuhanje i
kuhinjska napa imaju komunikaciju preko
infracrvenog signala. Brzina ventilatora
automatski se određuje na temelju
postavljenog načina rada i temperature
najtoplije posude na ploči za kuhanje.
Ventilatorom možete i ručno upravljati s
ploče za kuhanje.
HRVATSKI
Za većinu kuhinjskih napa
daljinski sustav izvorno je
isključen. Aktivirajte ga prije
korištenja te funkcije. Za više
informacija pogledajte
korisnički priručnik kuhinjske
nape.
Automatska upotreba funkcije
Za automatsku upotrebu funkcije,
postavite automatski način rada na H1H6. Ploča za kuhanje je prvotno
postavljena na H5.Napa se uključuje kad
god ploča za kuhanje radi.. Ploča za
kuhanje automatski prepoznaje
temperaturu posuđa i prilagođava brzinu
ventilatora.
Automatski načini rada
Au‐
Vrenje1)
tomatsk
o svjetlo
Prženj
Način ra‐ Uklj
da H6
Prženj
e2)
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 2
ra 3
1) Ploča za kuhanje detektira proces vrenja i akti‐
vira brzinu ventilatora u skladu s automatskim na‐
činom rada.
2) Ploča za kuhanje detektira proces prženja i
aktivira brzinu ventilatora u skladu s automatskim
načinom rada.
3) Ovaj način rada aktivira ventilator i svjetlo i ne
ovisi o temperaturi.
Promjena automatskog načina rada
1. Isključi uređaj.
e2)
2. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
Zaslon se uključuje i isključuje
Isklj
4. Dodirnite
u trajanju od 3 sekunde.
3. Dodirnite
Način ra‐ Isklj
da H0
Isklj
Način ra‐ Uklj
da H1
Isklj
Način ra‐ Uklj
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 1
da H2 3)
Au‐
Vrenje1)
tomatsk
o svjetlo
13
uključi
Isklj
Način ra‐ Uklj
da H3
Isklj
Brzina
ventilato‐
ra 1
Način ra‐ Uklj
da H4
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 1
Način ra‐ Uklj
da H5
Brzina
Brzina
ventilato‐ ventilato‐
ra 1
ra 2
nekoliko puta dok se ne
.
5. Dodirnite
tajmera za odabir
automatskog načina rada.
Za upravljanje kuhinjskom
napom izravno na
upravljačkoj ploči isključite
automatski način rada
funkcije.
Kad završite kuhanje i
isključite kuhinjsku napu,
ventilator kuhinjske nape
radi još određeno vrijeme.
Nakon tog vremena sustav
automatski isključuje
ventilator i sprječava
nehotično uključivanje
ventilatora sljedećih 30
sekundi.
Ručno upravljanje brzinom ventilatora
Funkcijom također možete upravljati
ručno. Za ručno upravljanje dodirnite
dok je ploča za kuhanje uključena. To
isključuje automatski rad funkcije i
omogućuje vam ručnu promjenu brzine
ventilatora. Kad pritisnete
podižete
brzinu ventilatora za jedan. Kad
dosegnete intenzivnu razinu i ponovno
14
www.aeg.com
pritisnete
postavit ćete brzinu
ventilatora na 0, što isključuje ventilator
kuhinjske nape. Za ponovno pokretanje
ventilatora s brzinom 1, dodirnite .
uključite ploču za kuhanje. Da biste to
napravili, postavite automatski način
rada H1-H6.
Svjetlo na kuhinjskoj napi
isključuje se 2 minute nakon
isključivanja ploče za
kuhanje.
Za aktiviranje automatskog
rada funkcije, isključite pa
ponovno uključite ploču za
kuhanje.
Uključivanje svjetla
Ploču za kuhanje možete postaviti tako
da automatski uključi svjetlo kad god
6. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Učinkovitost zone kuhanja je povezana s
promjerom posuđa. Posuđe manjeg
promjera dobiva samo dio snage koju
stvara zona kuhanja.
6.1 Posuđe
Kod indukcijskih zona
kuhanja snažna
elektromagnetska zona vrlo
brzo proizvodi toplinu u
posuđu.
Na indukcijskim poljima
kuhanja koristite samo
prikladno posuđe.
Materijal posuđa
•
prikladni: lijevano željezo, čelik,
emajlirani čelik, nehrđajući čelik,
višeslojno dno (kojeg je proizvođač
označio kao prikladno).
• neprikladni: aluminij, bakar, mjed,
staklo, keramika, porculan.
Posuđe je prikladno za indukcijsku
ploču za kuhanje ako:
•
•
malo vode vrlo brzo zakuha na zoni
postavljenoj na najveći stupanj
kuhanja.
dno posude privlači magnet.
Dno posuđa za kuhanje
treba biti što je moguće
deblje i ravnije.
Dimenzije posuđa
Indukcijske zone kuhanja automatski se
prilagođavaju veličini dna posuđa do
određene granice.
Pogledajte poglavlje
"Tehnički podaci".
6.2 Buka tijekom rada
Ako čujete:
•
zvuk pucketanja: posuđe je izrađeno
od različitih materijala (struktura
"sendviča").
• zvuk zviždanja: koristite zonu kuhanja
s visokim razinama električne snage,
a posuđe je izrađeno od različitih
materijala (struktura "sendviča").
• brujanje: koristite visoku razinu
električne snage.
• škljocanje: dolazi do prekida
električnog napajanja.
• pištanje, zujanje: radi ventilator.
Zvukovi su uobičajena pojava i ne
ukazuju na kvar ploče za kuhanje.
6.3 Öko Timer (Eko tajmer)
Radi uštede energije, grijač polja kuhanja
isključuje se prije oglašavanja tajmera za
odbrojavanje. Razlika u vremenu rada
ovisi o postavljenom stupnju topline i
vremenu kuhanja.
6.4 Primjeri primjena kuhanja
Odnos između stupnja kuhanja i
potrošnje energije zone kuhanja nije
linearan. Kada povećate stupanj
HRVATSKI
kuhanja, to povećanje nije
proporcionalno povećanju potrošnje
energije. To znači da zona kuhanja sa
srednjim stupnjem kuhanja troši manje
od polovice svoje snage.
Stupanj
kuhanja
15
Podaci u tablici navedeni su
samo kao smjernice.
Koristite za:
Vrijeme Savjeti
(min)
Održavanje kuhane hrane
toplom.
po po‐
trebi
Posuđe poklopite poklopcem.
1 - 2.
Nizozemski umak, otapanje:
maslaca, čokolade, želatine.
5 - 25
Povremeno promiješajte.
1 - 2.
Zgušnjavanje: mekani omleti,
pržena jaja.
10 - 40
Kuhati poklopljeno.
2. - 3.
Kuhanje riže i jela na bazi
mlijeka, zagrijavanje gotovih
jela.
25 - 50
Dodajte najmanje dvostruko
više vode nego riže, jela na
mlijeku promiješajte na polovi‐
ci trajanja postupka.
3. - 4.
Povrće kuhano na pari, riba,
meso.
20 - 45
Dodati nekoliko žlica tekućine.
4. - 5.
Krumpir kuhan na pari.
20 - 60
Koristite maks. ¼ l vode za
750 g krumpira.
4. - 5.
Kuhanje većih količina namirni‐ 60 - 150 Do 3 l tekućine plus sastojci.
ca, variva i juha.
5. - 7
Lagano prženje: odresci, teleći
Cordon-bleu, kotleti, mljeveno
meso u tijestu, kobasice, jetra,
zaprška, jaja, palačinke, uštip‐
ci.
po po‐
trebi
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
7-8
Jako prženje, popečci od
krumpira, odresci od buta,
odresci.
5 - 15
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
9
Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu),
prženje krumpirića u dubokom ulju.
-1
Ključanje velikih količina vode. PowerBoost je uključeno.
6.5 Savjeti za Hob²Hood
Kad koristite ploču za kuhanje s
funkcijom:
•
•
•
Zaštitite ploču kuhinjske nape od
izravnog sunčevog svjetla.
Ne usmjeravajte halogeno svjetlo na
ploču kuhinjske nape.
Ne prekrivajte ploču za kuhanje.
•
Ne prekidajte signal između ploče za
kuhanje i nape (na primjer rukom ili
ručicom posuđa). Vidi sliku.
Slika kuhinjske nape služi samo kao
primjer.
16
www.aeg.com
Drugi daljinski upravljani
uređaji mogu blokirati signal.
Za vrijeme korištenja
funkcija na ploči za kuhanje
ne koristite nikakve daljinski
upravljane uređaje.
Nape štednjaka s funkcijom Hob²Hood
Za puni raspon napa štednjaka koje rade
s ovom funkcijom pogledajte našu web
stranicu za potrošače. AEG nape
štednjaka koje rade s tom funkcijom
moraju imati simbol .
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Opće informacije
•
•
•
•
•
Ploču za kuhanje očistite nakon svake
uporabe.
Posuđe koje koristite za kuhanje
uvijek mora imati čisto dno.
Ogrebotine ili tamne mrlje na površini
ploče za kuhanje ne utječu na njen
rad.
Koristite posebno sredstvo za
čišćenje za površine ploče za
kuhanje.
Koristite poseban strugač za staklo.
7.2 Čišćenje ploče za kuhanje
•
Odmah uklonite: plastiku koja se
topi, plastičnu foliju, šećer i hranu koja
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
•
sadrži šećer. U protivnom, prljavština
može uzrokovati oštećenje ploče za
kuhanje. Pripazite da izbjegnete
opekotine. Posebni strugač stavite na
staklenu površinu pod oštrim kutom i
oštricu pomičite po površini.
Skinite nakon što se ploča za
kuhanje dovoljno ohladi: mrlje od
kamenca i vode, mrlje od masnoće,
sjajne mrlje na metalnim dijelovima.
Očistite ploču za kuhanje vlažnom
krpom i neabrazivnim deterdžentom.
Nakon čišćenja ploču za kuhanje
obrišite mekom krpom.
Uklonite sjajnu diskoloraciju
metala: Za čišćenje staklenih
površina vlažnom krpom koristite
otopinu vode i octa.
HRVATSKI
17
8.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Ne možete uključiti ploču za
kuhanje ili rukovati njome.
Ploča za kuhanje nije
priključena na mrežno
napajanje ili nije pravilno
priključena.
Provjerite je li ploča za
kuhanje ispravno priključena
na mrežno napajanje.
Pogledajte shemu spajanja.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Niste u roku od 10 sekundi
postavili stupanj kuhanja.
Ponovno uključite ploču za
kuhanje i u roku 10 sekundi
odredite stupanj kuhanja.
Dodirnuli ste istovremeno 2
ili više polja senzora.
Dodirnite samo jedno polje
senzora.
Pauza radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Na upravljačkoj ploči ima vo‐ Očistite upravljačku ploču.
de ili masnih mrlja.
Oglašava se zvučni signal i
Prekrili ste jedno ili više polja Uklonite predmet s polja se‐
ploča za kuhanje se
senzora.
nzora.
isključuje.
Kada je ploča za kuhanje
isključena oglašava se zvuč‐
ni signal.
Ploča za kuhanje se
isključuje.
Nečim ste prekrili polje se‐
Ne uključuje se prikaz preo‐
stale topline.
Zona nije vruća jer je radila
samo kratko vrijeme, ili je
senzor u kvaru.
Ako je zona radila dovoljno
dugo i trebala bi biti vruća,
obratite se ovlaštenom servi‐
su.
Hob²Hood ne radi.
Prekrili ste upravljačku
ploču.
Uklonite predmet s
upravljačke ploče.
Funkcija automatskog
zagrijavanja ne radi.
Zona je vruća.
Ostavite zonu da se dovoljno
ohladi.
Postavili ste najviši stupanj
kuhanja.
Najviši stupanj kuhanja
posjeduje istu snagu kao i
funkcija.
Upravljanje snagom radi.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Stupanj kuhanja mijenja se
između dvije razine.
nzora
.
Uklonite predmet s polja se‐
nzora.
18
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Polja senzora se zagrijavaju. Posuđe je preveliko ili ste ga Ako je moguće, veliko posu‐
stavili preblizu kontrolama.
đe stavite na stražnje zone.
Nema zvuka kada dodirnete
polja senzora na ploči.
Zvučni signali su isključeni.
Uključivanje zvučnih signala.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Radi Uređaj za zaštitu djece
iliBlokiranje.
Pogledajte poglavlje
"Svakodnevna uporaba".
Uključuje se
.
Na polju nema posuđa.
Stavite posuđe na polje
kuhanja.
Posuđe nije odgovarajuće.
Koristite prikladno posuđe.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
Promjer dna posuđa premali
je za polje.
Koristite posuđe ispravnog
promjera. Pogledajte: "Teh‐
nički podaci".
Došlo je do pogreške na
ploči za kuhanje.
Isključite i nakon 30 sekundi
ponovno uključite ploču za
i broj su prikazani.
kuhanje. Ako se
opet
pojavi, isključite ploču za
kuhanje iz električnog
napajanja. Nakon 30 sekun‐
di, ponovno priključite ploču
za kuhanje. Ako i dalje
dolazi do kvara, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
Možete čuti kontantni "bip
"zvuk.
Električni priključak nije
ispravan.
8.2 Ako ne možete naći
rješenje...
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru. Dajte im
podatke s natpisne pločice. Također
navedite troznamenkastu slovnu šifru za
staklokeramiku (nalazi se u uglu staklene
Iskopčajte ploču za kuhanje
iz napajanja. Obratite se
kvalificiranom električaru
kako bi provjerio instalaciju.
površine) i poruku pogreške koja se
prikazuje. Budite sigurni da ste pločom
za rukovanje rukovali na ispravan način.
Ako niste, rad servisera ili dobavljača
neće biti besplatan, čak ni za vrijeme
jamstvenog roka. Upute o službi za
kupce i jamstvenim uvjetima nalaze se u
u jamstvenoj knjižici.
HRVATSKI
19
9. TEHNIČKI PODACI
9.1 Natpisna pločica
Model IKB64301XB
Vrsta 61 B4A 00 AA
Indukcija 7.35 kW
Ser.br. .................
AEG
PNC 949 597 287 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Proizvedeno u Njemačkoj
7.35 kW
9.2 Specifikacije zona kuhanja
Zona kuhanja
Nazivna snaga
(maks. stupanj
kuhanja) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maksimalno
trajanje [min]
Promjer posuđa
[mm]
Prednja lijeva
2300
3700
10
180 - 210
Stražnja lijeva
1800
2800
10
145 - 180
Prednja desna
1400
2500
4
125 - 145
Stražnja desna
1800
2800
10
145 - 180
Snaga zona kuhanja može se malo
razlikovati od podataka u tablici. Mijenja
se ovisno o materijalu i dimenzijama
posuđa.
Radi što optimanijih rezultata kuhanja,
koristite posuđe koje nije veće od
promjera navedenog u tablici.
10. ENERGETSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o proizvodu u skladu s EU 66/2014
Identifikacija modela
IKB64301XB
Vrsta ploče za kuhanje
Ugradbena ploča
za kuhanje
Broj zona kuhanja
4
Tehnologija zagrijavanja
Indukcija
Promjer kružnih zona
kuhanja (Ø)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Potrošnja energije po zoni
kuhanja (EC electric
cooking)
Prednja lijeva
Stražnja lijeva
Prednja desna
Stražnja desna
178,4 Wh/kg
184,9 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za
kuhanje (EC electric hob)
182,9 Wh/kg
20
www.aeg.com
EN 60350-2 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 2. dio: Ploče za kuhanje metode mjerenja učinkovitosti
•
10.2 Ušteda energije
•
Ako slijedite savjete navedene ispod,
možete uštedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
•
•
Kad zagrijavate vodu, koristite samo
količinu koju trebate.
•
•
Ako je moguće, posuđe poklopite
poklopcem.
Prije uključenja zone kuhanja, stavite
posuđe na nju.
Manje posuđe stavite na manje zone
kuhanja.
Posuđe stavite izravno na sredinu
zone kuhanja.
Koristite preostalu toplinu za
održavanje hrane toplom ili za
topljenje.
11. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
СРПСКИ
21
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 21
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 23
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 26
4. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 27
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................29
6. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................34
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 36
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 36
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 39
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................39
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
22
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ПАЖЊА: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Сваки уређај има вентилаторе за
хлађење на дну.
Ако је уређај постављен изнад
фиоке:
– немојте да стављате ситне
предмете или папир који се
може увући, јер они могу да
оштете вентилаторе за
хлађење или да покваре систем
за хлађење.
– Држите раздаљину од најмање
2 цм између доњег дела уређаја
и делова који се чувају у фиоци.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(ако га има) може проузроковати
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем.
Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
СРПСКИ
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„off“ (искључено) након сваке
употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте да стављате прибор за
јело или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
оно може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
•
25
изазвати пожар при нижој
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљене запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да стављате вруће посуђе
за кување на командну таблу.
Немојте да стављате врео
поклопац тигања на стаклену
површину плоче за кување.
Немојте да дозволите да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може
да се оштети површина плоче.
Немојте да укључујете зоне за
кување уколико је посуђе празно
или га нема.
Немојте да стављате
алуминијумску фолију на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, алуминијума или
са оштећеним доњим површинама
може да направи огреботине на
стаклу/стаклокерамици. Увек
подигните ове предмете када треба
да их померате по површини за
кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Деактивирајте уређај и оставите га
да се охлади пре него што га
очистите.
Искључите уређај из електричног
напајања пре одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
26
www.aeg.com
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.4 Монтирање
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
min.
500mm
min.
50mm
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
3.3 Кабл за повезивање
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите тип кабла:
H05V2V2-F који може да издржи
температуру од 90 °C или више.
Обратите се свом локалном
сервисном центру.
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
СРПСКИ
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
2
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
1
27
28
www.aeg.com
4.2 Преглед командне табле
2
1
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
1
2
7
10
11
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
Hob²Hood
Служи за активирање и деактивирање
ручног режима функције .
Служи за активирање и деактивирање
функције .
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
-
Служи за подешавање степена топлоте.
PowerBoost
Служи за активирање и деактивирање
функције .
8
9
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Пауза
4
6
Коментар
Контролна брава / Уређај Служи за закључавање/откључавање ко‐
за безбедност деце
мандне табле.
3
5
Функција
/
/
СРПСКИ
29
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
-
/
-
Зона за кување је активна.
Тачка означава промену за пола вредности нивоа загревања.
Пауза ради.
Функција за аутоматско загревање ради.
PowerBoost ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте): на‐
ставак кувања / одржавање топлоте / преостала топлота.
/
Контролна брава /Уређај за безбедност деце раде.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за кува‐
ње нема посуђа за кување.
Aутоматско искључивање ради.
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
30
www.aeg.com
•
•
•
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
,1-2
6 сати
3-4
5 сати
5
4 сата
6-9
1,5 сати
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
(
укључује). Сместа додирните
се
(
се укључује). Сместа додирните
док се не укључи исправан степен
топлоте. Након три секунде укључује
се
.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
.
5.5 PowerBoost
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само за
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
укључује.
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
или
.
5.3 Подешавање топлоте
5.6 Тајмер
Додирните
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
да бисте повећали
степен топлоте. Додирните
да
бисте смањили степен топлоте.
Истовремено додирните
и
да
бисте деактивирали зоне за кување.
5.4 Функција за аутоматско
загревање
Ако активирате ову функцију можете
постићи неопходан степен топлоте у
краћем времену. Функција подешава
највиши степен топлоте на неко време
а затим спушта температуру до
потребне вредности.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за
кување.додирните
више пута све
док се не упали индикатор тражене
зоне за кување.
Да бисте активирали функцију или
променили време: додирните
или
СРПСКИ
тајмера да бисте подесили време
(00 - 99 минута). Када индикатор зоне
за кување почне да трепери, време
полако почне да одбројава.
и
не зауставља функцију тајмера:
.
да бисте активирали ову
Да бисте видели преостало време:
Додирните
функцију.
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
додирните . Пали се претходни
степен топлоте.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
Да бисте зауставили звучни сигнал:
.
Тимер Манагер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
се укључује за
додирните .
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
5.9 Уређај за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
Задржите
5.7 Пауза
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, сви остали
симболи на командним таблама су
закључани.
Када је функција активна, могу се
користити симболи
.Степен топлоте је спуштен на 1.
Да бисте деактивирали ову функцију,
5.8 Контролна брава
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
додирните
и
31
. Функција
четири секунде.
. Не
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
се појављује.
32
www.aeg.com
Додирните
на четири секунде. У
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са
функција поново ради.
5.10 OffSound Control
(Деактивирање и
активирање звучних
сигнала)
•
•
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
Звук је првобитно укључен.
Искључите плочу за кување.
Додирните
на 3 секунде. Дисплеј се
на 3
појављује и нестаје. Додирните
секунде. Појављује се
или
.
Додирните
на Тајмер да бисте
изабрали једну од следећих опција:
•
- звуци су искључени
- звуци су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
•
•
•
додирнете
Тимер Манагер се спушта
Тајмер за одбројавање времена се
спушта
ставите нешто на командну таблу.
Ако постоји проблем са
електричним напајањем и
плоча за кување се
деактивира, претходна
подешавања неће бити
сачувана.
5.11 Управљање енергијом
•
•
•
•
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
5.12 Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
H6. Плоча за кување је првобитно
подешена на H5.Аспиратор реагује
сваки пут када користите плочу за
кување. Плоча за кување аутоматски
СРПСКИ
препознаје температуру посуђа и
подешава брзину вентилатора.
Аутоматски режими
Ауто‐
матско
освет‐
љење
Кључа
Прже‐
ње1)
ње2)
Режим
H0
Ис‐
Ис‐
Ис‐
кључено кључено кључено
Режим
H1
Ук‐
ључено
Ис‐
Ис‐
кључено кључено
Режим
H2 3)
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H3
Ук‐
ључено
Ис‐
Брзина
кључено вентила‐
тора 1
Режим
H4
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H5
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 2
Режим
H6
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 2
тора 3
1) Плоча за кување детектује процес кључања
и активира брзину вентилатора у складу са ау‐
томатским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пржења и
активира брзину вентилатора у складу са ауто‐
матским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и светло и
не зависи од температуре.
Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
на 3 секунде.
2. Додирните
Дисплеј се укључује а затим
искључује
3. Додирните
на 3 секунде.
4. Додирните
не укључи
неколико пута док се
.
5. Додирните
на Тајмеру да бисте
изабрали аутоматски режим.
33
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
Када завршите са кувањем
и деактивирате плочу за
кување, вентилатор у
аспиратору наставља да
ради одређено време.
Након тог времена, систем
деактивира вентилатор
аутоматски и спречава
случајно активирање у
наредних 30 секунди.
Ручно подешавање брзине
вентилатора
Ову функцију може да да користите и
ручно. Да бисте то урадили,
када је плоча за кување
додирните
активна. На тај начин се деактивира
аутоматски рад функције и вама се
дозвољава ручно мењање брзине
вентилатора. Када притиснете
повећавате брзину вентилатора за
један. Када достигнете интензиван
ниво и поново притиснете ,
подесићете брзину вентилатора на 0
чиме се деактивира вентилатор у
аспиратору. Да бисте поново
покренули вентилатор на брзини 1,
додирните .
Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.
34
www.aeg.com
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите индукционе
зоне за кување са
исправним посуђем за
кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је прописно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување до
одређене границе.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување пречника који је мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте зоне за
кување и њене потрошње струје није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје. То значи
да зона за кување на средњем
степену топлоте користи мање од
половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
СРПСКИ
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
35
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1 - 2.
Сос холандез, топљење: пу‐
тера, чоколаде, желатина.
5 - 25
Повремено промешајте.
1 - 2.
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
2. - 3.
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати на пола времена ку‐
вања.
3. - 4.
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте неколико супених
кашика течности.
4. - 5.
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
4. - 5.
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
5. - 7
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних
шницли, кобасица, џигерице,
запршки, јаја, палачинки,
крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
7-8
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
9
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
-1
Довођење велике количине воде до кључања. PowerBoost је активи‐
рано.
6.5 Савети и напомене за
Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
•
•
Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
Немојте да покривате плочу зоне за
кување.
•
Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (на пример руком или
ручком на посуди за кување).
Погледајте слику.
Аспиратор на слици представља
само пример.
36
www.aeg.com
Други уређаји са
даљинским управљањем
могу да блокирају сигнал.
Немојте користити никакве
урађаје са даљинским
управљањен у тренутку
када користите ову
функцију на плочи за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
потрошаче. AEG аспиратори који раде
са овом функцијом морају да имају
симбол .
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
7.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
СРПСКИ
37
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре‐
горева, обратите се квали‐
фикованом, овлашћеном
електричару.
Ако не подесите степен то‐ Поново укључите плочу за
плоте у року од 10 секунди. кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли два или више сензора.
Додирните само једно сен‐
зорско поље.
Пауза ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну таблу.
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте нешто преко
једног или више сензор‐
ских поља.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена само
у кратком периоду или је
сензор оштећен.
Hob²Hood не ради.
Прекрили сте командну та‐ Уклоните предмет са ко‐
блу.
мандне табле.
зорско поље
.
Функција за аутоматско за‐ Зона је врела.
гревање не ради.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функција.
38
www.aeg.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Подешавање степена то‐
плоте се мења између два
нивоа.
Управљање енергијом ра‐
ди.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
Сензорска поља постају
врућа.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Не чује се звук када додир‐ Звуци су деактивирани.
нете сензорска поља на ко‐
мандној табли.
Активирање звучних сигна‐
ла. Погледајте одељак
„Свакодневна употреба“.
Пали се
.
Уређај за безбедност деце Погледајте одељак „Свако‐
или Контролна брава ради. дневна употреба“.
Пали се
.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кување
на зону.
Неодговарајуће посуђе за
кување.
Употребите одговарајуће
посуђе за кување. Погле‐
дајте одељак „Напомене и
савети“.
Пречник дна посуђа за ку‐ Користите посуђе за кува‐
вање је сувише мали за зо‐ ње одговарајућих димензи‐
ну.
ја. Погледајте одељак
„Технички подаци“.
Пали се
број.
и приказује се
Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите
након 30 секунди. Ако се
поново укључи, ис‐
кључијте плочу за кување
из електричног напајања.
Поново је укључите након
30 секунди. Уколико се
проблем настави, позовите
Овлашћени сервисни цен‐
тар.
Можете чути константни
звучни сигнал.
Прикључивање струје није
правилно.
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
Одвојите плочу за кување
од електричног напајања.
Затражите од квалифико‐
ваног електричара да про‐
вери инсталацију.
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
СРПСКИ
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
39
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел IKB64301XB
Тип 61 B4A 00 AA
Индукција 7.35 kW
Сер.бр. ..........
AEG
PNC 949 597 287 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.35 kW
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална
снага (под‐
ешавање мак‐
сималне то‐
плоте) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
максимално
трајање [мин]
Пречник посу‐
ђа [мм]
Предња лево
2300
3700
10
180 - 210
Задња лево
1800
2800
10
145 - 180
Предња десно
1400
2500
4
125 - 145
Задња десно
1800
2800
10
145 - 180
Јачина зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
IKB64301XB
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
40
www.aeg.com
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
18,0 цм
14,5 цм
18,0 цм
Потрошња енергије по зо‐ Предња лево
ни за кување (EC electric Задња лево
cooking)
Предња десно
Задња десно
178,4 Wh/кг
184,9 Wh/кг
183,2 Wh/кг
184,9 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
182,9 Wh/кг
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
41
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 41
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................43
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 45
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................47
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 49
6. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 53
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................55
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 55
9. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 57
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 58
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
42
www.aeg.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
43
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo, da preprečite možnost električnega
udara.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
•
•
•
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
Vsaka naprava ima na dnu
ventilatorje za hlajenje.
Če je naprava nameščena nad predal:
– Ne shranjujte nobenih malih
koščkov ali listov papirja, ki bi jih
lahko povleklo noter, ker lahko
poškodujejo ventilatorje za
hlajenje ali poslabšajo delovanje
hladilnega sistema.
– Med spodnjim delom naprave in
deli, shranjenimi v predalu, naj bo
vsaj 2 cm razmika.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega priključnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Priključni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se priključni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
•
•
•
•
45
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3.1 Pred namestitvijo
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
•
•
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite priključni
kabel: H05V2V2-F, ki prenese
temperaturo 90 °C ali višjo. Obrnite se
na najbližji servisni center.
46
www.aeg.com
3.4 Montaža
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min. 60mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
SLOVENŠČINA
47
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
1
2
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
2
1
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Hob²Hood
Za vklop in izklop ročnega načina funkcije.
3
Ključavnica / Varovalo za
otroke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
4
Začasno ustavi
Za vklop in izklop funkcije.
-
Prikaz stopnje kuhanja
Za prikaz stopnje kuhanja.
-
Indikatorji programske ure
kuhališč
Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
5
6
48
www.aeg.com
7
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
-
Prikazovalnik programske
ure
Za prikaz časa v minutah.
-
Za izbiro kuhališča.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
-
Za nastavitev stopnje kuhanja.
PowerBoost
Za vklop in izklop funkcije.
8
/
9
/
10
11
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
-
/
-
Kuhališče deluje.
Pika pomeni spremembo stopnje kuhanja za polovico.
Deluje funkcija Začasno ustavi.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija PowerBoost.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) : nada‐
ljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Ključavnica/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
SLOVENŠČINA
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
49
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Stopnja kuhanja
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
in
določenem času se prikaže
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
6 urah
,1-2
5.1 Vklop in izklop
Kuhalna plošča se
izklopi po
3-4
5 urah
5
4 urah
6-9
1,5 ure
5.3 Stopnja kuhanja
Za višanje stopnje kuhanja se dotaknite
. Za nižanje stopnje kuhanja se
dotaknite
. Za izklop kuhališča se
sočasno dotaknite
in
.
5.4 Samodejno segrevanje
Če vklopite to funkcijo, lahko v krajšem
času dosežete potrebno stopnjo kuhanja.
Funkcija za nekaj časa nastavi najvišjo
stopnjo kuhanja, nato pa zmanjša
nastavitev na pravo stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti
). Takoj se
dotaknite
(zasveti
). Takoj se
dotaknite
, da se vklopi prava stopnja
.
kuhanja. Po treh sekundah zasveti
Za izklop funkcije: dotaknite se
.
50
www.aeg.com
5.5 PowerBoost
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
. Zasveti
.
Za izklop funkcije: dotaknite se
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
ali
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
5.6 Časovnik
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
Za nastavitev kuhališča: pritiskajte
dokler ne zasveti indikator želenega
kuhališča.
,
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
ali
programske ure
nastavite čas (00 - 99 minut). Ko
indikator kuhališča začne utripati
počasneje, se čas odšteva.
Preverjanje preostalega časa: s poljem
nastavite kuhališče. Indikator
kuhališča začne utripati hitro. Na
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Preostali
čas se odšteva nazaj do 00. Indikator
kuhališča ugasne.
Ko se odštevanje zaključi, se
oglasi zvočni signal in
utripati začne 00. Kuhališče
se izklopi.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
.Z
ali
programske ure
dotikom
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
Odštevalna Ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Programsko uro, ko je kuhalna plošča
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
5.7 Začasno ustavi
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko funkcija deluje, so vsi drugi simboli na
upravljalni plošči zaklenjeni.
Ko je funkcija vklopljena, lahko uporabite
simbola
in
. Funkcija ne zaustavi
funkcij programske ure:
Dotaknite se polja
Zasveti
1.
in
.
za vklop funkcije.
.Stopnja kuhanja se zniža na
Za izklop funkcije se dotaknite
se prejšnja stopnja kuhanja.
. Vklopi
5.8 Ključavnica
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
SLOVENŠČINA
5.9 Varovalo za otroke
Če pride do težav z
električnim napajanjem in se
kuhalna plošča izklopi, ne
ohrani prejšnjih nastavitev.
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
5.11 Upravljanje moči
•
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
•
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
•
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
Zasveti
.
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
vklopi.
•
.
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
51
, se funkcija ponovno
•
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3700 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med izbrano stopnjo kuhanja in
znižano stopnjo kuhanja. Čez nekaj
časa ostane prikazovalnik stopnje
kuhanja za kuhališča z nižjo močjo na
znižani stopnji kuhanja.
5.10 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Prvotno so zvoki vklopljeni.
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
se dotaknite
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
.
Prikaže se
ali . Dotaknite se
Časovnik, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni.
- zvoki so vklopljeni
•
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
•
•
•
•
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna Ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
5.12 Hob²Hood
Je izpopolnjena samodejna funkcija, ki
poveže kuhalno ploščo s posebno
kuhinjsko napo. Kuhalna plošča in napa
imata komunikator infrardečega signala.
Hitrost ventilatorja se nastavi samodejno
glede na nastavitev načina in
temperaturo najbolj vroče posode na
kuhalni plošči. Ventilator lahko upravljate
tudi ročno s kuhalne plošče.
52
www.aeg.com
Pri večini kuhinjskih nap je
sistem za daljinsko
upravljanje tovarniško
izklopljen. Vklopite ga pred
uporabo funkcije. Za
dodatne informacije si
oglejte navodila za uporabo
kuhinjske nape.
Samodejno upravljanje funkcije
Za samodejno upravljanje funkcije
nastavite samodejni način na H1 – H6.
Kuhalna plošča je tovarniško nastavljena
na H5.Kuhinjska napa se odzove ob
vsaki uporabi kuhalne plošče. Kuhalna
plošča samodejno zazna temperaturo
posode in prilagodi hitrost ventilatorja.
Samodejni načini
Samo‐
dejna
osvetli‐
tev
Vretje1)
Cvre‐
Način H0 Izklop
Izklop
Izklop
Način H1 Vklop
Izklop
Izklop
Način
H2 3)
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 1
Način H3 Vklop
Izklop
Način H4 Vklop
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 1
Način H5 Vklop
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 1
rja 2
Vklop
Način H6 Vklop
nje2)
Hitrost
ventilato‐
rja 1
Hitrost
Hitrost
ventilato‐ ventilato‐
rja 2
rja 3
1) Kuhalna plošča zazna vretje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
2) Kuhalna plošča zazna cvrenje in aktivira hitrost
ventilatorja glede na samodejni način.
3) Ta način vklopi ventilator in luč ter ni odvisen
od temperature.
Spreminjanje samodejnega načina
1. Izklopite napravo.
2. Za tri sekunde se dotaknite
Zaslon se vklopi in izklopi.
.
3. Za tri sekunde se dotaknite
.
4. Nekajkrat se dotaknite
, da zasveti
.
programske ure, da
5. Dotaknite se
izberete samodejni način.
Če želite kuhinjsko napo
upravljati neposredno s
plošče nape, izklopite
samodejni način funkcije.
Ko končate s kuhanjem in
izklopite kuhalno ploščo,
lahko ventilator nape še
nekaj časa deluje. Po tem
sistem samodejno izklopi
ventilator in za naslednjih 30
sekund prepreči nenameren
vklop ventilatorja.
Ročno nastavljanje hitrosti
ventilatorja
Funkcijo lahko nastavljate tudi ročno. Za
to se dotaknite , ko kuhalna plošča
deluje. Na ta način izklopite samodejno
delovanje funkcije in lahko ročno
spremenite hitrost ventilatorja. Ko
pritisnete , hitrost ventilatorja zvišate
za ena. Ko dosežete intenzivno stopnjo
in ponovno pritisnete , hitrost
ventilatorja nastavite na 0, ob čemer se
ventilator kuhinjske nape izklopi. Za
ponoven vklop ventilatorja s hitrostjo 1 se
dotaknite .
Za vklop samodejnega
delovanja funkcije izklopite
in ponovno vklopite kuhalno
ploščo.
Vklop luči
Kuhalno ploščo lahko nastavite tako, da
ob vsakem vklopu samodejno vklopi luč.
Za to samodejni način nastavite na H1 –
H6.
Luč na kuhinjski napi se
izklopi dve minuti po izklopu
kuhalne plošče.
SLOVENŠČINA
53
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
• Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
če majhna količina vode povre zelo
hitro na kuhališču, nastavljenem na
najvišjo stopnjo kuhanja.
če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se do določene
mere samodejno prilagodijo dimenziji
dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Stopnja ku‐
hanja
-1
1 - 2.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
• žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
6.3 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.4 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije. To pomeni,
da kuhališče s srednjo stopnjo kuhanja
porabi manj kot polovico celotne
energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
54
www.aeg.com
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
1 - 2.
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
2. - 3.
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte vsaj dvakrat toli‐
ko, kot je riža, mlečne jedi na
polovici postopka premešajte.
3. - 4.
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic vode.
4. - 5.
Kuhanje krompirja.
20 - 60
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
4. - 5.
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
5. - 7
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
7-8
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
9
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
Prekuhavanje velike količine vode. PowerBoost se vklopi.
6.5 Namigi in nasveti za
funkcijo Hob²Hood
Ko kuhalno ploščo uporabljate s funkcijo:
•
Ploščo kuhinjske nape zaščitite pred
neposredno sončno svetlobo.
• Ne usmerjajte halogenske svetlobe v
ploščo kuhinjske nape.
• Ne pokrivajte kuhalne plošče.
• Ne prekinjajte signala med kuhalno
ploščo in kuhinjsko napo (na primer z
roko ali ročajem posode). Oglejte si
sliko.
Kuhinjska napa na sliki je samo
primer.
Druge daljinsko upravljanje
naprave lahko ovirajo signal.
Med uporabo funkcije na
kuhalni plošči ne uporabljajte
daljinsko upravljanje
naprave.
SLOVENŠČINA
Kuhinjske nape s funkcijo Hob²Hood
Da bi našli celotno serijo kuhinjskih nap,
ki delujejo s to funkcijo, si oglejte naše
spletno mesto za potrošnika. Kuhinjske
55
nape AEG, ki delujejo s to funkcijo,
morajo imeti simbol .
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in živila, ki
•
•
vsebujejo sladkor. V nasprotnem
primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da
ne pride do opeklin. Posebno strgalo
postavite pod ostrim kotom na
stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino z
vlažno krpo.
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Mogoči vzrok
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Rešitev
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
10 sekund ne nastavite stop‐ Kuhalno ploščo ponovno
nje kuhanja.
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
56
www.aeg.com
Težava
Mogoči vzrok
Rešitev
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija Začasno us‐
tavi.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas, ali pa je poškodovano
tipalo.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Hob²Hood ne deluje.
Prekrili ste upravljalno plo‐
ščo.
Odstranite predmet z uprav‐
ljalne plošče.
Samodejno segrevanje ne
deluje.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
Stopnja kuhanja se med
Deluje funkcija Upravljanje
dvema stopnjama spreminja. moči.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
Senzorska polja so vroča.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvoke. Oglejte si
»Vsakodnevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija Varovalo za
otroke ali Ključavnica.
Oglejte si »Vsakodnevna
uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališ‐
če.
Posoda ni primerna.
Uporabite primerno posodo.
Oglejte si »Namigi in nasve‐
ti«.
SLOVENŠČINA
Težava
Prikažeta se
in številka.
57
Mogoči vzrok
Rešitev
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti. Oglejte si »Tehnič‐
ni podatki«.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Izklopite kuhalno ploščo in jo
po 30 sekundah ponovno
vklopite. Če
znova za‐
sveti, kuhalno ploščo izključi‐
te iz električnega omrežja.
Po 30 sekundah jo ponovno
priključite. Če se težava na‐
daljuje, se obrnite na poobla‐
ščeni servisni center.
Slišite lahko neprekinjeno pi‐ Električna priključitev je na‐
skanje.
pačna.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Kuhalno ploščo izključite iz
električnega omrežja. Obrni‐
te se na usposobljenega
električarja, da preveri nape‐
ljavo.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model IKB64301XB
Tip 61 B4A 00 AA
Indukcija 7.35 kW
Serijska št. .................
AEG
Številka izdelka 949 597 287 00
220 - 240 V/400 V, 2 N, 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.35 kW
58
www.aeg.com
9.2 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
najdaljše traja‐
nje [min.]
Premer posode
[mm]
Sprednje levo
2300
3700
10
180 - 210
Zadnje levo
1800
2800
10
145 - 180
Sprednje desno
1400
2500
4
125 - 145
Zadnje desno
1800
2800
10
145 - 180
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
IKB64301XB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje levo
če (EC electric cooking)
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
178,4 Wh/kg
184,9 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
182,9 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
10.2 Varčevanje z energijo
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
•
59
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867349131-B-212019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising