AEG | IKB64301XB | User manual | Aeg IKB64301XB User Manual

Aeg IKB64301XB User Manual
IKB64301XB
CS
ET
USER
MANUAL
Návod k použití
Varná deska
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
2
21
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. INSTALACE.......................................................................................................... 6
4. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
6. TIPY A RADY......................................................................................................14
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...........................................................................................16
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 16
9. TECHNICKÉ ÚDAJE...........................................................................................18
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................19
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.
VAROVÁNÍ: Příprava jídel s tuky či oleji na varné
desce bez dozoru může být nebezpečná a způsobit
požár.
Oheň se NIKDY nesnažte uhasit vodou, ale vypněte
spotřebič a poté plameny zakryjte např. víkem nebo
hasicí rouškou.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
POZOR: U vaření je vždy nutné vykonávat dohled. U
krátkodobého vaření je nutné vykonávat dohled
nepřetržitě.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: Nepokládejte věci na
varnou desku.
Na varnou desku nepokládejte žádné kovové
předměty jako nože, vidličky, lžíce nebo pokličky,
protože by se mohly zahřát na velmi vysokou teplotu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Po použití vypněte příslušnou část varné desky
ovladačem a nespoléhejte na detektor přítomnosti
nádoby.
Je-li sklokeramický nebo skleněný povrch desky
prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze kryt varné desky přímo
od výrobce varného spotřebiče nebo takový kryt, který
výrobce spotřebiče v pokynech k použití označil jako
vhodný, případně kryt, který je součástí spotřebiče. Při
použití nesprávného krytu varné desky může dojít k
nehodě.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
•
•
•
•
•
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Utěsněte výřez v povrchu pomocí
těsniva, abyste zabránili bobtnání z
důvodu vlhkosti.
Chraňte dno spotřebiče před párou a
vlhkostí.
ČESKY
•
•
•
Spotřebič neinstalujte vedle dveří či
pod oknem. Zabráníte tak převržení
horkého nádobí ze spotřebiče při
otevírání dveří či okna.
Každý spotřebič má vespodu chladicí
ventilátory.
Je-li spotřebič nainstalován nad
zásuvkou:
– Neuchovávejte v zásuvce žádné
malé kousky nebo listy papíru,
které by mohly být vtaženy dovnitř
a poškodit tak chladicí ventilátory
nebo chladicí systém.
– Mezi dnem spotřebiče a obsahem
zásuvky musí být vzdálenost
alespoň 2 cm.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Před každou údržbou nebo čištěním
je nutné se ujistit, že je spotřebič
odpojen od elektrické sítě.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Ujistěte se, že je spotřebič
nainstalován správně. Volné a
nesprávné zapojení napájecího
kabelu či zástrčky (je-li součástí
výbavy) může mít za následek
přehřátí svorky.
Použijte správný typ napájecího
kabelu.
Elektrické kabely nesmí být
zamotané.
Ujistěte se, že je nainstalována
ochrana před úrazem elektrickým
proudem.
Použijte svorku k odlehčení kabelu od
tahu.
Dbejte na to, aby se elektrické
přívodní kabely nebo zástrčky (jsou-li
součástí výbavy) nedotýkaly horkého
spotřebiče nebo horkého nádobí, když
spotřebič připojujete do blízké
zásuvky.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel nebo síťovou zástrčku
(je-li součástí výbavy). Pro výměnu
napájecího kabelu se obraťte na
autorizované servisní středisko nebo
elektrikáře.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení či úrazu
elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Před prvním použitím odstraňte
veškerý obalový materiál (je-li
přítomen), štítky a ochrannou fólii.
Tento spotřebič používejte v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Po každém použití nastavte varnou
zónu do polohy „vypnuto“.
Nespoléhejte se na detektor nádoby.
Na varné zóny nepokládejte příbory
nebo pokličky. Mohly by se zahřát.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Pokud je povrch spotřebiče prasklý,
okamžitě jej odpojte ze sítě. Zabráníte
tak úrazu elektrickým proudem.
Když je spotřebič zapnutý, uživatelé s
kardiostimulátory se nesmějí přiblížit k
indukčním varným zónám blíže než
na 30 cm.
Vložíte-li jídlo do horkého oleje, může
olej vystříknout.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu
•
•
•
•
Tuky a oleje mohou při zahřátí
uvolňovat hořlavé páry. Když vaříte s
tuky a oleji, držte plameny a ohřáté
předměty mimo jejich dosah.
Páry uvolňované velmi horkými oleji
se mohou samovolně vznítit.
Použitý olej, který obsahuje zbytky
potravin, může způsobit požár při
nižších teplotách než olej, který se
používá poprvé.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Nepokládejte horké nádoby na
ovládací panel.
Nepokládejte horkou poklici na
skleněný povrch varné desky.
Nenechte vyvařit vodu v nádobách.
Dbejte na to, aby na spotřebič
nespadly varné nádoby či jiné
předměty. Mohl by se poškodit jeho
povrch.
Nezapínejte varné zóny s prázdnými
nádobami nebo zcela bez nádob.
Na spotřebič nepokládejte hliníkovou
fólii.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
Nádoby vyrobené z litiny či hliníku
nebo nádoby s poškozeným dnem
mohou způsobit poškrábání
sklokeramiky nebo skla. Tyto
předměty při přesouvání na varné
desce vždy zdvihněte.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
2.4 Čištění a údržba
•
•
•
•
•
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Před čištěním spotřebič vypněte a
nechte ho vychladnout.
Před údržbou spotřebič odpojte od
elektrické sítě.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
3.1 Před instalací spotřebiče
Před instalací varné desky si z typového
štítku opište níže uvedené informace.
Typový štítek je umístěn na spodní
straně varné desky.
Sériové číslo ............................
R 5mm
3.2 Vestavné varné desky
Vestavné varné desky se smějí používat
pouze po zabudování do vhodných
vestavných modulů a pracovních ploch,
které splňují příslušné normy.
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
3.3 Připojovací kabel
•
•
Varná deska se dodává s
připojovacím kabelem.
Poškozený síťový kabel vyměňte za
kabel typu H05V2V2-F, který je
odolný vůči teplotě 90 °C nebo vyšší.
Obraťte se na místní servisní
středisko.
min.
28 mm
3.4 Montáž
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
7
8
www.aeg.com
min. 60mm
4. POPIS SPOTŘEBIČE
4.1 Uspořádání varné desky
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Indukční varná zóna
2 Ovládací panel
1
2
4.2 Rozvržení ovládacího panelu
1
2
3
4
5
11
10
6
9
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka. Displeje, ukazatele a zvukové
signály signalizují, jaké funkce jsou zapnuté.
ČESKY
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí varné desky.
Hob²Hood
Slouží k zapnutí a vypnutí manuálního reži‐
mu funkce.
3
Blokování tlačítek / Dětská
bezpečnostní pojistka
Slouží k zablokování a odblokování ovláda‐
cího panelu.
4
Pauza
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
-
Displej nastavení teploty
Ukazuje nastavení teploty.
-
Ukazatele časovače var‐
ných zón
Ukazují, pro kterou zónu je nastavený čas.
-
Displej časovače
Ukazuje čas v minutách.
-
Slouží k volbě varné zóny.
-
Slouží ke zvýšení nebo snížení času.
-
Slouží k nastavení teploty.
PowerBoost
Slouží k zapnutí a vypnutí funkce.
1
2
5
6
7
8
/
9
/
10
11
9
4.3 Displeje nastavení teploty
Displej
Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
/
-
Varná zóna je zapnutá.
Tečka znamená změnu o polovinu úrovně ohřevu.
Je zapnutá funkce Pauza.
Je zapnutá funkce Automatický ohřev.
Je zapnutá funkce PowerBoost.
+ číslice
Došlo k poruše.
/
OptiHeat Control (Třístupňový ukazatel zbytkového tepla): pokračovat
ve vaření / uchovat teplé / zbytkové teplo.
/
10
www.aeg.com
Displej
Popis
Je zapnutá funkce Blokování tlačítek /Dětská bezpečnostní pojistka.
Nevhodná nádoba, příliš malá nádoba nebo na varné zóně není žá‐
dná nádoba.
Je zapnutá funkce Automatické vypnutí.
4.4 OptiHeat Control
(Třístupňový ukazatel
zbytkového tepla)
Indukční varné zóny vytvářejí teplo
potřebné k vaření přímo ve dně varné
nádoby. Sklokeramická varná deska se
ohřívá teplem nádoby.
VAROVÁNÍ!
/
/
Nebezpečí
popálení zbytkovým teplem.
Ukazatel zobrazuje úroveň
zbytkového tepla.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zapnutí a vypnutí
Stisknutím
na jednu sekundu varnou
desku zapnete nebo vypnete.
5.2 Automatické vypnutí
Tato funkce varnou desku
automaticky vypne v následujících
případech:
•
•
•
•
•
všechny varné zóny jsou vypnuté,
po zapnutí varné desky jste
nenastavili teplotu,
něco jste rozlili nebo položili na
ovládací panel na déle než 10 sekund
(pánev, utěrka, atd.). Ozve se
zvukový signál a varná deska se
vypne. Odstraňte všechny předměty,
nebo vyčistěte ovládací panel.
se deska se příliš zahřeje (např. když
se vyvaří obsah nádoby). Před dalším
použitím varné desky je nutné nechat
varnou zónu vychladnout.
použijete nevhodné nádoby. Symbol
se rozsvítí a za dvě minuty se
varná zóna automaticky vypne.
•
po určité době nevypnete varnou
zónu nebo nezměníte nastavení
teploty. Po určité době se rozsvítí
a varná deska se vypne.
Vztah mezi nastavením teploty a
dobou, po níž se varná deska vypne:
Nastavení teploty
,1-2
Varná deska se vy‐
pne po
6 hodin
3-4
5 hodin
5
4 hodiny
6-9
1,5 hodiny
5.3 Nastavení teploty
Pomocí
zvýšíte nastavenou teplotu.
Pomocí
snížíte nastavenou teplotu.
Současným stisknutím
varnou zónu.
a
vypnete
5.4 Automatický ohřev
Zapnete-li tuto funkci, lze tak dosáhnout
potřebné teploty za kratší dobu. Tato
funkce nastaví na určitou dobu nejvyšší
ČESKY
Vypnutí funkce: zvolte varnou zónu
teplotu a pak ji sníží na správné
nastavení.
pomocí
a stiskněte . Zbývající čas
se bude odpočítávat až do 00. Kontrolka
varné zóny zhasne.
Aby bylo možné funkci
zapnout, varná zóna musí
být chladná.
Jakmile uplyne nastavený
čas, zazní zvukový signál a
začne blikat 00. Varná zóna
se vypne.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
stiskněte
(rozsvítí se
). Ihned
stiskněte
(rozsvítí se
). Ihned
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
, dokud se nezobrazí
stiskněte
správné nastavení teploty. Po třech
sekundách se rozsvítí
.
Minutka
Když je varná deska zapnutá, ale není
zapnutá žádná varná zóna, můžete tuto
funkci použít jako Minutku. Na displeji
.
.
Vypnutí funkce: stiskněte
5.5 PowerBoost
.
nebo
. Stiskněte
nebo
časovače a nastavte čas.
Jakmile uplyne nastavený čas, zazní
zvukový signál a začne blikat 00.
Vypnutí zvukové signalizace: stiskněte
Tato funkce nemá žádný vliv
na provoz varných zón.
Zapnutí funkce pro varnou zónu:
Vypnutí funkce: stiskněte
Zapnutí funkce: stiskněte
.
Viz část „Technické údaje“.
. Rozsvítí se
.
nastavení teploty se zobrazí
Tato funkce dodá indukčním varným
zónám více elektrické energie. Funkci lze
zapnout pro indukční varnou zónu pouze
na omezenou dobu. Poté se indukční
varná zóna automaticky přepne na
nejvyšší teplotu.
stiskněte
11
.
5.6 Časovač
Odpočítávání času
Tuto funkci můžete použít k nastavení
délky zapnutí varné zóny při jednom
vaření.
5.7 Pauza
Tato funkce přepne všechny zapnuté
varné zóny na nejnižší teplotu.
Když je funkce zapnutá, všechny ostatní
symboly na ovládacích panelech jsou
zablokovány.
Když je funkce zapnutá, lze použít
symboly
a
. Tato funkce nevypne
Nejprve nastavte teplotu pro danou
varnou zónu, poté nastavte funkci.
funkce časovače:
Nastavení varné zóny: stiskněte
Stisknutím
opakovaně , dokud se nerozsvítí
kontrolka požadované varné zóny.
Zapnutí funkce nebo změna času:
stiskněte
nebo
časovače a
nastavte čas (00 - 99 minut). Když
kontrolka varné zóny začne blikat
pomaleji, odpočítává se čas.
Kontrola zbývajícího času: zvolte
varnou zónu pomocí . Kontrolka varné
zóny začne blikat rychleji. Na displeji se
zobrazí zbývající čas.
a
.
zapnete danou funkci.
Rozsvítí se .Nastavení teploty je
sníženo na hodnotu 1.
Tuto funkci vypnete stisknutím .
Zobrazí se předchozí nastavení teploty.
5.8 Blokování tlačítek
Když jsou varné zóny zapnuté, ovládací
panel lze zablokovat. Zabráníte tak
náhodné změně nastavení teploty.
Nejprve nastavte tepelný výkon.
12
www.aeg.com
Zapnutí funkce: stiskněte
sekundy se rozsvítí
zapnutý.
. Na čtyři
.Časovač zůstane
Vypnutí funkce: stiskněte . Zobrazí
se předchozí nastavení teploty.
Funkci také vypnete
vypnutím varné desky.
Když je tato funkce nastavena na ,
uslyšíte zvukovou signalizaci pouze
když:
•
•
•
•
Pokud došlo k problému s
napájením, které vede k
vypnutí varné desky, který
neuchová předchozí
nastavení.
5.9 Dětská bezpečnostní
pojistka
Tato funkce brání neúmyslnému použití
varné desky.
Zapnutí funkce: pomocí
zapněte
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
varnou desku vypněte.
zapněte
Vypnutí funkce: pomocí
varnou desku. Nenastavujte teplotu. Na
čtyři sekundy stiskněte
. Pomocí
. Zobrazí se
zapněte varnou desku pomocí
Rozsvítí se
•
•
•
•
•
.
•
. Na čtyři sekundy
stiskněte . Do 10 sekund nastavte
teplotu. Nyní můžete varnou desku
použít. Když varnou desku vypnete
, funkce se opět zapne.
pomocí
5.11 Řízení výkonu
varnou desku vypněte.
Vyřazení funkce na jedno vaření:
5.10 OffSound Control
(Vypnutí a zapnutí zvukové
signalizace)
stisknete
se dokončí funkce Minutka
se dokončí funkce Odpočítávání času
něco položíte na ovládací panel.
Varné zóny jsou seskupeny podle
umístění a počtu fází ve varné desce.
Viz obrázek.
Každá fáze má maximální elektrické
zatížení 3 700 W.
Tato funkce rozděluje výkon mezi
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Funkce se zapne, když celkové
elektrické zatížení varných zón
zapojených do jedné fáze přesáhne 3
700 W.
Tato funkce snižuje výkon pro ostatní
varné zóny zapojené do stejné fáze.
Displej varných zón se sníženým
výkonem se mění mezi zvoleným
tepelným výkonem a sníženým
tepelným výkonem. Po nějaké době
bude displej varných zón se sníženým
výkonem nadále zobrazovat snížený
tepelný výkon.
Zvuková signalizace je ve
výchozím nastavení
zapnutá.
Vypněte varnou desku. Na tři sekundy
stiskněte
. Displej se rozsvítí a
zhasne. Na tři sekundy stiskněte
.
nebo . Stisknutím
Zobrazí se
Časovač zvolte jedno z těchto nastavení:
•
- zvuková signalizace je vypnutá
•
- zvuková signalizace je zapnutá
Pro potvrzení volby vyčkejte, než se
varná deska automaticky vypne.
5.12 Hob²Hood
Jedná se o pokročilou automatickou
funkci, která spojí varnou desku se
speciálním odsavačem par. Jak varná
deska, tak odsavač par jsou vybaveny
ČESKY
infračerveným vysílačem. Rychlost
ventilátoru se řídí automaticky na
základně režimu nastavení a teploty
nejteplejší varné nádoby na varné desce.
Ventilátor lze také z varné desky ovládat
ručně.
U většiny odsavačů par je
dálkový systém ovládání
původně vypnutý. Před
použitím funkce jej proto
zapněte. Více informací viz
návod k použití odsavače
par.
Automatický chod funkce
Automatický chod funkce zapnete
nastavením automatického režimu na H1
– H6. Varná deska je původně nastavena
na H5.Odsavač par zareaguje, kdykoliv
použijete varnou desku. Varná deska
automaticky rozpozná teplotu varných
nádob a přizpůsobí rychlost ventilátoru.
Automatické režimy
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Smaže‐
Režim
H0
Vyp
Vyp
Vyp
Režim
H1
Zap
Vyp
Vyp
Režim
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H3
Zap
Vyp
Režim
H4
Zap
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 1
Režim
H5
Zap
H2 3)
ní2)
Automa‐ Vaření1)
tické
osvětle‐
ní
Režim
H6
Zap
13
Smaže‐
ní2)
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 2
ru 3
1) Varná deska rozpozná proces vaření a nastaví
rychlost odsávání v souladu s automatickým reži‐
mem.
2) Varná deska rozpozná proces smažení a na‐
staví rychlost odsávání v souladu s automatickým
režimem.
3) Tento režim zapne ventilátor a osvětlení a ne‐
závisí na teplotě.
Změna automatického režimu
1. Vypněte spotřebič.
2. Na tři sekundy stiskněte
se rozsvítí a zhasne
. Displej
3. Na tři sekundy stiskněte
.
4. Několikrát stiskněte
nezobrazí
, dokud se
.
5. Stisknutím
časovače zvolte
automatický režim.
Rychlost
ventiláto‐
ru 1
Rychlost Rychlost
ventiláto‐ ventiláto‐
ru 1
ru 2
K přímému ovládání
odsavače par přes jeho
ovládací panel vypněte
automatický režim funkce.
Když dokončíte přípravu
jídel a vypnete varnou
desku, může ventilátor
odsavače par ještě určitou
chvíli pracovat. Systém poté
ventilátor vypne automaticky
a na dalších 30 sekund vám
zabrání v jeho náhodném
spuštění.
Manuální ovládání rychlosti
ventilátoru
Funkci lze také ovládat ručně. Učiníte tak
dotykem
při zapnuté varné desce. Tím
se vypne automatický režim funkce, což
vám umožní ručně změnit rychlost
ventilátoru. Stisknutím
zvýšíte rychlost
ventilátoru o jeden stupeň. Když
dosáhnete intenzivního stupně a
14
www.aeg.com
stisknete opět , nastavíte rychlost
ventilátoru na 0, čímž ventilátor
odsavače par vypnete. Ventilátor opět
spustíte dotykem
a nastavením jeho
rychlosti na 1.
Zapnutí osvětlení
Můžete nastavit, aby varná deska
zapínala osvětlení automaticky, kdykoliv
zapnete varnou desku. Učiníte tak
nastavením automatického režimu na H1
– H6.
Automatický režim této
funkce zapnete tak, že
vypnete a opět zapnete
varnou desku.
Osvětlení odsavače par se
vypne dvě minuty po vypnutí
varné desky.
6. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Nádobí
U indukčních varných zón
vytváří silné
elektromagnetické pole teplo
v nádobách velmi rychle.
Indukční varné zóny
používejte s vhodnými
nádobami.
Materiál varných nádob
•
vhodné: litina, ocel, smaltovaná ocel,
nerezová ocel, sendvičová dna nádob
(označeno jako vhodné výrobcem).
• nevhodné: hliník, měď, mosaz, sklo,
keramika, porcelán.
Nádoba je pro indukční varnou desku
vhodná, jestliže:
•
•
se malé množství vody na indukční
varné zóně nastavené na nejvyšší
teplotu velmi rychle ohřeje.
magnet přilne na dno nádoby.
Dno nádoby musí být zcela
rovné a co nejsilnější.
Rozměry nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry
automaticky přizpůsobí velikosti dna
nádoby.
Výkon varné zóny závisí na průměru
varné nádoby. Nádoby s menším než
minimálním průměrem přijímají pouze
část výkonu vytvářeného varnou zónou.
Viz část „Technické údaje“.
6.2 Zvuky během používání
Jestliže slyšíte:
•
praskání: nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• pískání: používáte varnou zónu na
vysoký výkon a nádobí je vyrobeno z
různých materiálů (sendvičová
konstrukce).
• hučení: používáte vysoký výkon.
• cvakání: dochází ke spínání
elektrických přepínačů.
• syčení, bzučení: pracuje ventilátor.
Tyto zvuky jsou normální a
neznamenají žádnou závadu varné
desky.
6.3 Öko Timer (Ekologický
časový spínač)
Za účelem úspory energie se topný
článek varné zóny sám vypne dřív, než
zazní signál odpočítávání času. Rozdíl
mezi dobou provozu závisí na nastavené
teplotě a délce vaření.
6.4 Příklady použití varné
desky
Vztah mezi nastavením teploty a
spotřebou energie příslušené varné zóny
není přímo úměrný. Když zvýšíte
nastavení teploty, nezvýší se úměrně
spotřeba energie dané varné desky. To
znamená, že varná zóna se středním
nastavením teploty spotřebuje méně než
polovinu svého výkonu.
ČESKY
15
Údaje v následující tabulce
jsou jen orientační.
Nastavení te‐
ploty
-1
Vhodné pro:
Čas
(min)
Tipy
Udržení teploty hotového jídla.
dle
potřeby
Nádobu zakryjte pokličkou.
1 - 2.
Holandská omáčka, rozpouště‐ 5 - 25
ní: másla, čokolády, želatiny.
Čas od času zamíchejte.
1 - 2.
Zahuštění: nadýchané omele‐
ty, míchaná vejce.
10 - 40
Vařte s pokličkou.
2. - 3.
Dušení jídel z rýže a mléčných
jídel, ohřívání hotových jídel.
25 - 50
Přidejte alespoň dvakrát tolik
vody než rýže, mléčná jídla v
polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
3. - 4.
Podušení zeleniny, ryb, masa.
20 - 45
Přidejte několik polévkových
lžic tekutiny.
4. - 5.
Vaření brambor v páře.
20 - 60
Použijte max. ¼ l vody na 750
g brambor.
4. - 5.
Vaření většího množství jídel, 60 - 150 Až 3 l vody a přísady.
dušeného masa se zeleninou a
polévek.
5. - 7
Mírné smažení: plátků masa
dle
nebo ryb, Cordon Bleu z telecí‐ potřeby
ho masa, kotlet, masových kro‐
ket, uzenin, jater, jíšky, vajec,
palačinek a koblih.
V polovině doby obraťte.
7-8
Prudké smažení, pečená
bramborová kaše, silné řízky,
steaky.
V polovině doby obraťte.
9
Vaření vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš, dušené maso v
hrnci), fritování hranolků.
5 - 15
Vaření velkých množství vody. Je zapnutá funkce PowerBoost.
6.5 Rady a tipy pro funkci
Hob²Hood
Když používáte varnou desku s touto
funkcí:
•
•
•
Chraňte panel odsavače par před
přímým slunečním svitem.
Nemiřte halogenové světlo na panel
odsavače par.
Nezakrývejte panel varné desky.
•
Nepřerušujte signál mezi varnou
deskou a odsavačem par (např. rukou
nebo madlem nádoby). Viz obrázek.
Odsavač par na obrázku je uveden
pouze pro příklad.
16
www.aeg.com
Jiné dálkově ovládané
spotřebiče mohou blokovat
signál. Když používáte tuto
funkci na varné desce,
nepoužívejte žádné dálkově
ovládané spotřebiče.
Odsavače par s funkcí Hob²Hood
Plnou řadu odsavačů par, které jsou
vybaveny touto funkcí, naleznete na
našich webových stránkách pro
spotřebitele. Odsavače par AEG, které
jsou vybaveny touto funkcí, musí být
označeny symbolem .
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Všeobecné informace
•
•
•
•
•
Varnou desku po každém použití
očistěte.
Nádoby používejte vždy s čistou
spodní stranou.
Škrábance nebo tmavé skvrny na
povrchu nemají vliv na funkci varné
desky.
Použijte speciální čisticí prostředek
vhodný na povrch varné desky.
Použijte speciální škrabku na sklo.
7.2 Čištění varné desky
•
Okamžitě odstraňte: roztavený plast,
plastovou folii, cukr nebo jídlo
•
•
obsahující cukr. Pokud tak neučiníte,
nečistota může varnou desku
poškodit. Vyvarujte se popálení.
Speciální škrabku přiložte šikmo ke
skleněnému povrchu a posunujte ostří
po povrchu desky.
Odstraňte po dostatečném
vychladnutí varné desky: skvrny od
vodního kamene, vodové kroužky,
tukové skvrny nebo kovově lesklé
zbarvení. Vyčistěte varnou desku
vlhkým hadříkem s neabrazivním
mycím prostředkem. Po vyčištění
varnou desku osušte měkkým
hadrem.
Odstraňte kovově lesklé zbarvení:
použijte roztok vody s octem a
vyčistěte skleněný povrch pomocí
navlhčeného hadříku.
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Varnou desku nelze zapnout Varná deska není zapojena
ani používat.
do elektrické sítě nebo není
připojena správně.
Řešení
Zkontrolujte, zda je varná
deska správně zapojena do
elektrické sítě. Viz schéma
zapojení.
ČESKY
Problém
17
Možná příčina
Řešení
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Tepelný výkon nenastavíte
do 10 sekund.
Zapněte varnou desku zno‐
vu a maximálně do 10 se‐
kund nastavte tepelný vý‐
kon.
Stiskli jste dvě nebo více se‐ Stiskněte pouze jedno se‐
nzorových tlačítek současně. nzorové tlačítko.
Je zapnutá funkce Pauza.
Viz „Denní používání“.
Na ovládacím panelu je vo‐
da nebo skvrny od tuku.
Vyčistěte ovládací panel.
Ozve se zvukový signál a
varná deska se vypne.
Když je varná deska vypnu‐
tá, ozve se zvukový signál.
Zakryli jste jedno nebo více
senzorových tlačítek.
Odstraňte předmět ze se‐
nzorových tlačítek.
Varná deska se vypne.
Něčím jste zakryli senzorové Odstraňte předmět ze se‐
nzorového tlačítka.
tlačítko
.
Kontrolka zbytkového tepla
se nerozsvítí.
Varná zóna není horká, pro‐
tože byla zapnutá jen krát‐
kou dobu nebo je poškozený
snímač.
Jestliže byla varná zóna za‐
pnutá dostatečně dlouho,
aby byla horká, obraťte se
na autorizované servisní
středisko.
Funkce Hob²Hood nefungu‐
je.
Zakryli jste ovládací panel.
Odstraňte předmět z ovláda‐
cího panelu.
Funkce Automatický ohřev
nefunguje.
Varná zóna je horká.
Nechte varnou zónu dosta‐
tečně vychladnout.
Je nastaven nejvyšší tepelný Nejvyšší tepelný výkon má
výkon.
stejný výkon jako funkce.
Tepelný výkon kolísá mezi
dvěma nastaveními.
Je zapnutá funkce Řízení
výkonu.
Viz „Denní používání“.
Senzorová tlačítka se
zahřívají.
Nádoba je příliš velká nebo
jste ji postavili příliš blízko
ovládacích prvků.
Je-li to možné, na zadních
varných zónách používejte
velké nádoby.
Při dotyku senzorových tlačí‐ Zvuková signalizace je vy‐
tek nezazní žádný zvukový
pnutá.
signál.
Zapněte zvukovou signaliza‐
ci. Viz „Denní používání“.
18
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Rozsvítí se
.
Je zapnutá funkce Dětská
bezpečnostní pojistka nebo
Blokování tlačítek.
Viz „Denní používání“.
Rozsvítí se
.
Na varné zóně není žádná
nádoba.
Na varnou zónu postavte
nádobu.
Nádobí není vhodné.
Používejte vhodné nádobí.
Viz část „Tipy a rady“.
Průměr dna nádoby je pro
varnou zónu příliš malý.
Použijte varné nádoby se
správnými rozměry. Viz
„Technické údaje“.
Porucha varné desky.
Varnou desku vypněte a po
30 sekundách ji znovu za‐
pněte. Pokud se znovu roz‐
Zobrazí se
a číslo.
svítí
, odpojte varnou de‐
sku od síťového napájení.
Po přibližně 30 sekundách
varnou zónu opět zapojte.
Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované
servisní středisko.
Je slyšet nepřetržité pípání.
Elektrické zapojení je ne‐
správné.
8.2 Když nenaleznete řešení...
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko. Uveďte údaje z typového
štítku. Uveďte rovněž kód ze tří číslic a
písmen pro sklokeramiku (je v rohu varné
desky) a chybové hlášení, které se
zobrazuje. Ujistěte se, že jste varnou
Odpojte varnou desku od sí‐
ťového napájení. Požádejte
kvalifikovaného elektrikáře,
aby instalaci zkontroloval.
desku používali správným způsobem.
Pokud ne, budete muset návštěvu
technika z autorizovaného servisu nebo
prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě
v záruce. Informace o servisním
středisku a záručních podmínkách jsou
uvedeny v záruční příručce.
9. TECHNICKÉ ÚDAJE
9.1 Typový štítek
Model IKB64301XB
Typ 61 B4A 00 AA
Indukce 7.35 kW
Sér. č. .................
AEG
PNC 949 597 287 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vyrobeno v Německu
7.35 kW
ČESKY
19
9.2 Technické údaje varných zón
Varná zóna
Nominální vý‐ PowerBoost
kon (maximální [W]
nastavení te‐
ploty) [W]
Délka chodu
funkce Power‐
Boost [min]
Průměr nádoby
[mm]
Levá přední
2300
3700
10
180 - 210
Levá zadní
1800
2800
10
145 - 180
Pravá přední
1400
2500
4
125 - 145
Pravá zadní
1800
2800
10
145 - 180
Výkon varných zón se může nepatrně
lišit od údajů uvedených v této tabulce.
Mění se na základě materiálu a průměru
varných nádob.
Pro dosažení nejlepších výsledků vaření
používejte nádoby, které nejsou větší
než průměr uvedený v tabulce.
10. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
10.1 Informace o výrobku dle nařízení Komise EU 66/2014
Označení modelu
IKB64301XB
Typ varné desky
Vestavná varná
deska
Počet varných zón
4
Technologie ohřevu
Indukční deska
Průměr kruhových varných
zón (Ø)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotřeba energie varných
zón (EC electric cooking)
Levá přední
Levá zadní
Pravá přední
Pravá zadní
178,4 Wh / kg
184,9 Wh / kg
183,2 Wh / kg
184,9 Wh / kg
Spotřeba energie varné
desky (EC electric hob)
182,9 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 2: varné
desky - metody pro měření výkonu
•
10.2 Úspora energie
•
Během každodenního pečení můžete
ušetřit energii, budete-li se řídit níže
uvedenými radami.
•
•
•
Při ohřevu vody používejte pouze
takové množství, které potřebujete.
Je-li to možné, vždy zakrývejte
nádoby pokličkami.
Před zapnutím varné zóny na ni
položte varnou nádobu.
Na menší varné zóny postavte menší
varné nádoby.
Postavte nádobu přímo na střed
varné zóny.
20
www.aeg.com
•
Využijte zbytkové teplo k udržování
teploty jídle nebo k jeho rozpouštění.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
21
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 21
2. OHUTUSJUHISED..............................................................................................23
3. PAIGALDAMINE................................................................................................. 25
4. TOOTE KIRJELDUS........................................................................................... 27
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................29
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 32
7. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................35
8. VEAOTSING....................................................................................................... 35
9. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 37
10. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 38
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
22
www.aeg.com
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
23
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
•
•
•
•
•
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
24
www.aeg.com
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
koormuskaitse.
Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
EESTI
•
•
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
25
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
H05V2V2-F, mis talub 90°C või
26
www.aeg.com
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
3.4 Paigaldamine
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
EESTI
27
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
1
1
180 mm
180 mm
210 mm
145 mm
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
2
1
3
4
5
11
10
6
9
7
8
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorväli
Märkus
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
Hob²Hood
Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalüli‐
tamiseks.
3
Lukustus / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
4
Paus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
1
2
5
6
7
28
www.aeg.com
Sen‐
Funktsioon
sorväli
8
/
9
/
10
11
Märkus
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
-
Soojusastme määramiseks.
PowerBoost
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
-
/
-
Keeduväli on sisse lülitatud.
Täpp tähendab muudatust poole soojusastme võrra.
Paus on sees.
Automaatne soojenemine on sees.
PowerBoost on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduvalmis‐
tamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukustus /Lapselukk on sees.
Sobimatu või liiga väike keedunõu, või ei ole keeduväljal üldse kee‐
dunõud.
Automaatne väljalülitus on sees.
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
EESTI
29
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
vähendamiseks puudutage
.
Keeduvälja väljalülitamiseks puudutage
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
5.4 Automaatne soojenemine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
Selle funktsiooni sisselülitamisel
saavutate vajaliku soojusastme kiiremini.
Selle funktsiooni puhul rakendatakse
mõnda aega kõrgeimat soojusastet;
seejärel seda vähendatakse, kuni
jõutakse õige soojusastmeni.
puudutage 1 sekundi vältel
samaaegselt
.
5.2 Automaatne väljalülitus
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
ja pliit lülitub
möödudes süttib
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
,1-2
3-4
5 tundi
5
4 tundi
6-9
1,5 tundi
5.3 Soojusaste
Soojusastme suurendamiseks
puudutage
. Soojusastme
ja
.
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib). Puudutage kohe
(
(
süttib).
, kuni ekraanil
Puudutage kohe
kuvatakse õige soojusaste. 3 sekundi
pärast süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
.
5.5 PowerBoost
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keeduväljadel rohkem võimsust
kasutada. Funktsiooni saab
induktsioonkeeduvälja jaoks sisse
lülitada ainult piiratud ajaks. Pärast seda
lülitub induktsioonkeeduväli automaatselt
tagasi kõrgeimale soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduvälja jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
või
.
5.6 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
30
www.aeg.com
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
Kui funktsioon on sees, saab sümboleid
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
taimerifunktsioone:
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
või
, et valida aeg (00 - 99 minutit). Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja pöördloendus.
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
abil ja puudutage .
keeduväli
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
kasutada. Funktsioon ei peata
Puudutage
Funktsiooni sisselülitamiseks või aja
muutmiseks: vajutage taimeril
ja
.
ja
.
, et funktsioon aktiveerida.
süttib.Soojusaste alandatakse
tasemele 1.
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
. Süttivad eelmised soojusastmed.
5.8 Lukustus
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
süttib 4
puudutage .
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada
Minutilugejana, kui pliit on sisse lülitatud
ja keeduväljad ei tööta. Soojusastme
5.9 Lapselukk
ekraanil kuvatakse
Funktsiooni sisselülitamiseks:
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
. Aja valimiseks vajutage
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
käivitage pliit
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
Heli peatamine: puudutage
käivitage pliit
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
5.7 Peata
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
Kui funktsioon töötab, on juhtpaneelil
kõik muud sümbolid lukustatud.
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
EESTI
31
5.10 OffSound Control
(Helide sisse- ja
väljalülitamine)
Vaikimisi on helid sisse
lülitatud.
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
Puudutage 3 sekundit
.
või
süttib. Puudutage
alal Taimer, et
valida üks järgnevatest:
•
– helid on väljas
•
– helid on sees
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
5.12 Hob²Hood
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapuna-signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva
kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.
Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka
käsitsi juhtida.
Enamike õhupuhastite puhul
on kaugjuhtimine vaikimisi
välja lülitatud. Lülitage see
enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate
õhupuhasti
kasutusjuhendist.
Kui elektrivarustus katkeb ja
pliit välja lülitub, lülituvad
välja ka olemasolevad
valikud.
5.11 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Ekraanil olev soojusastme näit lülitub
valitud soojusastmelt vähendatud
soojusastmele ja tagasi. Mõne aja
pärast jääb vähendatud soojusastme
näit vähendatud soojusastmele
pidama.
Funktsiooni automaatne kasutamine
Funktsiooni automaatseks kasutamiseks
valige automaatrežiim H1 – H6. Algselt
on pliit seadistatud valikule
H5.Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust.
Automaatrežiimid
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Režiim
H0
Väljas
Väljas
Väljas
Režiim
H1
Sees
Väljas
Väljas
32
www.aeg.com
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H3
Sees
Väljas
Režiim
H4
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H5
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
2
Režiim
H6
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
2
3
Režiim
H2 3)
Ventilaa‐
tori kiirus
1
1) Seade tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori
sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
2) Seade tuvastab praadimise ja lülitab ventilaato‐
ri sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega
sõltu temperatuurist.
Automaatrežiimi muutmine
1. Lülitage seade välja.
3 sekundi vältel.
2. Puudutage
Ekraan süttib ja kustub.
3. Puudutage
3 sekundi vältel.
4. Puudutage mõned korrad
süttib.
5. Puudutage taimeril
automaatrežiim.
, kuni
, et valida
Kui soovite õhupuhastit
kasutada otse õhupuhasti
paneeli kaudu, lülitage
funktsiooni automaatrežiim
välja.
6. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Kui lõpetate
toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti
veel veidi aega töötada.
Pärast seda lülitab süsteem
ventilaatori automaatselt
välja ja tõkestab selle
juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Ventilaatori kiiruse käsitsi
reguleerimine
Funktsiooni saab kasutada ka käsitsi.
Selleks puudutage , kui pliit on sisse
lülitatud. Sellega lülitatakse funktsiooni
automaatrežiim välja ja te saate
ventilaatori kiirust käsitsi valida.
Vajutades , suurendate ventilaatori
kiirust ühe taseme võrra. Kui jõuate
intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti
, lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0,
mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite
selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada,
puudutage .
Funktsiooni automaatrežiimi
sisselülitamiseks lülitage pliit
välja ja siis uuesti sisse.
Tule sisselülitamine
Pliidi saab seadistada selliselt, et tuli
läheks pliidi sisselülitamisel kohe
põlema. Selleks valige automaatrežiim
H1 – H6.
Õhupuhasti tuli kustub 2
minutit pärast pliidi
väljalülitamist.
EESTI
6.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
6.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
6.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
6.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Kuumusaste
-1
33
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas pea‐
valt va‐ le.
jadusele
1 - 2.
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Aeg-ajalt segage.
1 - 2.
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
10 - 40
34
www.aeg.com
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
2. - 3.
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
3. - 4.
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
4. - 5.
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
4. - 5.
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
5. - 7
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
7-8
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
9
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
6.5 Näpunäiteid Hob²Hood
kasutamiseks
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
Kaitske õhupuhastit otsese
päikesevalguse eest.
• Ärge suunake õhupuhasti paneelile
halogeenvalgust.
• Ärge katke pliidipaneeli kinni.
• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käega või nõu
käepidemega). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
Teised kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Ärge kasutage
kaugjuhitavaid seadmeid
samaaegselt pliidi
funktsiooni kasutamisega.
EESTI
Hob²Hood-funktsiooniga õhupuhastid
35
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis
kasutavad seda funktsiooni, on
varustatud sümboliga .
7. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
•
7.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
8. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 10 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
36
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Paus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kaetud.
Eemaldage ese juhtpaneelilt.
Automaatne soojenemine ei
tööta.
Väli on tuline.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funktsioo‐
nil.
Soojusaste lülitub ühelt soo‐
jusastmelt teisele.
Toitehaldus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Süttib
.
Lapselukk või Lukustus on
sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Süttib
.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud.
Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid. Vt jaotist
"Tehnilised andmed".
EESTI
Probleem
Süttivad
ja number.
37
Võimalik põhjus
Lahendus
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möödu‐
des. Kui
süttib uuesti, ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit vooluvõrku ta‐
gasi 30 sekundi pärast. Kui
probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
8.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmesilt
Mudel IKB64301XB
Tüüp 61 B4A 00 AA
Induktsioon 7.35 kW
Seerianr. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 287 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Keedunõu läbi‐
maksimumkes‐ mõõt [mm]
tus [min]
Vasakpoolne
eesmine
2300
3700
10
180 - 210
Vasakpoolne ta‐ 1800
gumine
2800
10
145 - 180
Parempoolne
eesmine
2500
4
125 - 145
1400
38
www.aeg.com
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Keedunõu läbi‐
maksimumkes‐ mõõt [mm]
tus [min]
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
keedunõude materjalist ja suurusest.
145 - 180
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
keedunõusid, mille diameeter ei ole
tabelis toodust suurem.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
IKB64301XB
Pliidi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
4
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Vasakpoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
178,4 Wh/kg
184,9 Wh/kg
183,2 Wh/kg
184,9 Wh/kg
Vasakpoolne eesmine
Vasakpoolne tagumine
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
10.2 Energiasääst
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
182,9 Wh/kg
•
•
•
•
•
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
EESTI
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
*
39
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867346768-B-212019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising