AEG | HK774400FB | User manual | Aeg HK774400FB Ръководство за употреба

Aeg HK774400FB Ръководство за употреба
HK774400FB
BG
SR
SL
USER
MANUAL
Ръководство за употреба
Плоча
Упутство за употребу
Плоча за кување
Navodila za uporabo
Kuhalna plošča
2
23
43
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ИНСТАЛИРАНЕ...................................................................................................7
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................9
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................15
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................17
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ....................................................... 17
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...................................................................................... 21
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 21
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
БЪЛГАРСКИ
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Не използвайте уреда с външен таймер или
отделна система за дистанционно управление.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Готвене на котлон без надзор с
мазнина или олио, може да е опасно и да
предизвика пожар.
НИКОГА не се опитвайте да загасите пожар с
вода, но изключете уреда и след това покрийте
пламъка напр. с капак или огнеупорно одеяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Процесът на готвене трябва
да бъде наблюдаван. Кратък процес на готвене
трябва да се наблюдава постоянно.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: Не съхранявайте
предмети върху повърхностите за готвене.
Не трябва да се поставят на повърхността на
плочата метални предмети като ножове, вилици,
лъжици и капаци, тъй като могат да се загреят.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
След употреба, изключете плочата от нейния ключ
за управление и не разчитайте на детектора за
откриване на наличие на тенджера.
Ако стъклокерамичната/стъклената повърхност е
напукана, изключете уреда, за да избегнете
вероятността от токов удар.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервиз или
лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ВНИМАНИЕ: Използвайте само предпазители за
котлони разработени от производителя на уреда
или опоменати от него в инструкциите за употреба,
като подходящи или предпазители за котлони
вградени в уреда. Използването на неподходящи
предпазители може да доведе до злополуки.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уплътнете срязаните повърхности с
уплътнител, за да предотвратите
издуване поради влага.
Предпазвайте долната част на
уреда от пара и влага.
Не поставяйте уреда близо до
врата или под прозорец. Това
предотвратява падането на гореща
посуда от уреда, когато вратата
или прозореца са отворени.
Ако уреда е монтиран над
шкафове, уверете се, че
разстоянието между дъното на
уреда и горния шкаф е достатъчно
за вентилиране.
Дъното на уреда може да се
нагорещи. Уверете се, че
монтирате негорим разделителен
панел под уреда, за да
предотвратите достъп до дъното.
Уверете се че интервала за
вентилация от 2 мм между
работната повърхност и предната
част на долната единица е
свободен. Гаранцията не покрива
щети причинени от липса на
нормална вентилация.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Преди за извършите действие,
уверете се, че уредът е изключен
от електрозахранването.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Уверете се, че уредът е инсталиран
правилно. Хлабави и неправилни
електрически кабели или щепсели
(ако са налични) могат да доведат
до пренагряване на клемите.
Използвайте правилен кабел за
захранването.
Не позволявайте електрическите
кабели да се преплитат.
Уверете се, че е монтирана защита
от токов удар.
Закрепете кабела с притягаща
скоба против опъване.
Уверете се, че кабелът за
електрозахранването и щепсела
(ако е наличен) не се докосват до
нагорещения уред или горещи
съдове за готвене, когато включите
уреда в близките контакти.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не повреждайте захранващия
щепсел (ако е наличен) и
захранващия кабел. Свържете се с
нашия оторизиран сервизен център
или електротехник за смяната на
повреден захранващ кабел.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
6
www.aeg.com
•
•
•
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния и токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки,
етикети и защитно фолио (ако е
приложимо) преди първа употреба.
Използвайте този уред в домашна
среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Настройте зоната за готвене на
“изкл.” след всяка употреба.
Не разчитайте на детектора на
тигана.
Не поставяйте прибори или капаци
от тигани и тенджери върху зоните
за готвене. Могат да се нагорещят.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Ако повърхността на уреда е
напукана, незабавно изключете
уреда от щепсела. За да се
предотврати токов удар.
Потребители с пейсмейкър трябва
да спазват дистанция най-малко 30
см от индукционната зона за
готвене, когато уредът работи.
•
Когато поставяте храна в горещо
олио, може да пръска.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от пожар или
експлозия
•
•
•
•
Нагорещените мазнини или масло
могат да предизвикат
възпламеними пари. Дръжте
пламъците или нагорещените
предмети далеч от мазнини или
масло, когато готвите с тях.
Парите, които се освобождават от
много нагорещеното масло, могат
да причинят спонтанно запалване.
Използваното масло, което
съдържа хранителни остатъци,
може да причини пожар при пониски температури, отколкото
маслото, използвано първия път.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте горещи готварски
съдове върху командното табло.
Не поставяйте горещ капак на тиган
върху стъклената повърхност на
котлона.
Не оставяйте готварските съдове
да врят на сухо.
Не позволявайте върху уреда да
падат предмети или готварски
съдове. Повърхността може да се
повреди.
Не активирайте зоните за готвене
при празни готварски съдове или
ако няма готварски съдове.
Не поставяйте алуминиево фолио
върху уреда.
Съдове за готвене от чугун,
алуминий или с повредено дъно,
могат да надраскат стъклото /
стъклокерамиката. Винаги
повдигайте тези предмети нагоре,
когато трябва да ги преместите по
плочата за готвене.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
БЪЛГАРСКИ
например отопление на
помещения.
2.5 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.4 Грижи и почистване
•
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Изключете уреда и го оставете да
се охлади, преди да го почистите.
Изключете уреда от захранващата
ел. мрежа преди начало на
поддръжката.
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
7
•
•
•
Свържете се с общинските власти
за информация за това как да
изхвърлите уреда правилно.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
2.6 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
в подходящи шкафове и работни
плотове, които отговарят на
стандартите.
3.1 Преди монтажа
3.3 Свързващ кабел
Преди да инсталирате плочата, подолу запишете информацията от
табелката с данни. Табелката с
основните данни е разположена в
долната част на плочата.
•
Сериен
номер ...........................
3.2 Вградени плочи
Вградените плочи могат да се
използват само след като са вградени
•
Плочата е снабдена със захранващ
кабел.
За да замените повреденият
мрежов кабел, използвайте
следните (или по-високи) типове
мрежови кабели: H05V2V2-F T мин.
90°C. Свържете се с местния
сервизния център.
8
www.aeg.com
3.4 Монтаж
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
БЪЛГАРСКИ
9
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Предпазна кутия
Ако използвате предпазна кутия
(допълнителен аксесоар), не са
необходими нито предното разстояние
за въздух от 2 мм, нито защитната
повърхност точно под плочата.
Предпазната кутия може да не е
достъпна в някои страни. Моля,
свържете с вашия местен доставчик.
Не можете да използвате
предпазната кутия, ако
инсталирате плочата над
фурна.
4. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
4.1 Разположение на повърхността за готвене
1
1
2
1 Индукционна зона за готвене
2 Kомандно табло
2
1
1
10
www.aeg.com
4.2 Оформление на контролния панел
4
5
6
3
7
8
2
9
10
1
За да видите командното табло, активирайте уреда с
.
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда. Показанията на
дисплея, индикаторите и звуковите сигнали показват кои функции работят.
Сен‐
зорно
поле
Функция
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на плоча‐
та.
Bridge
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Топлинна настройка и
дисплей на таймера
Показва топлинната настройка и времето
в минути.
4
CountUp Timer
За да покаже, че функцията работи.
5
-
За задаване на функциите на таймера.
-
Увеличава или намалява времето.
Режим на повишена
мощност
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
Лента за управление
За настройване на степен за нагряване.
1
2
3
-
/
6
7
8
9
10
-
Заключване / Устройство‐ За заключване / отключване на команд‐
то "Заключване за деца" ното табло.
STOP+GO
За активиране и деактивиране на функ‐
цията.
БЪЛГАРСКИ
11
4.3 Показания за настройката на нагряване
Екран
Описание
Зоната за готвене е изключена.
Зоната за готвене работи.
-
функцията STOP+GO работи.
функцията Автоматично нагряване работи.
Режим на повишена мощност работи.
+ число
Има неизправност.
/
OptiHeat Control (3-стъпков индикатор за остатъчна топлина):
продължаване на готвенето / поддържане топло / остатъчна то‐
плина.
/
Функцията Заключване / Устройството "Заключване за деца" ра‐
боти.
Готварският съд е неподходящ, прекалено малък или върху зо‐
ната за готвене не е поставен готварски съд.
функцията Автоматичното изключване работи.
4.4 OptiHeat Control (3стъпков индикатор за
остатъчна топлина)
ВНИМАНИЕ!
/
/
Съществува
риск от изгаряне,
вследствие на остатъчната
топлина. Индикаторът
посочва нивото на
остатъчната топлина.
Индукционните зони за готвене
произвеждат топлина, необходима за
процеса на готвене направо на дъното
на готварския съд. Стъклокерамиката
се загрява от топлината на готварския
съд.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране
Докоснете
за 1 секунда, за да
активирате или деактивирате плочата.
Командното табло светва след като
сте активирали плочата и изгасва след
като я деактивирате. Когато плочата е
деактивирана, можете да видите само
сензорното поле
.
5.2 Автоматичното
изключване
Тази функция спира автоматично
плочата, ако:
12
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
всички зони за готвене са
изключени,
след включване на плочата не
зададете степен на нагряване,
разлеете течност или оставите
някакъв предмет (съд, кърпа и др.)
на командното табло за повече от
10 секунди. Прозвучава звуков
сигнал и плочата се изключва.
Отстранете предмета или
почистете командното табло.
плочата става много гореща (напр.,
когато тенджерата е извряла
напълно). Оставете зоната за
готвене да се охлади преди отново
да използвате плочата.
използвате неподходящ готварски
съд. Символът
светва и зоната
за готвене се деактивира
автоматично след 2 минути.
не спрете зоната за готвене или
промените степента на нагряване.
След известно време светва
и
плочата се деактивира.
Връзката между настройката за
топлина и времето след като спрете
плочата:
Настройка на на‐
гряването
,1-3
Плочата се деак‐
тивира след
6 часа
5.4 Използване на зоните за
готвене
Поставете готварския съд върху
кръстчето / квадратчето на
повърхността, на която готвите.
Покрийте кръстчето / квадратчето
изцяло. Индукционните зони за
готвене се приспособяват към дъното
на готварския съд автоматично.
Можете да готвите с голям готварски
съд на две зони за готвене
едновременно.
5.5 функция Bridge
Функцията работи, когато
тенждерата покрива
центъра на двете зони.
4-7
5 часа
Тази функция свързва две зони за
готвене и те работят като една.
8-9
4 часа
10 - 14
1,5 час
Първо задайте степента на нагряване
за една от зоните за готвене.
5.3 Степента на нагряване
За настройване или промяна на
степен на нагряване:
Докоснете лентата за управление
върху правилната настройка на
топлината или преместете пръста си
по лентата, докато не стигнете до
правилната настройка на топлина.
За да активирате тази функция за
лявата/дясната зона за готвене:
докоснете
/ . За да зададете или
промените степента на нагряване,
докоснете левия/десния контролен
сензор.
За да деактивирате функцията:
докоснете
/ . Зоните за готвене
работят независимо една от друга.
Когато използвате само една зона за
готвене от двойката, препоръчваме да
използвате задната зона за готвене.
Също така, когато използвате големи
готварски съдове, препоръчваме да ги
поставяте близо до задната зона за
готвене.
БЪЛГАРСКИ
13
5.6 Автоматично нагряване
За да активирате функцията или да
Активирайте функцията, за да
получите желаната настройка на
нагряване за по-кратко време. Когато
е включена, зоната работи на найсилна настройка в началото и след
това започва да готви на желаната
настройка на нагряване.
след това докоснете
или , за да
зададете времето (00 - 99 минути).
Автоматично управление на
функцията. След 3 секунди
настройката за нагряване на зоната за
готвене се появява на дисплея.
за желаната за зона за
докоснете
готвене. Дисплеят показва оставащото
време.
За да деактивирате функцията:
За да активирате функцията за
(
зоната за готвене: докоснете
светва). Незабавно натиснете
желаната степен на нагряване. След 5
светва.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.7 Режим на повишена
мощност
CountUp Timer (Таймер за право
броене)
Можете да използвате тази функция,
за да наблюдавате колко дълго работи
зоната за готвене.
докоснете
Вж. глава "Техническа
информация".
. 00 се появява на
дисплея. Докоснете отново , за да
активирате функцията. Когато тази
функция е активна,
светва.
Дисплеят показва колко време работи
зоната.
За да деактивирате функцията:
настройте зоната за готвене с
и
докоснете . 00 се появява на таймер
дисплея и след 3 секунди се появява
настройката за нагряване.Символът
угасва.
За да активирате функцията за
.
За да деактивирате функцията:
промяна на настройката на нагряване.
5.8 Таймер
Таймер за обратно броене
Използвайте тази функция, за да
настроите продължителността на
работа на зоната за готвене за един
сеанс.
Първо нагласете настройката за
нагряване на зоната за готвене, а
след това и функцията.
докоснете , а след това и .
Оставащото време се отброява до 00.
За да активирате функцията:
Тази функция предоставя повече
мощност на индукционните зони за
готвене. Функцията може да бъде
активирана за индукционните зони за
готвене за ограничен период от време.
След това, индукционната зона за
готвене автоматично се превключва
обратно на най-високата настройка за
нагряване.
зоната за готвене: докоснете
светва.
и
За да видите оставащото време:
За да активирате
функцията, зоната за
готвене трябва да е
студена.
секунди
промените времето: докоснете
Таймер
Можете да използвате тази функция
като Брояч на минути, когато плочата
се активира и зоните за готвене не
работят. На екрана за топлинна
настройка се показва
.
За да активирате функцията:
докоснете . Докоснете
или
на
таймера, за да изберете времето.
Когато времето свърши, се чува
звуков сигнал и 00 светва.
За да спрете звука: докоснете
.
14
www.aeg.com
Тази функция не влияе
върху работата на зоните
за готвене.
За да деактивирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
Докоснете
5.9 STOP+GO
за 4 секунди.
Спрете плочата с
Тази функция превключва всички
работещи зони за готвене на найниската топлинна настройка.
светва.
.
За да отмените функцията само за
един период а готвене: активирайте
Когато работи тази функция,
настройката на нагряване не може да
бъде променяна.
светва. Докоснете
плочата с .
за 4 секунди. Настроите степента на
нагряване в рамките на 10 секунди.
Можете да работите с плочата. Когато
Функцията не спира функциите на
таймера.
деактивирате плочата с , функцията
отново започва да работи.
За да активирате функцията:
5.12 OffSound Control
(Деактивиране и
активиране на звуците)
докоснете
.
светва.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
5.10 Заключване
Деактивирайте плочата. Докоснете
за 3 секунди. Дисплеят светва и
изгасва. Натиснете
Можете да заключите командното
табло, докато зоните за готвене
работят. Така се предотвратяват
случайни промени на степента на
нагряване.
за 3 секунди.
или
ще светне. Докоснете
от
таймера, за да изберете едно от
следните:
•
- звуците са изключени
За да активирате функцията:
•
- звуците са включени
За да потвърдите своя избор,
изчакайте докато плочата се
деактивира автоматично.
светва за 4
докоснете .
секунди.Таймерът остава включен.
Когато функцията е зададена на ,
ще чувате звуков сигнал, само когато:
Първо настройте степента на
нагряване.
За да деактивирате функцията:
докоснете . Включва се предната
степен на нагряване.
Когато деактивирате
плочата, деактивирате
също и тази функция.
•
Тази функция предотвратява неволно
използване на плочата.
За да активирате функцията:
активирайте плочата с . Не
задавайте степен на нагряване.
за 4 секунди.
Спрете плочата с
.
натиснете
Таймер се понижи
Таймер за обратно броене се
понижи
поставите нещо върху командното
табло.
5.13 Управление на
мощността
5.11 Устройството
"Заключване за деца"
Докоснете
•
•
•
светва.
•
•
Зоните за готвене са групирани
според мястото и броя фази в
плочата за готвене. Вижте
илюстрацията.
Максималното електрическо
натоварване на всяка фаза е 3700
W.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
Фукцията разделя мощността
между зоните за готвене, свързани
към една и съща фаза.
Функцията се активира, когато
общото електрическо натоварване
на зоните за готвене, свързани към
една и съща фаза, навдиши 3700
W.
Фукцията намалява мощността към
другите зони за готвене, свързани
към същата фаза.
Настройката за затопляне на
дисплея за зоните с намалена
мощност се променя от избраната
към намалената настройка. След
известно време настройката за
затопляне на дисплея за зоните с
15
намалена мощност остава на
намалената настройка.
6. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
Дъното на готварските
съдове трябва да е
възможно най-дебело и
равно.
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Готварски съдове
При индукционните зони за
готвене силно
електромагнитно поле
генерира топлина в
готварския съд много
бързо.
Използвайте
индукционните зони с
правилни готварски
съдове.
Размери на готварските съдове
Индукционните зони за готвене се
приспособяват автоматично към
размера на дъното на готварския съд
до известна граница.
Ефективността на зоната за готвене е
свързана с диаметъра на готварския
съд. Съдове за готвене с по-малък
диаметър от минималния получават
само част от мощността, генерирана
от зоната за готвене.
Материал на готварския съд
подходящ: чугун, стомана,
емайлирана стомана, неръждаема
стомана, с многослойно дъно (с
маркировка за съвместимост от
производителя).
• неподходящ: алуминий, мед,
месинг, стъкло, керамика,
порцелан.
Съдът за готвене е подходящ за
индукционна плоча, ако:
Вж. глава "Техническа
информация".
•
•
•
малко количество вода завира
много бързо на зона, настроена на
най-високата настройка за
нагряване.
магнитът тегли към дъното на
готварския съд.
6.2 Шумовете по време на
работа
Ако чувате:
•
•
•
пукащ шум: готварският съд е
направен от различен материал
(конструкция сандвич).
свирене: вие използвате зона за
готвене с високо ниво на мощност,
а готварският съд е направен от
различен материал (конструкция
сандвич).
бучене: вие използвате високо ниво
на мощност.
16
www.aeg.com
•
щракане: възниква електрическо
превключване.
• свистене, бръмчене: вентилаторът
работи.
Шумът е нормално явление и не
означава повреда в плочата.
6.3 Öko Timer (Икономичен
таймер)
на зоната за гответе не е линейна.
Когато увеличите степента на
нагряване, тя не е пропорционална на
увеличаването на консумацията на
енергия на зоната за готвене. Това
означава, че зоната за готвене със
средна степен на нагряване използва
по-малко от половината от своята
енергия.
Данните в следващата
таблица са
ориентировъчни.
За да пестите енергия, нагревателят
на зоната за готвене се деактивира
преди сигнала на таймера за
отброяване на оставащото време.
Разликата във времето за работа
зависи от степента на нагряване и
времетраенето на готвенето.
6.4 Примери за различни
начини за готвене
Връзката между степента на
нагряване и консумацията на енергия
Настройка
на нагрява‐
нето
-1
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
Подгряване на сготвена хра‐
на.
колкото Поставете капак върху го‐
е нео‐
тварския съд.
бходи‐
мо
1-3
Холандски сос, разтапяне на: 5 - 25
масло, шоколад, желатин.
От време на време разбърк‐
вайте.
1-3
Втвърдяване: пухкави омле‐
ти, печени яйца.
10 - 40
Гответе с поставен капак.
3-5
За варене на ориз и ястия с
мляко, претопляне на готови
ястия.
25 - 50
Добавете най-малко два пъ‐
ти повече течност, отколкото
е оризът, разбърквайте
млечните блюда от време на
време за готвене.
5-7
Зеленчуци на пара, риба, ме‐ 20 - 45
со.
Добавете няколко супени
лъжици течност.
7-9
Картофи на пара.
20 - 60
Използвайте макс. ¼ л вода
за 750 г картофи.
7-9
Приготвяне на по-големи ко‐
личества храна, задушени
ястия и супи.
60 - 150 До 3 л течност заедно със
съставките.
БЪЛГАРСКИ
17
Настройка
на нагрява‐
нето
Използвайте за:
Време
(мин)
Съвети
9 - 12
Леко запържване: шницел,
телешко кордон бльо, котле‐
ти, пелмени, наденица, дроб,
маслено-брашнена запръж‐
ка, яйца, палачинки, понички.
колкото Обърнете по средата на го‐
е нео‐
твенето.
бходи‐
мо
12 - 13
Дълбоко пържене, картофе‐
ни кюфтета, филе-миньон,
пържоли.
5 - 15
14
Кипване на вода, готвене на макаронени изделия, запържване на ме‐
со (гулаш, задушено), пържене на картофи.
Обърнете по средата на го‐
твенето.
Кипване на големи количества вода. Функцията Power е активирана.
7. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Обща информация
•
•
•
•
•
Почиствайте плочата след всяка
употреба.
Винаги използвайте готварски
съдове с почистено дъно.
Надрасквания или тъмни петна по
повърхността не влияят върху
функционирането на плочата.
Използвайте специален почистващ
препарат, предназначен за
повърхността на плочата.
Използвайте специална стъргалка
за стъкло.
7.2 Почистване на плочата
•
Отстранявайте незабавно:
разтопена пластмаса, пластмасово
фолиом захар и храни съдържащи
•
•
захар. В противен случай
замърсяванията могат да повредят
плочата. Внимавайте да не се
изгорите. Поставете специалната
стъргалка на стъклокерамичната
повърхност под остър ъгъл и
плъзгайте острието по
повърхността.
Отстранете, когато плочата е
достатъчно изстинала: следи от
варовик, вода, петна от мазнина,
лъскави металически
обезцветявания. Почиствайте
плочата с влажна кърпа и малко
почистващ препарат. След
почистване подсушете плочата с
мека кърпа.
Премахнете бляскави метални
драскотини: използвайте разтвор
от вода и оцет и почистете
стъклената повърхност с мокър
парцал.
8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
18
www.aeg.com
8.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Не можете да активирате
или работите с плочата.
Плочата не е свързана към Проверете дали плочата е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването. Виж‐
те схемата за свързване.
Бушона е изгърмял.
Отстраняване
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Включете плочата отново
и задайте степента на на‐
гряване в рамките на 10
секунди.
Доконали сте 2 или повече Докосвайте само по едно
сензорни полета едновре‐ сензорно поле.
менно.
Функцията STOP+GO ра‐
боти.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Върху командното табло
има вода или е покрито с
пръски мазнина.
Почистете командното та‐
бло.
Прозвучава звуков сигнал
и плочата се изключва.
Когато плочата се деакти‐
вира прозвучава звуков
сигнал.
Поставили сте нещо върху
едно или повече сензорни
полета.
Махнете предмета от сен‐
зорните полета.
Плочата се деактивира.
Поставили сте нещо върху
Махнете предмета от сен‐
зорното поле.
сензорното поле
.
Индикаторът за остатъчна
топлина не се включва.
Зоната за готвене не е го‐ Ако зоната за готвене ра‐
реща, защото е била вклю‐ боти достатъчно дълго, за
чена само за кратко време. да бъде гореща, се свър‐
жете със сервизния цен‐
тър.
Функцията "автоматично
нагряване" не работи.
Зоната е гореща.
Оставете зоната да изсти‐
не достатъчно.
Зададена е най-високата
степен на нагряване.
Най-високата степен на на‐
гряване има същата мощ‐
ност като функцията.
БЪЛГАРСКИ
19
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Настройката за топлина
превключва между две ни‐
ва.
Режим на управление на
захранването.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
Сензорните полета се на‐
горещяват.
Готварският съд е прека‐
лено голям или сте го по‐
ставили твърде близко до
сензорните полета за
управление.
Поставете големите го‐
тварски съдове върху за‐
дните зони за готвене, ако
е възможно.
Няма сигнал, когато докос‐ Сигналите са деактивира‐
вате сензорните полета на ни.
таблото.
Активирайте сигналите.
Вж. глава "Всекидневна
употреба".
светва.
Активирано е автоматично
изключване.
светва.
Активирана е функцията за Вж. глава "Всекидневна
заключване на бутоните
употреба".
или устройството за безо‐
пасност на децата.
светва.
Няма готварски съд върху
зоната за готвене.
Поставете готварски съд
върху зоната за готвене.
Готварският съд е непод‐
ходящ.
Използвайте подходящи
готварски съдове.
Вж. глава "Препоръки и съ‐
вети".
Диаметърът на дъното на
готварския съд е прекале‐
но малък за зоната за го‐
твене.
Използвайте готварски съ‐
дове с подходящи разме‐
ри.
Вж. глава "Техническа ин‐
формация".
Готварският съд не покри‐
ва кръстчето / квадратче‐
то.
Покрийте кръстчето / ква‐
дратчето изцяло.
В плочата има грешка.
Изключете плочата от
електрозахранването за
известно време. Изключе‐
те предпазителя на до‐
машната електрическа ин‐
сталация. Свържете го от‐
и число светва.
Деактивирайте плочата и я
активирайте отново.
ново. Ако
светне отно‐
во, обадете се в оторизи‐
рания сервизен център.
20
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
светва.
Електрическата връзка е
Говорете с квалифициран
изпълнена неправилно. За‐ електротехник да направи
хранващото напрежение е проверка на инсталацията.
извън допустимия диапа‐
зон.
светва.
Има проблем с котлона,
защото водата или теч‐
ността в съда за готвене е
извряла напълно. Работят
автоматично изключване и
защита против прегряване
на зоните.
Деактивирайте плочата.
Свалете горещия готвар‐
ски съд. След приблизи‐
телно 30 секунди включете
отново зоната за готвене.
Ако проблемът е бил в го‐
тварския съд, съобщение‐
то за грешка изчезва. Ин‐
дикаторът за остатъчна то‐
плина може да остане
включен. Оставете готвар‐
ския съд да изстине доста‐
тъчно. Проверете дали съ‐
дът ви е съвместим с пло‐
чата.
Вж. глава "Препоръки и съ‐
вети".
светва.
Охлаждащият вентилатор
е блокиран.
Проверете дали няма
предмети в охлаждащия
вентилатор. Ако
свет‐
не отново, обадете се в от‐
оризирания сервизен цен‐
тър.
светва.
Електрическата връзка е
изпълнена неправилно.
Плочата е свързана само
към една фаза.
8.2 Ако не откривате
решение...
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център. Съобщете данните
от табелката с данни. Съобщете
трицифрения код за стъклокерамиката
(той се намира в ъгъла на стъклената
повърхност) и съобщението за грешка,
Говорете с квалифициран
електротехник да направи
проверка на инсталацията.
Вижте схемата за свързва‐
не.
което се появява. Уверете се, че
управлявате котлонът правилно. В
противен случай, посещението на
сервизния специалист или на
продавача няма да бъде безплатно,
също и през гаранционния срок. В
гаранционната книжка ще намерите
указания относно сервизния център и
гаранционните условия.
БЪЛГАРСКИ
21
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
9.1 Табелка с технически
данни
Модел HK774400FB
Тип 60 GDD CC AU
Индукция 7.4 kW
Сериен номер .................
AEG
PNC (номер на продукт) 949 597 106 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Произведено в Германия
7.4 kW
9.2 Спецификация на зоните за готвене
Зона за готве‐
не
Номинална
мощност (при
максимална
топлинна на‐
стройка) [W]
Режим на по‐
вишена мощ‐
ност [W]
Режим на по‐
Диаметър на
вишена мощ‐
готварски съд
ност макси‐
[мм]
мална про‐
дължителност
[мин]
Предна лява
2300
3200
10
125 - 210
Задна лява
2300
3200
10
125 - 210
Предна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Задна дясна
2300
3200
10
125 - 210
Габарити на готварските съдове за
режим мост
Пози‐
ция
мост
Минимален
размер на
готварския
съд [мм]
Максимален
размер на го‐
тварския
съд [мм]
Лява
160 x 360
200 x 420
Дясна
160 x 360
200 x 420
Мощността на зоните за готвене може
да се отклонява в малки граници от
данните в таблицата. Тя зависи от
материала и размерите на готварските
съдове.
За оптимални резултати при готвене,
използвайте готварски съдове, не поголеми от диаметъра в таблицата.
10. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
10.1 Информация за продукта съгласно EU 66/2014
Идентификация на моде‐
ла
HK774400FB
Тип котлон
Вградени котло‐
ни
Брой зони за готвене
4
Загряваща технология
Индукция
22
www.aeg.com
Диаметър на кръгли зони
за готвене (Ø)
Предна лява
Задна лява
Предна дясна
Задна дясна
21,0 см
21,0 см
21,0 см
21,0 см
Енергийна консумация на Предна лява
зона за готвене (EC
Задна лява
electric cooking)
Предна дясна
Задна дясна
174,3 Wh / kg
167,5 Wh / kg
189,0 Wh / kg
167,5 Wh / kg
Енергийна консумация на
котлонът (EC electric hob)
174,5 Wh / kg
EN 60350-2 - Домашни ел. уреди за
готвене - Част 2: Котлони - Методи за
измерване на ефективността
Енергийните измервания, отнасящи се
до зоната за готвене са
идентифицирани от кръстчетата на
съответните зони за готвене.
10.2 Енергоспестяващи
Може да спестите енергия по време
на ежедневното ви готвене, ако
следвате съветите по-долу.
•
•
•
•
•
•
Ако е възможно, винаги поставяйте
капак на готварските съдове.
Преди да активирате зоните за
готвене, поставете съдовете за
готвене върху тях.
Сложете малките готварски съдове
на малките зони за готвене.
Сложете готварските съдове върху
центъра на зоната за готвене.
Използвайте остатъчната топлина,
за да запазите храната топла или
да я разтопите.
Когато загрявате вода използвайте
само количеството което ви трябва.
11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
СРПСКИ
23
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 23
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 25
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................. 28
4. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 30
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................32
6. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................36
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 37
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 38
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ........................................................................................ 41
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................42
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
24
www.aeg.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина/стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да монтира
овај уређај.
•
25
Уклоните комплетну амбалажу.
•
•
•
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију која сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте инсталирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај инсталира изнад
фиока водите рачуна да простор,
између доњег дела уређаја и горње
фиоке, буде довољан за
циркулацију ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
Проверите да ли сте оставили
слободан простор за вентилацију
од 2 мм између радне површине и
предње стране доњег кухињског
елемента. Гаранција не покрива
оштећења изазвана недостатком
одговарајућег простора за
вентилацију.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
•
•
•
•
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
СРПСКИ
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
•
27
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
28
www.aeg.com
чишћење, раствараче или металне
предмете.
2.5 Одлагање
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.3 Кабл за повезивање
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
3.4 Постављање
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите следећи (или
јачи) тип напојног кабла: H05V2V2F T мин. 90 °C. Обратите се свом
локалном сервисном центру.
СРПСКИ
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
29
30
www.aeg.com
3.5 Заштитна кутија
Ако користите заштитну кутију
(додатни прибор), предњи простор за
струјање ваздуха од два милиметра и
заштитни под директно испод плоче за
кување нису неопходни. Прибор из
заштитне кутије можда неће бити
доступан у неким земљама.
Контактирајте локалног добављача.
Не можете да користите
заштитну кутију уколико
инсталирате плочу за
кување изнад пећнице.
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1
1
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
2
2
1
1
4.2 Преглед командне табле
4
5
6
3
7
2
8
9
1
10
СРПСКИ
Да бисте видели контролну таблу активирајте уређај помоћу
31
.
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
Bridge
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Дисплеј за подешавање
топлоте и тајмера
Служи за приказ подешавања топлоте и
времена у минутима.
4
CountUp Timer
Да прикаже да функција ради.
5
-
Служи за подешавање функције тајмера.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
Функција напајања
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте.
1
2
3
-
/
6
7
8
-
Контролна брава / Блока‐ Служи за закључавање/откључавање ко‐
да за безбедност деце
мандне табле.
9
STOP+GO
10
Служи за активирање и деактивирање
функције .
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Функција STOP+GO ради.
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
Функција напајања ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте): на‐
ставак кувања/одржавање топлоте/преостала топлота.
/
32
www.aeg.com
Приказ
Опис
Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је актив‐
на.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за кува‐
ње нема посуђа за кување.
Функција Aутоматско искључивање ради.
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа за кување.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
Контролна табла се укључује када
активирате уређај и искључује се када
га деактивирате. Када се уређај
деактивира видећете само
сензорско поље.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
•
•
•
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
СРПСКИ
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
33
Ова функција повезује две зоне за
кување и оне раде као једна.
Најпре подесите степен топлоте за
једну зону за кување.
6 сати
Да бисте активирали функцију за
леву/десну зону за кување:
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
додирните
/ . Да бисте подесили
или променили подешавање топлоте,
додирните један од левих/десних
контролних сензора.
,1-3
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
Да бисте деактивирали функцију:
/ . Зоне за кување
додирните
раде независно једна од друге.
Када користите само једну од две зоне
за кување, саветујемо Вам да
користите задњу зону за кување.
Такође, када користите велико посуђе
за кување, саветујемо Вам да га
ставите поред задње зоне за кување.
5.6 Функција за аутоматско
загревање
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
5.4 Коришћење зона за
кување
Ставите посуђе за кување на крстић/
квадрат који се налази на површини на
којој се кува. Прекријте крстић/квадрат
у потпуности. Индукционе зоне за
кување се аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување.
Истовремено можете да кувате у
великој посуди за кување на две зоне
за кување.
5.5 Функција Bridge
Функција ради када шерпа
покрива центар две зоне
за кување.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
( се
укључује). Одмах додирните жељени
степен топлоте. Након пет секунди
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.7 Функција напајања
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
34
www.aeg.com
Да бисте деактивирали функцију:
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
подесите зону за кување са
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
пали.
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.8 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте активирали функцију или
променили време: додирните
и
затим додирните
или
да бисте
подесили жељено време (00 - 99
минута). Функција се аутоматски
покреће. Након 3 секунде,
подешавање степена топлоте за зону
за кување се приказује на дисплеју.
Да бисте видели преостало време:
за жељену зону за
додирните
кување. Дисплеј показује преостало
време.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните
а затим додирните .
Преостало време одбројава уназад до
00.
CountUp Timer (Тајмер за
збрајање времена)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте активирали функцију:
додирните
. На дисплеју се
приказује 00. Поново додирните
да
бисте активирали ову функцију. Када
је ова функција активна,
се
укључује. Дисплеј показује колико дуго
зона ради.
и
додирните . На дисплеју се
приказује 00 и након 3 секунде 00
појављује се подешавање степена
топлоте.Симбол
се гаси.
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
Дисплеј степена топлоте показује
.
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.9 STOP+GO
Функција пребацује све зоне за кување
које су укључене на најнижу вредност
температуре.
Када је функција у току, не можете да
промените степен топлоте.
Функција не зауставља функцију
тајмера.
Да бисте активирали функцију:
додирните
.
се укључује.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
5.10 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Да бисте активирали функцију:
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
СРПСКИ
Да бисте деактивирали функцију:
•
- звукови су укључени
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
5.11 Блокада за безбедност
деце
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Да бисте активирали функцију:
. Не
активирајте плочу за кување са
подешавајте степен топлоте.
Задржите
четири секунде.
се
појављује. Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
за кување са
•
се појављује.
на четири секунде. У
Додирните
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са
функција поново ради.
5.12 OffSound Control
(Деактивирање и
активирање звучних
сигнала)
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните
на три секунде. Дисплеј
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
или
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
•
- звукови су искључени
додирнете
Тајмер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
5.13 Управљање
потрошњом
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
.
35
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
36
www.aeg.com
6. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите индукционе
зоне за кување са
исправним посуђем за
кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је прописно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување до
одређене границе.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување пречника који је мањи од
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Технички подаци“.
6.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
6.3 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
6.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте и
потрошње струје зоне за кување није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје зоне за
кување. То значи да зона за кување на
средњем степену топлоте користи
мање од половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
СРПСКИ
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
37
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-3
Сос холандез, топљење: пу‐
тера, чоколаде, желатин.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати током кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте неколико кашика
течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних
шницли, кобасица, џигерице,
запршки, јаја, палачинки,
крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
-1
Довођење велике количине воде до кључања. Функција за напајање
је активирана.
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Опште информације
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе са чистом
доњом површином.
•
•
•
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
38
www.aeg.com
7.2 Чишћење плоче
•
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
•
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући разлог
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок. Уколико осигурач
непрекидно прегорева, об‐
ратите се квалификова‐
ном, овлашћеном елек‐
тричару.
Поново укључите плочу за
кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли два или више сензор‐
ских поља.
Додирните само један сен‐
зор.
Функција STOP+GO ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну таблу.
СРПСКИ
Проблем
Могући разлог
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте неки предмет Уклоните предмет са сен‐
преко једног или више сен‐ зорских поља.
зора.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена у
кратком периоду.
зорско поље
39
Решење
.
Функција за аутоматско за‐ Зона је врела.
гревање не ради.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функција.
Подешавање степена то‐
плоте се мења између два
нивоа.
Функција управљања по‐
трошњом ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
Сензори постају врући.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Нема сигнала када додир‐
нете сензорска поља на
контролној табли.
Сигнали су деактивирани.
Активирајте сигнале.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
се пали.
Активирано је аутоматско
искључивање.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите.
се пали.
Активиран је уређај за без‐ Погледајте одељак „Свако‐
бедност деце или блокада дневна употреба“.
за безбедност деце ради.
се пали.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кување
на зону.
Погрешно посуђе за кува‐
ње.
Користите одговарајућe
посуђе за кување.
Погледајте одељак „Напо‐
мене и савети”.
Пречник дна посуђа за ку‐ Користите посуде одгова‐
вање је сувише мали за зо‐ рајућих димензија.
ну.
Погледајте одељак „Тех‐
нички подаци“.
40
www.aeg.com
Проблем
Укључује се
се број.
Могући разлог
Решење
Посуђе за кување не пре‐
крива крстић/квадрат.
Скроз прекријте крстић/
квадрат.
и приказује Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључијте плочу за кува‐
ње из електричног напаја‐
ња на одређено време. Ис‐
кључите осигурач из стру‐
је. Поново га укључите.
Уколико се
поново поја‐
ви, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
се пали.
Електрични прикључак је
неправилно повезан. До‐
водни напон је ван опсега.
Обратите се квалификова‐
ном електричару да прове‐
ри инсталацију.
се пали.
Догодила се грешка у
плочи за кување, јер је са‐
држај у посуђу за кување
остављен да ври до испа‐
равања. Раде аутоматско
искључивање и заштита од
прегревања зона.
Искључите плочу за кува‐
ње. Уклоните врело посуђе
за кување. Након приближ‐
но 30 секунди, активирајте
поново зону. Ако је посуђе
за кување представљало
проблем, нестаје порука о
грешци. Индикатор прео‐
стале топлоте може да
остане укључен. Оставите
посуђе за кување да се до‐
вољно охлади. Проверите
да ли је посуђе за кување
компатибилно са плочом
за кување.
Погледајте одељак „Напо‐
мене и савети”.
се пали.
Вентилатор за хлађење је
блокиран.
Проверите да ли неки
предмет блокира вентила‐
тор за хлађење. Уколико
се
поново појави, об‐
ратите се овлашћеном
сервисном центру.
се пали.
Електрични прикључак је
неправилно повезан.
Плоча за кување је при‐
кључена само на једну фа‐
зу.
Обратите се квалификова‐
ном електричару да прове‐
ри инсталацију. Погледајте
дијаграм повезивања.
СРПСКИ
8.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
41
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
9.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел HK774400FB
Тип 60 GDD CC AU
Индукција 7.4 kW
Сер.бр. ..........
AEG
БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 597 106 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.4 kW
9.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална
снага (под‐
ешавање мак‐
сималне то‐
плоте) [W]
Функција на‐
пајања [W]
Функција на‐
Пречник посу‐
пајања макси‐ ђа [мм]
мално трајање
[мин]
Предња лево
2300
3200
10
125 - 210
Задња лево
2300
3200
10
125 - 210
Предња десно
2300
3200
10
125 - 210
Задња десно
2300
3200
10
125 - 210
Димензије посуђа за кување за режим
„моста“
Положај Минимални
„моста“ пречник по‐
суђа [мм]
Максимални
пречник по‐
суђа [мм]
Лева
160 x 360
200 x 420
Десна
160 x 360
200 x 420
Јачина зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
42
www.aeg.com
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
10.1 Информације о производу према EU 66/2014
Идентификација модела
HK774400FB
Тип плоче за кување
Уградна плоча за
кување
Број зона за кување
4
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња лево
Задња лево
Предња десно
Задња десно
21,0 цм
21,0 цм
21,0 цм
21,0 цм
Потрошња енергије по зо‐ Предња лево
ни за кување (EC electric Задња лево
cooking)
Предња десно
Задња десно
174,3 Wh/кг
167,5 Wh/кг
189,0 Wh/кг
167,5 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
174,5 Wh/кг
EN 60350-2 - Електрични уређаји за
кување у домаћинству - Део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
Мерења енергетског учинка се односе
на области за кување које су означене
крстићима на свакој зони за кување.
10.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
•
•
•
•
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
11. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
43
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 43
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................45
3. NAMESTITEV..................................................................................................... 47
4. OPIS IZDELKA....................................................................................................49
5. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 51
6. NAMIGI IN NASVETI.......................................................................................... 54
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...........................................................................56
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................... 56
9. TEHNIČNI PODATKI.......................................................................................... 59
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 60
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
44
www.aeg.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo
približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali
ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo
ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko
pripelje do požara.
Ognja NIKOLI ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak
izklopite napravo in nato prekrijte ogenj, npr. s
pokrovom ali požarno odejo.
POZOR: Kuhanje je treba nadzorovati. Kratkotrajno
kuhanje je treba stalno nadzorovati.
OPOZORILO: Nevarnost požara: Ne shranjujte
predmetov na kuhalnih površinah.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
45
Na površino kuhalne plošče ne postavljajte kovinskih
predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ker se
lahko segrejejo.
Naprave ne čistite s paro.
Po uporabi izklopite kuhališče z njegovo tipko in se ne
zanašajte na tipalo za posodo.
V primeru počene površine steklokeramične plošče
izklopite napravo, da preprečite možnost električnega
udara.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščene servisne službe
ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
OPOZORILO: Uporabljajte samo varovala kuhalne
plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave
ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v
navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče,
priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval
lahko pride do nezgode.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga
ne povzroči nabrekanja.
Spodnjo stran naprave zaščitite pred
paro in vlago.
Naprave ne nameščajte v bližino vrat
ali pod okna. Na ta način preprečite,
da bi vroča posoda padla z naprave,
ko odprete vrata ali okno.
•
•
•
Če napravo namestite nad predale,
mora biti razmik med spodnjim delom
naprave in zgornjim predalom dovolj
velik za kroženje zraka.
Spodnji del naprave se lahko segreje.
Pod napravo namestite nevnetljivo
ločevalno ploščo za preprečitev
dostopa do spodnjega dela.
Med delovno površino in sprednjim
delom spodnje enote pustite dva
milimetra prostora za zračenje.
Garancija ne velja za poškodbe, do
katerih je prišlo zaradi nezadostnega
prostora za zračenje.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred katerimkoli posegom se
prepričajte, da naprava ni priključena
na električno omrežje.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Naprava mora biti nameščena
pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in
napačnega napajalnega kabla ali vtiča
(če je na voljo) se lahko pregreje
priključek.
Uporabite pravi električni priključni
kabel.
Napajalni kabel se ne sme zaplesti.
Poskrbite za namestitev zaščite pred
udarom.
Kabel zaščitite pred natezno
obremenitvijo.
Poskrbite, da se napajalni kabel ali
vtič (če obstaja) ne dotika vroče
naprave ali posode, ko napravo
vključite v bližnje vtičnice.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča (če
obstaja) ali kabla. Za zamenjavo
poškodovanega kabla se obrnite na
naš pooblaščeni servisni center ali
električarja.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega
udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred prvo uporabo odstranite vso
embalažo, etikete in zaščitno folijo (če
obstaja).
To napravo uporabljajte v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Kuhališče po vsaki uporabi »izklopite
«.
Ne zanašajte se na tipalo za posodo.
Na kuhališča ne odlagajte pribora ali
pokrovov posod. Lahko se segrejejo.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Če je površina naprave počena,
napravo takoj izključite iz napajanja.
Na ta način preprečite električni udar.
Osebe s srčnim spodbujevalnikom
morajo biti med delovanjem naprave
vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih
kuhališč.
Ko daste hrano v vroče olje, to lahko
brizgne.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost požara in
eksplozije.
•
•
•
•
Maščobe in olja lahko ob segrevanju
sproščajo vnetljive hlape. Plamenov
ali segretih predmetov ne približujte
maščobam in olju, ko kuhate z njimi.
Hlapi, ki jih sproščajo zelo vroča olja,
lahko povzročijo nepričakovan vžig.
Uporabljena olja, ki lahko vsebujejo
ostanke hrane, lahko povzročijo požar
pri nižjih temperaturah od prvič
uporabljenih olj.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vroče posode ne postavljajte na
upravljalno ploščo.
Ne postavljajte vročega pokrova
posode na stekleno površino kuhalne
plošče.
Ne dovolite, da iz posode povre vsa
tekočina.
Pazite, da predmeti ali posode ne
padejo na napravo. Lahko se
poškoduje površina.
Ne vklapljajte kuhališč s prazno
posodo ali brez posode.
Na napravo ne dajajte aluminijaste
folije.
Posoda iz litega železa, aluminija ali s
poškodovanim dnom lahko opraska
steklokeramično ploščo. Pri
prestavljanju na kuhalno površino jo
vedno dvignite.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
•
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
•
•
•
•
47
Preden se lotite čiščenja naprave, jo
izklopite in počakajte, da se ohladi.
Pred vzdrževalnimi deli napravo
izključite iz električnega omrežja.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
vgradne enote in delovne površine, ki
ustrezajo standardom.
3.3 Priključni kabel
3.1 Pred namestitvijo
•
Preden namestite kuhalno ploščo, si
zapišite podatke s ploščice za tehnične
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na dnu kuhalne plošče.
•
Serijska
številka ...........................
3.2 Vgradne kuhalne plošče
Vgradne kuhalne plošče se lahko
uporabljajo samo po vgradnji v ustrezne
Kuhalna plošča ima nameščen
priključni kabel.
Za zamenjavo poškodovanega
priključnega kabla uporabite
naslednjo vrsto priključnega kabla (ali
za višjo temperaturo): H05V2V2-F T
min. 90 °C. Obrnite se na najbližji
servisni center.
48
www.aeg.com
3.4 Montaža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 680 mm
SLOVENŠČINA
49
min.
12 mm
min.
2 mm
3.5 Zaščitna omarica
Če uporabljate zaščitno omarico
(dodatna oprema), dvomilimetrska reža
za pretok zraka spredaj in zaščitno dno
pod kuhalno ploščo nista potrebna.
Zaščitna omarica morda ne bo na voljo v
nekaterih državah. Obrnite se na
krajevnega dobavitelja.
Zaščitne omarice ne morete
uporabiti, če kuhalno ploščo
namestite nad pečico.
4. OPIS IZDELKA
4.1 Razporeditev kuhalnih površin
1
1
2
1 Indukcijsko kuhališče
2 Upravljalna plošča
2
1
1
50
www.aeg.com
4.2 Razporeditev na upravljalni plošči
4
5
6
3
7
8
2
9
10
1
Če želite videti upravljalno ploščo, vklopite napravo z
.
Napravo upravljajte s senzorskimi polji. Prikazovalniki, indikatorji in zvoki vas opozorijo
na vklopljene funkcije.
Sen‐
Funkcija
zorsko
polje
Opomba
1
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop kuhalne plošče.
2
Bridge
Za vklop in izklop funkcije.
3
-
Stopnja kuhanja in prikazo‐ Za prikaz stopnje kuhanja in časa v minu‐
valnik programske ure
tah.
4
CountUp Timer
Za prikaz delovanja funkcije.
5
-
Za nastavitev funkcije programske ure.
-
Za podaljšanje ali skrajšanje časa.
Funkcija Power
Za vklop in izklop funkcije.
Upravljalna vrstica
Za nastavitev stopnje kuhanja.
9
Zaklep / Varovalo za otro‐
ke
Za zaklepanje/odklepanje upravljalne plo‐
šče.
10
STOP+GO
Za vklop in izklop funkcije.
/
6
7
8
-
SLOVENŠČINA
51
4.3 Prikazovalniki stopnje kuhanja
Prikazovalnik
Opis
Kuhališče je izklopljeno.
Kuhališče deluje.
-
Deluje funkcija STOP+GO.
Deluje funkcija Samodejno segrevanje.
Deluje funkcija Funkcija Power.
+ številka
Prišlo je do okvare.
/
OptiHeat Control (3-stopenjski indikator akumulirane toplote) : nada‐
ljevanje kuhanja/ohranjanje toplote/akumulirana toplota.
/
Deluje funkcija Zaklep/Varovalo za otroke.
Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
Deluje funkcija Samodejni izklop.
4.4 OptiHeat Control (3stopenjski indikator
akumulirane toplote)
Indukcijsko kuhališče ustvarja toploto, ki
je potrebna za kuhanje, neposredno v
dnu posode. Steklokeramična plošča se
segreje zaradi toplote v posodi.
OPOZORILO!
/
/
Nevarnost
opeklin zaradi akumulirane
toplote. Indikator kaže raven
akumulirane toplote.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Vklop in izklop
Za vklop ali izklop kuhalne plošče za eno
sekundo pritisnite
.
Upravljalna plošča se vklopi po vklopu
kuhalne plošče in izklopi po izklopu
kuhalne plošče. Ko je kuhalna plošča
izklopljena, lahko vidite le senzorsko
polje
.
5.2 Samodejni izklop
Funkcija samodejno izklopi kuhalno
ploščo, če:
•
•
•
•
So vsa kuhališča izklopljena.
Ne nastavite stopnje kuhanja po
vklopu kuhalne plošče.
Ste nekaj polili ali položili na
upravljalno ploščo za več kot 10
sekund (posodo, krpo itd.). Zasliši se
zvočni signal in kuhalna plošča se
izklopi. Odstranite predmet ali očistite
upravljalno ploščo.
Se kuhalna plošča preveč segreje (na
primer, ko povre vsa voda iz posode).
52
www.aeg.com
•
•
Počakajte, da se kuhališče ohladi,
preden ponovno uporabite kuhalno
ploščo.
Uporabljate neustrezno posodo.
Prikaže se simbol , nato pa se po
dveh minutah kuhališče samodejno
izklopi.
Ne izklopite kuhališča oziroma ne
spremenite stopnje kuhanja. Po
določenem času se prikaže
in
kuhalna plošča se izklopi.
Razmerje med stopnjo kuhanja in
časom, po katerem se kuhalna plošča
izklopi:
Stopnja kuhanja
,1-3
Kuhalna plošča se
izklopi po
6 urah
4-7
5 urah
8-9
4 urah
10 - 14
1,5 ure
5.3 Stopnja kuhanja
Za nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja:
Dotaknite se upravljalne vrstice na pravi
stopnji kuhanja ali pa se s prstom
pomikajte po upravljalni vrstici, dokler ne
pridete do prave stopnje kuhanja.
posode. V veliki posodi lahko kuhate na
dveh kuhališčih hkrati.
5.5 Funkcija Bridge
Funkcija deluje, ko posoda
pokrije sredini dveh kuhališč.
Ta funkcija poveže dve kuhališči, ki
delujeta kot eno.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za eno
od kuhališč.
Za vklop funkcije za levi/desni
kuhališči: dotaknite se
/ . Za
nastavitev ali spremembo stopnje
kuhanja se dotaknite enega od
upravljalnih senzorjev levih/desnih
kuhališč.
Za izklop funkcije: dotaknite se
Kuhališči delujeta neodvisno.
/
.
Ko uporabljate le eno kuhališče v paru,
priporočamo, da uporabite zadnje. Pri
uporabi velike posode tudi priporočamo,
da jo postavite v bližino zadnjega
kuhališča.
5.6 Samodejno segrevanje
To funkcijo vklopite, če želite doseči
želeno stopnjo kuhanja v krajšem času.
Ko je kuhališče vklopljeno, na začetku
deluje pri najvišji stopnji kuhanja, nato pa
nadaljuje pri želeni nastavitvi.
Za vklop funkcije mora biti
kuhališče hladno.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
(zasveti ). Takoj se
dotaknite želene stopnje kuhanja. Po
petih sekundah zasveti
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.7 Funkcija Power
5.4 Uporaba kuhališč
Posodo postavite na križec/kvadrat na
kuhalni površini. Povsem prekrijte križec/
kvadrat. Indukcijska kuhališča se
samodejno prilagodijo dimenziji dna
Ta funkcija zagotavlja dodatno moč za
indukcijska kuhališča. Funkcijo lahko
vklopite samo za omejen čas za
indukcijsko kuhališče. Po tem času se
indukcijsko kuhališče samodejno preklopi
nazaj na najvišjo stopnjo kuhanja.
SLOVENŠČINA
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Za vklop funkcije za kuhališče:
dotaknite se
. Zasveti
vklopljena in kuhališča ne delujejo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja prikazuje
.
Za vklop funkcije: dotaknite se
.
Za izklop funkcije: spremenite stopnjo
kuhanja.
5.8 Programska ura
Programska ura
To funkcijo lahko uporabite za nastavitev
časa delovanja kuhališča samo za
posamezen postopek kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja za
kuhališče, nato pa funkcijo.
53
.Z
ali
programske ure
dotikom
nastavite čas. Ko se odštevanje zaključi,
se oglasi zvočni signal in utripati začne
00.
Če želite izklopiti zvok: dotaknite se
.
Funkcija ne vpliva na
delovanje kuhališč.
5.9 STOP+GO
Za vklop funkcije ali spremembo časa:
z dotikom
in nato
ali
nastavite
želeni čas (00 - 99 minut). Funkcija se
samodejno vklopi. Po treh sekundah se
na prikazovalniku prikaže stopnja
kuhanja kuhališča.
Preverjanje preostalega časa:
Ta funkcija nastavi vsa vklopljena
kuhališča na najnižjo stopnjo kuhanja.
Ko je funkcija vklopljena, ne morete
spremeniti stopnje kuhanja.
Funkcija ne zaustavi funkcij programske
ure.
.
za želeno kuhališče. Na
dotaknite se
prikazovalniku se prikaže preostali čas.
Za vklop funkcije: dotaknite se
Za izklop funkcije: dotaknite se
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
in
nato . Preostali čas se odšteva nazaj
do 00.
CountUp Timer (Programska ura
prišteva čas)
S to funkcijo lahko nadzorujete, kako
dolgo deluje kuhališče.
Za vklop funkcije: dotaknite se . Na
prikazovalniku se prikaže 00. Ponovno
za vklop funkcije.
se dotaknite polja
Ko je ta funkcija vklopljena, se prikaže
. Prikazovalnik prikaže dolžino
delovanja območja.
Za izklop funkcije: izberite kuhališče s
poljem
in se dotaknite . Na
prikazovalniku programske ure se
prikaže 00, po treh sekundah pa se
prikaže stopnja kuhanja.Simbol
ugasne.
Odštevalna ura
To funkcijo lahko uporabite kot
Programsko uro, ko je kuhalna plošča
Zasveti
.
5.10 Zaklep
Upravljalno ploščo lahko zaklenete med
delovanjem kuhališč. Zaklepanje
preprečuje nehoteno spreminjanje
stopnje kuhanja.
Najprej nastavite stopnjo kuhanja.
Za vklop funkcije: dotaknite se
štiri sekunde zasveti
ostane vklopljena.
. Za
.Programska ura
Za izklop funkcije: dotaknite se .
Vklopi se predhodna stopnja kuhanja.
Ko izklopite kuhalno ploščo,
izklopite tudi to funkcijo.
5.11 Varovalo za otroke
Funkcija preprečuje nehoten vklop
kuhalne plošče.
54
www.aeg.com
Za vklop funkcije: kuhalno ploščo
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Zasveti
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
vklopite z dotikom polja . Ne nastavite
stopnje kuhanja. Štiri sekunde pritiskajte
. Kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
.
Zasveti
•
•
•
Za izklop funkcije samo za en čas
kuhanja: kuhalno ploščo vklopite s
.
•
. Za štiri sekunde se dotaknite
. V 10 sekundah nastavite stopnjo
kuhanja. Kuhalno ploščo lahko
uporabljate. Ko kuhalno ploščo izklopite
z dotikom polja
vklopi.
, se funkcija ponovno
•
•
5.12 OffSound Control (Izklop
in vklop zvokov)
Izklopite kuhalno ploščo. Za tri sekunde
se dotaknite
ko se dotaknete ,
ko se izklopi Odštevalna ura,
ko se izklopi Programska ura,
ko postavite kaj na upravljalno ploščo.
5.13 Upravljanje moči
Za izklop funkcije: kuhalno ploščo
. Zasveti
•
•
•
•
Kuhališča so združena glede na
mesto in število faz v kuhalni plošči.
Oglejte si sliko.
Vsaka faza ima največjo električno
obremenitev 3700 W.
Funkcija razdeli moč med kuhališča,
priključena na isto fazo.
Funkcija se vklopi, ko skupna
električna obremenitev kuhališč,
priključenih na eno samo fazo,
preseže 3700 W.
Funkcija zmanjša moč drugih
kuhališč, priključenih na isto fazo.
Prikazovalnik stopnje kuhanja za
kuhališča z nižjo močjo se spreminja
med izbrano stopnjo kuhanja in
znižano stopnjo kuhanja. Čez nekaj
časa ostane prikazovalnik stopnje
kuhanja za kuhališča z nižjo močjo na
znižani stopnji kuhanja.
. Zaslon se vklopi in
izklopi. Za tri sekunde se dotaknite
.
Prikaže se
ali . Dotaknite se
programske ure, da izberete nekaj od
naslednjega:
•
- zvoki so izklopljeni
•
- zvoki so vklopljeni
Če želite potrditi svoj izbor, počakajte, da
se kuhalna plošča samodejno izklopi.
Ko je funkcija nastavljena na , lahko
zvok slišite samo v naslednjih primerih:
6. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Posoda
Pri indukcijskih kuhališčih
močno elektromagnetno
polje zelo hitro ustvari
toploto v posodi.
Na indukcijskih kuhališčih
uporabljajte ustrezno
posodo.
Material posode
•
Ustrezen: lito železo, jeklo,
emajlirano jeklo, nerjavno jeklo,
večplastno dno (označeno kot
ustrezno s strani proizvajalca).
SLOVENŠČINA
•
Neustrezen: aluminij, baker,
medenina, steklo, keramika, porcelan.
Posoda je primerna za indukcijsko
kuhalno ploščo v naslednjih primerih:
•
•
če majhna količina vode povre zelo
hitro na kuhališču, nastavljenem na
najvišjo stopnjo kuhanja.
če se na dno posode prime magnet.
Dno posode mora biti čim
bolj debelo in ravno.
Dimenzije posode
Indukcijska kuhališča se do določene
mere samodejno prilagodijo dimenziji
dna posode.
Učinkovitost kuhališča je povezana s
premerom posode. Posoda z manjšim
premerom od najmanjšega sprejme le
del moči, ki jo ustvari kuhališče.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
6.2 Zvoki med uporabo
Če zaslišite:
•
•
izdelana iz različnih materialov
(konstrukcija z dvojnim dnom).
• brenčanje: uporabljate visoko stopnjo
kuhanja.
• klikanje: prihaja do električnega
preklapljanja.
• sikanje, brnenje: deluje ventilator.
Ti zvoki so običajni in ne predstavljajo
napake na kuhalni plošči.
6.3 Öko Timer (Eko časovnik)
Za varčevanje z energijo se grelnik
kuhališča izklopi prej, kot se oglasi
programska ura. Razlika v času
delovanja je odvisna od ravni stopnje
kuhanja in trajanja kuhanja.
6.4 Primeri kuhanja
Razmerje med stopnjo kuhanja in porabo
energije kuhališča ni linearno. Ko zvišate
stopnjo kuhanja, ta ni sorazmerna s
povečanjem porabe energije kuhališča.
To pomeni, da kuhališče s srednjo
stopnjo kuhanja porabi manj kot polovico
celotne energije.
Podatki v razpredelnici so
samo za orientacijo.
pokanje: posoda je izdelana iz
različnih materialov (konstrukcija z
dvojnim dnom).
žvižganje: uporabljate kuhališče pri
visoki stopnji kuhanja in posoda je
Stopnja ku‐
hanja
55
Uporaba:
Čas
(min.)
Nasveti
Ohranjanje kuhanih jedi toplih.
po po‐
trebi
Pokrijte posodo.
1-3
Holandska omaka, topljenje:
maslo, čokolada, želatina.
5 - 25
Občasno premešajte.
1-3
Strjevanje: omlete, pečena jaj‐
ca.
10 - 40
Kuhajte v posodi s pokrovko.
3-5
Počasno kuhanje riža in mleč‐
nih jedi, pogrevanje pripravlje‐
nih jedi.
25 - 50
Vode dodajte najmanj dvakrat
toliko, kot je riža, mlečne jedi
med kuhanjem mešajte.
5-7
Kuhanje zelenjave, rib in mesa 20 - 45
v sopari.
Dodajte nekaj žlic tekočine.
7-9
Kuhanje krompirja.
Uporabite največ ¼ l vode za
750 g krompirja.
-1
20 - 60
56
www.aeg.com
Stopnja ku‐
hanja
Uporaba:
Čas
(min.)
7-9
Kuhanje večjih količin živil,
enolončnic in juh.
60 - 150 Do 3 l vode ter sestavin.
9 - 12
Zmerno cvrenje: pečen zrezek, po po‐
telečji cordon bleu, zarebrnice, trebi
polpete, klobase, jetra, beša‐
mel, jajca, palačinke, krofi.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
12 - 13
Intenzivno cvrenje: pražen
krompir, ledvena pečenka,
zrezki.
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
14
Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena go‐
vedina), cvrenje ocvrtega krompirja.
5 - 15
Nasveti
Prekuhavanje velike količine vode. Funkcija Power je vklopljena.
7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Splošne informacije
•
•
•
•
•
Ploščo očistite po vsaki uporabi.
Vedno uporabljajte posodo s čistim
dnom.
Praske ali temni madeži na površini
ne vplivajo na delovanje plošče.
Uporabite posebno čistilno sredstvo
za površine kuhalnih plošč.
Uporabite posebno strgalo za steklo.
7.2 Čiščenje kuhalne plošče
•
Takoj odstranite: stopljeno plastiko,
plastično folijo, sladkor in živila, ki
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
•
vsebujejo sladkor. V nasprotnem
primeru lahko umazanija povzroči
poškodbo kuhalne plošče. Pazite, da
ne pride do opeklin. Posebno strgalo
postavite pod ostrim kotom na
stekleno površino in z rezilom
potegnite po površini.
Odstranite, ko je plošča že dovolj
hladna: ostanke vodnega kamna in
vode, maščobne madeže in svetla
kovinska obarvanja. Ploščo očistite z
vlažno krpo in čistilnim sredstvom, ki
ni grobo. Po čiščenju ploščo osušite z
mehko krpo.
Odstranite svetla kovinska
obarvanja: uporabite raztopino vode
in kisa ter očistite stekleno površino z
vlažno krpo.
SLOVENŠČINA
57
8.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Kuhalne plošče ni mogoče
vklopiti ali je uporabljati.
Kuhalna plošča ni priključe‐ Preverite, ali je kuhalna ploš‐
na na napajanje ali je priklju‐ ča pravilno priključena na
čena nepravilno.
napajanje. Oglejte si vezalno
shemo.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Kuhalno ploščo ponovno
vklopite in v manj kot 10 se‐
kundah nastavite stopnjo ku‐
hanja.
Sočasno ste se dotaknili
dveh ali več senzorskih polj.
Dotaknite se samo enega
senzorskega polja.
Deluje funkcija STOP+GO.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
Na upravljalni plošči je voda
ali mastni madeži.
Očistite upravljalno ploščo.
Zasliši se zvočni signal in
kuhalna plošča se izklopi.
Ko je kuhalna plošča izklop‐
ljena, se oglasi zvočni sig‐
nal.
Prekrili ste eno ali več sen‐
zorskih polj.
Predmet odstranite s senzor‐
skih polj.
Kuhalna plošča se izklopi.
Senzorsko polje
čim prekrili.
ste z ne‐ Odstranite predmet s sen‐
zorskega polja.
Indikator akumulirane toplote Kuhališče ni vroče, ker je bi‐
ne zasveti.
lo vklopljeno samo kratek
čas.
Če je bilo kuhališče vkloplje‐
no dovolj dolgo, da bi moralo
biti vroče, se obrnite na po‐
oblaščeni servisni center.
Funkcija samodejnega se‐
grevanja se ne vklopi.
Kuhališče je vroče.
Pustite, da se kuhališče do‐
volj ohladi.
Nastavljena je najvišja stop‐
nja kuhanja.
Najvišja stopnja kuhanja ima
enako moč kot funkcija.
Stopnja kuhanja se med
Deluje funkcija upravljanja
dvema stopnjama spreminja. moči.
Senzorska polja so vroča.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
Posoda je prevelika oz. ste
Večjo posodo postavite na
jo postavili preblizu upravljal‐ zadnje kuhališče, če je mož‐
nih polj.
no.
58
www.aeg.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Ob dotiku senzorskih polj na
plošči ni zvoka.
Zvočni signali so izklopljeni.
Vklopite zvočne signale.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
zasveti.
Deluje funkcija samodejnega Izklopite kuhalno ploščo in jo
izklopa.
ponovno vklopite.
zasveti.
Vklopljeno je varovalo za
otroke ali blokada tipk.
Oglejte si poglavje »Vsakod‐
nevna uporaba«.
zasveti.
Na kuhališču ni posode.
Postavite posodo na kuhališ‐
če.
Posoda ni ustrezna.
Uporabite ustrezno posodo.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
Premer dna posode je pre‐
majhen za kuhališče.
Uporabite posodo ustrezne
velikosti.
Oglejte si poglavje »Tehnični
podatki«.
Posoda ne prekriva križca/
kvadrata.
Povsem prekrijte križec/
kvadrat.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči.
Kuhalno ploščo za nekaj ča‐
sa izključite iz električnega
omrežja. Odklopite varoval‐
ko električnega omrežja v
vašem domu. Znova jo pri‐
klopite. Če ponovno zasveti
Prikažeta se
in številka.
, se obrnite na pooblašče‐
ni servisni center.
zasveti.
Električna priključitev je na‐
pačna. Napajalna napetost
je izven območja.
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja, da preveri
napeljavo.
zasveti.
Prišlo je do napake na ku‐
halni plošči, ker je iz posode
povrela vsa tekočina. Vklop‐
ljeni sta funkcija samodejne‐
ga izklopa in zaščita pred
pregrevanjem kuhališč.
Izklopite kuhalno ploščo. Od‐
stranite vročo posodo. Po
približno 30 sekundah po‐
novno vklopite kuhališče. Če
je bila težava v posodi, spo‐
ročilo o napaki izgine. Indi‐
kator akumulirane toplote
lahko še naprej sveti. Pusti‐
te, da se posoda dovolj ohla‐
di. Preverite, ali je posoda
združljiva s kuhalno ploščo.
Oglejte si poglavje »Namigi
in nasveti«.
SLOVENŠČINA
Težava
zasveti.
59
Možen vzrok
Rešitev
Ventilator za hlajenje je blo‐
kiran.
Preverite, ali ventilator ovira
kakšen predmet. Če ponov‐
no zasveti
, se obrnite
na pooblaščeni servisni cen‐
ter.
Električna priključitev je na‐
pačna. Kuhalna plošča je
priključena le na eno fazo.
zasveti.
8.2 Če ne najdete rešitve ...
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center. Posredujte podatke s
ploščice za tehnične navedbe.
Posredujte tudi trimestno črkovno kodo
za steklokeramično ploščo (v vogalu
plošče) in sporočilo o napaki, ki se
Obrnite se na usposobljene‐
ga električarja, da preveri
napeljavo. Oglejte si vezalno
shemo.
prikaže. Poskrbite za pravilno uporabo
kuhalne plošče. V nasprotnem primeru
servisiranje s strani servisne službe ali
trgovca tudi v času garancije ne bo
brezplačno. Informacije o servisni službi
in garancijskih pogojih se nahajajo v
garancijski knjižici.
9. TEHNIČNI PODATKI
9.1 Ploščica za tehnične
navedbe
Model HK774400FB
Tip 60 GDD CC AU
Indukcija 7.4 kW
Serijska št. .................
AEG
Številka izdelka 949 597 106 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izdelano v Nemčiji
7.4 kW
9.2 Specifikacije kuhališč
Kuhališče
Nazivna moč
(najvišja stop‐
nja kuhanja)
[W]
Funkcija Power Funkcija Power Premer posode
[W]
najdaljše traja‐ [mm]
nje [min.]
Sprednje levo
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje levo
2300
3200
10
125 - 210
Sprednje desno
2300
3200
10
125 - 210
Zadnje desno
2300
3200
10
125 - 210
60
www.aeg.com
Dimenzije posode za način Bridge
(združitev)
Položaj
Bridge
Najmanjši
Največji pre‐
premer poso‐ mer posode
de [mm]
[mm]
Leva
160 x 360
200 x 420
Desna
160 x 360
200 x 420
Moč kuhališč se lahko malce razlikuje od
podatkov v razpredelnici. Spreminja se z
materialom in merami posode.
Za najboljše rezultate kuhanja
uporabljajte posodo, ki nima večjega
premera od premera, navedenega v
razpredelnici.
10. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
10.1 Informacije o izdelku glede na EU 66/2014
Identifikacija modela
HK774400FB
Vrsta kuhalne plošče
Vgradna kuhalna
plošča
Število kuhališč
4
Tehnologija segrevanja
Indukcija
Premer krožnih kuhališč
(Ø)
Sprednje levo
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Poraba energije na kuhališ‐ Sprednje levo
če (EC electric cooking)
Zadnje levo
Sprednje desno
Zadnje desno
174,3 Wh/kg
167,5 Wh/kg
189,0 Wh/kg
167,5 Wh/kg
Poraba energije kuhalne
plošče (EC electric hob)
174,5 Wh/kg
EN 60350-2 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 2. del: Kuhalne
plošče - Postopki za merjenje
učinkovitosti delovanja
Energijske meritve, ki se nanašajo na
kuhalno površino, označujejo križci
ustreznih kuhališč.
•
•
•
•
10.2 Varčevanje z energijo
•
Med vsakodnevnim kuhanjem lahko
varčujete z energijo, če upoštevate
spodnje namige.
•
Pri segrevanju vode uporabite samo
potrebno količino.
Posodo po možnosti pokrijte s
pokrovko.
Pred vklopom kuhališča nanj
postavite posodo.
Manjše posode postavite na manjša
kuhališča.
Posodo postavite neposredno na
sredino kuhališča.
Uporabite akumulirano toploto, da
ohranite hrano toplo ali da jo stopite.
11. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
SLOVENŠČINA
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
*
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
61
62
www.aeg.com
SLOVENŠČINA
63
867331239-B-202019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising