AEG | HKP85410FB | User manual | Aeg HKP85410FB User Manual

Aeg HKP85410FB User Manual
HKP85410FB
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadshäll
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 8
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 10
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA............................................................................. 14
7. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................17
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................19
9. FELSÖKNING.............................................................................................................20
10. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 23
11. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 23
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och
äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt
att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det
gäller säker användning av apparaten och att de
förstår de potentiella riskerna.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn 3 år och under måste hållas borta från denna
apparat när den är i drift hela tiden.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med
fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, men
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
FÖRSIKTIGHET: Tillagningsprocessen måste
övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt
övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokytorna.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats av
tillverkaren av apparaten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Var alltid försiktig när apparaten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan var tillräckligt så att luft kan
cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
SVENSKA
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
• Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
5
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
6
www.aeg.com
• Lägg inte ett varmt lock på hällens
glasyta.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• Byta ut en skadad nätkabel mot
följande (eller högre) nätkabeltyp:
H05V2V2-F T min 90 °C. Kontakta din
lokala servicestation.
SVENSKA
3.4 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
3 Flexibel induktionskokyta bestående
av fyra sektioner
1
1
3
2
4.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
SVENSKA
Touch- Funktion
kontroll
9
Beskrivning
1
PÅ/AV (ON/OFF)
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
PowerSlide
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
FlexiBridge
För att växla mellan funktionens tre lägen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Hob²Hood
För att aktivera och inaktivera manuellt läge
för funktionen.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
-
För att välja kokzon.
-
För att öka eller minska tiden.
Inställningslist
Ställa in värmeläget för flexibel induktionskokzon.
5
6
7
8
9
10
-
11
/
12
13
-
4.3 Visningar av värmeinställning
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är påslagen.
-
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
10
www.aeg.com
Display
Beskrivning
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
/
PowerSlide-funktionen är igång.
/
4.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikator)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
5.1 Aktivera och avaktivera
Värmeläge
Hällen stängs av
efter
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
1-3
6 timmar
4-7
5 timmar
8-9
4 timmar
10 - 14
1,5 timme
5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter
hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
5.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
SVENSKA
11
5.4 Kontrollampa för kokzon
5.7 Timer
Den horisontella linjen visar hur stort ett
kokkärl får vara som störst. Brottet i den
horisontella linjen visar kokkärlets minsta
diameter.
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in värmeinställningen för
kokzonen, ställ därefter in funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
min.
max.
Se avsnittet "Teknisk information".
5.5 Automax
Aktivera den här funktionen för att få
önskad värmeinställning på kortare tid.
När den är på, fungerar zonen på den
högsta inställningen i början och
fortsätter därefter att koka på önskad
värmeinställning.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
( tänds). Tryck
kokzon: tryck på
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
5.6 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Se avsnittet "Teknisk
information".
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
tänds.
För att avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Aktivera funktionen: tryck på
på
timern för att ställa in tiden (00 - 99
minuter). När indikatorn för kokzonen
börjar blinka långsammare räknas tiden
ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
Tryck på
eller
.
.
För att avaktivera funktionen: Välj
kokzonen med
och tryck på
.
Återstående till räknar ned till 00.
Kokzonens kontrollampa släcks.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Den här funktionen kan användas för att
kontrollera hur länge kokzonen är igång.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
Aktivera funktionen: tryck på
på
tänds. När indikatorn för
timern varpå
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
och räknad tid (minuter).
För att se hur länge kokzonen är
igång: välj kokzonen med . Kokzonens
indikator börjar blinka snabbt. Displayen
visar hur länge kokzonen har varit igång.
12
www.aeg.com
För att avaktivera funktionen:Välj
kokzonen med
och tryck på
eller
. Kokzonens indikator slocknar.
Minute Minder (signalur)
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
tillagningszonerna inte används.
Displayen visar värmeläget
.
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.8 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
För att avaktivera funktionen: tryck på
. Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.9 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att avaktivera funktionen: aktivera
hällen med
Tryck på
. Ställ inte in värmeläget.
i 4 sekunder.
Inaktivera hällen med
tänds.
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.10 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
i
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
•
– ljudet är avstängt
•
– ljudet är på
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
•
•
•
•
hör du
du trycker på
Minute Minder (signalur) ringer
Nedräkningstimer ringer
du ställer något på kontrollpanelen.
5.11 Effektreglering
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen.
Se bilden.
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna växlar mellan den
valda värmeinställningen och den
reducerade värmeinställningen. Efter
en tid stannar
värmeinställningsdisplayen för de
reducerade zonerna på den
reducerade värmeinställningen.
SVENSKA
Automa- Koktiskt ljus ning1)
13
Stekning2)
Läge H4
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
Läge H5
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 2
Läge H6
På
Fläkthas- Fläkthastighet 2 tighet 3
1) Hällen känner av kokningsprocessen och akti-
5.12 Hob²Hood
Det är en avancerad automatisk funktion
som kopplar hällen till en speciell
köksfläkt. Både hällen och köksfläkten
har en infraröd signalkommunikator.
Fläktens hastighet definieras automatiskt
med utgångspunkt från
lägesinställningen och temperaturen för
det hetaste kokkärlet på hällen. Du kan
också använda fläkten från hällen
manuellt.
Fjärrsystemet är för de flesta
köksfläktar inaktiverade från
början. Aktivera det innan du
använder funktionen. Läs
köksfläktens bruksanvisning
för mer information.
Använda funktionen automatiskt
Om funktionen ska användas automatiskt
ställer du in det automatiska läget på H1
– H6. Hällen är ursprungligen inställd på
H5.Fläkten reagerar när hällen aktiveras.
Hällen känner av kokkärlets temperatur
automatiskt och justerar fläktens
hastighet därefter.
Automatiska lägen
Automa- Koktiskt ljus ning1)
Stek-
Läge H0
Av
Av
Av
Läge H1
På
Av
Av
Läge
På
Fläkthas- Fläkthastighet 1 tighet 1
På
Av
H23)
Läge H3
ning2)
Fläkthastighet 1
verar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
2) Hällen känner av stekningsprocessen och aktiverar fläkthastigheten enligt det automatiska läget.
3) I det här läget aktiveras fläkten och lampan och
går inte efter temperaturen.
Ändra det automatiska läget
1. Stäng av produkten.
2. Tryck på
i 3 sekunder. Displayen
tänds och släcks
3. Tryck på
i 3 sekunder.
4. Tryck på
tänds.
några gånger tills
på timern för att välja ett
5. Tryck på
automatiskt läge.
Inaktivera funktionens
automatiska läge om du vill
använda köksfläkten direkt
på fläktpanelen.
När du är klar med
matlagningen och stänger
av hällen kan köksfläkten
fortsätta gå under en viss tid.
Efter den tiden stänger
systemet av fläkten
automatiskt och förhindrar
att du oavsiktligt slår på
fläkten under kommande 30
sekunder.
Styra fläkthastigheten manuellt
Du kan även styra funktionen manuellt.
när
Det gör du genom att trycka på
hällen är igång. Då inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och
du kan ändra fläkthastigheten manuellt.
14
www.aeg.com
När du trycker på
ökar du
fläkthastigheten med ett. När du når en
intensiv nivå och trycker på
igen ställs
fläkthastigheten in på 0 igen och då
stängs köksfläkten av. Starta fläkten igen
med fläkthastighet 1 genom att trycka på
Aktivera belysningen
Du kan ställa in hällen på att aktivera
belysningen automatiskt när du slår på
hällen. Detta gör du genom att ställa in
det automatiska läget på H1 – H6.
Belysningen i köksfläkten
släcks två minuter efter att
hällen stängts av.
.
Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
stänga av hällen och sedan
slå på den igen.
6. FLEXIBEL INDUKTIONSKOKYTA
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 FlexiBridge-funktion
Den flexibla induktionskokytan består av
fyra sektioner. Sektionerna kan
kombineras till två olika stora kokzoner
eller till en stor kokyta. Du väljer
kombinationen av sektionerna genom att
välja läget efter storleken på kokkärlet
som ska användas. Det finns tre lägen:
Standard (aktiveras automatiskt när du
aktiverar hällen), Big Bridge och Max
Bridge.
Välj det läge som gäller för storleken och
formen på kokkärlet. Kokkärlet ska täcka
vald yta så mycket som möjligt. Placera
kokkärlet i mitten av vald yta!
Placera kokkärlet med en
bottendiameter som är mindre än 160
mm mitt på en sektion.
Ställ in värmeläget med de
två inställningslisterna till
vänster.
Växla mellan lägena
100-160mm
Växla mellan lägena med hjälp av
touchkontrollen:
.
När du växlar mellan lägena
ställs värmeläget in på 0
igen.
Diameter och placering av kokkärlet
Placera kokkärlet med en
bottendiameter som är större än 160 mm
i mitten mellan två sektioner.
SVENSKA
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Standard-läge
Det här läget aktiveras när du aktiverar
hällen. Det ansluter sektionerna till två
separata kokzoner. Du kan ställa in
värmeläget för varje kokzon separat.
Använd de två inställningslisterna till
vänster.
15
6.3 FlexiBridge Big Bridgeläge
Aktivera läget genom att trycka på
tills du ser rätt lägesindikator. Det här
läget kopplar samman tre bakre
sektioner till en kokzon. Den främre
sektionen är inte ansluten utan fungerar
som en separat kokzon. Du kan ställa in
värmeläget för varje kokzon separat.
Använd de två inställningslisterna till
vänster.
Rätt placering av kokkärl:
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de tre anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
som är mindre än två sektioner visas
på displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
Fel placering av kokkärl:
16
www.aeg.com
Fel placering av kokkärl:
6.4 FlexiBridge Max Bridgeläge
Aktivera läget genom att trycka på
tills du ser rätt lägesindikator. Det här
läget kopplar samman alla sektioner till
en kokzon. För att ställa in värmeläget,
använd en av vänster sidas
inställningslister.
Rätt placering av kokkärl:
För att använda det här läget måste du
ställa kokkärlet på de fyra anslutna
sektionerna. Om du använder kokkärl
6.5
PowerSlide-funktion
Med den här funktionen kan man ändra
temperaturen genom att flytta kokkärlet
till ett annat ställe på induktionshällen.
Funktionen delar in induktionshällen i tre
områden med olika värmelägen. Hällen
känner av kokkärlets placering och ställer
in värmeläget som motsvarar
placeringen. Du kan placera kokkärlet i
främre, mittre eller bakre läget. Högsta
värmeläget får man om man placerar
kokkärlet i främre läget. Du kan minska
värmeläget genom att flytta kokkärlet till
mittre eller bakre läget.
Använd bara en kastrull när
du använder funktionen.
som är mindre än tre sektioner visas
på displayen och efter 2 minuter stängs
zonen av.
Allmän information:
• 160 mm är minsta diametern för
kokkärlets botten för den här
funktionen.
• Värmelägesdisplay för den vänstra
bakre inställningslisten visar
placeringen av kokkärlet på
Fel placering av kokkärl:
induktionshällen. Främre
, mittre
SVENSKA
, bakre
17
Du kan ändra värmelägena för varje
läge separat. Hällen kommer ihåg
dina värmelägen nästa gång du
aktiverar funktionen.
Aktivera funktionen
.
Aktivera funktionen genom att placera
kokkärlet rätt på kokytan. Tryck på .
Indikatorn ovanför symbolen tänds. Om
du inte ställer kokkärlet på kokytan tänds
• Värmelägesdisplay för den vänstra
främre inställningslisten visar
värmeläget. Ändra värmeläget med
hjälp av vänstra främre
inställningslisten.
• När du aktiverar funktionen första
gången får du värmeläget
för
och efter 2 minuter ställs den flexibla
induktionshällen in på
.
Avaktivera funktionen
Avaktivera funktionen genom att trycka
på
eller ställa in värmeläget på
Indikatorn ovanför symbolen
.
slocknar.
för mittre läget och
första läget,
för bakre läget.
7. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Trycket på den flexibla
induktionshällen kan bli
smutsigt eller ändra färg om
kokkärlen dras över ytan.
Ytan kan rengöras på vanligt
sätt.
18
www.aeg.com
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
7.2 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
7.3 Öko Timer (Eko-timer)
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
7.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
SVENSKA
Tid
(min)
19
Värmeläge
Använd för:
Tips
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
7.5 Råd och tips för
Hob²Hood-funktionen
När hällen används med funktionen:
• Skydda fläktpanelen mot direkt
solljus.
• Rikta inte halogenlampor mot
fläktpanelen.
• Täck inte över hällens kontrollpanel.
• Avbryt inte signalen mellan hällen och
fläkten (t.ex. med en hand eller
kokkärlshandtag). Se bilden. Hällen
på bilden är bara ett exempel.
Det kan hända att andra
fjärrstyrda produkter
blockerar signalen. För att
undvika detta ska
fjärrkontrollen för produkten
och hällen inte användas
samtidigt.
Köksfläktar som fungerar med
Hob²Hood-funktionen
Se vår konsumentwebbplats för att se
hela sortimentet med köksfläktar som
fungerar med den här funktionen. AEGköksfläktar som fungerar med den här
funktionen måste ha symbolen
.
8. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
20
www.aeg.com
8.2 Rengöring av hällen
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en fuktad trasa.
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat med socker.
I annat fall kan denna typ av smuts
skada hällen. Var försiktig och undvik
brännskador. Sätt specialskrapan
snett mot glasytan och för bladet över
ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
9. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har ställt något på en eller flera touch-kontroller.
Ta bort föremålet från touchkontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touch-
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
kontrollen
Restvärmeindikatorn tänds
inte.
.
Zonen är inte varm eftersom
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
SVENSKA
21
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Hob²Hood-funktionen fungerar inte.
Du kan täcka över kontrollpanelen.
Avlägsna föremålet från kontrollpanelen.
Den automatiska uppvärmningsfunktionen aktiveras
inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektfunktionen är påslagen.
Se avsnittet "Daglig användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktivera- Aktivera signalerna.
de.
Se avsnittet "Daglig användning".
Den flexibla induktionskokzonen värmer inte upp kokkärlet.
Kokkärlet står på fel plats på
den flexibla induktionskokzonen.
Placera kokkärlet på rätt
plats på den flexibla induktionskokzonen. Placeringen
av kokkärlet beror på den
aktiverade funktionen eller
funktionsläget.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
Diametern för kokkärlets
botten är fel för den aktiverade funktionen eller funktionsläget.
Använd kokkärl med en diameter som passar den aktiverade funktionen eller funktionsläget. Använd kokkärl
med en diameter som är
mindre än 160 mm på en
sektion av den flexibla induktionskokzonen.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
tänds.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
Stäng av hällen och sätt på
den igen.
tänds.
Funktionslåset/Barnlåset är
aktiverat.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
22
www.aeg.com
Problem
och en siffra tänds.
Möjlig orsak
Lösning
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk information".
FlexiBridge-funktionen är
igång. En eller flera sektioner för funktionsläget som är
igång täcks inte av kokkärlet.
Placera kokkärlet på rätt antal sektioner för funktionsläget som är igång eller byt
funktionsläge.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
PowerSlide-funktionen är
igång. Två kastruller är placerade på den flexibla induktionskokzonen.
Använd bara en kastrull.
Se avsnittet ”Flexibel induktionskokzon”.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen eftersom ett kokkärl
har kokat torrt. Automatisk
avstängning och överhettningsskydd för zonerna är
igång.
9.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om det berodde på kokkärlet försvinner felmeddelandet. Restvärmeindikatorn är
fortfarande tänd. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om kokkärlet är kompatibelt med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.
SVENSKA
23
10. TEKNISKA DATA
10.1 Typskylt
Modell HKP85410FB
Typ 60 GBD CL AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 597 090 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW
10.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt Effektfunktion
(max värmelä[W]
ge) [W]
Effektfunktion
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Mitten bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger fram
1800
2800
10
145 - 180
Flexibel induktionskokyta
2300
3200
10
minst 100
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl större än diametern i
tabellen.
11. ENERGIEFFEKTIVITET
11.1 Produktinformation enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
HKP85410FB
Typ av häll
Häll för inbyggnad
Antal kokzoner
2
Antal kokzoner
1
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Mitten bak
Höger fram
21,0 cm
18,0 cm
Längd (L) och bredd (B) för
kokzonen
Vänster
L 45.3 cm
B 21.5 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)
Mitten bak
Höger fram
175,5 Wh / kg
179,0 Wh / kg
Energiförbrukning för kok- Vänster
zonen (EC electric cooking)
182,5 Wh / kg
24
www.aeg.com
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
180,4 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 2: Hällar – Metoder för mätning av
prestanda
11.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
25
26
www.aeg.com
SVENSKA
27
867331085-C-152019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising