AEG | HKP65410XB | User manual | Aeg HKP65410XB User Manual

Aeg HKP65410XB User Manual
HKP65410XB
USER
MANUAL
SR
Упутство за употребу
Плоча за кување
2
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ...................................................................... 2
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................... 4
3. ИНСТАЛАЦИЈА................................................................................................... 7
4. ОПИС ПРОИЗВОДА............................................................................................ 9
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
6. ФЛЕКСИБИЛНА ИНДУКЦИОНА ЗОНA ЗА КУВАЊЕ......................................15
7. КОРИСНИ САВЕТИ...........................................................................................18
8. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.......................................................................................... 21
9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА................................................................................. 21
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 25
11. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................25
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
СРПСКИ
3
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу користити деца старости од 8 и
више година и особе са умањеним способностима,
под условом да су добили инструкције и/или им је
пружен надзор у вези са безбедним коришћењем
уређаја и да разумеју потенцијалне опасности у
случају његовог коришћења.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док уређај ради или се расхлађује.
Доступни делови су врели.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови
могу бити врели током коришћења. Треба бити
пажљив како би се избегло додиривање грејних
елемената. Децу млађу од 8 године треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.
Уређајем немојте управљати помоћу спољашњег
тајмера или засебног система даљинског
управљања.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасно је остављати храну на
грејној плочи да се пржи на масти или уљу без
надзора, јер може доћи до пожара.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НИКАДА не покушавајте да пожар угасите водом,
већ најпре искључите уређај а затим прекријте
пламен, нпр. поклопцем или ћебетом.
ОПРЕЗ: Процес кувања мора да се надгледа.
Краткотрајан процес кувања мора да се надгледа
непрекидно.
УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара: Немојте
одлагати предмете на површине за кување.
Предмете од метала, попут ножева, виљушки,
кашика и поклопаца, не треба стављати на грејну
површину јер могу постати врели.
Немојте користити парочистач за чишћење
уређаја.
Након коришћења, искључите плочу за кување
помоћу команде и немојте се уздати у детектор за
посуду.
Уколико стаклено керамичка површина / стаклена
површина напукне, искључите уређај како бисте
избегли опасност од струјног удара.
Уколико је кабл оштећен, мора га заменити
произвођач, овлашћени сервис, или лица сличних
квалификација, како би се избегла опасност.
УПОЗОРЕЊЕ: Користите само штитнике за плочу
за кување дизајниране од стране произвођача
уређаја за кување или оне коју су од стране
произвођача уређаја у упутствима за употребу
наведени као погодни или штитнике за плочу за
кување који су инкорпорирани у уређају.
Коришћење неодговарајућих штитника за плочу за
кување може изазвати несреће.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да монтира
овај уређај.
•
Уклоните амбалажу.
•
•
•
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Неопходно је придржавати се
минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Заптијте исечене површине
заптивним материјалом да бисте
спречили да влага доведе до
набреклина.
Заштитите доњу страну уређаја од
паре и влаге.
Немојте монтирати уређај поред
врата или испод прозора. Овим се
спречава да врело посуђе за
кување падне са уређаја када се
отворе врата или прозор.
Ако се уређај монтира изнад фиока
водите рачуна да простор, између
доњег дела уређаја и горње фиоке,
буде довољан за циркулацију
ваздуха.
Дно уређаја може да се загреје.
Водите рачуна да испод уређаја
поставите незапаљиву таблу како
доњи део не би грејао.
Проверите да ли сте оставили
слободан простор за вентилацију
од 2 мм између радне површине и
предње стране доњег кухињског
елемента. Гаранција не покрива
оштећења изазвана недостатком
одговарајућег простора за
вентилацију.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.
Уређај мора да буде уземљен.
Пре извођења било какавих радова
на уређају, кабл за напајање
обавезно извадите из зидне
утичнице.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Проверите да ли је уређај правилно
инсталиран. Лоше причвршћен или
неодговарајући кабл или утикач
(ако га има) може проузроковати
•
•
•
•
5
прегревање електричног
прикључка.
Користите одговарајући електрични
кабл за напајање.
Не дозволите да се електрични
кабл запетља.
Проверите да ли је инсталирана
заштита од струјног удара.
Употребите кабл са стезаљком са
растерећењем на вучу.
Када уређај прикључујете на
оближњу зидну утичницу водите
рачуна да кабл за напајање или
утикач (ако га има) не дођу у додир
са врелим деловима уређаја или
врелим посуђем
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Проверите да нисте оштетили
утикач за напајање (ако га има) и
кабл за напајање. Обратите се
нашем овлашћеном сервисном
центру или електричару ради
замене оштећеног кабла за
напајање.
Заштита од удара делова под
напоном и изолованих делова мора
да се причврсти тако да не може да
се уклони без алата.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Ако је зидна утичница лабава,
немојте да прикључујете мрежни
утикач.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача),
аутоматске заштитне прекидаче и
контакторе.
У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који
вам омогућава да искључите све
фазе напајања уређаја. Ширина
контактног отвора на раставном
прекидачу мора износити најмање
3 мм.
6
www.aeg.com
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина и струјног
удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните сво паковање, налепнице
и заштитну фолију (ако је има) пре
првог коришћења.
Користите овај уређај у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Поведите рачуна да отвори за
вентилацију нису запушени.
Не остављајте уређај без надзора
током рада.
Подесите зону за кување на
„искључено“ након сваке употребе.
Не ослањајте се на детектор за
посуду.
Немојте стављати прибор за јело
или поклопце шерпи на зоне за
кување. Они могу постати врели.
Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.
Немојте користити уређај као радну
површину или простор за
одлагање.
Ако је површина уређаја напукла,
одмах га искључите из зидне
утичнице. Тако се спречава струјни
удар.
Корисници са пејсмејкером морају
да одржавају растојање од најмање
30 цм од индукционих зона за
кување када уређај ради.
Када ставите храну у вруће уље,
може да прсне.
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и
експлозије
•
•
•
Масти и уље када се загреју могу
да ослободе запаљива испарења.
Држите пламен или загрејане
предмете даље од масти и уља
када кувате са њима.
Испарења која ослобађају веома
врела уља могу да изазову
спонтано сагоревање.
Употребљено уље, које може да
садржи остатке хране, може
изазвати пожар при нижој
•
температури за разлику од уља које
се користи по први пут.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте стављати вруће посуђе за
кување на командну таблу.
Не стављајте врео поклопац тигања
на стаклену површину плоче за
кување.
Немојте дозволити да течност у
посуђу за кување проври до краја.
Пазите да предмети или посуђе за
кување не падну на уређај. Може се
оштетити површина плоче.
Немојте укључивати зоне за кување
уколико је посуђе празно или га
нема.
Не стављајте алуминијумску фолију
на уређај.
Посуђе за кување направљено од
ливеног гвожђа, ливеног
алуминијума или са оштећеним
доњим површинама могу да
направе огреботине на стаклу/
стаклокерамици. Увек подигните
ове предмете када треба да их
померате по површини за кување.
Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у
друге сврхе, на пример за
загревање просторије.
2.4 Нега и чишћење
•
•
•
•
•
Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.
Пре чишћења деактивирајте уређај
и пустите да се охлади.
Одвојте кабл за напајање уређаја
од електричног напајања пре
почетка процеса одржавања.
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе,
абразивне подлоге за чишћење,
раствараче или металне предмете.
СРПСКИ
2.5 Одлагање
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
2.6 Сервис
Обратите се општинским органима
да бисте сазнали како да правилно
одложите уређај на отпад.
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
•
•
За поправљање уређаја позовите
овлашћени сервисни центар.
Користите само оригиналне
резервне делове.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
одговарајуће кухињске елементе за
уградњу и радне површине које су у
складу са стандардима.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.3 Кабл за повезивање
3.1 Пре инсталирања
Пре него што инсталирате плочу за
кување, запишите доње информације
са pločicе sa tehničkim karakteristikama.
Плочица са техничким
карактеристикама налази се на доњој
страни плоче за кување.
Серијски број ....................
3.2 Уградне плоче за
кување
Уградне плоче за кување дозвољено
је користити само после уградње у
3.4 Постављање
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
•
•
Плоча за кување се испоручује са
каблом за повезивање.
За замену оштећеног кабла за
напајање користите следећи (или
јачи) тип напојног кабла: H05V2V2F T мин. 90 °C. Обратите се свом
локалном сервисном центру.
7
8
www.aeg.com
min. 2 mm
A
min. 2 mm
A
B
< 20 mm
> 20 mm
min. 500 mm
min
30 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
12 mm
min.
2 mm
СРПСКИ
9
4. ОПИС ПРОИЗВОДА
4.1 Шема површине за кување
1 Индукциона зона за кување
2 Командна табла
3 Флексибилна индукциона област
за кување се састоји од четири
дела
1
1
3
2
4.2 Преглед командне табле
1 2 3 4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Употребите сензорска поља да бисте руковали уређајем. Дисплеји, индикатори и
звучни сигнали упућују на то које су функције активне.
Сен‐
зор
Функција
Коментар
1
УКЉУЧЕНО/
ИСКЉУЧЕНО
Служи за активирање и деактивирање
плоче за кување.
2
Контролна брава / Бло‐
Служи за закључавање/откључавање ко‐
када за безбедност деце мандне табле.
PowerSlide
Служи за активирање и деактивирање
функције .
FlexiBridge
Служи за пребацивање између три режи‐
ма функције.
-
Дисплеј топлоте
Служи да прикаже степен топлоте.
-
Индикатори тајмера за
зоне за кување
Служе да прикажу зоне за које сте под‐
есили време.
-
Дисплеј тајмера
Служи да прикаже времена у минутима.
3
4
5
6
7
10
www.aeg.com
Сен‐
зор
8
9
10
-
11
/
12
-
13
Функција
Коментар
Hob²Hood
Служи за активирање и деактивирање
ручног режима функције .
Функција напајања
Служи за активирање и деактивирање
функције .
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте.
-
Служи за избор зоне за кување.
-
Служи за продужавање или скраћивање
времена.
Командна трака
Служи за подешавање степена топлоте за
флексибилну индукциону зону за кување.
4.3 Дисплеји степена топлоте
Приказ
Опис
Зона за кување је деактивирана.
Зона за кување је активна.
-
Функција Функција за аутоматско загревање ради.
Функција напајања ради.
+ цифра
Постоји квар.
/
OptiHeat Control (тростепени индикатор преостале топлоте): на‐
ставак кувања/одржавање топлоте/преостала топлота.
/
Контролна брава /Блокада за безбедност деце функција је актив‐
на.
Неисправно или премало посуђе за кување или на зони за кува‐
ње нема посуђа за кување.
Функција Aутоматско искључивање ради.
/
/
Функција PowerSlide ради.
СРПСКИ
4.4 OptiHeat Control
(тростепени индикатор
преостале топлоте)
УПОЗОРЕЊЕ!
11
Индукционе зоне за кување стварају
топлоту неопходну за процес кувања
директно на дну посуђа за кување.
Стаклокерамика се загрева топлотом
посуђа за кување.
/
/
Постоји ризик
од опекотина од преостале
топлоте. Индикатор
приказује ниво преостале
топлоте.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Активирање и
деактивирање
Додирните
у трајању од 1 секунде
да бисте активирали или
деактивирали плочу за кување.
5.2 Aутоматско
искључивање
Ова функција аутоматски искључује
плочу у следећим случајевима:
•
•
•
•
•
•
Све зоне за кување су
деактивиране.
Нисте подесили степен топлоте
након што сте активирали плочу за
кување.
Просули сте или ставили нешто на
командну таблу и оставили га дуже
од 10 секунди (плех, крпу, итд.).
Оглашава се звучни сигнал и плоча
за кување се деактивира. Уклоните
предмет или очистите командну
таблу.
Ако плоча за кување постане
претопла (на пример, када из
шерпе испари сва течност). Пустите
да се зона за кување охлади пре
него што поново користите плочу за
кување.
Ако користите погрешно посуђе.
Симбол
се укључује и зона за
кување се аутоматски деактивира
после два минута.
Ако после одређеног времена не
искључите неку од зона за кување
или ако не промените подешен
степен топлоте. Након извесног
времена
се укључује и плоча за
кување се деактивира.
Однос између степена топлоте и
времена након ког се плоча за
кување деактивира:
Подешaвање сте‐ Плоча за кување
пена топлоте
се деактивира на‐
кон
,1-3
6 сати
4-7
5 сати
8-9
4 сата
10 - 14
1,5 сати
5.3 Подешавање топлоте
Служи за подешавање или промену
степена топлоте:
Додирните командну траку на
исправном степену топлоте или
померајте прст дуж контролне траке
све док не достигнете исправан степен
топлоте.
12
www.aeg.com
5.4 Функција за аутоматско
загревање
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Активирајте ову функцију да бисте
постигли неопходан степен топлоте у
краћем времену. Када је укључена,
зона у почетку ради на већем степену
топлоте а затим наставља да ради на
жељеном степену топлоте.
додирните
тајмера да бисте
подесили време (00 - 99 минута). Када
индикатор зоне за кување почне да
трепери, време полако почне да
одбројава.
Да бисте активирали функцију:
Да бисте видели преостало време:
Да бисте активирали
функцију зона за кување
мора бити хладна.
Да бисте активирали функцију за
подесите зону за кување помоћу .
Индикатор зоне за кување почиње да
трепери брзо. Дисплеј показује
преостало време.
( се
зону за кување: додирните
укључује). Одмах додирните жељени
Да бисте променили време:
степен топлоте. Након три секунде
се укључује.
Додирните
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.5 Функција напајања
Функција обезбеђује додатно напајање
за индукционе зоне за кување.
Функција може бити активирана за
индукциону зону за кување само на
ограничени период времена. После
овог времена, индукциона зона за
кување се аутоматски враћа на
највиши степен топлоте.
Погледајте одељак
„Техничке информације“.
Да бисте активирали функцију за
зону за кување: додирните
пали.
.
се
Да бисте деактивирали функцију:
промените степен топлоте.
5.6 Тајмер
Тајмер за одбројавање времена
Можете да користите ову функцију да
бисте подесили колико дуго зона за
кување треба да ради за појединачно
кување.
Најпре подесите степен топлоте за
зону за кување а затим подесите
функцију.
Да бисте подесили зону за кување.
додирните
више пута док се не
подесите зону за кување помоћу
или
.
.
Да бисте деактивирали функцију:
подесите зону за кување са
и
додирните . Преостало време
одбројава уназад до 00. Индикатор
зоне за кување се гаси.
Када се време заврши,
оглашава се звучни сигнал
и 00 трепери. Зона за
кување се деактивира.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
CountUp Timer (Тајмер за збрајање
времена)
Употребите ову функцију за вршење
надзора дужине употребе зоне
кувања.
Да бисте подесили зону за кување.
додирните
више пута док се не
укључи индикатор потребне зоне за
кување.
Да бисте активирали функцију:
додирните
тајмера.
се укључује.
Када индикатор зоне за кување почне
да трепери полако време почне да се
броји. Дисплеј се пребацује између
и одбројаног времена (минути).
Да бисте видели колико дуго зона
за кување ради: подесите зону за
кување помоћу . Индикатор зоне за
кување почиње да трепери брзо.
СРПСКИ
Дисплеј показује колико дуго зона
ради.
подешавајте степен топлоте.
Да бисте деактивирали функцију:
појављује. Деактивирајте плочу са
подесите зону за кување са
додирните
или
за кување се гаси.
Задржите
и
. Индикатор зоне
Тајмер
Можете да користите ову функцију као
Тајмер када је плоча за кување
активирана и зоне за кување не раде.
.
Дисплеј степена топлоте показује
Да бисте активирали функцију:
додирните . Додирните
или
тајмера да бисте подесили време.
Када време дође до краја, оглашава
се звучни сигнал и 00 трепери.
Да бисте зауставили звучни сигнал:
додирните
.
се
.
Да бисте деактивирали функцију:
активирајте плочу за кување са . Не
подешавајте степен топлоте. Држите
четири секунде.
се појављује.
Деактивирајте плочу са
.
Да бисте деактивирали функцију
само за један пут: активирајте плочу
за кување са
.
се појављује.
на четири секунде. У
Додирните
року од 10 секунди подесите
топлоту. Можете да користите плочу
за кување. Када деактивирате плочу
за кување са
функција поново ради.
5.9 OffSound Control
(Деактивирање и
активирање звучних
сигнала)
Ова функција не утиче на
рад зона за кување.
5.7 Контролна брава
Можете да закључате командну таблу
док зоне за кување раде. То спречава
случајну промену подешеног степена
топлоте.
Прво подесите степен топлоте.
Деактивирајте плочу за кување.
Додирните
на три секунде. Дисплеј
се појављује и нестаје. Додирните
на три секунде. Појављује се
или
. Додирните
на тајмеру да бисте
изабрали једно од следећег:
Да бисте активирали функцију:
•
додирните .
се укључује за
четири секунде. Тајмер остаје
укључен.
Да бисте деактивирали функцију:
додирните . Претходно подешени
степен топлоте се укључује.
Када деактивирате плочу
за кување, такође
деактивирате и ову
функцију.
Ова функција спречава случајно
коришћење плоче за кување.
Када је функција постављена на
можете чути звук једино када:
•
. Не
додирнете
Тајмер се искључује
Тајмер за одбројавање времена се
искључује
Нешто ставите на командну таблу.
5.10 Управљање
потрошњом
•
Да бисте активирали функцију:
- звукови су искључени
- звукови су укључени
•
Да бисте потврдили избор сачекајте
док се плоча за кување не деактивира
аутоматски.
•
•
•
5.8 Блокада за безбедност
деце
активирајте плочу за кување са
четири секунде.
13
Зоне за кување су груписане према
локацији и броју фаза у плочи за
кување. Погледајте илустрацију.
14
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Свака фаза има максимално
електрично оптерећење од 3700 W.
Функција раздељује снагу између
зона за кување повезаних на исту
фазу.
Функција се активира када укупно
електрично оптерећење зона за
кување повезаних са појединачном
фазом премаши 3700 W.
Функција смањује снагу других зона
за кување повезаних на исту фазу.
Подешавање топлоте редукованих
зона наизменично се приказује за
изабрано и за смањено
подешавање топлоте. После
извесног времена, приказ
подешавања топлоте редукованих
зона остаје на редукованом
подешавању топлоте.
5.11 Hob²Hood
Ово је напредна аутоматска функција
која повезује плочу за кување са
одређеним аспиратором. И плоча за
кување и аспиратор имају комуникатор
са инфрацрвеним сигналом. Брзина
вентилатора се дефинише аутоматски
на основу подешавања режима и
температуре најтоплијег посуђа на
плочи за кување. Вентилатор можете
користити са плоче за кување ручно.
Код већине аспиратора је
даљински систем
подразумевано
деактивиран. Активирајте
га пре него што користите
ову функцију. Више
информација потражите у
приручнику за кориснике
аспиратора.
Аутоматско коришћење функције
За аутоматско коришћење функције
подесите аутоматски режим на H1 –
H6. Плоча за кување је првобитно
подешена на H5.Аспиратор реагује
сваки пут када користите плочу за
кување. Плоча за кување аутоматски
препознаје температуру посуђа и
подешава брзину вентилатора.
Аутоматски режими
Ауто‐
матско
освет‐
љење
Кључа
Прже‐
ње1)
ње2)
Режим
H0
Ис‐
Ис‐
Ис‐
кључено кључено кључено
Режим
H1
Ук‐
ључено
Ис‐
Ис‐
кључено кључено
Режим
H2 3)
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H3
Ук‐
ључено
Ис‐
Брзина
кључено вентила‐
тора 1
Режим
H4
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 1
Режим
H5
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 1
тора 2
Режим
H6
Ук‐
ључено
Брзина
Брзина
вентила‐ вентила‐
тора 2
тора 3
1) Плоча за кување детектује процес кључања
и активира брзину вентилатора у складу са ау‐
томатским режимом.
2) Плоча за кување детектује процес пржења и
активира брзину вентилатора у складу са ауто‐
матским режимом.
3) Овај режим активира вентилатор и светло и
не зависи од температуре.
Промена аутоматског режима
1. Деактивирајте уређај.
2. Додирните
на три секунде.
Дисплеј се укључује а затим
искључује
3. Додирните
на три секунде.
СРПСКИ
4. Додирните
не укључи
неколико пута док се
.
5. Додирните
на Тајмеру да бисте
изабрали аутоматски режим.
Да бисте користили
аспиратор директно изнад
плоче са аспиратором,
деактивирајте аутоматски
режим функције.
Када завршите са кувањем
и деактивирате плочу за
кување, вентилатор у
аспиратору наставља да
ради одређено време.
Након тог времена, систем
деактивира вентилатор
аутоматски и спречава
случајно активирање у
наредних 30 секунди.
Ручно подешавање брзине
вентилатора
Ову функцију може да да користите и
ручно. Да бисте то урадили,
додирните
када је плоча за кување
активна. На тај начин се деактивира
аутоматски рад функције и вама се
15
дозвољава ручно мењање брзине
вентилатора. Када притиснете
повећавате брзину вентилатора за
један. Када достигнете интензиван
ниво и поново притиснете ,
подесићете брзину вентилатора на 0
чиме се деактивира вентилатор у
аспиратору. Да бисте поново
покренули вентилатор на брзини 1,
додирните
.
Да бисте активирали
аутоматски рад функције,
деактивирајте плочу за
кување и поново је
активирајте.
Активирање светла
Плочу за кување можете да подесите
да аутоматски активира светло сваки
пут када активирате плочу за кување.
Да бисте то урадили, поставите
аутоматски режим на H1 – H6.
Светло на аспиратору се
деактивира 2 минута након
деактивирања плоче за
кување.
6. ФЛЕКСИБИЛНА ИНДУКЦИОНА ЗОНA ЗА
КУВАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Функција FlexiBridge
Флексибилна индукциона зона за
кување састоји од четири области.
Ове области се могу комбиновати у
две зоне за кување различитих
величина, или у једну велику зону за
кување. Жељену комбинацију области
бирате путем избора режима који
одговара величини посуђа за кување
које желите да употребите. На
располагању имате три режима:
стандардни (који се аутоматски
активира када активирате плочу за
кување), „велики мост“ (Big Bridge) и
„максимални мост“ (Max Bridge).
Ради подешавања степена
топлоте користите две
командне траке на левој
страни.
Прелазак с једног на други режим
Ради преласка с једног на други
режим користите сензорско поље:
.
16
www.aeg.com
Након преласка с једног на
други режим степен
топлоте се враћа на 0.
Пречник и положај посуђа за
кување
повезује области у две засебне зоне
за кување. Степен топлоте можете
подешавати за сваку зону засебно.
Користите две командне траке на
левој страни.
Одаберите режим који одговара
величини и облику посуђа за кување.
Посуђе за кување би требало да што
више прекрива изабрану зону.
Поставите посуђе за кување на
средину изабране зоне!
Посуђе за кување са пречником дна
мањим од 160 мм поставите на
средину једне области.
Правилан положај посуђа за
кување:
Неправилан положај посуђа за
кување:
100-160mm
Посуђе за кување чији је пречник дна
већи од 160 мм поставите на средину
између две области.
6.3 FlexiBridge Режим Big
Bridge
Да бисте активирали овај режим
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Стандардни
режим
Овај режим је активан након
активирања плоче за кување. Он
притискајте
све док не угледате
одговарајући индикатор режима. Овај
режим повезује три задње области у
једну зону за кување. Једна предња
зона остаје неповезана и наставља да
функционише као засебна зона за
кување. Степен топлоте можете
подешавати за сваку зону засебно.
Користите две командне траке на
СРПСКИ
17
левој страни.
Правилан положај посуђа за
кување:
Правилан положај посуђа за
кување:
При коришћењу овог режима посуђе
за кување морате поставити на четири
повезане области. Ако употребите
посуђе за кување које је мање од три
При коришћењу овог режима посуђе
за кување морате поставити на три
повезане области. Ако употребите
посуђе за кување које је мање од две
области, на дисплеју се појављује
након 2 минута зона се искључује.
и
Неправилан положај посуђа за
кување:
6.4 FlexiBridge Режим Max
Bridge
области, на дисплеју се појављује
након 2 минута зона се искључује.
и
Неправилан положај посуђа за
кување:
Да бисте активирали овај режим
6.5
све док не угледате
притискајте
одговарајући индикатор режима. Овај
режим повезује све области у једну
зону за кување. Ради подешавања
степена топлоте користите једну од
командних трака на левој страни.
Функција PowerSlide
Ова функција омогућава подешавање
температуре премештањем посуђа за
кување на неки други положај на
индукционој зони за кување.
Функција дели индукциону зону за
кување на три области са различитим
подешавањем топлоте. Плоча за
18
www.aeg.com
кување детектује положај посуђа и у
складу с тим подешава степен
топлоте. Посуђе за кување можете
поставити у предњи, средњи или
задњи положај. Ако посуђе за кување
ставите напред добићете највећи
степен топлоте. Степен топлоте
можете смањивати померањем посуђа
за кување у средњи или задњи
положај.
•
приказује се степен топлоте. Ради
промене топлоте снаге користите
леву предњу командну траку.
Када први пут активирате ову
функцију добићете топлоте снаге
за предњи положај,
средњи положај и
положај.
за
за задњи
Користите само једну
шерпу при употреби ове
функције.
Опште информације:
•
•
160 мм је минимални доњи пречник
посуђа за кување при коришћењу
ове функције.
На дисплеју подешавања топлоте
за леву задњу командну траку
приказује се положај посуђа за
кување на индукционој зони за
кување. Предњи
задњи
, средњи
.
,
Степен топлоте можете мењати за
сваки положај засебно. Плоча за
кување ће упамтити изабране
степене топлоте и применити их
приликом следећег активирања
функције.
Активирање функције
Да бисте активирали ову функцију
поставите посуђе за кување у
одговарајући положај на зони за
кување. Додирните . Индикаторска
лампица изнад симбола се пали. Ако
посуђе за кување не поставите унутар
зоне за кување пали се
и након 2
минута флексибилна индукциона зона
за кување се подешава на
.
Деактивирање функције
Да бисте деактивирали ову функцију
•
На дисплеју подешавања топлоте
за леву предњу командну траку
7. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
додирните
или подесите степен
топлоте на
. Индикатор изнад
симбола
се гаси.
СРПСКИ
7.1 Посуђе за кување
Код индукционих зона за
кување јако
електромагнетно поље
веома брзо развија
топлоту у посуђу за
кување.
Користите индукционе
зоне за кување са
исправним посуђем за
кување.
Материјал посуђа за кување
•
исправно: ливено гвожђе, челик,
емајлирани челик, нерђајући челик,
посуђе са вишеслојним дном (са
исправном ознаком произвођача).
• неисправно: алуминијум, бакар,
месинг, стакло, керамика,
порцелан.
Посуђе је прописно за индукциону
плочу за кување ако:
•
•
Вода брзо прокључа на зони за
кување код које је температура
подешена на најјаче.
Магнет држи дно посуде.
Штампа на флексибилној
индукционој зони за
кување може да се запрља
или да промени боју од
клизања посуђа за кување.
Можете да очистите зону
на стандардан начин.
Дно посуђа за кување мора
да буде дебело и равно
што је више могуће.
Димензије посуђа за кување
Индукционе зоне за кување се
аутоматски прилагођавају
димензијама дна посуђа за кување до
одређене границе.
Ефикасност зоне за кување зависи од
пречника посуђа за кување. Посуђе за
кување пречника који је мањи од
19
минималног прима само део енергије
коју генерише зона за кување.
Погледајте одељак
„Техничке информације“.
7.2 Бука током рада уређаја
Ако можете да чујете:
•
буку налик пуцкетању: посуђе за
кување је направљено од
различитих материјала (сендвич
систем израде).
• звук налик звиждуку: користите зону
за кување са високим нивоом снаге
а посуђе за кување је направљено
од различитих материјала (сендвич
систем израде).
• брујање: користите висок ниво
снаге.
• шкљоцање: долази до електричног
прекидања.
• шиштање, зујање: ради вентилатор.
Ови звуци су нормални и не указују
на било какав квар плоче за кување.
7.3 Öko Timer (EКО тајмер)
Да би се уштедела електрична
енерегија, грејач зоне за кување се
деактивира пре оглашавања тајмера
за одбројавање времена. Разлика у
времену рада зависи од нивоа
степена топлоте и трајања кувања.
7.4 Примери примене за
кување
Однос између степена топлоте и
потрошње струје зоне за кување није
линеаран. Када повећате степен
топлоте, то није пропорционално
повећању потрошње струје зоне за
кување. То значи да зона за кување на
средњем степену топлоте користи
мање од половине своје снаге.
Подаци у табели су само
смернице.
20
www.aeg.com
Подешaвање Користити за:
степена то‐
плоте
Време
(мин.)
Савети
Одржавање топлоте спрем‐
љене хране.
по по‐
треби
Ставите поклопац на посуду
за кување.
1-3
Сос холандез, топљење: пу‐
тера, чоколаде, желатин.
5 - 25
Повремено промешајте.
1-3
Згушњавање: пуфнасти
омлети, пржена јаја.
10 - 40
Кувајте са поклопцем на по‐
суди за кување.
3-5
Крчкање јела са пиринчем и
млеком, подгревање готових
јела.
25 - 50
Додати најмање два пута ви‐
ше течности од количине пи‐
ринча, а јела са млеком про‐
мешати током кувања.
5-7
Кување поврћа, рибе, меса
на пари.
20 - 45
Додајте неколико кашика
течности.
7-9
Кување кромпира на пари.
20 - 60
Користите макс. ¼ л воде на
750 г кромпира.
7-9
Кување великих количина
хране, гулаша и супа.
60 - 150 Највише 3 л течности са са‐
стојцима.
9 - 12
Пржење на тихој ватри: шни‐
цли, пуњених телећих шни‐
цли, котлета, фашираних
шницли, кобасица, џигерице,
запршки, јаја, палачинки,
крофни.
по по‐
треби
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
12 - 13
Пржење ренданог кромпира,
каре одрезака, одрезака на
јакој ватри.
5 - 15
Окрените када истекне поло‐
вина времена.
14
Довођење воде до кључања, кување тестенине, крчкање меса (гу‐
лаш, месо у лонцу), пржење кромпирића у дубоком уљу.
-1
Довођење велике количине воде до кључања. Функција за напајање
је активирана.
7.5 Савети и напомене у
вези са функцијом
Hob²Hood
Када користите плочу за кување
помоћу функције:
•
•
•
Заштитите плочу аспиратора од
директне сунчеве светлости.
Немојте усмеравати халогено
светло у плочу аспиратора.
Немојте да покривате плочу зоне за
кување.
•
Немојте да прекидате сигнал
између плоче за кување и
аспиратора (на пример руком или
ручком на посуди за кување).
Погледајте слику. Аспиратор на
слици представља само пример.
СРПСКИ
21
Може да се деси да други
уређаји са даљинским
управљањем блокирају
сигнал. Да бисте то
избегли, немојте
истовремено да користите
даљински управљач за
уређај и за плочу за
кување.
Аспиратори са функцијом Hob²Hood
Да бисте пронашли цео асортиман
аспиратора који раде са овом
функцијом, посетите наш веб-сајт за
потрошаче. AEG аспиратори који раде
са овом функцијом морају да имају
симбол
.
8. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
8.1 Опште информације
•
•
•
•
•
Очистите плочу за кување након
сваке употребе.
Увек користите посуђе за кување са
чистом доњом површином.
Огреботине или тамне мрље на
површини не утичу на рад плоче за
кување.
Користите специјално средство за
чишћење погодно за површину
плоче за кување.
Користите посебан стругач за
стаклену површину.
8.2 Чишћење плоче
•
Уклоните одмах: истопљену
пластику, пластичну фолију, шећер
9. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
•
•
и остатке хране са шећером. У
супротном, прљавштина ће
оштетити плочу за кување. Водите
рачуна како бисте избегли
опекотине. Поставите посебан
стругач на стаклену површину под
оштрим углом и померајте оштрицу
по површини.
Када се плоча за кување
довољно охлади уклоните:
светле кругове од каменца и воде,
трагове масноће и промену боје у
виду светлуцања метала. Очистите
плочу за кување влажном крпом и
са мало неабразивног детерџента.
Након чишћења, обришите плочу за
кување меком крпом.
Уклоните промену боје у виду
светлуцања метала. користите
раствор воде са сирћетом и
очистите површину стакла влажном
крпом.
22
www.aeg.com
9.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући разлог
Решење
Не можете да укључите
плочу за кување нити да је
користите.
Плоча за кување није при‐
кључена на електрично на‐
пајање или није правилно
прикључена.
Проверите да ли је плоча
за кување правилно при‐
кључена на електрично на‐
пајање. Погледајте дија‐
грам повезивања.
Осигурач је прегорео.
Проверите да осигурач ни‐
је узрок. Уколико осигурач
непрекидно прегорева, об‐
ратите се квалификова‐
ном, овлашћеном елек‐
тричару.
Поново укључите плочу за
кување и подесите степен
топлоте за мање од 10 се‐
кунди.
Истовремено сте додирну‐
ли два или више сензор‐
ских поља.
Додирните само један сен‐
зор.
На командној табли посто‐
је мрље од воде или ма‐
сти.
Обришите командну таблу.
Оглашава се звучни сиг‐
нал и плоча за кување се
деактивира.
Оглашава се звучни сиг‐
нал када је плоча за кува‐
ње искључена.
Ставили сте неки предмет Уклоните предмет са сен‐
преко једног или више сен‐ зорских поља.
зора.
Плоча за кување се деак‐
тивира.
Ставили сте нешто на сен‐
Индикатор преостале то‐
плоте се не укључује.
Зона за кување није загре‐
јана јер је коришћена у
кратком периоду.
Функција Hob²Hood не ра‐
ди.
Прекрили сте командну та‐ Уклоните предмет са ко‐
блу.
мандне табле.
зорско поље
.
Функција за аутоматско за‐ Зона је врела.
гревање не ради.
Подешен је највиши сте‐
пен топлоте.
Уклоните предмет са сен‐
зорског поља.
Уколико је зона радила до‐
вољно дуго да буде загре‐
јана, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
Оставите зону да се до‐
вољно охлади.
Највиши степен топлоте је
исте јачине као и функција.
СРПСКИ
23
Проблем
Могући разлог
Решење
Подешавање степена то‐
плоте се мења између два
нивоа.
Функција управљања по‐
трошњом ради.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
Сензори постају врући.
Посуђе за кување је преве‐ Уколико је могуће, ставите
лико или сте га ставили
велико посуђе за кување
преблизу командама.
на задње зоне.
Нема сигнала када додир‐
нете сензорска поља на
контролној табли.
Сигнали су деактивирани.
Активирајте сигнале.
Погледајте одељак „Свако‐
дневна употреба“.
Флексибилна индукциона
зона за кување не загрева
посуђе за кување.
Посуђе за кување се нала‐
зи у погрешном положају
на флексибилној индукцио‐
ној зони за кување.
Поставите посуђе у испра‐
ван положај на флексибил‐
ној индукционој зони за ку‐
вање. Положај посуђа за
кување зависи од активи‐
ране функције или режима
функције.
Погледајте одељак „Флек‐
сибилна индукциона зона
за кување“.
Пречник дна посуђа за ку‐
вање не одговара активи‐
раној функцији или режиму
функције.
Користите посуђе за кува‐
ње са пречником дна који
је подесан за активирану
функцију или режим функ‐
ције. Користите посуђе са
пречником дна мањим од
160 мм на једној области
флексибилне индукционе
зоне за кување.
Погледајте одељак „Флек‐
сибилна индукциона зона
за кување“.
се пали.
Активирано је аутоматско
искључивање.
Искључите плочу за кува‐
ње и поново је укључите.
се пали.
Активиран је уређај за без‐ Погледајте одељак „Свако‐
бедност деце или блокада дневна употреба“.
за безбедност деце ради.
се пали.
Нисте ставили посуђе за
кување на зону.
Ставите посуђе за кување
на зону.
Погрешно посуђе за кува‐
ње.
Користите одговарајућe
посуђе за кување.
Погледајте одељак „Напо‐
мене и савети”.
24
www.aeg.com
Проблем
Могући разлог
Решење
Пречник дна посуђа за ку‐ Користите посуде одгова‐
вање је сувише мали за зо‐ рајућих димензија.
ну.
Погледајте одељак „Тех‐
ничке информације“.
Укључује се
се број.
Функција FlexiBridge ради.
Једна или више области
режима функције која ради
нису прекривене посуђем
за кување.
Поставите посуђе за кува‐
ње на исправан број обла‐
сти режима функције која
ради или промените режим
функције.
Погледајте одељак „Флек‐
сибилна индукциона зона
за кување“.
Функција PowerSlide ради.
Две шерпе су постављене
на флексибилну индукцио‐
ну зону за кување.
Користите само једну шер‐
пу.
Погледајте одељак „Флек‐
сибилна индукциона зона
за кување“.
и приказује Дошло је до грешке у
плочи за кување.
Искључијте плочу за кува‐
ње из електричног напаја‐
ња на одређено време. Ис‐
кључите осигурач из стру‐
је. Поново га укључите.
Уколико се
поново поја‐
ви, обратите се овлашће‐
ном сервисном центру.
се пали.
Догодила се грешка у
плочи за кување, јер је са‐
држај у посуђу за кување
остављен да ври до испа‐
равања. Раде аутоматско
искључивање и заштита од
прегревања зона.
Искључите плочу за кува‐
ње. Уклоните врело посуђе
за кување. Након приближ‐
но 30 секунди, активирајте
поново зону. Ако је посуђе
за кување представљало
проблем, нестаје порука о
грешци. Индикатор прео‐
стале топлоте може да
остане укључен. Оставите
посуђе за кување да се до‐
вољно охлади. Проверите
да ли је посуђе за кување
компатибилно са плочом
за кување.
Погледајте одељак „Напо‐
мене и савети”.
СРПСКИ
9.2 Ако не можете да нађете
решење...
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
продавцу или овлашћеном сервисном
центру. Дајте податке са плочицe са
техничким карактеристикама.
Оставите такође код од три слова са
стакло-керамичке површине (на углу
стаклене површине) и приказану
25
поруку о грешки. Уверите се да сте
правилно руковали плочом за кување.
Ако нисте, сервисирање које пружи
сервисни центар или продавац, неће
бити бесплатно, чак ни током
гарантног периода. Упутства о
услугама сервисног центра и услови
гаранције налазе се на гарантном
листу.
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
10.1 Плочица са техничким
карактеристикама
Модел HKP65410XB
Тип 60 GAD CL AU
Индукција 7.4 kW
Сер.бр. ..........
AEG
БРОЈ ПРОИЗВОДА 949 597 075 02
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Направљено у Немачкој
7.4 kW
10.2 Спецификација зона за кување
Зона за кува‐
ње
Номинална
снага (под‐
ешавање мак‐
сималне то‐
плоте) [W]
Функција на‐
пајања [W]
Функција на‐
Пречник посу‐
пајања макси‐ ђа [мм]
мално трајање
[мин]
Предња десно
1400
2500
4
125 - 145
Задња десно
1800
2800
10
145 - 180
Флексибилна
2300
индукциона
зонa за кување
3200
10
минимум 100
Јачина зона за кување се може мало
разликовати од података у табели.
Мења се у зависности од материјала и
пречника посуђа за кување.
За оптималне резултате кувања
користите посуђе за кување које није
веће од пречника у табели.
11. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
11.1 Информације о производу према ЕУ 66/2014
Идентификација модела
HKP65410XB
Тип плоче за кување
Уградна плоча
за кување
26
www.aeg.com
Број зона за кување
2
Број поља за кување
1
Технологија загревања
Индукција
Пречник кружних зона за
кување (Ø)
Предња десно
Задња десно
14,5 цм
18,0 цм
Дужина (Д) и ширина (Ш)
поља за кување
Лева
Д 45,3 цм
Ш 21,5 цм
Потрошња енергије по зо‐ Предња десно
ни за кување (EC electric Задња десно
cooking)
179,0 Wh/кг
169,5 Wh/кг
Потрошња енергије поља Лева
за кување (EC electric
cooking)
182,6 Wh/кг
Потрошња енергије
плоче за кување (EC elec‐
tric hob)
179,2 Wh/кг
EN 60350-2 – Електрични уређаји за
кување у домаћинству – део 2: Плоче
за кување – методе мерења
перформанси
11.2 Уштеда енергије
Током свакодневног кувања можете да
уштедите енергију ако уважите
следеће савете.
•
Када загревате воду, користите
само онолико воде колико Вам
треба.
•
•
•
•
•
Уколико је могуће, увек поклопите
посуђе за кување.
Ставите посуђе на зону за кување
пре него што је активирате.
Мање посуђе ставите на мање зоне
за кување.
Ставите посуђе за кување директно
на средину зоне за кување.
Искористите преосталу топлоту да
подгрејете или отопите храну.
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
27
867328324-C-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising