AEG | IKE96654FB | User manual | Aeg IKE96654FB Brugermanual

Aeg IKE96654FB Brugermanual
IKE96654FB
DA
FI
NO
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Käyttöohje
Keittotaso
Bruksanvisning
Platetopp
2
21
41
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. RÅD OG TIP............................................................................................................... 14
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 17
8. FEJLFINDING.............................................................................................................17
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................19
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikoverfladen/glasoverfladen er revnet,
skal du slukke for apparatet for ikke at risikere elektrisk
stød.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
• Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
• Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark
papir, som kan blive suget ind, da
de kan ødelægge køleblæserne
eller skade kølesystemet.
DANSK
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
5
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
6
www.aeg.com
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
3.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
DANSK
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt altid Electrolux Service A/S.
3.4 Montering
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
Hvis apparatet installeres
over en skuffe, kan
kogesektionens ventilation
opvarme de genstande, der
ligger i skuffen, under
madlavningsprocessen.
7
8
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over
kogesektionen
1 Induktionskogeflade
2 Kontrolpanel
1
1
1
1
1
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3
4
5
6
7
14
1
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
For at slå låsen eller børnesikringen til/fra.
3
4
Kogezoneindikatoren.
CountUp Timer-kontrollampe.
5
Nedtællingstimer-kontrollampe.
6 Timerdisplay: 00 - 99 minutter.
7
For at slå Bridge-funktionen til/fra.
8
For at indstille timerfunktionen.
9
/
10
For at slå Hob²Hood-funktionen til/fra.
11
For at slå Pause-funktionen til/fra.
12
For at øge og mindske tiden.
For at aktivere funktionen PowerBoost.
13 Kontrollinje til at indstille et varmetrin 0 - 9.
14
For at slå PowerSlide-funktionen til/fra.
8 9 10
13
11
12
DANSK
4.3 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Kontrollamperne viser
niveauet af restvarme for de
kogezoner, du anvender.
Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende
kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
Når kogesektionen er deaktiveret, er
indikatorerne stadigvæk synlige. Når
kogesektionen er kold nok, forsvinder
de.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
Kontrollinjerne tændes, når du tænder
for kogesektionen, og slukkes, når du
slukker for kogesektionen.
Når kogesektionen er slukket, kan du kun
se
.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
• du ikke stiller kogegrej på
kogesektionen i 50 sekunder,
• du ikke indstiller varmetrinnet i 50
sekunder, efter du anbringer
kogegrejet,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud).
Når du hører lydsignalet, deaktiveres
kogesektionen. Fjern genstanden,
eller tør betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Kogesektionen slukkes efter et stykke
tid.
9
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmeindstilling
Kogesektionen
deaktiveres efter
1-2
6 timer
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 timer
5.3 Brug af kogezonerne
FORSIGTIG!
Stil ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet. Det
risikerer at beskadige de
elektroniske dele.
10
www.aeg.com
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone.
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Når du sætter kogegrejet i den rette
position, genkender kogesektionen det,
og den passende kontrollinje tændes. En
rød kogezonelampe vises over
kontrollinjen og angiver grydens
placering.
1. Stil kogegrejet på to kogezoner.
Kogegrejet skal dække midten af
begge zoner.
bliver hvid.
2. Tryk på for at aktivere funktionen.
3. Indstil varmetrinnet.
Kogegrejet skal dække midten af begge
zoner, men må ikke overskride
områdemarkeringen.
Hver firkant på kontrolpanelet
repræsenterer én kogezone på
induktionskogeoverfladen.
Zoneindikatorer viser hvilken kogezone,
der styres af den passende kontrollinje.
5.4 Varmetrinnet
Berør kontrollinjen ved det ønskede
varmetrin, eller bevæg din finger langs
kontrollinjen for at indstille eller ændre
varmetrinnet for en varmezone.
Når du stiller en gryde på zonen og
indstiller varmetrinnet, forbliver den som
den er i 2 minutter, efter du fjerner
gryden. Kontrollinjen og
kogezonelampen blinker i 2 minutter.
Hvis du stiller gryden på kogezonen igen
inden for denne tid, genaktiveres
varmetrinnet. Ellers deaktiveres
kogezonen.
5.5 Bridge-funktion
Funktionen forbinder to kogezoner, så
de fungerer som én samlet. Du kan
bruge funktionen med stort kogegrej.
Rør ved for at deaktivere funktionen.
Nu fungerer kogezonerne uafhængigt.
5.6 PowerBoost
Denne funktion aktiverer mere effekt for
den passende induktionskogezone, og
det afhænger af kogegrejets størrelse.
Funktionen kan kun aktiveres i en
begrænset tidsperiode.
Tryk på
for at aktivere funktionen for
kogezonen.
Symbolet bliver rødt.
Funktionen deaktiveres automatisk.
Se "Tekniske data" for
maksimale
varighedsværdier.
DANSK
5.7 Timer
Minut ur
Nedtællingstimer
Brug denne funktion til at angive, hvor
længe en kogezone skal være tændt
under en enkelt tilberedning.
Indstil varmetrinnet til den passende
kogezone, og indstil derefter funktionen.
for at aktivere funktionen
1. Berør
eller ændre tiden.
Du kan bruge denne funktion, når
kogesektionen er tændt, men
kogezonerne ikke betjenes.
Stil en gryde på en kogezone for at se
kontrolpanelet.
1. Berør , indtil lampen
bliver rød,
for at aktivere funktionen.
2. Berør
eller
for at indstille tiden.
Funktionen begynder automatisk efter 4
Timercifrene 00 og kontrollamperne
sekunder. Kontrollamperne
og
forsvinder.
forbliver rød.
Når du indstiller funktionen, kan du
fjerne gryden.
tændes på displayet.
bliver rød,
bliver hvid.
og
Hvis timeren ikke er indstillet, forsvinder
alle kontrollamper efter 4 sekunder.
eller
for at indstille tiden
2. Berør
(00 - 99 minutter).
Efter 3 sekunder starter timeren
automatisk nedtællingen.
Kontrollamperne
,
. Kontrollamperne for
og
tændes. Brug
eller
til at indstille
00 på displayet. Indstil som alternativ
varmetrinnet til 0. Som et resultat
udsendes der et signal, og timeren
annulleres.
CountUp Timer
(Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe en kogezone er
tændt.
to gange for at aktivere
Berør
funktionen.
Lampen
bliver rød, og timeren
begynder automatisk at tælle op.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Tryk på
og 00 blinker. Berør
lydsignalet fra.
, når lamperne lyser.
og
for at slå
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
Brug
eller
displayet.
og
tændes.
til at indstille 00 på
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
,
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
. Kontrollamperne
og
forsvinder.
forbliver rød.
Når nedtællingen er slut, høres et signal,
og 00 blinker. Signalet deaktiveres ved
at berøre
11
5.8 Pause
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er i drift, er alle andre
symboler på kontrolpanelerne låst.
Når funktionen er aktiv, kan symbolerne
og
anvendes.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
for at aktivere funktionen.
Berør
Symbolerne bliver
røde.Varmeindstillingen sænkes til 1.
for at deaktivere funktionen.
Rør ved
Symbolet bliver hvidt.Den forrige
varmeindstilling tændes.
5.9 Lås
Kontrolpanelet kan låses, mens
kogesektionen er tændt. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
12
www.aeg.com
Indstil først varmetrinnet.
for at aktivere funktionen.
Berør
Symbolet bliver rødt og blinker.
for at deaktivere funktionen.
Rør ved
Symbolet bliver hvidt
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
5.10 Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Tænd først kogesektionen, og indstil ikke
varmetrinnet.
Berør , indtil den bliver rød, for at
aktivere funktionen.
Kontrolpanelet forsvinder.
Sådan aktiveres funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med
.
tændes.
Berør , indtil den bliver hvid.
Kontrolpanelet vises. Indstil varmetrin
inden 50 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du slukker for
kogesektionen med
stadigvæk aktiv.
, er funktionen
• Du kan kun justere varmetrinnet
manuelt, hvis mindst én af zonerne
aktiveres automatisk.
• Du kan ændre varmetrinnene for hver
placering separat. Når du deaktiverer
kogesektionen, husker den dine
varmetrin og anvender dem næste
gang, du aktiverer funktionen.
• Hvis du vil ændre varmetrinnet, skal
du løfte kogegrejet og stille det på en
anden zone. Hvis kogegrejet skubbes
hen over overfladen, kan det
forårsage ridser og affarvning af
denne.
1. Berør
for at aktivere funktionen.
Symbolet bliver rødt, og skyderen viser
det forudindstillede effektniveau. Alle
kogezoner er tændt i 9 minutter.
2. Berør skyderen og vælg det
passende varmetrin for at justere
effektniveauet.
Skyderen viser det justerede
effektniveau.
Efter 9 minutter udsendes der et
lydsignal, og de tomme kogezoner bliver
deaktiveret. Berør
denne funktion.
for at genoptage
Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Symbolet bliver hvidt.
For at deaktivere funktionen helt skal du
aktivere kogesektionen og ikke indstille
5.12
varmetrinnet. Berør , indtil den bliver
hvid. Kontrolpanelet vises. Sluk for
kogesektionen.
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en
særlig emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
5.11
PowerSlide
Med denne funktion kan du justere
temperaturen ved at flytte kogegrejet til
en anden placering på
induktionskogefladen.
Denne funktion deler automatisk alle
kogesektioner op i tre områder med
forskellige varmetrin. Kogesektionen
detekterer kogegrejets position og
justerer det forudindstillede effektniveau
i overensstemmelse dermed.
• Zoneindikatoren viser begge zoner i
en bro, selv hvis kun én af zonerne
anvendes.
Hob²Hood
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
DANSK
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5. Emhætten reagerer, når du bruger
kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du
tænder for kogesektionen. For at gøre
dette skal den automatiske tilstand stå
på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
Automatiske tilstande
Tilstand H6
Auto- Kogmaning1)
tisk
lys
Steg-
Tænd Blæserhastighed 2
Blæserhastighed 3
13
ning2)
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og
afhænger ikke af temperaturen.
Auto- Kogmaning1)
tisk
lys
Steg-
Tilstand H0
Slukket
Slukket
Slukket
Tilstand H1
Tænd Slukket
Slukket
Tilstand
H2 3)
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand H3
Tænd Slukket
Blæserhastighed 1
Tilstand H4
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand H5
Tænd Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 2
ning2)
Ændring af den automatiske
tilstand
1. Sluk for komfuret.
2. Tryk på
i 3 sekunder.
Displayet tændes og slukkes.
3. Tryk på
i 3 sekunder.
nogle få gange, indtil
4. Berør
tændes.
5. Berør timerens
for at vælge en
automatisk tilstand.
Når du er færdig med madlavningen og
slukker for kogesektionen, kan
emhætteblæseren stadigvæk være
tændt i et stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet automatisk
blæseren og forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de næste 30
sekunder.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte
på emhættepanelet.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene blæseren manuelt
fra kogesektionen.
Berør , når kogesektionen er aktiv.
Dette deaktiverer funktionens
automatiske betjening og gør det muligt
at ændre blæserhastigheden manuelt.
14
www.aeg.com
Når du trykker på , hæves
blæserhastigheden med et trin. Når du
når et intensivt niveau og trykker på
igen, indstiller du blæserhastigheden til
0, hvilket deaktiverer emhætteblæseren.
Berør
for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at
aktivere funktionens
automatiske betjening.
5.13 OffSound Control
(Deaktivering og aktivering af
lyd)
Sluk først for kogesektionen.
1. Rør ved
i 3 sekunder for at tænde
for funktionen.
Displayet tændes og slukkes.
2. Tryk på
eller
i 3 sekunder.
tændes.
• Nedtællingstimer tæller ned
• du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.14 Effektstyring-funktion
• Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en
enkelt fase, overskrider 3700 W.
• Funktionen reducerer effekten af de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
• For kogezoner, der har en reduceret
effekt, viser kontrolpanelet de højest
mulige varmetrin.
• Aktiveringen af funktionen afhænger
af grydernes antal og størrelse.
3. Tryk på
på timeren for at vælge ét
af følgende:
•
- lyden er slukket
•
- lyden er tændt
4. Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
, kan du
• du trykker på
• Minut ur tæller ned
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
DANSK
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden
det placeres på
kogesektionens overflade.
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se under "Tekniske data".
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen
på højt varmetrin, og kogegrejet
15
består af flere materialer
(sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmeindstilling
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
2-3
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter halvvejs under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
16
www.aeg.com
Varmeindstilling
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning af: schnitz- efter
ler, cordon bleu (kalvekød), ko- behov
teletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
6.5 Råd og tips til Hob²Hood
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke
kogesektionskontrolpanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden eller et håndtag til
kogegrejet). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke fjernstyrede
apparater, når du bruger
funktionen på
kogesektionen.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
AEG-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
DANSK
17
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med en ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og et ikkeslibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
• Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
• Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Hvis noget går galt...
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Kogesektionen kan ikke tæn- Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiodes eller betjenes.
tet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
18
www.aeg.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Du kan ikke vælge det mak- De andre zoner forbruger
simale varmetrin for den ene den maksimalt tilgængelige
af kogezonerne.
strøm.
Din kogesektion virker korrekt.
Reducer varmetrinnet for de
andre kogezoner, der er tilsluttet til den samme fase.
Se under "Effektstyring".
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på sensor- Flyt genstanden fra tasterne.
felterne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i
kort tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betjenings- Fjern genstanden fra betjepanelet.
ningspanelet.
Du bruger en meget høj gry- Brug en mindre gryde, skift
de, som blokerer for signakogezone eller betjen emlet.
hætten manuelt.
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
Der lyder ingen lyd, når der
trykkes på tasterne.
Lydene er slået fra.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
tændes.
Børnesikring af ovnen eller
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
og et tal lyser.
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen afbrydes fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal med et
autoriseret servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatør om at kontrollere installationen.
DANSK
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Sørg for, at du har betjent
19
kogesektionen korrekt. Hvis fejlen
skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model IKE96654FB
Type 61 E6A 04 AA
Induktion 11.0 kW
Serienr. .................
AEG
PNC 949 597 354 00
400 V 3N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
11.0 kW
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt
(maks. varmetrin) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Diameter for
maksimal varig- kogegrej [mm]
hed [min.]
Forreste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Bageste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Forrest i midten 2300
3200
10
125 - 210
Bagest i midten
2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
IKE96654FB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogeområder
3
Opvarmningsteknologi
Induktion
20
www.aeg.com
Længde (L) og bredde (B)
af kogeområde
Venstre
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Længde (L) og bredde (B)
af kogeområde
Midt
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Længde (L) og bredde (B)
af kogeområde
Højre
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)
Venstre
186,8 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)
Midt
186,8 Wh/kg
Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)
Højre
186,8 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
186,8 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
21
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................21
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................23
3. ASENNUS...................................................................................................................25
4. TUOTEKUVAUS......................................................................................................... 27
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 28
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 34
7. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 36
8. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 36
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 38
10. ENERGIATEHOKKUUS........................................................................................... 39
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
22
www.aeg.com
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
3-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset tulee pitää
kaukana tästä laitteesta aina sen ollessa toiminnassa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat
käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää
kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
23
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke
keittotason vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan
suunnittelemia keittotason suojia, laitteen valmistajan
käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai keittotason
mukana toimitettuja suojia. Virheellisten suojien käyttö
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Kunkin laitteen alaosassa on
jäähdytyspuhaltimet.
• Jos laite asennetaan laatikon
yläpuolelle:
– Älä säilytä laatikossa pieniä
kappaleita tai paperiarkkeja, jotka
voivat päästä laitteeseen. Muutoin
ne voivat vahingoittaa
24
www.aeg.com
jäähdytyspuhaltimia tai heikentää
jäähdytysjärjestelmän tehoa.
– Varmista, että laitteen alaosan ja
laatikossa säilytettävien esineiden
välinen etäisyys on vähintään 2
cm.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
• Käytä oikeaa virtajohtoa.
• Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
• Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
• Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
• Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluumme tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
SUOMI
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä aseta kuumaa keittoastian kantta
keittotason lasipinnalle.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
25
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
2.6 Huolto
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
Sarjanumero ...........................
3.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
3.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Käytä vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi virtajohtotyyppiä:
26
www.aeg.com
H05V2V2-F joka kestää vähintään 90
°C lämpötilan. Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
min.
28 mm
3.4 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 880 mm
Jos laite on asennettu
laatikon yläpuolelle,
laatikossa olevat esineet
voivat lämmetä ruoanlaiton
aikana keittotason
ilmanvaihdon seurauksena.
SUOMI
27
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Keittoalueet
1
1
1
1
1
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
2
4.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5
6
7
14
8 9 10
13
1
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
2
Kytkee lukituksen tai lapsilukon toimintaan ja pois toiminnasta.
3
Keittoalueen merkkivalo.
4
CountUp Timer -merkkivalo.
5
Ajanlaskenta-automatiikka -merkkivalo.
6 Ajastimen näyttö: 00 - 99 minuuttia.
7
Toiminnon Bridge kytkeminen päälle ja pois päältä.
8
Ajastintoiminnon asettaminen.
9
/
10
Toiminnon Hob²Hood kytkeminen päälle ja pois päältä.
11
Toiminnon Tauko kytkeminen päälle ja pois päältä.
12
Ajan lisääminen ja vähentäminen.
PowerBoost-toiminnon kytkeminen toimintaan.
13 Säätöpalkki tehotason 0 - 9 asettamiseen.
14
Toiminnon PowerSlide kytkeminen päälle ja pois päältä.
11
12
28
www.aeg.com
4.3 OptiHeat Control (3vaiheinen jälkilämmön
merkkivalo)
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
VAROITUS!
/
/
Merkkivalot
ilmoittavat käytössä olevien
keittoalueiden jälkilämmön
tason. Vierellä olevien
keittoalueiden merkkivalot
voivat myös syttyä, vaikka ne
eivät olisi käytössä.
Merkkivalot näkyvät, vaikka keittotaso
kytkettäisiin pois toiminnasta.
Merkkivalot sammuvat, kun keittotaso on
riittävän viileä.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Säätöpalkit syttyvät, kun keittotaso
kytketään toimintaan ja sammuvat, kun
keittotaso kytketään pois toiminnasta.
Kun keittotaso on kytketty pois
toiminnasta, näkyvissä on vain
.
5.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaisee virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• keittotasolle ei aseteta keittoastiaa 50
sekunnin kuluessa
• tehotasoa ei aseteta 50 sekunnin
kuluessa keittoastian asettamisen
jälkeen
• käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina) yli 10 sekunnin
ajaksi. Kun äänimerkki kuuluu,
keittotaso kytkeytyy pois toiminnasta.
Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua keittotaso
kytkeytyy pois toiminnasta.
Tehotason ja keittotason
sammumisajan suhde:
Tehotaso
Keittotason pois
kytkeytymisaika
1-2
6 tuntia
3-4
5 tuntia
5
4 tuntia
6-9
1,5 tuntia
5.3 Keittoalueiden
käyttäminen
HUOMIO!
Älä aseta kuumaa
keittoastiaa käyttöpaneelin
päälle. Muutoin elektroniset
osat voivat vaurioitua.
SUOMI
29
Kun alueelle on asetettu keittoastia ja
tehotaso on asetettu, se jää päälle 2
minuutin ajaksi keittoastian poistamisen
jälkeen. Säätöpalkki ja keittoalueen
merkkivalo vilkkuvat 2 minuutin ajan. Jos
keittoastia asetetaan uudelleen
keittoalueelle tämän ajan kuluessa,
tehotaso aktivoituu uudelleen. Muutoin
keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta.
5.5 Bridge -toiminto
Tämä toiminto yhdistää kaksi
keittoaluetta, jotka toimivat tämän
jälkeen yhtenä keittoalueena. Voit
käyttää toimintoa suurella keittoastialla.
Aseta keittoastia valitun alueen keskelle.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Kun keittoastia asetetaan oikeaan
kohtaan, keittotaso tunnistaa sen ja
vastaava säätöpalkki syttyy. Säätöpalkin
yläpuolelle syttyy punainen keittoalueen
merkkivalo, joka ilmoittaa keittoastian
sijainnin.
1. Aseta keittoastia kahdelle
keittoalueelle. Keittoastian tulee
peittää molempien alueiden
keskiosat.
-merkkivaloon syttyy valkoinen valo.
2. Kytke toiminto päälle painamalla
painiketta .
3. Aseta tehotaso.
Keittoastian on peitettävä molempien
alueiden keskiosat ylittämättä kuitenkaan
merkittyä aluetta.
Käyttöpaneelin neliöt vastaavat
induktiokeittotason keittoalueita.
Alueiden merkkivalot ilmoittavat
keittoalueen, johon säätöpalkki viittaa.
5.4 Tehotaso
Kosketa säätöpalkkia haluamasi
tehotason kohdalta tai siirrä sormea
säätöpalkissa keittoalueen tehotason
asettamiseksi tai säätämiseksi.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta . Tämän jälkeen
keittoalueet toimivat itsenäisesti.
5.6 PowerBoost
Tämä toiminto lisää vastaavan
induktiokeittoalueen tehoa keittoastian
30
www.aeg.com
koosta riippuen. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan vain rajoitetuksi ajaksi.
Kytke keittoalueen toiminto päälle
koskettamalla painiketta .
Symboliin syttyy punainen valo.
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
5.7 Ajastin
kaksi kertaa.
painiketta
kosketa painiketta
Voit käyttää tätä toimintoa keittotason
ollessa toiminnassa ja keittoalueiden
ollessa pois toiminnasta.
Aseta keittoalueen tehotaso ja sen
jälkeen toiminto.
1. Kytke toiminto päälle tai muuta aikaa
koskettamalla painiketta
ja
syttyy punainen valo ja -merkkivaloon
valkoinen valo.
Jos ajastinta ei ole asetettu, kaikki
merkkivalot sammuvat 4 sekunnin
kuluttua.
2. Kosketa painiketta
tai
ajan
asettamiseksi (00 - 99 minuuttia).
Ajastin käynnistyy automaattisesti 3
,
painiketta
, kunnes merkkivaloon
syttyy punainen valo.
-merkkivaloon
ja
sammuvat.
-merkkivalossa palaa
punainen valo.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
. Merkkivalo
Aseta keittoastia keittoalueelle
käyttöpaneelin näyttämiseksi.
1. Kytke toiminto päälle koskettamalla
.
Ajastimen arvo 00 ja merkkivalot
sekunnin kuluttua. Merkkivalot
. Kun merkkivalot
.
Hälytinajastin
Valitse tämä toiminto keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
kosketa painiketta
Kytke toiminto päälle koskettamalla
syttyvät, kosketa
Ajanlaskenta-automatiikka
painiketta
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Merkkivaloon
syttyy punainen valo,
ajastin käynnistyy automaattisesti.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
Katso maksimikesto
kohdasta "Tekniset tiedot".
syttyvät näyttöön.
CountUp Timer
(Ajanlaskenta-automatiikka)
ja
syttyy. Paina painiketta
tai
asettaaksesi näyttöön arvon 00.
Vaihtoehtoisesti voit asettaa tehotason
arvoon 0. Tällöin äänimerkki deaktivoituu
ja ajastin peruutetaan.
2. Kosketa
tai
ajan asettamiseksi.
Toiminto käynnistyy automaattisesti 4
sekunnin kuluttua. Merkkivalot
,
ja
sammuvat.
-merkkivalossa palaa
punainen valo.
Voit poistaa keittoastian toimintoa
asettaessa.
Kun aika on kulunut loppuun, laitteesta
kuuluu äänimerkki ja näytössä vilkkuu 00.
Sammuta äänimerkki koskettamalla
painiketta
.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
. Merkkivalot
syttyvät. Paina painiketta
tai
asettaaksesi näyttöön arvon 00.
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
5.8 Tauko
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
ja
SUOMI
31
Kaikki muut käyttöpaneelin symbolit
lukittuvat toiminnon ollessa toiminnassa.
keittotason pois päältä painikkeella
toiminto on edelleen päällä.
Symboleja
ja
voidaan käyttää
toiminnon ollessa toiminnassa.
Toiminto voidaan kytkeä kokonaan pois
päältä kytkemällä keittotaso toimintaan
ilman tehotason säätöä. Kosketa
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Symboli muuttuu punaiseksi.Tehotaso
laskee arvoon 1.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta . Symboli muuttuu
valkoiseksi.Edellinen tehotaso kytkeytyy
päälle.
5.9 Lukitus
Voit lukita käyttöpaneelin keittotason
ollessa toiminnassa. Lukitseminen estää
tehotason muuttamisen vahingossa.
Aseta ensin tehotaso.
Aktivoi toiminto koskettamalla painiketta
.
Symboliin syttyy punainen valo, joka
vilkkuu.
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
valkoinen valo.
. Symboliin syttyy
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
5.10 Uunin lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Kytke keittotaso ensin toimintaan. Älä
aseta tehotasoa.
Kytke toiminto päälle koskettamalla
painiketta , kunnes siihen syttyy
punainen valo.
Säätöpalkki sammuu.
Voit kytkeä toiminnon päälle vain yhtä
keittoaikaa koskien: Kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
Kosketa painiketta , kunnes siihen
syttyy valkoinen valo. Säätöpalkki syttyy.
Aseta tehotaso 50 sekunnin kuluessa. Nyt
voit käyttää keittotasoa. Kun kytket
,
painiketta , kunnes siihen syttyy
valkoinen valo. Säätöpalkki syttyy. Kytke
keittotaso pois päältä.
5.11
PowerSlide
Tämä toiminto mahdollistaa lämpötilan
säätämisen siirtämällä keittoastian
induktiokeittoalueen toiseen kohtaan.
Tämä toiminto jakaa kaikki keittoalueet
automaattisesti kolmeen, tehotasoltaan
erilaiseen alueeseen. Keittotaso
tunnistaa keittoastian sijainnin ja säätää
esiasetettua tehotasoa sen mukaisesti.
• Alueen merkkivalo osoittaa sillan
molemmat alueet, vaikka ainoastaan
yksi alue olisi käytössä.
• Tehotasoa voidaan säätää
manuaalisesti vain silloin, kun
vähintään yksi alue on kytkeytynyt
automaattisesti toimintaan.
• Voit muuttaa kunkin asennon
tehotasoa erikseen. Kun keittotaso
kytketään pois toiminnasta, se
muistaa asetetun tehotason ja kytkee
sen päälle seuraavalla toiminnon
käyttökerralla.
• Jos haluat muuttaa tehotasoa, nosta
keittoastia ja aseta se toiselle alueelle.
Jos keittoastiaa liu'utetaan, pinta voi
naarmuuntua ja sen väri muuttua.
1. Aktivoi toiminto koskettamalla
painiketta .
Symboliin syttyy punainen valo ja
liukukytkimessä näkyy esiasetettu
tehotaso. Kaikki keittoalueet toimivat 9
minuutin ajan.
2. Kosketa liukukytkintä ja valitse
haluamasi tehotaso tehon
säätämiseksi.
Liukukytkimessä näkyy säädetty tehotaso.
9 minuutin kuluttua kuuluu äänimerkki ja
tyhjät keittoalueet kytkeytyvät pois
toiminnasta. Voit jatkaa toimintoa
koskettamalla painiketta
.
32
www.aeg.com
Toiminnon kytkeminen pois toiminnasta:
kosketa painiketta
valkoinen valo.
5.12
Paista-
Tila H1
Päällä Pois
Pois
Tila H23)
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Tila H3
Päällä Pois
Puhaltimen nopeus 1
Tila H4
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 1
Tila H5
Päällä Puhaltimen nopeus 1
Puhaltimen nopeus 2
Tila H6
Päällä Puhaltimen nopeus 2
Puhaltimen nopeus 3
Hob²Hood
Kyseessä on pitkälle kehittynyt
automaattitoiminto, joka yhdistää
keittotason erityiseen liesituulettimeen.
Sekä keittotasossa että liesituulettimessa
on infrapunasignaalin viestin. Puhaltimen
nopeus säätyy automaattisesti tilaasetuksen ja keittotasolla olevan
kuumimman keittoastian lämpötilan
mukaan. Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Useimmissa liesituulettimissa
kaukosäätöjärjestelmä on
oletuksena pois päältä.
Kytke se päälle ennen
toiminnon käyttämistä.
Lisätietoa on saatavilla
liesituulettimen
käyttöohjeista.
Toiminnon käyttäminen
automaattisesti
Voit käyttää toimintoa automaattisesti
asettamalla automaattisen tilan H1 – H6.
Keittotason oletusasetus on H5.
Liesituuletin reagoi aina keittotasoa
käyttäessä. Keittotaso tunnistaa
keittoastian lämpötilan automaattisesti ja
säätää puhaltimen nopeuden.
Valon sytyttäminen
Voit asettaa keittotason sytyttämään
valon automaattisesti aina keittotason
päälle kytkemisen yhteydessä. Aseta
tällöin automaattinen tila H1 – H6.
Liesituulettimen valo
kytkeytyy pois päältä kahden
minuutin kuluttua
keittotason pois päältä
kytkemisen jälkeen.
Automaattitilat
Tila H0
Auto- Keittämaat- minen1)
tinen
valo
. Symboliin syttyy
Auto- Keittämaat- minen1)
tinen
valo
Paista-
Pois
Pois
Pois
minen2)
minen2)
1) Keittotaso tunnistaa keittämisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
2) Keittotaso tunnistaa paistamisen ja säätää puhaltimen nopeuden automaattitilan mukaisesti.
3) Kyseinen tila kytkee puhaltimen ja valon päälle,
se ei ole lämpötilariippuvainen.
Automaattitilan muuttaminen
1. Kytke laite pois päältä.
2. Kosketa painiketta
kolmen
sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu.
3. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
kolmen
4. Kosketa painiketta
muutaman
kerran, kunnes
syttyy.
5. Kosketa ajastimen painiketta
automaattitilan valitsemiseksi.
Kun lopetat ruoanlaiton ja kytket
keittotason pois päältä, liesituulettimen
puhallin voi toimia jonkin aikaa tämän
jälkeen. Tämän jälkeen järjestelmä kytkee
puhaltimen pois päältä automaattisesti,
puhallinta ei voida kytkeä vahingossa
päälle seuraavan 30 sekunnin aikana.
SUOMI
Kun haluat säätää
liesituuletinta suoraan
liesituulettimen paneelista,
kytke toiminnon
automaattitila pois päältä.
Puhaltimen nopeuden
manuaalinen säätäminen
Puhallinta voidaan säätää myös
keittotasosta manuaalisesti.
Kosketa painiketta
keittotason ollessa
toiminnassa.
Toiminnon automaattitila kytkeytyy
tällöin pois päältä ja voit säätää
puhaltimen nopeutta manuaalisesti.
Painiketta
painaessa lisäät puhaltimen
nopeutta yhdellä. Kun saavutat
tehotason ja painat painiketta
uudelleen, puhaltimen nopeudeksi
säätyy 0 ja liesituulettimen puhallin
kytkeytyy pois päältä. Voit kytkeä
puhaltimen uudelleen päälle nopeudella
1 koskettamalla .
Voit kytkeä toiminnon
automaattitilan päälle
kytkemällä keittotason pois
päältä ja uudelleen päälle.
5.13 OffSound Control
(Äänimerkkien käyttöön
ottaminen ja käytöstä
poistaminen)
Kytke keittotaso ensin pois toiminnasta.
1. Toiminto kytketään toimintaan
koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
Näyttö syttyy ja sammuu.
2. Kosketa painiketta
sekunnin ajan.
tai
kolmen
kolmen
syttyy.
3. Kosketa ajastimen painiketta
seuraavien asetuksien valitsemiseksi:
•
33
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
4. Vahvista valinta odottamalla, että
keittotaso kytkeytyy automaattisesti
pois toiminnasta.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
5.14 Tehonhallinta -toiminto
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan.
Katso kuva.
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
• Jos keittoalueen teho on matalampi,
käyttöpaneelissa näkyvät suurimmat
tehotasot.
• Toiminnon aktivoituminen riippuu
keittoastioiden määrästä ja koosta.
34
www.aeg.com
6. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
oikealla merkinnällä).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• vesi kiehuu hyvin nopeasti
korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
Varmista, että
keittoastioiden pohjat ovat
puhtaita ja kuivia ennen
niiden asettamista
keittotasolle.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Katso "Tekniset tiedot".
6.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät keittoaluetta
korkealla tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(monikerroksinen rakenne).
• Huminaa: käytät korkeaa tehotasoa.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
6.3 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
6.4 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Keittoalueen tehotason ja
virrankulutuksen riippuvuussuhde ei ole
lineaarinen. Virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
SUOMI
35
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, li- 20 - 45
ha.
Lisää nestettä muutama ruokalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cortarpeen
don bleun, kotlettien, pyörymukaan
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
5 - 15
Suuren vesimäärän keittäminen. PowerBoost on kytketty toimintaan.
6.5 Neuvoja ja vinkkejä
Hob²Hood
Kun käytät keittotasoa toiminnolla:
• Suojaa liesituulettimen paneeli
suoralta auringonvalolta.
• Älä kohdista halogeenivaloa
liesituulettimen paneeliin.
• Älä peitä keittotason käyttöpaneelia.
• Älä keskeytä keittotason ja
liesituulettimen välistä signaalia (esim.
kädellä tai keittoastian kahvalla). Katso
kuva.
Kuvan liesituuletin on annettu
ainoastaan viitteeksi.
36
www.aeg.com
Muut kaukosäädettävät
laitteet voivat estää
signaalin. Älä käytä
kaukosäädettäviä laitteita
keittotason toimintoa
käyttäessä.
Katso tätä toimintoa käyttävien
liesituulettimien täydellinen valikoima
kuluttajille suunnatulta
verkkosivustoltamme. Tätä toimintoa
käyttävissä AEG-liesituulettimissa on
oltava merkki .
Hob²Hood-toiminnolla varustetut
liesituulettimet
7. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
• Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
7.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
8. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
SUOMI
Ongelma
37
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
Tauko on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Suurinta tehotasoa ei voi valita yhdelle keittoalueelle.
Muut alueet kuluttavat suurimman käytettävissä olevan
tehon.
Keittotasosi toimii virheettömästi.
Laske samaan vaiheeseen
kytkettyjen muiden keittoalueiden tehoa.
Katso kohta “Tehonhallinta”.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
pääl- Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
le on asetettu jokin esine.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä Jos alue on toiminut riittävän
on käytetty vain vähän aikaa kauan ollakseen kuuma, ota
tai anturi on viallinen.
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Hob²Hood ei toimi.
Käyttöpaneeli on peitetty.
Poista esineet käyttöpaneelin päältä.
Käytössä on erittäin korkea
kattila, joka estää signaalin.
Käytä pienempää kattilaa,
vaihda keittoaluetta tai säädä liesituuletinta manuaalisesti.
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai Laita isokokoiset keittoastiat
se on liian lähellä painikkeita. taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
Äänimerkit on poistettu käykosketat käyttöpaneelin kos- töstä.
ketuspainikkeita.
Kytke äänimerkit toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
38
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
syttyy.
Uunin lapsilukko tai Lukitus
on kytketty päälle.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
ja numero syttyy.
Keittoalueessa on jokin vika.
Sammuta keittotaso ja kytke
se uudelleen toimintaan 30
sekunnin kuluttua. Jos
syttyy uudelleen, kytke keittotaso irti sähköverkosta. Liitä keittotaso takaisin sähköverkkoon 30 sekunnin kuluttua. Jos ongelma toistuu,
ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Laitteesta kuuluu äänimerkki
keskeytyksettä.
Sähköliitäntä on virheellinen. Kytke keittotaso irti sähköverkosta. Ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkistamiseksi.
8.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Varmista, että keittotasoa
on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun
huoltoliikkeen tai jälleenmyyjän huollosta
aiheutuvat kulut veloitetaan myös
takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan
yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu
takuu- ja huoltokirjassa.
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli IKE96654FB
Tyyppi 61 E6A 04 AA
Induktio 11.0 kW
Sarjanumero .................
AEG
PNC-tuotenumero 949 597 354 00
400 V 3N 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
11.0 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enintään
[min]
Keittoastian halkaisija [mm]
Vasemmalla
edessä
2300
3200
10
125 - 210
Vasemmalla takana
2300
3200
10
125 - 210
SUOMI
39
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
kesto enintään
[min]
Keittoastian halkaisija [mm]
Keskellä edessä
2300
3200
10
125 - 210
Keskellä takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla edessä
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla takana
2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hiukan
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
10. ENERGIATEHOKKUUS
10.1 Tuotetiedot seuraavan mukaisesti: EU 66/2014
Mallin tunnus
IKE96654FB
Keittotasotyyppi
Kalusteeseen
asennettava
keittotaso
Keittoalueiden määrä
3
Kuumennustekniikka
Induktio
Keittoalueen pituus (L) ja
leveys (W)
Vasen
L 37.9 cm
W 22.0 cm
Keittoalueen pituus (L) ja
leveys (W)
Keskellä
L 37.9 cm
W 22.0 cm
Keittoalueen pituus (L) ja
leveys (W)
Oikea
L 37.9 cm
W 22.0 cm
Keittoalueen energiankulu- Vasen
tus (EC electric cooking)
186,8 Wh/kg
Keittoalueen energiankulu- Keskellä
tus (EC electric cooking)
186,8 Wh/kg
Keittoalueen energiankulu- Oikea
tus (EC electric cooking)
186,8 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
186,8 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat
10.2 Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
40
www.aeg.com
• Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
• Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
• Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
11. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
41
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 41
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 43
3. MONTERING............................................................................................................. 45
4. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................................47
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................48
6. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 53
7. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 55
8. FEILSØKING...............................................................................................................56
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................57
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 58
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
42
www.aeg.com
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
denne.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Barn i alderen 3 år og under må til enhver tid holdes
vekk fra produktet når det er i bruk.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holdes på
avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
Du må ALDRI prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
43
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på koketoppen fordi de kan bli varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av koketoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeproduktet har enten utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i anvisningene, eller
koketoppbeskyttelser som er bygd inn i produktet.
Bruk av upassende beskyttelse kan føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
• Hvert produkt har kjølevifter på
undersiden.
• Hvis produktet er installert over en
skuff:
– Ikke lagre små papirdeler eller ark
som kan trekkes inn, siden de kan
skade kjøleviftene eller hemme
kjølesystemet.
– Hold en avstand på 2 cm mellom
produktet og bunnen av
produktet og deler som er lagret i
skuffen.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
44
www.aeg.com
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon sørge for at
produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at
terminalen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vårt, eller en
elektriker, for å få byttet en skadet
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern (om nødvendig) all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
NORSK
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke plasser et varmt grytelokk på
koketoppens glassflate.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
• Kokekar av støpejern, støpt aluminium
eller kokekar med ødelagt bunn kan
lage riper i glasset/glasskeramikken.
Løft alltid disse objektene opp når du
må flytte dem på platetoppen.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av ovnen og la den avkjøle seg før
du rengjør den.
45
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for
å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Før monteringen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert
nederst på platetoppen.
Serienummer ....................
3.2 Koketopper
Koketopper skal bare brukes når de er
bygd inn i egnede enheter og
arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
3.3 Tilkoblingskabel
• Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
• For å bytt den skadede strømkabelen,
bruk kabeltypen: H05V2V2-F som tåler
en temperatur på 90 °C eller høyere.
Kontakt ditt lokale servicesenter.
46
www.aeg.com
3.4 Montering
min.
28 mm
min.
500mm
min.
50mm
min.
12 mm
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
min. 60mm
+1
490+1mm 880 mm
Hvis produktet er installert
over en skuff, kan
komfyrtoppventilasjonen
varme opp rettene lagret i
skuffen under
matlagingsprosessen.
NORSK
47
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversikt over platetoppen
1
1
1
1
1
1
1 Induksjonsplatetopp
2 Betjeningspanel
2
4.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
4
5
6
7
14
1
Slå koketoppen av og på.
2
For å aktivere eller deaktivere Lås eller Barnesikring.
3
Kokesoneindikatoren.
4
CountUp Timer-indikator.
5
Tidsur med nedtelling-indikator.
6 Tidsurdisplay: 00 – 99 minutter.
7
Aktiverer og deaktiverer Bridge-funksjonen.
8
For å stille inne tidsurfunksjonen.
9
/
For å øke eller redusere tiden.
10
Aktiverer og deaktiverer Hob²Hood-funksjonen.
11
Aktiverer og deaktiverer Pause-funksjonen.
12
For å aktivere funksjonen PowerBoost.
13 Betjeningslinje for å stille inn et effekttrinn 0 - 9.
14
Aktiverer og deaktiverer PowerSlide-funksjonen.
8 9 10
13
11
12
48
www.aeg.com
4.3 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
varmen fra kokekaret.
Når koketoppen er deaktivert, er
indikatorene fortsatt synlige. Når
koketoppen er kald nok, forsvinner de.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å aktivere eller
deaktivere koketoppen.
Kontrollsøylene kommer på når du
aktiverer koketoppen, og det slår ser av
når du deaktiverer koketoppen.
Når koketoppen er deaktivert, kan du
bare se
.
5.2 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
• du plasserer ikke noen kokekar på
koketoppen i 50 sekunder,
• du stiller ikke inn effekttrinn for 50
sekunder etter at du plasserer
kokekaret,
• du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut). Når du
hører det akustiske signalet,
deaktiveres koketoppen. Fjern
objektet elle vask betjeningspanelet.
• koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
• du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
deaktiveres koketoppen.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
Koketoppen deaktiveres etter
1–2
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
6–9
1,5 timer
5.3 Slik bruker du kokesonene
FORSIKTIG!
Ikke plasser varme kokekar
på betjeningspanelet. Det er
fare for skade på
elektroniske deler.
Sett kokekaret direkte på midten av den
valgte sonen.
NORSK
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Når du setter kokekaret i rett posisjon,
gjenkjenner koketoppen den og
passende betjeningslinje kommer på. En
rød kokesoneindikator vises over
betjeningslinjen og indikerer posisjonen
til gryten.
49
1. Sett kokekaret på to kokesoner.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone.
blir hvit.
2. Trykk på for å aktivere funksjonen.
3. Still inn effekttrinn.
Kokekaret må dekke midten av hver
sone, men ikke gå utover
områdemarkeringen.
Hvert kvadrat i betjeningspanelet
representerer en kokesone på
induksjonskokeoverflaten.
Soneindikatorer viser hvilken kokesone
som kontrolleres av passende
betjeningslinje.
5.4 Effekttrinnet
Berør betjeningslinjen på ønsket
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningslinjen for å stille inn eller endre
effekttrinnet for en kokesone.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Kokesonene opererer uavhengig.
5.6 PowerBoost
Denne funksjonen aktiverer mer effekt
for passende induksjonskokesone, og
den avhenger av kokekarstørrelsen.
Funksjonen kan aktiveres kun i en
begrenset tidsperiode.
Så snart du setter en gryte på sonen og
stiller inn effekttrinnet, forblir det likt i 2
minutter etter at du tar bort gryten.
Betjeningslinjen og kokesoneindikatoren
blinker i 2 minutter. Hvis du plasserer
gryten på kokesonen igjen innenfor
denne tiden, aktiveres effekttrinnet igjen,
ellers deaktiveres kokesonen.
5.5 Bridge-funksjon
Denne funksjonen forbinder to
kokesoner slik at de opererer som én. Du
kan bruke funksjonen med store kokekar.
Trykk på
for å aktivere funksjonen for
kokesonen.
Symbolet blir rødt.
Funksjonen deaktiveres automatisk.
For maksimale
varighetsverdier, se
«Tekniske data».
50
www.aeg.com
5.7 Tidsbryter
Stoppeklokke
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å
spesifisere hvor lenge en kokesone skal
være på i en enkelt økt.
Angi varmeinnstilling for den passende
kokesonen og velg deretter funksjonen.
for å aktivere funksjonen
1. Berør
eller endre tiden.
Tidsursifrene 00 og indikatorene
kommer på displayet.
og
blir rød, og
blir hvit.
Hvis tidsuret ikke er stilt inn, forsvinner
alle indikatorer etter 4 sekunder.
eller
for å stille inn tiden
2. Berør
(00 – 99 minutter).
Etter 3 sekunder, begynner tidsuret å
telle ned automatisk. Indikatorene
,
og
forsvinner.
forblir rød.
Når tiden er slutt, høres et signal og 00
blinker. For å slå av signalet berører du
.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Indikatorene
og
tennes. Bruk
Du kan bruke denne funksjonen når
koketoppen er på, men når kokesonene
ikke er i bruk.
For å se betjeningspanelet setter du en
gryte på kokesonen.
1. Berør
til indikatoren
blir rød,
for å aktivere funksjonen.
2. Berør
eller
for å stille inn tiden.
Funksjonen starter automatisk etter 4
sekunder. Indikatorene
,
og
forsvinner.
forblir rød.
Når du angir funksjonen, kan du fjerne
gryten.
Når tiden er slutt, høres et signal og 00
blinker. Berør
for å slå av lydsignalet.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Indikatorene
Bruk
eller
displayet.
og
lyser opp.
for å stille inn 00 på
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
5.8 Pause
eller
for å stille inn 00 på displayet.
Still alternativt inn effektnivået til 0. Som
et resultat lyder det en signaltone og
tidsuret avbrytes.
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Når funksjonene er aktiv,
symboler brukes.
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge en kokesone er
aktiv.
to ganger for å aktivere
Berør
funksjonen.
Indikatoren
blir rød, tidsuret starter å
telle opp automatisk.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
Når funksjonen er i bruk, låses alle andre
symboler på kontrollpanelene.
og
kan
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
for å aktivere funksjonen.
Berør
Symbolet blir rødt.Varmeinnstilling
reduseres til 1.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Symbolet blir hvitt.Det tidligere
effekttrinnet aktiveres.
. Når indikatorene tennes, berører du
5.9 Sperre
.
Du kan låse betjeningspanelet mens
koketoppen er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
Still inn effekttrinnet først.
NORSK
Berør
for å aktivere funksjonen.
Symbolet blir rødt og blinker.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Symbolet blir hvitt
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
5.10 Enhetens barnesikring
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
Aktiver koketoppen først og ikke still inn
effekttrinnet.
til den blir rød for å aktivere
Berør
funksjonen.
Kontrollsøylen forsvinner.
For å aktivere funksjonen for bare én
tilberedningstid: Aktivere koketoppen
med .
skrus på. Berør
til den blir
hvit. Betjeningslinjen vises. Still inn
effekttrinn innen 50 sekunder. Du kan
betjene koketoppen. Når du deaktiverer
koketoppen med
fortsatt aktiv.
, er funksjonen
For å deaktivere funksjonen helt aktiverer
du koketoppen og stiller ikke inn
effekttrinnet. Berør
til den blir hvit.
Betjeningslinjen vises. Deaktiver
koketoppen.
5.11
PowerSlide
Denne funksjonen lar deg justere
temperaturen ved å flytte kokekaret til en
annen posisjon på samme
induksjonsoverflate.
Denne funksjonen deler automatisk alle
kokesoner i tre områder med ulike
effekttrinn. Koketoppen oppdager
posisjonen til kokekaret og justerer det
forhåndsinnstilte effektnivået deretter.
• Soneindikatoren viser begge soner i
en bro selv om bare den ene sonen
brukes.
• Du kan justere effekttrinnet manuelt
bare hvis minst den ene av sonene er
automatisk aktivert.
• Du kan endre effekttrinnet for hver
posisjon enkeltvis. Når du deaktiverer
51
koketoppen, merker den seg
effekttrinnene dine og bruker dem
neste gang du aktiverer funksjonen.
• Hvis du vil endre effekttrinnet, løfter
du opp kokekaret og setter det på en
annen sone. Skyving av kokekar kan
forårsake riper og misfarging av
overflaten.
for å aktivere funksjonen.
1. Berør
Symbolet blir rødt og glidebryteren viser
det forhåndsinnstilte effektnivået. Alle
kokesonene vil fungere i 9 minutter.
2. Berør glidebryteren og velg
passende effekttrinnet for å justere
effektnivået.
Glidebryteren viser justert effektnivå.
Etter 9 minutter vil et lydsignal høres og
den tomme kokesonen vil deaktiveres.
for å gjenoppta denne
Berør
funksjonen.
For å deaktivere denne funksjonen: berør
. Symbolet blir hvitt.
5.12
Hob²Hood
Dette er en avansert automatisk funksjon
som knytter koketoppen opp mot en
spesiell ventilator. Både koketoppen og
ventilatoren har en infrarød
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk på grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene på koketoppen. Du
kan også betjene viften fra koketoppen
manuelt.
For de fleste ventilatorer er
fjernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det før du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhåndboken for mer
informasjon.
Bruke funksjonen manuelt
For å bruke funksjonen, må du
automatisk stille automatisk modus til H1
– H6. Koketoppen er stilt inn på H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen.
Koketoppen gjenkjenner temperaturen
på kokekaret automatisk og justerer
hastigheten på viften.
52
www.aeg.com
Aktivere lyset
Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For å gjøre dette,
må du automatisk stille automatisk
modus til H1 – H6.
Lyset på ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter
at koketoppen deaktiveres.
Når du er ferdig med matlaging og
deaktiverer koketoppen, kan det hende
at ventilatorviften går fremdeles går i en
viss tid. Etter at den tiden er over,
deaktiverer systemet viften automatisk
og hindrer deg fra utilsiktet å aktivere
viften de neste 30 sekundene.
For å bruke ventilatoren
direkte på ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.
Automatisk moduser
Auto- Koking1) Stemaking2)
tisk
lys
Modus H0
Av
Av
Av
Modus H1
På
Av
Av
Modus H23) På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus H3
På
Av
Viftehastighet 1
Modus H4
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 1
Modus H5
På
Viftehastighet 1
Viftehastighet 2
Modus H6
På
Viftehastighet 2
Viftehastighet 3
1) koketoppen oppdager kokeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
2) koketoppen oppdager stekeprosessen og aktiverer viftehastigheten i samsvar med automatisk
modus.
3) Denne modusen aktiverer viften og lyset og baserer seg ikke på temperatur.
noen få ganger til
For å aktivere en automatisk
bruk av funksjonen deaktiver
koketoppen og deretter
aktiver koketoppen.
5.13 OffSound Control (Slå
lydsignalene på og av)
Deaktiver koketoppen først.
i 3 sekunder for å slå på
1. Berør
funksjonen.
Displayet slås på og så av.
i 3 sekunder.
lyser.
på tidsuret for å velge én av
3. Berør
følgende:
2. Berør
i 3 sekunder.
Displayet slås på og så av.
4. Berør
på.
når koketoppen er aktiv.
Berør
Dette deaktiverer automatisk bruk av
funksjon og lar deg endre
viftehastigheten manuelt.
Når du trykker på
øker du viftens
hastighet med én. Når du når et høyt
igjen, stiller du viftens
nivå og trykker
hastighet til 0. Dette deaktiverer viften i
ventilatorhetten. Berør
for å starte
viften igjen med hastighet 1.
eller
1. Slå av produktet.
i 3 sekunder.
Du kan også betjene viften fra
koketoppen manuelt.
2. Berør
Skifte automatisk modus
3. Berør
Manuell betjening av
viftehastigheten
•
slås
på tidsuret for å velge en
5. Berør
automatisk modus.
– lydene er avslått
– lydene er på
•
4. Vent til koketoppen deaktiveres
automatisk for å bekrefte valget ditt.
Når funksjonen er satt til to
kun høre lydene når:
kan du
NORSK
•
•
•
•
du berører
Stoppeklokke kommer ned
Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe på betjeningspanelet.
5.14 Effektstyring-funksjon
53
• For kokesoner som har redusert
effekt, viser betjeningspanelet de
maksimale mulige effekttrinnene.
• Aktiveringen av funksjonen er
avhengig av størrelsen og antallet
gryter.
• Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt på 3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
• Funksjonen aktiveres når den totale
elektriske effekten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase overstiger
3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
6. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se "Tekniske data".
6.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker kokesonen på et
høyt effekttrinn, og kokekaret består
54
www.aeg.com
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høyt effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale, og betyr ikke at
det er feil på komfyrtoppen.
6.3 Öko Timer (Øko-tidsur)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
6.4 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
Effekttrinn
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
1
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–2
Hollandaisesaus, smelt: smør,
sjokolade, gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–2
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40
Tilberedes med lokk.
2–3
Svell ris og melkeretter, varm
ferdigretter.
25 – 50
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melkeretter må røres i under hele prosedyren.
3–4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45
Tilsett et par spiseskjeer væske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 – 60
Bruk maks ¼ l vann for 750 g
poteter.
4-5
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 – 150 Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
6–7
Varsom steking: filet, cordon
etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7–8
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.
5 – 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
NORSK
6.5 Råd og tips for Hob²Hood
Når du bruker koketoppen med
funksjonen:
• Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.
• Ventilatorpanelet må ikke utsettes for
halogenlys.
• Ikke dekk til betjeningspanelet på
koketoppen.
• Ikke avbryt signalet mellom
koketoppen og ventilatoren (f.eks.
med en hånd eller et håndtak på et
kokekar). Se bildet.
Ventilatoren på bildet er kun et
eksempel.
55
Andre fjernstyrte produkter
kan blokkere signalet. Ikke
bruk noen eksternt
kontrollerte produkter på
tidspunktet du bruker
funksjonen på koketoppen.
Kjøkkenventilatorer med Funksjonen
fungerer med Hob²Hood funksjon
Se vårt forbrukernettsted for å finne hele
listen over kjøkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. AEG
kjøkkenventilatorer som virker med
denne funksjonen må ha symbolet .
7. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Generell informasjon
• Rengjør koketoppen etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren base.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke koketoppens funksjon.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
7.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
• Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
• Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
56
www.aeg.com
8. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.1 Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mulig årsak
Løsning
Du kan ikke aktivere eller be- Komfyrtoppen er ikke koblet Kontroller om komfyrtoppen
tjene komfyrtoppen.
til en strømforsyning eller er er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
Pause er aktivert.
Se "Daglig bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Du kan ikke velge maksimalt
effekttrinn for en av kokesonene.
De andre sonene bruker opp
maksimum tilgjengelig effekt.
Komfyrtoppen fungerer som
den skal.
Reduser effekttrinn til de andre kokesonene som er koblet til samme fase.
Se "Effektstyring".
Et lydsignal høres, deretter
slås komfyrtoppen av.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Du har dekket til ett eller fle- Fjern gjenstanden fra senre sensorfelt.
sorfeltene.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikatoren vises
ikke.
Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derdi den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund eller sensoren er ska- varm i lang tid.
det.
Hob²Hood fungerer ikke.
Du dekket til betjeningspanelet.
Fjern objektet fra betjeningspanelet.
Du bruker en veldig styr gry- Bruk en mindre gryte, endre
te som blokkerer signalet.
kokesone eller bruk ventilatoren manuelt.
NORSK
57
Feil
Mulig årsak
Løsning
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lyd når du
berører panelsensorfeltene.
Lydene deaktiveres.
Slå lydsignaler på. Se "Daglig bruk".
lyser.
Enhetens barnesikring eller
Sperre er aktivert.
Se "Daglig bruk".
og et nummer vises.
Det er en feil på komfyrtoppen.
Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen etter 30 sekunder. Hvis
lyser igjen,
kobler du komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Aktiver
komfyrtoppen igjen etter 30
sekunder. Hvis problemet
fortsetter, må du snakke
med et autorisert servicesenter.
Du kan høre en konstant pipelyd.
Den elektriske tilkoplingen
er feil.
8.2 Hvis du ikke kan finne en
løsning ...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner på
typeskiltet. Påse at du har brukt
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen. Be en kvalifisert elektriker for å kontrollere monteringen.
komfyrtoppen riktig. Hvis ikke må du selv
betale for service fra serviceteknikeren
eller forhandleren, også i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garantiheftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Typeskilt
Modell IKE96654FB
Type 61 E6A 04 AA
Induksjon 11.0 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer) 949 597 354 00
400 V 3N 50 – 60 Hz
Produsert i Tyskland
11.0 kW
58
www.aeg.com
9.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt PowerBoost
(maks effekt[W]
trinn) [W]
PowerBoost
Diameter på komaksimal varig- kekar [mm]
het [min]
Venstre foran
2300
3200
10
125 – 210
Venstre bak
2300
3200
10
125 – 210
Midtre foran
2300
3200
10
125 – 210
Midtre bak
2300
3200
10
125 – 210
Høyre foran
2300
3200
10
125 – 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 – 210
Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mål.
For å oppnå et optimalt kokeresultat bør
kokekaret ikke være større enn
diameteren som er angitt i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
IKE96654FB
Komfyrtopp-type
Koketopp for
innbygging
Antall kokeområder
3
Varmeteknologi
Induksjon
Lengde (L) og bredde (B)
på kokeområdet
Venstre
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Lengde (L) og bredde (B)
på kokeområdet
Midtre
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Lengde (L) og bredde (B)
på kokeområdet
Høyre
L 37.9 cm
B 22.0 cm
Energiforbruk for kokeområdet (EC electric cooking)
Venstre
186,8 Wh / kg
Energiforbruk for kokeområdet (EC electric cooking)
Midtre
186,8 Wh / kg
Energiforbruk for kokeområdet (EC electric cooking)
Høyre
186,8 Wh / kg
Energiforbruk for koketopp
(EC electric hob)
186,8 Wh / kg
NORSK
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging –
Del 2: Koketopper – Metoder for måling
av ytelse
10.2 Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene
under.
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
• Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
• Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
• Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
59
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
867346779-C-102019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising