AEG | IKE85471FB | User manual | Aeg IKE85471FB User Manual

Aeg IKE85471FB User Manual
IKE85471FB
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Kookplaat
Notice d'utilisation
Table de cuisson
Benutzerinformation
Kochfeld
2
27
53
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. MONTAGE .................................................................................................................. 7
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................9
5. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE..........................................................................15
7. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................19
8. ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................21
9. PROBLEEMOPLOSSING...........................................................................................22
10. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 25
11. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................25
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
NEDERLANDS
3
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Bedien het apparaat niet met een externe timer of
een apart afstandbedieningssysteem.
WAARSCHUWING: Zonder toezicht koken op een
kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en
brandgevaar opleveren.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Probeer brand NOOIT met water te blussen, maar
schakel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek
de vlam bijv. met een deksel of blusdeken.
LET OP: Er dient toezicht te worden gehouden op het
bereidingsproces. Een kort bereidingsproces moet
onder constant toezicht staan.
WAARSCHUWING: Brandgevaar: Bewaar geen
voorwerpen op de kookplaten.
Metalen voorwerpen, zoals messen, vorken, lepels en
deksels mogen niet op de kookplaat worden
geplaatst, aangezien ze heet kunnen worden.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Schakel het kookplaatelement uit na elk gebruik met
de bedieningstoetsen. Vertrouw niet op de
pandetector.
Als de glaskeramische / glazen oppervlakte gebarsten
is, schakel het apparaat dan uit en trek de stekker uit
het stopcontact. In het geval het apparaat direct op
de stroom is aangesloten met een aansluitdoos,
verwijdert u de zekering om het apparaat van de
stroom te halen. Neem in beide gevallen contact op
met de erkende servicedienst.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de
fabrikant, een erkende serviceverlener of een
gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde
gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen
kookplaatbeschermers die door de fabrikant van het
kookapparaat zijn ontworpen of door de fabrikant van
het apparaat in de gebruiksinstructies als geschikt zijn
aangegeven of kookplaatbeschermers die in het
apparaat zijn geïntegreerd. Het gebruik van
ongeschikte kookplaatbeschermers kan ongelukken
veroorzaken.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Dicht de oppervlakken af met kit om
te voorkomen dat ze gaan opzetten
door vocht.
• Bescherm de bodem van het
apparaat tegen stoom en vocht.
• Installeer het apparaat niet naast een
deur of onder een raam. Dit voorkomt
dat heet kookgerei van het apparaat
valt als de deur of het raam wordt
geopend.
• Elk apparaat heeft koelventilatoren op
de bodem.
• Als het apparaat gemonteerd wordt
boven een lade:
– Leg geen kleine dingen of papier
dewelke kunnen binnengezogen
worden, omdat ze de
koelventilatoren kunnen
beschadigen of het koelsysteem
kunnen belemmeren.
– Houd een minimumafstand van 2
cm tussen de bodem van het
apparaat en de zaken die u in de
lade bewaart.
2.2 Aansluiting aan het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Verzeker u ervan dat de stekker uit
het stopcontact is getrokken, voordat
u welke werkzaamheden dan ook
uitvoert.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Zorg ervoor dat het apparaat correct
is geïnstalleerd. Losse en onjuiste
stroomkabels of stekkers (indien van
toepassing) kunnen ervoor zorgen dat
de contactklem te heet wordt.
• Gebruik de juiste stroomkabel.
• Voorkom dat de stroomkabels
verstrikt raken.
• Zorg ervoor dat er een
schokbescherming wordt
geïnstalleerd.
• Gebruik het klem om spanning op het
snoer te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de stroomkabel of
stekker (indien van toepassing) het
hete apparaat of heet kookgerei niet
aanraakt als u het apparaat op de
nabijgelegen contactdozen aansluit
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker (indien
van toepassing) of kabel niet
beschadigt. Neem contact op met
onze service-afdeling of een
elektromonteur om een beschadigde
hoofdkabel te vervangen.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
6
www.aeg.com
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische
schokken.
• Verwijder voor gebruik (indien van
toepassing) de verpakking, labels en
beschermfolie.
• Gebruik dit apparaat in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Zet de kookzone op "uit" na elk
gebruik.
• Vertrouw niet alleen op de
pandetector.
• Leg geen bestek of pannendeksels op
de kookzones. Deze kunnen heet
worden.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Sluit het apparaat direct af van de
stroomtoevoer als het oppervlak van
het apparaat gebroken is. Dit om
elektrische schokken te voorkomen.
• Gebruikers met een pacemaker
moeten een afstand van minimaal 30
cm bewaren van de
inductiekookzones als het apparaat in
werking is.
• Als u eten in de hete olie doet, kan
het spatten.
WAARSCHUWING!
Risico op brand en explosie
• Verhitte vetten en olie kunnen
ontvlambare damp afgeven. Houd
vlammen of verwarmde voorwerpen
uit de buurt van vet en olie als u er
mee kookt.
• De dampen die hete olie afgeeft
kunnen spontane ontbranding
veroorzaken.
• Gebruikte olie die voedselresten
bevat kan brand veroorzaken bij een
lagere temperatuur dan olie die voor
de eerste keer wordt gebruikt.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Zet geen heet kookgerei op het
bedieningspaneel.
• Leg geen hete deksel op het glazen
oppervlak van de kookplaat.
• Laat kookgerei niet droogkoken.
• Laat geen voorwerpen of kookgerei
op het apparaat vallen. Het oppervlak
kan beschadigen.
• Activeer de kookzones niet met lege
pannen of zonder pannen erop.
• Geen aluminiumfolie op het apparaat
leggen.
• Pannen van gietijzer, aluminium of
met beschadigde bodems kunnen
krassen veroorzaken in het glas /
glaskeramiek. Til deze voorwerpen
altijd op als u ze moet verplaatsen op
de kookplaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
NEDERLANDS
2.4 Onderhoud en reiniging
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Schakel het apparaat uit en laat het
afkoelen voordat u het schoonmaakt.
• Trek voor
onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
7
• Neem contact met uw plaatselijke
overheid voor informatie m.b.t.
correcte afvalverwerking van het
apparaat.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
2.6 Servicedienst
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.5 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
3. MONTAGE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
contact op met een klantenservice bij
u in de buurt.
3.4 In elkaar zetten
3.1 Voor montage
Voordat u de kookplaat installeert, dient
u de onderstaande informatie van het
typeplaatje te noteren. Het typeplaatje
bevindt zich onderop de kookplaat.
Serienummer ...........................
3.2 Ingebouwde kookplaten
Inbouwkookplaten mogen alleen worden
gebruikt nadat zij ingebouwd zijn in
geschikte inbouwunits of werkbladen die
aan de normen voldoen.
3.3 Aansluitsnoer
• De kookplaat is voorzien van een
aansluitsnoer.
• Gebruik om het beschadigde
netsnoer te vervangen snoertype:
H05V2V2-F dat een temperatuur van
90 °C of hoger weerstaat. Neem
min.
500mm
min.
50mm
8
www.aeg.com
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
NEDERLANDS
9
4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
4.1 Indeling kookplaat
3
1
1 Inductiekookzone
2 Bedieningspaneel
3 Flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier delen
1
1
2
4.2 Indeling Bedieningspaneel
1
2 3 4 5
6
7
8
13 12
14
11
10
9
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en
geluiden tonen welke functies worden gebruikt.
Tiptoets
Functie
Opmerking
1
AAN/UIT
De kookplaat in- en uitschakelen.
2
Blokkering / Kinderbeveili- Het bedieningspaneel vergrendelen/
ging van de kookplaat
ontgrendelen.
3
PowerSlide
De functie in- en uitschakelen.
FlexiBridge
Om over te schakelen tussen drie modi van
de functie.
-
Kookstanddisplay
De kookstand weergeven.
-
Timerindicatie voor de
kookzones
Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.
-
Timerdisplay
De tijd in minuten weergeven.
Hob²Hood
De handmatige modus van functie in- en uitschakelen.
4
5
6
7
8
10
www.aeg.com
Tiptoets
Functie
Opmerking
9
Pauze
De functie in- en uitschakelen.
10
PowerBoost
De functie in- en uitschakelen.
Bedieningsstrip
Het instellen van de kookstand.
-
Om de kookzone te selecteren.
-
De tijd verlengen of verkorten.
Bedieningsstrip
Het instellen van de warmteinstelling voor
de flexibele inductiekookzone.
11
-
12
/
13
-
14
4.3 Kookstanddisplays
Display
Beschrijving
De kookzone is uitgeschakeld.
De kookzone wordt gebruikt.
-
Pauze werkt.
Automatisch opwarmen werkt.
PowerBoost werkt.
+ cijfer
Er is een storing.
/
OptiHeat Control (3-staps restwarmte-indicatie): doorgaan met koken / warmhoudstand / restwarmte.
/
Blokkering /Kinderbeveiliging van de kookplaat werkt.
Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op
de kookzone geplaatst.
Automatisch uitschakelen werkt.
/
/
PowerSlide werkt.
NEDERLANDS
4.4 OptiHeat Control (3-staps
restwarmte-indicatie)
WAARSCHUWING!
/
/
Er bestaat
verbrandingsgevaar door
restwarmte. Het
controlelampje geeft het
niveau van de restwarmte
aan.
11
De inductiekookzones creëren de voor
het kookproces benodigde warmte
direct in de bodem van de pan. Het
glaskeramiek wordt verwarmd door de
warmte van de pannen.
5. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 In- of uitschakelen
Raak
1 seconde aan om de kookplaat
in– of uit te schakelen.
5.2 Automatisch uitschakelen
De functie schakelt de kookplaat
automatisch uit als:
• alle kookzones zijn uitgeschakeld.
• u de kookstand niet instelt nadat u de
kookplaat hebt ingeschakeld.
• u iets hebt gemorst of iets langer dan
10 seconden op het
bedieningspaneel hebt gelegd (een
pan, doek, etc.). Er klinkt een
geluidssignaal en de kookplaat wordt
uitgeschakeld. Verwijder het
voorwerp of reinig het
bedieningspaneel.
• De kookplaat te heet wordt (b.v. als
een pan droogkookt). De kookzone
moet afgekoeld zijn voordat u de
kookplaat weer kunt gebruiken.
• u ongeschikte pannen gebruikt. Het
symbool
gaat branden en na 2
minuten schakelt de kookzone
automatisch uit.
• u een kookzone niet uitschakelt of de
kookstand verandert. Na enige tijd
branden en wordt de
gaat
kookplaat uitgeschakeld.
De verhouding tussen kookstand en
de tijd waarna de kookplaat
uitschakelt:
Kookstand
,1-3
De kookplaat
wordt uitgeschakeld na
6 uur
4-7
5 uur
8-9
4 uur
10 - 14
1,5 uur
5.3 De kookstand
Voor het instellen of wijzigen van de
kookstand:
Raak de bedieningsstrip aan bij de juiste
kookstand of beweeg uw vinger langs de
bedieningsstrip totdat u de jusite
kookstand heeft bereikt.
5.4 Het gebruik van de
kookzones
Plaats het kookgerei in het midden van
de gekozen kookzone.
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
afmeting van het kookgerei aan.
U kunt met groot kookgerei op twee
kookzones tegelijkertijd koken. Het
kookgerei dient het midden van beide
zones te bedekken .
12
www.aeg.com
5.5 Automatisch opwarmen
Activeer deze functie om in een kortere
tijd een gewenste kookstand te krijgen.
Als het aan staat, werkt de zone in het
begin op de hoogste kookstand en gaat
daarna verder met koken op de
gewenste kookstand.
Om de functie in werking te
stellen moet de kookzone
koud zijn.
kookzone langzaam gaat knipperen,
wordt de tijd afgeteld.
Resterende tijd weergeven: selecteer
de kookzone met . Het indicatielampje
van de kookzone gaat sneller knipperen.
Op het display wordt de resterende tijd
weergegeven.
Om het juiste tijdstip van de dag te
wijzigen: selecteer de kookzone met
Raak
of
Om de functie voor een kookzone in
De functie uitschakelen: stel de
aan ( gaat aan).
te schakelen: raak
Raak meteen de gewenste kookstand
kookzone in met
en raak
aan. De
resterende tijd telt af naar 00. Het
indicatielampje van de kookzone gaat
uit.
aan. Na 3 seconden gaat
branden.
De functie uitschakelen: wijzig de
kookstand.
5.6 PowerBoost
Deze functie maakt meer vermogen
beschikbaar voor de inductiekookzones.
De functie kan voor een beperkte
tijdsduur voor uitsluitend de
inductiekookzone worden geactiveerd.
Daarna wordt de inductiekookzone
automatisch teruggeschakeld naar de
hoogste kookstand.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
Om de functie voor een kookzone in
te schakelen: raak
aan.
gaat aan.
Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal
en knippert 00. De kookzone
wordt uitgeschakeld.
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
CountUp Timer (De timer met
optelfunctie)
Gebruik deze functie om in de gaten te
houden hoe lang de kookzone werkt.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
De functie inschakelen: raak
van de
Om de functie uit te schakelen: wijzig
de kookstand.
gaat aan. Als het lampje
timer aan.
van de kookzone langzaam knippert,
wordt de tijd opgeteld. De display
5.7 Timer
schakelt tussen
(minuten).
Timer met aftelfunctie
U kunt deze functie gebruiken om in te
stellen hoe lang de kookzone moet
werken voor een kooksessie.
Stel eerst de warmtestand voor de
kookzone in en dan de functie.
Kookzone instellen:raak
meerdere
malen aan tot het lampje van de
gewenste kookzone brandt.
van de
De functie inschakelen: raak
timer aan om de tijd in te stellen (00 - 99
minuten). Als het lampje van de
.
aan.
en getelde tijd
Om in de gaten te houden hoelang de
kookzone werkt: selecteer de kookzone
met . Het indicatielampje van de
kookzone gaat sneller knipperen. De
display geeft aan hoe lang de zone
werkt.
De functie uitschakelen: stel de
kookzone in met
en raak
of
aan. Het indicatielampje van de
kookzone gaat uit.
NEDERLANDS
Kookwekker
U kunt deze functie gebruiken als
kookwekker terwijl de kookplaat is
ingeschakeld en de kookzones niet
werken. De warmtestand op het display
toont
.
De functie inschakelen: Raak
aan.
Raak
of
van de timer aan om de
tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is,
klinkt er een geluidssignaal en knippert
00.
Om de functie uit te schakelen: raak
aan. De vorige kookstand gaat aan.
Als u de kookplaat uitzet,
stopt u deze functie ook.
5.10 Kinderbeveiliging van de
kookplaat
Deze functie voorkomt dat de kookplaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Om de functie in te schakelen: schakel
de kookplaat in met
Het geluidssignaal stopzetten: Raak
aan.
13
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
De functie heeft geen
invloed op de werking van
de kookzones.
met
.
Om de functie uit te schakelen: schakel
de kookplaat in met
5.8 Pauze
Deze functie stelt alle kookzones die in
werking zijn in op de laagste kookstand.
kookstand in. Raak
. Stel geen
4 seconden aan.
gaat aan. Schakel de kookplaat uit
.
Als de functie in werking is, zijn alle
andere symbolen op de
bedieningspanelen vergrendeld.
met
Als de functie actief is, kunnen de
gaat aan. Raak
4 seconden
met .
aan. Stel de kookstand in binnen 10
seconden. U kunt de kookplaat
bedienen. Als u de kookplaat uitschakelt
symbolen
en
De functie gedurende één kooksessie
onderdrukken: zet de kookplaat aan
worden gebruikt. De
functie stopt de timerfuncties niet:
en
.
Raak
aan om de functie in te
schakelen.
gaat aan.De warmte-instelling wordt
verlaagd naar 1.
Voor het uitschakelen van de functie
aan. De voorgaande warmteraakt u
instelling gaat aan.
5.9 Blokkering
U kunt het bedieningspaneel
vergrendelen terwijl de kookzones in
werking zijn. Hiermee wordt voorkomen
dat de kookstand per ongeluk wordt
veranderd.
Stel eerst de kookstand in.
Om de functie in te schakelen: raak
aan.
gaat gedurende 4 seconden
aan.De timer blijft aan.
met , treedt de functie weer in
werking.
5.11 OffSound Control (De
geluiden in- en uitschakelen)
Schakel de kookplaat uit. Raak
3
seconden aan. Het display gaat aan en
uit. Raak
3 seconden aan.
of
gaat branden. Raak
aan om één van
het volgende te kiezen:
•
- de signalen zijn uit
- de signalen zijn aan
•
Om uw keuze te bevestigen moet u
wachten tot de kookplaat automatisch
uitschakelt.
Als de functie op
staat, kunt u de
geluiden alleen horen als:
aanraakt
• u
• Kookwekker naar beneden komt
14
www.aeg.com
• Timer met aftelfunctie naar beneden
komt
• u iets op het bedieningspaneel
plaatst.
Voor de meeste
afzuigkappen wordt het
afstandsbedieniningssysteem
uitgeschakeld. Inschakelen
voordat u de functie
gebruikt. Zie voor meer
informatie de
gebruikershandleiding van
de afzuigkap.
5.12 Vermogensbeheer
• De kookzones zijn gegroepeerd
volgens locatie en aantal fasen van de
kookplaat. Zie afbeelding.
• Elke fase heeft een maximale
elektriciteitslading van 3700 W.
• De functie verdeelt het vermogen
tussen de kookzones aangesloten op
dezelfde fase.
• De functie wordt geactiveerd als de
totale elektriciteitslading van de
kookzones aangesloten op een
enkele fase de 3700 W overschrijdt.
• De functie verlaagt het vermogen
naar de andere kookzones
aangesloten op dezelfde fase.
• De weergave van de warmte-instelling
van de verlaagde zones wisselt af
tussen de gekozen warmte-instelling
en de verlaagde warmte-instelling. Na
enige tijd blijft de weergave van de
warmte-instelling van de verlaagde
zones op de verlaagde warmtestand
staan.
De functie automatisch bedienen
Stel de automatische modus in op H1 –
H6 om de functie automatisch te
bedienen. De kookplaat wordt
oorspronkelijk ingesteld op H5.De
afzuigkap reageert als u de kookplaat in
gebruik neemt. De kookplaat herkent de
temperatuur van de pannen automatisch
en stelt de snelheid van de ventilator
erop af.
Automatische modi
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Modus
H0
Uit
Uit
Uit
Modus
H1
Aan
Uit
Uit
Modus
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H3
Aan
Uit
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H4
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 1
Modus
H5
Aan
Ventilatorsnelheid 1
Ventilatorsnelheid 2
H2 3)
5.13 Hob²Hood
Het is een geavanceerde automatische
functie die de kookplaat op een speciale
afzuigkap aansluit. Zowel de kookplaat
als de afzuigkap heeft een
infraroodontvanger. De snelheid van de
ventilator wordt automatisch bepaald op
basis van de modusinstelling en de
temperatuur van de heetste pan op de
kookplaat. U kunt de ventilator van de
kookplaat handmatig bedienen.
ken2)
NEDERLANDS
Modus
H6
Automa- Koken1)
tische
verlichting
Bak-
Aan
Ventilatorsnelheid 3
Ventilatorsnelheid 2
ken2)
1) De kookplaat detecteert het kookproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
2) De kookplaat detecteert het bakproces en activeert de ventilatorsnelheid overeenkomstig de
automatische modus.
3) Deze modus activeert de ventilator en de verlichting en reageert niet op de temperatuur.
De automatische modus veranderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Raak
3 seconden aan. Het display
gaat aan en uit
3. Raak
3 seconden aan.
4. Raak
gaat.
een paar keer aan tot
aan
van de timer aan om een
5. Raak
automatische modus te selecteren.
Schakel de automatische
modus van de functie uit om
de kookplaat direct te
bedienen op het
kookplaatpaneel.
15
De ventilatorsnelheid handmatig
bedienen
U kunt de functie ook handmatig
bedienen. Raak daartoe
aan als de
kookplaat actief is. Dit schakelt de
automatische bediening van de functie
uit zodat u de ventilatorsnelheid
handmatig kunt veranderen. Als u op
drukt, wordt de ventilatorsnelheid met
één verhoogd. Als u een intensief niveau
bereikt en weer op
drukt, stelt u de
ventilatorsnelheid in op 0 waardoor de
afzuigkapventilator uitschakelt. Om de
ventilator weer te starten met
ventilatorsnelheid 1, raakt u
aan.
Schakel de kookplaat uit en
weer aan om de
automatische bediening van
de functie te activeren.
De verlichting activeren
U kunt de kookplaat instellen om de
verlichting automatisch te activeren als u
de kookplaat aan zet. Zet daarvoor de
automatische modus op H1 – H6.
De verlichting van de
afzuigkap gaat uit 2 minuten
nadat u de kookplaat heeft
uitgeschakeld.
Als u stopt met koken en de
kookplaat uitschakelt, kan de
ventilator nog even blijven
werken. Daarna schakelt het
systeem de ventilator
automatisch uit en wordt
voorkomen dat u de
ventilator per ongeluk de
komende 30 seconden
activeert.
6. FLEXIBELE INDUCTIEKOOKZONE
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 FlexiBridge-functie
De flexibele inductiekookzone bestaat
uit vier gedeelten. De gedeelten kunnen
worden gecombineerd in twee
kookzones met verschillende maten, of in
16
www.aeg.com
één grote kookzone. U kies de
combinatie van de zones door de modus
te kiezen die van toepassing is op het
formaat van het kookgerei dat u wilt
gebruiken. Er bestaan drie modi:
Standaard (automatisch geactiveerd als u
de kookplaat aanzet), Big Bridge (grote
overbrugging) en Max Bridge (maximale
overbrugging).
Gebruik de twee
bedieningsbalken aan de
linkerkant om de kookstand
in te stellen.
Schakelen tussen de modi
Gebruik de tiptoets om tussen de modi
te schakelen:
.
Als u tussen de modi
schakelt dan wordt de
warmte-instelling teruggezet
op0.
Diameter en positie van het kookgerei
Kies de modus die aansluit op de
afmeting en de vorm van het kookgerei.
Het kookgerei moet de geselecteerde
zone zoveel mogelijk bedekken. Plaats
het kookgerei in het midden van de
geselecteerde zone!
Plaats kookgerei met een
bodemdiameter die kleiner is dan 160
mm op het midden van een enkel
gedeelte.
100-160mm
Plaats het kookgerei met een
bodemdiameter die groter is dan 160
mm in het midden van twee gedeelten.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge
Standaardmodus
Deze modus wordt geactiveerd als u de
kookplaat aanzet. Het brengt de
gedeelten samen in twee afzonderlijke
kookzones. U kunt de warmte-instelling
voor iedere zone apart instellen. Gebruik
de twee bedieningsbalken aan de
linkerkant.
Juiste positie voor kookgerei:
NEDERLANDS
17
weer en schakelt de zone na 2 minuten
uit.
Onjuiste positie kookgerei:
Onjuiste positie kookgerei:
6.3 FlexiBridge Big Bridgemodus (grote overbrugging)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt drie achterste
gedeelten samen in één kookzone. Eén
van de voorste gedeelten wordt niet
samengebracht en blijft werken als
afzonderlijke kookzone. U kunt de
warmte-instelling voor elke zone
afzonderlijk instellen. Gebruik twee
bedieningsbalken aan de linker zijkant.
6.4 FlexiBridge Max Bridge
mode (maximale brugmodus)
Om de modus te activeren, drukt u op
totdat het lampje van de juiste modus
ziet. Deze modus brengt alle gedeelten
samen in één kookzone. Gebruik een van
de twee bedieningsbalken links om de
warmte-instelling te bedienen.
Juiste positie voor kookgerei:
Juiste positie voor kookgerei:
Om deze modus te gebruiken moet u
het kookgerei op de drie
samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
twee gedeelten, geeft het display
Om deze modus te gebruiken moet u
het kookgerei op de vier
samengebrachte gedeelten plaatsen. Als
u kookgerei gebruikt dat kleiner is dan
drie gedeelten, geeft het display
weer en schakelt de zone na 2 minuten
uit.
18
www.aeg.com
Algemene informatie:
Onjuiste positie kookgerei:
• de minimale bodemdiameter van het
kookgerei moet voor deze functie 160
mm zijn.
• Het display van de warmte-instelling
voor de bedieningsstrip linksachter
geeft de positie van het kookgerei op
,
de inductiekookzone weer. Voor
midden
6.5
, achter
.
PowerSlide-functie
Deze functie maakt het u mogelijk de
temperatuur aan te passen door het
kookgerei naar een andere positie op de
inductiekookzone te bewegen.
De functie verdeelt de inductiekookzone
in drie zones met verschillende warmteinstellingen. De kookplaat neemt de
positie van het kookgerei weer en past
de warmte-instelling aan op de positie. U
kunt het kookgerei in de voorste, de
middelste of de achterste positie zetten.
Als u het kookgerei in de voorste positie
plaatst, krijgt u de hoogste kookstand.
Om het te verminderen, verplaatst u het
kookgerei naar de middelste of achterste
positie.
• Display van de warmte-instelling voor
de bedieningsstrip linksachter geeft
de warme-instelling weer. Gebruik de
bedieningsstrip linksvoor om de
warmte-instelling te wijzigen.
• Als u de functie voor het eerst
activeert, krijgt u een warmteinstelling
voor de voorste positie,
voor de middelste positie
voor de achterste positie.
en
Gebruik maar één pan als u
met deze functie werkt.
U kunt de warmte-instelling voor elke
positie afzonderlijk wijzigen. De
kookplaat zal uw warmte-instellingen
NEDERLANDS
onthouden voor de volgende keer dat
u de functie activeert.
De functie inschakelen
Plaats om de functie te activeren het
kookgerei in de juiste positie op de
kookzone. Tik op . Het lampje boven
het symbool gaat aan. Als u geen
kookgerei op de kookzone plaatst, gaat
19
flexibele inductiekookzone ingesteld op
.
De functie uitschakelen
Druk op
om de functie uit te
schakelen of zet de warmte-instelling op
. Het lampje boven het symbool
gaat uit.
aan en na 2 minuten wordt de
7. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Kookgerei
Bij een inductiekookzone
zorgt een sterk
elektromagnetisch veld
ervoor dat het kookgerei erg
snel heet wordt.
Gebruik de
inductiekookzones met
geschikt kookgerei.
Materiaal van het kookgerei
• correct: gietijzer, staal, geëmailleerd
staal, roestvrij staal, meerlaagse
bodem (aangemerkt als geschikt voor
inductie door de fabrikant).
• niet correct: aluminium, koper,
messing, glas, keramiek, porselein.
Een pan is geschikt voor een
inductiekookplaat als:
• een beetje water kookt snel op een
zone die ingesteld is op de hoogste
instelling.
• een magneet vast blijft zitten aan de
bodem van het kookgerei.
De afdruk op de flexibele
inductiekookzone kan vies
worden of van kleur
veranderen door schuivende
pannen. U kunt de zone op
de normale manier
schoonmaken.
De bodem van het
kookgerei moet zo dik en
vlak mogelijk zijn.
Afmetingen van de pannen
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van de pan aan.
De efficiëntie van de kookzone heeft
betrekking op de diameter van het
kookgerei. Kookgerei met een diameter
die kleiner is dan het minimum, ontvangt
slechts een deel van het vermogen dat
door de kookzone wordt gegenereerd.
Zie het hoofdstuk
'Technische informatie'.
7.2 Lawaai tijdens gebruik
Als u dit hoort:
• krakend geluid: de pan is gemaakt
van verschillende materialen
(sandwich-constructie).
• fluitend geluid: bij gebruik van de
kookzone met een hoge kookstand
en als de pan is gemaakt van
verschillende materialen (sandwichconstructie).
• zoemen: als u hoge kookstanden
gebruikt.
• klikken: er treedt elektrische
schakeling op.
• sissen, zoemen: de ventilator werkt.
Deze geluiden zijn normaal en hebben
niets met een defect van de kookplaat
te maken.
20
www.aeg.com
7.3 Öko Timer (Eco-timer)
Om energie te besparen schakelt het
verwarmingselement van de kookzone
eerder uit dan het signaal van de timer
met aftelfunctie klinkt. Het verschil in
werkingstijd hangt af van het niveau van
de kookstand en de tijd dat u kookt.
lineair. Wanneer u de kookstand
verhoogt, is dit niet proportioneel met
de toename in stroomverbruik van de
kookzone. Het betekent dat een
kookzone op de medium kookstand
minder dan de helft van het vermogen
gebruikt.
De gegevens in de volgende
tabel dienen slechts als
richtlijn.
7.4 Voorbeelden van
kooktoepassingen
De correlatie tussen de kookstand en het
stroomverbruik van de kookzone is niet
Verwarmings- Gebruik om:
stand
Tijd
(min)
Tips
Bereide gerechten warmhouden.
zoals
nodig
Een deksel op het kookgerei
doen.
1-3
Hollandaisesaus, smelten: boter, chocolade, gelatine.
5 - 25
Van tijd tot tijd mengen.
1-3
Stollen: luchtige omeletten,
gebakken eieren.
10 - 40
Met deksel bereiden.
3-5
Zachtjes aan de kook brengen 25 - 50
van rijst en gerechten op melkbasis, reeds bereide gerechten
opwarmen.
Voeg minimaal twee keer zo
veel vocht toe als rijst en roer
gerechten op melkbasis halverwege de procedure door.
5-7
Stomen van groenten, vis en
vlees.
20 - 45
Voeg een paar eetlepels vocht
toe.
7-9
Aardappelen stomen.
20 - 60
Gebruik max. ¼ l water voor
750 g aardappelen.
7-9
Bereiden van grotere hoeveelheden voedsel, stoofschotels
en soepen.
60 - 150
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
9 - 12
Lichtjes braden: kalfsoester,
zoals
cordon bleu van kalfsvlees, ko- nodig
teletten, rissoles, worstjes, lever, roux, eieren, pannenkoeken, donuts.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
12 - 13
Door-en-door gebraden, opgebakken aardappelen, lendenbiefstukken, steaks.
Halverwege de bereidingstijd
omdraaien.
14
Aan de kook brengen van water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van friet.
-1
5 - 15
Aan de kook brengen van grote hoeveelheden water. PowerBoost is geactiveerd.
NEDERLANDS
7.5 Praktische tips voor
Hob²Hood
Andere op afstand bediende
apparaten kunnen het
signaal hinderen. Gebruik
geen op afstand bedienbare
apparaten op het moment
dat u de functie op de
kookplaat gebruikt.
Als u de kookplaat bedient met de
functie:
• Bescherm het afzuigkappaneel tegen
direct zonlicht.
• Breng geen halogeenverlichting aan
in het afzuigkappaneel.
• Dek het afzuigkappaneel niet af.
• Onderbreek het signaal tussen de
kookplaat en de afzuigkap niet
(bijvoorbeeld met een hand of een
handgreep van een pan). Zie de
afbeelding.
De afzuigkap in de afbeelding is
slechts een voorbeeld.
21
Afzuigkappen met de Hob²Hood
functie
Zie de consumentenwebsite voor de
volledige reeks afzuigkappen die met
deze functie werken. De AEGafzuigkappen die met deze functie
hebben.
werken moeten het symbool
8. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Algemene informatie
• Maak de kookplaat na ieder gebruik
schoon.
• Gebruik altijd pannen met een schone
bodem.
• Krassen of donkere vlekken op de
oppervlakte hebben geen invloed op
de werking van de kookplaat.
• Gebruik een specifiek
schoonmaakmiddel voor het
oppervlak van de kookplaat.
• Gebruik een speciale schraper voor
de glazen plaat.
8.2 De kookplaat
schoonmaken
• Verwijder direct: gesmolten plastic,
gesmolten folie, suiker en
suikerhoudende gerechten. Anders
kan het vuil de kookplaat
beschadigen. Doe voorzichtig om
brandwonden te voorkomen. Plaats
de speciale schraper schuin op de
glazen plaat en verwijder resten door
het blad over het oppervlak te
schuiven.
• Verwijder nadat de kookplaat
voldoende is afgekoeld: kalk- en
waterkringen, vetspatten en
metaalachtig glanzende
verkleuringen. Reinig de kookplaat
met een vochtige doek en een beetje
22
www.aeg.com
niet-schurend reinigingsmiddel.
Droog de kookplaat na reiniging af
met een zachte doek.
• Verkleuring glanzende metalen
verwijderen: reinig het glazen
oppervlak met een doek en een
oplossing van water met azijn.
9. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
U kunt de kookplaat niet inschakelen of bedienen.
De kookplaat is niet aange- Controleer of de kookplaat
sloten op een stopcontact of goed is aangesloten op het
is niet goed geïnstalleerd.
lichtnet. Raadpleeg het aansluitdiagram.
De zekering is doorgeslagen.
oplossing
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Stel gedurende 10 seconden Schakel de kookplaat opgeen kookstand in.
nieuw in en stel de kookstand binnen 10 seconden
in.
U hebt twee of meer tiptoet- Raak slechts één tiptoets tesen tegelijk aangeraakt.
gelijk aan.
Pauze werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
Er ligt water of er zitten vetspatten op het bedieningspaneel.
Reinig het bedieningspaneel.
Er klinkt een geluidssignaal
U hebt een of meer tiptoeten de kookplaat wordt uitsen afgedekt.
geschakeld.
Er weerklinkt een geluidssignaal als de kookplaat wordt
uitgeschakeld.
Verwijder het voorwerp van
de tiptoetsen.
De kookplaat schakelt uit.
Verwijder het object van de
tiptoets.
U hebt iets op de tiptoets
geplaatst.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
23
oplossing
Het indicatielampje van rest- De zone is niet heet, omdat
warmte gaat niet aan.
hij slechts kortstondig is bediend of de sensor beschadigd is.
Als de kookzone lang genoeg in werking is geweest
om heet te zijn, neemt u
contact op met de klantenservice.
Hob²Hood werkt niet?
U heeft het bedieningspaneel afgedekt.
Verwijder het voorwerp van
het bedieningspaneel.
Automatisch opwarmen
werkt niet.
De zone is heet.
Laat de zone voldoende afkoelen.
De hoogste verwarmingsstand is ingesteld.
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als de
functie.
De kookstand schakelt tussen twee kookstanden.
Vermogensbeheer werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De sensorvelden worden
warm.
Het kookgerei is te groot of
staat te dicht bij het bedieningspaneel.
Plaats groter kookgerei op
de achterste kookzones indien nodig.
Er klinkt geen geluidsignaal
wanneer u de sensorvelden
van het bedieningspaneel
aanraakt.
De signalen zijn uit.
Activeer het geluid. Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
De flexibele inductiekookzo- De pan staat op een verne verwarmt de pan niet.
keerde plek op de flexibele
inductiekookzone.
Zet de pan op de juiste plek
op de flexibele inductiekookzone. De plaats van de
pan is afhankelijk van de geactiveerde functie of functiemodus. Zie "Flexibele inductiekookruimte".
De diameter van de bodem
van de pan is niet goed voor
de geactiveerde functie of
functiemodus.
Gebruik alleen pannen met
een diameter die geschikt is
voor de geactiveerde functie
of functiemodus. Gebruik
pannen met een diameter
kleiner dan 160 mm op één
deel van de flexibele inductiekookzone. Zie "Flexibele
inductiekookruimte".
gaat branden.
Kinderbeveiliging van de
kookplaat of Blokkering
werkt.
Raadpleeg "Dagelijks gebruik".
gaat branden.
Er staat geen kookgerei op
de zone.
Zet kookgerei op de zone.
24
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
Het kookgerei is niet geschikt.
Gebruik geschikt kookgerei.
Zie 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
De diameter aan de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de zone.
Gebruik kookgerei met de
juiste afmetingen. Raadpleeg "Technische gegevens".
FlexiBridge werkt. Eén of
meerdere delen van de werkende functiemodus wordt
niet afgedekt door de pan.
Zet de pan op het juiste aantal delen van de werkende
functiemodus of wijzig de
functiemodus. Zie "Flexibele
inductiekookruimte".
PowerSlide werkt. Er worden Gebruik slechts één pan. Zie
twee pannen geplaatst op
"Flexibele inductiekookruimde flexibele inductiekookzo- te".
ne.
en een getal gaat branden.
Er heeft zich een fout in de
kookplaat voorgedaan.
Schakel de kookplaat uit en
na 30 seconden weer in. Als
weer aangaat, trek dan
de stekker van de kookplaat
uit het stopcontact. Steek de
stekker van de kookplaat er
na 30 seconden weer in. Als
het probleem zich blijft voordoen neem dan contact op
met een erkend servicecentrum.
U kunt een constant piepge- De elektrische aansluiting is
luid horen.
onjuist.
9.2 Als u het probleem niet
kunt oplossen...
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling. Zie voor
deze gegevens het typeplaatje. Geef ook
de driecijferige code voor het
glaskeramiek (bevindt zich op de hoek
van het glazen oppervlak) en de
foutmelding die wordt weergegeven.
Trek de stekker van de kookplaat uit het stopcontact.
Laat de installatie controleren door een erkende elektricien.
Verzeker u ervan dat u de kookplaat
correct gebruikt heeft. Bij onjuist gebruik
van het apparaat wordt het bezoek van
de onderhoudstechnicus van de
klantenservice of de vakhandelaar in
rekening gebracht, zelfs tijdens de
garantieperiode. De instructies over het
service center en de garantiebepalingen
vindt u in het garantieboekje.
NEDERLANDS
25
10. TECHNISCHE GEGEVENS
10.1 Typeplaatje
Model IKE85471FB
Type 62 D5A 05 AA
Inductie 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC productnummer 949 597 359 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Vervaardigd in Duitsland
7.35 kW
10.2 Specificatie kookzones
Kookzone
Nominaal vermogen (max
warmte-instelling) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale duur
[min]
Diameter van
het kookgerei
[mm]
Middenvoor
2300
3200
10
125 - 210
Rechtsvoor
1400
2500
4
125 - 145
Rechtsachter
1800
2800
10
145 - 180
Flexibele induc- 2300
tiekookzone
3200
10
minimum 100
Het vermogen van de kookzones kan
enigszins afwijken van de gegevens in de
tabel. Het verandert met het materiaal
en de afmetingen van het kookgerei.
Gebruik voor optimale kookresultaten
alleen kookgerei met een diameter niet
groter dan vermeld in de tabel.
11. ENERGIEZUINIGHEID
11.1 Productinformatie volgens EU 66/2014
Modelidentificatie
IKE85471FB
Type kooktoestel
Ingebouwde
kookplaat
Aantal kookzones
3
Aantal kookzones
1
Verwarmingstechnologie
Inductie
Diameter ronde kookzones Middenvoor
(Ø)
Rechtsvoor
Rechtsachter
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Lengte (L) en breedte (B)
van kookgedeelte
L 45,9 cm
B 21,4 cm
Links
26
www.aeg.com
Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)
Middenvoor
Rechtsvoor
Rechtsachter
177,0 Wh / kg
180,2 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookzone (EC electric cooking)
Links
182,6 Wh / kg
Energieverbruik van de
kookplaat (EC electric hob)
EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische
kookapparaten - deel 2: Kookplaten Methodes voor het meten van de
prestatie
11.2 Energiebesparing
U kunt elke dag energie besparen tijdens
het koken door de onderstaande tips te
volgen.
179,9 Wh / kg
• Doe indien mogelijk altijd een deksel
op de pan.
• Zet uw kookgerei op de kookzone
voordat u deze activeert.
• Zet kleiner kookgerei op kleinere
kookzones.
• Plaats het kookgerei precies in het
midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het eten
warm te houden of te smelten.
• Warm alleen de hoeveelheid water op
die u nodig heeft.
12. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
FRANÇAIS
27
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................27
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................30
3. INSTALLATION..........................................................................................................32
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................34
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 36
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE.......................................................41
7. CONSEILS.................................................................................................................. 44
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE...................................................................................46
9. DÉPANNAGE.............................................................................................................47
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....................................................................50
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE............................................................................... 51
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
28
www.aeg.com
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des
instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité leur ont été données et si les risques
encourus ont été appréhendés.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil
lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il
refroidit. Les parties accessibles sont chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
1.2 Sécurité générale
•
•
AVERTISSEMENT : L'appareil et ses parties
accessibles deviennent chauds pendant son
fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être
tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
29
AVERTISSEMENT : Il peut être dangereux de laisser
chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance
sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer
un incendie.
N'essayez JAMAIS d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
ATTENTION : Toute cuisson doit être surveillée. Une
cuisson courte doit être surveillée en permanence.
AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! N'entreposez
rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique / en verre est fissurée,
éteignez l'appareil et débranchez-le. Si l'appareil est
branché à l'alimentation secteur directement en
utilisant une boîte de jonction, retirez le fusible pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation secteur. Dans
tous les cas, contactez le service après-vente agréé.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les dispositifs
de protection pour table de cuisson conçus ou
indiqués comme adaptés par le fabricant de l'appareil
de cuisson dans les instructions d'utilisation, ou les
dispositifs de protection pour table de cuisson
intégrés à l'appareil. L'utilisation de dispositifs de
protection non adaptés peut entraîner des accidents.
30
www.aeg.com
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour
éviter que la moisissure ne provoque
de gonflements.
• Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
• N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de
l'ouverture de celles-ci.
• Chaque appareil est doté de
ventilateurs de refroidissement dans
le fond.
• Si l'appareil est installé au-dessus
d'un tiroir :
– Ne rangez pas de feuilles ni de
petits bouts de papier qui
pourraient être aspirés et
endommager les ventilateurs de
refroidissement ou le système de
refroidissement.
– Laissez une distance d'au moins 2
cm entre le fond de l'appareil et
les objets rangés dans le tiroir.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Avant toute intervention, assurez-vous
que l'appareil est débranché.
• Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
• Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
• Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
• Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
• Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
• Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
• Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre
centre de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
• La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
peut pas être enlevée sans outils.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
FRANÇAIS
• Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
un disjoncteur différentiel et des
contacteurs.
• L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
• Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
• Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
• Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
• Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
• Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
• Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
• Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
• Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
• N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
• N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
• Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
• Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
31
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
• Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
• Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
• Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
• L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible
que l'huile n'ayant jamais servi.
• Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
• Ne posez pas de couvercle de
casserole chaud sur la surface en
verre de la table de cuisson.
• Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
• Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur
l'appareil. Sa surface risque d'être
endommagée.
• Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
• Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
• N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients
dont le fond est endommagé et
rugueux. Ils risqueraient de rayer le
verre ou la surface vitrocéramique.
32
www.aeg.com
Soulevez toujours ces objets lorsque
vous devez les déplacer sur la surface
de cuisson.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
• Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
• Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
2.5 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
2.6 Maintenance
• Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
• Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble suivant : H05V2V2-F qui
doit supporter une température
minimale de 90 °C. Contactez votre
service après-vente.
3.4 Montage
Numéro de série ....................
3.2 Tables de cuisson
intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
3.3 Câble d'alimentation
• La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
min.
500mm
min.
50mm
FRANÇAIS
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min. 60mm
min.
28 mm
min.
12 mm
min.
20 mm
33
34
www.aeg.com
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
4.1 Description de la table de cuisson
3
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Bandeau de commande
3 Zone de cuisson à induction flexible
composée de quatre sections
1
1
2
4.2 Description du bandeau de commande
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les
voyants et les signaux sonores indiquent les fonctions activées.
TouFonction
che
sensitive
Commentaire
1
MARCHE/ARRÊT
Pour allumer et éteindre la table de cuisson.
2
Verrou. / Dispositif de sécurité enfants
Pour verrouiller ou déverrouiller le bandeau
de commande.
3
PowerSlide
Pour activer et désactiver la fonction.
4
FlexiBridge
Pour parcourir les trois modes de la fonction.
-
Indicateur du niveau de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
-
Voyants du minuteur des
zones de cuisson
Pour indiquer la zone à laquelle se réfère la
durée sélectionnée.
-
Affichage du minuteur
Pour indiquer la durée, en minutes.
5
6
7
FRANÇAIS
TouFonction
che
sensitive
35
Commentaire
Hob²Hood
Pour activer et désactiver le mode manuel
de la fonction.
9
Pause
Pour activer et désactiver la fonction.
10
PowerBoost
Pour activer et désactiver la fonction.
Bandeau de sélection
Pour sélectionner un niveau de cuisson.
-
Pour choisir la zone de cuisson.
-
Pour augmenter ou diminuer la durée.
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson d'une zone
de cuisson à induction flexible.
8
11
-
12
/
13
-
14
4.3 Indicateurs de niveau de cuisson
Écran d'affichage
Description
La zone de cuisson est désactivée.
La zone de cuisson est activée.
-
Pause est activée.
Démarrage automatique de la cuisson est activée.
PowerBoost est activée.
+ chiffre
Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
/
OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à 3 niveaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / chaleur résiduelle.
/
Verrou. /Dispositif de sécurité enfants est activée.
Le récipient est inapproprié ou trop petit, ou bien il n'y a pas de récipient sur la zone de cuisson.
Arrêt automatique est activée.
/
/
PowerSlide est activée.
36
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control (Voyant
de chaleur résiduelle à 3
niveaux)
AVERTISSEMENT!
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des plats de
cuisson. La table vitrocéramique est
chauffée par la chaleur des récipients.
/
/
La chaleur
résiduelle peut être source
de brûlures. Le voyant
indique le niveau de chaleur
résiduelle.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
5.2 Arrêt automatique
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
• toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
• vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
• vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
• la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
• vous avez utilisé un récipient
inadapté. Le symbole
s'allume et
la zone de cuisson se désactive
automatiquement au bout de
2 minutes.
• vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Au bout de quelques
s'allume et la table de
instants,
cuisson s'éteint.
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Niveau de cuisson
,1-3
La table de cuisson
s'éteint au bout de
6 heures
4-7
5 heures
8-9
4 heures
10 - 14
1,5 heure
5.3 Niveau de cuisson
Pour régler ou modifier le niveau de
cuisson :
Appuyez sur le niveau de cuisson
souhaité sur le bandeau de sélection, ou
déplacez votre doigt sur le bandeau de
sélection jusqu'à atteindre le niveau de
cuisson souhaité.
5.4 Utilisation des zones de
cuisson
Posez le récipient au centre de la zone
sélectionnée. Les zones de cuisson à
induction s'adaptent automatiquement
au diamètre du fond du récipient utilisé.
Vous pouvez cuisiner avec de grands
récipients placés sur deux zones de
FRANÇAIS
cuisson en même temps. Le récipient
doit couvrir les centres des deux zones .
5.5 Démarrage automatique
de la cuisson
Activez cette fonction pour obtenir le
niveau de cuisson souhaité plus
rapidement. Lorsqu'elle est activée, la
zone commence par chauffer au niveau
de cuisson le plus élevé, puis revient au
niveau de cuisson souhaité.
Pour activer la fonction, la
zone de cuisson doit être
froide
Pour activer la fonction pour une zone
(
de cuisson : appuyez sur
s'allume). Réglez immédiatement le
niveau de cuisson souhaité. Au bout de
3 secondes,
s'allume.
37
Sélectionnez d'abord le niveau de
cuisson de la zone de cuisson, puis
réglez la fonction.
Pour régler la zone de cuisson :
appuyez sur
à plusieurs reprises
jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de
cuisson nécessaire s'allume.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
du minuteur pour régler la
touche
durée (de 00 à 99 minutes). Lorsque le
voyant de la zone de cuisson commence
à clignoter lentement, le décompte
commence.
Pour afficher le temps restant : réglez
la zone de cuisson avec . Le voyant de
la zone de cuisson clignote rapidement.
L'affichage indique la durée restante.
Pour changer l'heure : réglez la zone de
cuisson avec
. Appuyez sur
ou
.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
Pour désactiver la fonction :
5.6 PowerBoost
et appuyez sur . Le temps restant est
décompté jusqu'à 00. Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur
s'allume.
.
Pour désactiver la fonction : modifiez le
niveau de cuisson.
5.7 Minuteur
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
sélectionnez la zone de cuisson avec
Lorsque la durée est
écoulée, un signal sonore
retentit et 00 clignote. La
zone de cuisson se
désactive.
Pour arrêter le son : appuyez sur
.
CountUp Timer (Minuteur progressif)
Cette fonction permet de vérifier la
durée de fonctionnement de la zone de
cuisson sélectionnée.
Pour régler la zone de cuisson :
à plusieurs reprises
appuyez sur
jusqu'à ce que l'indicateur d'une zone de
cuisson nécessaire s'allume.
Pour activer la fonction : appuyez sur la
touche
du minuteur.
s'allume.
Lorsque le voyant de la zone de cuisson
clignote lentement, le minuteur démarre.
L'affichage indique, en alternance,
le nombre de minutes écoulées.
et
38
www.aeg.com
Pour afficher le temps de
fonctionnement de la zone de cuisson :
réglez la zone de cuisson avec . Le
voyant de la zone de cuisson clignote
rapidement. L'affichage indique la durée
de fonctionnement de la zone.
Pour désactiver la fonction :
et appuyez sur
ou . Le voyant de la
zone de cuisson commence à clignoter
rapidement.
Minuterie indépendante
Vous pouvez utiliser cette fonction
comme Minuterie lorsque la table de
cuisson est allumée mais que les zones
de cuisson ne sont pas activées.
L'affichage du niveau de cuisson indique
.
Pour activer cette fonction : appuyez
ou
sur . Appuyez sur la touche
du minuteur pour régler la durée.
Lorsque la durée est écoulée, un signal
sonore retentit et 00 clignote.
.
Cette fonction est sans effet
sur le fonctionnement des
zones de cuisson.
.
s'affiche pendant 4 secondes.Le
minuteur reste activé.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur . Le niveau de cuisson précédent
s'allume.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction est également
désactivée.
5.10 Dispositif de sécurité
enfants
Cette fonction permet d'éviter une
utilisation involontaire de la table de
cuisson.
Pour activer la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
4 secondes.
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, tous les
autres symboles du bandeau de
commande sont verrouillés.
Lorsque la fonction est activée,
les
symboles et
peuvent être utilisés. La
fonction ne désactive pas les fonctions
Appuyez sur
Pour activer la fonction : appuyez sur
de cuisson. Appuyez sur
5.8 Pause
du minuteur :
Vous pouvez verrouiller le bandeau de
commande pendant que les zones de
cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi
une modification accidentelle du réglage
du niveau de cuisson.
Réglez d'abord le niveau de cuisson.
sélectionnez la zone de cuisson avec
Pour arrêter le son : appuyez sur
5.9 Verrou.
et
pour activer la fonction.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction : allumez la
table de cuisson en appuyant sur . Ne
sélectionnez pas de réglage de niveau
de cuisson. Appuyez sur
4 secondes.
pendant
s'allume. Éteignez la
table de cuisson en appuyant sur
.
Pour désactiver la fonction le temps
d'une cuisson : allumez la table de
cuisson en appuyant sur
.
s'allume.
s'allume.Le réglage de la chaleur est
abaissé à 1.
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
pendant 4 secondes.
Appuyez sur
Réglez le niveau de cuisson dans les
10 secondes qui suivent. Vous pouvez
utiliser la table de cuisson. Lorsque vous
la touche . Le réglage de chaleur
précédent s'allume.
éteignez la table de cuisson avec
fonction est de nouveau activée.
, la
FRANÇAIS
39
5.11 OffSound Control
(Activation et désactivation
des signaux sonores)
Éteignez la table de cuisson. Appuyez
sur
pendant 3 secondes. L'affichage
s'allume, puis s'éteint. Appuyez sur
pendant 3 secondes ;
ou
s'allume.
du minuteur
Appuyez sur la touche
pour choisir l'une des options suivantes :
•
- les signaux sonores sont
désactivés
5.13 Hob²Hood
•
- les signaux sonores sont activés
Pour confirmer le réglage, attendez que
la table de cuisson s'éteigne
automatiquement.
Lorsque cette fonction est réglée sur
l'appareil émet des signaux sonores
uniquement lorsque :
•
•
•
•
,
vous appuyez sur
Minuterie indépendante se termine
Minuteur dégressif se termine
vous posez un objet sur le bandeau
de commande.
5.12 Gestionnaire de
puissance
• Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
• Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3700 W.
• La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
• La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3700 W.
• La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
• L'affichage des niveaux de cuisson
des zones réduites alterne entre le
niveau de cuisson choisi et le niveau
de cuisson réduit. Après quelques
minutes, l'affichage des niveaux de
cuisson des zones réduites affiche le
niveau de cuisson réduit seul.
Il s'agit d'une fonction automatique de
pointe permettant de relier la table de
cuisson à une hotte spéciale. La table de
cuisson et la hotte ont toutes deux un
communicateur à signal infrarouge. La
vitesse du ventilateur est
automatiquement définie en fonction du
réglage du mode et de la température
du plat le plus chaud sur la table de
cuisson. Vous pouvez également faire
fonctionner manuellement le ventilateur
de la table de cuisson.
Sur la plupart des hottes, le
système de commande à
distance est désactivé par
défaut. Activez-le avant
d'utiliser cette fonction. Pour
plus d'informations,
reportez-vous au manuel
d'utilisation de la hotte.
Activation automatique de la fonction
Pour activer automatiquement la
fonction, réglez le mode automatique sur
H1 - H6. La table de cuisson est réglée
au départ sur H5.La hotte réagit chaque
fois que vous utilisez la table de cuisson.
La table de cuisson détecte
automatiquement la température du
récipient et ajuste la vitesse du
ventilateur.
Modes automatiques
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H0 Désac.
Désac.
Désac.
40
www.aeg.com
Éclaira- Faire
Faire frige auto- bouillir1) re2)
matique
Mode H1 Act.
Désac.
Mode
H2 3)
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H3 Act.
Désac.
Mode H4 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 1
Mode H5 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 1
lateur 2
Mode H6 Act.
Vitesse
Vitesse
du venti- du ventilateur 2
lateur 3
Act.
Désac.
Vitesse
du ventilateur 1
1) La table de cuisson détecte le processus
d'ébullition et sélectionne la vitesse du ventilateur
en fonction du mode automatique.
2) La table de cuisson détecte le processus de friture et sélectionne la vitesse du ventilateur en
fonction du mode automatique.
3) Ce mode active le ventilateur et l'éclairage,
sans tenir compte sur la température.
Modification du mode automatique
1. Éteignez l'appareil
pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur
L'affichage s'allume, puis s'éteint.
3. Appuyez sur
pendant 3 secondes.
4. Appuyez plusieurs fois sur
ce que
jusqu'à
s'affiche.
du
5. Appuyez sur la touche
minuteur pour sélectionner un mode
automatique.
Pour faire fonctionner
directement la hotte,
désactivez le mode
automatique de la fonction
sur le bandeau de
commande de la hotte.
Lorsque la cuisson est
terminée et que vous
désactivez la table de
cuisson, le ventilateur de la
hotte peut continuer de
fonctionner pendant un
certain temps. Au bout d'un
moment, le système
désactive automatiquement
le ventilateur et vous
empêche de l'activer
accidentellement durant les
30 secondes qui suivent.
Activation manuelle de la vitesse du
ventilateur
Vous pouvez également activer la
fonction manuellement. Pour ce faire,
appuyez sur la touche
lorsque la table
de cuisson est allumée. Cela désactive le
fonctionnement automatique de la
fonction et vous permet de modifier
manuellement la vitesse du ventilateur.
En appuyant sur la touche , la vitesse
du ventilateur est augmentée d'un palier.
Lorsque vous atteignez un niveau intensif
à
et que vous appuyez sur la touche
nouveau, la vitesse du ventilateur revient
à 0, désactivant ainsi le ventilateur de la
hotte. Pour réactiver le ventilateur à
vitesse 1, appuyez sur la touche .
Pour activer le
fonctionnement
automatique de la fonction,
éteignez puis rallumez la
table de cuisson.
Activation de l'éclairage
Vous pouvez régler la table de cuisson
pour activer automatiquement l'éclairage
dès que la table de cuisson est allumée.
Pour ce faire, réglez le mode
automatique sur H1 - H6.
L'éclairage de la hotte
s'éteint 2 minutes après
avoir éteint la table de
cuisson.
FRANÇAIS
41
6. ZONE DE CUISSON À INDUCTION FLEXIBLE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Fonction FlexiBridge
La zone de cuisson à induction flexible
est composée de quatre sections. Les
sections peuvent être associées en deux
zones de cuisson de taille différente ou
en une seule grande zone de cuisson.
Choisissez la combinaison de sections en
sélectionnant le mode le plus adapté à la
taille du récipient que vous souhaitez
utiliser. Trois modes sont proposés :
Standard (s'active automatiquement
lorsque vous allumez la table de cuisson),
Big Bridge et Max Bridge.
100-160mm
Placez l'ustensile avec un fond de plus
de 160 mm de diamètre au centre entre
deux sections.
Pour régler le niveau de
cuisson, utilisez deux
bandeaux de sélection du
côté gauche.
Basculement entre les modes
Pour basculer entre les modes, utilisez la
touche sensitive :
.
> 160 mm
6.2 Mode standard FlexiBridge
Lorsque vous basculez entre
les modes, le niveau de
cuisson revient à 0.
Ce mode s'active lorsque vous allumez la
table de cuisson. Il relie les sections en
deux zones de cuisson distinctes. Vous
pouvez régler séparément le niveau de
cuisson de chaque zone. Utilisez deux
bandeaux de sélection du côté gauche.
Diamètre et position de l'ustensile
Choisissez le mode qui correspond aux
dimensions et à la forme de l'ustensile.
L'ustensile doit recouvrir le plus possible
la zone sélectionnée. Placez l'ustensile
au centre de la zone sélectionnée !
Placez l'ustensile avec un fond de moins
de 160 mm de diamètre au centre sur
une seule section.
Bonne position du récipient :
42
www.aeg.com
Mauvaise position du récipient :
Mauvaise position du récipient :
6.3 FlexiBridge Mode Big
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
correspondant s'allume. Ce mode relie
trois sections arrière en une seule zone
de cuisson. La seule section avant n'est
pas reliée et fonctionne comme une
zone de cuisson séparée. Vous pouvez
régler le niveau de cuisson séparément
pour chaque zone. Utilisez les deux
bandeaux de sélection de gauche.
6.4 FlexiBridge Mode Max
Bridge
Pour activer ce mode, appuyez
jusqu'à ce que le voyant de mode
correspondant s'allume. Ce mode
fusionne toutes les sections en une seule
zone de cuisson. Pour régler le niveau de
cuisson, utilisez un des deux bandeaux
de sélection de gauche.
Bonne position du récipient :
Bonne position du récipient :
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les trois sections
fusionnées. Si vous utilisez un récipient
plus petit que les deux sections,
et la zone s'éteint
l'affichage indique
au bout de 2 minutes.
Pour utiliser ce mode, vous devez placer
l'ustensile sur les quatre sections
fusionnées. Si vous utilisez un récipient
plus petit que les trois sections,
et la zone s'éteint
l'affichage indique
au bout de 2 minutes.
FRANÇAIS
43
Informations générales :
Mauvaise position du récipient :
• Le fond de l'ustensile doit présenter
un diamètre minimal de 160 mm pour
cette fonction.
• L'affichage du niveau de cuisson pour
le bandeau de sélection arrière
gauche indique la position de
l'ustensile sur la zone de cuisson à
induction. Avant
arrière
6.5
, milieu
,
.
Fonction PowerSlide
Cette fonction vous permet de régler la
température en déplaçant l'ustensile à
un autre endroit de la zone de cuisson à
induction.
Cette fonction divise la zone de cuisson
à induction en trois zones ayant chacune
un niveau de cuisson différent. La table
de cuisson détecte la position du
récipient et ajuste le niveau de cuisson
en fonction de sa position. Vous pouvez
placer l'ustensile à l'avant, au milieu ou à
l'arrière. Si vous posez le récipient à
l'avant, le niveau de cuisson le plus élevé
est sélectionné. Pour le diminuer,
déplacez le récipient vers le milieu ou
l'arrière.
N'utilisez qu'un seul
récipient lorsque vous
utilisez cette fonction.
• L'affichage du niveau de cuisson pour
le bandeau de sélection avant gauche
indique le niveau de cuisson. Pour
changer le niveau de cuisson,
utilisez le bandeau de sélection
avant gauche.
• Lorsque vous activez cette fonction
pour la première fois, les niveaux de
cuisson sont
avant,
pour la position
pour la position du milieu et
pour la position arrière.
44
www.aeg.com
Vous pouvez changer les niveaux de
cuisson séparément pour chaque
position. La table de cuisson se
souviendra des niveaux de cuisson la
prochaine fois que vous activerez
cette fonction.
Activation de la fonction
Pour activer la fonction, posez
correctement le récipient sur la zone de
cuisson. Appuyez sur . Le voyant situé
au-dessus du symbole s'allume. Si vous
ne placez pas l'ustensile sur la zone de
cuisson,
s'allume et, au bout de
2 minutes, la zone de cuisson à induction
flexible est réglée sur
.
Désactivation de la fonction
Pour désactiver la fonction, appuyez sur
ou réglez le niveau de cuisson sur
.
Le voyant situé au-dessus du symbole
s'éteint.
7. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
Matériaux des récipients
• adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
• inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent pour
l'induction si :
• une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un bref
laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
• un aimant adhère au fond du
récipient.
L'impression de la zone de
cuisson à induction flexible
peut se salir ou changer de
couleur en déplaçant le
récipient. Vous pouvez
nettoyer cette zone
normalement.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au
diamètre du fond du récipient utilisé,
jusqu'à une certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
7.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
• un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
• un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
• un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
• un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
• un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
FRANÇAIS
Ces bruits sont normaux et n'indiquent
pas une anomalie de la table de
cuisson.
7.3 Öko Timer (Minuteur éco)
Pour réaliser des économies d'énergie, la
zone de cuisson se désactive
automatiquement avant le signal du
minuteur. La différence de temps de
fonctionnement dépend du niveau et de
la durée de cuisson.
45
de puissance n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le réglage de la chaleur,
il n'est pas proportionnel à
l'augmentation de la consommation de
puissance. Cela signifie qu'une zone de
cuisson à moyenne température utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les données du tableau sont
fournies à titre indicatif
uniquement.
7.4 Exemples de cuisson
La corrélation entre le réglage de la
chaleur d'une zone et sa consommation
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
Conservez les aliments cuits au au bechaud.
soin
Placez un couvercle sur le récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, chocolat, gélatine.
5 - 25
Mélangez de temps en temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à base
de riz et de laitage, réchauffer
des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus de liquide que le riz, mélangez les plats de lait à michemin de la procédure.
5-7
Cuire à la vapeur des légumes, 20 - 45
du poisson et de la viande.
Ajoutez quelques cuillères à
soupe de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à
la vapeur.
20 - 60
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et des
soupes.
60 - 150
Ajoutez jusqu'à 3 l de liquide,
plus les ingrédients.
9 - 12
Poêler à feu doux : escalopes,
cordons bleus de veau, côtelettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, beignets.
au besoin
Retournez à mi-cuisson.
12 - 13
Cuisson à température élevée 5 - 15
des pommes de terre rissolées,
filets, steaks.
-1
Retournez à mi-cuisson.
46
www.aeg.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch, bœuf
braisé), cuire des frites.
Faire bouillir une grande quantité d'eau. PowerBoost is activated.
7.5 Conseils et astuces pour
Hob²Hood
Lorsque vous faites fonctionner la table
de cuisson avec la fonction :
• Protégez le bandeau de commande
de la hotte des rayons directs du
soleil.
• Ne dirigez pas de lumière halogène
sur le bandeau de commande de la
hotte.
• Ne recouvrez pas le bandeau de
commande de la table de cuisson.
• N'interrompez pas le signal entre la
table de cuisson et la hotte (par
exemple avec la main ou la poignée
d'un ustensile). Reportez-vous à
l'image.
La hotte sur l'illustration est
uniquement donnée à titre d'exemple.
D'autres appareils
commandés à distance
peuvent bloquer le signal.
N'utilisez pas d'appareils
commandés à distance au
moment où vous utilisez la
fonction sur la table de
cuisson.
Hottes de cuisinière dotées de la
fonction Hob²Hood
Pour trouver la gamme complète des
hottes dotées de cette fonction,
consultez notre site web destiné aux
consommateurs. Les hottes AEG qui sont
dotées de cette fonction doivent porter
le symbole .
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Informations générales
• Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
• Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
FRANÇAIS
• Les rayures ou les taches sombres sur
la surface n'ont aucune incidence sur
le fonctionnement de la table de
cuisson.
• Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
• Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
8.2 Nettoyage de la table de
cuisson
• Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques, sucre et
aliments contenant du sucre. Sinon, la
saleté pourrait endommager la table
de cuisson. Veillez à ne pas vous
brûler. Tenez le racloir spécial incliné
47
sur la surface vitrée et faites glisser la
lame du racloir pour enlever les
salissures.
• Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un détergent non abrasif.
Après le nettoyage, séchez la table de
cuisson à l'aide d'un chiffon doux.
• Pour retirer les décolorations
métalliques brillantes : utilisez une
solution d'eau additionnée de
vinaigre et nettoyez la surface vitrée
avec un chiffon humide.
9. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
9.1 Que faire, quand...
Problème
Cause possible
Solution
Vous ne pouvez pas mettre
en fonctionnement la table
de cuisson.
La table de cuisson n'est pas
connectée à une source
d'alimentation électrique ou
le branchement est incorrect.
Vérifiez que la table de cuisson est correctement branchée à une source d'alimentation électrique. Reportezvous au schéma de branchement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anomalie.
Si les fusibles disjonctent de
manière répétée, faites appel à un électricien qualifié.
Vous ne réglez pas le réglage de la chaleur pendant 10
secondes.
Allumez de nouveau la table
de cuisson et réglez le niveau de cuisson en moins de
10 secondes.
Vous avez appuyé sur plusieurs touches sensitives en
même temps.
N'appuyez que sur une seule
touche sensitive à la fois.
Pause est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
48
www.aeg.com
Problème
Cause possible
Solution
Il y a de l'eau ou des taches Nettoyez le bandeau de
de graisse sur le bandeau de commande.
commande.
Un signal sonore retentit et
la table de cuisson s'éteint.
Un signal sonore retentit
lorsque la table de cuisson
est éteinte.
Vous avez posé quelque
chose sur une ou plusieurs
touches sensitives.
Retirez l'objet des touches
sensitives.
La table de cuisson est désactivée.
Vous avez posé quelque
Retirez l'objet de la touche
chose sur la touche sensitive sensitive.
.
Le voyant de chaleur résiduelle ne s'allume pas.
La zone n'est pas chaude
parce qu'elle n'a fonctionné
que peu de temps ou le capteur est endommagé.
Si la zone a eu assez de
temps pour chauffer, faites
appel à votre service aprèsvente.
Hob²Hood ne marche pas.
Vous avez couvert le bandeau de commande.
Retirez l'objet du bandeau
de commande.
Démarrage automatique de La zone est chaude.
la cuisson ne fonctionne pas.
Laissez la zone refroidir suffisamment.
Le niveau de cuisson le plus
élevé est réglé.
Le niveau de cuisson maximum offre la même puissance que la fonction.
Le niveau de cuisson oscille
entre deux niveaux.
Gestionnaire de puissance
est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Les touches sensitives sont
chaudes.
Le récipient est trop grand
ou vous l'avez placé trop
près des commandes.
Placez les ustensiles de cuisine de grande taille sur les
zones arrière, si possible.
Il n'y a pas de son lorsque
vous touchez les champs du
capteur du panneau.
Les sons sont désactivés.
Pour cela, activez la fonction.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
La zone de cuisson à induction flexible ne chauffe pas
le récipient.
Le récipient est dans une
mauvaise position sur la zone de cuisson à induction
flexible.
Replacez le récipient dans la
bonne position sur la zone
de cuisson à induction flexible. La position du récipient
dépend de la fonction ou du
mode de fonctionnement
activés. Reportez-vous au
chapitre « Zone de cuisson à
induction flexible ».
FRANÇAIS
Problème
49
Cause possible
Solution
Le diamètre du fond du récipient ne correspond pas à la
fonction ou au mode de
fonctionnement activés.
Utilisez un récipient avec un
diamètre applicable à la
fonction activée ou au mode
fonction. Utilisez un récipient
'avec un diamètre inférieur à
160 mm sur une seule section de la zone de cuisson à
induction flexible. Reportezvous au chapitre « Zone de
cuisson à induction flexible ».
s'allume.
Dispositif de sécurité enfants Reportez-vous au chapitre
ou Verrou. est activée.
« Utilisation quotidienne ».
s'allume.
Il n'y a pas de récipient sur la Placez un récipient sur la zozone.
ne.
Le récipient ne convient pas. Utilisez des récipients adaptés. Reportez-vous au chapitre « Conseils et astuces ».
Le diamètre du fond du réci- Utilisez un récipient de dipient de cuisson est trop pe- mensions appropriées. Contit pour la zone.
sultez le paragraphe "Caractéristiques techniques"
FlexiBridge est activée. Une
ou plusieurs sections du mode de fonctionnement en
cours ne sont pas couvertes
par le récipient.
Placez le récipient sur le bon
nombre de sections du mode de fonctionnement en
cours, ou changez le mode
de fonctionnement. Reportez-vous au chapitre « Zone
de cuisson à induction flexible ».
PowerSlide est activée. Deux
récipients sont posés sur la
zone de cuisson à induction
flexible.
N'utilisez qu'un seul récipient. Reportez-vous au chapitre « Zone de cuisson à induction flexible ».
50
www.aeg.com
Problème
et un chiffre s'affichent.
Cause possible
Solution
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Désactivez la zone de cuisson et réactivez-la au bout
de 30 secondes. Si
s'allume à nouveau, débranchez
la table de cuisson de l'alimentation électrique. Au
bout de 30 secondes, connectez à nouveau la table de
cuisson. Si le problème persiste, contactez le service
après-vente agréé.
Vous pouvez entendre un
bip constant.
Le branchement électrique
n'est pas adapté.
9.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à
3 lettres et chiffres pour la
vitrocéramique (située dans un des coins
de la surface en verre) et le message
Débranchez la table de cuisson de l'alimentation électrique. Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'installation.
d'erreur qui s'affiche. Assurez-vous
d'utiliser correctement l'appareil. En cas
d'erreur de manipulation de la part de
l'utilisateur, le déplacement du
technicien du service après-vente ou du
vendeur pourra être facturé, même en
cours de garantie. Les instructions
relatives au service après-vente et aux
conditions de garantie figurent dans le
livret de garantie.
10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
10.1 Plaque signalétique
Modèle IKE85471FB
Type 62 D5A 05 AA
Induction 7.35 kW
Numéro de série ..........
AEG
PNC 949 597 359 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.35 kW
FRANÇAIS
51
10.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuisson
Puissance noPowerBoost
minale (réglage [W]
de chaleur
maximum) [W]
PowerBoost
Diamètre de
durée maximale l'ustensile de
[min]
cuisson [mm]
Avant centrale
2300
3200
10
125 - 210
Avant droite
1400
2500
4
125 - 145
Arrière droite
1800
2800
10
145 - 180
Zone de cuisson 2300
à induction flexible
3200
10
au moins 100
La puissance des zones de cuisson peut
être légèrement différente des données
indiquées par la table. Elle change avec
le matériau et les dimensions du plat de
cuisson.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas le diamétre de la zone de cuisson.
11. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
11.1 Informations sur le produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
IKE85471FB
Type de table de cuisson
Table de cuisson
intégrée
Nombre de zones de cuisson
3
Nombre de zones de cuisson
1
Technologie de chauffage
L'induction
Diamètre des zones de
cuisson circulaires (Ø)
Avant centrale
Avant droite
Arrière droite
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Longueur (L) et largeur (l)
de la zone de cuisson
Gauche
L 45,9 cm
l 21,4 cm
Consommation d'énergie
selon la zone de cuisson
(EC electric cooking)
Avant centrale
Avant droite
Arrière droite
177,0 Wh / kg
180,2 Wh / kg
174,6 Wh / kg
Consommation d'énergie
de la zone de cuisson (EC
electric cooking)
Gauche
182,6 Wh / kg
52
www.aeg.com
Consommation d'énergie
de la table de cuisson (EC
electric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de mesure
des performances
11.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils suivants.
• Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
179,9 Wh / kg
• Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
• Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
• Placez les plus petits récipients sur les
plus petites zones de cuisson.
• Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
• Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
53
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 53
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................56
3. MONTAGE................................................................................................................. 58
4. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 60
5. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 62
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE.................................................................. 67
7. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 70
8. REINIGUNG UND PFLEGE....................................................................................... 72
9. FEHLERSUCHE.......................................................................................................... 73
10. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................76
11. ENERGIEEFFIZIENZ................................................................................................ 77
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
1.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen
54
www.aeg.com
oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage
oder Verwendung des Geräts übernimmt der Hersteller
keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung immer an
einem sicheren und zugänglichen Ort zum späteren
Nachschlagen auf.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie Kinder und Haustiere während des Betriebs
oder der Abkühlphase vom Gerät fern. Berührbare
Teile sind heiß.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
WARNUNG: Das Gerät und die zugänglichen
Geräteteile werden während des Betriebs heiß. Seien
Sie vorsichtig und berühren Sie niemals die
Heizelemente. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom
Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt
werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
55
Schalten Sie das Gerät nicht über eine externe
Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung ein.
WARNUNG: Kochen mit Fett oder Öl auf einem
unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu
einem Brand führen.
Versuchen Sie NIEMALS einen Brand mit Wasser zu
löschen, sondern schalten Sie das Gerät aus und
bedecken Sie die Flamme mit einem Deckel oder
einer Feuerlöschdecke.
VORSICHT: Der Kochvorgang muss überwacht
werden. Ein kurzer Kochvorgang muss kontinuierlich
überwacht werden.
WARNUNG: Brandgefahr: Legen Sie keine
Gegenstände auf dem Kochfeld ab.
Legen Sie keine Metallgegenstände wie Messer,
Gabeln, Löffel oder Topfdeckel auf die Oberfläche
des Kochfelds, da diese heiß werden können.
Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keinen
Dampfreiniger.
Schalten Sie die Kochzone nach dem Gebrauch ab
und verlassen Sie sich nicht auf die Topferkennung.
Hat die Glaskeramik-/Glasoberfläche einen Sprung,
schalten Sie den Backofen aus und nehmen Sie ihn
vom Stromnetz. Falls das Gerät direkt mit dem
Stromnetz verbunden ist und nicht getrennt werden
kann, nehmen Sie die Sicherung für den Anschluss
heraus, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
Verständigen Sie in jedem Fall den entsprechenden,
autorisierten Kundendienst.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu
vermeiden.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Schutzabdeckungen
des Herstellers des Kochgeräts, von ihm in der
Bedienungsanleitung als geeignete und empfohlene
Schutzabdeckungen oder die im Gerät enthaltene
56
www.aeg.com
Schutzabdeckung. Es besteht Unfallgefahr durch die
Verwendung ungeeigneter Schutzabdeckungen.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
WARNUNG!
Die Montage des Geräts
darf nur von einer
qualifizierten Fachkraft
durchgeführt werden.
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Die Mindestabstände zu anderen
Geräten und Küchenmöbeln sind
einzuhalten.
• Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Dichten Sie die Ausschnittskanten mit
einem Dichtungsmittel ab, um ein
Aufquellen durch Feuchtigkeit zu
verhindern.
• Schützen Sie die Geräteunterseite vor
Dampf und Feuchtigkeit.
• Installieren Sie das Gerät nicht direkt
neben einer Tür oder unter einem
Fenster. So kann heißes Kochgeschirr
nicht herunterfallen, wenn die Tür
oder das Fenster geöffnet wird.
• Jedes Gerät besitzt Kühlgebläse auf
seiner Unterseite.
• Ist das Gerät über einer Schublade
installiert:
– Lagern Sie keine kleinen
Papierstücke oder -blätter, die
eingezogen werden können, in
der Schublade, da sie die
Kühlgebläse beschädigen oder
das Kühlsystem beeinträchtigen
können.
– Halten Sie einen Abstand von
mindestens 2 cm zwischen dem
Geräteboden und den Teilen, die
in der Schublade gelagert sind,
ein.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Alle elektrischen Anschlüsse sind von
einem geprüften Elektriker
vorzunehmen.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Vor der Durchführung jeglicher
Arbeiten muss das Gerät von der
elektrischen Stromversorgung
getrennt werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Daten auf
dem Typenschild mit den elektrischen
Nennwerten der Netzspannung
übereinstimmen.
• Achten Sie darauf, dass das Gerät
ordnungsgemäß montiert wird. Wenn
freiliegende oder ungeeignete
Netzkabel oder Netzstecker (fall
vorhanden) verwendet werden, kann
der Anschluss überhitzen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie das
richtige Kabel für den elektrischen
Netzanschluss verwenden.
• Achten Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht lose hängt oder sich verheddert.
• Sorgen Sie dafür, dass ein
Berührungsschutz installiert wird.
• Verwenden Sie die Zugentlastung für
das Kabel.
• Stellen Sie beim elektrischen
Anschluss des Gerätes sicher, dass
das Netzkabel oder ggf. der
Netzstecker nicht mit dem heißen
Gerät oder heißem Kochgeschirr in
Berührung kommt.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Achten Sie darauf, Netzstecker (falls
vorhanden) und Netzkabel nicht zu
DEUTSCH
•
•
•
•
•
•
beschädigen. Wenden Sie sich zum
Austausch des beschädigten
Netzkabels an unseren autorisierten
Kundendienst oder eine
Elektrofachkraft.
Alle Teile, die gegen direktes
Berühren schützen, sowie die
isolierten Teile müssen so befestigt
werden, dass sie nicht ohne Werkzeug
entfernt werden können.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
Falls die Steckdose lose ist, schließen
Sie den Netzstecker nicht an.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät von der
Stromversorgung trennen möchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Verwenden Sie nur geeignete
Trenneinrichtungen: Überlastschalter,
Sicherungen (Schraubsicherungen
müssen aus dem Halter entfernt
werden können),
Fehlerstromschutzschalter und
Schütze.
Die elektrische Installation muss eine
Trenneinrichtung aufweisen, mit der
Sie das Gerät allpolig von der
Stromversorgung trennen können.
Die Trenneinrichtung muss mit einer
Kontaktöffnungsbreite von
mindestens 3 mm ausgeführt sein.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Verbrennungsund Stromschlaggefahr.
• Entfernen Sie vor dem ersten
Gebrauch das gesamte
Verpackungsmaterial, die Aufkleber
und Schutzfolie (falls vorhanden).
• Das Gerät ist für die Verwendung im
Haushalt vorgesehen.
• Nehmen Sie keine technischen
Änderungen am Gerät vor.
• Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht
abgedeckt werden.
• Lassen Sie das Gerät bei Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
• Schalten Sie die Kochzonen nach
jedem Gebrauch aus.
57
• Verlassen Sie sich nicht auf die
Topferkennung.
• Legen Sie kein Besteck und keine
Topfdeckel auf die Kochzonen.
Anderenfalls werden sie sehr heiß.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit
feuchten oder nassen Händen oder
wenn es mit Wasser in Kontakt
gekommen ist.
• Benutzen Sie das Gerät nicht als
Arbeits- oder Abstellfläche.
• Hat die Geräteoberfläche einen
Sprung, trennen Sie das Gerät
umgehend von der
Spannungsversorgung. Dies dient zur
Vermeidung eines Stromschlags.
• Benutzer mit einem Herzschrittmacher
müssen einen Mindestabstand von
30 cm zu den Induktionskochzonen
einhalten, wenn das Gerät in Betrieb
ist.
• Wenn Sie Nahrungsmittel in heißes Öl
geben, kann dieses spritzen.
WARNUNG!
Brand- und
Explosionsgefahr!
• Erhitzte Öle und Fette können
brennbare Dämpfe freisetzen. Halten
Sie Flammen und erhitzte
Gegenstände beim Kochen mit
Fetten und Ölen von diesen fern.
• Die von sehr heißem Öl freigesetzten
Dämpfe können eine Selbstzündung
verursachen.
• Bereits verwendetes Öl kann
Lebensmittelreste enthalten und
schon bei niedrigeren Temperaturen
eher einen Brand verursachen als
frisches Öl.
• Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstände, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerät und stellen Sie
solche nicht in die Nähe oder auf das
Gerät.
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr
auf das Bedienfeld.
• Stellen Sie keine heißen Pfannen auf
die Glasoberfläche des Kochfeldes.
58
www.aeg.com
• Lassen Sie das Kochgeschirr nicht
leerkochen.
• Lassen Sie keine Gegenstände oder
Kochgeschirr auf das Gerät fallen. Die
Oberfläche könnte beschädigt
werden.
• Schalten Sie die Kochzonen niemals
ein, wenn sich kein Kochgeschirr
darauf befindet, oder wenn das
Kochgeschirr leer ist.
• Legen Sie keine Alufolie auf das
Gerät.
• Kochgeschirr aus Gusseisen,
Aluminium oder mit beschädigten
Böden kann die Glas- bzw.
Glaskeramikoberfläche verkratzen.
Heben Sie das Kochgeschirr stets an,
wenn Sie es auf dem Kochfeld
umsetzen möchten.
• Dieses Gerät ist nur zum Kochen
bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist
als bestimmungsfremd anzusehen,
zum Beispiel das Beheizen eines
Raums.
2.4 Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie das Gerät regelmäßig,
um eine Verschlechterung des
Oberflächenmaterials zu verhindern.
• Schalten Sie das Gerät vor dem
Reinigen aus und lassen Sie es
abkühlen.
• Trennen Sie das Gerät vor
Wartungsarbeiten von der
Spannungsversorgung.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
2.5 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Für Informationen zur
ordnungsgemäßen Entsorgung des
Geräts wenden Sie sich an die
zuständige kommunale Behörde vor
Ort.
• Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
2.6 Service
• Wenden Sie sich zur Reparatur des
Geräts an einen autorisierten
Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
3. MONTAGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
3.1 Vor der Montage
Notieren Sie vor der Montage des
Kochfelds folgende Daten, die Sie auf
dem Typenschild finden. Das
Typenschild ist auf dem Boden des
Kochfelds angebracht.
Seriennummer ............
3.2 Einbau-Kochfelder
Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem
Einbau in bzw. unter normgerechte,
passende Einbauschränke und
Arbeitsplatten betrieben werden.
3.3 Anschlusskabel
• Das Kochfeld wird mit einem
Anschlusskabel geliefert.
• Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel
durch den Kabeltyp H05V2V2-F, der
einer Temperatur von mindestens 90
°C standhält. Wenden Sie sich an den
Kundendienst vor Ort.
DEUTSCH
3.4 Montage
min.
12 mm
min.
20 mm
min.
500mm
min.
50mm
R 5mm
min.
55mm
min. 60mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
28 mm
59
60
www.aeg.com
4. GERÄTEBESCHREIBUNG
4.1 Kochfeldanordnung
3
1
1 Induktionskochzone
2 Bedienfeld
3 Flexible Induktionskochfläche
bestehend aus vier Bereichen
1
1
2
4.2 Bedienfeldanordnung
1
2 3 4 5
6
14
7
8
13 12
11
10
9
Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und
akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
1
EIN/AUS
Ein- und Ausschalten des Kochfeldes.
2
Verriegeln / Kindersicherung
Verriegeln/Entriegeln des Bedienfelds.
3
PowerSlide
Ein- und Ausschalten der Funktion.
FlexiBridge
Umschalten zwischen den drei Modi der
Funktion.
-
Kochstufenanzeige
Zeigt die Kochstufe an.
-
Kochzonen-Anzeigen des
Timers
Zeigt an, für welche Kochzone die Zeit eingestellt wurde.
-
Timer-Anzeige
Zeigt die Zeit in Minuten an.
Hob²Hood
Ein- und Ausschalten des manuellen Modus
der Funktion.
4
5
6
7
8
DEUTSCH
SenFunktion
sorfeld
Kommentar
9
Pause
Ein- und Ausschalten der Funktion.
10
PowerBoost
Ein- und Ausschalten der Funktion.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe.
-
Auswählen der Kochzone.
-
Erhöhen oder Verringern der Zeit.
Einstellskala
Einstellen der Kochstufe für die flexible Induktionskochfläche.
11
-
12
/
13
-
14
4.3 Anzeigen der Kochstufen
Display
Beschreibung
Die Kochzone ist ausgeschaltet.
Die Kochzone ist eingeschaltet.
-
Pause ist aktiviert.
Ankochautomatik ist aktiviert.
PowerBoost ist aktiviert.
+ Zahl
Eine Störung ist aufgetreten.
/
OptiHeat Control (Restwärmeanzeige, 3-stufig): Weitergaren/Warmhalten/Restwärme.
/
Verriegeln/Kindersicherung ist aktiviert.
Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich
kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
Abschaltautomatik ist aktiviert.
/
/
PowerSlide ist aktiviert.
61
62
www.aeg.com
4.4 OptiHeat Control
(Restwärmeanzeige, 3-stufig)
WARNUNG!
/ / Es besteht
Verbrennungsgefahr durch
Restwärme. Die Anzeige
zeigt die Restwärmestufe an.
Die Induktionskochzonen erzeugen die
erforderliche Hitze zum Kochen direkt im
Boden des Kochgeschirrs. Die
Glaskeramik wird nur durch die Wärme
des Kochgeschirrs erhitzt.
5. TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
5.1 Ein- und Ausschalten
Berühren Sie
1 Sekunde lang, um das
Kochfeld ein- oder auszuschalten.
5.2 Abschaltautomatik
Mit dieser Funktion wird das Kochfeld
in folgenden Fällen automatisch
ausgeschaltet:
• Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
• Nach dem Einschalten des Kochfelds
wird keine Kochstufe gewählt.
• Das Bedienfeld ist mehr als 10
Sekunden mit verschütteten
Lebensmitteln oder einem
Gegenstand bedeckt (Topf, Tuch
usw.). Ein akustisches Signal ertönt
und das Kochfeld schaltet ab.
Entfernen Sie den Gegenstand oder
reinigen Sie das Bedienfeld.
• Das Kochfeld wird zu heiß (wenn
beispielsweise ein Topf leerkocht).
Lassen Sie die Kochzone abkühlen,
bevor Sie das Kochfeld wieder
verwenden.
• Sie verwenden ungeeignetes
Kochgeschirr. Das Symbol
leuchtet
auf und die Kochzone wird
automatisch nach 2 Minuten
ausgeschaltet.
• Eine Kochzone wurde nicht
ausgeschaltet bzw. die Kochstufe
wurde nicht geändert. Nach einer
auf und das
Weile leuchtet
Kochfeld schaltet sich aus.
Verhältnis zwischen der Kochstufe und
der Zeit, nach der das Kochfeld
ausgeschaltet wird:
Kochstufe
,1-3
Das Kochfeld wird
ausgeschaltet nach
6 Stunden
4-7
5 Stunden
8-9
4 Stunden
10 - 14
1,5 Stunden
5.3 Kochstufe
Einstellen oder Ändern der Kochstufe:
Berühren Sie die Einstellskala auf der
gewünschten Kochstufe oder fahren Sie
mit dem Finger entlang der Skala bis zur
gewünschten Kochstufe.
5.4 Verwendung der
Kochzonen
Stellen Sie das Kochgeschirr mittig auf
die ausgewählte Kochzone.
Induktionskochzonen passen sich bis zu
einem gewissen Grad automatisch an die
Größe des Kochgeschirrbodens an.
Mit einem großen Kochgeschirr können
Sie auf zwei Kochzonen gleichzeitig
kochen. Das Kochgeschirr muss die
Mitten beider Zonen bedecken.
DEUTSCH
63
5.5 Ankochautomatik
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
Schalten Sie diese Funktion ein, damit
die gewünschte Kochstufeneinstellung in
kürzerer Zeit erreicht wird. Wenn sie
aktiviert ist, schaltet sich die Kochzone
mit der höchsten Stufe ein und wechselt
dann zur gewünschten Einstellung.
des Timers, um die Zeit einzustellen
(00 - 99 Minuten). Wenn die Anzeige der
Kochzone langsam blinkt, wird die Zeit
heruntergezählt.
Zum Einschalten der
Funktion muss die Kochzone
abgekühlt sein.
So wird die Restzeit angezeigt: Wählen
aus. Die
Sie die Kochzone mit
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Das Display zeigt die Restzeit an.
Ändern der Zeit: Wählen Sie die
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone mit
( leuchtet
Kochzone: Berühren Sie
auf). Berühren Sie dann gleich danach
die gewünschte Kochstufe. Nach 3
oder
Sekunden leuchtet
auf.
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
die Kochzone mit
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
Einschalten der Funktion für eine
Kochzone: Berühren Sie
auf.
.
leuchtet
Ausschalten der Funktion: Ändern Sie
die Kochstufe.
5.7 Timer
und berühren Sie
. Die Restzeit wird auf 00
heruntergezählt. Die Anzeige der
Kochzone erlischt.
Wenn die eingestellte Zeit
abgelaufen ist, ertönt ein
Signalton und 00 blinkt. Die
Kochzone wird
ausgeschaltet.
5.6 PowerBoost
Diese Funktion stellt den
Induktionskochzonen zusätzliche
Leistung zur Verfügung. Für die
Induktionskochzone kann diese Funktion
nur für einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet werden. Danach schaltet
die Induktionskochzone automatisch
wieder auf die höchste Kochstufe um.
aus. Berühren Sie
.
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Sie
.
CountUp Timer (Garzeitmesser)
Mit dieser Funktion können Sie
feststellen, wie lange eine Kochzone
bereits in Betrieb ist.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
des Timers.
leuchtet auf. Wenn die
Anzeige der Kochzone langsamer blinkt,
wird die Zeit hochgezählt. Das Display
Kurzzeitmesser
Mit dieser Funktion stellen Sie ein, wie
lange eine Kochzone für einen einzelnen
Kochvorgang eingeschaltet bleiben soll.
und der
schaltet um zwischen
abgelaufenen Zeit (Minuten).
Stellen Sie zuerst die Kochstufe für die
Kochzone und erst danach die Funktion
ein.
Auswählen der Kochzone:Berühren Sie
aus. Die
Wählen Sie die Kochzone mit
Anzeige der Kochzone blinkt schneller.
Im Display wird die Einschaltdauer der
Zone angezeigt.
so oft, bis die Anzeige der
gewünschten Kochzone aufleuchtet.
die Kochzone mit
So können Sie feststellen, wie lange
die Kochzone bereits in Betrieb ist:
Ausschalten der Funktion: Wählen Sie
und berühren Sie
64
www.aeg.com
oder
erlischt.
. Die Anzeige der Kochzone
Kurzzeitwecker
Sie können diese Funktion als KurzzeitWecker benutzen, wenn das Gerät
eingeschaltet ist und die Kochzonen
nicht in Betrieb sind. Das Display zeigt
Einschalten der Funktion:Berühren Sie
.
leuchtet 4 Sekunden auf.Der
Timer bleibt eingeschaltet.
Ausschalten der Funktion: Berühren Sie
. Die vorherige Kochstufe wird
angezeigt.
Diese Funktion wird auch
ausgeschaltet, sobald das
Kochfeld ausgeschaltet wird.
an.
Einschalten der Funktion: Berühren Sie
. Berühren Sie
oder
des Timers,
um die Zeit einzustellen. Wenn die
eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt
ein Signalton und 00 blinkt.
5.10 Kindersicherung
Ausschalten des Signaltons: Berühren
Diese Funktion verhindert ein
versehentliches Einschalten des
Kochfelds.
Sie
Einschalten der Funktion: Schalten Sie
.
Diese Funktion hat keine
Auswirkung auf den
Kochzonenbetrieb.
ein. Stellen Sie keine
das Kochfeld mit
4
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sekunden lang.
leuchtet auf. Schalten
5.8 Pause
Sie das Kochfeld mit
Mit dieser Funktion werden alle
eingeschalteten Kochzonen auf die
niedrigste Kochstufe geschaltet.
Ausschalten der Funktion: Schalten Sie
Wenn diese Funktion eingeschaltet ist,
werden alle Symbole des Bedienfelds
verriegelt.
Sekunden lang.
Wenn die Funktion eingeschaltet ist,
Vorübergehendes Ausschalten der
Funktion für einen einzelnen
Kochvorgang: Schalten Sie das Kochfeld
können die Symbole
und
verwendet werden. Die Funktion
unterbricht nicht die Timer-Funktionen
und
.
Schalten Sie die Funktion mit
ein.
erscheint.Die Kochstufe wird auf 1
herunterschaltet.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion . Es wird wieder die
vorherige Kochstufe eingeschaltet.
5.9 Verriegeln
Sie können das Bedienfeld sperren,
wenn Kochzonen eingeschaltet sind. So
wird verhindert, dass die Kochstufe
versehentlich geändert wird.
Stellen Sie zuerst die Kochstufe ein.
aus.
ein. Stellen Sie keine
das Kochfeld mit
Kochstufe ein. Berühren Sie
Sie das Kochfeld mit
mit
ein.
4
leuchtet auf. Schalten
aus.
leuchtet auf. Berühren Sie
4 Sekunden lang. Stellen Sie die
Kochstufe innerhalb von 10 Sekunden
ein. Das Kochfeld kann jetzt benutzt
werden. Wenn Sie das Kochfeld mit
ausschalten, wird diese Funktion wieder
eingeschaltet.
5.11 OffSound Control (Einund Ausschalten der
Signaltöne)
Schalten Sie das Kochfeld aus. Berühren
Sie
3 Sekunden lang. Das Display wird
ein- und ausgeschaltet. Berühren Sie
3 Sekunden lang. Es wird
angezeigt. Berühren Sie
zum Auswählen von:
oder
des Timers
DEUTSCH
•
– der Signalton ist ausgeschaltet
•
– der Signalton ist eingeschaltet
Ihre Einstellungen werden übernommen,
sobald das Kochfeld automatisch
ausgeschaltet wird.
Haben Sie die Funktion auf
eingestellt, ertönt der Signalton nur in
folgenden Fällen:
• Bei der Berührung von
• Nach Ablauf der für Kurzzeitwecker
eingestellten Zeit
• Nach Ablauf der für Kurzzeitmesser
eingestellten Zeit
• Wenn das Bedienfeld bedeckt ist.
5.13 Hob²Hood
Diese innovative automatische Funktion
verbindet das Kochfeld mit einer
speziellen Dunstabzugshaube. Das
Kochfeld und die Dunstabzugshaube
kommunizieren mit Hilfe von
Infrarotsignalen. Die Drehzahl des Lüfters
wird automatisch eingestellt. Sie richtet
sich nach dem eingestellten Modus und
der Temperatur des heißesten
Kochgeschirrs auf dem Kochfeld. Sie
können den Lüfter auch manuell auf dem
Bedienfeld des Kochfelds einstellen.
Bei den meisten
Dunstabzugshauben ist das
Fernsteuerungssystem
werkseitig ausgeschaltet.
Schalten Sie es ein, bevor
Sie die Funktion nutzen.
Weitere Informationen
finden Sie in der Anleitung
der Dunstabzugshaube.
5.12 Power-Management
• Die Kochzonen werden je nach Lage
auf dem Kochfeld und Anzahl der
Phasen gruppiert. Siehe Abbildung.
• Jede Phase darf mit maximal 3700 W
belastet werden.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
zwischen den einzelnen, an dieselbe
Phase angeschlossenen Kochzonen
aufgeteilt.
• Diese Funktion wird eingeschaltet,
sobald die Gesamtleistung aller an
dieselbe Phase angeschlossenen
Kochzonen 3700 W übersteigt.
• Mit dieser Funktion wird die Leistung
aller anderen Kochzonen reduziert,
die an dieselbe Phase angeschlossen
sind.
• Die Anzeige der Kochzonen mit
reduzierter Leistung wechselt
zwischen der eingestellten und
reduzierten Kochstufe. Nach einiger
Zeit zeigt die Anzeige der Kochzonen
mit reduzierter Leistung nur noch die
reduzierte Kochstufe an.
65
Automatikbetrieb der Funktion
Stellen Sie für den automatischen
Betrieb den Modus auf H1 – H6. Das
Kochfeld ist standardmäßig auf H5
gestellt.Die Dunstabzugshaube schaltet
sich ein, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Das Kochfeld misst die
Temperatur des Kochgeschirrs
automatisch und passt die
Geschwindigkeit des Lüfters an.
Automatikbetrieb
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H0
Aus
Aus
Aus
Modus
H1
Ein
Aus
Aus
Modus
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
H2 3)
66
www.aeg.com
Automa- Kotische
chen1)
Einschaltung der
Beleuchtung
Braten2)
Modus
H3
Ein
Aus
Lüftergeschwindigkeit 1
Modus
H4
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 1
Modus
H5
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 1 digkeit 2
Modus
H6
Ein
Lüfterge- Lüftergeschwinschwindigkeit 2 digkeit 3
1) Das Kochfeld erkennt, dass gekocht wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
2) Das Kochfeld erkennt, dass gebraten wird und
regelt die Lüftergeschwindigkeit je nach eingestelltem Automatikbetrieb.
3) In diesem Modus werden der Lüfter und die
Beleuchtung unabhängig von der Temperatur
eingeschaltet.
Ändern des Automatikbetriebs
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
Das Display wird ein- und
ausgeschaltet
3. Berühren Sie
3 Sekunden lang.
4. Berühren Sie
wiederholt, bis
angezeigt wird.
5. Berühren Sie
des Timers, um
einen automatischen Modus
auszuwählen.
Schalten Sie den
Automatikbetrieb aus, um
die Dunstabzugshaube
direkt über ihr Bedienfeld
einzustellen.
Wenn Sie nach Kochende
das Kochfeld ausschalten,
kann die Dunstabzugshaube
noch eine gewisse Zeit in
Betrieb sein. Nach dieser
Zeit schaltet das System den
Lüfter automatisch aus.
Während der folgenden 30
Sekunden kann der Lüfter
nicht wieder eingeschaltet
werden.
Manuelles Einstellen der
Lüftergeschwindigkeit
Sie können den Lüfter auch manuell
einstellen. Berühren Sie hierzu , wenn
das Kochfeld eingeschaltet ist. Auf diese
Weise wird der Automatikbetrieb
ausgeschaltet und Sie können die
Lüftergeschwindigkeit manuell ändern.
Durch Drücken von
erhöht sich die
Lüftergeschwindigkeit um eine Stufe.
Wenn Sie die Intensivstufe gewählt
erneut drücken, wird die
haben und
Geschwindigkeit auf 0 gesetzt und die
Dunstabzugshaube ausgeschaltet.
Berühren Sie , um die
Lüftergeschwindigkeit 1 wieder
einzustellen.
Zum erneuten Einschalten
des Automatikbetriebs
schalten Sie das Kochfeld
aus und wieder ein.
Einschalten der Beleuchtung
Sie können das Kochfeld so einstellen,
dass sich die Beleuchtung automatisch
einschaltet, wenn Sie das Kochfeld
bedienen. Stellen Sie hierzu den
Automatikmodus auf H1 – H6.
Die Beleuchtung der
Dunstabzugshaube schaltet
sich 2 Minuten nach
Ausschalten des Kochfelds
aus.
DEUTSCH
67
6. FLEXIBLE INDUKTIONSKOCHFLÄCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der kleiner als 160
mm ist, mittig auf einen einzelnen
Bereich.
6.1 Funktion FlexiBridge
Die flexible Induktionskochfläche besteht
aus vier Bereichen. Die Bereiche lassen
sich zu zwei Kochzonen unterschiedlicher
Größe oder zu einer großen Kochfläche
zusammen schalten. Sie wählen die
gewünschte Kombination durch die
Auswahl des Modus, der für die Größe
des zu verwendenden Kochgeschirrs
geeignet ist. Es stehen drei Modi zur
Verfügung: Standard (wird automatisch
eingeschaltet, wenn Sie das Kochfeld
einschalten), Große Brücke und Max
Brücke.
Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken
Einstellskalen ein.
100-160mm
Stellen Sie Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser, der größer als 160
mm ist, mittig auf zwei Bereiche.
Umschalten zwischen den Modi
Wählen Sie den Modus mit dem
Sensorfeld:
.
> 160 mm
Wenn Sie zwischen den
Modi umschalten, wird die
Kochstufe zurück auf 0
gestellt.
Durchmesser und Position des
Kochgeschirrs
Wählen Sie den Modus, der für die
Größe und Form des Kochgeschirrs
geeignet ist. Das Kochgeschirr sollte
möglichst die gesamte ausgewählte
Fläche bedecken. Stellen Sie das
Kochgeschirr mittig auf den
ausgewählten Bereich.
6.2 FlexiBridge
Standardmodus
Dieser Modus ist eingeschaltet, wenn Sie
das Kochfeld einschalten. Er schaltet die
Bereiche zu zwei getrennten Kochzonen
zusammen. Sie können die Kochstufe für
jede Zone getrennt einstellen.
Verwenden Sie hierfür die beiden linken
68
www.aeg.com
Einstellskalen.
linken Einstellskalen.
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf die drei
zusammen geschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht zwei
Bereiche bedeckt, zeigt das Display
an und die Kochzone wird nach 2
Minuten ausgeschaltet.
Falsche Position des Kochgeschirrs:
Falsche Position des Kochgeschirrs:
6.3 FlexiBridge Großer
Brücken-Modus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
die drei hinteren Bereiche zu einer
Kochfläche zusammen. Der vordere
Bereich wird nicht dazugeschaltet und
dient als Einzelkochzone. Sie können die
Kochstufe für jede Zone getrennt
einstellen. Verwenden Sie die beiden
6.4 FlexiBridge Max BrückenModus
Drücken Sie zum Einschalten des Modus
, bis der gewünschte Modus
angezeigt wird. Dieser Modus schaltet
alle Bereiche zu einer großen Kochfläche
zusammen. Stellen Sie die Kochstufe mit
einer der beiden linken Einstellskalen
ein.
DEUTSCH
Richtige Position des Kochgeschirrs:
Um diesen Modus verwenden zu können,
müssen Sie das Kochgeschirr auf alle vier
zusammen geschalteten Bereiche stellen.
Wenn das Kochgeschirr nicht drei
69
Kochfeld erkennt die Position des
Kochgeschirrs und stellt die Kochstufe
entsprechend der Position ein. Sie
können das Kochgeschirr auf den
vorderen, mittleren oder hinteren
Bereich stellen. Der vordere Bereich hat
die höchste Kochstufe. Um sie zu
verringern, schieben Sie das
Kochgeschirr auf die mittlere oder
hintere Position.
Verwenden Sie nur einen
Topf, wenn Sie diese
Funktion nutzen.
Bereiche bedeckt, zeigt das Display
an und die Kochzone wird nach 2
Minuten ausgeschaltet.
Allgemeine Informationen
Falsche Position des Kochgeschirrs:
• Bei dieser Funktion beträgt der
Mindestdurchmesser des
Kochgeschirrbodens 160 mm.
• Die Kochstufenanzeige der linken
hinteren Einstellskala zeigt die
Position des Kochgeschirrs auf der
Induktionskochfläche an. Vorderer
, mittlerer
Bereich.
6.5
Funktion PowerSlide
Mit dieser Funktion können Sie die
Kochstufe durch einfaches Verschieben
des Kochgeschirrs auf einen anderen
Bereich der Induktionskochfläche
einstellen.
Diese Funktion unterteilt die
Induktionskochfläche in drei Bereiche mit
unterschiedlichen Kochstufen. Das
, hinterer
• Die Kochstufenanzeige der linken
vorderen Einstellskala zeigt die
Kochstufe an. Ändern Sie bei Bedarf
die Kochstufe mit der linken
vorderen Einstellskala.
• Wenn Sie die Funktion zum ersten
Mal einschalten, ist der vordere
Bereich auf
, der mittlere Bereich
auf
und der hintere Bereich auf
eingestellt.
70
www.aeg.com
Einschalten der Funktion
Stellen Sie zum Einschalten der Funktion
das Kochgeschirr auf die richtige Position
der Kochfläche. Berühren Sie . Die
Kontrolllampe über dem Symbol
leuchtet. Wenn Sie kein Kochgeschirr auf
die Kochfläche stellen, leuchtet
nach 2 Minuten wird die flexible
Induktionskochfläche auf
und
geschaltet.
Ausschalten der Funktion
Sie können die Kochstufe für jeden
Bereich getrennt ändern. Das
Kochfeld speichert Ihre
Kochstufeneinstellungen und
verwendet sie wieder, wenn Sie die
Funktion erneut einschalten.
Berühren Sie zum Ausschalten der
Funktion
oder stellen Sie die
Kochstufe auf
. Die Kontrolllampe
über dem Symbol
erlischt.
7. TIPPS UND HINWEISE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
7.1 Kochgeschirr
Das Kochgeschirr wird bei
Induktionskochzonen durch
ein starkes Magnetfeld sehr
schnell erhitzt.
Benutzen Sie für die
Induktionskochzonen
geeignetes Kochgeschirr.
Kochgeschirrmaterial
• Geeignet: Gusseisen, Stahl,
emaillierter Stahl, Edelstahl, ein
mehrlagiger Topfboden (wenn vom
Hersteller als geeignet markiert).
• Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer,
Messing, Glas, Keramik, Porzellan.
Kochgeschirr eignet sich für
Induktions-Kochfelder, wenn:
• Eine geringe Wassermenge auf einer
Kochzone, die auf die höchste Stufe
geschaltet ist, sehr schnell aufkocht.
• Ein Magnet vom Geschirrboden
angezogen wird.
Der Aufdruck auf der
flexiblen
Induktionskochfläche kann
verschmutzen oder seine
Farbe ändern, wenn das
Kochgeschirr verschoben
wird. Sie können den
Bereich normal reinigen.
Der Boden des
Kochgeschirrs sollte so dick
und flach wie möglich sein.
Abmessungen des Kochgeschirrs
Induktionskochzonen passen sich der
Größe des Geschirrbodens bis zu einer
bestimmten Grenze automatisch an.
Die Kochzoneneffizienz hängt vom
Durchmesser des Kochgeschirrs ab. An
Kochgeschirr mit einem kleineren
Durchmesser als der
Mindestdurchmesser gelangt nur ein Teil
der von der Kochzone erzeugten Hitze.
Siehe Kapitel „Technische
Daten“.
7.2 Betriebsgeräusche
Es gibt verschiedene
Betriebsgeräusche:
DEUTSCH
• Knacken: Das Kochgeschirr besteht
aus unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Pfeifen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet und das
Kochgeschirr besteht aus
unterschiedlichen Materialien
(Sandwichkonstruktion).
• Summen: Sie haben die Kochzone auf
eine hohe Stufe geschaltet.
• Klicken: Bei elektronischen
Schaltvorgängen.
• Zischen, Surren: Der Ventilator läuft.
Die Geräusche sind normal und weisen
nicht auf eine Störung des Kochfelds
hin.
Kurzzeitmessers ab. Die Abschaltzeit
hängt von der eingestellten Kochstufe
und der Gardauer ab.
7.4 Anwendungsbeispiele für
das Garen
Das Verhältnis zwischen der Kochstufe
und dem Energieverbrauch der
Kochzone ist nicht linear. Bei einer
höheren Kochstufe steigt der
Energieverbrauch nicht proportional an.
Das bedeutet, dass eine Kochzone, die
auf eine mittlere Kochstufe eingestellt ist,
weniger als die Hälfte ihrer maximalen
Leistung verbraucht.
Bei den Angaben in der
folgenden Tabelle handelt
es sich um Richtwerte.
7.3 Öko Timer (Öko-Timer)
Um Energie zu sparen, schaltet sich die
Kochzonenheizung vor dem Signal des
Kochstufe
71
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
Warmhalten von gegarten
Speisen.
Nach
Bedarf
Legen Sie einen Deckel auf
das Kochgeschirr.
1-3
Sauce Hollandaise, Schmelzen
von: Butter, Schokolade, Gelatine.
5 - 25
Gelegentlich umrühren.
1-3
Stocken: Lockere Omeletts,
gebackene Eier.
10 - 40
Mit Deckel garen.
3-5
Köcheln von Reis und Milchge- 25 - 50
richten, Erhitzen von Fertiggerichten.
Mindestens doppelte Menge
Flüssigkeit zum Reis geben,
Milchgerichte nach der Hälfte
der Zeit umrühren.
5-7
Dünsten von Gemüse, Fisch,
Fleisch.
20 - 45
Einige Esslöffel Flüssigkeit zugeben.
7-9
Dampfgaren von Kartoffeln.
20 - 60
Max. ¼ l Wasser für 750 g Kartoffeln verwenden.
7-9
Kochen größerer Speisemengen, Eintopfgerichte und Suppen.
60 - 150
Bis zu 3 l Flüssigkeit plus Zutaten.
9 - 12
Bei geringer Hitze anbraten:
Schnitzel, Cordon bleu, Kotelett, Frikadellen, Bratwürste,
Leber, Mehlschwitze, Eier,
Pfannkuchen, Donuts.
Nach
Bedarf
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
-1
72
www.aeg.com
Kochstufe
Verwendung:
Dauer
(Min.)
Hinweise
12 - 13
Braten bei starker Hitze: Rösti,
Lendenstücke, Steaks.
5 - 15
Nach der Hälfte der Zeit wenden.
14
Aufkochen von Wasser, Nudeln kochen, Anbraten von Fleisch (Gulasch,
Schmorbraten), Frittieren von Pommes frites.
Aufkochen großer Mengen Wasser. PowerBoost ist eingeschaltet.
7.5 Tipps und Hinweise für
Hob²Hood
Wenn Sie das Kochfeld mit dieser
Funktion betreiben:
• Schützen Sie das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube vor direkter
Sonneneinstrahlung.
• Richten Sie keine Halogenstrahler auf
das Bedienfeld der
Dunstabzugshaube.
• Decken Sie das Bedienfeld des
Kochfelds nicht ab.
• Unterbrechen Sie den Signalfluss
zwischen dem Kochfeld und der
Dunstabzugshaube nicht mit der
Hand oder einem Kochgeschirrgriff.
Siehe Abbildung.
Die abgebildete Dunstabzugshaube ist
nur beispielhaft.
Andere ferngesteuerte
Geräte können das Signal
blockieren. Benutzen Sie
keine anderen
ferngesteuerten Geräte,
wenn Sie diese Funktion des
Kochfelds verwenden.
Dunstabzugshauben mit der Funktion
Hob²Hood
Die komplette Palette von
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, finden Sie auf
unserer Verbraucher-Website. Die AEG
Dunstabzugshauben, die mit dieser
Funktion ausgestattet sind, sind mit dem
Symbol
gekennzeichnet.
8. REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
8.1 Allgemeine Informationen
• Reinigen Sie das Kochfeld nach
jedem Gebrauch.
DEUTSCH
• Achten Sie immer darauf, dass der
Boden des Kochgeschirrs sauber ist.
• Kratzer oder dunkle Flecken auf der
Oberfläche beeinträchtigen die
Funktionsfähigkeit des Kochfelds
nicht.
• Verwenden Sie einen Spezialreiniger
zur Reinigung der
Kochfeldoberfläche.
• Verwenden Sie einen speziellen
Reinigungsschaber für Glas.
8.2 Reinigen des Kochfelds
• Folgendes muss sofort entfernt
werden: geschmolzener Kunststoff,
Plastikfolie, Zucker bzw. zuckerhaltige
Lebensmittel. Andernfalls können die
Verschmutzungen das Kochfeld
beschädigen. Achten Sie darauf, dass
sich niemand Verbrennungen zuzieht.
73
Den speziellen Reinigungsschaber
schräg zur Glasfläche ansetzen und
über die Oberfläche bewegen.
• Folgendes kann nach ausreichender
Abkühlung des Kochfelds entfernt
werden: Kalk- und Wasserränder,
Fettspritzer und metallisch
schimmernde Verfärbungen. Reinigen
Sie das Kochfeld mit einem feuchten
Tuch und nicht scheuernden
Reinigungsmittel. Wischen Sie das
Kochfeld nach der Reinigung mit
einem weichen Tuch trocken.
• Entfernen Sie metallisch
schimmernde Verfärbungen:
Benutzen Sie für die Reinigung der
Glasoberfläche ein mit einer Lösung
aus Essig und Wasser angefeuchtetes
Tuch.
9. FEHLERSUCHE
WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
9.1 Was tun, wenn ...
Störung
Mögliche Ursache
Das Kochfeld kann nicht ein- Das Kochfeld ist nicht oder
geschaltet oder bedient wer- nicht ordnungsgemäß an die
den.
Spannungsversorgung angeschlossen.
Abhilfe
Prüfen Sie, ob das Kochfeld
ordnungsgemäß an die
Spannungsversorgung angeschlossen ist. Nehmen Sie
dazu den Anschlussplan zu
Hilfe.
Die Sicherung ist durchgebrannt.
Vergewissern Sie sich, dass
die Sicherung der Grund für
die Störung ist. Brennt die
Sicherung wiederholt durch,
wenden Sie sich an eine zugelassene Elektrofachkraft.
Sie haben die Kochstufe
nicht innerhalb von 10 Sekunden eingestellt.
Schalten Sie das Kochfeld
erneut ein und stellen Sie innerhalb von 10 Sekunden
die Kochstufe ein.
Zwei oder mehr Sensorfelder Berühren Sie nur ein Sensorwurden gleichzeitig berührt. feld.
74
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Pause ist aktiviert.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Auf dem Bedienfeld befinden sich Wasser- oder Fettspritzer.
Wischen Sie das Bedienfeld
ab.
Ein akustisches Signal ertönt Mindestens ein Sensorfeld
und das Kochfeld schaltet
wurde bedeckt.
ab.
Wenn das Kochfeld ausgeschaltet wird, ertönt ein
akustisches Signal.
Entfernen Sie den Gegenstand von den Sensorfeldern.
Das Kochfeld wird ausgeschaltet.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Sensorfeld.
Sie haben etwas auf das
Sensorfeld
gestellt.
Die Restwärmeanzeige funk- Die Kochzone ist nicht heiß,
tioniert nicht.
da sie nur kurze Zeit in Betrieb war oder der Sensor ist
beschädigt.
War die Kochzone lange genug eingeschaltet, um heiß
zu sein, wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst.
Hob²Hood funktioniert nicht. Sie haben das Bedienfeld
bedeckt.
Entfernen Sie den Gegenstand vom Bedienfeld.
Ankochautomatik funktioniert nicht.
Die Kochzone ist heiß.
Lassen Sie die Kochzone lange genug abkühlen.
Die höchste Kochstufe ist
eingestellt.
Die höchste Kochstufe hat
die gleiche Leistung wie die
Funktion.
Die Kochstufe schaltet zwischen zwei Kochstufen hin
und her.
Power-Management ist aktiviert.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
Die Sensorfelder werden
heiß.
Das Kochgeschirr ist zu
Stellen Sie großes Kochgegroß, oder Sie haben es zu
schirr nach Möglichkeit auf
nahe an die Bedienelemente die hinteren Kochzonen.
gestellt.
Es ertönt kein Signalton,
wenn Sie die Sensorfelder
des Bedienfelds berühren.
Der Signalton ist ausgeschal- Schalten Sie den Ton ein.
tet.
Siehe hierzu „Täglicher Gebrauch“.
DEUTSCH
75
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die flexible Induktionskochfläche erwärmt das Kochgeschirr nicht.
Das Kochgeschirr befindet
sich nicht an der richtigen
Stelle auf der flexiblen Induktionskochfläche.
Setzen Sie das Kochgeschirr
auf die richtige Stelle auf der
flexiblen Induktionskochfläche. Die richtige Stelle für
das Kochgeschirr hängt von
der eingeschalteten Funktion oder dem Funktionsmodus ab. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrs eignet sich nicht
für die eingeschaltete Funktion oder den Funktionsmodus.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit einem für die eingeschaltete Funktion bzw. den
Funktionsmodus geeigneten
Durchmesser. Benutzen Sie
Kochgeschirr mit einem
Durchmesser von weniger
als 160 mm, wenn Sie nur einen Bereich der flexiblen Induktionskochfläche einschalten. Siehe „Flexible Induktionskochfläche“.
leuchtet auf.
Kindersicherung oder Verrie- Siehe hierzu „Täglicher Gegeln ist eingeschaltet.
brauch“.
leuchtet auf.
Es wurde kein Kochgeschirr
auf die Kochzone gestellt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
die Kochzone.
Sie verwenden ungeeignetes Kochgeschirr.
Verwenden Sie geeignetes
Kochgeschirr. Siehe „Tipps
und Hinweise“.
Der Durchmesser des Kochgeschirrbodens ist zu klein
für die Kochzone.
Verwenden Sie Kochgeschirr
mit den richtigen Abmessungen. Siehe hierzu "Technische Daten".
FlexiBridge ist aktiviert. Einer
oder mehrere Bereiche des
eingeschalteten Funktionsmodus sind nicht mit Kochgeschirr bedeckt.
Stellen Sie Kochgeschirr auf
alle eingeschalteten Bereiche des Funktionsmodus
oder ändern Sie den Funktionsmodus. Siehe „Flexible
Induktionskochfläche“.
PowerSlide ist aktiviert. Es
Benutzen Sie nur einen Topf.
wurden zwei Töpfe auf die
Siehe „Flexible Induktionsflexible Induktionskochfläche kochfläche“.
gestellt.
76
www.aeg.com
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
und eine Zahl werden an- Es ist ein Fehler im Kochfeld
aufgetreten.
gezeigt.
Schalten Sie das Kochfeld
aus und nach 30 Sekunden
wieder ein. Erscheint
erneut, trennen Sie das Kochfeld von der Spannungsversorgung. Schließen Sie nach
30 Sekunden das Kochfeld
wieder an. Tritt das Problem
weiterhin auf, wenden Sie
sich an einen autorisierten
Kundendienst.
Es ist ein konstanter Piepton
zu hören.
Unsachgemäßer elektrischer Trennen Sie das Kochfeld
Anschluss.
von der Spannungsversorgung. Wenden Sie sich an
eine Elektrofachkraft zur
Überprüfung der Installation.
9.2 Wenn Sie das Problem
nicht lösen können...
Wenn Sie das Problem nicht selbst lösen
können, wenden Sie sich an Ihren
Händler oder einen autorisierten
Kundendienst. Geben Sie die Daten, die
Sie auf dem Typenschild finden, an.
Geben Sie dabei den dreistelligen
Buchstaben-Code für die Glaskeramik
(befindet sich in der Ecke der Glasfläche)
und die angezeigte Fehlermeldung an.
Vergewissern Sie sich, dass Sie das
Kochfeld korrekt bedient haben. Wenn
Sie das Gerät falsch bedient haben, fällt
auch während der Garantiezeit für die
Reparatur durch einen Techniker oder
Händler eine Gebühr an. Die
Informationen zum Kundendienst und
die Garantiebedingungen finden Sie im
Garantieheft.
10. TECHNISCHE DATEN
10.1 Typenschild
Modell IKE85471FB
Typ 62 D5A 05 AA
Induktion 7.35 kW
Ser. Nr. ..........
AEG
Produkt-Nummer (PNC) 949 597 359 00
220 - 240 V/400 V 2N, 50 - 60 Hz
Made in Germany
7.35 kW
10.2 Technische Daten der Kochzonen
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne Mitte
2300
3200
10
125 - 210
DEUTSCH
Kochzone
Nennleistung
(höchste Kochstufe) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
maximale Einschaltdauer
[Min.]
Durchmesser
des Kochgeschirrs [mm]
Vorne rechts
1400
2500
4
125 - 145
Hinten rechts
1800
2800
10
145 - 180
Flexible Indukti- 2300
onskochfläche
3200
10
min. 100
Die Leistung der Kochzonen kann
geringfügig von den Daten in der
Tabelle abweichen. Sie ändert sich je
nach Material und Abmessungen des
Kochgeschirrs.
77
Verwenden Sie für optimale
Kochergebnisse kein Kochgeschirr,
dessen Durchmesser größer als der in
der Tabelle angegebene Wert ist.
11. ENERGIEEFFIZIENZ
11.1 Produktinformationen gemäß EU 66/2014
Modellidentifikation
IKE85471FB
Kochfeldtyp
Einbau-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen
3
Anzahl der Kochflächen
1
Heiztechnologie
Induktion
Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)
Vorne Mitte
Vorne rechts
Hinten rechts
21,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Länge (L) und Breite (B) der Links
Kochfläche
L 45,9 cm
B 21,4 cm
Energieverbrauch pro
Kochzone (EC electric cooking)
Vorne Mitte
Vorne rechts
Hinten rechts
177,0 Wh/kg
180,2 Wh/kg
174,6 Wh/kg
Energieverbrauch der
Kochfläche (EC electric
cooking)
Links
182,6 Wh/kg
Energieverbrauch des
Kochfelds (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für
den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder Verfahren zur Messung der
Gebrauchseigenschaften
179,9 Wh/kg
11.2 Energie sparen
Beachten Sie folgende Tipps, um beim
täglichen Kochen Energie zu sparen.
78
www.aeg.com
• Wenn Sie Wasser erwärmen,
verwenden Sie nur die benötigte
Menge.
• Decken Sie Kochgeschirr, wenn
möglich, mit einem Deckel ab.
• Stellen Sie Kochgeschirr auf die
Kochzone, bevor Sie sie einschalten.
• Stellen Sie kleineres Kochgeschirr auf
die kleineren Kochzonen.
• Stellen Sie das Kochgeschirr mittig
auf die Kochzone.
• Nutzen Sie die Restwärme, um die
Speisen warm zu halten oder zu
schmelzen.
12. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
79
867333851-B-142019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising