AEG IKE64471FB User manual

AEG IKE64471FB User manual
IKE64471FB
USER
MANUAL
ET
Kasutusjuhend
Pliidiplaat
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. TOOTE KIRJELDUS............................................................................................. 8
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.............................................................................10
6. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI..............................................................13
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID................................................................................ 16
8. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................19
9. VEAOTSING....................................................................................................... 19
10. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 22
11. ENERGIATÕHUSUS........................................................................................ 22
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
EESTI
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Mitmed juurdepääsetavad osad
on kuumad.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad
lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et
te kütteelemente ei puutuks. Alla 8-aastased lapsed
tohivad olla seadme läheduses ainult siis, kui nad on
täiskasvanu pideva järelvalve all.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
HOIATUS! Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli,
ärge jätke toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua
tulekahju.
Ärge KUNAGI üritage kustutada tuld veega, vaid
lülitage seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silm peal hoida.
Lühiajalise toiduvalmistamise puhul ei tohi pliidi juurest
lahkuda.
HOIATUS! Süttimisoht: Ärge hoidke keeduväljadel
mingeid esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Juhul,
kui seade on vooluvõrku ühendatud harukarbi abil,
lülitage seade elektrivõrgust välja pealüliti kaudu.
Mõlemal juhul võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
HOIATUS! Kasutage ainult selliseid pliidi
kaitsevõresid, mis on seadme tootja poolt valmistatud
või tootja poolt heaks kiidetud ja kasutusjuhendis
loetletud, või seadmega kaasasolevaid pliidi
kaitsevõresid. Ebasobiva kaitsevõre kasutamine võib
kaasa tuua õnnetuse.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
•
•
•
•
•
•
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
tulised anumad ukse või akna
avamisel seadme pealt maha
kukkuda.
Kõigi seadmete põhjas on
jahutusventilaator.
EESTI
•
Kui seade paigaldatakse sahtli
kohale:
– Ärge hoidke seal väikseid
esemeid või pabereid, mida
õhupuhasti võib sisse imeda, sest
see võib kahjustada
jahutusventilaatorit või
jahutussüsteemi.
– Jälgige, et seadme põhja ja
sahtlis olevate asjade vahele
jääks vähemalt 2 cm vaba ruumi.
•
•
•
•
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
5
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
eemaldada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
6
www.aeg.com
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
•
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge pange pange kuuma nõukaant
pliidi klaaspinnale.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ega laske nõudel ega
muudel esemetel seadmele kukkuda.
Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
3.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
3.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kui toitekaabel on viga saanud, tuleb
see asendada kaablitüübiga:
EESTI
H05V2V2-F, mis talub 90°C või
kõrgemat temperatuuri. Pöörduge
lähimasse teeninduskeskusse.
min.
12 mm
3.4 Paigaldamine
min.
20 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
28 mm
7
8
www.aeg.com
4. TOOTE KIRJELDUS
4.1 Pliidipinna skeem
3
1
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduväli
koosneb neljast sektsioonist
1
2
4.2 Juhtpaneeli skeem
1
2 3
4 5
6
13
7
12
8
11
10
9
Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad
teada, millised funktsioonid on sees.
Sen‐
Funktsioon
sorväli
Märkus
1
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2
Lukustus / Lapselukk
Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
3
PowerSlide
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
4
FlexiBridge
Funktsiooni kolme režiimi vahel liikumiseks.
-
Soojusastme näit
Soojusastme näitamiseks.
-
Keeduväljade taimerindi‐
kaatorid
Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
-
Taimerinäidik
Aja näitamiseks minutites.
5
6
7
EESTI
Sen‐
Funktsioon
sorväli
8
9
10
-
11
12
/
-
13
Märkus
Hob²Hood
Funktsiooni käsitsirežiimi sisse- ja väljalülita‐
miseks.
PowerBoost
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
-
Keeduvälja valimiseks.
-
Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramine paindliku indukt‐
sioonkeeduvälja jaoks.
4.3 Soojusastme näit
Displei
Kirjeldus
Keeduväli on välja lülitatud.
Keeduväli on sisse lülitatud.
-
Automaatne soojenemine on sees.
PowerBoost on sees.
+ number
Tegemist on rikkega.
/
OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduvalmis‐
tamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
/
Lukustus /Lapselukk on sees.
Sobimatu või liiga väike keedunõu, või ei ole keeduväljal üldse kee‐
dunõud.
Automaatne väljalülitus on sees.
/
/
PowerSlide on sees.
4.4 OptiHeat Control (3astmeline jääkkuumuse
indikaator)
HOIATUS!
/
/
Jääkkuumusega
kaasneb põletusoht!
Indikaator näitab
jääkkuumuse taset.
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
9
10
www.aeg.com
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Puudutage juhtriba sobiva kuumusastme
juures või liigutage juhtribal sõrme, kuni
jõuate õige kuumusastmeni.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
5.2 Automaatne väljalülitus
5.4 Keedualade kasutamine
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
•
•
•
•
•
•
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
kasutate sobimatut keedunõud.
Sümbol
süttib ja 2 minuti pärast
lülitub keeduväli automaatselt välja.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja
ja pliit lülitub
möödudes süttib
välja.
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
Soojusaste
,1-3
Pliit lülitub välja
pärast
6 tundi
4-7
5 tundi
8-9
4 tundi
10 - 14
1,5 tundi
5.3 Soojusaste
Soojusastme määramiseks või
muutmiseks:
Suurema nõu puhul võite samaaegselt
kasutada kahte keeduvälja. Nõu peab
katma mõlema keeduvälja keskmeid .
5.5 Automaatne soojenemine
Kasutage seda funktsiooni soovitud
kuumuse kiiremaks saavutamiseks. Kui
funktsioon on sees, töötab keeduväli
kõigepealt kõrgeimal soojusastmel,
jätkates seejärel tööd soovitud kuumusel.
Funktsiooni sisselülitamiseks
peab keeduväli olema külm.
Keeduala jaoks funktsiooni
(
sisselülitamiseks: puudutage
süttib). Puudutage kohe soovitud
soojusastet. 3 sekundi pärast süttib
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.6 PowerBoost
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage
süttib.
.
EESTI
Funktsiooni väljalülitamiseks: muutke
soojusastet.
5.7 Taimer
Pöördloenduse taimer
Valige see funktsioon, et määrata, kui
kaua keeduväli sellel kasutuskorral
töötab.
Kõigepealt valige keeduvälja soojusaste,
seejärel funktsioon.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
Et vaadata, kui kaua keeduväli töötab:
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse aeg, kui
kaua keeduväli töötab.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage
Keeduvälja indikaator kustub.
või
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeri nuppu , et valida
aeg (00-99 minutit). Kui keeduvälja
indikaator hakkab aeglaselt vilkuma,
toimub aja pöördloendus.
puudutage
Järelejäänud aja kontrollimiseks:
Heli peatamine: puudutage
Aja muutmiseks: valige keeduväli,
kasutades
. Puudutage
või
.
Funktsiooni väljalülitamiseks: valige
keeduväli
abil ja puudutage .
Järelejäänud aeg loetakse maha kuni
näiduni 00. Keeduvälja indikaator kustub.
Kui aeg jõuab lõpule, kostab
helisignaal ja 00 vilgub.
Keeduväli on välja lülitatud.
Heli peatamine: puudutage
.
CountUp Timer (Loendustaimer)
Selle funktsiooni abil saate määrata, kui
kaua keeduväli töötab.
. Aja valimiseks vajutage
taimeri nuppu
või . Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja 00 vilgub.
.
See funktsioon ei mõjuta
keeduväljade tööd.
5.8 Lukustus
Keeduväljade kasutamise ajal saate
juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära
soojusastme kogemata muutmise.
Valige kõigepealt soojusaste.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage .
süttib 4
sekundiks.Taimer jääb sisselülitatuks.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
soojusaste.
. Süttib kasutatav
Pliidi väljalülitamisel lülitub
välja ka see funktsioon.
Keeduvälja valimine: puudutage järjest
5.9 Lapselukk
, kuni süttib vajaliku keeduvälja
indikaator.
See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi
juhusliku sisselülitamise.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage taimeril .
süttib. Kui
keeduvälja indikaator hakkab aeglaselt
vilkuma, toimub aja loendus. Ekraanil
käivitage pliit
ja loendatud aeg
vaheldub
(minutites).
.
Minutilugeja
Seda funktsiooni saate kasutada kui
Minutilugeja, kui pliit on sisse lülitatud ja
keeduväljad ei tööta. Soojusastme
ekraanil kuvatakse
valige keeduväli, kasutades .
Keeduvälja indikaator hakkab kiiresti
vilkuma. Ekraanil kuvatakse järelejäänud
aeg.
11
abil. Ärge valige
soojusastet. Puudutage
süttib. Lülitage pliit välja
4 sekundit.
abil.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
käivitage pliit
abil. Ärge valige
12
www.aeg.com
soojusastet. Puudutage
4 sekundit.
süttib. Lülitage pliit välja
abil.
Funktsiooni ignoreerimiseks ühe
toiduvalmistamise ajaks: lülitage pliit
sisse
abil.
süttib. Puudutage
4
sekundi vältel. Valige soojusaste 10
sekundi jooksul. Pliiti saab nüüd
kasutada. Kui lülitate pliidi välja
on funktsioon jälle sees.
abil,
5.12 Hob²Hood
5.10 OffSound Control
(Helide sisse- ja
väljalülitamine)
Lülitage pliit välja. Puudutage
3
sekundi vältel. Ekraan süttib ja kustub.
Puudutage 3 sekundit
. Puudutage taimeril
järgnevatest:
•
. Süttib
või
, et valida üks
See on uudne automaatne funktsioon,
mis ühendab pliidi ja spetsiaalse
õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil
on infrapunane signaalkommunikaator.
Ventilaatori kiirus määratakse
automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva
kõige kuumema nõu temperatuuri alusel.
Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka
käsitsi juhtida.
– helid on väljas
Enamike õhupuhastite puhul
on kaugjuhtimine vaikimisi
välja lülitatud. Lülitage see
enne funktsiooni kasutamist
sisse. Lisateavet leiate
õhupuhasti
kasutusjuhendist.
– helid on sees
•
Valiku kinnitamiseks oodake, kuni pliit
automaatselt välja lülitub.
Kui funktsioon on seatud valikule ,
kuulete helisid ainult järgmistel juhtudel:
•
•
•
•
puudutades ;
Minutilugeja jõuab lõpule
Pöördloenduse taimer jõuab lõpule
kui juhtpaneelile midagi asetatakse.
5.11 Toitehaldus
•
•
•
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Ekraanil olev soojusastme näit lülitub
valitud soojusastmelt vähendatud
soojusastmele ja tagasi. Mõne aja
pärast jääb vähendatud soojusastme
näit vähendatud soojusastmele
pidama.
Funktsiooni automaatne kasutamine
Funktsiooni automaatseks kasutamiseks
valige automaatrežiim H1 – H6. Algselt
on pliit seadistatud valikule
H5.Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te
pliiti kasutate. Pliit tuvastab keedunõude
temperatuuri automaatselt ja reguleerib
selle järgi ventilaatori kiirust.
Automaatrežiimid
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Režiim
H0
Väljas
Väljas
Väljas
Režiim
H1
Sees
Väljas
Väljas
Režiim
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
H2 3)
EESTI
Auto‐
maatne
tuli
Keemi‐
Praadi‐
ne1)
mine2)
Režiim
H3
Sees
Väljas
Ventilaa‐
tori kiirus
1
Režiim
H4
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
1
Režiim
H5
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
1
2
Režiim
H6
Sees
Ventilaa‐ Ventilaa‐
tori kiirus tori kiirus
2
3
1) Seade tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori
sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
2) Seade tuvastab praadimise ja lülitab ventilaato‐
ri sisse automaatrežiimile vastaval kiirusel.
3) See režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega
sõltu temperatuurist.
2. Puudutage
3 sekundi vältel.
Ekraan süttib ja kustub.
3 sekundi vältel.
4. Puudutage mõned korrad
süttib.
5. Puudutage taimeril
automaatrežiim.
Kui lõpetate
toiduvalmistamise ja pliidi
välja lülitate, võib õhupuhasti
veel veidi aega töötada.
Pärast seda lülitab süsteem
ventilaatori automaatselt
välja ja tõkestab selle
juhuslikku sisselülitamist
järgmise 30 sekundi jooksul.
Ventilaatori kiiruse käsitsi
reguleerimine
Funktsiooni saab kasutada ka käsitsi.
Selleks puudutage , kui pliit on sisse
lülitatud. Sellega lülitatakse funktsiooni
automaatrežiim välja ja te saate
ventilaatori kiirust käsitsi valida.
Vajutades , suurendate ventilaatori
kiirust ühe taseme võrra. Kui jõuate
intensiivsele tasemele ja vajutate uuesti
, lülitub ventilaatori kiirus tasemele 0,
mis lülitab õhupuhasti välja. Kui soovite
selle uuesti 1. kiirusel sisse lülitada,
puudutage .
Funktsiooni automaatrežiimi
sisselülitamiseks lülitage pliit
välja ja siis uuesti sisse.
Automaatrežiimi muutmine
1. Lülitage seade välja.
3. Puudutage
13
, kuni
, et valida
Kui soovite õhupuhastit
kasutada otse õhupuhasti
paneeli kaudu, lülitage
funktsiooni automaatrežiim
välja.
Tule sisselülitamine
Pliidi saab seadistada selliselt, et tuli
läheks pliidi sisselülitamisel kohe
põlema. Selleks valige automaatrežiim
H1 – H6.
Õhupuhasti tuli kustub 2
minutit pärast pliidi
väljalülitamist.
6. PAINDLIK INDUKTSIOONKEEDUVÄLI
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Funktsioon FlexiBridge
Paindlik induktsioonkeeduväli koosneb
neljast sektsioonist. Sektsioonid saab
ühendada kaheks eri suurusega alaks
või ka üheks suureks alaks. Sektsioonide
kombinatsiooni võib valida vastavalt
kasutatava nõu suurusele sobivale
režiimile. Saadaval on kolm režiimi:
Tavarežiim (lülitub sisse pliidi
sisselülitamisel), suure sildühenduse ja
maksimaalse sildühenduse režiim.
14
www.aeg.com
Soojusastme valimiseks
kasutage kahte
vasakpoolset juhtriba.
Lülitumine ühelt režiimilt teisele
Ühelt režiimilt teisele üleminekuks
kasutage sensorvälja:
.
> 160 mm
6.2 FlexiBridge Tavarežiim
Režiimilt režiimile
ümberlülitumisel läheb
soojusaste tagasi olekusse
0.
Pliidi sisselülitamisel on see režiim
automaatselt sees. See ühendab
sektsioonid kaheks eraldi keeduväljaks.
Iga ala soojusastet saab valida eraldi.
Kasutage kahte vasakpoolset juhtriba.
Nõude läbimõõt ja paigutus
Valige režiim, mis sobib nõu suuruse ja
kujuga. Nõu põhi peaks katma valitud ala
võimalikult täielikult. Pange nõu täpselt
valitud ala keskele!
Nõu, mille põhja läbimõõt on väiksem kui
160 mm, pange üheainsa ala keskele.
Nõu õige asend:
Nõu vale asend:
100-160mm
Nõu, mille põhja läbimõõt on suurem kui
160 mm, pange kahe ala vahele.
EESTI
15
6.3 FlexiBridge Suure
sildühenduse režiim
6.4 FlexiBridge Maksimaalse
sildühenduse režiim
Režiimi sisselülitamiseks vajutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik kolm
tagumist sektsiooni üheks keeduväljaks.
Eesmine sektsioon ei ole ühendatud ja
on kasutatav eraldi keeduväljana. Iga ala
soojusastet saab eraldi valida. Kasutage
kahte vasakpoolset juhtriba.
Režiimi sisselülitamiseks vajutage ,
kuni te näete õige režiimi indikaatorit .
Selle režiimiga ühendatakse kõik
sektsioonid üheks keeduväljaks.
Soojusastme valimiseks kasutage ühte
kahest vasakpoolsest juhtribast.
Nõu õige asend:
Nõu õige asend:
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada kolmele ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kahe
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb nõu
asetada neljale ühendatud sektsioonile.
Kui kasutate nõud, mis on kolme
sektsiooni alast väiksem, ilmub ekraanile
ja 2 minuti pärast lülitub kogu ala
välja.
Nõu vale asend:
Nõu vale asend:
16
www.aeg.com
6.5
Funktsioon PowerSlide
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, kui liigutate nõusid
induktsioonialal teise asukohta.
Funktsioon jagab induktsiooniala
kolmeks erineva soojusastmega alaks.
Pliit tunneb ära nõude asukoha ja valib
soojusastme vastavalt valitud alale.
Nõusid võib paigutada eesmisele,
keskmisele või tagumisele alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema soojusastme. Selle
alandamiseks lükake nõu keskmisele või
tagumisele alale.
•
•
Vasakpoolse eesmise juhtriba
soojusastme näidik näitab
soojusastet. Soojusastme
muutmiseks kasutage
vasakpoolset eesmist juhtriba.
Funktsiooni esmakordsel
sisselülitamisel on soojusastmed
järgmised:
eesmisel,
keskmisel ja
tagumisel alal.
Funktsiooni saab kasutada
korraga ainult ühe nõuga.
Iga ala soojusastet saab eraldi muuta.
Pliit jätab soojusastmed järgmiseks
korraks meelde, kui te funktsiooni
sisse lülitate.
Funktsiooni sisselülitamine
Funktsiooni sisselülitamiseks asetage
nõu keeduväljal õigele kohale.
Üldine teave:
•
•
Selle funktsiooni puhul kasutatav
minimaalne nõu põhja läbimõõt on
160 mm.
Vasakpoolse tagumise juhtriba
soojusastmete näidik näitab
induktsioonialal oleva nõu asukohta.
Eesmine
, keskmine
tagumine
.
,
Puudutage . Süttib sümboli kohal olev
indikaator. Kui te keeduväljale nõud ei
aseta, süttib
ja 2 pärast minuti pärast
läheb paindlik induktsiooniala olekusse
.
Funktsiooni väljalülitamine
Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage
või seadke soojusaste valikule
Sümboli
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
.
kohal olev indikaator kustub.
EESTI
7.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
väga kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
Nõude materjal
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
• vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Paindlikul induktsioonialal
olevad jooned võivad
keedunõude liigutamise
tagajärjel värvi muuta või
määrduda. Puhastage seda
ala tavalisel viisil.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
7.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
• surinat: kasutatakse suurt võimsust.
• klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
• sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
7.3 Öko Timer (Ökotaimer)
Energia säästmiseks lülitub keeduvälja
soojendus välja enne pöördloenduse
taimeri signaali kõlamist. Tööaja pikkus
sõltub valitud soojusastmest ja
küpsetusaja pikkusest.
7.4 Näiteid pliidi
kasutamisest
Kuumusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel ei ole otsest seost.
Kuumusastet suurendades ei suurene
energiatarve proportsionaalselt. See
tähendab, et keskmise soojusastmega
keeduväli kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Kuumusaste
-1
1-3
17
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Valmistatud toidu soojashoid‐
miseks.
vasta‐
Pange keedunõule kaas pea‐
valt va‐ le.
jadusele
Hollandi kaste, sulatamine: või, 5 - 25
šokolaad, želatiin.
Näpunäited
Aeg-ajalt segage.
18
www.aeg.com
Kuumusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1-3
Kalgendamine: kohevad omle‐
tid, küpsetatud munad.
10 - 40
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
25 - 50
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tuleb
poole valmistamise järel sega‐
da.
5-7
Köögivilja, kala, liha aurutami‐
ne.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit ve‐
delikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750 g
kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste, hau‐
tiste ja suppide valmistamine.
60 - 150 Kuni 3 l vedelikku ning kompo‐
nendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalopid, vasta‐
Pöörake poole aja möödudes.
vasikalihast cordon bleu, kar‐
valt va‐
bonaad, kotletid, vorstid, maks, jadusele
keedutainas, munad, pannkoo‐
gid, sõõrikud.
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartuli‐
te valmistamine.
5 - 15
Pöörake poole aja möödudes.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
7.5 Näpunäiteid Hob²Hood
kasutamiseks
Kui kasutate pliiti funktsiooniga:
•
Kaitske õhupuhastit otsese
päikesevalguse eest.
• Ärge suunake õhupuhasti paneelile
halogeenvalgust.
• Ärge katke pliidipaneeli kinni.
• Ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti
vahelist signaali (nt käega või nõu
käepidemega). Vt pilti.
Pildil olev õhupuhasti on illustratiivne.
EESTI
Teised kaugjuhitavad
seadmed võivad signaali
blokeerida. Ärge kasutage
kaugjuhitavaid seadmeid
samaaegselt pliidi
funktsiooni kasutamisega.
19
Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga
õhupuhasteid, siis külastage meie
toodete veebisaiti. AEG õhupuhastid, mis
kasutavad seda funktsiooni, on
varustatud sümboliga .
Hob²Hood-funktsiooniga õhupuhastid
8. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
•
8.2 Pliidi puhastamine
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile, suhkur ja suhkrut sisaldavad
toiduplekid. Vastasel korral võib
mustus pliiti kahjustada. Püüdke
vältida toidu pinnale kõrbemist. Pange
spetsiaalne kaabits õige nurga all
klaaspinnale ja liigutage tera pliidi
pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja
mitteabrasiivse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Metalse läikega pleki eemaldamine:
kasutage vee ja äädika lahust ja
puhastage selles niisutatud lapiga
pliidipinda.
9. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Pliiti ei saa käivitada või ka‐
sutada.
Pliit ei ole elektrivõrku ühen‐ Kontrollige, kas pliit on õi‐
datud või ei ole ühendus kor‐ gesti elektrivõrku ühendatud.
ralik.
Vaadake ühendusjoonist.
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrikuga.
Te ei vali soojusastet 10 se‐
kundi jooksul.
Käivitage pliit uuesti ja mää‐
rake vähemalt 10 sekundi
jooksul soojusaste.
20
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Puudutasite korraga 2 või
enamat sensorvälja.
Puudutage ainult üht sensor‐
välja.
Juhtpaneelil on vett või ras‐
vapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Helisignaal kõlab ja pliit lüli‐
tub välja.
Helisignaal kõlab, kui pliit
välja lülitatakse.
Katsite kinni ühe või mitu
sensorvälja.
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
Pliit lülitub välja.
Olete asetanud midagi sen‐
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sorväljale
.
Jääkkuumuse indikaator ei
lülitu sisse.
Väli ei ole kuum, sest see
töötas vaid lühikest aega või
on sensor kahjustunud.
Kui keeduväli on piisavalt
kaua töötanud, et olla kuum,
pöörduge teeninduskeskus‐
se.
Hob²Hood ei tööta.
Juhtpaneel on kinni kaetud.
Eemaldage ese juhtpaneelilt.
Automaatne soojenemine ei
tööta.
Väli on tuline.
Laske väljal piisavalt jahtu‐
da.
Valitud on kõige kõrgem
soojusaste.
Kõrgeimal soojusastmel on
sama võimsus kui funktsioo‐
nil.
Soojusaste lülitub ühelt soo‐
jusastmelt teisele.
Toitehaldus on sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Sensoriväljad muutuvad
kuumaks.
Keedunõu on liialt suur või
Asetage suuremad anumad
asub sensorväljale liiga lähe‐ tagumistele väljadele.
dal.
Kui puudutate paneeli sen‐
sorvälju, puudub heli.
Helid on välja lülitatud.
Paindlikul induktsioonialal
Nõud on paindlikul indukt‐
olevad keedunõud ei kuume‐ sioonialal valesti paigutatud.
ne.
Lülitage heli sisse. Vt "Iga‐
päevane kasutamine".
Asetage nõud paindlikul in‐
duktsioonialal õigele kohale.
Nõude asend sõltub sisselü‐
litatud funktsioonist või funkt‐
sioonirežiimist. Vt jaotist
"Paindlik induktsiooniala".
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
21
Lahendus
Nõu põhja läbimõõt on vali‐ Kasutage nõusid, mille põhja
tud funktsiooni või funktsioo‐ läbimõõt sobib valitud funkt‐
nirežiimi jaoks ebasobiv.
sioonile või funktsioonirežii‐
mile. Kasutage paindliku in‐
duktsiooniala ühel sektsioo‐
nil nõud, mille põhja läbi‐
mõõt on väiksem kui 160
mm. Vt jaotist "Paindlik in‐
duktsiooniala".
Süttib
.
Lapselukk või Lukustus on
sees.
Vt "Igapäevane kasutamine".
Süttib
.
Keeduväljal pole nõud.
Pange nõu keeduväljale.
Kasutate ebasobivat nõud.
Kasutage sobivaid nõusid.
Vt "Vihjeid ja näpunäiteid".
Nõu põhja läbimõõt on selle
keeduvälja jaoks liiga väike.
Kasutage sobivate mõõtme‐
tega keedunõusid. Vt jaotist
"Tehnilised andmed".
FlexiBridge on sees. Ühe või
enama töösoleva funktsioo‐
nirežiimi sektsioonil ei ole
nõud.
Pange nõud töösoleva funkt‐
sioonirežiimi õigetele vasta‐
vatele sektsioonidele või
muutke funktsioonirežiimi. Vt
jaotist "Paindlik induktsioo‐
niala".
PowerSlide on sees. Paindli‐ Kasutage ainult ühte nõud.
kule induktsioonialale on
Vt jaotist "Paindlik indukt‐
pandud kaks keedunõud.
siooniala".
Süttivad
ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Lülitage pliit välja ja käivita‐
ge uuesti 30 sekundi möödu‐
des. Kui
süttib uuesti, ee‐
maldage pliit vooluvõrgust.
Lülitage pliit vooluvõrku ta‐
gasi 30 sekundi pärast. Kui
probleem ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
Võite kuulda pidevat piiksu‐
heli.
Elektriühendus on vale.
9.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
Eemaldage pliit vooluvõr‐
gust. Laske kvalifitseeritud
elektrikul ühendused üle
kontrollida.
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
22
www.aeg.com
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
10. TEHNILISED ANDMED
10.1 Andmesilt
Mudel IKE64471FB
Tüüp 62 B4A 05 AA
Induktsioon 7.35 kW
Seerianr. .................
AEG
Tootenumber (PNC) 949 597 363 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.35 kW
10.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soojus‐
aste) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Nõu läbimõõt
maksimumkes‐ [mm]
tus [min]
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
1800
2800
10
145 - 180
Paindlik indukt‐
sioonkeeduväli
2300
3200
10
minimaalne 100
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
nõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole tabelis
toodust suurem.
11. ENERGIATÕHUSUS
11.1 Tooteteave vastavalt direktiivile EU 66/2014
Mudeli tunnus
IKE64471FB
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade Parempoolne eesmine
läbimõõt (Ø)
Parempoolne tagumine
14,5 cm
18,0 cm
EESTI
Keeduvälja pikkus (P) ja
laius (L)
Vasak
P 45,9 cm
L 21,4 cm
Keeduvälja energiatarbimi‐
ne (EC electric cooking)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
180,4 Wh/kg
175,3 Wh/kg
Keeduala energiatarbimine
(EC electric cooking)
Vasak
182,6 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (EC
electric hob)
180,7 Wh/kg
EN 60350-2 - Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed - 2. osa: Pliidid meetodid jõudluse mõõtmiseks
11.2 Energiasääst
•
•
•
•
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
23
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
867349535-B-132019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement